Sunteți pe pagina 1din 125
NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA MECANIZATA A TERASAMENTELOR DE DRUMURI INDICATIV C 182—87 Elaborai de: INSTITUTUL DE CERCETARI SI PROLECTARI TEHNOLOGICE iN TRANSPORTURI ~ INCERTRANS — BUCURESTI — In colaborare cit: FACULTATEA DE CON TRUCTIL IASI DIRECTIA DE DRUMURI SI PODURI IASI INSTITUTUL DE CONSTRUCTIL BUCURESTI Director INCERTRANS: Sef sectie drumuri: Responsabil de lucrare: Responsabili colaboratori: Sef de lucrari Responsabil din partea ICCPDC: 146 Ing. Emil Spirea Dr. ing. Marius Turcu Dr. ing. Vasile Strunga Sef de lucrari dr. ing. Nicolae Vladimir Vlad (I.P. Iasi) Ing. Radu Andrei (D.D.P. Iasi) dr. ing. Petre Gh. Zafiu (I.C.B.) Geolog Constantin Angheluta (INCERTRANS) Dr. ing. Constantin Herghelegiu NORMATIV PRIVIND EXECUTAREA MECANIZATA | _Indicativ © 182-87 A TERASAMENTELOR DE DRUMURI Snlocuieste € 182-77 1, PREVEDERI GENERALE 1.1, Prezentul normativ se refer Ja executarea mecanizat& a terasamentelor de drumuri si controlul calititii acestora. 1.2. Terasamentele, in fntelesul prezentului normativ, repre- zinta totalitatea lucririlor de pamint constind din saparea, tn- circarea in mijlocul de transport, transportul, descircarea, tm- pristierea, nivelarea, compactarea pimintului, finisarea $i depo- zitarea_executate in vederea realizirii infrastructurii drumului. Sprijinirea sipiturilor nu face obiectul acestui normativ. in raport cu situarea platformei drumului fa{& de linia terenului natural terasamentele se executi — in rambleu sau in umplutura; — in debleu sau in sipatura; — in profil mixt. 1.4. In scopul cresterii productivitatii muncii la executarea terasamentelor se va folosi o mecanizare intensiva a lucririlor. Tn cazul lucrarilor de drumuri ce comporta dislocarea unor volume importante de pimint, solutia de executic a terasamentelor se va stabili prin proiect, pe bazi de calcul luindu-se in consi- derare criterii tehnice, economice si energetice. 1.5. Lucrarile de terasamente se vor incepe dupi executarea operatiilor de pichetare, retrasare si pregatitoare. Elabovat dez MT ‘te, — TESTITUTUL DE CERCETARI SI PROIECTARI TEHNOLOGICE iN TRANS Aprobat de: PORTURT — INCERTRANS M.T.Te. en ordinul nr. 1613 IN COLABORARE CU: INSTITU din 28.09.1987 POLITEHNIC IASI; — INSTITU DE CONSTRUCT BUCURESTI 147 1.6. Proicctantul va prevedea in documentafia tehnici a lucrarilor de drumuri metodele, solutiile tehnologice si mijloa- cele de executie mecanizati a terasamentelor pe baza studiilor geotehnice intocmite la proiectare, de care va tine seama cons- tructorul in timpul executiei. Eventualele necoricordante intre situatia luati in consideratie in proiect, pe baza studiilor geotehnice si cea constatat& de cons- troctor pe teren la executarea terasamentelor vor’ fi semnalate beneficiarului si proiectantului pentru a se stabili masurile co- respunzatoare. 1.7, Prevederile prezentului normativ nu au caracter limi- tativ in ceea ce priveste metodele si procedeele de executare a terasamentclor, verificate in practic’ si care se pot folosi atunci cind prezint& eficienti tehnico-economici. Paminturi pentru terasamente 1.8. Determinarile de laborator asupra paminturilor, clasi- ficarea lor si a altor roci ce se folosesc la terasamente, calitatea ca material pentru terasamente, proprictitile constructive si modul de sipare sint reglementate prin STAS-urile inscrise in anexa 1 si Indicatorul de norme de deviz TS-1981. fn anexa 2 este prezentata o linie a simbolurilor folosite fn cuprinsul nor- mativului. 1.9. Calitatea piminturilor folosite la terasamente se deter- mini potrivit prevedcrilor STAS 2914-84, cap. 3 gi 4. Paminturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si hidrologice, la orice inaltime de terasa- ment, fara a se lua masuri speciale. Paminturile clasificate ca bune pot fi, de asemenca, utilizate in orice condifii climaterice, hidrologice si la orice inaltime de terasament, in compactarea lor necesiti 0 tehnologice adecvata. Paminturile prifoase si argiloase, mediocre si rele, in cazul cind conditiile hidrologice locale sint mediocre si nefgvorabile , vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709-75, cap. 6. tn cazul piminturilor argiloase si prifoase, cind conditiile hidrologice locale sint ncfavorabile, se vor lua m&suri de tratare a acestora cu var, zgura granulati, cenusi de termocentrala, tuf 148

S-ar putea să vă placă și