Sunteți pe pagina 1din 73

LEGE Nr.

8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe Text n vigoare ncepnd cu data de 25 noiembrie 2010 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pn la 26 octombrie 2010. Act de baz #B: Legea nr. 8/1996 Acte modificatoare #M1: Legea nr. 146/1997 #M2: Legea nr. 285/2004 #M3: Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 123/2005 #M4: Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 190/2005 #M5: Legea nr. 329/2006 #M6: Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 571/2010 #M7: Legea nr. 202/2010 Modific rile i complet rile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. n fa a fiec rei modific ri sau complet ri este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv , n forma #M1, #M2 etc.
#CIN NOT : n textul actualizat, toate sumele exprimate anterior n lei vechi au fost transformate n lei noi. #B TITLUL I Dreptul de autor

PARTEA I Dispozi ii generale CAP. 1 Dispozi ii introductive


#M2

ART. 1 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau tiin ifice, precum i asupra altor opere de crea ie intelectual este recunoscut i garantat n condi iile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului i compor t atribute de ordin moral i patrimonial. #M5 (2) Opera de crea ie intelectual este recunoscut i protejat , independent de aducerea la cuno tin a public , prin simplul fapt al realiz rii ei, chiar n form nefinalizat . #B ART. 2 Recunoa terea drepturilor prev zute n prezenta lege nu prejudiciaz i nu exclude protec ia acordat prin alte dispozi ii legale. CAP. 2 Subiectul dreptului de autor ART. 3 (1) Este autor persoana fizic sau persoanele fizice care au creat opera. #M5 (2) n cazurile expres prev zute de lege, pot beneficia de protec ia acordat autorului persoanele juridice i persoanele fizice, altele dect autorul. #B (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite n condi iile legii. ART. 4 (1) Se prezum a fi autor, pn la proba contrar , persoana sub numele c reia opera a fost adus pentru prima dat la cuno tin public . #M5 (2) Cnd opera a fost adus la cuno tin a public sub form anonim sau sub un pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercit de persoana fizic sau juridic ce o face public avnd consim mntul autorului, att timp ct acesta nu i dezv luie identitatea. #B ART. 5 (1) Este oper comun opera creat de mai mul i coautori, n colaborare. (2) Dreptul de autor asupra operei comune apar ine coautorilor acesteia, ntre care unul poate fi autorul principal, n condi iile prezentei legi. #M2 (3) n lipsa unei conven ii contrare, coautorii nu pot utiliza op era dect de comun acord. Refuzul consim mntului din partea oric ruia dintre coautori trebuie s fie temeinic justificat.

(4) n cazul n care contribu ia fiec rui coautor este distinct , aceasta poate fi utilizat separat, cu condi ia s nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlal i coautori. #B (5) n cazul utiliz rii operei create n colaborare, remunera ia se cuvine coautorilor n propor iile pe care ace tia le-au convenit. n lipsa unei conven ii, remunera ia se mparte propor ional cu p r ile de contribu ie ale autorilor sau n mod egal, dac acestea nu se pot stabili. ART. 6 (1) Este oper colectiv opera n care contribu iile personale ale coautorilor formeaz un tot, f r a fi posibil, dat fiind natura operei, s se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create. (2) n lipsa unei conven ii contrare, dreptul de autor asupra operei colective apar ine persoanei fizice sau juridice din ini iativa, sub responsabilitatea i sub numele c reia a fost creat . CAP. 3 Obiectul dreptului de autor
#M3 ART. 7 Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de crea ie intelectual n domeniul literar, artistic sau tiin ific, oricare ar fi modalitatea de crea ie, modul sau forma de exprimare i independent de valoarea i des tina ia lor, cum sunt: #B a) scrierile literare i publicistice, conferin ele, predicile, pledoariile, prelegerile i orice alte opere scrise sau orale, precum i programele pentru calculator; b) operele tiin ifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunic rile, studiile, cursurile universitare, manualele colare, proiectele i documenta iile tiin ifice; c) compozi iile muzicale cu sau f r text; d) operele dramatice, dramatico -muzicale, operele coregrafice i pantonimele; e) operele cinematografice, precum i orice alte opere audiovizuale; f) operele fotografice, precum i orice alte opere exprimate printr -un procedeu analog fotografiei; #M2 g) operele de art grafic sau plastic , cum ar fi: operele de sculptur , pictur , gravur , litografie, art monumental , scenografie, tapiserie, ceramic , plastica sticlei i a metalului, desene, design, precum i alte opere de art aplicat produselor destinate unei utiliz ri practice; #B h) operele de arhitectur , inclusiv plan ele, machetele i lucr rile grafice ce formeaz proiectele de arhitectur ;

i) lucr rile plastice, h r ile i desenele din domeniul topografiei, geografiei i tiin ei n general. #M3 j) *** Abrogat #B ART. 8 F r a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecnd de la una sau mai multe opere preexistente, i anume: a) traducerile, adapt rile, adnot rile, lucr rile documentare, aranjamentele muzicale i orice alte transform ri ale unei opere literare, artistice sau tiin ifice care reprezint o munc intelectual de crea ie; b) culegerile de opere literare, artistice sau tiin ifice, cum ar fi: enciclopediile i antologiile, colec iile sau compila iile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie crea ii intelectuale. ART. 9 Nu pot beneficia de protec ia legal a dreptului de autor urm toarele: #M2 a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile tiin ifice, procedeele, metodele de func ionare sau conceptele matematice ca atare i inven iile, con inute ntr -o oper , oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare; #B b) textele oficiale de natur politic , legislativ , administrativ , judiciar i traducerile oficiale ale acestora; c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorit ilor publice i ale organiza iilor , cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul i medalia; d) mijloacele de plat ; e) tirile i informa iile de pres ; f) simplele fapte i date. CAP. 4 Con inutul dreptului de autor ART. 10 Autorul unei opere are urm toarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dac , n ce mod i cnd va fi adus opera la cuno tin public ; b) dreptul de a pretinde recunoa terea calit ii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adus opera la cuno tin public ; d) dreptul de a pretinde respectarea integrit ii operei i de a se opune oric rei modific ri, precum i oric rei atingeri aduse operei, dac prejudiciaz onoarea sau reputa ia sa; #M2

e) dreptul de a retracta opera, desp gubind, dac este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudicia i prin exercitarea retract rii. #B ART. 11 (1) Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri. #M2 (2) Dup moartea autorului, exerci iul drepturilor prev zute la art. 10 lit. a), b) i d) se transmite prin mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe durat nelimitat . Dac nu exist mo tenitori, exerci iul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv care a administrat drepturile autorului sau, dup caz, orga nismului cu cel mai mare num r de membri, din domeniul respectiv de crea ie. #M2 ART. 12 Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dac , n ce mod i cnd va fi utilizat opera sa, inclusiv de a consim i la utilizarea operei d e c tre al ii. #M2 ART. 13 Utilizarea unei opere d na tere la drepturi patrimoniale, distincte i exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: #M3 a) reproducerea operei; #M2 b) distribuirea operei; c) importul n vederea comercializ rii pe pia a intern a copiilor realizate, cu consim mntul autorului, dup oper ; d) nchirierea operei; e) mprumutul operei; f) comunicarea public , direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozi ia publicului, astfel nct s poat fi accesat n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate. #M5 ART. 14 Prin reproducere, n sensul prezentei legi, se n elege realizarea, integral sau par ial , a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, d irect sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc i sub orice form , inclusiv realizarea oric rei nregistr ri sonore sau audiovizuale a unei opere, precum i stocarea permanent ori temporar a acesteia cu mijloace electronice. #M2 ART. 14^1

(1) Prin distribuire, n sensul prezentei legi, se n elege vnzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum i oferirea public a acestora. (2) Dreptul de distribuire se epuizeaz o dat cu prima vnzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe pia a intern , de c tre titularul de drepturi sau cu consim mntul acestuia. #M2 ART. 14^2 Prin import, n sensul prezentei legi, se n elege introducerea pe pia a intern , cu scopul comercializ rii, a originalului sau a copiilor legal realizate ale unei opere fixate pe orice fel de suport. #M2 ART. 14^3 Prin nchiriere, n sensul prezentei legi, se n elege punerea la dispozi ie spre utilizare, pentru un timp limitat i pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere. #M2 ART. 14^4 (1) Prin mprumut, n sensul prezentei legi, se n elege punerea la dispozi ie spre utilizare, pentru un timp limitat i f r un avantaj economic sau comercial direct ori indirect, a unei opere prin intermediul unei institu ii care permite accesul publicului n acest scop. (2) mprumutul efectuat prin biblioteci nu nec esit autorizarea autorului i d dreptul acestuia la o remunera ie echitabil . Acest drept nu poate face obiectul unei renun ri. #M5 (3) Remunera ia echitabil prev zut la alin. (2) nu se datoreaz n cazul n care mprumutul este realizat prin bibliotecile institu iilor de nv mnt i prin bibliotecile publice cu acces gratuit. #M2 (4) mprumutul unor opere fixate n nregistr ri sonore sau audiovizuale nu poate avea loc dect dup 6 luni de la prima distribuire a operei. #M5 (5) Dreptul de mprumut nu se epuizeaz odat cu prima vnzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei opere, pe pia , efectuat sau consim it de titularul de drepturi. #M3 ART. 14^5 Dispozi iile prezentei legi privind nchirierea i mprumutul nu se aplic : a) construc iilor rezultate din proiecte arhitecturale; #M5 b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de art aplicat , utilizate pentru realizarea produselor de consum;

c) originalelor sau copiilor operelor, realizate n scopul comunic rii publice ori pentru a c ror utilizare exist un contract; #M3 d) lucr rilor de referin pentru consultare imediat sau pentru mprumut ntre institu ii; e) operelor create de autor n cadrul contractului individual de munc , dac acestea sunt utilizate de c tre cel care a angajat autorul, n cadrul activit ii obi nuite. #M5 ART. 15 (1) Se consider comunicare public orice comunicare a unei op ere, realizat direct sau prin orice mijloace tehnice, f cut ntr -un loc deschis publicului sau n orice loc n care se adun un num r de persoane care dep e te cercul normal al membrilor unei familii i al cuno tin elor acesteia, inclusiv reprezentarea scenic , recitarea sau orice alt modalitate public de execu ie ori de prezentare direct a operei, expunerea public a operelor de art plastic , de art aplicat , fotografic i de arhitectur , proiec ia public a operelor cinematografice i a altor ope re audiovizuale, inclusiv a operelor de art digital , prezentarea ntr-un loc public, prin intermediul nregistr rilor sonore sau audiovizuale, precum i prezentarea ntr-un loc public, prin intermediul oric ror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De as emenea, se consider public orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau f r fir, realizat prin punerea la dispozi ie publicului, inclusiv prin internet sau alte re ele de calculatoare, astfel nct oricare dintre membrii publicului s poat avea acces la aceasta din orice loc sau n orice moment ales n mod individual. #M2 (2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea public sau punerea la dispozi ia publicului a operelor nu se consider epuizat prin nici un act de comunicare public sau de punere la dispozi ia publicului. #M5 ART. 15^1 n sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se n elege: a) emiterea unei opere de c tre un organism de radiodifuziune ori de televiziune, prin orice mijloc ce serve te la propagare a f r fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor, ori a reprezent rii acestora, inclusiv comunicarea ei public prin satelit, n scopul recep ion rii de c tre public; b) transmiterea unei opere sau a reprezent rii acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibr optic sau prin orice alt procedeu similar, cu excep ia re elelor de calculatoare, n scopul recep ion rii ei de c tre public. #M5 ART. 15^2 Prin retransmiterea prin cablu, n sensul prezentei legi, se n elege retransmiterea simultan , nealterat i integral , de c tre un operator, prin mijloacele prev zute la art. 15^1 lit. b) sau printr-un sistem de difuzare prin unde ultrascurte, pentru recep ionarea de c tre public, a unei transmisii ini iale, cu sau f r fir, inclusiv prin

satelit, de servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, destinate recep ion rii de c tre public. #M2 ART. 16 Prin realizarea de opere derivate, n sensul prezentei legi, se n elege traducerea, publicarea n culegeri, adaptarea, precum i orice alt transformare a unei opere preexistente, dac aceasta constituie crea ie intelectual . #M2 ART. 17 *** Abrogat ART. 18 *** Abrogat ART. 19 *** Abrogat ART. 20 *** Abrogat #M5 ART. 21 (1) Autorul unei opere originale de art grafic sau plastic ori al unei opere fotografice beneficiaz de un drept de suit , reprezentnd dreptul de a ncasa o cot din pre ul net de vnzare ob inut la orice revnzare a operei, ulterioar primei nstr in ri de c tre autor, precum i dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se afl opera sa. #M2 (2) Dreptul men ionat la alin. (1) se aplic tuturor actelor de revnzare a unei opere originale de art grafic sau plastic ori a unei opere foto grafice care implic , n calitate de vnz tori, cump r tori sau intermediari, saloane, galerii de art , precum i orice comerciant de opere de art . #M5 (3) n sensul prezentei legi, copiile operelor originale de art sau fotografice, care au fost f cute ntr-un num r limitat de c tre nsu i autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de art originale. (4) Suma datorat n temeiul alin. (1) se calculeaz conform urm toarelor cote, f r a putea dep i 12.500 euro sau contravaloarea n lei: a) de la 300 la 3.000 euro - 5%; b) de la 3.000,01 la 50.000 euro - 4%; c) de la 50.000,01 la 200.000 euro - 3%; d) de la 200.000,01 la 350.000 euro - 1%; e) de la 350.000,01 la 500.000 euro - 0,5%; f) peste 500.000 euro - 0,25% . (5) Vnz torul trebuie s i comunice autorului informa iile prev zute la alin. (1), n termen de dou luni de la data vnz rii, r spunznd d e re inerea procentelor sau cotelor din pre ul de vnzare, f r ad ugarea altor taxe, i de plata c tre autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). #M2

(6) Beneficiarii dreptului de suit sau reprezentan ii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revnz rii, persoanelor prev zute la alin. (2) informa ii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suit nu poate face obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri. #M5 ART. 22 Proprietarul sau posesorul unei opere este dator s permit accesul autorului operei i s o pun la dispozi ie acestuia, dac acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului s u de autor i cu condi ia ca prin aceasta s nu se aduc atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului. n acest caz, proprietarul sau posesorul poate pretinde autorului operei o garan ie suficient pentru securitatea operei, asigurarea acesteia la o sum ce reprezint valoarea pe pia a originalului, precum i o remunera ie corespunz toare. #M5 ART. 23 (1) Proprietarul originalului unei opere nu are dreptul s o distrug nainte de a o oferi autorului ei la pre ul de cost al materialului. (2) Dac nu este posibil returnarea originalului, proprietarul va permite autorului s fac o copie a operei, ntr-o manier corespunz toare. (3) n cazul unei structuri arhitecturale, autorul are numai dreptul de a face fotografii ale operei i de a solicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.
#B CAP. 5 Durata protec iei dreptului de autor

ART. 24 (1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau tiin ifice se na te din momentul cre rii operei, oricare ar fi modul sau forma concret de exprimare. #M5 (2) Dac opera este creat , ntr-o perioad de timp, n p r i, serii, volume i n orice alte forme de dezvoltare creativ , termenul de protec ie va fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. #M2 ART. 25 (1) Drepturile patrimoniale prev zute la art. 13 i 21 dureaz tot timpul vie ii autorului, iar dup moartea acestuia se transmit prin mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe o perioad de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adus la cuno tin public n mod legal. Dac nu exist mo tenitori, exerci iul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv mandatat n timpul vie ii de c tre autor sau, n lipsa unui mandat, organismului de gestiune colectiv cu cel mai mare num r de membri, din domeniul respectiv de crea ie. #M5

(2) Persoana care, dup ncetarea protec iei dreptului de autor, aduce la cuno tin a public , n mod legal, pentru prima oar , o oper nepublicat nainte beneficiaz de protec ia echivalent cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. Durata prot ec iei acestor drepturi este de 25 ani, ncepnd din momentul n care a fost adus pentru prima oar la cuno tin a public n mod legal. #M5 ART. 26 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor aduse la cuno tin a public n mod legal, sub pseudonim sau f r indicarea autorului, este de 70 de ani de la data aducerii la cuno tin a public a acestora. #M2 (2) n cazul n care identitatea autorului este adus la cuno tin public nainte de expirarea termenului prev zut la alin. (1) sau pseudonimul adoptat de autor nu las nici o ndoial asupra identit ii autorului, se aplic dispozi iile art. 25 alin. (1). #B ART. 27 (1) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor realizate n colaborare este de 70 de ani de la moartea ultimul ui coautor. (2) n cazul n care contribu iile coautorilor sunt distincte, durata drepturilor patrimoniale pentru fiecare dintre acestea este de 70 de ani de la moartea fiec rui coautor. ART. 28 Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor c olective este de 70 de ani de la data aducerii operelor la cuno tin public . n cazul n care aceasta nu se realizeaz timp de 70 de ani de la crearea operelor, durata drepturilor patrimoniale expir dup trecerea a 70 de ani de la crearea operelor. #M2 ART. 29 *** Abrogat #M2 ART. 30 Drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator dureaz tot timpul vie ii autorului, iar dup moartea acestuia se transmit prin mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe o perioad de 70 de ani. #B ART. 31 Modific rile neesen iale, ad ug rile, t ieturile sau adapt rile aduse n vederea selec iei ori aranj rii, precum i corectarea con inutului unei opere sau colec ii, care sunt necesare pentru continuarea activit ii colec iei n modul n car e a inten ionat autorul operei, nu vor extinde termenul de protec ie a acestei opere sau colec ii. ART. 32 Termenele stabilite n prezentul capitol se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor mor ii autorului sau aducerii operei la cuno tin public , dup caz.

