Sunteți pe pagina 1din 33

F-15 EAG LE

UN CONCEPT MODERN DE EDUCATIEtehnicii nu a fost mai
ca n prezent. n
ntreaga lume, fluxul
nal tinde capaci-
tatea actualelor sisteme de pre-
lucrare, asimilarea volumului de
aflat n
pune n dificultate cele
mai moderne sisteme de
mnt de Pe de
parte, dezvoltarea
a cre-
din ce n ce
mai sporite de n prac-
de pentru ridicarea
nivelului de trai material spiri-
tual al omenirii, dar
dintre cele mai aberante, puse
n slujba distrugerii n
pentru nimicirea nici o spe-
a pe ntr-a-
a ajuns la nivelul la
care s-ar putea, printr-un act
lipsit de orice se di-
ntreaga
orice
de pe planeta Dar
este o alterna-
mpotriva toate
popoarele, toate l ubi-
to?re de pace.
In timp, pe
plan sau mondial pen-
tru a face exploziei informa-
ti onal e _ sint mul tiple si com-
plexe. In intreaga I me se fac
exoeri e pr JI ri c ir
-eE:3 ,e-SLE: s e -- J
marele decalaj de dezvoltare
particulari-
specifice din diversele
Problema este,
ea oferind obiect de
studiu cercetare pentru orga-
nele specifice inter-
Nu este mai
acest domeniu, vi-
znd n primul rnd gene-
atit prin prisma consecin-
imediate ct ca efect pe
termen ndelungat, cu
dintre cele mai profunde pe plan
politic, social economic, sen-
programul
ilor de tineret din ntreaga lume,
fiind n organismelor co-
pe plan interna-

O ce se ma-
pe plan i nfo anal
educativ este aceea a
rii timpu lui liber pentru realiza-
rea unor care, pe
latura lor
multiple formativ-educa-
tive. Problema are o
cu atit mai mare cu ct,
unor programe sociale destinate
n primul rnd tinerilor, timpul li -
ber disponibil este n
n paralel cu spor irea
di n ce n ce mai a

Print re acest e preocup(iri se
odeli smul, aj uns ac-
tualme e 12 si pe plan inter-
na I al 'a de ac I a e e
cu totul familie
zarea tinerilor cu fapte rei
din trecutul prezentul:
triei noastre, din ist ori a civili;
umane, cultivnd
geniozitatea creat ivitatea E
a tinerilor, pe fon dul
. implicite a pregi
rii lor profesionale.
Nu este deloc ,
tul ntr-o ca a noas
cu o dl
voltare
modelism a n ul
vreme o ampl oare deose::
Dealtfel, n ulti ma (
ce n ce mai multe studii let-
logice se pe -
deie, din ce n ce mai mul e !
economice se realj zei
cu ajutorul unor modele 5
miniaturizate. C::
plexitatea economiei noast'e .
cad rul fertl ;; '
tru dezvoltarea acestui dorr:: -
care, la r ndui est e din c e
ce mai implicat i n reZDI. :;'
unor probleme de stringenca i
tualitate, ridicate cu de se::l
de actuala de 2',
prtme energie.
In ansamblul 1--
a
din pat ria noas, ' 3.
ndrumarea 5 ' -
larea e-
delis .
in cadrul sp r..
al e Dac ada 5
a i a
al Pio-
ar, Consiliul Uniunii Gene-
3 Sindicatelor la organiza-
5 la de
a acestei 1n 1983
rganizat peste 1 000 de
ri locale la cele patru
- aeromodeli sm, navo-
sm, automodeli sm ra-
modelism -, 30 de con-
-i 7 concur-
ublicane la care au parti-
sute de mii de
in diferite stadii de
;; un numeros public. Pe
efortu ril e
=-:Ior ro-
au fost prin nu-
medalii de aur, argint
Romnia 6
mondiale, titluri
pioni mondiali la aero-
pe alte rezultate
bile:
Jrmare a cres-
a de modelism,
" resu l'ui deosebit de care se
-s n rndul tineretului dato-
: ecificului impus de acest
=:: ncepnd cu
. an, Comitetul Central al
- I Ti neretului Comunist va
n supl i ment trimestrial de
,: sm al rev istei "Tehnium",
sa sti muleze, i n spiritul in-
or formu-
: e secretarul general al
':Jl ui, Nicolae
activitatea de ie
a t inerei gene-
de tineri a
""ai noi cucer iri al e
-oasterii umane, cultive
-" tul dragostei de
=: : - e de pa .Id s' o
prezinte mari-
nei , industriei de transport uri te-
restre prin unor reali-
tehnice implicate n anumi te
momente ale istoriei noast re, fa-
miliarizi ndu-i pe ti neri cu faptele
de gl or ie din t rec utul patriei , cu
remarcabi lele teh-
ni ce ale poporului romn.
Un loc aparte l va ocupa pre-
zentarea, i n cadrul suplimentu-
lui , a unor actual e ro-
in domeniul
al marinei industriei de auto-
mobile, demonstrndu-se impli -
cit nivelul de
realizat de industria
consfructoare de ma-
imensul creator
de care dispunem, fer-
t ilizat de programul de dezvol -
tare
conceput realizat de partidul
nostru n ani i sociali smului . Se
vor selecta, cu acele
ce se constitui e ntr-un
simbol al tehnologi ei de virf pe
plan vor fi date,
acolo unde este cazul, detalii
tehnologice, probl eme const ruc-
tive ce s-au ridicat s-au solu-
de
performante deosebite real izat e
n cadrul
Cum este firesc, suplimen-
tul va dedica un sporit de
pagini de model ism.
Se vor prezenta, de i n ca-
drul unor seriale, artico le de ini-
i n modelism, vor fi date
detal ii n cu
teh nica, procedeel e instru-
ment el e specifl ce fol osite i n
acest domeniu In cest sens va
i facu o laroa pooularizare a
.a t '9' v r de """ 0 :9
privind expe-
a unor cercuri,
de in diverse
domenii, st imul nd pe
cale la t ineri interesul pentru
frecvent area acestor forme de
acti vitate n
ti mp, revista va i nforma
iubitorii modeli smului despre re-
zul tatele in
de modelism, despre
perf ormantele deosebite reali-
zate de cei cu n
acest domeniu , reali z ndu-se
un fert il schimb de
i dei . Activit atea
de modelism n special parti-
ciparea n
vor f i
pe larg prezentate n supliment,
pe cale la o
mai a rezulta-
tel or de tineret de
peste hotare, la consolidarea
sent i mentelor de pri eten ie ntre
tinerii din int reaga lume, la crea-
rea unui cl i mat de
cooperare pace ntre popoare.
Supl i mentul de modelism al
revistei "Tehnium" este destinat
t inerilor, fiin d, in timp,
real izat de tineri . Dori m ca
i n paginil e suplimentului se
gndirea, sentimen-
tele tinerei
din patria fie
pe cale i n ca-
pacitat ea de a tinerilor,
f i e stimul ate inventivitat ea
efort ul de
nare de a
contri bui activ la rezol varea
un r probl eme economice de
actualitate.
j n acest cont ext se vor pu-
bl ca cu prior: a e acel e ao ca-
niindu-se aport ul de origi nal itate
a sarcinile econo-
mice rezolvate prin acestea.
Subl iniind responsabi litatea ti-
nerei de a pen-
tru folosi rea n scopuril e
umane, in
supli ment se vor prezenta
tehnice mi li tare ce de-
spiritul umanist al
reli efnd enormele ab-
surdel e chelt uieli materi ale
spirituale care au adus tehnica
de distrugere i n la un nivel
de neegal at , din ne-
fericire, de nici un alt domeni u
al umane.
i n acest fel
supl iment ul va on ora va
scoate n de
pace a t inerei din
Romnia fiind un me-
sager peste hotare al
de mare ampl oare ale t ineretul ui
romn consacrate luptei pentru
destindere pentru
dezarmare i n primul rind pen-
tr u dezarmare pentru
eli minarea tuturor focarel or de
tensiune confl ict di n ntreaga
lume, contribuind la Instaurarea
unei atmosfere de
pace.
Acum, la nceput de drum pu-
bli cisti c, fii nd sntem
n asent imentul tuturor ti nerilor
iubitori ai modeli smului, ti-
nerei pe
sura exigen}elor pu-
bl icul ui citi tor, succese rn activi-
tatea de
n slujba
ideal al partidu lui statului
nostru - rid icarea pe noi culmi
de progres c i vi l i za e a
Rom"'iel s c'al s:e
I
I ,
NAVA DE LINIE TIP "ROVINE"
o a industriei navale
NAVA DE LINIE TIP "ROVINE"
o a industriei navale
de ION
ION MURGESeU
grele de 250 150 mm, parte
din numeroasa de cuirasate
pasiunii sultanului Ab- .
dul Aziz pentru astfel de nave. Pre-
lor n preajma izbucnirii
lui n zona a fluviu-
lui, ntre cerea
rata lor anihilare.
LUFTI GELIL . s-a oferit singur n
ziua de 11/23 mai n gura
F.V. DUBASOV
loviturilor artileriei ruse de
malul stng s-a scufundat a 3
HIVZI RAHMJl
malul
10 km n amonte de a c<l
distrugere a constituit una din cele r
frumoase fapte de arme ale
Marina avea din vrei
torpile de ntr-un depozit la
ghina. Dar a trebuit improvizezi!
grupare de n care RJl
DUNICII, i s
XENIA, o veche por
DZIGIT sosite
calea Cu aceste Iocc
nentul rus de F. V. Dubas,
aflat pe AREVICI, a navigat n no.
tea de 13/14 mai 1877 pe Ghe
tului, apropiindu-se pe de
vele otomane aflate la - HI\
RAHMAN, monitorul FET-UL-ISU
vaporul KIUGI ALI. La bord se al
trei romni: maiorul de .
Murgescu - copilot de
pe comandamentul rus -, meCi
cui pilotul.
"Cerul era acoperit cu nori, '
noaptea nu era cu totul
unei lumini slabe de s
nea raportul lui Dubasov ,,(. .. ) orde
lui (comandantul XENI
n.r.) urmeze ne ndreptar
A.1. ION MURGESCU
grele de 250 150 mm, parte
din numeroasa de cuirasate
pasiunii sultanului Ab- .
dul Aziz pentru astfel de nave. Pre-
lor n preajma izbucnirii
lui n zona a fluviu-
lui , ntre cerea
rata lor anihilare.
LUFTI GELlL . s-a oferit singur n
ziua de 11/23 mai n gura
F.V. DUBASOV
loviturilor artileriei ruse de
malul stng s-a scufundat a 3
HlVZI RAHMJl
malul
10 km n amonte de a
distrugere a constituit una din cele 1
frumoase fapte de arme ale
Marina avea din vrei
torpile de ntr-un depozit la
ghina. Dar a trebuit improvizezi!
grupare de n care RJl
DUNICII, i 5
XENIA, o veche pOl
DZIGIT sosite
calea Cu aceste locc
nentul rus de F, V. Dubas,
aflat pe a navigat n no
tea de 13/ 14 mai 1877 pe Ghe
tului, apropiindu-se pe de
vele otomane aflate la - HI\
RAHMAN, monitorul FET-UL-ISU
vaporul KIUGI ALI. La bord se al
trei romni: maiorul de .
Murgescu - copilot de
pe comandamentul rus -, meCi
eul pilotul.
"Cerul era acoperit cu nori, '
noaptea nu era cu totul
unei lumini slabe de s
nea raportul lui Dubasov ,,(. .. ) ordc
lui (comandantul XENI
n.r.) urmeze ne ndreptar
A,1.
I 1
spre monitorul cel mai apropiat, care
se la o de 130 m (. .. )
Era ora 2 1/ 2 dimineata. Cu tot zgo-
motul motorului nostru, nu n-
tmpinati de oamenilor de ve-
ghe dect ce
tate din ( ... ) Monitorul la care
fixasem era sub presiune, tunurile
sale di napoi nu-mi puteau face mare
In lo-
vesc distrug mijloacele de propul-
sie. Prevederile mele se (. .. )
La apropierea o dina-
poi deschise focul. Trei din proiectile
trimise vreun efect, dar nainte
ca al patrulea fi tras, ajunsei
vas, n babord, I izbii cu
drul meu ntre centru pupa, putin
naintea etamboului. Apa se pe
flancul monitorului mi acoperi
lupa. Cteva proiectate
la 40 m Natura celor
pe T AREVICI ne apreciem
efectul exploziei produse se ntin-
sese la puntea navei. Echipajul
monitorului, a parte dinapoi se
afunda cu ochii, trebui se re-
fugieze spre prova. Apa inundase
lupa spre a asigura salvarea oameni-
lor mei, a trebuit ntrebuintez pompa
cu aburi de la bord. In acest moment
monitorul, pe scufundat, re-
deschidea focul ordonai lui
kov dea o ( ... )
(. .. ) Acest ofiter, apropiindu-se atunci
repede cu sa de inamic, l izbi
napoia turelei ( ... ) care fu
cam la 6 m de ... )
( .. . ) Ca ntia efectul exploziei
fu teribil, cum se putu judeca la
examinarea mobilierului
cabi ne lor, care, azvrlite n aer,
pe XENIA Atunci, nemaiputnd
trage cu tunurile, viteazul echipaj al
monitorului armele ne trimise
o ploaie de gloante."
Cele atacatoare, dintre
care RANDUNICA aproape
cu api!, s-au degajat destul de greu, dar
dimineata ntreaga s-a ntors la
Din HNZI-RAHMAN, cu totul
scufundat, nu se mai vedea dect pavi-
Iionul de catarg, luat mai trziu de ofite-
rii
ofiter romn, pi -
lot romn, mecanic romn ... contributia
era simtitoare la glorioasa
actiune de fIotila locotenentu-
lui rus de Dubasov.
"Snt mndru de voi de ntreaga
avea tarul decornd
pe Dubasov pe cu Crucea
"Sf. Gheorghe"; Murgescu avea el
Ordinul "Sf. Vladimir"
"Steaua Romniei".
Efectul moral al actiunii s-a
n rezultatului material:
n luna ce a urmat, la la
tov, la Mecica, monitoarele
s-au retras ori de cte ori au din
nou . torpiloare.
RANDUNICA a fost f10tilei
romne n partea a doua a campaniei,
ce trupele au trecut toate
A fost la instalarea
podului romnesc de la
gura (Corabia) remorcnd pon-
toane, porbere trecnd peste
avangarda trupelor romne. Apoi, m-
cu alte BUCUR
SAGEATA, a ajutat la mutarea podului
de la Corabia la Turnu
nnd protejeze mpotriva unui even-
tual atac din partea nave lor
aflpte n amontele fluviului .
Tn septembrie 1877, vremea rea a
toamn.ei . ducnd la demontarea podului ,
tot RANDUNICA surorile ei au asi-
gurat mai departe transporturile peste
fluviu legate de armatei ro-
mne din Bulgaria: transporturi de pro-
vizii , aducere de prizonieri, re
de pontoane cu materiale. Cu
alte cuvinte, pe deplin dato-
ria" ca a f1otilei, care -
zboi - s-a dezvol ta t moderniza t re-
pede.
aproape Ratruzeci de ani de
activitate RANDUNICA se nve-
chise 11j.I mai figura pe lista navelor
militare la
Galati n 1900, cnd a fost pun n-
cu o care
asigure un trai mai bun personalului de
bord, nu mai putea fi o terpi-
loare. Progresele torpilei autopropul-
sate (datnd din 1868) tor-
pila de iar pentru ce
se n vederea
tii nationale Romnia nu
se mai pe cu cteva
mici nave ci cu o
alcatuita din patru moni-
toare cui rasa te opt vedete anume an-
trenate la lansarea torpilelof. ..
s-a din nou apel la
trna RAf\lDUNlCA, ca la alte
CATlNA BUJORESCU - re-
chizitionate de la Serviciul hidraulic - ,
pentru o de atac
de noapte ce trebuia la lovirea
monitoarelor austro-ungare coborte pe
pna la Rusciuk (Ruse). Planul
avnd la idee a
surprinderii de marina japo-
n noaptea de 8/9 februarie 1904
la Port Arthur, prevedea trimiterea la
atac a de la Giurgi u
notificarea la Viena a de
Cele trei nave au fost nzestrate
cu torpile automobile n sche-
lete de tuburi din lemn ce urmau fie
la n borduri.
Comandantii - locotenent
comandorul P.
A. Negulescu (RANDUNICA)
locotenentul A. Gheorghiu (BUJ O-
RESCU) - erau hotariti ,
dar matenalul improvizat nu avea
n mdsura
In noaptea de 15 august la orele
21,30, au din Giurgiu. Era
ntuneric Se l reau bine lumi-
nile portului Ruse. O serbare avea loc
la bordul monitorul ui BODROG,
care, nspre firul apei, era acostat un
cu pe care se
mUZIca "bufetul" petrecerii.
Mai RANDUNICA a luat o
naintea celorlal te planul de
actiune prevedea un atac simultan, n li-
nie de relevment, fiecare urmnd
lanseze de la 300- 400 m asupra unei
tinte diferite.
Ajuns la distanta la care siluetele na-
velor adverse au prins suficient contur,
Negulescu ,,Aten-
tie' Foc!"". Dar pleac<l numai torpila
din tribord,
n tubul improvizat.. O explozie puter-
de iumul gros al unui in-
cendiu, escadra
Torpila a lovit cu motorinA, care
a luat foc. RNDUNICA dero-
spre malul romnesc.
celelalte dar mai de departe
a vedea distinct tintele acoperite
de fumul incendiului. nime-
cheiul. Marinar ii austr iec i au
aprins proiectoare au deschis un foc
puternic cu armamentul secundar n-
spre firul apei, identificind una din
: 'ii
. ;::..
.U
. :1
. ...
:-
III c
Ql III O
.5 Qliiilll Ulii
OIEuN-=
C;::..:tQl:lOl

