Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. ______

din _____________ 2022

cu privire la unele măsuri în vederea recepției Arenei polivalente de interes


național

În temeiul art. 19 lit. g) şi art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea finanțelor publice
şi responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cu modificările ulterioare, precum și în
conformitate cu pct. 5 și pct. 7 din Regulamentul privind gestionarea fondurilor de
urgență ale Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.862/2015 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.347-360, art.967), Guvernul:
HOTĂRĂŞTE:
1. Se alocă, din fondul de rezervă al Guvernului, mijloace financiare în
sumă de 24 000,00 mii lei, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
pentru construirea drumului de acces către obiectivul ,,Arena polivalentă de interes
național” pe drumul Chișinău-Orhei (drumul național R6).
2. Funcțiile de beneficiar pentru lucrările executate vor fi îndeplinite de
către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.
3. Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” va organiza licitația pentru
contractarea lucrărilor de construcție, conform prevederilor Legii nr. 131/2015
privind achizițiile publice
4. Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în calitate de beneficiar al
mijloacelor financiare alocate, va fi responsabilă pentru datele prezentate și va
perfecta, în modul stabilit, documentele necesare pentru finanțarea cheltuielilor
respective.
5. Ministerul Finanțelor va asigura finanțarea cheltuielilor menționate pe
măsura prezentării documentelor de plată de către Î.S. „Administrația de Stat a
Drumurilor”.
6. După finalizare, volumul lucrărilor îndeplinite va fi transmis la balanța
Societății cu Răspundere Limitată „Arena Națională” (Compania Publică de
Implementare), prin act de transmitere a lucrărilor respective, conform
Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.
7. Prin derogare de la prevederile pct. 5 al Regulamentului privind
exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții, aprobat
prin Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.360/1996, Agenția pentru Supraveghere
Tehnică nu va efectua controlul volumelor și al costurilor lucrărilor executate
conform Contractului de Parteneriat Public-Privat nr.01/PPP/AN/18 pentru
proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național.
8. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei Spînu

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi