Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr.

21/2015

MEMORIU DTAC
nr. 21/2015
S.C. CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU DR. OVIDIU
CRISTIAN CHIRIAC

BENEFICIAR: S.C.DIAGNOSTIC CENTER SRL


TITLU PROIECT : SUPRAETAJARE CU UN ETAJ LA CONSTRUCTIA IN CURS DE EXECUTIE CU
FUNCTIUNEA DE CLINICA MEDICALA

ADRESA : Str.Cuza Voda, Nr. 120, Sector 4, Bucuresti

PAGINA DE SEMNATURI

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

Sef de proiect.................................................................. arh. M.Spranceana

Proiectat..........................................................................ing. Bogdan Chibzui

Desenat...........................................................................ing. Bogdan Chibzui

Verificat............................................................................ing. Silviu Ulmeanu

Baza de proiectare

Prezenta documentaţie s-a elaborat având la baza urmatoarele documente:


Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

- Planurile de arhitectura

- Discutiile avute cu beneficiarul si proiectantul general

- Cărţile tehnice ale echipamentelor produse de


Polon Alfa – detectie si alarmare incendiu

Proiectul s-a realizat având în vedere următoarele NORMATIVE şi STANDARDE în vigoare:


1. Normative si standarde:

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu normele si normativele europene precum si urmatoarele


reglementari in vigoare in Romania:
— Legea nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 123/2007, privind calitatea in constructii;
— Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;
— Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
— Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, inclusiv Hotararea Guvernului Romaniei nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006;
— Legea nr. 13/2007 privind energia electrica;
— Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului;
— Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
— Legea nr/ 608/2001, cu modificarile ulterioare privind evaluarea conformitatii produselor;
— Ordinul nr. 691/1459/288 din 2007 al MDLPL, MEF si MIRA pentru aprobarea Normelor metodologice privind
performanta energetica a cladirilor;
— HGR nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea in constructii;
— Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin H.G.R. nr. 272/1994;
— Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin H.G.R. nr.
273/1994;
— Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I7-2011;
— Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente cladirilor civile si
de productie, indicativ I 18/1-01;
— Normativ prvind securitatea la incendiu a constructiilor partea III – Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
incendiu, indicativ P118/3-2015;
— Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri, indicativ NP-061-02;
— Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare, indicativ NP-
068-02;
— Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin HG nr. 867/2003;
— Norme de prevenire si stingere a incendiilor pentru ramura energiei electrice, indicativ NTE 001/03/00;
— Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00;
— Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice, indicativ NTE 002/03/00;
— Normativ privind limitarea regimului nesimetric si deformant in retelele electrice, indicativ PE 143/94;
— Intreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant, indicativ 1RE-Ip30-04;
— Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor, indicativ C 56-02;
— Norme generale de aparare impotriva incendiilor, aprobate prin Ordin MAI nr. 163/28.02.2007;
— Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-99;
— Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, indicativ C300-1994;

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

— Normativ pentru protectia antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industrial,


indicativ P100/1-2013;
— Ghidul criteriilor de performanta pentru instalatiile electrice din cladiri, indicativ GT-059-03;
— SR HD 60364-4-41:2007 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4: Masuri de protectie pentru asigurarea
securitatii. Capitolul 43: Protectia impotriva socurilor electrice
— SR HD 60364-5-4-54 Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea si montarea echipamentelor
electrice. Sisteme de legare la pamant, conductoare de protectie si conductoare de echipotentializare.
— SREN 61140:2002+A1:2007 Protectie impotriva socurilor electrice. aspecte comune in instalatii si echipamente
electrice.
— SR CEI 364-1…7 – Instalatii electrice ale cladirilor;
— SR EN 60439-1 – Ansambluri prefabricate de aparataj de joasa tensiune
— NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice
— NTE 006/06/00 - Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţele electrice cu
tensiunea sub 1kv

