Sunteți pe pagina 1din 146

Despre Ierarhia Bisericeea ce cu bunAtate vederearperele le-auven* lor din slabiciunea omcneasci. Fiindci. cum sDun Sc.

iplurile, nineni nu e cural de in rhaciune icf. Iov 14.4). Stiind acesteta8a duin(e din Scripturile dunnezeietli. ierdhtrl cere+ si se implinasca!i sn se darurasce celor ce au trajt in chip cuvios sflntele ras D l a rri , m odelandus e p e s i n e i n s u i i d i n Lu n i ta te s pt e im it ar ea l u i D u n n c z e u I' cerend dnrile penLa alli ca harurr penru dcDerrerE de faot aceiL'Ii'EntJ'nv sr d e i p re ui noeui ct Mar' l 6.l 6Icum D

Desprc lerarhraBjsericers(J r.",ieye mmOorura imlanilirilc de cele ::-m./crc5ti*. \ullcrului prin vcdeRdti prin L if,ln\.r u rr r.etot sar;r';lte id rruPuluitrin nI l ," r,ti rmnezrLe'eutr ' r a nnnt r - o r coana. pnn slmboahk pEf,sfinLe ,il|r|,ra on u LinLrcg* >r inrl'rn;yru oe uLrnrnezerc omndu L Je ( lenr gr err nt er Ca onn J.(i l x \l Jn lr lur t lr e \ un{uf lr e ca i i n:rru| | e t ' ..t,r t r u r pnn 'nueE de Invrerc varver Pine {10 lariDvociirilesfiniilore* nu eingadul sa nici drL,m.cn{ pnr rer PLr car e. r JinaI or fi e I luclJloar e n cr c \' ' D urel rlrl rrrLJunr nezeu e lor ;i t,! \foJ\e* din I nt ele'ul r s. un\ in r r r od le .ubh. C r. i n\Jt iindu pr in iniliennecom unoasLrTr 3dilie' i ;nare,runLr nllr in Sf t n13 sa dullrnezerascil. sisavirsindule cu drasosLe prin siinreleIucrari ladeprinderca iie ridicare si inrlliNcr dumn.zeias.a ii la ilunrinarea ;esilirsilode sprecnno)rinlacea m!i inaha ce esreai adevdat.ct pruncii in dllrti in legei la stin1., li be.i sienrr. vor i!iunBe dcprinderea de ronri r :icirca ,ti lipsili de eli.perienla oricdej vicli necurate-Ac.asta araod-o in nrinre durmezcietlii noltri invilatori*. au pe cugeti!!1;i primeasca prunci in acestsmnl mod \i pannlii naturaliai prunculu' adussa prcdca p ncul vreunui pedagogbun, inlro, dur in cele dunrnezeielIi*.!i dupi. aceeasa sr ea copilul sub el ca sub uD pir inle duhovnicescti n.! al sfintei minruiri. Deci, care martuliseltesa ierarhul ii cere acestuia, creasci (sai'ra\e) cop'lulin vieluirasfanti. sa rosreasce lepadirile ti sllntele miflurisiri ca ti nu. cum spun aceia.rAzand, \i cands d introduce unul in locul altuia in cele dutn .ezeie$i. Caci acestanici nu spune: eu fac lepidarilc sau sfinrele martllisiri penrru copil, ci: !runcul sc va lpida ti sevaunicu el. adictr mrdurisesc sa convjng copilul si ajungi la o minle (intelegere)sfenrl prin invdllturile mcle.ca saselepedein intrgime de potrivnici, s, marlLriseasca sa lucreze $i mfturisirile dunnezeietri. Eeci tru e nimic absurd in taptul ca pruncul e crescut slre avand un povaFi inaltimea dumnezeinsca, lor* 9i na; (priniror) sfanl, care ii sedelte deprinderea cele dumnezeie$i!i-l pazeste in neispirir de cei polrilnici. Iar ierarhul i'.e prMCUl pdrtar de sfintele simboale (Taine), cacbf ier r c\ cur inelelr si nu aibaahavjet uir e de.;L pe Led Lare privetE purured la cele dum nezeie: liil f acepf ia; de ele.vie( ur r e : inLarira in deprindrea sfanl, a acestora, ini\ala* in chiBsitnr denat ( primiror)in chip Acestc bunahi ale ierarhiei noasre ni le au srtal, o! copile, vederile unilare De ahe minli ntii vdzato&e au vizul nu numar rcesLea. altele, cu mult mai luminoaselr ci mai aseminatolre dlmnezeirii. ld pc line, ca socolesc te vor luminafrunuseli mai lumr noase :! mai dunnczeietri, tolosindu'Ie de slr lr eplcle\ pLr se. inur culul eosr aluclr enr al in!ll:i. Plcda nri. deci. iubite. iji lu nrie ilu nrniri nrii desiv;rti(e ti urla ochiLormer irun se(i mri nrinunarcti mai unirare Caci indrlznesc sd cred ca prin celc spuse vor afl3le aprindesciinle'lelbcului dunDezeiesc

deei.inl$i;n sc.jpt n, ni' g'iir . cauniicarcEle']de*ote o lmput snng{ -i:.a! $ ci caunii ce au fostintrcduli deDmuezq
mintea,in celedumnezere$t. pr"cdlc frr-rhi.re mi:cdred ohmlri !\.d d Trinelor. ls r alli sg ierarhilor in cele ce le srivirFs.. ca Ini Caci.rl c? t.i tz , ei dc Dumnezu.

