Sunteți pe pagina 1din 28

3

Având o istorie de aproape 1000 de ani, Cetatea


Oradea are toate atuurile de a se constitui într-un
obiectiv turistic de prim rang, nu doar pentru mu-
nicipiul de pe malurile Crişului Repede, ci şi pentru
regiunea de vest a României şi, în sens mai larg,
pentru spaţiul central–est-european. Trecutul is-
toric al acesteia, arhitectura, poveştile şi legendele
existente în legătură cu anumite evenimente care
i-au marcat existenţa, toate concură în a-i da o
notă de atractivitate şi de originalitate râvnită de
numeroase alte monumente.

Cetatea Oradea, leagănul, nucleul de dezvoltare a


ceea ce a fost cunoscut în istorie sub numele de
Oradea Mare, Nagyvárad ori Grosswardein se con-
stituie într-un punct de reper atât pentru evoluţia
urbană a acestei zone, cât şi pentru istoria sa.

Încă de la începuturile sale, Cetatea Oradea a con-


stituit nucleul polarizant al aşezărilor din spaţiul
orădean, prin concentrarea între zidurile sale a
funcțiilor politice, militare, administrative, juri-
dice și religioase ale Oradiei. A constituit un impor-
tant centru religios în urma sanctificării, în 1192,
a fondatorului episcopiei orădene Sf. Ladislau Tau-
maturgul, fiind la vremea respectivă, în secolele
al XIII-lea şi al XIV-lea, un loc de pelerinaj de talie
europeană. Activa implicare a episcopilor în dez-
voltarea sa, efervescenta viaţă culturală etc. au
transformat Cetatea Oradea în secolul al XV-lea în
unul dintre cele mai însemnate centre ale Umanis-

4
mului şi Renaşterii din Europa central-estică. Aici au Cetatea Oradea a fost locul de veci al multor ca-
funcţionat o mare bibliotecă, cu cărţi aduse din în- pete încoronate: Ladislau I (adus la Oradea între
treaga Italie, un Literarum asylum, loc de întâlnire anii 1130 şi 1134), Andrei al II-lea (1235, dus ul-
a marilor cărturari umanişti ai timpului, un observa- terior la Agria), Ştefan al II-lea, Ladislau al IV-lea
tor astronomic (Georg Peuerbach) şi celebrele sale Cumanul (1290), regina Beatrix, soţia lui Carol Rob-
Tabulas Varadiensis, cele care fixează meridianul ert de Anjou (1319), regina Maria de Anjou, soţia
zero al hărţilor la Oradea pentru mai multe secole), lui Sigismund de Luxemburg (1396), regele-împărat
precum şi o şcoală a Capitlului catolic, unde a Sigismund de Luxemburg (1437, singurul împărat
învăţat şi marele cărturar umanist Nicolae Olahus. romano-german înmormântat în afara Germaniei).
Marii căpitani de Oradea au jucat un rol important
Cetatea Oradea a fost şi cea care, pentru 203 ani, de-a lungul istoriei, Ştefan Báthori ajungând în 1575
a dat reperul zero, meridianul 0 pentru întocmirea şi rege al Poloniei, iar Cristofor Báthori, Ştefan Boc-
hărţilor cu care s-au făcut marile descoperiri ge- skai şi Gheorghe Rákóczi al II-lea ajungând principi
ografice. Acest meridian trecea prin incinta cetăţii ai Transilvaniei.
orădene. Localizarea lui aici s-a făcut de fizicianul
austriac Georg von Peuerbach la îndemnul marelui În afara funcţiei de apărare, zidurile cetăţii au fost
umanist, episcop orădean (între 1445 şi 1465) Ioan martore a numeroase târguri, ca de pildă Târgul de
Vitéz de Zredna. Sf. Maria, unde se schimbau mărfuri din Orient şi din
Occident şi unde erau prezenţi, spune un celebru
De-a lungul istoriei sale, Cetatea Oradea a ser- călător turc, Evlia Celebi, „40.000 de oameni”.
vit ca reşedinţă a Episcopiei Romano-Catolice de
Oradea (1092 – 1557), precum şi drept cetate strict Din punct de vedere arhitectonic, Cetatea Oradea
militară (1557 – 1857), fiind, pe rând, sub diferite a cunoscut trei mari etape de dezvoltare. O etapă
administraţii: maghiară/transilvăneană (1092 – romanică, una gotică şi, în final, etapa renascentisto-
1660), otomană (1660-1692), habsburgică (1692 – barocă, cea care îşi pune amprenta asupra monu-
1918). De-a lungul secolelor, cetatea a fost asediată mentului vizibil şi astăzi. Cetatea Oradea, în urma
de: tătari (1241), turci (1474, 1598, 1658, 1660), refacerii şi extinderii din secolele al XVI-lea şi al
răsculaţi transilvăneni (1290, 1514, 1664, 1703 – XVII-lea, capătă fizionomia tipică a unei fortificaţii
1710), oştile Principatului Transilvaniei (1557, 1603), de tip bastionar italian, cu bastioane de tip pană,
austrieci (1692), însă doar de trei ori cucerită. fiind, de altfel, singura de acest tip din întreg estul
european.

5
Istoric Cetatea Oradea Secolele XII-XV:
- În catedrala din cetate sau în cimitirul ei, au fost în-
mormântate 7 capete încoronate: Ladislau I, Andrei al
Secolul XI:
II-lea, Ştefan al II-lea, Ladislau al IV-lea Cumanul, regi-
- Regele Ladislau I (1077-1095) a zidit o mănăstire
na Beatrix, regina Maria şi regele-împărat Sigismund de
fortificată cu hramul Sfintei Fecioare Maria. Ulterior,
Luxemburg.În 1367, a fost înmormântată şi Elisabeta,
întemeiază în cetate episcopia romano-catolică de
soţia ducelui Ladislau de Opulia, palatinul Ungariei,
Oradea.
fiica lui Nicolae Alexandru Basarab.
- 27 iunie 1192: Papa Celestinus III a emis un act prin

care are loc sanctificarea regelui Ladislau I, fondatorul
Secolul XV-XIV:
cetăţii orădene, transformată, prin acest eveniment,
- “Vârsta de aur” a cetăţii, important centru al uman-
într-un loc de pelerinaj al cărui prestigiu va spori con-
ismului şi Renaşterii în spaţiul central-estic european.
stant.
Cei mai reprezentativi pentru această perioadă au fost
Secolele XI-XIII:
episcopii Andrea Scolari, supranumit Florentinul (1409-
- Cetatea era o fortificaţie (castrum), cu val de pământ
1426), Ioan Vitez de Zredna(1444-1465) şi Sigismund
şi palisadă, ziduri de piatră pe anumite porţiuni şi tur-
Thurzo(1506-1512).
nuri din lemn la poartă şi la colţurile incintei.
- Anul 1241: Magistrul Ruggero di Puglia descrie în poe-
- Vestitul fizician al universităţii vieneze, Georg
mul Carmen miserabile cucerirea şi incendierea Cetăţii
Peuerbach(1423-1461) a înălţat la Oradea un observa-
Oradea în timpul invaziei tătaro-mongole.
tor astronomic şi, punând aici meridianul zero, a cal-

culat eclipsele solare şi lunare, în opera sa “Tabulas
Secolul XIV:
Varadienses”.
- Se ridică noua cetate medievală de formă heptagonală;
incinta era flancată neregulat cu turnuri şi înzestrată
- Anii 1526-1538: După căderea regatului feudal maghi-
cu creneluri; poarta protejată de două turnuri masive;
ar şi împărţirea sa între turci şi habsburgi, Cetatea
spre sud a fost construit un palat episcopal de factură
Oradea va fi disputată între Ferdinand de Habsburg,
gotică, al cărui zid exterior era şi zid de incintă, pe lat-
autoîncoronat rege al Ungariei, şi regele de drept Ioan
ura sa de sud-vest existând a doua intrare în cetate.
Zapolya.
- 1342-1370 : A fost ridicată o catedrală de dimensiuni
- 24 februarie 1538: Se va încheia în cetate, Pacea de
impresionante, în stil gotic, cu trei nave şi altarul oc-
la Oradea, primul tratat internaţional care consfinţea
togonal, o faţadă cu două turnuri şi contraforţi masivi;
separarea totală a Transilvaniei de Ungaria.
în interior s-au realizat ample lucrări de decorare şi
s-au ridicat numeroase altare.
- 10 aprilie 1557: Cetatea Oradea este recucerită de la

