Sunteți pe pagina 1din 23

1.

Contextul apari iei auditului intern Termenul de audit provine din limba latin de la cuvntul audit - auditare, care are semnifica ia a asculta, a audia, dar despre audit se vorbe te de pe vremea asirienilor i egiptenilor. Astfel, vechii romani numeau questori1 care aveau sarcina s examineze mandatele de plat emise de cenzori sau de consul. n Grecia antic , scribii erau folosi i pentru inerea eviden ei contabile i erau ale i dintre sclavi, deoarece se considera c , ntre m rturia unui sclav torturat i jur mntul unui om liber, mai de ncredere este cuvntul celui dinti. Conturile vremii erau citite cu voce tare pentru a se n elege tranzac iile care au avut loc. De audit se vorbe te i n timpul domniei lui Carol cel Mare sau a lui Eduard I al Angliei; n Anglia anului 1298, conturile orasului Londra erau verificate cu regularitate de c tre func ionari publici numi i special n acest scop. n secolul al XIII lea, comer ul italian se afla n plina expansiune, iar ca reac ie la nevoia unui sistem de eviden ntr-un manual de nv denumiri. (Ghi i control mai rafinat, c lug rul Luca Paciolo a fost primul care a introdus metoda eviden ei n partid dubl mnt, de i metoda era cunoscut cu 100 de ani mai nainte de acea dat . Activit i de audit s-au realizat n decursul timpului i n Romnia, dar purtau alte et al., 2009). Exemplele sunt numeroase, ns nici una dintre ele nu ilustreaz func ia de audit a a cum exist ea n zilele noastre, deoarece este o func ie nou , cu particularit i unice i care nu se confund cu nici un precedent istoric. n perioada de apogeu a capitalismului industrial, marile companii americane foloseau deja serviciile oferite de Cabinetele de Audit Extern, organisme independente care aveau menirea de a verifica bilan urile contabile i a certifica situa iile financiare finale. Pentru a- i ndeplini atribu iile Cabinetele de Audit efectuau o serie de lucr ri preg titoare de specialitate, care vizau cheltuielile semnificative, cu impact direct asupra cre terii costului auditului, i anume: inventarierea patrimoniului, verificarea conturilor, efectuarea unor sondaje, verificarea rulajelor i a corectitudinii stabilirii soldurilor conturilor. A urmat marea criza economic a Statelor Unite ale Americii din 1929 1933, iar recesiunea, care se afla pe ordinea de zi a tuturor ramurilor economice, a determinat companiile cotate la burs s i intensifice preocup rile pentru reducerea cheltuielilor cu auditul extern i pentru crearea propriilor activit i de audit. A fost perioada care a marcat
1

Questorii exercitau atribu iuni n leg tur cu vnzarea c tre particulari a pr zii de r zboi, administrarea

tezaurului public, precum i a arhivelor statului. La origine, ace tia erau simplii func ionari, subaltern ai consulilor i desemna i de c tre ace tia cu organizarea i judecarea proceselor penale.

decisiv apari ia auditului intern. Astfel, pentru a reduce cheltuielile cu auditul extern, ntreprinderile au hot rt preluarea efectu rii tuturor lucr rilor preg titoare din interiorul companiilor, prin organizarea propriilor Cabinete de Audit Intern, urmnd ca pentru realizarea activit ii de certificare s se apeleze n continuare la Cabinetele de Audit Extern. Pentru a se face distinc ie ntre auditorii celor dou tipuri de cabinete, primii au fost numi i auditori externi, iar cei din urm auditori interni. Cu timpul, auditorii externi au renun at n totalitate s mai efectueze ac iuni de inventariere i de inspectare a conturilor clien ilor, concentrndu-se pe realizarea unor analize economico-financiare, corela ii pe baza datelor furnizate de c tre auditorii interni, justificarea cauzelor e ecurilor i oferirea de consulta ii i solu ii pentru cei care erau responsabili pentru activitatea ntreprinderii. Dup traversarea crizei economice, auditorii interni au fost p stra i i utiliza i n continuare, deoarece dobndiser cuno tin e (teoretice i practice) vaste n utilizarea metodelor, tehnicilor i instrumentelor financiar contabile. n timp, ei au l rgit mereu domeniul de aplicare al auditului i i-au modificat obiectivele, ajungndu-se la ideea necesit ii existen ei unei func ii a activit ii de audit intern n interiorul organiza iilor. Istoria economic delimiteaz mai multe etape ale auditului, diferen iate n func ie de 1. categoria social mp ra i, Biseric care ordona auditul, numi i ordonatori de audit, 2. auditori i 3. i Stat cu un singur obiectiv: cel de pedepsire a ho ilor pentru fraud i obiectivele auditului. Pn la nceputul secolului al XVIII lea, auditul era ordonat de regi, prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul propriu al acelei entit i. Auditorii erau numi i din rndul preo ilor i al scriitorilor regali, primnd calit ile morale ale acestora. Fr mntata istorie a secolului al XVIII - lea pn la jum tatea secolului al XIX - lea a produs schimb ri i n rndul ordonatorilor de audit. Statele, tribunalele jurisdic ionale i ac ionarii au luat locul vechilor clase sociale, iar auditorii erau prefera i din categoria celor mai buni contabili. Auditul i extinde obiectivele asupra reprim rii fraudelor, a pedepsirii celor care le produceau i a c ut rii solu iilor, pentru p strarea integrit ii patrimoniului. Sfr itul secolului al XIX - lea contureaz rela ia dintre audita i i auditorii ale i din rndul profesioni tilor contabili sau juri ti. Obiectivul lor era: atestarea realit ii situa iilor financiare, cu scopul de a evita erorile i frauda. n primele patru decenii ale secolului al XX lea, auditul este realizat de profesioni ti specializa i n audit al turi de contabili n scopul evit rii fraudelor i al atest rii fiabilit ii bilan ului. Lucr rile au fost comandate de stat i de ac ionari. Perioada anilor 1940 - 1970, cnd comer ul interna ional se dezvolt , este dominat de schimburi ntre state cu bunuri i servicii, ordonatorii de audit i l rgesc sfera n rndul
2

