Sunteți pe pagina 1din 3

ETAPELE PROIECT RII DIDACTICE Demersul de anticipare a desf ur rii activit ii instructiv-educative implic urm toarele etape: - stabilirea

obiectivelor activit ii instructiveducative. Obiectivele sunt rezultatele a teptate la sfr itul unei activit i de nv are i sunt exprimate n termeni de achizi ii n plan comportamental; - alegerea con inuturilor activit ii instructiveducative. Con inuturile sunt selecta i n func ie de obiectivele propuse i sunt organizate, structurate dup cerin ele didactice; - precizarea c ilor i mijloacelor de realizare a obiectivelor, ceea ce implic alegerea metodelor i mijloacelor de nv mnt, elaborarea suporturilor materiale, construirea situa iilor de nv are .a.; - elaborarea modalit ilor de evaluare, prin stabilirea criteriilor i tehnicilor de evaluare i construire a instrumentelor de evaluare. n func ie de perioada de timp luat n considerare, proiectarea pedagogic poate fi: global sau e alonat .

Proientarea pedagogic global : este realizat pe o perioad mai mare de timp (ciclu de nv mnt). Se finalizeaz cu elaborarea planurilor de nv mnt i a programelor colare. Proiectarea pedagogic e alonat : vizeaz perioade de timp mai restrnse (an colar, semestru, capitol, lec ie). Este realizat de cadrele didactice i se concretizeaz n planific ri i proiecte didactice. NIVELURILE PROIECT RII E ALONATE Proiectarea activit ii anuale Proiectarea activit ii anuale la nivelul unei discipline colare presupune: - analiza planului de nv mnt i a programei colare; - stabilirea obiectivelor de referin /a competen elor generale urm rite prin predarea disciplinei respective; - cunoa terea particularit ilor popula iei colare c rora li se adreseaz ; - structurarea con inutului disciplinei pe arii de con inut / capitole i stabilirea rela iilor dintre acestea;

- repartizarea num rului de ore pentru fiecare capitol ct i pentru activit ile de recapitulare i evaluare. Proiectarea activit ii anuale se finalizeaz cu elaborarea planific rii anuale. n tabelul urm tor este prezentat structura orientativ a planific rii anuale. Proiectarea activit ii semestriale Proiectarea activit ii semestriale are ca punct de plecare proiectarea anual i presupune: studierea programei colare i a manualelor; analiza am nun it a con inutului fiec rui capitol, identificarea unit ilor de informa ii, ordonarea i ierarhizarea acestora; e alonarea con inutului pe parcursul semestrului pn la stabilirea subiectului fiec rei lec ii; prefigurarea strategiilor didactice corespunz toare fiec rei arii de con inut; corelarea necesarului de mijloace de nv mnt cu resursele materiale existente n coal ; identificarea mijloacelor de nv mnt ce vor fi procurate / elaborate de cadrul didactic; stabilirea metodelor de evaluare pentru fiecare capitol.

Proiectarea activit ii semestriale se finalizeaz cu elaborarea planific rii semestriale. n tabelul urm tor este prezentat structura orientativ a planific rii semestriale. Proiectarea unit ii de nv are Unitatea de nv are prezint urm toarele caracteristici: corespunde unei unit i tematice (un capitol sau un subcapitol); contribuie la atingerea unor obiective de referin / competen e specifice; se desf oar sistematic pe parcursul unui interval de timp delimitat (de obicei mai multe ore); necesit n final o activitate de evaluare. Proiectarea unit ii de nv are presupune: precizarea obiectivelor de referin /competen elor specifice; selectarea con inuturilor; analiza resurselor (metode de predare-nv are; mijloace de nv mnt; forme de organizare a activit ii elevilor; locul desf ur rii; timpul); stabilirea instrumentelor de evaluare. Proiectarea unit ii de nv are poate avea urm toarea structur orientativ :