CAP. 6 Limitele exercit rii dreptului de autor


#M2 ART. 33 (1) Sunt permise, f r consim mntul autorului i f r plata vreunei remunera ii, urm toarele utiliz ri ale unei opere aduse anterior la cuno tin public , cu condi ia ca acestea s fie conforme bunelor uzan e, s nu contravin exploat rii normale a operei i s nu l prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere n cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguran public ; b) utilizarea de scurte citate dintr-o oper , n scop de analiz , comentariu sau critic ori cu titlu de exemplificare, n m sura n care folosirea lor justific ntinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere n publica ii, n emisiuni de radio sau de televiziune ori n nregistr ri sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv nv mntului, precum i reproducerea pentru nv mnt, n cadrul institu iilor de nv mnt sau de ocrotire social , de articole izolate sau de scurte extrase din opere, n m sura justificat de scopul urm rit; d) reproducerea pentru informare i cercetare de scurte extrase din opere, n cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor institu iilor publice culturale sau tiin ifice, care func ioneaz f r scop lucrativ; reproducerea integral a exemplarului unei opere este permis , pentru nlocuirea acestuia, n cazul distrugerii, al deterior rii grave sau al pierderii exemplarului unic din colec ia permanent a bibliotecii sau a arhivei respective; #M5 e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de institu iile de nv mnt sau de muzee ori de c tre arhive, care nu sunt realizate n scopul ob inerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect; #M2 f) reproducerea, cu excluderea oric ror mijloace care vin n contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea c tre public a imaginii unei opere de arhitectur , art plastic , fotografic sau art aplicat , amplasat permanent n locuri publice, n a fara cazurilor n care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunic ri i dac este utilizat n scopuri comerciale; g) reprezentarea i executarea unei opere n cadrul activit ilor institu iilor de nv mnt, exclusiv n scopuri specifice i cu condi ia ca att reprezentarea sau executarea, ct i accesul publicului s fie f r plat ; h) utilizarea operelor n timpul celebr rilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate public ; i) utilizarea, n scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate n cadrul expozi iilor cu acces public sau cu vnzare, al trgurilor, licita iilor publice de opere de art , ca mijloc de promovare a evenimentului, excluznd orice utilizare comer cial .

(2) n condi iile prev zute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea c tre public, f r un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic: a) de scurte extrase din articole de pres i report aje radiofonice sau televizate, n scopul inform rii asupra problemelor de actualitate, cu excep ia celor pentru care o astfel de utilizare este, n mod expres, rezervat ; b) de scurte fragmente ale conferin elor, alocu iunilor, pledoariilor i ale altor opere de acela i fel, care au fost exprimate oral n public, cu condi ia ca aceste utiliz ri s aib ca unic scop informarea privind actualitatea; c) de scurte fragmente ale operelor, n cadrul informa iilor privind evenimentele de actualitate, dar numai n m sura justificat de scopul inform rii; d) de opere, n cazul utiliz rii exclusiv pentru ilustrare n nv mnt sau pentru cercetare tiin ific ; #M5 e) de opere, n beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap i n limita cerut de handicapul respectiv. #M3 (3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, n condi iile prev zute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii i constituie o parte integrant i esen ial a unui proces tehnic i al c ror scop unic este s permit transmiterea, n cadrul unei re ele ntre ter i, de c tre un intermediar, sau utilizarea licit a unei opere ori a altui obiect protejat i care nu au o semnifica ie economic de sine st t toare. #M2 (4) n toate cazurile prev zute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) i la alin. (2) trebuie s se men ioneze sursa i numele autorului, cu excep ia cazului n care acest lucru se dovede te a fi imposibil; n cazul operelor de art plastic , fotografic sau de arhitectur trebuie s se men ioneze i locul unde se g se te originalul. #M5 ART. 34 (1) Nu constituie o nc lcare a dreptului de autor, n sensul prezentei legi, reproducerea unei opere f r consim mntul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condi ia ca opera s fi fost adus anterior la cuno tin a public , iar reproducerea s nu contravin utiliz rii normale a operei i s nu l prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza nregistr ri sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum i pentru aparatele concepute pentru realizarea de copii, n situa ia prev zut la alin. (1), se va pl ti o remunera ie compensatorie stabilit prin negociere, conform prevederilor prezentei legi. #B ART. 35

Transformarea unei opere, f r consim mntul autorului i f r plata unei remunera ii, este permis n urm toarele cazuri: a) dac este o transformare privat , care nu este destinat i nu este pus la dispozi ia publicului; b) dac rezultatul transform rii este o parodie sau o caricatur , cu condi ia ca rezultatul s nu creeze confuzie n ce prive te opera original i autorul acesteia; c) dac transformarea este impus de scopul utiliz rii permise de autor; #M5 d) dac rezultatul transform rii este o prezentare rezumativ a operelor n scop didactic, cu men ionarea autorului. #M2 ART. 36 *** Abrogat #M3 ART. 37 (1) n scopul de a testa func ionarea produselor la momentul fabric rii sau vnz rii, societ ile comerciale care produc ori vnd nregistr ri sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea public a acestora, precum i echipament pentru receptarea de emisiuni de radio i de televiziune pot reproduce i prezenta extrase din opere, cu condi ia ca aceste opera iuni s fie reduse la dimensiunile necesare test rii. #M5 (2) Pentru supravegherea utiliz rii repertoriului propriu de c tre ter i, organismele de gestiune colectiv pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, f r a fi necesar autorizarea acestora i f r plat , putnd solicita n acest scop i informa ii de interes public, de inute, potrivit legii, d e institu iile publice competente. #M5 ART. 38 (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere c tre un organism de radiodifuziune sau de televiziune d dreptul acestuia s nregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, n scopul realiz rii, o singur dat , a radiodifuz rii autorizate. n cazul unei noi radiodifuz ri a operei astfel nregistrate, este necesar o nou autorizare din partea autorilor, n schimbul unei remunera ii care nu poate face obiectul unei renun ri. Dac n termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicit aceast autorizare, nregistrarea trebuie distrus . (2) n cazul nregistr rilor temporare ale unor opere realizate prin mijloace proprii de organismele de radiodifuziune sau de televiziune pentru propriile emisiuni, conservarea acestor nregistr ri n arhivele oficiale este permis n cazul n care prezint o valoare documentar deosebit .
#B CAP. 7 Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

Sec iunea I Dispozi ii comune ART. 39 (1) Autorul sau titularul dreptului de autor poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale. (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale ale autorului poate fi limitat la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu i pentru o anumit durat . (3) Drepturile patrimoniale ale autorului sau ale titularului dreptului de autor se pot transmite prin cesiune exclusiv ori neexclusiv . (4) n cazul cesiunii exclusive, nsu i titularul dreptului de autor nu mai poate utiliza opera n modalit ile, pe termenul i pentru terit oriul convenite cu cesionarul i nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii trebuie s fie expres prev zut n contract. (5) n cazul cesiunii neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el nsu i opera i poate transmite dreptul neexclusiv i altor persoane. (6) Cesionarul neexclusiv nu poate ceda dreptul s u unei alte persoane dect cu consim mntul expres al cedentului. (7) Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale tit ularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dac nu s -a convenit altfel. (8) Consim mntul men ionat la alin. (6) nu este necesar n cazul n care cesionarul, persoan juridic , se transform prin una dintre modalit ile prev zute de lege. #M2 ART. 40 n cazul cesiunii dreptului la reproducere a unei opere se prezum c dreptul la distribuirea copiilor unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat, cu excep ia dreptului la import, dac nu se prevede altfel prin contract. #M5 ART. 41 (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie s prevad drepturile patrimoniale transmise i s men ioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalit ile de utilizare, durata i ntinderea cesiunii, precum i remunera ia titularului dreptului de autor. Absen a oric reia dintre aceste prevederi d dreptul p r ii interesate de a cere rezilierea contractului. #B (2) Cesiunea drepturilor patrimoniale privind totalitatea operelor viitoare ale autorului, nominalizate sau nenominalizate, este lovit de nulitate absolut . ART. 42 Existen a i con inutul contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale se pot dovedi numai prin forma scris a acestuia. Fac excep ie contractele avnd drept obiect opere utilizate n pres . #M2 ART. 43

(1) Remunera ia cuvenit n temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabile te prin acordul p r ilor. Cuantumul remunera iei se calculeaz fie propor ional cu ncas rile provenite din utilizarea operei, fie n sum fix sau n orice alt mod. (2) Cnd remunera ia nu a fost stabilit prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdic ionale competente, potrivit legii, stabilirea remunera iei. Aceasta se va face avndu-se n vedere sumele pl tite uzual pentru aceea i catego rie de opere, destina ia i durata utiliz rii, precum i alte circumstan e ale cazului. #B (3) n cazul unei dispropor ii evidente ntre remunera ia autorului operei i beneficiile celui care a ob inut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate s olicita organelor jurisdic ionale competente revizuirea contractului sau m rirea convenabil a remunera iei. (4) Autorul nu poate s renun e anticipat la exerci iul dreptului prev zut la alin. (3). #M2 ART. 44 (1) n lipsa unei clauze contractuale contrare, pentru operele create n ndeplinirea atribu iilor de serviciu precizate n contractul individual de munc , drepturile patrimoniale apar in autorului operei create. n acest caz, autorul poate autoriza utilizarea operei de c tre ter i, numai cu consim mntul angajatorului i cu recompensarea acestuia pentru contribu ia la costurile crea iei. Utilizarea operei de c tre angajator, n cadrul obiectului de activitate, nu necesit autorizarea angajatului autor. (2) n cazul n care clauza prev zut la alin. (1) exist , aceasta urmeaz s cuprind termenul pentru care au fost cesionate drepturile patrimoniale de autor. n absen a preciz rii termenului, acesta este de trei ani de la data pred rii operei. (3) Dup expirarea termenelor prev zute la alin. (2), n lipsa unei clauze contrare, angajatorul este ndrept it s i pretind autorului plata unei cote rezonabile din veniturile ob inute din utilizarea operei sale, pentru a compensa costurile suportate de angajator pentru crearea operei de c tre angajat, n cadrul atribu iilor de serviciu. (4) La expirarea termenului men ionat la alin. (2) drepturile patrimoniale revin autorului. (5) Autorul unei opere create n cadrul unui contract individual de munc i p streaz dreptul exclusiv de utilizare a operei, ca parte din ansamblul crea iei sale. #B ART. 45 (1) n lipsa unei conven ii contrare, titularul dreptului de autor asupra unei opere ap rute ntr-o publica ie periodic p streaz dreptul de a o utiliza sub orice form , cu condi ia s nu prejudicieze publica ia n care a ap rut opera. (2) n lipsa unei conven ii contrare, titularul dreptului de autor poate dispune liber de oper , dac aceasta nu a fost publicat n termen de o lun de la data accept rii, n cazul unui cotidian, sau n termen de 6 luni, n cazul altor publica ii. #M2

ART. 46 (1) n cazul contractului de comand pentru opere viitoare, n lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale apar in autorului. (2) Contractul de comand a unei opere viitoare trebuie s cuprind att termenul de predare, ct i termenul de acceptare a operei. #M5 (3) Persoana care comand opera are dreptul s denun e contractul dac opera nu ndepline te condi iile stabilite. n caz de denun are a contractului, sumele ncasate de autor i r mn acestuia. Dac , n vederea cre rii unei opere care a f cut obiectul unui contract de comand , s-au executat lucr ri preg titoare, autorul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate. #M2 ART. 47 (1) Autorul poate solicita desfiin area contractului de cesiune a dreptului patrimonial n cazul n care cesionarul nu l utilizeaz sau l utilizeaz ntr -o m sur insuficient i dac , prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate considerabil. (2) Autorul nu poate solicita desfiin area contractului de cesiune, dac motivele de neutilizare sau de utilizare insuficient se datoreaz propriei culpe, faptei unui ter , unui caz fortuit sau de for major . (3) Desfiin area contractului de cesiune, men ionat la alin. (1), nu poate fi solicitat nainte de expirarea a doi ani de la data cesion rii dreptului patrimonial asupra unei opere. n cazul operelor cedate pentru publica iile cotidiene, acest termen va fi de trei luni, iar n cazul publica iilor periodice, de un an. #B (4) Proprietarul originalului unei opere de art plastic sau fotografic are dreptul s o expun public, chiar dac aceasta nu a fost adus la cuno tin public , n afara cazului n care autorul a exclus n mod expres acest drept prin actul de nstr inare a originalului. (5) Autorul nu poate renun a anticipat la exercitarea dreptului s u de a solicita desfiin area contractului de cesiune men ionat la alin. (1). #M2 (6) Dobndirea propriet ii asupra suportului material al operei nu confer prin ea ns i un drept de utilizare asupra operei.
#B Sec iunea a II-a Contractul de editare #M2 ART. 48 (1) Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedeaz editorului, n schimbul unei remunera ii, dreptul de a reproduce i de a distribui opera.

(2) Nu constituie contract de editare conven ia prin care titularul dreptului de autor l mputernice te, pe cheltuiala sa, pe un editor, pentru a reprodu ce i, eventual, a distribui opera. #B (3) n situa ia prev zut la alin. (2) se aplic prevederile de drept comun referitoare la contractul de antrepriz . ART. 49 Titularul dreptului de autor poate ceda editorului i dreptul de a autoriza trad ucerea i adaptarea operei. #M2 ART. 50 Cesiunea c tre editor a dreptului de a autoriza alte persoane s adapteze opera sau s o utilizeze n orice alt mod trebuie s fac obiectul unei prevederi contractuale exprese. #B ART. 51 (1) Contractul de editare trebuie s cuprind clauze cu privire la: a) durata cesiunii; b) natura exclusiv sau neexclusiv i ntinderea teritorial a cesiunii; c) num rul maxim i minim al exemplarelor; d) remunera ia autorului, stabilit n condi iile prezentei legi; e) num rul de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit; f) termenul pentru apari ia i difuzarea exemplarelor fiec rei edi ii sau, dup caz, ale fiec rui tiraj; g) termenul de predare a originalului operei de c tre autor; h) procedura de control al num rului de exemplare produse de c tre editor. (2) Absen a oric reia dintre clauzele prev zute la lit. a), b) i d) d dreptul p r ii interesate de a cere anularea contractului. ART. 52 (1) Editorul care a dobndit dreptul de publicare a operei sub forma unui volum are, fa de al i ofertan i similari, la pre egal, dreptul prioritar de publicare a operei n form electronic . Editorul trebuie s opteze n scris, n cel mult 30 de zil e de la primirea ofertei scrise a autorului. (2) Dreptul men ionat la alin. (1) este valabil timp de 3 ani de la data public rii operei. ART. 53 Editorul este obligat s permit autorului s aduc mbun t iri sau alte modific ri operei n cazul unei edi ii noi, cu condi ia ca aceste mbun t iri sau modific ri s nu m reasc esen ial costurile editorului i s nu schimbe caracterul operei, dac n contract nu se prevede altfel. ART. 54 Editorul va putea ceda contractul de editare numai cu consim mntul autorului. ART. 55

Editorul este obligat s napoieze autorului originalul operei, originalele operelor de art , ilustra iile i orice alte documente primite pentru publicare, dac nu s -a convenit altfel. #M2 ART. 56 (1) n lipsa unei clauze contrare, contractul de editare va nceta dup expirarea duratei stabilite sau dup epuizarea ultimei edi ii convenite. #B (2) Se consider epuizate edi ia sau tirajul al c ror num r de exemplare nevndute este mai mic de 5% din num rul total de exemplare i, n orice caz, dac este mai mic de 100 de exemplare. (3) Dac editorul nu public opera n termenul convenit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiin area contractului i daune pentru neexecutare. n acest caz, autorul p streaz remunera ia primit sau, dup caz, poate solicita plata remunera iei integrale prev zute n contract. (4) Dac termenul pentru publicarea operei nu este prev zut n contract, editorul este obligat s o publice n termen de cel mu lt un an de la data accept rii acesteia. #M5 (5) n cazul n care editorul inten ioneaz s distrug copiile operei, r mase n stoc dup o perioad de 2 ani de la data public rii, i dac n contract nu se prevede o alt perioad , acesta este obligat s le ofere mai nti autorului. #B ART. 57 (1) n cazul distrugerii operei datorit for ei majore, autorul este ndrept it la o remunera ie care i va fi pl tit numai dac opera s -a publicat. #M5 (2) Dac o edi ie preg tit este distrus total, datorit for ei majore, nainte de a fi pus n circula ie, editorul este ndrept it s preg teasc o edi ie nou , iar autorul va avea drept de remunera ie numai pentru una dintre aceste edi ii. (3) Dac o edi ie preg tit este distrus par ial, datorit for ei majore, nainte de a fi pus n circula ie, editorul este ndrept it s reproduc , f r plata remunera iei c tre autor, numai attea copii cte au fost distruse.
#B Sec iunea a III-a Contractul de reprezentare teatral sau de execu ie muzical #M5 ART. 58 (1) Prin contractul de reprezentare teatral ori de execu ie muzical titularul dreptului de autor cedeaz unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta ori de a executa n public o oper actual sau viitoare, literar , dramatic , muzical ,

dramatico-muzical , coregrafic ori o pantomim , n schimbul unei remunera ii, iar cesionarul se oblig s o reprezinte ori s o execute n condi iile convenite. #M2 (2) Se pot ncheia contracte generale de reprezentare teatral sau de execu ie muzical i prin intermediul organismelor de gestiune colectiv , n condi iile prev zute la art. 130 alin. (1) lit. c). #M2 ART. 59 (1) Contractul de reprezentare teatral sau de execu ie muzical se ncheie n scris, pe o durat determinat ori pentru un num r determinat de comunic ri publice. (2) Contractul trebuie s prevad termenul n care va avea loc premiera sau singura reprezentare ori execu ie a operei, dup caz, c aracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum i remunera ia autorului. #M5 (3) ntreruperea reprezent rilor sau execu iilor timp de 2 ani consecutivi, dac nu s a prev zut un alt termen prin contract, d dreptul autorului de a solicita rezilierea contractului i daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun. (4) Beneficiarul unui contract de reprezentare teatral sau de execu ie muzical nu l poate ceda unui ter , organizator de spectacole, f r consim mntul scris al autorului sau al reprezentantului s u, n afar de cazul cesiunii concomitente, total sau par ial , a acestei activit i. #B ART. 60 (1) Cesionarul este obligat s permit autorului s controleze reprezentarea sau executarea operei i s sus in n mod adecvat realizarea condi iilor tehnice pentru interpretarea lucr rii. De asemenea, cesionarul trebuie s trimit autorului programul, afi ele i alte materiale tip rite, recenzii publice despre spectacol, dac nu este prev zut altfel n contract. (2) Cesionarul este obligat s asigure reprezentarea sau executarea public a operei n condi ii tehnice adecvate, precum i respectarea drepturilor autorului. ART. 61 (1) Cesionarul este obligat s comunice periodic titularului dreptului de autor num rul de reprezenta ii sau de execu ii muzicale, precum i situa ia ncas rilor. n acest scop, contractul de reprezentare teatral sau de execu ie muzical trebuie s prevad i perioadele de comunicare, dar nu mai pu in de o dat pe an. (2) Cesionarul trebuie s pl teasc autorului, la termenele prev zute n contract, sumele n cuantumul convenit. ART. 62 Dac cesionarul nu reprezint sau nu execut opera n termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiin area contractului i daune pentru neexecutare. n aceast situa ie, autorul p streaz remunera ia primit sau, dup caz, poate solicita plata remunera iei integrale prev zute n contract.

