Sunteți pe pagina 1din 11

Popa Andrei i Stan Alina Costiana Specializare: Drept, Anul IV Facultatea de Drept Universitatea OVIDIUS, Constan a Cadrul didactic

coordonator: Lector Dr. Botin M d lina

Repararea prejudiciului corporal n situa ia suferin elor ndurate

Rezumat: Obiectul acestui studiu este interferen a dintre principiile r spunderii delictuale i modul n care ele determin compensarea suferin elor ndurate n cazul prejudiciului corporal. Prin termenul de suferin e ndurate se n eleg st rile sau simptomele resim ite, cum ar fi insomnia, anxietatea, sentimentul de inferioritate, pierderea calit ii vie ii din cauza incapacit ii de a derula anumite activit i considerate ca agreabile. Stresul post traumatic reprezint una dintre pu inele suferin e mentale care se pot defini prin cauza lor, sau evenimentul traumatic. n acest domeniu, academicienii ca i practicienii au ar tat un interes i activism crescut n ultimii ani. Contribu ia colarilor i practicienilor asupra posibilit ilor de armonizare a compens rii prejudiciului corporal a luat diferite forme, de la studii comparative, la recomand ri i propuneri care urm resc n special s previn ndep rtarea, f r temei, a statelor de la principiile pe care le-au trasat. Codul Civil romn nu con ine reglement ri speciale n ceea ce prive te categoriile de daune care pot fi compensate. Mai mult nu exist nici o limit a drepturilor care sunt astfel ap rate. De i nc n stare de dezvoltare, domeniul r spunderii civile care prive te compensarea pentru prejudiciul psihiatric este unul nou i la grani a dintre drept i psihologie. Cuvinte cheie: daune morale, prejudiciu corporal, suferin e ndurate, prejudiciu psihiatric, Stres Post-traumatic. Abstract: The focus of this paper has been the fundamental principles of tort law, and how they relate to determinate whether the court will award compensation for symptoms of psychological injury. The category of mental suffering specifies various recoverable injuries including complaints and disorders such as malaises, insomnia, feelings of inferiority, diminution of pleasure in life due notably to the inability to engage in certain pleasurable activities. Posttraumatic Stress Disorder is a unique mental health condition insofar as it is one of the few mental health conditions defined by its cause: a traumatic event. In this field, academics, as well as practitioners have in recent years developed an increasing interest and activism in such a debate. The contribution of legal scholars and practitioners to the debate on harmonisation for personal injury issues, has taken different forms, from comparative studies, to recommendations and proposal witch aims in particular at preventing States, without any special reason, from departing from the principles they set aut. The Romanian Civil Code contains no specific provisions dealing with recoverable damage. Moreover, there is no limitation on the rights that are protected. Although still developing, the law with respect to compensation of psychiatric injury is a new and burgeoning area of study. Key words: non-pecuniary damages, personal injury, pain and suffering, psychiatric injury, Posttraumatic Stress Disorder.

I. Introducere La nivelul comunit ii europene se ncearc realizarea unei pozi ii comune asupra rolului medicului expert n stabilirea cuantumului daunelor nepecuniare, dar i asupra a ceea ce poate nsemna expertiz , din punctul de vedere economic. Istoria arat c n Europa, fundamentul dreptului obliga iilor i n special cel al compensa iei personale pentru prejudiciul corporal, se bazeaz pe o matrice comun , mergnd de la tradi ia roman l sat mo tenire, la experien a primelor universit i din secolul 12, la jus commune sau la usus modernus pandectarum 1. n ciuda faptului c exist r d cini comune, iar ideile juridice referitoare la obliga ia de a repara prejudiciul creat au circulat ntotdeauna, ajungnd chiar la o convergen , exist o particularitate a daunelor nepecuniare care nu a admis uniformizarea conceptului, dar care poate fi identificat n particularit ile economice i politicosociale a fiec rui stat. ncerc rile de a armoniza legisla iile na ionale pentru a oferi o protec ie sporit atingerilor aduse dreptului la s n tate i dreptului la integritate corporal au fost timide, dar au ncercat oferirea unor standarde minime de protec ie2. n acela i context putem ncadra i activitatea Unidroit care vizeaz armonizarea dreptului privat la nivel interna ional3. Un alt rol important l-a avut Conven ia European asupra compens rilor victimelor infrac iunilor violente, adoptat pe 24 noiembrie 1983. Aceast Conven ie introduce practic conceptele de baz asupra armoniz rii schemei de securitate personal a victimelor crimelor i are un impact important asupra legisla iei na ionale a multor state membre. Conven ia European a Drepturilor Omului este i ea un ultim resort pentru a garanta protec ia victimelor. Art. 41 statueaz c dac curtea va g si c au existat nc lc ri ale

ZIMMERMANN, R., The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford University Press, Oxford, 1996; ZIMMERMAN, R., Roman Law and European Legal Unity, in Towards a European Civil Code, edited by Hartkamp, A.S., Hesselink, M.W., Hondius, E.H., Joustra, C., du Perron, C.E., 2nd revised and expanded edition, Kluwer Law International, Nijmegen, 1998, p. 23-39; Conceptul a fost introdus de juri ti n majoritatea sistemelor na ionale, iar cel care a realizat aceast sistematizare a fost Samuel von Pufendorf, care n cartea sa Ius Naturae et Gentium din 1672, a pus bazele acestui sistem n cadrul dreptului natural. Codul civil german i apoi cel francez au influen at puternic legisla ia continental , i au continuat viziunea comun a p rin ilor dreptului; 2 Vom men iona pe scurt cele mai importante aspecte ale ini iativelor de armonizare a legisla iei r spunderii civile. Astfel, deciziile Cur ii Interna ionale pentru drepturile Omului au fost cele care au determinat anumite transform ri interne. Proiectul de Cod civil european din Parlamentul Europei 1989 a fost un alt pas important care prevedea schimbarea sistemelor na ionale, iar programul Grotius a ncurajat mai departe schimburi ntre practicieni i a stimulat schimbul reciproc de informa ii cu privire la sistemul juridic al statelor membre. Grupul Tilburg, sau European Group On Tort Law, fundat n 1993 de profesorul Jaap Spier i condus de profesorul Helmut Koziol, a realizat o larg cercetare n comun cu Grupul European al Dreptul Asigur rilor i al Prejudiciului ECTIL - European centre of tort and Insurance Law, condus de profesorul Cristian von Bar. Grupurile de academicieni, avoca i, exper i care au stat la baza procesului de cercetare au realizat propuneri legislative Uniunii Europene. Cele mai importante ini iative au apar inut profesorului Pierre Lucas, cunoscut drept conduc torul grupului Trier 2000 i cei din grupul Rothley, care au realizat un proiect de recomandare pentru Comisia European , o Directiv pentru Consiliul European asupra prejudiciului corporal, recomandare care a lansat Congresul Ra ionalizarea expertizei medicale n cazul prejudiciul corporal. Congresul inut n 2000 a fost urmat de alte conferin e interna ionale, dintre care cea mai important a fost CEREDOC, sau Confederetion Europeenne dexperts en evaluation et reparation du dommage corporal, care a i lansat un barem de evaluare a atingerilor aduse integrit ii corporale i fizice. Aceste grupuri au avut ceva mai mult dect ini iative men ionate mai sus, ace stea fiind doar cele asupra c rora ne oprim noi. n ultimul rnd, dac tot am adus n discu ie rolul exper ilor, trebuie s men ion m c n centrul aten iei noastre trebuie s fie avoca ii, care realizeaz grupul de lucru din organiza ia Pan european a avoca ilor prejudiciilor corporale - PAN EUROPEAN ORGANIZATION OF PERSONAL INJURY LAWYERS - PEOPIL. Prin activit ile lor, aici trebuie s includem seminarii, conferin e, publica ii, ei ncurajeaz avoca ii din diferite ri s an alizeze situa ia din legisla ia lor, s analizeze critic modul n care v d solu ii pentru clien ii lor, stimulnd totodat i compar a iile cu alte sisteme juridice; 3 Creat n 1926 Unidroit este un organ auxiliar al Societ ii Na iunilor, iar dup 1940 a fost stabilit pe baza unor ac orduri multilaterale. Institutul pentru unificarea dreptului privat are sediul n vila Aldorbrandini n Roma. Scopul s u este de a studia necesitatea i metodele utilizate pentru a armoniza, a coordona dreptul privat care are un impact asupra activit ii comerciale a statelor memebre. Momentan Unidroit este compus din 59 de state memebre Argentina, Australia, Austria, Belgia, Bolivia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, Colombia, Croa ia, Cuba, Cypru, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holy See, Hungary, India, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Malta, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Nigeria, Norway, Pakistan, Paraguay, Poland, Portugal, Republic of Korea, Romania, Russian Federation, San Marino, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey, United Kingdom, United States of America,Uruguay, Venezuela, Yugoslavia (Federal Republic of);

