Sunteți pe pagina 1din 25

Metodologie organizare competitie si

Regulament privind

privind selectionarea prin concurs a planurilor de afaceri in cadrul proiectului

„Sprijin pentru Initierea Afacerii”

I. DISPOZITII GENERALE
Scopul concursului consta in indetificarea, premierea si implementarea celor mai bune planuri de
afaceri realizate pentru societati comerciale nou infiintate de catre participantii la cursurile de formare
antreprenoriala.
Prezenta metodologie descrie modalitatea in care:
- Se va organiza competitia planurilor de afaceri
- Se vor evalua si desemna planurile de afaceri castigatoare
- Se vor acorda ajutoarele de minimis
- Se va monitoriza implementarea planurilor de afaceri
- Se va asigura raportarea pe durata de monitorizare

OBIECTIV GENERAL: Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea competentelor si


capacitatilor antreprenoriale din regiunea SUD-Muntenia. In acest context, rolul metodologiei de
organizare a competitiei privind selectionarea planurilor de afaceri este acela de a transforma
competentele si capacitatile antreprenoriale in abilitati practice, prin selectionarea celor mai bune 41
planuri de afaceri realizate de participantii la cursurile de educatie antrepronoriala si acordarea pentru
fiecare a unui ajutor de minimis in valoare de 178.340,00 LEI pentru transpunerea in practica a ideilor
de afaceri prezentate in planurile de afaceri desemnate castigatoare.

Obiectivele proiectului se transpun in practica prin:


 CERCETARE –identificarea profilului socio-profesional al potentialilor antreprenori si stabilirea
structurii pietei de antreprenoriat din Regiunea Sud- Muntenia
 COMUNICARE - constientizarea publicului tinta asupra oportunitatilor oferite de proiect
(infiintarea si operarea propriei afaceri prin accesarea unui ajutor de minimis)
 DEZVOLTARE - cresterea competentelor antreprenoriale si manageriale ale castigatorilor
competitiei prin stagii de practica, asigurarea accesului de programe de consiliere si mentorat
 PREMIERE - premierea celor mai bune planuri pentru afaceri nou infiintate
 MONITORIZARE – urmarirea sustenabilitatii afacerilor infiintate si asigurarea respectarii
conditiilor de acordare a ajutorului de minimis pe o perioada de 6 luni dupa finalizarea
implementarii planului de afaceri

Competitia de planuri de afaceri se va organiza pentru atingerea obiectivului specific nr. 3:


OS3: Cresterea capacitatii antreprenoriale, in 21 de luni, pentru 41 de companii nou infiintate, prin
acordarea de subventii, dublate de oferirea de consiliere antreprenoriala personalizata si mentorat
pentru fiecare companie/antreprenor in parte.

Finantarile acordate in cadrul competitiei reprezinta ajutoare de minimis alocate in cadrul Schemei de
ajutor de minimis ”Romania Start Up Plus”. In cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, furnizor al

1
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POCU,
iar administrator al schemei de minimis este Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti, in calitate
de beneficiar al finantarii nerambursabile acordate in cadrul apelului de proiecte aferent
PROGRAMULUI NATIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti; Obiectivul
tematic 8: Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor;
Prioritatea de investitii 8.iii: Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,
inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare ; Obiectivul specific
3.7: Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana.

Acordarea ajutorului de minimis in cadrul competitiei se face cu respectarea prevederilor privind


ajutorul de minimis stipulate in Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru
aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,
publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 352/ 1 din 24 decembrie 2013.

Definitii

 Activitati eligibile - activitati esentiale si specifice pentru infiintarea si dezvoltarea


intreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis in cadrul schemei „Romania Start Up Plus”.
 Administrator al schemei de ajutor de minimis – administratorul schemei de antreprenoriat
selectat de catre MFE, ca furnizor al schemei de minimis, pe baza unei proceduri competitive,
transparente si nediscriminatorii, in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului-
conditii specifice si a altor conditii de reglementare aferente acestuia. In aceasta metodologie
Administratorul schemei de ajutor de minimis este Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si
Nenascuti, in calitate de beneficiar al proiectului.
 Beneficiarul1 schemei de ajutor de minimis – intreprinderi create de persoane care doresc sa
initieze o activitate nonagricola independenta in mediul urban, cu resedinta sau domiciliul in
Regiunea Sud Muntenia, cu varsta minima de 18 ani, si care incaseaza o finantare
nerambursabila in valoare de 178340 LEI pentru implementarea unui plan de afaceri selectat
la finantare in conditiile stabilite in prezentul regulament.
 Comisia de evaluare si selectie - reprezinta organismul de decizie cu atributii in evaluarea,
selectia si stabilirea planurilor de afaceri castigatoare, infiintata prin decizie interna.
 Competitie (concurs) de planuri de afaceri - reprezinta totalitatea activitatilor derulate pentru
atingerea obiectivelor proiectului „Sprijin pentru Initierea Afacerii”, in conformitate cu
regulile si criteriile mentionate in prezentul regulament, in vederea acordarii subventiilor.
Denumirea competitiei de planuri de afaceri este: „ACCELERATOR DE IDEI”.
 Concurent - reprezinta absolventul cursurilor de competente antreprenoriale urmat in cadrul
proiectului 107189 – „Sprijin pentru initierea afacerii” care participa cu un plan de afacere la
prezenta competitie de planuri de afaceri;
 Durabilitate – masurile prin care se asigura existenta intreprinderii si a bunurilor achizitionate
din ajutorul de minimis pe o perioada minima de 36 luni de la finalizarea implementarii
planului de afaceri.
 Furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de
Management pentru POCU

1
Nu vor putea fi beneficiari ai schemei de ajutor de minimis tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de
învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta între 16 – 24 ani.
2
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
 Intreprinderea - orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit
legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari de servicii, in scopul
obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.
 Intreprinderea unica - include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre
relatiile urmatoare:
i. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale
asociatilor unei alte intreprinderi;
ii. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
iii. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei
intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
iv. o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care
controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor
intreprinderii respective.
Intreprinderile care intretin, prin una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire mai
sus sunt considerate ”intreprinderi unice”.
 Loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, la care lucratorul are acces in cadrul
desfasurarii activitatii si care constituie cadrul in care se desfaşoara o activitate din care se
obtine un venit şi in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile
juridice de serviciu. Locul de munca este corespunzator unei norme intregi de munca.
 Lucrator – in contextul prezentei competitii, lucratorul este persoana fizica cu dominiciul sau
resedinta din regiunea Sud Muntenia, angajata pe locul de munca din cadrul intreprinderii
beneficiare a subventiei. Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociatii sau angajatii
din organizatia administratorului schemei de minimis nu pot avea calitatea de lucratori sau
asociati in cadrul intreprinderilor beneficiare ale subventiei.
 Obiectivul schemei de minims - acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru
infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi in Regiune Sud Muntenia.
 Schema de ajutor de minimis ”Romania Start Up Plus” constituie o procedura transparenta
de ajutor de minimis aferenta Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU
2014-2020), Axa prioritara 3 „Locuri de munca pentru toti”, Obiectivul specific 3.7. Cresterea
ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana.
 Subventii - sumele de bani cu caracter de ajutor de minimis acordate celor 41 de intreprinderi
nou infiintate de persoane ale caror planuri de afacere au fost selectate in cadrul competitiei
de planuri de afaceri.
 Sustenabilitate - modul de continuare a efectelor sprijinului acordat dupa incetarea finantarii.
Masurile prin care se asigura continuarea functionarii afacerii, inclusiv mentinerea locurilor
de munca create, pe o perioada de minimum 6 luni de zile de la finalizarea perioadei obligatorii
de functionare a afacerii

Organizarea si desfasurarea competitiei de planuri de afaceri

Competitia de planuri de afaceri va fi coordonata de o persoana desemnata special in acest sens, in


stransa colaborarea cu managerul de proiect si consilierii antreprenoriali, si presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:
3
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
1) anuntul lansarii concursului si a calendarului acestuia: continutul anuntului public referitor
la perioada de desfasurare a a concursului de planuri de afaceri se aproba de managerul de
proiect si cuprinde informatii cu privire la:
i. obiectivul concursului
ii. termenul limita pentru depunerea/tramsmiterea documentatiilor in vederea
inscrierii in competitie
iii. documentatia necesara participarii la concurs si modalitatea de inscriere in
concurs
iv. cuantumul total al finantarii
v. modul in care se asigura helpdesk
Anuntul lansarii concursului va fi transmis prin email/pe site-ul www.acceleratordeidei.ro / pe
pagina de Facebook „Accelerator de Idei” de catre organizatorul concursului tuturor
absolventilor cursului de antreprenoriat, urmand ca acestia sa fie de asemenea contactati
pentru asigurarea unui numar minim de planuri de afaceri care sa faca posibila realizarea
indicatorilor asumati de catre administratorul schemei de grant in cadrul proiectului.