6
habsburgi de oastea Principatului Transilvaniei, condusă Secolul XVIII:
de Varkocs Tamas. S-au constituit Marea Căpitănie de - Cu toate că Cetatea Oradea era doar o garnizoană
Oradea - cu misiunea de a apăra hotarul de vest al Prin- militară, imperialii vor continua să-i acorde o atenţie
cipatului Transilvaniei -, precum şi Domeniul Cetăţii deosebită şi să întreprindă mari campanii de reparaţii şi
Oradea. Datorită triumfului Reformei şi în Transilvania, reamenajări în anii 1725, 1754-1755 şi 1775-1777: Prin
vor fi desfiinţate Capitlul şi Episcopia, care va pleca în ultima se definitivează ansamblul arhitectonic ce poate
exil în Ungaria(1557-1692). fi vizitat în zilele noastre.

- 1569-1598 şi 1618-1648: Schimbările politico-mili- Secolul XIX:


tare din centrul Europei au impus construirea unei noi - 1836: Marele incendiu care devastează Oradea atinge
fortificaţii, care să facă faţă cerinţelor vremii. Prin- şi cetatea, care arde în mare parte.
cipii transilvăneni au angajat arhitecţi militari italieni,
care au realizat noua cetate pentagonală, cu bastio- - Anii 1848-1849: În timpul evenimentelor revoluţionare
ane pe colţuri şi şanţ de apărare cu apă, de factură garnizoana imperială din cetate, comandată de gener-
renascentistă târzie, în două etape: zidul de incintă al alul Glasser s-a alăturat revoluţionarilor.La 31 decem-
fortificaţiei, respectiv castelul cetăţii. brie 1848, Dieta a hotărât transformarea cetăţii într-o
importantă bază militară a revoluţionarilor, datorită
Secolul XVII: poziţiei sale geografice şi strategice favorabile.
- 27 august 1660: După un asediu greu, ce a durat 46
de zile, cu un raport de forţe de 45.000 turci contra 850 - 16 mai 1857: Împăratul Francisc Iosif I anulează de-
de apărători, datorită unei trădări, otomanii reuşesc să finitiv, prin decret, caracterul militar al cetăţii.Cetatea
cucerească Cetatea Oradea şi să instaleze aici sediul va continua însă să fie utilizată ca obiectiv militar aux-
unui paşalâc, ce va fiinţa vreme de 32 de ani. iliar şi va beneficia de reparaţii între anii 1883-1887.
Perioada interbelică:- Cetatea a fost sediul unei şcoli
- Iulie 1691-28 mai 1692: Imperialii încercuiesc Cetatea de jandarmi.
Oradea şi începe un lung asediu, finalizat prin capitu-
larea garnizoanei otomane în faţa generalului Donath Secolul XX:
Heissler. - 1945-1989: Cetatea a fost în mare parte tot obiectiv
militar, utilizat atât de Ministerul de Interne cât şi de
- 1692-1695: Cetatea este refăcută după planurile in- Ministerul Apărării Naţionale.
ginerului militar baronul Ernst von Borgsdorf, o sursă
de finanţare fiind şi vistieria Vaticanului, cu 60.00 de
florini.

7
Közel ezeréves történelmével a nagyváradi vár
minden aduval rendelkezik ahhoz, hogy elsőosztályú
idegenforgalmi célponttá váljék, nem csupán a
Körös-parti város számára, hanem Románia egész
nyugati régiója, és tágabb értelemben a közép-
kelet-európai régió számára is. Történelmi múltja,
építészete, a fennállásához kapcsolódó mesék és
legendák mind-mind olyan vonzerőt és eredetiséget
kölcsönöznek neki, amelyet számos más műemlék
irigyelhet.

A nagyváradi vár a bölcsője, fejlődési alapja annak,


amit a történelem során Nagyváradként, Oradea
Mareként vagy Grosswardeinként ismerünk, alapvető
helyszíne mind a vidék településfejlődésének, mind
történelmének.

A nagyváradi vár már a kezdetektől polarizáló


középpontja volt a váradi térség településeinek,
azáltal, hogy falai között koncentrálta a vidék poli-
tikai, katonai, közigazgatási, jogi és vallási funk-
cióit. A váradi püspökség alapítója, Szent László, a
Táltoskirály 1192-es szentté avatása nyomán fontos
vallási központtá vált, volt olyan időszak, a 13. és
a 14. században, amikor európai szintű zarándokhe-
lyként tartották számon. A püspökök aktív részvétele
a fejlődésében, valamint a kulturális élet pezsgése
a 15. századra a közép-kelet-európai humanizmus
és reneszánsz egyek legjelentősebb központjává
tették a váradi várat. Hatalmas könyvtár működött
itt, állományában egész Itália területéről hozott

8
könyvekkel, egy Litarerum asylum, a kor nagy hu- II. István, IV. Kun László (1290), Beatrix királynő,
manista tudósainak találkozóhelye, egy csillagvizs- Anjou Róbert Károly felesége (1319), Anjou Mária
gáló (Georg Peuerbach és híres Tabulae Varadien- királynő, Luxemburgi Zsigmond felesége (1396),
sisei, amelyek alapján évszázadokig nagyváradon Luxemburgi Zsigmond császár és király (1437, az
haladt át a nulladik délkör a térképeken), valamint egyetlen német-római császár, akit Németországon
a római katolikus káptalani iskola, ahol a nagy hu- kívül temettek el).
manista tudós, Oláh Miklós is tanult.
A nagyszerű váradi kapitányok fontos szerepet ját-
A nagyváradi vár jelentette 203 évig a kiindulópon- szottak a történelem során, Báthory Istvánt 1575-
tot, a nulladik délkört azon térképeken, amelyek ben Lengyelország királyává koronázták, Báthory
segítségével a nagy földrajzi felfedezések történ- Kristóf, Bocskai István és II. Rákóczi György pedig
tek. Ez a délkör a váradi váron haladt keresztül. erdélyi fejedelem lett.
Az osztrák fizikus, Georg von Peuerbach helyezte
ide a nagy humanista, váradi püspök (1445 és 1465 A védelmi funkció mellett a vár falai számos vásár-
között) Zrednai Vitéz János ösztönzése nyomán. nak lehettek szemtanúi, például a Szűz Mária ün-
nepe alkalmából rendezett vásárnak, ahol keleti és
Történelme során a váradi vár a váradi római kato- nyugati áruk egyaránt gazdát cseréltek, és amelyen,
likus püspökség székhelyeként szolgált (1092 – 1557), ahogy egy híres török utazó, Evlija Cselebi mondja,
valamint szigorúan katonai célú erődként is (1557 – 40 ezer ember is részt vett.
1857), miközben számos fennhatóság alá tartozott:
magyar/erdélyi (1092 – 1660), török (1660 – 1692), Építészeti szempontból a váradi vár három nagy
Habsburg (1692 – 1918). Az évszázadok során a várat fejlődési korszakon ment keresztül. Egy román, egy
megostromolták: a tatárok (1241), a törökök (1474, gótikus és végül egy reneszánsz-barokk korszakon,
1598, 1658, 1660), az erdélyi felkelők (1290, 1514, amely mai napig láthatóan rajta hagyta a nyomát. A
1664, 1703 – 1710), az erdélyi fejedelem seregei váradi vár a 16. és 17. századi bővítések nyomán jel-
(1557, 1603), az osztrákok (1692), azonban bevenni legzetes olasz bástyás várrá vált, füles bástyákkal,
csak háromszor sikerült. és az egyetlen ilyen típusú erősség egész Kelet-
Európában.
A váradi vár számos koronás fő végső nyughelyéül
szolgált: I. László (akit 1130 és 1134 között hoztak
Váradra), II. András (1235, később Egerbe vitték),

