Sunteți pe pagina 1din 11
ProteProtezeze ParParţţialeiale FixeFixe (Pun(Punţţii Dentare)Dentare) CatedraCatedra dede ProteticProteticăă
ProteProtezeze ParParţţialeiale FixeFixe
(Pun(Punţţii Dentare)Dentare)
CatedraCatedra dede ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Lectori:Lectori:
Conf.Conf. Univ.Univ. Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
ŞŞefef LucrLucrăăriri DrDr SergiuSergiu DRAFTADRAFTA
ŞŞefef dede catedrcatedrăă
ProfProf Univ.Univ. Dr.Dr. TeodorTeodor TTRRĂĂISTARUISTARU
CatedrCatedrăă îînfiinnfiinţţatatăă dede
Prof.Prof. Univ.Univ. Dr.Dr. SergiuSergiu IONIIONIŢŢĂĂ
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20020077--20020088
StagiulStagiul practicpractic:: ŞŞefef lucluc Dr.Dr. SergiuSergiu DRAFTADRAFTA As.As. Univ.Univ. DrdDrd
StagiulStagiul practicpractic::
ŞŞefef lucluc Dr.Dr. SergiuSergiu DRAFTADRAFTA
As.As. Univ.Univ. DrdDrd LuminiLuminiţţaa OANCEAOANCEA
As.As. UUniv.niv. Drd.Drd. AndreeaAndreea SSMARANDACHEMARANDACHE
AsAs UUnivniv Dr.Dr. ŞŞtefantefan MILICESCUMILICESCU
As.As. UUnivniv Drd.Drd. TudorTudor SPSPÎÎNUNU
As.As. UUnivniv Drd.Drd. AndreiAndrei MMĂĂCRICRIŞŞ
As.As. Univ.Univ. MrdMrd DanDan PPăătroitroi
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
SCOPUL CURSULUI DobândireaDobândirea cunocunoşştintinţţelorelor şşii deprinderilordeprinderilor dede bazbazăă
SCOPUL CURSULUI
DobândireaDobândirea cunocunoşştintinţţelorelor şşii deprinderilordeprinderilor
dede bazbazăă necesarenecesare efectuefectuăăriirii tratamentelortratamentelor
îînn edentaedentaţţiaia parparţţialialăă cucu ajutorulajutorul punpunţţilorilor
dentaredentare,, îînn cadrulcadrul planuluiplanului dede tratamenttratament
integratintegrat (comprehensiv)(comprehensiv)
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
TTemeeme dede CursCurs ProtezeleProtezele parparţţialeiale fixe:fixe: gegeneralitneralităăţţi,i,
TTemeeme dede CursCurs
ProtezeleProtezele parparţţialeiale fixe:fixe: gegeneralitneralităăţţi,i, terminologie,terminologie, funcfuncţţii.ii. ClasificareaClasificarea formelorformelor
cliniceclinice dede edentaedentaţţieie parparţţialialăă DiagnosticulDiagnosticul pozitivpozitiv şşii diferendiferenţţialial alal edentaedentaţţieiiei
parparţţiale.iale. 11 oorrăă
ExaminareaExaminarea pacientuluipacientului –– anamneza,anamneza, examenulexamenul clinic,clinic, examenulexamenul radiografiilor,radiografiilor,
consideraconsideraţţiiii parodontale.parodontale. ModeleleModelele diagnostice.diagnostice. AnalizaAnaliza raporturilorraporturilor mandimandibulobulo--
maxilaremaxilare dede ocluzie.ocluzie. Diagnosticul.Diagnosticul. 33 oreore
NoNoţţiuniiuni dede ergoergonomienomie aplicateaplicate îînn proteticaprotetica dentardentarăă fixfixăă 0.50.5 oreore
TratamentulTratamentul preparator.preparator. RestaurareaRestaurarea dindinţţilorilor stâlpistâlpi devitali.devitali. 3,53,5 oreore
BiomecanicaBiomecanica protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe. ConsideraConsideraţţiiii funcfuncţţionale,ionale, esteticeestetice şşii
profilacticeprofilactice legatelegate dede protezareaprotezarea fixfixăă 33 oreore
ConcepereaConceperea şşii stadializareastadializarea planuluiplanului dede tratamenttratament proteticprotetic fix,fix, bazatbazat pepe dovdoveziezi şşii
pepe nevoilenevoile pacientuluipacientului –– alegereaalegerea materialelormaterialelor şşii tehnologieitehnologiei dede realizare,realizare, aa dindinţţilorilor
stâlpi,stâlpi, elementelorelementelor dede agregare,agregare, intermediarilorintermediarilor (corpului(corpului dede pupunte)nte) şşii conectorilorconectorilor
protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe. 55 oreore
CorelaCorelaţţiaia dintredintre punpunţţileile dentaredentare şşii parodonparodonţţiu.iu. 11 ororăă
PrincipiiPrincipii generalegenerale aleale preparpreparăăriirii dindinţţilorilor stâlpistâlpi pentrupentru protezareaprotezarea parparţţialialăă fixfixăă 11 ororăă
AmprentareaAmprentarea pentrupentru protezeproteze parparţţialeiale fixe.fixe. 22 oreore
ProtezareaProtezarea provizorieprovizorie şşii dede urgenurgenţţăă lala pacienpacienţţiiii edentaedentaţţii parparţţial.ial. 22 oreore
ComunicareaComunicarea cabinetcabinet –– laboratorlaborator dede tehnictehnicăă dentardentarăă 00.5.5 oreore
ParticularitParticularităăţţii aleale etapeloretapelor tehnicetehnice dede realizarerealizare aa punpunţţilorilor dentare:dentare: modelul,modelul,
macheta,macheta, ambalarea,ambalarea, turnareaturnarea şşii prelucrareaprelucrarea componenteicomponentei metalice.metalice. 1,51,5 oreore
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
TTemeeme dede CursCurs (cont.)(cont.) PunteaPuntea metalometalo--ceramicceramicăă 44 oreore ProtezareaProtezarea
TTemeeme dede CursCurs (cont.)(cont.)