Sec iunea a IV-a Contractul de nchiriere


#M2 ART. 63 (1) Prin contractul de nchiriere a unei opere, autorul se angajeaz s permit utilizarea, pe timp determinat, cel pu in a unui exemplar al operei sale, n original sau n copie, n special programe pentru calculator ori opere fixate n nregi str ri sonore sau audiovizuale. Beneficiarul dreptului de nchiriere se angajeaz s pl teasc o remunera ie autorului pe perioada ct folose te acel exemplar al operei. (2) Contractul de nchiriere a unei opere este supus dispozi iilor de drept comun privind contractul de loca iune. (3) Autorul p streaz dreptul de autor asupra operei nchiriate, cu excep ia dreptului de distribuire, dac nu s-a convenit altfel. #B PARTEA a II-a Dispozi ii speciale

CAP. 8 Operele cinematografice i alte opere audiovizuale


#M2 ART. 64 Opera audiovizual este opera cinematografic , opera exprimat printr -un procedeu similar cinematografiei sau orice alt oper constnd dintr -o succesiune de imagini n mi care, nso ite sau nu de sunete. #M5 ART. 65 (1) Regizorul sau, dup caz, realizatorul operei audiovizuale este persoana fizic care, n contractul cu produc torul, i asum conducerea cre rii i realiz rii operei audiovizuale, n calitate de autor princi pal. #B (2) Produc torul unei opere audiovizuale este persoana fizic sau juridic ce i asum responsabilitatea producerii operei i, n aceast calitate, organizeaz realizarea operei i furnizeaz mijloacele necesare tehnice i financiare. #M3 (3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scris a contractului dintre produc tor i autorul principal este obligatorie. #M3 ART. 66 Sunt autori ai operei audiovizuale, n condi iile prev zute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adapt rii, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii

special create pentru opera audiovizual i autorul grafic pentru operele de anima ie sau al secven elor de anima ie, cnd acestea din urm reprezint o parte important a operei. n contractul dintre produc torul i regizorul sau realizatorul operei p r ile pot conveni s fie inclu i ca autori ai operei audiovizuale i al i creatori care au contribuit substan ial la crearea acesteia. #M2 ART. 67 (1) n cazul n care unul dintre autorii prev zu i la art. 66 refuz s definitiveze contribu ia sa la opera audiovizual sau se afl n imposibilitatea de a o face, el nu se va putea opune folosirii acesteia n vederea definitiv rii operei audiovizuale. Acest autor va avea dreptul la remunera ie pentru contribu ia avut . #B (2) Opera audiovizual se consider finit , cnd versiunea definitiv a fost stabilit de comun acord ntre autorul principal i produc tor. (3) Este interzis distrugerea suportului original al versiunii definitive a operei audiovizuale n forma copiei -standard. #M2 (4) Autorii operei audiovizuale, al ii dect autorul principal, nu se pot opune aducerii la cuno tin public , precum i utiliz rii specifice a versiunii definitive a operei, integral sau par ial. #B ART. 68 (1) Dreptul la adaptarea audiovizual este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere preexistente de a o transforma sau de a o includ e ntr-o oper audiovizual . (2) Cesiunea dreptului prev zut la alin. (1) se poate face numai pe baza unui contract scris ntre titularul dreptului de autor i produc torul operei audiovizuale, distinct de contractul de editare a operei. (3) Prin ncheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transfer unui produc tor dreptul exclusiv de transformare i de includere a operei respective ntr -o oper audiovizual . (4) Autorizarea acordat de titula rul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie s prevad expres condi iile produc iei, difuz rii i proiec iei operei audiovizuale. ART. 69 Drepturile morale asupra operei finite sunt recunoscute numai autorilor stabili i potrivit art. 66 din prezenta lege. #M3 ART. 70 (1) Prin contractele ncheiate ntre autorii operei audiovizuale i produc tor, n lipsa unei clauze contrare, se prezum c ace tia, cu excep ia autorilor muzicii special create, i cedeaz produc torului drepturi le exclusive privind utilizarea operei n

ansamblul s u, prev zute la art. 13, precum i dreptul de a autoriza dublarea i subtitrarea, n schimbul unei remunera ii echitabile. #M2 (2) n lipsa unei clauze contrare, autorii operei audiovizuale, precum i al i autori ai unor contribu ii la aceasta, i p streaz toate drepturile de utilizare separat a propriilor contribu ii, precum i dreptul de a autoriza i/sau de a interzice u tiliz ri n afara celei specifice a operei, integral sau par ial, cum ar fi utilizarea unor fragmente din opera cinematografic pentru publicitate, alta dect pentru promovarea operei, n condi iile prezentei legi. #M2 ART. 71 (1) n lipsa unei clauze contrare, remunera ia pentru fiecare mod de utilizare a operei audiovizuale este propor ional cu ncas rile brute rezultate din utilizarea operei. (2) Produc torul este obligat s remit autorilor, periodic, situa ia ncas rilor percepute dup fiecare mod de utilizare. Autorii primesc remunera iile cuvenite fie prin intermediul produc torului, fie direct de la utilizatori, fie prin organismele de gestiune colectiv a drepturilor de autor, pe baza contractelor generale nche iate de acestea cu utilizatorii. Pentru dreptul de nchiriere, autorii primesc remunera ia conform prevederilor art. 111^1. (3) Dac produc torul nu finalizeaz opera audiovizual n timp de cinci ani de la ncheierea contractului sau nu difuzeaz oper a audiovizual ntr-un an de la finalizarea acesteia, coautorii pot cere rezilierea contractului, dac nu s -a convenit altfel.
#B CAP. 9 Programele pentru calculator

ART. 72 (1) Prin prezenta lege, protec ia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplica ie i sistemele de operare, exprimate n orice fel de limbaj, fie n cod-surs sau cod-obiect, materialul de concep ie preg titor, precum i manualele. (2) Ideile, procedeele, metodele de func ionare, conceptele matematice i principiile care stau la baza oric rui element dintr -un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfe elor sale, nu sunt protejate. #M2 ART. 73 (1) Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaz n mod corespunz tor de drepturile prev zute de prezenta lege, n partea I a prezentului titlu, ndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza i de a autoriza:

a) reproducerea permanent sau temporar a unui program, integr al sau par ial, prin orice mijloc i sub orice form , inclusiv n cazul n care reproducerea este determinat de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afi area sau transmiterea n re ea; #B b) traducerea, adaptarea, aranjarea i orice alte tran sform ri aduse unui program pentru calculator, precum i reproducerea rezultatului acestor opera iuni, f r a prejudicia drepturile persoanei care transform programul pentru calculator; #M5 c) distribuirea i nchirierea originalului sau ale copiilor, sub orice form , ale unui program pentru calculator. (2) Prima vnzare a copiei unui program pentru calculator pe pia a intern de c tre titularul drepturilor sau cea f cut cu consim mntul acestuia epuizeaz dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe pia a intern . #M2 ART. 74 n lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mul i angaja i n exercitarea atribu iilor de serviciu ori dup instruc iunile celui care angajeaz , apar in acestuia din urm . #M2 ART. 75 (1) n lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezum c : #B a) utilizatorului i se acord dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator; b) utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator. (2) Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implic i transferul dreptului de autor asupra acestuia. #M2 ART. 76 n lipsa unei clauze contrare, nu sunt supuse autoriz rii titularului dreptului de autor actele prev zute la art. 73 lit. a) i b), dac acestea sunt necesare pentru a permite dobnditorului legitim s utilizeze programul pentru calculator ntr -un mod corespunz tor destina iei sale, inclusiv pentru corectarea erorilor. #M2 ART. 77 (1) Utilizatorul autorizat al unui program pentru calculator poate face, f r autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de arhiv sau de siguran , n m sura n care aceasta este necesar pentru asigurarea utiliz rii programului. (2) Utilizatorul autorizat al copiei unui program pentru calculator poate, f r autorizarea titularului dreptului de autor, s analizeze, s studieze sau s testeze

func ionarea acestui program, n scopul de a determina ideile i principiile care stau la baza oric rui element al acestuia, cu ocazia efectu rii oric ror opera iuni de instalare, afi are, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, opera iuni pe care este n drept s le efectueze. #B (3) Dispozi iile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplic progr amelor pentru calculator. #M2 ART. 78 Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci cnd reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabil pentru ob inerea informa iilor necesare interoperabilit ii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dac sunt ndeplinite urm toarele condi ii: #B a) actele de reproducere i de traducere sunt ndeplinite de o persoan care de ine dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoan care ndepline te aceste ac iuni n numele celei dinti, fiind abilitat n acest scop; b) informa iile necesare interoperabilit ii nu sunt u or i rapid accesibile persoanelor prev zute la lit. a) a prezentului articol; c) actele prev zute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la p r ile de program necesare interoperabilit ii. ART. 79 Informa iile ob inute prin aplicarea art. 78: #M5 a) nu pot fi utilizate n alte scopuri dect la realizarea interoperabilit ii programului pentru calculator, creat independent; #B b) nu pot fi comunicate altor persoane, n afara cazului n care comunicarea se dovede te necesar interoperabilit ii programului pentru calculator, creat independent; #M2 c) nu pot fi utilizate pentru definitivarea, producerea ori comercializarea unui program pentru calculator, a c rui expresie este fundamental similar , sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor. #M2 ART. 80 Dispozi iile art. 78 i 79 nu se aplic , dac se cauzeaz un prejudiciu titularului dreptului de autor sau utiliz rii normale a programului pentru calculator. #B ART. 81 Dispozi iile cap. VI din prezentul titlu nu se aplic programelor pentru calculator. CAP. 10 Operele de art plastic , de arhitectur i fotografice

ART. 82 Persoana fizic sau juridic organizatoare a expozi iilor de art r spunde de integritatea operelor expuse, lund toate m surile pentru nl turarea oric rui risc. ART. 83 (1) Contractul de reproducere a unei opere de art trebuie s con in indica ii care s permit identificarea operei, cum ar fi o descriere sumar , o schi , un desen, o fotografie, precum i referiri la semn tura autorului. (2) Reproducerile nu vor putea fi puse n vnzare f r ca titularul dreptului de autor s fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre examinare. (3) Pe toate exemplarele trebuie s figureze numele ori pseudonimul autorului sau orice alt semn convenit care s permit identificarea acestuia. (4) Modelele originale i alte elemente ce au servit celui care a f cut reproducerile trebuie s fie restituite de in torului cu orice titlu al acestora, dac nu s-a convenit altfel. (5) Instrumentele special create pentru reproducerea operei trebuie s fie distruse sau f cute inutilizabile, dac titularul dreptului de autor asupra operei nu le achizi ioneaz i dac nu s-a convenit altfel. #M5 ART. 84 (1) Studiile i proiectele de arhitectur i urbanism expuse n apropierea antierului operei de arhitectur , precum i construc ia realizat dup acestea trebuie s poarte scris numele autorului, la loc vizibil, dac prin contract nu s -a convenit altfel. #B (2) Construirea unei opere de arhitectur , realizat total sau par ial dup un alt proiect, nu poate fi f cut dect cu acordul titularului dreptului de autor asupra acelui proiect. ART. 85 (1) Sunt considerate opere fotografice i fotogramele peliculelor cinematografice. (2) Nu pot beneficia de protec ia legal a dreptului de autor fotografiile unor scrisori, acte, documente de orice fel, desene tehnice i altele asemenea. #M2 ART. 86 (1) Dreptul autorului unei opere fotografice de a utiliza propria oper nu trebuie s prejudicieze drepturile autorului operei de art reproduse n opera fotografic . #B (2) Drepturile patrimoniale asupra operei fotografice, care a fost creat n executarea unui contract individual de munc sau la comand , se prezum c apar in, pentru o perioad de 3 ani, celui care angajeaz sau persoanei care a f cut comanda, dac p rin contract nu s-a prev zut altfel. (3) nstr inarea negativului unei opere fotografice are ca efect transmiterea drepturilor patrimoniale ale titularului dreptului de autor asupra acesteia, dac prin contract nu s-a prev zut altfel.

ART. 87 (1) Fotografia unei persoane, atunci cnd este executat la comand , poate fi publicat , reprodus de persoana fotografiat sau de succesorii s i, f r consim mntul autorului, dac nu s-a convenit altfel. #M5 (2) Dac numele autorului figureaz pe exe mplarul original al fotografiei, el trebuie s fie men ionat i pe reproduceri.
#B CAP. 11 Protec ia portretului, a destinatarului coresponden ei i a secretului sursei de informare #M5 ART. 88 (1) Utilizarea unei opere care con ine un portret necesit consim mntul persoanei reprezentate n acest portret. Autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul s o reproduc sau s o utilizeze f r consim mntul persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia, timp de 20 de ani dup moartea persoanei reprezentate. #M2 (2) n lipsa unei clauze contrare, consim mntul nu este necesar dac persoana reprezentat n portret este de profesie model sau a primit o remunera ie pentru a poza. (3) Consim mntul prev zut la alin. (1) nu este necesar pentru utilizarea unei opere care con ine portretul: a) unei persoane general cunoscute, dac portretul a fost executat cu ocazia activit ilor sale publice; b) unei persoane a c rei reprezentare constituie numai un detaliu al unei opere ce prezint o adunare, un peisaj sau o manifestare public . #M2 ART. 89 Utilizarea unei coresponden e adresate unei persoane necesit consim mntul destinatarului, iar dup moartea acestuia, timp de 20 de ani, al succesorilor s i, dac persoana destinatar nu i-a exprimat o alt dorin . #M2 ART. 90 Persoana reprezentat ntr-un portret i persoana destinatar a unei coresponden e pot exercita dreptul prev zut la art. 10 lit. d), n ceea ce prive te utilizarea operei ce con ine portretul sau a coresponden ei, dup caz. #B ART. 91

(1) Editorul sau produc torul, la cererea autorului, este obligat s p streze secretul surselor de informa ii folosite n opere i s nu publice docu mentele referitoare la acestea. (2) Dezv luirea secretului este permis cu consim mntul persoanei care l -a ncredin at sau n baza unei hot rri judec tore ti, definitive i irevocabile.
#M2 TITLUL II Drepturile conexe dreptului de autor i drepturi sui -generis #B CAP. 1 Dispozi ii comune

ART. 92 (1) Drepturile conexe dreptului de autor nu aduc atingere drepturilor autorilor. Nici o dispozi ie a prezentului titlu nu trebuie interpr etat n sensul unei limit ri a exerci iului dreptului de autor. #M2 (2) Drepturile patrimoniale recunoscute n prezentul titlu pot fi cesionate, n tot sau n parte, n condi iile prev zute la art. 39 - 43, care se aplic prin analogie. Aceste drepturi pot s fac obiectul unei cesiuni exclusive sau neexclusive. #M2 ART. 93 *** Abrogat #M2 ART. 94 Sunt recunoscu i i proteja i, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, arti tii interpre i sau executan i, pentru propriile interpret ri ori execu ii, produc torii de nregistr ri sonore i produc torii de nregistr ri audiovizuale, pentru p ropriile nregistr ri, i organismele de radiodifuziune i de televiziune, pentru propriile emisiuni i servicii de programe.
#B CAP. 2 Drepturile arti tilor interpre i sau executan i

ART. 95 n sensul prezentei legi, prin arti ti interpre i sau executan i se n elege: actorii, cnt re ii, muzicienii, dansatorii i alte persoane care prezint , cnt , danseaz , recit , declam , joac , interpreteaz , regizeaz , dirijeaz ori execut n orice alt modalitate o oper literar sau artistic , un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de variet i, de circ ori de marionete. ART. 96

Artistul interpret sau executant are urm toarele drepturi morale: a) dreptul de a pretinde recunoa terea paternit ii propriei interpret ri sau execu ii; b) dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul s u s fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol i la fiecare utilizare a nregistr rii acestuia; c) dreptul de a pretinde respectarea calit ii presta iei sale i de a se opune oric rei deform ri, falsific ri sau altei modific ri substan iale a interpret rii ori execu iei sale sau oric rei nc lc ri a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea o ri reputa ia sa; #M2 d) *** Abrogat #B ART. 97 (1) Drepturile prev zute la art. 96 nu pot face obiectul vreunei renun ri sau nstr in ri. #M2 (2) Dup moartea artistului interpret sau executant, exerci iul drepturilor prev zute la art. 96 se transmite prin mo tenire, potrivit legisla iei civile, pe durat nelimitat . Dac nu exist mo tenitori, exerci iul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectiv care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, dup ca z, organismului cu cel mai mare num r de membri, din domeniul respectiv. #M2 ART. 98 (1) Artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice urm toarele: a) fixarea interpret rii sau a execu iei sale; #M3 b) reproducerea interpret rii sau a execu iei fixate; #M2 c) distribuirea interpret rii sau a execu iei fixate; d) nchirierea interpret rii sau a execu iei fixate; e) mprumutul interpret rii sau al execu iei fixate; f) importul n vederea comercializ rii pe pia a intern a interpret rii sau a execu iei fixate; #M5 g) radiodifuzarea i comunicarea public ale interpret rii sau ale execu iei sale, cu excep ia cazului n care interpretarea ori execu ia a fost deja fixat sau radiodifuzat ; g^1) n situa ia specificat la lit. g) au dreptul numai la remunera ie echitabil ; #M2 h) punerea la dispozi ia publicului a interpret rii sau a execu iei sale fixate, astfel nct s poat fi accesat , n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public; i) retransmiterea prin cablu a interpret rii sau a execu iei fixate. #M5

(2) n sensul prezentei legi, se consider fixare ncorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor i imaginilor sau a reprezent rii digitale a acestora pe suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea public a lor, cu ajutorul unui dispozitiv. #M3 (3) Remunera ia echitabil prev zut la alin. (1) lit. g) se stabile te i se colecteaz conform procedurii prev zute la art. 131, 131^1, 131^2 i 133. (4) Defini iile prev zute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 i 15^2 se aplic n mod corespunz tor i drepturilor prev zute la alin. (1). #M2 ART. 99 (1) n sensul prezentei legi, execu ia sau interpretarea unei opere este colectiv , n cazul n care interpret rile ori execu iile individuale forme az un tot, f r a fi posibil, dat fiind natura interpret rii sau execu iei, s se atribuie un drept distinct vreunuia dintre arti tii participan i asupra ansamblului interpret rii sau execu iei. (2) n vederea exercit rii drepturilor exclusive privin d autorizarea prev zut la art. 98, arti tii interpre i sau executan i care particip , n mod colectiv, la aceea i interpretare ori execu ie, cum ar fi membrii unui grup muzical, ai unui cor, ai unei orchestre, ai unui corp de balet sau ai unei trupe teatr ale, trebuie s mandateze, n scris, dintre ei, un reprezentant, cu acordul majorit ii membrilor. (3) Sunt excepta i de la prevederile alin. (2) regizorul, dirijorul i soli tii. #M2 ART. 100 n cazul unei interpret ri sau execu ii efectuate d e un artist, n cadrul unui contract individual de munc , drepturile patrimoniale prev zute la art. 98, care sunt transmise angajatorului, trebuie s fie expres prev zute n contractul individual de munc . #M2 ART. 101 n lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei nregistr ri audiovizuale ori a unei nregistr ri sonore, se prezum c cedeaz produc torului acesteia, n schimbul unei remunera ii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare a presta iei sale astfel fixate, prin reproducere, distribuire, import, nchiriere i mprumut. #M3 ART. 102 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale arti tilor interpre i sau executan i este de 50 de ani de la data interpret rii sau execu iei. Totu i, dac fixarea interpret rii sau execu iei n decursul acestei perioade face obiectul unei public ri licite sau al unei comunic ri publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oar oricare dintre acestea. (2) Durata prev zut la alin. (1) se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor faptului generator de drepturi.