9
A nagyváradi vár története számos díszítést alkalmaztak, és több oltár is épült.

11. század 12.-15. század:

- I.László király erődített kolostort épített Szűz Mária - A várbeli székesegyházban vagy annak temetőjében
tiszteletére. Később a várban megalapítja a váradi ró- hét koronás főt temettek el: I. Lászlót, II. Andrást,
mai katolikus püspökséget. I. Istvánt, IV. Kun Lászlót, Beatrix királynét, Mária
- 1192 június 27: III. Celesztin pápa oklevelet bocsá- királynőt és Luxemburgi Zsigmond császárt és királyt.
tott ki, amely kimondja I. László király, a váradi vár 1367-ben ide temették Opuliai László hercegnek, Mag-
alapítója szentté avatását; a vár az esemény nyomán yarország nádorának a feleségét, Erzsébetet, Nicolae
folyamatosan növekvő hírű zarándokhellyé válik. Alexandru Basarab lányát.

11.-13. század 15. század:

- A vár erődítmény (castrum) volt, földsánccal és pan- - A közép-kelet-európai humanizmus és reneszánsz fon-
lánkkerítéssel körülvéve, egyes helyeken kőfalakkal, a tos központjává vált vár „aranykora.” A korszak legrep-
kapunál és az építmény sarkainál fatornyokkal. rezentatívabb személyiségei a Firenzeinek is nevezett
Scolari András (1409-1426), Zrednai Vitéz János (1444-
1241: - Ruggero di Puglia (Rogerius) a Carmen mis- 1465) és Thurzó Zsigmond (1506-1512) püspökök.
erabile (Siralmas ének) című műben leírja a váradi vár - 1474 február 7: Ali Oglu Malkovocs szendrői pasa téli
bevételét és lángba borítását a tatár-mongol invázió villámtámadást vezetett a váradi vár ellen, amelyet a
idején. váratlan rajtaütés után kifosztott.
- A bécsi egyetem híneves fizikusa, Georg Peuerbach
14. század (1423-1461) csillagvizsgálót épített Váradon, és ide
helyezve a nulladik délkört, Tabulas Varadienses című
- Megépül az új, hétszögletű középkori vár; a belse- művében kiszámította a nap- és holdfogyatkozások
jét szabálytalan térközönként tornyok védték, és időpontját.
lőrésekkel is ellátták; a kaput két torony védte; a deli - 1526-1538: A feudális Magyar Királyság elestét és a
részén gótikus püspöki palota épült, amelynek külső törökök és Habsburgok közötti felosztását követően
fala egyben a vár fala is volt, a délnyugati oldalon a vár a váradi várat a magát magyar királlyá koronázó
két bejárattal is rendelkezett. Habsburg Ferdinánd és a törvényes király, Szapolyai
- 1342-1370: Lenyűgöző méretű, gótikus székesegyház János is magának követeli.
épült, három hajóval, nyolcszögletű oltárral, homlokza- - 1538 február 24: A várban megkötik a váradi békét, az
tán két toronnyal és masszív támfalakkal; a belsejében első nemzetközi szerződést, amely szentesítette Erdély

10
teljes elszakítását Magyarországtól. ott van a vatikáni kincstár is, amely 60 ezer forinttal
- 1557 április 10: Az Erdélyi Fejedelemség Varkocs támogatja az újjáépítést.
Tamás vezette serege visszafoglalja a váradi várat a
Habsburgoktól. Létrejött a Váradi Főkapitányság,-
amelynek feladata az Erdélyi Fejedelemség nyugati 18. század:
határának védelme volt -, valamint a váradi várbirtok. - Bár a váradi vár csupán katonai helyőrség volt, a
Annak nyomán, hogy a reformáció Erdélyben is diadal- császári erők továbbra is kiemelt figyelmet szánnak
maskodott, felszámolják a káptalant és a püspökséget, neki, és 1725-ben, 1754 és 1755 között, valamint 1775
amelyek Magyarországi számüzetésbe vonulnak (1557- és 1777 között jelentős javításokat és átalakításokat
1692). eszközölnek; az utóbbi során nyeri el a vár a ma is lát-
- 1569-1598 és 1618-1648: Az Európa közepén ható arculatát.
bekövetkezett politikai és katonai változások egy új
erődítmány megépítését tették szükségessé, amely 19. század:
képes megfelelni a kor követelményeinek. Az erdélyi
fejedelmek olasz katonai építészeket szerződtettek, ők - 1836: A Nagyváradon tomboló nagy tűzvész eléri a
építették meg az új, ötszög alakú várat, a sarkoknál várat is, amelynek nagy része leég.
bástyákkal és vízzel teli várárokkal, késő reneszánsz - 1848-1849: A forradalmi események idején a Glasser
stílusban; az építkezés két szakaszban zajlott: ezek tábornok vezette várbeli helyőrség a forradalmárok
során az erőd védőfala és a várkastély külön készült oldalára állt. 1848 december 31-én az Országgyűlés úgy
el. döntött, hogy a várat kedvező földrajzi és stratégiai
fekvése nyomán a forradalmi erők egyik fontos katonai
17. század: támaszpontjává alakítják.
- 1857 május 16: I. Ferenc József császár egy rendelet
- 1660 augusztus 27: Kemény, 46 napig tartó ostromot útján végleg véget vet a vár katonai rendeltetésének. A
követően, amelynek során 45 ezer török állt szemben a várat ugyanakkor továbbra is kiegészítő katonai létesít-
850 védővel, egy árulás nyomán a törököknek sikerült ményként használják, és 1883 és 1887 között javítási
bevenniük a váradi várat, és pasasági székhellyé teszik; munkálatokat végeznek benne. A két háború közötti
ez 32 évig létezik. időszak: A vár csendőriskolának adott otthont.
- 1691 július – 1692 május 28.: A császári hadak bek-
erítik a váradi várat és hosszú ostrom veszi kezdetét, 20. század:
amely a török helyőrség fegyverletételével ér véget Do-
nath Heissler tábornok előtt. 1945-1989: A vár jórészt továbbra is katonai létesít-
- 1692-1695: A várat báró Ernst von Borgsdorf katonai ményként működött, mind a belügy-, mind a védelmi
mérnök tervei alapján újjáépítik, a finanszírozók között minisztérium használta.