2) Crearea si operarea helpdeskului – pe toata durata de inscriere in concurs, administratorul


schemei de minimis prin organizatorul concursului va asigura suport administrativ
potentialilor participanti la competitie printr-un helpdesk la care se vor putea solicita clarificari
telefonic sau prin email. Lista solicitarilor de clarificari si a raspunsului la acestea va fi publicata
si actualizata periodic pe site-ul proiectului – www.acceleratordeidei.ro.

3) Inscrierea in concurs a planurilor de afaceri – inscrierea in concurs va fi permisa dupa lansarea


competitiei (publicarea anuntului de lansare) si se va realiza prin transmiterea in format
electronic (semnat si ulterior scanat) pe e-mail-ul provita.startupplus@gmail.ro a planului de
afaceri si a documentelor anexa la acesta, asa cum sunt mentionate in prezentul document,
respectiv:

- Plan de afaceri - Anexa 1 – in fomat pdf, semnat olograf si ulterior scanat. Planul de afaceri
va respecta intocmai modelul prevazut in prezenta metodologie. Bugetul din cuprinsul
planului de va cuprinde exclusiv costurile eligibile in cadrul ajutorului de minimis, asa cum
sunt acestea prevazute in prezenta metodologie.
- Bugetul proiectului – Anexa 2 – in format pdf, semnat olograf si scanat, dar si in format xls.
- Proiectiile veniturilor si cheltuielilor – Anexa 3 - in format pdf, semnat olograf si scanat,
dar si in format xls.
- Declaratie pe propria raspundere (eligiblitate, angajament) - Anexa 4- semnata, datata,
format scan.
- Declaratie privind ajutoarele de minimis primite in ultimii 3 ani, semnata, datata, format
scan - Anexa 5.

NOTA: Este permisa inscrierea in cadrul concursului doar a aboslventilor cursului de competente
antreprenoriale din cadrul proiectului 107189 – Sprijin pentru Initierea Afacerii.

4
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Pentru asigurarea transparentei informatiilor si egalitatii de sanse, la finalul fiecarei saptamani din
perioada de inscriere in concurs, organizatorul concursului va comunica numarul total de planuri de
afaceri inscrise in competitie.

In urma transmiterii formularelor de inscriere si participare la concurs prin posta electronica,


participantii vor primi, pe aceeasi adresa de posta electronica, un mesaj de confirmare a inregistrarii
si numarul de inregistrare. Acest numar de inregistrare va fi folosit pentru toata corespondenta legata
de planul de afaceri depus pana la momentul semnarii Contractului de subventie (daca e cazul).

In situatia in care cu minim 5 zile lucratoare inainte de expirarea termenului de inscriere in concurs se
vor primi minim 5 solicitari de prelungire a perioadei de inscriere, managerul de proiect impreuna cu
reprezentatul legal al administratorului schemei de minimis pot decide prelungirea perioadei de
depunere cu sau fara modificarea calendarului competitiei (pentru celelalte etape), urmand a face
publica aceasta decizie.

La incheierea perioadei aferente inscrierii in concurs, organizatorul concursului va publica un


comunicat in care va mentiona numarul de planuri de afaceri inscrise in competitie, distribuirea
geografica (pe judete) a acestora.

4) Constituirea juriului pentru evaluarea planurilor de afaceri inscrise in concurs si selectarea


planurilor de afaceri castigatoare – pana la expirarea termenului de inscriere in concurs se va
constitui o comisie de jurizare (juriu), care va fi formata din 5 evaluatori, reprezentanti ai
mediului de afaceri si/sau patronatelor din Regiunea Sud Muntenia, cu respectarea principiilor
de incompatibilitate si confidentialitate.

Juriul va avea in vedere aplicarea unui mecanism de evaluare si selectie a planurilor de afaceri
bazat pe urmatoarele principii:
- Nu vor fi finantate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite,
identice sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea
segmentului de piata, planului de management si marketing si bugetul detaliat.
- Planurile de afaceri propuse spre finantare vor reflecta realitatea segmentului de piata vizat
si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona
geografica de implementare a proiectului.

5) Evaluarea eligibilitatii concurentilor si a planurilor de afaceri inscrise in concurs

Eligibilitatea va fi evaluata de catre cei 5 evalutori membrii ai juriului, atat in ceea ce priveste
conformarea cu conditiile de eligibilitate a participantilor la competitie cat si a planurilor de afaceri
inscrise de acestea in concurs.

ELIGIBILITATEA PARTICIPANTILOR LA COMPETITIE

Poate participa la Competitie orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
 este absolvent al unuia dintre cursurile de competente antreprenoriale din cadrul proiectului
107189 – Sprijin pentru Initierea Afacerii
 are cel putin 18 ani si minim studii gimnaziale;

5
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
 are calitatea de somer, persoana inactiva sau persoana care are un loc de munca si infiinteaza
o afacere nonagricola in mediul urban in scopul crearii de noi locuri de munca
 are domiciliul/rezidenta intr-unul din judetele de implementare a proiectului (Regiunea Sud
Muntenia), respectiv PH, AG, DB, GR, IL, TR si CL;
 Nu face parte din categoria tinerilor NEETs – persoane care nu urmeaza nici o forma de
invatamant si nici nu au un loc de munca, cu varsta intre 16-24 ani
 doreste sa infiinteze o afacere nonagricola independenta in mediul urban intr-unul din
judetele de implementare a proiectului (Regiunea Sud Muntenia), respectiv PH, AG, DB, GR,
IL, TR si CL;
 nu face obiectul unor restrictii privind desfasurarea de activitati economice (incompatibilitate,
decadere, interdictie, etc.), asa cum sunt acestea definite de legislatia romana in vigoare;
 isi ia angajamentul ca, in cazul in care planul de afaceri depus in cadrul Competitiei va fi
declarat castigator, in maxim 2 luni de la publicarea rezultatelor, va face dovada infiintarii
intreprinderii, in acord cu planul de afaceri propus si cu prezentul regulament;
 nu este angajat al administratorului schemei de minimis;
 nu are incheiate contracte de munca/ prestari servicii/drepturi de autor in cadrul proiectului
”Sprijin pentru Initiere Afacerii”;
 in cazul in care planul de afaceri depus va fi propus spre finantare, isi ia angajamentul de a
mentine investitia finantata in cadrul schemei de ajutor de minimis pentru o perioada de cel
putin 3 ani dupa finalizarea implementarii si asigurarii sustenabilitatii/durabilitatii planului de
afaceri selectat si se obliga sa continue functionarea afacerii si sa mentina locurile de munca
create pentru persoane cu domiciliul sau rezidenta in Regiunea Sud Muntenia si specificate in
planul de afaceri selectat o perioada de cel putin 6 luni dupa finalizarea implementarii planului
de afaceri.
In cadrul competitiei o persoana poate depune un singur plan de afaceri pentru o intreprindere cu
activitate nonagricola in mediul urban in care va detine minim 51% din valoarea capitalului social si
rolul de adminstrator si reprezentant legal pentru implementarea planului de afaceri.