#B CAP. 3 Drepturile produc torilor de nregistr ri sonore #M3 ART. 103 (1) Se consider nregistrare sonor sau fonogram , n sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execu ie sau a altor sunete ori a reprezent rii digitale ale acestor sunete, alta dect sub forma unei fix ri incorporate ntr-o oper cinematografic sau n alt oper audiovizual . #M2 (2) Produc torul de nregistr ri sonore este persoana fizic sau juridic ce are ini iativa i i asum responsabilitatea organiz rii i finan area realiz rii primei fix ri a sunetelor, fie c acestea constituie sau nu o oper n sensul prezentei legi . #M2 ART. 104 n cazul reproducerii i distribuirii nregistr rilor sonore, produc torul este n drept s nscrie pe suporturile acestora, inclusiv pe coperte, cutii i alte suporturi materiale de ambalare, pe lng men iunile privind autorul i a rtistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei public ri, marca de comer , precum i numele ori denumirea produc torului. #M2 ART. 105 (1) n condi iile prev zute la art. 92 alin. (1), produc torul de nregistr ri sonore are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urm toarele: #M5 a) reproducerea prin orice mijloc i sub orice form a propriilor nregistr ri sonore; #M2 b) distribuirea propriilor nregistr ri sonore; c) nchirierea propriilor nregistr ri sonore; d) mprumutul propriilor nregistr ri sonore; e) importul, n vederea comercializ rii pe pia a intern , a copiilor legal realizate ale propriilor nregistr ri sonore; #M5 f) radiodifuzarea i comunicarea public a propriilor nr egistr ri sonore, cu excep ia celor publicate n scop comercial, caz n care are dreptul doar la remunera ie echitabil ; #M2 g) punerea la dispozi ia publicului a propriilor nregistr ri sonore, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc i n ori ce moment ales, n mod individual, de c tre public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor nregistr ri sonore.

(2) Defini iile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 i 15^2 se aplic , prin analogie, i drepturilor prev zute la alin. (1). (3) Produc torul de nregistr ri sonore are dreptul de a mpiedica importul de copii ale propriilor nregistr ri sonore realizate f r autorizarea sa. (4) Dispozi iile alin. (1) lit. e) nu se aplic atunci cnd importul este f cut de o persoan fizic , f r scopuri comerciale, n bagajul personal legal admis. #M3 ART. 106 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale produc torilor de nregistr ri sonore este de 50 de ani de la data primei fix ri. Totu i, dac nregistrarea n decursul acestei perioade face obiectul unei public ri licite sau al unei comunic ri publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oar oricare dintre acestea. (2) Durata prev zut la alin. (1) se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor faptului generator de drepturi.
#M2 CAP. 3^1 Drepturile produc torilor de nregistr ri audiovizuale #M2 ART. 106^1 (1) Se consider nregistrare audiovizual sau videogram , n sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secven e de imagini n mi care, nso ite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda i suportul utilizate pentru aceast f ixare. (2) Produc torul unei nregistr ri audiovizuale este persoana fizic sau juridic ce are ini iativa i i asum responsabilitatea organiz rii i realiz rii primei fix ri a unei opere audiovizuale sau a unor secven e de imagini n mi care, nso ite ori nu de sunet i, n aceast calitate, furnizeaz mijloacele tehnice i financiare necesare. #M2 ART. 106^2 n cazul reproducerii i distribuirii propriilor nregistr ri audiovizuale, produc torul este n drept s nscrie pe suporturile acest ora, inclusiv pe coperte, cutii i alte suporturi materiale de ambalare, numele ori denumirea produc torului, pe lng men iunile privind autorul i artistul interpret sau executant, titlurile operelor, anul primei public ri, marca de comer , precum i numele ori denumirea produc torului. #M2 ART. 106^3 (1) Produc torul unei nregistr ri audiovizuale are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice urm toarele: #M5

a) reproducerea prin orice mijloc i sub orice form a propriilor nregistr ri audiovizuale; #M2 b) distribuirea originalului sau a copiilor propriilor nregistr ri audiovizuale; c) nchirierea propriilor nregistr ri audiovizuale; d) mprumutul propriilor nregistr ri audiovizuale; e) importul, n vederea comercializ rii pe pia a intern , a propriilor nregistr ri audiovizuale; f) radiodifuzarea i comunicarea public a propriilor nregistr ri audiovizuale; g) punerea la dispozi ia publicului a propriilor nregistr ri audiovizuale, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public; h) retransmiterea prin cablu a propriilor nregistr ri audiovizuale. (2) Defini iile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, 15 alin. (1), art. 15^1 i 15^2 se aplic , prin analogie, i drepturilor prev zute la alin. (1). #M3 ART. 106^4 (1) Durata drepturilor patrimoniale ale produc torilor de nregistr ri audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fix ri. Totu i, dac nregistrarea n decursul acestei perioade face obiectul unei public ri sau al unei comunic ri publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oar oricare dintre acestea. (2) Durata prev zut la alin. (1) se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor faptului generator de drepturi.
#B CAP. 4 Dispozi ii comune autorilor, arti tilor interpre i sau executan i i produc torilor de nregistr ri sonore i audiovizuale #M2 ART. 106^5 (1) Pentru utilizarea direct sau indirect a fonogramelor publicate n scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare sau prin orice modalitate de comunicare c tre public, arti tii interpre i sau executan i i produc torii de fonograme au dreptul la o remunera ie unic echitabil . (2) Cuantumul acestei remunera ii se stabile te prin metodologii, conform procedurii prev zute la art. 131, 131^1 i 131^2. (3) Colectarea remunera iei unice se efectueaz n condi iile prev zute la art. 133. (4) Organismele de gestiune colectiv beneficiare stabilesc, printr -un protocol, care se depune la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, propor ia repartiz rii remunera iei ntre cele dou categorii de beneficiari. n cazul n care beneficiarii nu depun protocolul la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n termen de 30 de zile

de la data intr rii n vigoare a metodologiilor, remunera ia se mparte, n mod egal, ntre cele dou categorii de beneficiari. #M2 ART. 106^6 Dreptul de distribuire se epuizeaz o dat cu prima vnzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei nregistr ri sonore sau audiovizuale pe pia a intern , de c tre titularul de drepturi ori cu consim mntul acestuia. #M5 ART. 107 (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin nregistr ri sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum i cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hrtie, direct ori indirect, n condi iile prev zute la art. 34 alin. (1), au dreptul, mpreun cu editorii, produc torii i cu arti tii interpre i sau executan i, dup caz, la o remunera ie compensatorie pentru copia privat , conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remunera ia compensatorie pentru copia privat nu poate face obiectul unei renun ri din partea beneficiarilor. (2) Remunera ia compensatorie pentru copia privat se pl te te de fabrican ii i/sau importatorii de suporturi de aparate, prev zute la art. 34 alin. (2), indiferent dac procedeul folosit este unul analogic sau digital. (3) Importatorii i fabrican ii de suporturi i aparate, prev zute la art. 34 alin. (2), sunt obliga i s se nscrie la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n Registrul Na ional al Copiei Private, i pot desf ura activit ile respective de import sau de produc ie numai dup ob inerea de la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor a certificatului de nregistrare. Acest certificat se elibereaz de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal i a Certificatului unic de nregistrare la registrul comer ului, n ter men de 5 zile de la depunerea acestora. (4) Lista suporturilor i a aparatelor pentru care se datoreaz remunera ia compensatorie pentru copia privat , precum i cuantumul acestei remunera ii se negociaz din 3 n 3 ani, dac una dintre p r i o cere, n cadrul unor comisii constituite din: a) cte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiv , care func ioneaz pentru cte o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabrican ii i importatorii de suporturi i aparate, numit de respectivele structuri asociative, i cte un reprezentant al primilor 3 fabrican i i importatori majori de suporturi i aparate, stabili i pe baza cifrei de afaceri i a cotei de pia din domeniul respectiv, cu condi ia ca acestea s fie declarate n acest scop la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor pe propria r spundere, pe de alt parte. (5) n vederea ini ierii negocierilor potrivit procedurilor prev zute la art. 131 alin. (2) - (4), organismele de gestiune colectiv sau structurile asociative ale fabrican ilor i importatorilor de suporturi i aparate vor depune la Oficiul Romn pentru

Drepturile de Autor o cerere con innd lista suporturilor i aparatelor, cerere ce va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, precum i cuantumurile remunera iilor ce urmeaz s fie negociate. Lista se elaboreaz n mod distinct pentru aparatele i suporturile din domeniul sonor i audiovizual i pentru aparatele i suporturile din domeniul grafic i se negociaz n dou comisii. (6) Remunera iile sunt procentuale i se calculeaz la valoarea n vam , n cazul importatorilor, i, respectiv, la valoarea f r TVA, cu ocazia punerii n circula ie a produselor de c tre produc tori, i se pl te te n luna urm toare importului sau datei de facturare. (7) Remunera iile negociate de p r i sunt procentuale i sunt datorate pentru aparatele i suporturile prev zute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hrtie pentru copiator format A4 i suporturi digitale. (8) Remunera ia compensatorie pentru copia privat reprezint o cot procentual din valoarea specificat la alin. (6), dup cum urmeaz : a) coli de hrtie pentru copiator, format A4: 0,1%; b) alte suporturi: 3%; c) pentru aparate: 0,5% . (9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor i suporturilor pentru care se datoreaz remunera ia compensatorie se convoac de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n termen de 15 zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a cererii de negociere, i se desf oar potrivit procedurilor prev zute la art. 131^2. #M5 ART. 107^1 Remunera ia compensatorie pentru copia privat se colecteaz de c tre un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse dup nregistr ri sonore i audiovizuale i de c tre un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hrtie, n condi iile prev zute la art. 133 alin. (6) - (8). Cele dou organisme de gestiune colectiv , cu atribu ii de colector unic, s unt desemnate prin ob inerea votului majorit ii organismelor de gestiune colectiv beneficiare, la prima convocare, sau prin ob inerea celui mai mare num r de voturi la o a doua convocare, indiferent de num rul celor prezen i. Organismele de gestiune cole ctiv desemnate prin vot vor depune la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor procesul -verbal prin care au fost desemnate. n termen de 5 zile lucr toare de la data depunerii, Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. #M2 ART. 107^2 (1) Remunera ia compensatorie pentru copia privat ncasat de organismele de gestiune colectoare unice se repartizeaz beneficiarilor, astfel: a) n cazul suporturilor i aparatelor pentru copii nregistrate sonor, prin procedeu analogic, 40% din remunera ie revine, n p r i negociabile, autorilor i editorilor

operelor nregistrate, 30% revine arti tilor interpre i sau executan i, iar restul de 3 0% revine produc torilor de nregistr ri sonore; b) n cazul suporturilor i aparatelor pentru copii nregistrate audiovizual, prin procedeu analogic, remunera ia se mparte n mod egal ntre urm toarele categorii: autori, arti ti interpre i sau executan i i produc tori; #M5 c) *** Abrogat #M2 d) n cazul copiilor nregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport, remunera ia se mparte n mod egal ntre beneficiarii corespunznd fiec reia dintre cele trei categorii prev zute la lit. a), b) i c), iar, n interiorul fiec rei categor ii, conform celor stabilite la literele amintite. #M5 (1^1) n cazul copiilor nregistrate, prin procedeu analogic, pe hrtie, remunera ia se mparte n mod egal ntre autori i editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizeaz acestora numai prin asocia iile de editori, pe baza unui protocol ncheiat ntre acestea, con innd criteriile de reparti ie i procentele cuvenite fiec rei asocia ii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asocia iile de editori care ndeplinesc condi iile stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor. #M3 (2) *** Abrogat #M2 ART. 108 Remunera ia compensatorie pentru copia privat nu se pl te te n cazul n care suporturile audio, video sau digitale nenregistrate, fabricate n ar sau importate, se comercializeaz angro c tre produc torii de nregistr ri sonore i audiovizuale sau c tre organismele de radiodifuziune i televiziune, pentru propriile emisiuni. #M2 ART. 109 *** Abrogat #M2 ART. 110 Dispozi iile art. 107 nu se aplic importului de suporturi i aparate ce permit realizarea de copii, efectuat f r scop comercial, n bagajul personal legal admis. #M2 ART. 111 *** Abrogat #M2 ART. 111^1 (1) n cazul n care un autor sau un artist interpret sau executant a transferat ori a cedat dreptul s u de nchiriere sau mprumut, n ceea ce prive te o fonogram ori o videogram , unui produc tor de fonograme sau de nregistr ri audiovizuale, acesta p streaz dreptul de a ob ine o remunera ie echitabil .

(2) Dreptul de a ob ine o remunera ie echitabil pentru nchiriere nu poate face obiectul unei renun ri din partea autorilor sau arti tilor interpre i ori executan i, n calitate de beneficiari. (3) Autorii i arti tii interpre i sau executan i vor primi remunera iile cuvenite fie direct de la produc tori, conform contractelor ncheiate cu ace tia, fie de la utilizatori, numai prin organismele de gestiune colectiv , conform contractelor dintr e beneficiarii remunera iei i produc tori. #M3 ART. 112 Dispozi iile privind limitele exercit rii drepturilor prev zute la art. 33 - 38 se aplic n mod corespunz tor i titularilor de drepturi conexe dreptului de autor. #M2 ART. 112^1 n cazul n care titularii de drepturi beneficiaz , prin efectul legii, de o remunera ie obligatorie, ace tia nu se pot opune utiliz rilor care o genereaz .
#B CAP. 5 Organismele de radiodifuziune i de televiziune

Sec iunea I Drepturile organismelor de radiodifuziune i de televiziune


#M2 ART. 113 Organismele de radiodifuziune i de televiziune au dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice, cu obliga ia pentru cel autorizat de a men iona numele organismelor, urm toarele: a) fixarea propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune; #M5 b) reproducerea prin orice mijloc i sub orice form a propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dac au fost transmise prin fir sau f r fir, inclusiv prin cablu sau satelit; #M2 c) distribuirea propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; d) importul, n vederea comercializ rii pe pia a intern , a propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; e) retransmiterea sau reemiterea propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune prin mijloace f r fir, prin fir, prin cablu, prin satelit sau prin orice alt procedeu similar, precum i prin orice alt mod de comunicare c tre public, inclusiv retransmiterea pe Internet;

f) comunicarea public a propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune n locuri accesibile publicului, cu plata intr rii; g) nchirierea propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune, fixate pe orice tip de suport; h) mprumutul propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport; i) punerea la dispozi ia publicului a propriilor emisiuni i servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dac au fost emise prin fir sau f r fir, inclusiv prin cablu sau satelit, astfel nct s poat fi accesate n orice loc i n orice moment ales, n mod individual, de c tre public. #M2 ART. 113^1 (1) Prin reemitere, n sensul prezentei legi, se n elege emiterea simultan , de c tre un organism de radiodifuziune, a unui program al altui organism de radiodifuziune. (2) Defini iile de la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, 15 alin. (1), 15^1, art. 15^2 i 98 alin. (2) se aplic , prin analogie, i drepturilor prev zute la art. 113. #M2 ART. 113^2 (1) Organismele de radiodifuziune i de televiziune au dreptul exclusiv de a mpiedica importul de copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate f r autorizarea lor i fixate pe orice tip de suport. (2) Dispozi iile art. 113 lit. d) nu se aplic atunci cnd importul este f cut de o persoan fizic , f r scop comercial, n bagajul personal legal admis. #M2 ART. 114 Durata drepturilor prev zute n prezentul capitol este de 50 de ani, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm tor celui n care a av ut loc prima radiodifuzare a emisiunii sau a serviciului de programe ale organismului de radiodifuziune ori de televiziune. #M2 ART. 115 Dreptul de distribuire a unui program de radiodifuziune ori de televiziune, fixat pe orice fel de suport, se epuizeaz o dat cu prima vnzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor acestuia, pe pia a intern , de c tre titularul de drepturi sau cu consim mntul acestuia. #M2 ART. 116 Dispozi iile cuprinse n art. 33, 34 i 37 se aplic , prin analogie, i organismelor de radiodifuziune i de televiziune.
#B Sec iunea a II-a Comunicarea public prin satelit