11
With a history of almost 1000 years, Oradea For-
tress has every asset to become a first rate tourist
attraction, not only for the city on the banks of the
Crișul Repede River, but also for the western region
of Romania, and, in a wider sense, for the central-
eastern-European area. Its historic past, architec-
ture, the stories and legends about certain events
which left their mark on its existence, all of these
converge to give it a note of attractiveness and orig-
inality coveted by many other monuments.

Oradea Fortress, the cradle, the core out of which


the city known as Oradea Mare, Nagyvárad or Gross-
wardein grew is a reference point for the urban de-
velopment and history of this area.

Ever since its beginnings, the Oradea Fortress was


the polarizing nucleus for the settlements of the
area, by concentrating the political, military, ad-
ministrative, judicial and religious functions within
its walls. It constituted an important religious cent-
er after the canonization, in 1192, of the founder of
the Oradea diocese as Saint Ladislaus the Thauma-
turge, becoming during the 13th and 14th Centuries
a pilgrimage spot on par with any other in Europe.

The active involvement of the bishops in its de-


velopment and its effervescent cultural life trans-
formed the Oradea Fortress of the 15th Century in
one of the most important centers of Humanism and
the Renaissance in Central-Eastern Europe. A great

12
library functioned here, with books brought over royal figures: Ladislaus I (brought to Oradea be-
from the whole of Italy, a Literarum asylum, meet- tween 1130 and 1134), Andrew II (1235, eventually
ing place for the great humanist scholars of the taken to Agria), Stephan II, Ladislaus IV The Cuman
age, an astronomic observatory (Georg Peuerbach (1290), Queen Beatrix, wife to Charles Robert of An-
and his illustrious Tabulas Varadiensis, those which jou (1319), Queen Mary of Anjou, wife to Sigismund
establish the Prime Meridian of maps in Oradea, for of Luxemburg (1396), King-Emperor Sigismund of
several centuries), as well as a Catholic Chapter Luxemburg (1437, the only Roman-German Emperor
school, where the great humanist scholar Nicolaus to be entombed outside Germany).
Olahus studied.
The Oradea Fortress was also, for 203 years, the The great captains of Oradea played important
primary reference point, the Prime Meridian for roles throughout history, Stephan Báthori becoming
the making of maps which helped make great geo- King of Poland in 1575, whereas Cristofor Báthori,
graphical discoveries. This meridian passed through Stephan Bocskai and George Rákóczi II became
the fortress. Its localization here was established by Princes of Transylvania.
the Austrian physicist Georg von Peuerbach, at the Besides its defensive function, the fortress played
request of the great humanist and bishop of Oradea host to numerous fairs, as for example the St. Mary
between 1445 and 1465), John Vitéz of Zredna. Fair, where wares from throughout the Orient and
Occident were trades, and where, according to a
Throughout its history, the Oradea Fortress served as famous Turkish traveler, Evlia Celebi, “40.000 peo-
residence for the Roman-Catholic Diocese of Oradea ple [were present]”.
(1092 – 1557), as well as a strictly military fortress
(1557 – 1857) governed by various successive admin- From an architectural standpoint, the Oradea For-
istrations: Hungarian/Transylvanian (1092 – 1660), tress went through three great stages of develop-
Ottoman (1660-1692), Habsburg (1692 – 1918). ment. A Romanesque stage, a Gothic stage and
Through the centuries, the fortress was sieged by: finally, the Renaissance-Baroque stage, which left
Tartars (1241), Ottomans (1474, 1598, 1658, 1660), its mark on the monument to this day. The Oradea
Transylvanian rebels (1290, 1514, 1664, 1703 – Fortress, as a result of rebuilding and extension
1710), the armies of the Transylvanian Principality during the 16th and 17th Centuries, takes on the
(1557, 1603), Austrians (1692), but it was conquered typical guise of an Italian bastion fortification, with
only three times. feather-type bastions, being the only such fortifica-
The Oradea Fortress was the resting place of many tion in the whole of Eastern Europe.

13
14
15
History of the Oradea Fortress buttresses; ample decorating work was done inside and
many alters were constructed.
11th Century:
- King Ladislaus I (1077-1095) built a fortified mon- 12-15th Centuries:
astery with the Holy Virgin Mary as a patron. Subse- - Seven royal figures are buried in the fortress cathe-
quently, he establishes the roman-catholic diocese of dral or in its cemetery: Ladislaus I, Andrew II, Stephen
Oradea within the fortress. II, Ladislaus IV Cumin, Queen Beatrix, Queen Mary and
- 27 June 1192: Pope Celestinus III issues an act by king-emperor Sigismund of Luxembourg. In 1367, Elisa-
which King Ladislaus I, the founder of the Oradea for- beth, daughter of Nicholas Alexander Basarab and wife
tress, is sanctified, which makes the fortress become a to duke Ladislaus of Opulia, Hungarian Paladin is buried
pilgrimage place of constantly growing prestige. here.

11-13th Centuries: 15th Century:


- The fortress was a fortification (castrum), with a pali- - “Golden age” of the fortress, important center of
sade and a dirt wall, stone walls in certain sections and humanism and the Renaissance in the central-eastern-
wooden towers around the gate and at the corners of European area. The most representative figures of the
the building. age were bishops Andrea Scolari, also known as The
- The year 1241: Magister Ruggero di Puglia describes Florentine (1409-1426), John Vitez of Zredna (1444-
in the Carmen miserabile poem the conquest and burn- 1465) and Sigismund Thurzo (1506-1512).
ing of the Oradea Fortress during the Mongol-Tartar - February 7th 1474: Semendria Pasha, Ali Oglu Mal-
invasion. covici, organizes a flash winter attack on the Oradea
Fortress, which he plunders by invading furtively.
14th Century: - Renowned physicist of the Vienna University, Georg
- The new, heptagonal medieval fortress is construct- Peuerbach (1423-1461), erects an astronomic observa-
ed; the building is irregularly flanked by towers and has tory in Oradea and, by placing the Prime Meridian here,
battlements; the gate is protected by two massive tow- calculates solar and lunar eclipses, in his work “Tabulas
ers; towards the South, a Gothic style diocese palace Varadienses”.
was constructed, with an exterior wall also acting as - 1526-1538: After the decline of the Hungarian feu-
one of the fortress’ walls; the second entrance to the dal kingdom and its division between the Turks and the
fortress was established on its south-western side. Habsburgs, the Oradea Fortress will be disputed be-
- 1342-1370 : A cathedral of impressive size is con- tween Ferdinand of Habsburg, self-proclaimed King of
structed, in Gothic style, with three naves and an oc- Hungary, and the rightful king John Zapolya.
tagonal altar, a facade with two towers and massive

