Sunteți pe pagina 1din 2

PAR(l l lltJl l)l ľl l ÂN( ;Ă ( I J R'l'lA l)l Aľll BRAŞOV

(ONCURS l)l PR N'1OVARl ÎN l1JNCŢII l)l (ONl)IJ(lRl A


l'lRSONAlJJLI)l AIJXIIiAR l)l SPI(lAllTATl
01 NOllN'1Blll 2021

BARlN'1 VARIAN'I'A l

SIlI)iectIll nI.. i

( a l cu l u I lernienelor proce(i u ra l e a rt. 269 ( pr. pen.


.

Punclaj : 3 puncte (111) care:

— 0,75 puncle — art 269 aiin. l (1.pr.pen.;

— 0,75 p[ilicle art. 269 aIil). 2 (.pr.pen.;


— 0,75 puncle art. 269 alin. 3 C.pr.pen.;

- 0,75 puncte — art. 269 alin. 4 C.pr.pen.

Subiectul nr. 2
[numeraţi şasc situaţii care c()nstituie abatcri disciplinare dintre cele
prcvăzute de art. 84 din Legea nr. 567/2004.

Punctaj: 3 puncte din care:

- 0,50 puncte pentru fiecare situaţie enumerată.

Subiectul nr. 3

Sortarea şi examinarea corespondenţei aşa cum este reglementată dc art.


129 din ROI (Hotărârea CSM nr. 947/2019).

Punctaj: 2 puncte din care:


f

— O,4() — ari. l 29 alin. I R( )l.;

— ‚40 PLllC1C — arl. l 29 aliii. 2 R( )l.;

— ‚40 P111)cIe — ari. l 29 alin. 3 R( )l.;

— 0,4() pUncle — arl l 29 a l i n. 4 R( )l


.

— O,4() pUnCIC ar( l 29 alin. 5 R( )l


.

tl1)ieCtIIl nr.

lredarea şi cfi(lerea lucríri lor con trni art. l 36 din R( )l ( l Iotărri ( M


iir. 947/2019).

Puncta: 2 puncte din care:

— 0,40 putc1e — art. I 36 alifl. l ROI .;

— O,4() punctc ai'ţ. 136 alin. 2 IU)I.;

— O,4() punctc — art. I 36 alin. 3 RO1.;

- O,4() puticte — art. I 36 aiin. 4 IU)l;

-O,4Opuncte—art. l36aIin.5 R()1.

Cornisia de elaborare a subiectelor