ELIGIBILITATEA PLANURILOR DE AFACERI INCRISE IN COMPETITIE


Pentru a fi eligibil in cadrul prezentei competitii, planul de afaceri inscris de un concurent trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
1. este depus in termenul indicat de administratorul schemei de minimis;
2. respecta forma (indicatiile de continut) precizata de administratorul schemei de minimis – pentru
toate anexele documentatiei de participare la concurs.
3. este insotit de toate documentele solicitate de administratorul schemei de minimis, conform
prezentei metodologii
4. prevede infiintarea si implementarea unei afaceri non-agricole in mediul urban intr-unul din
judetele de implementare a proiectului (Regiunea Sud Muntenia), respectiv PH, AG, DB, GR, IL,
TR si CL
5. propune o activitate identificata printr-un cod CAEN care nu se incadreza in domeniile exceptate
de la finantare prin schema de minimis, respectiv:
 sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul
produselor pescareşti şi de acvacultura, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L
17/21.01.2000;

6
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
 domeniul productiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a
Tratatului CE;
 sectorul transformarii şi comercializarii produselor agricole, prevazute in Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, daca valoarea ajutorului de minimis solicitat este stabilita pe baza pretului sau
a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari sau introduse pe piata
de intreprinderile in cauza; atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala
sau integrala catre producatori primari.
 activitati legate de export catre tari terte sau catre state membre, daca ajutorul de minimis
solicitat este legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea şi functionarea unei retele
de distributie sau alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
6. Alte activitati exceptate de la finantare:
 Jocuri de noroc – sau alte asemenea
 Servicii financare/bancare/asigurari – sau alte asemenea
 Videochat/agentie matrimoniala – sau alte asemenea
 Criptominare – sau alte asemenea
7. prevede recrutarea si angajare pana la cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului de subventie,
a minim 2 persoane.
8. propune o durata de functionare a afacerii de cel putin 18 luni de la infiintarea ca entitate juridica,
dintre care minim 6 luni dupa finalizarea implementarii planului de afaceri;
9. propune si justifica mentinea locurilor de munca create o perioada de cel putin 6 luni dupa
finalizarea implementarii planului de afaceri
10. nu este identic sau cu un grad foarte mare de asemanare in ceea ce priveste descrierea
segmentului de piata, planul de management si marketing si bugetul detaliat cu planul de afaceri
inscris in competitie de un alt concurent;

Pentru stabilirea eligibilitatii concurentului si a planului de afaceri, fiecare mebru a juriul va completa
si semna „Fisa de verificare a eligibilitatii” (anexa 6) pentru fiecare participant la concurs. In situatia in
care in procesul de evaluare se constata vicii de forma care ar putea fi clarificate de concurenti,
organizatorul concursului va putea solicita clarificari prin email, la care concurentul are obligatia de a
raspunde in termen de maxim 48 de ore de la transmiterea solicitarii de clarificari, in caz contrar
documentatia va fi considerata neeligibila si proiectul va fi respins automat.
Rezultatele evaluarii vor fi consemnate in raportul de verificare a eligibilitatii planurilor de afaceri
inscrise in concurs, redactat de organizatorul concursului, la care se vor anexa fisele de verificare,
dosarul fiind predat managerului de proiect, pentru validarea si publicarea rezultatelor.

Analiza de eligibilitate este activitate continua, pe masura inscrierii planurilor de afaceri in competitie,
va demara de la data lansarii competitiei si se va finaliza in maxim o luna de la inchiderea competitiei.

6) Comunicarea rezultatelor evaluarii de eligibilitate – rezultatele evaluarii eligibilitatii vor fi


publicate pe pagina de facebook (detalii si numar proiecte declarate eligibile si acceptate in
evaluare tehnico-economica si numar proiecte declarate neeligibile si respinse din
competitie). Comunicarea rezultatelor evaluarii se va realiza prin grija organizatorului
concursului in termen de 3 zile lucratoare de la validarea acestora de catre managerul de
proiect.

7
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
7) Inregistrarea si solutionarea contestatiilor – concurentii declarati neeligibili /a caror planuri
de afaceri au fost declarate neeligibile pot contesta rezultatele evaluarii in termen de 3 zile
lucratoare de la publicarea acestora. Modalitatea de inregistrare a contestatiilor este similara
celei de inregistrare initiala in concurs. Pentru sustinerea contesatiilor nu se va putea modifica
forma sau continutul documentelor depuse de concurenti, acestia putand invoca vicii de
forma sau subiectivitatea evaluatorilor, aducand argumente verificabile pentru a demonstra
contestatia.

8) Evaluarea tehnico-financiara a planurilor de afaceri ramase in concurs - Planurile de afaceri


declarate eligibile in urma evaluarii eligibilitatii, depuse de concurentii declarati eligibili, vor
intra in cea de a doua etapa a evaluarii, respectiv evaluarea tehnico-financiara.

In cadrul acestei etape, fiecare evaluator membru a juriului va analiza informatiile prezentate in planul
de afaceri pentru a stabili masura in care acesta reflecta realitatea segmentului de piata vizat si sunt
fundamentate tehnic si economic, pornind de la informatii verificabile in zona geografica de
implementare a proiectului.
Evaluarea se va realiza independent de catre fiecare evaluator, conform criteriilor din grila de evaluare
tehnico-financiara (anexa 7). Pentru asigurarea transparentei si egalitatii de sanse, grila de evaluare
va fi publicata impreuna cu regulamentul concursului.
Organizatorul concursului va fi responsabil cu centralizarea fiselor de evaluare individuale si calcularea
punctajului final obtinut de fiecare plan de afaceri. Pentru calcularea punctajului final se va aplica
urmatoarea metodologie:
(2) Se va centraliza pe o singura fisa punctajul acordat de fiecare evaluator pentru fiecare plan de
afaceri
(3) Se va realiza media aritmetica a punctajelor pe fiecare subcriteriu in parte (cu doua zecimale)
(4) Pentru calcularea punctajului unui criteriu, se vor insuma punctajele medii obtinute pentru
subcriteriile aferente. Rezultatul obtinut se va compara cu media artimetica a punctajelor celor 5
evaluatori pentru criteriul respectiv, iar in situatia in care acestea difera, punctajul final pentru
respectivul criteriu va fi valoarea cea mai mare dintre cele doua rezultate

Punctajul final va fi centralizat intr-o lista nominala care, impreuna cu fisele individuale vor constitui
anexa la raportul de evaluare ce va fi prezentat managerului de proiect, pentru validarea rezultatelor

9) Comunicarea rezultatelor evaluarii de tehnico-financiare – rezultatele evaluarii tehnico-


financiara vor fi publicate pe pagina de facebook si comunicate direct, prin email, tuturor
persoanelor ramase in concurs (se va comunica punctajul total, detaliat pe fiecare criteriu si
subcriteriu de evaluare). Comunicarea rezultatelor evaluarii se va realiza prin grija
organizatorului concursului in termen de 3 zile lucratoare de la validarea acestora de catre
managerul de proiect.

10) Inregistrarea si solutionarea contestatiilor – rezultatul evaluarii va putea fi contestat in


termen de 3 zile lucratoare de la publicarea acestuia. Modalitatea de inregistrare a
contestatiilor este similara celei de inregistrare initiala in concurs. Pentru sustinerea
contesatiilor nu se va putea modifica forma sau continutul documentelor depuse de
concurenti, acestia putand invoca vicii de forma sau subiectivitatea evaluatorilor, cu referire
explicita la criterului la care contesta punctajul obtinut si motivarea contestatei. Solutionarea
contestatie va fi adusa la cunostinta contesatarului in scris, prin email, de catre organizatorul
concursului.
8
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Inregistrarea si solutionarea contestatiilor in cadrul evaluarii tehnico-economice si publicarea
listei finale – concurentii declarati nefinantati pot contesta rezultatele evaluarii in termen de
3 zile lucratoare de la publicarea acestora. Contestatia poate fi transmisa pe e-mail la
provita.startupplus@gmail.com. Concurentii nu au dreptul sa modifice alte documentele sau
informatiile transmise la inscrierea in concurs ci doar sa argumenteze aducand argumente
verificabile pentru a demonstra contestatia.
Juriul va analiza contestatiile si in maxim 5 de la validarea listelor finale vor fi publicate pe
site-ul www.acceleratordeidei.ro si pe pagina de facebook acceleratordeidei.

