Sunteți pe pagina 1din 13

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2022
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂȘTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea


Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 206/2021.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul muncii
și protecției sociale Marcel Spatari

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21644\redactat_21644-ro.docx
3

Proiect

LEGEA
pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022


nr. 206/2021 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 315-324,
art. 480), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, cifrele „33042332,4” se substituie cu cifrele


„34197925,4”.

2. La articolul 9 alineatul 1 litera c), cifrele „0,9” se substituie cu cifrele


„1,2”.

3. Anexele nr. 1 și nr. 2 vor avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1

Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022

Denumirea Codul Suma,


mii lei
I. Venituri, total 1 34197925,4
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 19 15299697,2
II. Cheltuieli, total 2+3 34197925,4
inclusiv cheltuieli de personal 21 186170,4
III. Sold bugetar 1-(2+3) 0,0
IV. Surse de finanțare, total 4+5+9 0,0
Active financiare 4 -60376,5
Datorii 5 0,0
Modificarea soldului de mijloace bănești 9 60376,5
Sold de mijloace bănești la începutul perioadei 91 60376,5
Sold de mijloace bănești la sfârșitul perioadei 93 0,0

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21644\redactat_21644-ro.docx
4

Anexa nr. 2

Subprogramele de cheltuieli ale bugetului asigurărilor


sociale de stat pe anul 2022

Suma, mii lei


inclusiv din:
bugetul bugetul de
Denumirea Codul în total asigurărilor stat
sociale de
stat
Cheltuieli, total 34197925,4 23789585,4 10408340,0
Protecția socială 90 34197925,4 23789585,4 10408340,0
Administrarea sistemului
public de asigurări sociale 9002 258451,9 258451,9
Protecția în caz de
incapacitate temporară de
9003
muncă 907267,8 907267,8
Protecția persoanelor în
9004
etate 22134749,4 17524114,3 4610635,1
Protecția în legătură cu
pierderea întreținătorului 9005 464249,9 378722,0 85527,9
Protecția familiei și
9006
copilului 3135675,8 2340546,5 795129,3
Protecția șomerilor 9008 47094,6 44978,3 2116,3
Protecția socială a
persoanelor cu dizabilități 9010 3993730,0 2305504,6 1688225,4
Susținerea suplimentară a
unor categorii de populație 9011 1172868,0 1172868,0
Protecția socială în cazuri
excepționale 9012 1428850,1 1428850,1
Protecția socială a unor
categorii de cetățeni 9019 654987,9 30000,0 624987,9”.

Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul


Oficial al Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului

Y:\004\ANUL 2022\HOTĂRÂRI\21644\redactat_21644-ro.docx
Nota informativă
la proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2022

Proiectul Legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe


anul 2022 nr. 206/2021 este elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor
bugetului asigurărilor sociale de stat, în rezultatul analizei executării indicatorilor
bugetului în I semestru al anului curent, dinamicii contingentului de beneficiari şi a
mărimilor medii ale prestaţiilor sociale, precum şi întru asigurarea implementării
unor activităţi noi, înaintate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei sociale, în
scopul atenuării impactului social al inflaţiei şi menţinerii puterii de cumpărare a
populaţiei.
Totodată, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat se aduc în corespundere
cu indicatorii stabiliţi de către Ministerul Finanţelor la partea de contribuţii de
asigurări sociale de stat.
Veniturile totale se precizează prin majorare cu 1155593,0 mii lei sau de la
33042332,4 mii lei până la 34197925,4 mii lei.
Contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (cod 121) se majorează cu
63000,0 mii lei, din care Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate
de angajatori (cod 1211) – cu 33000,0 mii lei şi Majorarea de întârziere
(penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii (cod 1214) – cu 30000,0 mii lei.
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat (cod
1921) se majorează cu 1092593,0 mii lei, din care:
- Transferuri curente primite cu destinaţie speciala între bugetul de stat si
bugetul asigurărilor sociale de stat se majorează cu 1324891,2 mii lei;
- Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat si
bugetul asigurărilor sociale de stat se micşorează 232298,2 mii lei.

