Sunteți pe pagina 1din 9

RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA FIŞEI DE

AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII


CALIFICATIVULUI PENTRU
ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Prof. înv. preșc.: MARINESCU GEORGIANA-DENISA


Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Coțofenii din Dos
Studii: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” Craiova
Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova
Master of Bussines Law, University of Craiova
Vechime (la 31.08.2022): 6 ani
Grad didactic: II
În anul școlar 2021- 2022 mi-am desfășurat activitatea la grupa mică-mare, având un efectiv de 21 de
preșcolari, dintre care 11 preșcolari de nivel I și 10 preșcolari de nivel II , desfășurând activități în
conformitate cu reglementările legislative aflate în vigoare (Legea nr. 1/2011-cu modificările şi completările
ulterioare, Statutul personalului didactic şi fişa postului cadrului didactic), activităţi care se regăsesc şi în
„Fişa de evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar”.
1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
1.1. Respectarea programei şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare,
precum şi adaptarea acestei la particularitățile grupei
În cadrul portofoliului meu se află permanet programa şcolară în vigoare, după care m-am ghidat
atunci când am realizat proiectarea anuală a activităţii de la clasă. În vederea unei bune desfăşurări a activităţii
didactice am studiat atent Curriculum–ul pentru educație timpurie 2019 şi am utilizat strategia de dezvoltare-
proiectare curriculară din şcoala noastră pentru proiectarea activităţii didactice proprii. Am fundamentat
proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare de învăţare ale preșcolarilor, asigurând şi caracterul aplicativ al
proiectării curriculare .
Mi-am întocmit planificarea tematică anuală și planificarea calendaristică la termenul stabilit, conform
legislaţiei în vigoare.
Am procurat la începutul anului şcolar şi pe parcurs toate materialele noi, specifice vârstei şi le-am
integrat în activități și jocuri, conform tematicii parcurse, capacităţilor copiilor în funcție de rezultatele
evaluării inițiale (primele 2 săptămâni ale anului școlar). Astfel, în urma acestor rezultate, am stabilit
competențele (obiectivele) ce vor fi urmărite în continuare.
Am selectat materialele şi temele și subtemele la începutul anului şcolar astefel încât să conțină atât
aplicații practice, cât și strategii didactice adecvate formării tuturor competențelor generale și specifice
prevăzute în curriculum național. Am lucrat pe proiecte tematice în funcţie de interesul manifestat de copii.
Am utilizat în cadrul activităților, în special materiale didactice personale: desene, planşe realizate personal
care ne-au ajutat să învăţăm eficient, imaginile fiind sugestive în cadrul învăţării la această vârstă.
1.2. Implicarea în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii
M-am implicat în activităţile de proiectare a ofertei educaţionale la nivelul unităţii, elaborând propuneri
viabile pentru oferta educaţională a unităţii prin activităţile opţionale desfăşurate cu grupa de preşcolari.. Am
participat la elaborarea documentelor de proiectare managerială ca membru în Comisia educatoarelor precum
și ca responsabil al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.
1.3. Folosirea TIC în activitatea de proiectare didactică
Am utilizat tehnolohgia informației și a comunicațiilor în activitatea de documentare în vederea
proiectării, în proiectarea activităţii în format electronic, în proiectarea instrumentelor evaluare şi monitorizare
a progresului şcolar. De asemenea, am proiectat şi realizat cu ajutorul calculatorului mijloacele didactice
necesare desfăşurării optime a procesului de predare-învăţare-evaluare.
1.4. Proiectarea activităților-suport pentru învățarea în mediul online și a instrumentelor de
evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare didactică
Proiectarea activităților suport pentru învațarea în mediul online am realizat-o în conformitate cu
principiile şi cerinţele Curriculum pentru educație timpurie 2019, întocmind planificarea calendaristică situând
copilul în centrul procesului de predare-învatare, parcurgând o serie de demersuri educaţionale în scopul de a
selecta obiectivele, resursele necesare şi de a identifica tipurile de activităţi de învăţare care conduc la
atingerea acestora.