I
'It
I ,
lupe pe cnd deroba.
atac, urmau fie
la malul romnesc pentru a nu
expune personalul jertfe de prisos.
Dar RANDUNICA, ser
gentul nu sa ndurat lase
nava fie A cerut a primit
voie de la Negulescu se n
la ncerce o
napoi la Giurgiu. Ceea ce a
izbutit, de mecanicul Patrichi, cu
care a ajuns sub foc la
unde, de
curent RANDUNICA sa n
tors o napoi ...
Atacul nu avusese rezultatul material
dar cel moral a corespuns ce
lui din 1877. Monitoarele austro-ungare,
cinci la au plecat n
din Ruse ce au
bombardat Giurgiu, sau retras cu
80 km n amonte n canalul Belene din
sudul ostrovului Persina, unde aveau
mai din timp o provizo
rie.
1877!... Ruse 1916!. ..
porturi pe fapte de arme
de care se numele RANDUNICII.
Oare acest nume nu ar merita fie,
ca cel al bricului MIRCEA, perpetuat
cu mndrie de marinarii romni?

Pentru iubitorii de precIzie isto-
povestea se ncheie cu
cteva
1. Ce rol a jucat maiorul de
Ion Murgescu n din noaptea
de 13/14 mai 1877?
Murgescu, ce predase na
vele retrase pe Prut marinei ruse,
. ,
mas pe statul major al .ge.
neralului Zimmennan, care comanda
trupele trimise n zona Ca bun
al a participat la n
tocmirea planului de atac a la
bord pe locotenentul Dubasov care
conducea Ceea ce nu.
scade cu nimic meritul lui Ion Mur
gescu, care dealtfel a ajutat pe meca
nIC, ce avusese mna n mane
vrarea pompei pentru evacuarea apei
n explozie.
2. Nava era un monitor sau
o de mare? Se chema DUBA
SElFI sau HNZI RAHMAN?
izvoarele rusoromne asu
pra pe din 1877-1878
nu 'in de
monitoare existente pe fluviu la
nceperea (sar nu
au fost mai mult de cinci monitoare sau
canoniere fluviale' de fier 10' cano
niere de lemn), este cert att LUFTI
GELIL, ct HNZI RAHMAN au fost
aduse de la Sulina la la nceputul
la 19 aprilie/1 mai. Erau
nave de mare, de tip,
canoniere cuirasate cu turele.
Principalul izvor romnesc - E. Bo
tez, N. pe
M. 1905 - denumirea
de HNZI RAHMAN pentru monitorul
scufundat alte izvoare mili-
tare ruse romne, ntre care C.
Ciuchi, vorbesc de DUBA SEIFI sau
SEIF.
Precizarea se n is-
toricul oficial otoman, de unde
DUBA SEIFI era un monitor, diferit
de HNZI RAHMAN, mult mai mic
(512 t), construit n turcesc
Tersane nu n ca HIVZI
RAHMAN. Utilizarea lui C
Ciuchi (1905) ca izvor documentar ex
clusiv a dus la numelui de
DUBA SEIFI n ulterioare, ac
centund confuzia.
3. HNZI RAHMAN a tras trei lovi-
turi cu tunurile grele asupra
RANDUNICA (T AREVICI) atunci cnd
s-a dat alarma la bord?
Nu, desigur, a folosit artileria se
o dinspre pupa ra-
portul lui Dubasov, probabil de calibrul
152 mm. Turela cu cele piese
grele se afla spre prova.
4. Mai este, de ase
menea, comportarea peJsonalului ro
mnesc aflat la bordul RANDUNICII n
noaptea atacului de la lu-
crarea amiralului N. Negrescu ("Istoria
marinei romne", 1905, n manu
scris la Biblioteca Academiei RS.R.), la
bordul se mai aflau, pe
maiorul Murgescu, mecanicul
Pavel , care a avut mna la ex
plozia minei, pilotul Constantinescu
fost sergent major n vechea flo-
care, cu
lemne pe bine