11) Desemnarea planurilor de afaceri castigatoare – ca urmare a desfasurarii competiei se vor


desemna 41 de planuri de afaceri castigatoare, care vor fi selectate pentru acordarea
ajutorului de minimis
Desemnarea castigatorilor in cadrul prezentei sesiuni a competitiei de planuri de afaceri, vor urma un
anumit algoritm, care va avea la baza urmatoarele criterii:
- vor selecta la finantare minim 2 planuri de afaceri/judet, pentru fiecare dintre judetele din
Regiunea Sud Muntenia (se va avea in vedere raportarea la sediul social si/sau punctul de lucru
specificat in Planul de afaceri selectat ca loc de implementare, care ulterior va corespunde cu
documentele statutare si de inregistrarea la ONRC ale intreprinderii) ;
- numarul planurilor de afaceri care prevad activitati economice ce se incadreaza in CAEN, Sectiunea
G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; repararea autovehiculelor si motocicletelor, cu exceptia
Grupei 452 – Intretinerea si repararea autovehiculelor nu va putea depasi 20% din numarul total al
planurilor de afaceri finantate
- cel putin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis propun
activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid
de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor.
- cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului propun masuri ce vor promova
concret inovarea sociala
- cel putin 25% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului propun masuri ce vor promova
concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/
furnizare de bunuri, prestare de servicii si/sau executie de lucrari
- cel putin 10% din planurile de afaceri finantate prin intermediul schemei de minimis propun masuri
ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii
care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate
- cel putin 10% din planurile de afaceri finantate in cadrul proiectului sa propuna masuri ce vor
promova concret consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea
de activitati specifice
!!! ATENTIE !!!
- planurile de afaceri vor fi selectate pe baza criteriilor de mai sus, in ordinea punctajului obtinut in
urma evaluarii tehnice. Pentru a fi declarat castigator, un plan de afacere trebuie sa cumuleze un
punctaj total de minim de 30 de puncte si sa nu obtina „0” puncte la nici unul dintre criteriile de
evaluare de mai jos:

9
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
3.1 planul de afaceri propune activitati ce vor promova concret sprijinirea tranzitiei catre o
economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii
resurselor – maxim 5 puncte
3.2 planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret inovarea sociala – maxim 5 puncte
3.3 planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin
implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri, prestare de
servicii si/sau executie de lucrari – maxim 5 puncte
3.4 planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea
unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile
de catre intreprinderea infiintata – maxim 5 puncte

Pentru ierarhizarea rezultatelor finale si selectarea celor 41 de planuri de afaceri castigatoare


organizatorul concursului:
- va realiza un tabel in excel care va structura informatia dupa urmatoarele coloane:
i.Nr. crt
ii.Concurent (numele si prenumele)
iii. Titlul proiectului
iv. Locatia de implementare a proiectului (judet)
v. Obiect de activitate (cod CAEN)
vi. Punctaj final obtinut
vii. Eligibilitate punctaj final (minim 30 puncte, da/nu) – functie „if”
viii. Pozitia in clasamentul judetean
ix. Pozitia in clasamentul total
x. Punctaj criteriu 3.1
xi. Punctaj criteriu 3.2
xii. Punctaj criteriu 3.3
xiii. Punctaj criteriu 3.4
xiv. Punctaj criteriu 3.5
xv. Eligibilitate punctaj criteriile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (mai mult de 0 puncte pentru fiecare
criteriu, da/nu)– functie”and”
xvi. Selectabil la finantare (da/nu)
xvii. Selectat de finantare (clasament, pozitiile 1 - 41)

- Va filtra planurile de afaceri care au valoarea „da” in coloana „eligibilitate punctaj final ” si
„eligibilitate punctaj criteriile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,3.5” si le va scoate intr-o lista separata pe cele
care au valoarea „nu” – lista planurilor de afaceri respinse la finantare
- Va sorta planurile de afaceri descendent dupa valoarea din coloana „punctaj obtinut” si va
completa „pozitia in clasamentul total”, in ordine crescatoare (planul de afaceri cu cel mai
mare punctaj va ocupa pozitia unu etc.)
- Va sorta descendent planurile de afaceri dupa coloana „judet” si apoi „Punctaj obtinut” si va
completa „pozitia in clasamentul judetean”, in ordine crescatoare la nivel de judet
- Va filtra planurile de afaceri si le va selecta pe cele care au valoare „1” si „2” in coloana „pozitia
in clasamentul judetean” – SE VOR IDENTIFICA ASTFEL 14 PLANURI DE AFACERI
CASTIGATOARE (34%)

10
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
- Va filtra planurile de afaceri identificate mai sus in functie de obiectul de activitate si va selecta
codurile CAEN din sectiunea G (4xxxx) cu exceptia grupei 452. Va verifica daca numarul
acestora este mai mic decat 8 (20% din 41). In caz afirmativ, va valida lista celor 14 planuri de
afaceri prin completarea cu „da” in celula corespunzatoare din coloana „selectabil la
finantare”. In caz contrar va elimina diferenta de planuri de afaceri”(completand in lista
motivul eliminarii), in ordine crescatoare a punctajului, si va completa lista cu planurile de pe
pozitiile 3/4 din clasamentul fiecarui judet, astfel incat in lista finala (numita lista firme judet)
care va cuprinde 14 planuri de afaceri (cate 2 din fiecare judet), sa nu se regaseasca mai mult
de 8 planuri de afaceri (20%) cu activitati propuse din sectiunea G, cu exceptia grupei 452.
- Va selecta prin filtrare planurile de afaceri care au valoarea „blank” in coloana „selectabil la
finantare”, pe care le va sorta crescator dupa „pozitia in clasamentul final”
- Va completa, daca este cazul lista primelor 27 de planuri de afaceri in ordinea crescatoare a
pozitiei in clasamentul final si va selecta prin filtrare codurile CAEN din sectiunea G (4xxxx) cu
exceptia grupei 452. Va contoriza numarul acestora si il va aduna cu cel din „lista firme judet”.
In situatia in care se cumuleaza in total peste 8 planuri de afaceri cu acest tip de activitate, va
elimina din lista planul de afaceri cu activitate din sectiunea G care ocupa pozitia cea mai slaba
in clasament, completand „nu” in celula corespunzatoare coloanei „selectabil la finantare”
(mentionand motivul eliminarii) si va completa lista celor 27 de planuri cu urmatorul din
clasament
- Va repeta pasul de mai sus pana cand numarul total al planurilor de afaceri cu activitati din
sectiunea G (4xxxx) cu exceptia grupei 452 va fi cel mult 8 (20%). Pentru planurile de afaceri
ramase in lista va completa „da”in celula corespunzatoare coloanei „selectabil la finantare”
- Va selecta cele 41 de planuri de afaceri care au valoarea „da”in coloana „selectabil la
finantare”si le va sorta crescator in functie de „pozitia in clasamentul total” si va completa
pozitia pe lista castigatorilor (de la 1 la 41) pe coloana „selectat la finantare”

In cazul in care vor exista planuri de afaceri cu punctaj total egal, departajrea si ierarhizarea in
clasament se va realiza in functie de punctajul obtinut la criteriile 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 in aceasta
ordine.

Lista astfel obtinuta si pasii procedurii de selectie vor constituii obiectul unui raport pe care
organizatorul concursului il va prezenta managerului de proiect si reprezentului legal al
administratorului schemei de minimis pentru validarea rezultatelor. Celelalte planuri de afaceri care
au ramas cu celula „selectabil la finantare”necompletata vor constitui lista de rezerva.

Lista finala si lista de rezerve se vor atasa raportului de selectie pe care organizatorul de concurs il va
realiza si il va prezenta managerului de proiect, pentru validarea listei finale a castigatorilor. In cadrul
acestui raport vor fi evidentiate urmatoarele informatii:
- Numarul total de planuri de afaceri declarate castigatoare si numarul de planuri ramase pe
lista de rezerva – 41 de planuri de afaceri castigatoare
- Numarul de planuri de afaceri declarate castigatoare din fiecare judet - minim 2/judet
- Numarul de planuri de afaceri cu activitate corespunzatoare codurilor CAEN din grupa G, cu
exceptia grupei 452 – maxim 8 (maxim 20%)
- Numarul de planuri de afaceri care propun masuri ce vor promova concret dezvoltarea
durabila prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea
principiilor dezvoltarii durabile de catre intreprinderile finantate – minim 5 (minim 10%)
11
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
- Numarul de planuri de afaceri care implementeaza masuri ce vor promova concret inovarea
sociala – minim 5 (minim 10%)
- Numarul de planuri de afaceri care propun activitati ce vor promova concret sprijinirea
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de
vedere al utilizarii resurselor - minim 5 (minim 10%)
- Numarul de planuri de afaceri care propun masuri ce vor promova concret utilizarea şi
calitatea TIC prin implementarea unor solutii TIC in procesul de productie/ furnizare de bunuri,
prestare de servicii si/sau executie de lucrari – minim 11 (minim 25%)
- Numarul de planuri de afaceri care propun masuri ce vor promova concret consolidarea
cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si/sau a inovarii, prin derularea deactivitati specifice
minim 5 (minim 10%)

OBSERVATIE: considerarea unui plan de afaceri in cadrul numarului de planuri de afaceri care
indeplinesc conditiile de mai sus nu exclude posibilitatea adunarii in centralizator pentru o alta
conditie, in masura in care un plan de afaceri propune activitati/masuri prin care raspunde mai multor
conditii din cele identificate mai sus.

