Sunteți pe pagina 1din 4

nr.

_________
_________

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroul permanent al
Parlamentului Republicii Moldova

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii


Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea
nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege
pentru modificarea unor acte normative.

Anexă:
1. Proiectul de lege –1 filă;
2. Nota informativă – 1 filă.

Dan PERCIUN
Deputat

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect
LEGE
Pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.


Art. I. Articolul I, punctul 4, alineatul (2) din Legea nr.195/2022
pentru modificarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, nr.246-250, art.478) după cuvintele
„precum și tutorelui” se completează cu o propoziție cu următorul
cuprins:
„Acest concediu se include în vechimea în muncă, inclusiv în
vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare.”
Art. II. – Articolul II punctul 4 din Legea nr.242/2022 pentru
modificarea unor acte normative (publicată în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2022, nr.264-266, art.546), se modifică după cum
urmează:
„4. La articolul 22, alineatul (1) se completează cu textul „ Contribuția
de asigurări sociale zilnică, nu poate fi mai mică decât 25% din
contribuția de asigurări sociale zilnică, calculată din salariu minim zilnic
pe țară.”
Art. III. – Dispoziții finale și tranzitorii
 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
(2) Guvernul, în termen de o lună de la data publicării prezentei
legi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, va aduce actele sale
normative în concordanță cu aceasta.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

2
Notă informativă
la proiectul de lege pentru modificarea
unor acte normative

Prezentul proiect de lege are drept scop eliminarea unor omisiuni


înregistrate pe parcursul examinării și adoptării recente ale unor acte normative și
anume:
1) Potrivit prevederilor în vigoare a art.124 alin.(3) ale Codului muncii,
concediul parțial plătit pentru îngrijirea copilului se include în vechimea în
muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare. Odată cu
adoptarea Legii nr. 195/2022, a fost modificată redacția acestui alineat, prin
excluderea acestei prevederi. Proiectului de lege nr 182 din 17 mai 2022, în baza
căruia a fost adoptat lege sus-menționată nu a prevăzut această modificare.
Confuzia s-a produs la redactarea finală a proiectului de lege, fiind luate în
considerare propunerile Guvernului de ajustare a proiectului, care s-a referit, în
acest caz la redacția unei propoziții din alineatul (3) și nu la articolul în ansamblu,
ceea ce presupunea păstrarea în vigoare a normei, care prevede includerea
concediului parțial plătit pentru îngrijirea copilului în vechimea în muncă,
inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare.
Dat fiind faptul, că prevederea în cauză, conform punctului 4 din art. I al
Legii nr.195/2022 va fi exclusă nejustificat din 1 septembrie 2022, se propune
operarea modificării respective în alineatul (2) al articolului 124 din Codul
muncii, în vederea restabilirii ei, așa cum există ea și în cazul concediului
suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani ( a se
vedea art.126 alineatul (3) din Codul muncii.
2) Prin modificarea articolului 22 alineatul (1) din Legea nr. 489/1999
privind sistemul public de asigurări sociale a fost urmărit obiectivul de a asigura
dependența dintre cuantumul pensiei minime și contribuțiile de asigurări sociale
achitate de către angajator se propune stabilirea cuantumului minim al
contribuțiilor de asigurări sociale. În redacția finală, în punctul 4 din art. I din
Legea nr.242/2022, acest cuantum este exprimat în următoarea redacție: „Baza
lunară de calcul pentru fiecare angajat nu poate fi mai mică decât 25 la sută din
suma lunară a contribuțiilor calculate din salariul minim lunar pe țară stabilit
de legislație”. Prin această redacție nu va fi atins obiectivul propus. În acest sens
se propune precizarea conținutului economic al acestei norme prin expunerea ei
în următoarea redacție: „ Contribuția de asigurări sociale zilnică, nu poate fi mai
3
mică decât 25% din contribuția de asigurări sociale zilnică, calculată din salariu
minim zilnic pe țară.” Astfel, se va lua în considerare numărul de zile efectiv
lucrate de către salariat. Este de menționat că norma în cauză va intra în vigoare
de la 1 octombrie 2022.

Dan PERCIUN
Deputat