conven iei sau dac p r ile contractante ofer numai o compensare par ial , curtea va oferi dac este , 4 necesar, o compensa ie p r ii prejudiciate . II. Prejudiciul Victima este deci ndrept it la acoperirea total a prejudiciului s u, care poate s rezulte din v t marea corporal sau din suferin a, depresia, sau anxietatea care i au fost cauzate5. O atingere a integrit ii sau a s n t ii unei persoane va cauza mereu o suferin , o durere. Chiar dac durerea este temporar sau permanent , ea este efectul direct al leziunilor. Suferin a psihic i cea fizic resim ite ca efect al faptei ilicite vor face obiectul indemniza iei cu titlu de compensare. Daunele morale i au fundamentarea n suferin ele psihice, care au rezultat ca urmare a unei atingeri ilicite asupra corpului unei persoane sau asupra drepturilor acestei persoane6. Acest rezultat este prejudiciul corporal care este definit ca fiind o atingere adus integrit ii corporale i care nu se define te dect n mod incidental, prin natura intereselor afectate de aceast atingere, adic patrimoniale sau personal nepatrimoniale. Categoria prejudiciilor corporale poate fi la rndul ei divizat n prejudicii pecuniare i nepecuniare, lucru sesizat de doctrina modern . n tratatul s u privind repararea prejudiciului corporal, doamna Y. Lambert Faivre afirma: Prejudiciul economic se conjug cu verbul a avea i relev un drept patrimonial. Atingerea integrit ii fizice a unei persoane se conjug cu verbul a fi. Aceasta este esen a persoanei fizice, corp i suflet, care este atins de prejudiciul pe care l denumim nepatrimonial, moral, personal, ... indemnizarea acestui prejudiciu nu constituie deci o compensare economic a unei valori patrimoniale, ci repararea satisf c toare a atingerii aduse unui drept al personalit ii civile: integritatea fiin ei7. Definirea durerii, obiectul analizei noastre, este una dificil , ns dac folosim defini ia Asocia iei Interna ionale pentru Studiul Durerii, o vom descrie ca fiind o experien senzorial i emo ional dezagreabil , legat de o leziune a esutului8. Defini ia este cel pu in ambigu : unde se opre te durerea i unde ncepe emo ia? F r ndoial c suferin a este o stare de inconfort, de jen , resim it ntr-o parte a corpului9. Autorul Max Le Roy afirma c nu numai jena sim it este durere, ci i toate manifest rile dureroase n sens larg, de genul suferin elor resim ite n timpul evenimentului, dar i dup vindecare, sau chiar dac sunt inerente vindec rii: opera ii, perfuzii, tije metalice, injec ii, toate sunt apreciate ca adev rate suferin e de cei care au o temere fa de ele. Aceast relativitate face c anumite sisteme s nu accepte acordarea desp gubirilor pentru suferin ele psihice, evitnd astfel orice dezbatere etico-moral . V t m rile corporale pot duce la
Compensarea pentru prejudiciul corporal sub sistemul Conven iei Europene urmeaz urm torii pa i: 1. stabilirea r spunderii este direct conectat cu sistemul drepturilor omului, n alte cuvinte, r spunderea statelor membre este determinat de legisla ia na ional sau de deciziile Cur ii Na ionale, care nu sunt conforme cu drepturile din CEDO; 2. prejudiciile pecuniare i nepecuniare care rezult din nc lcarea drepturilor sunt recuperabile pe baza unei leg turi ntre actul ilicit i dreptul fundamental la compensare; 3. compensarea pecuniar a pagubelor se bazeaz pe principiul justei satisfac ii, care corespunde de fapt principiului restitutio in integrum; 5 Art. 6 alin. 2 din Tratatul de la Maastricht stabile te c Uniunea respect drepturile fundamentale care sunt garantate de CEDO, semnat n 1950 i care rezult din tradi iile constitu ionale comune ale statelor europene i d in principiile generale ale dreptului comunitar. Dreptul la s n tate are un loc important, att n CEDO, ct i n tratatele constitutive ale Comunit ii a a cum este ar tat n art. 3 i 152 din Tratatul de la Roma 1957; 6 Y. Lambert-Faivre, Le droit du dommage corporel, Dalloz, 3e dition, 1996, p. 18; 7 Y. Lambert-Faivre, Le droit du dommage corporel, Dalloz, 3e dition, 1996, p. 20; 8 Rezolu ia A3-0329/94 a Parlamentului European care a dorit un Cod comun european n domeniul dreptului privat, a realizat c dup crearea unui spa iu economic este nevoie de unul juridic comun. Congresul din 2000 Rationalisation de la constattion medico-legale de latteinte non patrimoniale a la pesonne a fost un eveniment deosebit pe aceea i linie de idei. Cu aceasct ocazie au fot puse bazele de munc preliminar efectuat de comisia de speciali ti interna ionli care au adoptat recomand rile Comission Europeenne au Parlament Europeen et au Conseil , n care au sugerat introducerea unei indemniza ii armonizate fondat pe un barem de indemnizare, exprimat n puncte, care ofer posibilitatea ca fiecare stat european s traduc valoarea economic a evalu rii medicale; 9 Y. Lambert-Faivre, Les aspects juridiques de lindemnisation des souffrances endures, RFDC, 1995-2, p. 229;
4

