Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT NR. 81 / 15.12.

2021

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Incheiat intre:
- Societatea Comercială AYDMAR VALUE S.R.L., societate legal înfiinţată şi funcţionând potrivit
legilor din România, cu sediul social în Mun. Buzau, cart. Brosteni, bl. D12, et. 1, ap. 4, Jud. Buzau, înregistrată la
Registrul Comerţului sub nr. de ordine J10/438/2017, având CUI 37378880, cont RO85 INGB 0000 9999 0917 6648
deschis la ING Bank Bucuresti Centrala, legal reprezentată prin Putere Sorin-Cristian, având funcţia de
administrator, in calitate de prestator (emitent factura fiscala),
si
- Putere Sorin-Cristian, expert evaluator EPI si EBM, membru titular ANEVAR, cu legitimatia nr.
15614, în calitate de executant,
si:
- Societatea Comercială GREENFIBER INTERNATIONAL S.A., având sediul în Buzău, Jud. Buzau,
Str. Aleea Industriilor, Pavilion Birouri, Nr. 17, număr de înregistrare la Registrul Comerţului J10/972/2004, CUI
RO 16848342, reprezentată prin ..................................... în calitate de ..................................... în calitate de
beneficiar.

Denumite în continuare individual „Partea” și împreună „Părțile”


A intervenit prezentul Contract de prestări servicii de evaluare (denumit în continuare „Contractul”), în
conformitate cu legislaţia în vigoare, cu respectarea următorilor termeni și condiţii.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


2.1. Se contractează efectuarea urmatoarelor servicii: efectuare inspectie si identificare conform
documente proprietate si documentatie cadastrala (puse la dispozitie), pentru toate clădirile declarate ca
aparținând fiecarei UAT (unitate administrativ teritorială), astfel:
- Constructii, situate pe raza UAT Iasi
- Constructii, situate pe raza UAT Buzau
- Constructii, situate pe raza UAT Urziceni
Acestea se vor regasi in ANEXA 1 completata ulterior de catre contribuabil, in vederea utilizării pentru evaluare
, necesara „ S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.”- destinatarul lucrării.

2.2. Termenul de realizare a contractului este de 3 zile lucratoare de la data efectuarii inspectiei, punerii
la dispoziţie a documentelor necesare evaluării, plata conform cap.V, art. 5.1.
2.3. Întârzierea de către beneficiar a furnizării informaţiilor, datelor si documentelor solicitate de
executant, atrage după sine amânarea cu aceeaşi durată de timp a termenului final stabilit. Termenul final de
realizare poate fi prelungit pe baza unei cereri scrise a executantului aprobata de catre beneficiar.

2.4. Valoarea totala a contractului este de 8.000 lei.

III. OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE


Executantul se obliga:
3.1. Sa respecte "Codul deontologic al profesiei de evaluator" stabilit de Asociatia Nationala a Evaluatorilor
Autorizati din România (ANEVAR).
3.2. Sa păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite de la beneficiar, cat si asupra concluziilor
rezultate in urma elaborării lucrării, pe timp nelimitat.
3.3. Să antreneze în elaborarea lucrărilor personal cu competența profesională necesară și să realizeze
raportul în conformitate cu recomandările Standardelor de Evaluare ANEVAR in vigoare la data efecuatrii
lucrarii şi a clauzelor convenite cu destinatarul.
3.4. Sa informeze periodic beneficiarul (la cererea acestuia sau din proprie iniţiativă) asupra stadiului
lucrărilor.
3.5. Să respecte termenul de execuție stabilit cu Beneficiarul, sub sanctiunea platii de penalitati de
intarziere in cuantum de 0,1% pe zi, calculate asupra valorii contractului

Pag. 1 din 4
Beneficiarul se obliga:
3.6. Să pună la dispoziţia executantului în termen de 1 (o zi) zi lucratoare de la semnarea contractului toate
datele si informaţiile de care dispune, in legătură cu obiectul contractului si in folosul realizării acestuia. Întârzierea
de către beneficiar a furnizării informaţiilor solicitate de executant, atrage după sine amânarea cu aceeaşi durata
de timp a termenului final stabilit.
3.7. Sa asigure colaborarea sa cu executantul, pe toata perioada realizării contractului, cu excepţia
execuţiei.
3.8. Sa analizeze periodic, împreuna cu executantul, modul in care se îndeplinesc prevederile din contract.
3.9. Sa păstreze confidenţialitatea asupra termenilor contractuali.
3.10. Sa nu multiplice si sa nu difuzeze lucrarea in alte scopuri, decât cele legate strict de propriile interese
de afaceri, in cadrul obiectului de activitate sau contractual.