Torodati. cunoscind cn nemincinodele \ot. F Mure ma flei., 1e|jIf(Luc. 10.16). i sci d u t e s e \ or unpli n i i n m o d \i 8 u r' l e dta celor de IaF* Lr o dercoperireci Lcle l8 se dumnezeiasca. cerulcde el, d u! a randuiala celorce s au desivarsitin vor dr neindoielnic vidla dumne,eiasca*. Crti ierarhul. care Dar sa revenim Ia cele ce umeuA dmnezelisca, n-ar cere litei rugicjuni. rdlmicese dreplatea ierarhul sintA niciodati implinirea uror iigaduinle clrc nu Duprr a sdvtutiL-o. ce lui sunratotDlacute Dumnezeu5i car nu se el pc cel adomit. apoil()li cei prezenli. De vor da i; chip dutnnezeiesc. ace! nu le estedulce !i cinstit luluror celor cere acesteapentru cei sdomrili lipsilj de cu Dunnezeu cel ce s-a desaivirtil in cur4ie* nu numai pentru ca se va abatepnn i Iar dunrnezeiasca. dupa sarulare, lceasta de la rreapLade Ulcuitor ti va in to a rn a D este cel adormi t untdel r .lrizni sa ri uoge cu mindric ceva din cele Aminletie ti ci la sfanta n:lttere din l a l e i e rar hiei. nef iind n i l c a l d e i z v o ru l n e z e u , d e di nai nte* , pri n dum Tainelor*, ci va fi $ deip.rtir de ruSaciunea Borez ie dinic$e celui ce sc inrodu stenta.ruzind de la drerlta Scriprua li el in desl!illire inr,iraim!lrlalire de sfinlul chip cuvenir:Ce.ell l'ill! prini!,pehtttl (d de bol--dupi dezbrdcarea haina marenn @ei ftu (lac.4,3). Deci, durmezeiescul m arinainE - al untdelemDului ungeni. ierarh cerecele iasaduirein chip dnmneze- lr \f;aiurl turulor. \e Loarni ul iesc si iubite lui Dunuereu si cele ce 5e ror pesle cel adormir. Atunci*. ungeteacu daruiin mod sigur. Le cere araGndcele ale delem chemape cel iniliat (int.odusln I depnndedis!lecelei buneiubirorului debine desdvtrtini)la sfintele Iuprc(nevoinP). Dumnezeuti dimnd clor prezenli in chjp tumat ata.apeceladol acum,untdlemnul ce rcvelatordaruriLe se fac celor cuvioti. ca s a nevoir in acele sfinle lupte ti Astfel.ierarhriau$ puteriledespa4bare', cJ LilcuiLonri dreprrtrld d umezeie$i, nu pen' hr ca Drerntelerotadum lornerr!,unJe*.ci penr'u .hip'luliLor pbrrurile "s9 ii Lr Duhtrlr. izvor,rlTarnelor. milcr neer \prc dc desDarrreJrudreDtrle acelorrudecali Durn Dupa ce icrarhul le a savertit ne;u. Ceci: I!d;,. zrce,Irutiut \fiitu ( nr.!d in ,rsua Lrupul locascnstil cu alte \.tt tcrd t\r&teE,6trtc\tt tr.y t'1tiu L tell C ri rp u ri d erceeal i rrcapLa;. i . drcl cel ( lor 10 .l l l 1 ). Si c e l u i !e a fu .. ft,!/ . r , , r i mit a du! iD suflcl 5i in Irup o viala iubnl io'r iunuat' inn desropetrile durnnezereiti DMnezeu, va fi cinstir dupi inpreuna Ctrv.:rilul spune: ii de.Are PreasfdnLul Parinre. cu suflerul cuvios sj in l pur care O tn .. et L ld t ' cpnnk jnrl d J li p tu t ti i ti .e ti r t. crare n c v o rl cu el pnr \fLnl el el udori . D e y orre rct,te:leq" pe ynnti t toI ,le.tesatlt ii dreprarea dumne?eiasca dd inrpreuna tr.e ru fi ( M ar . 16. 19) . A c e a s l a p e n tn rc d rc e l s . lui, poldvil descope sutletulsi lrupului rdsplllile !e\nice,cai si ror* ierehula\emenea ce'a cahroril imPreunacu cl !i c i iiritor parinteitificute lui. ca lilcuilor !i .1.flr pt f lat h v i a t a r u v 'o 3 s . s a t r L o n r r a r a P t br al lor. sl i primeas.d pe cei iuhnoii de , .clor s aLfa idduiala dumezc'J(3 iar pe cei necrcdinciosi sri i Dumnezeu.

$11 Iarc. tj pruncii.caft nu inleleg inca* ccle dunnezeietLi. fac prna{i dc nattereadin se DuDmezeu de inpanat;ea dumnezei.tsca ti de pretrsl$(le slmborle pde celor ptolani, precuinzic. m lucru lrednic de ras. dacl ierarhiiii hvati.ele dumnezeie;Li cei ce pe nu poLluzi ti prcdic.r\Iintcle radiF* celor ce nu le in(elegt!iinca mai de rir, pentruci a|l prcnunta penlru ei stintclc marurisiri. Dd ncin{ele-qerea de caFe cei ratacLli nu lor rebuie sa ii ti. o piedica penlruprimirer lor, cr s:i srirui in .hip evlavios !i cu iubjre i'n c.liiuzileo lor \pre lunina. mtind ialA de obieclillc trezenrar c, nu roare ccle duln ne7.1e\tr circumscnu de cunorLinlanoisse 1r..C i rci te d in. . l. ner ', , no\ ct rdc noi au nul rc eauzevredntcc de DUDlrezeu.n.cunoscul. noui. drr$rure* dc treprelcmair'nallcde noi. }lr rilrin dscunse Lirntelor celor m!i inalte. ii rr!rd)ri ol cnunr aialolint elept ci inlelep t ide uunc t.ciroarci oblrtii du.rneze'erri.5i lc spunesrlce\tea penlru cil le au idus U noj drnrnezcietrjinqrri inv.ilalori, av,ndu-le in a'ntnliredin Lr.drtjr velhe- Cici spd'. ceea