desfigurare, mutilare, sau la o s n tatea permanent ubrezit . Cnd se ntmpl acest lucru, exist un element al suferin ei sau al durerii mentale care nu cunoa te vindecare. Cnd o persoan s n toas este brusc transformat ntr-un invalid, cnd o persoan vesel , jovial , este redus la t cere de durerea mental , cnd este lipsit de odihn din cauza co marurilor din timpul nop ii sau melancoliei din timpul zilei, ea trebuie s fie compensat pentru chiar alterarea sa psihic . n asemenea cazuri este acceptat f r ndoial posibilitatea de a fi recompensat pentru prejudiciul material al pierderii capacit ii de a muncii, dar jurispruden a a evoluat spre admiterea n scar larg a prejudiciului pentru suferin ele psihice resim ite ca efect al faptei ilicite. Pentru mortificarea prin care a trecut, pentru teama care s-a instalat n mintea sa c va fi subiectul curiozit ii sau ridiculiz rii de c tre cuno tiin e, pentru durerea mental i suferin a pe care nimeni nu o poate alina, reclamantul este ndrept it la daune morale. Pre ul suferin ei, care mai este uneori numit pre ul durerii, pretium doloris, este indemnizarea suferin elor fizice i morale, mai mult sau mai pu in intense, care acompaniaz n general atingerea adus corpului uman. Se consider c ea este acea suferin care precede instalarea unei invalidit i, sau a unei suferin e cronice. Durerea este v zut de medici ca fiind o integrare cortical a senza iilor primite de la stimuli, care este diferit receptat de fiecare n func ie de gradul de sensibilitate al algoreceptorilor, n func ie de vrst , sex, sau mod de via . Orice durere fizic este corticalizat , motiv pentru care ea este i o suferin psihic 10. No iunea de compensare pentru durere sau suferin nu trebuie s fie n eleas ca un pre , sau o valoare atribuit durerii, ci ca o aloca ie, o indemniza ie care are drept scop alinarea consecin elor negative ale faptei ilicite. n unele cazuri se admite c exist dou prejudicii, unul fizic i unul moral, psihologic. Suferin a mental resim it atunci cnd avem asemenea situa ii este rezultatul direct sau concomitent al durerii fizice. Suferin a resim it psihologic, dup ce durerea fizic a ncetat, are o existen proprie, nu mai este accesorie. n zorii noului mileniu, cuno tin ele despre stresul cauzat de un eveniment marcant au evoluat enorm. Se accept evalu ri ale st rii mintale, care se bazeaz pe no iunea de stres post traumatic sau de prejudiciu psihiatric. Prejudiciul psihiatric este cel care decurge dintr-un oc inopinat, care este resim it la nivelul sistemului nervos, fiind recunoscut dup caracteristicele manifest rii de un psihiatru. Cele mai ntlnite maladii nervoase care pot s se iveasc dup un asemenea oc sunt depresia reac ional , nevrozele sau sindromul stresului post traumatic. Impactul unui eveniment traumatic asupra func iilor psihologice a fost recunoscut de secole, datnd chiar din timpul conflictelor dintre greci i romani11. n 1809 Philippe Pinel n Trait mdico-philosophique sur l'alination mentale, prezint un tablou clinic al unui veteran al cavaleriei. Acesta descrie co marurile, labilitatea emo ional , manifest rile somatice, simptomatologia anxioas 12. Cei care au efectuat primele studii au fost medicii militari, care au dorit s constate impactul traumei psihologice asupra st rii mentale a militarilor13. Ei au identificat sindromul primului R zboi Mondial, sau shell shock, ocul cauzat de explozia unui obuz. n timpului celei de-a doua conflagra ii mondiale a fost identificat World War II combat exhaustion sau starea de oboseal dat de lupt . n afar de domeniul militar, unde au v zut c aceast stare post traumatic este recunoscut din Antichitate, no iunea se dezvolt i n dreptul transporturilor, mai exact, odat cu revolu ia industrial , cnd sunt recunoscute traumele psihologice ale victimelor accidentelor rutiere. Recunoa terea lor ia amploare n secolul XX, iar prima descriere complet a tipologiei stresului post traumatic este descris de Abraham Kardiner n anul 1959, studiu care ofer criterii ale psihonevrozei bazat pe studiul simptomelor observate n cazul veteranilor celui de-al Doilea R zboi Mondial14. n
Un anumit num r de leziuni se poate considera n mod special dureros, cum sunt cele n zone puternic vascularizate i sensibile, ca scrotul, limba, sau cele care sunt localizate n zone care sunt mobile, cum ar fi cutia toracic , i care mpiedic respira ia, sau se instaleaz la fiecare inspira ie. Arsurile sunt de asemenea considerate ca fiind o surs de durere important , iar dac dep esc 10% din suprafa a corpului ele sunt chiar o surs de suferin foarte important ; 11 Herodot citeaz cazul lui Epizelos dup b t lia de la Marathon, care prezint n urma luptei o form de orbire psihic i r mne orb pn la sfr itul vie ii din cauza mor ii camarazilor lor ; 12 Citat de Crocq, p. 18; 13 Koch, W. J., & Fairbrother, N. (1999). Post-traumatic Stress Disorder: History, theory, and economics of a controversial disorder, Project-report prepared for the Insurance Corporation of British Columbia; 14 n anul 1980 se reediteaz cea de-a treia edi ie a Manualului de Diagnoz statistic a bolilor mintale, care include pentru prima dat stresul post traumatic, n cadrul nomenclaturii americane a bolilor psihice. n acest timp exista ns un interes predilect al speciali tilor asupra studiului veteranilor din r zboiul din Vietnam, astfel c impactul asupra civililor a fost n
10