ART. 117 (1) Organismele de radiodifuziune i de televiziune, care au ca obiect de activitate comunicarea public a unor programe prin satelit, trebuie s i desf oare activitatea cu respectarea dreptului de autor i a drepturilor conexe protejate prin prezen ta lege. (2) n sensul prezentei legi, prin comunicare public prin satelit se n elege introducerea, sub controlul i responsabilitatea unui organism de radiodifuziune sau de televiziune situat pe teritoriul Romniei, a semnalelor purt toare de progra me destinate capt rii de c tre public, ntr-un lan nentrerupt de comunicare ce conduce la satelit i revine la p mnt. #M3 (3) n sensul prezentei legi, prin satelit se n elege orice satelit care opereaz pe benzi de frecven rezervate, conform leg isla iei privind telecomunica iile, pentru radiodifuzarea semnalelor n scopul recep ion rii de c tre public sau pentru comunicarea individual privat . n acest din urm caz este totu i necesar ca recep ia individual s se poat face n condi ii comparab ile celor din primul caz. #M5 ART. 118 (1) n cazul n care semnalele purt toare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o form codificat , introducerea lor n lan ul de comunicare este considerat comunicare public , dac dispoz itivul de decodificare a emisiunii este pus la dispozi ia publicului de c tre organismul respectiv sau cu consim mntul s u. #M3 (2) Responsabilitatea comunic rii publice, n cazul n care semnalele purt toare sunt transmise de un organism situat n afara Romniei sau ntr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene i care nu asigur nivelul de protec ie prev zut de prezenta lege, este asigurat astfel: a) dac semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei sta ii de leg tur ascensional , responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul Romniei sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizeaz sta ia; b) dac nu se apeleaz la o sta ie de leg tur ascensional , dar comunicarea c tre public a fost autorizat de un organism cu sediul principal n Romnia sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o. #M2 ART. 119 (1) Titularii dreptului de autor pot cesiona drepturile lor pentru comunic area public prin satelit unui organism de radiodifuziune sau de televiziune, numai printr -un contract ncheiat fie prin intermediul unui organism de gestiune colectiv , fie individual. #M3 (2) Contractul-cadru ncheiat ntre un organism de gestiune co lectiv i un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea public prin satelit a unei categorii de opere apar innd unui anumit domeniu, i poate produce efectele extinse

i fa de titularii de drepturi care nu sunt reprezenta i de organismele de gestiune colectiv , dac aceast comunicare c tre public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestr efectuat de c tre acela i organism emi tor. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea n orice moment s nl ture producerea efectelor extinse ale contractului -cadru, printr-un contract individual sau colectiv. #B (3) Prevederile alin. (2) nu se aplic operelor audiovizuale. Sec iunea a III-a Retransmiterea prin cablu
#M2 ART. 120 *** Abrogat #M3 ART. 121*) (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe i pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectiv . #M5 (2) Cuantumul remunera iei privind drepturile de autor i drepturile conexe se stabile te printr-o metodologie negociat ntre organismele de gestiune colectiv a drepturilor de autor i a drepturilor conexe i structurile asociative ale distribuitoril or prin cablu, potrivit procedurilor prev zute la art. 131 i 131^1, cu excluderea de la calcul a programelor a c ror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii. #M3 (3) n cazul n care p r ile nu pot stabili metodologii prin negociere, nainte de ini ierea procedurii de arbitraj prev zute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conveni s recurg la o procedur de mediere facultativ . Aceast mediere este efectuat de unul sau mai mul i mediatori ale i de p r i n a a fel nct independen a i impar ialitatea lor s nu poat fi puse la ndoial . Mediatorii au ca sarcin s ajute negocierile i pot s notifice o propunere p r ilor. (4) n termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de c tre mediatori, p r ile vor notifica mediatorilor i la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum i a accept rii sau respingerii acesteia se face n conformitate cu regulile aplicabile notific rii actelor juridice. Acceptarea de c tre toate p r ile este prezumat n cazul n care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii n acest termen. #M2 (5) Dac unii titulari de drepturi nu au ncredin at gestiunea drepturilo r lor unui organism de gestiune colectiv , organismul care gestioneaz drepturile din aceea i categorie este considerat de drept a fi i gestionarul drepturilor lor. Dac exist n acela i domeniu mai multe organisme de gestiune colectiv , titularul de dre pturi poate

opta ntre acestea. Revendicarea drepturilor de c tre ace ti titulari se poate face n termen de 3 ani de la data notific rii. #CIN *) Curtea Constitu ional , prin Decizia nr. 571/2010 (#M6), a admis excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996.
#M2 ART. 121^1 (1) Prevederile art. 121 alin. (1) nu se aplic drepturilor exercitate de organismele de radiodifuziune sau de televiziune cu priv ire la propriile emisiuni i servicii de programe, indiferent dac drepturile n cauz le apar in ori le -au fost cesionate de al i titulari de drepturi de autor sau de drepturi conexe. n acest caz, exercitarea dreptului de retransmitere prin cablu de c tre un organism de radiodifuziune sau de televiziune se face prin contracte ncheiate cu distribuitorii prin cablu, cu excep ia cazurilor n care retransmiterea prin cablu este obligatorie prin lege. #M3 (2) *** Abrogat #M2 ART. 122 *** Abrogat #M2 CAP. 6 Drepturile sui-generis ale fabrican ilor bazelor de date #M2 ART. 122^1 (1) Dispozi iile prezentului capitol privesc protec ia juridic a bazelor de date, n orice form a lor. (2) n sensul prezentei legi, prin baz de date se n elege o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse ntr-o modalitate sistematic ori metodic i n mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o alt modalitate. (3) Protec ia prev zut n prezentul capitol nu se aplic programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau func ionarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice. (4) n sensul prezentei legi, fabricantul unei baze de date e ste persoana fizic sau juridic ce a f cut o investi ie substan ial cantitativ i calitativ n vederea ob inerii, verific rii sau prezent rii con inutului unei baze de date. #M2 ART. 122^2 (1) Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza i de a interzice extragerea i/sau reutilizarea totalit ii sau a unei p r i substan iale din aceasta, evaluat calitativ sau cantitativ.

(2) n sensul prezentei legi, se n elege prin: a) extragere: transferul permanent sau temporar al totalit ii ori al unei p r i, evaluat calitativ sau cantitativ, substan iale din con inutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc sau sub orice form ; #M5 b) reutilizare: orice form de punere la dispozi ia publicului a totalit ii sau a unei p r i substan iale a con inutului bazei de date, evaluat calitativ sau cantitativ, prin distribuirea de copii, prin nchiriere sau sub alte forme, inclusiv prin punerea la dispozi ia publicului a con inutului bazei, astfel nct oricine s poat avea acces la aceasta n locul i la momentul alese n mod individual. Prima vnzare pe pia a intern a unei copii a bazei de date de c tre titularul dreptului sui -generis sau cu consim mntul acestuia epuizeaz dreptul de a controla revnzarea acestei copii. #M2 (3) mprumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare. (4) Dreptul prev zut la alin. (1) se aplic n mod independent de posibilitat ea de a proteja baza de date sau con inutul acesteia prin dreptul de autor sau alte drepturi. Protec ia bazelor de date prin dreptul prev zut la alin. (1) nu prejudiciaz drepturile existente cu privire la con inutul lor. (5) Nu este permis extragerea sau reutilizarea, repetat i sistematic , de p r i nesubstan iale ale con inutului bazei de date dac aceasta ar presupune acte contrarii unei utiliz ri normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date. #M5 ART. 122^3 (1) Fabricantul unei baze de date, care este pus la dispozi ia publicului prin orice modalitate, nu poate mpiedica utilizarea legitim a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de p r i nesubstan iale din con inut ul s u, oricare ar fi scopul utiliz rii. n cazul n care utilizatorul legitim este autorizat s extrag sau s reutilizeze numai o parte a bazei de date, dispozi iile prezentului alineat se aplic acestei p r i. (2) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pus la dispozi ia publicului n orice modalitate, nu poate efectua acte care intr n conflict cu utilizarea normal a acestei baze de date sau care lezeaz n mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date. (3) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pus la dispozi ia publicului n orice modalitate, nu poate s aduc prejudicii titularilor unui drept de autor sau conex care se refer la opere ori la presta ii con inute n aceast baz de date. (4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pus la dispozi ia publicului prin orice modalitate, poate, f r autorizarea fabricantului bazei de date, s extrag sau s reutilizeze o parte substan ial a con inutului acesteia: a) n cazul n care extragerea se face n scopul utiliz rii private a con inutului unei baze de date neelectronice;

b) n cazul n care extragerea se face n scopul utiliz rii pentru nv mnt sau pentru cercetare tiin ific , cu condi ia indic rii sursei i n m sura justificat de scopul necomercial urm rit; c) n cazul n care se face o extragere sau reutilizare avnd ca scop ap rarea ordinii publice i a siguran ei na ionale ori n cadrul unor proceduri administrative sau jurisdic ionale. (5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei p r i dintr -o baz de date poate efectua, f r consim mntul autorului acesteia, orice act de reproducere, distribuire, comunicare public sau transformare, necesar utiliz rii normale i accesului la baza de date sau la o parte din aceasta. #M2 ART. 122^4 (1) Drepturile fabricantului bazei de date iau na tere o dat cu definitivarea bazei de date. Durata protec iei este de 15 ani, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului imediat urm tor definitiv rii bazei de date. (2) n cazul n care baza de date a fost pus la dispozi ia publicului n orice modalitate nainte de expirarea perioadei prev zute la alin. (1), durata protec iei se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului imedia t urm tor celui n care baza de date a fost pus la dispozi ia publicului pentru prima oar . (3) Orice modificare substan ial , evaluat calitativ sau cantitativ, a con inutului unei baze de date, constnd, n special, n ad ug ri, suprim ri sau schimb ri succesive i pentru care se poate considera c s-a efectuat o nou investi ie substan ial , evaluat calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protec ie proprii bazei de date rezultate din aceast investi ie.
#B TITLUL III Gestiunea i ap rarea dreptului de autor i a drepturilor conexe

CAP. 1 Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor i a drepturilor conexe Sec iunea I Dispozi ii generale
#M2 ART. 123 (1) Titularii dreptului de autor i ai drepturilor conexe i pot exercita drepturile recunoscute prin prezenta lege n mod individual sau, pe baz de mandat, prin organismele de gestiune colectiv , n condi iile prezentei legi. (2) Gestiunea colectiv a drepturilor de autor se poate face nu mai pentru operele aduse anterior la cuno tin public , iar gestiunea colectiv a drepturilor conexe se

poate face numai pentru interpret ri sau execu ii fixate ori radiodifuzate anterior, precum i pentru fonograme ori videograme aduse anterior la cuno t in public . (3) Titularii de drepturi de autor sau de drepturi conexe nu pot cesiona drepturile patrimoniale recunoscute prin prezenta lege c tre organisme de gestiune colectiv . #M2 ART. 123^1 (1) Gestiunea colectiv este obligatorie pentru exercitarea urm toarelor drepturi: a) dreptul la remunera ie compensatorie pentru copia privat ; b) dreptul la remunera ie echitabil pentru mprumutul public prev zut la art. 14^4 alin. (2); c) dreptul de suit ; d) dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale; e) dreptul de comunicare public a operelor muzicale, cu excep ia proiec iei publice a operelor cinematografice; f) dreptul la remunera ie echitabil recunoscut arti tilor interpre i i produc torilor de fonograme pentru comunicarea public i radiodifuzarea fonogramelor de comer sau a reproducerilor acestora; g) dreptul de retransmitere prin cablu. (2) Pentru categoriile de drepturi prev zute la alin. (1), organismele de gestiune colectiv i reprezint i pe titularii de drepturi care nu le-au acordat mandat. #M3 ART. 123^2 (1) Pot fi gestionate colectiv urm toarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; #M5 b) dreptul de comunicare public a operelor, cu excep ia operelor muzicale, i a presta iilor artistice n domeniul audiovizual; #M3 c) dreptul de mprumut, cu excep ia cazului prev zut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor i a presta iilor artistice n domeniul audiovizual; e) dreptul la remunera ie echitabil rezultat din cesiunea dreptului de nchiriere prev zut la art. 111^1 alin. (1); f) dreptul la remunera ie echitabil recunoscut arti tilor inte rpre i i produc torilor de fonograme pentru comunicarea public i radiodifuzarea fonogramelor publicate n scop comercial sau a reproducerilor acestora. (2) Pentru categoriile de drepturi prev zute la alin. (1) organismele de gestiune colectiv i reprezint numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat i elaboreaz metodologii, n limita repertoriului gestionat, dac sunt ndeplinite condi iile prev zute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaz direct cu utilizatorii contractele de licen . Organismele de gestiune colectiv vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, n forma prev zut la art. 126 alin. (2), precum i

lista titularilor de drepturi de autor i de drepturi conexe, romni i str ini, pe care i reprezint . Aceast activitate de gestiune colectiv se afl sub supravegherea i controlul Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, n calitate de garant al aplic rii legii. #M2 (3) Organismele de gestiune colectiv autorizeaz , la cerere, utilizarea operelor de crea ie intelectual , numai n baza documentelor care certific existen a mandatului titularilor de drepturi de autor sau conexe, cu excep ia cazurilor de gestiune colectiv obligatorie. #M2 ART. 123^3 Drepturile recunoscute n prezentul capitol, cu excep ia celor prev zute la art. 123^1 i 123^2, pot fi gestionate prin intermediul organismelor de gestiune colectiv , numai n limita mandatului special acordat de titularii de drepturi. #M2 ART. 123^4 n negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute prin prezenta lege, existen a organismelor de gestiune colectiv nu i mpiedic pe titularii drepturilor de autor i ai drepturilor conexe s se adreseze unor intermediari, persoane fiz ice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezenta i.
#B Sec iunea a II-a Organismele de gestiune colectiv a dreptului de autor i a drepturilor conexe

ART. 124 Organismele de gestiune colectiv a dreptului de autor i a drep turilor conexe, denumite n cuprinsul legii organisme de gestiune colectiv , sunt, n sensul prezentei legi, persoane juridice constituite prin liber asociere, care au ca obiect de activitate, n principal, colectarea i repartizarea drepturilor a c ror g estiune le este ncredin at de c tre titulari. #M2 ART. 125 (1) Organismele de gestiune colectiv prev zute n prezentul capitol se constituie n condi iile legii, cu avizul Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, i func ioneaz potrivit reglement rilor privind asocia iile f r scop patrimonial i potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Aceste organisme sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, persoane fizice ori juridice, i ac ioneaz n limitele mandatului ncredin at i pe baza statutului adoptat dup procedura prev zut de lege. #B

(3) Organismele de gestiune colectiv pot fi create n mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunznd unor domenii diferite de crea ie, precum i pentru gestionarea de drepturi apar innd unor categorii distincte de tit ulari. #M2 ART. 125^1 Organismele de gestiune colectiv au obliga ia s comunice publicului, prin mijloace de informare n mas , urm toarele date: a) categoriile de titulari de drepturi pe care i reprezint ; b) drepturile patrimoniale pe care le gestioneaz ; #M5 c) categoriile de utilizatori i categoriile de persoane fizice i juridice care au obliga ii de plat a remunera iilor compensatorii pentru copia privat c tre titularii de drepturi; #M2 d) actele normative n temeiul c ror a func ioneaz i colecteaz remunera iile cuvenite titularilor de drepturi; e) modalit ile de colectare i persoanele responsabile de aceast activitate, pe plan local i central; f) programul de lucru. #M2 ART. 126 (1) Avizul prev zut la art. 125 alin. (1) se acord organismelor de gestiune colectiv cu sediul Romnia, care: a) urmeaz s se constituie sau func ioneaz potrivit reglement rilor legale la data intr rii n vigoare a prezentei legi; b) depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor repertoriul de opere, interpret ri i execu ii artistice, fonograme i videograme, apar innd propriilor membri i pe care l gestioneaz , precum i contractele ncheiate, pentru gestionarea de drepturi similare, cu organisme str ine; c) au adoptat un statut care ndepline te condi iile prev zute de prezenta lege; d) au capacitate economic de gestionare colectiv i dispun de mijloacele umane i materiale necesare gestion rii repertoriului pe ntregul teritoriu al rii; e) permit, potrivit procedurilor exprese din propriul statut, accesul oric ror titulari ai drepturilor de autor sau drepturi conexe din domeniul pentru care se nfiin eaz i care doresc s le ncredin eze un mandat. #M5 (2) Repertoriul men ionat la alin. (1) lit. b) se depune n regim de baz de date, protejat potrivit legii, n format scris i electronic, stabilit prin decizie a directorului general, i con ine cel pu in numele autorului, numele titularului de dreptur i, titlul operei, elementele de identificare a arti tilor interpre i i executan i, a fonogramelor sau videogramelor. #M2

(3) Avizul de constituire i func ionare pentru organismul de gestiune colectiv se acord prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiv . #M2 ART. 127 (1) Statutul organismului de gestiune colectiv trebuie s cuprind dispozi ii cu privire la: a) denumirea, domeniul i obiectul de activitate i drepturile pe care le gestioneaz pe baza repertoriului constituit n acest scop; b) condi iile n care se realizeaz gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalit ii de tratament; c) drepturile i obliga iile membrilor n raporturile cu organismul de gestiune colectiv ; d) modalitatea de desemnare i atribu iile administratorului general responsabil de func ionarea organismului de gestiune colectiv , precum i ale organelor de administrare i de reprezentare; e) patrimoniul ini ial i resursele economice prev zute; #M5 f) regulile aplicabile repartiz rii drepturilor colectate, propor ional cu utilizarea real a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea real , precum i regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate; #M2 g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaz a fi negociate cu utilizatorii i reguli privind reprezentarea n cadrul negocierilor; h) modalit ile de verificare a gestiunii economice i financiare de c tre membri; i) modalit ile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare func ion rii; j) orice alte dispozi ii obligatorii potrivit legisla iei n vigoare. (2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectiv nu poate face parte administratorul general sau orice alt persoan care are calitatea de angajat retribuit al organismului. Nu au calitatea de angaja i retribui i membrii organismului de gestiune colectiv care primesc indemniza ie de participare la activit ile din cadrul organelor de conducere alese. (3) Orice propunere de modificare a statutului se supune aviz rii, de c tre Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, cu cel pu in dou luni nainte de adunarea general a organismului de gestiune colectiv n cadrul c reia modificarea urmeaz s fie aprobat . Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor elibereaz acest aviz n termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la instan a judec toreasc n vederea nregistr rii modific rii. n cazul n care avizul este negativ, acesta trebuie motivat.