5. De ce pentru atacul de la Ruse
(15 august 1916) sa apelat la un mate
rial improvizat nu s-au folosit vede
tele fluviale antrenate n de tor-
pile?
In cadrul planului general de ope'
escadra de (monitoare
vedete) trebuia sprijine flancul ar
matei de uscat din Dobrogea la capul
de pod Turtucaia. Pentru aceasta, se
instalase defensiv la ostrovul Calimok,
unde fusese un baraj transver
sai de mine pe fluviu. Aducerea vedete
lor la Giurgiu ar f. :
adversarului.
ntre Turnu-Sever.:- -
sub _
tate a IT,""
ganizat atacul de - :;

6. In atac sa

BU JORESCU <-
doua zi (16 augus:
giu) de bombardc.-
austriece. Ulterior ::
tnd la S.
numirea
7. Unde cu .
torpilele de
timpul
Primele
n marina -
ate n Marea Bal .
raiului G. 1.
nele au fost elabo2.-= -
torul 1. E. Alexanc::
ginerul B. S. Iacoc
deplin al experien' -.
ducerea lor n do == ' ='
de re -
sub comanda
1. Tudor.
C. CIUCHI - ,.15, 0
1905
E. BOTEZ, N. KIRrr- -::.,
pe i n
S. TERESCENKO.
"Histoire de ia '
M. -
lelor puncte pe O
1943
N. STOICESCU - _i'""
pe 19':
H. SOKOL - .. La
groise dans ' Ia
1914-1918", 9.::.:
D. R, JOUAN -
1932
D. NICOLAESCU,
la i
1979
C, -
RNDUNICA, 18-:.-
5/ 1977
C. - _
n&fti", Ed. Spor- - _
C, - -
Ed. Sport-Tu ' 5 -
HOBART -
ilIe", 1882
REVISTA "SUDOS -:
nr. 8/1977, 1. ' SE'
"1'.,.","",,01 o
la scara 1:6 con
tehnic elaborat de
romana de modelism, face
parte clasa automodelelor RCF3.
Este echipat cu motor cu bujie ,,Ra
- 7 cm
1
", dar poate
cu motor )yNVS - 5,6 cm
1
", efectund
respective de fixare a batiu
lui la
(1) se dintro
de duraluminiu, textolit sau fibra
de de 3 mm grosime.
Puntea din (3) este la
. se din de dura
. de 10 mrn grosime.
Fuzetele (4) snt montate la puntea
din cu ajutoml a doi pivoti de 0 4
avnd la partea supe
resorturi din de de 0
0,8 m:n, pentru amortizare. Puntea din spate este de r=
prin cu rulment i.
Caroseria acestui automobil , avnd
forine drepte, se poate executa din
caj sau A.S.S. de 2 mm grosime.
Pe a)(ul din spate se prin file
tare discul de (10) fixare a pi
nionul ui.
Jantele din spate snt filetate pe ax
asigurate cu de M8. J antele se I
cofectioneazi'i din dural uminiu sau ma
erial plastic - teflon - , iar anveiopele
rir, vulcanizare n mat rite sau din dis
uli din cauciuc microporos .
Frina se compune dintr un corp ma
iv de duraluminiu prelucrat la
in piese din de otel de 1
m grosime n de lJ , conform
esenului (11), cu
in ferodou de 2 rnm grosime, un ex
centric o prghie la servou.
O pentru buna
functionare a sistemului de o
constituie ambreiajul.
,narea pieselor componente, conform
desenului, trebuie elasticitatea
.arcului (C) pentru o cuplare a
din (C) de cuva postpi
n:on mic (b). In cazul unei ra
pide accelerarea motorului) se va
inchiqe cu cteva grade V-ul arcului
C ). In caz de necuplare la accelerarea
lotorului, se va proceda invers ;;au _
confectiona un arc din de otel
subtire (0 1,2 mm).
inionul mic (e) se de cuva
bl prin presare cositonre.
(g) se din
te.flon sau bronz, avnd sa fie
iec e
Piesele de radio (re eptorula
mu!atorul ai' preferat SI. V( r rr,ontc.
de plastiC '.A
cu ." rer 'in cauciu,- : cu antena
me izola ti" j;:> ffi.'\S3 a a',to-
Nr.
iesei
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
Denumirea piesei

caroserie
punte

triu nghi elastic
suport motor

ax s pate
disc frna
pentru pinior.ul
mare
dispozitiv de

spate
Cliue IlJl:: uri spate

sarv u pen:ru
servou pentru
ambr I
cutie penl fU recepl ie
re.< rIIer ,. )mbustibi l
p'nlon
'olan oto
-, 3- --c
Buc. Dimensiuni Material
540 x 225 x 3 mm duraluminiu,
placaj
1 2 mm grosime A.B.S.
1 170 x37 x 10 mm duraluminiu
2 Ol
1 2 rnm grosime Ol
2 40 x 20 x 10 mm duraluminiu
3 gros 10 mm duraluminiu
1 270 x 0 12 mm Ol.
1 270 x 0 12 mm Ol
Ol
duraluminiu OL
ferodou
2
2
2 cauci uc microporos

2 mm gio.i me plast ic
dO 4
mr'
,1 ,.3-0,::' mm
16,\"lIt
OI
I ,
I r
1 1 1
'I.- __ .J
IC-'" - -"lI ..,. /1 -
l' ,,,.,1 ./ " 1
1: h / 1 '" I
, I 1'1<-:1 I r./ 1 I
l' , 1 i "":'-J-.
" :, 1 L.i="' --' 1
.... I I
1 1 ,-- I
1 ,1 1 I I
I I '
II r--..:q:::I:'-IJ
,1 1 1
L_J.l
, ,
I
I
I
1 1
1
I
I 1
1
1
I
j = 1
1
1
!
I :'
1
I :'
I -
1
I

I
L-:...L-I= 1
1
L_
I ,
' ' l
Li !
LJ_-
- --
f--
I - -
lJ bI
l!1
.,IL- ,_J,--- ' =----Jfi
\, \\ , --r:.:" _,j :--S_S __ , -: (C,- I '9' 1
u
o::
1--
::J
Z
Q

lLI
U
O
ca
O
lI)
....
O
..... ,-
U::J
23
Uit
C
O
O a.
U UI
- o
C
C! ::J
-.... u_
[l

CL:::
\ \ Lt'> I ",/ ,:j
\ \ \ d) , ,y r, ,
, \ \ Q L_ -U-U------- ,
, \ \ I
----\\
o
<D
LO
\ \
\ \
\ \
\\
\\
\ \
\ \ , \

, I \ , \
I I \
1 I \ 1
1 i \ ,
1 f \ rr!. - - +---j- -
1 I I
1 ! '1 1
I I 1 ,
I I I
1,1 I I
l ........ I I I
I 1 I
! I I
") 1 1
I I
I I '
i

I'-II
,
I
I
I
I
__ J
. '1.,,-
1 I I <
I
1 n I
1 :
1 .Ii L__ - -- -l
\ \' ---J_J ,
\
\ 1----1 I
It' 1- I
\ I ---l I I
\1 I 1--_
il
\ I I __ ...--.:. J
\ I
\ I
\ I
\ I
\
----1
U
o
LO
(Y)

.
1' 1--------
I II I
/ , 1
! 1 I
II + , 1 I

I " o 1 /
I I 1 o 1 /
I I I , : 1/
I , I ,L III I
- -t-- - -- -Jt- '--, - - --1
I 1 I I 1 : III :
I ' 1 I ' I I I
II I 1 , I Ifi I I
I
I - - ---1 I d . I
1 L_ r-r' lr...J.,- .J1
1
1
I \ I I 1 II I I
II \ (\ L _ ___ __ I II
I \ ' ,_- --..1 I
I \ 1' : 1 '
I \ \ : 1
L _ _ __ __ _ \_ -\ -- - - - - i _ J: r
\ \ " 1 ,l--- J 1
'\ r- -l "''''''''''Jl
I yJ I I I \ ' ... ' ...
I [1 \. _J( , ,,,/
I I ) ()

11
<
/
.050
.0' 46
-t-

_ <1 J "4 1
r--
M

,;r
;a ----- /

\\
" ", :
\ \/ {:>'
/ I
\
,/J mI
z 68
_, j l 070 l'
",tii I ! 1:1
- -'
r
hl
t:01l!l,
Randalinat
ax motor
mI
z14
o _L.0 12
,& L-'=>/
11 4>/v
/

14 Modellsm - Supliment Tehnium
CO H"l:E;- - '-
COM, !
compa z; : _ :- _-
nunlor ' J : s : = - , _ -
ju rul a u _ . :: - =
_- :=-: -
t 9 ea cu - _ "o :" _
care _ :::
este j ap u c2 , ,,:
elementel e IL - _. : - -
ziu.
Teava (1) e-5: ; : -
culata amovlb :: :
poate scoate" I . - .:., -.:..,
se foloseau c e -=.' =
pentru : '-.: =- --
Toate arme: _ - " _. _
forjat . Af et ul (3 =-=:" : -
este forma dir 2 --;
ti culate. Cu
asupra a',, -. _
tea
Tunul are. 06: cse--::-
tru manevrat si ci- :" -
n baterie p '-.- _
trase de servan:;
Pentru ,;. , X' _
trucinci lovi tu i. : :.-_-
cu care se tu ma ,, =-= ,--
peste !ncins.E - """2
pentru e" - :
baterie.
Piesa consti tu,= - -
mos exoti c per --. :
este prezen:,: ' . _
tunuri din aceeas i e : :::;
aleturi navale.
Creatorul acestui aparat de zbor,
hnicianul de Filip Mihail, s-a
ut la Cernica n anul 18% ntr-o fa-
de absolvi
. de ucenici, sa angajat ca
la Arsenalul aeronautic de la
unde sa specializat n ope
specifice
construirii de aeroplane.
n timpul primului mondial,
parte din "Rezerva a
, Filip Mihail s-a remarcat prin
ndemnarea cu care exe
diferitelor tipuri de
terminarea a
o vreme la Arsenalul aeronautic
la care a plecat
unde sa specializat la mai
fabrici de avioane a nceput
preocupat de construirea unui nou
de avion.
4 aprilie 1923 brevetul de
. nr. 555929, eliberat de Ministe
industriei franceze
pentru un "avion monoplangiroscop"
pe baza depuse la 19 au-
" st 1922, orele 10, la Paris. Avionul
onoplan giroscop purta numele "La
Paix". iar relua o serie de
e:emente constructive ale avioanelor
aicu Vuia, aripa parasol dintrun
metalic mpnzit, cabina tip gon
trenul de aterizare, transmisia de
"' motor la elice. Au fost suprimate cr
ele de profunzime, rolul acestora fiind
::reluat de sistemul de modificare n
: oor a aripii; ca principiu de
aparatul se apropia foarte mult
aparatul "Vuia" 1, i lipse a
: ' rma de profunzime, care de fapt
a o
Aparatul, numit mai tirziu "stabilo
,: 'an" , pentru stabilitatea sa n timpul
zborului, se n
- legorie a "aripilor a
' or i1Jcita pe inventa-
ri ai timpului. In proiectarea con
unor aparate de acest tip exis
li dej a ale unor constructori
:::ermani, fr ancezi englezi, care reali -
:as eri!> ntre anii 1919 1920 planoare