b ncilor, patronatului i al institu iilor financiare datorit pie elor de capital. Executarea auditului era realizat de profesioni ti de audit i contabilitate, iar obiectivele cunosc o form elevat de atestare a sincerit ii i regularit ii situa iilor financiare. Dup nceputul anilor 60, func ia de audit intern s-a instituit n Fran a i Anglia, fiind puternic marcat de originile sale de control financiar-contabil. Dou decenii mai trziu (1970 - 1990), obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea calit ii controlului intern i respectarea normelor contabile i de audit. Astfel c dup anii 80 -90 func ia de audit intern ncepe s se contureze n activitatea entit ilor, iar evolu ia ei continu auditului: Pn n 1850: auditul se caracterizeaz prin aceea c obiectivele principale le-au constituit protejarea patrimoniului mpotriva ho ilor, reprimarea fraudelor i eliminarea erorilor; De la 1850 la 1940: auditul a avut ca obiectiv i atestarea fiabilit ii, sincerit ii i regularit ii situa iilor financiare. n aceast etap s-a dezvoltat profesia contabil i audit. O influen i cadrul i contabil conceptual i s-a accentuat executarea auditului de c tre profesioni ti n contabilitate deosebit asupra dezvolt rii auditului a avut-o evolu ia economic social care a determinat beneficiari (state, ac ionari, b nci) s comande lucr ri de audit pentru examinarea riguroas a situa iilor i a rapoartelor emise de entit i economice. De la 1940 pn n prezent: are loc o extindere a obiectivelor i tipurilor de audit. Apar obiective noi, cum ar fi: atestarea controlului intern; respectarea cadrului conceptual contabil (postulate, principia, reguli de evaluare); conformitatea cu reglement rile legale n vigoare. L rgirea cmpului de aplicare al auditului intern se concretizeaz mai cu seam ntr-o clasificare a acestuia dup dou mari criterii: obiectivele auditului intern i destina ia sau domeniul de aplicare al acestuia. Clasamentul dup obiective corespunde dezvolt rii istorice a func iei, c reia i sunt asigurate nc de la nceput obiective simple, apoi mai complexe n mod progresiv pentru a ajunge la situa ia actual . Astfel, conform acestui criteriu, se disting patru tipuri de audit intern: audit de conformitate/regularitate, audit de eficacitate, audit de management, audit de strategie. Auditul de regularitate este punctul de ancorare fundamental de stratific ri ulterioare i succesive. Acestei perioade i corespunde demersul simplu i tradi ional al auditorului i
3

i n present.

Din datele prezentate se observ n mod clar trei etape fundamentale n evolu ia

care va consta n a verifica buna aplicare a regulilor, procedurilor, descrierilor de post, organigrame, sisteme de informa ii, pe scurt va compara regula i realitatea, ceea ce ar trebui s fie i ceea ce este. Altfel spus, va lucra n raport cu un referen ial i munca acestuia este una simpl . Auditorul, care s-a informat asupra a tot ceea ce trebuie s fie, semnaleaz responsabilului distorsiunile, neaplic rile evitabile sau inevitabile), interpret rile gre ite ale dispozi iilor stabilite; el analizeaz cauzele i consecin ele i recomand ceea ce se convine a se face pentru ca pe viitor regulile s fie aplicate. Aceast recolt este raportat celui auditat care i urm re te profitul s u. Acest audit de regularitate se poate chema audit de conformitate: n primul caz se observ regularitatea prin raport la regulile interne ale ntreprinderii iar n al doilea caz conformitatea cu dispozi iile legale. ns , n ambele cazuri demersul este acela i: sunt puse fa n fa realit ile (de facto) cu ceea ce ar trebui s fie conform legisla iei, politicilor, i value-for-money auditing (VFM), etc. (de jure). (Dobro eanu, 2007:21) Auditul de eficacitate, adesea denumit presupune examinarea a trei coordonate definitorii: eficien a, eficacitatea i economicitatea proceselor din cadrul organiza iei (Gray & Manson, 2000, n Dobro eanu, 2007). Eficacitatea vizeaz atingerea obiectivelor fixate prin ac iunile ntreprinse. Eficien a impune selectarea celor mai bune alternative sau resurse pentru a realiza un deziderat. Economicitatea vizeaz evitarea pierderilor nenecesare. Astfel, n mod progresiv s-a mers mai departe cu obiectivele asumate auditorului intern. Devenit un specialist n diagnostic, n organizarea muncii, un specialist al aprecierii metodelor, procedurilor, analizelor de post, auditorul s-a obi nuit s emit o opinie asupra aplic rii regulilor, dar i asupra calit ii lor (Este aceasta procedur oportun ? Superflu ? Desuet ? Inutil ? Complicat inutil? Incomplet ? Inexistent ?). Nu mai exist referin a clar i precis ; sau referin a devine abstract, rezultant a aprecierii auditorului intern asupra a ceea ce consider c trebuie s fie cea mai bun solu ie posibil , cea mai eficace, cea mai productiv , sigur . De i n cadrul auditului de eficacitate sunt ngloba i termenii de eficacitate dar i de eficien , acesta nu trebuie confundat cu auditul performan ei. Prin auditul performan ei este examinat m sura n care autorit ile publice, spre exemplu, dispun de proceduri n vigoare pentru a m sura i raporta propriile performan e (C & L Dobro eanu, 2007). Auditul de management se poate aprecia azi n 3 forme diferite. Aceasta se explic prin faptul c are un cmp de aplicare n plin dezvoltare, este apriori obiect de cercetare, de tentative, de inova ii, ntr-un sector unde terminologia nu a fost nc fixat . ntr-o prim
4

concep ie a acestei forme de audit, auditorul intern prezint responsabilului de sector auditat politica pe care trebuie s o conduc (promoveze). n al i termeni, el i solicit interlocutorul Domnule responsabil de ntre inere, care este politica dumneavoastr de ntre inere? sau Domnule director de vnz ri care este politica dumneavoastr de vnz ri?, ceea ce semnific foarte clar: Cum concepe i dumneavoastr misiunea care v-a fost desemnata? Aceast expunere a politicii permite nainte de toate asigurarea existen ei interesului i c acesta i cunoa te perfect misiunea. Expunerea fiind f cut , i cunoa terea acestei politici fiind dobndit , auditorul va privi n ce m sur aceast politic este conform cu strategia ntreprinderii sau cu politicile care decurg (Politica de ntre inere este coerent n raport cu politica de investi ii? Politica de publicitate este n armonie cu politica de marketing). Acest audit se poate manifesta sub forma unei misiuni de audit specific i care se refer la un subiect fundamental de examen de conformitate ntre politica unei func ii i strategia ntreprinderii. n ceea ce prive te a doua optic a auditului de management, auditorul intern i poart privirea nu asupra n l imii ci asupra adncimii, nu asupra aspectelor politice sau strategice ale ntreprinderii n elese n globalitatea lor, ci asupra nceperii unei ac iuni n teren. n acest demers, de fapt, auditorul n elege, ca i n primul caz, care este politica responsabilului unit ii auditate, care este misiunea sa, apoi va merge n teren pentru a examina n ce m sur aceast politic este: cunoscut , n eleas i aplicat i dac exist mijloacele necesare punerii n aplicare a politicii. Verificnd modul n care politicile sunt cunoscute, transmise i executate de-a lungul liniei ierarhice, auditorul realizeaz pe deplin rolul s u - ulterior descris - de apreciator al Controlului intern. i n aceast situa ie se poate vorbi de un fel de audit de conformitate, urm rindu-se ns conformitatea dintre o politic punerea ei n ac iune. A treia concep ie a auditului de management exist n anumite mari grupuri interna ionale n care trebuie respectat un proces formalizat de elaborare a strategiei ntreprinderii. n al i termini, direc ia general local trebuie s urmeze un anumit proces de concerta ie de propuneri i aprob ri cu direc ia generala a grupului. La sfr itul acestui proces, strategia re inut este definit i aprobat la semnalarea incoeren elor, a Auditul strategic procedeaz la compararea politicilor i strategiilor ntreprinderii cu coeren a global a acesteia. Auditul intern se limiteaz neconcordan elor f r ns s evalueze politicile i strategiile. i