Cheltuielile totale ale BASS se majorează cu 1155593,0 mii lei, care rezultă din
micşorarea cheltuielilor finanţate din resursele proprii ale bugetului asigurărilor
sociale de stat cu 169035,3 mii lei şi majorarea cheltuielilor finanţate din
transferurile de la bugetul de stat la BASS - cu 1324628,3 mii lei.
Scontarea cheltuielilor a fost efectuată în baza analizei executării indicatorilor în
semestrul I al anului 2022, precum şi a dinamicii numărului beneficiarilor şi
mărimilor medii ale prestaţiilor sociale.
În afară de aceasta, cheltuielile propuse includ şi mijloacele financiare
suplimentare din bugetul de stat pentru următoarele măsuri noi:
- Acordarea unui suport financiar unic în sumă de 1500 lei, beneficiarilor de
toate tipurile de pensii/alocații sociale de stat stabilite până la 1 octombrie 2022, al
1
căror cuantum lunar nu depășește 5000 de lei, domiciliați în Republica Moldova,
începând cu 01.10.2022 - 999 820,4 mii lei;
- Stabilirea, începând cu 01 octombrie 2022 a indemnizației lunare pentru
îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani tuturor copiilor indiferent de statutul
părintelui (asigurat sau neasigurat) în mărime de 1000 lei - 76 321,0 mii lei;
- Majorarea Indemnizației lunare de suport pentru creșterea până la vârsta de 3
ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină,
persoanelor asigurate și neasigurate, începând cu 1 octombrie 2022 până la 500 lei
(majorare cu 130 lei).
- Majorarea cheltuielilor pentru APRA cu 86510,5 mii lei, prin realocarea
sumei de 36261,0 mii lei de la ajutorul social şi suplinirea sumei de 50249,5 mii lei
suplimentar din bugetul de stat.
- Majorarea comisioanelor pentru serviciile de distribuire a prestațiilor sociale
în calitate de drepturi finanțate de la bugetul de stat și de la bugetul asigurărilor
sociale de stat a valoarei maxime de la 0,9% la 1,2% din suma distribuită în
numerar la domiciliu beneficiarilor. Cuantumul cheltuielilor constituie – 4112475
lei, care nu includ mijloacele financiare suplimentare, fiind integrate în limetele
propuse.

Anexe la notă: 8 file.

Digitally signed by Ajder Corina


Date: 2022.08.22 17:23:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Secretar de Stat Location: Moldova Corina AJDER

2
Tabelul 1. Structura BASS conform clasificaţiei economice pe anii 2021 (executat), 2022 Aprobat/ Precizat/ Scontat

2021 2022 Devieri 2022 scontat


/2022 precizat
Executat Aprobat Precizat Scontat
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din
total

total

total

total

%
I. Venituri, total 1 27246848.9 100.0 31224240.7 100.0 33042332.4 100.0 34197925.4 100.0 1155593.0 103.5
inclusiv conform clasificaţiei economice (k4)

Contribuţii şi prime de asigurări


12 16223881.5 59.5 18367738.2 58.8 18490038.2 56.0 18553038.2 54.3 63000.0 100.3
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
121 16223881.5 100.0 18367738.2 100.0 18490038.2 100.0 18553038.2 100.0 63000.0 100.3
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1211 16017699.7 98.7 18180412.6 99.0 18302712.6 99.0 18335712.6 98.8 33000.0 100.2
obligatorii virate de angajatori
Contribuţii individuale de asigurări sociale
1212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
de stat obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat
1213 165401.6 1.0 187325.6 1.0 187325.6 1.0 187325.6 1.0 0.0 100.0
obligatorii virate de pesoanele neangajate
Majorarea de întîrziere (penalitatea)
calculată pentru neachitarea în termen a
1214 40780.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 30000.0 0.2 30000.0
contribuţiilor de asigurări sociale de stat
obligatorii
Alte venituri 14 298281.5 1.1 306490.0 1.0 345190.0 1.0 345190.0 1.0 0.0 100.0
Venituri din proprietate 141 2426.3 0.8 3000.0 1.0 3000.0 0.9 3000.0 0.9 0.0 100.0
Dobînzi și alte plăți încasate 1411 2426.3 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0 3000.0 100.0 0.0 100.0
Venituri din vînzarea mărfurilor şi
142 36.8
serviciilor
Taxe şi plăţi administrative 1422 36.8 0.0
Amenzi şi sancţiuni 143 2060.6 0.7 2900.0 0.9 2900.0 0.8 2900.0 0.8 0.0 100.0
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 90.6 4.4 100.0 3.4 100.0 3.4 100.0 3.4 0.0 100.0
Amenzi aplicate de alte organe de stat 1434 1970.0 95.6 2800.0 96.6 2800.0 96.6 2800.0 96.6 0.0 100.0
Alte venituri şi venituri neidentificate 145 293757.8 98.5 300590.0 98.1 339290.0 98.3 339290.0 98.3 0.0 100.0
Alte venituri 1451 293757.8 100.0 300590.0 100.0 339290.0 100.0 339290.0 100.0 0.0 100.0
Venituri neidentificate 1452 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri primite în cadrul bugetului
19 10724685.9 39.4 12550012.5 40.2 14207104.2 43.0 15299697.2 44.7 1092593.0 107.7
public naţional
Transferuri primite în cadrul bugetului
192 10724685.9 39.4 12550012.5 40.2 14207104.2 43.0 15299697.2 44.7 1092593.0 107.7
consolidat central

