Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACTUL DE CREDIT nr.

«NrContract»
pentru produsul ”Credit de consum cu DOBÎNDĂ”
mun. Chişinău din «DataAcordare»
O.C.N. “BAN CREDIT INVEST”S.R.L., IDNO 1017600020362, cu sediul în MD-2001, str. Melestiu nr. 20/5, et.4, mun. Chişinău, R. Moldova, în persoana dnei Natalia Donici - Administratorul, ce acționează în
temeiul Statutului, denumită în continuare „Creditor”, pe de o parte, și
Dl/Dna «Solicitant», IDNP «CNP», deţinător al buletinului de identitate Seria «CISerie» nr. «CINr», of. «CIEliberatDe», data eliberării «CIDataDe», cu domiciliul în «Adresa» numit(ă) în continuare „Debitor”, pe
de altă parte, (în continuare denumiți Părţi), au încheiat prezentul Contract de Credit (în continuare „Contract”), cu privire la următoarele:
ARTICOLUL I - Obiectul Contractului
1.1. Prin prezentul Contract, Creditorul acordă Debitorului ca urmare aprobării solicitării de creditare, suma bănească în mărime de «Suma» lei MDL («SumaLitere») MDL, numit în continuare ”Credit” în
condiţiile prevăzute de prezentul Contract, iar Debitorul se obligă să restituie la termen suma primită și costurile totale aferente prezentului Contract: Dobîndă contractuală, Comision/oane, Taxe, alte costuri, în
conformitate Graficul de Rambursare.
1.2. Creditul va fi rambursat conform p.2.6. Graficului de Rambursare.
1.3 Creditul se acordă pentru o perioadă de «Termen» luni, începând de la data indicată în Graficul de Rambursare.