PunteaPuntea metalometalo--ceramicceramicăă 44 oreore
ProtezareaProtezarea combinatcombinatăă fixfixăă –– mobilizabilmobilizabilăă,, supraproteze.supraproteze. 22 oreore
PunteaPuntea îînn extensie,extensie, punteapuntea totaltotalăă,, ppunteauntea mobilizabilmobilizabilăă,, ppunteauntea
demontabildemontabilăă 22 oreore
SistemeSisteme integralintegral ceramiceceramice pentrupentru punpunţţii dentare.dentare. 22 oreore
ProtezeProteze parparţţialeiale fixatefixate adezivadeziv –– colate.colate. 22 oreore
ProtezareaProtezarea pepe implanteimplante cucu ajutorulajutorul punpunţţilorilor dentare.dentare. 44 oreore
Proba,Proba, adaptareaadaptarea şşii fixareafixarea protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe. 22 oreore
Erori,Erori, accidenteaccidente şşii complicacomplicaţţiiii aleale tratamentuluitratamentului prinprin protezeproteze
parparţţialeiale fixe.fixe. ReparaReparaţţiileiile protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe. 22 oreore
ConcepereaConceperea şşii stadializareastadializarea planuluiplanului dede tratamenttratament îînn cazuricazuri
complexe,complexe, cucu patopatologielogie asociatasociatăă,, mmultidisciplinarultidisciplinarăă 22 oreore
LongevitateaLongevitatea restaurrestaurăărilorrilor proteticeprotetice fixefixe CriteriiCriterii dede calitate.calitate.
NoNoţţiuniiuni dede medicinmedicinăă dentardentarăă bazatbazatăă pepe dovezidovezi 11 ororăă
ÎÎntrentreţţinereainerea igieneiigienei oraleorale şşii dispensarizareadispensarizarea pacienpacienţţilorilor cucu
protezeproteze dentaredentare fixe.fixe. 0,50,5 oreore
AdministrareaAdministrarea cabinetuluicabinetului pentrupentru activitactivităăţţileile dede proteticproteticăă
dentardentarăă NoNoţţiuniiuni dede legislalegislaţţieie -- aspecteaspecte medicomedico--legale.legale. 0.50.5 oreore
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
SeminarSeminar // luclucrrăăriri practicepractice PregPregăătireatirea pentrupentru examinareexaminare::
SeminarSeminar // luclucrrăăriri practicepractice
PregPregăătireatirea pentrupentru examinareexaminare:: ppregregăătireatirea pacientuluipacientului,, aa medicului,medicului, instrumentarulinstrumentarul pentrupentru
examinare,examinare, prezentareaprezentarea unitului,unitului, aa pieselorpieselor dentaredentare şşii instrumentaruluiinstrumentarului rotativ.rotativ. ProtecProtecţţiaia
antiinfecantiinfecţţioasioasăă
AnamnezaAnamneza –– tehnicitehnici dede culegereculegere aa informainformaţţiilor,iilor, examenulexamenul clinicclinic şşii ergonomiaergonomia examinexaminăăriirii
intraoraleintraorale,, foaiafoaia dede observaobservaţţie,ie, informainformaţţiiii administrativeadministrative –– programarea,programarea, reprogramareareprogramarea
pacientului.pacientului.
InstrumentarulInstrumentarul utilizatutilizat îînn proteticaprotetica dentardentarăă IInstrumentenstrumente abrazive,abrazive, instrumeinstrumente,nte, apaparaturaraturăă şşii
materialemateriale auxiliare.auxiliare.
PrincipiiPrincipii generalegenerale aleale preparapreparaţţiiloriilor pentrupentru coroanecoroane turnateturnate
PreparaPreparaţţiaia pentrupentru coroanecoroane dede îînvelinvelişş totaltotal metalice,metalice, coroanecoroane parparţţialeiale metalice.metalice.
