Sunteți pe pagina 1din 7

PAM IE,NOFF

POVE,STE,A
L]NI-JI ORFAN

Traducere din limba englezigi note


ANCA IRINA IONESCU

LITE ]IA
Bucuregti
2020
I
I
I
li

1,'

Capitolul 1

Noa

Germania,1944

Este un zgomot infundat, ca bAzditul albinelor care l-au alungat


o clati pe tata prin toati ferma 9i l-au ftcut sl petreac[ apoi o siptd-
rnAnl infbgurat in bandaje.
Am pus deoparte peria cu care frecam pardoseala, cAndva de mar-
rururi elegantd, acum cripati sub tocurile cizmelor gi strdbituti de
linii fine de noroi gi de cenugi, care nu se vor mai curlla niciodatd.
Ascult din ce direcfie vin sunetele gi traversez garape sub pancarta
e:are anuntd cu litere mari, negre: Bahnhof Bensheim. Un nume gran-
rlios pentru nimic altceva decdt o camerd de a$teptare cu doui toa-
lcte, un ghigeu pentru bilete 9i un chioqc cu cdrnafi care funcfioneazi
atunci cind este carne gi cdnd vremea nu este prea urdti. Mi aplec si
iau o monedd de la capltul uneia dintre binci gi o pun in buzunar. Mi
ruimesc lucrurile pe care le uiti oamenii gi le lasi in urma lor.
Afar6, scot abur pe guri in aerul noplii de februarie. Cerul este un
colaj de ivoriu gi cenuEiu, ameninlAnd cu gi mai multi zipad6. Gara
sc afl6 in fundul vdii, inconjurati din trei pirli de dealuri acoperite cu
pini, ale cdror vdrfuriverzi asculite se inalld deasupra crengilor pline
<le zipadd. Aerul miroase uqor a ars. inainte de rdzboi, Bensheim nu
t2 Pam lenoff Povestea unui orfon 13