ARTICOLUL II - Condiţiile Speciale


2.1. Suma Creditului acordat.
În condiţiile prezentului Contract, Creditorul acceptă să dea cu împrumut Debitorului o sumă bănească egală cu mărimea creditului indicată în Articolul I Obiectul Contractului a prezentului contract.
2.2. Costul Contractului. Dobînda contractuală.Comision/oane. Taxe.
a) Dobînda contractuală. Pentru punerea la dispoziție și utilizare de către Debitor a sumei creditului, acesta se obligă să achite Creditorului o dobîndă contractuală care este calculată de la suma creditului tras
(eliberat). Marimea anuală a ratei dobînzii fixe aferente creditului va constitui 30%.
b) Dobînda anuală efectiva (DAE). În temeiul prezentului contract, Debitorul va suporta o Dobîndă anuală efectivă în mărime de «DAE»%.
c) Comisionul de administrare lunar are formă fixă și se calculează lunar din suma acordată. Valoarea comisionului de administrare lunar va consitui 0 % din suma creditului acordat. Comisionul de administrare
lunar se va achita conform Graficului de Rambursare a Contractului.
d) Taxa de administrare cont. Taxa de administrare lunară are formă fixă și se calculează lunar, avînd o mărime de 0,00 lei. Aceasta reprezintă cheltuielile suportate de către Creditor în scopul încheierii și
executării prezentului contract.
e) Dobînda anuală, Comisionul de administrare și taxa de administrare cont sunt costuri incluse în costul total al creditului, iar modificarea acestora pe toată perioada de derulare a prezentului contract este
interzisă.
f) Costul total al creditului pentru Debitor, cu condiția executării în termen al prezentului contract și în care nu sunt incluse penalizări legate de neexecutarea intergrală sau în termen a obligației Debitorului este
«SumaRate» MDL.
g) Penalitatea. Debitorul va plăti către Creditor în mărimea şi conform periodicităţii prevăzute în Contractul şi în strictă corespundere cu Graficul de Rambursare al creditului, începînd cu Data primei rate,
specificată în Contract. Părţile înţeleg că fiecare Rată include sumele destinate restituirii creditului, achitării Dobînzii, Comisionului/lor, taxelor aferente acestuia. În cazul în care Debitorul nu va achita integral la
termenul stabilit orice sumă scadentă conform prezentului Contract, prevăzută în Graficul de Rambursare al creditului acesta va achita o penalitate stabilită în mărime 0,04% din suma acordată pentru fiecare zi de
întîrziere.
h) Plăţile efectuate de Debitor vor fi aplicate în următoarea ordine a priorităţii: în primul rînd asupra penalității (în caz de întîrziere), apoi pentru Ratele restante, pentru Rata curentă şi în final pentru clauza penală
calculată (în cazul existenţei acesteia).
i) În cazul în care scadenţa oricărei plăţi coincide cu o zi de odihnă, scadenţa plăţii respective se va fixa în ziua lucrătoare predecesoare.
2.3. Restituirea anticipată integrală a creditului. În cazul restituirii anticipată integrală a creditului, Debitorul se obligă să achite: sumele scadente, dar neachitate (restanță), marimea Ratei lunare scadentă și
soldul capitalului neachitat. Debitorul va achita compensație pentru restituirea anticipate integral a creditului în mărimea stabilită:
1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.
2.4. Revocarea contractului. Debitorul are drepul la revocarea contractului de credit în termen de 14 zile calendaristice din ziua semnării prezentului contract. Revocarea se face prin transmiterea unei
Notificări/Declarații scrise de revocare la sediul Creditorului indicat în contract. Termenul este în decădere. Debitorul dispune de maxim 30 zile pentru a restitui Creditorului suma creditului și dobînda calculate pîna
la data restituirii efective a creditului.
2.5. Modalitatea de achitare. Extrasul din cont(uri). Toate plăţile achitate de către Debitor către Creditor conform prezentului Contract vor fi plătite de Debitor în: numerar la oficiul O.C.N.”BAN CREDIT
INVEST”S.R.L. pe adresa str. Melestiu nr. 20/5, et.4, sau prin intermediul terminalelor de plati electronice BPAY, RUNPAY, prin intermediul online Paynet.md sau la filialele, reprezentanţele băncilor comerciale
de pe teritoriul Republicii Moldova, indicîndu-se beneficiarul plăţii, plătitorul (numele, prenumele, codul personal, numărul și data contractului de credit) şi alte date solicitate de angajaţii băncilor comerciale la unul
din conturile de decontare sau prin intermediul sistemului Bankflex (Internet-Banking/Mobile-Banking) este necesar să indicaţi următoarea informaţie:
B.C.”Victoriabank” S.A., Cont de decontare: MD92VI022241200000248MDL, Codul băncii: VICBMD2X884, beneficarul plații O.C.N.”BAN CREDIT INVEST”S.R.L., IDNO 1017600020362;
B.C.”Moldova Agroindbank” S.A. Cont de decontare: MD40AG000000022513348722, Codul băncii: AGRNMD2X512, beneficarul plații O.C.N.”BAN CREDIT INVEST”S.R.L., IDNO 1017600020362;
ATENȚIE! O plată prin transfer bancar este considerată ca fiind facută cînd suma este creditată la contul bancar al Creditorului.
2.6. Graficul de Rambursare:
Creditul și plățile aferente lui vor fi rambursate după cum urmează:
Crt. Scadenta Zile Sold Dobândă Comision Principal Rata Totala
«[Ind]» «[DataScadenta]» «[Nrzile]» «[Sold]» «[Dobanda]» «[Comision]» «[Capital]» «[RataTotala]»
Condițiile produsului ”Credit de consum cu DOBÎNDĂ”
Suma împrumutului …………. «Suma» MDL Rata anuală a dobînzii (fixă)………………………30 %
