Sunteți pe pagina 1din 3

S.C SERVICII PUBLICE S.R.L.

Aprobat,
Loc. SLOBOZIA, jud.IALOMITA
Administrator,
PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA-2015

Nr. Pos Masu Masu Masu Masu Actiuni in scopul Termen de Persoana Obs
Crt t de ri ri ri ri de realizarii sarcinii realizare care
lucr tehni organ igieni alta raspunde de
u Riscuri evaluate Masuri propuse ce izator co- natur realiz.masuri
ice sanita a i
re
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 G F1.Lovire de catre mijloace de transport Deplasarea se va face numai pe caile Instructaj periodic; Costea
R la deplasarea pedestra sau in de aces stabilite pentru zonele de asigurarea conditiilor Stefan Ion
O timpuloperatiei de incarcare/descarcare; lucru;Asigurarea iluminatului optime de lucru;
P corespunzator in cadrul santierului in dotarea cu echipamente
A zonele in care se lucreaza;Mentinerea X adecvate de munca
R libera a cailor de circulatie si
pastrarea permanenta a ordinii pe
santiere;
2 F2.Folosirea uneltelor de mana Instruirea lucratorilor in vederea Asigurarea Costea
necorespunzatoare; folosirii echipamentului de protectie; X echipamentului de Stefan Ion
protectie necesar;
Instruirea folosirii lui;
3 F3.Cadere libera, rasturnare, scurgere Instruirea lucratorilor asupra Instructaj periodic; Costea
libera sub efectul gravitatiei a riscurilor de folosire a materialelor in asigurarea conditiilor Stefan Ion
obiectelor, materialelor, uneltelor zona in care lucreaza; X optime de lucru;
situate la inaltime; dotarea cu echipamente
adecvate de munca
4 F5.Suprafete sau contururi periculoase , Verificarea zilnica a utilizarii Asigurarea Costea
intepatoare, abrazive,taioase; echipamentului de protectie de catre echipamentului de Stefan Ion
seful de echipa; Intarzierea inceperii protectie necesar;
sau continuarii lucrului fara folosirea Instruirea folosirii lui;
EIP; Achizitionarea de EIP autorizate X
si utilizarea acestora la locul de
munca;
5 F6.Electrocutarea prin atingere directa Verificarea instalatiei prizei de Instruirea lucratorilor Costea
si indirecta; pamant si masurarea rezistentei cu privire la accidentele Stefan Ion
acesteia de catre persoane autorizate; X X produse datorita Persoana
Verificarea instalatiilor electrice de curentului electric; autorizata
impamantare de catre tehnician
autorizat;
6 F7.Curenti de aer datorita lucrului in In cadrul instruirilor generale, la locul X Instruirea lucratorilor in Costea
aer liber; de munca si periodice, lucratorii vor conformitate cu Stefan Ion
fi instruiti privind evitarea expunerii instructiunile proprii.
excesive la curentii de aer datorati Testarea cunostintelor
tirajului natural (vant, curenti formati lucratorilor dupa
in spatiul dintre doua cladiri efectuarea instruirilor.
apropiate, etc).
7 F8. Temperatura aerului ridicata pe Asigurarea masurilor prevazute de X Informarea asupra Costea
perioada caniculara si scazuta in OUG 99/2000 si normele perioadelor si a zonelor Stefan Ion
anotimpul friguros; metodologice de aplicare privind geografice declarate de
lucrul in conditii de temperaturi Agentia Nationala de
extreme. Meteorologie ca fiind
cu temperaturi extreme
Stabilirea masurilor de
protectie a salariatilor
de comun acord cu
acestia.
8 F10.Calamitati naturale; Instruirea periodica privind Instructaj periodic; Costea
comportamentul in cazul situatiilor de Asigurarea conditiilor Stefan Ion
urgenta; X optime de lucru;
Realizarea de exercitii privind modul dotarea cu echipamente
de actiune in situatii de urgenta; adecvate a locurilor de
munca.
9 F11.Pulberi pneumoconiogene; Instruirea lucratorilor cu privire la X . Instructaj periodic; Costea
