Sunteți pe pagina 1din 20

PLAN DE LECŢIE

DATA: 24.03.2022
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA: a VI-a B
PROFESOR: MIHALCEA ADRIAN
SUBIECTUL: Boul și vițelul de Grigore Alexandrescu – Fabula
TIPUL LECŢIEI: mixtă

COMPETENŢE GENERALE:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Corelarea informaţiilor explicite şi implicite din texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale;
2.2. Rezumarea unor texte, cu grade diverse de dificultate;
2.3. Prezentarea unor răspunsuri personale, creative şi critice pe marginea unor texte diverse;
3.1. Redactarea unui rezumat, a unui text, pe un subiect la alegere, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice,
pentru a comunica idei și informații sau pentru a relata experiențe trăite sau imaginate;
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text complex, cu integrarea unor tabele;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1 – să definească fabula;
O2 – să identifice părțile componente ale fabulei: întâmplarea narată și morala;
O3 – să realizeze o scurtă caracterizare a personajelor;
O4 – să demonstreze, pe text, trei trăsături ale fabulei;
O5 – să formuleze într-un enunț mesajul textului propus și învățătura care se desprinde;
O6 – să demonstreze apartenența la această specie literară.
Psihomotorii:
 să adopte o conduită optimă desfășurării lecției;
 să-și reprime tendința de a manifesta sau de a executa mișcări inutile pe parcursul lecției;
Afective:
 să manifeste interes pentru dezvoltarea cerințelor propuse de către profesor;
 să dovedească preocuparea de a înţelege.

STRATEGII DIDACTICE: a) metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, jocul de rol, ȋnvăţarea prin descoperire, ȋnvăţarea prin
demonstraţia, problematizarea, exercițiul, cubul, explozia stelară, rebusul, schema, cvintetul
b) mijloace didactice: fişe de lucru, caiete, manual, tabla, foi flip-chart.
c) forme de organizare: activitatea frontală, indviduală şi pe grupe

RESURSE:
Bibliografice:
 Bucurenciu Petru, Dragu Mihaela, Norel Mariana, Limba şi literatura română, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2018
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală (ghid teoretico-aplicativ), Editura „Polirom”, Iaşi, 1999;
 Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și literaturii române. Provocări actuale pentru profesor și elev, Edirura Art, București,
2014;
 Ioan Nicola, Tratat de pedagogie şcolară, Editura „Aramis”, Bucureşti, 2005;
 Programa şcolară a limbii şi literaturii române pentru clasele V-VIII, Anexa 2 la Ordinul din 28.02.2017
 Alexandrescu, Grigore, Poezii, București, Editura „Minerva”, 1970

Temporale: 50 minute
Umane: elevii clasei a VI-a B
Psihologice: clasă de nivel mediu
SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lecţiei Activitatea Strategii didactice Metode/