Termenul împrumutului ………«Termen» luni Rata comisionului de administrare lunar ……….…0 %
Suma ratelor…………………… «SumaRate» MDL (lunar de la suma inițială a creditului)……….…..…0%
Data primei rate………………..«DataRata1» Comision pentru rambursare anticipată…...…...….. conform p.2.3. al prezentului contact
Mărimea ratei lunare…………...«SumaRata2» MDL Alte costuri.................................................................0 %
DAE ………………………….. «DAE» %
Debitorul are dreptul să solicite de la Creditor în orice moment pe parcursul executării prezentului Contract un extras (informare) menţinut de către Creditor cu privire la Debitor pentru calculul datoriei sale faţă de
Creditor.
ARTICOLUL III Condiții generale
3.1. Debitorul împuterniceşte irevocabil Creditorul:
a) să transfere suma de «Suma» lei MDL direct de la Creditor la contul bancar al Furnizorului care reprezintă creditul solicitat și acceptat de Debitor, doar pentru acoperirea totală sau parţială a preţului
Bunului/serviciului «Destinatie» (în continuare”Bun”). Bunul și Furnizorul bunului au fost aleși și acceptați nemijlocit de către Debitor. Furnizorul intermediar de credit:” SMADIC&CO”S.R.L.
IDNO1019600011937, sediu: MD-2001, str. Melestiu 20/5, mun. Chișinău, IBAN: MD51AG000000022514352959.
b) să exercite oricare din drepturile sale faţă de Vînzător, în conformitate cu prevederile contractului de vînzare-cumpărare (inclusiv declaraţiei/talonului de garanţie) a Bunului în cazul în care Vînzătorul nu execută
oricare dintre obligaţiile sale.
3.2. Debitorul confirmă primirea de la Furnizor a bunului procurat. Prin semnarea prezentului Contract, Debitorul confirmă primirea de la Furnizor a bunului procurat, sau, după caz, acceptă primirea bunului într-un
termen agreat individual cu Furnizorul.Toate pretenţiile cu privire la calitatea Bunului/serviciilor prestate, sau modalitatea de prestare a acestora, Debitorul le va îndrepta doar către Furnizor
3.3 Debitorul va achita către Creditor toate costurile, plăţile şi cheltuielile suportate de Creditor în legătură cu prezentul Contract, inclusiv cheltuieli legate de încasarea datoriei şi executarea silită a acestuia.
3.4. Debitorul va notifica în termen de 5 (cinci) zile calendaristice Creditorul, în cazul survenirii oricărei schimbări a informaţiei indicate în Contractul de credit cu referire la Împrumutat, în special orice schimbare
care ar putea avea un efect negativ esenţial asupra achitării Ratelor (cum ar fi pierderea locului de muncă sau micşorarea salariului, veniturilor declarate, litigiu, reducerea capacităţii de muncă, schimbarea
domiciliului, actelor de identitate, plecarea peste hotare, etc.).
3.5. Debitorul nu este în drept să cesioneze (cedeze) total sau parţial drepturile şi obligaţiile sale reieşind din prezentul Contract fără acordul scris din partea Creditorului. Creditorul își păstrează dreptul, iar Debitorul
își manifestă acordul neviciat, la înstrăinarea, novarea, gajarea, sau altfel dispunerea asupra drepturilor și obligațiilor, inclusive pentru cesionarea creanței către terțe persoane, printre care și creditorii gajiști, în cazul
gajării universalității creanțelor de către Creditor, fără a notifica în prealabil Debitorul, sau solicita acordul acestuia.
3.6. Prezentul Contract va fi în vigoare pînă la achitarea integrală de către Debitor a tuturor obligaţiunilor băneşti, la care are dreptul Creditorul în baza prezentului Contract.
3.7. În cazul în care Debitorul întârzie în realizarea rambursării stipulate prin prezentul Contract, o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, calculîndu-se de la ziua scadentă realizării rambursării stipulate prin
Contract, Creditorul declară scadente şi plătibile imediat toate plățile conform Contractului şi reziliază în mod unilateral a Contractului. Creditorul va trimite Debitorului o notificare, prin scrisoare recomandată cu
aviz de recepţie sau fax, despre rezilierea anticipată, unilaterală, a Contractului şi obligația Debitorului de a achita, în mod integral, în termen de 10 zile, din momentul expedierii notificării: (1)suma creditului
neplătit (2)dobînda calculată și neachitată (3)comisionelor neplătite (4)taxa aferentă Contractului neplătită. De asemenea Debitorul obține statut de RĂU-PLATNIC, statut reflectat în istoria lui creditară prezentă şi
viitoare, şi împotriva Debitorului va fi inițiată procedura, prevăzută de lege, de urmărire silită pentru recuperarea plăților datorate, conform Contractului de credit precum şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat şi
a venitului ratat.
3.8. Dacă datele transmise de Debitor reflectate în cererea de credit sau în Contract se dovedesc a fi total sau parțial incomplete sau eronate, Creditorul este îndreptățit să declare scadente şi plătibile imediat toate
plățile conform Contractului şi să rezilieze imediat şi unilateral Contractul, iar Debitorul este obligat să restituie în termen de cel mult 10 zile (1) suma credit neplătit (2) comisioane neplătite (3) taxa aferentă
Contractului de împrumut neplătită (4) penalitățile și dobîndă calculată şi neplătită pentru fiecare zi de întîrziere şi penalitățile contractuale pentru expedierea notificărilor calculate şi neplătite (6) taxa de stat, cu
solicitarea sechestrării bunurilor Debitorului, în vederea executării actelor judecătoreşti.