In cazul in care un castigator renunta la infiintarea intreprinderii si implicit a implementarii planului de


afacere, va informa in scris ddministratorul schemei de minimis privind aceasta decizie in maxim 2 zile
lucratoare de la data anuntarii rezultatelor.

In situatia in care un castigator al concursului nu va putea indeplinii celelalte conditii pentru acordarea
subventiei sau se va dispune recuperarea acesteia in cadrul duratei de implementare a planului de
afaceri, acesta va putea fi inlocuit cu urmatorul concurent/plan de afaceri aflat pe lista de rezerva,
dupa verificarea conditiei de incadrare in structura de activitati per portofoliu (maxim 20% planuri de
afaceri cu activitati din sectiunea G), in masura in care timpul si/sau autoritatea de management va
permite.

12) Comunicarea listei castigatorilor –lista castigatorilor si lista rezervelor va fi comunicata public
si personal tuturor castigatorilor ramasi in competitie, in termen de 5 zile lucratoare de la
validarea acestora

13) Efectuarea stagiilor de practica – in responsabilitatea organizatorului concursului intra


exclusiv:
o informarea castigatorilor concursului cu privire la efectuarea unui stagiu de practica
in cadrul unei intreprinderi existente, functionale, a carei activitate economica face
parte din aceeasi grupa CAEN cu cea aferenta planului de afaceri selectat. Stagiul va
avea o durata minima de 40 de ore si se va desfasura la sediul social sau, dupa caz, la
punctul de lucru al intreprinderii selectate (sau la terti, daca activitatea este de
asemenea natura, sau daca situatia o impune).
o Asistarea castigatorilor pentru indetificarea intreprinderii in care vor putea efectua
stagiul de practica, in situatia in care acestia solicita indrumare

Raspunderea pentru verificarea efectuarii stagiilor de practica de catre castigatorii competitiei


revine indrumatorilor de practica. Acestia se vor asigura de intocmirea conforma si la timp a
raportului stagiului de practica)

12
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
14) Contractare subventiei - comunicarea rezultatelor selectiei catre castigatorii concursului va fi
insotita de invitatia la contractarea subventiei si mentionarea conditiilor si a termenului in
care aceasta trebuie sa se realizeze. Astfel, in vederea semnarii contractului de subventie,
castigatorii concursului vor trebui sa faca dovada infiintarii intreprinderii descrise in planul de
afaceri in maxim 2 luni de la confirmarea primirii rezultatului procedurii de selectie. Pentru a
beneficia de subventie (ajutor de minimis), intreprinderea infiintata trebuie sa respecte
urmatoarele conditii:
o Sa aiba scop patrimonial, cu una din formele de organizare de mai jos:
 Societate cu raspundere limitata, inclusiv SRL-D
 Societate in nume colectiv
 Societate pe actiuni
 Societate in comandita simpla
 Societate in comandita pe actiuni
 Societate europeana
 Persoana fizica autorizata
 Intreprindere individuala
 Intreprindere familiala
 Societati cooperative
o Sa permita angajarea de personal cu contract de munca cu norma intreaga pe durata
nedeterminata
o Sa aiba sediul social si puctul de lucru la care se va implementa planul de afaceri (daca
este cazul) in mediul urban, in judetele din Regiunea SUD Muntenia. Valabilitatea
sediul si a punctului de lucru la care se va implementa planul de afaceri (daca este
cazul) sa fie de minim 54 luni de la data infiintarii intreprinderii
o Sa aiba activitatea cea precizata in planul de afaceri
o Sa inregistreze activitatea ca urmand a se desfasura la sediul social sau punctul de
lucru, asa cum s-a precizat in planul de afaceri. Sediul la care se va implementa
proiectului (sediul social sau sediu secundar) trebuie sa fie localizat in judetul
precizat in planul de afaceri, in mediul urban.
o Sa fie constituita pe durata nedeterminata
o Sa fie detinuta majoritar de castigatorul concursului (acesta va detine minim 51% din
capitalul social)
o Sa fie administata de castigatorul concursului (administrator si reprezentant legal)
o Sa nu includa in structura de capital parti sociale detine de alte personae desemnate
castigatoare in cadrul competitiei

Pot beneficia de ajutor de minimis prin prezenta competitie intreprinderile care indeplinesc
suplimentar urmatoarele conditii cumulative:

a) Sunt infiintate de castigatorii competitiei de planuri de afaceri dupa data publicarii rezultatelor
finale ale competitiei, care au calitatea de reprezentanti legali /administratori
b) Reprezentantul legal al intreprinderii indeplineste conditiile de eligibilitate verificate la inscrierea
in competitie
c) Reprezentantul legal al intreprinderii nu are calitatea de asociat majoritar in alte intreprinderi
infiintate conform Legii societatilor nr 31/1990 republicata cu modificarile si completarile
ulterioare

13
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
d) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost supus in ultimii 3 ani unei condamnari pronuntate
printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, din motive profesionale sau etic-
profesionale;
e) reprezentantul legal al intreprinderii nu a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca
definitiva si irevocabila pentru frauda, coruptie, implicare in organizatii criminale sau in alte
activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatii Europene;
f) reprezentantul legal al intreprinderii nu furnizeaza informatii false;
g) este direct responsabila de pregatirea şi implementarea planului de afaceri şi nu actioneaza ca
intermediar pentru proiectul propus a fi finantat;
h) nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei
Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii,
aceasta a fost deja executata si creanta a fost integral recuperata, inclusiv dobanda de recuperare
aferenta;
i) respecta conditiile prevazute in Ghidul solicitantului – Conditii specifice ”Romania Start-Up Plus”,
respectiv:
- angajarea a minimum 2 persoane din regiunea Sud Muntenia in cadrul afacerii finantate prin
schema de minimis in Regiunea Sud Muntenia;
- asigurarea functionarii intreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioada de
minimum 12 luni pe perioada implementarii proiectului aferent contractului de finantare;
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de minimum 6 luni, in care beneficiarul sa asigure
continuarea functionarii afacerii, inclusiv cu obligatia mentinerii locurilor de munca si a
conditiilor de ocupare a acestora;
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat in cadrul proiectului.

In vederea semnarii Contractului de subventie, titularii planurilor de afaceri declarate castigatoare


vor prezenta in termenul stabilit urmatoarele documente:
- Actele constitutiv, copie conform cu originalul, semnat si stampilat (de ex. statut si/sau act
constitutiv, in functie de forma juridica aleasa);
- Certificatul unic de inregistrare, copie conform cu originalul, semnat si stampilat;
- Plan de afacere, original - Anexa 1;
- Bugetul proiectului, original - Anexa 2
- Proiectia veniturilor si cheltuielilor, original - Anexa 3;
- Declaratie pe propria raspundere si de sustenabilitate, original - Anexa 4;
- Declaratie pe proprie raspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite in ultimii 3
ani, original - Anexa 5;
- Raport de stagiu de practica in care vor fi descrise activitatile la care a participat cursantul,
semnat de cursant si de reprezentantul legal al intreprinderii;

In situatia in care castigatorii selectati nu prezinta documentele in termenul si forma solicitata, acestia
vor fi eliminati din lista si vor fi inlocuiti de un concurent aflat pe lista de rezerva, in masura in care
inlocuirea poate fi realizata in timpul alocat activitatii.

15) Acordarea ajutorului de minimis

Ajutorul de minimis se acorda in baza Contractului de subventie semnat de ambele parti.

14
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Ajutorul de minimis acordat este de 178.340 de lei.
Din perspectiva monitorizarii cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o intreprindere
pe parcursul a 3 ani fiscali, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.1407/2013,
momentul acordarii ajutorului de minimis se considera data semnarii contractului de subventie.
Ajutorul de minimis primit in cadrul prezentei scheme nu se va cumula cu alte ajutoare de stat in sensul
art. 107 (1) din Tratatul de functionare a Uniunii Europene acordate pentru aceleasi costuri eligibile,
daca un astfel de cumul genereaza o intensitate a ajutorului de stat care depaseste intensitatea
maxima stabilita in fiecare caz in parte printr-un regulament privind exceptarile in bloc sau printr-o
decizie adoptata de Comisia Europeana.