1.5. Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, cu nevoile și
interesele educabililor, planul managerial al unității
Am realizat planificarea activităţilor extraşcolare şi de la grupă în conformitate cu planul managerial al
unității, în concordanță cu obiectivele curriculare, cu interesele și nevoile copiilor, am ţinut cont de activităţile
realizate la nivel naţional, mondial (Ziua pământului, Ziua Uniunii Europene etc.)
La începutul anului școlar am constituit Comitetul de părinți al clasei și am realizat proiectarea întâlnirilor cu
părinții, tematicile fiecărei întâlniri săptămânale , ședințe pe care le-am organizat, încurajând participarea unui
numar cât mai mare de părinți.

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE


2.1. Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formării
competenţelor specifice
În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între domeniile de dezvoltare -
obiectivele operaţionale-conţinuturi - activităţi de învăţare - metode didactice - mijloace didactice. Am
conceput activitățile în concordanţă cu achiziţiile pe care le deţineau deja preșcolarii mei şi am stabilit astfel şi
modul diferenţiat de predare deoarece anumiţi preşcolari deţineau mai multe informaţii din mediul familial,
trebuind să-i aduc şi pe ceilalţi preşcolari la nivelul lor fără a-i ţin pe loc pe primii.
Pe tot parcursul activităților am căutat să introduc şi să folosesc atât metode tradiţionale, dar mai ales
metode activ-participative, pentru a stimula interesul şi plăcerea de a învăţa a preșcolarulor. Am încercat să
asigur un echilibru între activităţile statice şi cele dinamice – atât în activitatea zilnică cât şi în timpul unei
săptămâni - şi să acord atenţia cuvenită mişcării în aer liber a copiilor. De asemenea, în cadrul activităţilor
integrate am încercat să realizez activităţi din perspectiva transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării
activităţii didactice-inclusiv resurse TIC
În ceea ce priveşte utilizarea în cadrul activităților a materialelor auxiliare existente în şcoală (cabinete,
bibliotecă), le-am folosit ori de câte ori am avut nevoie. A susținut activități didactice folosind mijloace TIC,
având asistenți din școală cât și din afară. (inspecții în vederea acordării gradelor didacice). Pe tot parcursul
anului şcolar am fost interesată de confecţionarea de material didactic în funcţie de varietatea tematicilor şi
conţinuturilor de învăţare şi a particularităţilor de vârstă a copiilor; am folosit pe lângă materialul existent în
şcoală diverse materiale confecţionate de mine sau procurate prin eforturi proprii sau din sponsorizări ale
părinţilor. Am selectat cu atenţie resursele materiale relevante şi eficiente în raport cu obiectivele şi temele
proiectate ( diverse planşe, fişe, auxiliare- caiete speciale –edit. Delta).
2.3. Utilizarea de resurse educaționale deschise, aplicații online, crearea și susținerea sesiunilor
de învatare pe platforme educaționale
Am utilizat permanent resursele educaționale deschise puse la dispoziție de didactic.ro și twinkl.ro.
2.4. Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate
Am diseminat exemple de bună practică în ședințele comisiei educatoarelor cât și în cadrul cercurilor
pedagogice ale educatoarelor. Am realizat activităţi comune părinţi-preșcolari-educatoare, în cadrul cărora
părinţii au putut observa modalitatea de desfăşoare a activităţilor noastre în grădiniță. În cadrul şedinţelor cu
părinţii, le-am aplicat acestora scurte chestionare pentru a evalua gradul de satisfacție al beneficiarilor. Pentru
a pune în valoare activităţile realizate de preșcolarii grupei mele, toate fişele de lucru, testele de evaluare
(iniţiale, formative, sumative) le-am păstrat ordonat într-un portofoliu; fiecare lucrare şi vizualizată de către
părinţi şi colegi, şi apoi adăugata la portofoliul personal al copilului.
2.5. Organizarea și desfășurarea activităților didactice, curriculare și extracurriculare în mediul
școlar, extrașcolar și în mediul online
Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat activităţile
extraşcolare în diverse documente: proiect, condică, am stimulat preșcolarii participanţi prin acordarea de
diplome, premii, recompense materiale acordate cu sprijinul părinţilor şi al şcolii. M-am asigurat asupra
participării grupurilor ţintă şi realizarea activităţilor extracurriculare pe baza planificării stabilite.