Împrumutător ______________ Împrumutat «Solicitant»___________________


3.9. În vederea asigurării executării prezentului Contract și în legătură cu scopurile menționate, Debitorul acordă dreptul Creditorului de a prelucra datele cu caracter personal: numele, prenumele, patronimicul,
sexul, data şi locul nașterii, seria, numărul, data eliberării/expirării, oficiul eliberării actului de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, date din certificatul de înmatriculare, telefon mobil, e-mail,
profesie, funcție, formare profesională – diplome - studii, situație familială, situație economică sau financiară, date bancare, datele membrilor de familie, cetățenia, semnătura digitală, telefon/fax, adresa
(domiciliului/reședinței), loc de muncă, IDNP (numărul personal de identificare de stat) și date privind bunurile deținute. Debitorul, semnând prezentul Contract, confirmă că a fost informat că Creditorul prelucreză
datele sale cu caracter personal, în următoarele scopuri: executarea obligațiilor ce derivă din prezentul Contract; colectare debite/recuperare creanțe, servicii financiar-bancare, statistică, analiză a
solvabilității/situației economico-financiare; transmiterea către organele publice, de urmărire penală, birourile istoriilor de credit, mediatori precum și către companiile de colectare a datoriilor și/sau către
birouri/cabinet de avocați în scopul colectării datoriilor; accesarea și verificarea informațiilor precum și datele cu caracter personal în registrele de publicitate ale Republicii Moldova, inclusiv în Registrul Bunurilor
Imobile, Registrul Garanțiilor Reale Mobiliare, Registrul de Stat al Transporturilor accesate prin intermediul Sistemului Informațional de Căutare „ACCES-Web”, gestionate de Agenția Servicii Publice.
3.10. Debitorul acordă consimțământul companiei de creditare să prelucreze datele caracter personal în scopuri de marketing și prospectare comercială, activitatea desfășurată, inclusiv prin intermediul contractării
terților prestatori de servicii în acest domeniu (apeluri telefonice, email-uri, SMS-uri, notificări pe site sau în aplicații mobile ale companiei, publicitate targetată în mediul digital, sau prin intermediul mesageriilor
precum: WhatsApp, Viber, Messenger, Telegram, etc.). Debitorul, semnând prezentul Contract, confirmă că acest consimțământ este voluntar și a fost informat că poate fi revocat oricând în mod gratuit.
3.11. Creditorul va prelucra datele cu caracter personal ale Debitorului pe o perioadă necesară atingerii scopurilor indicate mai sus. După expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi păstrate în formă
arhivată în conformitate cu Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova, aprobat prin
Ordinul nr. 57 din 27.07.2016 al Serviciului de Stat de Arhivă.
3.12. Debitorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la intervenție
asupra datelor și dreptul de opoziție, pe care le poate exercita printr-o cerere scrisă adresată Creditorului la: MD-2001, str. Melestiu, nr. 20/5, mun. Chișinău, Republica Moldova.
3.13. Notificările și comunicarea în cadrul prezentului Contract se fac în formă scrisă sau prin utilizarea mijloacelor electronice si se considera primite fiind efectuate prin intermediul următoarelor surse de
comunicare: telefon, mesaj SMS, adresa e-mail, corespondența postală.
3.14. În conformitate cu și reieșind din prevederile art. 15, alin. 7), lit. a) din Legea nr. 202/2013, părțile consimt că orice plăți aferente creditului acordat (comisioane, taxe, penalități, dobânzi de întârziere și orice alt
tip de plată), cu excepția dobânzii, se vor încasa conform regulii ca acestea să nu depășească cumulativ 0,04% din valoarea totală a creditului pe o zi de credit înmulțit la numărul de zile pentru care este contractat
creditul.
3.15. În cazul în care prezentul Contract nu reflectă careva situaţii, Părţile vor aplica prevederile legislaţiei Republicii Moldova. Autoritatea de supraveghere cu privire la protecția consumatorilor este Agenția pentru
Protecția Consumatorului şi Supravegherea Pieţei.
3.16. Orice litigiu, neînțelegere sau pretenție rezultând din sau în legătură cu prezentul Contract va fi soluționat de către instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.
3.17.Prezentul Contract este întocmit în limba de stat, într-un număr de exemplare, ce corespunde numărului părților contractuale.