Ajutorul de minimis se va acorda catre beneficiar in doua transe, dupa cum urmeaza:
a) O transa initiala de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis (133.755,00 lei), asa cum
a fost acesta aprobat in cadrul planului de afaceri si contractului de subventie incheiat. Pentru
acordarea transei initiale nu este necesara prezentarea unor documente justificative
suplimentare fata de cele necesare pentru semnarea contractului de subventie, cu exceptia
dovezii prinvind deschiderea unui cont bancar (banca comerciala sau trezorerie, conform
indicatiilor administratorului schemei de minims) in care se va vira subventia. In aceste sens
beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta contractul de cont curent sau extrasul de cont
in care vor fi identificate in mod expres urmatoarele informatii: numele beneficiarului,
denumirea bancii si datele de identificare ale acesteia, numarul contului (cod IBAN).
Documentul va fi semnat si stampilat de banca. Se vor putea prezente extrase din aplicatiile
on line ale bancilor comerciale, cu conditia ca in acestea sa se mentioneze explicit ca sunt
valabile fara stampila.

b) O transa finala reprezentand diferenta pana la valoarea totala a ajutorului de minimis,


respectiv de 25% din valoarea totala a ajutorului de minimis (44.585,00 lei), dupa ce
beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ca a realizat venituri reprezentand minimum
30% din valoarea transei initiale primite ( minim 40.126,50 lei). In acest sens beneficiarul va
preznta uratoarele documente justificative:
- Balanta de verificare analitica aferenta lunii anterioare solicitarii celei de a doua transe
sau Registrul incasari si plati (PFA, II, IF), dupa caz
- Documente comerciale aferente vanzarilor: contracte, comenzi (dupa caz)
- Documente fiscale/bancare (facturi, chitante, bonuri fiscale, extrase de cont)
- Cerere de tragere
- Alte documente, daca va fi cazul

In situatia in care beneficiarul ajutorului de minimis nu poate face dovada realizarii de venituri in
valoarea specificata mai sus in cadrul termenului de functionare 12 luni de la semnarea contractului
de finantare, transa finala nu va mai fi acordata.

Categorii de cheltuieli eligibile si conditii de eligibilitate

15
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Activitatile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finantate numai daca
au fost initiate dupa semnarea contractului de subventie incheiat intre administratorul schemei de
antreprenoriat si beneficiarul ajutorului de minimis.

Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:


• să fie efectiv plătită de către beneficiarul ajutorului de minimis, după data intrării în vigoare a
acordului de finanțare, in perioada de derulare a contractului de finantare.
• să fie prevăzută în bugetul planului de afaceri aprobat;
• să fie în conformitate cu principiile unui management financiar riguros, având în vedere
utilizarea eficientă a fondurilor şi un raport optim cost-eficienţă;
• să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis, să fie identificabilă,
verificabilă şi să fie dovedită prin documente, în conformitate cu prevederile legislaţiei
naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie;
• să nu fi făcut obiectul altor finanţări publice;
• să fie făcută în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare şi cu prevederile
acordului de finanţare;
• să fie menţionată în lista cheltuielilor eligibile prevăzută în prezenta metodologie.

Cheltuielile eligibile in cadrul prezentei scheme sunt urmatoarele:

Cheltuieli  Subvenții (micro-granturi) pentru start-up-uri:


directe care
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat
intră sub
1.1. Cheltuieli salariale
incidența
1.2 Onorarii/ venituri assimilate salariilor pentru experți proprii/
ajutorului de
cooptați
minimis
1.3. Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi
cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi şi angajatori)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-
înfiinţate:
2.1 Cheltuieli pentru cazare
Subvenții 2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu
Micro- pentru 2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv
granturi start-up- transportul efectuat cu mijloacele de transport în comun sau
uri taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare,
precum şi transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare
şi locul delegării)
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente
deplasării
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul ajutorului de minimis nu are expertiza
necesară

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât


terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii prime și
materiale, inclusiv materiale consumabile, alte cheltuieli pentru
investiţii necesare funcţionării întreprinderilor

16
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații
pentru desfășurarea diverselor activițăți ale întreprinderii,
echipamente, vehicule, diverse bunuri
6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional)
aferente funcţionării întreprinderilor (rate de leasing operațional
plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile și imobile)
7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor
8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării
întreprinderilor
9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace
de transport aferentefuncţionării întreprinderilor
10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor
11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor
12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente
funcţionării întreprinderilor
13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării
întreprinderilor
14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării
întreprinderilor
15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor
15.1. Prelucrare de date
15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii
informatice
15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate
relevante pentru operaţiune, în format tipărit şi/sau electronic
15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi
active similare

Capitalul social/patrimoniul initial, necesar pentru infiintarea intreprinderii, reprezinta sursa proprie
permanenta a intreprinderii, constituita la infiintarea acesteia prin aporturi in bani sau bunuri aduse
de actionari/asociati si nu reprezinta o taxa pentru infiintare. Capitalul social va fi constituit din
aporturile personale ale membrilor/asociatilor fondatori ai intreprinderii, nefiind cheltuiala eligibila.

!!!ATENTIE!!!
TVA aferenta cheltuielilor eligibile efectuate de catre intreprinderi este eligibila in interiorul
subventiei, iar intreprinderea nu va solicita aceste sume pentru rambursare din alte surse publice si
nu va considera aceste sume ca TVA deductibila pe perioada implementarii proiectului.

!!!ATENTIE!!!
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri.

!!!ATENTIE!!!
Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie sa fie angajate dupa semnarea contractului de subventie iar
achizitiile aferente trebuie sa fie realizate in conditii de piata, cu respectarea principiilor
17
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor şi asumarii
raspunderii.

16) Raportare si monitorizare – Conform contractului de subventie beneficiarul finantarii de


minimis are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, in formatul si
in termenul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii
procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina administratorului schemei de
minimis

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate castigatorilor competitiei se realizeaza in


conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat,
pus in aplicare prin Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007, precum si cu legislatia nationala si comunitara
aplicabila.

Obligatiile de raportare si monitorizare se impart pe trei perioade distincte, dupa cum urmeaza:
- Perioada de implementare a planului de afaceri (maxim 12 luni de la semnarea contractului
de finantare);
- Perioada de sustenabilitate – 6 luni de la finalizarea implementarii planului de afaceri
- Perioada de durabilitate – 3 ani dupa incheierea perioadei de sustenabilitate

Obligatiile generale de raportare si monitorizare ce revin beneficiarului ajutorului de minimis in


fiecare dintre cele 3 perioade se refera la:
a) utilizarea subventiei exclusiv pentru finantarea cheltuielilor eligibile in cadrul schemei de minimis;
b) informarea in scris a administratorului schemei de minims, cu privire la orice modificari care pot
afecta bugetul ajutorului de minimis si/sau activitatea desfasurata conform planului de afaceri
aprobat, in termen de maximum 3 de zile lucratoare de la constatarea modificarii;
c) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis a reprezentantilor
administratorului schemei de antreprenoriat si a persoanelor imputernicite de furnizorul schemei
de ajutor de minimis sau de Consiliul Concurentei sa efectueze controale privind modul de utilizare
a subventiei, precum şi punerea la dispozitia acestora a documentelor solicitate;
d) transmiterea tuturor datelor, informatiilor şi documentelor solicitate de catre administratorul
schemei de antreprenoriat, furnizorul schemei de minimis sau Consiliul Concurentei, in termenele
stabilite de acestia;
e) pastrarea unei evidente detaliate a subventiei primite cu titlu de ajutor de minimis in baza
prezentului contract de subventie, pe o durata de cel putin 10 ani de la data primirii ultimei transe;
aceasta evidenta va include informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor
impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis;
f) raportarea catre administratorul schemei de antreprenoriat a tuturor datelor si informatiilor
necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, in formatul pus la dispozitie de catre acesta;
g) depunerea la organele competente a documentelor privind evidentierea ajutorului de minimis,
potrivit legislatiei aplicabile in vigoare;
h) mentinerea destinatiei bunurilor achizitionate prin ajutor de minimis pe o durata de minim 54 de
luni de la data semnarii contractului de subventie

18
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
i) arhivarea si pastrarea documentelor conform legislatiei in vigoare;
j) restituirea partiala sau totala a ajutorului de minimis primit si a dobanzii aferente, in situatia
nerespectarii conditiilor de acordare a ajutorului.