100

l0l

E p illo le

Eti i L o l e

nercias(i miipresu\ dc fiint:i, inchipuindun panr!!c al iLriDunuezcu ntscind rrupcsre* (. 1.P\. 109. 1) D u n D e / c u p r o i e c 6r i in un ti xs u n c uv rnrt om i r d i n l r - oi n j r n rd e o m ( .t r P \ . {.1 r. li. pe Du h t r il l d c s c n u ao s ultn r e c pomil.i d'n gurj (eL.Ps. 12,6) Er Drezjnti nr\rerc.r Ftrrluir ca.ompterrind rtnul t;i Dunr. ne7!dde Dunrnezeu nrrcriLor. aducrindu o i huda rruper\crl in.hipuindu tepe rcencr s!{ in nrod nurLr.rl in fonDi .tc ponri satrde srtr tl!n re slu de f loric e r p i r u n r d i n u l h \ i u ca lilrn de npe* \au c! ni$c \rrjluciri tunrinors. produ.iito{e de rrze sru ca .itte liinLe c hi ptrri (r il. u| lo! r e a ] c i n r a t a l u rilr jr f .tre . Dnnr nez e u c f t n r J r p r e \ u \ d r r rnl ! l rr I n c c pfl \ e t L c F r n n r i t sI n r eL !r h ile * Jl e L, , L , r , n . z . u \ r u d a r u r r l c, r u D! ! r: i ri ri l L . ru put er e 3 a uu n i r e rs r u i . o p u l s s i.ru srr hr lr lr rea \ ! u p r o c c s i u n i l c sr u !e ! r !( lu,ner/. r'Jicii in Duruezeu !r Ditr d eoscbirjle unjl l e i l i n c h r p u itc Do n r In rcn nflnrqJrr. sr. Lle ii iJpr.nici in preai6ne ne ze u m. nc t t e aui n I o m r a u t t r D tx t ' ia r e _ rere 3.rc de{rvr} ore ate Taineto., o s m i sf|nfi ln r . I nlr nrinimJ l e . i F t r n L e p r e L r (. I y rrrrrJron notLn\!u r J !r legn.. nu i. in r htuc J ; nFodor h L e n r c r r ) Ua u I n J n I( t 'rudrlic, \ rc{'nde tr snrhoalele'pou.ivire tuiDumezeu blr brre \ i linliluic i n \ n r m t . i n D i c se e cr vcdcmI' pc nror\lintii iDseri.aducindu_d. d ft inri ri irlde\ .t of l l e c r i n L ro o p e r : i t t e : p r in lh jcih tr i' in ch ip tsin ic cete dumut.r y rtr.Tr nr. r cfre unm c t r c rf i L u i f \ r u i l e t zt n e ze r c\' i 5 i p e Ir su c In su !r it vdem pe.!' {iu pe.nrc sru |1e lronuri\ru it u3|ll tr In!,r1, .nede\prcDumnezeu plr tEle si nr in u\ Ftrr r r nr if c nn t r e ! , 1 I L er h j n d ! r xr . n e T r r n e le lu L r b L o d rate ceto; e tr e d r n d u ! r rr. n,l ,rs e\ r , , J d4 f l r i n J\ r h \ r r r ed c h c!,e donrnczeie;(i prln chrpul cetorde p m.asa.. uf , r rc !.rr nurexs f u n c d e c p r e u r i i t c .in Lrc' secovcneasd se pislrcze neindnate r d r fls rrnl e .J rr iinrr n r e l c e r o r b t u t d e sp r c !e r ln u ll, n u n u n r JrSfin r e le d Sfin li l or.ci si o r I t ir e rl l c' der au. de i p r c b t e s r e i r e t e .c s Dr e in \i\ \ In l., n r u lut. r u e c' r c in r a et.l i ri mi d t i' lnI|l ed c nr dlr c il u n ! i i n d r r e , c r e *e s b r e n e r n ,l,ir t' r i !r im p r r tir u . \r fie lumi nara t d. n e r r,pl i nirea i: ad u i n l e t o r .d e s D r et u0r ,r p o r n yire i d !' .u n o \r in te le u n m ezei e$i ; f d ti r u :,rJn l i i , J r n rz. . , c . d e , t r e c J r c \e pitrler nepil0m oar. ! sulletului' satie ridi, t u .{ fJ ounr nez c u . u n e l l i l . oc u b r r h JtU .n li ld ( e le \im p le,.r.r r o r l.iu n r r ic e chi pur de r e erxnu c r \ i nedr c p t r t l e a sp t i \ r e u n ii,.i r lo r d u r n n e zcr e lra r( e J F im ir o are l ui sN r .l r a pe nl nr\al! r f e3 lor ( . I F a c .I l . l 9 ) : d e sDr c lie !indccartr ri trrceFrin uniratea naloril de ir s lr rul .e s a iac uri n c e r p e n t r u! ' . l c n i i ir \prc cclerroLd umnezer pnn chipurilesim, ctti r rri.r.rr lur A hab ( c i . I R e c . l t . l r l hohcelrcuirire Jnlcrior.Caci acesEa sDica - tS) : t l c\ trLL.J nt { o dc( lr i E o { rp r n r , rc c rL n r p< 1 r i n iye tcr d e le in r u d ite ti lr a r i p c cei .e, e r L nr r \ t r ! r de \ t r e i n J r r / n c J t rn ( n tr u inlelegind liri icoperjinrinre, mod cla,r in r orLeerl e l! lre \ f inl i r e t o r n r ec o n p u " c * y r r vit.r u r i d e \p r c Du n r n e ze u tScri pLrn).. r r. rrr. c eei(tr \ c o n ! . .( h i p r r j i m f i r l i L c producin er inrrli Lrnchip orrecarecapabil rte r er. r u nrr(t r neinr f . t r l i r ch r f o n t j ! u r . , r c l sri i .L,nducl \pre inlelegerer* minLtnatei (. ) n ru ttrtr e J t c . elor f i r J t , , n n i r t t r F \ r r e mr Je r r r a ld u n ( r s( r ip r u r ii) . i nrp .l ri ror or ir c liea ! c u n s ii n l . i n t r u t to r o r e r.f porc r o ! c de . c i n r ! i . t c - . r r j s r Dc E r ' ra tL'pl i nc . deini ! i u n n r e z c r . i l i p l i ;e $l rr !r o c rrurr rlmr nii r.u n o r l i n l e i d c D u mn ezctrC ;t . r \ i no s o c o r i Dl r l l i i r i t e r r c { or .rcntirlu|ru \i llcrareain ea e $r ;nsisi .on ' puzr l'r r . hipur i l o n n a r e r r r p . e \ u \{tc arrlitrcr lntr.rEl c n r celor no rtr p (,i c. t r s pr e . e im ( l l i . r o c u n o \ r i n tti Dunlnezeu, precur!r zice