ARTICOLUL IV - Adresele şi Rechizitele Părţilor


Creditor Furnizor/Vînzător/Intermediar Debitor
O.C.N.”BAN CREDIT INVEST”S.R.L. ”SMADIC&CO”S.R.L. «Solicitant»
Adresa MD-2001, str. Melestiu nr. 20/5, et.4, mun. Chișinău, Adresa: MD-2001, str. Melestiu nr. 20/5, mun. Chișinău, R.Moldova Viza de domiciliu:«Adresa»
R.Moldova IDNO: 1019600011937 IDNP: «CNP»
IDNO: 1017600020362 tel:(+373)68888154 tel:«NrTelefon»
tel: (+373)68888514(+373)69611514 email: smadshop@gmail.com email:«Email»
email:crediteinvest@gmail.com
Administrator, Natalia Donici _______________ Administrator,Leu Elena _________________ «Solicitant» _______________
(Semnătura) L.Ș (Semnătura) L.Ș (Semnătura)
Anexa nr. 2
la Contractul de Credit nr. «NrContract» din «DataAcordare»
pentru produsul ”Credit de consum cu DOBÎNDA”
Informaţii standard privind creditul pentru consumatori
1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
Creditor O.C.N.”Ban Credit Invest”S.R.L.
Adresă Mun.Chișinău, str. Melestiu nr. 20/5, et.4
Nr. telefon* (+373)68888514
Intermediar de credit ”SMADIC&CO” S.R.L. IDNO 1019600011937
Adresă Republica Moldova, mun.Chișinău, str. Melestiu, nr. 20/5
Nr. telefon* (+373)68888154
2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
Tipul de credit ” Credit de consum cu DOBÎNDA”
Valoarea totală a creditului «Suma» MDL
Condiţiile care reglementează tragerea creditului Creditul se eliberează integral, într-o singură tranșă, în numerar, sau prin virament la contul bancar al
Înseamnă modul şi momentul de obţinere a banilor Debitorului, imediat după semnarea contractului de credit. La cererea Debitorului creditul poate fi
tras prin transferul sumei intergale la contul bancar al unor terți, Comercianți de bunuri/servicii,
pentru acoperirea intergală sau pațială a prețului unor bunuri/servicii selectate de Debitor.
Durata contractului de credit «Termen» luni
Ratele şi, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Mărimea ratei lunare de «MaxRata» MDL, achitată lunar conform Graficului de rambursare
creditului. Prioritatea distribuirii mijloacelor încasate: Dobînda contractuală, Comision/oane, Taxe,
Capitalul Creditului și penalitatea punitivă (în cazul survenirii scadenței).
Suma totală pe care va trebui să o achitaţi «Total» MDL
Înseamnă suma capitalului împrumutat plus dobînda şi posibilele costuri aferente creditului
Creditul este acordat sub forma unei amînări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de DA
furnizarea anumitor bunuri sau a unui anumit serviciu. Denumirea bunului/serviciului. Preţul «Destinatie». Preţul actual «Suma» MDL
actual.
Garanții necesare NU SUNT NECESARE
3. Costurile creditului

Rata dobînzii aferente creditului 0% lunar calculată din suma creditului tras (eliberat). Marimea anuală a ratei dobînzii la
numărul de luni din an (12) exprimată în procente constituie 0 % . Rata dobînzii estre fixă.
Dobînda anuală efectivă (DAE): formula de calcul Dobînda anuală efectivă (DAE) «DAE»% -Reprezintă costul total al creditului exprimat ca
procentaj anual din valoarea totală a creditului. DAE va permite să compari obiectiv costul unui
credit .

— X este DAE:
— m este numărul ultimei trageri;
— k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
— Ck este valoarea tragerii k;
— tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri
ulterioare, astfel t1 = 0,
— m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
— l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
— Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
— Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau plăâi următoare.