Transferuri primite între bugetul de stat şi


1921 10724685.9 39.4 12550012.5 40.2 14207104.2 43.0 15299697.2 44.7 1092593.0 107.7
bugetul asigurărilor sociale de stat
inclusiv
Transferuri curente primite cu destinaţie
speciala între bugetul de stat si bugetul 192110 7884643.0 73.5 9618885.0 76.6 9158343.3 64.5 10483234.5 68.5 1324891.2 114.5
asigurarilor sociale de stat
Compensarea diferenţei de tarife de asigurări
0.0 73681.7 73681.7 73681.7 0.0 100.0
sociale de stat obligatorii în sectorul agrar
Compensarea sumelor anulate ale contribuţiilor
0.0 949.9 949.9 1212.8 262.9 127.7
de asigurări sociale de stat obligatorii

Transferuri curente primite cu destinaţie


generală între bugetul de stat si bugetul 192130 2840042.9 26.5 2931127.5 23.4 5048760.9 35.5 4816462.7 31.5 -232298.2 95.4
asigurarilor sociale de stat

II. Cheltuieli, total 2+3 27186835.3 100.0 31224240.7 100.0 33042332.4 100.0 34197925.4 100.0 1155593.0 103.5
inclusiv conform clasificaţiei economice (k2)

Cheltuieli 2 27172077.5 99.9 31203164.3 99.9 33021256.0 99.9 34176849.0 99.9 1155593.0 103.5
Cheltuieli de personal 21 175391.1 0.6 184859.9 0.6 186170.4 0.6 186170.4 0.5 0.0 100.0
Bunuri şi servicii 22 235410.4 0.9 329179.1 1.1 352982.4 1.1 284637.7 0.8 -68344.7 80.6
Prestaţii sociale 27 26756315.5 98.5 30683887.5 98.3 32476865.4 98.4 33700803.1 98.6 1223937.7 103.8
Alte cheltuieli, inclusiv 28 4960.5 0.0 5237.8 0.0 5237.8 0.0 5237.8 0.0 0.0 100.0
Active nefinanciare 3 14757.8 0.1 21076.4 0.1 21076.4 0.1 21076.4 0.1 0.0 100.0
Mijloace fixe 31 10922.7 73.9 15641.6 74.1 15641.6 74.1 15641.6 74.1 0.0 100.0
Investiţii capitale în active materiale în curs de
3192 0.0 500.0 500.0 500.0 0.0 100.0
executie
Stocuri de materiale circulante 33 2904.6 19.7 4234.0 20.1 4234.0 20.1 4234.0 20.1 0.0 100.0
Mărfuri 35 930.5 6.3 1200.8 5.7 1200.8 5.7 1200.8 5.7 0.0 100.0
III. Sold bugetar 1-(2+3) 60013.6 0.0 0.0 0.0 0.0
IV. Sursele de finanţare, total 4+5+9 -60013.6 0.0 0.0 0.0 0.0
inclusiv conform clasificaţiei economice (k3) 0.0
Active financiare 4 -41028.5 0.0 -60376.5 -60376.5 0.0 100.0
Creanţe interne 41 -41028.5 -60376.5 -60376.5 0.0 100.0
Alte creanțe interne ale bugetului 418 -41028.5 -60376.5 -60376.5 0.0 100.0
2021 2022 Devieri 2022 scontat
/2022 precizat
Executat Aprobat Precizat Scontat
Cod
Denumirea
Eco

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei
% din

% din

% din

% din
total

total

total

total

%
Datorii 5 362.9 0.0 0.0 0.0 0.0
DATORII INTERNE 51 362.9 0.0
Alte datorii interne ale bugetului 518 362.9 0.0
Împrumuturi interne intre bugete 54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
in cadrul bugetului consolidat
542 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
centralinterne de la instituţiile financiare
Modificarea soldului de mijloace băneşti 9 -19348.0 0.0 60376.5 60376.5 0.0 100.0
Sold de mijloace băneşti la începutul
91 41028.5 0.0 60376.5 60376.5 0.0 100.0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la începutul
910 41028.5 0.0 60376.5 60376.5 0.0 100.0
perioadei
Corectarea soldului de mijloace băneşti 92 0.0
Corectarea soldului de mijloace băneşti 920 0.0
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
93 60376.5 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Sold de mijloace băneşti la sfîrşitul
930 60376.5 0.0 0.0 0.0 0.0
perioadei
Tabela 2. Structura BASS pe subprograme de cheltuieli pe anii 2021 (executat), 2022 Aprobat/ Precizat/ Scontat

