Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 6

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII

Plan de afaceri inregistrat cu ID ………………..

Evaluator: ………………………………………………………

I. ELIGIBILITATEA PARTICIPANTILOR

NR. CRITERIU DOCUMENT REZULTATUL


CRT. RELEVANT VERIFICARII
(DA/NU)
1. Absolvent de curs – competente antreprenoriale Se vor verifica
in cadrul cursurilor organizate in proiectul 107189 listele de
– Sprijin pentru initierea afacerii absolventi.
2. Nu face obiectul unor restrictii privind Declaratie pe
desfasurarea de activitati economice propria
(incompatibilitate, decadere, interdictie, etc.), asa raspundere
cum sunt acestea definite de legislatia romana in
vigoare;
3. isi ia angajamentul ca, in cazul in care planul de Declaratie pe
afaceri depus in cadrul Competitiei va fi declarat propria
castigator, in maxim 2 luni de la publicarea raspundere
rezultatelor, va face dovada infiintarii
intreprinderii, in acord cu planul de afaceri propus
si cu prezentul regulament;
4. nu este angajat al administratorului schemei de Declaratie pe
minimis; propria
raspundere
5. nu are incheiate contracte de munca/ prestari Declaratie pe
servicii/drepturi de autor in cadrul proiectului propria
”Sprijinpentru Initiere Afacerii”; raspundere
6. in cazul in care planul de afaceri depus va fi propus Declaratie pe
spre finantare, isi ia angajamentul de a mentine propria
investitia finantata in cadrul schemei de ajutor de raspundere
minimis pentru o perioada de cel putin 3 ani dupa
finalizarea implementarii si asigurarii
sustenabilitatii planul de afaceri selectat si se
obliga sa continue functionarea afacerii si sa
mentina locurile de munca create si specificate in
planul de afaceri selectat pentru o perioada de cel
putin 6 luni dupa finalizarea implementarii
planului de afaceri
7. participantul s-a inscris in competitie cu un singur Declaratie pe
plan de afaceri (atat ca actionar majoritar si/sau propria
ca actionar minoritar) raspundere

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Rezultatul verificarii eligibilitatii CONCURENTULUI:

ELIGIBIL
NEELIGIBIL

II. ELIGIBILITATEA PLANURILOR DE AFACERI INCRISE IN COMPETITIE

NR. CRITERIU REZULTATUL


CRT. VERIFICARII
(DA/NU)
1 este depus pana la termenul limita
2 respecta forma (indicatiile de continut)
3 este insotit de toate documentele solicitate :
Declaratie pe propria raspundere (eligiblitate, angajament)
Bugetul proiectului si Proiectia veniturilor si cheltuielilor
Declaratie privind ajutoarele de minimis primite in ultimii 3 ani
4 documentele insotitoare respecta forma si continutul indicate
5 prevede infiintarea si implementarea unei afaceri non-agricole in mediul
urban intr-unul din judetele de implementare a proiectului (Regiunea Sud
Muntenia), respectiv PH, AG, DB, GR, IL, TR si CL
6 propune o activitate identificata printr-un cod CAEN care nu se incadreza in
domeniile exceptate de la finantare prin schema de minimis
7 prevede recrutarea si angajare la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului
de subventie, a minim 2 persoane
8 propune o durata de functionare a afacerii de cel putin 18 luni de la
infiintarea ca entitate juridica, dintre care minim 6 luni dupa finalizarea
implementarii planului de afaceri;
9 propune si justifica mentinea locurilor de munca create o perioada de cel
putin 6 luni dupa finalizarea implementarii planului de afaceri

Rezultatul verificarii eligibilitatii PLANULUI DE AFACERI:

ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Rezultatul FINAL ELIGIBILITATE:

ELIGIBIL
NEELIGIBIL

Evaluator (semnatura) : ………………………………………………………

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti

S-ar putea să vă placă și