Costuri aferente
Dacă este cazul: Taxa de administrare cont ……………………….0,00 MDL
Orice alte costuri rezultate din Contractul de Credit Comision administrare lunară……………………0 %
Alte costuri..............................................................0 %
Costuri în caz de întîrziere la plată Vi se va percepe:
Plăţile neefectuate ar putea să aibă consecinţe grave pentru DVS(în cazul în care neexecutarea 1. Penalitatea stabilită în mărime 0,04% din suma acordată pentru fiecare zi de întîrziere.
va dura mai mult de 30 zile din data notificării, istoria creditară va fi transmisă catre unul sau
mai multe birouri de credit,fiind accesibilă creditorilor pieții bancare și nebancare.Poate servi
drept refuz pentru alte solicitări de credit.
4. Alte aspecte juridice importante
Dreptul de revocare DA.
Aveţi dreptul să renunţaţi la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice din ziua
încheerii contractului de credit, prin transmiterea unei Notificări scrise la sediul Creditorului.
Din data trimiterii Notificării Debitorul dispune de max 30 zile pentru a restitui Creditorului
suma creditului și dobînda calculată pînă la data restituirii efective a creditului..
Rambursare anticipată totală DA Aveţi dreptul la rambursare anticipată totală a creditului în orice moment fără Notificare
prealabilă cu condiția achitării compensației calculate pentru retituirea anticipată. Achitarea
anticipată parțială nu este posibilă.
1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;
0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea
anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.
Dacă este cazul: În cazul rambursării anticipate a creditului, Creditorul este îndreptățit la o compensație
Creditorul are dreptul la compensaţie în caz de rambursare anticipată rezonabilă și justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea
anticipată a creditului.
Consultarea unei baze de date DA. În temeiul elgii 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Legii nr.
122 din 29.05.2008 privind birourile istoriei de credit, Creditorul este în dreot să consulteși să
trensmită date cu caracter personal fără consemțemîntul Debitorului în scopul luării măsurii
înaintate încheerii contractului, îndeplinirii unei obligații cei revine conform legii și/sau realizării
unui interes legitim Creditorului.
Dreptul la un proiect de contract de credit DA.La prima și simpla cerere de la Creditor, pe suport de hîrtie la sediu Creditorului, prin
Aveţi dreptul ca, la cerere, să obţineţi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. intermediu adresei de email, cu excepția cazului cînd creditorul nu dorește semnarea contratului
Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să cu DVS.
încheie contractul de credit cu dumneavoastră

Prelucrearea ulterioară a acestor date poate fi efectuată în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu
caracter personal. Datele vor fi prelucrate în cadrul sistemului de evidență nr. 000175-004 înregistrat în registrul de evidență al operatorilor de date cu
caracter personal www.registru.datepersonale.md.

DECLARAȚIE

Prin prezenta, Subsemnatul, «Solicitant», declar, că am luat cunoștință cu toate informațiile precontractuale, le consider clare, lizibile și
rezonabile și solicit reducerea perioadei de 15 zile (conform p.2 din articolul 5 din Legea nr.202 din 12.07.2013 privind contractele de credit pentru
consumatori), cu semnarea imediată a contractului de credit.

Data: «DataAcordare» «Solicitant» _____________


(nume, prenume) (semnatura)
Anexa nr.1 la
Instrucţiunea procesului de acordare
a creditelor Persoanelor Fizice O.C.N.”BAN CREDIT INVEST”S.R.L.

CERERE DE ÎMPRUMUT
1. Numele,prenumele,patronimicul: __«Solicitant»_____________________________
2. Studii: medii «StudiiM» liceale «StudiiL» postliceale «StudiiP» superioare «StudiiS»
3. Situație locativă: chiriaș «Chire» proprietar    «Prop» cu părinții «CuP»
necăsă-
4. Starea civilă: torit «Necasatorit» căsătorit  «Casat» divorțat «Divort» văduv  «Vaduv»
5. Data nașterii:  «DataNasterii»
6. B/I : Seria  «CISerie» nr.  «CINr» cod fiscal «CNP»
7. eliberat de of. «CIEliberatDe»  expiră la data de:  «CIDataExpirare» 
8. Ocupația actuală, funcția: «Ocupatie»
9. Angajator: «Angajator»
10. Venitul mediu lunar: «Venit» lei vechimea în muncă: «Vechime» luni
11. Adresa la domiciliu: «Adresa»  
12. Viza de reședință: «AdresaCorespondenta»  
13. Nr de telefon: mob. personal «MobP» fix, acasă «FixP»
mob. per. contact «MobS» fix. serviciu «FixS»
14. E-mail: «Email»
15. Alte împrumuturi, credite active: «AlteRate» 
16. Nume, prenume al soţiei / soţului:
17. Ocupația actuală, funcția:  «OcupatieSot/sotie» venit lunar: «VenitL» lei
Rog să analizați posibilitatea acordării unui împrumut în sumă de «Suma» lei, MDL («SumaLitere») MDL, pe o
Solicitare: perioadă de «Termen» luni, destinația: de consum.