PIESE DESENATE

I. SCHEMELE DE AMPLASARE A APARATURII SISTEMULUI DE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE


INCENDIU
II. SCHEMA BLOC A SISTEMULUI DE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE INCENDIU

I. MEMORIU

I.1.Obiectul proiectului

Prezenta documentaţie cuprinde detaliile de execuţie şi montaj si caietul de sarcini pentru SISTEMULUI DE
DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU al cladirii S.C. CENTRU MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI
TRATAMENT AMBULATORIU DR. OVIDIU CRISTIAN CHIRIAC

Date referitoare la construcţie/amenajare/ caracteristicile constructiei propuse :


a) destinaţia şi tipul : civila (publica) de sanatate fara spitalizare/clinica medicala
b) categoria şi clasa de importanţă : C / III;
c) regimul de înălţime : S+P+2E (S+P+E1+E2-include si mansarda M in volumul său - E2+M)/1 nivel subteran+3 niveluri
supraterane;
d) suprafata construita existenta si mentinuta: Sc =314.55mp
Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

e) suprafata desfasurata: Sd = 1321.20mp din care 434.3 mp subsol


f) numărul maxim de utilizatori : 100 (58 pacienti ambulatori + 42 personal medical)
g) riscul de incendiu : mic;
h) grad de rezistenta la foc: grad II de rezistenta la foc

a) Sistemul de detectie si semnalizare la incendiu:

Pentru detecţia şi semnalizare incendiului se va utiliza o centrala adresabila cu pana la 8 bucle adresabile, maxim
127 8elemente / bucla, care va respecta prevederile art. 3.3.13 din P118/3-2015, montata in camera IT camera TG (asa
apare pe plan subsol), care va fi alimentata inaintea intrerupatorului general (trebuie sa apara si in schema bloc a instalatiei
de detectie, semnalizare modul de alimentare corelat cu schema electrica monofilara a TEG pentru clinica medicala/
rog Art Arhitecture& Design sa completeze si schema monofilara a TEG daca inca nu s-a obtinut avizul de securitate la
incendiu pentru clinica, in acest caz fiind necesara tiparirea stampilarea sa in 2 exemplare )
). La indisponibilitatea sursei de baza se va trece, automat, pe sursa de rezerva, adica pe cei 4 acumulatori de
12V/18Ah ca sursa de rezerva care îi va permite funcţionarea pe o perioadă mai mare de 48 de ore în stand-by şi de ½ oră
în alarmă.
Instalatie de detectare, semnalizare si avertizare cu acoperire totala.
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta urmatoarele echipamente:
- centrala de detectie si alarmare la incendiu adresabile, sistem ce comunica si preia mesajele de alarmare
din intreaga cladire si ce functioneaza ca un sistem unitar;
- panou vizualizare si operare;
- detectoare multicriteriale adresabile (fum/temperature)??? pe planuri si schema bloc sunt optice de fum
adresabile si de temperatura adresabile, deci nu detectoare multisenzor- se vor monta in birouri, camere
tehnice, incaperi/spatii  consultaţii şi tratament , laboratoare de tipul celor pentru analize medicale, radiodiagnostic,
destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare, de asteptare, vestiare depozite, spatii comune, spatiii delimitate
de tavane false, incinta putului de lif , pe tubulaturile de introducere si evacuare aer si etc;
- butoane manuale adresabile - amplasate pe caile de evacuare din cladire. Butoanele vor fi amplasate
astfel incat distanta maxima de parcurs din orice punct al cladirii pana la cel mai apropiat buton sa nu
depaseasca 15m conf. art.3.7.13 din Normativul P118/3-2015;
- module intrari/iesiri – monitorizeaza sau comanda echipamente situate in camp (sirene, lifturi);
- sirene interioare - amplasate in asa fel incat semnalizarea produsa sa fie audibila in spatiile in care sunt
instalate;
- sirene exterioare.
Toate aceste echipamentele de alarmare incendiu trebuie sa fie certificate ISO 9001, testate si certificate EN54.
Sistemul de alarmare la incendiu trebuie sa fie omologat pentru a putea fi instalat in Romania.
Detectorii punctuali vor fi amplasati la nivelul tavanului fals, cat mai bine distribuiti pe aceasta suprafata acestuia,
amplasarea lor fiind coordonata cu celelalte elemente plasate pe tavan (in special corpuri de iluminat).
Distanta dintre detectoare si perete nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 m cu exceptia cazului in care exista pasaje,
conducte si caracteristici structurale similare cu o dimensiune mai mica de 1m latime; acolo unde exista grinzi, traverse sau,
de exemplu, conducte de aer conditionat care trec pe sub tavan, care sunt la o distanta mai mica de 15 cm de acesta,
distanta laterala a acestei caracteristici structurale va avea atunci tot cel putin 0,5 m. Distanta detectoarelor automate de
incendiu fata de bunurile si echipamentele depozitate trebuie sa fie de cel putin 0,5m in lateral si dedesubtul detectoarelor.
Senzori ce vor fi amplasati pe tavan fals se vor monta astfel incat LED-ul de alarma rosu sa poata fi vazut din orice
pozitie iesire-intrare predictibila din camera.
Se vor monta senzori pe toate tubulaturile de introducere si evacuare aer, acestia vor trebui distribuiti doar la intrare,
pe fiecare ramura a tubulaturii, astfel incat semnalizarea produsa sa fie cat mai rapida.