li': * iru:in,i:""1".,Hffi u,

H::*T:i:iH if:[,j:i?i,j,ri s:;.i:fi it, t;'liii


;'j::t:.[. *fr,;

ii Iii!'Iii'j[]:'";l; i:"X".,::,'dT l;,

*$ffi

sl Pirel* ti r.litrner adcvfatiL.De lceea.reolo In pe trneLe : r. r., ori i s.ri tr'fi i ) l e pf\r{ dcci-. liudrli decllrc Scri! Cu drepnre. r,4d forn!rrccl i i l i i *!i d,rP i l e rl Ll rr ri 'rfr hun,i 5i nrri prc $' s de turJLrc nci nL'n3re l e unrretrr l dn i nl .l etc Lunex L, \r .,Lr{Lr ,. In i nl .l efc rune.ni i trti nd-o c a n$rr Lri ni cl i i :i nri j l .{i to! i rr F. Jl rere de-r'i r\i 'nrrc: itrhindsffl.tr lur hnutLtri.rxr mri inninlc de \i nr l uu! .hr; 'rc 'Lr!.nrl nnre{ h-!i l e.ri rrr. rl re.n , 1,,tr'r l c ':,d dLr 'l i n uceisrxoferind.r sl!\ inrlr hlLnr llre celor dupn.unrl t-i rucugehL c. o dorerc di n nel oi r e.! buni de ea i i nl rrcl i l . ne!i zure. r.i . P i l d. 9.1.,1)D e.i i ' \el epc i rnc adunr il .Luro'Lri nrcl or S .rrP Lrrr| '. l '"trr\c'( ncrei3seiinibiel. hrunr indoita:lnceatse $i rf,nt 1,tr i n:er.$r)-! \rfcLel or'C t.rroL('' tl \rintul ,leipre torle ce rlru rfl ralr c!rPn'roc durah i l i tL h c ea l rc hi di i ' l i c urgl l os tc : ei dLn de ol eri i i proc uri p3harbuni l 4i l e prov i o putere dc\i !l .i rte srnrpl i i *-.r nr o 1rtufl e cr D c.i LrebLIi e l i noi .i n 1o.de r l c drntL! Le P !hrrul . i i i n,l rol und" !i l J rc r l i eti i . l J r.r rirndi cr norodulobi;nriL si vcnin irr mod ,l e\.hL\. eqr. \,mhol rl fro\ rdenl c i l I' si \fi i l rn!r* i uri nLer n!el or mbocl e \3 D U c ilcerul ii lira \irtil* vcflind pesteLoate li P e l l nl i l ac eea. n.f,n{rnn. o(lirir cc $nt rodun 'ii fonne alc .rD ri nz i t,ruR r l uturor. rind u-scspretoaLe,;imincin indrep l i rJ i Lufl 'tr,hn,nczcre:Lr ri !hrf dr Jr.'lrF.tl . Llcoarerc nne insa\i ti in i.lenritaternemrlcaLi:sau dc rrre,rJeri l or n.!r.,rr. t 'nJr P n\u\ nr'u cL! ranrnneroLodaril desrvitti.e ti,(3Laliri l C .tri Ll ( l i ..r. nu n'rr'rrr uD rrnrLe nre(u\ iesircde sinc.p3hamlrnr:ine li el srllomic e l e fi i nti * ti ce1.i ntel rgi bi l i r j mpl u.el c c . !l nes ol l l 5e mJ rs rrunel l ttc l c t,,tured ' t ]i lunrnclcre!lisrrxt.l dilerenli e in snnhoale rr d.nL(l Lctr m:n(dl e :a/rri i el r' ,,r;' \r i n l l i !dri rc.cunrre \punt deptl d.turD unxrrzeu trr (c t.P i l ,i ' ).1 6l (x tr prcsus fi i nl i l oe tr de (ul i rrtel e r rLbrtrt,rLe FJ hrrLl dc nraL ri L l rJ hc t uurror.c l i r.e s c adundn c hi pdunr ,i rel rcrhrl e rl e l ur D unroczcu.rzi LL'xre nezei c slc c eh dunnl ez ei c $i.dn c a C c l c e v a cr.si or{l i nelde.hrP durrr c r.l . D ;uL 4.11). I . CrLrz.toruc\ isrenlci rl buneiexrsLenle it i nrel i si hi l,(inr rcel .ri r pro!i d entr i \i ni tl :i i es el a Lorte i l rczci c\c l . i n-seri l or d.s l i drLe !i vl i se ri mp;nl .l eE i l on (l rscrrun l ornre nrte i n rorLe* i i Loate::i!-ri \i c i es rc rr ti .Lrpri ndt arzri rorrc. ! d. nrol tel cl un i i i n chrP nn )r Sin. pfln depairrea'tL'lurorlr nu e nrou( rn i .i rr'l ai rchrl al to.ul ui Itebui c nl el e\ rl rfel n,nrc ori nni nri ric i c ri d' ex t os ) tonte. (rc dm cel D u pre D fi l rl e stu\ Ll .sP re "nrrrezc'r l l ri ndA rel x |l i n S rne a fc l ri c tem !i s rdd* ri \u\ !l ! i Itr'l cscreti rl l ttl fi n'] se sP une rin)ln:r'](l s; liin{i ndrure3in acelali si la icl ,i f\prc nr(D i rl c \!d cu!i nrel eIui i nte!ej si n.ic\nld nrexle.un in uirri dc Siner. nici ,f!er, $i t Ll .:i .i .,l rtel .i nd f \pu' de\P rc iln SciLrnulsiu si Depirnsindstirujrea in !.'!rr+ rl rl cl .Ll tl .lI i rtel ei .i nd e\prrnri !e D l i (u-'u l\ru nc ,nri c !r. J t i i i n,r.eJ ' ra rnr !l rl el ci nd exFfl nri i l urr.in | fi n,l c\Fri r)i e\tsrcntr. ec I -,tc l Lhrrn.!i i nl fl i nl ndpurutrl c prc_ Jr v rl l l nl .:nd e\D ri mi!l l el e. i rrD nna$rer !f.t r d(' J !rr-!rc .5r i ndtpti ndu s e s P re y .unr liiripl.geru scesrorr* Ielulcunoriterir Lo.rr.. nri n. i ,' 5rnc . !' \ran' l putureri ' rJ l (trc ,l coscl nt. nu rrcbu' nri!.indu-$e.niei nu \tr,.ntlr nu se nu;ca ct 5i r! l c !rrboul e.ci c\fl i .rre potfi \i l crtrztkrr rrri rr z i rc c j nerr. av i nd l u.rl dl e frov r in \nu errsr.'nl cLor fureri l orrrtr l rcfl el .r' rl e,1Lc ;n tc ^c !eFrrl r )r P ebe\erc nl r. rl "rr dcmnrri l rl ot, . Luor l o.merevcl rl orrc LU \rtr rl trrorotrfl r fFr',deftr.i n Inotl L!ni rurul Lorl e (l i rrroLo n presLr\ rrrc . i de d,nr.S i . cJ si l nr l rccenrn cfi sLol l j :l rreurdrel l i m sP r!'cer ,l !' !.l e fu\. rre .(1.dcx (trtr.,p!{c nrrr i nr!,rede vo'" fl efl
\.1\|l n cm c.l l o r L l h l i r n r d .si i \ r !l ci \r .. Pt .( r h rtr n r tr , i i n r i d u i fl Ln e d .r i !xr l tr .;1 tr l i "n Drr cJrc e hrrnx Lrreli .ue ceali'hrdrl t.l i n r n dn .vo t! to r \t v,n d ..i r r d sl t!b r .,u n e r tn Ciei .,t!rcJ runt 1ittrl.lLe djrurle Srfrofl p tr /r i i dfr r l s l D r l !.r i n L l - r si i i n l l !r ctr { i , ' r {i, \. r.in!ior(^ !i LltifuLn,lo (l (l en\r rrr ei Lrl .l (t.,un.rc er trrrrrj 1.'lor o irunar .\l ,\r l l . rtJ Lrrt* \.,c ures ..! e nrrl l oi trl d e l .r \l e l . r r ( , r d u r .i n d u l r \r i i fr 'rmlLrc rd!rrtl :l l i i i ' rl c l egi toar.tl ,.r,l i n cd e s.\r r ) tr e - r rfr o .o r i n ,l ! l ! b u cu r i r Ltc\riri r\rn, V te !r'