a unul din primele br e-
e e pentru un aparat de zbor cu mo-
: r de tip Filip Mi
-,.aiI nu s-a bucurat de sprijinul
..or vremii pentru realizarea proiectelor
le. El a fost nevoit timp
: 2 12 ani (1923- 1935) pentru vedea
terializat, prin eforturi proprii cu
. Il.ele particulare, visul.
Intre timp, inginerul german Alexan
.?f Lippisch realizase n 1931 avioanele
,.:) elta 1", socotite a fi primele aparate
J motor de tip
:?re efectuau zboruri efective.
Revenit n Filip Mihail la
Iunie 1927 brevetul nr. 14115 pentru
.
.
,
FILIP
NECUlAI MaGHiaR.
muzflograf
ELENA VOICIlA.
muzflowaf
un nou tip de avion. Din memoriul ane
xat reiese este vorba de o
a proiectului brevetat la
Paris. Aparatul era numit de autor
,,Avieta stabiloplan F. Mihail tip In".
n continuare caracteristicile
stabiloplanului F. Mihail tip JIJ, cum
au fost de inventator n me
moriul depus pentru acestui
brevet:
"Susnumita e un monoplan,
parasol, monoloc. De o origi-
prin particularitate a
nu are Echilibrul longitudinal
depinde de un plan ce e cu in
lateral de ari
pioare, iar transversal de un plan de
o Planul, de o con
se orizontal,
de un format dreptunghiular, cu profil
constant aproape de
unde se compune din trei
Partea e cam
n centrul de presiune de o de
trei V de tuburi de otel, la partea pos
de un montant de
laterale Intre lonjeroane snt m-
preunare cu partea printr-o pa
au capetele lonjeroanelor m-
preunabile cu lonjeroanele cen-
trale, iar n
centre e sustinut de doi n V,
oblici, ranversati de doi montanti de
Consolidarea planului de cor
pul avietei e de
pilotul, cu ajutorul unui or
gan de i poate modifica
incidenta. Demontarea
strngerea planului snt lesnicioase, re
montarea de asemenea, nece-
site un nou reglaj.
Carlingul, de o
format scurt e n
trupat n linii a rmo nioase; se sub
planul aviete i suspendat prin mon
tant i in V. Fiind nc his, bine luminat
confortabil, pllotuJui vizibilitate' l
contra intemperiilor a Iri.
gU1Ul. In partea din e fixat motorul
avnd n elicea. Astfel punctui de
a propulsiune i e sub centrul
de presiune n cent rul
pas ive. Sub motor e o sub fe
e montat de n
interior snt montate: jos palonierul di -
rectiei, sus n centru de gravitate rezer
voarele de combustibil, jos orgapele de
apoi locul pilotului . lnapoia
acest Ula e un solidar
organelor de La partea dina-
poi sus se printr-un plan fix de
de jos se pe o be
chie care
n cazul transportului terestru e
de o cu trenOL
de aterisaj, de o constructie
spre a procura avietei
rrummum de la avansare, ma
ximum de soliditate, e construit din tub
de de triunghiu opus unghiu, na
poia bazei fiind consolidat de un V, la
partea e cu
resorturi reglabile. La centrul bazei un
colier I i
cursa, iar la axe pen
tru snt demontabile.
Organele de comandat aripioarele
snt dar
independent. Comanda aripioarelor e
de un levier vertical, ce
la dreapta la stnga, hind prinsa J'
de o Tot de acest levi{
aproape la partea e fix
perpendicular axul volan ului,
n sens longitudinal care ajutat de l
simplu mecanism inciden
planului. Astfel pilotul, nclinnd levier
la dreapta sau la stnga, echi
brul lateral, iar nvrtind spre exemp
volanul nainte n jurul axului c
De acesta
ind planull
1
MfrtISTERv\'
CO"'f: RCM.VI
evl/e) I/!Jl

B REV ET
D' I NvENTloN
SANS GARANT1E DU
eONTROLWING
FLYI NG
B OAT
UNSINKAULE.
In lhe nir ',,'iil neithcr tall
noI' spin.
Rcani on to tnrbulencc 7.'? ',r
lcss lhan the i..: otl "cl1ti o na!
air )!ane
u I T
c=----------------------------------
D

l -:J
R-A
- - -
----
---
---
1
o
0,5
1m
v
/Jesefl8 de arh. MIHAI ANDREI
1
se diminu' aVle!a intrnd
in picaj.
Direqia c de ' ID palon1er
de aici un mod neobo
sito\" , simplu n r eflexia oricui regio
rea evoi, (iunilor avictei in zbor" .
uocumentare a Muzeul ui mi
Iitar cenh al Fond Diverse 1. Dosar
473) .
Pe baza calculelor ae,odinamice efec-
tuate de inginerul Cristea Constantin,
, n atelierul auto I unui fost maist ru
aviator, Ion Peieilnu, este o
il acestei
D
de. Filip Mihail "Stabiloplan tip
NU. Noul aparat disf1une de un sistem
de glisare a a:-ipii atei de fu zelaj, modifi -
dndu-se a!'tfel centrului de pre-
siune far de centrul de greutate al
avionul ui, pe aici avi onul putnd cabra
sau pica. In ciuda indiferentei manifes -
tate de avionul a zburat pen-
tru pri ma ia 22 noiembrie 1933,
a - 12 face publicitaie in jurul acestei

cum reiese din revista ,,Rom-
nia nI". 11- 12 din decembrie
1934, aparatul a executat primul zbor
ofjcial la 22 aprIne 1934. A. fost supus
apoi pentru omologare, ob-
Certificatul de navigabiiitate nr.
71 din 4 decembrie 1934 avnd indica-
tivul de nmatriculare YR-ACV. Con
foml revi ste. stabiloplanul tip
IV avea urrnatoarele caractenstici teh
nice: <invergura 9 m; lungimea 3,70
m; inaltimea - 2 m; portanta
- 13 mp; motor Scorpion A. B.C. de 35
CP; elice de lemn cu diametrul 1,45 m;
sarc;na de mp - 29,.3 kg; sarcina de CP
- :0,9 kg; greutate gol - 241 kg; ::;u
echipament PIlot, - 140 kg;
greutaie n ordine de _.
teza la sol - :.:.- .
la sol - 7" krr -
m - 127,6 krnih;
103 krnih; vi teza la _ _
krrv' h; timp de urcare
9'25"; plafonul treCE tA;
de decolare - 12-
aterizare - 155 m.
Motorul acest ui apa"::
de pe o re.;:
capacitiHe de 56 1, C<'e?
autonomie de zbor d"
de actIUne de 700
Relatnd primul zbor de onlalogare.
.arul "Dimineata" din 23 aprilie 1<:134
"Aparatul zbura cu o preCl:
:e o care a uimit pe cel
rezenti. Viteza era de
1are. vitezometrul avionetei nu
care
nroa reau de jos aparatul sa realizat o
ez de peste 180 km/ h.
D. Levy (pilotul care efectua zborul
incercare, n.n.) a executat tot felJ.lI
e zboruri n linie dreapta viraje. In
timp s-au apropiat, atrase de CIU-
atenia formei aparatului care zbura,
trei a' !ioane militare Potez. Mica avio-
a d-Iui Filip Mihail zbura mult mai
repede n raport cu avioanele Potez".
La 1 iunie 1934, pilot , Lucien
Levy, a efectuat un zbor
traversnd
Carpatii la 3 000 m altitudine, aparatul
demonstrnd teh-
nice deosebite.
Cu toate succesele de stabi
loplanul tip rv la toate mitinguril e avia
tice la care a luat pa rte ntre
1934- 1935, vremii au inter-
zis, n toamna anului 1935, zborul aces-
- - 1----
tul aparat de
In anul 1937, exasperat de atitudinea
a Filip Mihail,
nu avea brevet de pilot, a ncercat
efectueze un zbor cu aparatul Da-
unui incident minor creat de un
gol de aer , a pierdut con1Jolui aparatu
lui , acesta In urma aces-
tui accident creatorul a cu o
invaliditate
cum am vazut mai sus, Filip
Mihail, inventator de prestigiu ai
ti , ntmpinnd lipsuri greuta
mari, nefiind de forurile oficiale

W\
It "
I \ \
\
o
-1
\
ale vremii, a ani ndelungati, prin
eforturi succesive,
celei mai bune forme pentru un avion
manevrabil , cu performante dev
sebite.
Inventiile brevetate au dovedit valabi
litatea rentabilitatea aparatelor con
cepute de el, demonstrnd preocuparea
pentru patrimoniului
fic tehnic al noastre.
Stabiloplanul tip N creatorul sau,
Filip Mihail, un loc de cin
vte n paginile istoriei aeronauticii romb-

19
PEN R
MO ELISM
De multe ori in acti vi racea de mode-
Ii sm se simte nevoia unor de di-
erlte forme dimensiun i.
Propunem unul bist uri u cu
mul t i ple de folosire prin
ch imbarea ca re poat e lua di
eri t e forme dimensi uni In funqie de

3. - di n duralu-
miniu
4. - execurat di n de arc
de 0,5 mm grosime.
executarea formei dori t e,
[ul se apoi se ascute.
21
l
"
,aS
35
);../..#rl/l l
i :8

