Sunteți pe pagina 1din 7

RAPORT DE EVALUARE FINALĂ

”Grupa Mare Ursuleții”

EDUCATOARE: Marcu Cristina-Elena


An şcolar: 2021 – 2022
Raport de evaluare finală

Evaluarea finală reprezintă o componentă esențială a procesului instructiv-


educativ din grădiniță, fără de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecărui
copil în parte și ale grupei în ansamblu. Pe lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de
prognozare, un rol important al evaluării finale este stabilirea demersului didactic din perioada
anului școlar, care urmărește în primul rând socializarea copiilor.
Evaluarea finală am realizat-o la sfârşitul semestrului al II-lea , an şcolar 2021 – 2022 , în
perioada 30.05 – 10.06.2022 , unui numar de 10 copii. Am avut drept scop evaluarea
cunoştinţelor , priceperilor şi abilităţilor dobândite , socializarea copiilor în cursul acestui an
şcolar . Altfel spus , a fost o evaluare a gradului de dezvoltare al copiilor în raport cu tematica
parcursă.
Având în vedere faptul că s-a lucrat tot mai mult abordând conţinuturile din perspectiva
indisciplinară , am considerat necesar ca şi evaluarea să se facă abordând conţinutul din
acelaşi perspective .
Pentru a nu abuza de fişele de lucru am selectat şi aplicat probe orale si practice de
evaluare care să permită preşcolarului să se manifeste liber, creativ şi astfel s-au constatat mai
uşor cunoştinţele dobândite şi capacitatea de aplicare a acestora în practică.
Analizând şi interpretând datele obţinute raportate la obiectivele propuse şi comparate
totodată cu cele obţinute la începutul etapei de instruire am tras următoarele concluzii:

DLC - EDUCAREA LIMBAJULUI


În activitațile de educare a limbajului s-a urmărit dacă preșcolarii sunt capabili să formuleze
propoziții corecte, să reprezinte grafic propoziția, cuvintele, silabele și sunetele, să sesizeze
sunetul inițial și final al unui cuvânt, să asculte în scopul înţelegerii semnificaţiei limbajului, să-
şi extindă progresiv vocabularul, să demonstreze capacitatea de a se exprima corect gramatical,
să demonstreze capacitatea de a comunica eficient. De asemenea s-a urmărit dacă preșcolarii
recunosc personajele din poveștile studiate, dacă și-au însușit conținutul poveștii, mesajul
acesteia și capacitatea de a caracteriza personajele din imaginile prezentate.

În urma evaluării s-a constatat că majoritatea copiilor nu au probleme de exprimare, formulează


propoziții corecte, utilizează cuvintele adecvate, știu să despartă corect cuvintele în silabe, și -
au însușit scrierea grafică a propoziției, cuvintelor, silabelor și a sunetelor, știu să repovestească
și să facă mici dramatizări a poveștilor învățate. Mai sunt şi copii care prezintă o exprimare
defectuoasă din punct de vedere fonetic şi gramatical, prezintă deficienţe de pronunţie şi
exprimare, iar atenţia şi memoria voluntară sunt slab dezvoltate, de scurtă durată, acest lucru
conducând la reproducerea defectuoasă a fragmentelor de poezie sau poveste .

La finele grupei mari am observat o evoluţie pozitivă în ceea ce priveşte îmbogăţirea


vocabularului activ şi pasiv. Preşcolarii reuşesc să formuleze propoziţii simple despre un obiect ,
recunosc expresiile rimate, utilizează în vorbire cuvinte însușiri, reuşesc să despartă cuvintele în
silabe, să recunoască sunetul iniţial şi final dintr-un cuvânt.
Măsuri ameliorative: Copiii vor fi antrenați în mod organizat în grupuri mici în
activități de povestire, repovestire și dramatizare a poveștilor( cu ajutorul păpușilor), în
exersarea pronunției corecte prin diverse jocuri: ,,Spune la fel ca mine”; ,,Cu ce seamănă?”; etc.
Acești copii vor fi ajutati să-și perfecționeze deprinderea de a sesiza locul pe care îl ocupă un
sunet într-un cuvânt ( să-și dezvolte auzul fonematic). Ei vor fi antrenați atât în activitățile
comune de educare a limbajului, cât și în activitățile de recuperare.

