Sunteți pe pagina 1din 141

Introducere n psihologie

Apari ia psihologiei ca tiin de sine st t toare are istoria ei. nainte de a deveni tiin autonom , psihologia a f cut parte integrant din filozofie ( tiin a n elepciunii). Acest drum l-au urmat i alte discipline.
Idei psihologice n filozofia greac THALES (624 -547 .e.n.) Este printre primii filozofi antici care s-a ocupat de natura i psihicul omului, ceea ce numea suflet (psyche) i tiin (logos), adic tiin a despre suflet. De la el avem denumirea de psihologie . DEMOCRIT ( 460 - 370 .e.n.) El se considera ntemeietorul teoriei atomiste - n concep ia sa totul se compune din atomi, chiar i sufletul. Democrit sus ine c sufletul este activat de corp i corpul este activat de suflet. El pune problema determinismului psihologic i anume c att materia nensufle it ct i sufletul sunt guvernate de legi. SOCRATES (496- 399 .e.n.) A enun at regula psihologic Cunoa te-te pe tine nsu i i caut s n elegi pe o alt persoan prin tine nsu i. De asemenea acesta sus inea necesitatea cunoa terii i autocunoa terii f r de care omul nu poate progresa i nu se poate perfec iona (introspec ia). PLATON (427- 347 .e.n.) n lucrarea Tratat despre suflet, filozoful a eviden iat 3 aspecte psihice n om: -tendin e ra ionale, de gndire reflexiv ; -tendin e care reprezint curajul omenesc; -tendin e care reprezint poftele p mnte ti;

Corespunz tor acestor 3 tendin e el stabile te 3 clase sociale: -clasa care reprezint ra iunea, clasa de conduc tori; -clasa militarilor - reprezint curajul; -clasa oamenilor de jos negustori, comercian i, rani etc. Platon a eviden iat natura sufletului, preciznd c - sufletul este o form a vie ii i ocup un loc de mijlocire ntre corpul omenesc i lumea ideilor (spiritual ). El sus inea ideea potrivit c reia sufletul face parte din corpul omenesc, idee reluat i completat i anume c ntre sufletul, corpul i

spiritul omenesc exist o strns leg tur . Filozoful spunea despre trup c este o temni a sufletului.
ARISTOTEL (384 - 322 i.e.n) Este considerat un psiholog propriu zis al antichit ii, de la el a r mas studiul mecanismelor i factorilor psihici, n care a prezentat cum func ioneaz organele de sim : v z, auz, gust, miros, pip it, precum i modul cum apar senza iile: vizuale, auditive, kinetezice, cutanate, gustative . De asemenea, a elaborat o psihologie func ional - fiziologic . n scrierile lui g sim concep ia privind continuitatea biologic dintre sufletul omului, animalelor i plantelor, precum i ideea potrivit c reia psihicul se manifest n senza ii. n senza ii avem obiectul sim it i fiin a sim itoare. Iar reflectarea depinde de gradul de dezvoltare a fiin ei sim itoare (unele animale au sim uri mai bune dect omul) . Totodat , Aristotel a eviden iat faptul c , v zul se bazeaz pe trei elemente: lumina, culoare, transparen a, stabilind c , sim ul v zului este legat de retin . Analiznd senza iile, el i-a pus ntrebarea care dintre organele senzoriale este cel mai important , cele care genereaz sim ul tactil, termic sau cel dureros. n ceea ce prive te memoria, acesta d istinge doua tipuri de memorie: -pasiv -activ (reproductiv ) Deasupra acestor elemente guverneaz gndirea, inteligen a, care analizeaz scopurile i alege drumul cel mai bun spre realizarea scopurilor propuse. Pentru a rezista greut ilor i obstacolelor n atingerea scopurilor, Aristotel eviden iaz actul voin ei. El s-a ocupat nu numai de natura sufletului ci i de cunoa terea ntregului mecanism al vie ii psihice.

n evul mediu, psihologia cunoa te o perioad de stagnare (biserica, nchizi ia au interzis aceast practic ) . Rena terea, fenomen european, a nceput n Italia i a cuprins sec. 1416. n aceast perioada au avut loc marile descoperiri geografice. Este perioada nfloririi artei, literaturii, tiin ei, gndirii social-politice. Rena terea a promovat o concep ie nou despre natur i via a omului. Astfel se pun bazele tiin elor moderne, experimentale.
W . WUNDT ( 1832 1920) Psiholog german care a nfiin at primul laborator de psihologie experimental din lume, n Leipzig ( 1879). El a urm rit ca psihologia s devin o tiin exact , precum matematica, care s permit m surarea precis a diferen elor dintre oameni, punnd problema m sur rii n laborator a acestor diferen e.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 2

De asemenea, formuleaz ipoteza diversit ii comportamentelor umane, potrivit c reia fiecare om are o reac ie personal la acela i stimul, iar reac ia este diferit de la o persoan la alta. Prin experimente de laborator Wundt a eviden iat specificul actelor de adaptare (se repet i oscileaz n jurul unei valori).
WEBER i FECHNER Au fost i ei promotorii psihologiei experimentale, punnd bazele psihofizicii. Ei s-au ocupat de studierea raportului dintre stimulii fizici i reac ii, eviden iind pragurile senzoriale ( pragul absolut i diferen ial). Pragul diferen ial exprim acea cantitate minim care ad ugat la stimularea ini ial determin o nou senza ie. HELMHOLCZ A studiat senza iile auditive i vizuale, a m surat viteza de propagare a influxului nervos i a inventat oftalmoscopul (m soar acuitatea vizual 1851)

Treptat, psihologia s-a mbog it cu diferite cuno tin e despre procesele psihice i mecanismele de func ionare a acestora. Psihologia, ca preocupare, este str veche, dar n ordinea constituirii tiin ifice, ea este de dat recent , respectiv nceputul sec. XX i studiaz fenomenele psihice i comportamentale i descoper legit ile activit ii psihice i nsu irile, calit ile, particularit ile psihologice ale omului, luat ca personalitate. n centrul preocup rilor psihologiei sunt: procesele psihice - cognitive - afective - volitive nsu iri ale personalit ii- temperamentale - caracteriale - aptitudinale Deosebirea dintre procesele cognitive i cele afective const n faptul c , procesele de cunoa tere reflect obiectele, fenomenele lumi i nconjur toare, unele producndu-ne pl cere, altele furie, n timp ce atitudinea omului fa de obiectele, fenomenele lumii nconjur toare este ref lectat prin tr iri afective. Trebuie men ionat i faptul c , voin a este procesul psihic care pune st pnire pe toate celelalte procese, se manifest doar n activitate, omul depune efort voluntar pentru dep irea barierelor care stau n calea realiz rii scopului propus.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 3

Ramurile psihologiei
Din necesitatea studierii particularit ilor comportamentului uman, implicat n cele mai diverse activit i i domenii, au ap rut mai multe ramuri ale psihologiei, cu pregnante sarcini de ordin practic . Cele mai cunoscute ramuri aplicative ale psihologiei sunt:
Psihologia general - este sistemul tiin ei psihologice luat n ansamblul comportamentelor sale teoretice , care constituie o problematic comun pentru toate disciplinele genetice, aplicative , comparative. Este o disciplin comparativ central pentru toate celelalte ramuri ale psihologiei. Psihologia fiziologic - psihofiziologia - ramur a psihologiei care combin metodele fiziologice cu cele psihologice , cu scopul de a cunoa te mecanismele neurofiziologice legate de activit ile psihice. Psihologia muncii - a ap rut la nceputul sec. xx (la noi psihotehnica) studiaz adaptarea omului la ma in , la meseria sa, dar i adaptarea ma inii n func ie de particularit ile psihice ale omului, n vederea cre terii productivit ii muncii. Psihologia social i organiza ional - studiaz rela iile om-om, n diverse situa ii i contexte sociale. Psihologia clinic - studiaz modific rile psihice i clinice ale bolnavilor interna i n spitale i are ca sarcin principal psihoterapia. Psihologia juridic eviden iaz geneza delicven ei i prevenirea ei; caracteristicile comportamentului devia nt i problematica actului justi iar; m rturie, anchete, disculpare, reeducare, rela ii dintre inculpat i justi iar. Psihologia economic - studiaz mecanismele, rolul i nsemn tatea factorilor economici i psihosociali n desf urarea vie ii psihologice, n dezvoltarea economic . Psihologia reclamei i publicit ii - subramur a psihologiei comer ului - se ocup cu exploatarea i ameliorarea sistemelor de comunica ii prin publicitate, la nivelul pie ei, a rela iei ntre vnz tor i cump r tor, n vederea acceler rii vnz rilor. Psihologia cibernetic este o tiin interdisciplinar ale c rei obiective sunt precizarea mecanismelor neurocibernetice ce stau la baza diferitelor procese psihice. Cu ajutorul unor modele de tipul sistemului infinit se ajunge la prezentare cibernetic . Ea folose te drept explicare a proceselor cognitive, pe baza manifest rii i n elegerii func ionalit ii mecanismelor cognitive. ( Mielu Zlate-Mecanismele proceselor cognitive ) Psihologia sportului - studiaz psihicul sportivilor n condi ii de ed. fizic i sport i are ca sarcin asigurarea bazelor s n t ii fizice i psihice a omului n formare.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 4

Psihologia copilului i adolescentului (Ursula Schiopu) - studiaz evolu ia psihic a copilului de la na tere pn la maturitate, particularit ile de vrst i individuale ale copilului. Psihologia pedagogic are n vedere studiul bazelor psihologice ale instruirii i educ rii tinerei genera ii, formarea deprinderilor de munc i eviden iaz personalitatea omului n formare . Aceasta constituie fundamentul teoretic al metodelor, efectelor, procedeelor folosite n nv mnt. Psihologia artei - studiaz actul crea iei i aptitudinile necesare pentru realizarea operelor literare, muzicale, plastice, coregrafice, opere expresive, capabile s genereze i s comunice emo ii specifice, legate de domeniul artistic.In receptarea artei particip temporalitatea, afectivitatea i inteligen a omului. Psihologia militar - are n vedere stilul activit ii militare i a personalit ii militarilor. Se ocup de lupte armate, de instruc ia i organizarea militarilor. (dr. maior Mihai Cmpeanu - 1902) Psihologia popoarelor - ( etnopsihologie ) - studiaz particularit ile psihologice distinctive, specifice ale popoarelor i na iunilor, eviden iaz felul n care un popor se vede pe sine i pe alte popoare, ceea ce contribuie la politica de apropiere ntre popoare, la consolidarea prieteniei ntre acestea.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 5

Conceptele fundamentale ale psihologiei


Conceptele sau no iunile sunt forme logice fundamentale ale gndirii umane, care reflect caracterele generale, esen iale i necesare ale obiectelor i fenomenelor pe care le desemneaz . n psihologie, conceptele reflect principalele note definitorii ale umanului, care se manifest nemijlocit, ntr-o form psihic , spiritual i poart denumiri ca: psihic, activitate psihic , fenomen psihic, sufletul, con tiin a, comportamentul, personalitatea. La rndul lor, fiecare dintre aceste concepte generale , cuprinde n con inut, concepte specifice, care mpreun formeaz cuno tin ele de baz ale psihologiei. Psihic - cea mai general form de reflectare a realit ii, produs de activitatea sistemului nervos. El cuprinde totalitatea fenomenelor, proceselor i nsu irilor psihice. Fenomen psihic - manifestarea extern a unui proces, nsu iri sau calit i psihice ale omului. Acesta se eviden iaz n activitate, n reac iile i manifest rile externe ale omului. Proces psihic - are o nsemn tate central , de baz . Fiecare proces psihic e specializat prin func ia i con inutul s u informa ional. Astfel avem: Procese psihice de cunoa tere, care la rndul lor se clasific n: - procese de cunoa tere senzorial ; - procese de cunoa tere ra ional ; Aten ia i limbajul particip la desf urarea tuturor celorlalte procese psihice. Procese psihice afective: emo iile, sentimentele, dispozi iile afective, pasiunile i afectele. Emo iile sunt reac ii spontane. Sentimentele sunt tr iri afective mai stabile. Ele sunt de mai mult e feluri: intelectuale (de cunoa tere) estetice (pl cerea pentru lucruri frumoase) morale (de ata ament) Dispozi iile afective sunt st ri afective generalizate , care reprezint un fond afectiv ce d comportamentului uman o coloratur specific . Acestea pot fi pozitive sau negative . Pasiunile sunt sentimente puternice care mobilizeaz i dinamizeaz activitatea noastr i pot fi pozitive sau negative.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 6

Voin a este totodat capacitate i proces psihic prin care omul ini iaz , stopeaz , modific mer sul ac iunii pentru a- i realiza scopul.
nsu irile psihice- cea mai mare nsemn tate a determin rilor calitative ale fenomenelor, proceselor psihice, avndu.se n vedere nivelul la care acestea se produc.

Psihologia i caracterologia studiaz nsu iri i calit ile psihice temperamentale, caracteriale i aptitudinale, intelectuale,afective, voli ionale, morale.
Comportamentul- -no iune ce vizeaz ansamblul rela iilor adaptative, care sunt obiectiv observabile, cum ar fi modul de a fi i a ac iona speci fic omului, care difer de la om la om. Conceptul este sinonim cu conduitaactivitate caracterizat prin unitatea dintre psihic i faptele de comportament. Con tiin a i conduita nu concord ! Pentru a se transforma con tiin a n conduit este necesar uni tatea ntre componentele intelectual , afectiv i voli ional . n definirea comportamentului uman, se pune accent pe modul de a se conduce i a ac iona mintal, afectiv i motor, ntr -o situa ie dat , astfel realizndu-se unitatea ntre con tiin i conduit , adic unitatea ntre cuvnt i fapt .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 7

Metode de cercetare n psihologie


Dezvoltarea psihologiei generale a fost impulsionat i de evolu ia i perfec ionarea metodelor, tehnicilor i procedeelor de investiga ie tiin ific . n psihologie, ca i-n alte domenii, progresul cunoa terii tiin ifice s-a realizat prin eliminarea treptat a erorilor n cercetare, concomitent cu des vr irea instrumentelor cercet rii i n special, aplicarea unor metode exacte care permiteau interpretarea obiectiv a rezultatelor. Este un adev r cunoscut, c metoda, n tiin , depinde n primul rnd de natura i specificul obiectului de studiu, adic de caracteristicile realit ii cercetate. Exist domenii de fapte abordabile, exclusiv, pe calea observa iei (n geologie, astrologie). n domeniul tiin elor naturii (chimie, fizic , biologie) cercetarea se bazeaz pe experiment. n istorie domin evocarea i reconstituirea, pe baza unor s p turi arheologice. Despre filozofie se afirm c dispune numai de metoda reflec iei mintale, ra ionamentul filozofic, judecata. Obiectul cercet rii psihologiei l formeaz activitatea psihic uman , tr irile i procesele personale ale indivizilor , n interac iunea lor cu obiectele lumii materiale, i cu ceilal i oameni, care fac parte din acea lume . n ceea ce prive te specificitatea acestui domeniu, n cercetarea vie ii psihice au fost abordate fie c ile subiective, fie cele obiective. Astfel, sub raportul metodelor, psihologia a parcurs n evolu ia sa cteva etape importante: - etapa ndelungat de dominare a introspec iei, care este o cale subiective de autoobservare, autocunoa tere i autoanaliz . - faza experimental - de laborator, a investiga iilor; care a servit psihotehnicii ca selec ie pentru diferite profesiuni. - etapa observa iei clinice - cu aplicabilitate n psihoterapie. - etapa moderne de cercetare tiin ific , n care s-a consolidat sistemul de metode al disciplinelor mixte - psihoneurologia, fizica, lingvistica, pedagogia, sociologia, cibernetica, astfel repertoriul metodelor de care uzeaz psihologia a sporit considerabil. Ca i n alte tiin e, n psihologia fundamental sunt folosite metoda observa iei i metoda experimentului. n afara experimentului de laborator, ce cunoa te o dezvoltare deosebit odat cu progresul tehnologic, n special n electrofiziologie, psihologia utilizeaz experimentul natural n condi ii obi nuite de activitate (se desf oar n condi ii de munc , via , activit i normale, naturale) . O perspectiv deosebit ne asigur metodele psihologiei cibernetice. Mijloacele metodologiei interpretative - intervin metodele statistice de matematic i logistic - calculul corela iilor, analiza factorial , analiza
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 8

varia iilor, calculul informa ional i probabilistic, care au devenit indispensabile n cercetarea psihologic modern . n psihologie, pe lng metodele de cercetare intensive i extensive un rol important l au i metodele de prognoz i diagnoz , precum i metodele aplicative , cum ar fi metodele psihoterapeutice, educa ionale, organiza ionale psihoergonomice. Metoda analizei de caz i metoda clinic se folosesc in psihologia medical , genetic i social . n studiul genezei tr s turilor de personalitate, se foloseste metoda biografic - anamneza - (din greac anamnezis = mi-am adus aminte). Odat cu expansiunea psihologiei sociale o larg r spndire a dobndit metoda anchetei , ce nglobeaz chestionarul, ancheta social , analiza de con inut, analiza de caz etc. n psihologia muncii industriale se folose te analiza opera ional , care cuprinde diferite metode de nregistrare precis a opera iilor de munc (filmarea, fotografierea zilei de munc , analiza opera ional a zilei de munc ). O analiz clasic a produselor de cercetare e u na care permite cunoa terea aptitudinilor creatoare. n diagnoz i n cercetare e necesar s fie folosit metoda adecvat , avnd un nalt grad de fidelitate, astfel c se recomand utilizarea mai multor metode, care s controleze i s completeze cercetarea. Psihologia e tiin a cu cele mai numeroase, diversificate i plastice metode de cercetare, diagnoz i aplicare.
Specificul metodelor de cercetare n psihologie const n: - adoptarea faptelor de comportament ca indicatori ai st rilor i rela iilor interne, subiective. Psihicul se manifest n activitate i se dezvolt prin activitate. - confruntarea datelor subiective cu cele obiective ; - abordarea precump nitor genetic a investiga iilor; - abordarea sistemic i personologic a faptelor n interac iunea i interdependen a lor, i nu n mod izolat; - orientarea spre latura calitativ a fenomenelor i utilizarea m surilor cantitative, n scopul identific rii caracteristicilor calitative.

Metoda observa iei


Se caracterizeaz prin surprinderea, urm rirea inten ionat , examinarea i surprinderea manifest rilor de comportament ale persoanei ntr-o desf urare natural , curent , f r a schimba condi iile obi nuite. Observa ia tiin ific este o percep ie planificat , o intuire cu discern mnt a manifest rilor psihice, n care atitudinea cercet torului e cu prec dere receptiv i nu de provocare
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 9

voit a fenomenului. Persoana care observ nu se amestec n procesul de desf urare, ci a teapt s apar fenomenul care-l intereseaz . Se constat deci c , metoda observa iei are att neajunsuri, ct i elemente pozitive. Cerin ele fa de persoana care folose te metoda sunt: y o cultur i o preg tire psihologic temeinic ; y stabilirea unui plan de observare, cu precizarea a ceea ce se urm re te; y nregistrarea exact a celor observate f r denaturarea faptelor; y interpretarea corect a observa iei. Observa ia tiin ific poate imbr ca diferite forme: I. nemijlocit , direct : - observator neutru; - observator activ , din cadrul grupei (clasei) o persoan este instruit s urm reasc fenomenele i s prezinte datele, f r denaturarea lor; -observarea bazat pe dirijarea, conducerea acestui proces (cnd o mas de cadre didactice primesc instruire). II.mijlocit : f cut de alte persoane, studen i, elevi mari, colaboratori, care posed o anumit preg tire de a urm ri fenomene propuse pentru cercetare. III.continu (f r ntrerupere-ex .nv toarea ) IV. periodic , fragmentar ;longitudinal (clasele I-IV) V. monografic - cuprinde toate aspectele instructiv -educative; VI. ngust specializat . Psihologului trebuie: - s sesizeze esen ialul, aspectele semnificative: frecven a, ritmul, amploarea; s surprind simptomele, cauzele manifest rilor comportamentale; - identificarea situa iilor naturale; - caracterizarea contextului psiho-social n care se produce fenomenul; Pe calea observa iei sistematice se pot stabili i descris diverse tipuri de comportament: - emotiv i meditativ - volitiv sau impulsiv - instabil nervos sau echilibrat. Observa ia, ca metod , permite s facem constatarea i descrierea comportamentelor de grup, care se manifest diferit n cazul unui grup supravegheat i unul nesupravegheat.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 10

O observa ie bine organizat presupune o calitate fundamental spiritul de observa ie- este un proces senzorio-intelectiv, de percepere subtil , care are la baz cuno tin e temeinice . Spiritul de observa ie trebuie s fie dublat de corectitudinea observatorului, mai ales n cazul autoaprecierii, care este de multe ori subiectiv . n acest situa ie, spiritul critic permite sesizarea calit ilor i defectelor. Exist : supraaprecierea: ne atribuim ceea ce nu ne apar ine; subaprecierea: minimaliz m propriile calit i, lips de ncredere n propriile for e. Metoda observa iei este o metod de explorare atent a psihicului uman. Pentru a observa nu este suficient s vezi, trebuie s prive ti cu un anumit scop, s examinezi atent, s auzi, s ascul i, s interpretezi (intona ie, pauz ) . Atunci cnd observatorul se refer la propriul comportament , vorbim de autoobservare. Atunci cnd acesta ncearc s surprind propriile tr iri , vorbim de introspec ie .(cum sunt eu?)

Metoda experimental
A parcurs o evolu ie complex , de la experimentul psihofizic organizat de Fechner, la experimentul elaborat de Wundt i apoi spre experimentul psihologic a lui Ebinghaus. Principala caracteristic a metodei experimentale e ste provocarea inten ionat a fenomenelor n condi ii schimbate, create de cercet tor. n experiment se pune n eviden ac iunea unui factor, care mereu se modific , n timp ce to i ceilal i factori r mn nemodifica i, urm rindu-se reac iile subiectului. Factorul modificat a fost numit variabil independent , iar modific rile ivite n tabloul activit ilor psihice a subiectului - variabile dependente. Prin urmare, cercet torul ac ioneaz asupra variabilei independente i urm re te rezultate concretizate n comportament.
Felul experimentelor: 1. Experimentul de laborator izoleaz subiectul de mediul s u natural, simplific condi iile. Este cea mai precis metod , care utilizeaz aparate de nregistrare a reac iilor i a fost ini iat de Wundt. El urm re te cercetarea unor anumite aspecte , dinainte stabilite i trebuie mbinat cu metoda observa iei. 2. Experimentul natural are avantajul de a mbina tr s turile caracteristice ale experimentului i observa iei. Acesta se desf oar n 3 etape:

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 11

-etapa constatativ , pretestul- stabile te nivelul de la care se porne te cercetarea. -etapa formativ , vizeaz aplicarea diferitelor tehnici, procedee moderne, i dureaz aproxima tiv un semestru, un an etc. -etapa de control, post test- permite stabilirea progresului sau a stagn rii aspectelor cercetate. Experimentul natural este cel mai r spndit n coal , intreprinderi, domeniul artistic, i vizeaz aplicarea unor proced ee formative, de m surare exact . 3. Experimentul transformator orientat n direc ia cercet rii i elimin rii neajunsurilor la elevi, muncitori etc. n mod concret, nseamn c psihologul urmeaz exemplul medicului, care nu numai constat sl biciunea i pune diagnosticul, ci i vindec .

Metoda testelor
Termenul de test provine din limba englez = prob , examen. Este o prob standardizat pe baze tiin ifice, avnd ca scop exprimarea cantitativ a datelor ob inute. Standardizarea probelor const n: -stimulii prezenta i; -instructajul dat; -modul de cotare (apreciere) . Etalonarea, normarea, se face pe baza rezultatelor individuale , prin raportarea lor la rezultatele ob inute de o popula ie reprezentativ , ceea ce permite stabilirea normelor pentru persoane de aceea i vrst , sex, grad de preg tire. Validitatea testului se refer la valoarea de m surare, adic gradul n care testul realizeaz ceea ce constituie scopul m sur rii.(teste de m surare a aten iei, de memorare verbal sau nonverbal )
Clasificarea testelor I. Dup natura tr s turilor m surate teste fizice, biometrice, senzoriale, psihologice(mintale), pedagogice( colare n care m sur m cuno tin ele elevilor). II. Dup modul de aplicare sunt teste individuale, de grup sau colective III. Dup materialul folosit sunt teste verbale, nonverbale (performan ). IV. Dup scopul urm rit sunt teste diagnostice i prognostice (de orientare privind dezvoltarea viitoare a persoanei )
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 12

Testele au o mare capacitate de predic ie , pe baza lor se face orientarea talentelor spre diferite domenii de activitate i au o larg aplicabilitate.

Metoda convorbirii
Const n ini ierea unei discu ii ntre cercet tor i subiectul investigat, ce presupune ncredere reciproc , sinceritate i capacitatea persoanelor de autoanaliz , de autodezv luire. Conversa ia este o metod superficial , de aceea solicit ncredere din partea examinatorului, empatie, sociabilitate. O alt cerin important a acestei metode se refer la formularea corect a ntreb rilor. Cercet torul trebuie s dispun de abilitatea de a crea o motiva ie pozit v subiectului, pentru a dispune subiectul, n convorbire, pentru a -l asigura c aceast convorbire va fi sincer , f r urm ri negative. Convorbirea psihologic permite diagnosticarea, stabilirea nivelului de cuno tin e, poate fi folosit i n scopuri terapeutice, influen nd astfel persoana.

Metoda studiului de caz


Se folosesc teste de personalitate, analiza de caz specializat , observa ia, experimentul, care reflect interesele persoanei, orientarea sau aptitudinile ei. Ca metod instructiv-educativ , are un caracter activator, permite desprinderea i formularea unor concluzii, reguli, strategii. n psihologie, studiul de caz folose te fi a psiho-pedagogic , care cuprinde: -date despre familie (componen a, posibilit i materiale i educa ionale, nivel de preg tire al p rin ilor); -date despre personalitatea copilului: starea s n t ii, aptitudini, nivel de preg tire colar , temperament, tras turi de car acter, interese, pasiuni; -particularit ile activit ii intelectuale; -activit i extra colare.

Metoda biografic (anamneza)


Are ca scop cunoa terea traiectoriei vie ii unei persoane: prieteni, activit i extra colare, hobby-uri. Toate aceste metode permit adunarea de fapte psihologice , care adunate i grupate corect, pot fi folosite n cunoa terea unei persoane sau grupuri de persoane.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 13

Principiile psihologiei
Sunt norme c l uzitoare , derivate din cele mai generale legi i dup care sunt orientate i construite cercet rile i interpret rile psihologice. Principiile sunt: 1.Principiul determinismului Influen ele externe, filtrate i prelucrate ac ioneaz asupra psihicului uman prin condi iile interne, care sunt particulari t ile neuropsihice ale fiec rui om n parte. Determinismul = rela ia potrivit ntre factorii educa ionali externi i condi iile genetice i experien a personal , care filtreaz i prime te informa ia extern transmis prin diferite canale.
2.Principiul dezvolt rii Dezvoltarea psihic este un proces prin care se realizeaz noi structuri fundamentale, care diferen iaz comportamentul omului i duce la o mai bun adaptare la mediu. Factorii care contribuie la dezvoltarea psihic i comportamental sunt: -biologici (ereditatea) -socio-culturali (mediul) -psihici. Fiecare dintre ei este necesar, dar nu i suficient, f r o ereditate normal i n condi ii de maturizare organic , nu e posibil o dezvoltare optim . n absen a socializ rii (educa iei) nu se poat e elabora con tiin a i personalitatea uman . Activitatea mintal , con tient a omului, prin autoorganizare i autocontrol n realizarea scopurilor propuse, contribuie la propria dezvoltare. F r a identifica dezvoltarea cu nv area, trebuie subliniat c numia o nv are organizat duce dup sine dezvoltarea i l rge te perspectivele. 3. Creierul - organ al psihicului Creierul nu are gravate n el capacit ile, ci dispune de capacitatea de a forma capacit i, pentru diferite domenii sociale. Capacitatea se formeaz prin prelucrarea tehnicilor i modelelor culturale. Decisiv este experien a social i modul cum este aceasta asimilat . Creierul reprezint substratul material al psihicului, adic substratul acelor capacit i i func ii specifice, care au fo st create de omenire i care sunt oglindite n crea ii literare, artistice etc. Procesele i capacit ile psihice ale omului au o genez socio-cultural , deoarece societatea solicit dezvoltarea anumitor capacit i, astfel toate capacit ile i func iile o mului sunt determinate social-istoric.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 14

4. Principiul condi ion rii social -istorice Conform acestui principiu, formarea omului ca personalitate, comportamentele uname, procesele psihice individuale sau de grup, depind esen ail de factorii sociali i sunt impuse de dezvoltarea istoric . Factorii care condi ioneaz dezvoltarea psihic sunt: -activitatea -cadrul social -cadrul tehnic (dezvoltarea tehnic , determin gradul de civiliza ie) -ansamblul rela iilor sociale(definesc esen a uman ) -sistemele culturii materiale (lumea construit i transformat de om) -re elele i variatele fenomene de comunicare social -ereditatea specific uman . 5. Principiul reflect rii i constructivismului Psihicul exist sub forma unei activit i interne, orientate spre reproducerea ct mai adecvat a obiectelor i fenomenelor lumii nconjur toare, ceea ce duce la orientarea corect , adaptarea i interven ia eficient n mediul nconjur tor. Reflectarea psihic difer de reflectarea mecanic pasiv , i se define te drept reflectarea ideal , subiectiv , a obiectelor de c tre om.. Reflectarea psihic este specific omului, i implic construc ii i reconstruc ii, nu o simpl copie. Genetic, reflectarea trece de la reproductiv la anticipativ i creativ. Intervin construc iile reproductive i construc iile noi, de combina ii inovative, pentru c cunoa terea implic inven ia. Reflectarea i constructivismul trebuie s fie n elese ca un principiu al organiz rii i model rii intelectuale, care mijloce te att reflectarea ct i crea ia specific uman , care se sprijin pe datele reflect rii i se valideaz (apreciaz ) prin practic .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 15

Personalitatea i dimensiunile ei psihologice


subiectul uman considerat ca o unitate bio-psiho-social , ca purt tor al func iilor cognitive, pragmatice i axiologice. Aceste 3 func ii eviden iaz o personalitate normal . Sub aspect biologic, personalitatea prezint tr s turi, nsu iri ereditare, programate n cadrul genetic ce formeaz individul uman i nu un animal oarecare. Individul uman dispune de un poten ial uman nativ, care se realizeaz treptat prin socializare. Individul, luat n sens naturalist, desemneaz exemplarul singular dintro specie de fiin e, adic este unitatea reprezentativ a speciei. Cnd ne referim la no iunea de individ, nu avem n vedere calit ile omului, nici inten ionalitatea lui, rela iile, atitudinile ce l caracterizeaz . No iunea de individ e o notiune abstract i general . Ea se aplic oric rei fiin e umane. Individualitatea se refer la o realitate psihologic special , la structurarea intern a individului, a proceselor sale psihice, tr s turi psihofizice, diferen ierea nsu iri personale, ntr-o form unic i nerepetabil . n acest sens, fiecare om e o individualitate distinctiv ca structur interioar . Individualitatea cuprinde eul con tient, cel ce cunoa te sinele. Sinele e cel cunoscut n structura individualit ii, dar nu se identific cu personalitatea, care cuprinde ntreaga interac iune a individului cu mediul, rela iile interiorului s u cu exteriorul, nsu iri actuale i cele poten iale, care se dezvolt , treptat, prin socializare. Socializarea se refer la nsu irea ntregii experien e umane, ncepnd cu limba poporului din care face parte, tradi iile, obiceiurile, specificul na ional, cuprinde ntreaga devenire a individului ca persoan ce apar ine unei anumite colectivit i umane. Persoana e data de totalitatea unor nsu iri, rela ii i calit i exterioare, ce indic identitatea social a individului, identitatea sa ca fiin concret , ce poart un nume, are o stare civil , e investit cu func ii, roluri i are un statut social care apar ine unui om i are aspecte fiziologice de recunoa tere. Orice persoan normal dezvoltat e purt toare a unui nucleu al individualit ii sale i se realizeaz ca personalitate. Personalitatea e un element stabil al conduitei unei pers oane, e ceea ce o caracterizeaz i o diferen iaz de alte persoane. Astfel, fiecare individ are particularit ile sale genetice, particularit i individuale specifice, iar persoanele se eviden iaz prin nsu iri sociale i prin statut. Oamenii prezint varia ii foarte mari n ceea ce prive te caracteristicile de personalitate, abilit ile mentale i intelectuale.