(4) Orice modificare a statutului efectuat i nregistrat la instan a judec toreasc f r avizul Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor este nul de drept. #M2 ART. 128 *** Abrogat #M2 ART. 129 (1) Mandatul de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, este acordat direct, prin contract scris de c tre titularii de drepturi. (2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de gestiune colectiv are dreptul la un vot n cadrul adun rii generale. Arti tii interpre i sau executan i care au participat la o execu ie sau o interpretare colectiv a unei opere au dreptul la un singur vot n cadrul adun rii generale, prin reprezentantul desemnat conform procedurii prev zute la art. 99 alin. (2). (3) Mandatul de gestiune colectiv a drepturilor patrimoniale, de autor sau conexe, poate fi acordat i indirect de c tre titulari, prin contracte scrise, ncheiate ntre organisme de gestiune colectiv din Ro mnia i organisme str ine care gestioneaz drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul indirect nu confer drept de vot titularilor de drepturi. (4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate ncredin a p rin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui organism de gestiune colectiv . Organismul respectiv este obligat s accepte administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective n limita obiectului s u de activitate. (5) Organismele de gestiune colectiv nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiv . #M5 ART. 129^1 n cazul gestiunii colective obligatorii, dac un titular nu este asoci at la niciun organism, competen a revine organismului din domeniu cu cel mai mare num r de membri. Revendicarea de c tre titularii de drepturi nereprezenta i a sumelor cuvenite se poate face n termen de 3 ani de la data notific rii. Dup acest termen, sum ele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hot rrii adun rii generale, cu excep ia cheltuielilor de administrare.
#B Sec iunea a III-a Func ionarea organismelor de gestiune colectiv #M2 ART. 130 (1) Organismele de gestiune colectiv au urm toarele obliga ii: #M5

a) s acorde autoriza ii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuat nainte de utilizarea repertoriului protejat, n schimbul unei remunera ii, prin licen neexclusiv , n form scris ; b) s elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinznd drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii n vederea pl ii acestor drepturi, n cazul acelor opere al c ror mod de exploatar e face imposibil autorizarea individual de c tre titularii de drepturi; c) s ncheie, n numele titularilor de drepturi care le -au acordat mandat sau pe baza conven iilor ncheiate cu organisme similare din str in tate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desf oar activit i de comuni care public , cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avnd ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat; #M2 d) s protejeze interesele membrilor lor, n ceea ce priv e te gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utiliz rii repertoriului propriu, n afara teritoriului Romniei, prin ncheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din str in tate; e) s colecteze sumele datorate de utilizatori i s le repartizeze ntre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut; f) s asigure accesul propriilor membri la informa iile privind orice aspect al activit ii de colectare a sumelor datorate de utilizatori i de repartizare a acestora; g) s acorde asisten de specialitate titularilor de drepturi i s i reprezinte n cadrul procedurilor legale, n limita obiectului lor de activitate; #M5 h) s cear utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informa ii i transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remunera iilor pe care le colecteaz , precum i informa ii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, n vederea repartiz rii acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obliga ia s furnizeze, n format scris i electronic, n termen de 10 zile de la solicitare, informa iile i documentele solicitate, sub semn tura reprezentantului legal i tampilate; i) s asigure transparen a activit ii de gestiune colectiv n raporturile cu autorit ile publice care au drept de control i, prin acestea, cu utilizatorii; #M2 j) s ndeplineasc orice alt activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, n limite le obiectului lor de activitate. (2) Contractele de reprezentare ncheiate de organismele similare din str in tate, prev zute la alin. (1) lit. d), se ncheie n form scris , cu men ionarea modului de realizare a schimbului de informa ii privind repertoriul p r ilor, a drepturilor gestionate, a duratei i a modalit ilor de plat . #M3 ART. 131

(1) n vederea ini ierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectiv trebuie s depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor o cer ere, nso it de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a). (2) Metodologiile se negociaz n cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor , emis n termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de ini iere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiv . Comisia de negociere este constituit din: a) cte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiv , care func ioneaz pentru cte o categorie de drepturi, pe de o parte; b) cte un reprezentant al principale lor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, i cte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabili i pe baza cifrei de afaceri i a cotei de pia a acestora n domeniu, cu condi ia ca acestea s fie declarate la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor pe propria r spundere, precum i al societ ilor publice de radiodifuziune i de televiziune, dup caz, pe de alt parte. (3) n vederea desemn rii n cadrul comisiei prev zute la alin. (2), organismele de gestiune colectiv vor depune la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, odat cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor i pe cea a utilizatorilor majori, care urmeaz a fi convoca i pentru negocieri, precum i elementele de identificare a acestora. #M2 (4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunic p r ilor prin scrisoare recomandat , mpreun cu propunerea de metodologii depus de organismele de gestiune colectiv . #M5 ART. 131^1 (1) Metodologia se negociaz de c tre organismele de gestiune colectiv cu reprezentan ii prev zu i la art. 131 alin. (2) lit. b), inndu-se seama de urm toarele criterii principale: a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, i do meniul pentru care se poart negocierea; b) categoria de utilizatori pe care i reprezint la negocieri structurile asociative sau ceilal i utilizatori desemna i s negocieze; c) repertoriul, confirmat de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, g estionat de organismul de gestiune colectiv , pentru membrii proprii, precum i pentru membrii altor organisme str ine similare, n baza contractelor de reprezentare; d) propor ia utiliz rii repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectiv ; e) propor ia utiliz rilor pentru care utilizatorul a ndeplinit obliga iile de plat prin contracte directe cu titularii de drepturi; f) veniturile ob inute de utilizatori din activitatea care utilizeaz repertoriul ce face obiectul negocierii;

g) n cazul n care nu exist venituri se va folosi practica european n domeniu; h) practica european privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori i organismele de gestiune colectiv . (2) Organismele de gestiune colectiv pot solicita de la aceea i categorie de utilizatori remunera ii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile ob inute de utilizatori din activitatea n cadrul c reia se utilizeaz repertoriul, cum ar fi: radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publ ic , innd cont de practica european privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori i organismele de gestiune colectiv . Pentru activitatea de radiodifuzare, remunera iile procentuale se vor stabili diferen iat, direct propor ional cu ponderea util iz rii repertoriului gestionat colectiv n aceast activitate, iar n lipsa veniturilor, n func ie de cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Remunera iile forfetare sau procentuale, prev zute la alin. (2), pot fi solicitate numai dac i n m sura n care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afl n termenele de protec ie prev zute de lege. (4) n cazul n care gestiunea colectiv este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaz f r a se ine seama de criteriile prev zute la alin. (1) lit. c) i e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse. #M3 ART. 131^2 (1) Negocierea metodologiilor se desf oar conform programului stabilit ntre cele dou p r i, pe o durat de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. (2) n elegerea p r ilor cu privire la metodologiile negociate se consemneaz ntr -un protocol care se depune la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor. Protocolul se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiv , prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, emis n termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s -a negociat i tuturor importatorilor i fabrican ilor de suporturi i aparate pentru care se datoreaz remunera ia compensatorie pentru copia privat , conform art. 107. #M5 (3) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru ini ierea procedurii de arbitraj efectuate de c tre arbitri, n urm toarele situa ii: a) entit ile care alc tuiesc o parte ce urmeaz s participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte p r i; b) cele dou p r i aflate n negociere nu au putut conveni o form unic a metodologiei n termenul prev zut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectiv nu au putut conveni n cheierea unui protocol de repartizare a remunera iilor i de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoac p r ile n vederea desemn rii, prin tragere la sor i, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, i a 3 arbitri de rezerv . Ace tia din

urm i vor nlocui, n ordinea tragerii la sor i, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sor i se face i n cazul absen ei p r ilor convocate. (5) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n termen de 5 zile de la data desemn rii arbitrilor, convoac la sediul s u arbitrii desemna i i p r ile, n vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabile te: onorariul brut, prin negociere cu p r ile, primul termen, dar nu mai trziu de 5 zile, precum i locul arbitrajului i informeaz p r ile. #M3 (6) Cele dou p r i aflate n arbitraj, organismele de gestiune colectiv i, respectiv, utilizatorii sau al i pl titori contribuie n mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, nainte de pri mul termen de arbitraj. Neplata n termen atrage dec derea p r ii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe i de a formula concluzii pe durata arbitrajului. (7) Arbitrii au obliga ia ca n termen de 30 de zile de la primul termen al a rbitrajului s depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor hot rrea cuprinznd forma final a metodologiilor supuse arbitrajului, n vederea comunic rii c tre p r i. n mod excep ional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Romn pentru Dreptur ile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii i pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor numai dup depunerea hot rrii arbitrale. #M2 (8) Hot rrea arbitral privind forma definitiv a metodologiilor se comunic p r ilor de c tre Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a directorului general, emis n termen de cinci zile de la data depunerii. M etodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s -a negociat i nu se pot acorda reduceri la plata remunera iilor datorate, altele dect cele prev zute n metodologiile publicate. #M5 (9) n termen de 30 de zile de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a hot rrii arbitrale, p r ile pot face apel mpotriva acesteia la instan a Cur ii de Apel Bucure ti, care se va pronun a asupra cauzei n complet civil. Hot rrea arbitral este executorie de drept pn la pronun area solu iei cu privire la men inerea sau modificarea metodologiilor. Solu ia Cur ii de Apel Bucure ti este definitiv i irevocabil , se comunic Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor i se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emis n termen de 5 zile de la data comunic rii. #M3 (10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1) - (9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declan rii procedurii de negociere a

metodologiilor se afl n curs de negociere direct a unui contract de licen sau au ncheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectiv . #M3 ART. 131^3 (1) Organismele de gestiune colectiv sau, dup caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societ ile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o nou cerere de ini iere a procedurilor de negociere a tarifelor i metodologiilor numai dup 3 ani de la data public rii lor n form definitiv n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (2) n cazul negocierilor prev zute de art. 107 alin. (4), oricare dintre p r i poate formula o nou cerere de ini iere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai dup 2 ani de la data public rii acestora n form definitiv n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. (3) Pn la publicarea noilor metodologii, r mn valabile vechile metodologii. #M2 ART. 131^4 Remunera iile stabilite n sum fix se pot modifica anual, ncepnd cu prima lun a anului urm tor celui n care s-au publicat metodologiile, de c tre organismele de gestiune colectiv , pe baza indicelui de infla ie, stabilit la nivel na ional. Aceste modific ri se depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, urmnd a fi publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiv , prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, emis n termen de cinci zile de la data depunerii. Modific rile devin efective ncepnd cu luna urm toare public rii. #M2 ART. 132 *** Abrogat #M5 ART. 133 (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de al i pl titori se face de organismul de gestiune colectiv al c rui repertoriu se utilizeaz . (2) n situa ia n care exist mai multe organisme de gestiune colectiv pentru acela i domeniu de crea ie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor prev zute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor n vederea public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, pe cheltuiala acestora, urm toarele: a) criteriile repartiz rii ntre organisme a remunera iei; b) organismul de gestiune colectiv care urmeaz s fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drept urile de Autor, drept colector n domeniul titularilor de drepturi n cauz ; c) modalitatea de eviden iere i justificare a cheltuielilor privind acoperirea real a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. #M3

(3) n cazul prev zut la alin. (2), dac organismele de gestiune colectiv beneficiare nu depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor protocolul men ionat, n termen de 30 de zile de la data intr rii n vigoare a metodologiilor Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor desemneaz dintre acestea colectorul n domeniul titularilor de drepturi n cauz , pe baza reprezentativit ii, prin decizie a directorului general. (4) Pentru situa ia prev zut la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici ntre organismele beneficiare, nici propriilor membri, dect dup depunerea la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor a unui protocol ncheiat ntre organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, n acest caz, se eviden iaz distinct i trebuie s fie justificate prin documente privind acoperirea real a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector n domeniul titularilor de drepturi n cauz . (5) La expirarea termenului de 30 de zile prev zut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectiv poate solicita Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor ini ierea procedurii de arbitraj efectuate de c tre arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remunera iei ntre categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum i etapele ulterioare sunt cele prev zute la art. 131^2 alin. (3) - (9). (6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectiv , n calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) i alin. (1) i (3) ale prezentului articol, se eviden iaz n conturi analitice distincte. #M5 (7) Organismul de gestiune colectiv , care este colector unic, are obli ga ia s elibereze autorizarea prin licen neexclusiv , n form scris , n numele tuturor organismelor de gestiune colectiv beneficiare, i s asigure transparen a activit ilor de colectare, precum i a costurilor aferente n raporturile cu organismele de gestiune colectiv beneficiare. Acestea au obliga ia de a sprijini activitatea de colectare. #M3 (8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplic n mod corespunz tor i organismelor de gestiune colectiv care sunt colectori unici. (9) Organismele de gestiune colectiv pot conveni printr -un protocol care se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de pl titori, privind remunera iile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectiv pot nfiin a, cu avizul Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care s func ioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federa iile de persoane juridice de drept privat f r scop patrimonial, precum i potrivit prevederilor exprese privind organizarea i func ionarea organismelor de gestiune colectiv din prezenta lege. #B ART. 134*)

(1) Exercitarea gestiunii colective ncredin ate prin contractul de mandat nu poate restrnge n nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor. #M5 (2) Gestiunea colectiv se exercit pot rivit urm toarelor reguli: a) deciziile privind metodele i regulile de colectare a remunera iei i a altor sume de la utilizatori i cele de repartizare a acestora ntre titularii de drepturi, precum i cele privind alte aspecte mai importante ale ges tiunii colective trebuie s fie luate de membri, n cadrul adun rii generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectiv , pentru acoperirea cheltuielilor de func ionare a acestuia, prev zute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectiv care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) i alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate an ual; c) n lipsa unei hot rri exprese a adun rii generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectiv nu pot fi utilizate n scopuri comune, altele dect acoperirea costurilor reale ale colect rii i repartiz rii c tre membri a sumelor cuvenite; adunarea general poate decide ca maximum 15% din sumele colectate s poat fi utilizate n scopuri comune i numai n limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectiv se repartizeaz individual titularilor de drepturi, propor ional cu utilizarea repertoriului fiec ruia, n termen de maximum 6 luni de la data colect rii; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a celor a c ror repartizare nu presupune o documentare special n termen de 30 de zile de la data colect rii; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se re ine acestora din sumele cuvenite fiec ruia, dup calcularea reparti iei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remunera iilor nerevendicate i nerepartizate, aflate n depozite bancare sau ob inute din alte opera iuni efectuate n limita obiectului de activitate, precum i cele ob inute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a nc lc rii drepturilor de autor ori conexe se cuvin i se repar tizeaz titularilor de drepturi i nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectiv ; g) remunera iile negociate pentru drepturile conexe nu pot dep i o treime din remunera iile negociate pentru drepturile de autor cu aceea i categorie de utilizatori. (3) Remunera iile ncasate de organismele de gestiune colectiv nu sunt i nu pot fi asimilate veniturilor acestora. (4) n exercitarea mandatului, n condi iile prezentei legi, organismelor de gestiune colectiv nu li se transfer sau nu li se transmit drepturi de autor i drepturi conexe ori utilizarea acestora. #CIN *) Curtea Constitu ional , prin Decizia nr. 571/2010 (#M6), a admis excep ia de neconstitu ionalitate a dispozi iilor art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996.
#M2 ART. 134^1

(1) Organismele de gestiune colectiv au obliga ia s publice, n format electronic, pe pagina proprie de Internet, urm toarele informa ii actualizate: a) statutul; b) lista membrilor organelor de conducere centrale i locale, componen a comisiilor interne i lista responsabililor locali; #M3 c) situa ia anual privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau al i pl titori, sumele re inute, costul gestiunii i sumele repartizate pe categorii de titulari; #M2 d) darea de seam anual ; e) informa iile privind adunarea general , cum ar fi: data i locul convoc rii, ordinea de zi, proiectele de hot rre i hot rrile a doptate; f) alte date necesare inform rii membrilor. (2) Orice membru are dreptul de a solicita, n nume personal sau prin reprezentant autorizat, informa ii detaliate i documente privind sumele ce i -au fost repartizate n ultimele 12 luni, provenien a, modul de calcul al drepturilor i re inerile aplic ate, precum i verificarea concordan ei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare. (3) ntr-un interval de timp de 30 de zile nainte de adunarea general , orice membru are dreptul s consulte, la sediul organismului de gestiune colecti v : a) darea de seam anual ; b) bilan ul contabil; c) raportul organelor de conducere i al comisiei de cenzori; d) textul i expunerea de motive a hot rrilor ce urmeaz a fi supuse aprob rilor adun rii generale; e) salariile individuale ale angaja ilor; f) situa ia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor i a dobnzilor ob inute la nchiderea ultimului exerci iu financiar; g) situa ia privind categoriile de utilizatori, num rul pl titorilor din fiecare categorie i suma global colectat de la fiecare categorie; h) situa ia litigiilor cu utilizatorii. (4) Accesul la informa iile prev zute la alin. (3) se face, n regim de confiden ialitate, pe baz de cerere scris i cu limitarea accesului la datele personale ale angaja ilor organismului de gestiune colectiv . (5) Membrii care consider c li s-ar fi nc lcat dreptul de acces la informa iile solicitate pot sesiza, n termen de trei zile, comisia permanent special privind accesul la informa ii, desemnat de adunarea general , format din cinci membri, care nu sunt angaja i i nu fac parte din organele de conducere. Comisia este obligat s r spund , n termen de apte zile, att celui care a formulat sesizarea, ct i administratorului general. Comisia ntocme te un raport anual asupra activit ii sale, pe care l nainteaz adun rii generale i Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor. #M2