Proiectarea unei lec ii implic urm toarele demersuri de baz : formularea obiectivelor; identificarea resurselor; stabilirea strategiilor didactice; construirea instrumentelor de evaluare. Formularea obiectivelor activit ii didactice (lec iei) Deoarece obiectivele prev zute de programa colar nu se pot realiza ntr-o singur activitate didactic , este necesar formularea unor finalit i concrete care s indice rezultatele ce se pot atinge la sfr itul unei activit i didactice date. Acestea reprezint obiectivele opera ionale ale lec iei. Obiectivele opera ionale sunt rezultate anticipate ale activit ii de nv are care prezint urm toarele caracteristici: exprim n termeni de comportamente observabile i pe ct posibil m surabile, modific rile ap rute la elev, n plan cognitiv, afectiv i psihomotor, la sfr itul unei situa ii de nv are; reprezint puncte de referin pentru organizarea, reglarea i evaluarea activit ii de predare-nv are. n formularea obiectivelor opera ionale ale activit ii didactice sunt lua i n

considerare urm torii parametri (procedura lui Mager): comportamentul final al elevului, exprimat printr-un verb de ac iune (a identifica, a explica, a demonstra, a analiza, a trasa, a executa); condi iile de manifestare a comportamentului (prezen a sau absen a unor resurse materiale etc.); criteriul de reu it , exprimat de obicei n termenii performan ei minime admise. Acest parametru este important n elaborarea instrumentelor de evaluare. n tabelul de pe pagina urm toare sunt prezentate exemple de obiective opera ionale formulate dup procedura de opera ionalizare a lui Mager. Gre eli de formulare a obiectivelor opera ionale: - prin raportare la activitatea profesorului: pentru c ele indic schimb ri n comportamentul elevilor (ex.: s explic elevilor modul de utilizare al aparatului); - cu ajutorul unor verbe generale (a cunoa te, a ti, a n elege): pentru c ele nu denumesc comportamente observabile (ex.: elevul s cunoasc defini ia puterii active);

- cu referire la mai multe opera ii: pentru c ar fi dificil de evaluat (ex.: elevul s recunoasc i s clasifice aparatele de m sur ). - n num r prea mare: pentru c nu ar putea fi atinse ntr-o singur lec ie. Pe lng obiectivele opera ionale, lec ia are un obiectiv fundamental: scopul lec iei. Acesta exprim inten ia cadrului didactic de a ob ine modific ri n comportamentul elevilor; indic acele capacit i umane ce vor fi nv ate n lec ie (nsu irea unui concept, formarea unei deprinderi etc.); constituie criteriul de baz pentru stabilirea tipului de lec ie. Identificarea resurselor activit ii didactice (lec iei) n acest scop sunt luate n considerare: 1) resursele umane: a) particularit ile elevilor: nivel de preg tire, ritm de nv are, stil de nv are, interese, nclina ii, trebuin e. b)competen ele cadrului didactic: preg tire tiin ific , stil de predare etc.; 2) resursele materiale: a) con inutul: selectarea i analiza riguroas a informa iei, alegerea exemplelor, aplica iilor, temelor etc;

b) mijloacele de nv mnt: stabilirea complexului multimedia pentru lec ii, confec ionarea de noi mijloace etc.; c) locul desf ur rii lec iei: clas , cabinet, laborator, atelier; d) timpul alocat lec iei. Stabilirea strategiilor didactice Strategia didactic desemneaz un anumit mod de a concepe activitatea de predare i nv are, combinnd metodele, mijloacele de nv mnt i formele de organizare a activit ii elevilor n vederea atingerii obiectivelor urm rite. Dup Ioan Cerghit [2], strategiile didactice se pot clasifica: 1. n func ie de caracterul determinant al nv rii: a) strategii prescrise, bazate pe dirijarea riguroas a nv rii: imitative (imitarea modelelor); explicativreproductive (elevii ascult i reproduc ce au nv at); demonstrative; algoritmice (nv area dirijat pas cu pas); b) strategii neprescrise, de nv are prin efort propriu, prin activitate independent : euristice, bazate pe descoperire; nv area problematizat ;

experimentare, cercetare; creative; c) mixte (euristice algoritmice);

S-ar putea să vă placă și