anii 1960, 1970 dezvoltarea psihiatrico-social a dus la cre terea cercet rilor care examinau impactul traumelor asupra func ion rii normale a organismului15. SPT este n prezent definit ca expunerea la un eveniment traumatic pe care persona l tr ie te, este martora sa sau a fost confruntat cu un eveniment care a implicat amenin area sa cu moartea sau cu r nirea grav , iar reac ia trebuie s implice fric intens , sentimentul de neajutorare sau groaz . Aceast extindere a criteriilor de definire a SPT au dus implicit la o cre tere a litigiilor civile n contextul v t m rii integrit ii. Compensarea SPT va fi ini ial recunoscut n SUA i n Canada, dar elementele prejudiciului psihiatric sunt i obiectul ac iunilor n repararea prejudiciului cauzat n dreptul civil. Vom prezenta pe scurt aspectele care ne par relevante n ceea ce privesc compensarea prejudiciului psihologic cauzat de v t marea corporal , aspecte care sunt relevante i pentru legisla ia na ional . S-a considerat c SPT face parte din clasa daunelor nepatrimoniale, al turi de prejudiciul de agrement, sau de pierderea speran ei de via 16. Simptomele stresului post traumatic sau SPT sunt definite de psihoterapie ca: n cazul n care victima este implicat sau este martor a unui accident sngeros, reac ia sa este de groaz , de oroare, de neputin . Un alt element al SPT este cel al faptului c ea retr ie te evenimentul traumatic sub forma unor co maruri, sau amintiri pe care nu le poate controla, ea retr ie te tot ceea ce a gndit, sim it n momentul actului traumatic, tot ce a v zut, auzit n acel moment. Un alt element este dat de faptul c este ncercat de momente de disforie sau agita ie, dar i de faptul c aceste st ri sau tr iri se prelungesc pentru o perioad de cteva luni dup momentul evenimentului. Ultimul element identificat de psihiatrii este dat de faptul c starea i creeaz victimei o perturbare real a ritmului de via i n special a capacit ii de munc 17. SPT nu este singura afec iune psihologic care este determinat de impactul emo ional al faptei ilicite. Victima poate fi ncercat de st ri de depresie, triste e, anxietate, dezam gire, furie, dar acestea nu sunt determinate de oc i nu sunt acceptate de multe instan e. Tribunalul nu poate accepta acordarea de indemniz ri pe baza simplei m rturii a victimei care declar c via a sa a fost perturbat de fapta prtului. Decizia care se ia trebuie s fie sus inut de probe i de expertize medicale. Instan a civil o va putea solicita, dac nu s-a efectuat, realizarea unei expertize, sau evalu rii care s sus in cererea reclamantului. Acordarea unei astfel de indemniza ii cu titlu de prejudiciu psihiatric trebuie s urmeze acelea i reguli ale proba iunii ca i n auzul unui prejudiciu corporal. Este nevoie, deci de competen a profesional a unui psihiatru pentru a evita situa iile n care, ori se acord daune afective, de i nu sunt dovedite, ori se refuz ca nefondat acordarea lor. Acest lucru nu nseamn c dac un prejudiciu emo ional orict de nensemnat este apt de a fi indemnizat, atunci de ce nu orice suferin corporal ar fi demn de a fi indemnizat 18. Scopul acestei compens ri a fost de a oferi p r ii v t mate bani cu titlu de consolare pentru pierderea cu care este confruntat19. De i sistemul civil a recunoscut compensarea pentru diverse forme
continuare neglijat. Mai mult, Manualul de diagnoz a bolilor psihice al Asocia iei Americane a Psihiatrilor sau APA definea stresul post traumatic sau SPT ca fiind cauzat de agen i traumatici dincolo de sfera obi nuit a experien elor umane, SPT era definit ca Outside the rage of usual human experience, APA 1987, DSM ED III; 15 Aceast cercetare, n corela ie cu studiile privind SPT din anii 1980 a relevat c simptomele SPT erau mai des ntlnite n cazul popula iei, dect s-a crezut ini ial. Aceste date au dus la modificare nomenclaturii americane a bolilor psihice, care cerea a a cum am mai precizat interac iunea cu un factor de stres dincolo de sfera obi nuit a activit ii umane. n cea de-a 4-a edi ie a manualului de diagnoz a bolilor mentale sau DSM , realizat de APA n 1994 criteriile de definire a SPT au fost mult extinse; 16 n decizia Semenoff v Kokan 1989, un reclamant de 29 de ani a suferit de leziuni cerebrale catastrofice i ireversibile, care l-au l sat ntr-o stare de com , de i existau dovezi ale activit ii cerebrale care prezenta chiar o cre tere n intensitate atunci cnd pacientul asculta muzic clasic . O sum de 25.000 de dolari i s-a acordat ca prejudiciu nepatrimonial deoarece dincolo de aceast sum nu s-a putut stabili modul n care el mai putea percepe lumea exterioar , dincolo de pl cerea de a asculta muzica preferat . n alt caz Knuston v Farr 1984 prejudiciul nepatrimonial a fost limitat la 15.000 de dolari, deoarece exista numai o ans slab ca reclamantul s se refac suficient din starea comatoas pentru a se bucura de vizitele rudelor; 17 J.T.Brown, A practitioners guide to defending SSTP, 1996; 18 Neglijent infliction of mental distress, autorul D.B Marlowe afirma dac pentru o zgrietur sunt susceptibil de a primi indemniza ii, pentru o suferin emo ional de ce nu a fi? Prejudiciul corporal trivial necesit indemniza ii trivial e, iar acela i principiu se poate explica i n cazul unui stres emo ional. Este recunoscut faptul c durerea fizic este la fel de real ca cea psihic , mai mult cea psihic este chiar mai paralizant . Nu v d nici un motiv s nu indemniz m o suferin emo ional care nu a evoluat ntr-o maladie psihic ; 19 Andrew Grand i Toy Albert, 1978;

ale traumei psihologice, exist n continuare restric ii, care fac i obiectul grupurilor de lucru din domeniul dreptului civil. Pentru a prezenta dezvolt rile care exist n acest domeniu este necesar s revizuim p olitica relevant cu privire la compensarea pentru v t marea psihiatric 20. Pentru o diversitate de motive instan ele sunt nc rezervate n a acorda daune pentru simptomele traumei psihologice n absen a unei traume fizice. Jurispruden a nord american , cea care a recunoscut i indemnizat ini ial acest prejudiciu, este cea mai apt pentru ndrumare. Astfel, Camera Lorzilor n cazul White vs Chief Constable, n 1999, a delimitat 4 mari probleme cu privire la compensarea daunelor psihologice , probleme care sunt valabile i n sistemul nostru juridic. n primul rnd, este stabilit c este vorba de un diagnostic, care spre deosebire de cel fizic nu este cert, palpabil. Acest lucru este dat de controversele privind dovezile puse la dispozi ie, sau mai mult de diferen ele de diagnostic n func ie de metoda urmat pentru a l ob ine pe acesta din urm . n al doilea rnd, este sugerat c viitoarele compens ri vor cauza cre terea num rului de poten iali reclaman i. n al treilea rnd, scenariul v t m rii psihiatrice compensate are n vedere o r spundere nedeterminat i un num r nedeterminat de persoane21. Ultimul argument a fost cel c impunerea r spunderii pentru prejudiciul psihologic doar n anumite situa ii va duce la o cre tere a dificult ilor de a proba prejudiciul. V t marea psihologic poate rezulta din neglijen , este mult incert din cauza conexiunii dintre fapta culpabil a prtului i v t marea psihic a reclamantului. Este mult mai u or s stabilim leg tura de cauzalitate n cazul prejudiciului fizic, dar dat fiind chiar specificul prejudiciului psihologic sau psihiatric, vom observa c acesta din urm este mult mai greu de probat n parte, din cauza lipsei obiectivit ii acestei v t m ri. Este important s suger m c este imperativ ca reclamantul s fie diagnosticat de un specialist ca suferind de SPT. Instan ele acord compensa ii pentru daunele psihologice n anumite circumstan e. Este deci necesar s sintetiz m c n privin a acestui aspect exist criterii de a determina r spunderea prtului. n doctrina str in acestea au fost reduse la un num r de 6, condi ii care, n genere, sunt recunoscute i de legisla ia noastr : y reclamantul trebuie s fi suferit o v t mare; y v t marea trebuie s fie rezultatul conduitei prtului, sau n leg tur cu aceast conduit ; y conduita prtului trebuie s fie o cauz proxim a v t m rii; y prtul trebuie s fie neglijent ; y trebuie s existe o obliga ie n ceea ce l prive te pe prt de a se ab ine s fac o v t mare; y conduita reclamantului nu trebuie s fie concurent n ceea ce prive te culpa. III. Elementele prejudiciului psihologic n privin a prejudiciului trebuie s definim natura agentului v t m tor sau nature of stressor. n jurispruden a american , s-a stabilit c prejudiciile trebuie s fie determinate de o experien alarmant , nea teptat , ocant , nfrico toare. Tot ea stabile te c ne ansa, ntmplarea care determin 22 doar suferin sau ngrijorare, frustrare nu este suficient pentru a solicita daune psihologice . Cu aceea i ocazie curtea a precizat c : ca politic social , exist o diferen ntre v t marea psihiatric , cauzat de oc ca urmare a conduitei neglijente a prtului i prejudiciul ps ihiatric, care rezult subsecvent ca o reac ie a mor ii, r nirii unei persoane iubite sau a suferin ei, anxiet ii, doliului sufletesc al unei astfel de victime indirecte. Cu privire la v t mare, este nevoie de mai mult dect o simpl sup rare sau atingere emo ional . Totu i aceast problem este l sat n sarcina unui specialist, unui psihiatru care va determina dac exist elementele unui boli psihiatrice recunoscute, care n mod
Supreme Court Of Canada 1999, Dobson v. Dobson; ... s ne imagin m c to i cei care privesc imagini difuzate de la un eveniment sportiv sngeros r mn cu perturb ri sau traume din cauza naturii sngeroase a imaginilor. To i sunt ndrept i i la daune morale pentru ocul la care sunt susceptibili? Raport al Comisie Canadiene. Opinia contrar se bazeaz pe argumentul: prejudiciul moral este mult mai pu in susceptibil de a cauza un lan de prejudicii, deoarece cu ct leg tura afectiv dintre victima direct i cea indirect se atenueaz , cu att riscul de a dezvolta un prejudiciu psihiatric considerent scade. De aceea credem c limit ri care se impun la leg tura direct cu prejudiciul, nu se justific n cazul celor morale; 22 Rhode Estate v C.N.R. 1990;
21 20