16
- February 24th 1538: The Peace of Oradea is signed military engineer, Baron Ernst von Borgsdorf, being
within the fortress, the first international treaty which financed, among other sources, by the Vatican, with
sanctioned the total separation of Transylvania from 60.00 de florins.
Hungary.
- April 10th 1557: The Oradea Fortress is retaken by 18th Century:
the Habsburgs from the Transylvanian Principality army, - Even though the Oradea Fortress was only a military
led by Varkocs Tamas. The Great Captainship of Oradea garrison, the imperials will continue to give it special
is established – with the mission to defend the west- attention and undertake great campaigns to repair and
ern border of the Transylvanian Principality, as well as refurbish it, starting in 1725.
the Oradea Fortress Domain. Due to the triumph of the - 1754-1755 and 1775-1777: The architectonic ensem-
Reform in Transylvania, the Chapter and the Diocese ble which can be visited today is completed.
will be abolished, and they will be exiled to Hungary
(1557-1692). 19th Century:
- 1569-1598 and 1618-1648: Political-military changes - 1836: The Great Fire devastates Oradea and touches
in Central Europe lead to the construction of a new the Fortress as well, which burns to a large degree.
fortification, which can withstand the demands of the - 1848-1849: During the revolutionary events, the im-
age. Transylvanian princes hired Italian military archi- perial military garrison, commanded by General Glass-
tects who design the new pentagonal fortress, with er, joins the revolutionaries. On December 31st 1848,
bastions on each corner and a late-Renaissance moat, the Diet resolves to turn the fortress into an important
in two stages: the defense wall of the fortification and military base for the revolutionaries, due to its favora-
the fortress castle, respectively. ble geographical and strategic placement.
- May 16th 1857: Emperor Francisc Joseph I perma-
17th Century: nently abolishes, by decree, the military nature of the
- August 27th 1660: After a lengthy siege which lasted Fortress. It will still be used as an auxiliary military
46 days, with a balance of military power of 45.000 objective and will benefit from repairs between 1883
Turks versus 850 defenders, due to treason, the Otto- and1887. The Interwar Period: The Fortress is the head-
mans succeed in conquering the Oradea Fortress and quarters of a dragoon school.
establishing a Pasha’s headquarters here, which will
last for 32 years. 20th Century:
- July 1691 – May 28th 1692: Imperials surround the - 1945-1989: The citadel is largely still a military ob-
Oradea Fortress and begin a long siege, ended by the jective, used by the Ministry of Internal Affairs and the
surrender of the Ottoman garrison to General Donath Ministry of Defense alike.
Heissler.
- 1692-1695: The fortress is rebuilt to the plans of

17
Mit einer Geschichte von fast 1000 Jahren, hat Oradea Burg
alle Trümpfe eine erstklassige Sehenswürdigkeit zu werden,
nicht nur für das Munizipium an den Rändern des Flusses Crişul
Repede, sondern auch für die westliche Region Rumäniens
und, im Allgemeinen, für den zentral und ost-europäischen
Raum. Die geschichtliche Vergangenheit, die Architektur, die
Geschichten und Legenden hinsichtlich bestimmter Ereig-
nisse, die dieser Existenz geprägt haben, verleihen ihr die At-
traktivität und die Originalität, die viele andere Monumente
begehren.

Oradea Burg, die Wiege, der Entwicklungskern von was in der


Geschichte unter dem Namen von Oradea Mare, Nagyvárad
oder Grosswardein bekannt war, ist einen Anhaltspunkt nicht
nur für die städtische Entwicklung dieser Zone, sondern auch
für ihre Geschichte.

Schon vom Anfang war Oradea Burg der polarisierende Kern


der Ansiedlungen Oradeas, durch die Konzentrierung der
politischen, militärischen, administrativen, juristischen und
religiösen Funktionen Oradeas zwischen ihren Wänden. Das
war ein wichtiges religiöses Zentrum nach der Heiligung, in
1192, des Gründers des Bistums von Oradea als Sf. Ladislau
Taumaturgul, damals, in den 13. und 14. Jahrhunderten,
europäischer Pilgerfahrtplatz. Die aktive Verwickelung der
Bischöfe in dieser Entwicklung, das überschäumende Kultur-
leben etc. haben Oradea Burg im 15. Jahrhundert in ein der
bedeutendsten Zentren des Humanismus und der Renaissance
vom zentral-osten Europa verwandelt. Hier funktionierte
eine große Bibliothek mit Büchern vom ganzen Italien ge-
bracht, ein Literarum asylum, Treffpunkt der großen human-

18
istischen Gelehrten der Zeit, eine Sternwarte (Georg Andrei der II. (1235, danach in Agria getragen), Ştefan
Peuerbach) und seine berühmten Tabulas Varadiensis, der II., Ladislau der IV. Cumanul (1290), Königin Bea-
die den Nullmeridian der Karten in Oradea für me- trix, die Ehefrau von Carol Robert von Anjou (1319),
hrere Jahrhunderte fixieren, als auch eine Schule des Königin Maria von Anjou, die Ehefrau von Sigismund von
katholischen Konzils, wo auch der große humanistische Luxemburg (1396), Kaiser-König Sigismund von Luxem-
Gelehrte Nicolae Olahus gelernt hat. burg (1437, der einzige römisch-deutsche Kaiser außer-
halb Deutschland begrabt).
Oradea Burg hat, für 203 Jahre, auch der Nullan-
haltspunkt, der Nullmeridian für das Verfassen von Die großen Hauptmänner von Oradea haben eine wich-
Karten damit die großen geographischen Entdeckungen tige Rolle im Verlauf der Geschichte gespielt: 1575 wur-
gemacht wurden gegeben. Der Meridian überquerte de Ştefan Báthori auch König von Polen und Cristofor
die Burg von Oradea. Dieser Lokalisierung wurde von Báthori, Ştefan Bocskai und Gheorghe Rákóczi der II.
dem österreichischen Physiker Georg von Peuerbach wurden Fürsten Siebenbürgens.
auf die Anregung des großen Humanisten, Bischof von Außer der Schutzfunktion, waren die Mauern der Burg
Oradea (zwischen 1445 und 1465) Ioan Vitéz von Zredna Zeuge verschiedener Märkte, zum Beispiel der Markt im
gemacht. Tag der Heiligen Maria, wo Waren vom Orient und vom
Westen getäuscht wurden und wo, sagt ein berühmter
Im Verlauf ihrer Geschichte, war Oradea Burg Residenz türkischer Reisende, Evlia Celebi, „40.000 Menschen“
des römisch-katholischen Bistums von Oradea (1092 – anwesend waren.
1557), als auch grundsätzlich militärische Burg (1557
– 1857) und, der Reihe nach, unter verschiedenen Ver- Architektonisch, kennt Oradea Burg drei große Ent-
waltungen: ungarische/siebenbürgische (1092 – 1660), wicklungsetappen. Eine romanische Etappe, eine go-
ottomanische (1660-1692), habsburgische (1692 – tische Etappe und, letztendlich, die Renaissance- und
1918). Im Verlauf der Jahrhunderte war die Burg bed- Barocketappe, die das Monument auch heute sichtbar
rängt von: Tataren (1241), Türken (1474, 1598, 1658, prägt. Oradea Burg, nach der Wiederherstellung und
1660), den siebenbürgischen Aufständischen (1290, der Erweiterung von den 16. und 17. Jahrhunderten,
1514, 1664, 1703 – 1710), den Heeren des Fürsten- erhält die typische Physiognomie einer Festung von
tums Siebenbürgen (1557, 1603), Österreichern (1692), italienischem Besteityp, mit Basteien von Typ Feder, im
aber war nur dreimal erobert. Oradea Burg war die Übrigen, die einzige von diesem Typ von der ganzen
Ruhestätte von mehreren gekrönten Häuptern: Ladislau ost-europäischen Zone.
der I. (gebracht in Oradea zwischen 1130 und 1334),