,l ur-,bj l c . .!rc c el ei l uttnez qetL' tnD

166

t67

dt t.l.hw

rrcnea sunr.clr L!r.ta.) nu erau invinirc cu ccrul .uPnnzaror (o i) din eL !r.c.ti,e apmore re innei.tt . A Nilugar nt,,rp., dcotr..c zuJtuer n r derenirtrin in n u h f t i n r en d l d e l l d .o rc)d cl a r|s.r r ir pA laLocll d. unde \a dar scnDul, l,ind zc.e Jc ln rdsriL !i dotrarFr.zccc p,ini la ulri'nu/apur Dc a!ociti ]nmx tr .dvinruruL a hb$L $ ai!r. pcn6u., polul iasu!i iN s Prcunarusrsele si! Itcurinconruularcland Fre\u\ dc lift in inte.vduli l.l dc orcisadnu'hb \orele D. aWI tot o.esttimp Snutasc inlcLc8c obriiutr jntoarlc arcrc nn).lri contde. tolutnd dupi atau disrant. dc tinp KclrxJi por4ii Accs.r rc rrri ltincanei x lV ! !inlides in cdjlr lui simrh !i in cMea llar ',t.r//., Pdnlpotne".h, Sou - soa.el. pe dtu'nut tui Mir.dea mudi I s o d r e l u i l r r c ci n ci i n to n rrcn r u r.ulul din\fr . mnzi.orprc. adi.i dc la NhinocliulJ. pnnrvarl tinj la $l*rtiuLJ. vd ticoborirea sprenriazino+rcd.lx {rlnrliu pitu lrc.hnbcliul de ro!trr !irobodrca dc h hna2M \u de La rc$ cchiroctr0 $rcsolq'liulde iei ur.uSul src nnazti iFrc.chsNtilri i fl dc li rl 'rAi d rmr ca. cel contd intdtului o( Deci h,iicind rnt.rer dc drc.trc jncbcni, a indicrnli!.r.er cunos .ur| r obrtnuna soarclui. cc.a.. !pu.e Ptimel. a la .r fdr rci.r. rr le inlelegena\acl] st nEsupuncnr s{de a lon tn zu. rcea laad rsanruluiinprimi nnnc aBshaului..And nu 3ve!msurq de.i id du Fd. eLnu ci Pdrerreveni,Denrru nu inpLini\enn$de! dinut inrn.re.pr .clr:165dezile!inrinparruMo{impui.Dc.i s d e n i t r i t u l 0 o r,d .L l l i i (d e cru p a nr l!lGulin lie i lecx rasinrul adicil prihr pde aBrbL{ullr, lui, lr r-.ln(:uJ er nilc6ca inriEna, idicannplnrd FcnoadJ in un0isi$ in.lrd l0 oE ftlenindrrin inrGr$E 13lo.ul unde cirnd rd! \.mul. rjmfhnn. usr vo$i pin cn s pesuNnc*, m pru)r pMe $ JN$rarcr a ac|bc.ului. fcc.tr trx{cdc incin.il, Frin dcipnnderc3 ce3 .c a ! nunn in mo{irdlti.:cici nud.u turin$ { neeliratj n pde!aerna r Acrttctrhr. oddr.c sa dc\pqn deer. dc.l p rndc dulul prccun\ r stus Se ror.ics. i, ..f.!ril, lra./.). Id lor de: in L. r.t bdtores . lin aninnnk intr.itului) Irnn. Pcnr nunescsormleMiLr3. Decrinindercazilcl inchi. na'chu o iocorc!tr inhm Mri lr ser.! pelansrresra s t h inrunenLultare a lisardc Ll oraa5a*aptndlioB J norx Fc{e roL rr$i8nin Donmun.nr4rul. in vrenrca lur.dc cm Yorbqr P&inkle r,, fl"lir?dL. Poarc vorbc$cdc Hcliopoie Egipli din cl.iexi\rr incain vrenE! acecaacolo. L nod ninunat lpatudorol). Crcr spun ci ou f preduccr ilrlclcclrp!r. decirpnn aconenred sodeluide desdis ti idldti z.ar,z Norcud ai.i n'lula rainci dc EvuShclicrulL!.3 Ca.i nim.ni n a isiorisirraina modulur a minunii.dcciir.u.uiel. CA|i dunnezeies ti cll Lu.r rpundd cl de lr ora a laFr s r produs inluncn. prin rrtrcea Domnului,somlc cclipstndtr-\e. rol, r3uisdoilFenuu c s a lumn accsti ccliFsd,lunl ioindu.k in r l+r zi, decineexistudo iNilnft inke soac !i iuni Aproape .xe-leliidemai|ariu,riind loti

indhe \i I tptni1ltr.r./.lotr

lc$iIunr(r!l

muh rinrt dupi acuci,nu lugrd rl $rftle r'(!!)i ji a opnr uele Bi oE ni l noua:aici s a indicarV 0n n'odninunmrlcc ip$i caci,zicc.dc la iisirir ifdod l.l Gaci nu crr utr hp d conjunrliei). ltur o luErc ! dex\uprr\ouelui I a tnuhr inapoi\pd r:\$nr dirctri soljr. Dr r.cr a v.nir lunr !i s r liezd in loctrllui acopcrindu pini cc r venn io4oi discul iui. Decr I rebur. d!c, r li los o rclpsl or,Mu*i. din reer$ pan. si\r prud0.ryer|p\!$ di\rMtioci. dc pildil.ird ludr re.e l]nn ruNul ci dc nrh \oarc,si $ dnrc d. lr ri\nt prima0de r dh.ulur ialar. ccrr:lsllrircibi,crD rt, inccp0r lle ropnlr: de.ide r.olo. din panc! dc sl ia\Nr ir .idccpcsr sedescopc r edi s .ul $l d,l unnk c .i }d +re npu: !i dew)tennd nrinrunlnc r soarclui. Frin pari\rca |1 !rcc.rcapc{c \oe. dr\copennduim ltri tne. rdi.l.e! dc lu rtsirir Or in riinp0lFatnniihiJr ru{odrcnn rai'rdlplxr alr ri{linrFodv,r Cjrivcnind runr dc r ri\r'r. ! x.rNnr \.i.!.lo !i r x*trn\ inreg diicul h'i; xpo,n rmu recurspre anus.is airno6lra5i sprc risirn $i r dcztolil pnmr prne de ctr. apusa di\(ulu \ol4.ris 3 nri$!r inipor,!c dianctulcontu al soarclL'i. sltrerisrir; de.i nu s a ft ur acoFrrca 5r {r.s.op.nrcrdLn alecatipdc A anrutrr$rlceon.cruni. carurcrin. akrispieardcMc x cn'hp 14nt,I lu, in in r tci!Olinrpi i. dc eclf\r a..aix. \punind r:i.r \ n pbdtrr.onh ohi.en tri:dsn nde\crismodu .i D$Si ArncmuLnonru in a cinc.r pdc n Ck,r)qitiil.' li Euschr all$' Pdhfilc ponenir in rcelcatica s!rijnddc