Dup

criteriul destina iei sau al domeniului de aplicare, fiec rei func ii a

ntreprinderii i va corespunde o categorie de audituri opera ionale care privesc toate activit ile, inclusiv pe cea financiar contabil . Cte func ii sunt n ntreprindere attea categorii de audituri opera ionale se ntlnesc. Auditul opera ional presupune evaluarea critic a calit ii i a gradului de adecvare a sistemelor, metodelor, resurselor i procedurilor utilizate de organiza ie, a structurii organiza ionale comparative cu responsabilit ile alocate. Noua func ie de audit va mai p stra mult timp conota iile financiar-contabile n memoria colectiv , datorit eredit ii sale, respectiv activitatea de certificare a conturilor. n ultimele decenii ale secolului trecut, specializarea, independen a, obiectivitatea i profesionalismul, presta ia serviciilor profesionale n slijba interesului public s-au dezvoltat n pas cu cre terea puternic , nemaintlnit a economiei globale. Retehnologizarea, realinierea, fuziunile i specializarea sectorial excesiv , care ofereau perspective de cre tere nesfr it a corpora iilor, au condus la sl birea controlului i la ignorarea riscurilor. Auditorii interni se str duiau s r mn relevan i, ntr-un mediu mai bun, mai gentil, mai libertin (V. Munteanu, 2010:10). Consecin ele au fost catastrofale. Escrocheriile contabile pentru mic orarea veniturilor, alterarea artificial a valorii ac iunilor, neonorarea obliga iilor de plat etc. Au afectat creditul, au condus la pierderea credibilit ii, pierderea partenerilor de afaceri, pierderea clien ilor, pierderea carierelor. Redobndirea ncrederii investitorilor i totdat a marelui public a cerut timp, timp necesar cultiv rii auditului intern n toate func iile firmei (obiectivul spre care a tins profesia de auditor intern odat cu l rgirea cmpului s u de aplicare), recre rii virtu ilor afectate i reconsider rii factorilor tradi ionali de succes ai profesiei contabile pentru a redobndi verticalitatea i celelalte calit i etice n contabilitate, n raport rile financiare, n activitatea de audit extern, audit intern, consultan financiar etc. Rolul i necesitatea auditorilor interni au crescut continuu i au fost unanim acceptate (spre exemplu: managementul a n eles c auditul intern i auditul extern sunt activit i diferite, normele profesionale, procedurile, raport rile i chiar utilizatorii acestor dou forme de servicii financiare sunt diferi i, f r tangen e i suprapuneri.), motiv pentru care ace tia au sim it nevoia de a se organiza i de a- i standardiza activit ile practice. Astfel, n anul 1941,

s-a creat Institutul Auditorilor Interni I.I.A. 2 cu sediul n Statele Unite, la care s-au afiliat peste 100 de institute na ionale ale auditorilor interni, n urma ob inerii calit ii de C.I.A. Auditor Intern Certificat, acordat de I.I.A., pe baza unor examene profesionale. n timp, auditul intern, f r s se confunde, s-a al turat auditului extern i mpreun au devenit mai cuprinz toare i mai punctuale, standardele profesionale i utilizatorii s-au diferen iat, iar obiectivele, tehnicile organiza ii i institute proprii. n anul 1886, n SUA a luat fiin Institutul American al Contabililor Autoriza i Public (AICPA)3, reorganizat n anul 1902, iar n anul 1941 s-a constituit The Institute of Internal Auditors (IIA), cu obiective i specializ ri diferite ca profil: Audit al legisla iei, Audit opera ional, Audit al performan ei, Audit de detaliu, Audit de consultan SUA pentru auditul extern i n anul 1954 pentru auditul intern. n Romnia, n perioada economiei planificate entit ile erau obi nuite cu un sistem n care Curtea de Conturi a Romniei, Ministerul Finan elor Publice i alte organisme de control extern veneau sistematic pentru realizarea unor controale de fond privind propria activitate. Managerii nu trebuie s mai a tepte s vin cineva din afar s le organizeze sistemul de control intern din cadrul propriilor entit i. n prezent, managerii trebuie s n eleag responsabilitatea pe care o au de a- i organiza propriul sistem de control intern, n cadrul entit ilor pe care le conduc i, de asemenea, faptul c responsabilitatea le-a fost transferat n totalitate i de aceea trebuie s se implice n organizarea ct mai eficient a activit ilor. Rolul Ministerului Finan elor Publice i al Cur ii de Conturi a Romniei este acela de a aprecia dec sistemul de control intern implementat de management func ioneaz s identifice punctele slabe n gestionarea fondurilor pe care le administreaz . n aceste condi ii, managementul va trebui s n scoceasc activit i de control care s le permit s st pneasc riscurile care apar i evolueaz permanent pentru a evita efectele nedorite. i este capabil s prentmpine sau s stopeze eventualele utiliz ri neeconomicoase ale fondurilor i i altele. Primele standarde educa ionale profesionale au fost publicate n anul 1892 n Anglia, n anul 1914 n i procedurile au condus la crearea de asocia ii,

2 3

The Institute of Internal Auditors I.I.A. AICPA American Institute of Certified Public Accountants

