Sunteți pe pagina 1din 8

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

OPȚIONAL INTEGRAT
DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
DOMENIUL ȘTIINȚE
DOMENIUL PSIHO - MOTRIC
DOMENIUL ESTETIC CREATIV
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE

Prof.înv.preșcolar ȘERBAN MARUSIA MIHAELA


NOTA DE PREZENTARE
Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei
Mondiale a Sănătaţii, sănătatea individului este definită drept „o stare de bine fizică, mentală şi
socială şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii”.
Educaţia pentru sănătate, încă de la vârsta preşcolară, reprezintă una din principalele căi de
promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătaţii şi totodată de formare a
atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.
Comportamentele privind alimentația și activitatea fizică, educația privind stilul de viață
sănătos formate în perioada copilăriei creează premisele câștigării unor deprinderi sanogene, care vor
fi practicate pe toată durata vieții persoanei, favorizând menținerea unei bune stări de sănătate pentru
o perioadă cât mai lungă de timp.
Copiii care învață de mici să consume zilnic micul dejun, să mănânce fructe și legume, să facă
mișcare, să își prețuiască starea de sănătate, vor practica aceste deprinderi și în viața de adult și își vor
educa, la rândul lor, copiii pe baza acestor principii.
Când vorbim despre educaţie, nu trebuie să se piardă din vedere faptul, că orice activitate
umană este supusă unei legi suverane : adaptarea individului la mediul său, dar şi întreţinerea sănătatii
lui. Educația pentru sănătate urmărește pregătirea preșcolarilor pentru adoptarea unui stil de viață
sănătos. Educatia pentru sănătate este un drum sigur, prin care noţiunile ajung la copilul de vârstă
prescolară, ca reguli sau norme ce vor pătrunde adânc în modul de viaţă cotidian.
Opționalul ”Vreau să cresc sănătos!” va contribui, prin activitățile desfășurate, la însușirea
și consolidarea unor cunoștințe, la valorificarea unor deprinderi sănătoase privind obiceiuri
alimentare corecte, petrecerea timpului în aer liber prin mișcare, respectarea unor norme de igienă de
grup și personală, a unui program de activitate/jocuri/relaxare/somn, și poate fi în același timp, un
semnal, pentru a atrage atenția asupra importanței educației pentru sănătate, a bunei evoluții fizice,
intelectuale, morale a copiilor noștri.
Obiectivele acestui opțional vor fi atinse prin diverse mijloace de realizare, tipuri de activități
din toate domeniile experiențiale - povestiri, observări, experimente, activități practice, jocuri
didactice, de mișcare, muzicale, sportive, activități artistico-plastice.
Recunoscând rolul exemplului personal, al dialogurilor și al activităților aplicative de exersare
a deprinderilor igienice, activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în grădiniță au un rol
formativ deosebit, prin stimularea motivației intrinseci, fiind bază pentru comportamentul civilizat al
adultului de mâine.
Nr.de activități: 1 activitate/săpt. (30-35min)
Durata: 1an școlar - (2021-2022)
Locul de desfășurare: în grădiniţă, la cabinete medicale, la farmacie
”VREAU SĂ CRESC SĂNĂTOS!”
1. DOMENII DE DEZVOLTARE
2. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII
3. COMPORTAMENTE
1. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii
 Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare
- Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă
socială
2. Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienii personale

 Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare


- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
- Participă la activități fizice, variate;
 Conduită senzorio - motorie, pentru orientarea mișcării
- Utilizează simțurile (văzul, auzul, mirosul, etc) în interacțiunea cu mediul apropiat;
- Se orientează în spațiu pe baza simțurilor;
 Sănătate (nutriție, igienă personală, îngrijire) și practici privind securitatea personală
- Exersează, cu sprijin, respectarea unor principii de bază specifice unei alimentații
sănătoase;
- Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale
3. Dezvoltarea socio - emoțională
 Comportamente prosociale, de acceptare și de respectare a diversității;
- Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variat
COMPETENȚE GENERALE și COMPETENȚE SPECIFICE

1. Utilizarea limbajului specific educației pentru sănătate


1.1 Identificarea principalelor părţi ale organismului uman, utilizând termeni simpli de
anatomie.
1.2. Însusirea unor noţiuni legate de organele de simţ.

2. Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătății și de personale

2.1. Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă personală, igiena activităților, de odihnă


şi recreere.
2.2. Formarea şi consolidarea deprinderilor de alimentaţie raţională.
2.3. Însuşirea unor norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea
individuală şi sănătatea colectivă.
2.4. Recunoaşterea unor aspecte legate de sănătate şi boală, în vederea dezvoltării armonioase.
2.5.Formarea si cultivarea interesului pentru problematica sănătății

COMPORTAMENTE VIZATE
 să identifice principalele părţi ale organismului uman;
 să identifice organele de simț, rolul și importanța acestora pentru organism;
 să înțeleagă semnificația cuvântelor ”microb”, ”igienă”, ”boală”, ”sănătate”;
 să identifice și locurile în care se găsesc microbii;
 să identifice obiectele de uz personal și rolul lor în igiena personală;
 să aplice corect principalele reguli de igienă personală
 să recunoască simptomele unor stări de boală, resimțite personal;
 să recunoască comportamentele sănătoase şi comportamentele de risc;
 să identifice alimentele de bază (piramida alimentelor);
 să -și formeze deprinderea de a consuma micul dejun;
 să-și formeze deprinderea de a mânca fructe și legume în fiecare zi;
 să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor şi să le evite pe cele ce le dăunează;
 să înțeleagă beneficiile consumului zilnic de apă și a utilizării acesteia pentru igiena corpului
 să identifice rolul activităţii şi al odihnei în menţinerea sănătăţii
 să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor alimentare (valabilitatea lor), etc.;
 să-şi călească organismul la factorii de mediu (apă, aer, soare);
 să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi propriei sănătaţii
 să participe la concursuri pe teme de educație pentru sănătate;

CONȚINUTURI

I.Noţiuni elementare de anatomie si fiziologie.


 Corpul uman – părţi componente
 Organele de simţ
 Starea de sănătate / boală
 Păstrarea sănătății prin alimentație, odihnă, recreere, sport
II.Igiena personală
 Igiena cavitaţii bucale
 Efectele alimentației asupra dinților
 Igiena mâinilor, a unghiilor
 Igiena corpului
 Igiena îmbrăcămintei, încălţămintei
 Boli cauzate de lipsa igienei
III. SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI
 Tipuri de alimente - (Piramida alimentelor)
 Termenul de valabilitate al alimentelor. Reguli de păstrare a acestora
 Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii (importanţa vitaminelor, a apei în
alimentaţie etc.)
III. Activitate şi odihnă
 Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei
 Apă, Aer, Soare - timpul liber în natură

ATIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 Exerciții de identificare; exerciții - joc; exerciții de recunoaștere; exerciții senzoriale


 Observări
 Povestiri, lecturi după imagini
 Experimente
 jocuri didactice; jocuri senzoriale; jocuri distractive
 Convorbiri
 Activități artistico-plastice, activități muzicale
 Activități practice

PLANIFICAREA TEMELOR OPŢIONALULUI

SEMESTRUL I (teme posibile)

NR. DATA COMPORTAMENTE MANIFESTATE TEMA MIJLOACE DE


CRT REALIZARE
.
Evaluarea cunoștințelor referitoare la Lectură după
1 corpul uman „Cine sunt eu?” imagini
Să identifice obiecte de igienă personală ”Prietenii corpului Observare
2 curat!” Fișă individuală
Să conștientizeze importanța folosirii
3 obiectelor de uz personal pentru „Maricica” Povestire cu suport
întreținerea curățeniei corpului de Luiza Vlădescu ilustrativ
Să înțeleagă semnificația cuvântului ”Microbii – dușmanii Dialog cu o doamnă
4 ”microbi” sănătății” biolog
5 Să identifice locuri și obiecte în care se „Unde se ascund Joc didactic
găsesc microbi microbii?”
Să dobândească deprinderi de igienă ”Ție-ți place să te
6 personală și colectivă speli?” Memorizare
Să își formeze deprinderea de a consuma ”Să mâncăm colorat!”; Lectura educatoarei
7 zilnic fructe și legume ”Cartea fructelor” Activitate practică
Să cunoască importanța spălării fructelor ”Salata de fructe, salate
8 și legumelor înainte de a fi consumate de legume” Activitate practică
Să identifice alimentele care se pot
9 consuma fără grijă și pe cele pe care ar fi ”La alimentară!” Observare
bine să le evite
Să numească alimentele sănătoase și pe „Ce este bun și ce este Joc didactic
10 cele nesănătoase rău!”
Să cunoască necesitatea respectării unor ”Piramida alimentelor” Lectură după imagini
11 reguli într-o alimentație sănătoasă
12 Să identifice beneficiile consumului de ”Apa - prietena Film didactic; desen
apă pentru sănătatea proprie noastră”
Să identifice pericolul consumului excesiv „Dulciurile și guma de Convorbire
14 de dulciuri și gumă de mestecat mestecat – pericolul - invitat medicul
cariilor dentare!” stomatolog
Să recunoască organele de simț și rolul ”Simțurile” Memorizare ; fișă de
15 acestora pentru organism de D. Nasta lucru
Să participe active la jocuri, asociind „Deschide urechea Jocuri senzoriale
16 corect simțurile cu organele de simț bine!”
”Ce-ai mirosit?”
”Spune ce gust are?”
”Calde – rece!”
SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DAT COMPORTAMENTE MANIFESTATE TEMA MIJLOACE DE