Epi't.l,r VIIt
ll ,.,,otl
p. ltlrlr.4. r nunrcru norhr r.fupeutL Ccitndnepft\ bncnLllu ! FvoldnJtr \r .r a nrinrn l! po.ii,rti pc r:trBlr dnrc ntudosi. r tugirir tc .cl !c * forinr ln\ ind0 l. itr|t preibirer rxlunld I s a a$zd ir loflrl I l!r rapc!brcr biruru.i\irpri \irtc NoLeuii decilirelcLc a.cncicrru y in rcner acr{a.o.cr.u dlet,.arc acc O. \tcn--ntuDtnntlil, b\ndind rJir lui nerulenni !i nu dvlr!ia Jumnezcirs.i f rh &rasrrriri.ind pcfr ooJn ti (it Adicii!ru0.i $i rtued ae:uiu) o dan ti co lir'srr. !ind SritrLrlc zir ci Els a icvolol inpoki!rlLi Lrun nczcu s r intorsde ld i!ta oi. Darlriintc. zi.e, il rrxri !r peel ajLrrtn atan bl.ndclcitirpoi \uferi.d!@urdc lr D.orDi, Norcdz|.lMaierrdeof bit in inrirae! Itri Dunrne^u pcnrd blilnd.(.r ptnru .JF $ nuner Ir bir edd.sfufi ldbncado l a!i i ns em ni i i l br ti s ddon rinnneu Nu accsralcsdcludc.lhltriDu'nnr.eu (&oripit@) \a cond(.. fl mljudccalde DunnczeLxj)r Dar ce (t-a Jncrt) p. firi"tele dunm..ietc Noene pe Drvid pfuinRdumdozeie\.pentu Hriios Ci(izice dunrnczeiescul Pavcl:Ch.ndt ht Erd!h.1") 12 ut. t J.tudnn4 n.t intnt. in virt.le rtt4ntri l.slte Fitlkt|,nittut dtn &inri"!a lri t)t\ id drp.i hup (Runr l,l l) Decicu drcprircc numirDa!id FrridreJ

A.ci ocn,ofil monal. en cumslrune ri

ntrnnL rusi.rLn.frrriL)r.Ll.savirrnn (nporrlcior\ rlxdq) rdl!'\i\irJ'rc nirihk d. ru! n. vlalrlr.r('rre


|qrtru !urrLftr tr inpinirnft deosindi[ df ddtrllbl

drn lucraEa pictonlur r@. luind scanralr rdevar. 2ugrlvd\. rrdncl.. lar ptrinli ai intelepciunii n.g'i!re nunr.lrcpc pr0uru.l ctci riindul. oetul, v .unoaqt tu pniuli. vt|\ trrtutb t! vnrtulie in \$ de ni I \t't| irrtri rt .rlf 1..il vo[.iri(i,il vomadnrna. l] uiiriti Nob?, von dcrnoi la Slilnlxli irrchinatu TFinc afimuca /f,rful \ i+t t ntit \r ittn iri\\t ti tat k,/trSt.tinqii.i.i $ adi p'in areria !i dc o tiiryineatinronada inMdnd in 'frcrna c. ri in Eri aSa sputu !iGngoric laloput tr pn.'J ueF dcsprc fjtrl ii i. I douadcsprc P--c Dr norca, )r \FA!: frru.r rnrnr.rr s/). !t'dra:pMc !i a.&R dcspr Sltn!TEinrc Ca.i cek Anafudt. Atti.t dbinch+s! snnbotjre Lr LU\biul, r ' r ondr l!r e in lo c dcdr r l nol l r t;) . r r inFlc\r l ui ia,4,,.,.e dcdu.e !c n\ r t r u\ j nr utul d'n ltn ?itt.e ol lui Dunn?eu. na\.And htr.y.. Di, piirtccclclui ljunrnczcusc rtlalJ h Dtr tiArlE itlLtnt?dc nr.nlii. (P\. l0!.3). larcu\enlul in aersc RLrr lr alrrtl rrr k.' , nrtkors( tPs ,1,r.t) Su D. ruh ti.io.rL lot N.tcxzAtt!.t,)"t it t. itt' nre3 respnir; (\!ndo) se rcba t^: gi tr dtttrt tsi. /!,.!c.r.c arrlJ trrLr;rar.x vu!rldi:ricj da.. /hr{,./i Lhrl,\i,rr rr. t1,r11i) xuti h1i iPs.]]-6) Irsinul.la dr . tn. h nn ltnil tl a1.t8) Infonnl dc ptdu Dtr ddnr. NorcJTicutu drvoltrlanrn.i porDcni rru dufachiprlplmrelofscrcliri h I,r,x, rl.tli (Aruc. imtrndcriccl irr Jin rlir!. f0 rrE riri il nun'c\rc l,7J Din rtdicina e Ca |citu snusn: o ddt.lnd Te ai idi0.. rLl'ri !'oa!.i lira fund. 1ir rI ifdtr I lic 'J' r idicarFiulM cu kt ls 5l l) Pr i os pus r v ai dl or i i i . : nlpnigilndui pccrifr r{trll. dccl seinljmtLi trdon od'.sLilac.b trr ls 17.6) s. i.let.se llrisos. nl cirui .a ! rrnrcir oriDliin4ids inrnRunilmr,|ori cu.t in rod nrtrunoi r umplur Fimanrul !i fclc r\enrcnca. 'r .;urctrci ahotu.ri ti pc inrhinAorul1ardotipenuuccl llolelzi dccicuDr stu\ desprc sa D0nrlcz.u|ri,re.? ti inlcld dcr@vorbatrirl De accca vedf ri o;rcninrn, ron, e, , !rnrtulrt y Fle asemenea. Frpr. ndrcrdcnNnidrag:intl rcihtruill dedi. dccarc sou ro $yin deqe ltvo\re dc apcdupispura: l)e td 'In'. ?tu tjrtrl r.tii lPs 35,9)\xr M & tu)dti p, ,. rd!/ Norour ( c vorb. J. adrr d! pdar. V11. ttr r r l dt.i\icliillct I l l ) i !i j l k l c .a ac c s c a. ^7rl. p. (re tlrcdcmnr\rur in Dod pnnrirlldin LlLtide. tr lr nriLu.tc i { spune c}.$cr,?r/rrlfpd rl^di l,en1ru e / i t nu kcb u i .i r!ct.!cu o f u r cr cc!isiter r e. tErr t.aJli: Ir'anrie. it) t hminn Ta\ M vdat hh rki / (rr 1 r , p r i