era decat o mice haltd pe langd care cei mai mulli cilatori treceau fbrl Nu, nu mii observi. Eu insi ii vid, solda(i in permisie, gi mame, qi
t,i sd o bage in seami. Dar se pare c[ germanii folosesc tot ce se poate 9i so{ii care vin in fiecare zi sd scruteze peronul in speranfa cd vor vedea
halta este bun[ pentru gararcatrenurilor qi pentru schimbarea loco- un fiu sau un so!, dupd care rdmdn din nou singure. ii deosebegti
l motivelor in timpul nopfii. intotdeauna pe cei care incearci s[ fug6. Se striduiesc si arate nor-
rnal, ca gi cAnd ar pleca in vacan[i. Dar imbricimintea lor este prea
Am stat aici aproape patru luni. Nu era aga de rlu toamna 9i
strAmtd din cauza straturilor de haine de dedesubt gi sacogele atit de
eram fericiti ci imi gisisem un adlpost dupl ce fusesem alungati cu
pline, ci amenin!6 si plesneascd in orice clipl. Nu stabilesc contact
mAncare pentru doar doul zile, cel mult trei dacd flceam economie'
vizual, dar igi minl grdbili copiii inainte, cu chipurile incordate.
Cdminul pentru fete unde locuisem dupb ce pirinlii mei aflaseri' cI
BAzditul se aude mai tare gi mai strident. Vine dinspre trenul pe
sunt insircinati qi mi diduseri afarl era situat departe de orice lo-
care l-am auzit scrAgnind mai inainte, garat acum pe o linie lateral[.
calitate, in numele discrefiei, 9i ar fi putut si mi lase la Meinz sau cel
Mri indrept spre el, trec pe ldngi lizile cu cdrbuni, al ciror conlinut
pu{in in oragul cel mai apropiat' Dar mi-au deschis pur qi simplu uga
gi m-au alungat pe jos. M-am indreptat spre gari inainte si-mi dau
l lbst de mult luat de trupele care lupti in est. Poate c[ cineva a lisat
purnit un motor sau altd magini. Nu vreau si mi se giseasci mie vreo
seama cd nu aveam unde si mi duc. Cdt timp am stat departe m-am
vini qi si risc si-mi pierd serviciul. $tiu cd poate fi gi mai riu gi ci
gindit de nenumirate ori sd miL intorc acasl 9i si cer iertare. Nu era suut norocoasd ci m[ aflu aici.
vorba cd ag fi fost prea mindrd. M-ag fi aruncat in genunchi daci aE Norocoasd. Am auzit asta pentru prima dati de la o nemloaici
fi crezutcd: este de vreun folos. Dar qtiam din furia pe care o vizusem rnai in virstl, care a impirfit cu mine un hering in autobuzul spre
in ochii tatei in ziua cand m6 diduse afard cd inima lui se inchisese. I laga, dupd ce mi-am pirisit pirinfii.
Nu puteam suporta si fiu respinsi de doui ori. - Egti tipul arian ideal, mi-a spus nemloaica printre buzele mAnjite
Dar din fericire, in gari era nevoie de o femeie de serviciu. Privesc rlc pegte, in timp ce mergeam gerpuit pe drumul plin de ocoliguri gi
acum in spatele clddirii, spre debaraua stremte in care dorm pe o sal- e ratere de la bombe.
tea direct pe pardoseala. Rochia de femeie inslrcinatl este aceeaqi pe Am crezut cd glumeqte. Aveam pirul blond deschis qi nasul cdrn.
care o purtam cAnd am plecat de acas[, atdta doar ci acum toati par- 'l'rupul meu era vAnjos - atletic, pAni cAnd a inceput si se inmoaie gi
tea din fali atdrn[ in zdrenfe. Dar nu va fi intotdeauna aqa' fireqte' sil se rotunjeasci. Pdni nu mi-a goptit nem(oaica acele cuvinte dulci
Am si-mi g[sesc un serviciu - unul in care se plitegte mai mult decAt in ureche, considerasem intotdeauna ci nu sunt deloc remarcabili.
o bucati de piine mucegditi - qi o locuinf1ca lumea. Mi-a spus si ml duc la Wiesbaden gi mi-a scris un bilet in care spu-
Mi vid in fereastra gdrii. Am exact infbliEarea potriviti locului, rrcir ci port un copil al Reichului. L-am luat Ei m-am dus. Nu m-am
pir de culoarea llturilor care se albesc in soarele verii, ochi albaqtri glindit cd era periculos si m6 duc in Germania sau ci ar fi trebuit si
spnldcixi. cdndva md deranja c6 sunt atat de Etearsi; aici este un avan- rcluz. Cineva dorea copii ca al meu. Plrinlii mei ar fi murit mai cu-
taj. Ceilalgi doi angajali ai girii, fata de la bilete 9i omul cu chioqcul de riind decAt s[ accepte ajutor de la nemfi. Dar femeia spusese ci acolo
cirnafi, vin aici qi apoi pleaci acasd in fiecare seard 9i abia dacl imi rrrrna si gdsesc adipost; cit putea fi de riu? $i nu aveam unde sd md
adreseazd o vorbl. cdlitorii trec prin garl cu edilia zilnic\ din Der tluc in altd parte.
Sti)rmer indesatl sub bra!, strivind ligiri pe jos, firi sl le pese cine Avusesem noroc, mi s-a spus din nou cAnd am ajuns la ciminul
sunt eu sau de unde am venit. Degi sunt insingurati, e bine ciL este a9a. pcntru tinere fete. Degi eram olandezl, eram considerati ariani Ei
Nu pot rispunde la intrebiri despre trecut' t:rrpilul meu - altfel stigmatizat ca uneheliches Kind, conceput in afara
t4 Pam lenoff Povestea unui orfan 15