19
Geschichte der Großwardein Burg - 1342-1370: Eine Kathedrale mit beeindruckenden Di-
mensionen wurde im gotischen Stil, mit drei Schiffen
11. Jahrhundert: und einem oktogonalen Altar, einer Fassade mit zwei
- Der König Ladislau der I. (1077-1095) hat ein befes- Türmen und massiven Strebemauern gebildet; der In-
tigtes Kloster mit der Schutzheilige Heilige Frau Maria nenraum wurde massiv dekoriert und zahlreiche Altäre
gebildet. Dannach, gründete er in der Burg das römisch- wurden errichtet.
katholisches Bistum von Großwardein.
- 27. Juni 1192: Der Papst Celestinus der III. hat eine 12.-15. Jahrhunderte:
Akte ausgestellt, dadurch die Heiligung des Königs Ladi- - In der Kathedrale aus der Burg oder in ihrem Fried-
slau der I., der Gründer der Großwardein Burg, fand hof wurden 7 gekrönte Köpfer beerdigt: Ladislau der
statt. Als Folge, wird die Burg einen Ort für Pilgerfahrt I., Andrei der II., Ştefan der II., Ladislau der IV. der
mit einer immer größeren Geltung. Kumane, Königin Beatrix und Königin Maria und der
Kaiser-König Sigismund von Luxemburg. 1367 wurde
12.-13. Jahrhunderte: auch Elisabeta, die Ehefrau des Herzogs Ladislau von
- Die Burg war eine Festung (castrum) mit Aufschüttung Opulia, der Pfalzgraf Ungarns, die Tochter von Nicolae
und Palisade, Steinmauern auf bestimmen Abschnitten Alexandru Basarab.
und Türmen aus Holz bei dem Tor und den Ecken des
umschlossenen Raums. 15. Jahrhundert:
- Jahr 1241: Der Magister Ruggero di Puglia beschreibt - “Das goldene Zeitalter” der Burg, wichtiges Zentrum
in dem Heldengedicht Carmen miserabile die Erob- des Humanismus und Renaissance im zentral-östlichen
erung und Brennen der Großwardein Burg während des europäischen Raum. Am bedeutendsten für diese Peri-
tatarisch-mongolischen Überfalls. ode waren die Bischöfe Andrea Scolari, mit Zuname der
Florentiner (1409-1426), Ioan Vitez von Zredna (1444-
14. Jahrhundert: 1465) und Sigismund Thurzo (1506-1512).
Die neue mittelalterliche Burg mit einer siebenecki- - 7 Februar 1474: Pascha von Semendria, Ali Oglu Mal-
gen Form wird gebildet; der umschlossene Raum war covici, hat einen schnellen Angriff gegen die Großwar-
unregelmäßig mit Türmen flankiert und mit Zinnen aus- dein Burg während des Winters organisiert, indem er
gestattet; das Tor war von zwei massiven Türmen be- diese heuimlich plündert.
schützt; im Süden wurde einen gotischen Bischofspalast - Der berühmte Physiker der Universität von Wien,
mit einer Außenmauer das auch Innenmauer war und Georg Peuerbach (1423-1461), hat in Großwardein ein
das auf der süd-westlichen Seite auch ein zweites Ein- Observatorium errichtet und, indem er hier den 0 Me-
gangstor hatte gebildet. ridian setzte, hat er die Sonnen- und Mondfinsternisse
in seinem Werk “Tabulas Varadienses” berechnet.

20
- Die Jahre 1526-1538: Nach dem Verderben des ungar- Verrats, gelang es den Osmanen die Großwardein Burg
ischen feudalen Reichs und dieser Aufteilung zwischen zu erobern und sie legten hier den Sitz eines Paschaliks,
den Türken und Habsburgern, wird die Großwardein der 32 Jahre dauern wird, an.
Burg zwischen Ferdinand von Habsburg, zum König Un- - Juli 1691-28. Mai 1692: Die Imperialisten kreisen
garns selbst gekrönt, und dem von Rechts wegen König die Großwardein Burg ein und eine lange Belagerung
Ioan Zapolya bestritten werden. beginnt. Am Ende, kapituliert die osmanische Garnison
- 24. Februar 1538: In der Burg wird der Frieden von vor dem Feldherrn Donath Heissler.
Oradea geschlossen, das erste internationale Traktat, - 1692-1695: Die Burg ist nach den Plänen des Mil-
das die ganze Abtrennug Siebenbürgens von Ungarn itäringenieurs Baron Ernst von Borgsdorf rekonstruiert.
anerkannte. Auch die Schatzkammer Vatikans finanzierte die Neuer-
- 10 April 1557: Die Großwardein Burg wird von den richtung mit 60.000 Florins.
Habsburgen von der Armee des siebenbürgischen
Fürstentums von Varkocs Tamas geführt zurückerob- 18. Jahrhundert:
ert. Der Große Fürst von Oradea – mit der Mission die - Obwohl die Großwardein Burg nur eine militärische
westliche Grenze des siebenbürgischen Fürstentums zu Garnison war, werden sie die Imperialisten als sehr
schützen –, und auch das Gebiet der Großwardein Burg wichtig betrachten und sie werden diese 1725 repari-
wurden konstituiert. Wegen des Triumphs der Reform eren und neu arrangieren.
auch in Siebenbürgen werden das Kapitol und das Bis- - 1754-1755 und 1775-1777: Die architektonische Form,
tum abgeschafft werden, diese werden im Exil in Un- die auch heutzutage zu sehen ist, wird festgelegt.
garn (1557-1692) erreichen.
- 1569-1598 und 1618-1648: Die militärisch-politischen 19. Jahrhundert:
Änderungen im Zentrum Europas haben die Erbauung - 1836: Der große Brand, der Großwardein vernichtet,
einer neuen Festung, die den neuen Anforderungen schädigt auch die Burg, die in großem Maße brennt.
entsprechen sollte, verlangt. Die siebenbürgischen - 16. Mai 1857: Kaiser Iosif der I. annulliert definitiv,
Fürsten haben italienischen Militärarchitekten ang- durch Dekret, den militärischen Charakter der Burg. Die
estellt, die die neue fünfeckige Burg mit Basteien auf Burg wird weiter als zusätzliches Militärobjekt benutzt
den Ecken und Abwehrschanzen mit Wasser im Spätren- und wird zwischen 1883-1887 repariert. Zwischenkrieg-
aissance Stil, in zwei Etappen durchgeführt haben: die sjahre: - Die Burg war Sitz der Gendarmenschule.
Innenwand der Festung, bzw. das Schloss der Burg.
20. Jahrhundert:
17. Jahrhundert: - 1945-1989: Die Burg war in großem Maße immer noch
- 27 August 1660: Nach einer schwierigen Belagerung, Militärobjekt, das von dem Innenministerium und dem
die 64 Tage gedauerte hat, mit einem Truppenverhältnis Ministerium für Landesverteidigung benutzt wurde.
von 45.000 Türken gegen 850 Verteidiger, wegen eines

21
C on una storia che va indietro oltre 1000 anni, la
Fortezza di Oradea ha tutte le qualità per essere un
oggettivo turistico di prima classe, non solo per la
città che si trova sulle rive del fiume Crisul Repede
ma anche per la regione d’ovest della Romania e in
un senso più largo, per lo spazio centrale-est-eu-
ropeo. Il suo passato storico, l’architettura, le leg-
gende collegati a certi eventi, che hanno lasciato un
marchio sulla sua esistenza, tutte concorrono per
darli una nota di attrattività e originalità desiderati
da tanti altri monumenti.

