Sunteți pe pagina 1din 2

Către INSTITUȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

P-ța. Presei Libere nr. 1, corp B, Sector 1, București


e_petitie@mai.gov.ro

RO București Sectorul 1 Data: 22.08.2022


Grigore Gafencu 78-84
Vila C3
014132 Referitor la Sesizare privind nelegalitatea Dispoziției Primarului Sectorului 1 de
+40 737 781 400 delegare a atribuțiilor în urbanism și autorizarea executării lucrărilor de construire
contact@planright.org Viceprimarului Sectorului 1.
www.planright.org

Subscrisa, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU), cu sediul în mun. București,


sector 1, str. cpt. Alexandru Șerbănescu nr. 58B, reprezentată prin Alexandru Pânișoară,
Președinte, telefon +40 737 781 400, e-mail contact@planright.org,

În temeiul art. 249 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,

formulăm prezenta

SESIZARE

Prin care vă solicităm să:


1. Dispuneți controlul și verificarea de specialitate prin aparatul propriu cu privire
la Dispoziția Primarului Sectorului 1 prin care au fost delegate atribuții în
domeniul urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire către
Domnul Păiuși Oliver – Viceprimar;
2. Constatarea nelegalității Dispoziției prevăzută la pct. 1 pentru motivele pe care
le vom expune în cele ce urmează;
3. Sesizarea instanței de contencios administrativ competentă în vederea
efectuării controlului de legalitate a Dispoziției prevăzută la pct. 1, anularea
acesteia și restabilirea ordinii de drept de îndată.

pentru următoarele

MOTIVE

În fapt, Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, prin Dispoziție a delegat atribuții în
materia urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construire/desființare Domnului
Viceprimar Păiuși Oliver.

Dispoziția Primarului încalcă prevederile legale întrucât deleagă atribuții care prin normele
imperative ale legii sunt exclusiv în sarcina acestuia, așa cum este prevăzut la art. 4 și art. 6
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare și art. 27, art. 32 și art. 56 alin. (6) din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare

Astfel, art. 152 alin. (1) din Codul administrativ prevede posibilitatea Primarului de a delega
către Viceprimar anumite atribuții, iar art. 157 din același act normativ stabilește că atribuțiile
se deleagă în funcție de competențele ce le revin în domeniile respectiv.

1
În acest sens, norma generală, respectiv Codul administrativ, reglementează posibilitatea
delegării unor atribuții viceprimarului sau altor persoane din aparatul de specialitate.

Însă, activitățile în urbanism și în cea a autorizării executării lucrărilor de construire/desființare


sunt reglementate de legi speciale, respectiv Legea nr. 350/2001 și Legea nr. 50/1991.
RO București Sectorul 1
Grigore Gafencu 78-84 În cele două acte normative rubricate nu se prevede posibilitatea delegării atribuțiilor ce
Vila C3 revin în mod exclusiv Primarului.
014132
+40 737 781 400
contact@planright.org Dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
www.planright.org normative, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, statuează principiul de
drept conform căruia norma specială derogă de la norma generală.

Dispozițiile Legii nr. 350/2001 și cele ale Legii nr. 50/1991reglementează funcțiile, activitățile
și atribuțiile autorității publice locale în materia urbanismului și construcțiilor, având astfel un
caracter special în raport cu prevederile Codului administrativ

Reglementarea activităților de urbanism și autorizării executării lucrărilor de


construire/desființare constituie norme imperative (ius imperativum), de strictă interpretare
(exceptio est strictissimae interpretationis) și sub imperiul principiului autorității îi este
interzis tot ce nu este permis de lege, având un caracter exclusiv de ordin onerativ sau
prohibitiv.

Întrucât, prin dispozițiile Legii nr. 350/2001 și ale Legii nr. 50/1991 nu se prevede posibilitatea
delegării de către Primar a atribuțiilor în materie, acestea fiind exclusiv în sarcina sa,
Dispoziția prin care Primarul Sectorului 1, Doamna Clotilde Armand, a delegat atribuțiile sale
în urbanism și construcții, Viceprimarului Sectorului 1, Domnului Oliver Păiuși, este nelegală.

Față de acestea, o asemenea conduită creează o perturbare majoră în activitatea


administrației publice, funcțiile în materie fiind îndeplinite și reprezentate de o persoană fără
calitate și cu încălcarea dispozițiilor legale.

Pentru aceste motive, vă solicităm să dispuneți de îndată efectuarea controlului de


specialitate și să sesizați, în conformitate cu atribuțiile specifice, instanța de contencios
administrativ competentă pentru restabilirea ordinii de drept.

Perpetuarea unei asemenea situații poate genera daune considerabile, greu de reparat, având
în vedere că actele emise de autoritate în materie sunt însușite de o persoană fără calitate,
putând fi lovite de nulitate (certificate de urbanism, autorizații de construire/desființare,
certificate de atestare a edificării, acte în materia urbanismului ce intră în sfera competenței
UAT Sector 1 etc.).

Asociația pentru Dreptul Urbanismului


Alexandru Pânișoară
Președinte

S-ar putea să vă placă și