cdsdtoriei ar fi putut fi primit in programul Lebensbornl gi crescut


- Medicul gi sora, care consemnau detalii despre copil intr-un fel de
intr-o familie buni germani. Am petrecut aproape gase luni acolo, f<rrmular, au schimbat priviri stinjenite.
citind gi ajutdnd la treburile casei, pdni cdnd burta mi-a crescut prea -Nu se poate, adici, programul Lebensborn nu permite acest lucru.
mult. Clddirea, degi nu era mare, era modernd gi curatl, destinatd si Mi luptam si mi ridic in capul oaselor.
aduci pe lume prunci sinitogi pentru Reich. Am fbcut cunogtin{i cu -Atunci il iau gi plec cu el.
o fati indesati pe nume Eva, care avea o sarcinl cu doud luni mai in- Fusese un bluf. Nu aveam unde sb mi duc. Semnasem niqte hdrtii
aintati ca a mea, dar intr-o noapte s-a trezit plini de singe, au luat-o prin care renun{asem la toate drepturile atunci cdnd venisem aici, in
la spital gi de atunci nu am mai vizut-o. Dupi aceea am stat mai mult schimbul dreptului de sta in cdmin, erau paznici in spital... abia daci
singurd. Nici una dintre noi nu avea sl stea acolo mult timp. puteam si merg.
Mie mi-a venit sorocul intr-o dimineali rece de octombrie, in cd- -Vi rog,lisali-mi sd-l fin o secundS.
minul pentru fete, cdnd m-am ridicat de la micul dejun gi mi s-a rupt -Nein.
apa. Urmitoarele optsprezece ore au fost o ceafl de durere cumpliti, Sora a scuturat din cap ferm gi a iegit din cameri in timp ce eu
punctati de comenzi, frri nici o incurajare sau mdngdiere. in cele din continuam si mi rog de ei. Dupd ce aceasta a dispirut din vedere,
urm6, copilul a ieqit cu un geamit gi tot trupul meu s-a cutremurat r'cva din vocea mea l-a ftcut pe doctor si se inmoaie.
de pustietate, ca o magini care se opreqte. Pe chipul surorii apSruse o
- Numai un moment, a spus el, intinzdndu-mi copilul fbri tragere
expresie ciudati. tle inimd.
- Ce este? am intrebat. Nu trebuia sd vld copilul. Dar mI luptam M-am uitat la fefigoara lui roqie, am inhalat mireasma delicioasi a
cu durerea ca s[ md ridic in capul oaselor. Ce s-a intimplat? cilpgorului care se asculise de atdtea ore in care luptase si se nasci gi
- Totul e bine, m-a asigurat doctorul. Copilul este sinitos. Dar vo- nl-am concentrat pe ochii lui. Ochigorii aceia frumogi. Cum se putea
cea lui era tulburati, privirea incruntati prin ochelarii grogi care pri-
t ir cineva atdt de perfect sd nu fie idealul lor?
veau pe deasupra cearqafului crem. M-am aplecat in fali gi doi ochi
Dar era al meu! Am simlit cum cre$te in mine un val de iubire
pltrunzdtori de culoarea clrbunelui s-au alintit in ochii mei.
r'lre se revarsd peste tot. Nu dorisem copilul, dar in acel moment
Ochii aceqtia nu erau de arian.
loate regretele dispiruserd, inlocuite de durere. Panica si ugurarea mi
Am inleles disperarea doctorului. Copilul nu arita deloc ca un
eoplegeau. Acum nu-l vor mai vrea. Va trebui sd-l iau acasi pentru cl
exemplar perfect al rasei. O gend ascunsi, fie din partea mea, fie a
nu aveam incotro. Am si-l !in, am si gisesc o modalitate...
neamfului, ii diduse ochii negri gi pielea mislinie. Nu avea si fie ac-
Atunci s-a intors sora gi mi l-a smuls din mAini.
ceptat in programul Lebensborn.
- Nu, stai pulin, am protestat.
Copilul meu lipa cu o voce stridentd gi pifigiiati, ca gi cAnd ar fi
ln timp ce md luptam ca si ajung la copil, am sim{it o in{epiturd in
arzit care ii este soarta qi protesta. Am intins mdinile spre el, cu toati
braf. Capul a inceput si-mi vAjAie. Nigte mAini m-au impins si m-au
durerea.
rulcat inapoi in pat. Mi-am pierdut cunoqtinla cu imaginea acelor
-Vreau s6-l (in in brafe.
ochigori negri in minte.
I ,,Fintina vielii" - organizafie intemeiati in timpul celui de-al Doi]ea Rizboi Mon- M-am trezit in camera aceea de nagteri rece, steril[, fbrd copilul
dial in Germania care acorda asisten{i femeilor necisitorite din teritoriile ocupate
care nigteau copii concepuli cu un german sau care prezentau trisiturile distinc-
nreu, frri un so! sau o mam6, nici micar cu o sori medicali lAngi
tive ale rasei ariene. rnine, ca un recipient gol pe care nu-l mai vrea nimeni. Mi-au spus
16 Pamlenoff Povestea unui orfon 17