La fortezza di Oradea, il nucleo dello sviluppo della


Grande Oradea, cosi com’era conosciuta nella sto-
ria, Nagyárad o Grosswardein, è un riferimento per
lo sviluppo urbano di questa zona ed anche per
la sua storia. Dai suoi inizi, la fortezza di Oradea
concentrava dentro le sue mura, la funzione polit-
ica, militare, amministrativa, giuridica e religiosa
dell’area in torno. È stata un importante centro re-
ligioso dopo la consacrazione nel 1192 del fondatore
del vescovato di Oradea, St. Ladislau Taumaturgul.

Durante i secoli XIII e XIV è stato anche un posto di


pellegrinaggio europeo. Il coinvolgimento attivo dei
vescovi nel suo sviluppo, l’effervescenza della vita
culturale etc. l’hanno trasformata nel XV secolo in
uno dei più espressivi centri dell’umanesimo e del
Rinascimento europeo del centro - est. Nella città
c’era anche una grande biblioteca, con libri portati
da tutta l’Italia, un vero Literarum asylum, un posto

22
d’incontro dei grandi studiosi umanisti del tempo, II (1235, portato ulteriormente ad Agria), Stefano
un osservatore astronomico (Georg Peuerbach e le II, Ladislau IV (1290), la regina Beatrix, sposa di
sue celebri Tabulas Varadiensis, le cui fissano, per Carlo Robert d’Angiò, regina Maria d’Angiò, moglie
tanti secoli, il meridiane zero a Oradea) ed anche di Sigismondo del Lussemburgo (1437, l’unico re
una scuola, dove imparerà anche il grande studioso, romano-tedesco sepolto fuori dalla Germania).
umanista Nicolae Olahus.
I più grandi capitani di Oradea hanno svolto un ruolo
La fortezza di Oradea è stata il caposaldo zero, il molto importante durante la storia. Nel 1575, Ste-
meridiano zero per 203 anni, il punto dal quale si fano Báthori è stato incoronato re della Polonia e
partiva per realizzare le carte usate nelle più grandi Cristoforo Báthori, Stefano Bocskai e Giorgio Rákóc-
scoperte geografiche. Questo meridiano passava per zi, principi di Transilvania.
il chiostro della fortezza. La sua localizzazione qui
è stata fatta dal fisicista austriaco Georg von Peuer- Oltre alla funzione di difesa, la fortezza ospitava
bach, all’invito del grande umanista, vescovo di tante fiere, ad esempio la Fiera per la celebrazione
Oradea tra il 1445 e 1465, Ioan Vitéz di Zredna. della Madonna, dove si facevano cambi di merci
dall’Oriente e Occidente e dove, diceva il famoso
Durante la sua storia, la fortezza è stata la sede viaggiatore turco Evlia Celebi, partecipavano
del Vescovato Romano-Cattolico di Oradea (1092 “40000 uomini”.
- 1557) oppure ha avuto soltanto una funzione
militare (1557-1857), controllata alternativamente Dal punto di vista architettonico, la fortezza di
dall’amministrazione ungherese/transilvanica Oradea ha conosciuto tre grandi fasi nel suo svilup-
(1092-1660), ottomana (1660-1692) e asburgica po: una fase romanica, una gotica e in fine, la fase
(1692 – 1918). La fortezza è stata sotto assedio rinascimentale - barocca, la cui lascerà un segno
tante volte: dai tartari (1241), turchi (1474, 1598, visibile fino ad ora sul monumento. Dopo il restauro
1658, 1660), ribelli transilvanici (1290, 1514, 1664, e l’espansione durante i XVI e XVII secoli, la fortezza
1703 – 1710), gli eserciti del Principato di Transilva- prenderà la forma di una fortificazione militare tipo
nia (1557, 1603), austriaci (1692), però, conquistata bastione italiano, l’unica di questo tipo nell’ovest
solo tre volte. dell’Europa.

La fortezza di Oradea è stata il loculo di tanti reali:


Ladislau I (portato a Oradea nel 1130-1134), Andrea

23
Storia della Fortezza di Oradea ottagonale, una facciata con due torri e contrafforti
massivi; l’interiore è stato ornato con ampie decorazi-
Secolo XI: oni e altari.
- Il re Ladislao I (1077-1095) mette la fondazione di
un monastero fortificato dedicato alla Vergine. Poi, Secoli XII-XV:
edifica nella fortezza il Vescovato romano-cattolico di
Oradea. - Nella cattedrale della fortezza o nel suo cimitero
- 27 giugno 1192: Papa Celestino III emette un atto nel sono stati sepolti 7 reali: Ladislao I, Andrei II, Stefano
quale consente alla santificazione del re Ladislao I, il II, Ladislao IV il Cumano, la regina Beatrice, regina Mar-
fondatore della fortezza di Oradea e dunque, la città ia e il re-imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Nel
diventa un posto di pellegrinaggio con un prestigio che 1367, furono sepolti anche Elisabetta, moglie del duca
crescerà costantemente. Ladislao di Opulia, il paladino dell’Ungheria, la figlia di
Nicolae Alexandru Basarab.
Secoli XI-XIII:
- La fortezza era, in effetti, una fortificazione (cas- Secolo XV:
trum ), con palizzate e argini di terra, mura di pietra - “L’età dell’oro” della fortezza, importante centro
su alcune delle parti, torri di legno al cancello e agli dell’umanesimo e del rinascimento nello spazio cen-
angoli del chiostro. trale-est-europeo. I più rappresentativi per questo
- Anno 1241: Il maestro Ruggero di Puglia descrive nel periodo sono stati i vescovi Andrea Scolari detto anche
poema Carmen miserabile la conquista e l’incendio il Fiorentino (1409-1426), Ioan Vitez di Zredna(1444-
della Fortezza di Oradea durante l’invasione tartara - 1465) e Sigismondo Thurzo(1506-1512).
mongola. - 7 febbraio 1474: il Pascià di Semendria, Ali Oglu Mal-
covici, organizza, durante l’inverno, un attacco lampo
Secolo XIV: contro la fortezza, saccheggiandola di nascosto.
- È eretta la nuova fortezza medievale in forma et- - Il famoso fisico dell’università di Vienna, (1423-1461),
tagonale; il chiostro era fiancato irregolarmente con Georg Peuerbach costruisce a Oradea un osservatore
torri e fornito di merli; il cancello era protetto da due astronomico, mettendo qui il meridiano zero; egli farà
torri massive; verso il sud è stato costruito un palazzo i calcoli per determinare le eclissi del sole e della luna
vescovile gotico, con un muro esteriore che era anche nella sua opera, “Tabulas Varadienses”.
il muro del chiostro e sul suo lato nel sud-ovest c’èra il - Gli anni 1526-1538: Dopo la caduta del regno feudale
secondo accesso nella fortezza. ungherese e la sua divisione tra i turchi e gli asburghi,
- 1342-1370 : è stata eretta una cattedrale impres- la Fortezza di Oradea sarà disputata fra Ferdinand
sionante, nello stile gotico, con tre navate e l’altare d’Asburgo, autoincoronato re dell’Ungheria e il re di
diritto Ioan Zapolya.