Poate fi folOSit i n activi ratea de
roiectare, la corectarea difer itelor
pe desene, ct n activitatea
e a filmelor, pentrU realiza-
ea circuitel or impr imate, la
tc.
in cazul i n care nu dorim sa
-1
di n duralumini u se elo-
lame cu
p tem folosi foarte bine o lam. de ras "' ___ """" _ _ _____ -'
uzata, ce va f! r upta ntr-un mod con-
venabil. O al ea sursa de lame pot fi
aparatele de ras cu partea tai eroar e in-
i n material plastic de tipul BIC.
1-1'
A.re urmatoarel e componente:
1. Corp - executat din dural uminlu
2. speciala. - executata di n
duralumill iu

CUPLAJ ELASTIC
DUBLU CU
BOlTURI
Acest cuplaj dublu este
la unghiuri intre axe.
la 8-10 la
axelor la 1,5 mm. Acest lucru
permite montarea pe pufere
de cauciuc, a batl ul ui motorului,
pierderi de putere, o redu-
cere a zgomotului . Siste-
mul de cuplaj montaj elastic al
motor ului poate prelua event ua-
lele de coaxi al i tate
ia montaj.
Recomand uti l iza rea acest ui tip de
cuplaj pentru mot oare de 5
6,5 cm
J
. Pent ru motoare mai mari,
de 10 15 cm
3
, se va cor es-
di ametr ul se \/a nu-
de la 3 pe f iecare se-
mi cuplaj .
Semlcuplalul axul molorul ui
se va aSigura cu Grower, i ar
semic uplajul axul eli cei c u o
contrapi ulit . Ambel e cuplaj e se vor
mai asigura supli mentar cu cite un
fil etat M 4 x 6.
Saiba de ant renare din cauci uc va
avea o duritate medie de 50-60
grade Shore este recomandabil a
fi prin vulcani zare.
Pent ru modelele de (F 1 V
F 3 V) se poate compensa g reu-
tatea cuplajului pri n co-
a volantul ui. Pentru
modelele de curse FSR, re-
ducere nu mai este greu-
tatea a transmisiei o
pornire mai o
mai in a motorului .
VICTOn HACK
/
;
!
VASILE DEACONU
2 J
120
\
,,;
1.6
\ ,2GAUR! MJ
:Ib)SEMlCUPLAJ . 7. / but.
ma I eri 01 OLe ,5 ef 25
Fil etul semicup{Qj ul w DQZ 1 se expcutd ,in
concordon ta cu axul motorul'.J1
7/1/1( 28 UNF pootp fi c u
hiel tvi 6,3 cu pas 0,9
Modelism - Su liment Tehnium
103
ciooLf 8BUC
ma-re- riai- OLe {S

/')
2/
=1
l
-1:6 ! . .1;6,1
V
Dup a montojul poz. 1. se
'lo r a Si gur a pr:n Seu
Il orre cu c.oSHcr
7'
':.-'
INTI!RMEDIAR'J'
ma ff?ria! OL e 45 ' 5:Jc


- -
" /' ;:
'"
X :.:
-- I
"'. .. J_
SAIBA DE ANTRENARE .; DuC.
mo!erral cauciuc (40-50 9lore )
/-ez isl en f ,r o me; anol
uchirl e oscut ite se 'lor ro tunii
- Poz. l, 2. 3 5 s e vor n/chel a lustrUI (cadmia
--:- n reafizan?o concen tricd t,
=e-_ _ -:.
- ::. : J," .Se: ... - .:':"
. -
- e de irecp;; $;
_ a asigura modelului o 'ur care pe
-.:il ci mai mare. O solutie pentru
da ampenajul orizon
: -re folosirea unui autocnips ;;u
comenzi, una pentru determali
o care modifice un-
-l e directiei ampenajului orizan
:11 momentul cnd motorul se
e.
: de functionare este pre
n figurile A B.
- lipsa unui autocnips cu co-
\Zi , putem unul modificind un
nips Graupner de 6 minute, la
n locul discului original se mon
- - discuri strunjite din duralu-
u. Cotele de a discurilor
. date n desenele 1 2. Discul 1 va
da . determalizarea modelului la
3
2
_ ___ 2/
<::1 Jtf /0.2
-c: ...... :-: :. X'_.2 .. ":)
21..-': '. de arr:-.are . C' :' D iSC
2 va comand direqia prolundoru
printr un singur fir care se desparte in
partea a fuzelajului,
cum se n figurile A B.
Prghia de 4 se confectio
din de otel arc 0 O 8 cu
ajutorul unui Suportul 3,
cu ajutorul se pirghia 4,
se din duraluminiu. Pentru
prinderea suportului 3, se o
in panou'l autocnipsului cu di
mensiunile de 2 x 1,5 mm, care
acesta se va nitui. Discurile 1 2 se
jJrind cu ajutorul piulitei originale, piu-
care va servi pentru armarea au-
tocnipsului. Discul 1 se va regla de
discul 2 la timpul de al mo
torului se va strnge cu piulita. Arma-
rea autocnipsului se face cu o cheie tu
cu hexagonul de 4 mm.
Ing. SIMEON VINTIlEANU
0sc. /:/
o
Sc. 2:/

I
q)

1
<$
I I I

"-'--'<11 i CI')
i I szf2f1.
y:f8,6'-4.

Se 2 /
A
-----
Oeterma/i zare
! ... __ . ... -- -
IN
R.C.
ZBOR L
CU MOTOR
SE iNTilNESC cazuri In care
amatorii de zbor telecomandat nu
au mai avut contact cu aeromodelis-
mul. un model pen-
tru te.leco!'"anda,
lipsei de expe-
eXista posibilitatea de a-I dis-
la prima ncercare de zbor,
de a cum s-a ntmplat.
de Iia nceput, de cele
mal multe ori, dispare la asemenea
insuccese. membri ai clubului
nostru au deja
s-au convins de ele. De aceea pu-
tem . spune nu o
dupa care putem trimite n aer un
aeromodel telecomandat ris-
curi, tot cum pentru cele mai
bune patine nu o de a
merge astfel nct nu cazi cu ele
la primii totusi metode
prin care se pot face muli mai mici
riscurile de n
aeromodelisfllul telecomandat pen-
tru Este necesar ca
tia repede ne-
cesara, sa Inlature tensiunea ner-
tensiune ce duce, cel mai
adesea, la combustibl-
l ului" n timpul primelor de
zbor.
Trebuie nu este o ex-
faptul unii
mai
modelele lor de nceput, modele
aflate n stare de
n<ira. Aceasta se faptului
ca lipsa de ori-
n.ceput a fost de
o pregatire a
modelului, care de
la nceput eventualele surprize ce ar
putea rea n timpul zborului.
Toa.te .acestea trebuie mpletite cu o
de
nare, de a di n pro-
pql sau ale
In zborului se pot prOduce
multe hazlii", da r nu tre-
buie acestea de cele
mai multe ori ,
ce sint predate in acest articol nu
pro.vin toate de la clubul nostru.
toate <iu fost verificate in prac-
tica, ca le putem d9scrie con-
de utilitatea lor. '
care au deja expe-
in zborul telecomandat nu
sesc In acest articol ceva nou, Tot
ce . este, de fapt , pentru ei o
haina veche pe care au o
Daca recu-
ceea ce .spun
anume punin
du-va la curent chiar de la inceput
cu toate cele petrecute nainte, vet i
realiza mal repede cu mai
un zbor telecomandat.
MODEL. UL. TREBUIE ZBOARE
NU '
Prima pentru un zbor t e-
lecomandat pericol este aceea
de a construi un model stabil n
un modei care la fi ecare virai,
;3 fi ecare !copmg sau ranversare
revine i nt r-o
ati t de necesar este ca de
sa f unc toneze bi ne.
Pentru inceput este recomandat


8ecep! orJ .. a s;r,,,:'-e:
nismele se f J Ze .9J c;\ n
aproape de cent rul de presi une
aripii , intotdeauna in aCI
tuia. Prin modificarea de
acestor .elemente de-a lungul a:
a fuzelajului se p01
realiza un centraj static a ma
nevoie de a plumb. Pen'
protejarea de ce i
in timpul mo
rului, se ca acestea
se intr-un
din burete. evit
provlzoratele de orice fel ntru
mai tirziu va fi foarte greu
n i .
dintre servomecanisl
elementele de se fac (
tije rigide, de preferat din materi;
ne metalice (baghete de brad s
bambus), montate joc. Pen'
inceput pentru
prOfundor cabraje cit mai mici .
trucit modelul fo'al
prompt la comenzi se pot corec
mult mai eventualele
pil.otaj.
In cazul n care elemE
telor comandate snt de amplHudi
mare, printr-o de pilo
putem pune modelul n dE
nu mai putea fi redresat.
. montarea pe model
centrajul static al acestuia, V(
efectua centrajul in zbor cu moto
oprit Este
preferat ca, la primele rr
delul fie mai greu de bot ntru(
atunci cnd este prea trinti
riie snt mult mai periculoase. Pe
posibil se ca modelul
fie recuperat tot cu mina la
sare. Se vor efectua atitea lans
cind modelul spre
mint pe panta cea mai
9ontln[jare putem trece la primi
Incercari cu motorul mergind. PE
tru a putea ridica in aer un mod
este necesar in primul rind
acesta decola, pose
un motor montat corect care, p
Iona rea lui, nu creeze d
la start.. Acest lucru se
printr-un numar destul de mare
antrenamente ce constau din rul
repetat9 cu combusti
n rezervor pentru cel mult 30 de :
cunde.
axei motorului de c
a modei ului se de
in de comporta.
acesluia la riie de a-I dece
De se o nclin,
cu 3-6
0
n plan vertical 3'
plan orizontal. Pentru i nceput se
utiliza o elice de diametru m
pentru a o a fo
de o a vi tE
de deplasare a modelului . Vit ez
mari ale modelului duc la dezori
tarea unui pilot
$i acum o de baLa fOi
r
netele de ale I
ImpulSUri de scurta Obisl
de la inceput nu I
netele la La I
derne reveni rea in
servomecanismu!ui se face mal
cet decit cursa
terminarea semnalului rE
nirea la zero se face c'i rc
Aceasta este un ava
deoarece, ia repetate s
ale manetei e
servomecanismul va
ntr-o nemisca
cursei depinzi nd de f
de li manet e,.
Din punct de vedere materr
putem spune servom9ca :
ce revine incet la Ini a
tegrea.za succesiunea de i mp,-,
trimisa de emi tator. i mpu!su'
nute prin sacada il .:
netei de coma
Ing. AUREL UNGURE-
Sll VESTRU MOR.'

