Sunteți pe pagina 1din 10

Ministerul Educației și Cercetării

Casa Corpului Didactic


„Grigore Tabacaru” Bacău

MODULUL I
PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ
METODE INTERACTIVE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE CENTRATE PE ELEV
Formarea/ dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor de predare-învățare
centrate pe elev ale personalului didactic din unitățile de învățământ preuniversitar
1.DIDACTICA INTERACTIVITĂȚII ȘI DIDACTICA
CENTRĂRII PE ELEV


• 1.1. Didactica interactivă: predarea interactivă,
• învățarea (inter)activă, evaluarea interactivă

- „procesul de învățământ, obiectivele pedagogice, conținutul


învățământului, metodologia didactică, evaluarea didactică, proiectarea
pedagogică”,
(Noveanu în Salade, 1982, p. 13)

- „Predare-învățare-evaluare, ca sursă principală a cunoașterii este


acțiunea determinată psihosocial, interiorizată deplin prin strategii
adecvate”,
(Cristea, 1998, p. 105).
Temă de reflecție
La începutul secolului al XX-lea, un grup important de pedagogi, psihologi, medici şi dascăli
acuză cu vehemenţă instituţia şcolară pentru lipsa ei de adecvare la nevoile copiilor. Şcoala,
considerau ei, deformează copilul în loc să-l formeze, îi închide orizontul în loc să i-l deschidă,
îl obligă la nemişcare și lipsă de reacţie, așadar nu-l pregăteşte pentru viaţă.

- Ce părere aveţi despre incriminările de mai sus? Se pot aplica școlii de azi? De ce?
- Este nevoie ca școala să pregătească pentru viaţă?
- Care sunt, în opinia dumneavoastră, rolurile școlii?
- Faceţi o listă a achiziţiilor necesare în viaţă și pe care școala le oferă sau ar trebui să le ofere elevilor.
CARACTERISTICILE FORMĂRII
ELEVULUI ÎN ȘCOALĂ
Perspectivă tradițională Perspectivă modernă

• Profesorul expert transmite • Sub supravegherea profesorului, elevii își


cunoștinţe elevilor pasivi asumă responsabilitatea propriei învăţări,
dezvoltându-și pe parcursul acestui proces,
competenţe metacognitive și autoevaluative
(competenţe de educaţie permanentă)

• Accentul este pus pe fapte • Accentul este pus pe modalităţi alternative


și pe obţinerea răspunsului pentru încadrarea diferitelor aspecte și
corect. rezolvarea de probleme

• Ceea ce este învăţat este • Sunt introduse idei, principii, fapte care sunt
lipsit de context semnificativ folosite și înţelese într-un context semnificativ
1. Pornind de la analiza comparativă de mai sus,
precizați avantajele și dezavantajele celor două
perspective (tradițională și modernă)

Teme 2. Analizați dihotomia elev pasiv/elev activ raportându-vă


la învățarea tradițională versus cea modernă
de 3. Care sunt abordările în ceea ce privește ajungerea la
discuție rezultat și realizarea obiectivelor?

4. În ce măsură informațiile primite în școală sunt utile în


în contextul actual?

grup 5. Care este raportul între importanța pe care școala


tradițională/modernă o acordă informațiilor, aptitudinilor
și valorilor?
De ce vorbim despre „învăţare activă“?

Predarea tradițională bazată pe prelegere


- pasivitatea din clasă (rezultat al predării tradiţionale, în care profesorul ţine o prelegere
iar elevii îl urmăresc) nu produce învăţare
- elevii sunt atenţi numai 40% din timpul afectat prelegerii
- elevii reţin 70% din conţinuturile prezentate în primele 10 min şi numai 20% din cele
prezentate în ultimele 10 minute ale prelegerii
- elevii care au urmat un curs bazat pe prelegere au demonstrat că ştiu numai cu 8% mai
mult decât elevii care NU au făcut cursul deloc
- atenţia elevilor scade cu fiecare minut care trece pe parcursul prelegerii
- prelegerea se potriveşte doar celor care învaţă eficient prin canal auditiv
- prelegerea promovează învăţarea de nivel inferior a informaţiilor factuale
- prelegerea presupune că toţi elevii au nevoie de aceleaşi informaţii în acelaşi ritm
- elevilor nu le place să fie supuşi unei prelegeri.
Teme de reflecție

1. Ce părere aveţi despre cercetările evocate anterior? Sunt ele valide?


2. Se pot aplica aceste concluzii școlii românești? De ce?
3. Aţi observat lipsa atenţiei elevilor? Dacă da, aţi găsit soluţii pentru ameliorarea
situaţiei?
4. Împărtășiţi colegilor acest gen de experienţe.
Modelele didacticii din perspectiva modelului instruirii

Psihocentrică
Sociocentrică
• pornește de la nevoia de dezvoltare spontană a
• bazată pe acțiunea de grup a elevului elevului,
• grupul devine obiect al activității de • preocupată de adaptarea metodelor la
instruire dinamismul învățării
• metode de tip cooperatist, de • centrată pe individualitatea și cunoașterea
autoconducere,dezbatere, cercetare în echipă fiecărui elev
• metode utilizate: munca independentă,
jocurile didactice, simularea etc.
• motivația este o preocupare constanta pentru
cadrul didactic
Instruirea interactivă
- tip superior de instruire

- se bazează pe asigurarea
interactivității subiecților

- implicarea intelectuală/cognitivă,
afectiv-emoțională și psihomotorie
a subiecților în procesul propriei
formări prin stabilirea de
interacțiuni intelectuale, verbale,
social-emoționale și afective cu
cadrul didactic și ceilalți colegi
Plusuri ale didacticii interactive

competiția fiecăruia cu el însuși


01 activizarea elevilor 05 (nu cu alții), ceea ce se traduce ca
dezvoltare individuală (personală)

02 consecutivitatea cooperării 06 relațiile reciproce

07 învățarea activă
03 interacțiunea socială

schimburile de opinii și argumente 08 lucrul în echipă


04 (chiar confruntarea lor)

S-ar putea să vă placă și