dupi aceea ci ajunsese intr-o familie bunl. Nu aveam de unde si qtiu ir$a spunea mama clnd eram mici. Trebuia intotdeauna si gtiu eu tot.
dacl spun adevirul. liac un pas inainte, incapabili si ignor acel sunet, care, Pe misurd ce
inghit in gol ca sd-mi alung uscdciunea din gdt, apoi ies din gard in nrii apropii, seamdnd tot mai mult cu un scdncet.
aerul rece gi mugcator, ugurata si constat c6 schutzpolizei des Reiches, Sau piciorugul care se vede prin uga deschisd a vagonului de marfX.
polilia de protecfie a statului care patruleaziin garil, nu se vedea pe 'li'ag uqa intr-o parte.
niciieri. Probabil ci sunt in duba lor gi combat frigul cu ajutorul unei -o!
butelcule. Scrutez cu privirea trenul, incercind sd-mi dau seama de Vocea mea are un ecou periculos in intuneric, cerAnd parci si fie
unde vine bAzAitul. Vine din ultimul vagon de marfr, cel de lingd bu- tlctectati. Sunt bebeluqi, prea mul$ ca s6-i pot numira, zac toli pe
citirie, nu de la locomotivdL. Nu, sunetul vine din interiorul trenului. pocleaua acoperiti cu fAn a vagonului de marfb, inghesuifi unul peste
E ceva viu acolo. lltul. Cei mai mulli nu se mai migci Ei nu pot spune daci sunt morli
Md opresc. Eram hotlrdt[ si nu mi apropii niciodati de trenuri, sau adormifi. Din mijlocul grimezii nemigcate ies suspine jalnice
sd' intorc capul in altd parte cAnd treceau pe acolo, pentru ci trans- ( lrc se amesteci cu gemete gi scdncete ca behIitul mieilor.

portau evrei. Mi apuc de marginea vagonului, striduindu-m6 sl respir peste zi-


Mai triiam inci acasd, in satul nostru, cAnd am vizut pentru tlrrl de miros de urind, de fecale gi de vomi care mi asalteazd. De cdnd
prima dati cum au adunat birba{ii, femeile Ei copiii in piala oragului. ;rnr venit aici, mi-am tocit simfurile in fala imaginilor, ca gi cdnd ar fi
Fugisem la tata plAngdnd. Tata era patriot, lupta pentru orice altceva, lilst un vis urdt sau un film care nu putea fi real. Dar acum era altceva.
de.ce nu qi pentru asta? Aga de mulli prunci, absolut singuri, smulgi din bralele rnamelor 1or.
-Este cumplit, a incuviinfat qoptind in barba cirunti, ingilbeniti Sirrrt cum stomacul incepe si mi se intoarci pe dos.
din cauza fumului de pipn. Stau neputincioasi in faga vagonului, incremeniti de goc. De unde
Mi-a gters obrajii mAnjili de lacrimi 9i mi-a dat o explicalie vagi virr toli copilaqii aceqtia? Probabil ci tocmai au sosit, pentru cdfarit
in legdtura cu faptul c5 erau mai multe feluri de a rezolva lucrurile. irrdoiali nu puteau rezista prea mult in temperaturile acestea scdzute.
Dar aceste feluri nu au impiedicat-o pe colega mea de clasi Steffi Klein Vdzusem luni de zile trenuri care mergeau spre est, pline cu oa-
si fie mdnatilagard impreunl cu fratele ei mai mic qi cu plrin{ii rrrcni acolo unde ar fi trebuit si fie vite sau saci cu cereale. Cu toate
in aceeagi rochie pe care o purtase la ziua mea de naqtere cu o luni t ondiliile oribile de transport, imi spuneam c[ se duc undeva, intr-o