2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
Cheltuieli, total 27186835.3 100.0 31224240.7 100.0 33042332.4 100.0 34197925.4 100.0 1155593.0 103.5
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 19343180.3 71.1 21679987.3 69.4 23958620.7 72.5 23789585.4 72.5 -169035.3 99.3
Transferuri de la bugetul de stat 7843655.0 28.9 9544253.4 30.6 9083711.7 27.5 10408340.0 27.5 1324628.3 114.6
Protecţia socială 90 27186835.3 100.0 31224240.7 100.0 33042332.4 100.0 34197925.4 100.0 1155593.0 103.5
Administrarea sistemului public de
9002 223533.8 0.8 252745.2 0.8 258451.9 0.8 258451.9 0.8 0.0 100.0
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 223533.8 100.0 252745.2 100.0 258451.9 100.0 258451.9 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Managementul autorităţolor administrative
10 208057.1 93.1 231029.2 91.4 236735.9 91.6 236735.9 91.6 0.0 100.0
centrale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 208057.1 100.0 231029.2 100.0 236735.9 100.0 236735.9 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Mentenanța și dezvoltarea sistemului
informațional ”Protecția socială” și a altor 247 15476.7 6.9 21716.0 8.6 21716.0 8.4 21716.0 8.4 0.0 100.0
componente informaționale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 15476.7 100.0 21716 100.0 21716 100.0 21716 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Protecţie în caz de incapacitate
9003 983266.1 3.6 1009652.2 3.2 1009652.2 3.1 907267.8 3.1 -102384.4 89.9
temporară de muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 983266.1 100.0 1009652.2 100.0 1009652.2 100.0 907267.8 100.0 -102384.4 89.9
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
251 980625.5 99.7 1005545.7 99.6 1005545.7 99.6 903161.3 99.6 -102384.4 89.8
de boli obişnuite sau accidente nelegate de
muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 980625.5 100.0 1005545.7 100.0 1005545.7 100.0 903161.3 100.0 -102384.4 89.8
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă cauzată
252 2640.6 0.3 4106.5 0.4 4106.5 0.4 4106.5 0.4 0.0 100.0
de un accident de muncă sau de o boală
profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2640.6 100.0 4106.5 100.0 4106.5 100.0 4106.5 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Protecţie a persoanelor în etate 9004 16798023.9 61.8 19876609.3 63.7 21848458.6 66.0 22134749.4 66.0 286290.8 101.3
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 13588140.3 80.9 15221549.4 76.6 17404300.2 79.7 17524114.3 79.7 119814.1 100.7
Transferuri de la bugetul de stat 3209883.6 19.1 4655059.9 23.4 4444158.4 20.3 4610635.1 20.3 166476.7 103.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită
258 13197629.6 78.6 14659724.0 73.8 16635604.5 76.1 16775146.2 76.1 139541.7 100.8
de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 13197629.6 100.0 14659724.0 100.0 16635604.5 100.0 16775146.2 100.0 139541.7 100.8
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
259 583.0 0.0 620.7 0.0 466.5 0.0 466.5 0.0 0.0 100.0
vechime în muncă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 583.0 100.0 620.7 100.0 466.5 100.0 466.5 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
vechime în muncă pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de 484 1278997.1 7.6 1415250.4 7.1 1454834.7 6.7 1474181.9 6.7 19347.2 101.3
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1278997.1 100.0 1415250.4 100.0 1454834.7 100.0 1474181.9 100.0 19347.2 101.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru
260 18990.7 0.1 21794.6 0.1 20798.2 0.1 20798.2 0.1 0.0 100.0
deputați
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 12885.1 67.8 15101.8 69.3 14002.8 67.3 14002.8 67.3 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 6105.6 32.2 6692.8 30.7 6795.4 32.7 6795.4 32.7 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
261 4461.8 0.0 4911.9 0.0 4839.7 0.0 4839.7 0.0 0.0 100.0
membrii Guvernului;
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 3253 72.9 3631.2 73.9 3402.3 70.3 3402.3 70.3 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 1208.8 27.1 1280.7 26.1 1437.4 29.7 1437.4 29.7 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru 262 50729.9 0.3 53589.7 0.3 52689.7 0.2 52689.7 0.2 0.0 100.0
procurori
2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 24292.6 47.9 27368.2 51.1 27536.0 52.3 27536.0 52.3 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 26437.3 52.1 26221.5 48.9 25153.7 47.7 25153.7 47.7 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
263 291409.6 1.7 332430.6 1.7 335280.3 1.5 335280.3 1.5 0.0 100.0
funcţionari publici
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 174962.3 60.0 210841.3 63.4 198752.5 59.3 198752.5 59.3 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 116447.3 40.0 121589.3 36.6 136527.8 40.7 136527.8 40.7 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii
264 27377.9 0.2 31642.8 0.2 29902.8 0.1 29902.8 0.1 0.0 100.0
locali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 17742.9 64.8 21156.9 66.9 19337.1 64.7 19337.1 64.7 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 9635 35.2 10485.9 33.1 10565.7 35.3 10565.7 35.3 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
265 237.2 0.0 245.6 0.0 265.1 0.0 265.1 0.0 0.0 100.0
colaboratorii vamali
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 208.9 88.1 216.9 88.3 234.1 88.3 234.1 88.3 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 28.3 11.9 28.7 11.7 31 11.7 31 11.7 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor
266 7051.1 0.0 7935.6 0.0 7935.6 0.0 7935.6 0.0 0.0 100.0
care se află la întreținerea deplină a statului
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 7051.1 100.0 7935.6 100.0 7935.6 100.0 7935.6 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru
277 83195.7 0.5 84467.7 0.4 79437.0 0.4 79437.0 0.4 0.0 100.0
judecători
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 42670.5 51.3 42818.6 50.7 40901.9 51.5 40901.9 51.5 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 40525.2 48.7 41649.1 49.3 38535.1 48.5 38535.1 48.5 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie unor