PreparaPreparaţţiaia pentrupentru coroanecoroane mixtemixte metalometalo--ceramice,ceramice, integralintegral ceramiceceramice
PreparareaPrepararea dindinţţilorilor cucu leziunileziuni coronarecoronare îîntinsentinse îînn suprafasuprafaţţăă şşii profunzime.profunzime. RestaurareaRestaurarea dindinţţilorilor
devitalidevitali
AmprentaAmprenta cucu hidrocoloizihidrocoloizi ireversibili:ireversibili: portamprenteportamprente,, ppregregăătireatirea materialuluimaterialului,, tehnicatehnica dede
amprentare,amprentare, dezinfecdezinfecţţiaia şşii conservareaconservarea amprentei.amprentei. RealizareaRealizarea modeluluimodelului diagnostic.diagnostic.
ModelareaModelarea diagnosticdiagnosticăă îînn cearcearăă
Determinarea,Determinarea, îînregistrareanregistrarea şşii transferultransferul raporturilorraporturilor mandibulomandibulo--maxilaremaxilare dede ocluzie.ocluzie.
ExamenulExamenul radiografiilorradiografiilor retroalveolareretroalveolare CorelaCorelaţţiaia cucu informainformaţţiileiile cliniceclinice şşii modelulmodelul diagnostic.diagnostic.
ExamenulExamenul radiografiilorradiografiilor panoramice.panoramice. CorelaCorelaţţiaia cucu informainformaţţiileiile cliniceclinice şşii modelulmodelul diagnostic.diagnostic.
AnalizaAnaliza restaurrestaurăărilorrilor proteticeprotetice fixefixe lala pacienpacienţţiiii examinaexaminaţţi:i: datedate clinice,clinice, radiologiceradiologice şşii lala nivelulnivelul
modelelormodelelor diagnosticediagnostice
AnalizaAnaliza restaurrestaurăărilorrilor proteticeprotetice fixefixe îîndepndepăărtatertate dindin cavitateacavitatea bucalbucalăă
ConcepereaConceperea planuluiplanului dede tratamenttratament orientatorientat asupraasupra problemelorproblemelor pacpacientului.ientului.
StadializareaStadializarea etapeloretapelor terapeutice.terapeutice. StabilireaStabilirea prioritpriorităăţţilor.ilor. PrezentareaPrezentarea planuluiplanului dede tratamenttratament
pacientului.pacientului. ObObţţinereainerea acorduluiacordului pacientului.pacientului. AspecteAspecte financiarefinanciare şşii duratduratăă
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
SeminarSeminar // luclucrrăăriri practicepractice (cont.)(cont.) TehniciTehnici dede prepararepreparare pentrupentru
SeminarSeminar // luclucrrăăriri practicepractice (cont.)(cont.)
TehniciTehnici dede prepararepreparare pentrupentru asigurareaasigurarea paralelismuluiparalelismului dindinţţilorilor stâlpistâlpi aiai uneiunei
protezeproteze parparţţialeiale fixe.fixe.
TehniciTehnici dede prepararepreparare pentrupentru asigurareaasigurarea menmenţţineriiinerii protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe.
TehniciTehnici dede conservareconservare aa raporturilorraporturilor mandibulomandibulo--maxilaremaxilare dede ocluzieocluzie dupdupăă
preparareaprepararea dindinţţilorilor pentrupentru relizarearelizarea protezprotezăărilorrilor fixe.fixe.
AmprentareaAmprentarea cucu materialemateriale elasticeelastice pentrupentru realizarearealizarea protezelorprotezelor ffixe.ixe.
AmprentareaAmprentarea pentrupentru restaurrestaurăăriri proteticeprotetice cucu agregareagregare intraradicularintraradicularăă
(coroane(coroane dede substitusubstituţţie,ie, RCRRCR turnate)turnate)
RealizareaRealizarea reconstituirilorreconstituirilor coronocorono--radiculareradiculare turnateturnate prinprin tehnicitehnici directe.directe.
ProtezareaProtezarea provizorieprovizorie
PregPregăătireatirea modeluluimodelului dede lucrulucru pentrupentru realizarearealizarea protezelorprotezelor fixefixe
ProbaProba şşii adaptareaadaptarea protezelorprotezelor parparţţialeiale fixe.fixe.
DeterminareaDeterminarea cromaticcromaticăă îînn proteticaprotetica dentardentarăă
ComunicareaComunicarea cucu laboratorullaboratorul dede tehnictehnicăă dentardentarăă
FixareaFixarea protezelorprotezelor parparţţiale.iale.
ParticularitParticularităăţţii aleale etapeloretapelor cliniceclinice dede realizarerealizare aa punpunţţilorilor metalometalo--ceramice.ceramice.