Declarație:
• Declar pe propria răspundere că toate datele din prezenta cerere sunt reale, iar documentele anexate sunt valide și cunosc care este răspunderea pe care o port conform art. 238 şi 361 din Codul penal pentru
prezentarea informaţiilor false cunoscînd prevederile art. 3521 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.
• Declar pe propria răspundere că veniturile sunt suficiente în vederea rambursării creditului solicitat şi că m-am consultat cu soţul/soţia cu privire lacreditul solicitat.
• Declar că îmi dau acordul Pentru stocarea, prelucrarea, transmiterea și utilizarea datelor cu caracter personal în vederea examinării posibilității prestării de către O.C.N.”BAN CREDIT INVEST” S.R.L.
(încontinuare ”Companie”) a unor servicii financiare de credit, dar nefiind limitate la acordarea și gestionarea creditului, după caz, colectarea debite, inclusiv prin persoane terțe fizice/juridice, împuternicite de
Companie, în sensul Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv despre drepturile care îi revin conform legii menționate.
• Mă oblig să respect toate obligaţiile ce îmi vor reveni prin contractul de credit.
• Declar că am luat cunostință că am obligația de a notifica instituția în cazul modificării oricăror date sau informatii declarate în prezenta cerere.
• Sunt de acord că în cazul refuzului de acordare a creditului, O.C.N.“BAN CREDIT INVEST” S.R.L. nu este obligată să îmi argumenteze motivul refuzului.
• Sunt de acord ca O.C.N.“BAN CREDIT INVEST” S.R.L. să acceseze baza de date a registrului bunurilor imobile deținut de Î.S. Cadastru, în vederea verificării informațiilor furnizate de mine înlegătură cu
împrumutul solicitat, precum şi verificărea informaţiei conţinute în documentele prezentate, la ÎS ”Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” și BIC”Infodebit Credit Report” IDNO 1017600009673
”sau la oricare alt sistem informaţional, informaţiile ce conţin date personale.
• Am luat la cunoştinţă şi am primit Informaţia precontractuală aferentă creditului care mi-a fost pusă la dispoziţie de către O.C.N.“BAN CREDIT INVEST” S.R.L. (inclusiv pe pagina web a acesteia) înainte de
a beneficia de împrumutul solicitat, am consultat-o şi mă declar întru totul de acord cu prevederile acesteia şi consimt reducerea perioadei de 15 zile de la înmînarea informaţiei precontractuale pînă la încheierea
contractului de credit, fapt care îl confirm prin semnarea Cererii de acordare a credit.
Definiția de PEP - Persoana expusă politic - reprezintă persoane fizice care exercită sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcții publice importante la nivel național și/sau internațional, inclusiv
membrii organelor de conducere a partidelor politice. Membri ai familiilor persoanelor expuse politic – soțul/soția, copiii și soții/soțiile acestora sau concubinul/concubina, părinții persoanei expuse politic;
Persoane asociate persoanelor expuse politic – persoane fizice cunoscute ca fiind, împreună cu o persoană expusă politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau angajați în relații comune de afaceri,
precum și persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se știe că a fost înființată în beneficiul de facto al persoanei expuse politic;
Sunt persoană expusă politic (PEP) sau membrul familiei PEP sau persoana asociată PEP NU
(În cazul în care sunteți PEP este obligatorie completarea Declarației cu privire la funcția publică deținută) În cazul inițierii relației de afaceri, mă oblig neîntîrziat, dar nu mai tîrziu de 7 zile, să notific Creditorul,
despre faptul că (i) pe parcursul relației de credit am devenit persoană expusă politic (PEP) și/sau (ii) un oricare membru de familie a devenit PEP și/sau (iii) cineva din personale menționate în (i) și/sau în (ii) au
devenit asociați al PEP. Definiția Beneficiar efectiv - este persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică, ori persoană în al cărei nume sau interes se realizează o
tranzacție sau se desfășoară o activitate și/sau care deține direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau a bunurilor aflate
în administrare fiduciară.
Beneficiarul efectiv este: «Solicitant»_
Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001754-004, înregistrat în Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal
www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Data: «DataAcordare» «Solicitant»  


Anexa nr.1.1
la Cererea de împrumut
O.C.N.”BAN CREDIT INVEST” S.R.L.

Consimţământul
subiectului istoriei de credit pentru solicitarea/prezentarea informaţiei de/la biroul
istoriei de credit

Data «DataAcordare» (ora) «Ora»

«Solicitant» «PrenumeTata», IDNP «CNP», nascut(ă) la data «DataNasterii», domiciliat(ă) în «Adresa»:


îmi exprim consimţământul ca O.C.N.”BAN CREDIT INVEST S.R.L.” IDNO 1017600020362, să acceseze informația despre istoria
mea de credit, conținută în baza de date a biroului/birourilor istoriilor de credit:1) ”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816
și/sau să prezinte informaţii despre faptul solicitării creditului sau despre obligaţiile mele financiare, ce decurg din contractul de credit încheiat
cu acesta, în scopul formării istoriei de credit, către biroul/birourile istoriilor de credit: 1) ”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816.
îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit ”Biroul de Credit” S.R.L., IDNO 1008600017816, situat pe adresa mun,
Chișinău, str. Alexandru cel Bun 49, să obțină:

de la Serviciul Fiscal de Stat, IDNO 1006601001182, cu sediul în mun. Chișinău Str. Constantin Tănase, nr. 9, informații despre
X datoriile față de bugetul public național, precum și despre veniturile înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat ,
să obțină de la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești cu sediul în mun. Chişinău, str. Kiev, 3a, et.3, c/f 43308010,
X informații privind executarea hotărîrilor judecătoreşti pe cauze civile irevocabile, referitoare la executarea obligațiilor pecuniare.
îmi exprim consimţământul ca biroul istoriilor de credit ”Biroul de Credit” SRL (str. Alexandru cel Bun 49, IDNO 1008600017816) să
obțină de la Agenția de Guvernare Electronică (mun. Chişinău, str. A. Puşkin 42B, IDNO 1010600034203) următoarele informații (se vor bifa
informațiile pentru care subiectul își exprimă consimțământul):
Date de identificare a persoanei fizice
Numele, Prenumele, Patronimicul, Data nașterii, Actul de identitate (numărul și seria actului de identitate, data eliberării
X / data expirării actului de identitate), lista actelor de identitate pierdute,
Datele privind domiciliul / reședința (Raionul, Localitatea, Strada, Casa, Blocul, Apartamentul, Telefon, Fax).
Date despre veniturile și datoriile persoanei fizice
X Lista veniturilor salariale lunare (IDNO întreprindere, Denumirea întreprinderii, Anul, Luna, Suma venitului), Lista altor
tipuri de venituri, anuale (Denumirea întreprinderii, Tipul venitului (SER, DOB, DIV, ROY), Anul, Suma venitului) Lista
datoriilor categorisite pe tipurile de buget (indicator are/nu are datorie și suma acesteia).
Date despre bunurile imobile deținute
Lista proprietăți: Tipul bunului imobil, Suprafața proprietății imobiliare, Modul de folosință, Drepturi asupra bunului imobil (Cota
X
parte, are sau nu are interdicții active), Adresa proprietății imobiliare (Raionul, Localitatea, Strada, Casa, Blocul, Apartamentul,
Telefon, Fax).

Date despre mijloacelor de transport deținute


X Codul VIN, Numărul de înmatriculare, Tipul vehiculului, Marca, Model, Anul fabricației, Culoarea vehiculului, Statutul vehiculului,
Datele despre proprietar (Tipul persoanei: fizică / juridică)
Drepturi asupra vehiculului, Numărul certificatului de înmatriculare, Data înmatriculării.

Prezentul consimţământ este valabil în decurs de 30 de zile de la data semnării sau pe tot termenul de acţiune a contractului de credit,
care va fi încheiat cu sursa de formare a istoriei de credit.

«Solicitant» Semnătura __________________


Anexa nr.2 la Instrucţiunea
procesului de acordare a împrumuturilor
Persoanelor Fizice și Juridice
O.C.N.”BAN CREDIT INVEST”S.R.L.

Scorecard

Numele, prenumele persoanei evaluate «Client»


Cod fiscal al persoanei evaluate: «CodFiscal»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Capacitatea financiara
1. Venitul mediu net lunar: «VenitMediu» MDL.
II. Informații generale
1. Referințe financiare: «RateLunare» MDL
(rate lunare la creditele existente+împrumutul solicitat de la O.C.N.”BAN CREDIT
INVEST”S.R.L.)
III. Punctaj TOTAL: «PunctajTotal» - «Punctaj».
IV. Rezultat final: Acceptat

A 45-20
B 19-12
C 11-0

Concluzia Specialistului Împrumuturi:


Reeșind din informația furnizată de solicitantul de împrumut, «Client», în baza efectuării analizei
economico-financiară și socială, Consider raţională acordarea credit și încheierea contractului de
împrumut cu solicitantul de împrumut dl/dna «Client» (c.p.«CodFiscal»).
Vizele persoanelor responsabile de Analiza solicitării și Concluzia acordării credit:
Specialist împrumturi _____________________________________ .
(nume prenume) (semnatura)

Șef Sectie Împrumuturi _____________________________________ .


(nume prenume) (semnatura)

Data perfectării concluziei-scorecardului «DataAcordare».

S-ar putea să vă placă și