Auditul intern a fost adoptat ca un termen la mod n domeniul controlului financiar, ns cu timpul s-a reu it decantarea conceptelor de control intern i audit intern. n practic , exist o problem cu n elegerea sistemului de control intern care, fiind obiect al auditului intern, nglobeaz toate activit ile de control intern realizate n interiorul unei entit i i riscurile asociate acestora. Observ m c entit ile n practic se confrunt cu riscuri, care pot fi mari, medii i mici, i care evolueaz continuu. Managementul general pentru a face fa acestor riscuri i dezvolt un sistem de

control intern constituit din ansamblul activit ilor de control implementate ntr-o organiza ie, care ns trebuie s fie flexibil n func ie de evolu ia riscurilor. Atunci cnd, totu i, un risc reu e te s prooduc efecte, aceasta nseamn c activitatea de control din cadrul compartimentului n cauz ori nu a func ionat, ori a fost dep it de situa ia creat . n aceste condi ii, managementul general va declan a o ac iune de control sau de inspec ie, pe baz de ordin sau decizie, pentru instrumentarea disfunc iunilor produse de evolu ia riscurilor n cadrul respectivului compartiment. Ulterior, structura de audit intern din cadrul entit ii, cnd va evalua activitatea compartimentului n cauz , va analiza riscurile cu care se confrunt aceasta i activit ile de control implementate, inclusiv modul cum a fost realizat misiunea de control sau inspec ie i va face recomand ri adecvate pentru evitarea unei asemenea situa ii n viitor. Managementul, care procedeaz n acest fel, va beneficia de evaluarea intern oferit de auditul intern, n vederea fundament rii activit ii decizionale. n acest fel este perceput valoarea ad ugat adus organiza iei de c tre auditul intern, prin ajutorul pe care l prime te managementul de linie al compartimentului auditat de la auditorii interni prin intermediul recomand rilor i concluziile acestora. Auditorii interni i managerul trebuie privi i ca i parteneri i nu ca adversari, avnd acelea i obiective, printre care eficacitatea actului de management i atingerea intelor propuse. Managerii trebuie s n eleag recomand rile auditorilor, s perceap ajutorul pe care l primesc pentru st pnirea riscurilor care apar i evolueaz continuu.

Se remarc faptul c auditorii interni evalueaz orice departament, func ie, activitate din cadrul entit ii, pentru care raporteaz managementului general. Rela ia dintre auditorii interni i cei audita i trebuie s fie una profesional , respectiv de evaluare a sistemelor i de depistare a eventualelor probleme cu care se confrunt salaria ii. Ajutorul oferit de auditul intern trebuie s se materializeze n g sirea unor solu ii, mpreun cu cei audita i, pentru eliminarea disfunc iunilor, neregulilor sau chiar iregularit ilor cu care se confrunt ace tia. Competen ele profesionale ale auditorului intern produc adev rate beneficii pentru entitate, printr-o evaluare sistematic , pe baza standardelor de audit i a celor mai bune practici, a politicilor, procedurilor i opera ilor realizate de entitate. Auditul intern prin activit ile pe care le desf oar adaug valoare, att prin

evaluarea sistemului de control intern i analiza riscurilor asociate activit ilor auditabile, ct i prin recomand rile cuprinse n raportul ntocmit i transmise n scopul asigur rii atingerii obiectivelor organiza iei. Destinatarii rapoartelor de audit intern pot s in sau nu cont de recomand rile

auditorilor interni, ns ei tiu c atunci cnd nu in cont de ele i vor asuma anumite riscuri. Auditul intern nu poate da un certificat c toate activit ile sunt protejate sau c nu exist disfunc ii, din singurul motiv important relativitatea controlului intern care este obiectul s u de activitate. Auditorii interni evalueaz sistemul de control intern al entit ii i dau o asigurare rezonabil managementului general referitoare la func ionalitatea acestuia. Auditul intern este o profesie care s-a redefinit mereu de-a lungul anilor, din dorin a de a r spunde necesit ilor n continu schimbare ale entit ilor. Axat, la nceput, pe probleme contabile, obiectivele auditului intern s-au deplasat spre depistarea principalelor riscuri ale entit ilor i evaluarea controlului intern al acestora.

2. Evolu ia auditului intern

Scopul ini ial al Institutului Auditorilor Interni I.I.A. a fost acela de standardizare a activit ii de audit intern, plecnd de la definirea conceptelor, stabilirea obiectivelor i continund cu organizarea i exercitarea acestuia. n timp, a avut loc o deplasare a obiectivelor auditului intern, respectiv de la furnizarea de informa ii pentru manager, spre o colaborare cu auditul extern, c ruia i asigur o materie prim prelucrat , devenind totodat o activitate de sine st t toare. ncepnd din anul 1950, I.I.A. a emis norme proprii de audit intern, diferite de cele ale auditului extern. n timp, acestea s-au generalizat i din 1970 au devenit standarde de audit intern, care sunt ntr-o permanent mi care datorit evolu iei societ ii ce se confrunt mereu cu noi provoc ri. n 1941, J.B. Thurston, primul pre edinte al Institutului Interna ional al Auditorilor Interni, a declarat cu o previziune uimitoare c perspectiva cea mai str lucit a auditului intern va fi asisten a managerial . n 1991, Joseph J. Mossis pre edintele Institutului Auditorilor Interni din Marea Britanie, a reluat aceea i remarc , dar n termeni mult mai exac i: Este clar pentru cei care lucreaz n cadrul func iei de Audit Intern c acesta are un rol vital de jucat, ajutnd conducerea s intern.(J. Renard, 2002 n V. Munteanu, 2010) n ciuda unei evolu ii spre o implicare mai mare n asisten a managerial , construit piatr cu piatr , edificiul func iei de audit intern sufer datorit unor contradic ii i disfunc ii inerente orc rui nceput. n acest sens, Jacques Renard n cartea sa Theorie et practique de l audit interne, a avut dou explica ii plauzibile, i anume: un prea mare exces de mediatizare a termenului audit, care are un impact deosebit asupra tuturor categoriilor de speciali ti, cuvnt la mod care d valoare i un aer savant celor care l folosesc, crendu-le impresia c deja se afl naintea progresului i a tehnicii, prin simpla utilizare a cuvntului nu i g seasc locul i termenul audit. n AUDIT. n acest sens, putem confirma c nu exist eveniment tiin ific unde aproape n mod magic s universit i au ap rut o serie de discipline a c ror denumire ncepe astfel: auditul, spre exemplu, resurselor umane, iar disciplina respectiv nainte se numea managementul resurselor umane management;
10

ia n mn

h urile controlului

i se refer

numai la

 auditul intern nu se nume te ntotdeauna audit intern i deseori n func ie de cultura organiza iei, de practica n domeniu, de tradi ii i, nu n ultimul rnd, de obiceiuri se mai folosesc termeni ca: inspec ie, control financiar, verificare intern , control intern. Utilizarea acestor termeni, din p cate chiar i de c tre speciali ti n domeniu, creeaz multe confuzii pentru majoritatea oamenilor / practicienilor i n special n rndul managerilor, care atunci cnd aud de un auditor exclam cu n eles: bine a i venit pentru c niciodat un control nu este n plus. Totu i practicienii auditului intern constat cu satisfac ie evolu ia rapid i pertinent