mai inainte. tirblri sau intr-un sat, pentru a fi flnu1i laolalti. Nofiunea mi-era ne-
Sunetul continud si se amplifice, acum este aproape un scdncet, ca t lirrir in minte, dar imi imaginam un fel de colibe sau corturi aga cum
al unui animal rlnit ascuns intr-un tufiq. Privesc atenti peronul gol srrnt in taberele de la mare, la sud de satul nostru din Olanda, pentru
RimAn ( ci care nu-gi puteau permite o vacan![ reali sau preferau ceva rnai
9i md uita dincolo de gari. Oare aude Ei polilia acest sunet?
nehotiriti pe marginea peronului, privind spre ginele pustii care md r ustic. Relocare. in aceqti prunci morfi sau muribunzi vld minciuna

despart de vagonul de marfb. Ar trebui si plec de acolo. Jin privirea in toatd goliciunea ei.
in jos, aceasta fiind leclia invifati in rlzboi. Nu ieqea niciodat[ nimic Privesc inapoi peste umdr. Trenurile cu oameni sunt intotdeauna
bun dacd te bdgai in treburile altora. DacI sunt prinsd cd imi bag na- Prizite. Dar aici nu este nimeni - pentru ci nu existi nici o posibilitate
sul in acele pirligirii unde nu am ce cduta, o si fiu dat6 afarS din
ale t il ilcegti prunci sd plece.

slujbi, rimdn frrd un loc unde si triiesc, poate m[ 9i aresteazi. Dar Cel mai aproape de mine stl un copil cu pielea cenugie gi cu buzele
nu m-am priceput niciodati si privesc in altl parte. Prea curioasi, llbastre. incerc si dau la o parte stratul de gheafi de pe pleoapele lui,
18 PamJenoff Povestea unui orfan 79