ART. 135 (1) Organismele de gestiune colectiv au obliga ia s depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n primul trimestru al fiec rui an, dup desf urarea adun rii generale: a) darea de seam anual , aprobat de adunarea general ; b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adun rii generale; c) hot rrile judec tore ti privind nregistrarea modific rilor la statut, avizate de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor; d) repertoriul actualizat; e) contractele de reprezentare cu organismele similare din str in tate. (2) Documentele prev zute la alin. (1) lit. a) i d) se depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului. #M2 ART. 136 *** Abrogat
#B CAP. 2 Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor #M3 ART. 137 (1) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor func ioneaz ca organ de specialitate n subordinea Guvernului, fiind autoritate unic de reglementare, eviden prin registre na ionale, supraveghere, autorizare, arbitraj i constatare tehnico - tiin ific n domeniul drepturilor de autor i al drepturilor conexe. (2) Finan area cheltuielilor curente i de capital ale Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor se face integral i distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii i Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (3) Organizarea, func ionarea, structura personalului i dot rile necesare ndeplinirii atribu iilor Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hot rre a Guvernului. (4) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii i cultelor i este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numi i prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. (5) Personalul Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor beneficiaz de stimulente din sumele ncasate pentru bugetul de stat din opera iunile contra cost efectuate de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, n procent de pn la 15% . (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre opera iunile prev zute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) i l) i condi iile de repartizare i utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hot rre a Guvernului. #M3 ART. 138

(1) Principalele atribu ii ale Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor sunt urm toarele: a) reglementeaz activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii; b) elaboreaz proiecte de acte normative n dome niul s u de activitate; c) ine eviden a repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiv ; d) organizeaz i administreaz contra cost nregistrarea n registrele na ionale i n alte eviden e na ionale specifice, prev zute de lege; e) elibereaz contra cost marcaje holografice utilizabile n condi iile legii n domeniul drepturilor de autor i al drepturilor conexe, la valoarea pre ului de achizi ie la care se adaug un comision de administrare de 30%; f) avizeaz constituirea i supravegheaz func ionarea organismelor de gestiune colectiv ; g) avizeaz , ca organ de specialitate al administra iei publice centrale, potrivit legii, nscrierea n registrul aflat la grefa judec toriei a asocia iilor i funda iilor constituite n domeniul drepturilor de autor i al drepturilor conexe, inclusiv n ceea ce prive te asocia iile pentru combaterea pirateriei; h) controleaz func ionarea organismelor de gestiune colectiv i stabile te m surile de intrare n legalitate sau aplic sanc iuni, dup caz; i) asigur secretariatul procedurilor de arbitraj desf urate potrivit legii; #M5 j) efectueaz contra cost, pe cheltuiala inculpa ilor, n cazul n care s -a dovedit vinov ia, constat ri tehnico- tiin ifice cu privire la caracterul original al produselor purt toare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organel or de cercetare penal ; #M3 k) efectueaz la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala p r ilor interesate; l) desf oar activit i de informare privind legisla ia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum i activit i de instruire, pe cheltui ala celor interesa i; m) desf oar activit i de reprezentare n rela iile cu organiza iile de specialitate similare i cu organiza iile interna ionale din domeniu, la care statul romn este parte; n) ndepline te orice alte atribu ii prev zute de lege. #M5 (2) Prin hot rre a Guvernului se stabilesc tarifele opera iunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea opera iunilor prev zute la alin. (1) lit. j) se va include n cheltuielile de jude cat . #M3 (3) Pentru ndeplinirea atribu iilor stabilite prin lege Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor are acces la informa iile necesare n mod operativ i gratuit de la Centrul Na ional al Cinematografiei, Oficiul Na ional al Registrului Comer ului, Autoritatea Na ional a V milor, Agen ia Na ional de Administrare Fiscal i de la Inspectoratul General al Poli iei de Frontier , Inspectoratul Na ional pentru Eviden a

Persoanelor i Direc ia General de Pa apoarte din cadrul Ministerului Administr a iei i Internelor, precum i de la institu iile financiar-bancare, n condi iile legii. #M2 ART. 138^1 Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlat este obligat s prezinte orice documente i informa ii solicitate de organele de control i s predea copii dup acestea, dac sunt solicitate. #M2 ART. 138^2 (1) Activitatea de control a Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, prev zut la art. 138 alin. (1) lit. h), se desf oar numai cu notificarea prealabil a organismului de gestiune colectiv controlat, comunicndu -se totodat i obiectivele controlului. Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o dat pe an, notificate cu 10 zile nainte de efectuarea controlului, precum i controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclama ii, ori de cte ori este nevoie, notificate cu trei zile nainte. (2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat s prezinte orice documente i informa ii solicitate de organele de control i s predea copii dup acestea, dac sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative n leg tur cu situa i ile constatate, att administratorului general, ct i altor persoane angajate. (3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, mpreun cu observa iile administratorului general, se consemneaz ntr -un procesverbal. #M3 (4) Pe baza concluziilor controlului, n cazul constat rii unor nereg uli, Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului -verbal c tre adunarea general a organismului de gestiune colectiv n cauz care l va dezbate n prima edin ordinar . #M3 ART. 138^3 n cazul n care organismul de gestiune colectiv nu mai ndepline te condi iile prev zute la art. 124 i 126 ori ncalc obliga iile prev zute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiv , prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea n legalitate. Decizia poate fi atacat la instan ele judec tore ti de contencios administrativ. n cazul nerespect rii deciziei r mase definitive, Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prev zut la art. 125. Retragerea temporar a avizului are ca efect suspendarea activit ii organismului de gestiune colectiv pn la schimbarea administratorului general de c tre adunarea general . #M5

ART. 138^4 (1) Pe lng Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor func ioneaz un corp de arbitri, format din 20 de membri, numi i din 3 n 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sor i de c tre directorul general al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor, n prezen a candida ilor, care sunt propu i de organismele de gestiune colectiv , de structurile asociative ale utilizatorilor i de societ ile publice de radiodifuziune i de televiziune. Candida ii propu i trebuie s aib preg tire juridic i minimum 10 ani de activitate n domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, mpreun cu o prezentare a candidatului propus i cu acceptul scris al acestuia, incluznd informa ii privind modalit ile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salaria i ai Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor i au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologi ilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiv , n condi iile prev zute de prezenta lege. #M2 (3) Corpul de arbitri va fi reconstituit n cazul n care num rul arbitrilor permanent disponibili este mai mic de 16.
#M2 CAP. 3 M suri de protec ie, proceduri i sanc iuni #M2 Sec iunea I M suri tehnice de protec ie i informa ii privind regimul drepturilor #M2 ART. 138^5 (1) Autorul unei opere, artistul interpret sau executant, produc torul de fonograme ori de nregistr ri audiovizuale, organismul de radiodifuziune sau de televiziune i fabricantul de baz de date pot s instituie m suri tehnice de protec ie a drepturi lor recunoscute prin prezenta lege. #M3 (2) Prin m suri tehnice, n sensul prezentei legi, se n elege utilizarea oric rei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, n cadrul func ion rii sale normale, este destinat s mpiedice sau s limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege. #M2 (3) M surile tehnice sunt considerate eficiente atunci cnd utilizarea unei opere sau a oric rui alt obiect al protec iei este controlat de c tre tit ularul de drepturi prin aplicarea unui cod de acces sau a unui procedeu de protec ie, precum criptarea,

codarea, bruierea sau orice transformare a operei ori a altui obiect al protec iei sau printr-un mecanism de control al copierii, dac m surile ndeplin esc obiectivul de asigurare a protec iei. #M3 (4) Titularii de drepturi care au instituit m suri tehnice de protec ie au obliga ia de a pune la dispozi ie beneficiarilor excep iilor prev zute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) i e), art. 33 alin. (2) lit. d) i e) i la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protec iei. Totodat ace tia au dreptul s limiteze num rul copiilor realizate n condi iile de mai sus. #M5 (5) Dispozi iile alin. (4) nu se aplic n cazul operelor protejate, puse la dispozi ia publicului, conform clauzelor contractuale convenite ntre p r i, astfel nct oricine din public s poat avea acces la acestea n orice loc i n orice moment, alese, n mod individual. #M2 ART. 138^6 (1) Titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege pot s furnizeze, n format electronic, asociat unei opere sau oric rui alt obiect al protec iei sau n contextul comunic rii publice a acestora, informa ii privind regimul drepturilor. (2) Prin informa ii privind regimul drepturilor, n sensul prezentei legi, se n elege orice informa ie furnizat de titularii de drepturi care permite identificarea operei sau a oric rui alt obiect al protec iei prin prezenta lege, a autorului sau a altui tit ular de drepturi, precum i condi iile i modalit ile de utilizare a operei sau a oric rui alt obiect al protec iei, precum i orice num r sau cod reprezentnd aceste informa ii.
#M2 Sec iunea a II-a Proceduri i sanc iuni #M3 ART. 138^7 (1) nc lcarea drepturilor recunoscute i protejate prin prezenta lege atrage r spunderea civil , contraven ional sau penal , dup caz, potrivit legii. Dispozi iile procedurale sunt cele prev zute n prezenta lege, care se completeaz cu cele de drept comun. #M5 (2) n cadrul unei ac iuni referitoare la nc lcarea drepturilor protejate de prezenta lege i ca r spuns la o cerere justificat a solicitantului, instan a are dreptul s solicite furnizarea informa iilor privind originea i re elele de distribu ie a m rfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prev zut de prezenta lege, fie de la f ptuitor, fie de la orice alt persoan care: a) a de inut n scop comercial m rfuri-pirat;

b) a utilizat n scop comercial servicii prin care ncalc drepturile protejate de prezenta lege; c) a furnizat, n scop comercial, produse sau servicii utilizate n activit i prin care se ncalc drepturile prev zute de prezenta lege; d) a fost indicat , de oricare dintre persoanele prev zute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicat n producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea sau nchirierea m rfurilor-pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului sau n furnizarea produselor ori serviciilor prin care se ncalc drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informa iile prev zute la alin. (2) cuprind, dup caz: a) numele i adresa produc torilor, fabrican ilor, distribuitorilor, furnizorilor i ale celorlal i de in tori anteriori ai m rfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum i ale angrosi tilor destinatari i ale vnz torilor cu am nuntul; b) informa ii privind cantit ile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum i pre ul ob inut pentru m rfurile, dispozitivele sau serviciile respective. #M3 (4) Prevederile alin. (2) i (3) se aplic f r a aduce atingere altor dispozi ii legale, care: a) acord titularului dreptul de a primi informa ii mai extinse; b) prev d utilizarea n cauzele civile sau penale a informa iilor comunicate n conformitate cu prezentul articol; c) prev d r spunderea pentru abuzul de drept la informare; d) dau posibilitatea s se refuze furnizarea de informa ii care ar constrnge persoana men ionat n alin. (1) s admit propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se ncalc drepturile protejate de prezenta lege; e) prev d protec ia confiden ialit ii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal. #M3 ART. 139 (1) Titularii drepturilor recunoscute i protejate prin prezenta lege pot solicita instan elor de judecat sau altor organisme competente, dup caz, recunoa terea drepturilor lor i constatarea nc lc rii acestora i pot pretinde acordarea de desp gubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Acelea i solicit ri pot fi formulate n numele i pentru titularii de drepturi de c tre organismele de gestiune, de c tre asocia iile de combatere a pirateriei sau de c tre persoanele auto rizate s utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat n acest sens. Cnd o ac iune a fost pornit de titular, persoanele autorizate s utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot s intervin n proces, solicitnd r epararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. (2) La stabilirea desp gubirilor instan a de judecat ia n considerare: a) fie criterii cum ar fi consecin ele economice negative, n special c tigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de f pt uitor i, atunci cnd este cazul, alte

elemente n afara factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului; b) fie acordarea de desp gubiri reprezentnd triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a f cut obiectul faptei ilicite, n cazul n care nu se pot aplica criteriile men ionate la lit. a). (3) n cazul n care exist suspiciuni cu privire la nc lcarea unor drepturi recunoscute i protejate prin prezenta lege, persoanele ndrept ite pot cere instan ei de judecat sau altor organe competente potrivit legii: a) s dispun de ndat luarea unor m suri pentru a preveni producerea iminent a unei pagube prin nc lcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca nc lc rile prezumate aduse acestui drept s continue sau pentru a condi iona continuarea lor de constituirea unor garan ii destinate s asigure desp gubirea solicitantului; m surile provizorii de interzicere vor fi impuse, dac este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun; b) s dispun de ndat luarea unor m suri pentru a asigura repararea pagubei; n acest scop instan a poate dispune luarea de m suri asigur torii asupra bunurilor mobile i imobile ale persoanei presupuse a fi nc lcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilo r sale bancare i a altor bunuri. n acest scop, autorit ile competente pot s dispun comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunz tor la informa iile pertinente; c) s dispun ridicarea sau predarea c tre autorit ile competente a m rfurilor cu privire la care exist suspiciuni privind nc lcarea unui drept prev zut de prezenta lege pentru a mpiedica introducerea acestora n circuitul comercial. (4) M surile prev zute la alin. (3) i (6) pot fi dispuse i prin ordonan pre edin ial . n acest caz, instan ele judec tore ti pot s cear reclamantului s depun o cau iune suficient pentru a asigura compensarea oric rui prejudiciu care ar putea fi suferit de prt. (5) Acelea i m suri pot fi cerute, n acelea i condi ii, mpotriva unui intermediar ale c rui servicii sunt utilizate de c tre un ter pentru a nc lca un drept protejat prin prezenta lege. (6) Titularii de drepturi sau reprezentan ii acestora prev zu i la alin. (1) pot solicita instan ei judec tore ti, chiar i nainte de introducerea unei ac iuni pe fondul cauzei, luarea unor m suri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei st ri de fapt, atunci cnd exist un risc de nc lcare a drepturil or prev zute de prezenta lege i dac exist un risc de distrugere a elementelor de prob . (7) M surile prev zute la alin. (3), (5) i (6) pot s includ descrierea detaliat , cu sau f r prelevare de e antioane, sau sechestrarea real a m rfurilor n litigiu i, n cazurile corespunz toare, a materialelor i instrumentelor utilizate pentru a produce i/sau a distribui aceste m rfuri, precum i documentele care se refer la ele. Aceste m suri vor fi avute n vedere i n aplicarea dispozi iilor art. 96 - 99 din Codul de procedur penal . (8) Pentru luarea m surilor provizorii i a m surilor asigur torii prev zute la alin. (3) i pentru luarea m surilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei st ri

de fapt prev zute la alin. (6), precum i pentru exercitarea c ilor de atac asupra m surilor luate sunt aplicabile dispozi iile dreptului comun. Pronun area se poate amna cu cel mult 24 de ore. (9) Instan ele judec tore ti sunt abilitate s adopte m surile prev zute la alin. (3) i (6), f r citarea p r ii adverse, n cazurile n care acest lucru va fi necesar, n special atunci cnd orice ntrziere este de natur s cauzeze un prejudiciu ireparabil sau cnd exist riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de prob . Partea advers va fi informat de ndat , cel mai trziu dup executarea m surilor. (10) Instan a poate s autorizeze ridicarea de obiecte i nscrisuri care constituie dovezi ale nc lc rii drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, n original ori n copie, chiar i atunci cnd acestea se afl n posesia p r ii adverse. n cazul nc lc rilor comise la scar comercial , autorit ile competente pot s dispun , de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunz tor la informa iile pertinente. #M5 (11) Pentru adoptarea m surilor prev zute la alin. (3), (6) i (10), sub rezerva asigur rii protec iei informa iilor confiden iale, instan ele judec tore ti vor pretinde reclamantului s furnizeze orice element de prob , accesibil n mod rezonabil, pentru a dovedi cu suficient certitudine c s -a adus atingere dreptului s u ori c o astfel de atingere este iminent . Se consider ca reprezentnd element de prob suficient num rul de copii ale unei opere sau ale oric rui alt obiect pro tejat, la aprecierea instan ei de judecat . n acest caz, instan ele judec tore ti pot s cear reclamantului s depun o cau iune suficient pentru a asigura compensarea oric rui prejudiciu care ar putea fi suferit de prt. #M3 (12) M surile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei st ri de fapt dispuse de instan vor fi duse la ndeplinire prin executor judec toresc. Titularii drepturilor ce se presupune c au fost nc lcate ori cu privire la care exist pericolul de a fi nc lcate sau reprezentan ii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea n executare a m surilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei st ri de fapt. (13) Instan a poate dispune ridicarea m surilor prev zute la alin. (3) i (6), la cererea prtului, dac reclamantul nu a introdus o ac iune care s conduc la solu ionarea pe fond a cauzei ntr-un termen de 20 de zile lucr toare sau 31 de zile calendaristice, dac acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la ndeplinire a m surilor. (14) Titularii drepturilor nc lcate pot cere instan ei de judecat s dispun aplicarea oric reia dintre urm toarele m suri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a ncas rilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor i a mijloacelor aflate n proprietatea f ptuitorului, a c ror destina ie unic sau principal a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare i distrugere, a copiilor efectuate ilegal;

d) r spndirea informa iilor cu privire la hot rrea instan ei de judecat , inclusiv afi area hot rrii, precum i publicarea sa integral sau par ial n mijloacele de comunicare n mas , pe cheltuiala celui care a s vr it fapta; n acelea i condi ii instan ele pot dispune m suri suplimentare de publicitate adaptate circumstan elor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. (15) Instan a de judecat dispune aplicarea m surilor prev zute la alin. (14) pe cheltuiala f ptuitorului, cu excep ia cazului n care exist motive temeinice pentru ca acesta s nu suporte cheltuielile. (16) M surile prev zute la alin. (14) lit. b) i c) pot fi dispuse i de procuror cu ocazia rezolv rii cauzei n faza de urm rire penal . Dispozi iile alin. (14) lit. c) nu se aplic pentru construc iile realizate cu nc lcarea drepturilor privind opera de arhitectur , protejate prin prezenta lege, dac distrugerea cl dirii nu este impus de circumstan ele cazului respectiv. (17) n dispunerea m surilor prev zute la alin. (14), instan a de judecat va respecta principiul propor ionalit ii cu gravitatea nc lc rii drepturilor protejate de prezenta lege i va lua n considerare interesele ter ilor susceptibili de a fi afecta i de aceste m suri. (18) Autorit ile judiciare sunt obligate s comunice p r ilor solu iile adoptate n cauzele de nc lcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. #M5 (19) Guvernul Romniei, prin Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor, sprijin elaborarea, de c tre asocia iile i organiza iile profesionale, a codurilor de conduit la nivel comunitar, destinate s contribuie la asigurarea respect rii drepturilor prev zute de prezenta lege, n special n ceea ce prive te utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul Romniei sprijin transmiterea c tre Comisia European a proiectelor codurilor de conduit la nivel na ional sau comunitar i a evalu rilor referitoare la aplicarea acestora. #M2 ART. 139^1 (1) Titularul dreptului de autor sau al drepturilor conexe poate fi reprezentat, n toate procedurile, negocierile i actele juridice, pe toat durata i n orice stadiu al procesului civil sau penal ori n afara unui astfel de proces, prin mandatar cu procur special . (2) Pentru punerea n mi care a ac iunii penale, precum i pentru retragerea plngerii prealabile i mp carea p r ilor, mandatul se consider special, dac este dat pentru reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de dreptu ri conexe, n orice situa ie de nc lcare a drepturilor sale. #M5 ART. 139^2 Constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend de la 3.000 lei la 30.000 lei urm toarele fapte: a) nc lcarea prevederilor art. 21;