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

Declansatoarele manuale de alarma (butoanele de avertizare) vor fi pozitionate pe caile de iesire in situatii de
urgenta pe (interiorul sau exteriorul) fiecarei usi care face legatura cu scara de incendiu si la fiecare iesire in exterior, astfel
incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare de 15m pentru a ajunge la un declansator manual
de alarma, conform prevederilor art. 3.7.13.1 din P118/3-2015.
Declansatoarele manuale de alarma trebuie sa fie vizibile, usor de identificat si montate la o distanta suficienta de
celelalte obiecte de pe pereti din spatiile respective (intrerupatoare, etc). In general, declansatoarele manuale de alarma
trebuie montate la o inaltime intre 1,2m si 1,5m deasupra podelei.
Metoda alarmarii ocupantilor cladirii trebuie sa fie in conformitate cu cerintele procedurii aplicate in caz de incendiu.
In anumite cazuri, procedura aplicata in caz de incendiu poate necesita ca alarma sa fie intai transmisa unui personal
antrenat, care mai apoi se poate ocupa de punerea in aplicare a planului de aparare impotriva incendiilor. In astfel de
cazuri, o alarma generala de incendiu nu trebuie anuntata imediat. Orice alarma transmisa pentru o persoana necalificata
(precum publicul general) trebuie declansata macar pe cale audio. Dispozitivele de alarmare vor fi de tip sirene.
Nivelul sunetului furnizat va fi in asa fel incat semnalul alarmei de incendiu sa fie auzit imediat peste oricare zgomot
ambiental. Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel minim fie de 65 dB (A) si cu 5 dB (A) deasupra oricarui alt sunet
care ar putea sa dureze pe o perioada mai mare de 30 de secunde. Aceste nivele minime vor fi atinse in oricare punct in
care sunetul de alarma trebuie sa fie auzit. Nivelul sunetului nu trebuie sa depaseasca 120 dB (A) in orice punct, la mai
mult de 1m de la receptorul de alarma.
Sirenele de avertizare vor fi amplasate pe peretele vertical, la o inaltime de 2,4 m in zonele publice intr-un loc vizibil,
unde sa nu poata fi modificate de alte echipamente sau de mobila.
Sistemul de alarmare la incendiu trebuie realizat într-o structură modernă, redundantă şi să utilizeze detectori
inteligenţi controlaţi de microprocesor.
Elementele componente software şi hardware trebuie configurate astfel încât o singură defecţiune a unei
componente electronice sau dispozitiv periferic să nu compromită funcţionarea normală a sistemului de alarmare la
incendiu. Sistemul de alarmare la incendiu trebuie să fie redundant 100% (toate componentele electronice ale centralei cu
rol activ în controlul sistemului să fie dublate). În eventualitatea unui defect în centrală sau în dispozitivele periferice, toţi
detectorii şi funcţiile sistemului vor rămâne active în continuare, atât restul de periferice cât şi toate componentele centralei.
Defectul este localizat şi afişat, în timp ce sistemul rămâne complet funcţional.
Fiecare detector şi modul de control îşi verifică permanent starea şi o comunică centralei de alarmare la incendiu
controlată şi monitorizată de microprocesor. Semnalizările false şi erorile de comunicaţie sunt filtrate prin transmisie
repetată între detectori/periferice şi centrala de alarmare la incendiu.
Trebuie să se asigure continuarea funcţionalităţii sistemului în cazul defectării unui detectori sau al semnalării unui
defect pe o zonă (grupă de detectori/periferice).
În cazul unui defect, scurtcircuit sau întrerupere a cablului din sistemul de alarmare la incendiu toate celelelte
elemente detectori sau module trebuie să fie în continuare pe deplin funcţionale.
Fiecare element detector sau modul trebuie să conţină izolator la scurtcircuit pentru un grad de siguranţă crescut şi
pentru optimizarea traseelor de cabluri, ce permite astfel trecerea prin diferite zone de detecţie.
Sistemul oferă posibilitatea localizării exacte a defectelor semnalate de dispozitivele periferice (detectori, module,
butoane) şi a scurtcircuitelor sau secţionării de cablu. Aceste informaţii de localizare vor fi afişate în mod text pe ecranul
centralei şi pe imprimanta acesteia.
Detectorii, elementele de intrare şi ieşire pentru uşile de incendiu, sirenele, flash-urile, etc. toate vor fi de tip
adresabil, cu posibilitate de conectare directă la bucla de incendiu.
Alocarea şi interconectarea detectorilor în zone trebuie să fie posibilă din orice poziţie de pe bucla de incendiu.
Extinderile ulterioare ale unei zone de detectori trebuie să fie uşor de realizat, fără a fi necesară schimbarea adreselor
detectorilor sau reprogramarea altor detectori.
În vederea optimizării procesului de întreţinere, sistemul va beneficia de avertizări timpurii în acest sens. Detectorii
contaminaţi sau detectorii ce necesită întreţinere vor fi indicaţi în text clar pe ecranul centralei.