Profesorului Elevilor Resurse Resurse Forme de instrumente
procedurale materiale organizare de evaluare
1. Moment Profesorul face prezenţa, asigură Îşi pregătesc manualele,
organizatoric toate condiţiile necesare ȋnceprii caietele şi instrumentele de
lecţiei; sunt verificate materialele scris. Conversaţia Frontală
didactice
2. Verificarea Verifică tema cantitativ și calitativ, Elevii citesc rezumatele și Coversația Caietele Frontală Aprecieri
cunoștințelor solicitând elevilor prin sondaj, să prezintă informațiile Explicația elevilor verbale
anterioare și a citească rezumatul operei Boul și esențiale despre opera lui Individuală
temei vițelul și să prezinte câteva date Grigore Alexandrescu.
biografice semnificative despre
poetul Grigore Alexandrescu.
3. Captarea Profesorul propune rezolvarea unui Elevii rezolvă rebusul pe
atenţiei rebus pentru aflarea titlului noii fișele primite, obținând pe Activitate
lecții. (Anexa 1) axa AB cuvântul FABULA. Conversaţie Rebus individual Aprecieri
De asemenea, fabula va fi jucată pe Un elev vine și completează verbale
roluri, pentru a ilustra cât mai bine rebusul la flip-chart. Joc de rol Activitate
trăsăturile speciei literare pe care o Elevii susțin un mic frontală
vor studia. moment artistic, jucând pe
roluri poezia.
4. Anunţarea Scrie pe tablă titlul lecţiei şi anunţă Elevii îşi notează titlul Conversaţia Tablă Frontală
subiectului obiectivele acesteia. lecţiei şi ascultă obiectivele
noii lecții și a Profesorul scrie pe tablă titlul enunţate. Caiete
obiectivelor lecţiei, Textul narativ în versuri –
urmărite Fabula, anunţând obiectivele
acesteia:
– să definească fabula;
– să identifice părțile componente
ale fabulei: întâmplarea narată și
morala;
– să realizeze o scurtă
caracterizare a personajelor;
– să demonstreze, pe text, trei
trăsături ale fabulei;
– să formuleze într-un enunț
mesajul textului propus și
învățătura care se desprinde;
– să demonstreze apartenența la
specie.
5. Dirijarea Printr-o scurtă discuție pe baza Elevii ascultă cu atenţie Conversația Coli de Activitate Aprecieri
învățării operei, elevii observă structura indicațiile profesorului. flip-chart frontală verbale
fabulei, tipurile de personaje, mediul
în care de desfășoară acțiunea, Explicația
precum și scopul cu care a fost Elevii completează fișele Tablă
scrisă opera. primite, apoi sunt discutate Observația
Elevii sunt împărțiți în șașe grupe, răspunsurile. sistematică
aceștia urmând să rezolve sarcinile Exercițiul Caiete
de lucru după metoda cubului.
Fiecare echipă își desemnează un Activitate
reprezentant. Acesta va alege sarcina pe grupe
de lucru, prin aruncarea unui cub pe Cubul Manualul
ale cărui fețe sunt scrise comenzile
notate mai jos: (Anexa 2) Analiza
Grupa I: Descrie! răspunsurilor
Delimitează părțile fabulei;
precizează părțile fabulei; identifică
rima și măsura poeziei.
Grupa a II-a: Compară!
Compară imaginea parvenitului în
cele două fabule: Boul și vițelul de
Grigore Alexandrescu și parodia
acesteia, scrisă de Marin Sorescu.
Grupa a III-a: Asociază!
Stabilește corespondența între
animale și unele defecte sau calități
umane (se dau două coloane). Câte un reprezentant al Explicația Coli de Activitate Aprecieri
Grupa a IV-a: Analizează! fiecărei grupe va ieși la flip-chart pe grupe verbale
Analizează următoarea situație în tablă și va prezenta
30-50 de cuvinte, având în vedere activitatea echipei sale, Tablă
lecția de viață desprinsă: după care va lipi lipi fișa pe
Ce ar fi dacă boul, în loc să fie flip-chart. Exercițiul
îngâmfat, și-ar ajuta ruda? Manualul
Grupa a V-a: Aplică!
Precizează modurile de expunere din
text.
Extrage personificările din text. Conversația Fișe de Activitate Analiza
Grupa a VI-a: Argumentează! lucru individuală răspunsurilor
Argumentează în 30-50 de cuvinte oferite de
două trăsături ale textului narativ, Cubul Textul- elevi
prin referire la fabula Boul și vițelul suport
de Grigore Alexandrescu.
După rezolvarea activităților,
profesorul îi invită pe reprezentanții
fiecărei grupe să vină la tablă și să
prezinte ce au rezolvat, după care
fiecare fișă va fi postată pe flip-
chart.
6. Obținerea Profesorul propune completarea Elevii completează cele Conversația Fișe de Frontală, Aprecieri
performanței unor fișe de lucru pentru a două fișe cu explozia lucru verbale,
caracteriza cele două personaje stelară. Individuală
principale. Prin metoda exploziei Posibile răspunsuri: Explicația Analiza
stelare, puțin adaptate acestui răspunsurilor