b) nc lcarea prevederilor art. 88 i 89; c) nc lcarea prevederilor art. 107 alin. (3) i (7); d) nerespectarea de c tre utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, f r autorizarea sau consim mntul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpret rilor sau a execu iilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. #M3 ART. 139^3 *** Abrogat #M5 ART. 139^4 (1) Constituie contraven ie, dac nu reprezint infrac iune, i se sanc ioneaz cu amend de la 10.000 lei la 50.000 lei i cu confiscarea m rfurilor -pirat sau a dispozitivelor-pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul n spa iile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, n vederea s vr irii de c tre o alt persoan a unei contraven ii sau infrac iuni prev zute de prezenta lege. (2) Cu aceea i amend se sanc ioneaz i fapta operatorilor economici care ncalc obliga ia prev zut la art. 145 alin. (3). (3) Pentru repetarea s vr irii faptelor prev zute la alin. (1) i (2), care au avut ca rezultat s vr irea infrac iunilor prev zute la art. 139^6 n termen de un an, organul constatator aplic i sanc iunea complementar a nchiderii unit ii. #M3 ART. 139^5 (1) Sanc iunile contraven ionale prev zute la art. 139^2 se aplic i persoanelor juridice. n cazul n care contravenientul, persoan juridic , desf oar activit i care implic , conform obiectului s u de activitate, comunicarea public de opere sau de produse purt toare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contraven ionale se m resc de dou ori. (2) Contraven iile prev zute la art. 139^2 i 139^4 se constat i se aplic de ofi erii sau de agen ii de poli ie din cadrul Ministerului Administra iei i Internelor cu competen e n domeniu. (3) Contravenientul poate achita, n termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraven iei, jum tate din minimul amenzii prev zute n prezenta lege. #M5 ART. 139^6 (1) Constituie infrac iuni i se pedepsesc cu nchisoare de la 2 al 5 ani sau cu amend urm toarele fapte: a) realizarea, n scopul distribuirii, f r a se urm ri direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace i n orice mod, de m rfuri-pirat; b) plasarea m rfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori n zone libere; c) orice alt modalitate de introducere a m rfurilor -pirat pe pia a intern .

(2) Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amend oferirea, distribuirea, de inerea ori depozitarea sau transportul, n scopul distribuirii de m rfuri-pirat, precum i de inerea acestora n scopul utiliz rii prin comunicare public la punctele de lucru ale persoanelor juridice. #M3 (3) n cazul n care faptele prev zute la alin. (1) i (2) sunt s vr ite n scop comercial, acestea se sanc ioneaz cu nchisoare de la 3 ani la 12 ani. (4) Cu pedeapsa prev zut la alin. (3) se sanc ioneaz i nchirierea sau oferirea spre nchiriere de m rfuri pirat. #M5 (5) Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend promovarea de m rfuri-pirat prin orice mijloc i n orice mod, inclusiv prin utilizarea anun urilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau pr in expunerea ori prezentarea c tre public a listelor sau a cataloagelor de produse. #M3 (6) n cazul n care oricare dintre faptele prev zute la alin. (1) - (4) au produs consecin e deosebit de grave, acestea se sanc ioneaz cu nchisoare de la 5 ani l a 15 ani. Pentru evaluarea gravit ii consecin elor, calculul pagubei materiale se efectueaz inndu-se seama de m rfurile pirat identificate n condi iile prev zute la alin. (1) - (4) i de pre ul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele n casate ilegal de f ptuitor. (7) Cu pedeapsa prev zut la alin. (6) se sanc ioneaz s vr irea faptelor men ionate la alin. (1) - (5) de c tre un grup infrac ional organizat. (8) n sensul prezentei legi, prin m rfuri pirat se n elege: toate copiil e, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate f r consim mntul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta i care sunt executate, direct ori indirect, total sau par ial, de pe un produs purt tor de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. (9) n sensul prezentei legi, prin scop comercial se n elege urm rirea ob inerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. (10) Scopul comercial se prezum dac marfa pirat este identificat la sediul, la punctele de lucru, n anexele acestora sau n mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au n obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, nchirierea, depozitarea sau transportul de produse purt toare de drepturi de autor ori de drepturi conexe. #M5 ART. 139^7 Refuzul de a declara provenien a m rfurilor -pirat ori a dispozitivelor-pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condi ionat, se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend . #M5 ART. 139^8

Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amend punerea la dispozi ia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte re ele de calculatoare, f r consim mntul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purt toare de drepturi conexe ori de drepturi sui -generis ale fabrican ilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel nct publicul s le poat accesa n orice loc sau n orice moment ales n mod individual. #M5 ART. 139^9 Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amend reproducerea neautorizat pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator n oricare dintre urm toarele modalit i: instalare, stocare, rulare sau executare, afi are ori transmitere n re ea intern . #M5 ART. 140 (1) Constituie infrac iuni i se pedepsesc cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend urm toarele fapte comise f r autorizarea sau consim mntul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purt toare de drepturi conexe; b) distribuirea, nchirierea sau importul pe pia a intern a operelor ori a produselor purt toare de drepturi conexe, altele dect m rfurile -pirat; c) comunicarea public a operelor sau a produselor purt toare de drepturi conexe; d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purt toare de drepturi conexe; e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purt toare de drepturi conexe; f) realizarea de opere derivate; g) fixarea, n scop comercial, a interpret rilor sau a execu iilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune; h) nc lcarea prevederilor art. 134. #M3 (2) Prin produse purt toare de drepturi conexe se n elege interpret rile sau execu iile artistice fixate, fonogramele, videogramele i propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune i de televiziune. #M2 ART. 141 Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 3 luni la 5 ani sau cu amend de la 2.500 lei la 50.000 lei fapta persoanei care i nsu e te, f r drept, calitatea de autor al unei opere sau fapta persoanei care aduce la cuno tin public o oper sub un alt nume dect acela decis de autor. #M5 ART. 141^1 (1) Producerea, importul, distribuirea, de inerea, instalarea, ntre inerea sau nlocuirea, n mod ilicit, a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat,

utilizate pentru serviciile de programe cu acces condi ionat constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 2 la 5 ani sau cu amend . (2) Fapta persoanei care se racordeaz f r drept sau care racordeaz f r drept o alt persoan la servicii de programe cu acces condi ionat constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend . #M3 (3) Utilizarea anun urilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare n scopul promov rii dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condi ionat, precum i expunerea sau prezentarea c tre public n orice mod, f r drept, a informa iilor necesare confec ion rii de dispozitive de orice fel, apte s asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condi ionat, ori destinate accesului neautorizat n orice mod la astfel de servicii, constituie infrac iuni i se pedepsesc cu nchisoare de la o lun la 3 ani. (4) Vnzarea sau nchirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepse te cu nchisoare de la 3 ani la 10 ani. (5) Cu pedeapsa prev zut la alin. (4) se sanc ioneaz i s vr irea faptelor prev zute la alin. (1) i (2) n scop comercial. (6) n sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se n elege orice dispozitiv a c rui confec ionare nu a fost autorizat de c tre titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege n raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condi ionat, realizat pent ru facilitarea accesului la acel serviciu. #M2 ART. 142 *** Abrogat #M5 ART. 143 (1) Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend fapta persoanei care, f r drept, produce, import , distribuie sau nchiriaz , ofer , prin orice mod, spre vnzare sau nchiriere, ori de ine, n vederea comercializ rii, dispozitive ori componente care permit neutralizarea m surilor tehnice de protec ie sau care presteaz servicii care conduc la neutralizarea m surilor tehnice de protec ie sau care neutralizeaz aceste m suri tehnice de protec ie, inclusiv n mediul digital. (2) Constituie infrac iune i se pedepse te cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend fapta persoanei care, f r a avea consim mntul titularilor de drepturi i tiind sau trebuind s tie c astfel permite, faciliteaz , provoa c sau ascunde o nc lcare a unui drept prev zut n prezenta lege: a) nl tur n scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modific pe acestea orice informa ie sub form electronic privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, import n scopul distribuirii, radiodifuzeaz ori comunic public sau pune la dispozi ie publicului, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc i n orice moment, alese n mod individual, f r drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informa iile existente sub form electronic ,

privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost nl turate ori modificate f r autoriza ie. #M2 ART. 143^1 (1) Nu se pedepse te persoana care, mai nainte de a fi nceput urm rirea penal , denun autorit ilor competente participarea sa la o asocia ie sau n elegere n vederea comiterii uneia dintre infrac iunile prev zute la art. 139^6, permi nd astfel identificarea i tragerea la r spundere penal a celorlal i participan i. (2) Persoana care a comis una dintre infrac iunile prev zute la art. 139^6 i care, n timpul urm ririi penale, denun i faciliteaz identificarea i tragerea la r spund ere penal a altor persoane care au s vr it infrac iuni legate de m rfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaz de reducerea la jum tate a limitelor pedepsei prev zute de lege. #M5 (3) De prevederile alin. (1) beneficiaz i persoanele care au comis infrac iuni prev zute la art. 139^9, 140 i 141, n condi iile n care se recupereaz prejudiciul constatat. #M4 ART. 144 *** Abrogat #M3 ART. 145 (1) Constatarea infrac iunilor prev zute n prezenta lege se face de c tre structurile specializate ale Inspectoratului General al Poli iei Romne i Inspectoratului General al Poli iei de Frontier . #M5 (2) Constatarea infrac iunilor prev zute la art. 139^6 alin. (6), art. 139^8, 139^9 i 143 se face i de c tre Inspectoratul General pentru Comunica ii i Tehnologia Informa iilor, iar a celor prev zute la art. 139^6, 139^8 i 141^1 se poate face i de c tre Jandarmeria Romn , n condi iile prev zute de art. 214 din Codul de procedur penal . #M7 (3) *** Abrogat
#B TITLUL IV Aplicarea legii. Dispozi ii tranzitorii i finale #M3 ART. 146 Beneficiaz de protec ia prev zut de prezenta lege urm toarele: a) operele ai c ror autori sunt cet eni romni, chiar dac nu au fost aduse nc la cuno tin public ;

b) operele ai c ror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul n Romnia, chiar dac nu au fost aduse la cuno tin public ; c) operele de arhitectur construite pe teritoriul Romniei; d) interpret rile sau execu iile arti tilor interpre i ori executan i care au loc pe teritoriul Romniei; e) interpret rile sau execu iile arti tilor interpre i ori executan i care sunt fixate n nregistr ri protejate de prezenta lege; f) interpret rile sau execu iile arti tilor interpre i ori executan i care nu au fost fixate n nregistr ri, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege; g) nregistr rile sonore sau audiovizuale ai c ror produc tori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul n Romnia; h) nregistr rile sonore sau audiovizuale a c ror prim fixare pe un suport material a avut loc pentru prima dat n Romnia; i) programele de radiodifuziune i de televiziune emise de organisme de radiodifuziune i de televiziune cu sediul n Rom nia; j) programele de radiodifuziune i de televiziune transmise de organisme transmi toare cu sediul n Romnia. #M5 ART. 147 Persoanele fizice sau juridice str ine, titulare ale drepturilor de autor sau ale drepturilor conexe, beneficiaz de protec ia prev zut prin conven iile, tratatele i acordurile interna ionale la care Romnia este parte, iar n lipsa acestora beneficiaz de un tratament egal cu cel al cet enilor romni, cu condi ia ca ace tia s beneficieze, la rndul lor, de tratament similar n statele respective. #M3 ART. 147^1 n completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglement ri speciale pentru stabilirea unor m suri, inclusiv privind aplicarea i utilizarea codurilor de identificare a sursei, n vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau nchirierii de m rfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condi ionat, precum i pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea pl ii remunera iei compensatorii pentru copia privat . #M2 ART. 148 (1) n vederea nregistr rii, ca mijloc de prob , a operelor realizate n Romnia, se nfiin eaz Registrul Na ional de Opere, administrat de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor. nregistrarea este facultativ i se face contra cost, potrivit normelor metodologice i tarifelor stabilite prin hot rre a Guvernului. (2) Existen a i con inutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de prob , inclusiv prin includerea acesteia n repertoriul unui organism de gestiune colectiv .

(3) Autorii i al i titulari de drepturi sau de in torii de drepturi exclusive ale autorilor, la care se face referire n prezenta lege, au dreptul s nscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale operelor, men iunea de rezervare a exploat rii acestora, semnalat conform uzan elor, constnd ntr-un simbol reprezentat prin litera C, n mijlocul unui cerc, nso it de numele lor, de locul i anul primei public ri. (4) Produc torii de nregistr ri sonore, arti tii interpre i sau executan i i al i de in tori de drepturi exclusive ale produc torilor sau ale arti tilor interpre i ori executan i, la care se face referire n prezenta lege, au dreptul s nscrie, pe originalele sau pe copiile autorizate ale nregistr rilor sonore sau audiovizuale ori pe nveli ul care le con ine, men iunea de rezervare a exploat rii acestora, semnalat conform uzan elor i constnd ntr-un simbol reprezentat prin litera P, n mijlocul unui cerc, nso it de numele lor, de locul i anul primei public ri. (5) Pn la proba contrar , se prezum c drepturile exclusive, semnalate conform uzan elor, prin simbolurile men ionate la alin. (3) i (4) sau prin men iunile prev zute la art. 104 i 106^2, exist i apar in persoanelor care le-au utilizat. (6) Dispozi iile alin. (3), (4) i (5) nu condi ioneaz existen a drepturilor recunoscute i garantate prin prezenta lege. (7) Autorii de opere i titularii de drepturi, o dat cu includerea operei lor n repertoriul organismului de gestiune colectiv , i pot nregistra i numele literar sau artistic, exclusiv n vederea aducerii acestuia la cuno tin public . #M2 ART. 149 (1) Actele juridice ncheiate sub regimul legisla iei anterioare i produc toate efectele conform aceleia, cu excep ia clauzelor care prev d cesiunea drepturilor de utilizare a totalit ii operelor pe care autorul le poate crea n viitor. #M3 (2) Beneficiaz de protec ia prezentei legi i operele, inclusiv programele pentru calculator, interpret rile sau execu iile, nregistr rile sonore sau audiovizuale, precum i programele organismelor de radiodifuziune i de televiziune realizate anterior intr rii n vigoare a prezentei legi, n condi iile prev zute la alin. (1). #M2 (3) Durata drepturilor patrimoniale asupra operelor create nainte de intrarea n vigoare a prezentei legi i pentru care nu au expirat termenele de protec ie calculate conform procedurilor legisla iei anterioare se prelunge te pn la termenul de protec ie prev zut n prezenta lege. Prelungirea produce efecte numai de la intrarea n vigoare a prezentei legi. #B ART. 150 (1) Utilajele, schi ele, machetele, manuscrisele i orice alte bunuri care servesc direct la realizarea unei opere ce d na tere unui drept de autor nu pot face obiectul unei urm riri silite. #M5

(2) Sumele datorate autorilor, ca urmare a utiliz rii operelor lor, beneficiaz de aceea i protec ie ca i salariile i nu pot fi urm rite dect n acelea i condi ii. Aceste sume sunt supuse impozit rii conform legisla iei fiscale n materie. #M1 (3) *** Abrogat #B ART. 151 Litigiile privind dreptul de autor i drepturile conexe sunt de competen a organelor jurisdic ionale, potrivit prezentei legi i dreptului comun. #M3 ART. 151^1 (1) Comisia European va fi informat cu privire la inten ia de adoptare a unor dispozi ii na ionale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizndu -se motivele esen iale care justific reglementarea acestor drepturi, precum i durata de protec ie corespunz toare. (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispozi ii na ionale adoptate n domeniul reglementat de prezenta lege. (3) Va fi transmis Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune c rora le sunt aplicabile dispozi iile art. 119 alin. (2). (4) Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunic rilor prev zute la alin. (1) - (3) c tre Comisia European . #M3 ART. 151^2 Prezenta lege transpune prevederile urm toarelor acte normative comunitare: a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protec ia juridic a programelor pentru calculator, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991; b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de nchiriere i de mprumut i anumite drepturi conexe dreptului de autor n domeniul propriet ii intelectuale, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992; c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispozi ii referitoare la dreptul de autor i drepturile conexe aplicabile difuz rii de programe prin satelit i retransmisiei prin cablu, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993; d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protec ie a dreptului de autor i a anumitor drepturi conexe, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 290 din 24 noi embrie 1993; e) Directiva Parlamentului European i a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protec ia juridic a bazelor de date, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996; f) Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor i drepturilor conexe n

societatea informa ional , publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002; g) Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suit n beneficiul autorului unei opere de art originale, publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001; h) Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respect rii drepturilor de proprietate intelectual , publicat n Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004. #B ART. 152 Organismele de gestiune colectiv care func ioneaz la data intr rii n vigoare a prezentei legi sunt obligate s se conformeze dispozi iilor art. 125, n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi. ART. 153 Dispozi iile prezentei legi se completeaz cu dispozi iile dreptului comun. ART. 154 (1) Prezenta lege intr n vigoare la 90 de zile de la data public rii ei n Monitorul Oficial al Romniei. (2) Pe aceea i dat se abrog Decretul nr. 321 din 21 iunie 1956 privind dreptul de autor, cu modific rile ulterioare, precum i orice alte dispozi ii contrare. (3) Pn la aprobarea tabelelor i a metodologiilor negociate conform prevederilor art. 131 din prezenta lege, se aplic tarifele stabilit e prin actele normative n vigoare. -------------------