ProtezareaProtezarea combinatcombinatăă:: ffixixăă –– moblizabilmoblizabilăă,, pparticularitarticularităăţţii clinice.clinice.
PunteaPuntea totaltotalăă –– particularitparticularităăţţii clinice.clinice.
ConcepereaConceperea şşii stadializareastadializarea planuluiplanului dede tratamenttratament îînn cazuricazuri complexe.complexe.
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
StagiulStagiul practicpractic CeCe vvăă putemputem oferioferi:: AsistenAsistenţţăă profesionalprofesionalăă
StagiulStagiul practicpractic
CeCe vvăă putemputem oferioferi::
AsistenAsistenţţăă profesionalprofesionalăă
UnituriUnituri dentaredentare funcfuncţţionaleionale
DocumentaDocumentaţţieie actualizatactualizatăă
MaterialeMateriale consumabileconsumabile şşii
instrumentarinstrumentar (par(parţţial)ial)
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
StagiulStagiul practicpractic CeCe nunu putemputem oferioferi îînn totalitate:totalitate: MaterialeMateriale
StagiulStagiul practicpractic
CeCe nunu putemputem oferioferi îînn totalitate:totalitate:
MaterialeMateriale consumabileconsumabile şşii instrumentarinstrumentar
(par(parţţial)ial)
LaboratorLaborator dentardentar dede bunbunăă calitatecalitate
TratamenteTratamente gratuitegratuite pentrupentru pacienpacienţţiiii cliniciiclinicii
(cu(cu uneleunele excepexcepţţii,ii, prevprevăăzutezute dede lege)lege)
UnUn aparataparat dede fotografiatfotografiat digitaldigital prezentprezent lala
FIECAREFIECARE şşedinedinţţăă dede stagiustagiu lala FIECAREFIECARE grupgrupăă,,
pentrupentru documentareadocumentarea activitactivităăţţiiii cliniceclinice
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
Ring.MERing.ME DDentistryentistry –– AAnn IIllustratedllustrated History,History, Mosby.Mosby. 19851985 25002500 ÎÎ
Ring.MERing.ME DDentistryentistry –– AAnn IIllustratedllustrated History,History, Mosby.Mosby. 19851985
25002500 ÎÎ HrHr
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
InstrumentarInstrumentar SmithonianSmithonian FootFoot--PoweredPowered DentalDental EngineEngine ((SSWhiteSSWhite))
InstrumentarInstrumentar
SmithonianSmithonian
FootFoot--PoweredPowered DentalDental EngineEngine ((SSWhiteSSWhite)) http://www.americanartifacts.com/smma/advert/da293.htmhttp://www.americanartifacts.com/smma/advert/da293.htm
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
ReferinReferinţţee NoteleNotele şşii prezentprezentăărilerile cursuluicursului NoteleNotele lucrlucrăărilorrilor
ReferinReferinţţee
NoteleNotele şşii prezentprezentăărilerile cursuluicursului
NoteleNotele lucrlucrăărilorrilor practicepractice (caiet(caiet dede stagiustagiu ––
obligatoriu)obligatoriu)
FragmenteFragmente dindin urmurmăătoareletoarele ccăărrţţi:i:
RosenstielRosenstiel SF,SF, LandLand MF,MF, FujimotoFujimoto J,J, ContemporaryContemporary
FixedFixed ProsthodonticsProsthodontics
MosbyMosby,, ediediţţiileiile 33 (2001)(2001) sausau 44
(200(20066))
ShillingburgShillingburg HT,HT, HoboHobo SS,, WhitsettWhitsett LDLD,, JacobiJacobi RR,,
BrackettBrackett SESE,, FundamentalsFundamentals ofof FixedFixed Prosthodontics.Prosthodontics.