298 62634.6 0.4 68550.5 0.3 67725.2 0.3 67725.2 0.3 0.0 100.0
categorii de angajaţi din aviaţia civilă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 62634.6 100.0 68550.5 100.0 67725.2 100.0 67725.2 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat* 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la
321 1241204 7.4 2397177.9 12.1 2121193.3 9.7 2196153.3 9.7 74960.0 103.5
pensia minimă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1241204 100.0 2397177.9 100.0 2121193.3 100.0 2196153.3 100.0 74960.0 103.5
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente
perioadelor necontributive incluse în 323 489010.5 2.9 634381.9 3.2 648751.9 3.0 720921.4 3.0 72169.5 111.1
stagiul de cotizare
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat* 489010.5 100.0 634381.9 100.0 648751.9 100.0 720921.4 100.0 72169.5 111.1
Asigurarea dreptului la pensie unor
344 654.4 0.0 699 0.0 813 0.0 813 0.0 0.0 100.0
categorii de angajaţi din domeniul culturii.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 369.9 56.5 397.3 56.8 480.6 59.1 480.6 59.1 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 284.5 43.5 301.7 43.2 332.4 40.9 332.4 40.9 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
459 43856.8 0.3 22743.1 0.1 45750.6 0.2 45750.6 0.2 0.0 100.0
pentru limită de vîrstă
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 43856.8 100.0 22743.1 100.0 45750.6 100.0 45750.6 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat
Asigurarea dreptului la pensie anticipată
522 140443.3 0.7 342170.5 1.6 322442.9 1.6 -19727.6 94.2
pentru cariera lunga
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 140443.3 100.0 342170.5 100.0 322442.9 100.0 -19727.6 94.2
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Protecţie în legătură cu pierderea
9005 373251.7 1.4 439516.3 1.4 460234.0 1.4 464249.9 1.4 4015.9 100.9
întreţinătorului
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 297735.1 79.8 340526.9 77.5 375795.8 81.7 378722.0 81.7 2926.2 100.8
Transferuri de la bugetul de stat 75516.6 20.2 98989.4 22.5 84438.2 18.3 85527.9 18.3 1089.7 101.3
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
deces ca urmare a unui accident de muncă 270 231.8 0.1 582.1 0.1 582.1 0.1 582.1 0.1 0.0 100.0
sau a unei boli profesionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 231.8 100.0 582.1 100.0 582.1 100.0 582.1 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinere financiară în caz de deces a
271 5048.9 1.4 4572.8 1.0 4572.8 1.0 4572.8 1.0 0.0 100.0
persoanelor neasigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 5048.9 100.0 4572.8 100.0 4572.8 100.0 4572.8 100.0 0.0 100.0
Susţinere financiară în caz de deces a
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
486 3922.0 1.1 2720.3 0.6 2720.3 0.6 2720.3 0.6 0.0 100.0
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 3922.0 100.0 2720.3 100.0 2720.3 100.0 2720.3 100.0 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
pensionarului din sistemul public de 272 38944.1 10.4 38792.5 8.8 38792.5 8.4 36236.3 8.4 -2556.2 93.4
asigurări sociale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 38944.1 100.0 38792.5 100.0 38792.5 100.0 36236.3 100.0 -2556.2 93.4
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces
273 5952.1 1.6 5185.3 1.2 5185.3 1.1 4276.9 1.1 -908.4 82.5
persoanelor asigurate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 5952.1 100.0 5185.3 100.0 5185.3 100.0 4276.9 100.0 -908.4 82.5
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a
274 0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.0 100.0
șomerului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0 1.1 100.0 1.1 100.0 1.1 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş 360 225498.8 60.4 258130.8 58.7 293399.7 63.8 297813.4 63.8 4413.7 101.5
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 225498.8 100.0 258130.8 100.0 293399.7 100.0 297813.4 100.0 4413.7 101.5
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş
pensionarilor din rîndul militarilor şi a
485 59255.2 15.9 68381.5 15.6 68965.8 15.0 70055.5 15.0 1089.7 101.6
persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 59255.2 100.0 68381.5 100.0 68965.8 100.0 70055.5 100.0 1089.7 101.6
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în
497 27108.3 7.3 37835.1 8.6 37835.1 8.2 39812.2 8.2 1977.1 105.2
cazul decesului unuia dintre soţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 27108.3 100.0 37835.1 100.0 37835.1 100.0 39812.2 100.0 1977.1 105.2
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizatii
urmasilor personalului medical decedat in 502 7290.5 2.0 23314.8 5.3 8179.3 1.8 8179.3 1.8 0.0 100.0
lupta cu COVID-19
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 7290.5 100.0 23314.8 100.0 8179.3 100.0 8179.3 100.0 0.0 100.0
Protecţie a familiei şi copilului 9006 2818154.8 10.4 3190691.7 10.2 3190691.7 9.6 3135675.8 9.6 -55015.9 98.3
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2129145.0 75.6 2461259.6 77.1 2461259.6 77.1 2340546.5 77.1 -120713.1 95.1
Transferuri de la bugetul de stat 689009.8 24.4 729432.1 22.9 729432.1 22.9 795129.3 22.9 65697.2 109.0
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi
211 0.0 0.0 9000.0 0.3 9000.0 0.3 9000.0 0.3 0.0 100.0
adolescenţilor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 #DIV/0! 9000.0 100.0 9000.0 100.0 9000.0 100.0 0.0 100.0
Susținerea financiară a familiei la nașterea
276 334212.6 11.9 368381.4 11.5 368381.4 11.5 357013.4 11.5 -11368.0 96.9
copilului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 334212.6 100.0 368381.4 100.0 368381.4 100.0 357013.4 100.0 -11368.0 96.9
Susţinerea financiară a familiei pentru
îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 278 341341.9 12.1 333447.4 10.5 333447.4 10.5 282449.1 10.5 -50998.3 84.7
ani, ca persoană neasigurată
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 341341.9 100.0 333447.4 100.0 333447.4 100.0 282449.1 100.0 -50998.3 84.7