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

Centrala sistemului de alarmare la incendiu va include un afişaj electronic pentru texte în clar, de mimim 6 linii a câte
40 de caractere, în limba română.
Afişare individuală a stării pentru fiecare element din sistem.
Trebuie să fie posibilă afişarea tuturor mesajelor de alarmă, a defectelor, a dezactivărilor şi activărilor prin navigare
manuală („scrolling”).
Etichetare individuală personalizată pentru fiecare element pentru alarmă, defect, deranjament sau activare, indicată
cu data şi ora specifică.
Centrala sistemului de alarmare la incendiu este aprobată şi certificată drept dispozitiv electric de control şi poate
semnaliza şi opera toate elementele conectate. Toate elementele conectate vor fi indicate prin informaţii de localizare liber
programabile (etichete individuale personalizate).
Centralele de detectie si avertizare incendiu trebuie sa semnalizeze fara ambiguitate urmatoarele stari de functionare
ale instalatiei de semnalizare a incendiilor:
- stare de veghe, cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de o sursa de alimentare
electrica si in absenta semnalizarii oricarei alte stari;
- starea de alarma la incendiu, cand este semnalizata alarma la incendiu;
- starea de defect, cand este semnalizat un defect;
- starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare;
- starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionarii.
Sistemul realizeaza urmatoarele functii:
- detectia rapida a inceputurilor de incendiu prin detectoare multicriteriale adresabile;
- semnalizarea inceputurilor de incendiu prin butoane de alarmare adresabile;
- afisarea zonei de detectie aflate in alarma prin aprinderea unui LED corespunzator zonei respective;
- autotestarea echipamentului central si a detectorilor;
- semnalizarea acustica la nivelul intregii cladirii (local sau general);
- alarmarea locala a personalului, alarmarea dispecerului si alarmarea la distanta;
- comanda opririi instalatiilor de ventilare - conditionare, in caz de incendiu, etc.
- comanda deblocarii usilor de pe caile de evacuare, prevazute cu instalatii de control acces, in caz de
incendiu;
- alarmarea operativa a pesonalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure prima interventie si
sa ajute la evacuarea utilizatorilor In conformitate cu planurile de actiune stabilite;
Semnalizarea exacta a zonei care a produs un eveniment se face cu ajutorul afisajului LCD din centrala de incendiu.
Sistemul de alarmare la incendiu este in permanenta activ. La declansarea alarmei, pe ecranul LCD este afisata
zona aflata in stare de alarma, cu date privind tipul senzorului (senzor de fum, buton de alarmare la incendiu etc.) si
incaperea in care acesta este situat.
Functionare in caz de alarma:
1. se comanda sirenele de alarmare;
2. se difuzeaza mesajul de alarma preinregistrat la instalatia de adresare publica, in acest caz
atenuatoarele fiind comandate automat pentru a permite difuzarea mesajului indiferent de starea lor;
3. se comanda scoaterea de sub tensiune a tablourilor de normali;
4. se deschid usile de evacuare;
5. se comanda coborarea lifturilor la parter;
6. se transmite comanda catre instalatia de control acces - usile gestionate prin intermediul sistemului