2.6. Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă in vederera formarii/dezvoltarii
competentei de „ a învața să înveți”
Participând la cursuri de formare m-am sfătuit cu alti colegi participanti în legătură cu materialele de studiat şi
cu evaluările care au finalizat aceste cursuri.
Dezvoltarea competenței de „a învăța să înveți” mi-am propus-o atât pentru mine, cât și pentru grupa de
preșcolari pe care am condus-o.
În cadrul centrelor de interes Bibliotecă și Știință am pus la dispoziția copiilor cărți, dicționare,
enciclopedii cu ajutorul cărora au avut de rezolvat sarcini simple de informare (în special pe baza imaginilor)
pe teme date, în funcție de conținuturile abordate. Copiii au dobândit astfel deprinderea de a studia individual
pentru rezolvarea unor sarcini de lucru creative, ceea ce creează premisele lucrului cu cartea în perioada post –
alfabetizare.
Am stimulat copiii să descopere prin experienţe proprii realitatea înconjurătoare, punându-le la
dispoziţie resursele necesare (plimbări, vizite, diverse experimente).
2.7. Organizarea/desfășurarea și participare la acțiuni de voluntariat
Am participat la următoarele activități de voluntariat:
 „Dăruim bucurie în sufletul copiilor!” - acţiune de voluntariat în cadrulcăreia,cadrele
didactice voluntare au donat Şcolii Speciale Sf.Mina decoraţiunilerealizate de catre copiii voluntari cu
ocazia desfăşurării celei mai mari lecţii onlinedenumită „ Şi eu pot fi Moş Crăciun!”,în data de
15.12.2021
 ,,Ucraina-Umanitatea nu are granițe!,,- o acțiune în care am facut donații (alimente și obiecte de
igienă personală) pentru a ajuta refugiații ucrainieni.
 ,,Mărțișorul, simbolul dragostei și al tradiției”-o acțiune SNAC prin care am adus zâmbetul pe fața
copiilor din medii defavorizate, împărțindu-le rechizite cumpărate din banii strănși în urma organizării
unei expoziții de mărțișoare.

3. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII


3.1. Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților
de evaluare
De fiecare data mi-am propus obiective specifice vârstei preşcolarilor pe care-i pregătesc şi în
conformitate cu programa şcolară în vigoare şi cu nivelul de dezvoltare intelectuală al acestora. Criteriile de
evaluare au fost stabilite concis şi anunţate pe înţelesul lor împreună cu obiectivele urmărite prin tipul de
evaluare aplicat.
Evaluarea nivelului de pregătire a preșcolarilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare (
probe orale, probe scrise, probe practice), cât şi prin metode alternative de evaluare ( observarea
sistematică a comportamentului elevului-prin fişa de observaţie curentă, portofolii, autoevaluarea). De
asemenea am utilizat cele trei tipuri de evaluare: iniţială/predictivă - la începutul şcolii, pentru a vedea ce ştiu
elevii la intrarea în şcoală, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde întâmpină dificultăţi în învăţare elevii
şi pentru a-i ajuta să le depăşească; evaluarea sumativă -la final de unitate de învăţare, semestru, an şcolar –
pentru a observa cât anume s-a însuşit din materie.
După aplicarea unei evaluări formative, am dat preșcolarilor cu rezultate slabe-fişe de ameliorare, iar
celor care au obţinut rezultate foarte bune le-am dat fişe de dezvoltare, astfel încât aprecierea rezultatelor să
conducă la ameliorarea sau la dezvoltarea performanţelor şcolare.
3.2. Aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor
În conceperea evaluării am îmbinat armonios evaluarea orală, prin joc, prin observarea comportamentului
copiilor cu cea scrisă (fișe de lucru individuale, lucrări practice individuale și de grup), într-o proporție care să
respecte particularitățile de vârstă ale copiilor.
În evaluarea atingerii obiectivelor de referință urmărite am folosit metode orale, dar și scrise în
activități de joc didactic, exerciții cu material, jocuri de masa, repovestiri, concursuri. Aceste activități au creat
copiilor oportunități de a comunica, de a dialoga, de a face uz de cunoștințele, abilitățile și deprinderile
dobândite de comunicare în situații variate, de a face schimb de informații, de a învăța unii de alții.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de
evaluare, inclusiv a celor online
Pentru fiecare evaluare (scrisă/orală) am formulat clar itemii de evaluare respectând întocmai
obiectivele stabilite pentru a putea verifica conţinuturile învăţării şi standardele de performanţă atinse de
fiecare preșcolar– CA, CD, NS, astfel pentru a realiza o evaluare cât mai obiectivă, prin eliminarea efectelor
ce distorsionează calitatea evaluării .