clar a rezultat ca urmare a conduitei prtului. Aceast no iune de boal psihic este ns una care implic un anumit grad de severitate, lucru pentru care unele instan e s-au limitat la a cere dovada unui tulbur ri metale, sau tulbur ri psihice. Prin urmare, s-au acordat daune cu titlu de compensare, de i prejudiciu psihiatric nu era de intensitatea unei boli psihice, ci de intensitatea unei tulbur ri psihice sau psihologice23. n ceea ce prive te leg tura de cauzalitate, ea este stabilit de reclamant care va dovedi faptul c prtul este cel care a cauzat sau a contribuit direct la v t marea sa. Cauzalitatea se stabile te factual, sau pe baza but for, adic v t marea nu ar fi existat dect din cauza neglijen ei prtului. Cealalt posibilitatea este de a dovedi faptul c prtul a contribuit material la v t marea, aceasta, n circumstan a n care nu se poate stabili c v t marea a avut loc din cauza prtului. Expertul va fi rugat s probeze modul n care se poate stabili factual acest lucru. O boal preexistent sau o predispozi ie are implica ii importante n compensarea v t m rii psihologice. S-au stabilit de c tre doctrina str in dou principii: thin skull sau personalitatea cojii de ou i principiul crumbing skull. y Conform principiului thin skull, un individ are o personalitatea ca cea a unui ou, ceea ce va determina ca prtul s r spund , chiar dac victima avea o predispozi ie care ar fi declan at un r spuns specific la nivel psihologic. Oul are coaja sub ire i acest lucru nu poate fi schimbat. Cam astfel explic doctrina nord american situa ia n care un prt cauzeaz un prejudiciu, care din cauza anumitor particularit i ale reclamantului este mai amplu are coaja sub ire. Un astfel de exemplu determin faptul c autorul faptului ilicit va trebui s accepte victima a a cum este aceasta: n cazul Bechard v Haliburgd Estate. O curte din Ontario a stabilit c reclamantul va avea nevoie de o perioad de recuperare mai mare din cauza unor caracteristici ale personalit ii sale de care reclamantul nu poate fi inut r spunz tor. Mai exact aceast eggshell personalitate nu determin diminuarea r spunderii prtului 24. Critica acestei solu ii a fost motivat tot la Curtea de apel din Ontario, n cazul McLoughlin, unde lordul Jauncez a afirmat: s lu m un exemplu simplu, A parcheaz ma ina ntr-un loc ngust i love te ma ina sta ionat n care se afl B, o femeie n pragul unei c deri nervoase din motive de stres. B sufer tulbur ri imense, n timp ce n condi iile date, o persoan normal nu ar fi fost afectat psihic la incident. A ar trebui s pl teasc doar pentru c a avut ne ansa de a lovi o ma in n care se afla cineva n pragul unei depresii majore? Bunul sim ar spune c nu este posibil o asemenea solu ie, n timp ce legea nu face excep ie despre cine s fie desp gubit. ns trebuia A s aib o conduit prudent i prev z toare indiferent de starea psihic a lui B? Prin urmare, n raport cu obliga ia sa de diligen , A este culpabil. Camera lorzilor a decis c dac n cazul prejudiciului corporal nu conteaz preexisten a unei maladii care amplific v t marea, nici n cazul prejudiciului pur moral nu ar trebui s se fac o diferen cu privire la starea psihic anterioar a victimei. Criteriul comportamentului normal din dreptul romn tinde s elimine persoana n mod particular sensibil din cmpul previzibilit ii rezonabile. ns ar trebui s ridice argumentul c autorul faptului ilicit nu are dreptul de a i alege victima, ca aceasta s aib un temperament flegmatic i s nu fie sensibil . Combinarea celor dou idei ne poate duce s tragem concluzia c autorul faptului ilicit nu trebuie s indemnizeze o persoan particular sensibil , i cu totul imprevizibil , dar este obligat s indemnizare prejudiciul serios, dac actul de neglijen a cauzat un prejudiciu pur moral unei persoane normale. Dificultatea rezid din dificultatea de a interpreta un comportament ca fiind normal sau nu. Norma fixat trebuie s determine reac ia normal , fireasc a unui eveniment traumatic, un demers n care relevante sunt atitudinile sociale referitoare la maladiile mentale. n cazul prejudiciului corpo ral obliga ia de diligen nu este limitat de posibilitatea de a prevede anumite caracteristici care vor face victima cu att mai susceptibil de a fi r nit . Observ m o inegalitate de tratament, mai exact un conduc tor auto trebuie s fie diligent i s prevad c un pieton nu se va feri de vehicul deoarece aceasta nu l observ din motive obiective (pietonul este orb), n timp ce n cazul prejudiciului moral oferul nu trebuie s prevad c poate c ngrozi o persoan prin faptul c i accidenteaz ma in a. y Cel de-al doilea principiu care se poate defini ca fiind cel al crumbling skull este pe scurt definit ca o punere n aplicare a principiului repar rii prejudiciului i repunerii n situa ia anterioar a celui
23 Joti Samra and Deborah A. Connolly, Legal Compensability of Symptoms Associated with Posttraumatic Stress Disorder, International Journal of Forensic Mental Health 2004, Volumul 3, nr. 1, p. 55-66; 24 Bechard v Haliburton Estate 1991;