r J. '-' J. LI.&. .a.
CO
TRUIT LA NOI
____ 1 . nii noiembrie 1983 muzeo-
.::-::... _ :oan de la Muzeul militar
-: .:::c c' avea semna-
'-" e unei fotografii 45x30 cm
,-.,sinea unui planor puternic afec-
'o ' ' -:0 de mimetismul speci
: , ,,?"C:lau icii secolului al XlXlea ce
" dreapta jos inscriptia "Stolnici
: .... :: : i cursive: "CBS".
in dict ionarul enciclopedic
-: s,a a fi un sat de la limita
a Imediat am
_ _ - facem o deplasare la fata
_ _ a identifica, cu sprijinul
" satul ui, cel putin unul dintre
: . i personaje. Nu a mai fost ne-
" ?n ro CBS este identifi
: _. ':E catre istoricul Nicolae Koslinski
: :: "..;- c Constantin
- CE ; 0 la dr. Constantin
::2:. _ nepotul direct, nu a mai
; ' .: _. un pas, o biografie a inventa-
, _ _ . diapozitive pe
: c s[a n !in
,S!s- : 034J face parte dintre inventato-
au necu
- 5: publi cului larg lipsei
... ere pentru publicitate), lucru
_ =.e ;; 'TTlpieta asupra n
_ t! cercetate, extinse la s udii
_ ': p!anoarelor ex-

cititorilor ceea ce, conform actuale, ar
putea fi cel mai vechi obiect mal greu dect aerul, constrUit ates-
tat prin Imagini de necontestat pe teritoriul romnesc. Este vorba de un pla-
nor cu anvergura de aproximativ 3.5 m, de la care, printr-o extraordi -
.nl _s-au o fotografie alb-negru stereoscopice
P$ sticla. Trei dIntre acestea planorul in zbor.
Pe Ined/tul absolut al Imaginilor. cit al lor. trebuie su.
bllniem solutiilor constructive cu cele din Europa vremii respec-
tJve prin aceasta participarea includerea Inventatorllor romni la circui-
tul marilor valori
petrolifere.
Fire nclinat spre cercetarea
continuator al bunicului
banul Constantin
(1764-1831), fost efor al organi-
zator al superior n limba
ce spunea: " ... cer
aceste nu numai n teorie dar
n un matematician 'perfect
trebuie fie inginer, un geograf bun
trebUIe planuri ... n geo-
metrie terenurilor
cursurilor rurilor. .. ", Constantin
ceanu face studiile la Viena apoi la
Paris, cu fratele
Ion la de indepen-
(1877-1878) ca voluntar, lund
parte la luptele de la Plevna.
Ion studii de
inginerie apoi de drept.
terminarea din 1877
Constantin ncepe cerce:
experientele din domeniul reali-
submarinului pornind de la docu-
pe care o avea cu submarinul
lui . Bushnell ("The Turtle" ), nere
rezolve problemele legate
de aparatul propulsOT de alimentarea
cu aer a echipajului.
Fire plina de ini iati\ ; , ob
servind in urma unui cu femur de
la Stolnici a petrol , ln
cearca foreze cu mijloace proprii.
singur ins talatiile parti
nemijlocit la succes
msa, deoarece punga de oetrol sa d
vedi t a fi la 0 adncime ma i mare d<
lui de (oraj. Pinzele de al
freaticil s-a u dovedit ele a cons.:
un obstacol de netrecut, astfel aba
foraJul.
Frecventnd din timpul s tudlil
cercurile de oameni de amat
pe atunci foarte la mai ale<'
F r a nt a , Cons t a n t in Ealaceanu e:
pr(>(\ upat i de problemele a .....
DJ.pi1 1890 ncepe sa
cu . nodele de planoa re con!>truite e
perimentate la Stol nici.
Deoarece notitele sale tehnice, sci
tele corespondenta cu marii pion' ,
ai - de exemplu Otto Lile. th
de la care avea o fotografie cu aut
graf, Clement Ader etc. - s-au pierd
cu ntreaga de la St.
nici, singurele dovezi ale
sale snt cele pe f
tografia pe carton format mare n do:
exemplare identice (inclusiv
Sursele biografice cela pnvi nd ti'
tatea sa de precursor al aviatiei noast
snt memorialistice, bazate pe mintlr
nepotului pot fi consid'2rate d
cutabile, dar fotografiile snt o
ne.contestat n mod indiscutabil CE
mai vechi dovezi asupra celui mai vec
aparat de zbor consiruit la noi n tar
in sensul df: 1
de tipul "se spune, se re, x c spus
a v lut, in lucrarea 2. se spune ca
etc" _
De I inceput Constantin
1 fost zdeptul aparatelor mai gr<-: Ie
al! ul, Cll S ruc ura ngida, fiind convi
Crl solut ia vii torulUI va fi aceast2
epoca sa eY. iS!" U sol- "mai
- erul" , cu zec ' i :ecl J(,. b.:lloane ci
).>ode deja I il Ioi':: ilo .
..... 1 >tnPi bata te a5 I 1.; ,r.,
10f i!ce)' , f!:l: :-"n:!-
sustenti'.i'" 'i<::E:''';' "
Primele de zbor cu modele
planoare au fost efectuate. n cursul
ului 1895 cu un model de tip canard,
sistemul de dirijare echilibrare in
Sistemul s-a dovedit a fi foarte fra-
mai ales la aterizare, necesitincl re'
;.;'ratii fiecare zbor. Ulterior s-a
nstruit o mo-
cel ului reprezentat n fotografii, . care
l!':ea o pentru aterizare. Planorul
are o de 3,5 m, fiind realizat
c.:n lonjeroane de trestie matisate cu
. o din
aemn de brad de care sinI' prinse nervu-
- 'e. Fuzelajul este extraplat, cu ambele
fiind mentinute in
pozitie cu ajutorul unor cabluri
corate de doi pontili superiori. Direc-
:ia era in partea a
fiind de o struc
ra in de paralelogram
o proteja la aterizare, preluind
nsarea se de pe o ase
.de deltaplane din zi-
!ele noastre. Resturile unui planor uite-
rior se mai la Stolnici in anii '30
este interesant de remarcat faptul
pentru aterizare avea
o din lemn.
Pe fotograiia" de format mare apare,
de Constantin meca-
nicul care adus o contributie
la practice care
'efectua Din tot ce
despre el este faptul se numea
Ion, era auto,pasionat
de atit. In stinga este un
al constructorului, venit in de la
Viena, iar in dreapta doi ce' aju-
tau la recuperarea modelulUi, deocam-
neidentificati.
. tinem seama Traian Vuia s-a
ridicat de la sol in martie 1906 fo-
tografiile avionului lui Aurel Vlaicu sint
considerate cele mai vechi documente
cu o de zburat la noi
in atunci trebuie im
portanta acestui precursor
modelist, inventator experimentator:
Constantin
CRISTIAN

1
MOloarele care servesc la propulsa re.
modelelor r eduse sint in pri ncipal de
cinci ti puri: lectrice, cu combustle ex-
cu combust ie cu apri ndere
prin scntei e, autoaprindere sau prin fi r
Incandescent.
Si ngurul inconvenient real al acestui tip
de motoare din necesi tatea de a
poseda o de energie pen-
tru a bujia cu fir incandescent n
momentul porn irii rnot or u lui .
n tabelul 1 si nt prezentate datel e ten-
siune-curent aspectul f ilament ul ul la
cinci categorii de buj ii cu fir incandes-
cent iar n fi g. 2 sInt prezentate graficele
tensiune-curent pentru acele':li' i buj ii din
care punctel e de nor-
mal a
Sursa de tensiune de 12 V si curent
mic trebuie ntr- o sursa de
tensiune curent mare.
Pentru aceasta s-a realizat practic un
allmentator pri n comutare t ransformind
tensi unea de 12 V a unui acumulator
( tensiunea poate vari a n limi t ele
7 -15 V) n cu rent care poate f i regl at i n
limitele 2-5 A.
Schema este pre-
n f ig. 3.
TranZistorul T dioda O., conecteaza
succesiv L de
Rs la sursa de alimentare la

L este prin bobi na-
rea a 140 spire din t rei f ire de cu-
pru email cu '" 0,45 mm urate pe un
mosor din material electroizol ant cu el
10 mm de 13 mm.
Dioda 05 tranzistorul T1 snt semi-
conductoarele de ie rapida. Se
recomanda a nu se nlocui t ipurile indi-
cate.
Pentru a face variaze curentul l a i e-
irea alimentatorului este suficient de a
face varieze timpul de (te)
sau de blocaj (tb) al tranzistorului Tl (fig.
4) .
Circuitu l care ope-
este integratul TL 497 al
timp de este constant, iar tim-
pul de blocaj variabil. Cnd timpul de blo-
caj este redus, curentul de ire te
iar cnd timpul de blocaj curentul
de ire scade.
in montaj s-a ales o lejer su-
lui 20 kHz prin alegerea con-
densatorului C4 n valoare de 470 pF.
Montajul circuitului Integrat TL 497
al tranzist orului de putere este
real i zat urmarind schema din fig. 5. Intra-
rea BLOCAJ CONTROL CURENT snt
conectate respectiv la la tensiu-
nea de alimentare pentru a se evita o
aleat orie.
Pentru a viteza de a
tranzistorului de putere vom ajuta si ste-
mul cu un dispozitiv dest inat evacueze
sarcinile nmagazinate pe baza tranzist o-
rului (fig. 6).
Schema de principiu a buclei de reglaj
este n fig. 7. Un ampli ficator
este destinat curentu lui care
t rece prin buj ie tensiunea la o
valoare pentru a comanda am-
pli fi catorul de eroare a circuitu lui integrat
aU)1I PEMTRU MOTOARE.
DE PROOOCJIt;. s.u.A.
IOD mA 0.028 V 0. 027 V
eoo mA 0. 240 V 0.240 V
1.5 0.470 V 0.460 V
3A 1.15 II 1 2 V
3,5 A 1, 5 v 1, 4 V

{, , 5 A 1.7 v 1.7 V

... -"""' ... , .
Ing. GHEORGHE STAfiA
T 497.
Pentru curentulUI i n bUli e se
de tensi une de la bor-
nel e unei de 0,1 kll prin care
trece curentul.
iometrul Pl permite de a var ia
tensiunea la int rarea ampli fi cat o-
nului prin urmare de a regla valoarea
curentul ui de ire. R4 limi -
valoarea curentului la o valoare ma-
care evi te distrugerea fil amentu-
lui bujiei.
Cu valorile alese pentnu ii
extreme al e cursei Pl ,
el e corespund valorii minime de 2 A
celei maxime de 4.5 A.
Aceste va lori pot varia de la un montaj
ia altul n de precizia componen-
tel or ut ilizat e. I n cirCUItutui
integrat TL 497 t impul de a
tranzistorul ui de ire este const ant
(8 s), iar timpul de blocaj este variabil. In
timpul perioadei de curentul
te liniar pomind de la o , al oare mi -

n ii normale de ionare la o
bujie n stare tensiunea de alimen-
tare este nt re 1 2 V.
iril e celor amplificatoare A2
A3 snt la un nivel mai j os, fapt care men
intrarea plus a amplificatorului A4
practi c la masei (fig. 8) .
irea acestui ampli f icator este blocata
la zero. tranzistorul T2 este blocat
di oda electrolu minescenta 08 ramine