Susţinerea financiară a familiei pentru


127319.3 4.1 127319.3
îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la 2 ani
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 127319.3 100.0 127319.3

Susţinerea financiară a familiei ca


persoană asigurată pentru îngrijirea 279 1472017.5 52.2 1718461.9 53.9 1718461.9 53.9 1612101.3 53.9 -106360.6 93.8
copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 1472017.5 100.0 1718461.9 100.0 1718461.9 100.0 1612101.3 100.0 -106360.6 93.8
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de
281 632795.5 22.5 716656.1 22.5 716656.1 22.5 702303.6 22.5 -14352.5 98.0
maternitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 632795.5 100.0 716656.1 100.0 716656.1 100.0 702303.6 100.0 -14352.5 98.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0
2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
Asigurarea dreptului la indemnizaţie
457 24332.0 0.9 26141.6 0.8 26141.6 0.8 26141.6 0.8 0.0 100.0
paternală tatălui asigurat
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 24332.0 100.0 26141.6 100.0 26141.6 100.0 26141.6 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară a familiei pentru
creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor
456 13455.3 0.5 18603.3 0.6 18603.3 0.6 19347.5 0.6 744.2 104.0
gemeni sau mai mulţi copii născuţi dintr-o
singură sarcină
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 13455.3 100.0 18603.3 100.0 18603.3 100.0 19347.5 100.0 744.2 104.0
Protecţie a şomerilor 9008 48502.4 0.2 78763.2 0.3 60763.2 0.2 47094.6 0.2 -13668.6 77.5
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 48003.7 99.0 58646.9 74.5 58646.9 96.5 44978.3 96.5 -13668.6 76.7
Transferuri de la bugetul de stat 498.7 1.0 20116.3 25.5 2116.3 3.5 2116.3 3.5 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj 286 48020.1 99.0 58646.9 74.5 58646.9 96.5 44978.3 96.5 -13668.6 76.7
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 48003.7 100.0 58646.9 100.0 58646.9 100.0 44978.3 100.0 -13668.6 76.7
Transferuri de la bugetul de stat 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Măsuri de protecţie socială a şomerilor 290 67.6 0.1 116.3 0.1 116.3 0.2 116.3 0.2 0.0 100.0
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 67.6 100.0 116.3 100.0 116.3 100.0 116.3 100.0 0.0 100.0
Sprijin financiar somerilor neasigurati 501 414.7 0.9 0.0
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 414.7 100.0 0.0
Protecţia socială a angajaţilor în caz de
519 0.0 20000.0 25.4 2000.0 3.3 2000.0 3.3 0.0 100.0
şomaj tehnic
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 20000.0 100.0 2000.0 100.0 2000.0 100.0 0.0 100.0
Protecţia socială a persoanelor cu 9010 3110219.1 11.4 3845484.6 12.3 3956081.2 12.0 3993730.0 12.0 37648.8 101.0
dizabilităţi
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 2052446.1 66.0 2305607.1 60.0 2360514.1 59.7 2305504.6 59.7 -55009.5 97.7
Transferuri de la bugetul de stat 1057773.0 34.0 1539877.5 40.0 1595567.1 40.3 1688225.4 40.3 92658.3 105.8
Asigurarea dreptului la pensie de
253 2042915.7 65.7 2295437.8 59.7 2350139.1 59.4 2295129.6 59.4 -55009.5 97.7
dizabilitate
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 2042915.7 100.0 2295437.8 100.0 2350139.1 100.0 2295129.6 100.0 -55009.5 97.7
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Asigurarea dreptului la pensie de
dizabilitate pensionarilor din rîndul
militarilor şi a persoanelor din corpul de 482 44181.5 1.4 50031.3 1.3 49322.4 1.2 49322.4 1.2 0.0 100.0
comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 44181.5 100.0 50031.3 100.0 49322.4 100.0 49322.4 100.0 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la indemnizație de
dizabilitate ca urmare a unui accident de 254 8594.6 0.3 9203.5 0.2 9308.1 0.2 9308.1 0.2 0.0 100.0
muncă sau boală profesională
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 8594.6 100.0 9203.5 100.0 9308.1 100.0 9308.1 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii
255 181681.5 5.8 288657.6 7.5 279288.3 7.1 287710.0 7.1 8421.7 103.0
persoanelor cu dizabilităţi
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 181681.5 100.0 288657.6 100.0 279288.3 100.0 287710.0 100.0 8421.7 103.0
Susținerea financiară a persoanelor în caz
de dizabilitate sau deces survenită în urma
256 1976.2 0.1 2118.7 0.1 2095.0 0.1 2095.0 0.1 0.0 100.0
accidentelor de muncă prin capitalizarea
plăţilor periodice