Quintessence,Quintessence, ediediţţiaia aa 33--aa (1997)(1997)
BratuBratu D,D, NussbaumNussbaum R,R, BazeleBazele cliniceclinice şşii tehnicetehnice aleale
protezprotezăăriirii fixefixe,, EEdituraditura MedicalMedicalăă,, ediediţţiaia aa 22--aa (2003)(2003)
ArticoleArticole semnificativesemnificative dindin revistereviste dede specialitatespecialitate
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EsteEste importantimportantăă îînnţţelegerea,elegerea, lala unun nivelnivel acceptabil,acceptabil, aa
EsteEste importantimportantăă îînnţţelegerea,elegerea, lala unun nivelnivel
acceptabil,acceptabil, aa materialelormaterialelor scrisescrise pepe temeteme
profesionaleprofesionale –– îînn limbalimba englezenglezăă
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EvaluareaEvaluarea lucrlucrăăriri dede controlcontrol îînn timpultimpul semestruluisemestrului,,
EvaluareaEvaluarea
lucrlucrăăriri dede controlcontrol îînn timpultimpul semestruluisemestrului,, sussusţţinuteinute lala
oreleorele dede curscurs (10(10%)%)
ReferatReferat cucu oo prezentareprezentare dede cazcaz clinicclinic (15%)(15%)
StagiulStagiul clinicclinic şşii normenorme practicepractice dede stagiustagiu (15%)(15%)
ExamenulExamenul practicpractic final,final, cucu caietcaiet dede stagiustagiu (20%)(20%)
ExamenulExamenul scrisscris finalfinal ((40%)40%)
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
LUCRLUCRĂĂRILERILE DEDE CONTROLCONTROL (10%)(10%) ÎÎntrebntrebăăriri scurte,scurte, cucu rrăăspunsspuns
LUCRLUCRĂĂRILERILE DEDE CONTROLCONTROL (10%)(10%)
ÎÎntrebntrebăăriri scurte,scurte, cucu rrăăspunsspuns scrisscris –– eseueseu –– dindin
bibliografiabibliografia recomandatrecomandatăă
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) InformaInformaţţiileiile rezultaterezultate dindin examinareaexaminarea
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%)
InformaInformaţţiileiile rezultaterezultate dindin examinareaexaminarea clinicclinicăă aa
pacientului:pacientului:
DateleDatele dede îînregistrarenregistrare
InformaInformaţţiileiile anamnestice,anamnestice, memedicaledicale generalegenerale şşii dentaredentare
Motivul(ele)Motivul(ele) prezenprezenttăăriirii
DiagnosticulDiagnosticul leziunilorleziunilor odontale,odontale, conformconform clclasificasificăăriirii ACPACP şşii
justificareajustificarea acestuiaacestuia
Parodontometria,Parodontometria, cucu reprezreprezentareaentarea adâncimiiadâncimii maximemaxime aa
pungilorpungilor parodontaleparodontale dede lala nivelulnivelul fiecfiecăăruirui dintedinte restantrestant
ÎÎnregistrareanregistrarea niveluluinivelului marginiimarginii gingivalegingivale liberelibere îînn raportraport cucu
coletulcoletul anatomic,anatomic, lala ninivelulvelul fiecfiecăăruirui dintedinte restantrestant
ÎÎnregistrareanregistrarea niveluluinivelului joncjoncţţiuniiiunii mucomuco--gingivalegingivale îînn raportraport cucu
margineamarginea gingivalgingivalăă liberliberăă,, llaa nivelulnivelul fiecfiecăăruirui dintedinte restantrestant
GradulGradul dede igienigienăă dentodento--parodontalparodontalăă,, eeventualventual indexulindexul dede
placplacăă microbianmicrobianăă şşii mmăăsurilesurile pentrupentru amendareaamendarea acestuiaacestuia
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) InformaInformaţţiileiile rezultaterezultate dindin
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
InformaInformaţţiileiile rezultaterezultate dindin examinareaexaminarea clinicclinicăă aa
pacientului:pacientului:
ÎÎnregistrareanregistrarea graduluigradului dede mobilitate,mobilitate, dede lala nivenivelullul fiecfiecăăruirui
dintedinte restantrestant
ÎÎnregistrareanregistrarea dindinţţilorilor pluriradiculari,pluriradiculari, cucu afectareafectare aa furcafurcaţţiiloriilor
DateleDatele rezultaterezultate dindin examinareaexaminarea clinicclinicăă aa ATMATM
DateleDatele rezultaterezultate dindin examinareaexaminarea clinicclinicăă aa mumuşşchilorchilor
mobilizatorimobilizatori aiai mandibuleimandibulei
DiagnosticulDiagnosticul dede edentaedentaţţie,ie, cconformonform clasificclasificăăriirii KennedyKennedy,,
Costa,Costa, ACPACP şşii justificareajustificarea acestora.acestora. CareCare suntsunt dindinţţiiii carecare
urmeazurmeazăă aa fifi extraextraşşi,i, dindin cece motivemotive şşii cumcum urmeazurmeazăă ssăă
modificemodifice diagnosticuldiagnosticul dede edentaedentaţţieie acesteaceste extracextracţţii?ii?