a acestuia, perceput clar de toat lumea, n ciuda unor confuzii i disfunc ii care mai apar; obiectivele auditului intern sunt atinse i el devine un ajutor de neevitat pentru manager. n acest sens, fostul pre edinde al IFACI4, Louis Vaurs, a subliniat evolu ia conceptului de audit intern, afirmnd c transform rile introduse de majoritatea auditorilor nu au fost observate cu adev rat de managerii no trii. Se observ , din p cate c aceast remarc din ultimul deceniu al mileniului doi este nc de actualitate. Auditul intern i va atinge obiectivele dac exist un sistem de control intern

organizat, formalizat, periodic, constituit din: standarde i norme profesionale, ghiduri procedurale, coduri deontologice, care s sus in morala profesiunii de audit. Profesia de audit intern se bazeaz pe un cadru de referin flexibil, recunoscut n

ntreaga lume, care se adapteaz la particularit ile legislative i de reglementare ale fiec rei ri, cu respectarea regulilor specifice ce guverneaz diferite sectoare de activitate i cultura organiza iei respective. Cadrul de referin
y

al auditului intern cuprinde:

conceptul de audit intern, care precizeaz cteva elemnte indispensabile:


p auditul intern efectueaz misiuni de asigurare i misiuni de consiliere; p domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern

administrarea entit ii;

IFACI Institutul Francez al Auditorilor si Controlorilor Interni

11

p finalitatea

auditului intern este aceea de a ad uga valoare

organiza iilor;
y

codul deontologic, care furnizeaz auditorilor interni principiile i valorile ce le permit s - i orienteze practica profesional n func ie de contextul specific;

standardele profesionale pentru practica auditului intern, care ghideaz auditorii n vederea ndeplinirii misiunilor specifice, i n gestionarea activit ilor

standardele de implementare practic care comenteaz i recomand cele mai bune practici;

i explic standardele

sprijinul pentru dezvoltarea profesional , constituit n principal din lucr ri i articole de doctrin , din documente ale colocviilor, conferin elor seminariilor. i

Cunoa terea i aplicarea acestui cadru de referin

ofer organiza iilor i organismelor

de reglementare o asigurare privind nivelul de profesionalism al auditorilor interni. Nerespectarea lor nu nseamn numai s te situezi n afara profesiei, dar mai ales s te privezi de un mijloc de a fi mai eficace i mai credibil. Amatorismul nu poate s func ioneze n auditul intern, ci doar o abordare sistematic organiza iilor. n economia romneasc , auditul intern a fost introdus prin Legea nr. 672/2002, care reglementeaz auditul public intern la entit ile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public. i metodic poate aduce un plus de valoare

3.

Definirea conceptului de audit intern Existen a no iunii de audit nu este o noutate, ns de-a lungul timpului termenul acesta

a c p tat diverse semnifica ii, atfel nct ast zi se poate afirma faptul c activitatea de audit este o activitate nou , tocmai prin prisma semnifica iei care i este atribuit . n acest sens speciali tii au ncercat s sublinieze ct mai corect, n defini iile lor, semnifica ia acestei no iuni. n literatura de specialitate exist mai multe defini ii cu privire la auditul intern astfel:
12

Institutul Francez al Auditorilor si Controlorilor Interni (IFACI) define te auditul intern, n felul urm tor: Auditul intern reprezint , n cadrul ntreprinderii, func ia responsabil cu revizuirea periodic a mijloacelor de care dispune conducerea i managerii de la toate nivelurile, mijloacele folosite pentru a conduce i controla ntreprinderea. Aceast func ie este asigurat de un serviciu aflat n subordinea Consiliului de Administra ie, dar care este independent de celelalte servicii. n cadrul reviziilor periodice, obiectivele principale ale auditului intern sunt: s verifice dac procedurile care asigur securitatea ntreprinderii sunt suficiente; s organiz rii . Standardele de audit intern definesc auditul intern ca fiind o activitate independent i obiectiv care d unei entit i o asigurare n ceea ce prive te gradul de aceast organiza ie s i ating control asupra opera iunilor, o ndrum pentru a-i mbun t i opera iunile, i contribuie la ad ugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajut obiectivele evalund, printr-o abordare sistematic i metodic , procesele sale de verifice sinceritatea informa iilor , regularitatea opera iunilor, eficien a

management al riscurilor, de control i de guvernare a organiza iei, i f cnd propuneri pentru a le consolida eficacitatea. Dup cum se observ , I.I.A. nu limiteaz atribu iile auditorilor interni la aspectele financiar - contabile sau la anumite activit i. Auditul intern este v zut ast zi ca un proces complex de revizie a tuturor activit ilor organiza iei. n plus, defini ia precizeaz scopul, obiectivele i zona de ac iune ale auditului intern. Astfel, scopul acestei activit i este de a-i ajuta pe membrii organiza iei s privier la activit ile examinate. Auditul intern, prin activit ile pe care le desf oar , adaug valoare att prin evaluarea sistemului de control intern i analiza riscurilor asociate activit ilor auditabile, ct i prin recomand rile cuprinse n raportul ntocmit i transmis n scopul asigur rii atingerii obiectivelor organiza iei. n Romnia Legea nr.133/2002 pentru aprobarea Ordonan ei de Urgen Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar stipuleaz a se achite n mod eficient de responsabilit ile ce le revin, furnizndu-le analize, evalu ri, recomand ri i inform ri cu

la art. 19

Auditul intern reprezint activitatea de examinare obiectiv a ansamblului activit ilor entit ii n scopul furniz rii unei evalu ri independente a managementului riscului, controlului i proceselor de conducere a acestuia. n in elesul Legii privind auditul public intern, Legea Nr. 672/2002, termenul de audit este definit dup independent cum urmeaz : auditul public intern reprezint activitatea func ional i obiectiv , care d asigur ri i consiliere conducerii pentru buna administrare
13

a veniturilor i cheltuielilor publice, perfec ionnd activit ile entit ii publice; ajut entitatea public s i ndeplineasc obiectivele printr-o abordare sistematic i metodic , care evalueaz i mbun t e te eficien a i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea

riscului, a controlului i a proceselor de administrare n alte opinii, auditul intern reprezint un ansamblu de activit i i ac iuni correlate, desf urate de structure specializate, constituite la nivelul institu iilor pentru a realiza un diagnostic general sub aspect ethnic, managerial i financiar - contabil. Potrivit defini iei dat de (Griffits, 2006, n Dobro eanu, 2007) auditul intern i obiectiv cu privier la

furnizeaz managementului unei organiza ii o opinie independent acceptabil prin controlul intern. Explicitnd aceast

faptul c riscurile cu care se confrunt organiza ia sunt sau nu ameliorate la un nivel defini ie: Auditorii interni ofer i obiectiv face asigurarea lor managementului companiei ntr-o manier formal , de cele mai multe ori, n contextul unui raport al auditorului intern; Sintagma opinie independent privind monitorizarea trimitere la esen a profesiei de auditor intern: etica profesional . Opinia auditorilor interni i evaluarea controlului intern nu ar avea credibilitate dac obiectivitatea i independen a lor ar fi afectate; Apoi, concluziile auditorilor sunt formalizate ntr-un raport indiferent de rezultatele misiunii lor, completate cu recomand ri de mbun t ire a controlului, n cazul n care riscurile nu sunt controlate satisf c tor; De asemenea, defini ia lui Griffits pune n lumin aspectul cel mai interesant, provocator i dificil care caracterizeaz trebuie s decid dac activitatea unui auditor intern nivel acceptabil. Nivelul riscurile sunt ameliorate la un nivel dorit de el, deoarece acceptabil al riscului trebuie n eles prin prisma managementului. Altfel spus, managementul managementul stabile te obiectivele, identific riscurile i- i asum att meritele pentru succese, ct i vinov ia pentru e ecuri i este firesc ca riscurile s fie ameliorate la un nivel pe care el l consider rezonabil. Deci, n misiunea de evaluare a controlului intern i a efectelor pe care deficien ele acestuia le are asupra riscurilor i, implicit, asupra obiectivelor organiza iei, auditorul intern va folosi drept criteriu de referin managementului. Se poate concluziona c , func ia de audit intern are trei puncte de ancorare n existen a entit ii: apetitul pentru risc al

a. Acord consiliere managerului

14

Ceea ce deosebe te auditul intern de orice alt func ie de control din cadrul unei entit i este ns i competen a acestuia de a consilia managerul, de a-i oferi asisten pentru ai permite acestuia s - i administreze mai bine activit ile. Auditul intern este aproape de fiecare responsabin, precum agentul fiscal care consileaz i rezolv problemele legate de impozite i taxe. Responsabilul, managerul este consiliat de auditorul intern pentru a g si solu ii de rezolvare a problemelor sale, ntr.o cu totul alt manier , n sensul c prin dispozi iile luate s asigure un control mai bun al activit ilor, programelor i ac iunilor sale. Profesionalismul auditorului intern este arta i maniera de a emite o judecat de valoare asupra instrumentelor i tehnicilor folosite, cum ar fi: reguli, proceduri, instruc iuni, sisteme informatice, tipuri de organizare .a., care reprezint ansamblul activit ilor de control utilizate de managerul institu iei sau responsabilul unui loc de munc , recunoscut de speciali ti drept control intern. Rolul auditorului intern este acela de a asista managerul pentru abord rile practice succesive deja elaborate i prin analiza ansamblului s contribuie la mbun t irea sistemului de control intern i a muncii cu mai mult securitate i eficacitate. n consecin , se accept unanim c auditorul intern consiliaz , asist , recomand , dar nu decide, aceasta r mnnd responsabilitatea managementului, obliga ia lui fiind de a reprezenta un mijloc care s contribuie la mbun t irea controlului pe care fiecare manager l are asupra activit ilor sale i a celor pe care le coordoneaz , n vederea atingerii obiectivelor controlului intern. n vederea realiz rii acestor atribu ii auditorul intern dispune de o serie de atuuri fa de management, i anume: standarde profesionale interna ionale; buna practic recunoscut n domeniu, care i d autoritate; tehnici i instrumente, care-i garanteaz eficacitatea; independen a de spirit, care i asigur formuleze recomand ri; cercetarea i gndirea lui este deta at de constngerile i obliga iile unei autonomia s conceap ipoteze i s

activit i permanente de gestionare zilnic a unui serviciu.

b. Acord ajutor salaria ilor f r a-i judeca Auditul intern are n vedere mbun t irea performan ei existente i nu judecarea sistemului de audit intern.
15

ntr-o entitate n care auditul intern face parte din cultura organiza iei acesta este acceptat cu interes, dar ntr-o entitate care se confrunt cu riscuri poten iale importante, cu absen a conformit ii cu reglement rile de baz , cu o eficacitate sc zut i o fragilitate extern a acesteia, datorit deturn rilor de fonduri, dispari iei activelor sau fraud , este evident c managerul respective va fi judecat, apreciat, considerat n func ie de constat rile auditorului intern. ntr-un caz standard, misiunea de audit intern poate s eviden ieze ineficacitate, redundan n sistem sau posibilit i de mbun t ire a activit ilor/ac iunilor, dar exist mai

multe motive pentru care managementul nu trebuie s fie pus direct n discu ie. Dintre aceste elemente men ion m: Obiectivele auditului intern au n vedere un control asupra activit ilor, care s conduc la mbun t irea performan ei existente i nu la judecarea acestuia, a a cum specialistul n fiscalitate ajut la o mai bun aplicare a regimului fiscal. Chiar dac responsabilul este judecat n urma rapoartelor sale de audit, acesta nu este obiectivul auditului intern; Realiz rile auditului intern nu trebuie puse n discu ie de cel auditat, iar dac totu i acest lucru este f cut s se efectueze ntr-o manier pozitiv . Spre exemplu, este cazul unei insuficien e, neregul importante descoperit de c tre auditorul intern, care imediat o aduce la cuno tin managerului i pe care acesta o va solu iona f r ntrziere. n acest caz, disfunc ia semnalat prin raportul de audit intern a dus la o ac iune corectiv , care a avut ca rezultat i aprecierea auditorului ca un responsabil dinamic i eficace; Responsabilit ile auditorului intern trebuie s aib n vedere c adesea analiza cauzelor unei nereguli scoate la iveal existen a unor puncte slabe care i au originea n insuficien e asupra c rora responsabilul nu are un bun control. Cu aceast ocazie, se observ c solu iile trebuie s vin pe cale ierarhic sau chiar de la nivelul organiza iei, dac sunt problem de dimensiune cultural, de formare profesional , de buget, de organizare, de natur informatic Analogia auditor intern manager, prezentat .a. o situa ie mai sus, reprezint

paradoxal , adesea ntlnit , care i stimuleaz logica celui auditat atunci cnd constat c