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 935.8 47.4 965.8 45.6 967.1 46.2 967.1 46.2 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 1040.4 52.6 1152.9 54.4 1127.9 53.8 1127.9 53.8 0.0 100.0
Susţinerea financiară a persoanelor cănd nu
se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 257 733507.9 23.6 1094064.8 28.5 1156816.7 29.2 1241053.3 29.2 84236.6 107.3
dreptului la pensie de asigurări sociale de
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 733507.9 100.0 1094064.8 100.0 1156816.7 100.0 1241053.3 100.0 84236.6 107.3
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au
participat la lichidarea urmărilor avariei de 316 81125.5 2.6 88825.2 2.3 91228.8 2.3 91228.8 2.3 0.0 100.0
la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 99.8 0.1 99.8 0.1 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 81125.5 100.0 88825.2 100.0 91129.0 99.9 91129.0 99.9 0.0 100.0
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi
317 16236.2 0.5 17145.7 0.4 17882.8 0.5 17882.8 0.5 0.0 100.0
familiilor acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 16236.2 100.0 17145.7 100.0 17882.8 100.0 17882.8 100.0 0.0 100.0
Susţinerea suplimentară a unor
9011 1121921.8 4.1 224724.6 0.7 224724.6 0.7 1172868.0 0.7 948143.4 521.9
categorii de populaţie
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1121921.8 100.0 224724.6 100.0 224724.6 100.0 1172868.0 100.0 948143.4 521.9
Susținerea financiară a unor beneficiari de
474 320784.9 28.6 110214.5 49.0 110214.5 49.0 56465.9 49.0 -53748.6 51.2
pensii de asigurări sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 320784.9 100.0 110214.5 100.0 110214.5 100.0 56465.9 100.0 -53748.6 51.2
Susținerea financiară a beneficiarilor de
475 112621.1 10.0 113662.6 50.6 113662.6 50.6 115734.2 50.6 2071.6 101.8
alocații sociale de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 112621.1 100.0 113662.6 100.0 113662.6 100.0 115734.2 100.0 2071.6 101.8
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii, participanți la lichidarea de la 476 69.7 0.0 41.1 0.0 41.1 0.0 41.1 0.0 0.0 100.0
C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 69.7 100.0 41.1 100.0 41.1 100.0 41.1 100.0 0.0 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor în termen şi 477 712.4 0.1 664.1 0.3 664.1 0.3 664.1 0.3 0.0 100.0
familiilor acestora
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 712.4 100.0 664.1 100.0 664.1 100.0 664.1 100.0 0.0 100.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de
pensii din rîndul militarilor si a persoanelor
478 191.5 0.0 142.3 0.1 142.3 0.1 142.3 0.1 0.0 100.0
din corpul de comanda si din trupele
organelor afacerilor interne
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 191.5 100.0 142.3 100.0 142.3 100.0 142.3 100.0 0.0 100.0
Realizarea dreptului la suport financiar
unic unor beneficiari de pensii şi alocatii 491 687542.2 999820.4 999820.4
sociale
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 687542.2 999820.4 999820.4
Acordarea suportului unic unor beneficiari
493 0.0 0.0
de alocatii sociale
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0
Protecţie socială în cazuri
9012 1241179.7 4.6 1628716.0 5.2 1378600.6 4.2 1428850.1 4.2 50249.5 103.6
excepţionale
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1241179.7 100.0 1628716.0 100.0 1378600.6 100.0 1428850.1 100.0 50249.5 103.6
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 320 661128.2 53.3 681382.2 41.8 646382.2 46.9 610121.2 46.9 -36261.0 94.4
social
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 661128.2 100.0 681382.2 100.0 646382.2 100.0 610121.2 100.0 -36261.0 94.4
Susținerea financiară a familiilor
defavorizate prin acordarea ajutorului 322 580051.5 46.7 947333.8 58.2 732218.4 53.1 818728.9 53.1 86510.5 111.8
pentru perioada rece a anului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 580051.5 100.0 947333.8 100.0 732218.4 100.0 818728.9 100.0 86510.5 111.8
Protecţia socială a unor categorii de
9019 468782.0 1.7 677337.6 2.2 654674.4 2.0 654987.9 2.0 313.5 100.0
cetăţeni
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 20910.2 4.5 30000.0 4.4 30000.0 4.6 30000.0 4.6 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 447871.8 95.5 647337.6 95.6 624674.4 95.4 624987.9 95.4 313.5 100.1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
183 44866.9 9.6 60826.9 9.0 60826.9 9.3 60826.9 9.3 0.0 100.0
sanatorial
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2021 2022
Devieri 2022 scontat
Cod /2022 precizat
Denumirea P1 - Executat Aprobat Precizat Scontat
P3