context, elevii vor răspunde la Ex: Boul Textul- oferite de
întrebările cine este, ce face, de ce,  Cine este boul? (un Exercițiul suport elevi
când, unde și cum este, oarecare, un personaj
evidențiindu-se atât trăsăturile aflat într-un post
caracteriale, cât și mijloacele de important); Explozia
caracterizare a personajelor.  Ce face? (își ignoră stelară
(Anexa 3) propria rudă); Conversația Frontală, Aprecieri
După rezolvarea fișei de lucru, elevii  De ce? (se crede unic, verbale,
sunt solicitați aleatoriu să iasă la important, deasupra Fișe de Individuală
tablă, iar cele mai bune sunt postate tuturor); lucru Analiza
pe flipchart.  Când dobândi un post Explicația răspunsurilor
În urma doscuțiilor purtate până important? (în zilele Textul- oferite de
acum, profesorul scrie pe tablă noastre); Când doarme suport elevi
definiția fabulei: boul? (după prânz)
Fabula este un text narativ în  Unde a primit un post Exercițiul
versuri sau în proză, în care prin important? (în cireadă); Observația
intermediul unei povestiri din lumea Unde pleacă boul spre sistematică
animalelor, plantelor sau obiectelor finalul textului (la
sunt criticate o serie de defecte plimbare); Explozia
omenești cu scopul de a le îndrepta.  Cum este boul? stelară
Sunt fixate apoi trăsăturile fabulei pe (mândru, leneș,
care profesorul le notează pe tablă: insensibil, lipsit de
 text narativ în proză sau versuri. compasiune, cinic).
 acțiunea se petrece în lumea
animalelor, a plantelor sau a Cele mai bune răspunsuri
obiectelor personificate; sunt postate pe flip-chart.
 are două părți: întâmplarea /
narațiunea propriu-zisă și morala.
 modurile dominante de expunere
sunt narațiunea și dialogul;
 număr mic de personaje;
 personajele ascund tipuri umane
ale căror defecte sunt criticate/
evidențiază defecte de caracter ale Elevii notează pe caiete
omului. definiția fabulei, iar apoi
 Procedeele artistice specifice sunt completează trăsăturile
personificarea, alegoria, antiteza. acestui text narativ pe fișa
 Mesajul fabulei este educativ, primită. (Anexa 4)
transmis sub forma unei morale.
7. Feedbackul Profesorul solicită realizarea unui Elevii ascultă cu atenție Conversația Fișe de Activtate Analiza
cvintet de caracterizare a indicațiille profesorului. lucru frontală, răspunsurilor
personajului preferat din fabulă, oferite de
după ce explică modul de realizare: Elevii realizează cvintetul. Textul- elevi
♦ primul vers este format din Explicația suport Activitate
cuvântul tematic (un substantiv); Cele mai bune cvintete, atât individuală
♦ al doilea vers este format din despre bou, cât și despre Aprecieri
două adjective care să arate vițel, sunt postate pe flip- verale
însuşirile cuvântului tematic; chart. Exercițiul
♦ al treilea vers este format din trei
cuvinte (verbe la gerunziu care să Observarea
exprime acţiuni ale cuvântului sistematică
tematic);
♦ al patrulea vers este format din Cvintetul
patru cuvinte ce alcătuiesc o
propoziţie prin care se afirmă ceva
esenţial;
♦ al cincilea vers este format dintr-
un singur cuvânt care sintetizează
tema/ideea. (Anexa 5)
8. Evaluarea Pe tot parcursul orei elevii activi Conversația Aprecieri
performanței sunt apreciaţi, elevii timizi sunt colective şi
încurajaţi, iar la sfârşit se acordă individuale
calificative;
9. Retenția Urmează o activitate sub formă de Elevii completează fișele de Conversația Fișe de Activitate Aprecieri
joc prin care se urmărește lucru. lucru frontală verbale
aprofundarea mesajului transmis Explicația
prin intermediul fabulei. Cele mai savuroase „pizze” Textul- Activitate Analiza
Elevii vor face o ,,pauză de pizza”, vor fi postate, după ce Exercițiul suport individuală răspunsurilor
completând imaginea numesc aleatoriu câteva
corespondentă cu următoarele personae să citească. Pauza de
cerințe: pizza
a) Un alt titlu pentru poezie;
b) Trei cuvinte-cheie din text;
c) Trei sentimente provocate de
fabula citită (argumentate oral);
d) Un mesaj sau un sfat pentru unul
dintre personaje. (Anexa 6)
10. Transferul Scrie o compunere de minimum Elevii își notează tema. Conversația Activitate
150 de cuvinte, pe coală albă în frontală
care să motivezi apartenența la
specie a fabulei „Boul și vițelul” de
Grigore Alexandrescu.
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale
fabulei;
- să prezinți detaliat două trăsături,
prin referire la textul propus;
- să respecți structura specifică
tipului de compunere cerut;
- să ai obligatoriu numărul de
cuvinte precizat.
Anexa 1
Boul şi viţelul
de Grigore Alexandrescu