dar copilul este leapin gi mort. imi trag mdna inapoi, examinAndu-i t )opilul s-a mai inciizitacum, dar doui dintre degetele de la picioare
pe ceilalqi. Cei mai mulli sunt in pielea goali sau sunt infhEurali nu- ii sunt albastre qi md intreb daci nu le va pierde. De unde a venit?
mai intr-o cdrp6, despuiali de orice i-ar fi putut feri de gerul aspru. Desfac scutecul murdar. Copilul este biiat, a$a cum fusese gi al
rncu. Acum, cind il privesc de aproape, vdd ci penisul lui aratd altfel
Dar in mijlocul vagonului, doi botogei roz perfecli se inal16 in aer,
rlccAt cel al neamtului gi decAt cel pe care mi-l aritase un bdiat de
ridicafi de piciorugele unui bebelug in rest gol. Cineva s-a striduit sb
dupi cusituri. Un
ll qcoali cind aveam gapte ani. Circumcis. Steffi imi spusese cindva
rlt impleteascd botogeii, ochi cu ochi, cusdturi gea-
!il l"
ruccst cuvdnt gi imi explicase ce ii ftcuseri friliorului ei mai mic.
l1l,
mdt imi scapi printrebrze.
tl ( iopilul era evreu. Nu era al meu.
lrt1 Un clpgor se ridici dintre celelalte. Fa{a pruncului este acoperiti
Fac un pas inapoi, cdci realitatea incepe si mi coplegeascS: nu pot
tittl de fecale qi de paie. Copilul nu aratd nici speriat, nici disperat, ci are
sii pistrez un copil evreu 9i, in general, nici un fel de copil, s6-l cresc
q o expresie nedumeritl, ca gi cdnd ar intreba: ,,Dar ce caut eu aici?" sirrguri gi si fac curat in gard 12 ore pe zi. Ce afost in capul meu?
Are ceva cunoscut: ochii negri ca de cirbune mi strdpung aga cum se ()opilul incepe sd se rostogoleascd pe marginea chiuvetei unde il
intAmplase gi in ziua cdnd niscusem. Mi se strAnge inima. l,islsem. M[ reped spre el gi il prind inainte si se izbeascl de par-
Feligoara copilului se increfegte brusc gi incepe s5, scdnceascl. ,krscala duri de gresie. Nu m[ pricep la nou-nisculi 9i acum il lin
MAinile mele se reped inainte Ei mi str[duiesc si ajung la el peste rlcparte de mine, cu bralele intinse, ca pe un animal periculos. Dar co-
ceilal!, pAni nu-l aude cineva. Nu ajung la copil, care pldnge mai tare. ;rilrrl se trage mai aproape gi imi pipdie gdtul cu buzele. Confectionez
incerc sd md urc in vagon, dar copiii sunt atdit de inghesuili, incdt nu rrcindemAnatici un scutec din altl cdrpd, apoi scot copilul din toaleti
reugesc, de teamd sd nu calc pe vreunul. Disperati, intind mAinile iii tlin gard 9i mi indrept spre vagon. Trebuie s6-l pun inapoi in tren
inci o dati gi acum ajung. Apuc copilul care plinge, cici trebuie sd-l t;r 5i cAnd nimic din toate acestea nu s-ar fi intAmplat.
fac si tac6. Are pielea rece ca gheafa cAnd il scot din vagon gi nu are l,a marginea peronului incremenesc. Unul dintre paznici se
nimic pe el in afard de scutecul murdar, din cArpi. plirrrbi acum de-a lungul ginelor qi imi blocheazd drumul spre tren.
Copilul este acum in brafele mele gi chiar in secunda in care l-am Mri uit disperati in toate direc{iile. Nu departe de gard este un camion
t rr lapte, iar in spate are o mullime de bidoane mari. Mi duc instinctiv
apucat pare si' se linigteascl in curbura cotului meu. Ar putea fi acesta
s|r'c cl. Strecor copilul intr-una din canistrele goale, incercAnd sd nu
copilul meu, adus inapoi de soartd sau de intAmplare? Ochii copilului
rn.1 gindesc cit de rece este metalul, in contrast cu pielea lui goali. Nu
sunt inchiqi gi fruntea i se apleacd inainte. Adoarme sau moare, nu-mi
l,rtt' nici un zgomot, dar se uitd la mine neajutorat. Md ascund sub o
dau seama. il fln strAns gim[ indeplrtez de tren. Apoi mi intorc: dacl
lrirrrci, iar ugile camionului se trAntesc. Peste o clipi va pleca qi va lua
vreunul dintre ace$ti copii mai este in viali, eu sunt singura lor Eans6.
. olrilul cu el.
Ar trebui si mai iau gi allii.
,Si nimeni nu va qti niciodati ce am fbcut.
Dar copilul din bralele mele plinge din nou, fipetele lui sfAgie
linigtea. ii acopdr gura cu mAna gi mi intorc in gari.
Md indrept spre debaraua in care dorm eu. Ml opresc la ugd 9i
privesc in jur disperati. Nu am nimic. Atunci intru in toaleta pen-
tru femei, mirosul obignuit de umezeal5' rece nu se mai simte dupi
duhorile din vagon. Md duc la chiuvetd gi curi! murdiria de pe fala
copilului cu una dintre cirpele pe care le folosesc pentru curi[enie.
Povestea unui orfan 21