16

auditorul intern confirm insuficen ele semnalate chiar de el pe parcursul desf ur rii activit ilor practice. Din aceast prezentare rezult c , de fapt, n aceasta const consilierea concret echivoc acordat managerului de c tre auditorul intern; if r

c. Se manifest independent la nivelul entit ii Independen a auditului intern mbrac dou forme: independen a structurii de audit n sensul c acesta trebuie s func ioneze subordonat celui mai nalt nivel ierarhic; independen a auditorilor interni, prin practicarea obiectivit ii, adic auditorii interni trebuie s fie independen i de activit ile pe care le auditeaz (ace tia nu trebuie nc rca i cu sarcini care nu ar trebui s le revin ). Independen a auditorilor interni trebuie s aib la baz eliminarea practicii de supranc rcare a auditorilor cu lucr ri care nu ar trebui s le revin lor. Spre exemplu: definirea de reguli i proceduri de lucru, exercitarea ac iunilor de evaluare i supervizare ale salaria ilor, chiar i temporar, participarea la elaborarea sistemelor informatice, activitatea de organizare, ac iuni de control financiar propriu-zis sau inspec ii .a. Fenomenul cel mai grav care rezult de aici este c auditoria afla i n aceast situa ie nu mai pot audita domeniul respective, deoarece i-au pierdut independen a i obiectivitatea. Dac apar asemenea cazuri, mai ales la entit i mici i mijlocii, cnd din motive structural suntem obliga i s ncredin m auditorilor asemenea ac iuni, se impune s evalu m riscurile i consecin ele inevitabile n timp. Independen a i obiectivitatea sunt abateri de la func ia de audit intern, care d uneaz eficacit ii i rigorii muncii de audit. Respectarea standardului privind independen a presupune unele reguli:
y y

auditul intern nu trebuie s aib n subordine vreun serviciu opera ional; auditorul intern trebuie s aib acces, n orice moment, la persoanele de la toate nivelele ierarhice, la bunuri, la informa ii, la sistemele electronice de calcul; recomand rile pe care le formuleaz s nu constituie n nici un caz m suri obligatorii pentru management. i obiectivit ii auditorului,

n practic , pentru asigurarea independen ei dar

organizarea func iei de audit intern n subordinea nivelului ierarhic cel mai nalt nu este sufiecient , ci n plus, trebuie ca fiecare auditor, n cadrul activit ilor pe care le desf oar ,
17

s dea dovad de obiectivitate, acesta fiind de altfel unul dintre principiile fundamentale ale codului deontologic. Obiectivitatea auditorului intern nseamn s realizezi o apreciere n total i atunci cnd auditorul neutralitate, nseamn a nu avea idei preconcepute, ci o atitudine impar ial . De aceea, standardele profesionale considera c obiectivitatea este afectat timpului. Realiznd c idealul absolut nu va fi atins nici n audit, ca i n alte domenii, de aceea vorbim de riscul de audit, un risc rezidual care r mne dup trecerea auditorului intern. Obiectivitatea auditorului intern reprezint scopul care trebuie atins, fiecare avnd datoria s fac tot posibilul pentru a se apropia ct mai mult de acest deziderat. Independen a i obiectivitatea este deseori controversat , mai ales de c tre auditorii interni care nu n eleg aceast independen atunci cnd se afl ntr-o structur ierarhic . n realitate, independen a auditorului intern este supus unei duble limit ri: auditorul intern, ca orice responsabil din organiza ie, trebuie s se conformeze strategiei i politicii direc iei generale; auditorul intern trebuie s fie independent n exercitarea func iei sale, dar respectnd standardele de audit intern. Aceasta este o limitare deontologic , dar nenso it de sanc iune, i de aceea auditorul intern trebuie s - i impun n mod con tient respectarea standardelor profesionale. Din aceast succint prezentare rezult c , n materie de independen , nu este suficient nici ata area structurii de audit la cel mai nalt nivel ierarhic, i nici urm rirea realiz rii obiectivit ii. Practica n domeniu arat c adev rata independen a auditorului intern o constituie profesionalismul s u, deoarece dac este un profesionalist va descoperi disfunc ii importante, va face recomand ri pertinente i se va implica n via a organiza iei prin mbun t irea performan elor acesteia. Auditul intern trebuie s ajung la nivelul de a fi capabil s respecte principiul de a audita orice activitate i, n acela i timp, s fie con tient c se afl ntr-o continu competi ie cu propriile responsabilit i pentru a evita pierderea independen ei de rutin . auditeaz o entitate / activitate / program a c rei responsabilitate i-a asumat-o n cursul

4. Caracteristicile auditului intern Atunci cnd se organizeaz func ia de audit intern n cadrul organiza iilor, trebuie luate n considerare principalele tr s turi ale acestuia i anume:
18

universalitatea; independen a; periodicitatea. Universalitatea auditului intern const n faptul c acesta se organizeaz i

func ioneaz

n toate organiza iile indiferent de obiectul de activitate al acestora. De i auditul intern este universal. Altfel

asemenea, datorit faptului c auditul intern are scopul de a ameliora controlul intern, iar controlul intern este universal, atunci se poate afirma c cadrul unei entit i. Auditul intern s-a n scut din practica ntreprinderilor interna ionale, apoi a fost transferat celor na ionale, dup care a fost asimilat n administra ie. Auditul financiar are ca obiectiv activit ile din domeniul financiar i contabil, pe cnd auditul intern are o arie mai extins , cuprinde toate activit ile desf urate n cadrul entit ii, de aici universalitatea func iei. Din practic a rezultat c activit ile financiarcontabile reprezint 20-25% din activit ile care fac obiectul auditului intern. Se poate afirma c acolo unde exist control intern exist i audit intern, deoarece spus, domeniul de activitate al auditului intern l constituie toate activit ile desf urate n

materia prim a auditului intern sau obiectul s u de activitate este controlul intern. Datorit faptului c c auditul intern are scopul de a ameliora controlul intern, iar controlul ntern este universal, atunci putem afirma c auditul intern este universal. Func ia de audit intern a devenit o func ie de asisten managerial prin care auditoria interni ajut managerii, de la orice nivel, s st pneasc mai bine celelalte func ii i toate activit ile. De aceea, standardele de audit intern precizeaz c un serviciu de audit intern trebuie s aib posibilitatea de a audita toate activit ile unei organiza ii, motiv pentru care trebuie s aib profesioni ti din toate culturile, i din toate specializ rile. Normele interna ionale precizeaz c auditorul intern nu trebuie s cunoasc toate meseriile din lume. El nu poate s fie la fel de bun ca cel care face zilnic aceea i lucrare. Specialitatea auditorului intern este sistemul de control intern. ns pentru a- i putea