riscurile de imbolnavire profesionala asigurarea conditiilor Stefan Ion
din cauza pulberilor pneumoco- optime de lucru;
niogene, metode de combatere sau dotarea cu echipamente
diminuare a acestor riscuri si adecvate a locurilor de
accentuarea importantei utilizarii EIP munca.
si a celorlalte mijloace de protectie
din dotare.
10 F12.Operatii , reguli, procedee gresite Instruirea lucratorilor in scopul Instructaj periodic; Costea
pentru indeplinirea sarcinii de munca; respectarii operatiilor de lucru pentru X asigurarea conditiilor Stefan Ion
realizarea sarcinii de munca; optime de lucru;
dotarea cu echipamente
adecvate a locurilor de
munca
11 F14. Efort dinamic in timpul Respectarea programului de lucru si a Instructaj periodic; Costea
indeplinirii sarcinii de munca; pauzelor; Repartizarea pentru Asigurarea conditiilor Stefan Ion
asemenea sarcini numai a lucratorilor optime de lucru; dota-
care sunt apti din punct de vedere X X rea cu echipamente Medic de
medical;Instruirea lucratorilor cu adecvate a locurilor de medicina
privire la modul corect de manipulare munca. Realizarea
muncii
a sarcinilor; controlului de medicina
muncii
12 F15.Cadere de la acelasi nivel prin Mentinerea cailor de circulatie in X . Depozitarea obiectelor Costea
alunecare sau impedicare; stare de curatenie si degajate de numai in spatii Stefan Ion
obiecte depozitate care sa impiedice adecvate.
circulatia, astuparea gropilor Indepartarea obiectelor
(santurilor) din spatiul exterior ; si eliminarea denivela-
rilor in spatiile
exterioare.
Efectuarea inspectiilor
interne privind s.s.m
13 F16.Cadere de la inaltime prin pasire in Amenajarea locului de munca pentru X Instructaj periodic; Costea
gol, alunecare, dezechilibrare; asigurarea conditiilor optime de Asigurarea conditiilor Stefan Ion
munca; Interzicerea depozitarii la optime de lucru;
locul de munca a materialelor, peste Dotarea cu echipamente
necesarul de lucru. adecvate locurilor de
Efectuarea si mentinerea curateniei la munca;
locul de munca;
14 F18. Stationarea in zone periculoase pe In cadrul instruirilor generale, la locul X Instructaj periodic; Costea
caile de acces a autovehiculelor; de munca si periodice, lucratorii vor Asigurarea conditiilor Stefan Ion
fi instruiti privind riscul de lovire la optime de lucru;
executarea unor manevre gresite de Dotarea cu echipamente
catre conducatorii mijloacelor de adecvate locurilor de
transport. munca;
15 F19.Lucrul in instalatiile electrice fara a Stabilirea sarcinilor de munca in X Instructaj periodic Costea
avea calificare si autorizare; concordanta cu capacitatile si Programarea riguroasa Stefan Ion
pregatirea lucratorilor. In cadrul a sarcinii de munca.
instruirilor generale, la locul de
munca si periodice, lucratorii vor fi
instruiti sa nu efectueze alte operatii
decat cele care tin strict de sarcina de
munca.
16 F21.Neutilizarea echipamentului Dotarea cu echipament individual de X X Verificarea de catre Costea
individual de protectie din dotare; protectie conform HG 1048/2006 conducatorul locului de Stefan Ion
pentru fiecare lucrator. munca a purtarii
Instruirea lucratorilor cu privire la echipamentului de
necesitatea utilizerii EIP la locul de protectie din dotare.
munca;
17 F26.Nerespectarea disciplinei la locul Lucratorii vor fi instruiti asupra X Instruirea lucratorilor in Costea
de munca prin prezentarea la serviciu consecintelor consumului de bauturi conformitate cu Stefan Ion
oboist sau in stare de ebrietate, alcoolice. instructiunile proprii si
consumul de alcool in timpul Testarea periodica a celor cunoscuti X ROI.
programului; cu predispozitie spre consumul Asigurarea de
exagerat de bauturi alcoolice. alcoolteste

Intocmit SC. SERVICE INFO PROTECT SRL