DȘ2 - ACTIVITATE MATEMATICĂ


În activitățile matematice s-a urmarit evaluarea capacitații de a opera cu numere și cu cifre:
să numere crescător și descrescător în limitele 1 – 10, să asocieze corect cifra la cantitate și
cantitatea la cifră, să identifice vecinii numerelor, să folosească numeralul ordinal, să rezolve
probleme de adunare și scădere cu 1-2 unitați. De asemenea s-a evaluat capacitatea de
înțelegere a relațiilor spațiale, de a recunoaște și identifica caracteristicile formelor geometrice.
În urma evaluării s-a constatat că majoritatea copiilor au realizat sarcinile în mod corect. La
toţi copiii am observat un progres în ceea ce priveşte cunoştinţele şi reprezentările matematice .
Majoritatea copiilor formează şi denumesc corect mulţimi după diferite criterii (formă, culoare,
mărime). Majoritatea copiilor numără corect în limitele 1 – 10, formează după cerinţă grupe de
1-5 obiecte. O mare parte dintre copii identifică corect forma geometrică cerc, pătrat şi
dreptunghi, poziţiile spaţiale ale obiectelor. Majoritatea copiilor utilizează un limbaj matematic
adecvat şi manipulează corect instrumentele de lucru (fişe, piese geometrice, jetoane cu cifre).

DȘ1 - CUNOAŞTEREA MEDIULUI


În activitățile de cunoaștere a mediului s-a urmărit evaluarea cunoștințelor copiilor referitoare
la anotimpuri, animale, meserii și mijloace de transport.
În urma evaluării s-a constatat că majoritatea copiilor au însușite cunostințele despre
caracteristicile anotimpurilor, despre mijloace de transport și despre animale și mediul lor de
viață. Ei descriu , enumeră, grupează elemente componente ale mediului (animale ,
obiecte),cunosc anumite caracteristici ale anotimpurilor, însă nu toţi adresează întrebări în
legătură cu cele observate.
Sunt copii care au întâmpinat dificultăți în recunoașterea și înlăturarea elementelor și
caracteristicile care nu aparțin celor patru anotimpuri, nu respectă ordinea efectuării operaţiilor
din sarcina didactică, nu caută informații suplimentare despre tema studiată.
Măsuri ameliorative: Cu acesti copii se va lucra diferențiat atât la activitățile comune de
cunoaștere a mediului, cât și la jocurile desfășurate la centrul ,,Știință”. Fiecare copil va fi ajutat
ca prin joc să-și consolideze și să-și sistematizeze cunoștințele referitoare la cele patru
anotimpuri și la caracteristicile acestora. De asemenea se vor organiza vizite și excursii,
urmărindu-se formarea unor atitudini ecologice față de mediul înconjurător.

DOS- EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE


Obiective urmărite:
 cunoașterea și respectarea normelor de conviețuire socială
 educarea trăsăturilor pozitive de caracter
 cunoașterea comportamentelor pozitive/corecte in diverse situații
În urma desfășurării probelor, am constatat că majoritatea copiilor se implică să rezolve și să
ia atitudine în situațiile expuse, conștientizează consecințele pozitive și negative ale actelor de
comportament asupra celorlalți, își adaptează comportamentul la diferite situații. Totuși, deși
majoritatea cunosc regulile și le aplică, unii copii sunt mai rezervați, nu au inițiativă, dar
răspund bine provocărilor.
Măsuri ameliorative - Copiii vor fi antrenați în jocuri și exerciții atractive pentru a-și
dezvolta capacitățile de a lua inițiativă într-o situație oarecare. De asemenea vom desfășura
majoritatea activităților și jocurilor pe grupuri pentru a le dezvolta abilități de lucru în echipă.
DOS – ACTIVITATE PRACTICĂ

În cadrul activităților practice s-a urmărit confecționarea unor obiecte utilizând tehnici și
materiale variate. Majoritatea copiilor cunosc materialele şi uneltele folosite în cadrul
activităţilor practice, utilizându-le corect în cadrul diferitelor tehnici însuşite, realizând în general
lucrări practice estetice.
Nu toţi copiii finalizează lucrările , deoarece unii dintre ei îşi pierd atenţia, nu au răbdare şi
perseverenţă pentru a finaliza lucrările, nu se concentrează pentru a fi atenți la explicațiile
educatoarei, iar unii dintre aceștia nu păstreaza ordinea la locul de lucru atunci cand li se solicită.
Măsuri ameliorative – antrenarea copiilor în activități pe grupuri mici în care să-și
exerseze capacitatea de a aranja elementele unui întreg într-o formă, cât mai atractivă, mai
variată, mai originală, dar ingrijită. Recompensarea copiilor care lucreaza cât mai ordonat.