OBLIGATII SPECIFICE DE RAPORTARE SI MONITORIZARE IN CADRUL CELOR 3 PERIOADE:

I. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI MAXIM 12 LUNI DE LA SEMNAREA


CONTRACTULUI DE FINANTARE;

Pentru semnarea contractului subventie, castigatorii competitiei vor depune:


- Declaratie pe propria raspundere si de sustenabilitate, original - Anexa 4;
- Declaratie pe proprie raspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite in ultimii 3 ani in
contextul unor firme legate prin actionariat - intreprinderea unica, original - Anexa 5;

Monitorizarea pe perioada de implementare va fi facilitata de programul de consiliere si activitatea


de raportare desfasurata in cadrul acestuia.

La finalul perioadei de implementare beneficiarul subventiei va intocmi un raport de finalizare a


implementarii planului de afaceri in care va detalia:
- Modalitatea de mentinere a conditiilor de eligibilitate pentru ajutor de minimis, atat in calitate
de reprezentant legal al intreprinderii cat si din perspectiva activitatii desfasurate
- Centralizatorul cheltuielilor efectuate, data angajarii si data platii acestora
- Numarul de locuri de munca nou create si documentele din care rezulta ocuparea acestora pe
o durata de minim 12 luni in Regiunea Sud Muntenia, dintre care minim 6 luni in perioada de
sustenabilitate)
- Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat in calitate de intreprindere unica
- Valoarea totala a veniturilor inregistrate in perioada de implementare
Este permisa actualizarea planului de afaceri, cu mentinearea conditiilor de eligibilitate si a
angajamentelor pe baza carora planul de afaceri a fost evaluat si selectat la finantare cu notificarea si
avizarea prealabila a modificarilor propuse de administratorul schemei de minimis.
Orice modificarea referitoare la structura de actionariat, reprezentant legal, sediu social sau punct de
lucru, inlocuire a investitiei finantate prin proiect se va realiza numai cu aprobarea prealabila a
administratorului schemei de minimis si a furnizorului schemei de minimis.
Administratorul schemei de minimis va putea efectua vizite pentru verificarea la fata locului a
modalitatii de implementare a planului de afaceri de catre fiecare dintre beneficiarii subventiei,
oricand pe durata periodei de implementare. Verificarea la fata locului urmareşte:
 conformitatea copiilor documentelor transmise de beneficiarul ajutorului de minimis, cu
exemplarele in original;
 efectuarea cheltuielilor eligibile de catre intreprindere, in conformitate cu Contractul de
subventie;
 existenta fizica şi in evidentele contabile a bunurilor finantate din ajutorului de minimis;
 indeplinirea obligatiei asumate privind crearea si mentinerea locurilor de munca ;

19
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
 realizarea achizitiilor in conditii de piata, cu respectarea principiilor nediscriminarii,
tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor şi asumarii raspunderii,
respectand ordinul de ministru nr. 1284/2016
 respectarea altor prevederi ale schemei minimis şi indeplinirea tuturor obligatiilor asumate
prin panul de afaceri

II. PERIOADA DE SUSTENABILITATE – 6 LUNI DE LA FINALIZAREA IMPLEMENTARII PLANULUI DE


AFACERI

Pentru o perioada de mimim 6 luni de la finalizarea implementarii planului de afaceri beneficiarul


subventiei are obligatia de a:
- Asigura functionarea afacerii
- Mentine locurile de munca create prin proiect
- Respecta obiectivele asumate prin planul de afaceri pentru a carui implementare a primit
finantare

Demonstrarea asigurarii sustenabilitatii se va face prin transmiterea a doua rapoarte trimestriale (luna
3 si luna 6 din perioada de sustenabilitate) administratorului schemei de minimis in care sunt detaliate
modalitatile de indeplinire a obligatiilor de asigurare a sustenabilitatii.

Beneficiarul schemei de finantarea are obligatia de a mentine toate bunurile achizitionate prin proiect
atat pe perioada de sustenabilitate cat si pe perioada de durabilitate. Orice modificarea referitoare la
structura de actionariat, reprezentant legal, sediu social sau punct de lucru, inlocuire a investitiei
finantate prin proiect se va realiza numai cu aprobarea prealabila a administratorului schemei de
minimis si a furnizorului schemei de minimis.
Oricand pe parcursul perioadei de sustenabilitate administratorul schemei de minimis va putea efecta
vizite pentru verificarea la fata locului a modalitatii de asigurare a sustenabilitatii de catre beneficiarii
subventiei. In cazul in care, in urma vizitei sau a verificarii rapoartelor trimestriale de sustenabilitate,
se constata:
a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obtinut ajutor de minimis;
b) neinregistrarea in evidentele contabile a cheltuielilor pentru care s-a solicitat/obtinut ajutor
de minimis;
c) nerespectarea obligatiei asumate la contractarea subventiei privind crearea şi mentinerea a
minim 2 locuri de munca;
d) schimbarea destinatiei finantarii aprobate;
e) orice alta nerespectare a prevederilor contractului de subventie sau chemei de ajutor de
minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis poate propune furnizorului de ajutor de
minimis recuperarea totala sau partiala, dupa caz, a ajutorului de minimis acordat, care include şi
dobanda aferenta datorata de la data platii pana la data recuperarii

III. PERIOADA DE DURABILITATE – 3 ANI DUPA INCHEIEREA PERIOADEI DE SUSTENABILITATE

Beneficiarul subventiei are obligatia de a mentine intreprinderea si investitia finantata din subventie
şi de a nu realiza modificari substantiale (astfel cum sunt definite mai jos) sub sanctiunea recuperarii
integrale a sumelor acordate sub forma de subventie, in conformitate cu legislatia nationala. In acest

20
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
sens, beneficiarul va asigura durabilitatea investitiei pe o perioada de minim 3 ani de la finalizarea
perioadei de sustenabilitate prin:
- Mentinerea intreprinderii infiintate pentru contractarea si incasarea subventiei
- Mentinerea investitiei (a bunurilor achizitionate) din subventie

Beneficiarul are obligatia de a informa anual şi de a transmite catre administratorul schemei de


minimis un raport cu privire la masurile de asigurare a durabilitatii si orice modificare substantiala
aparuta de la raportarea anterioara. Alaturi de raport va transmite si bilantul cu recipisa de la ANAF
pentru anul fiscal anterior. Aceasta trasnmitere se va realiza pana la 31.07 in fiecare an fiscal de dupa
semnarea contractului de finantare.

Modificarile substantiale sunt acelea care:


- Afecteaza major natura şi conditiile de implementare sau ofera unui tert un avantaj necuvenit
şi
- Rezulta de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietatii unui articol de infrastructura, o
incetare sau schimbare a localizarii afacerii.

Beneficiarul subventiei are obligatia de a informa administratorul schemei de minimis in termen de


15 zile de la data aparitiei oricarei modificari de mai sus.

CONTRACTAREA ȘI ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR

A. PROCESUL DE CONTRACTARE

După finalizarea selecției, solicitanţii acceptaţi vor primi prin poștă electronică, notificarea privind
selectarea planului de afaceri ca fiind castigator.
În vederea semnării Acordului de finanțare, solicitanții selectați vor întreprinde în cel mai scurt
timp demersurile necesare înființării întreprinderilor. Semnarea acordului de finanțare este
condiționată de înființarea întreprinderii si de participarea la stagiul de practica de 40 de ore intr-
o companie din care apartine aceluiasi domeniul ca cel pe care solicitantii l-au prezentat in planul
de afaceri.
Companiile unde beneficiarii pot face practica vor fi identificate de catre administratorul schemei
de minimis.
Beneficiarii vor avea obligatia de a participa la stagiul de practica de 40 de ore in cadrul companiei
in vederea semnarii contractului de finantare. Neparticiparea/refuzul de a participa la acest stagiu
de practica, atrage de la sine declararea ca necastigator al planului de finantare, caz in care
urmatorul participant, de pe lista de rezerve, poate lua locul solicitantului care devine astfel
neeligibil, in masura in care aceasta modificare se poate realiza in timpul alocat acestei activitati.