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) DiagnosticulDiagnosticul ocluzieiocluziei dentare:dentare:
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
DiagnosticulDiagnosticul ocluzieiocluziei dentare:dentare:
RaporturiRaporturi ocluzaleocluzale stabilestabile // instabileinstabile îînn PIMPIM
DVODVO ppăăstratstratăă // micmicşşoratoratăă // mmăăritrităă
RaportulRaportul ORCORC –– OIMOIM
GhidajulGhidajul mimişşccăărilorrilor dede propulsiepropulsie
GhidajulGhidajul mimişşccăărilorrilor dede lateralitatelateralitate
ModificModificăărilerile dentaredentare dede pozipoziţţieie carecare afecteazafecteazăă mimişşccăărilerile mandibularemandibulare
cucu contactecontacte dentodento--dentaredentare
DinDinţţiiii carecare prezintprezintăă formeforme dede uzuruzurăă patologicpatologicăă
DinDinţţiiii carecare prezintprezintăă fremitusfremitus
DiagnosticulDiagnosticul estetic:estetic:
LiniaLinia medianmedianăă interincisivinterincisiv--centralcentralăă îînn raportraport cucu medianamediana fefeţţeiei
VizibilitateaVizibilitatea incisivilorincisivilor centralicentrali îînn repausrepaus
CurburaCurbura marginilormarginilor incizaleincizale şşii aa planuluiplanului dede ocluzieocluzie îînn zonazona laterallateralăă
VizibilitateaVizibilitatea dindinţţilorilor îînn râs/surâsrâs/surâs
CuloareaCuloarea dindinţţilorilor
CuloarulCuloarul bucalbucal vestibularvestibular
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) FotografiileFotografiile pentrupentru documentareadocumentarea
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
FotografiileFotografiile pentrupentru documentareadocumentarea clinicclinicăă
iniiniţţialialăă::
FaFaţţăă // pprofilrofil pacientpacient
ArcadeleArcadele maxilarmaxilarăă ++ mmandibularandibularăă îînn IMIM şşii cucu dindinţţiiii
uuşşoror depdepăărtartaţţii
ArcadeleArcadele maxilarmaxilarăă ++ mmandibularandibularăă (vedere(vedere ocluzalocluzalăă))
RadiografiiRadiografii
ModeleModele diagnosticediagnostice
AlteAlte imaginiimagini semnificativesemnificative
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) PlanulPlanul dede tratamenttratament restauratorrestaurator
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
PlanulPlanul dede tratamenttratament restauratorrestaurator
EsteEste necesarnecesar tratamenttratament sistemicsistemic pentrupentru controlulcontrolul unorunor
afecafecţţiuniiuni medicalemedicale generale?generale?
EsteEste necesarnecesar tratamenttratament stomatologicstomatologic dede urgenurgenţţăă?? ÎÎnn cece
constconstăă acestaacesta??
CeCe cuprindecuprinde tratamentultratamentul preparatorpreparator iniiniţţial?ial?
ParodontalParodontal
ÎÎnn cazulcazul dindinţţilorilor cece urmeazurmeazăă aa fifi extraextraşşi,i, suntsunt necesarenecesare intervenintervenţţiiii
terapeuticeterapeutice asociateasociate (de(de ex.ex. alveoloplastie,alveoloplastie, implanturiimplanturi endoosoaendoosoasese
postextracpostextracţţionaleionale imediateimediate sausau precoceprecoce etc.)etc.)
ÎÎnn cece constauconstau intervenintervenţţiileiile pentrupentru echilibrareaechilibrarea ocluzalocluzalăă preliminarpreliminarăă??
CareCare suntsunt cariilecariile // leziunileleziunile coronarecoronare cece vorvor fifi tratatetratate provizoprovizoriuriu // pprinrin
restaurrestaurăăriri coronarecoronare dede duratduratăă
ExistExistăă distrucdistrucţţiiii coronarecoronare severe?severe? CumCum urmeazurmeazăă eleele ssăă fiefie tratatetratate??
CareCare suntsunt dindinţţiiii carecare urmeazurmeazăă aa fifi tratatrataţţii endodontic?endodontic?
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) PlanulPlanul dede tratamenttratament restauratorrestaurator
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
PlanulPlanul dede tratamenttratament restauratorrestaurator
SuntSunt previzibileprevizibile intervenintervenţţiiii preparatoriipreparatorii secundare?secundare?
SuntSunt previzibileprevizibile intervenintervenţţiiii chirurgicalechirurgicale pentrupentru tratareatratarea pungilorpungilor
parodontaleparodontale persistente?persistente?
ExistExistăă distrucdistrucţţiiii coronarecoronare subgingivale?subgingivale? CumCum urmeazurmeazăă eleele ssăă fiefie
tratate?tratate?
SuntSunt necesarenecesare intervenintervenţţiiii chirurgicalechirurgicale pentrupentru
crecreşştereaterea îînnăăllţţimiiimii coroaneicoroanei cliniceclinice
remodelarearemodelarea esteticesteticăă aa coletuluicoletului clinicclinic
tratamentultratamentul retracretracţţiiloriilor gingivalegingivale
tratamentultratamentul afectafectăărilorrilor furcalefurcale
bride,bride, frenuri,frenuri, defectedefecte mucomuco--gingivalegingivale
remodelarearemodelarea crestelorcrestelor edentateedentate
SuntSunt previzibileprevizibile intervenintervenţţiiii chirurgicalechirurgicale ajutajutăătoaretoare tratamentuluitratamentului
endodontic?endodontic?
RedresRedresăăriri ortodonticeortodontice
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) PlanulPlanul dede tratamenttratament proteticprotetic CareCare
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
PlanulPlanul dede tratamenttratament proteticprotetic
CareCare suntsunt dindinţţiiii carecare urmeazurmeazăă aa fifi acoperiacoperiţţii prinprin coroane?coroane?