IV. EXECUTAREA CONTRACTULUI


4.1. Predarea lucrării, obiect al contractului, se face electronic şi/sau prin curier/posta/predare personala.
4.2. Eventualele obiecţii ale beneficiarului in legătura cu obiectul contractului pot fi formulate in termen de
maxim 2 (doua) zile calendaristice de la predarea lucrării de către executant.
4.3. Obiecţiile beneficiarului vor fi analizate de părţile contractante in termen de maxim 5 (cinci) zile
lucratoare de la formularea lor si rezolvate intr-un timp convenit de părţi, după care lucrarea se considera
recepţionata.
4.4. Executantul se obligă să predea lucrarea în termenul stabilit. Prestatorul va preda lucrarea doar în
cazul în care clientul a achitat integral valoarea contractului.
V. DECONTAREA LUCRARILOR
5.1. Decontarea lucrării se va face astfel :
- 100% din valoarea totala a contractului in termen de 2 zile lucratoare de la semnarea contractului.
5.2. Neachitarea valorii integrale a contractului il exonereaza pe executant de obligatia de predare a
lucrarii stabilita la art. II pct. 2.1.
VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI
6.1. Părţile pot modifica sau completa prevederile contractului, in timpul derulării acestuia, numai de
comun acord. Înţelegerile convenite cu aceasta ocazie vor fi stipulate in acte adiţionale, care din momentul
semnării de ambele parţi, constituie anexe la contract.
VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
7.1. Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale. Partea care
își încalcă în mod culpabil obligațiile va despăgubi cealaltă parte pentru orice prejudicii cauzate, dovedite cu
acte corespunzatoare.
VIII. FORȚA MAJORĂ
8.1. Forța majoră așa cum este definita de lege, exonerează de răspundere partea care o invocă în
condițiile legii și cu condiția notificării scrise în termen de 5 (cinci) zile de la apariția evenimentului, având și
certificarea autoritatii competente. În astfel de situaţii nu pot fi pretinse daune interese. Menținerea mai mult
de 2 (două) luni a unei situaţii de forţă majoră, poate conduce la denunţarea Contractului de către oricare din
Părţi, prin simpla notificare a celeilalte Părți.
IX. REZILIEREA CONTRACTULUI
9.1. Prezentul Contract este reziliat de plin drept, fără nicio formalitate și fără a mai fi necesară
intervenția unei instanțe judecătorești, în următoarele situații:
- una din Părți nu își respectă una dintre obligațiile pe care și le-a asumat prin prezentul Contract și nici nu
remediază respectiva încălcare în termen de 10 (zece) zile de la notificarea primită în acest sens de la cealaltă
parte;
- unilateral prin transmiterea unei notificări în acest sens cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care se
dorește încetarea Contractului;
- prin acordul scris al Părților;
- a fost iniţiată o procedură de dizolvare sau de lichidare împotriva oricărei Părți.
9.2. Rezilierea nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între Părți şi nici nu înlătură
răspunderea Părţii care a cauzat-o din culpă.
X. LITIGII
10.1. Toate litigiile privitoare la nașterea, modificarea, stingerea și reglementarea prezentului Contract
se soluționează ca regulă pe cale amiabilă și numai dacă aceasta nu este posibilă, orice divergenţe decurgând
din încheierea, interpretarea sau executarea Contractului sau în legatură cu acesta vor fi supuse spre
soluţionare instanțelor de drept comun competente.
Pag. 2 din 4
XI. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Niciuna din Părțile prezentului Contract nu va cesiona drepturile și obligațiile sale rezultate din
acest Contract unei terțe persoane, fără acordul scris al celeilalte Părți. Acordul scris trebuie comunicat
cedentului în termen de 5 (cinci) zile de la data la care cedentul a cerut cedatului consimțământul.

XII. DIVIZAREA CONTRACTULUI


12.1. În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului Contract va fi declarată nulă, aceasta va fi
înlocuită cu alta care să corespundă intenţiei Părţilor, iar clauzele rămase valide vor continua să-și producă
efectele.
XIII. NOTIFICĂRI
13.1. Toate notificările şi corespondenţa dintre Părţi vor fi făcute în scris în limba română, considerate
ca efectuate în mod valabil dacă sunt înmânate personal sau expediate prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, prin fax sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepţionării
documentului, la adresele menţionate mai jos:
pentru Executant
Adresa: cea din preambulul prezentului Contract
Nr. telefon: 0771.012.415
E-mail: sorin.putere@yahoo.com
Persoană de contact:

pentru Beneficiar

Adresa: cea din preambulul prezentului Contract


Fax:
Nr. telefon: 0730.230.799
E-mail: mircea.radu@greenfiber.ro
Persoană de contact: Mircea Radu
13.2. Dacă notificările şi/sau corespondenţa sunt înmânate personal, se consideră că Partea căreia îi
sunt adresate le primeşte la momentul înmânării şi semnării de primire. Dacă notificările şi/sau corespondenţa
sunt transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, se consideră că Partea căreia îi sunt
adresate le primeşte în ziua indicată în confirmarea de primire a scrisorii. Dacă notificările şi/sau
corespondenţa sunt transmise prin e-mail, se consideră că Partea căreia îi sunt adresate le primeşte la data
confirmării de primire.
13.3. Părțile declară ca datele de identificare prevăzute în preambulul prezentului Contract sunt
conforme cu realitatea și își asumă obligația de a-și comunica reciproc orice modificare intervenită cu privire la
aceste date, sub sancțiunea de a nu fi opozabile contractantului. Modificările de date astfel comunicate intră în
vigoare a doua zi de la data notificării.
XIV. PREVEDERI FINALE
14.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat în scris între părțile
contractante.
14.2. Prezentul Contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
14.3. Executantul a înștiințat beneficiarul privind politica sa privind protecția datelor cu caracter
personal și acțiunile de prevenire și spălare a banilor.
XV. CONDUITA DE BUSINESS
Art. 15.1. Partile se obliga sa:
a) deruleze relatia de business la cel mai inalt standard si sa nu se implice in nicio activitate care ar putea sa
determine riscul unor penalitati impuse prin legi si regulamente;
b) nu se implice si se vor asigura ca reprezentantii/ afiliatii/ subcontractantii, care actioneaza in interesul
acestora, in relatie cu prezentul contract, nu se vor implica in activitati care pot determina impunerea unor
penalitati ca efect al legislatiei in vigoare, care interzice practici de coruptie si mita cum ar fi, dar nelimitandu-
se la: promisiuni, propuneri, remiteri, cereri, acceptari, direct sau indirect, de orice beneficii materiale,
personale sau pentru altii, sau alte beneficii sau promisiuni de asemenea beneficii, in schimbul indeplinirii
oricarui act sau omisiunii indeplinirii unui act, in cursul relatiei de afaceri prezente;
c) raporteze imediat solicitarile privind orice avantaj de afaceri nedatorat si inadecvat, financiar sau de orice
natura, primite din partea oricarei persoane, in relatie cu executarea prezentului contract si sa se asigure ca

Pag. 3 din 4
orice persoana asociata acestuia, care efectueaza servicii sau furnizeaza bunuri in legatura cu prezentul
contract, se conformeaza, prezentei clauze ;
d) respecte prevederile legale cu privire la regimul de muncă al minorilor, respectiv la interdictia muncii
fortate;
e) respecte drepturile angajatilor si sa asigure conditii de munca corespunzatoare specificului activitatii
prestate ;
f) proceseze, in scopul protejarii interesului legitim de afaceri, respectiv al indeplinirii obligatiilor legale, datele
cu caracter personal ale persoanelor fizice implicate in executarea prezentului contract si/sau comunicarii
comerciale, denumite generic „ persoane vizate”, date constand in: nume, prenume, functie, numar de telefon
business, adresa mail business, semnatura, precum și orice alte date cu caracter personal procesate in
indeplinirea scopului de mai sus. In acest sens, partile se obliga sa respecte legislatia privind protectia datelor
cu caracter personal si sa implementeze masuri tehnice si organizatorice impuse de legislatia in materia
securitatii datelor cu caracter personal prelucrate, in vederea protejarii acestora impotriva oricaror distrugeri
accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.
Orice incident de securitate a datelor protejate se va notifica tuturor destinatarilor relevanti, in termen de
maxim 24 ore de la producerea acestuia. Fiecare Parte va informa direct reprezentanții/ afiliatii/
subcontractantii sai (in măsura in care acestia sunt implicați in executarea contractului), cu privire la
prelucrarea datelor lor de către cealaltă parte, inclusiv in scopul prevenirii si sanctionarii operatiunilor de
spalare a banilor, respectiv de finantare a actelor de terorism. Niciuna dintre parți nu va vinde, instraina,
transfera, distribui, închiria sau dispune in alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale
personale, in beneficiul sau sau al altor persoane. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor
personale in alte scopuri decat cele prevazute mai sus, partea care va prelucra aceste informatii va solicita
acordul scris al celeilalte parti contractante, in conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Fiecare parte
va respecta drepturile persoanelor vizate, conform articolelor 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 - GDPR.
Datele personale sunt pastrate pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetării acestuia, în
conformitate cu prevederile legale referitoare la prescriptia dreptului material la actiune si/sau arhivarea
documentelor.
Prezenta clauza se completeaza cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 si legislatia nationala in materia
protectiei datelor cu caracter personal.
Persoane vizate/ responsabile pentru derularea relatiei de afaceri :
Pentru Executant: d-l /d-na Sorin Putere - semnatura .....................
Pentru Beneficiar: d-l/d-na. Mircea Radu - semnatura...............

Prezentul contract a fost încheiat in 3 (trei) exemplare cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Prestator (emitent factura fiscala) : Executant : Beneficiar:

S.C. AYDMAR VALUE S.R.L. Putere Sorin-Cristian S.C. GREENFIBER INTERNATIONAL S.A.

Reprezentata prin : Expert evaluator EPI si EBM,


membru titular ANEVAR, cu
Administrator Putere Sorin- legitimatia nr. 15614
Cristian

Pag. 4 din 4

S-ar putea să vă placă și