sub noroi. ii fralii mei cum se luptd in curtea din fa!6, inainte
vad pe
sil lie trimiqi s[-gi repete exerciflile, dojenili pentru cdL igi consumd
errcrgia si risci s[ se rineasci, compromifdnd astfel spectacolul. Pe
t iind eram copii, ne pllcea sd dormim vara in curte sub cerul liber, cu
rlegetele impletite, cu cerul ca un baldachin de stele deasupra noastrl.
M[ opresc. Deasupra ugii atdrnl un steag mare roqu cu o svastici
rrcagri. Cineva, fbr[ indoiali un ofiler SS cu grad mare, s-a mutat
irr casa care fusese cdndva a noastri. StrAng din pumni, scArbiti la
Capitolul 2 lliindul ci folosesc lenjeria gi vesela noastri, ci murdlresc canapeaua
lrumoasi gi covoarele cu cizmele lor. Apoi intorc privirile. Nu jelesc
tlupf, lucrurile materiale.
Astrid
M[ uit la ferestrele vilei, ciutdndinzadar un chip cunoscut. $tiam
t ii firmilia mea nu mai locuiegte aici, cici ultima mea scrisoare fusese
rcturnatd cu menliunea ,,imposibil de livrat". Dar venisem oricum,
Germania, 1942, cu l4luni tn urmd cici o parte din mine igi imagina viala neschimbatd sau cel pulin
spera sd g[seasci un indiciu despre locul in care se duseseri. insi
Stau in picioare la marginea terenului uscat care fusese cd'ndva viirrtul sufli peste curtea dezolatd. Nu a mai rimas nimic.
reqedinla noastrl de iarn5. Degi aici nu s-au dat lupte, valea arati lmi dau seama ci nici eu n-ar trebui sd fiu aici. Anxietatea ia re-
ca un cAmp de b[t6lie, peste tot zac imprdqtiate vagoane distruse pccle locul tristefii. Nu-mi pot permite si dau tArcoale gi si risc si viu

gi bucSli de metal. Un vdnt rece sufli prin cadrul gol al ferestrelor vliz,ut[ de cei care locuiesc acum aici, oricine ar fi acegtia, sau si fiu
cabinelor pustii, aruncand buclli din perdelele zdrenluite ln sus, ncvoiti si rispund la intrebiri despre cine sunt gi de ce am mai venit
dupdL care acestea cad jos dezumflate. Cele mai multe dintre ferestre iric:i. Ochii mei se indreapti dincolo de deal, spre domeniul vecin,
au geamurile sparte si incerc s[ nu md intreb dacl aceasta s-a in- urrde igi avea reEedinfa de iarni Circul Neuhoff. Vila lor masivd cu
timplat treptat, cu timpul, sau dacd cineva le-a spart in timpul unei ircoperig de ardezie este fa!6 in fald cu a noastr6, iar doud sentinele
lupte sau de furie. Ugile cr[pate sunt deschise, fel de fel de lucruri pi'rzescvalea dintre ele.
sunt stricate gi cu siguranll nu ar fi ajuns aEa dac6 mama ar fi fost Ceva mai devreme, cAnd trenul se apropia de Darmstadt, am v[-
aici ca si aibl griji de ele. in aer se simte pulin miros de fum' ca zut un afig de reclam5, pentru Circul Neuhoff. La inceput, am simfit
gi cand cineva ar fi ficut recent focul cu vreascuri. in depirtare, o rrversiunea obiqnuiti fafl de acest nume. Klemt gi Neuhoff erau cir-
cioard protesteazi: cArdind. r'rrri rivale gi fuseserim concurenli ani de zile, frecare incercdnd s[-l
imi strdng mai bine paltonul pe mine. Mi indep6rtez de resturile rlcpdseascd pe celilalt. Dar circul, deqi disfuncfional, continua s6 fie o
distruse gi pornesc in sus, spre vila care fusese cAndva c[minul meu. lrrmilie. Cele doui circuri ale noastre crescuseri impreuni ca doi frali
Locul este exact aga cum fusese pe cdnd eram copil, cu dealul care ( u Camere Separate.
se inilp in fala ugii gi de pe care apa ajungea repede in hol, cAnd Fuseserim rivali cAnd mergeam in turnee. Dar cdnd eram in afara
incepeau ploile de primivarl. Dar grddina in care mama creqtea cu sczonului, noi, copiii, mergeam la Ecoald impreunf,, ne d[deam cu
atata dragoste hortensii in fiecare primavarl este vegtedi 9i strivitS snnia pe deal qi uneori ne impirleam mAncarea. Odatd, ctnd Herr

S-ar putea să vă placă și