În vederea culegerii de informaţii referitoare la progresul copiilor am folosit diverse instrumente:fişe de
lucru, lucrări practice, portofoliile copiilor. Pentru comunicarea rezultatelor copiilor am apelat la comunicarea
socială educatoare-părinte (fişa de evaluare). De asemenea, am recurs la instrumente de ajutor şi sprijin al
copiilor: fişe de lucru, tratare diferenţiată, fiecare copil are propriul portofoliu în care sunt depozitate toate
fișele de lucu.
3.4. Promovarea autoevaluarii si interevaluării
Proiectarea de activităţi cu caracter de autoevaluare sau inter-evaluare colegială, promovarea şi
încurajarea altor forme de evaluare în afară de cele tradiţionale, a fost un studiu abordat asupra colectivului de
preşcolari. Am încercat să formez strategii de autocorectare a greşelilor prin depistarea lor şi regândirea
modului de rezolvare a sarcinii.
De asemenea, am încurajat comunicarea între copii şi sprijinul reciproc.
3.5. Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali
Am aplicat părinților chestionare în vederea cunoașterii situațiilor familiale, a comportamentului
acestora cu copiii dar și pentru a cunoaște cum consideră ei activitatea de la clasă cu copiii a cadrelor
didactice. Activitățile optionale, precum și caietele de lucru ale copiilor au fost alese de către părinți la
începutul anului școlar, prezentându-li-se diferite oferte.
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor
învățării
Am prezentat conținutul portofoliului educaţional și am monitorizat realizarea acestuia. Am utilizat
portofoliul ca pe instrument de evaluare continuă a progresului individual al copiilor.
3.7. Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activiății online, valorizarea
rezultatelor evaluării și oferirera de feedback fiecărui elev
Am aplicat preșcolarilor fișe de lucru, teste cu imagini specifice nivelului de vârstă oferind feedback
fiecăruia și apreciindu-le rezultatele prin mesaje motivaționale și stickere corespunzătoare.
4. MANAGEAMENTUL GRUPEI DE PREŞCOLARI
4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea
activităţilor în conformitate cu particularităţile clase de elevi
Regulile stabilite împreună cu preșcolarii au fost respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la
începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin imaginile şi textele
postate pe peretele clasei. Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea de şanse. Având în mijlocul nostru
şi copii de etnie rromă, dar şi copii defavorizaţi social, nu am permis celorlaţi copii să-i marginalizeze . Am
primit sprijinul părinților atât prin intermediul sponsorizărilor câ și în ceea ce privește reparații minime în sala
de grupă. De asemenea, am obținut donații din partea preotului paroh dn comună ( jucării, materiale didactice,
caiete auxliare).
4.2. Monitorizarea comportamentului preşcolarilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale
Am încercat să previn pe cât posibil situatiile conflictuale între copii;n cazul în care acestea au apărut, prin
măsurile adoptate, am reusit sa ameliorez aceste situații conflictuale, pe unele chiar le-am stopat, așa că foarte
puțini copii mai creează asemenea situații. În cadrul activităților săptămânale de consiliere a părinților, aceștia
au fost informați de comportamentul copiilor și au contribuit eficent la ameliorarea comportamentelor
indezirabile.
4.3. Cunoasterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a preşcolarilor
Am respectat planificarea activităţilor de sprijin educaţional pentru părinţi şi copii. Am adaptat consilierea
în raport de situaţiile ivite. În activitatea didactică am adoptat un stil de predare stimulativ, individualizat.
Am creat copiilor condiţii pentru a lucra în ritm propriu (am formulat sarcini adecvate ritmului acestora,
am adaptat formele de învăţare în funcţie de nevoile copiilor, am dat copiilor posibilitatea de a termina
sarcina folosind cât timp au nevoie), situând copilul în centrul procesului de predare –învatare.