Conceptul de personalitate Personalitatea eviden iaz

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 16

Nucleul psihic se eviden iaz prin:

- aspectul psiho-somatic care se refer la func ionalitatea organismului, la instinctele specifice omului. - aspectul psiho-social care se manifest timpuriu (zmbet, bucurie, ata ament) - psihicul con tient care e strns legat de ereditatea social . - aspect cultural care se manifest mai trziu. Subiectul uman, ca personalitate este purt tor al func iilor cognitive pragmatice i axiologice. Func ia cognitiv se eviden iaz prin stabilirea unor discrimin ri i identific ri. Ele apar fie prin eliminarea informa iilor i ideilor ce sunt pu in importante, fie n c utarea complementar de elemente noi, care au fost omise. Primul procedeu, al discrimin rii cognitive desemneaz o triere urmat de evaluarea faptelor re inute pentru a ne asigura de exactitatea lor, iar cel de al-II-lea procedeu -al identific ri i evalu ri se manifest prin ad ugarea acelor fapte, informa ii care au putut fi omise. La baza func iilor cognitive se afl gndirea omului cu opera iile de gndire (generalizarea, abstractizarea). Func ia pragmatic const n verificarea privind corectitudinea procesului i a rezultatului activit ii practice sub aspectul eficien ei i utilit ii reac iilor, precum i a realiz rii concordan ei ntre activitate i scopul urm rit. Func ia axiologic are drept obiectiv studiul valorilor i se exprim prin apreciere, fiind cea mai expresiv dimensiune a personalit ii. Aprecierea se caracterizeaz printr-o atitudine evaluativ corect a omului fa de al i oameni i fa de sine nsu i. Autoapreciere se manifest sub 3 aspecte : Corect i critic omul i cunoa te calit ile i defectele, i se preocup de autoperfec ionare. Supraaprecierea persoana i atribuie mai mult dect dispune n realitate i subaperciaz valorile, activit ile. Subaprecierea diminuarea calit ilor reale (nu au incredere n for ele proprii). Totul pentru aceste persoane este foarte greu. Din exigen a exagerat fa de sine nsu i ia na tere subaprecierea, iar lipsa de exigen l face pe om naiv, credul chiar. Important e de a vedea lipsurile i consecin ele lor negative, att n activit ile lor ct i a altora. Capacitatea de a renun a la timp la ac iunile ncepute, cnd se constat c ele nu mai corespund condi iilor concrete i nu duc la realizarea scopurilor . Pentru manifesterea eficient a func iilor cognitive, pragmatice i axiologice sunt necesare: - Cuno tinte suficiente din domeniul respectiv;

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 17

- Obi nuin a de a verifica i confrunta hot rrile, ac iunile, planurile, activit ile cump nind toate argumentele pro i contra ipotezelor nf i ate de noi. - Priceperea de a stabili concordan a sau nonconcordan a ntre procese . - Un nivel corespunz tor de dezvoltare a judec ii logice; - Un nivel de dezvoltare a personalit ii ce se manifest n concep ia omului, convingerile, idealurile i independen a n gndire i ac iune. No iunea de personalitate se refer la organizarea interioar , sintetic , unitar i individualizat a structurilor cognitive i atitudinale manifestate n evaluarea activit ii intelectuale sau practice a omului. Atitudinea exprim orientarea personalit ii omului, arat pozi ia lui personal , de acceptare sau respingere. A manifesta o atitudine, n special critic , nseamn a sesiza erorile, a vedea cauzele lor i a da solu ii corecte, dar totodat nseamn i a da dovad de ndr zneal a gndirii, de asumare a riscului, de a ne opune i a nu accepta gndirea prin tradi ie. Cele mai frecvente erori sunt acelea datorate credulit ii (rutin , diferite forme ale tradi iei, prestigiul unei persoane i sugestibilitatea). Aici avem urm toarele componente: - componenta dinamico-energetic : temperamentele (felul persoanei de a fi) - componenta instrumental-opera ional : se manifest n aptitudini Aceste componente mpreun cu aten ia formeaz fundamentul biologic n structura personalit ii. - componenta cognitiv : cuprinde toate procesele de cunoa tere: senza ii, percep ii, reprezent ri, gndirea, memoria, imagina ia) - componenta rela ional-valoric - caracterul omului -concep ii, interese, scopuri, idealuri(influen eaz modul de via al omului) -Tipul somatic: structura corporal , particularit ile fiziologice (fizionomie, culoarea ochilor etc)

Structura personalit ii:

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 18

Dinamica general a personalit ii (temperamentele)


nc din cele mai vechi timpuri s-a observat c oamenii nu sunt identici, dup modul de a gndi, sim i i ac iona, de i ei pot avea idei, sentimente, dorin e i aspira ii comune. Sub aspectul modului de manifestare, a intensit ii tr irilor psihice, oamenii difer unii de al ii (emo ia de bucurie sau triste e este tr it mai intens de unii, fiind exteriorizat n mod diferit). n fa a obstacolelor, unii oameni i mobilizeaz toate for ele, pe cnd al ii se descurajeaz , unii nu sesizeaz situa iile periculoase, pe cnd al ii manifest curaj, ndr zneal sau dimpotriv fric i la itate. De asemenea, schimbarea situa iilor obi nuite de via , pe unii i tulbur , n timp ce pe al ii nu i deranjeaz . Prima ncercare de a clasifica i a explica aceste deosebiri, se datoreaz medicului grec Hipocrat (sec.V..e.n.). El a considerat c deosebirile dintre oameni se datoreaz unui amestec de 4 umori fundamentale : apa, fierea, sngele i mucusul. Amestecul n care predomina : sngele determin un temperament sangvinic; mucusul- determin un temperament flegmatic; fierea- determin un temperament coleric ; apa determin un temperament melancolic ; Psihiatrul german, Kretschner, stabile te temperamente sau tipuri de oameni dup structura corporal : picnic caracterizat prin statur mic , plin, ndesat; astenic sub iri, nal i, slabi; atletic nalt, bine f cut, solid; Scheldon stabile te 3 tipuri temperamentale: viscerotonic, somatic, cerebral. Viscerotonia e legat de dezvoltarea predominant a endodermului n perioada intrauterin . Persoanele care posed acest profil temperamental, se caracterizeaz prin goana dup satisfac ii. Sunt firi pa nice, blnde, prietenoase. Somatotonia e legat de dezvoltarea mezodermului (sistemul osteomuscular). Eipersoanele cu acest fel de temperament se caracterizeaz prin reactivitate rapid , energic , ini iativ i spirit rapid. Cerebrotonia e legat de dezvoltarea ectodermului (sistemul nervos). Const n tensiune nervoas excesiv , nclinare spre meditare, suspiciune, hipersensibilitate, slab eficien a ac iunilor. Freud descrie 3 tipuri de temperamente:: - erotic: exagerarea sentimentului de dragoste ; - obsesiv: fr mnt ri legate de instinctele sexuale; - narcisic : manifest o dragoste exagerat fa de propria

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 19

persoan . Jung stabile te 2 tipuri de oameni, dup direc iile predominante n care se manifest for a instinctual : - introvertit : interiorizat, orientat spre sine nsu i; - extravertit: orientat spre lumea exterioar ; Prima clasificare, pe baza unei document ri tiin ifice corecte e realizat de Pavlov, fiziolog rus care a luat n considerare, la baza deosebirilor temperamentale, 3 nsu iri ale sistemului nervos central: 1. for a - rezisten a SNC la activitatea ndelungat ; 2. echilibrul 3.mobilitatea proceselor nervoase, ntre excita ie i inhibi ie. Astfel avem: -melancolicul - tipul de sistem nervos slab; -colericul - tipul de sistem nervos puternic neechilibrat; -flegmaticul- tipul de sistem nervos puternic echilibrat, inert; -sangvinicul - tipul de sistem nervos puternic echilibrat, mobil.

Portrete temperamentale
Portretul psihologic al temperamentului melancolic
Are la baz tipul slab de sistem nervos, ceea ce se manifest n rezisten sc zut la eforturi fizice i intelectuale, oboseal , indispozi ie n activitate. n situa ii noi, neobi nuite, persoanele cu acest profil temperamental manifest nesiguran i lips de ini iativ . Pavlov numea aceast nesiguran reflexul pruden ei naturale. Reac iile motorii sunt limitate, ace ti oameni nu fac mi c ri de prisos (st lini tit i nu deranjeaz pe al ii). n general, mi c rile lor sunt nesigure, lipsite de vioiciune, ntmpin dificult i n formarea deprinderilor motrice. Reac iile emotive sunt lipsite de expresivitate, persoanele sunt interiorizate, nchise n sine, retrase, izolate . De asemenea, ace tia sunt foarte susceptibili, u or impresionabili, ofensele i sup r rile le tr iesc dureros i le exteriorizeaz prin lacrimi. Limbajul e s rac n resurse, debitul verbal sc zut, construc ii gramaticale simple, ritmul vorbirii ncetinit, inexpresiv, lipsit de coloratur emo ional . n activitatea de nv are, ace ti elevi ntmpin dificult i, au nevoie de un num r mai mare de repeti ii, reveniri, muncesc mai mult dect ceilal i n preg tirea lor, sunt con tincio i, sistematici, construc iile teoretice nu -i intereseaz , prefernd activit ile practice . De asemeena, prefer s aib mai mult a face cu obiectele dect cu oamenii. Tonul aspru al profesorilor i inhib , iar rezultatele slabe i deprim .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 20

Comportarea n colectiv: melancolicii sunt persoane retrase, izolate, interiorizate, comportament ce corespunde cu temperamentul interiorizat dup Jung. Ace tia au o sensibilitate deosebit , celula nervoas slab este deosebit de reactiv , cu mare sensibilitate i impresionabilitate. Persoanele melancolice sunt oameni t cu i, n momentele critice dau semne de oboseal , lucreaz lini tit, dac nu sunt deranja i, f r gesturi, f r cuvinte. n caz de e ec, se pierd, abandoneaz activitatea i au nevoie de ncurajare. Elevii manifest ncordare nervoas i mobilizare excesiv . Ei au tendin a de supraestimare a sarcinii i de subapreciere personal , de aceea este necesar s fie stimula i. Manifest o sensibilitate special pentru art , le plac pove tile. n perioada tinere ii, melancolicul este orientat spre pesimism, spre gndul c nu s-a realizat, dorin ele lui au o nuan trist i sunt nso ite de sentimentul inferiorit ii, de aceea trebuie ncuraja i s dep easc aceast stare de inferioritate.

Portretul psihologic al temperamentului coleric


Potrivit criteriilor stabilite de Pavlov, acest temperament are la baz un sistem nervos puternic, dar neechilibrat. Persoanele cu acest profil temperamental sunt impulsive i nest pnite, instabile, manifest combativitate chiar agresivitate, de asemenea sunt iritabili. Reac ii motorii: e precipitat, mereu gr bit, i pierde u or r bdarea, se agit , face mi c ri de prisos i dovede te o lips de coordonare n misc ri. Totodat , manifest ritm inegal n munc , incapacitate de a finaliza o activitate ini iat , i pierde r bdarea ntr-o activitate care solicit acurate e i migal , devinind nervos cnd gre e te. Reac ii emotive: puternice, explozive, nest pnite i mult exteriorizate. Vorbirea: este rapid , inegal , cu intona ii oscilante, dar foarte expresiv , cu accente vii i cu un colorit emo ional bogat. n activitatea de nv are sunt pripi i, astfel nct n lucr rile scrise fac multe gre eli din neaten ie, eviden iindu-se mai bine n r spunsurile orale. n colectiv:colericul este sociabil, se mprietene te u or, dar se sup r foarte repede, e necontrolat, de aceea trebuie educat st pnirea de sine . Are tendin a de supraevaluare proprie i subestimare a situa iei. Persoanele colerice abandoneaz activitatea cnd e ecurile se acumuleaz , preefrnd activit ile distractive, interesante, care le ofer satisfac ii . Educa ional, elevii sunt greu de st pnit, de controlat, le lipse te mecanismul frnelor. Colericul poate fi st pnit, dar nu poate fi schimbat. Acestora le place schimbarea, varietatea, detestnd monotonia, se plictisesc u or dac activitatea solicit r bdare. De asemenea, tiu s ntre in buna dispozi ie, sunt plini de via , manifest o energie contagioas . Au

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 21

nevoie de colegi, prieteni care s -i aprecieze, s -i laude, s -i sus in n conversa ie. Unul din defectele colericilor este c nu se mobilizeaz suficient.

Portretul psihologic al temperamentului sangvinic


Are la baza 3 nsu iri pozitive: puternic, rezistent, echilibrat, reac ioneaz prompt la solicit ri. Dispozi ia general se caracterizeaz prin veselie, optimism, are sim ul umorului foarte dezvoltat. Persoanele cu acest profil temperamental doresc s fie primii care ncearc orice activitate nou i le place s nfrunte necunoscutul . Activitatea motric se caracterizeaz prin mis c ri efectuate n mod egal, economic, hot rt.nva u or deprinderile motrice, de exemplu s conduc ma ina. Reac iile emotive sunt st pnite, persoanele manifest ata ament afectiv fa de cei din jur, vorbirea e clar , fluent , cu accente i intona ii corecte, nso it de gesturi controlate, mimic expresiv i un colorit emo ional, bogat nuan at. n r spunsurile formulate ace tia g sesc cele mai potrivite expresii pentru redarea clar , exact a ideilor, att n scirs ct i oral. Temperamentul sangvinic este orientat cu prec dere spre cunoa tere de la o vrst fraged . Elevii pun mare pre pe inteligen i i respect profesorii care corespund tiparului lor. Manifest tendin a de a dep i manualul, citesc n plus, caut s se remarce prin originalitate n r spunsuri, ceea ce denot o puternic tendin spre independen . . Comportamentul n colectiv dezv luie un temperament agreabil, pl cut.Sangvinicii sunt comunicativi, prieteno i, dar stabilesc rela iile n mod selectiv. n cazul unui e ec, ace tia nu se dau b tu i, persist , duc activitatea la bun sfr it. Totodat sunt nclina i spre gndire abstract , conceptual , spre brainstorming (asaltul de idei). Ace ti elevi, n viitor, devin oameni de mare valoare, alegerea profesiunii o fac n func ie de aptitudini.

Portretul psihologic al temperamentului flegmatic


Are la baz un sistem nervos puternic, echilibrat dar inert, ceea ce determin o anume ncetineal , mobilitate redus i dificult i de adaptare la situa iile schimb toare. Iner ia proceselor nervoase se manifest n toate ezitare, mi c rile re inute, iar n situa ii noi, reac ioneaz cu ntrziere. Execut activit ile n ritm lent, cu precizie i acurate e, gesturile i cuvintele fiind aproape absente. Reac iile emotive: au un caracter ters, sunt persoane nchise, interiorizate. i st pnesc tr irile, dorin ele, emo iile. Sentimentele sunt persistente f r a fi mult exteriorizate.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 22

Limbajul: se caracterizeaz prin calm, ritmul vorbirii lent, cu pauze logice i f r agramatisme. Au tendin a de a construi propozi ii ample i se exprim mai bine n scris dect oral. n ceea ce prive te r spunsurile orale, flegmaticii nu se anun singuri, dar sunt gata oricnd s r spund , avnd nevoie de timp de gndire pentru a formula r spunsul.Persoanele cu acest tip de profil temeramental tiu s fac palnuri de perspectiv i s - i organizeze activitatea astfel nct s ob in mereu succes. Sunt persoane independente, gndesc logic, iau decizii corecte f r ezit ri . Ei p esc n via incet i sigur, dar ajung departe. Flegmaticul e un tip lini tit, egal n munc , foarte muncitor, perseverent i drz n via . Calit ile lui trec adesea neobservate, deoarece este retras, prefernd s lucreze pe cont propriu, dect n echip . Poate servi drept model pentru ceilal i, pentru c lucreaz n mod organizat i este o persoan de ncredere. Temperamentele nu indic valoarea omului, tr s turile temperamentale pot fi influen ate i l determin pe om s - i aleag profesian n via .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 23

Aptitudinile
Constituie latura instrumental-opera ional a personalit ii, avnd un rol important n realizarea n via . Definitie: Aptitudinea este o nsu ire sau un complex de nsu iri fizice i psihice, relativ stabile, care permit omului s efectueze cu succes anumite forme de activitate, definit sub forma eficien ei, randamentului . Orice nsu ire sau aspect psihic privit sub unghiul eficien ei poate fi numit aptitudine. Dexteritatea manual i coordonarea mi c rilor (necesar n munca ceasornicarului, n industria electronic sau pentru chirurgia plastic reparatorie) sunt aptitudini importante i necesare n aceste profesiuni. Memoria kinestezic e o condi ie necesar pentru arta coregrafic , n diferite ramuri sportive i munci profesionale, unde trebuie nsu ite bine mi c rile opera iilor de munc . Memoria vizual e vital pictorului, artistului, mecanicului de locomotiv etc. Prin v z ob inem cele mai multe informa ii. Spiritul de observa ie este necesar botanistului, arhitectului, profesorului, medicului. Una i aceea i aptitudine poate constitui o condi ie necesar pentru efectuarea cu succe s nu numai a unei singure activit i ci a unui num r mare de activit i. O aptitudine izolat , oricare ar fi ea, nu poate singur s asigure succesul ntr-o activitate sau alta. Efectuarea cu succes a unei activitati depinde de un ir ntreg de aptitudini, de combinarea acestora pentru a permite compensarea unei nsu iri deficitare prin altele. Talentul este combinarea original a aptitudinilor care asigur presta ii creative ntr-un domeniu sau altul. El se poate manifesta n mai multe domenii, la aceea i persoan , de exemplu n nv area limbilor str ine, n tehnic , art , sport. O forma mai nalt de dezvoltare a aptitudinilor , care se manifest ntr-o activitate creatoare, o constituie geniul. Omul de geniu creaz epoc n domeniul s u de activitate. Aptitudinile au la baz predispozi ii native, ereditare, care sunt polivalente, ceea ce nseamn c , pe baza unei predispozi ii native se pot dezvolta aptitudini diferite, n func ie de condi iile de via i activitatea a omului. Dar ele nu trebuie n elese ca fiind nemodificabile, ca ni te nsu iri ereditare date pentru totdeauna, zestrea ereditar se mbog e te de la o genera ie la alta. Predispozi iile native nu pot fi sesizate altfel, dect prin activitatea omului. Aptitudinile sunt ntotdeauna un rezu ltat al dezvolt rii, ntre
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 24

elementul nn scut i cel dobndit (experien a, exerci iile, activitatea), n sens larg. Componenta genetic i participarea mediului educa ional genereaz instinctele. Nu putem surprinde componenta ereditar n stare pur . Exist o stare ini ial a creierului -stare nevid - nu putem spune nimic nainte de comunicarea individului cu mediul sau n desf urarea unei activit i. Astfel, nainte ca omul s se manifeste, s desf oare o activitate (de nv are, sportiv , artistic ), noi nu putem avea o radiografie, o imagine concret a nzestr rii genetice a omului, dar precocitatea este un indiciu al existen ei aptitudinilor. A a se explic faptul c Mozart a compus la 5 ani, iar la 7 ani era dirijorul orchestrei din Viena. Goethe, la 8 ani, a scris lucr ri literare. Enescu, la 4 ani, cnta la vioara, la 7 ani a devenit student la Viena. Titu Maiorescu a absolvit academia, la Viena, la 18 ani, i i-a sus inut teze de doctorat, la 22 ani, fiind deja profesor universitar. Nicolae Iorga i-a f cut studiile universitare ntr-un singur an, iar la 23 ani, era prof. universitar. n cele mai multe domenii, lucr rile valoroase au fost elaborate ntre 35-50 ani, iar oamenii eminen i continu s devin productivi toat via a. Se poate constata c rezultatele activit ii oamenilor difer att cantitativ, ct i calitativ. Pentru ob inerea acelora i produse, unii oameni opereaz cu mai mult ndemnare, ad ugnd elemente noi i tr s turi personale solu ion rii problemelor, n timp ce al ii opereaz dup abloane, obi nuin , procedee cunoscute, adic sunt lipsi i de originalitate. n asemenea situa ii, de regul , indivizii sunt cota i ca fiind capabili sau mai pu in capabili, ap i sau inap i pentru activit ile date.
Deosebirile ntre capacit i i aptitudini , n structura personalit ii, sunt deosebiri de natur gradual , nu de esen . Capacit ile sunt componente ale unor aptutidini, ele pot ap rea i naintea elabor rii aptitudinilor propriu -zise. Unele i acelea i capacit i le putem g si incluse n diferite aptitudini, adic capacit ile par a fi mai generale (capacitatea de a observa i examina realitatea, de a n elege leg turile dintre fenomene, de a se concentra lucid asupra evenimentelor, capacitatea de empatie). Asemenea capacit i, m ai generale, le g sim n mod specific conturate n diferite aptitudini profesionale. Fiecare individ uman dispune de 2 categorii de capacit i: a) capacit i naturale, de origine biologic - legate de formarea conexiunilor nervoase. Acestea stau la baza capaci t ilor temeinice, rezisten a la schimb ri f r stres, a capacit ilor excitative i inhibitive. b) Capacit ile specific umane, social determinate la om i care se desf oar sub influen a condi iilor istorice ale vie ii

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 25

umane(vorbirea, nsu irea limbajului, sensibilitatea i activitatea muzical , capacitatea de a construi). *Inteligen a- aptitudine general , specific omului! Aptitudinile omului trebuie privite ca un produs social istoric. Pe m sur ce omenirea a creat noi domenii de activitate , s-au dezvoltat aptitudini noi, iar cele vechi au dobndit un nou con inut . Diviziunea i specializarea muncii au dus la diferen ierea aptitudinilor umane. Astfel, nomenclatorul profesiunilor e n continu transformare, datorit faptului c apar noi profesii. (Ex. Profesorii de informatica, analist programator, operator PC etc) E greu de presupus c aceast activitate dinamic a profesiunilor s fie prefigurat n gene, n predispozi ii native. Exist predispozi ii native, anumite componente genetice ale aptitudinilor, dar n raport cu formele de activitate uman , ap rute n decursul istoriei, i aceste dispozi ii native comport o anumit plasticitate, polivalen , se preteaz la dezvoltare i pot fi canalizate n cele mai diferite domenii de activitate uman . Condi iile de educa ie i de mediu diferite, genereaz aptitudini diferite, pentru c predispozi iile native sunt valorificate n mod diferit. O aptitudine exist efectiv numai dup ce omul asimileaz sisteme de cuno tin e i tehnici, moduri de ac iune elaborate de societate, n domeniul respectiv.

Asem n ri i deosebiri ntre aptitudini i deprinderi


Prezen a unei aptitudini este indicat de u urin a cu care sunt nv ate cuno tin ele i deprinderile dintr-un anumit domeniu. Indiciul c aptitudinea exist const n u urin a de a nv a i de a realiza la nivel calitativ, anumite activit i. Aptitudinile constituie totodat premise i rezultate ale nv rii, fapt ce poate genera dificult i n distinc ia dintre aptitudini i deprinderi. Sub aspect procesual, deprinderile, care sunt ac iuni automatizate, comport o simplificare, o reduc ie treptat a proceselor psihice implicate n componen a lor. Structurarea aptitudinilor, pe m sura dezvolt rii lor, devine din ce n ce mai complex i implic un num r mare de procese psihice, nglobnd chiar i unele deprinderi. Astfel, structura procesual a deprinderilor se simplific odat cu automatizarea lor (desen, gimnastic ), iar activit ile practice angajeaz , n final, doar canalul kinstezic. Aptitudinile, odat cu desf urarea lor, devin mai complexe, nu au o limit n dezvoltarea lor. Sub aspect func ional, n timp ce deprinderea se limiteaz la o ac iune, opera ie sau la un algoritm, n componen a aptitudinilor se cuprind un complex de ac iuni variate, care sunt nglobate n aceasta, asemenea unei activit i complexe.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 26

Deprinderea devine o ac iune automatizat n timp ce aptitudinea solicit o ntreag familie de ac iuni. Sub aspect educa ional, formativ, spre deosebire de aptitudini, caracterizate printr-o dezvoltare continu , ascendent , n cazul form rii deprinderilor se constat o sc dere treptat a rezervelor poten iale, ca urmare a realiz rii performan elor, situate la limita superioar a posibilit ilor de dezvoltare. Deprinderile motrice, intelectuale, dincolo de o anumit limit nu se mai amelioreaz , nici n cazul supranv rii, n timp ce aptitudinile verbale, tehnice, profit de pe urma activit ilor multiple n domeniul respectiv. De asemenea trebuie men ionat i faptul c , aptitudinile sunt premise ale form rii rapide a deprinderilor i totodat ale restructur rii lor n condi ii diferite. Deprindetile formate se pot integra n structura aptitudinilor, astfel contribuind la mbog irea repertoriului aptitudinilor. Dezvoltarea aptitudinilor se rea lizeaz n spiral . Atingerea unui nivel nalt de dezvoltare deschide posibilit i noi pentru dezvoltare unor aptitudini de un nivel i mai nalt. n cursul acestui proces, se transform predispozi iile native i se vorbe te de zestrea ereditar . Predispozi iile native ale omului contemporan sunt superioare, existnd astfel un c tig n privin a perfec ion rii.
Dup natura proceselor psihice implicate avem aptitudini: 1. senzoriale (acuitatea vizual , auditiv , olfactiv ) 2.psihomotorii (dexteritatea manual , coordonarea mi c rilor, precizia lor, rapiditatea de execu ie) 3. intelectuale (aptitudinea pentru nv are, dobndirea unor cuno tin e ) 4. fizice (for a fizic , rezisten a, flexibilitate corporal , ndemnarea, sim ul ritmului n e xecutarea mi c rilor, elegan a execu iei ). Dup orientarea i gradul de specializare : sunt aptitudini generale i speciale. n categoria celor generale este inclus inteligen a omului. Aptitudinea colar -se manifest n capacitatea de nv are. Cele speciale se refer la aptitudinile profesionale.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 27

Inteligen a ca aptitudine general a omului


n accep ie etimologic , inteligen a este capacitatea min ii umane de a stabili leg turi, rela ii Jean Piaget definea inteligen a drept capacitatea de adap tare la mediul schimb tor. De asemenea, poate fi definit ca un instrument, un mod de a g i solu ii la situa ii inedite, deci un instrument al reu itei. n ceea ce prive te elevii, inteligen a este capacitatea de a dobndi cuno tin e de nv are i n pre lungirea deprinderii, este capacitatea de a dobndi alte capacit i, aptitudini, n func ie de con inutul nv rii . Binet i Simone, doi psihologi francezi, au elaborat, n urm cu 7-8 decenii, primul test numit Prima scar metric a inteligen ei, ca i nstrument de predic ie a reu itei colare, prin suita de probe care solicit spiritul de observa ie, n elegerea, memoria, ra ionamentul etc. Ei au aplicat testul copiilor, la nceputul colarit ii, n vederea departaj rii acestora. Testul cuprinde ni te probe de inteligen care presupune descoperirea de asem n ri i deosebiri ntre obiecte sau numirea obiectelor lips n desene lacunare, probe care solicit explicarea unor proverbele, probe de memorare, ra ionamente. n func ie de r spunsuri, copiii erau aprecia i dup o formul de calcul a coeficientului de inteligen (IQ) Acest coeficient a fost introdus de Stern: IQ =
VM x 100 , unde VM- vrsta mintal ; VC-vrsta cronologic . VC

n condi iile n care VM este sub nivelul VC, n sensul c un copil de 7 ani r spunde doar la nivelul unui copil de 6 ani, atunci raportul este de 6/7 x100 (sub nivel normal). Actualmente, pe plan mondial, este larg utilizat scala Wechsler-Bellevue, care permite examinarea att a adul ilor normali ct i a celor cu deficien e mintale. Rangurile IQ i nivelul de dezvoltare: IQ= 0-25 25-50 50-70 70-80 80-100 100-120 120-140 140- > Idiotul Imbecil Debil mintal Limita subnormalului Normal Nivel superior Peste superior Geniu

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 28

Rolul inteligen ei n nv are


Inteligen a este definit drept capacitate de adaptare la situa ii problematice noi, instrument al reu itei, al cunoa terii. Sub aspect func ional, inteligen a este definit drept aptitudine general , capacitatea de a anticipa solu ii posibile. Inteligen a omului care se serve te de gndire, ne d posibilitatea s anticip m rezultatele ac iunii. n acela i timp, inteligen a se sprijin i pe experien a anterioar , stocat n memorie, dar se sprijin i pe o bu n reflectare nemijlocit a datelor realit ii, permite percep ia umanp, realizarea conduitei inteligente prin participarea proceselor psihice, func iilor cognitive, spiritul de observa ie, memorie, aten ie, gndire, imagina ie, se mbin i formeaz o structur cognitiv unitar i dinamic . Eficacitatea inteligen ei depinde i de factori nonintelectuali, de personalitate (interese, motiva ii, stabilitate, emo ii, aspira iile pentru realizare). Inteligen a este acel instrument cu ajutorul c ruia elevul dob nde te cuno tin e noi, rezolv probleme de gndire, descoper rela ii multiple, ceea ce asigur caracterul creativ al activit ii de nv are eficient . nv area, la rndul ei, este una din premisele emo ionale ale dezvolt rii inteligen ei.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 29

Aten ia
Activitate psihic care se desf oar procesual i se eviden iaz ca o
stare a personalit ii. n acest sens, aten ia, devine o calitate a personalit ii i o condi ie primar pentru desf urarea proceselor de cunoa tere, de autoanaliz i autoevaluare precum i a comporamentului omului, n ansamblu. Omul tr ie te i i desf oar activitatea ntr-un mediu deosebit de bogat n surse de informa ii. Din aceast avalan de informa ii, omul recep ioneaz cu claritate, selecteaz numai acele informa ii care i sunt indispensabile pentru adaptarea la cerin ele concrete ale unei anumite situa ii. Acest rol de selectare a anumitor informa ii, din mediul nconjur tor, l ndepline te procesul numit aten ie, de aceea putem spune c aten ia este un proces psihic esen ial pentru toat activitatea omului. .

n orientarea, concentrarea i selectarea activit ii psihice, fenomenelor, ntmpl rilor, obiectelor din mediul nconjur tor, n func ie de cerin ele activit ii omului. Aten ia este un factor dinamogen i selectiv n activitatea cognitiv , n tr irile emo ionale i-n activitatea motorie. Ea asigur proceselor de cunoa tere i ntregii activit i psihice, productivitate i eficien . Mecanismele neurofoziologic ale aten iei: - activare - orientare - selectare. Activarea const n asigurarea tonusului cerebral optim. Astfel, cercet rile din domeniu eviden iaz c , aten ia c oncentrat corespunde unui nivel de activare mediu. Sub ace st nivel, nu se produce reac ia de orientare, iar dep sirea nivelului mediu produce o reac ie de alarm , de nelini te, reac ii de stres, din aceast cauz sufer att precizia diferen ierilor perceptive ct i promptitudinea r spunsurilor adaptative. Activarea scoar ei cerebrale se realizeaz pe 2 c i:: -calea sistemului reticulat ascendent: (forma iune reticulat din trunchiul cerebral, ce realizeaz activarea difuz , general a scoar ei cerebrale) este o cale de activare nespecific ; -prin c ile neuronale proprii fiec rui analizator: traseul specific. Prin buna func ionare a traseului specific i a celui nespecific se asigur filtrajul senzorial i caracterul selectiv al reflect rii. Astfel, reglarea sistemului activator i a celui inhibitor, selectiv este asigurat prin intermediul circuitelor cortico-reticulo-corticale.