CoroaneleCoroanele potpot fifi îînlocuitenlocuite prinprin obturaobturaţţii?ii?
CeCe tipuri/materialetipuri/materiale dede coroanecoroane suntsunt indicate?indicate?
CoroaneleCoroanele dede pepe dindinţţiiii vecinivecini vorvor fifi separateseparate sausau solidarizate?solidarizate?
CumCum vava fifi tratattratatăă fiecarefiecare brebreşşăă edentatedentatăă
prinprin puntepunte dentardentarăă
prinprin protezprotezăă mobilizabilmobilizabilăă
prinprin supraprotezsupraprotezăă
prinprin restaurrestaurăăriri proteticeprotetice agregateagregate pepe implanturiimplanturi sausau mixtmixt (implanturi(implanturi
++ dindinţţii naturali)naturali)
brebreşşaa vava fifi menmenţţinutinutăă neprotezatneprotezatăă
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.) PlanulPlanul dede tratamenttratament proteticprotetic ÎÎnn
REFERATREFERAT CLINICCLINIC (15%)(15%) (cont.)(cont.)
PlanulPlanul dede tratamenttratament proteticprotetic
ÎÎnn cazulcazul brebreşşelorelor edentateedentate tratatetratate prinprin puntepunte dentardentarăă,, sese vorvor
preciza:preciza:
dindinţţiiii stâlpistâlpi
elementeleelementele dede agregareagregare
tipultipul genericgeneric dede protezprotezăă unitarunitarăă pentrupentru fiecarefiecare dintedinte stâlpstâlp
materialulmaterialul // materialelematerialele utilizateutilizate
deciziadecizia asupraasupra variavariaţţiiloriilor dede preparapreparaţţieie îînn raportraport cucu modelulmodelul tipictipic ((dede
ex.ex. llimitaimita cervicalcervicalăă,, distrucdistrucţţiiii coronare,coronare, elementeelemente suplimentaresuplimentare dede
menmenţţinereinere şşii stabilizare,stabilizare, agregareaagregarea radicularradicularăă etcetc.).)
deciziadecizia asupraasupra variavariaţţiiloriilor dede geometriegeometrie aa protezeiprotezei unitareunitare îînn raportraport cucu
modelulmodelul tipictipic (de(de ex.ex. extindereaextinderea componenteicomponentei fizionomice,fizionomice, grosimgrosimeaea
perepereţţilor,ilor, etcetc.).)
tipultipul corpuluicorpului dede puntepunte (vari(variantantăă,, rraportaport cucu creastacreasta edentatedentatăă))
tipultipul conectorilorconectorilor (rigi(rigidd prinprin turnareturnare unicunicăă,, rigidrigid prinprin lipire,lipire,
demontabil,demontabil, rezilientrezilient etc.)etc.)
FotografiileFotografiile pentrupentru documentareadocumentarea clinicclinicăă aa etapeloretapelor dede
tratamenttratament
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
STAGIULSTAGIUL (15%)(15%) ActivitateActivitate practicpracticăă documentatdocumentatăă cucu caietcaiet dede
STAGIULSTAGIUL (15%)(15%)
ActivitateActivitate practicpracticăă documentatdocumentatăă cucu caietcaiet dede stagiustagiu
// fifişşeleele pacienpacienţţilorilor // fotografiifotografii // radiografiiradiografii
PrezenPrezenţţăă STAGIUSTAGIU
MAXIMUMMAXIMUM 22 ABSENABSENŢŢEE
NUNU EXISTEXISTĂĂ POSIBILITATEAPOSIBILITATEA REFACERIIREFACERII STAGIULUISTAGIULUI
ŢŢinutinutăă şşii comportamentcomportament stagiustagiu
DouDouăă preparapreparaţţiiii pepe dindinţţii extraextraşşii
DouDouăă modelemodele diagnosticediagnostice
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (25%)(25%) PROBAPROBA PRACTICPRACTICĂĂ OO etapetapăă clinicclinicăă
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (25%)(25%)
PROBAPROBA PRACTICPRACTICĂĂ
OO etapetapăă clinicclinicăă dede realizarerealizare aa uneiunei protezeproteze parparţţialeiale
fixe,fixe, îînn timpultimpul semestruluisemestrului –– LALA PACIENTPACIENT,, CCUU
PROGRAMAREPROGRAMARE PREALABILPREALABILĂĂ DEDE CELCEL PUPUŢŢININ 77 ZILEZILE
ProtezareProtezare provizorieprovizorie
AmprentareAmprentare
PrepararePreparare
ProbProbăă,, adaptareadaptare şşii fixarefixare
ÎÎnn cadrulcadrul probeiprobei practicepractice sese vorvor discuta,discuta, îînn
ansamblu,ansamblu, planulplanul şşii opopţţiunileiunile terapeuticeterapeutice pentrupentru
pacientulpacientul respectivrespectiv