4.4. Motivarea preşcolarilor prin valorizarea exemplelor de bună practică
În activităţile pe care le-am propus şi la care am participat, atât în cadrul parteneriatelor, cât şi în cadrul
activităţilor de la clasă, am implicat preșcolarilor în realizarea unor activităti de bună practică precum:
realizarea de planşe/afişe educative, atragerea atenţiei asupra protecţiei mediului, prin utilizarea materialelor
reciclabile, produse obținute urmând a fi utilizate în scopuri caritabile.
Cu aceste ocazii am reuşit să responsabilizez preșcolarii, care au învăţat ce înseamnă să iubeşti şi să
ocroteşti natura, să-ţi iubeşti semenii etc.
5. MANAGEAMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE
5.1. Participarea la programele de formare continuă/perfecționare și valorificarea competențelor
științifice, didactice și metodice dobândite
Am participat la numeroase activități de perfecţionare metodico-științifice precum:
 Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”, organizată de CCD București în data de 05.
10.2021;
 Dezbatere județeană „Inteligența emoțională - factor de comunicare interpersonală”, organizată de Liceul
Tehnologic „Horia Vintilă” din Segarcea în data de 10.12.2021;
 Conferinta Internationala „MoRE Inclusive Through ERASMUS+", organizată de Grădinița cu P.P. „Sf.
Ana” din Craiova în data de 25.11.2021;
 „Educația la timpul prezent-Webinar IV-Paul Thomas" cu durata de 1 h, organizat de Asociația Europeană
a Profesioniștilor din Educație Edumi în data de 06.10.2021;
 Masa rotundă județeană ,, Învățare și predare activă-de la teorie la practică’’, organizată de Colegiul
Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova, în data de 20 ianuarie 2022;
 Curs de formare „Tehnici de utilizare IT în curriculum școlar”, „Educația -A doua șansă”, contract
POCU/665/6/23/134921 cu durata de 90 ore și 22 CPT:
 Curs de formare „Magia Lecturii”, furnizat de Asociația OVIDIURO, cu durata de 30 ore;
 Proiectul interdisciplonar cu participare internațională „Micii olimpici”, februarie 2022.
Am participat la Cercul Pedagogic al educatoarelor din semestrul I ce s-a desfășurat online în data de 09
decembrie 2021 , cu tema „Grădina de relaxare, liniște și învățare - schimburi de idei”, precum și la Cercul
Pedagogic al educatoarelor din semestrul al II-lea din data de 18 mai 2022, cu tema ,Dezvoltarea socio-
emoțională în educația timpurie”.
5.2. Implicarea în organizarea activităților la nivelul comisiei/responsabilului
M-am implicat în activităţile Comisiei educatoarelor, colaborând eficient alături de colegele mele. Am
participat activ prezentând un referat intitulat „Creativitatea și elementele ei” și un proiect de activitate
integrat. Am participat în calitate de coordonator și îndrumător al unui grup de preşcolari la un proiectul
interdisciplinar cu participare internaţională „Micii olimpici” în luna februarie, unde preșcolarii au obținut
rezultate bune și foarte bune. De asemenea, am facut parte din echipa de organizare a Simpozionului Județean
„Educația - drumul spre cunoaștere” organizat la Școala Gimnazială Coțofenii din Dos în data de 1 aprilie
2022, activitate cuprinsă în Calendarul „Activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale desfăşurate la nivel
judeţean/interjudeţean/naţional în anul şcolar 2021-2022 în judeţul Dolj” al CC.D. Dolj la pagina 17, poziţia
110.
5.3. Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional și dosarul personal
Cunosc conţinutul portofoliului profesional şi al dosarului personal. Mi-am actualizat protofoliul personal
cu proiecte didactice noi, legile necesare, metodologii folositoare clasei, diplome, curriculum vitae etc.
5.4. Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii,
personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiilor elevilor)
Am comunicat permanent cu celelalte cadre didactice din cadrul şcolii, mai ales cu coleg ele de la aceeși
specializare. Am colaborat cu colegii pentru orice activitate desfăşurată în şcoală, am răspuns pozitiv la
solicitarea conducerii unităţii.
Am respectat întocmai regulamentul de ordine interioară, normele de organizare şi funcţionare ale institutiei,
acestea fiind expuse şi prelucrate şi părinţilor în cadrul şedinţelor sau orelor de consiliere/săptămânale.