Forma juridică aleasă pentru întreprinderile înființate va îndeplinii următoarele condiții –


întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările
ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este ”orice formă de organizare a
unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie,
comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv:
societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
21
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai
unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare, care desfăşoară activităţi economice, cooperative agricole şi societăţi agricole care
desfăşoară activităţi economice”.
NOTA: Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari
în structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la data semnării contractului de
subvenție.

În vederea semnării Acordului de finanțare, titularii planurilor de afaceri declarate câștigătoare


vor prezenta și următoarele acte:
 Actele constitutive, copie conform cu originalul, semnat și ștampilat (de ex. statut și/sau act
constitutiv, în funcție de forma juridică aleasă);
 Certificatul unic de înregistrare, copie conform cu originalul, semnat și ștampilat;
 Declarație pe propria răspundere și de sustenabilitate, original;
 Plan de afacere - original;
 Bugetul proiectului - original
 Proiecția veniturilor și cheltuielilor, original;
 Declarație pe proprie răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani,
original;
 Alte documente, daca va fi cazul.

Documentele vor fi prezentate la sediul Asociatiei Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti, la o dată
stabilită de comun acord între administratorul schemei de minimis și titularul planului de afaceri.
În situația în care solicitanții declarați câștigători nu prezintă toate aceste documente, aceștia vor
fi eliminați din lista câștigătorilor și vor fi înlocuiți de un solicitant aflat pe lista de rezervă.

B. MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor nou constituite în urma desemnării câștigătorilor


competiției de selecție de planuri de afaceri, sub forma de finanțare nerambursabilă.

Cuantumul și componentele finanțării de 178.340 de lei vor fi după cum urmează:


Finantare nerambursabila totala – cheltuieli 178.340 Lei
eligibile, in 2 transe, dupa cum urmeaza
1. Transa 1, reprezentand 75% din 133.755 Lei
finantarea nerambursabila totala
2. Transa finala, reprezentand 25% din 44.585 Lei
finantarea nerambursabila totala, in
conditiile atingerii obligatiilor impuse
prin ghidul OS 3.7.

Cheltuielile neeligibile - vor fi suportate de beneficiar, din surse proprii.

Valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o


perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscal precedenți și anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea
22
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăși
echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează
transport de mărfuri in contul terților).

!!! ATENTIE !!!


În scopul încasării ajutorului de minimis, întreprinderile beneficiare vor deschide un cont bancar
special, cu dubla semnatura, pentru derularea încasărilor și plăților aferente ajutorului de
minimis. Acest cont bancar NU va fi utilizat pentru încasarea veniturilor din livrări de bunuri sau
prestări de servicii. Aspectele legate de modalitatea de efectuare a plăților vor fi detaliate în
procedurile de implementare/raportare ce vor fi puse la dispoziția beneficiarilor ajutorului de
minimis la semnarea Acordului de finanțare. Contul cu dubla semnatura permite inregistrarea
ordinelor de plata (in aplicatia de online banking) de catre beneficiar (reprezentantul legal al
intreprinderii) si acceptarea platii de catre un membru din echipa de implementare a
administratorului de grant (acesta va valida tranzactia in asteptare, in masura in care toate
documentele necesare justificarii cheltuielii au fost verificate si sunt conforme).

Beneficiarii ajutorului de minimis vor respecta prevederile legale în vigoare în materie de achiziții
(Ordinul nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare), în scopul atribuirii contractelor
de lucrări/ servicii/ furnizare aferente planului de afacere.
Cererile de subvenție (pentru transa I) vor fi depuse după semnarea acordului de finanțare si a
deschiderii contului cu dubla semnatura.

În scopul plății ajutorului de minimis, Administratorul va utiliza mecanismul Cererilor de plată.


Termenele de efectuare a plăților sunt cele prevăzute de aceste acte normative și administrative.

C. MONITORIZAREA/ CONTROLUL BENEFICIARILOR AJUTORULUI DE MINIMIS ŞI RECUPERAREA


AJUTORULUI ACORDAT

a. Monitorizare și raportare
Administratorului schemei de minimis va verifica îndeplinirea obligaţiei de menţinere a
indicatorilor de rezultat în timpul implementării și după finalizarea perioadei de acordare a
ajutorului de minimis, pentru o durată de minim 3 ani de la finalizarea implementări. Detaliile
privind regulile de monitorizare vor fi cuprinse în procedurile de implementare/ raportare.

b. Obligațiile beneficiarilor de ajutor de minimis Obligațiile beneficiarul ajutorului de minims vor


fi detaliate în Acordul de finanțare și vor avea în vedere cel puțin următoarele aspecte:
 obligația de a menține pentru o perioadă de minim 6 luni după încheierea proiectului
locurile de muncă create. Numărul locurilor de muncă create și menținute trebuie să fie
conform planului de afacere aprobat. Norma de muncă pentru locurile de muncă create
este full-time (norma intreaga).
 obligația de a menține investiția pentru o perioadă de minim 3 ani fiscali dupa finalizarea
proiectului;
 obligația de a nu efectua nicio plată din contul destinat proiectului fără acordul expres al
administratorului schemei de minimis, în baza unei solicitări de acceptare la plată
transmisă acestuia (aprobarea “tranzactiei in asteptare” sau echivalent, de catre
membrul din echipa de implementare a administratorului de grant
23
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
 obligația de a informa administratorul schemei de minimis, în scris, cu privire la orice
necesitate de modificare a planului de afaceri și a bugetului acestuia, în termen de minim
5 zile lucrătoare, înainte ca modificarea să intre în vigoare;
 obligația de a participa la activitățile de consiliere în cadrul proiectului;
 obligația de a pune la dispoziția administratorului schemei de minimis toate documentele
justificative în vederea realizării raportării în cadrul proiectului;
 obligația de a permite accesul la spațiile și documentația aferentă întreprinderii,
experților din partea administratorului schemei de minimis, precum și a autorităților
competente
 obligația de a păstra o evidenţă a informaţiilor și a documentelor despre ajutoarele
primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima
alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a
demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt:
datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul
şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a
ajutoarelor acordate, facturile, contractele, statele de plată și orice alt document
financiar;
 obligația de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţe, la orice solicitare de
informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul
Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare;
 obligația de a menține investiția finanțată în cadrul prezentului acord pentru o perioadă
de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției. Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze
obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, în
decursul perioadei de implementare, inclusiv perioada de sustenabilitate;
 obligația de a rambursa Administratorului ajutorul de minimis integral acordat, la care se
adaugă dobânda aferentă datorată, calculată de la data plații acestuia, până la data
recuperării sau a rambursării integrale, în cazul desființării întreprinderii, în perioada
implementării, cât și în perioada de sustenabilitate.

Nerespectarea acestor condiții va conduce la rezilierea acordului de finanțare, la clasificarea finanțării


ca ajutor utilizat abuziv și la recuperarea ajutorului de către administratorului de minimis.

c. Rambursarea ajutorului acordat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv

Beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să ramburseze:


- suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis a cărei recuperare a fost dispusă
de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei
Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.
- suma reprezentând echivalentul ajutorului de minimis utilizat abuziv, respectiv ajutorul
de minimis ale cărui condiţii de acordare și utilizare nu au fost respectate de către
beneficiarul ajutorului de minimis.

Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la
data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Procedura de calcul al dobânzii
se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei.

24
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti
Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999.
În acest sens, administratorul schemei de minimis va întreprinde toate măsurile care se impun în cazul
încălcării de către întreprindere a condițiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin
legislația națională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv și va face toate demersurile
necesare recuperării de la beneficiarul schemei de minimis a sumelor utilizate necorespunzător, sau a
întregii finanțări.
Beneficiarul ajutorului de minimis nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat sau de minimis până la
îndeplinirea obligaţiei de rambursare a ajutorului ilegal sau utilizat abuziv.

Prezenta metodologie este parte integranta din proiectul „Sprijin pentru Initiere Afacerii”

25
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară AP3 „Locuri de munca pentru toti”
Obiectiv specific 3.7 Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: Sprijin pentru Initierea Afacerii
Contract POCU/82/3/7/107189
Beneficiar: Asociatia Pro Vita pentru Nascuti si Nenascuti

S-ar putea să vă placă și