raman deblocate pentru a se putea realiza evacuarea;
Dupa incetarea incendiului:
- se opresc alarmarile (sirene si adresare publica);

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

In caz de alarma falsa, operatorul poate interveni pentru anularea starii de alarma (operatorului ii este alocat un cod
de interventie sau poate opri sirenele cu ajutorul cheii de comanda).
Ehipamentul de control si semnalizare/Centrala de semnalizare incendiu este amplasata in spatiu tehnic/ incaperea TEG din
subsol cu acces direct din exterior cu respectarea cerintelor cap 3.9. din P 118-3/2015. La parter(casa de scara 2/sala de asteptare si
distributie)este amplasat un panou repetor de afisare ce reproduce toate indicatiile echipamentului de control si semnalizare/centralei de
detectie si semnalizare, cf art . 3.9.1.4 din P 118-3/2015.
Conform I7-2011 si art. 3.9.2 din P 118-3/2015, in incaperea centralei de semnalizare incendiu/ECS trebuie sa existe iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului, care s-a prevazut in specialitatea/proiectul de instalatii electrice interioare.
Sistemul de detectie incendiu este organizat pe bucle de detectie (conform schemei bloc de detectie si semnalizare
incendiu).
Ar trebui data si Zonarea( zone de detectie, zone de alarmare) Sistemului de detectie, semnalizare si
avertizare la incendiu (pe etaje/niveluri, incaperi, suprafete, plafon fals, putul liftului, adrese detectori) cu
respectarea art. 3.3.15, cap 3.4 si 3.5 Cablarea sistemului de avertizare la incendiu se va realiza, conform EN 50200, EN
50362 si OMCT/OMAI nr.1822/394/2004, astfel:
- cablu de semnal JE-H(St)H E30/FE180...........mmp pentru bucla de incediu, care trebuie sa reziste la
efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa fie protejate astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc cf
art 5.3.12 din P 118-3/2015;
- cablu de semnal JE-H(St)H........mmp pentru..... cablu rezistent la foc tip NHXH....mmp pentru.....
- cablu de semnal JE-H(St)H E30/FE180............................. mmp pentru panourile repetoare de semnalizare
si/sau de comanda si sirena de exterior care trebuie sa reziste la efectele focului un timp de cel putin 30 de minute sau sa
fie protejate astfel incat circuitul sa reziste 30 de minute la foc, cf art. 5.3.5 alin(1) din P 118-3/2015;
- cablu de alimentare de la reteaua de 220V/50Hz, cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, tip CYYF 3x2,5mmp, pentru
alimentarea sistemului/instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu(IDSAI) /CDI, cf art . 7.22.14. din Normativ I 7-2011;
IDSAI/centrala CDI,/echipamentul de control si semnalizare a sistemului de detectie, semnalizare si avertizare incendiu, avand rolul de
receptor de „securitate la incendiu” (conform Normativ I7-2011 si art. 4.2.2, 4.2.5 din P 118/3-2015) este alimentata la tensiunea de 230
V , 50 Hz din tabloul electric general inainte de intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit. (aceste doua cerinte
trebuie sa apara in schema bloc a instalatiei, precum si in schema monofilara a TEG-rog Art Arhitecture& Design sa
completeze schema monofilara a TEG daca inca nu s-a obtinut avizul de securitate la incendiu pentru clinica, in acest caz fiind
necesara stampilarea sa )