exercita specialitatea el trebuie s aib o bun cunoa tere a mediului pe care-l auditeaz , s n eleag i s - i nsu easc cultura organiza iei. (Ghita et al., 2006) i alte nt-un compartiment de audit intern nu exist oameni pricepu i la toate, ci speciali ti care i-au nsu it: cultura manageriala, cultura financiar-contabil , cultura informatic culturi care sunt necesare ntr-o entitate. n acest context de specializare un auditor informatician va fi acceptat de informaticienii din departamentul care este supus auditului,
19

numai dac este considerat un specialist. Auditorul informatician este informatician care, n plus, i-a nsu it auditul intern i nu invers. Independen a auditului intern const n faptul c acesta nu trebuie s ac ioneze sub vreo constrngere manifestat din partea managementului sau a oric ror al i factori de decizie dintr-o entitate. Auditul intern este o activitate independenta, de asigurare a ndeplinirii obiectivelor i de consultan , conceput n scopul de a ad uga valoare i de a mbun t i activit ile unei organiza ii. Astfel, func ia de audit intern, cu ocazia evalu rii controlului intern, stabile te:
dac controlul intern exist

i func ioneaz ;

dac controlul intern a depistat toate riscurile; dac pentru toate riscurile identificate a g sit procedurile cele mai adecvate; mai lipsesc controalele n anumite activit i; dac exist controale redondante; apoi, transform n recomand ri toate axeste constat ri i concluzii asupra

controlului intern prin raportul de audit pe care l va nainta managerului. Auditul intern ajut o organiza ie s - i ndeplineasc obiectivele sale, prin aducerea unei abord ri sistematice, disciplinate n evaluarea i mbun t irea eficacit ii managementului riscului, controlului intern i procesului de conducere. De asemenea, auditul intern ofer departamentelor din organiza ie, Consiliului director, Consiliului de administra ie o opinie independent i obiectiv asupra managementului riscului, controlului i guvern rii, m surnd i evalund eficacitatea acestora n atingerea obiectivelor stabilite ale organiza iei. Din practic rezult c auditul intern are trei principale preocup ri:
y

raporteaz managementului la cel mai nalt nivel, pentru c acesta este cel care poate lua decizii, respective administra ie; evalueaz riscurilor; ofer i supervizeaz efului executivului sau Consiliului de i managementul

sistemul de control intern

consiliere pentru mbun t irea managementului, pe baza analizei

riscurilor associate activit ilor auditabile.

20

Auditul intern, prin practica sa, intr managerul apeleaz independen .

n cultura organiza iei iar atunci cnd

la auditori acesta devine o func ie responsabil , caracterizat prin

Auditul intern este o func ie i auditorul intern este o persoan care are obliga ii i acestea nu sunt minore i privesc entitatea n ansamblu. Func ia de audit intern este o func ie permanent , stabil n cadrul unei companii, dar i o func ie periodic pentru cei audita i. Frecven a auditurilor va fi determinat de activitatea de evaluare a riscurilor. n acest sens se dispune de un sistem de m surare al riscurilor planul de audit, care se realizeaz pe perioade strategice, de regul 5 ani, structurat anual i cuprinde toate activit ile. Diferen a este c unele activit i vor fi auditate o dat iar altele de mai multe ori, n func ie de evaluarea riscurilor. Astfel, auditorii interni pot audita o entitate 8-12 s pt mni i apoi s revin dup o perioad de 2-3 ani, n func ie de riscurile care apar. Auditul intern ajut entit ile s - i aleag obiectivele, ceea ce se realizeaz printr-o organizare metodic i sistematic a procesului de audit, ndreptat spre mbun t irea controlului i proceselor de conducere, la diferite perioade de timp. Auditul intern trebuie s urm reasc obiectivele generale, dar i alte elemente ca:
y y y

existen a unor disensiuni ntre diferite nivele ale organiza iei; posibilitatea de perfec ionare i eficientizare a sistemelor auditate; existen a anumitor activit i care descurajeaz oamenii s lucreze mai bine .a. care se realizeaz n

Activitatea de audit intern este o activitate programat

conformitate cu standardele pentru a conduce la rezultate i se deruleaz pe baza unui program, unde toate ideile auditorului vor fi cumulate ntr-un raport constructiv, care va reprezenta un beneficiu pentru organiza ie. Procesul de audit intern trebuie s se desf oare sistematic, pas cu pas, i s aib n vedere toate aspectele, nu numai lucrurile agreabile. El trebuie organizat i planificat astfel nct s conduc la mbun t irea controlului inten i a proceselor de conducere. Auditul este acolo pentru a ajuta managementul de linie s i mbun t easc managementul func ional i activitatea de analiz a riscurilor. Descoperirile i recomand rile auditului intern sunt utile liniei de management din zonele auditate, n special cu privire la mbun t irile poten iale n procesul de management al riscului, i pe care auditorul le va evalua din nou cu ocazia revenirii sale, ceea ce va asigura i garanta un plus de valoare organiza iei.

21

Auditorii nu auditeaz persoane, ci sisteme, entit i, programe, activit i .a. n acest sens rapoartele de audit nu con in nume i fapte. Aceasta nu nseamn c auditul intern nu are implica ii asupra persoanelor. Dac regulamentele interne. n concluzie, auditul intern este o func ie periodic care se realizeaz conform planului i pe baza unor programe de activitate, comunicate i aprobate anticipat. Auditul intern va deveni un instrument care va aduce transparen a i va reprezenta un mare pas nainte, iar prin aceasta va contribui la mbun t irea culturii organiza ionale i na ionale. descoper fraude atunci responsabilii activit ilor respective vor avea probleme, pentru care vor trebui s r spund , dac s-au nc lcat legile i

Bibliografie

22

1. C.L. & L. Dobroteanu, Audit Intern, Editura InfoMega, Bucuresti, 2007; 2. M. Ghita et al., Guvernanta Corporativa si Audit Intern, Editura Mirton, Timisoara, 2009; 3. M. Ghi et al., Audit public intern concept i metodologie, Editura Mirton, Timi oara, 2005; 4. V. Munteanu, M. & S. Zuca, Auditul intern la intreprinderi si institutii publice, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010; 5. http://www.scribd.com/doc/15615764/Audit -i-control-financiar 6. http://www.stiucum.com/economie/bancile -in-economie/Aparitia-sievolutia-auditului95343.php 7. http://www.referatele.com/referate/noi/economie/conceptul -deaudit421316176.php 8. http://facultate.regielive.ro/referate/economie/aditul_intern -133299.html

23