v t mat. Dac anumite simptome preexistau ele vor fi compensate doar n m sura n care actul ilicit le-a agravat, prtul nefiind r spunz tor de cele care s-ar fi produs oricum ca urmare a cursului firesc al unei suferin e psihice. n 1996, curtea din Athey afirma: doctrina crumbling skull este o etichet bizar a unei idei destul de simple. Este numit a a dup bine cunoscuta regul a thin skull, care l face pe prt responsabil de prejudiciul reclamantului chiar dac acestea sunt urm ri ale unei st ri preexistente. Autorul faptul ilicit trebuie s accepte victima a a cum este ea i este r spunz tor chiar dac prejudiciul este unul mult mai amplu dect cel pe care l-ar avea o persoan obi nuit . Regula crumbling skull este cea care recunoa te simplu pre-existen a unei st ri psihice inerent st rii originale a reclamantului. Prtul nu trebuie s recunoasc reclamantului o alt situa ie dect cea rezonabil , a a cum i s-ar garanta lui, pentru simetrie de drepturi i obliga ii. Autorul faptului este responsabil pentru prejudiciul cauzat, dar nu trebuie s compenseze victima pentru efectele unei st ri preexistente pe care aceaasta le-ar fi suportat oricum n virtutea bolii sale. Prtul este r spunz tor deci, de prejudiciu adi ional dar nu de cel preexistent.... dac exist un risc m surabil pe care boala preexistent l-ar fi determinat n viitor, dincolo de neglijen a prtului, acesta trebuie luat n calcul pentru a diminua suma oferit . Acest lucru este determinat de regula restitution in integrum sau de faptul c nu trebuie s i se ofere victimei o condi ie nici mai rea nici mai bun dect cea avut anterior accidentului25. Principiile europene ale r spunderii delictuale se aseam n cu crumbling skull, astfel art. 3:106 prevede c victima trebuie s suporte pierderea care este cel mai probabil cauzat de o activitate, eveniment sau ntmplare din sfera sa. n privin a criteriului subiectiv, adic cel al vinov iei trebuie s distingem n func ie de atitudinea psihic cu care se s vr e te fapta. Dac fapta a fost comis din neglijen , impruden trebuie s observ m dac a existat o obliga ie de diligen , care nu ne permite s nu avem un comportament ce ar putea fi periculos pentru al i oameni. Criteriul este aici cel al unei conduite prudente, rezonabile, i al posibilit ii de a prevedea rezultatul periculos. Criteriul previzibilit ii are dou aspecte: cel al previzibilit ii existen ei unei victime, i a urm rii periculoase pentru ea. Victima trebuie s fac aici dovada c a existat o obliga ie de diligen , pruden fa de ea, ca membru al societ ii. Al doilea aspect se refer la previzibilitatea prejudiciului, determinat de capacit ile normale, rezonabile ale unui individ. Pentru victimele directe previzibilitatea prejudiciului este cea relevant , neavnd relevan dac prejudiciul este fizic sau moral. n ceea ce prive te previzibilitatea n cazul prejudiciului moral, avem de a face cu presupunerea c victima este o persoan cu un temperament flegmatic, care are o t rie obi nuit de spirit. n privin a victimelor indirecte ale prejudiciului moral avem de a face acceptarea caracterului lor rezonabil sau cu un criteriu de proximitate. Daunele care sunt asimilate SPT sunt durerea, suferin a i calitatea vie ii astfel diminuat , daunele morale i cele materiale din sistemul nostru de drept, adic loss of enjoyement of life, pain and suffering26. Repararea prejudiciului psihiatric este guvernat de dou viziuni: una personal i cea func ional 27. Abordarea personal are n vedere stabilirea unei sume ca dreapt compensare a pierderii sau a v t m rii cauzate. Curtea nu este astfel interesat de ceea ce va face reclamantul cu suma, dac el va putea practic s ob in satisfac ie pe baza acestei sume. De aceea conform abord rii personale se vor acorda daune morale chiar dac victima nu este capabil de a se bucura de ele, deci ele sunt lipsite de utilitate privind modul n care vor oferii practic o consolare. Expertul va evalua durerea ca parte a unei
Hot. Athey 1996, alin. 34-35; Sistemul compens rii prejudiciului este delimitat de Curtea Suprem a Canadei n urma a ceea ce se nume te trilogia de cazuri privind r spunderea pentru prejudiciul corporal: Andrews v Grand &Toy Alberta 1978, Thorton v Prince George School Board i Arnold v Teno 1978; 27 R spunderea este determinat de scopul prejudiciului pecuniar, adic de a restaura individul la situa ia n care el s-ar fi aflat dac fapta ilicit nu ar fi avut loc, dar nu la o situa ie mai bun sau mai rea dec t cea avut n vedere ini ial. y Reclamantul trebuie s fie compensat pentru toate pierderile a a cum sunt ele stabilite. y Curtea are sarcina de a determina reala daun a reclamantului, determinnd modul ipotetic n care via a reclamantului ar fi decurs, dac nu ar fi intervenit acel act v t m tor. Aceast abordare a prejudiciului include n special prejudiciul patrimonial, dar n ceea ce prive te prejudiciul nepatrimonial lucrurile stau pu in diferit, mai exact trebuie s facem distinc ia ntre dou orient ri care exist la nivel doctrinar i al jurispruden ei; abordarea personal , sau cea a stabilirii unui pierderi ca fiind consecin a v t m rii i abordarea func ional ;
26 25