24
- 24 febbraio 1538: nella fortezza sarà firmata la Pace getto dell’ingegnere militare il barone Ernst von
da Oradea, il primo trattato internazionale che consacra Borgsdorf, con un fonte anche nel tesoro del Vaticano,
la totale separazione della Transilvania dall’Ungheria. da dove ricevette 60.000 fiorini.
- 10 aprile 1557: La Fortezza di Oradea è riconquistata
dagli asburghi dall’esercito del Principato di Transilva- Secolo XVIII:
nia condotto da Varkocs Tamas. È costituito il Grande - Anche se la Fortezza di Oradea era solo una guarni-
Capo di Oradea – con il compito di difendere il confine gione militare, gli imperiali continuano ad essere molto
ovest del Principato di Transilvania -, ed anche il Do- attenti e intraprendere grandi campagne di riparazioni
minio della Fortezza di Oradea. Per merito del trionfo e riallestimenti tra gli anni 1725, 1754-1755 şi 1775-
della Riforma il Capitolo e il Vescovato saranno elimi- 1777: nell’ultima campagna viene finito l’insieme ar-
nati ed esiliati in Ungheria (1557-1692). chitettonico della fortezza così come può essere visto
- 1569-1598 şi 1618-1648: I cambiamenti politico-mil- oggi.
itari del centro dell’Europa hanno imposto la costruzi-
one di una nuova fortificazione che resisti alle esigenze Secolo XIX:
del tempo. I principi transilvanici hanno impegnato ar- - 1836: il grande incendio che distrugge Oradea rag-
chitetti italiani militari per realizzare la nuova fortezza giunge anche la fortezza che brucerà quasi intera-
pentagonale con bastioni sugli angoli e un fossato ripi- mente.
eno d’acqua, stile del tardo Rinascimento, in due fasi: - 16 maggio 1857: il re Francisco Giuseppe I annulla de-
le mura del chiostro della fortezza, rispettivamente, il finitivamente, attraverso decreto, il carattere militare
castello della fortezza. della fortezza. La fortezza continua essere utilizzata
come oggettivo militare ausiliario e si godrà le riparazi-
Secolo XVII: oni tra gli anni 1883 e 1887, il periodo dopoguerra: la
fortezza è sede di una scuola di gendarmeria.
- 27 agosto 1660: Dopo un lungo assedio di 46 giorni,
con un rapporto di forza di 45.000 turchi contro 850 Secolo XX:
difensori, a causa di un tradimento, gli ottomani ries-
cono conquistare la Fortezza di Oradea e accampare la 1945-1989: Durante questo periodo la fortezza è stata
sede di una provincia turca che resterà in questo posto quasi del tutto un oggettivo militare, utilizzato dal Min-
per 32 anni. istero degli Interni ed anche dal Ministero della Difesa
- Luglio 1691-28 maggio 1692: Gli imperiali circon- Nazionale.
dano la Fortezza e così comincia un altro lungo assedio,
finito con la capitolazione degli ottomani davanti al
generale Donath Heissler.
- 1692-1695: la fortezza viene rifatta secondo il pro-

25
pg. 2, 27 - Gravură cetatea Oradea / Nagyváradot ábrázoló metszet / Oradea engraving / Gravüre Großwardein / Stampa Oradea
pg. 4 – Imagini din Cronica de la Viena / Képek a Bécsi Krónikából / Images from the Vienna Chronicle /
Bilder aus der Chronik aus Wien / Immagini della Cronaca di Vienna
pg. 5 - Georg Peuerbach – Meridianul 0 de la Oradea / Georg Peuerbach – A nagyváradi nulladik délkör /
Georg Peuerbach – The Oradea Prime Meridian / Georg Peuerbach – 0 Meridian von Oradea / Georg Peuerbach – Meridiano 0 da Oradea
pg. 6 – Bastionul Bethlen / A Bethlen-bástya / Bethlen Bastion / Bethlen Bastei / Il Bastione Bethlen
pg. 7 – Cetatea Oradea - Poarta de Est / A nagyváradi vár – keleti kapu / Oradea Fortress – Eastern Gate /
Großwardein Burg - Das Östliche Tor / – La Fortezza di Oradea - Cancello de Est
pg. 8 – Cetatea Oradea – vedere aeriană / Nagyváradi vár – látkép a levegőből / Oradea Fortress – aerial view /
Großwardein Burg – Luftbild / La Fortezza di Oradea – Veduta aerea
pg. 9 – Gravură cetatea Oradea 1684 (Birken S. 1684) / Nagyváradot ábrázoló metszet 1684-ből (Birken S. 1684) /
1684 Oradea engraving (Birken S. 1684) / Gravüre Großwardein 1684 (Birken S. 1684) / Stampa Oradea 1684 (Birken S. 1684)
pg. 10 – Zidurile Cetății / Várfalak / Fortress walls / Burgmauern / Le mura della Fortezza
pg. 11 – Interior din Cetate / A vár belseje / Fortress interior / Innenbereich aus der Burg / Interiore della Fortezza
pg. 12 – Palatul Renascentist din Cetate / A várban álló reneszánsz palota / The Renaissance Palace within the Fortress /
Renaissancepalast aus der Burg / Il Palazzo Rinascimentale della Fortezza
pg. 13 – Statuia Sfântului Ladislau / Szent László szobra / Statue of Saint Ladislaus / Sankt Ladislaus Statue / Statua del Santo Ladislau
pg. 14,15 - Cetatea Oradea – vedere aeriană / Nagyváradi vár – látkép a levegőből / Oradea Fortress – aerial view /
Großwardein Burg – Luftbild / La Fortezza di Oradea – Veduta aerea
pg. 16, 17 – Interior din cetate /A vár belseje / Fortress interior / Innenbereich aus der Burg /Interiore della Fortezza
pg. 18 – Zidurile Cetății / Várfalak / Fortress walls / Burgmauern / Le mura della Fortezza
pg. 19 – Manuscrise și piatra tombală / Kéziratok és sírkő / Manuscripts and tomb stone / Manuskripte und Grabstein / Manoscritti e pietra tombale
pg. 20 – Detaliu din Sala cu Grifoni / Részlet a Griffes teremből / Detail from the Griffon Room /
Detail aus dem Greifensaal / Dettaglio dalla Sala dei Grifoni
pg. 21 – Zidurile Cetății / Várfalak / Fortress walls / Burgmauern / Le mura della Fortezza
pg. 22 – Biserica din Cetate / A vártemplom / The Fortress Church / Kirche aus der Burg / La chiesa della Fortezza
pg. 23 – Fotografii de Epocă / Korabeli fényképek / Vintage photographs / Aufnahmen der Periode / Fotografie dall’ Epoca
pg. 24 – Stucaturi din Sala cu Grifoni / Stukkók a Griffes teremből / Griffon Room stucco /
Stuckaturen aus dem Greifensaal / Stucchi della Sala dei Grifoni
26 pg. 25 – Detaliu cu Bastionul Aurit / A Csonka-bástya - részlet / Detail of the Blunt Bastion /
Detail mit der Verkrüppelten Bastei / Dettaglio del Bastione d’oro
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013
Str. Apolodor, nr.17, sector 5, București, tel. 0372.111.409
www.mdrap.ro/ http://www.inforegio.ro/
e-mail: info@mdrap.ro

Direcția Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism


Organism Intermediar pentru Turism
Bulevardul Dinică Golescu, nr.38, poarta 1, sector 1, București
tel. 0372.144.000

Primăria municipiului Oradea


Piața Unirii, nr. 1, 410100, Oradea, Bihor
tel. 0259.437.000, e-mail: primarie@oradea.ro
www.oradea.ro

Investim în viitorul tău!


Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Proiectul „PACHET COMPLEX DE PROMOVARE A TURISMULUI


CULTURAL: CENTRUL ISTORIC ORADEA – ARHITECTURĂ, CULTURĂ,
LEGENDĂ ”

Editor: Primăria municipiului Oradea


Data publicării: Martie 2013

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu


poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Material gratuit!

© Primăria municipiului Oradea

S-ar putea să vă placă și