Sunteți pe pagina 1din 1

Republica Moldova

Сопsil i ul М uпiсiраI Uпg hепi

3600, str. Nati0nala 7, muп. Ungheni, Republica Моldочц lel. (236) 2.24.37, fax. (2]6) 2.3l.El, anticameraprimaria@gmail.com

DECIZIE пr.5/17
din 09.08.2022

Cu privire la арrоЬаrеа tarifului репtrц prestarea


serviciilor de transport auto de cilйtori ре rutele mчп. Ungheni

in temeiul аrt. 14 alin. (2) lit, q) din Legea nr.436-XVI din 28.12.200б privind
administralia publicй locali, examinind demersul SRL ,,Nizor-Lux", SRL ,,Rincor-Prim" рriп
саrе solicita ajustarea tarifelor pentru serviciile de trапsроrt public de cбl6tori ре rutele urbane,
in legйturi cu creýterea preturilor la carburan{i, avAnd in vedere рrорчпеrilе Comisiei privind
activitatea transportului public de ре lбпgй PrimEria Municipiului Ungheni, specificate in
procesul-verbal пr. 02 din 02.08.2022, Consiliul Municipal

DECIDE:

l.Se арrоЬё tariful de б (qase) lei, pentru prestarea serviciilor de transport auto de
cйlltori ре rчtеlе mun. Ungheni, incepind сч data de 01.09.2022.

2. Se асоrdё scutiri copiilor de vArsб ;соlаri, din familii socialment vulnerabile, pentru
cilйtorii ре rutele de transport auto ре teritoriul mun. Ungheni, in baza datelor prezentate de
conducёtorii institutiilor de invёtdmAnt din mчп. Ungheni.

2.1. Рrimйriа Municipiului Ungheni va identifica mijloace financiare pentru anul 2022 qi
va preconiza iп bugetul local ре anul 2023 mijloace fiпапсiаrе репtrч procurarea аЬопаmепtеlоr
de cйlйtorii ре rutele de transport auto ре teritoriul mun. Ungheni, сопfоrm listelor prezentate de
conducёtorii instituliilor de iпчД{ёmАпt din mчп. Ungheni.

3. La iпtrаrеа in vigoare а prezentei decizii se аЬrоgё decizia Consiliul Municipal


Ungheni nr. 1/8 din l|.0З.2022 ,,Сч privire la aprobarea tarifului репtru prestarea seryiciilor
de traпsport auto de cdldtori ре rutele muп. Uпghепi",

4. Controlul asupra executarii prezentei decizii se atribuie primarului mun. Ungheni,


dlui Alexandru Ambros.

presedintele Sergiu CAfER


(/о"
/)l
*ffi
,ош

coпsiliulai М, Tudor GдVRILIUC

S-ar putea să vă placă și