Defini ie: Aten ia este procesul psihofiziologic complex ce const

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 30

Orientarea - presupune direc ionarea activit ii psihice c tre stimuli, spre anumite obiecte, fenomene, ntmpl ri, n func ie de sarcina pe care o avem de ndeplinit. Mecanismul orient rii este nn scut- reflexul de orientare ca r spuns la orice stimul nou, orice schimbare de mediu. Selectarea const n alegerea i reliefarea aspectelor importante ce ne intereseaz i estomparea, concomitent , a aspectelor secundare, neesen iale, n acel moment. Astfel, aten ia func ioneaz ca un filtru, ce se realizeaz la nivel central, superior (scoar a cerebral ) i nu la periferia analizatorilor. Filtrul blocheaz informa iile nerelevante i ac ioneaz pozitiv la stimulii relevan , amplificnd efectul psihologic. Filtrul nu blocheaz ci doar sl be te semnalele care nu sunt urm rite atent, ceea ce permite s urm rim simultan 2 mesaje, pe baza aten iei distributive astfel, n timp ce omul se concentreaz asupra primului mesaj, n momentele redundante, omul i deplaseaz aten ia asupra celui de -al doilea mesaj. Aceast interpretare a teoriei filtrului, cu specific psihofiziologic i cognitiv, eviden iaz modelele cognitive ale aten iei, prin care se explic interven ia aten iei ca un ansamb lu de proceduri adaptative, n selec ia de informa ii importante, n acel moment i eliminarea celor nepertinente. Unul din modelele cognitive ale aten iei este ascultarea cu fiecare ureche n parte, asemeni dispecerilor de avia ie. Exist i un model cognitiv, potrivit c ruia intervin 2 modalit i diferite de analiz a semnelor receptate , care func ioneaz automat i se limiteaz la analiza sumar a acestora. Totodat , acest model func ioneaz activ, pe baza previziunii declan ate de semnalele deja percepute, dar i secven ia, n ceea ce prive te tratarea informa iei, iar n cadrul diferitelor secven e, aten ia are att func ii generale, ct i speciale . n acest caz, este vorba de un mecanism de filtrare specific aten iei intelective, specific omului, determinat de semnifica ia obiectelor pentru o anumit persoan . n concluzie, subiectul atent r spunde selectiv la diferi i stimuli, sesizeaz , detecteaz i filtreaz informa ia, care se g se te n strns leg tur cu interesele, trebuin ele, motivele, cu profesiunea sa.

Felurile aten iei:


n func ie de prezen a sau absen a inten iei de a fi atent, absen a sau prezen a scopului, aten ia se manifest involuntar (spontan), voluntar i postvoluntar. Aten ia involuntar se caracterizeaz prin faptul c orientarea i concentrarea se produc spontan, neinten ionat i f r efort voluntar. n general, atrag aten ia stimulii cu caracter de noutate i cu intensitate mare sau contrastul n raport cu ambian a.pentru eficien mai mare este necesar s se ia n considerare nu numai caracterisiticile fizice ale stimulilor ci i conota ia
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 31

lor afectiv , motiva ional , adic semnifica ia lor pentru fiecare om n parte (interese, preocup ri).
Aten ia voluntar este considerat o aten ie de nivel superior i se caracterizeaz prin decizia implicat n orientarea i concentrarea aten iei noastre selective asupra aspectelor care ne intereseaz . Orientarea selectiv a activit ii cognitive i psihomotorii se realizeaz pe baza func iei reglatoare a limbajului, pe baza limbajului interior. Astfel, dup predominan a relativ a unui tip de activitate, putem vorbi despre aten ie voluntar : -perceptiv -senzorio-motorie -intelectiv . Aten ia senzorio-motorie i cea perceptiv predomin n cadrul unor activit i practice, de manipulare a obiectelor. Acest tip de aten ie face trecerea spre aten ia intelectiv .

Aten ia intelectiv este implicat , cu prec dere n activit ile umane, care presupun rezolvarea unor probleme de gndire, i nso este orice ac iune de gndire, de memorare, activitate practic . Aten ia voluntar este rezultatul apari iei n scoar a cerebral a unei zone de excitabilitate optim , zon nt rit de semnifica ie pentru noi, vizavi de tot ceea ce gndim, sim im sau realiz m n p ractic . Aten ia omului nu poate fi studiat ca proces psihic independent, ci numai prin intermediul efectelor sale ob inute n performan e. n cadrul procesului de g sire a unor solu ii i de luare a unor decizii, locul principal l de ine procesul de c u tare bazat pe strategii: zona c ut rii i zona restrngerii cmpului larg spre acea zon eficient , unde se afl solu ia c utat . Aten ia voluntar , sub forma aten iei intelective, bazat pe strategii rezolutive, st la baza activit ilor cre atoare.
Aten ia postvoluntar desemneaz aceea form a aten iei care este mijlocit de structuri opera ionale elaborate cndva voluntar. O alt semnifica ie a aten iei postvoluntare se refer la situa ia n care scopul activit ii i activitatea care sunt sus inute vo luntar, la nceput, se desf oar apoi f r nici un efort. Cnd omul se mobilizeaz , el dovede te o aten ie postvoluntar care este de maxim eficien i randament. ntre aten ia involuntar , voluntar i postvoluntar exist o strns corela ie. Aten ia este studiat numai prin intermediul efectelor sale asupra celorlalte procese psihice i a performan elor profesionale.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 32

Calit ile aten iei


Calitativ, aten ia unei persoane se diferen iaz datorit unor nsu iri care se dezvolt n func ie de structura activit ii desf urate predominant, pe baza experien ei personale, a motiva iei, interesului persoanei, valorificndu - i poten ialit ile nn scute i specificul acestui proces psihofiziologic.
Volumul - se refer la cantitatea de elemente asupra c rora se poate concentra omul i este condi ionat de complexitatea elementelor, interesul persoanei vizavi de aceste elemente . Volumul mediu de aten ie este de 57 elemente. Stabilitatea se refer la persisten a n timp, la capacitatea omului de a i men ine aten ia asupra unui obiect, un timp mai ndelungat (810 sec.). Aten ia cea mai stabil este aten ia postvoluntar . Concentrarea este o tr s tur a aten iei selective i se opune caracterului s u superficial, depinznd de gradul de mobilizare a activit ii cognitive, fiind direct legat de maximum de claritate i adncime a activit ii con tiente. La baza concentr rii st principiul dominantei, care se refer la faptul c , noi, oamenii putem fi aten i numai la un singur obiect, fenomen. Distragerea aten ie se refer la 2 ipostaze: - una de dispersare, datorit stimulilor secundari, adic cnd apare un agent exterior care se declan eaz i aten ia noastr se disperseaz n exterior. - a doua form se realizeaz pe baza une i concentr ri accentuate, care ac ioneaz sper interior (o persoan absent fa de tot ceea ce se ntmpl n jur). Distribu ia se poate ndrepta spre efectuarea mai multor activit i, cu condi ia ca unele dintre acestea s fie automatizate. Ea se bazeaz pe posibilitatea unor activit ori deprinderi bine consolidate, care se desf ura n zonele semiinhibate ale creierului . Distribu ia se cultiv , se antreneaz . Flexibilitatea se refer la deplasarea rapid a aten iei de la o form de activitate la alta i reorientarea n domeniul activit ii respective .opusul flexibilit ii este iner ia aten iei. Comutativitatea nu este identic cu mobilitatea, flexibilitatea. Caracterul comutativ reprezint nsu irea aten iei de a se deplasa, cu u urin , n mod voit, de la un obiect la altul, de la o activitate la alta. Opus comutativit ii este rigiditatea aten iei.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 33

Caracterul- latura rela ional valoric a personalit ii


n vechea greac , c onceptul de caracter = tipar, pecete, tr s tur , particularitate, unde cuvntul tr s tur semnific un detaliu al portretului sau fizionomiei omului, luat nu att sub raportul chipului s u fizic, ci sub aspectul st rilor sale psihice i calit ilor spirituale.

Defini ie:
Caracterul constituie ansamblul tr s turilor esen iale i calitativ specifice, care se exprim n activitatea omului, n mod stabil i permanent.

Tr s turile de caracter i pun amprenta pe modul de manifestare al persoanei, prin care o deosebim de alte persoane, i eviden iaz unicitatea individului, respectiv valoarea sa, fiind nsu iri esen iale i durabile. Tr s turile de caracter determin un mod constant de manifestare , iar datorit acestui fapt, cunoscnd aceste nsu iri, noi putem prevedea cu o mare probabilitate cum se va comporta un om , ntr-o imprejurare sau alta. Ex.- un om cinstit i corect, exigent cu sine nsu i i cu al ii, prezint mai mari garan ii n ndeplinirea cu succes a unei sarcini , dect un om del s tor, superficial. Exist o deosebire ntre caracterul i temperamentul omului. Temperamenul nu implic reefrirea la valoare, n timp ce caracterul se define te prin referiri la valori etice, morale, pentru c rela iile interpersoanle sunt p trunse de norme etice, legate de tradi ii,obiceiuri care nu sunt impuse, dar pe care le respect m. Astfel, caracterul constituie profilul psiho-moral al personalit ii, n care eticul r mne o referin sistematic a comportamentului fiec rui om. Caracterul este acel minim moral c are d consisten interioar omului, n varietatea de situa ii ale vie ii, i cuprinde moduri constante, stabilizate de conduit , pe baza c rora putem prevedea comportamentul viitor al unei persoane, i putem acorda ncrederea. Tr s turile de caracter se formeaz n contextul vie ii sociale, din cea mai fraged copil rie.

n stuctura caracterului intr : - tr s turi derivate din orientarea omului, din conceptia lui; - tr s turi derivate din voin a omului (puterea, t ria, fermitatea, perseveren a).
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 34

Structura caracterului:

a) Tr s turi derivate din concep ia i orientarea persoanei:


- tr s turi ce eviden iaz atitudinea omului fa de al i oameni : sociabilitatea, spiritul combativ, corectitudinea, cinstea, tactul n rela ile cu alte persoane (pozitive) i egoismul, lipsa de sinceritate,( negative). - tr s turi care eviden ieaz atitudinea fa de munc - h rnicia, con tiinciozitatea, punctualitatea, entuziasmul, spiritul de ini iativ , spiritul creativ, originalitatea n munc . - tr s turi ce exprim atitudinea fa de propria persoan modestia, sentimentul demnit ii personale, spiritul autocritic sau ngmfarea, lipsa de ncredere n for ele proprii, lipsa de modestie.

b) Tr s turi derivate din voin a omului:


Voin a asigur fermitatea, energia, gradul de organizare a caracterului. Energia caracterului se exprim prin hot rre, curaj i spirit de ini iativ , cu care ac ioneaz omul n realizarea scopului. Fermitatea se manifest prin t ria voin ei i perseveren a cu care omul lupt pentru realizarea scopurilor sale. St pnirea de sine este un rezultat al organiz rii interne a vie ii psihice, al autoregl rii, al autocontrolului permanent pe care omul l exercit asupra faptelor sale de conduit , asupra sentimentelor. Toate aceste nsu iri caracteriale sunt definitorii pentru individ i asigur eficien a fiind diriguitoare n toat comportarea sa. Caracterul se prezint sub aspect sintetic i formeaz sistemul rela iilor caracteriale, prin mbinarea tuturor nsu irilor. 1. Rela iile caracteriale sunt semnificative i esen iale pentru om, sunt rela ii i atitudini fa de munc , fa de sine nsu i i fa de al i oameni. 2. Rela iile de caracter sunt rela ii selectiv integratoare, de acceptare, de ata ament i direc ie pozitiv fa de anumite realit i. De asemenea, pot fi rela ii de reprobare, negare, neacceptare a fenomenelor i aspectelor de sens contrar, negative, antisociale. 3. Rela iile caracteriale sunt rela ii i atitudini profund con tiente i adnc motivate de om, despre care orice persoan , poate oricnd relata i raporta. Astfel, avem con tiin a i caracterul unui om cinstit, la care principialitatea i motiva ia social sunt evidente, rezultnd faptul c , cel mai eficient control asupra comportamentului omului este propria con tiin i nu alte norme, morale sau juridice. Atitudini negative de caracter: neglijen a n munc , furtul, minciuna, pe care un infractor le motiveaz printr-o viziune proprie. Comportamentul omului e con tient, numai animalele ac ioneaz instinctiv.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 35

4. Rela iile de caracter sunt de mare stabilitate, nu sunt sporadice, i nici ocazionale, ntmpl toare n via a omului. Se impun ca dominant n conduita persoanei, indiferent dac este vorba de caractere proeminente sau discrete, pozitive sau negative. 5. Un alt specific al tr s turilor de caracter l reprezint unitatea lor i consensul cu realitatea social care le genereaz . Toate rela iile caracteriale, selective, esen iale, constante sunt apreciate valoric i ele pot fi pozitive sau negative , n func ie de con inutul i de orientarea lor social i de aceea rela iile pozitive sunt promovabile, iar cele negative sunt reprobabile.

Structura democratic a caracterului:


Persoanele cu acest specific caracterial sunt prieteno i, comunicativi, indiferent de clasa social , nivel de preg tire, de convingeri sau culoarea pielii, etnie etc. Ace ti oameni sunt gata s nve e de la oricine, iar tr s tura general de caracter este modestia i respectul pentru to i cei care i cunosc bine meseria. Asemenea tr iri, sentimente i atitudini democratice nu se confund cu lipsa de discern mnt critic i selectivitate,, care duce la uniformizarea oamenilor. Oamenii cu un pronun at caracter democratic sunt capabili de autorealiz ri, i aleg prietenii,dar nu dup profesie, ci dup caracter, aptitudini, talent. Un caracter format pozitiv, corect, nu face distinc ii de ras , nivel de preg tire, func ii, ci face deosebire dup tr s turi caracteriale.

Tr s turi negative de caracter


-sunt mai frecvente la copii i adolescen i; Minciuna - cea mai frecvent la copii- este o afirma ie fals cu scopul de a induce n eroare; o abatere deliberat ce poate fi iluzorie, real sau necesara, care de cele mai multe ori urm re te diferite scopuri. Pe plan psihic, minciuna e un act de comportament deosebit de compl ex, un act ce trebuie analizat i apreciat n contextul tuturor factorilor de personalitate i n func ie de vrsta psihic i starea de normalitate psihic . Copilul mic, pn la 6-7 ani, este un pseudomincinos, care tr ie te ntr-o lume proprie, n care pove tile se amestec cu realitatea. Pentru p rin i, singura grij e ca jocul de-a minciuna s nu se transforme n obi nuin . Important este a descifra de ce minte copilul, motivele putnd fi variate. Adesea acesta minte pentru a evita o pedeapsa, pentru a- i crea un avantaj sau din pl cere, pentru a ajunge n centrul aten iei. Orice copil care recurge la minciun , fie este nesatisf cut de realitatea nconjur toare, de sine nsu i i de aceea confund realitatea cu dorin a lui.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 36

nc p narea se refer la rezisten a sau opozi ia individului fa de voin a altor oameni, de a nu face cum i se cere, singura motivare invocat fiind a a vreau eu, iar la ntrebarea de ce? nu are r spuns, fapt care indic tendin a individului de a se impune cu orice pre . nc p narea e o reac ie negativ a voin ei, un act semivoluntar. Deosebim 3 forme de nc p nare: - nc p narea ce se manifest sub form de protest mpotriva unei educa ii excesiv de autoritare. ntr-o familie n care domin tonul de comand , sub form jignitoare, brutal de solicitare a cerin elor, educa ia se face gre it i copiii se r zbun n felul lor. - reac ia de nc p nare a copilului r sf at, crescut ntr-o atmosfer de admira ie, de laud - devine ncrezut. La ace ti copii, orice refuz treze te nc p narea pentru a- i men ine pozi ia privilegiat n familie i mai trziu n colectivul colar. - nc p narea copilului nesupravegheat, lipsit de ndrumare p rinteasc , cu exigen e normale, familii n care lipse te c ldura, duio ia, buna dispozi ie, climatul psihologic pozitiv, agreabil, confort psihologic, unde copilul se simte bine acas , pentru c n caz contrar se constat o nstr inare de p rin i i apare atrac ia str zii. Ace ti copii pleac de acas timpuriu. La ace tia, nc pp narea apare n momentul impactul cu cerin ele de oc ale colii. Indiferent de forma de manifestare, nc p narea are la baz gre eli de educa ie i numai pe baza cunoa terii cauzelor care le-au generat pot fi eliminate sau corectate. Caracterul se formeaz toat via a, se restructureaz p strnd scheletul de baz constant, aceasta pentru c , n structura personalit ii, toate componentele: temperamentale, atitudinale, caracteriale, emo ionale interrela ioneaz i formeaz profilul psihologic specific fiec rui om.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 37

Motiva ia ac iunilor i conduitei umane


Conceptul de motiva ie: exprim starea de mobilizare, de activare a individului i de direc ionare a activit ii sale spre scopurile propuse.

Exist numero i termeni care desemneaz motivul: impuls (trebuin ), stimul intern(dorin ), stare emo ional (resort al ac iunii), necesitate organic (energie), tendin , aspira ie etc. Ceea ce este comun tuturor acestor termeni, este caracterul dinamogen, activator i aspectul direc ional, care imprim un sens activit ii noastre. Motivele ac ioneaz din interiorul personalit ii. Motivul este acel fenomen psihic ce are un rol esen ial n declan area, orientarea i modificarea conduitei , iar motiva ia este constituit din ansamblul motivelor care stimuleaz ac iunea. Motivele sunt cauze interne ale comportame ntului, deci eset evident necesitatea educ rii motivelor. Motiva ia reprezint sistemul de cauze interne ale conduitei umane. A identifica un motiv nseamna a r spunde la ntrebarea de ce. Schimbarea motivului determin schimbarea activit ii (expl. P durea spnzura ilor - L. Rebreanu- Apostol Bologa refuz s trag asupra condamnatului i dezerteaz ) Motiva ia poate fi eviden iat prin activitate. Deosebim motive nenv ate cum e trebuin a de activitate (copilul mamifest aceast trebuin ) sau trebuin a de hran , de ad post, de grija p rinteasc (copilul dac este desp r it de mama sufer ). Motive devin acele trebuin e pe care le con tientiz m. Acestea declan eaz , sus in i orienteaz activitatea omului, i ndeplinesc 2 func ii: a) func ia de activare, de mobilizare energetic ; b) func ia de direc ionare a conduitei. Motive nv ate: interesul pentru anumite domenii de activitate , trebuin a de confort (locuin , ma in ). Gama motivelor umane poate fi descris ntr-o suit de no iuni cum sunt: trebuin , dorin , inten ia, scopul, aspira ia i idealul.
Trebuin a e un concept psihofiziologic care desemneaz anumite st ri interne. Nevoia semnific adesea o anumit lips sau deficit. Exemplu.- trebuin a de hran semnalizeaz acel complex senzorial numit foame, indic deficitul de substan e nutritive din organism., trebuin a cognitiv - curiozitatea, indic necesitatea cunoa terii, manifestat timpuriu la un copil. Dorin a este o trebuin con tientizat , o activitate emo ional orientat spre obiect, prin taton ri.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 38

Inten ia marcheaz trecerea de la motive la scopuri, proiecte i indic cristalizarea aspectului direc ional al motivului. Scopul este prefigurarea mintal a rezultatului final al activit ii, al efectului dorit, e un gnd prezent asupra a ceea ce urmeaz s se ob in n viitor. Dac scopul propus nu a fost atins, inten ia nu s-a realizat, tensiunea psihic nu se stinge, ci se men ine sub form de impuls i dirijeaz preocup rile, activit ile, pn la realizarea scopului. Aspira ia e n zuin a spre scopuri ce dep esc condi ia la care a ajuns individul, un gnd spre progres. Aspira iile sunt n raport cu condi iile materiale i culturale n care se formeaz copilul. Cercet rile efectuate de Hoppe arat c , succesele ob inute duc la cre terea nivelu lui de aspira ie, iar e ecurile determin sc derea preten iilor. Experien ele f cute de acesta au testat nivelul de expectan , adic o dorin momentan i nu cele legate de viitor. Experimentul a cuprins 16 cartona e numerotate de la 1 la 16, care aveau pe verso cte o problem de gndire. Copiilor li s-a spus c de la 1 la 5 problemele sunt u oare, de la 5 la 10 sunt probleme mai grele , de la 10 la 15 i mai grele, iar ultimul cartona con ine cea mai grea problem . Rezultatele experimentului au eviden iat 3 categorii de copii: a) cei care aleg cartona ele cu probleme u oare, f r a se hazarda la problemele dificile; b) cei care aleg cartona ul 16, adic cu cea mai dificil problem , apoi trec spre nivelele inferioare; c) cei care apreciaz corect, critic i mer g treptat spre nivelele superioare. Nivelul de aspira ie = la ce se a teapt omul; Nivel de expectan = dorin a momentan . Legea Yerkes-Dodson sus ine c motiva ia prea puternic provoac apari ia emo iilor, fapt ce genereaz dezorganizare, ceea ce mp iedic progresul, ducnd chiar la regres. Legea eviden iaz urm torul fapt: cre terea performan ei este propor ional cu intensificarea motiva iei numai pn la un punct, dup care urmeaz stagnarea sau declinul Factorii externi care influen eaz motiva ia colar sunt con inutul disciplinei colare, caracterul atractiv, interesant al pred rii, personalitatea profesorului, cunoa terea importan ei sociale, opiniile p rin ilor. n general, copiii aleg profesiile p rin ilor. Factorii interni sunt capacitatea cognitiv a elevului, interesul lui de cunoa tere, st rile afective, pl cerea, sentimentul succesului pe care l tr ie te elevul i con tientizarea poziiei sale competitive n clas , pe de o parte i nivelul de aspira ie format n func ie de capacitatea de autoapreciere, pe de alta. Motiva ia colar este de 2 feluri: a) motiva ie extrinsec b) motiva ie intrinsec .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 39

Motiva ia extrinsec : sunt activit i, ac iuni n cauz , adic elevii se ncadreaz i respect programa colar , f r interes direct pentru con inutul acesteia, ci pentru a primi laude, note mari, pentru a face pl cere familiei sau din dorin a de a corespunde a tept rilor profesorului, datorit caracterului disciplinat sau din conformism. Motiva ia intrinsec : corespund cazului cnd nv area i dobndirea de cuno tin e intereseaz n mod direct pe elev, el simte pl cerea nv arii. Charlotte Buhler, studiind sistematic manifest rile copiilor, a identificat un impuls foarte puternic, curiozitatea, tendin a de a cunoa te, de a explora ambian a, un impuls de manipulare a obiectelor. A a se na te, la copii, tendin a spre activism, spre construc ie, adic de dominare a mediului, de schimbare a situa iilor obi nuite. Motiva ia difer la colarii mici, mijlocii i mari. La colarii mici(clasele I-IV) predomin motivele extrinseci. Ele sunt legate de satisfac ia adus de caracterul dinamic, emo ional, variat al activit ilor, al lec iilor, care la clasele primare con in multe elemente de joc. La preadolescen i (clasele V-VIII), motivele sunt intrinseci, legate de rezultatele activit ii de nv are, dobndirea de cuno tin e, formarea deprinderilor i tr s turilor de personalitate, dezvoltarea calit ilor fizice, prin activit i practice i sportive. La adolescen i predomin motivele de perspectiv - orientarea spre profesia de viitor. Acum se cristalizeaz motivele care i stimuleaz spre viitoarea profesie. Motivele generale i dominante sunt legate de ntrebarea cine voi fi n via , ce prestigiu prezint domeniul spre care m orientez. n SUA au fost efectuate cercet ri privind motiva ia i teama de e ec sau teama de a nu corespunde a tept rilor. Studen ii manifestau preocup ri legate de motiva ia conduitei lor, cum ar fi: teama de diminuare a prestigiului, frica de boal (fizic sau psihic ), teama de insuccesul colar, nr ut irea rela iilor familiale cu p rin ii, dificult i financiare, problemele abstracte (moartea ). Din studiu reiese o fric n raport cu amenin area propriilor valori: prestigiul, s n tatea, succesul colar, banii. O distinc ie important trebuie f cut ntre frica momentan i teama permanent (anxietatea). Frica- tendin a de ap rare care poate duce la activizare (ocolirea pericolului sau perntmpinarea lui) sau poate dezorganiza activitatea omului . Freud s-a preocupat de studiul fricii, ca tendin de ap rare, iar Lorentz s -a ocupat de tendin ele agresive, comportament care urm re te lezarea, prejudiciul altei persoane. Acesta sus ine c exist instinctul agresivit ii, agresivitatea avnd o motiva ie.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 40

Comportamentul prosocial se manifest prin altruist (opusul egoismului). Altruismul implic atitudini de maxim generozitate. Schimbul de bunuri este echitabil i transparent, este o afacere i nu un act prosocial. Altruismul presupune un serviciu dezinteresat, f r a tept area unei recompense, o activitate desf urat n favoarea altei persoane. Se admite natura genetico -biologic a altruismului (adic se transmite ereditar). Statistic s-a dovedit c atractivitatea, iubirea, actele de ntrajutorare se ntemeiaz pe similaritate, activitate care presupune i o similaritate genetic . Comportamentul altruist este nv at n timpul socializ rii, direct sau indirect. Comportamentele prosociale sunt ncurajate de societate prin norme nescrise, nsu ite prin tradi ii. Comportamentul antisocial Sociologul american Konrad Lorencz a primit premiul Nobel p entru eviden ierea instinctului agresivit ii. La animale, individul mai agresiv c tig competi ia pentru hran i mperechere.C tignd competi ia, prin mperechere, transmite mai departe bagajul genetic i a a se reproduce i agresivitatea . n concluzie se poate afirma c n fiecare act de violen exist factori de natur biologic (instincte) i modele comportamentale nv ate. Motiva ia comportamentului uman are la baz att instincte ct i experien a dobndit . La om se sus ine existen a unui instinct universal al agresivit ii. Etologii sus in c nainte de a fi inventate armele, oamenii nu se r neau grav sau mortal i implicit nu existau nici mecanisme care s le controleze agresivitatea. Inventarea armelor a dus la cre terea violen ei. Exist factori sociali i culturali care ngr desc instinctul agresiv, dar lipse te construc ia inhibitiv nn scut . S-a demonstrat experimental rolul adultului ca model n inhibarea comportamentului agresiv la copii. Comportamentul agresiv, la om, este un proces decizional, adesea avnd la baz un conflict de grup, de munc , de aceea ntre oamenii altrui ti se formeaz altrui ti i invers. Factorii care stau la baza agresivit ii sunt: fru strarea, provocarea direct , alcoolul, drogurile, filmele TV etc. Factorii care contracareaz agresivitatea sunt: comportamentul afectiv al mamei, pentru formarea sentimentului comuniunii sociale, de unde rezult con tiin a ndatoririlor fa de semeni. Motiva ia de realizare a omului rezult din dorin a de a - i afirma propriile rezerve.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 41

Afectivitatea
Conceptul de afectivitate
n psihologia general , conceptul de afectivitate a fost mult vreme greu de definit, chiar dac , n antichitate, psihologii i filozofii precizau c psihicul uman se compune din intelect, voin i sentimente. Cu toate acestea, fenomenele afective au continuat s fie identificate, cnd cu procesele senzoriale, sensibilitatea organelor de sim , cnd cu instinctele individului, cu trebuin ele lui sau cu reflexul unor modific ri vegetative, organice n sfera tr irilor con tiente. Datorit dezvolt rii cercet rilor n domeniul psihologiei n societatea contemporan , afectivitatea a dobndit statutul de aspect fundamental al personalit ii fiind rezonan a subiectiv , general a individului, intim i rela ional tr it , ca reac ie la schimb rile de tot felul din mediul extern sau intern. ntre toate procesele de cunoa tere i procesele emo ionale exist diferen e: -procesele de cunoa tere reflect obiectele din jur; -procesele emo ionale reflect starea omului, atitudini, ntmpl ri, evenimente care produc bucurie, entuziasm, pl cere sau fric . Psihologul romn, Vasile Pavelcu subliniaz c , prin afectivitate urmeaz s se n eleag 3 realit i distincte: - reac iile afective ( emo iile precum frica , mnia, bucuria, triste ea) - st rile afective (pl cere, nepl cere, remu care, invidie, gelozie) - atitudinile afective de factura sentimentelor, tendinelor, iubire, ndoial , recuno tin , admira ie; Toate acestea presupun anticipa ie i prelungirea tr irilor afective. Aspectul de atitudine personal activ i subiectiv , pe care o proiect m c tre alte persoane, pare s fie nota definitorie a tuturor fenomenelor afective.