leziuni, n special pentru a stabili ce fel de leziune este cea avut n discu ie.. Dac leziunea necesit opera ii repetate, mul i exper i iau n considerare suferin ele cauzate de anesteziile generale, astfel c n cazul fracturilor, unde este deseori nevoie de 2 sau mai multe opera ii pretium doloris este apreciat ca fiind mai mare. Angoasa care nso e te supunerea la interven ii repetate este i ea o surs de suferin psihic , mai mult, teama fa de anumite proceduri se poate instala n procesul de recuperare. Expertul mai ia n considerare i analgezicele prescrise, care ofer o just evaluare a intensit ii, astfel c o persoan c reia i se prescrie ca substan activ algogen ca ibuprofenul nu are dreptul la aceea i indemnizare cu cel supus la un tratament cu morfin . Al i factori lua i n considerare de expertiz sunt cei ai vrstei, care reflect rezisten a general a organismului i disponibilitatea de a se reface. n mod tradi ional se consider c suferin ele sunt mai bine suportate n copil rie i n b trne e, dar aceste afirma ii nu sunt sus inute de studii, fiind chiar infirmate de m sur torile efectuate la nivelul centrilor nervo i excita i n cazul recept rii unei suferin e. Nou-n scu ii, avnd o dezvoltare cortical inferioar , i mecanisme de protec ie care sunt destinate s le asigure supravie uirea sunt ns mai pu in receptivi la durere. Se au aici n vedere factori de personalitate, istoria unui abuz din timpul copil riei, maltratarea, personalitatea dependent slab , temperamentul melancolic, introvertit, predispozi ie genetic , suportul social i integrarea social , psihopatologia morbid . Ace ti factori sunt de fapt variabile care determin stabilirea unui diagnostic, i pronosticul de recuperare. Sexul este un alt factor care trebuie s fie luat n considerare, mai exact exist prejudecata c un b rbat poate ndura n mod stoic suferin e mult mai mari ca cele pe care le poate accepta o femeie. Teoria modern genetic sus ine ns c femeia tinde s r spund mult mai bine la durere, datorit func iei sale reproduc toare. Factorii personali sunt deseori respin i ca fiind o justificare a suferin elor resim ite. Sensibilitatea victimei este discutabil , mai ales dac avem n vedere posibilitatea de a mima o suferin mai intens . Din punct de vedere psihologic nu se poate ns nega faptul c anumite persoane reac ioneaz n mod diferit la factori de stimul, durerea fiind unul dintre ace tia. Se va putea aprecia just dac sensibilitatea acesteia este fundamentat , pe baza fi elor de observa ie din dosarul personal, pe baza istoricului medical al unei persoane. Prin urmare, situa iile excep ionale, ale unui individ care nu are un istoric medical care s arate o sensibilitatea nu va putea sus ine c brusc durerea resim it este dincolo de orice putere de imagina ie. De asemenea, dac se va observa c istoricul medical este unul deosebit de nc rcat pentru o persoan tn r , i aparent clinic s n toas pn n momentul v t m rii, pot exista suspiciuni asupra unei st ri de ipohondrie, care l face pe pacient s exagereze orice disconfort. Aprecierea se poate face prin utilizarea unor adjective care s urce pe o scar a intensit ii de la nul, minim, foarte lejer, moderat, mediu, semnificativ, important, foarte important i excep ional. n Fran a se utilizeaz baremul realizat de doctorul THIERRY n 1956, unde de la list de traumatisme clasice, practicianul poate s indice intensitatea durerii n cinci grupe28. Metoda de stabilirea mai poate fi cea a unui tabel cifrat, de la 1 la 7, metod care permite o ra ionalizare a durerii. Evaluarea durerii apar ine expertului, dar aprecierea pre ului durerii este n sarcina judec torului. Magistratul este cel care va aprecia suma care este indemnizat victimei. El nu este legat de nici un barem, de nici o formul , nici de concluziile expertului. Totu i decizia nu poate fi arbitrar , mai mult nu poate s nu in cont de practica altor instan e. Durerea fizica i mental sunt deci dou fe e ale aceleia i monede. n cazul abord rii personale, un rol central l are expertul, fie el medicul legist sau psihologul care va trebui s determine valoarea daunelor morale n func ie de costul social psihologic, i economic al daunelor asociate cu v t marea psihologic . Dac se abordeaz un criteriu func ional, instan a va chema un expert pentru a stabili clar modul n care suma va servi ca just compensare. Cealalt abordarea este cea func ional a compens rii suferin elor ndurate, care are n vedere faptul c prejudiciul nepecuniar este calitativ diferit de pierderea suferit ; nu exist un mijloc de a stabili schimbul pentru fericire, iar evaluarea monetar a prejudiciului nepecuniar este o problem
Grupa 0 corespunde unei dureri practic inexistente. Grupa 1 corespunde durerilor pu in importante care nu necesit un tratament analgezic specializat. Grupa 2 este cea a durerilor medii sau modeste care corespund leziunilor ce necesit tratament temporar cu analgezice. n grupa 3 sunt durerile puternice resim ite, care ori necesit n primele 24 de ore medicamente puternice analgezic, ori durerile sunt medii, mai mult din grupa 2 dar se prelungesc peste 15 zile. Grupa 4 este cea a durerilor necesitnd substan e puternice. n Fran a pentru un pretium doloris lejer se aloc n perioada 19851990, ntre 2000 i 5000 de franci. Pentru un pretium doloris jejer 3000-6000, moderat 6000-15.000, peste mediu 15.00020.000, pretium doloris important 25.000-45.000, pretium doloris excep ional de la 50.000-100.000 de franci;
28

filozofic , mai mult dect una legal sau logic . Nici o sum nu poate oferi o retribu ie pentru o pierdere, iar faptul c nu exist un criteriu obiectiv de a stabili translatarea prejudiciului nepatrimonial cum sunt suferin a, durerea, n suma cu titlu de compensare se subliniaz exact acest lucru. Abordarea cea mai bun este cea func ional care n loc de a ncerca s pun o valoarea pe pierderea fericirii, ncearc s ofere o just consolare pentru ne ansa individului. Consolarea este n acest sens modul n care poate s l ajute pe cel v t mat s se bucure n continuare de via , a a cum ar fi f cut dac nu ar fi fost victima unui prejudiciu. Aceast abordare este una ra ional avnd n vedere modul n care se poate oferii compensarea pentru prejudiciul, care const n pierderea unei posibilit i de a se bucura de via n mod normal29. Sub aceast abordare se ridic dou ntreb ri: care este pierderea reclamantului i de c i bani are el nevoie pentru a i se acorda aceast consolare? Prin urmare vedem c a a cum este i n sistemul nostru de drept se abordeaz func ional daunele morale, adic numai n m sura n care ele i pot atinge scopul. Curtea va ntreba deci ce scop util va avea suma acordat cu titlu de daune morale. Accentul trebuie s fie pus pe suferin a, nu pe maladia psihic . Victima este inut n continuare s dovedeasc c prejudiciul este cert, personal, direct. Cum legea nu distinge n func ie de tipul daunelor care se pot cere, este firesc s consider m pe baza aceluia i principiu, c orice prejudiciu trebuie s fie reparat, indiferent de gravitatea sa. Modul n care se poate demonstra leg tura de cauzalitate depinde de sechelele imediate ale incidentului, dar din cauza specificit ii sistemului nervos este dificil s punem ca efect un singur eveniment. Prejudiciul emo ional este unul special, iar modul, perioada n care se manifest arat faptul c avem de a face cu complexitatea sistemului psihic uman. Modul n care mecanismele de ap rare reac ioneaz la stimuli i viteza r spunsului sunt diferi i. ocul, sau trauma psihic poate s apar dup o perioad de aparent normalitate a func iilor psihice. Atunci cum se mai poate dovedi caracterul direct, precis, al prejudiciului? Instan a poate s ofere desp gubiri numai dac , consider c se face n mod clar dovada unui proces, sau o evolu ie treptat a prejudiciului pe baza lan ului cauzal. Trebuie stabilit n concret modul n care fapta a fost cea care a determinat, sau care a contribuit n mod necesar la prejudiciul afectiv30. n ceea ce prive te compensarea suferin elor asociate cu SPT, avem de a face cu pierderile s n t ii mentale care trebuie cuantificate. Aceast discu ie se va axa mai mult pe calitatea vie ii, pe v t marea care este asociat cu SPT. Este foarte greu s descriem pierderea s n t ii mentale care este suferit de o mam cu atacuri de panic , ce avea cinci copii i care n urma unui accident se g se te incapabil s mai conduc . Ea va trebui s aib grij de familie n timp ce are aceste atacuri de panic n care se teme c ea va muri. De i este extrem de greu s transpunem aceste probleme referitoare la calitatea vie ii n valori monetare nu se poate nega c exist costuri sociale i psihologice substan iale. De i costurile directe sau indirecte exist , doctrina le nume te n general costuri care compromit calitatea vie ii. Calitatea vie ii este o no iune centrat pe individ, pe viziunea lui asupra lucrurilor care sunt importante n via a sa. Aronson a dat o defini ie a calit ii vie ii bazat pe 4 domenii : y pe func ionarea fizic ; y boli i tratamentul acestora; y func ionarea psihologic ; y pe func ionarea social . Arson recomand s i fie al turate i domenii de func ionare ca cel sexual, al somnului, nv rii, care pot fi relevante n func ie de tabloul clinic al victimei. Nu exist studii care urm resc clar modul n care SPT afecteaz calitatea vie ii, dar n genere se consider c o real abordare se poate face pe baza unor studii clinice i chestionare auto aplicate. Costul social al unei astfel de traume psihologice va avea n vedere statutul marital, parental, probleme din via a afectiv sau de la locul de munc 31. n func ie de specificul infrac iunii, victima poate s prezinte o gam larg de tulbur ri, de
Cazul Andrews 1978, Curtea Suprem a Candei, p. 261; O decizie a Cur ii din Canada pare a sus ine aplicarea acestui principiul al dreptului civil. n cazul Beccham, tribunalul a f cut distinc ia ntre o persoan care n momentul incidentului sau imediat dup , sufer un oc care antreneaz un prejudiciu afectiv, i o alta, care devine afectat imediat, dar f r elementul ocului. Se face astfel o distinc ie ntre prejudiciul moral, care decurge din evenimentele care fac parte din incident, i cela care poate s survin dup ce victima este n procesul de ulterior, observnd schimbarea vie ii sau a corpului s u; 31 Exist i alte suferin e psihologice care sunt corelate SPT, mai exact se consider c exist o predispozi ie spre depresie, iar unele studii clinice ca cel al lui Kessler, Sonnega, Bromet, Hughes, Nelson din 1995 relev c ntre 40- 50% dintre
30 29