Ati putea sa aveti in vedere si cablurile din linkul de mai jos care asigura si rez la foc de 30 min - PH 30(pentru integritatea
circuitului la soc) dupa metodele EN 50200, trecuta ca criteriu si in Reg de comportare la foc a prod pt ctii si anexa 5.33
- 4 din I7 -2011 cabluri rez la foc ; sunt bune si cele de sus doarece sunt incercate cf CEI 60331 metode recunoscute
de I 7-211; dar cele din link mentioneza ca sunt incercate cf ambelor metode mai ales EN 50200 care e specific cerintei
esent securitate la incendiu, cf Regulamentului European 305/2011 al produselor pt constructi
http://halleycables.com/ro/index.php?controller=attachment&id_attachment=134

Cablarea va fi facuta de la un element la altul si toate acestea vor fi legate la magistrala de comunicatii. Amplasarea
cablului se face fie ingropat, fie in teava PVC. Daca se impune o protectie antiincendiu mai mare, in loc de tevi de plastic
pot fi utilizate tevi de metal.
Utilizatorul va deţine un jurnal în care se vor nota toate acţiunile efectuate asupra sistemului de detecţie şi
semnalizare a incendiului, data şi ora evenimentului.

Obs planuri
Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981
PROIECT INSTALATII DE DETECTIE SI SEMNALIZARE INCENDIU nr. 21/2015

-in schema bloc trebuie mentionate tipurile de cabluri mentionate in memoriu utilizate la bucle , la
conectarea centralei cu: panourile repetoare, sirene, comanda tablou lifturi, TEG
--un semn de sirena de pe planuri(cel pe fond plin) trebuie sa fie pt sirena exterioara de la parter; acum
ambele semne se refera numai la sirena interioare
- trebuie precizat ce reprezinta DG+ADC( plan subsol Centrala termica, schema bloc-bucla
Parter+subsol )
- nu rezulta unde este amplasat apelatorul telefonic AT. Cf P 118-3/2015 in incaperea centralei de
semnalizare, cf art . 3.9.2.7 din P 118-3/2015.
Cf cf art . 3.9.1.4 din P 118-3/2015. ar mai fi necesar un panou repetor la parter, in casa de scara 1 la a doua intrare in cladire
intrare in cladire si completat in acest sens memoriul.

Proiectant
D&D Eurocom
J40/14388/2004, CUI 16742073, Bucuresti, Sector 2, Str. Intrarea Calitatii, Nr. 4 
Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981

S-ar putea să vă placă și