Se presupune acum sarci na (bujia)
nu este deoarece bornele
tele) de al imentare snt prost cupl ate sau
filamentu l bujiei este ntrerupt ( ars).
Tensiunea la intrare minus a amplificato-
rului A2 este cu mult lui 3,2 V,
tensiunea de ire a acestui ampli ficat or
Dioda D6 este
izolarea amplificatorului
A3.
Intrarea plus a amplificatorului A4 este
deci prin intermediul rezisten-
R9 R16. Acest amplificator este
de fapt cablat ca oscilat or
dioda electroluminescenta 08 prin inter-
mediul tranzistorului T2 n regim pulsato-
riu.
Acest montaj este foarte interesant de-
oarece cu o di oda LED permite
direct ntre un circuit
deschis un scurtcircuit mai cu seama
de a instantaneu conductoarele
de alimentare a bujiei s nt corect cuplate.
Schema completa a dispozitivului este
i n fig. 9.
Conectarea la acumulat or se face
printr-o punte de diode 01 , 02, 03, 04,
care acest lucru a ine.cont
d'e polaritate.
Curba curent -acumulator - curent-bu-
jie este n fig. 10.
De exemplu, pentru un curent al buj iei
de 4 A, curentul soli citat acumulatorul ui
este de numai 1,2 A.
In fig. 11 este reprezentat desenul cir-
cuitului impri mat n fig. 12 pl anul de
amplasare a componentelor.
Bibliografie
Le Haul-Parleur nr. 1649/oclornbrie 1979
BUJII Re.DE PRODUCTIE
BUJII V.C.C
-
0.018 V 0.0 l!:l V 0.044 V
O 144 V
0.0145 " 0 ,3'-0 .,
0.3 10 V 0.0300 V 0,00 v
0.740 V 0.720 V 1.3 V
O 770 v 0.95 0 v 1. 5 V
rosu i" chi5
0.860 V 1,1 4 V 1. 82 v
de!Chis
TEII51UNH L4 BORIIHt;. UItEI &UJII N FUIiCTIE Dt;. CURiJjT(I ,.. 100 mA- 4A)
Tabel. I
VE
VN!
I
"""
3 ,


D8 _ 11-
2 1 I I
I I I
I I , i
I I : v
a ... 15 I 2
02 05
f;9 2
I I.L
Fi93
tb o
IL te
1,... ___
te
f;9 .4
tb
,
,
,
,
, te
t
TlA3I
catDd O.'F
.nod
..
12
2 Cur-ent acumuIatt{A)
Curent
Spl'" _ __ ----=-_

Il
Visul milenar al omului de a se Inalta
spre stele a devenit realitate cu
lansarea primului satelit artificial al
miptului.
In ziua de azi, spatlale
aduc beneficii din ce n ce mai mari
umanil! tii in diferite domenii de activi-
tate, cum ar fi meteorologia, telecomu
nicatiile, medicina, agricultura etc.
La nobilul tel al aduc o
contributie de mare toate
lumii prin nazuinta lor spre pace,
destindere colaborare. Romnia par
alAturi de alte socialiste la
programul "lntercosmos" are prin
planul sau de cercetare un
aport remarcabil la dezvoltarea astro-
nauticit la scara mondiala .
In cadrul programului ,.lntercosmos"
sint mcluse cerc etan cu la pro-
prie:! e - c" ; e . co ace
organiza
grese, simpoZioane co
cercetarilor efectuate. A t P
ftlcut ca In ziua de 14 mdi 1 1
a milioane de romani si\ b (a
putere faca se "
mindri de faptul c sint
Romnia avea pnmul el
Acesta era inginerul pilot D
nariu, care, impreuna cu le
(comandant), a indeplini
spatialA de 8 zile.
Pentru a afla amanunt
tul zbor memorabil, n am
capitan inginer Pll
naut Dumitru Pruna riu.
- Ce ne puteti spune, t 'il
mitru Prunariu, despre nava
lansarea acesteia misiunea la
participat?
- Lansarea sa facut n
mai 1981 de la cosmodrom I
cu nava IISoiuz"-40, la ora 2
nute, 28 secunde.
Nava spatialA "Soiuz' est
transportului cosmonautdo
bital. Ea face parte dm a t
tie de nave cosmice pilota e
tonomie de zbor de ma m
putnd sa execute diverse ma
orbita terestra cum ar fi apro
plare etc.
Nava are o masa de 6 850
compune dintr-un compartimet t
cu aparataJ un ' ta
repausului cosmonautilor c
pilotaj (modul recuperabi}, (.
unui compartiment de
cu aparatura de control
Volumul locuibil este de 1
dulul recuperabil are o for
de o cu un diame ru ma
m. Cabina este la
un material moale, protec
aspect plAcut. Stratunle x er
navei sint realizate dIn ma mal
rezistent, care men\lne o t I
de 25-30C, d 1
rea In atmosfera i ve
nor, scutul termic In gro me
atinge o de 1 1
- Ce ne spune de!' re
rea navei pe Pc'lrnint?
- nscrierea pe t I
revenire a navei pe Pamint pr
derea motorului de
desprinderea comram t
bitaJ, iar apoi desprinderea co I
mentulUJ de serviciu.
Modulul recuperabil
rea in paturile atmosferi e o or
care c,
n functie de ur.
cidentA, mentinincluse n Idul
suprasarcinile in limita a 4 g,
ajunge pe anumite portlUOl
riei de coborire pna la 9 9 F
de 0,24. La altitudinea d ]2 00
deschis.! prima de Irlr;
principala se desch de
nea de 9 600 m. e
care face ateri7.area cab e
a atinge solul, cu ajutorul
cu Izotopi . se
chera de frina re
a erizarea f cindu
m:
I
I..J"")

I
0
_--, ,-,
'-- .. e--
-
60
a-
n r.

iJ-4--m
O

'"
, ' I
f
I
...o
D
-
N

o
V
'Qj
......
OJ
...c
u
ro
L-
ro
c-
......
e
0-
ro
......
o..
ro
aJ
'-
......
aJ
---'
ro
L.
OJ
......
ro
-'
L-
QJ
"1:J
QJ
>
12
---
N

o
V
2
aJ
..c
u
ro
t-
ro
ro
OJ
L-
......
ro
..m
o..
ro
<li
L-
......
--
OJ
--' r
ro
r
L-
aJ
......
ro
---'
L-
OJ
"1:J
OJ
>

C>
----,
,
I
....
r-
o
o
D
r--- 1
I
I
I
1
w'
<> "
1
"
i
,i 1
I I
I
- ::,"-..c-,
:- 1
o
o
N
<>
D
D
-,-
IT :5
- 1---
-
- 1--
dA
AQ>
'-

C>

..
H
:--- r-----<
III CPD
o 50
,

I
,
I
l>
,
,

D
J2[ 62I

....
CJ
=
O
O
052
I

D
D
F==
1----
o ,

R
D
.0
D.-l LO
Il :TI
I
t
'"
-
u-
N
, -
.a
'"
1
1
,
,
t"-

o-
-o
'"
J
-
'"
-
-..,
W
<$O

N
,
U T,m Vedere de sus - 1
l'
Vederi de jos "
(treptele 1 si 2)
lE Ir
II'
c: o
I ' lE I F 270 li ~
3 - . ~ - H - . - . UJ I : ! ! ~
(7) Vederi laterale (treaptaa doua a rach2tel SOIUZ)
.,.,
...
-------- ------- -------
jll
BI
L..lI

I
0
""" 1 .
. 6"
il-<H
O
O
-
N
=>
o
V1
QJ
iD
.r:::.
u
ro
L-
ro
c-
-+-
C
.-
ro
-+-
Cl..
ro
QJ
L.
-+-
-
QJ
-
ro
L-
QJ
1=5
-
L.
QJ
""'D
QJ
>
12
I
'o>t . ..!

---
N
=>
O
(/)

QJ
...c
u
ro
L.
ro
ro
QJ
L-
+-
ro

Cl..
ro
QJ
L-
-+-
-
cu
--J
ro
L.
QJ
04-
ro
---
L.
QJ
-o
cu
>
E
'"
D
..,
N
o-
O O
O
....,
'"
D D

o
1'"""9

e
-.---
'-"
o
-
t----
1:::
::

l1J..

f----- r-
/OW
O
\ "
-
0 56
'"
v-
I
I

,
I ,
, L
I L
I
I
I
I
,

_ ........
I
D
I
f2J 62
-
I
-<>
N
:\

I
I
O
""'
el
=
O'
D
=
052
DC O D
I
056 ,

R
C'J
. .
.0
11 1

6J1
I
I

1-
..,
o>
-
>::i
,
I
-
CI>
-,....
J
N
:::J
O
LI)
' O)
"@
..c:..
u
ro
L-
ro
O)
L-
O)
""O

_ cum spuneam la nceput, nava
C _L are un compartiment orbital de
r.2 --'enea cu diametrul de 3 m, si:
;> - . - :lartea opusli compartimentulUI
, x_ ,: .<1 . fiind n timp labo-
Acesta are la capAtul
_" 'TIic tunel de acces, nchis er-
o. o Ci! .!l1 capac o piesli cu un dis-
-. snecial de cuplare. Acest an-
: _ Se cupleazA cu statia orbitala.
,, :;: care ne-a transportat pe
; =-_;;..:: cu complexul orbita I "Sa-
- SoIUZ" T-4, la bordul cruia se
152_ Vladimir Kovalio:
Ie or Savinih, n ziua de 15 mal
_ '_.!:;- Tea sa cnd a fost
2 citeva caracteristici ale
- :2,2 "Saliut"- 6 a fost lan-
o .c. ?9 septembrie 1977, orele 6,45,
t .=. : 05r.odromul Baikonur cu ajura-
;X.l emlce rachete de pul
?".:ari':-:-.. ai perig'J
_ :;..'IOge"- _ ., 'ne or-
ce re-, - _;- .: , :
,...."......... .j;l---_::._ ... :;.;: -f'"_
E o E
VEDEREA 3
bita este la 229/ 348 km, iar
apoi la 336/ 352 km.
Statia "Saliut" este compusli dintr-un
compartiment de trecere, un comparti,
ment de lucru, o de trecere
un compartiment de serviciu.
R. A II a
La exterior, statia este cu
3 panouri solare cu orientare
(pentru mentinerea cAtre
Soare), care au o de 60 mI
o putere de 4 kW.
Lungimea a statiei orbitale este
de 14,00 m diametrul este cuprins n-
tre 2,13 4,00 m, avind o greutate de
18,5 t. Statia poate transporta 6 cosmo-
nauti.
Volumul total al compartirrlentelor 10-
cuibUe (cu douA nave cuplate) este de
100 m
1
.
- Care a fost durata a zboru-
lui?
- Durata de zbor a fost de 7 z
20 h 42', aterizarea avind loc n ziua de
22 mai 1981.
- Noi in acest numAr al
rel.1S:el . penrru iubitorii de rachetomo-
_ e IC!chetei lansatoare
- ce ';:ee '?: r _<2.'Tl s.! ne lT\aJ
I
--,--
A -A TR A III a SECTIUNEA B- B A III a
SECTIUNEA (-( TR Allh
F - F G'G H -H
SECTIUNI PRIN REAPTA A I a A RACHETEI.SOIUZ
18
VEDEREA 5 TR 1
VEDEREA 4 TR A I a
VEDEREA 6 TP !
\ /
:xeaz.a;: -= :i"_ .:2:<0 :ehroce despre
acest vei!. _
- RacheUl .a.-isa:oare "Soiuz" are o
putere de 22 milioane CP.
Prima treapta este constituita din pa-
rru motoare racheta (fiecare cu patru
aJutaje) vemiere, care sint ac ro-
la un miez central ce constituie
reapta a doua a rachetei "Soiuz" ,
avnd un motor racheta, patru ajutaje
pajru vemiere.
In felul acesta, n momentul
snt aprinse simultan 32 de camere de
ardere ale motoarelor racheta.
Treapta a treia are un motor
cu un singur ajutaj .
Racheta "Soiuz" poate inscrie pe
orbita o tncarca-
tura de la 7,5 t.
- ati fost
in un pasionat modelist. Ce le
puteti transmite in momentul de
de modelism?
- In primul rnd, doresc le urez
mult succes in realizarea obiectivelor
propuse le spun din propria expe-
modelismul iti aduce bucuria
lucrului implinit, un vast bagaj de cu-
tehnice, dezvoltind cu preca-
dere spiritul practic.
- multumim foarte mult,
inginer cosmonaut Dumitru Prunariu.
Pentru iubitorii de rachetomodelism
prezentam in continuare planurile unei
rachete de tipul "Soiuz".
GABRIEl GHEORGHIU
- ANTENE RADIDTEHNICE DE CUPlAJ
PANOU SISTEM TERMOREGLARE
TR ADUCTOR ORI ENTARE BATERII SOLARE
4 PANOU BAT ERII SOLAR E
S ANTENA SISTEM TELEMETRARE DATE
LOC PE NTRU DORM IT
7 CAMERA ECLUZA PENTRU DESEURI
'il AJUTAJ MOTOR ORIENTARE STABILI ZARE
SECTOR IGI EN A INDIV IDUALA
10 REZERVE HRANA
11 SECTIUNE CU APARATURA STIINTIFICA
12 BLOCURI APMENTARE APARATA J STIINTIFIC
13 COVOR RULANT
14 - BL OCURI CU APARATURA ELECTRONICA
SI<, EME STATIE
I S MECANI SM ROTIR E PANOURI SOLARE
10 PUPITRU POS7 DE LUCRU NR .l
17 NAVA DE TRANSPORT. SOIUZ" T
18 AGR EGAT ACT IV DE CUPLAJ AL NAVEI
19 AGR EGAT PASIV DE CUPLAJ AL STATIEI
ORBITAL E
20 TRADUCTOR SOLAR
21 REZERVOARE AER COMPRIMAT
22 REZERVOR APA DE BAUT
23 APARAT FOTO MKF -oM
24 ANTENA SISTEM DE COMUNICATII
25 REZERVOR COMBUSTI BIL
20 MOTOR DE CORECTIE
Variante df
vopsire
o ALB
AlBASTF\U
NEGRU

&1 NICHEL
ARGINTIU
_ GRI
iti
8
E
N
c
.c
..
_al
i
I I I I I
"t:
..
.......
'ti .. ..
I!
...
..

.3!'_ o
- '"'
- III Clomode e e ' ; =.
: .: "r
- a:aD:: ..
- E:aoa sam,fi r.o =
- etapa fi nal a
- Aeromodele ra dlocomandate, el'
- etapa club
- etapa
AE OMOOELE
Mina .
F3B, F4C
1. I II
1. IV
3-5. IV
6-9. IV
1'1. V
15_ V
- etapa semifinal, ' )articipare """, __ " 2-3, V
- etapa finala " '" '" 21-24, VI
- Aeromodete zbor liber, c
- etapa club
- etapa
- etapa semifinala, concu, Cupa Mo ldovei,
Cupa Salonta, Trofeul Arg t
- etapa
- Aeromodele capllve, clasele F2A, F2B, F2C, F20, F48
" , " " " "" 6-8, V II
19-22, VII
- etapa club " " """ " " 1, V
- etapa "" " "" ,, "" ' "'' " " "" " 1, VI
- etapa Cupa Romniei, Cupa Bihor, Trofeul
Coand, clasele F2A, B, C, O, partici pare, F4B calificare " 6-10, VI
-etapa finala """ "" "' '''' '' ' Vaslui '" 8-12,VIII
AUTOMOOELE
- Captive R/ C
- etapa club
- etapa " ' ,, ',' "", " , " "
'" 1, III
15, III
- etapa Cupa Romniei; concursurile Cupele:
Bihor Suceava
- etapa Turda - Cluj-Napoca '" 26-30, IX
NAVOMODELE
- Grupa Machete
- etapa club """"'.',,, 15, IV
"" "" "" , " "' """"" 1,V
- etapa Conc ursul "Amiral Murgescu" , ", , " "" 6-8, V
- etapa finala " " """, " '" 9-13, V
- Grupel e propulsate
- etapa club ",' """"", 1, VI
- etapa """"""""""" " """ ", . " . ,. _, "
1, VII
25-27, VIII - etapa Cupa , " , , ., . " '
_"" . " "" ", " " , .. " , _ ' 28-31, VIII
- Grupele vellera liber lansate teleghidate
- etapa club " , , , . , " , . , . ' . , , ' , _ , , , , , , , , 1, VIII
15, VIII
4-5, IX
'" 6-9_ IX
- etapa " "' , ",'
- etapa
- etapa
RACHETOMOOELE
- etapa club """ _, " , ,., ... ' , '.', .. , 1, VII
- etapa cl ub "' '','' ",,'" " " "" " ,," 1, VII
- etapa " " , " ",,''',,'',,'' ", " ",",,""" 15, VII
. - etapa Cupa Romniei , Cupa Cupa
"Metalul" Cupa Sucevei
- etapa Sibiu '" 12-19, VI II
Cllltorui Dan Tudor, elev In clasa a
II I-a, nr, 5 din Bucurel/ " ,
ne trimite o fotogralle a modelului reali-
zat de el planurile revistei "Teh-
nlum" . Sincere
IMPORTANT
cititorilor
nOII trl articole de mode-
IIsm, avlajle, cos-
monautlca sau auto, pen
tru a contribui la
rea viitoarelor numere.
Materialele se primesc
prin pe adresa re-
daqlel Bau pot fi aduse
personal In fiecare 101 in-
tre orele 14 ,1 18. Pentru
suplimentare telelg.
na111a 17 .60.10/ 1230.
ADRESE UTILE
- Pentru a obtine orice tip de ba-
ghete pentru modelism placal
aviatic Clubului
- Reghln, str. Mihai Viteazul nr. 12
telefon 950/20 861 .
- Subansamblurl pentru aero,
auto navomodele. motoare cu ell -
plozle de diverse
de la I.P.l.-Tg. sec-
\Ia modellsm. str. nr. 2.
lirgu Mure; .
SUMMARY
Page 2-3 - Fore word to the first Roma-
nian model magazine
45 - Drawing 01 the Romanian liners
class ROVINE
6-10 - The story, drawings and inedl1e
facts about RND UNICA, a steam tor-
pedo boat of the 1877-1878 war and
WW 1
11 -13 - Drawings and building advices
lor a RC formula motor car.
15-1 9 - An interesting plane al the '20
a motor flying wing by FIlfP MIHAIL
20-21 - Tlle oldest pictures al a Roma
nian model glider built in a period bet-
ween 1895 (?) - 1905
2223 - SJcetches of dilerent uselul ac-
cesori8s lor models
15-29 - Photographs and drawings al
SOJUZ 40, whose spatial misssion in-
cluded the flight al the Romanian cos
monaut
30 - Orawings al the F 15 Eagle
31 - News, letters and pictures Iram
modellers
32 - The Italian hydroloil SPARVIERO,
whose plans wlll be presented in the
next issue
ABONAMENTE LA REVISTA " MODELISM - SUPLIMENT
TEHNIUM" SE POT FACE LA OFICIILE P.T.T.R., FACTORII
SAU DI FUZORII DIN iNTREPRINDERI INSTI-

" ORESAr REDACTlEI : - BUCURESTI, PIATA ,SciNTEII NR. 1, COO 79784
:;. - .' 1 . ' .... . . "
'it'. :: :- OF-: S ECTDRUL_ 1, TELEFON 17 6010, INT. 1230 . 6 L EI
- SUBSCRIPl10NS DE-
PARThtENT: ILEXIM EX-
PORT-IMPORT p,
o. BOX 136-137, TELEX
11226, STR.
13 I?ECEMBRIE NR. 3,
ROMANIA DIRECT RATE
(4 Issue5-8S USA)
I DEX 4421 7
Redactor'1ef: ing. IOAN ALBESCU
Redactor'1ef adjunct prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de Ing. ILIE MIHESCU
Redactor responsabil supliment: Ing. CRISTIAN CRAclUNOIU
Prezentarea CRISTINA CRCIUNOIU
Tiparul elleculat la
Combinatul poltgrallc
"Casa Scinteii"

EDITURA SCiNTEIA
SPARVIERO
nayomodelltlllor
navi a epOcII . apatlale. Reallltll
prIn tehnologII specifice avl,
navele cu aripi Bubacvallc .
propu'sle prin jet reactiv dIn
claia "Sparvlero" pot
atinge viteze de 48-50 n
durL
Propulsate de cite un motor
"Olympull" IdentIc cu cele de pe
supersonlcul Concorde, vede tel
au un mare consum de combus-
tibil de aceea pentru viteze
micI, 6-8 noduri. un
motor auxiliar dlesel ac-
arIpile subacvatlce fiind rc-
tractate. Are o lungime de 23 m.
r n numirul vIItor vom prezenta
planurile constructive.