Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA
STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT

CRAIOVA
2005
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Şcoala doctorală în ştiinţe economice din cadrul Universităţii din Craiova
se organizează în conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84/1995 [ Art. 71
alin. (2), Art. 80 alin. (1), Art. 92 alin. (2) şi alin. (3)], republicată cu modificările şi
completările ulterioare, în temeiul Art. 14 din Legea nr. 288/2004, privind organizarea
studiilor universitare, în conformitate cu reglementările Hotărârii Guvernului României
nr. 567/2005 şi ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4491 din 6 iulie 2005,
precum şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de
doctorat ale Universităţii din Craiova.
Art. 2. – (1) Şcoala doctorală în ştiinţe economice organizează doctorat de tip
ştiinţific şi are două componente: Programul de studii universitare avansate şi Programul
de cercetare ştiinţifică.
(2) Doctoratul în domeniul fundamental Ştiinţe economice se organizează în 6
domenii: Cibernetică şi Statistică economică, Contabilitate, Economie, Finanţe,
Management şi Relaţii economice internaţionale.

CAPITOLUL II
Organizarea şi managementul Şcolii doctorale în ştiinţe economice

Art. 3. – (1) Şcoala doctorală în ştiinţe economice se organizează în cadrul


Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor prin hotărâre a Senatului Universităţii
din Craiova.
(2) Managementul Şcolii doctorale este realizat de Consiliul ştiinţific, în
următoarea componenţă: Director, Consilieri ştiinţifici şi Secretar.
(3) Consiliul ştiinţific al Şcolii doctorale în ştiinţe economice este propus de
Biroul Consiliului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, avizat de
Departamentul de studii universitare de doctorat (numit în continuare D.S.U.D) şi aprobat
de Senatul Universităţii din Craiova.
(4) Din Consiliul ştiinţific al şcolii doctorale face parte Decanul Facultăţii de
Economie şi Administrarea Afacerilor, în calitate de consilier ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific al Şcolii doctorale, după aprobare, elaborează propriul
Regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL III
Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

Art. 4. – (1) Durata ciclului de studii universitare de doctorat în Ştiinţe economice


este de trei ani şi se cuprinde între data înmatriculării la doctorat şi data oficială a
depunerii tezei de doctorat.
(2) Durata ciclului de studii universitare de doctorat în Ştiinţe economice poate fi
prelungită, în situaţii speciale, cu unul-doi ani.
Art. 5. – (1) Doctoratul se desfăşoară pe baza Contractului de studii doctorale şi a
Planului individual de pregătire a doctorandului.
(2) Contractul de studii doctorale se încheie între doctorand, conducătorul de
doctorat şi I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova.
(3) Planul individual de pregătire a doctorandului este propus de Conducătorul de
doctorat, avizat de Directorul şcolii doctorale şi aprobat de Consiliul facultăţii.
(4) Formularele de Contract de studii doctorale şi de Plan individual de pregătire a
doctorandului sunt elaborate de către D.S.U.D.
Art. 6. – Studiile universitare de doctorat se desfăşoară pe baza unui Plan de
învăţământ aprobat de Biroul Senatului. Activităţile celor două componente ale studiilor
universitare de doctorat sunt semestrizate.
Art. 7. – (1) Programul de studii universitare avansate al Şcolii doctorale în ştiinţe
economice se desfăşoară pe două semestre.
(2) Planul de învăţământ al studiilor universitare avansate (Anexa 1 şi Anexele
1.a – 1.f) conţine: două discipline obligatorii (repartizate în primul semestru), două
discipline de studiu individual (câte o disciplină în fiecare semestru) şi două discipline la
alegere (opţională şi complementară, repartizate în semestrul al doilea).
(3) La finele semestrului doi, stadiul de vară, doctorandul elaborează şi susţine
Proiectul de cercetare ştiinţifică.
Art. 8. – (1) Tema proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de către
conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se aprobă de Consiliul ştiinţific al
Şcolii doctorale.
(2) Proiectul de cercetare ştiinţifică se redactează în format A4, circa 20-25 pagini
sau 12.000-15.000 de cuvinte, şi urmăreşte acoperirea următoarelor aspecte:
a) importanţa problemei tratate;
b) prezentarea succintă a felului în care problema este dezbătută în literatura de
specialitate (referiri precise la studii şi cercetători);
c) tratarea teoretică, comparaţii cu alte posibile abordări, cu scopul de a releva în
ce măsură doctorandul stăpâneşte cunoaşterea problemei;
d) referiri la documentarea practică efectuată;
e) schiţa de cercetare, planul tezei şi metodologia;
f) planul documentării practice;
g) rezultatele anticipate (creativitatea, originalitatea).
(3) Proiectul de cercetare ştiinţifică este analizat de Consiliul ştiinţific al şcolii
doctorale. Proiectul de cercetare ştiinţifică avizat de Consiliul ştiinţific al şcolii doctorale
se susţine în şedinţă publică.
(4) Comisia de examinare a proiectului de cercetare ştiinţifică se stabileşte de
către conducătorul de doctorat, în calitate de preşedinte, şi din cel puţin alţi doi specialişti
cu titlul de doctor şi funcţie didactică cel puţin de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific
gradul II din I.O.S.U.D. – Universitatea din Craiova.
(5) Conducătorul de doctorat invită să participe la şedinţa publică doctoranzii,
colegii de catedră şi cercetătorii centrelor de excelenţă din cadrul Facultăţii de Economie
şi Administrarea Afacerilor.
(6) Rezultatele evaluării se exprimă prin calificative. Calificativele “Foarte bine”
şi “Bine” permit promovarea doctorandului în Programul de cercetare ştiinţifică.
Art. 9. – (1) Programul de cercetare ştiinţifică conţine două etape. În semestrele
trei şi patru, doctorandul elaborează trei rapoarte de cercetare ştiinţifică. Rapoartele de
cercetare ştiinţifică sunt considerate rezultate intermediare ale programului de cercetare
ştiinţifică.
(2) Rapoartele de cercetare ştiinţifică se prezintă în cadrul catedrelor de profil, a
centrelor de excelenţă sau în faţa Consiliului ştiinţific al şcolii doctorale. Aprecierile şi
recomandările sunt consemnate într-un Proces-Verbal semnat, după caz, de şeful catedrei,
directorul centrului de excelenţă sau directorul şcolii doctorale. Validarea, respectiv
invalidarea, cercetării este dată prin vot deschis de colectivul care a participat la reuniune.
(3) Semestrele 5 si 6 sunt alocate elaborării tezei de doctorat. Această activitate se
desfăşoară sub directa coordonare a conducătorului de doctorat.
(4) Studiile universitare de doctorat se finalizează prin susţinerea publică a tezei
de doctorat conform prevederilor legale.
Art. 10. – Cheltuielile ocazionate de admiterea la studii universitare de doctorat,
realizarea de activităţi didactice, organizarea şi desfăşurarea examenelor, prezentarea
proiectelor, susţinerea publică a tezei de doctorat şi eliberarea diplomei de doctor se
suportă din bugetul I.O.S.U.D., indiferent de forma de învăţământ în care sunt
doctoranzii.