DEC - EDUCAŢIE ARTISTICO - PLASTICĂ


La această activitate s-a urmărit nivelul de cunoaștere a unor elemente de limbaj plastic,
utilizarea corectă a tehnicii picturii în vedarea unor scene din vacanța de vară și a elementelor
specifice celor 4 anotimpuri.
În urma evaluării am constatat mari progrese în ceea ce priveşte mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru ( acuarele, creioane colorate). Copiii au acumulat cunoștințe și abilități,
ceea ce le-a permis să reacționeze într-o manieră personală specifică nivelului de vârstă.
Majoritatea copiilor pot reda tema specificată, folosind adecvat materialele de lucru, îmbinând
armonios culorile. Sunt unele probleme în ceea ce privește aranjarea și încadrarea în pagină,
respectarea proporțiilor si folosirea unor cantităţi neadecvate de apă şi culoare.
Măsuri ameliorative – copiii vor fi încurajați să acopere tot spațiul de lucru, să respecte
proporțiile, să realizeze lucrări îngrijite și să aprecieze lucrările colegilor.

DEC- EDUCAŢIE MUZICALĂ


La aceste activitați muzicale s-a urmărit intonarea corectă a cântecelor învățate pe parcursul
anului școlar și în anii anteriori de grădiniță, identificarea sunetelor joase – înalte, scurte – lungi
în cântecele interpretate, marcarea ritmului cântecului prin bătăi din palme sau folosirea unui
obiect sonor.
Am constatat că o mare parte dintre copii respectă linia melodică şi textul cântecului,
audiază cu atenţie un fragment dintr-un cântec cunoscut, unii recunoscând cu uşurinţă cântecul.
Copiii care nu cunosc bine limba română întâmpină dificultăţi la interpretarea cântecelor,
deoarece nu înţeleg în totalitate versurile cântecului, astfel bazându-se pe imitare.
Am observat însă şi ezitări la marcarea ritmului, nu execută mişcările în concordanţă cu
textul, nu cântă toţi deodată.
Măsuri ameliorative – învațarea și repetarea în cadrul activităților ( de joc, alese) a unor
cântece ritmate la care se folosesc bătăi din palme, obiecte sonore.

DPM - EDUCAŢIE FIZICĂ


S-a urmărit nivelul de dezvoltare al deprinderilor motrice de bază și utilitar- apilicative,
capacitatea de a respecta spiritul de solidaritate și de competiție.
În urma desfașurării concursului sportiv s-a constatat că preșcolarii execută corect
deprinderile motrice învăţate: mers, alergare, săritură, mers în echilibru, aruncarea-prinderea
mingii, execută mişcări care necesită orientare spaţială şi temporală şi reuşesc să le utilizeze
corect în diferite contexte. Majoritatea copiilor respectă regulile jocului sportiv, încadrându-se în
unitatea de timp. Câțiva copii au întâmpinat dificultăți în perceperea schemei corporale, dar și
în păstrarea rândului.
Măsuri ameliorative – repetarea așezării în formație și în cadrul altor activități sau în
momentele de joc din curtea gradiniței; exersarea individuală pentru a-și însuși corect
cunoștințele referitoare la propria schemă corporală; copiii vor fi antrenați în activități sportive
și ajutați să-și perfecționeze deprinderile motrice, dar mai ales pentru a exersa aceste deprinderi
într-un ritm mai rapid și pentru a respecta regulile impuse de educatoare.
Constatările prezentate mai sus evidenţiază progresul realizat de copii în ceea ce priveşte
nivelul de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi însuşite pe parcursul anului şcolar şi deci, o
evoluţie în ceea ce priveşte dezvoltarea intelectuală, psiho-fizică şi socio-afectivă.
Rezultatele evaluării finale mi-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, care au ținut cont de datele culese; s-au utilizat mijloace, metode, tehnici de lucru care
au format copiilor priceperile si deprinderile de bază necesare integrării active în activitățile
educaționale din învățământul preșcolar.

S-ar putea să vă placă și