Completând corect rebusul de mai jos, veţi obţine pe coloana AB un cuvânt care ne va conduce la titlul activităţii noastre de astăzi:
Rebus
A

B
1. Antonimul cuvântului curajos.
2. Partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristica unei acţiuni.
3. Sinonimul cuvântului viteaz.
4. Partea de vorbire flexibilă care arată numărul sau ordinea obiectelor prin numărare.
5. Om fără caracter, netrebnic.
6. Cuvântul subliniat în enunţul: Profesorul avea un glas domol este…
Anexa 2
Delimitează părțile fabulei și redă pe scurt conținutul acestora:
I. .................................................................................

II. .................................................................................

Denumește părțile fabulei: ...................................................


...................................................

Identifică rima poeziei și măsura versuri lor: ..................................................


.…..…………………………….
Compară imaginea parvenitului în cele două fabule: „Boul și vițelul”
de Grigore Alexandrescu și parodia acesteia, scrisă de Marin Sorescu.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Stabilește corespondența între animale și unele defecte
sau calități umane:

iepure inocență
vulpe naivitate
miel ignoranță
leu frică
lup harnicie
măgar lăcomie
furnică viclenie
putere
Analizează următoarea situație în 30-50 de cuvinte, având în
vedere lecția de viață desprinsă:
Ce ar fi dacă boul, în loc să fie îngâmfat, și-ar ajuta ruda?

..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Precizează modurile de expunere prezente în text.

Extrage personificările din text:


-..............................................................
-..............................................................
-.............................................................
-...............................................................
-................................................................
-................................................................
-................................................................
Argumentează în 30-50 de cuvinte două trăsături ale
textului narativ, prin referire la fabula „Boul și vițelul” de
Grigore Alexandrescu.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Anexa 3
PERSONAJELE :

UNDE?

CE FACE? DE CE ?

BOUL
CINE ESTE?

CÂND? CUM ESTE?

UNDE?
CE FACE? DECE?

VIȚELUL
CINE ESTE?

CÂND? CUM ESTE?


Pornind de la trăsăturile personajelor identificate, veți realiza un cvintet referitor la un personaj, la alegere.
♦ primul vers este format din cuvântul tematic (un substantiv);
♦ al doilea vers este format din două cuvinte (adjective care să arate însuşirile cuvântului tematic);
♦ al treilea vers este format din trei cuvinte (verbe la gerunziu care să exprime acţiuni ale cuvântului tematic);
♦ al patrulea vers este format din patru cuvinte ce alcătuiesc o propoziţie prin care se afirmă ceva esenţial despre cuvântul tematic;
♦ al cincilea vers este format dintr-un singur cuvânt (de obicei, verb), care sintetizează tema/ ideea.

Cvintetul

Anexa nr. 3

Anexa 6
„Pauza de pizza”

a) Un alt titlu pentru poezie;


b) Trei cuvinte-cheie din text;
c) Trei sentimente provocate de fabula citită (argumentate oral);
d) Un mesaj sau un sfat pentru unul dintre personaje.

S-ar putea să vă placă și