CAPITOLUL IV
Admiterea la studii universitare de doctorat

Art. 11. – (1) Admiterea candidaţilor la studii universitare de doctorat, indiferent


de forma în care se desfăşoară, se face prin concurs organizat anual, de regulă înainte de
începerea anului universitar.
(2) Consiliul ştiinţific al şcolii doctorale este principalul responsabil al organizării
şi desfăşurării concursului de admitere la doctorat.
(3) Pentru fiecare sesiune de admitere la studii universitare de doctorat, Consiliul
ştiinţific al Şcolii doctorale va solicita conducătorilor de doctorat să recomande
bibliografia pentru concursul de admitere şi să precizeze temele de cercetare ce vor fi
abordate în Programul de cercetare ştiinţifică.
(4) Şcoala doctorală afişează pe site şi la avizier metodologia concursului de
admitere la studii universitare de doctorat, numărul de locuri pe domenii de doctorat,
conducătorii de doctorat, condiţiile de concurs, perioada de înscriere şi de organizare a
concursului.
(5) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat se face pe
baza unui certificat de competenţă lingvistică şi a diplomei din ciclul premergător
doctoratului indiferent de domeniul în care a fost obţinută, cu condiţia ca absolventul să fi
realizat cel puţin media 8,00.
(6) Validarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat de face de
către Biroul Senatului, iar înmatricularea candidaţilor admişi prin Decizie a Rectorului
Universităţii din Craiova.

CAPITOLUL V
Elaborarea şi susţinerea tezei de doctorat

Art. 12. – (1) Teza de doctorat va constitui raportul final al realizării şi


valorificării Proiectului de cercetare ştiinţifică.
(2) Consiliul ştiinţific al Şcolii doctorale elaborează o metodologie proprie de
redactare şi analiză preliminară a tezei de doctorat.
(3) Teza de doctorat se susţine în şedinţă publică, în faţa comisiei de doctorat şi a
auditoriului aflat în sală.
(4) Şedinţa publică de susţinere a tezei de doctorat se organizează şi desfăşoară în
conformitate cu reglementările în vigoare.

CAPITOLUL VI
Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei

Art. 13. – (1) Hotărârea comisiei de doctorat, conţinând propuneri de conferire a


titlului ştiinţific de doctor, se înaintează D.S.U.D. pentru avizare.
(2) D.S.U.D. verifică dacă au fost îndeplinite cerinţele legale de susţinere publică
a tezei de doctorat şi dispune să se întocmească dosarul de doctorat. D.S.U.D., prin
Serviciul Diplome, transmite dosarul de doctorat şi un exemplar al tezei de doctorat la
M.Ed.C.
Art. 14. – Conferirea titlului de doctor şi eliberarea diplomei de doctorat se fac
conform legilor în vigoare şi cu respectarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea studiilor universitare de doctorat al Universităţii din Craiova.

Şcoala Doctorală în Ştiinţe Economice


Director,
Prof. univ. dr. Dumitru Constantinescu

S-ar putea să vă placă și