Am colaborat şi participat cu plăcere la toate activităţile şi acţiunile organizate şi desfăşurate în comun, la
nivelul şcolii noastre, după posibilităţile grupei pe care o îndrum. M-am arătat disponibilitatea de fiecare dată
când era nevoie de mine în cadrul şcolii.
6. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA
PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE
6.1. Dezvoltarea de parteneriate si proiecte educationale în vederea dezvoltării instituționale
Am colaborat foarte strâns în parteneriat cu părinţii preșcolarilor pe care i-am atras în activităţile noastre.
6.2. Promovarea ofertei educaţionale
Oferta educaţională (activităţi extraşcolare şi de la clasă) a şcolii am promovat-o prin intermediul
părintilor ce recomandă unitatea, datorită modului (bun) în care sunt trataţi şi educaţi preșcolarii din grădinița
noastră.
6.3. Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea rezultatele elevilor la olimpiade,
concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare realizate în mediul școlar,
extrașcolar și în mediul online.
Am participat cu prescolarii la un concurs internațional „Micii olimpici”, aceștia obținând rezultate bune
și foarte bune materializate prin premii și recompense, promovand astfel în mod deliberat imaginea unității.
Am diseminat rezultatele obţinute în cadrul întâlnirilor cu părinţii. Am organizat cercuri de aptitudini
(sportive, pictură, muzică) cu preșcolarii, în urma cărora am descoperit talente ale acestora pe care le-am
comunicat părinților și am încercat să le fortific în imia posibiliăților.
Am participat, de asemenea, la Simpozionul Național „Obiceiuri locale - valori naționale”, ediția a VI-a
din data de 17.12.2021 și la Simpozionul Județean „Educația – drumul spre cunoaștere”, ediția a XI-a din data
de 01.04.2022, , coordonate de Școala Gimnazială Coțofenii din Dos
6.4. Realizarea/participarea la programe/activități de Prevenire și combatere a violenței și
bullyingului în mediul școlar, și/sau în mediul online
Am desfăşurat activităţi de prevenire și combatere a violenței și a bullying-ului, protecţia sănătăţii, atât la
grupă, cât şi în cadrul activităţilor de consiliere a părinților.
6.5. Respectarea normelor, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU
pentru toate tipurile de activități desfaurate în cadrul unității de învățămant precum și a sarcinilor
suplimentare
Am desfașurat activități despre sănătatea copiilor, protecția sănătății, atât la grupă cât și în cadrul
activităților de consiliere.
De-a lungul anului şcolar în curs, am participat la instructajele făcute în cadrul şcolii şi am respectat
sistemele şi procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI prevăzute de legislaţia în vigoare.
6.6. Implicarea activă în crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţei
Am încercat să fiu cât mai responsabilă cu atribuţiile la grupa pe care o conduc, dar m-am arătat în
acelaşi timp disponibil spre a mi se atribui şi alte responsabilităţi de către conducerea unităţii. Am respectat
integral regulamentele interne şi procedurile, inclusiv asigurarea calităţii, am participat în calitate de
responsabil CEAC la elaborarea documentelor specifice.
6.7. Promovarea de activități de învățare interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu
ajutorul tehnologiei
Am utilizat în cadrul activităților dirijate la grupa diverse instrumente precum DVD, laptop, pentru
realizarea unor activități de învățare interactive. O parte din activități au fost ulterior postate pe grupul clasei,
pe rețele de socializare, pe site-ul scolii.
7. CONDUITA PROFESIONALĂ
7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament)
Atitudinea morală pe care o am în calitate de cadru didactic, consider că este una bazată pe respect faţă
de preșcolari, părinţi, faţă de colege şi faţă de conducerea unităţii, dar şi faţă de personalul auxiliar/de
ingrijire/sanitar, acest lucru reflectându-se în feed-back-ul pozitiv pe care-l primesc la rândul meu de la cei din
jur.
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale
Atunci când am avut ocazia am promovat deontologia profesională şi respectul faţă de cei din jur, acest
lucru putând să-l susţin mai ales prin atitudinea şi comportamentul personal.
Prof. înv. preşcolar,
Marinescu Georgiana-Denisa

S-ar putea să vă placă și