exemplu: copiii, victime ale incestului, devin incapabili s comportamente sexuale aberante32. IV. Concluzie

aib

rela ii tandre, sau prezint

Ca i concluzie, a acestui referat ne propunem s subliniem cele mai relevante aspecte ale temei. Astfel, modul n care se stabilesc daunele morale ca prejudiciul psihiatric sau psihologic este un domeniu de grani , sau mai exact ntre psihologie i drept civil. SPT este o stare unic a s n t ii mentale ca i una dintre pu ine boli care se definesc prin cauza lor: agentul traumatic. n consecin , nu ne surprinde c SPT a devenit una din cele mai comune boli n litigiile civile, dac nu de la noi din ar , n mod clar din str in tate. Observ m c tendin a general a legiuitorului, na ional sau european, este de a obiectiviza evaluarea daunelor nepatrimoniale, de a le l sa n sarcina legii i nu a judec torului.. La nivelul comunit ii europene se ncearc stabilirea unei pozi ii comune asupra rolului medicului expert n stabilirea cuantumului daunelor, dar i asupra a ceea ce poate nsemna expertiza din punctul de vedere economic sau financiar asupra victimei. Recunoa terea importan ei prejudiciului moral i a unui sistem clar de evaluare ar trebui s stea la baza oric rui proiect de reformare a r spunderii delictuale33. Dat fiind diversitatea sistemelor i a procedurilor diferite din toat Europa, ncercarea de a armoniza probleme ca dovezile medicale, defini iile suferin ei psihice i criteriile lor, sunt dincolo de limitele unei dezbateri doctrinare, fiind vorba de o tendin de a obiectiviza modul n care se stabilesc daunele morale.

indivizi au i depresie. O mare propor ie dintre indivizii cu SPT au i tendin a de a apela la alcool dup ce sufer evenimentul traumatic, sau de a consuma substan e interzise. n cazuri mai grave se nregistreaz i tendin a de a avea gnduri suicidale. Cu privire la func ionarea social se constat c 3 din 10 indivizi vor fi omeri n perioada urm toare a evenimentului traumatic, lucru care se poate datora fie cauzelor psihologice sau chiar din cauza modului n care func ionarea sa este tulburat . Mai mult, acela i studiu atrage aten ia c dintre cei care vor r mne angaja i, vor avea veniturile reduse n compara ie cu perioada anterioar , lucru datorat odat diminu rii puterii de a muncii i pe de cealalt parte chiar a st rii de oboseal caracteristic . n cazul n care victima este nc n perioada de formare profesional sau educa ional ea va ob ine rezultate inferioare, cantitativ i calitativ, lucru determinat de interferen a traumei cu educa ia ; 32 Studiuc realizat de Mezey, G. C.& Taylor, P. J. (1988), Psychological reactions of women who have been raped. A descriptive and comparative study British Journal of Psychiatry, 152, 330-339: Stresul post traumatic devine evident n cazul copiilor, dac ace tia au peste 5 ani n momentul n care au fost victimele unei infrac iuni. Studiile arat c ace tia prezint anxietate, co maruri, amnezie, comportament care mimeaz scena traumatic . Studiile arat c ntre 30% i 70% dintre copiii victime ale incestului prezint o form de stres post traumatic. Studiul longitudinal arat c n cazul violului majoritatea femeilor prezint simptome ale SPT n primele 3 luni de la incident, iar riscul sinuciderii este de 3 mai mare la victimele infrac iunilor sexuale. Instrumentele de studiu folosite la nivel mondial pentru a stabili consecin el e psihopatologice specifice sunt diverse, putnd fi autoadministrate sau hetero-administrate. Men ion m n primul rnd CAPS Clinician Administred PTSD Scale, PTSD-INTERVIEW (PTSD-I) folosit i de Brunet n Fran a, instrument cu 25 de itemi i 7 nivele. Scala Horowitz sau Impact of Event Scale-Revised are 22 de itemi i 3 nivele ale stresului posttraumatic: intruziv, evident, hiperactivitate neurovegetativ . Un instrument autoadministrat este PCLS sau Post Traumatic Check List Scale. Cu privire la func ionarea social se constat c 3 din 10 indivizi vor fi omeri n perioada urm toare a evenimentului traumatic, lucru care se poate datora fie cauzelor psihologice sau chiar din cauza modului n care func ionarea sa este tulburat . Mai mult, acela i studiu atrage aten ia c dintre cei care vor r mne angaja i, vor avea veniturile reduse n compara ie cu perioada anterioar lucru datorat odat diminu rii puterii de a muncii i pe de cealalt parte chiar st rii de oboseal caracteristic ; 33 D. Mazeaud, La lsion dun intrt lgitime juridiquement protg condition de la responsabilit civile, Chronique, 1954, p.39.