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (30%)(30%) PROBAPROBA VIVAVIVA VOCEVOCE FormulareaFormularea
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (30%)(30%)
PROBAPROBA VIVAVIVA VOCEVOCE
FormulareaFormularea diagnosticuluidiagnosticului şşii alegereaalegerea dindinţţilorilor stâlpistâlpi dede
puntepunte şşii aa elel agag îînn cazuricazuri dede edentaedentaţţieie parparţţialialăă figuratefigurate prinprin
reprezentarereprezentare graficgraficăă
AlegereaAlegerea elementelorelementelor dede agregareagregare îînn cazuricazuri realereale dede
edentaedentaţţieie parparţţialialăă,, reprezentatereprezentate prinprin modele,modele, radiografiiradiografii
sausau fotografiifotografii
DescriereaDescrierea particularitparticularităăţţilorilor dede preparapreparaţţieie pentrupentru
elementeleelementele dede agregareagregare alesealese anterioranterior îînn cazuricazuri realereale dede
edentaedentaţţieie parparţţialialăă,, reprezentatereprezentate prinprin modele,modele, radiografiiradiografii
sausau fotografiifotografii
AlegereaAlegerea corpuluicorpului dede puntepunte (tip,(tip, raportraport cucu creasta)creasta) îînn
cazuricazuri realereale dede edentaedentaţţieie parparţţialialăă,, reprezentatereprezentate prinprin
modele,modele, radiografiiradiografii sausau fotografiifotografii
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (30%)(30%) PROBAPROBA VIVAVIVA VOCEVOCE (cont.)(cont.) AlegereaAlegerea
EXAMENULEXAMENUL PRACTICPRACTIC FINALFINAL (30%)(30%)
PROBAPROBA VIVAVIVA VOCEVOCE (cont.)(cont.)
AlegereaAlegerea materialelor,materialelor, instrumentaruluiinstrumentarului şşii descriereadescrierea uneiunei tehnicitehnici dede
amprentareamprentare şşii îînregistrarenregistrare aa raporturilorraporturilor dede ocluzieocluzie îînn cazuricazuri realereale dede
edentaedentaţţieie parparţţialialăă,, reprezentatereprezentate prinprin modele,modele, radiografiiradiografii sausau fotografiifotografii
DescriereaDescrierea uneiunei tehnicitehnici dede protezareprotezare provizorieprovizorie îînn cazuricazuri realereale dede
edentaedentaţţieie parparţţialialăă,, reprezentatereprezentate prinprin modele,modele, radiografiiradiografii sausau fotografiifotografii
DescriereaDescrierea etapeloretapelor prinprin carecare sese realizeazrealizeazăă probaproba şşii adaptareaadaptarea uneiunei
punpunţţii dentaredentare
AlegereaAlegerea materialului,materialului, instrumentaruluiinstrumentarului şşii descriereadescrierea uneiunei tehnicitehnici dede
fixarefixare (cimentare)(cimentare) aa uneiunei punpunţţii dentaredentare cucu unulunul dintredintre urmurmăătoareletoarele
materiale:materiale:
CimenturiCimenturi privizoriiprivizorii
CimenturiCimenturi fosfatfosfat dede zinczinc
CimenturiCimenturi policarboxilatpolicarboxilat
IonomeriIonomeri dede sticlsticlăă pentrupentru cimentarecimentare
CompomeriCompomeri pentrupentru cimentarecimentare
RRăăşşiniini compozitecompozite pentrupentru cimentarecimentare
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
EXAMENULEXAMENUL SCRISSCRIS FINALFINAL (40%)(40%) ÎÎntrebntrebăăriri cucu rrăăspunsurispunsuri multiplemultiple
EXAMENULEXAMENUL SCRISSCRIS FINALFINAL (40%)(40%)
ÎÎntrebntrebăăriri cucu rrăăspunsurispunsuri multiplemultiple (50(50 -- 100100 %)%)
ÎÎntrebntrebăăriri cucu rrăăspunsspuns scrisscris -- eseueseu (50(50 -- 00 %)%)
PENTRUPENTRU PROMOVAREAPROMOVAREA CURSULUICURSULUI ESTEESTE
NECESARNECESARĂĂ OBOBŢŢINEREAINEREA NOTEINOTEI MINIMEMINIME 55
PENTRUPENTRU FIECAREFIECARE COMPONENTCOMPONENTĂĂ AA EVALUEVALUĂĂRIIRII
MediaMedia lucrlucrăărilorrilor dede controlcontrol
StagiulStagiul practicpractic
ExamenulExamenul practicpractic finalfinal
PROBAPROBA PRACTICPRACTICĂĂ
PROBAPROBA VIVAVIVA VOCEVOCE
ExamenulExamenul scrisscris finalfinal
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
ProteticProteticăă DentarDentarăă FixFixăă şşii OcluzologieOcluzologie
Dr.Dr. AlexandruAlexandru PETREPETRE
20072007--20082008