CRT A REALIZARE
1 Să asocieze pericolul inhalării fumului, a Povestire după imag
consumului excesiv de înghețată cu „De ce tușesc copiii?” Dialog cu dna doctor
urmările acestora de la gradinita
Să recunoască semnele unor boli: febră,
2 dureri de cap, strănut, voce răgușită ”Povestea lui Hapciu!” Lectura educatoarei
Să recunoască obiecte de îmbrăcăminte
3 specific anotimpurilor „Cum ne îmbrăcăm?”” Joc didactic
Să sortăm alimente potrivite pentru un Joc didactic
4 meniu sănătos, funcție de invitat „Avem invitați la
masă!”
Să înțeleagă mesajul moral al povestirii Povestirea
5 „Iedul cu trei capre” educatoarei
6 Să recunoască unele semen și simboluri Convorbire cu suport
legate de securitatea personală „Învățăm de la semne!” ilustrativ; desen
Să identifice pericolele la care se pot
7 expune copiii „Ce au greșit copiii?” Lectură după imagini
Să cunoască pericolul jocului cu
8 chibrituri. „Nu te juca cu focul!” Lectură după imagini
Să identifice pericolele ce se pot ivi în „Atenție la: cuțite,
9 casă sticle cu substanțe, apă, Convorbire cu suport
prizele de curent, ilustrativ
aragaz!”
Să evite să se joace în locuri periculoase „Aventurile lui Costel” Poveste creată de
10 copii (dupa imagine)
Să cunoască reguli de comportare în Diafilm; film
11 colectiv și consecințele unor acte de ”Așa da, așa nu!” educativ
violență
Să cunoască importanța și utilizarea „Plantele medicinale și Vizită la laboratorul
12 sursele oferite de natură în păstrarea tainele lor”; Planta Vorel
sănătății
”Doctorul Mușețel”
13 - ” - ”Comoara din stup”! Jocuri de rol
Să cunoască numărul de apel în caz de
14 urgență ”Apel urgență: 112!” Joc de rol
Să răspundă corect la întrebări și să
15 demonstreze practic în situații date ”Vreau să cresc Joc - concurs
cunoștințele și deprinderile însușite sănătos!”
CALENDAR ECOLOGIC

23 SEPTEMBRIE- ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI


16 OCTOMBRIE- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ALIMENTAȚIEI
22 MARTIE- ZIUA MONDIALĂ A APEI
7 APRILIE- ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII
5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI
MODALITĂȚI DE EVALUARE

Având în vedere, că evaluarea este o componentă importantă a procesului de învăţamânt (şi a


oricărei situaţii de învăţare) vor fi utilizate: probe orale (jocuri didactice, convorbiri, concursuri
tematice), probe scrise (fişe de activitate individuală), probe practice (jocuri - concurs, dezlegări de
rebusuri cu ajutorul unor simboluri, desen, picturi, activități practice), autoevaluarea, portofolii etc.
BIBLIOGRAFIE

1. M.E.C., Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a


revizuită şi adăugită, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2005;
2. MEN , Curriculum pentru educație timpurie, 2019
3. Nichita, A., Mitroi, M., Educație pentru sănătate – îndrumător, Edit. Aramis, București, 2008
4. Şova, Siminica, Activităţi opţionale în grădiniţă, Editura AS,S, Iaşi;
5. Educație pentru sănătate și securitate personală – ghid orientativ, Ed. Diana, Pitești, 2010
SUPORT DE CURS

1. Barta,A., Dragomir,P., Deprinderi motrice la preșcolari, Edit. V&I Integral, București, 1995
2. Nichita, A., Mitroi, M., Educație pentru sănătate – îndrumător, Edit. Aramis, București, 2008
3. *** Mijloace de realizare a educației pentru sănătate la preșcolari- auxiliar didactic,
publicație a Proiectului de educație pentru sănătate ” Să cresc mare și voinic”, Nr.4/2018
4. Set planșe - Educație pentru sănătate , Editura Diana
5. Softuri educaționale - colecția ”Piticlik”; ”Abibou - Călătorie în corpul uman”

S-ar putea să vă placă și