.nNa {- cJr.(or1 *tr dohindN $ fiu. ir ilrclc cnu v\rlr in nril rof i rittrhlir. rn.ch nr.n scfM..tlrr un mnrr!. rr!x.c pnr..r v.!clii l llapid!) plhli!r. s1 nu cn qlr \! q nod. dr'liu.du \c \jvi'Iscrtrij 'o.h \I)lrrrolc SiJrdf. plh i{ in lir.r. zi ti Ei .e lclcaL in!.rrr !i vctl.ru \f..fu.. clc tr t)cnc.cru in ospctc ncirkl.rc in $utr re dr di d!.,e\ec fll,opid'i) l_a Roolai.n' tri{1ilJ. zr r.$h ( llopidq) . sar.noaic +Rr.tri in .rn{.r n):o.n zc kf 1... 0k bnc zn I de Ddnllor .um ulc DcnDnl in s.;Lct"rDttrt fitt lc I n l , h , i t t l t l , t , t \cth r |irl, nrpzri Adrl finr \r dlri lirll prDzc.li l)c ifrr.i iuhtrrnid. Drilncz.u fhtrlc si da&riAcr orLi v'1t! t! cci rl.lli \l rl r &nga ll rlnoarrcfr rdcvt!lui l)':cr.,lr n!hr li rer(!: .ri!i 0ni \fun dm ncrnvilliriri !.ntrrrul. lLnoli'jdu.\.de \ptr$ Ai{qoltr ru. frc znc P1 ttrrl {{r llt|i t,ntu lt t dt\u \/irr,.,(,r.lr / l T n .r.L tl ): n n i 'rl e lr s\e$r lcclor ci \\Ac. [na l mir xlc\ Llin\fu\.t. ranrrdre CAri nu ,n4 drnLr . h'n.vcniri o.olnr. dufir inr:j3 i I doua n i u t r . . . n r L l r cl cci rv!ta scl ro L ri \re srtor otL.r s.i|e \r.uf!1. l'r'ijil rj rrclJ r.nrcrli d.ontrlridrro r\c0nde ,\.rnr. Ju.lcrard0 tt rnc ir{!i $ ci.i c vjdn .i slnrtilur iovit!.ri lr ic,l.!rotcri $ *r.i.ctar.e vin tr ri tnt \tfu, tlt\i in,nr | | \rr,rn,. !0 inlctc\.r 't.\1d ,\r fili i,Iitlx!trJ Vcrhiulur!i NoutuiTe!rrnc . t in'.!.dob4nnit i a.ca | 1. nt) N.rer.i.i rraditia tu " Jp',\1o i |rrdrrrooln. c t)!rltuodidnlf dc rorF1. i.a h afara tulbuniii I'lnEuta Nrdiyr rxl ncirui! .on ,r&.u \ui t, d/rr, ,r/rrrrrlr. Fenh .i nri \ rn r n u D , t k \ l m u l r.rl trrd \i i lj n rE tu n .r nNr c!.nir inu rtu r il,trr LuLhu(nL. $nrdul ncdr.j \. intrcrupcr S. mBo lui Dunr,?! -.u pnnih lutpu ro:. g.rul r{. o nri!.ar. dr tur in los in stitulir r lcruhri inlocdr Ac.\ir rnc. Jc r.c.r\c zn. !iriconruma N.nuhdmli cu .hip aoE".r. l.'orcazrr inlcrn rN

d$r,lqi \i dNri\nrr llr p'in lairldydJno.) (,,(vr?. $\,ncm oc oc rr r /,'rrl ln ndprl nnor :ik ,"kL E.xu uneLl. nt zitc iNlurtunlr lr trrori. .rt tr numcru \a{tr. 1t}cpidql tr Ir.tr trruic crlurcsclc nodrr:flirulr.!i.clc in.[. z'l! iri

3dira dlavolul.rtrnr li s parc Mmi.h.iln ,siNlcsaii 0nilor,rir! iipruircxriuldidin $tuncrc. inrurtr dtnl lNinnoiin!claLonr lui.r r .ir nm l ge!r ec oor i nuuti r er r! Furc,!din noiimnorriv3noisrii.rLi. ddr nu ne ur \qune.n ar !v.apdr r r cr h|ob v !noas r a.pc ntu.r ne .n. aproapc rjurrtrl lui Dun)cru,.rft ne|pnjinti..Inr Da"dn-b nana Gd).e bufi l)hepa nc8iaihnritr -{itni^ rrArd dra nina lui Cae sn nu on.dtuias.d) u4i (uanEni) Adica sA il rjlnienesi: Donrul vorf$r dc caP Btni Ii dp oanrcniitbitoi. Obscn, .i !i Donnul dc.l.trJpe i.gerihuni !id.odnenr iubilori.

Episkna A

,^ Accn Slflr Tir e$eu urenical Apo(ol ului..se r p!! i, 0pinop al cDrci. cun $une Et,lrr/i, dunr nezeFs.ulur Pavcl$nsr ra,p 7it In T.olonid iinboli.n. Atnra& dupnnde lr,r/lirl \,,rrr(i a nrarcltri Dionisie.

, tridf,y.. tufom$rd,nopipqoogo' r,,rr!,./. ). 1.lo,1qdldoeat (ai qrDdleiu ccriin hinrxlui

171