Clasificarea proceselor emo ionale:

Clasificarea se face n 3 categorii de procese: - procese afective primare - procese afective complexe - procese afective superioare
Procesele afective primare au un caracter elementar , spontan sunt slab organizate, mai pu in elaborate cultural, au un caracter instinctiv i sunt mai aproape de biologic (ca la animale). Acestea scap controlului con tient, ra ional, sunt declan ate spontan, biologic. Acestea sunt comune omului i animalului.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 42

n categoria acestora ap ar in: durerea i pl cerea senzorial , confortul, tonul afectiv al percep iei (bucuria cunoa terii, mirarea, tres rirea) , tr irile afective de provenien organic (foamea, setea, oboseala) precum i tr irile impulsive, violente, de scurt durat (furia, mnia, frica, groaza).
Procesele afective complexe au un mare grad de con tientizare i intelectualizare, de natura emo iilor curente de bucurie, am r ciune, legate de activitatea omului sau de via a de familie. Acestea sunt emo ii de scurt durat , care pot fi provocate inten ionat, evocate sau anticipate. Dispozi iile afective sunt st ri afective difuze care coloreaz ntreaga activitate a omului i comportamentul s u. Procesele afective superioare sunt legate de personalitatea omului i se exprim prin atitudini afective, cum sunt sentimentele . Acestea spre deosebire de emo ii sunt mai stabile i durabile. Exist 3 categorii de sentimente : - intelectuale - curiozitatea epistemic ; - morale - frumuse ea vie ii morale, patriotismul, pasiun ile; -estetice - pl cerea, satisfac ia de a cunoa te frumosul din natur , n art i societate; ntre sentimentele intelectuale, morale i estetice este o strns leg tur , astfel sentimentele intelectuale stau la baza n elegerii conduitei morale i estetice ale omului. Toate procesele afective reflect atitudinea noastr fa de tot ce se ntmpl n jur

Categorii de procese afective:


-emo iile -sentimentele - pasiunile - afectele Emo iile sunt st ri afective de scurt durat , cu un caracter situativ, care pot fi declan ate de o mprejurare real sau imaginar (citirea unui roman). Impulsurile corticale se scurg brusc spre segmentele subcorticale i anume spre forma iunile thalamice i hipothalamice ale sistemului nervos din instan ele inferioare ale creierului. Cnd impulsurile ajung n forma iunile thalamice i hipothalamice ncepe desf urarea tumultoas , a a se face c suntem mai pu in r spunz tori i adesea nu ne d m seama de reac iile emo ionale din corpul uman. Cu toate acestea, rolul reglator al scoar ei cerebrale nu este total anulat .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 43

Intensitatea emo iilor poate fi foarte variat , respectiv vag , mijlocie sau foarte mare, zguduind intregul organism. n acest caz, vorbim de emo ii- oc, pe care psihologii le numesc afecte , tr iri foarte puternice. Exist 4 emo ii- oc tipice: - frica, teroare; - furia - care e o stare de extrem iritare; - triste ea - n forma sa acut , care este disperarea; - bucuria exploziv . Aceste emo ii- oc pot ap rea i cu intensitate mijlocie (exemp.- teama de a intra la dentist) Este foarte important pentru un psiholog s tie s citeasc emo iile pe fa a omului: mirarea, nesiguran a, certitudinea, ndoiala, mhnirea, iumirea, surpriza, suferin a, nuan e ale emo iilor specific umane. Sub aspectul expresiilor emo ionale se ndeplinesc roluri importante n comportamentul omului. 1. Rolul de comunicare - pe plan emo ional comunic m mult mai bine dect verbal, prin: -emo ii- privirea, mimica fe ei se face cunoascut lumea l untric , interioar a persoanei; -expresia fe ei, intona ia vorbirii, coloritul epidermic (alb ca varul -cnd persoana se sperie, ro u ca racu - rs puternic, ip t), tremurul vocal -triste e; -conduita expresiv atriste ii- atrnarea bra elor, col ul buzelor l sate n jos, mi care f r vigoare; -bucuria- ochii deschi i, str lucitori, mobilitatea bra elor; Primul care a observat aceste aspecte a fost Leonardo da Vinci. 2. Rolul de influen are - a conduitei altora, n vederea p str rii s n t ii unor acte comportamentale. O persoan poate plnge pentru a impersiona, a ob ine ceva sau ajutorul cuiva. 3. Rolul de autoreglare - n vederea adapt rii la situa ia n care ne afl m. Comportamentul invers situa iei, constituie un comportament de dezadaptare, penru adul i este un semn de ntrebare. 4. Rolul de contagiune al emo iilor- de a da na tere la st ri afective colective; 5. Rolul de accentuare sau diminuare a st rii afective. Plngnd ne putem desc rca sau ne putem ncrca afectiv. Unele expresii emo ionale se generalizeaz i dau na tere unui limbaj afectiv, care e exprimarea n exterior prin culori (negru= doliu, alb= doliu la diferite popoare).
Sentimentele reflect rela ii mai stabile i mai complexe (dect emo iile) dintre om i mediul nconjur tor. Ele se deosebesc de emo ii i de simplele dorin e prin amploarea i extensiunea lor. Acestea sunt trans-situa ionale,
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 44

persist n preajma i-n absen a obiectului principal. (ex: sentimentul iubirii, nu se exprim numai n prezen a persoanei iubite, ci persist prin amintiri, scrisori etc) Spinoza filozof olandez n lucrarea sa Etica, ar ta modul n care un sentiment mai complex deriv din altul: -iubirea este bucuria nso it de ideea cauzei externe. -dorin a e o stare afectiv elementar , ce implic manifest ri dinamice (unii sar n sus, bat din palme, rd copios, b t ile inimii se accelereaz , fa a se lumineaz , ochii sticlesc). Exist situa ii cnd persoanele reac ioneaz invers, paradoxal (ex: la emo ii puternice, de bucurie, persoana plnge). Sentimentele se structureaz n timp, obiectul afec iunii este con tientizat, sentimentele sunt sus inute de o motivare mai elaborat, intelectualizat . Sentimentele eviden iaz pozi ia intim a omului, aderen a total sau opozi ia total . n psihologie, sentimentele exprim nucleul personalit ii . Exist o strns leg tur ntre sentimente i procesele cognitive. Ele sunt influen ate i totodat influen eaz memoria omului, imagina ia lui, sunt prezente n gndire, percep ie si aten ia omului. Prin intermediul intereselor, aten ia devine concentrat , distributiv i stabil , avnd importan a pentru stabilitatea sentimentelor. Totodat , exist o strns leg tur ntre sentimente i no iuni. No iunea constituie o posibilitate de judec i, ac iuni pe plan verbal, iar un sentiment asigur posibilitatea unor variate ac iuni de mare eficien . Acestea nu nseamn s smestec m terminologia i s confund m fenomenele cognitive cu cele emo ionale, dar exist leg turi ntre ele. Sentimentele asigur anumite orient ri comportamentului, o anumit consecven i ierarhizare a reac iei, dar sentimentele se disting de dorin e sau emo ii, prin care reac ion m la specificul unei reac ii prezente . Comportamentul se afla n rela ie strns att cu situa ia concret ct i cu sentimentele deja cristalizate. Sentimentele sunt ample structuri de tendin e i aspira ii, relativ stabile, care orienteaz , declan eaz i regleaz conduita omului. n jurul vrstei de 10 luni, apar sentimentele de iubire fa de mam , semntimente exprimate prin zmbet, dorin a de a sta lng ea, plns la plecarea ei. La 18 luni, se constat i prezen a geloziei. Treptat copilul va tr i sentimente din ce n ce mai complexe: dispre ul (apare clar abia la 12 ani). n concluzie, sentimentele stuctureaz dorin ele, aspira iile, interesele, atitudinile, nuan nd diversificarea tr irilor afective provocate de diferitele situa ii. Cert este c apari ia sentimentelor este precedat de formarea unor dorin e, atitudini i emo ii. Odat constituite, sentimentele devin for a dinamizatoare, adic devin motive de activitate.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 45

Exist 3 categorii de sentimente: - intelectuale - curiozitatea epistemic ; - morale - frumuse ea vie ii morale, patriotismul, pasiunile; -estetice - pl cerea, satisfac ia de a cunoa te frumosul din natur , n art i societate; De asemenea, trebuie men ionat faptul c nu se poate disocia cunoa terea cognitiv de sentimentele intelectuale. Ideile f r sentimente, lumineaz , dar nu nc lzesc.
Pasiunile sunt tot sentimente, prin complexitatea i stbilitatea lor, dar implic un impuls mai puternic spre activitate (pentru care manifest pasiune), sunt st ri afective intense, de aceea este important s se pun accent pe orientarea pasiunii spre o activitate pozitiv , de progres. Pasiunea este un sentiment puternic al dependen ei interioare a individului fa de o dorin intens ce l subjug . Ac iunile pasionale sunt opuse judec ii lucide i analizei lor obiective. Un om pasionat nu pune ntreb ri i nu face judec i. Pasiunile se caracterizeaz prin tensiune afectiv unilateral i au ca surs , exaltarea eului, exltarea tendin elor egoiste ale omului, aderen a la o valoare sau nonvaloare social . (expl. Pasiunea pentru jocurile de noroc. In acest caz, pasionatul prefer prezentul, viitorului. Acesta este puternic atras de ac iunea imediat , dominat de sentimentul supunerii oarbe, indiferent de consecin ele nefaste ce ar putea urma.) Ct prive te trecutul, pasiunile se declan eaz i se sprijin pe obi nuin e, pe experien a statornicit n manifest rile indivizilor, pentru a ob ine satisfac ii imediate. O seam de pasiuni (pentru tiin , adev r, dreptate social ), atitudinea pasional n rela iile umane genereaz conflicte, erori n aparen , abuzuri n diferite situa ii, dragostea, ura, ambi ia-pasiuni capabile s comande ntreaga noastr conduit . Cnd dispunem de st pnire de sine, pasiunea este folositoare, neasigur un progres personal, mbog e te via a omului i se pot ob ine realiz ri importante cnd pasiunea se mplete te cu talentul. Dar pasiunea poate atinge i o intensitate patologic , cum ar fi crimele d in gelozie sau mizeria avarului, ori poate duce chiar la nebunie (nebunia grandorii -maladie mental , psihozepierderea contactului cu realitatea, izolarea de lumea exterioar ). n acest caz, individul i pierde sim ul autocritic i se laud peste m sur , deoarece sursele profunde ale pasiunii sunt aproape ntotdeauna incon tiente i instinctuale. Pasiunile negative (patimule) precum alcoolismul, avari ia, zg rcenia duc la s r cia vie ii i degradarea moral a personalit ii. De i similar sentimentului, n pasiune apare o evident unilateralitate. Chiar omul de tiin a, dac e pasionat, i neglijeaz via a de familie, nu e
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 46

sensibil la suferin ele altora, e receptiv numai la ceea ce are o leg tur direct cu profesia sa. Ace ti oameni sunt fanatici.
Dispozi iile

Sunt st ri afective mai generale, care coloreaz , pentru ctva timp, ntreaga conduit i activitate a omului. La prima vedere s-ar crede c dispozi iile nu au o cauz distinct care lear provoca. Cauzele ns sunt multiple: o veste proast , observarea unor lucruri, fenomene nepl cute, diferite nen elegeri. Cnd cineva e prost dispus, vede numai aspectele nepl cute ale exis entei, tr ie te emo ii negative, nu are chef de lucru. Buna dispozi ie ne face s vedem totul pozitiv, s muncim cu spor. Aceste st ri de spirit au o dubl condi ionare: -cauze interne: oboseala, proasta func ionare a organelor interne, o boal ori dimpotriv , o s n tate nfloritoare, resurse energetice abundente. -cauze externe: existen a unor conflicte (n familie, la locul de munc ), st ri de frustrare, apari ia unor pericole ori dimpotriv , aprecierile pozitive f cute de persoane importante, perspective favorabile privind viitorul profesional. Ambii factori creeaz st ri de spirit.
Afectele

Sunt izbucniri deosebit de puternice, de scurt durat , percum furia, groaza sau uimirea. Furia- se declan eaz cnd cineva ne ofenseaz , n chip jignitor, de mult vreme sau a cauza t un r u notabil i se amuz . n asemenea cazuri, intervine sentimentul de pahar plin. Accesul de furie se manifest prin nro irea fe ei, vene ngro ate, puls accelerat, agita ie, gesticulare, ton ridicat al vocii. Sunt i cazuri cnd se manifest o mn ie palid , lipsit de manifest ri extreme. Disperarea, triste ea profund - poate fi cauzat de moartea unei persoane apropiate, calamit i (inunda ii, pierderea locuin ei) i se manifest prin fa palid , col urile gurii l sate n jos, cute pe frunte, p rivire tears , inexpresiv , ritm al inimii ncetinit, suspine, tremurul vocii sau al corpului. Uimirea- se manifest sub forma unei bucurii explozive, care survine pe nea teptate, la aflarea unei ve ti sau la producerea unui eveniment dorit, a teptat.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 47

Propriet ile fenomenelor afective


- durata - intensitatea - polaritatea - aspectul stenic ori astenic - expresivitatea - larga condi ionare Durata este legat de persisten a semnifica iei factorului afectogen pentru individ. Sentimentul de fric sau de groaz n fa a unui accident de exemplu, continu s mai persiste i dup ce pericolul a fost nl turat. i sentimentul de dragoste poate d inui ntreaga via , chiar dac persoana iubit a disp rut. Procesele afective au calitatea s d inuie att n prezen a, ct i-n absen a obiectului afec iunii, acestea fiind tr iri autentice, pe care nu trebuie s le confund m cu fapte de memorie (stocate n memoria de lung durat ) . Intensitatea exprim for a i profunzimea cu care se instaleaz , la individ, procesul afectiv. Intensitatea tr irilor afective se manifest n func ie de valoarea i sensul, pentru om, a obiectului afec iunii sale, precum i n func ie de particularit ile psiho-energetice ale omului penru un sentiment. De aceea, nt rirea emo iei ori a sentimentului nu se ob ine pe calea repet rii lor. Prin repetarea st rilor afective, n aceea i propor ie, afec iunea se uzeaz , se creaz obi nuin a, ceea ce reduce, n fapt, tensiunea emo ional . Intensitatea sentimentelor poate fi amplificat prin cre terea semnifica iei obiectului afectogen sau prin intermediul unor factori psihosociali, printr -o mai bun motivare. Polaritatea se refer la tendin a fenomenelor afective de a se apropia de un pol sau altul, de a fi la un moment dat ori buc urie sau pl cere ori durere, nepl cere, dragoste-ur -respingere. Trecerea de la o stare a procesului afectiv spre fenomenul contrar , e posibil numai n mod succesiv, cu un efect al recondi ion rii afective a persoanei. Astfel, dragostea matern sau iubirea conjugal pot s fie intersectate de momente de indignare fa de persoanele iubite, f r ca sentimentul fundamental s fie anulat. Caracterul stenic sau astenic al fenomenelor afective, indic tendin a mobilizatoare sau dezorganizatoare a acestora, pentru activitatea individului. Astfel, emo iile puternice sunt ntotdeauna dezorganizatoare , iar emo iile critice sunt st ri de derut , alarmante i dezorganizeaz adaptarea omului.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 48

Emo iile de intensitate medie sunt fenomene de mobilizare energetic , chiar dac , n cazul mniei sau fricii apar i deregl ri momentane. Ele sunt direc ionate spre elaborarea unei noi conduite de adaptare.
Expresivitatea proceselor emo ionale se manifest la diferite nivele. O constat m n mimic i pantomim , n intona ia vorbirii, tremurul vocii, str lucirea ochilor ori n comportamente mai complexe , cum sunt comportamentul cultural standardizat la om , ritualurile (plnsul, rsul, dansul, bocetul, diferite exclama ii invocnd cerul, for ele naturii). Pe planul modific rilor interne, expresivitatea afectiv se manifest n ritmul respira iei, n accelerarea bat ilor inimii, sub imperiul emo iilor, cre te conductibilitatea electric a pielii, amplitudinea reflexului galvanic cutanat. Apare o hipertonicitate kinestezic (mnia, frica) sau hipotalamusul muscular (n cazul triste ii). Larga condi ionare a afectivit ii const n faptul c , obiectului afectivit ii i se asociaz o seam de elemente din ambian , aplificnd astfel tr irile emo ionale. (ndr gostitul nu iube te numai fiin a, ci i lucrurile dragi ale acesteia). Factorii din ambian pot condi iona pozitiv sau negativ, uneori pot anula tr irile afective. Un rol important n procesul afectiv l are limbajul. Totodat , fenomenele afective comport o permanent condi ionare social . Afectele sunt sus inute sau distorsionate dup modelele colectivit ii. Via a omului, foarte complex , nu este statornic , cum este cunoa terea cognitiv . Toat via a afectiv a omului are o semnifica ie func ional , ca reac ie a ntregii personalit i. Exist o conduit emo ional exteriorizabil , iar toat via a afectiv a omului oscileaz ntre dezorganizare, dep irea tiparului, adaptare, elaborat din rela ii pozitive sau negative, din capacitatea de adaptare a individului.

St rile stabile de team

i nvingerea lor

St ri stabile de team i fric avem, n acele momente zguduitoare din via a omului, legate de diferite incidente, care se instaleaz n memoria acestuia i mereu reactualizeaz situa ia stresant , teama i chiar timiditatea. St rile de fric , team , pot fi de dou feluri : - generate de predispozi ia nn scut pentru acestea, a a cum ntlnim la persoane cu temperament pr edominant melancolic, ace tia sunt timizi, nesiguri n tot ce fac; - dobndit : copiii boln vicio i sunt predispu i la timiditate.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 49

Cum poate fi nvins starea stabil de teama Un mare psiholog canadian de origine austriac , Hans Selye, p rintele no iunii de stres, care a scris lucrarea n elepciunea stresului spunea c : - teama poate fi dep it numai n condi iile n care s-a creat starea de team , persistndu-se n activitate i mobilizndu-ne pentru a dep si acea stare de impas, dezarmant - momentele nepl cute persist ma mult n memorie, de aceea este nevoie s schimb m condi iile. - conteaz mult ncrederea n for ele proprii i anturajul, persoanele cu care colabor m, pentru c opinia public , p rerea celor apropia i este foarte important i conteaz mult n nvingerea st rilor de team . (la sportivi) - teama poate fi dep it i prin educa ie. Persoanele emotive pot practica anumite roluri de responsabilitate , din copil rie nc (elevul timid s primeasc anumite sarcini). n cazul n care omul se manifest echilibrat, f r a trece dintr-o extrem , de agita ie, fobie, team n cealalt extrem de a fi indiferent n acest caz, vorbim de o fiin echilibrat , care i st pne te emotivitatea.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 50

Voin a
Voin a -este capacitatea omului de a ini ia ac iuni, de a le declan a, amna sau suspenda, n mod premeditat, cu depunerea unui efort consistent pentru nvingerea dificult ilor ivite n calea realiz rii scopului propus. Orice ac iune, simpl sau complex , este ntotdeauna un act lucid, liber efectuat de individ, deci voluntar. Voin a nu este un simplu proces psihic. n considerarea voin ei avem de-a face nu cu un proces propriu-zis de a voi, ci avem o latur a personalit ii care imprim tuturor proceselor psihice nsu iri calitative superioare. Astfel, percep iile voluntare i inten ionate sunt calitativ deosebite de cele spontane, neinten ionate. Memoria uman , datorit voin ei, devine legat de scop, pentru c memoria activ , selectiv i inteligibil este specific omului. Formele de imagina ie activ , voit i con tient controlat sunt superioare imagina iei pasive, involuntare. Activitatea psihic voluntar este distinct de cea involuntar prin dirijarea ei i are urm toarele acracteristici: este deliberat , subordonat controlului ra ional prin mobilizarea unui efort special pentru realizarea scopului. Deosebirile dintre procesele afective i cele voluntare: Dac procesele afective indic gradul de intensitate i de satisfacere a trebuin elor, voin a este activitatea de satisfacere a trebuin elor, pentru care stimulul principal l constituie obstacolul, bariera psihologic , care poate fi lipsa de mobilizare, timiditatea, emo iile puternice. Dorin a de a nvinge obstacolele este tot atit de mare ca i reflexul alimentar, de orientare, de ap rare. Acolo stimulii sunt hrana, nevoia de orientare sau agentul agresor. n cazul voin ei, stimulul care i d na tere este obstacolul. Psihologul rus Pavlov vorbe te despre reflexul libert ii la om, care clarific numeroase aspecte legate de mecanismului voin ei, printre care faptul c , obstacolele sunt capabile de a na te activit i voluntare, independente. Nu toate obstacolele stimuleaz activitatea voluntar , ci numai acelea care apar n calea realiz rii unui scop. Voin a este un rezultat al ncord rii for elor omului n momentul ntlnirii cu obstacolele. Jean Piaget afirma despre voin , noi spunem c este voin n cazul n care se prezint urm toarele dou condi ii: a) conflict ntre dou tendin e, deoarece o singur tendin nu genereaz un act voluntar; b) a doua condi ie vizeaz faptul c , cele dou tendin e dispun de for e inegale, una cednd celeilalte. Rar are loc o inversare: cel slab devine puternic, iar ce este puternic, e nvins de ceea ce era mai slab.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 51

Voin a, ca act inten ional, r mne un act intim legat de trebuin e. Ea este o op iune ntr-un conflict de tendin e. E. Claparede (psiholog elve ian, prieten cu Piaget ) spunea c : Voin a const n sacrificarea unei dorin e pe altarul altei dorin e.

Definirea activit ii voluntare:


Ansamblul de acte fizice, intelectuale i morale, f cute n scopul ob inerii unui anumit rezultat. Omul, ca fiin activ i dinamic , ini iaz , organizeaz , planific , exploreaz , asimileaz , informeaz , produce i creaz obiecte noi, se relaxeaz , depune efort i se autorealizeaz . Pentru realizarea corespunz toare a tuturor acestor demersuri, omul se serve te de o categorie de instrumente psihice, adic de o activitate psihic voluntar . ntr-o accep iune larg , activitatea voluntar este un raport, o rela ie ntre organism i mediu, n care are loc un consum energetic, cu o finalitate adaptativ . ntr-un sens restrns, prin activitate voluntar n elegem totalitatea manifest rilor de conduit extern sau mintal , care duc la rezultatele planificate, cuprinse ntr-un scop spre care ne ndrept m activitatea. Unele forme ale activit ii implic efectuarea concret , n timp ce altele au forme comportamentale motrice inhibate, ultima lor verig aflndu-se la nivelul mintal. Specificul activit ii umane const n faptul c , dispune de con tiin a scopului, c este profund motivat ,perfectibil i creativ .

Din categoria mi c rilor involuntare fac parte reac iile neinten ionate ale omului, orientarea spontan spre diferi i excitan i, care apar n mod neprev zut, precum reflexe necondi ionate. De asemenea, sunt reproduse n mod involuntar unele gesturi, care se asociaz vorbirii, mimica fe ei, mi c ri nv ate, care se automatizeaz i se reproduc asedea mpotriva voin ei noastre (mersul; mi c rile corporale de echilibru - cnd purt m o greutate ntr-o mn , ne aplec m n partea opus ). Numeroase acte func ionale, precum deschiderea sau nchiderea stiluolui, ducerea lingurii la gur , ridicarea p l riei la salut, se pot reproduce involuntar, n dezacord cu situa ia dat . Ac iunile voluntare se caracterizeaz prin prezen a scopului con tient n raport cu care individul i organizeaz ac iunea. Actul voluntar precedat de o idee i determinat de aceasta, presupune o reflec ie i o angajare a conduitelor care nu r spund acestui criteriu, nu r spund de voin . ns , orict de distincte ar fi ac iunile voluntare i involuntare, ntre ele nu sunt grani e de netrecut.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 52

Cele mai multe acte de comportament social sunt automatizate: salutul, acordarea priorit ii la intrarea ntr -o sal , tersul picioarelor la intrarea ntr-o camer etc. Actele cele mai automatice: mersul, aprinderea unei ig ri, trebuie considerate ca acte voluntare, ele nu apar f r consim mntul nostru tacit i ne d m seama de ele cnd le execut m n locuri i momente nepotrivite. Cercet rile psihologice asupra voin ei au abordat, cnd latura intern a activit ii involuntare, cnd manifest rile exclusiv externe. Latura motric a actelor voluntare cercetate de Wilhelm Wundt , din experimentele la ac inile voluntare i cele complexe au dus la stabilirea unei formule func ionale n activitatea omului, demunit cuplul neuromuscular, n care reziten a muscular i capacitatea de l ucru a mu chiului se g sesc sub influen a reglatoare a sistemului nervos, dirijat voluntar de om. Cercet rile timpului de laten n r spunsurile voluntare la stimuli, a scos n eviden nu numai viteza de reac ie ci i elementul subiectiv, volitiv, intern, ce ine de particularit ile intime ale personalit ii (stimularea g sirii unui r spuns adecvat, ntezierea r spunsului voit -poat efi dovada unei elabor ri subiective). S-a putut studia i fenomenul de regresiune, care de fapt nu e o degradare sau dezorganizare a activit ii voluntare, ci dimpotriva, este o sistematizare a efortului voluntar, care duce pn la obi nuin . n acest stadiu, timpul de laten a r spunsului, durata optim , promptitudinea scad, apropiind mult exeutarea de scopul urm rit.

Structura neuro-func ional , de la baza actelor voluntare, are:


a) componente ereditare, b) scheme func ionale, istoric-social formate, precum i conexiuni nervoase configurate specific n istoria personal de dezvoltare a individului.

Caracterul specific al elementelor nervoase din zona motorie, din creier, (lobii frontali), unde sunt cu prec dere celule piramidale, este leg tura direct cu celulele efectoare, erglarea nervoas a ansamblului scheletic, la nivelul aparatelor de execu ie. Astfel, principiul fiziologic dup care stimularea spre ac iune poate porni din interior, deci n afara solicit rii externe, la om datorit sistemului semnalelor verbale i a imaginilor despre sensul i direc ia ac iunilor, reproducerilor dar i comenzilor din actul volun tar, sunt anticipate mintal. Zona analizatorului motric n interdependen cu analizatorul verbal afecteaz nu numai comanda ac iunii voite ci i erglarea construrii comenzilor date, pe tot parcursul ac iuni. Ini iativa actului voit se organizeaz de la ni velul stratului celular piramidal (Betz) i celulele care sunt legate de reglarea senza iilor, percep iilor sunt c ile extrapiramidale de la nivelul centrilor nervo i
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 53

subcorticali, cuprinznd nuclei subtalamici, toate straturile subcorticale, din cerebel. Formarea capacit ii voluntare, de-a lungul copil riei, este concomitent cu socializarea individului uman. Din punct de vedere psihologic, capacitatea voluntar presupune realizarea n prealabil a urm toarelor transform ri: - Desprinderea suficient a imaginii mi c rii de actul mi c rii i posibilitatea reproducerii acestei mi c ri n afara actului efector, adic numai verbal sau mintal. - Anticiparea mintal a scopului i a rezultatelor ac iunii care abia urmeaz s fie efectuat . - Organizarea unei motiva ii interne care s declan eze ac iunea i s o orienteze. - St pnirea mijloacelor prin care ac iunea se poate efectua . Toate aceste restructur ri i organiz ri, n psihicul copilului, nu se ob in concomitent. Actele voluntare, n diferite faze de dezvoltare , poart caracteristici deosebite. n etapele timpurii (antepre colar i pre colar ), ac iunile efectuate de copil sunt dominate i dirijate afectiv. Copilul ac ioneaz mai mult sub impulsul emo iilor sale primare, a curiozit ii perceptuale, ac ioneaz prin imita ie i mai pu in ca fiin volitiv , chiar dac nc de la 2-3 ani se poate constata n comportamentul acestuia un fel propriu de a fi. Nici negativismul n rela iile cu al ii, la aceast vrst , nici zburd lnicia, nici atrac ia pentru limbaj, nu sunt semne ale unei capacit i volitive. Cele mai multe ac iuni sunt imitate, fixate ca reflex condi ionat, dobndit n comportamentul copilului, f r o elaborare psihologic corespunz toare, caracteristic actelor voluntare. Numai odat cu dezvoltarea rela iilor interumane ale copilului, cu diversificarea experien ei sociale, cu dezvoltarea unei modalit i proprii de a prelucra informa iile i de a interac iona cu cei din jur, se formeaz i discern mntul actelor sale, iar de aici apare, se dezvolt i o anume libertate de a alege, a decide i a ac iona. Mult vreme, verigile actului voluntar r mn inegal dezvoltate. Astfel, stimularea spre scop e urmat imediat de efectuarea ac iunii, f r realizarea unei suficiente con tientiz ri a sarcinii de ndeplinit. Angajarea deciziilor copilului se efectueaz pe baz afectiv i nu prin deliberarea con tient ori prin confruntarea de motive. Cel mai mult sufer ac iunile, de lipsa unui plan de efectuare a lor, aceasta deoarece capacitatea de elaborare a planului mintal a l unei ac iuni presupune nu numai cunoa terea mintal , ci i tr s turi de personalitate, precum autocontrolul, autoreglarea i orientarea activit ii spre scopul propus. De unde provine capacitatea de a voi, de a decide liber, de a alege modalitatea corect sau de a renun a la ceva ?
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 54

n aceast privin p rerile psihologilor au fost mp r ite, adesea contradictorii. Psihologul american Wilhelm James, define te voin a, ca principiu etern n om, ca un factor primordial, f r s se supun unei legi cauzale. El sus ine ideea potrivit c reia, actele voluntare rezid n ns i voin a independent de reprezent ri. Voin a pleac de la comanda primar - care define te esen a uman . Potrivit concep iei intelectualiste a lui J.F. Herbert, psiholog german, voin a este luminat de scop, emannd din luciditatea reprezent rilor i i-a na tere din idei clare privind programul ac iunilor viitoare. n filozofia lui Schopenhauer exist ideea voin ei oarbe, supus unor for e divine, fatal determinat , dup care libertatea de a alege, de a decide, de a ac iona a individului, este o pura iluzie. Dup concep ia behaviorist (comportamental ) a lui Watson, voin a, ntocmai con tiin ei, poate fi omis din cercetare, pot fi studiate doar reac iile comportamentale, ca r spunsuri la stimulii externi. Dup unii reflexologi, atitudinile voluntare sunt considerate drept condi ii foarte importante n formarea reflexelor condi ionate la om. La r ndul lor, semnalele verbale, cuvintele folosite, apar caracteristice actelor voluntare. Voin a, ns , nu poate fi explicat dect ca produs al evolu iei social istorice a individului, ca rezultat al dezvolt rii capacit ilor general umane. Voin a este determinat de condi iile vie ii materiale i sociale n care se dezvolt indivizii umani. n acela i timp, se constat c , voin a individului nu este oarb , nu e subjugat nelimitat acestor determinan i, ci este la latitudinea persoanei s nceap i s sfr easc o ac iune, deci voin a este liber . Voin a reprezint un nivel de autoorganizare i autoreglaj. Tr s turile psihologice distinctive ale voin ei sunt: - scopul propus con tient; - efortul voluntar; - comportamentul de dep ire a obstacolelor. Voin a reprezint un nivel de reglaj i autoreglaj superior celui pe care l construie te afectivitatea. Charles Darwin men iona c , n comportamentele emo ionale se reg sesc elemente ale unor ac iuni desf urate cu un anumit sens adaptativ, adic producerea emo iilor permite s ne adapt m . Schemele de adaptare se situeaz la diverse nivele biologice i culturale. Este posibil ca la om s intervin discordan a calit ilor de afectivitate i cerin ele activit ii dar autoreglajul emo ional, dac este inadecvat, duce la inadaptare. Din moment ce voin a poate ac iona contrar emo iilor, sentimentelor, ea reprezint , calitativ, ceva superior reglajului afectiv , individul dispune de diferite nivele de autoreglare emo i onal specific , voluntar cu ajutorul limbajului.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 55

Reglarea voluntar a activit ii este caracterizat prin urm toarele: 1. Se realizeaz ntotdeauna n vederea atingerii unui scop con tient propus, care corespunde att motivelor activit ii, ct i condi iilor reale n care va fi atins scopul, care e formula verbal i controleaz desf urarea ac iunii, ceea ce nu exclude i posibilitatea ajust rii lui, dac mprejur rile o cer. 2. Reglajul voluntar se face n baza unei decizii i a formul rii inten iei de a atinge un scop, mai ales c n activit i complexe pot apare mai multe scopuri i este necesar alegerea uneia. Totodat trebuie s apar i dorin a de a realiza n fapt, care se concretizeaz n comenzi i anticomenzi formulate verbal. 3. Realizarea inten iei de a atinge scopurile propuse necesit folosirea unui ansamblu de ac iuni, presupune un plan mintal, care precede realizarea efectiv a activit ii voluntare. 4. nvingerea obstacolelor interne i externe, care apar n calea atingerii scopului.

Astfel, voin a este un proces psihic complex de reglaj, superior realizat prin mijloacele verbale, care mobilizeaz i concentreaz energia psihonervoas , n vederea biruirii obstacolelor i atingerii scopurilor con tient stabilite, un rol important jucndu-l efortul voluntar, care mobilizeaz for ele fizice i psihice n vederea st pnirii de sine . Mobilizarea voluntar este costisitoare, pentru organism, din punct de vedere energetic. ncordarea voluntar nu poate fi nelimitat astfel, dup etape de efort voluntar intens urmeaz momente de oboseal , nu doar fizic , ci mai ales nervoas , de aceea pentru p strarea s n ta ii fizice i mentale se recomand un echilibru ntre intensitatea efortului voluntar i specificitatea mecanismelor puse n func iune, care reprezint o confruntare ntre posibilit ile omului i condi iile obiective ale activit ii. Una i aceea i piedic poate fi un obstacol mic pentru o persoan i unul dificil pentru o alta. De-a lungul desf ur rii unei activit i complexe, momentele de dificultate pot fi diferite i de aceea efortul voluntar se moduleaz dup cre terea sau descre terea obstacolului, asigurndu-se concordan a ntre gradul de dificultate a obstacolului i ncordarea voluntar . Atunci cnd obstacolul e subapreciat, manifestarea de efort voluntar nu e suficient , existnd riscul nedep irii lui i deci a e ecului. Pot exista i situa ii inverse, cnd obstacolul e supraapreciat i se ajunge la un grad prea nalt de ncordare, un consum prea mare de energie, per soana se agit i nu i valorific preg tirea n mod real.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 56

Fazele actelor voluntare:


1. Actualizarea unor motive care genereaz anumite scopuri i orientarea preliminar spre scopurile propuse. n acest moment ini ial, apare dorin a, urmat de inten ia de a realiza acel scop, care e formulat de obicei verbal, prin mecanismele limbajului interior, apoi se construie te planul mintal al rezolv rii ac iunii. 2. Lupta motivelor n cazul unei dileme, se declan eaz o lupt a motivelor, ce au semnifica ii inegale pentru persoana n cauz . Aceast etap e impregnat de procese afective i const n evaluarea i deliberarea mental a valorii obstacolelor i a consecin ei ac iunii alese. Ea este de fapt alegerea motivului cel mai important pentru via a omului. Piaget preciza c exist cel pu in dou motive: unele tentante, altele importante pentru viitor, asupra c rora individul trebuie s delibereze n vederea alegerii motivului care st la baza actului voluntar. 3. Luarea hot rrii sau deciziei- este extrem de important n problemele majore ale vie ii omului. Func ia decizional se manifest diferit de la o persoan la alta. n situa ii alternative, persoanele trebuie s efectueze un act de op iune. Dup atitudinea decizional avem: - subiec i care minimalizeaz i subestimeaz valoarea func iei de risc. Ei au un comportament decizional hazardat, riscant. - subiec i care minimalizeaz ansa de reu it i dau napoi i fa a riscului - subiec i reali ti, care reu esc o evaluare obiectiv a raportului dintre probabilitatea de succes i e ec. Ei dau dovad de un comportament decizional optiomal. Dar corectitudinea i eficien a deciziei sunt condi ionate de capacitatea de prelucrare a informa iei, de volumul i calitatea informa iei, de timpul necesar pentru a lua o decizie corect . Un rol important l are flexibilitatea mintal i orientarea autocritic . 4. Faza realiz rii, care const n executarea hot rrii luate, ce implic acte rezolutive n atingerea real a scopului. n cazul actelor voluntare complexe apare efortul voluntar, care exprim caracteristica specific cea mai important a voin ei, prin care aceasta se deosebe te de toate celelalte procese psihice. Efortul voluntar const ntr-o mobilizare a resurselor fizice, intelectuale i emo ionale, prin intermediul mecanismelor verbale. Efortul voluntar e tr it de persoane ca o stare de tensiune, de ncordare intern , de mobilizare a tuturor resurselor, n vederea dep irii obstacolului. Efortul voluntar nu se identific cu ncordarea muscular , de i n activit ile fizice ncordarea muscular este o component necesar pentru dep irea obstacolului, dar numai dac e inclus n mecanismele reglajului voluntar. n activitatea intelectual , efortul fizic este mic, ns e considerabil efortul de mobilizare mintal , din planul gndirii, al imagina iei, al memoriei. Efortul voluntar nu poate fi nelimitat.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 57

Calit ile voin ei


-vizeaz capacitatea de efort voluntar a unei persoane. Cele mai importante calit i sunt: - puterea - perseveren a - independen a - promptitudinea. 1. Puterea voin ei: se exprim n intensitatea efortului prin care subiectul, confruntndu-se cu obstacolele, i urm re te scopurile i nu abandoneaz . n acest caz, omul e con tient de inevitabilitatea consecin elor. Un rol important n manifestarea puterii voin ei l are valoarea scopului urm rit. Un scop bine motivat este capabil s l mobilizeze pe om i n ciuda dificult ii, omul se simte satisf cut cu fiecare nou apropiere de scop. 2. Perseveren a: presupune realizarea efortului voluntar, o perioad ndelungat de timp, chiar i n condi iile n care, aparent, nu ar fi posibil continuarea activit ii cu succes. Perseveren a este sus inut att de valoarea scopului, ct i de ncrederea n for ele proprii. Opusul perseveren ei este nc p narea (persoana continu activitatea n mprejur ri care nu ofer anse de reu it ). 3. Independen a voin ei: se refer la tendin a constant de a lua hot rri, pe baza chibzuin ei proprii, de a cunoa te ct mai profund condi iile activit ii, consecin ele i responsabilit ile. Independen a voin ei se conjug cu adoptarea unei atitudini critice fa de ideile i ac iunile proprii i ale altora i nu se identific cu lipsa de receptivitate fa de opiniile celor din jur. Opus acestei calit i este sugestibilitatea, adic adoptarea necritic a influen elor externe, cu anihilarea propriei voin e i cu diminuarea implic rii responsabilit ii. 4. Promtitudinea deciziei luate: const n rapiditatea cu care omul delibereaz ntr-o situa ie urgent i adopt hotarrea cea mai potrivit . Opusul acestei calit i este nehot rrea, oscila iile nejustificate, tergiversarea. Aceste calit i se educ !