% din

% din

% din

% din

mii lei
total

total

total

total
mii

mii

mii

mii
lei

lei

lei

lei

%
Transferuri de la bugetul de stat 44866.9 100.0 60826.9 100.0 60826.9 100.0 60826.9 100.0 0.0 100.0
Asigurarea dreptului la tratament balneo-
184 20910.2 4.5 30000.0 4.4 30000.0 4.6 30000.0 4.6 0.0 100.0
sanatorial a persoanelor asigurate
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 20910.2 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0 30000.0 100.0 0.0 100.0
Transferuri de la bugetul de stat 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară
integrală de stat beneficiarilor de pensii și
267 44340.2 9.5 44999.2 6.6 44999.2 6.9 44999.2 6.9 0.0 100.0
alocații sociale, categorii de populaţie din
stînga Nistrului
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 44340.2 100.0 44999.2 100.0 44999.2 100.0 44999.2 100.0 0.0 100.0
Acordarea dreptului la alocaţii de stat
305 17798.9 3.8 15840.8 2.3 19400.4 3.0 19400.4 3.1 0.0 100.0
pentru merite deosebite față de stat
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 17798.9 100.0 15840.8 100.0 19400.4 100.0 19400.4 100.0 0.0 100.0
Susţinerea financiară a participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la 306 67971 14.5 76547.5 11.3 75828.8 11.6 75828.8 11.6 0.0 100.0
Cernobîl şi familiilor lor
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 67971 100.0 76547.5 100.0 75828.8 100.0 75828.8 100.0 0.0 100.0
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de
stat unor categorii de populaţie din rîndul
307 263990.4 56.3 359167.1 53.0 359167.1 54.9 359167.1 54.9 0.0 100.0
beneficiarilor de pensii sau de alocaţii
sociale de stat şi familiilor lor.
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 263990.4 100.0 359167.1 100.0 359167.1 100.0 359167.1 100.0 0.0 100.0
Acordarea dreptului la indemnizație viageră
sportivilor de performanță care s-au retras
318 7816.4 1.7 9956.1 1.5 9956.1 1.5 10269.6 1.5 313.5 103.1
din activitatea sportivă și antrenorilor
acestora
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 7816.4 100.0 9956.1 100.0 9956.1 100.0 10269.6 100.0 313.5 103.1
Protecţia socială a angajaţilor cu copii în
520 0.0 80000.0 11.8 1000.0 0.2 1000.0 0.2 0.0 100.0
cazul suspendării procesului educaţional
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat #DIV/0! 80000.0 100.0 1000.0 100.0 1000.0 100.0 0.0 100.0
Prestarea altor tipuri de servicii sociale
0.0
unor categorii de populație 348 1088
inclusiv din contul: 0.0
Resurse generale ale BASS 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 1088 0.0
Acordarea ajutorului material unic unor
categorii de populatie din rindul 8.2 8.2 0.0 100.0
beneficiarilor de alocatii lunare de stat 524 53495.9 53495.9
inclusiv din contul:
Resurse generale ale BASS 0.0 0.0 0.0
Transferuri de la bugetul de stat 53495.9 100.0 53495.9 100.0 0.0 100.0