Faze n dezvoltarea calit ilor voin ei:

1. Faza ini ial : calit ile voin ei sunt instabile, deoarece lipse te atitudinea activ fa de dificult ile i obstacolele ivite. 2. Faza de mobilizare: calit ile voin ei se manifest numai la anumite activit i, sporadic. 3. Manifestarea constant a calit ilor de voin la toate activit ile colare i n toate mprejur rile de via activitatea volitiv generalizat - cnd omul i pune n func iune mecanismele voin ei n toate mprejur rile.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 58

Educarea voin ei
Voin a slab are diferite cauze, cum ar fi: slaba organizare a activit tii, caren e n educa ie, lipsa unor motive puternice. Unele persoane, cu toate c au o voin suficient de puternic , datorit unui caracter m rginit al intereselor, nu simt nevoia de a- i manifesta voin a. Ei nu consider necesar de a pune n func iune un astfel de mecanism puternic cum e voin a (de exemplu: oamenii cu o mare voin n munc , nu se pot l sa de fumat, iar al ii, cu o voin mai slab , pot). Trebuie s apar o modificare, o schimbare n ceea ce prive te concep ia i omul trebuie s sesizeze nevoia de schimbare. Cnd este vorba de modific ri de ordin moral, de schimbare a obi nuin elor de via , acestea nu pot fi realizate pe calea ncord rii for elor, pe calea voin ei. n acest caz, e necesar s se schimbe, s se nlocuiasc modelul psihologic vechi, iar aceast lucru presupune nu att for i r bdare, ct imagina ie i creativitate. Voin a e un program ra ional de nvingere a obstacolelor. Ea nu e o pricepere de a suporta dificult ile, ci e priceperea de a le rezolva. Voin a este o calitate individual , un talent, cnd omul sesizeaz o anumit capacitate, ncepe s - i dirijeze talentul spre nvingerea obstacolelor ivite, dar n acest caz nu este vorba de voin , n sensul de autoconstrngere, ci o viziune nou n activitatea sa. Modalit i de educare a voin ei la elevi Cnd constat m c elevii nu i manifest voin a, din lips de interes, educa ia lor trebuie s se orienteze n direc ia l rgirii cercului de interese, de mbog ire a cuno tin elor, adic s ncadr m elevii cu voin a slab ntr-o activitate interesant . In cazul elevilor cu un larg orizont de interese, ns cu un slab mecanism al voi ei, fenomen caracterizat prin lipsa de voin , e important s se observe la timp acest fenomen i s se ini ieze activit i de antrenare a voin ei elevului, crendu-i posibilitatea de a sim i bucuria succesului.
Deficien a voin ei poart numele de abulie. Subiectul abulic e incapabil de a lua o decizie sau de a realiza un proiect. Ineficacitatea sa, de care e con tient, i spore te starea de indispozi ie. n formele cele mai grave, bolnavul poate r mne total inactiv. Abulia se ntlne te n sindroamele care afecteaz dispozi ia, cum sunt st rile de depresie i melancolie, caracterizate prin triste e i pierderea poftei de via i pot conduce chiar la sinucidere. Abulia poate avea drept cauz o predispozi ie constitutiv dar i erorile pedagogice, educa ional e din copil rie, chiar autoritarismul p rintilor i solicitudinea excesiv a acestora.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 59

Limbajul (comunicarea interuman )


de comunicare uman sunt fundamentale n organizarea oric rei grup ri sociale, deoarece n afara lor nu sunt posibile nici interac iunea ra ional a persoanelor, nici coordonarea lor con tient i nici cooperarea i influen a reciproc a indivizilor n colectivitate. Privite istoric i func ional, procesele comunic ri i umane au stat la baza umaniz rii, a constituirii psihologie i culturale, spirituale a oamenilor. Procesul comunic rii umane a asigurat i asigur , n permanen , transmiterea experien ei sociale. Comunicarea interuman este un schimb de semnifica ii. Ea se refer la transmiterea i circula ia de informa ii ntre persoane, de impresii i comenzi, se refer la tr iri i judec i cu finalitate precis , prin care se ob in modific ri comportamentale la indivizi. Condi iile unei comunic ri verbale optime sunt: - compatibilitatea interlocutorilor , ca nivel de recep ie i n elegere a informa iei; - consisten a de con inut a comunic rii, cantitatea de informa ii pe care o transmit, posibilitatea de a generaliza i cuprinde informa iile date ; - consisten a con inutului depinde de modul n care persoana reu e te s - i construiasc succint i corect propozi iile; - caracterul inteligibil al comunic rii depinde de caracterul logic, n func ie de for a de demonstra ie, argumenta ia folosit de cel care comunic ; - cerin a se leag de caracterul logic, organizat a celor expus e dar i de raportul de accesibilitate de la interlocutor la expeditor i invers. Aceste condi ii ac ioneaz unitar i se condi ioneaz reciproc. Omul dispune de patru modalit i de comunicare : 1. comunicarea prin gesturi 2. comunicarea afectiv , expresiv , prin mimica fe ei, privire, pantomim ; 3. comunicarea atitudinal , prin atitudine 4. comunicarea verbal , cea mai important , prin intermediul cuvintelor, adic prin limbajul sonor.

Procesele

1. Comunicarea prin gesturi (limbajul corpului)


n psihologia contemporan s-a conturat imaginea generalizat potrivit c reia, n om ac ioneaz trei factori esen iali: corporal, sufletesc i spiritual sau ra ional. Legat de corpul omenesc, Stangl eviden iaz limbajul corporal, care ajut la cunoa terea omului dup mi c rile corpului, da torit faptului c omul i corpul s u sunt unul i acela i lucru. Corpul este purt torul sufletului i al duhului, ca i purt torul ntregului om i ntruct omul este o unitate indisolubil a corpului, sufletului, vie ii,
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 60

rezult c sufletul i corpul sunt unul i acela i lucru. Sufletul exist n corp, iar corpul este expresia sufletului. Manifest rile corporale sunt spontane, noi nu le con tientiz m i nu le putem schimba. De exemplu, mersul omului este specific fiec ruia, individualizat. Noi dispunem de acea sensibilitate de a recunoa te o persoan dup mers, de la o mare distan , nainte de a -i vedea fa a. Mi c rile corporale, amplitudinea lor, tempoul, varietatea, fac parte din limbajul corpului, ca i gesturile, privirea, zmbetul, felul de a vorbi , ritmul vorbirii, adic formele comportamentului verbal. Pozi ia corpului conteaz , exprimnd: - ncredere n sine, capul ridicat, preg tirea l untric pentru ac iunile eficiente. A ine capul sus se opune conceptului de a - i pierde capul. - Capul ridicat, privirea de sus a unor persoane nseamn distan are, arogan , caracter ncrezut, nseamn a- i lua nasul la purtare. - Capul plecat i privirea n jos nseamn supunere, ascultare, umilin . Mersul are o semnifica ie aparte. Pa ii mari exprim efo rt constant spre un anume scop. Pa ii mici exprim introvertire, precau ie, o fire calculat , spirit de economie, persoan chibzuit . Un mers teatral exprim supraapreciere proprie, arogan , nfumurare. Minile l sate n jos pe lng corp exprim o fire pasiv , stare de lini te interioar , voin slab pentru activism. Minile ncruci ate, tendin de distan are, autoap rare. Minile la spate, caracteristic pentru un om rezervat, cump tat.

2. Mimica fe ei
Privirea ndreptat nainte exprim receptibilit ate intelectual , afectivitate, n zuin , a intire spre scopuri ndep rtate. Privirea critic are ca punct de plecare ne ncrederea fa de interlocutor. Privirea difuz (pierdut ) este un simptom n diferite boli psihice. Zmbetul i rsul Rsul pe Ha-ha-ha este deschis, de la inim , n perfect concordan cu ambian a, sugereaz naturale e, simplitate. Rsul pe He-he-he este r ut cios, bucuros de nenorocirea altuia. Rsul pe Hi-hi-hi este ascuns, viclean, iret, ironic i r ut cios. Rsul pe Ho-ho-ho sun amenin tor, periculos, cu oarecare ndoial , n esen persiflant, batjocoritor. Rsul pe Hu-hu-hu ascunde frica, persoane cu idei preconcepute, team , dar exprimat fa de fantome. Maniera de a vorbi Intensitatea vorbirii exprim sl biciunea omului de a ascunde frica. O voce calm , lini tit , exprim modestie. O voce intens , emo ional , exprim o fr mntare, nelini te, agita ie, o emo ie nedorit .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 61

Claritatea i precizia n exprimarea verbal eviden iaz disciplina interioar i structurarea personalit ii, sinceritatea, o pozi ie deschis . Modularea vorbirii, intona ia redus la sfr itul propozi iei exprim o voin slab , tendin spre depresie. Un ritm egal n vorbire, o vorbire echilibrat , exprim echilibrul spiritual al omului i pozi ia pozitiv fa de via .

Este comunicarea emo ional , pantomima, citirea pe fa a omului. Modalitatea practic operatorie de efectuare concret a unor ac iuni, cu reproducerea lor direct de c tre ceilal i. Acest mod urm re te ob inerea unor deprinderi, obi nuin e practic-comportamentale sau profesionale. Se poate nv a mult prin imita ie.

3. Comunicarea afectiv-expresiv

4. Comunicarea atitudinal
Este foarte subtil . Atitudinea este exprimarea pozi iei personale a omului, de acceptare sau respingere, ac ordul sau dezacordul. Aceast form de comunicare este foarte important . Cel mai important mijloc de comunicare este sistemul comunic rii verbale. Corespondentul acestei comunic ri verbale este comunicarea n scris, prin simboluri logice, matematice, sau prin imagini plastice. Artistul construie te limbaje specifice: limbajul artistic, prin care comunic anumite st ri suflete ti (pictorul imagini picturale). Mai exist i limbajul artificial: tiin ific, tehnic de comunicare interuman . Toate aceste metode de comunicare p streaz o tr s tur comun i definitorie, i anume cel de schimb de semnifica ii. Re inem c , pentru natura psiho-social a comunic rii umane sunt necesare urm toarele elemente succesive: - inten ia comunic rii: ce vrem s realiz m - mijloacele psihosociale: prin ce modalitate comunic m - efectele comunic rii: se observ n modific rile de comportament.

Limba unui popor este un fenomen social, istorice te constituit i determinat de trebuin a de interac iune i de comunicare a oamenilor, n procesul muncii i n procesul vie ii n colectivitate. Limba exist n mod obiectiv, ca realitate extraindividual , n sensul c fiecare om o g se te format i se folose te de ea n procesul comunic rii. Limba unui popor este studiat de tiin a numit lingvistic , i cuprinde vocabularul, structura gramatical , sintactic i morfologic ale limbii. Lingvistica mai cuprinde i elemente topice, ortoepice, stilistice i ortografice, sistematizate dup norme tiin ifice.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 62

Rela ia dintre limb

i limbaj n comunicare

Toate cuno tin ele lingvistice despre o limb nu epuizeaz fenomenul limbii respective. Cuno tin ele despre o limb sunt mult mai reduse dect modific rile survenite n procesul mbog irii acesteia. n general, limba unui popor este mult mai bogat dect arat informa iile stabilite despre ea. Avem i no iune de limbaj, ca fenomen psihologic. Este procesul individual i personalizat de folosire a sistemului general al limbii. Astfel, conceptul de limb este lingvistic, iar conceptul de limbaj este psihologic (folosirea limbii n comunicare). Limba este unic pentru to i cei ce o folosesc, n timp ce limbajul este individual. Limbajul exprim gradul de nsu ire i st pnire de c tre individ a elementelor limbii. Limbajul nu este singura conduit n comunicare, pentru c aici mai intervine mimica, gestul, pantomima etc. Comunicarea nu este numai un privilegiu al omului, exist comunicare i la animale i plante. Toate fiin ele vii au nevoie s se informeze asupra st rilor ct i asupra mediului exterior. Semnalele utilizate sunt: vizuale (licuricii), electrice (plantele gimnosperme), sonore (cintezoii), ultrasunete (liliecii), tactile (furnicile), chimice (feromonii). La animale i plante comunicarea este redus la simple semnaliz ri de ordin senzorial, n timp ce comunicarea indivizilor umani se efectueaz n sisteme de limbaje complexe, standardizate , sau limbaje artificial create (matematica). Comunicarea uman vie, se deosebe te calitativ de transmisia i recep ia informa iei n sistemele automate . n mod curent, fiecare persoan este influen at de informa iile pe care le recep ioneaz i de efectele pe care le produc propriile mesaje asupra comportamentului celorlal i. Tr s tura obligatorie a comunic rii este calitatea de a realiza schimbul de informa ii generalizate, cu elemente comune, pe care le percep i le n eleg to i indivizii care comunic ntre ei. n cazul muncii n echip , comunicarea are rolul de reglare i sincronizare a eforturilor individuale. Sub aspectul interac iunii persoanelor, comunicarea cuprinde: a) persoana care ini iaz i formuleaz mesaju l, declan nd actul comunic rii; b) sistemul de emisie, n care se codific mesajul ; c) calea de comunicare, canalul ; d) aparatul de recep ie; e) destinatarul, care decodific , n elege i interpreteaz mesajul ; n acest sistem exist diferite re ele de comunicare: circular , n furc , n roat etc.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 63

n ceea ce prive te originile limbajului sonor, au fost emise mai multe ipoteze, teorii: Teoria onomatopeic HERDER potrivit acestuia, originea cuvintelor se trage de la imitarea sunetelor naturii (v vuietul vntului, f fo netul frunzelor). Asemenea generaliz ri sunt artificiale, inconsistente, pentru c n orice limb num rul cuvinte a c ror sonoritate se apropie de onomatopee este extrem de mic. Teoria nevoii de expresie vocal MLLER ca cerin spre rezonan a sonor a tuturor impresiilor pe care le primim, nevoia unui ecou natural. Aceast ipotez a fost refuzat apoi , chiar de c tre autor. Teoria simbolismului fonetic YESPERSEN dup care sunetele vorbirii ar degaja, prin ele nsele, o anumit simbolistic fonetic . Astfel i ar evoca lucruri mici, delicate, fine, n timp ce a ar evoca dimensiuni mari, grosolane. Nici aceast teorie nu a rezistat. Est e posibil, conchid mul i cercet tori, s se produc odat cu practica vorbirii, anumite asocieri ntre senza iile kinestezice ale pronun iei sunetelor i diferen ierile acustice, n raport cu spectrul sonor i pozi ia diferit a limbii la pronun area cuvin telor, asocieri care se integreaz unor semnifica ii desemnate de diferite cuvinte. Teoria limbajului gesturilor ca miloc prim de comunicare uman , sistem din care deriv vorbirea sonor . Argumentele aduse sunt ansamblurile de gesturi prin care comunic triburile i n ziua de ast zi. i acestei teorii i se aduc contraargumente faptice. Concluzia este c , aceast conduit motric , strig tele nearticulate ale animalelor, limbajul prin gesturi pot fi considerate preumane. n cazul omului, gesturile cap t semnifica ii i servesc comunic rii numai prin limbajul articulat al cuvintelor. Chiar i n cazul comunic rii gestuale, a surdo-mu ilor, este nevoie de un anume grad de demutizare, pentru a putea utiliza un asemenea limbaj. n evolu ia lor, gesturile cap t semnifica ii sociale, se standardizeaz n comunitate, prelund func ia comunicativ a limbajului prin cuvinte. Exist i procesul invers de nominalizare ulterioar a expresiei corporale, n domeniul sportiv, dar nu ca sistem n sine.

Formele limbajului
Limbajul articulat verbal poate fi mp r it n dou mari forme: a)Limbajul exterior comunicarea cu al i oameni. El este oral i poate fi dialogat sau monologat. Dialogul este atunci cnd comunic m cu una sau mai multe persoane. n cazul dialogului se mai disting dou forme: - limbajul situativ, n care n elegerea este u urat de situa ia concret .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 64

- limbajul contextual, pe deplin evoluat, accesibil f r a recurge la date percepute. Acest limbaj se bazeaz pe propozi ii i demersuri suficiente pentru imaginarea corect a situa iei i evenimentelor descrise. Monologul presupune ca persoana s se adreseze c tre un grup. Acesta pune probleme mai grele vorbitorului, pentru c nu poate controla dac este n eles de auditoriu, el doar observ reac ii le, mimica i aten ia. n cazul exprim rii n scris, lipse te i acest ghidaj extraverbal, cel care scrie fiind nevoit s dea toate preciz rile necesare, innd cont de nivelul cultural al persoanei c reia i se adreseaz . b) Limbajul interior limbaj pentru noi, care nso e te gndirea abstract , lipsit de sonoritate. Se dezvolt prin interiorizarea treptat a dialogurilor i disputelor exterioare dintre persoane. Evolu ia limbajului interior este mai rapid dect a celui exterior. Multe propozi ii, n ca zul limbajului interior, sunt eliptice, comprimate, scurte. Cuvntul are dou aspecte: latura semantic i latura acustic . Limbajul constituie un mijloc de comunicare ntre oameni, numai n m sura n care reprezint un con inut de idei manifestat n form material . n cuvnt sunt unite n mod indisolubil forma exterioar , sonor i con inutul intern, de sens. Ideile nu pot fi comunicate f r forma interioar a limbajului. De asemenea, sunetele lipsite de con inut, de sens, nu constituie limbaj. Cuvntul ac ioneaz nu numai prin latura lui sonor , ci i prin latura de con inut. Elementele sonore sunt sunetele, numite foneme. Fonemele nu au n eles, exprim mai mult st ri afective. Modificarea unui fonem ntr -un cuvnt schimb sensul acestuia. tiin a care se ocup de studiul fonemelor se nume te fonetica. Fiecare limb are 30-35 de sunete distincte. n vorbire, sunetele apar unite n silabe(morfeme). Morfeme exist n num r foarte mare. Cuvintele pot fi formate din una sau mai multe morfeme. Cu studiul morfemelor se ocup morfologia. Semantica studiaz n elesul cuvintelor iar pragmatica modul n care omul n elege i folose te cuvintele. Aceste dou ramuri se intersecteaz cu o nou disciplin psihologic psiholingvistica care studiaz influen a fenomenelor psihice asupra modului de n elegere a limbajului i a modului de exprimare.

n urma investiga iilor f cute de Broca i Wernicke, s-a format convingerea ferm c limbajul beneficiaz de localizare precis la nivelul creierului. Se cunoa te centrul lui Broca circumvolu iunea frontal a treia, unde este situat centrul limbajului, respectiv vorbirea clar . Centrul Wernicke- prima circumvolu iune temporal , stng i dreapt , sunt responsabile cu reglarea i n elegerea vorbirii celor din jur. Cercet rile mai

Mecanismele neurofiziologice ale limbajului

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 65

recente eviden iaz faptul c , limbajul are o baz neuronal larg (Lurija) astfel: - perceperea limbajului oral lobul temporal - actul vorbirii zona motorie din lobul frontal (reprezint mi c rile buzelor, limbii, laringelui) - actul citirii lobul occipital i frontal - construc iile semantice i structura propozi iei analizatorii verbomotori (cavitatea bucal , limba, corzile vocale), auditivi, vizuali. Starea patologic a limbajului poart denumirea de afazie. Aceasta poate fi: -afazia lui Wernicke care este o afazie senzorial , bolnavul vorbe te prost, avnd deficien e n vorbire, n elege greu ceea ce i se spune, nu este st pn pe sensul limbajului scris. -afazia lui Broca este o afazie motorie, bolnavul nu se poate exprima prin scris (cauza: accidente vasculare cerebrale, encefalite, tumori cerebrale). Cercet rile arat c , diversitatea cuvintelor utilizate este mai mare n limbajul scris dect n cel oral. Un rol important n dezvoltarea limb ajului, la elevi, l are cadrul didactic, pe care ace tia l imit .

Func iile limbajului


esen iale ale comunic rii umane. Ea desemneaz : cooperare, este comun , specific uman , reprezentnd acumularea i generalizarea experien ei umane. n acest proces se formeaz i se dezvolt con tiin a individual a fiec rei persoane n parte, deoarece f r limb , omul nu i poate nsu i tezaurul experien ei multimilenare al omenirii i nu l poate fol osi n activitatea sa teoretic i practic . Limbajul realizeaz nu numai transmiterea mesajelor, pentru c aceasta este doar o latur exterioar comunic rii umane. Func ia comunicativ este indisolubil legat de func ia cognitiv , ce are la baz vorbirea intern , l untric , ascuns . Uzual se recurge la expresii ca voce l untric , dialog cu sine nsu i, monolog interior, n care se manifest toate leg turile interne ale personalit ii. Vorbirea pentru sine are un caracter fragmentar, prescurtat i omisiv, n timp ce vorbirea pentru al ii trebuie s fie discursiv , ampl , pentru a fi n eleas . Astfel, func ia comunicativ propriu-zis are ca derivat comunicarea c tre sine, care se manifest sub forma limbajului interior. Rolul jucat de limbajul interio r este acela de interfa ntre gndire i limbaj. Dac n primele etape ale form rii conduitei copilului, el efectueaz o ac iune sau alta la un ordin al adultului, ulterior ncepe s efectueze ac iunile respective pe baza unor autocomenzi.

1.Func ia comunicativ comunicarea verbal este una din formele

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 66

Limbajul are func ie de comunicare deoarece rela ioneaz cu gndirea , este instrumentul gndirii. Prin comunicare se vehiculeaz cuno tin ele, experien a social i totodat se organizeaz activitatea reflectorie a fiec rui individ n parte. Limbajul particip direct la realizarea procesului de cunoa tere, deoarece comunicarea verbal prin intermediul limbii este un schimb de idei. Un loc important l ocup aprecierea, prelucrarea, sistematizarea, ierarhizarea i generalizarea informa iilor primite i p strate. Urmeaz elaborarea unor noi informa ii, pentru a fi i ele transmise. Toate acestea, eviden iaz rolul important al limbajului n dezvoltarea intelectual , cognitiv a omului. Prin func ia sa cognitiv , limbajul ofer posibilitatea model rii mintale a realit ii percepute, angajnd aspecte ce nu sunt date imediat n percep ie. Folosirea limbajului ca instrument n activitatea cognitiv , duce la folosirea i aplicarea n practic a cuno tin elor, priceperilor i deprinderilor dobndite. n aceasta const caracterul formativ al folosirii limbajului, adic valorificarea limbajului cu scopul dezvolt rii capacit ilor cognitive la elevi. Func ia cognitiv a limbajului const n aceea c , n produsele verbale, n forma scris , s-au fixat rezultatele ac iunilor de cunoa tere ale genera iilor anterioare, cum ar fi sistemele gndirii logice, precum i modalit ile de analiz -sintez , generalizare i elaborare de judec i i ra ionamente, de argumentare logic , modelele de gndire, strategiile consistente i stabile n rezolvarea unor probleme de gndire . Func ia cognitiv ofer posibilitatea cunoa terii informa iei i a bog iei reprezentat de aceasta. Cele mai importante surse de informare r mn totu i cele scrise. Modelarea mintal a omului se face prin func ia cognitiv .

2. Func ia cognitiv

3. Func ia reglatoare
Intervine n organizarea i integrarea diferitelor procese psihice, orientarea mai exact a aten iei spre unele fenomene, evenimente, n func ie de scopul urm rit. n asemenea cazuri, formele simple ale aten iei in voluntare se transform n aten ie voluntar . Sub influen a limbajului, memoria devine mai eficient , deoarece semnele verbale, scrise, m resc considerabil eficien a memoriei i permit trecerea la formele mai complexe ale memoriei voluntare. Func ia reglatoare a limbajului se eviden iaz n procesul muncii, are un rol autoreglator, n sensul c propria ac iune devine controlat , atunci cnd controlezi ac iunile celorlal i. Este o ac iune reciproc , fiecare pesoan putnd s ac ioneze asupra alteia i s pri measc ac iunea reglatoare a celorlal i, prin limbaj. n procesul muncii, reglarea ac iunii are loc pe dou c i: a) prin informarea strict despre modul de desf urare al activit ii b)prin mobilizare stimulatoare prealabil .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 67

Aceste c i sunt strns legate, deoarece informa iile stricte constituie elemente de stimulare, dar con innd elemente informative, sunt comenzi informativ-stimulative. Func ia reglatoare se manifest elocvent i n posibilitatea de st pnire a func iilor somatice i chiar vegetative ale propriului organism. Prin comenzi i autocomenzi putem declan a sau frna anumite reac ii, dispozi ii afective, mobilizarea for elor. Func iile organismului au o dublur verbal . O astfel de performan de st pnire de sine necesit o adev rat gimnastic psihic .

4. Func ia emo ional-expresiv


Const n exprimarea afectiv a omului fa de evenimente, persoane, prin anumite mijloace verbale (ritmul, intona ia, accentul), lectura expresiei emo ionale (priceperea de a citi pe fa a omului stare a emo ional a acestuia). Copiii nva s recunoasc expresia emo ional n urm toarea ordine: rs, suferin , mnie, oroare, surpriz , dispre . Cea mai eficient comunicare prin expresia emo ional intervine ntre persoanele care se cunosc bine (familia). 5. Func ia de comand de influen i de persuasiune, de a provoca un anumit comportament (domeniul militar, sportiv). 6. Func ia poetic este legat de crearea frumosului, exprimarea n limbaj a aspectelor estetice. Aceast func ie se dezvolt tre ptat. 7. Func ia fatic (psihosocial ) se refer la men inerea unor contacte pl cute ntre persoane, men inerea rela iilor sociale, de cunoa tere i aten ie reciproc a indivizilor. Cunoa terea i realizarea eficient a func iilor limbajului produce efec te deosebite la nivelul personalit ii. Noi putem s st pnim aceste func ii i s le folosim la momentul potrivit.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 68

Psihologia mecanismelor cognitive


Conceptul de mecanism n psihologie are un sens foarte larg, general, dar nu se reduce la un aparat de tip mecanic. Acest termen semnific substratul material, modul de producere a psihicului, iar psihicul se manifest prin ansamblul de st ri psihice, nsu iri, fenomene, procese psihice care depind de mecanismele centrale i de interac iunea cu lumea obiectiv . Cel mai complex mecanism- activitatea nervoas superioar prin care se organizeaz leg tura dintre organism i mediu. Activitatea nervoas inferioar - asigur unitatea func ional a organismului. St rile, procesele, nsu irile i procesele psihice ndeplinesc func ii de raportare la lumea exterioar ct i la sine nsu i prin orientare, reflectare, planificare i ac iuni transformativ- creatoare. Psihicul- este modalitatea superioar a vie ii de rela ie cu mediul, are la baz capacitatea de adaptare. PIAGET- a definit psihicul drept capacitatea de adaptare la situa ii schimb toare. La om aceast rela ie are un caracter socio -cultural i se eviden iaz prin interven ia activ n ambian i transformarea ambian ei , prin munc . Psihicul este inseparabil legat de materie pentru c , este o nsu ire a materiei superior organizate (a creierului). Fizicianul NIELS BOHR ( creatorul modelului atomic) presupune c , sub raportul mecanismelor sale materiale , psihicul ar prezenta similitudine cu fenomenele, procesele pe care le studiaz fizica atomic . Psihologul BORIS ANANIEV (Tratat despre senza ii) afirm c , psihicul, dup originea sa, este material, efect al lumii materiale, mijlocit prin organul creierului. Astfel, psihicul este subiectiv pentru c apar ine subiectului, dar are ca mod de existen unul obiectiv, dup con inut, n sensul reflect rii i prelucr rii informa iei. Psihicul, st rile, procesele, nsu irile nu sunt posibile f r mecanisme, creierul e organul psihicului, dar nu izvorul s u. n concluzie- psihicul este mediat prin mecanism, dar nu reflect mecanismele dect n cazuri patologice, el reflect lumea extern , reac iile omului cu mediul s u social. n psihologia contemporan , mecanismele fiziologice cele mai studiate sunt cele ale proceselor senzoriale i mnezice.(mecanismul aten iei, limbajului, deprinderilor i ale temperamentului)

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 69

Exist 4 categorii de mecanisme psihice : 1. Mecanisme informa ional- opera ionale a) de prelucrare primar a informa iilor- la nivelul senza iilor, percep iilor, reprezent rilor; b) de prelucrare secundar la nivelul memoriei, gndirii, imagina iei; 2. Mecanisme stimulator- energizante - motiva ia- care stimuleaz i sus ine activitatea; - afectivitatea - dinamica temperamental . 3. Mecanisme de reglaj - voin a 4. Mecanisme integratoare -asigur structura unitar a psihicului uman, cum se eviden iaz n diferit e stadii de dezvoltare, stadii care prezint un profil psihologic (Psihologia vrstelor), nsu irile stadiului precedent fiind integrate n structurile stadiului urm tor.

- sunt moduri de prelucrare a informa iilor care stau la baza proceselor de cunoa tere, care prin con inutul lor informa ional i prin structura lor opera ional ne edific asupra realit ii extern e, dar i asupra noastr n ine; - sunt instrumente neuro-fiziologice, care stau la baza capacit ii de a diferen ia, generaliza, a lua decizii, a descoperi i formula legi, formnd componenta cognitiv a sistemul ui uman. Aceast component are o organizare complex , multimodal , multinivelar , adic procesele cognitive sunt structuri culturale, ele constituindu-se att n ceea ce prive te con inutul propriu -zis, ct i schemele opera ionale, prin procesele de asimilare a sistemului de cuno tin e, procedee elaborate social-istoric. ntre anumite limite se poate stabili o rela ie direct ntre nivelul de instruire a omului i nivelul de dezvoltare a structurilor sale cognitive. Deoarece prelucrarea informa iei se re alizeaz la niveluri diferite, mecanismele informativ-opera ionale sunt mp r ite n 2 categorii: 1. prelucrare primar 2. prelucrare secundar

1. Mecanismele informa ional- opera ionale

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 70

1.Prelucrarea primar a informa iei

Omul, tr ind ntr-un mediu informa ional foarte bogat, are nevoie de instrumente pentru a putea recepta, prelucra i opera adecvat cu informa iile, punnd n func iune mecanismele psihice , dar fiecare mecanism psihic pus n func iune o face n felul s u, dispunnd de func ii specifice. Prin senza ii, omul capteaz , selecteaz i efectueaz o activitate ini ial precoce a informa iei. La nivel senzorial sunt accesibile doar nsu irile concrete, simple, izolate ale obiectelor i fenomenelor care ns sunt insuficiente pentru asigurarea unei adapt ri adecvate la solicit rile mediulu i. Omul recurge la percep ii, ca mecanism psihic de prelucrare aprofundat a obiectelor luate n ntreguri distincte, ca structuri n spa iu i timp, ceea ce reprezint o mare valoare adaptativ . Totodat , percep iile ne permit orientarea n spa iu. Percep ia este legat de concret (acum -aici), de aceea ne informeaz asupra prezentului, dar omul vrea s evoce i experien ele trecutului, pentru a le folosi n cunoa tere. Pentru aceasta se folose te de reprezent ri le mintale, prin intermediul c rora i reactualizeaz experien a din trecut, chiar dac n prezent obiectul lipse te, el a fost n trecut perceput, a ac ionat asupra organelor de sim i a l sat impresia, imaginea mintal care reactualizat ne permite s evoc m trecutul.

2. Mecanismelor de prelucrare secundar a informa iei


Vizeaz interpretarea i integrarea semnifica iilor, n elegerea sensului i rolului, a specificului evenimentelor i posibila desf urare n viitor a acestora, fapt care permite luarea deciziilor de ac iune.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 71

Senza iile
Senza ia e socotit proces psihic elementar de cunoa tere, care ne furnizeaz primele impresii i senza ii despre realitatea extern i organismul nostru. Senza ia este modelul informa ional cognitiv , cu structura cea mai simpl , unidimensional , care cuprinde date despre nsu iri singulare ale obiectelor i fenomenelor. Altfel dect prin senza ii, noi nu putem ob ine informa ii necesare despre mediu. Numai pe baza datelor furnizate de senza ii devin posibile dezvoltarea i desf urarea ulterioar a celorlalte procese psihice: percep ia, reprezentarea etc. Filozoful John Locke, vorbind despre importan a senza iilor n cunoa tere afirma c nimic nu este n intelect f r ca mai nainte s nu fi fost n sim uri Senza ia nu e o transpunere mecani c n plan subiectiv intern a propriet ilor fizico-chimice ale obiectelor i fenomenelor, ar fi o vulgarizare, o denaturare a acestui proces de cunoa tere. E gre it s consider m c , n senza ia de culoare vom g si unda electromagnetic , n senza ia de miros, compozi ia chimic a materiei, senza ia nu reflect propriet ile obiectelor. Senza ia, ca imagine, e de natur ideal , nu este tot una cu stimulul pe care-l reflect . Senza ia este model informa ional intern, iar stimulul este surs extern . Nu putem, nici teoretic, nici practic, substitui senza ia propriet ii obiective a c rui imagine este. Senza ia, ca proces de reflectare, nu este un simplu efect liniar i fizic al ac iunii stimulului extern. Senza ia este expresia unei activit i re flexe, complexe a creierului i a opera iilor concrete pe care omul le efectueaz asupra obiectelor. Prin intermediul acestor acte de reflectare a propriet ilor fizico-chimice ale stimulilor, acestea sunt transformate n coduri nervoase, iar apoi n coduri- imagine, ceea ce e senza ie propriu -zis . Transform rile respective au un caracter adecvat naturii specifice, a formei de energie pe care o poart stimulul. n cursul evolu iei biologice i sub influen a formelor externe de energie i semnale s -au structurat treptat i s-au specializat mecanismele recep iei senzoriale. n cursul evolu iei filogenetice (dezvoltarea speciei) s -a produs o continu diferen iere i specializare a senza iilor, a a nct celulele s-au grupat i au format receptori. Tr s tura esen ial pe care o dobndesc senza iile umane este con tientizarea. Omul are ni te capacit i deosebite de cele ale animalelor: 1. de a interpreta critic con inutul i semnifica ia fiec rei senza ii;

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 72

2. de a se raporta deliberat, n cuno tin de cauz , la obiect ele i fenomenele pe care le recep ioneaz ; 3. de a exterioriza i comunica celorlal i con inutul propriilor senza ii; 4. de a desf ura, pe baza datelor oferite de senza ii, opera ii logice de comparare, m surare, clasificare a obiectelor concrete. n mod normal, senza iile nu r mn entit i izolate, ci se leag unele de altele, printr-o opera ie de integrare sistematic , att n cadrul unuia i aceluia i analizator, ct i n interac iunea dintre mai mul i analizatori (integrare plurimodal ) Un analizator este format din: -receptor -cale nervoas -centrul nervos din creier, corespunz tor fiec rui organ de sim . ( 12 perechi de nervi cranieni spre organele de sim i alte p r i ale corpului) La baza senza iilor st mecanismul ANALIZATOR.
Senzorialitatea uman constituie o activitate psihic unitar , sistematic , complex legat de stimul rile materiale concrete ale mediului intern sau extern. Senza ia este un proces psihic elementar, ce semnalizeaz separat , n forma imaginilor simple i primare, nsu iri concrete ale obiectelor i fenomenelor n condi iile ac iunii directe a stimulilor asupra organelor de sim .

Importan a senza iilor pentru activitatea uman , pentru orice profesie, este indiscutabil . Dac nu func ioneaz bine analizatorii el nu e capabil s - i nsu easc o anumit specialitate.

Clasificarea senza iilor


1. dup tipul aparatului specializat pentru recep ie: - senza ii: auditive, gustative, olfactive, cutanate etc; 2. dup natura con inutului informa ional: a) senza ii despre obiectele, fenomenele lumii externe: vizuale, cutanate, olfactive, gustative, auditive. b) -senza ii legate de pozi ia i mi carea propriului corp: -senza ii proprioceptive -senza ii kinestezice -senza ii de echilibru c) senza ii care dau informa ii despre modific rile inte rne ale organismului ; d) -senza ii despre trebuin ele fiziologice primare - senza ii organice (senza ia de foame, sete, relaxare, durere)
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 73

Distingem, n mod esen ial, senza iile umane de cele ale animalelor diferen ierea se refer la aspectul cognitiv, prin care ne inform m nemijlocit asupra realit ii. La om, cele mai multe procese senzoriale sunt con tiente, omul le poate exprima n mod voit. Suntem mai pu ini sensibili n unele privin e fa de anumite animale. n general, registrul fenomenelor senzori ale, a unei specii de animale, e cuprins n programul ereditar al speciei n a a fel nct, se spune c lumea perceptiv a animalelor e dat de constela ia sim urilor i stimulilor din ambian , la care specia s -a adaptat de-a lungul timpului. La om, sensibilitatea vizual este prioritar , n compara ie cu celelalte organe de sim : auz, miros, gust. Sensibilitatea vizual nu are numai o prioritate cantitativ , semnifica ia calitativ excep ional a vederii umane const n posibilitatea transpunerii n codul semnalelor optice a celor mai multe impresii din cadrul celo rlalte modalit i senzoriale. Ochiul uman preia experien a tactil , kinestezic , gustativ etc.

Procesele senzoriale au :
-durat , -intensitate, -ton afectiv, -modalitate.

Durata- e dat de continuitatea ac iunii stimulului. Intensitatea- se apreciaz ca fiind propor ional cu for a stimulului. Sub raportul modalit ii, omul dispune de o senzorialitate bogat , n afara celor 5 moduri de baz , func ioneaz forme ale sensibilit ii intramodal e i intermodale. -n microkinestezie complex - procese senzoriale organice; -n cadrul gustului- grupe submodale distincte: dulce, amar, acru, s rat. -n cadrul tactilului- desprindem ca procese submodale: reflect rile de presiune, atingere, duritate, ter mice. -n cadrul celor auditive: reflectarea sunetelor muzicale i a zgomotelor (auz muzical i auz fonematic). -n cadrul v zului: reflectarea culorilor cromatice i acromatice. Analizatorul vizual e cel mai complex ca structur i func ioneaz cel mai perfect pentru realizarea leg turii lor ntre organism i mediu. E dovedit c , prin v z, omul prime te de 100 de ori mai mult informa ie dect prin analizatorul auditiv.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 74

Senza iile vizuale


-sunt determinate de propriet ile obiective ale undelor electrom agnetice ale luminii. Omul percepe doar o mic f ie a spectrului electromagnetic. Sensibilitatea vizual se realizeaz n: -sensibilitate acromatic -asigur diferen ierea dintre lumin i ntuneric; -sensibilitatea intensit ilor n interiorul stimul rii luminoase. -sensibilitatea cromatic - se realizeaz analiza principalelor lungimi de und ale spectrului electromagnetic perceptibil; -diferen ierea i identificarea culorilor: ROGVAIV Celor dou forme de sensibilitate le corespund, la nivelul retinei, celule senzoriale diferite. Sensibilit ii acromatice i corespunde aparatul bastona elor, aproximativ 120 milioane de celule, iar sensibilit ii cromatice i corespunde aparatul conurilor, cu 6 milioane de celule. Bastona ele formeaz mecanismul vederii n octurne, iar mecanismul conurilor constituie mecanismul periferic al vederii diurne. Sensibilitatea acromatic este cea mai veche, din punct de vedere filogenetic- o g sim la animale. Sensibilitatea cromatic a ap rut mai trziu i atinge nivelul de dezvol tare cel mai nalt la om. Potrivit unei ipoteze, pe baza unor cercet ri electro -fiziologice, mecanismul sensibilit ii cromatice este dat de conectarea diferen iat , selectiv a straturilor celulelor fotosensibile i nervoase ale retinei. Se constituie 3 sisteme de recep ie: a) de und lung - cuprinde modulatorii speciali pentru portocaliu i ro u b) de und mijlocie- pentru culoarea verde; c) de und scurt - modulatorii pentru indigo i albastru. Aceste diferen ieri, specializ ri, le corespund o relativ diferen i ere, specializare la nivel cortical, la nivelul cmpului 17 occipital(centrul v zului). Culorile cromatice:- pure: ROGVAIV -mixte. Senza ia de culoare se caracterizeaz prin 3 indicatori: a) tonul cromatic : determinat prin lungimea de und ; b) luminozitatea : determinat de modul specific de interac iune a unor unde de lungimi diferite (gradul de apropiere a unei unde cromatice de culoarea neagr , care are luminozitatea cea mai mic ). c) satura ia: reflect puritatea unei culori cromat ice (gradul de apropiere a undei de culoarea gri).

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 75

Cei trei indicatori depind de raportul de lungime de und fundamental , care determin tonul cromatic. Prin corelarea celor trei indicatori se ob ine o gam ntins de nuan e tonuri. Omul poate diferen ia pn la 100 de tonuri pure i 200 de grada ii ale luminozit ii, respectiv 20 de grada ii ale satura iei. Importan a senza iilor vizuale: n transporturi, armat , industrie.

Senza iile auditive


-Sunt rezultatul integr rii informa iilor n plan subiectiv, a propriet ilor specifice al undelor sonore. Unda sonor face parte din spectrul oscila iilor de forma undei sinusoidale. Propriet i: -frecven a -amplitudinea -forma Analizatorul auditiv, la om, are o organizare co mplex . Receptorii sunt situa i n urechea intern (organul lui Korti) Auzul este o func ie care se realizeaz prin interac iunea celor 2 urechi . Sensibilitatea auditiv se realizeaz n 2 forme: -sensibilitate absolut -sensibilitate diferen ial . Sensibilitatea absolut - se exprim n capacitatea de a evalua i identifica sunetele prezentate izolat. Sensibilitatea diferen ial - se exprim n capacitatea de a sesiza deosebirile de t rie, n l ime, timbru, dintre 2 sau mai multe sunete, pe baza unei compar ri succesive sau simultane. Sensibilitatea auditiv nu este constant ci variaz n func ie de mai mul i factori: -intensitate -frecven -durata de ac iune a stimulilor acustici -starea func ional a analizatorului -tipul de activitate profesional -vrst Peste sensibilitatea auditiv primar , n cursul dezvolt rii ontogenetice (dezvoltarea la un anumit individ), se structureaz mecanismele sensibilit ii muzicale i verbale. Auzul muzical (melodic i armonic) presupune dezvoltarea specia l , prin exerci ii i educa ie, a capacit ilor de diferen iere i identificare a

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 76

acordurilor, intervalelor, n l imii i duratei ntre sunete, a liniei melodice i a structurii armonice. Auzul fonematic- const n formarea i fixarea n memorie a imagini lor fonetice adecvate ale sunetelor limbajului articulat i a cuvintelor limbii materne, a capacit ii de recunoa tere i n elegere a acestora. Auzul fonematic se elaboreaz treptat n ontogenez , prin includerea copilului, nc de la na tere, n fluxul comunic rii verbale. Auzul fonematic asigur nu numai perceperea i n elegerea vorbirii celor din jur ci i controlul vorbirii proprii.

Senza iile cutanate


-reprezint un complex de senza ii alc tuit din senza ii tactile (atingere, presiune), senza ii temperatur , senza ii algice (de durere). Toate zonele pielii posed cele 3 submodalit i, dar reprezentarea cantitativ difer de la o zon la alta. Senza iile tactile- pe lng simpla sesizare a atingerii, acestea asigur discriminarea intervalului dintre dou sau mai multe puncte stimulate, simultan precum i localizarea punctului excitat. Discriminarea are urm toarele valori: -vrful limbii 1mm -vrful degetului ar t tor- 2,3mm -buzele- 4,5mm -palmele- 11,3mm Senza iile tactile furnizeaz informa ii de spre nsu irile obiectelor: -natura materialului: dur , moale ; -asperitate: gradul de netezime ; -duritatea: consisten a materialului ; -dimensiunile metrice -forma. Aceste informa ii joac un rol important n elaborarea no iunilor i reprezent rilor noastre despre materialitatea lumii. Aristotel sublinia c , tactilul joac un rol important n protejarea organismului. Senza ia de temperatur - este o coordonat a mediului extern ce ac ioneaz asupra organismelor care influen eaz procesele bio -fiziologice ale organismului. Senza ia de temperatur i rela ia organismului cu mediul este o coordonat a propriului nostru organism, integritatea organismului se realizeaz prin constan a termic .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 77

Delimitarea senza iilor de cald, rece, la om este condi ionat de constan a termic a organismului n raport cu mediul ambiant, i poart denumirea de termoreglare.

Senza iile algice


Prezint o mare importan pentru protejarea organismului, a ap r rii integrit ii fizice a corpului. n mod normal, senza iile de durere sunt nso ite de tr iri emo ionale negative i determin un comportament de prevenire, ocolire a stimulului nociv. n unele cazuri, se ncalc aceste legi prin reac ii la durere cu tr iri emo ionale pozitive. n anumite afec iuni cerebrale, sensibilitatea de durere e fie diminuat pn la abolirea ei complet , fie hipertrofiat .

Senza iile gustative


Se diferen iaz n raport cu compozi ia chimic a substan ei solubile n ap sau saliv . Receptorii- sunt mugurii gustativi, care sunt dispu i n epiteliul mucoasei limbii i al v lului palatin. Mugurii gustativi se grupeaz cte 8-10 i formeaz papilele gustative care sunt: -fungiforme: de dimensiuni mai mari -filiforme: cu aspect conic, piramidal -circumvalate: de form tronconic . Receptorii propriu-zi i se afl n mugurii gustativi. Propriet ile excita iei gustative absorb ia -difuzia. Toat gama senza iilor gustative ia na tere pe interac iunea celor 4 submodalit i ale sensibilit ii gustative: dulce, acru, amar, s rat. Orice senza ie gustativ este nso it de o anumit coloratur afectiv : pl cut-nepl cut, influen nd dispozi ia individului. ntre senza iile gustative se stabilesc raporturi spa io -temporale complexe, din care rezult fenome ne de contrast, alternan , simulare, ceea ce accentueaz no iunea de agreabil sau dezagreabil. Principala func ie a senza iilor gustative este n reglarea apetitului alimentar i n cristalizarea gustului pentru anumite alimente.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 78

Senza iile olfactive


Sensibilitatea olfactiv a omului este de nivel mediu, comparativ cu cea a animalelor, dar n raport cu sensibilitatea gustativ este mai ridicat la om dect la animale. De asemenea , variaz i ntre oameni. Diversitatea substan elor odorante i a propriet ilor lor determin o gam ntins de senza ii olfactive. Clasificarea este dificil , caracteristicile fiind greu de codificat. Senza iile olfactive influen eaz dispozi iile afective ale omului i a st rilor vegetative, dar se creeaz o anumit nevoie de stimulare olfactiv , anumite preferin e. Unul i acela i miros e perceput diferit de diferi i subiec i. Ca dinamic general se manifest tendin a fiec ruia dintre noi de a - i impregna ambian a cu mirosuri tonifiante, lini titoare i a le ndep rta pe cele nepl cute.

Senza iile proprioceptive i kinestezice


-o condi ie esen ial a organiz rii i desf ur rii comportamentului , n raport cu diferite situa ii externe, o constituie evaluarea i diferen ierea permanent n raport cu mi carea sau sta ionare a fiec rei p r i a corpului. Senza iile kinestezice ne informeaz despre mi care. Este esen ial stabilirea precis a pozi iei de plecare i a celei finale, a direc iei, ntinderea mi c rii i a for ei necesare pentru nvingerea rezisten ei ntlnite de membrele corpului. n mi care, sim ul kinestezic ne informeaz despre caracterul mi c rii dnd scoar ei cerebrale posibilitatea s comande urm toarea ac iune. Sensibilitatea kinestezic are o importan deosebit n coordonarea mi c rilor i n efectuarea lor corect . Aceasta este legat de sensibilitatea de echilibru, de buna func ionare a analizatorului vestibular, pentru precizia, coordonarea mi c rilor n conformitate cu scopul propus. Echilibrul i orientarea n spa iu a corpului se asigur prin colaborarea mai multor sim uri: kinestezic, vizual i tactil. n exerci iile fizice i ac iunile complexe un rol important l are sim ul echilibrului, analizatorii echilibrului i orient rii care permit pozi ionarea corect a corpului n spa iu. Analizatorul vestibular- sediul echilibrului se afl n urechea intern . Senza ia vestibular este de verticalitate i nclinare a corpului care apare n urma excit rii otolitelor. Senza ia de mi care- apare la nceputul i sfr itul unei mi c ri a corpului, n linie dreapt sau cnd viteza variaz , n rest iner ia lichidului endolimfatic i otolitele fac insesizabil mi carea.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 79

Senza ia de rota ie- apare n momentele de nceput i final a mi c rii de rota ie. Dac mi carea se prelunge te, senza ia se accentueaz i e urmat de reflexe vegetative. O rota ie prelungit are drept urmare senza ia de ame eal . Senza ia de verticalitate, de nclinare, mi care i rota ie joac un rol important n diferite activit i ca: gimnastica, dansul, patinajul i n construc ii. Perfec ionarea sensibilit ilor analizatorilor se realizeaz cu succes numai cnd se ine seama de ntregul complex al senza iilor. Dezvoltarea sensibilit ilor are loc pe calea l rgirii limitelor absolute, adic mic orarea pragului minim i m rirea pragului ma xim, precum i men inerea sensibilit ii n condi ii de stres. Mijloacele de dezvoltare a sensibilit ii sunt mijloace psihologice: vigilen a, interesul, buna dispozi ie etc. Factorii fiziologici de dez voltare a sensibilit ii: hiperventilarea pl mnilor, sp larea cu ap rece, luarea unei gust ri etc.

Senza iile organice


- ne furnizeaz informa ii despre modific rile din organismul nostru. Una din cerin ele esen iale ale adapt rii optime o constituie nu numai asigurarea corel rii dinamice a organismului cu mediul extern ci i a unit ii mediului intern, a constantelor biologice i a st rii func ion rii normale a viscerelor. Expresia integral a unit ii mediului intern se nume te homeostazie biologic sau echilibru biologic. Realizarea acestuia presupune existen a unei categorii de semnale care s informeze centrii nervo i despre starea i modific rile care se produc n organismul uman, dar i despre func ionarea diferitelor aparate. La sfr itul secolului al XIX-lea a fost negat posibilitatea ca apar atele viscerale s fie nzestrate cu sensibilitate i la nivelul lor s se g seasc elemente receptoare. n 1906, Scherington a sintetizat datele experimentale, observnd semnalizarea visceral - interocep ie. Pavlov, n 1912, elaboreaz no iunea de analiza tor al mediului intern, demonstrnd c semnalele viscerale se prelucreaz dup aceea i schem func ional ca i cele din mediul extern: codificare periferic , transmisie, integrare final . Veriga central a analizatorului mediului intern nu este precis identificat . Senza ia organic este reflectarea subiectiv , con tient a varia iilor mediului intern a organismului i se realizeaz n dou forme: -specific -nespecific senza ia global a confortului de bine fiziologic.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 80

Legat de sim ul func iilor organelor interne, acestea se exerseaz poate regla activitatea unor organe interne prin yoga, de exemplu.
Conspect- Mielu Zlate- Psihologia mecanismelor cognitive

i se

1. Sensibilitate i motricitate
ntre sensibilitate i motricitate exist o puternic rela ie. Sensibilitatea se dezvolt n perspectiv i n leg tur cu demersurile motorii, iar motricitatea devine un servomecanism al orient rii senzoriale, confirmnd-o sau infirmnd-o. Sensibilitatea declan eaz , men ine i adnce te motricitatea, iar motricitatea constituie mijlocul prin care se realizeaz i finalizeaz sensibilitatea. Rela ia dintre cele dou intr n ac iune nc din perioada prenatal , n care au loc organiz ri de pozi ii, de mi c ri, coordon rile senzorio -motorii construindu-se progresiv. Marea parte a psihologilor au insistat asupra rela iei dintre sensibilitate i motricitate, i asupra rolului acesteia n cunoa terea sau formarea mecanismelor psihice superioare. Saltul de la reflexologia pavlonian i behaviorism la concep iile p sihologiei ac ionale n interpretarea rela iei dintre sensibilitate i motricitate este spectaculos. Dac primele dou orient ri percepeau rela ia ca una pasiv i reactiv , sus in torii psihologiei ac ionale pornesc de la premisa potrivit c reia , organismul viu se caracterizeaz nainte de toate prin aceea de a fi activ, psihicul nsu i construindu -se n i prin activitate. Astfel, pentru H. Wallon, drumul de la act la gndire trece prin exerci iile senzorio-motorii, iar primul stadiu descris de Jean Piaget, n evolu ia intelectului l reprezint stadiul senzorio -motor, cu semnifica ie major pentru tot restul dezvolt rii inteligen ei. Paul Popescu Neveanu ar ta c , rela ia se situeaz la dou niveluri: nivelul macrosistemului, care vizeaz rela ia dintre organism i mediu; i nivelul subsistemelor analizatorului, n care cmpurile de proiec ie cortical i dispozitivele de motricitate muscular contribuie la realizarea recep iei. A adar, microreac iile subiective mijlocesc macroreac iile adaptative. Rela ia dintre sensibilitate i motricitate relev faptul c sensibilitatea se formeaz , se perfec ioneaz i evolueaz tocmai n cadrul activit ii. Nu doar activitatea i pune amprenta asupra sensibilit ii, ci i personalitatea. Ananiev a elaborat conceptul de senzitivitate, aceasta fiind n eleas ca o proprietate a personalit ii, exprimat n nivelul general al sensibilit ii, n rela ia dintre informa ia senzorial i afectivitate, sensibilitatea devenind nu doar o dimensiune a personalit ii ci i un important factor de psihologie diferen ial .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 81

2. Specificul psihologic al senza iei


Definirea senza iilor i diferen ierea lor de alte mecanisme psihice nu sunt att de simple cum ar p rea la prima vedere. Psihologia contemporan d mai degrab defin i ii de lucru, opera ionale ale senza iei, uneori n forme foarte generale. Astfel, pornind de la considerarea stimulului ca o surs fizic de energie care activeaz organul de sim , se arat c termenul senza ie este utilizat pentru a descrie procesele prin care organismul r spunde la stimul(Feldman) sau senza ia const n stimularea receptorilor senzoriali i n transmiterea informa iilor senzoriale la sistemul nervos central(Rathus). Relativ asem n tor este definit senza ia i din perspectiva p sihocognitiv eveniment psihic elementar rezultnd din tratarea informa iilor n sistemul nervos central n urma stimul rii unui organ de sim (Bonnet, Bloch). Aceste generaliz ri conduc la confundarea senza iei cu alte procese prin care organismul r spunde la stimuli, de aceea este necesar compararea acesteia cu unele fenomene inferioare ei cum ar fi excita ia, fie cu fenomene superioare ei, ca de exemplu percep ia. Henri Pieron considera senza iile ca fiind forme elementare de inserare n reglarea comportamentului a ac iunilor exercitate de mediu. Ele exist atunci cnd eficacitatea unei stimul ri este relevat printr -o reac ie general a organismului, printr-o modalitate practic de activitate, o form de conduit , o modificare a comportamentului , cnd efectul stimul rii ne poate integra n sistemul vie i psihice care guverneaz adaptarea la condi iile exterioare ale mediului. Dac lumina este mpiedicat s ajung n zona central a analizatorului vizual, senza ia vizual nu va ap rea, dar ace asta nu nseamn c reflexul pupilar va fi mpiedicat s intre n func iune. A adar unii stimuli pot r mne reflexogeni, f r a angaja direct o senza ie, ceea ce nu exclude posibilitatea ca ei s influen eze comportamentul. Aceasta l -a determinat pe Pieron s vorbeasc de existen a unei specificit i presenzoriale, care apar ine tuturor c ilor sensibilit ii. Se pare c exist dou stadii ale unei senza ii: stadiul presenzorial, stadiul de excita ie sau de reflex caracterizat printr -o reac ie local , dar integrat prin efectele ei n circuitul reglator, i stadiul senza iilor propriuzise, ca reflectare a unor nsu iri ale obiectelor. Raportarea senza iei la percep ie reprezint cea mai r spndit modalitate de definire i individualizare a senza iei. As tfel, T. Reid a sesizat caracterul primitiv al senza iilor elementare , comparativ cu caracterul complex i structural al percep iilor. De asemenea, acesta a sesizat c n timp ce senza iile sunt experien e mintale pur subiective, percep iile permit o prim con tiin direct a obiectelor fizice care exist independent de cel ce le
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 82

percepe. De aici rezult nivelul calitativ superior al percep iilor , comparativ cu cel al senza iilor. Senza ia este experien a individual cu stimulii, percep ia este procesul de interpretare, organizare a materialului furnizat de stimul( Crooks i Stein). In cercet rile actuale, senza ia se refer la tratarea senzorial a informa iilor fizice, independent de semnifica iile lor, n timp ce percep ia este direct legat de semnifica ia obiectelor i de interpretarea informa iilor senzoriale. Se creeaz astfel , premisa integr rii organice a senza iilor n percep ii, nu printr-o asociere mecanic , ci ca urmare a interpret rii i semnific rii informa iilor furnizate de sim uri. P. Salzi a ar tat c , n analiza senza iilor exist trei categori de fapte care trebuie s ne re in aten ia: - fapte obiective - fapte nervoase - fapte mintale. O senza ie se distinge de o simpl fantom deoarece: -corespunde unui obiect real -implic participarea unui aparat nervos -n calitate de stare de con tiin are antecedente i concomiten e de natur subiectiv . Acesta a sus inut c obiectul i stimularea nervoas apar drept condi ii necesare, dar nu i suficiente pentru senza ii, de aceea a ncercat s acorde o mai mare importan faptelor mintale n producerea senza iilor. El a afirmat c , imaginile, con tiin a, ra ionamentul sunt cele care determin senza ia. A sim i i a fi con tient este unul i acela i lucru. Ori, dac con tiin a este un factor constant, nseamn c este i necesar. De i observa iile lui Salzi sunt pertinente, nu este suficient unitatea dintre cele trei categorii de fapte pentru producerea senza iilor. Ceea ce este important este sublinierea ideii conform c reia, perfec ion area senza iilor nu constituie doar o urmare a bunei func ionalit i anatomo -fiziologice, ci se datoreaz i perfec ion rii activit ii mintale a individului. Psihologia cognitiv aduce dou preciz ri importante n definirea senza iilor, n primul rnd, senza ia este interpretat ca fiind un eveniment psihic elementar capabil a produce experien e subiective sau de a infera existen a stimulului. n al doilea rnd, senza ia codeaz informa ia la niveluri de tratare precoce. Senza ia este o experien neelab orat , elementar a sentimentului sau con tiin ei condi iilor din interiorul sau din afara corpului, produs de stimularea unui receptor sau a unui sistem de receptori( Reber). Senza ia implic trei elemente: -stimulul fizic (materia sau energia care ac ioneaz asupra organelor de sim ) -r spunsul fiziologic
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 83

-experien a senzorial (subiectiv dup natura ei).


Dup tipurile de rela ii dintre cele trei elemente, observ m existen a a trei domenii de tratare a senza iilor : -fiziologia senza iilor - se ocup cu studiul rela iei dintre stimul i r spunsul fiziologic - psihofiziologia senza iilor: se centreaz pe investigarea rela iei dintre r spunsul fiziologic i experien a senzorial - psihofizica senza iilor: trateaz rela ia dintre stimul i experien a senzorial , ignornd r spunsurile fiziologice care o mediaz .

Propriet ile senza iilor


Senza iile au urm toarele propriet i: -calitatea -intensitatea -durata -tonul afectiv

Calitatea senza iilor


-este dat de multitudinea elementelor care le compun, de complexul sincretic al acestor elemente. Calitatea senza iilor, care const n capacitatea lor de a fi vizuale, audi tive, gustative, olfactive etc are importan n identificarea corect a obiectelor i persoanelor, dar mai ales n ghidarea comportamentului. Exist cel pu in trei mecanisme care explic adecvat calitatea senza iilor: -selectivitatea receptorilor -energia specific a receptorilor -energia specific cortical .
Selectarea receptorilor - const n specificitatea diferen ial a receptorilor n raport cu diversele specii de stimuli. Selectivitatea receptorilor se explic prin mai multe aspecte: -localizarea receptorilor -structurile asociate receptorilor -caracterele chimice i structurale ale receptorilor -caracteristicile func ionale ale receptorilor Energia specific organelor de sim - este un alt mecanism care explic calitatea senza iilor. Ideea a fost experimentat de c tre J. Muler. Helmholtz a dezvoltat mai departe ideea, formulnd teoria fibrelor specifice.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 84

E. Hering, n teoria sa asupra vederii colorate, arat c unul i acela i receptor poate da dou tipuri diferite de impresii colorate, n func ie de stimulii implica i. El propune teoria fibrelor nonspecifice.
Energia specific central - este un alt mecanism implicat n explicarea calit ii senza iilor. Aceasta se datoreaz nu numai unor mecanisme periferice ci i unor mecanisme centrale, cort icale. Calitatea senza iilor este diferit deoarece ele suscit comportamente diferite, care la rndul lor sunt dependente de c alitatea(frecven a, rapiditatea ) conexiunilor nervoase.

Intensitatea senza iilor


Aceast proprietate este legat de intensitate a fizic a stimulilor care le provoac . Dar acest fapt nu depinde numai de intensitatea stimulului ci de o multitudine de alte variabile care ac ioneaz independent sau concomitent cu intensitatea fizic a stimulului. Aceste variabile pot fi mp r ite n t rei categorii: - alte caracteristici ale stimulului, cum ar fi aplicarea repetat ; - modul de aplicare a stimulului (se pare c aplicarea intermitent a unui stimul este mai productiv dect aplicarea continu ) - particularit i ale mecanismelor anatomo -fiziologice ale senza iilor; Intensitatea unei senza ii este reglat nu numai de intensitatea stimulului ci i de amplitudinea influxului nervos, care la rndul lui depinde de grosimea fibrelor nervoase i de metabolismul lor. La to i ace ti factori mai trebuie ad uga i : -condi iile concrete n care are loc recep ia; -gradul de excitabilitate a sistemului nervos; -existen a sau nonexisten a unor dominante organice pentru stimulii respectivi.

Durata senza iilor


Aceast proprietate se refer la ntinderea n timp a senza iilor. De obicei, senza ia persist atta vreme ct ac ioneaz i stimulul. n timpul unei senza ii au loc fenomene de amplificare sau de diminuare, de declin al senza iilor, finalizate fie prin adaptarea senzorial , fie prin dispari ia senza iei. Nu ntotdeauna ns , senza ia dispare dup ncetarea ac iunii stimulului, dimpotriv ea persist i dup ce stimulul nceteaz mai ac iona asupra individului. Persisten a senza iilor este extrem de variabil .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 85

Imaginile care se p streaz i dup ncetare a ac iunii stimulului se numesc imagini consecutive, care pot fi pozitive sau negative. Cele pozitive sunt cele care corespund senza iei originare, iar cele negative sunt complementare acesteia.

Tonul afectiv al senza iilor


Este proprietatea general a senza iilor de a produce st ri afective pl cute sau nepl cute, de apropiere sau de respingere a realit ii pe care o reflect m. n cazul primelor, va exista tendin a c ut rii, prelungirii, n timp ce ultimele vor fi evitate, scurtate, stopate. Tonul afectiv al senza iilor depinde de gradul de satisfacere sau nesatisfacere a trebuin elor. Satisfacerea senza iilor de foame, sete, a celor sexuale se va asocia ntotdeauna cu apari ia unor st ri afective pl cute, pe cnd nesatisfacerea lor, cu st ri nepl cute. Fenomenele de suprasaturare sau subsaturare senzorial produc efecte negative n plan afectiv. Tonalitatea afectiv a senza iilor este diferit n func ie de specificul lor. Tonul afectiv al senza iilor este proprietatea care specific i individualizeaz senza iile, dar i unele n raport cu altele. Totodat , el eviden iaz rela iile subtile ce exist ntre unele fenomene psihice simple, primare, de felul senza iilor, i altele complexe cum sunt cele afevtive.

Legile senza iilor


Legea intensit ii

Existen a unui stimul n mediul nconjur tor i chiar ac iunea acestuia asupra organismului nu sunt suficiente pentru producerea unei senza ii. Pentru ca senza ia s apar este necesar ca stimulul s aib o anumit intensitate. Cantitatea minim de intensit ate a stimulului, capabil s produc o senza ie, poart denumirea de prag absolut minimal. Acesta este extrem de diferit de la o senza ie la alta. n m surarea pragurilor senzoriale se folosesc mai multe metode: -metoda stimulilor constan i -metoda limitelor -metoda punctului central. Cantitatea maxim de intensitate a stimulului , care produce o senza ie de acela i fel, poart denumirea de prag absolut maximal. Dep irea lui declan eaz , ca urmare a suprasolicit rii analizatorului, fie durerea, fie neutralitatea aparatului n raport cu stimulul.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 86

ntre sensibilitatea absolut i pragul absolut minimal exist un raport invers propor ional; cu ct pragul absolut minimal este mai mic, cu att sensibilitatea absolut este mai mare i invers, cu ct el este mai mare, cu att sensibilitatea este mai mic . Omul dispune de capacitatea de a sesiza diferen ele fine existente ntre intensit ile variabile ale stimulilor, diferen e m surate cu ajutorul pragului diferen ial, iar capacitatea cu ajutorul c ruia se surprin d aceste diferen e poart denumirea de sensibilitate diferen ial . Prin anii 1940, Crozier a formulat teoria statistic a discrimin rii intensit ii. El consider c , pragul absolut sau pragul diferen ial sunt rezultatul ad ugirii unor frecven e particular e a influxului la frecven a care a fost deja provocat prin intermediul intensit ii etalon. Legea sensibilit ii diferen iale ia n considerare valoarea limit a intensit ii stimulului capabil s produc o nou senza ie.
Legea adapt rii

Cre terea sau sc derea sensibilit ii, ca urmare a ac iunii repetate a stimulilor sau a modific rii condi iilor de mediu, poart denumirea de adaptare senzorial . Intrarea n func iune a fenomenului adapt rii senzoriale poate fi demonstrat prin trecerea brusc dintr -un mediu n altul. Procesul de adaptare se realizeaz gradat. Adaptarea este un fenomen rela ional deoarece ia n considerare nivele ale sensibilit ii, porne te de la nivelul dat al acestuia, lund apoi valori n func ie de intensitatea i durata stimululu i. Sc derea sensibilit ii trebuie interpretat n dou moduri: -o sc dere treptat a senza iilor, f r a ajunge la dispari ia lor -dispari ia total . Analizatorii au fost clasifica i dup rapiditatea adapt rii lori: tactili, termici, olfactivi, gustativi vizuali i algici. Adaptarea depinde i de particularit ile contextului obiectiv i subiectiv n care are loc recep ia. Din acest punct de vedere , este foarte interesant teoria nivelului de adaptare formulat de Helson. Acesta consider c exist trei clase de stimuli n func ie de care se produce adaptarea: -stimuli focali (F) cei care urmeaz s fie evalua i ; -stimuli de fond(B) forma i din ceea ce nconjoar stimulii focali ; -stimuli reziduali , care provin din experien a anterioar , i sunt independen i de stimulii actuali. Nivelul de adaptare poate fi constituit din media ponderal a acestor trei clase de stimuli, medie f cut de organism. Pe fondul adapt rii se manifest fenomenul contrastului, care const n accentuarea sensibilit ii, cre terea ei ca urmare a interven iei excitan ilor de diferite intensit i care ac ioneaz succesiv sau simultan.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 87

Contrastul are la baz modificarea func ional a sensibilit ii i se explic prin intrarea n ac iune a mecanismelor de induc ie reciproc i autoinduc ie. Cel mai plauzibil mecanism al contrastului se pare c este mecanismul inhibi iei latente. Inhibi ia latent este unul dintre cele mai simple mecanisme de tratare a informa iei senzoriale.
Legea sensibiliz rii

Sensibilizarea presupune cre terea sensib ilit ii datorit interven iei unor fenomene de interac iune. Acestea din urm se produc la mai multe niveluri: -nivelul I-cel al receptorului unui analizator, interac iunea avnd loc ntre diferitele lui elemente structurale dif eren iate; -nivelul II- este cel al segmentelor unuia i aceluia i analizator; -nivelul III- este reprezentat de interac iunea analizatorilor diferi i. La sfr itul sec. XIX-lea, Lazarev a demonstrat influen a ac iunii analizatorului vizual asupra celui auditiv. n cazul cnd intr n ac iune mai mul i analizatori, cre te receptivitatea unuia dintre ei. Experimentele au dus la formularea urm toarei reguli: -Atunci cnd un analizator este intens i ndelung solicitat, pentru men inerea tonusului func ional ridicat , trebuie recurs la stimularea auxiliar , cu doze specifice de excita ie specific a altui analizator.(Popescu Neveanu i Golu)
Legea depresiei

Const n sc derea sensibilit ii ca urmare a leg turilor func ionale intraanalizatori sau interanalizatori i func ioneaz exact dup acela i mecanism i la acela i niveluri ca i legea sensibiliz rii. De exemplu, excitarea ntre anumite limite i n anumite condi ii a analizatorului tactil sau kinestezic, duce la sc derea sensibilit ii vizuale sau auditive, sensibilitatea termic pentru frig reduce sensibilitatea tactil , sensibilitatea dureroas reduce orice alt fel de sensibilitate. Interac iunile dintre analizatori sunt dependente de urm torii factori: -rela ia de intensitate dintre stimuli -procesele corticale i legile lor, ndeosebi induc ia pozitiv i negativ ; -sistemul nervos vegetativ; -forma iunea reticular ; -formarea reflexelor condi ionate.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 88

Legea semnifica iei for ei de semnalizare a stimulului

Ceea ce conteaz nu este att for a (intensitatea) fizic a stimulului, ct valoarea, semnifica ia acestuia pentru individ. Cercet rile arat c un stimul slab ca intensitatea, dar foarte semnificativ pentru organism, este mult mai bine recep ionat dect un stimul puternic , dar nesemnificativ. Dac la factorii de natur fizic ad ug m i factorii de natur psihologic (scopuri, trebuin e, aspira ii) vom n elege mai bine complexitatea rela iei dintre intensitatea stimulului i intensitatea reac iei. Pavlov vorbea de legea for ei relative care nu este altceva dect legea semnifica iei for ei de semnalizare.
Legea sinesteziei

Se refer la efectele de intermodelare primar informa ional , adic la transpunerea unei forme de sensibilitate ntr -o alt modalitate senzorial . Sunt situa ii cnd un stimul de i este aplicat pe o anumit modalitate senzorial , poate produce efecte proprii unui analizator f r ca acesta s fi fost stimulat. De exemplu, stimulii auditivi pot produce audi ii colorate iar stimulii optici pot produce vedere sonor . To i ceilal i stimulen i produc efecte kinestezice. Investiga iile asupra sinesteziei au condus spre ideea c acest fenomen aparent neobi nuit st la baza talentului artistic.
Legea compens rii

Insuficienta dezvoltare a unei modalit i senzoriale sau lipsa ei conduc la perfec ionarea alteia att de mult, nct aceasta din urm preia pe seama ei func iile celei dinti. La orbi i la surzi se dezvolt sensibilitatea tactil , vibratorie, olfactiv . Compensarea este o lege mai general a psihicului, ea ac ionnd nu numai la nivel senzorial. Compensarea este capacitatea organismului, a sistemului senzorial n cazul nostru, de a se autoconstitui structural i func ional, ac iune ce se soldeaz cu reechilibrarea organismului i cu refacerea poten elor lui adaptative care asigur echil ibrul dintre subiectiv i obiectiv.
Legea condi ion rii social- istorice

De i senza iile sunt comune la om i la animale, la om ele sunt superioare datorit faptului c suport condi ionarea din partea factorilor socio-istorici i mai ales culturali. Aceast condi ionare poate fi eviden iat n mai multe planuri:
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 89

- adncirea, cizelarea, perfec ionarea unor modalit i senzoriale ale omului( implicarea omului n diferite profesiuni modific extrem de mult nuan ele unui stimul) -schimbarea ponderii diferitelor modalit i senzoriale (omul i-a dezvoltat mult sensibilitatea vizual i auditiv , ultima foarte important n achizi ionarea limbajului) -apari ia unor modalit i senzoriale noi, specific umane ( diferite forme de auz-muzical, verbal, pip itul). Interven ia factorilor socio-istorici i culturali este att de mare, nct condi ioneaz nu doar senza iile omului, ci modific ns i sim irea uman . Condi ionarea social-istoric a senza iilor poate fi pus n eviden prin referirea la diferen ele culturale i etnice existente n experien a senzorial . S-a constatat c , la stimuli puternici propor ia r spunsurilor corecte comparat cu cea a alarmelor false este mai mare, iar la stimulii de intensitate medie predomin r spunsurile corecte, ns n proc ent mai sc zut. Teoria detect rii semnalelor formulat de Green i Swets ( cu aplicabilitate mare n radiologie i justi ie) este relativ asem n toare cu cea a nivelului de adaptare, elaborat de Helson. i n una i n cealalt informa iile joac rolul unor informa ii de referin n raport cu care se elaboreaz conduita individului. Teoria detect rii semnalelor explic nu numai procesele senzoriale ci i multe alte procese psihologice, totodat arat cum trebuie combinate observa iile multiple pentru a ajunge la o decizie unitar .

Importan a senza iilor


Senza iile au fost considerate, din cele mai vechi timpuri, ca poarta sau izvorul cunoa terii. Importan a senza iilor pentru existen a i activitatea uman const n urm toarele: - ele informeaz despre varia iile care se produc n circumstan ele mediului nconjur tor; Lindsay i Norman au afirmat c cele 5 sim uri- vederea, auzul ,mirosul, gustul i pip itul- sunt ferestre deschise spre lume. Sistemul senzorial este mijlocul prin care datele externe sunt transformate n experien e subiective; - ele asigur adaptarea organismului la varia iile mediului nconjur tor. Senza iile semnalizeaz dezechilibrele interioare, ne pun n acord cu solicit rile de vin din mediul nconjur tor, u urndu-ne via a; - senza iile orienteaz i controleaz benefic conduitele actuale ale individului, cu ajutorul lor c p t m i select m din mediul extern

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 90

sau intern acele informa ii ce sunt n acord cu necesit ile noastre actuale. Importan a senza iilor n via a omului poate fi cel mai bine relevat prin referire la situa iile de perturbare i restric ionare a func ionalit ii lor, ca n cazul handicapurilor senzoriale ori monotonia senzorial (n cazul prizonierilor). n aceste cazuri sesiz m valoarea senza iilor n procesul de adaptare. Senza iile sunt att de importante pentru via a omului, nct au constituit punctul de plecare n elaborarea programe pentru favorizarea evolu iei personale i profesionale, un astfel de program este programarea neurolingvistic (PNL) dezvoltat prin anii 1970 dup lucr rile lui R. Bandler i J. Grinder, care integreaz senza iile ntr -un program complex de influen are a comportamentelor umane. Esen a acestui program este c , fiecare om are deschise n mod diferen iat por i spre lume i spre sine, unul din cele 4 sisteme fiind dominant. Cnd individul folose te canalul de comunicare favorit(dominant) se va face n eles, cnd folose te alt canal, ansele de a se face n eles se vor diminua. Un alt domeniu care i are originea n psihologia s enza iilor este cel al acupuncturii , folosit mai ales de popoarele orientale. Reducerea senza iilor de durere prin acupunctur se explic par ial prin teoria por ii de control formulat de R. Melzack i P. Wall, potrivit c reia coloana vertebral con ine o poart neural care poate fi deschis sau nchis . Atunci cnd m duva spin rii prime te o informa ie de la periferie, cum ar fi n ep tura unui ac, poate influen a nchiderea por ii i astfel durerea este blocat . Senza iile au i o important valoare psihodiagnostic . Dat fiind faptul c ele se reg sesc transfigurare n personalitate sub forma senzitivit ii, au fost introduse n diferite tipologii temperamentale i de personalitate. T. Ribot, p rintele psihologiei franceze, a afirmat c via a psihic se reduce la dou manifest ri fundamentale- a sim i i a ac iona- i desprindea categoria senzitivilor al turi de cea a activilor i apaticilor. Jung vorbea despre un extravertit senzorial , respectiv despre un introvertit senzorial , iar K. Briggs i I. Myers au stabilit 4 dimensiuni polare ale personalit ii i 16 tipuri distincte de personalitate, iar senza iile intr n 8 dintre ele. Crescnd capacit ile sim urilor prin mijloace tehnice, omul perfec ioneaz propria sa capacitate de cunoa tere.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 91

Percep iile
Percep ia este un proces psihic complex de reflectare a obiectelor i fenomenelor n prezen a lor, aici i acum. Cnd vorbim despre percep ie avem n vedere procesul de recep ionare i formare a senza iilor pe baza prelucr rii, a excitab ilit ii de diferite grade de complexitate. Percep ia este o reflectarea obiectelor i fenomenelor, n totalitatea nsu irilor lor, cnd ac ioneaz asupra organelor de sim . n percep ie sunt cuprinse diferite senza ii, dar percep ia nu este o sum de senza ii. Noi nu vedem culorile, nu auzim sunetele separate, ci vedem i reflect m obiectele cu toate nsu irile lor vizuale, auditive, olfactive. Imaginea integral a obiectelor i fenomenelor se datoreaz mbog irii experien ei perceptive a omului. Spre deosebire de senza ii, percep iile reflect lumea nconjur toare mai complet, n unit ile spa iale i temporale ale nsu irilor fenomenelor i obiectelor. Dar ca i senza iile, percep iile semnalizeaz nsu irile concrete, intuitive, dar reflect obiecte le n totalitatea nsu irilor date, unitar i integral. Percep ia nu este posibil f r capacit ile senzoriale, dar nu se reduce la suma de senza ii. Percep iile este o semnalizare calitativ-superioar i este asigurat prin 2 condi ii: - ac iunea cu obiectele pe care le reflect m; - actul perceperii decurge din practica subiectului cu lumea obiectelor. Ceea ce are cea mai mare importan pentru activitate, devine obiect central al percep iei i e redat clar, complet i precis. Dac obiectul este manevrat n timpul activit ii, va fi mai bine perceput dect dac este doar contemplat. Obiectele i fenomenele lumii nconjur toare prezint o anumit importan pentru om, n func ie de profesie, interese, trebuin ele omului. Experien ele anterioare, cuno tin el e, preocup rile omului influen eaz percep ia lui. Dezvoltarea omului pe plan intelectual i informa ional const n faptul c mereu dobndim noi cuno tin e, privim acela i lucruri n mod diferit.

Structura percep iilor


La baza observa iilor i orient rii omului n mediul ambiant se afl procesele percep iei, proces care e complex. Principalele elemente structurale care formeaz con inutul oric rei percep ii sunt pe de-o parte, totalitatea senza iilor produse de perceperea obiectelor, iar pe de alt pa rte, cuprinde i totalitatea imaginilor mintale, adic a reprezent rilor, reactualizate de noi, din adncimile experien ei anterioare.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 92

Prima component structural este obiectiv , iar a doua component subiectiv . Ambele componente structurale ale percep i ei formeaz o unitate. Numai n condi ii experimentale se poate ajunge la disocierea lor, dereglnd astfel caracterul unitar al reflect rii dar i printr-o analiz mintal general a procesului perceptiv noi ajungem la concluzia privind caracterul complex unitar, latura subiectiv i obiectiv a percep iei. Dac n fa a noastr ar ap rea forme, culori, propriet i spa iale, date care n experien a noastr anterioar nu exist , n acest caz noi nu am recunoa te aceste culori, forme, obiecte. Astfel, dac pentru noi adul ii apare n mod abstract acest aspect, pentru un copil acest aspect constituie o problem real . Toate experien ele noastre anterioare particip constant n formarea fiec rei percep ii. Numai aceasta ne ofer posibilitatea de a vedea n fiec are obiect nu o sum de senza ii, ci obiecte respectiv cu un anumit con inut propriu i o anume semnifica ie) calit i foloase). Acest fapt, n mod semnificativ spore te puterea procesului cognitiv, l face mai rapid, mai accesibil. Despre aceasta noi ob i nem o anumit imagine atunci cnd vom reprezenta diferen ele privind rapiditatea i u urin a proceselor noastre proprii de nsu ire a citirii n compara ie cu nsu irea citirii n clasa I, cnd abia cuno team literele, iar dup ani, cnd putem citi o carte n mod rapid, plimbndu-ne privirea pe paginile tip rite. Azi se sus ine i se demonstreaz , n psihologie, c rapiditatea i tehnica citirii are la baz anumite func ii ale experien ei noastre dobndite i aici particip percep iile. Participarea experien ei noastre anterioare n formarea percep iilor, n mod obligatoriu face ca acest proces s fie subiectiv. Aceasta constituie o condi ie specific privind structurarea procesului percep iei, dar ea e uneori i sursa denatur rii procesului perceptiv.

Fazele procesului perceptiv


Orice percep ie presupune parcurgerea mai multor faze care sunt de foarte scurt durat i pe care omul nu le sesizeaz . Cercet rile din domeniul psihologiei inginere ti (organiza ional ) au eviden iat urm toarele 4 faze: 1. Detec ia actului perceptiv -const n sesizarea i con tientizarea doar a prezen ei stimulului n cmpul perceptiv. Subiectul se orienteaz spre stimul, i fixeaz privirea i ncordeaz aten ia. Acum, abia se dep e te pragul de minimum vizibile ( a ap rut un stimul)

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 93

2. Discriminarea - const n deta area stimulului de fond i remarcarea acelor nsu iri care-l deosebesc de ceilal i asem n tori. Acum se dep e te pragul minimum separabile. 3. Identificarea - const n cuprinderea ntr-o imagine unitar a informa iilor ob inute i raportarea lor la modelul mintal perceptiv corespunz tor. In acest caz, subiectul poate recunoa te ceea ce percepe. Prin aceasta se eviden iaz dac acel obiect a mai fost perceput sau nu. Dac a mai fost perceput are loc r ecunoa terea lui, dac nu a fost perceput are loc formarea unei noi imagini subiective. Prin aceasta se dep e te cel de -al treilea prag numit minimum cognoscibile . 4. Interpretarea - e faza final ce dep e te procesul perceptiv propriu -zis i const n integrarea verbal i stabilirea semnifica iei obiectului perceput. Este vorba de eviden ierea posibilelor utiliz ri ale obiectului n activitate. Intervin de aceast dat mecanismele n elegerii. Are loc confruntarea cu planul de desf urare a activit ii ceea ce d sens procesului perceptiv. De obicei, are loc integrarea verbal (denumirea), cuvntul focalizeaz percep ia, o dirijeaz spre esen .

Percep ia este determinat de cuno tin e, experien i cu ct aceasta se mbog e te, percep ia devin e mai precis . Pentru o bun percepere desprinderea obiectelor de fond e absolut necesar . Perceperea mediului nconjur tor e ntotdeauna integral i -n acela i timp selectiv . Dac am percepe con tient, toate impulsurile din mediul ambiant, ar putea avea loc o suprasatura ie informa ional i drept urmare pierderea orient rii, haosul. Acest lucru nu se poate produce datorit barierelor perceptuale care regleaz percep ia omului. Aceasta nu nseamn c acele componente din mediu c rora nu le acord m aten ia, nu ac ioneaz asupra noastr , dar ele sunt percepute n subcon tient. E vorba de percep ia subliminal fenomen prin care putem percepe ceva f r s ne d m seama. Cnd a fost descoperit percep ia subliminal (Hayes i Orell - Introducere n psihologie Polirom 2003, pag. 108/109) s-a ar tat printr-o serie de cercet ri c putea fi eficient aceast percep ie subliminal n publicitate. Mediul ambiant ac ioneaz n ansamblu asupra fiin ei receptoare i formeaz un tot indivizibil, inseparabil. Omul n urma perceperii pe baza activit ii sistemului nervos, a analizatorului, reflect realitatea nconjur toare pe care o percepe, dar n acela i timp formeaz o unitate ntre ceea ce trebuie s fie cunoscut i cel care cunoa te.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 94

De aici rezult mediului ambiant:

urm toarele concluzii importante vizavi de perceperea

1. atitudinea omului fa de mediu poate fi studiat ca o secven a imaginii perceptive; 2. componentele imaginii perceptive sunt condi ionate de ntreaga situa ie a persoanei care o percepe (profe sie, studii); 3. chiar dac nu intervin activ n procesul perceptiv, persoanele contribuie la schimbarea mediului nconjur tor, prin raportarea experien ei proprii la condi iile mediului ambiant. Astfel se consider c percepem foarte rar mediul nconjur tor n mod contemplativ, mai frecvent percep ia noastr e legat de ac iune. Considernd c percep ia este procesul extragerii informa iilor ecologice(Gibson) care eviden iaz rolul percep iei n realizarea contactului cognitiv cu lumea nconjur toare, cu sit ua iile concrete de via , nct comportamentul omului e influen at nu numai de lumea n sine ci i de felul cum e perceput aceast lume.

Legile percep iei


1. Legea selectivit ii perceptive

Selectivitatea n percep ie e dependent de anumi i facto ri: -interesul pentru un obiect sau o persoan ; -conturarea special a unui element, ajut la rapida lui diferen iere dintr-o imagine complex . Pentru o bun percepere, desprindem obiectul de fond, ceea ce e absolut necesar. Aceast desprindere e u urat de contrastul cromatic, mi carea obiectelor sau indicarea verbal prealabil , ceea ce accelereaz descoperirea obiectului. Exist o anume rela ie ntre obiect i fond. Cu toate c , n mod obi nuit, asupra analizatorilor ac ioneaz concomitent mai mul te obiecte i fenomene, noi nu le percepem pe toate n mod egal. n cazul camuflajului, desprinderea obiectelor din fond e necesar s fie colorat n nuan ele cromatice asem n toare ambian ei. Tot ce are semnifica ie pentru om se impune n cmpul s u perc eptiv, chiar dac e mai slab stimulat.
2. Legea semnifica iei

Eviden iaz faptul c tot ceea ce este semnificativ, e perceput de persoane pentru c se leag de trebuin ele, interesele, scopurile persoanei;

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 95

3. Legea integralit ii percep iilor

Se refer la faptul c nsu irile obiectelor sunt semnalate , NU separat, ci n interrela ii complexe alc tuind o imagine unitar , cu toate nsu irile principale i de detaliu, de fond i de context. Dar nsu irile se percep mpreun i se impun mpreun chiar dac un obi ect cunoscut e v zut par ial.
4. Legea constan ei perceptive

Vizeaz o serie de fenomene posibile numai n via a psihic a omului, nu i la animale. Se tie c m rimea imaginii foto descre te odat cu cre terea distan ei obiectului fotografiat. n cazul ochiului uman mi carea imaginii retiniene suport corecturi prin intermediul mecanismului de convergen a globilor oculari, a impulsurilor din partea cristalinului la care se adaug experien a anterioar a omului cu acel obiect, astfel c n limita de p n la 30 m, obiectul i p streaz dimensiunile. Se realizeaz astfel constan a perceptiv a m rimi obiectului prin mecanisme corectoare i prin transferul experien ei tactilo kinestezice, prin aceasta realizndu -se constan a formei . Dac obiectul i schimb pozi ia i se modific astfel unghiul sub care sunt privite suprafe ele lui, obiectul e perceput ca avnd aceea i form . Cnd lumina din mediu scade, pe seama experien ei anterioare, obiectul i p streaz culorile, vorbim atunci de o constan a culorilor. Cunoa terea acestor legi ale percep iei prezint o mare importan pentru diferite domenii de activitate.

Clasificarea percep iilor


Percep iile spa iale

-m rime, form , volum, profunzime, mi care. Spa iul i timpul sunt atribute esen iale ale materiei, forme obiective i universale de existen a materiei n mi care. Variatele forme ale materiei n mi care ne nf i eaz nsu iri spa iale ca ntindere, volum, configura ie, pozi ie, distan , m rime, direc ie etc. Reflectarea nsu irilor spa iale i a celor temporale n percep iile noastre nu este nn scut ci se ob ine prin experien , se dobnde te n practica uman cu obiectul.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 96

Percep ia formei obiectului

O realiz m pe calea analizatorului vizual asociat cu analizatorul tactil i cel kinestezic, ntre care se formeaz o rela ie de control i confirmare reciproc . Are loc deplasarea receptorilor pe conturul obiectului, urm rirea pe calea vizual sau cutanat a liniei care delimiteaz obiectul de fondul general perceptiv.
Percep ia m rimii obiectelor

Este legat de mai multe componente: -imaginea retinian -kinestezia ocular -experien a tactilo-kinestezic . Acomodarea cristalinului n procesul vederii i convergen a globilor oculari este important n acest caz. n mod curent, conform legilor optice, m rimea imaginii pe retin variaz n func ie de distan a la care se g se te obiectul perceput de noi. Cu ct obiectul este la o distan mai mare, imaginea retinian este mai mic . La reflectarea adecvat a m rimii obiectelor conc ur compararea simultan a obiectului dat cu alte obiecte din jur.
Percep ia spa iului tridimensional (volumul)

Are la baz efectul stereoscopic al recep iei noastre optice binoculare. n perceperea volumului, reflect m lungimea, l imea i adncimea obiectului. Imaginea obiectului format pe retin este ntotdeauna bidimensional , cu toate acestea noi reflect m i grosimea obiectului i relieful i adncimea lui. Capacitatea percep iei acestei a treia dimensiuni se formeaz pe baza experien ei noastre individuale, pe baza interac iunii dintre analizatorul vizual i componentele kinestezice ale acestuia. La aceasta se adaug impresiile tactile legate de pip irea activ i manipularea obiectului. Astfel i percep ia spa iului tridimensional e complex i particip mai mul i stimuli.
Percep ia distan ei

Poate fi apreciat nu numai pe cale vizual ci i pe cale auditiv , n func ie de intensitatea sunetului i complexitatea tonal .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 97

Intensitatea sunetului este un semnal al distan ei pentru c localiz m sunetul cu att mai departe cu ct intensitatea e mai slab . Dac sunetul nu ne este familiar nu-l putem localiza. n cazul cnd sunetul nefamiliar este continuu, sc derea sau m rirea intensit ii lui o interpret m fie ca o variere a distan ei lui fa de noi, fie ca un sunet variabil ca intensitate, dar la o distan constant . Complexitatea tonal - dat fiind faptul c par ialele sunetului sunt mai slabe dect sunetul fundamental, vom localiza sursa sonor cu att mai departe cu ct este mai s rac n sunete par iale. Prin urmare puritatea sunetului este un semn al distan ei. n acest caz vorbim de localizare vizual i auditiv a obiectelor n spa iu. Prin urmare diferen ele de timp, de intensitate i de complexitate sunt semnale ale direc iei sunetului. Aceasta are o mare importan n orientarea spa ial .
Percep ia timpului

Are loc n func ie de desf urarea evenimentelor, n func ie de succesiunea lor, durata, continuitatea i discontinuitatea fenomenului, tempoul desf ur rii lui, accelerarea, ncetinirea sau ritmul. Astfel perceperea timpului este strns legat de fenomenele ce se modific n timp, este reflectarea duratei obiective a fenomenelor, a vitezei i succesiunii lor. Strict vorbind numai duratele foarte scurte pot fi percepute dir ect, nemijlocit, pe baza stimulilor care marcheaz nceputul i sfr itul intervalului. Dac stimul rile se succed foarte repede, ele fuzioneaz datorit persisten ei postac iunii senzoriale, astfel c subiectul nu mai percepe intervale ci are o senza ie a uditiv i vizual continu . Se consider c o durat poate fi perceput nemijlocit numai dac este mai mic de 2 secunde, peste aceast limit duratele ar fi apreciate i nu percepute. n ceea ce prive te calitatea duratelor percepute, cercet rile arat c s-ar putea stabili diferite zone are ar corespunde unor percep ii calitative diferite. Astfel, avem:- zona intervalelor scurte- sub 0,5 secunde; -zona intervalelor medii- 0,5 i 1 secund ; -zona intervalelor lungi- 1 i 2 secunde. Dac duratele nu pot fi cuprinse n cmpul temporal al percep iei are loc estimarea/aprecierea timpului. F cnd abstrac ie de instrumentele de m sur a timpului, omul apreciaz timpul pe baza activit ii sale, n func ie de cantitatea de munc desf urat i n func ie de distan a perceput de el. indica ii asupra timpului i furnizeaz i fenomenele cu caracter periodic, ciclic, din lumea

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 98

extern (anotimpurile) sau semnalele din lumea intern (senza ia de foame, somn) i ac iunile lui. Aprecierea duratei timpului este influen at i de natura activit ii, de factorii motiva ionali, vrst i experien a individual . Fragmentele de timp n care s-au desf urat activit i interesante sau fragmentele de timp n care omul avea tr iri afective pozitive, par mai scurte, iar cele negative i neinteresante par mai lungi, supraevaluate. i felul activit ii influen eaz percep ia timpului. Durata activit ii cu con inut variat este subapreciat , iar cele monotone sunt supraapreciate.
Percep ia mi c rii

Este n acela i timp percep ie spa ial i percep ie temporal i are un caracter complex. Percep iile spa iale ale mi c rii sunt: - distan a pe care o str bate obiectul i care poate fi mai mare s au mai mic ; - forma mi c rii -care poate fi curb , dreapt , circular ; - direc ia mi c rii- nainte, napoi, sus, jos; - viteza mi c rii - determinat prin spa iul pe care corpul respectiv l parcurge ntr-o unitate de timp. Mi carea obiectelor care vin n contact cu corpul nostru o percepem pe cale tactil , kinestezic i vizual . Mi carea obiectelor care se g sesc la o anumit distan de noi o percepem vizual i auditiv. Un rol important l au reperele, dac acestea lipsesc apare iluzia mi c rii, apar dificult i n aprecierea mi c rilor i datorit vitezei foarte mic (deschiderea unei flori) sau mi c rii cu vitez foarte mare. Se apreciaz mai bine mi carea n plan apropiat la nivelul solului i foarte greu n plan ndep rtat i pe vertical . n ceea ce prive te iluziile, acestea sunt folosite, de multe ori, pentru a masca inten iile (sport, domeniul militar). Cunoa terea fenomenului iluziilor prezint o mare importan pentru evitarea erorilor n aprecierea distan ei, m rimii, vitezei.(sport) n func ie de prezen a inten ionalit ii, deosebim percep ii inten ionate i percep ii neinten ionate. Observa ia este o form a percep iei inten ionate, o percep ie sistematic , planificat , organizat , adic orientat s pre un scop stabil.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 99

Eficien a observa iei n cele mai diferite domenii de activitate depinde de: -precizarea scopului -cunoa terea tiin ific a domeniului -cunoa terea fenomenului -mobilizarea psihic . n procesul unei astfel de percep ii inten ionate, f cut cu un anume scop se dezvolt spiritul de observa ie , care este o calitate a personalit ii specialistului pentru domeniu s u. Spiritul de observa ie este o form superioar a percep iei.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 100

Reprezent rile
Reprezentarea este un proces senzorial i un produs al constituirii imaginilor obiectelor i fenomenelor n absen a lor i chiar f r ca existen a lor s fie obligatorie. Procesul reprezent rii este demersul elementar al memoriei n formarea imaginii obiectelor percepute anterior. Este demersul gndirii, imagina iei n construirea imaginii mintale prin schematiz ri i combin ri n circuitul opera ional al gndirii i imagina iei. Imaginea este un tablou i un semn. Ca un tablou, imaginea ilustreaz i realizeaz o reflectare de tip senzorial a unui obiect perceput i re inut n mintea uman . Ca un semn, imaginea indic i semnific un n eles, are un sens, o importan i valoarea unui fapt, obiect, ntmpl ri pentru om. Acesta este procesul de modelare n reprezent ri, proces care se produce att din direc ia experien ei perceptive (suma ie, suprapuneri, relief ri), dar i din direc ia inteligen ei conceptuale a o mului (imagini bazate pe grup ri, transpozi ii, asociativitate, reversibilitate- dup J. Piaget) n reprezent ri se fixeaz preferen ial acele nsu iri ale obiectelor care dobndesc pentru om func ia de scop al a ctivit ii sale (la ce-mi folose te?) Reprezent rile constituie un moment intermediar ntre senzorial i logic. Aceasta nseamn c reprezentarea i men ine aspectul intuitiv, de imagine, tablou figurativ, dar se construie te n plan mental. J. Piaget arat c reprezentarea are o valoare de semiconcept, n timp ce imaginea perceptiv mult mai bogat i continu este prizonier a complexului de stimul obiectual i nu poate fi modificat dect prin selectivitatea explor rilor perceptive. Reprezentarea ca imagine mental e mult mai liber , poate fi construit n circuitul opera ional al gndirii, iar n planul fanteziei, reprezentarea ciunoa te o combinatoric nelimitat . Percep ia este prizoniera complexului de stimul, n timp ce reprezentarea mintal este mai liber i poate fi construit mult mai variat. De i se bazeaz pe percep ie i p streaz anumite imagini perceptive, reprezentarea e construit prin intermediul opera iilor intelectuale. Paradoxul reprezent rilor const n aceea, c dispune de un con inut intuitiv, concret, senzorial, ntemeiat pe un sistem de operativitate intelectual , cu totul deosebit, opus mecanismelor perceptive. Sistemul cognitiv al omului a evoluat astfel , nct s poat face fa nu doar situa iilor prezente, celor care se pe trec aici-acum, dar s fac i fa situa iilor absente momentan. Dac activitatea uman nu s -ar putea desprinde de actual, dac omul nu ar dispune de capacitatea de a opera mintal cu obiectele, n lipsa lor, n acest caz via a omului ar fi fost imposibi l sau extrem de dificil .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 101

A adar, omul trebuie s - i elaboreze o nou capacitate care s -i permit accesul la informa iile ce rezult din interac iunea dintre om i mediul nconjur tor, este vorba de capacitatea organismului de a avea experien a psihic n lipsa contactului actual cu obiectul. Noul mecanism psihic care permite reflectarea i cunoa terea obiectului n absen a lui, dar cu condi ia ca acesta s fi fost perceput cndva poart denumirea de reprezentare. Astfel, dac sistemul perceptiv opereaz cu imagini primare care se formeaz n prezen a i prin contactul nemijlocit cu obiectele, sistemul ca mecanism psihic de reprezentare opereaz cu imagini secundare, care pe moment sunt independente de obiecte. Ideea potrivit c reia experien a asociat la un stimul poate fi evocat n absen a acelui stimul i g se te expresia n interiorizarea experien ei perceptive, la un nivel superior. Acest proces nu este o simpl reproducere a unei experien e perceptive particulare, n absen a stimulului corespunz to r. n psihologia tradi ional , cnd se avea n vedere mecanismul evoc rii obiectelor absente se folosea termenul de reprezentare. n psihologia contemporan au fost lansate o serie de noi concepte: imagine mintal , imagine, model mintal . Conceptul de imagine mintal e forma ideal- subiectiv sub care se reflect con inutul informa ional n spiritul i-n con tiin a omului.
Cnd aceast imagine apare n condi iile ac iunii directe a stimulilor sau a obiectelor asupra organelor de sim atunci vorbim de senza ii i percep ii. Cnd imaginea apare n lipsa ac iunii actuale a obiectelor, dar cu condi ia ca acesta s fi ac ionat cndva asupra organelor de sim , atunci avem reprezentarea. Iar cnd imaginea apare n lipsa total a ac iunii obiectelor , ca ntreg, asupra organelor atunci avem procese de imagina ie. n concluzie, imaginea este entitatea psihic cognitiv cu care opereaz toate aceste mecanisme: senza iile, percep iile, reprezent rile i imagina ia.

Con inutul imaginilor reprezent rii


Fenomenul reprezent rii cuprinde orice redare mintal a unor situa ii, obiecte, evenimente, tr iri etc, n lipsa ac iunii concrete a acestora asupra noastr , condi ia este ca ele s fi fost percepute anterior. Imaginile, senza iile i percep iile nu dispar, ele se p streaz n con tiin a omului un timp mai scurt sau mai lung. Aceasta se explic prin faptul c stimulul care ac ioneaz asupra analizatorului produce n procesul
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 102

senza iei i a percep iei, o excita ie care las dup sine anumite urme. esutul nervos, n care n prealabil avea loc o excita ie poate intra din nou ntr -o stare analoag ceea ce d na tere imaginii obiectelor , care n momentul de fa nu ac ioneaz asupra organelor de sim . Rezult c actualizarea urmelor senza iilor i percep iilor st la baza imaginilor mintale, numite reprezent ri ale obiectelor i fenomenelor percepute anterior. Pot fi reprezentate intuitiv, n con tiin a noastr : m rimea, forma, culoarea, pozi ia n spa iu ale obiectelor concrete, desf urarea unor fenomene naturale (nflorirea pomilor), nf i area i chiar vocea unei persoane cunoscute, sunetele muzicale i combina iile lo r, figurile geometrice plane i n spa iu, unele mi c ri i ac iuni senzorio-motrice (exerci ii de gimnastic , opera ii de munc profesional ). Toate aceste reprezent ri nu se reduc la reproducerea mintal neschimbat a percep iilor anterioare, ci fenomenul reprezent rii este un proces dinamic i activ de combinare i recombinare a impresiilor acumulate n trecut. Imaginea obiectului reprezentat se modific i se restructureaz de fiecare dat n func ie de noi informa ii primite, n func ie de timpul parcurs ntre percep ie i reprezent ri i de sensul pe care -l au pentru noi cele reprezentate. Prin urmare, dac reprezent rile se aseam n sub raportul con in utului cu percep iile, din punct de vedere al procesului de producere, de formare a imaginii mentale, reprezent rile se apropie de gndire. n procesul reprezent rii se mpletesc analiza i sinteza senzorial care urmeaz coordonatele ac iunii directe cu o biectul, cu opera iile intelectuale i cu func ia reglatoare a cuvntului.

Func ia reglatoare a cuvntului


Se manifest astfel: - cuvntul evoc reprezentarea deja format i cerut de sarcini cognitive i practice. -cuvntul dirijeaz construirea unor imagini mai bogate i mai schematice, mai fidele obiectului reprezentat sau mai ndep rtate. -cuvntul asigur nl n uirea i organizarea unei serii ntregi de imagini. Pe aceast baz se face i testul de verificare a gndirii logice care se bazeaz pe reprezent ri. -limbajul i cuvntul sunt instrumente de organizare i transformare a imaginilor, combinarea lor, trecerea de la imagini simple, complexe, generalizate. -prin cuvnt, reprezent rile sunt integrare procesului de gndire i de imagina ie. Acest lucru este posibil datorit faptului c reprezentarea are o dubl natur , intuitiv , concret , figurativ , care este legat de obiectul, de
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 103

stimulul direct, i a doua latur , care vizeaz aspectul opera ional intelectiv, bazat pe activitatea mintal , de gndire, de aceea reprezentarea asigur trecerea de la procesele senzoriale spre procesele ra ionale, superioare.

Caracteristicile imaginilor reprezent rii


Imaginea reprezent rilor unui obiect, avnd caracter figurativ, similar percep iei, apare n absen a obiectului i este mai slab ca intensitate i din punct de vedere al con inutului este mai tears dect percep ia, este mai s rac n am nunte, nu cuprinde prea multe detalii, excep ie f cnd imaginile eidetice pentru c acestea sunt reprezent ri foarte vii, bogate a obiectelor v zute anterior, ca i cum acestea ar fi prezente . Aceste imagini se prezint cu un grad mai mare de intuitivitate, cu detalii clare asem n toare percep iilor. Aceste imagini sunt mai frecvente la copii dect la adul i deoarece copiii sunt mai impresionabili, pentru ei totul constituie o mare noutate, totul produce o impresie emo ional puternic . Imaginile reprezent rii sunt superioare celor perceptive prin gradul de prelucrare a informa iilor primite de la obiectul reprezenta t. Imaginile n reprezentare se disting printr -un caracter mai mare de generalitate, adic re inem aspecte mai generale n compara ie cu percep ia. Reprezent rile nu se reduc la reproducerea mintal neschimbat a percep iilor anterioare, ci imaginea n rep rezentare este un proces dinamic de combinare i recombinare a impresiilor acumulate prin percep iile din trecut. Procesul reprezent rii se poate manifesta spontan sau provocat cu ajutorul cuvntului, prin folosirea adecvat a denumirilor obiectelor sau fenomenelor care nu sunt cunoscute. ntre cuvntul care desemneaz obiectul i imaginea intuitiv a obiectului se constituie raporturi active de interdependen reciproc , adic la pronun area cuvntului se reactualizeaz imaginea. Imaginile reprezent rii fiind reproduse n afara stimulului, apar mai pu in stabile, sunt fragmentare, lipsite de vivacitatea specific percep iei, de caracterul instabil i fluctuant al imaginilor reprezent rii, ne d m seama ori de cte ori ncerc m s readucem n minte imaginea u nui obiect cunoscut. Reproducnd ct mai fidel aceast imagine, constat m c -n imagine apar cnd unele detalii cnd altele, cu greu reu im s re inem clar imaginea timp de cteva secunde. O dat evocat imaginea dispare i necesit un nou efort mintal pentru a fi readus n mintea noastr . Cu toate acestea sunt persoane la care anumite reprezent ri superior dezvoltate pot avea un mare grad de stabilitate i precizie (imaginile auditive la muzicieni, imaginile vizuale , cromatice la pictori) f r de care acti vitatea creatoare, n unele domenii nu ar fi posibil . Gradul de generalitate, n reprezent ri, este foarte diferit i depinde de faza evolutiv n care se g se te structurarea imaginii date:
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 104

-imediat dup prima percepere a obiectului -readus n urma mai multor percep ii diferite; -efect al perceperii mai multor obiecte de acela i fel; -efect al oper rii repetate cu aceste obiecte pe plan mintal, ceea ce constituie trecerea spre conceptualizare (formarea no iunii tiin ifice) J. Piaget- considera reprezent rile drept semiconcepte.

Clasificarea reprezent rilor


Din punct de vedere al gradului de generalitate se disting mai multe categorii de reprezent ri: -reprezent ri particulare - limitate doar la reproducerea obiectelor particular, a a cum a fost perceput situativ; - reprezent ri individualizate - redau ntr-o form intuitiv obiectele dar dup semnifica ia lor mai general (la ce folose te?). Aceste reprezent ri se situeaz la un nivel mai nalt pentru c sintetizeaz datele multiplelor percep ii avute n diferite ocazii; - reprezent ri schematice - sunt forme intuitive, reprezentative pentru multitudinea obiectelor i fenomenelor de acela i fel (schema prototip al unui aparat electric). Imaginea schematic a func iei sistemului nervos central la om. - reprezent ri superior generalizate - imagini care se apropie de no iunile abstracte, motiv pentru care asemenea imagini, J. Piaget le numea concepte figurale. Reprezent rile se clasific i dup con inutul celor reflectate n imagini. Astfel avem: -reprezent ri acustice -reprezent ri vizuale -reprezent ri kinestezice -reprezent ri ideomotorii ( actele motrice) -reprezent ri olfactive -reprezent ri gustative etc. Cele mai complexe sunt imaginile anticipatice , care se refer la mi c ri, opera ii, schimb ri care n-au fost niciodat percepute. Ele dirijeaz activitatea omului i orienteaz activitatea spre realizarea scopului. Reprezent rile se clasific i dup integreaz : -reprezent ri literale -reprezent ri istorice -reprezent ri geografice etc
tipul de activitate n care se

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 105

Clasificarea reprezent rilor dup procesul psihic , mai complex, n care se integreaz : -reprezent ri ale memoriei -reprezent ri ale imagina iei Clasificarea reprezent rilor dup prezen a inten iei i a efortului voluntar: -reprezent ri involuntare (spontane, neinten ionate) -reprezent ri voluntare - care stau la baza crea iei. Toate aceste clasific ri ale reprezent rilor au comun faptul c , imaginea mintal , n genere, se refer la tot ceea ce re inem n memorie i gndire, ntr o form plastic , figurativ , de simbol sau ntr-o form mai abstract i mult mai apropiat opera iilor intelectuale despre procesele, fenomenele, obiectele realit ii, precum i despre ac iunile noastre i opera iile de munc , mi c rile i exerci iile sportive, coregrafice. Astfel deosebim: -reprezent ri mintale plastice concrete, figurative ale obiectelor, fenomenelor care indic ntotdeauna asupra unui constan e structurale ale acestora; -reprezent ri ideomotorii - n baza c rora se structureaz schema motorie, planul ac iunii practice care permite reproducerea unor ac iuni de munc , sportive, opera ii intelectuale etc. Con inutul proceselor ideomotorii, procese reprezentate prin imagini ale ac iunilor, opera iilor, activit ilor practice, l constituie diferi i parametrii ai mi c rii reprezentate: forma, amplitudinea, direc ia, viteza, valoarea efortului muscular, ritmul, tempoul ca i structura mi c rii fizice n ansamblul ei. Astfel, procesele ideomotorii sunt complexe, n care se unific imaginile musculare, vizuale, tactile i auditive ale mi c rii. Importan a proceselor ideomotorii este evident pentru orice domeniu de activitate profesional i const n preg tirea pentru activitate. n orice domeniu, imaginile mintale joac un rol important i nce p s se formeze de la percep ii. Cercet rile arat c formarea i dezvoltarea proceselor ideomotorii n contextul preg titii psihologice generale, al turi de dezvoltarea calit ilor de voin i calit ilor motiva ionale pentru activitate, a permis s se a jung la concluzia c , nsu irea unei tehnici nalte, a unor ac iuni i mi c ri complexe i dificile, n diferite domenii de activitate , este de neconceput n afara form rii reprezent rilor ideomotorii corespunz toare. Aceste reprezent ri stau la baza exe cu iei corecte, iar n cazul erorilor de execu ie intervine corectarea.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 106

Rolul reprezent rilor n nv are


Reprezent rile joac un rol important n procesul de nv are i -n procesele cunoa terii. Reprezent rile constituie puncte de plecare, de sprijin i material concret pentru majoritatea mecanismelor, proceselor psihice. Astfel, imaginile mintale(reprezent rile) pot completa noile percep ii i constituie materia prim pentru gndire i pentru opera iile gndirii ca i pentru imagina ia creativ . Procesele ra ionale, logice, f r acest suport intuitiv vor fi goale, seci, rupte de realitatea concret . Reprezent rile preg tesc i faciliteaz abstractiz rile i generaliz rile n gndire, ajut la n elegerea sensului conceptual al cuvintelor. Reprezent rile, pentru om, constituie cele mai importante surse de informare, eficien a nv rii n orice domeniu de cunoa tere se bazeaz pe reprezent ri. Aceast competen de a nv a este fondat pe 2 elemente majore: -o memorie conceptual permanent , definit c a un stoc de informa ii poten iale, libere, bazate pe combinatorica foarte elevat ; -fenomene generative - care pe baza unui ansamblu de procese activatoare i constructive, transform conceptele nelegate n combina ii reale, active, organizate ntr-un sistem de cuno tin e pe baza nv rii. Reprezent rile sunt i instrumente de planificare i reglare a conduitei umane. Integrarea n diferite tipuri de activit i, n activit ile de joc, de nv are, de rezolvare de probleme, se bazeaz pe reprezent ri car e ne ajut la finalizarea performant a acestor activit i. Spre exemplu prin artele vizuale se n elege i mai bine rolul jucat de reprezent rile mintale. Pictura ofer cel mai bun exemplu pentru zona neclar unde percep ia se ngem neaz cu gndirea, u nde nu este clar n ce punct se sfr e te ceea ce a v zut pictorul i unde ncepe ceea ce a gndit artistul. Impresioni tii i pictorii moderni s-au apropiat cel mai mult de realizarea mbin rii dintre percep ie i gndire prin intermediul reprezent rilor. Ei au nceput s recreeze anumite experien e picturale pe care scena le evoc observatorului, impresia creat fiind mai important dect scena ns i. Rezult c v zul i tiutul au fost combinate ntre ele numai pe baza reprezent rilor. Un rol important n nv are, cunoa tere i-n ac iunile practice o au a a numitele h r i mintale care constituie un tip caracteristic de cunoa tere a mediului . Este o cunoa tere stocat n memorie sub forma reprezent rilor spa iale. Asemenea h r i mintale ne aju t s ne orient m nu numai ntr-un mediu cunoscut, ci i n medii necunoscute, n care obiectele se raporteaz unele la altele, nu numai dup traiectele dintre ele ci i n func ie de pozi ia lor
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 107

n raport cu altele. Acesta este deja domeniul psihologiei e cologice, a mediului. Se constat c , orientarea n spa iile diferitelor localit i difer i de direc ia de deplasare. Diferitele studii au ar tat c asemenea h r i mintale elaborate n timp, au o mare semnifica ie nu numai pentru fiecare locuitor n parte, ci i pentru diferite categorii socio -profesionale ( oferii de taxi). Psihologia mediului ambiant se bazeaz pe h r ile mintale pentru arhitectura localit ii.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 108

Memoria
No iuni generale despre memorie
O caracteristic esen ial a memoriei umane este posibilitatea de a re ine, conserva, p stra i reactualiza propria sa experien . Pe lng multe alte capacit i: de a sim i, de a gndi, vorbi, imagina, de a dori, de a voi, omul posed i pe aceea de a re ine, p stra i apoi de a reactualiza experien a personal . Posibilitatea deta rii n timp i apoi a evoc rii impresiilor i tr irilor, la o anume distan de condi iile i de situa iile care le-au produs, ne permite memoria. Astfel, memoria este o capacitate psihic absolut necesar f r de care via a omului ar fi practic imposibil . Omul ar tr i ntr-un continuu prezent numai sub influen a datelor nemijlocite de reflectare , a a cum este n percep ie, aici i acum, iar comportamentul omului ar fi spontan i haotic, f r finalitate i f r durabilitate n timp. Omul nu ar avea posibilitatea de a utiliza rezultatele cunoa terii, dimpotriv , de fiecare dat acestea ar trebui reluate de la nceput, astfel ar fi un prezent f r trecut, dar i f r viitor. Prin memorie, n principal, n elegem capacitatea de a re ine, p stra i conserva informa iile, apoi a le reactualiza n condi ii schimbate. n sens cibernetic, capacitatea de a primi i de a transmite, de a stoca i a p stra informa iile o g sim la toate sistemele cibernetice. Din acest punct de vedere, se tie c exist i o memorie a ma inii, a creierelor electronice, create de om. Psihologia general se ocupa de memoria uman , care se bazeaz pe plasticitatea, pe iner ia proceselor nervoase excitative i inhibitive, pe modul de organizare i func ionare a structurilor neuropsihice, fiind n acela i timp determinat de cerin ele sociale fa de indivizi. Este o necesitate, o cerin social , de a re ine, p stra, de a folosi i de a transmite experien a uman . Deosebim: - memoria genetic , - memoria individual - memoria social . Exist deci realitatea unei memorii genetice , cuprins n programul ereditar, biologic prestabilit. Este un program de informa ii organizate, de tipare evolutive, care se parcurg n mod succesiv la fiecare individ. Este a a zis memorie de specie uman , este memoria instinctelor, a pozi iei bipede, memoria matura iei biologice, memoria configur tii de sex, c uloarea ochilor etc. Toate aceste aspecte se refer la memoria genetic .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 109

Apoi, se eviden iaz realitatea unei memorii individuale . Deosebirea principal dintre cele dou memorii este c , memoria genetic se transmite ereditar, n timp ce memoria indi vidual este netransmisibil . Este vorba de toat informa ia i experien a acumulat de om, ceea ce psihologii numesc urme mnezice . Termenul de memorie social desemneaz experien a acumulat de omenire, p strat i transmis mai departe prin limbaj, prin mijloace tehnice (disc, banda fonica, pelicul , tipar). Memoria social se transmite i prin art , pictur , muzic , coregrafie, prin tradi ii culturale, prin tiin , prin stiluri de crea ie i prin obiceiuri, folclor etc. Trebuie precizat c att memoria individual ct i cea de specie, la om, sunt de natur social , deoarece evolu ia individului n cadrul programului ereditar ca i registrul experien elor sale dobndite sunt fundamental determinate i larg condi ionate de factorii istorici i culturali din colectivitate. Geneza memoriei de tip uman, la individ, se explic n felul urm tor: La nceput memoria despre un lucru a fost un alt lucru; omul ca s - i aminteasc pe unde a trecut a scrijelat o piatr , a pus deoparte un trunchi de copac, a nsemnat pe r boj cte animale a vnat etc. (conform psihologului francez Pierre Janet) Trebuie precizat c toate aceste semne pe care le las omul ca s - i aduc aminte de anumite lucruri cum sunt: nodul de la batist , trecerea inelului de pe o mn pe cealalta, iar mai nou agenda de nsemn ri zilnice, ne dovedesc nevoia de a memora. Memoria uman devine astfel legat de scop. Evident dispunem i de o memorie organic , de achizi ii, de conduite i tipare care se fixeaz i se reproduc n afara unei asemenea nevoi, memoria organic fiind legat de desf urarea proceselor biologice vitale . n func ie de informa iile i de experien a tr it i memorat de individ, distingem o memorie a imaginilor intuitive , o memorie a impresiilor senzoriale numit memorie imaginativ . Aceast memorie este cel mai bine dezvoltat la arti tii plastici. Putem vorbi apoi, de o memorie afectiv , o memorie a emo iilor, a sentimentelor tr ite de om. Memoria actelor motorii , memoria mi c rilor, a st rilor posturale, memoria opera iilor de munc , numite generic memoria motric . Memoria verbal logic - este memoria cuvintelor, a denumirilor, a termenelor pe care le folosim att n via a profesional , ct i n preocup rile culturale, n cel mai larg sens. Memoria logic cuprinde memoria formulelor i a opera iilor abstracte care st la baza gndirii abstracte. Aceste forme ale memoriei, n func ie de informa ie i de experien a tr it i memorat se dezvolt treptat datorit activit ii.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 110

n concluzie, memoria omului se dezvolt se nt re te, se precizeaz i se manifest n activitate. Este memoria de a reactualiza diferite momente din experien a anterioar , pentru desf urarea corect a activit ii profesionale i pentru un comportament adecvat, pentru o conduit corespunz toare situa iilor concrete. De aici rezult importan a memoriei umane. Sl birea memoriei se r sfrnge asupra comportamentului, n general i scade randamentul activit ii omului. Amnezia retrograd const n sl birea treptat a memoriei, pn la pierderea ei, f r a se c unoa te, nc , cauzele acestui fenomen.

Mecanismele neurofiziologice ale memoriei


Memoria are ca baz material urmele (engramele ) proceselor nervoase, care au loc la nivelul scoar ei cerebrale. Se deosebesc dou aspecte de natur neurofiziologic i biochimic . Sub aspect neurofiziologic, vorbim de suportul biolectric, adic informa ia este prelucrat i stocat la nivelul structurilor neuronale, iar suportul biochimic structural este legat de compozi ia intern a neuronului (celula nervoas , cu nucle ul ei i prelungirile sale dentrite i axoni). Suportul bioelectric, sub aspect neurofiziologic- memoria este o func ie distribuit pe toat masa creierului. Are un caracter multilocaliza t, practic fiecare neuron este nzestrat poten ial cu proprietatea de a l sa urme i de a stoca informa ia recep ionat . Sunt cteva ipoteze privind modul cum se distribuie opera ia de engramare, la nivelul creierului: 1. Cea mai r spndit ipotez sus ine c pentru fiecare sistem al fluxului informa ional corespunde un neuron din cadrul re elei neuronale. La baza acestei ipoteze st analogia cu reprezentarea informa iei n blocul memorativ al ma inilor de calcul. 2. O alt ipotez spune c , fiecare item sau secven informa ional este engramat prin intermediul unei configura ii de neuroni, de tipul re elelor sau circuitelor reverberante. Aceast ipotez sus ine c numai n cadrul unei re ele de circuite nchise fenomenele electrice provocate de ac iunea unui stimul pot fi men inute i dup ncetarea ac iunii stimulului. Ipoteza mai su ine c , n cadrul circuitelor reverberante se for meaz conexiuni, leg turi nervoase ntre diferi i neuroni i formeaz o re ea nchis care corespunde unui anumit con inut. 3. O a treia ipotez afirm c , la engramare particip un num r mare de neuroni, dar pentru fiecare item (idee de baz , secven ) exist un cod unic informa ional. Dar toate acestea sunt doar ipoteze, nu se cunoa te exact cum func ioneaz .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 111

n ceea ce prive te abordarea biochimic a memoriei, avem n vedere dezv luirea mecanismului inter-neuronal, ntruct p strarea informa iei presupune trecerea ei de pe suportul bioelectric pe un suport biochimic structural, care este reprezentat din anumite elemente din compozi ia intern a neuronului, care posed capacitate combinatorie foarte mare pentru orice combina ii noi. Modific rile care apar n structura biochimic a neuronului permit re inerea informa iei sub forma unui codaj molecular, cod care reactualizeaz un anumit con inut, o anumit secven . Cercet rile eviden iez c AND-ul este suportul biochimic al memoriei, iar ARN-ul preia informa ia i o transport n protoplasma din jur. Astfel, ADN-ul a fost denumit purt tor, iar ARN-ul mesager. Deci, memoria presupune i mecanisme de sistematizare i organizare ntruct informa ia nu se depoziteaz n mod haotic i nici nu r mne permanent n vechea pozi ie rela ional n care a fost stocat . La nivelul celulelor nervoase , rolul ADN-ului i ARN-ului se eviden iaz n aceast restructurare i reorganizare a informa iilor se eviden iaz n combina ii diferite. A a se explic ierarhizarea cuno tintelor n memoria omului, ceea ce este important apare pe primul plan, ceea ce este secundar de multe ori este uitat. Exist o prelucrare la nivelul re elelor nervoase, de aceea n procesul memor rii, repeti iile la anumite intervale de timp sunt importante pentru c reactualizeaz aceste procese biochimice. Astfel, i nv area i memorarea eficient se bazeaz pe aceste procese bioelectrice i biochimice, la nivelul scoar ei cerebrale. Deosebim : - memoria de scurt durat ; -memoria de lung durat . I se spune memorie de scurt durat , pentru c f r o reactivare special , aceast memorie re ine informa ia numai un interval scurt de timp ntre 5 secunde i 8-10 minute (Norman Modelul uman al memoriei). Dup acest interval informa ia ori este uitat , ori este trecut n memoria de lung durat . Memoria de lung durat reprezint totalitatea structurilor informa ionale i opera ionale a c ror limit inferioar de p strare este egal cu limita maxim a memoriei de scurt durat , adic 10 minute, iar limita superioar a memoriei de lung durat poate fi egal cu ore, zile, luni, ani sau cu durata vie ii unui om. Memoria de lung durat stocheaz informa iile care anterior au format con inutul memoriei de scurt durat : evenimente cotidiene din via a omului, evenimente social istorice care con in att informa ii constatative ct i informa ii evaluative i interpretative. Pe lng mecanismele biochimice, memoria de lung durat se sprijin i pe mecanismele logico-opera ionale, care fac posibil acel apel de a
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 112

reactualiza rapid informa iile cerute i de a readuce aceste informa ii n cmpul activit ii mintale. Deosebim, de asemenea, memoria explicit i memoria implicit .
Memoria explicit se nume te a a datorit faptului c sunt accesibile con inuturile con tiin ei, informa iile de care ne d m seama i pot face obiectul unei reactualiz ri intentionate. Astfel, memoria explicit este o memorie con tientizat , dirijat i reactualizat la nevoie .

Cercet rile mai recente eviden iaz c al turi de memoria explicit , care este accesibil prin teste de recunoa tere i teste de reproducere, exist i un alt sistem mnezic care se nume te memorie implicit , care poate fi eviden iat prin metode de testare individual i indirect . De exemplu, o serie de investiga ii clinico-experimentale au eviden iat c n cazul amneziei, a sindromului Korsakoff sau a bolii Alzheimer, numai memoria declarativ este afectat , adic memoria care a fost con tient , n timp ce memoria implicit , de care nu ne d m seama, memoria format i dezvoltat n fraged copil rie, r mne neatacat , intact n cazul amneziei. Pacien ii cu amnezie retrograd de i nu pot nv a noi cuno tinte declarative, ei pot totu i dobndi noi deprinderi motorii sau cognitive. Una dintre deprinderile cele mai cunoscute este aceea de utilizare cvazi-corect a limbii materne. Se pare c la baza acestei memorii implicite se afl cuno tintele de gramatic dobndite de indivizi n mod incon tient i neinten ionat, adic prin nsu irea practic a limbii. Aceste dou sisteme mnezice sunt diferite, ele fiind sus inute de structuri cerebrale diferite i anume, memoria explicit se deterioreaz n cadrul amneziei, n timp ce memoria implicit r mne neafectat de amnezie. Exist preocup ri de valorificare mai larg a acestei memorii n procesul form rii diferitelor deprinderi practice profesionale i intelectuale necesare unui comportament ra ional.

Procesele memoriei
Memoria presupune o anumit desf urare n timp. Mai nti are loc ntip rirea materialului, apoi urmeaz procesul p str rii lui i apoi intr n func iune procesul utiliz rii adecvate a datelor memorate. Astfel, memoria este constituit din 3 faze succesive: - faza de achizi ie, de memorare propriu zis ; - faza de re inere sau de p strare; -faza de reactivare , de reactualizare care se manifest prin recunoa tere pe baza percep iei.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 113

Memorarea informa iilor, cunoscut sub denumirea de ntip rire, fixare, engramare , este primul proces pe care memoria l pune n func iune, iar de felul cum se realizeaz ntip rirea, depinde n mare m sur ntregul ciclul func ional care va urma. Astfel, pentru ca o imagine, un gnd, o mi care s poat fi reprodus , este necesar ca n prealabil, ele s fie achizi ionate i memorate, conservate, p strate, lucru f r de care nu este posibil reactualizarea lor. Dup prezen a sau absen a scopului i dup prezen a inten iei de a memora, dup prezen a efortului voluntar i a unor procedee de re inere, se desprind dou forme de memorare: - memorare involuntar sau neinten ionat - este fenomenul cnd memor m f r s vrem, f r s ne propunem dinainte acest lucru i f r s facem un efort special - memorare voluntar sau inten ionat cnd memor m pentru c vrem, ne propunem deliberat acest lucru, ne mobiliz m efortul pentru a realiza memorarea. ntre aceste dou forme ale memor rii nu exista raporturi de opozi ie, ele nu se contrazic, ntruct n func ie de natura materialului intuitiv sau verbal, memorarea involuntar poate s devin imaginativ sau logic , precum n func ie de procedeele folosite memorarea voluntar poate fi logic sau mecanic . Memorarea mecanic se bazeaz pe asocia ii de contiguitate n timp i spa iu sau se bazeaz pe succesiunea elementelor n fluxul informa ional. Cercet rile arat c , ntr-o serie format din mai multe elemente, memorarea se efectueaz n func ie de succesiunea lor riguroas , iar evocarea, reactualizarea urmeaz aceea i succesiune. Datorit faptului c lan ul unit ilor informa ionale se formeaz unilateral, reproducerea n sens invers este practic imposibil . Aceast legitate explic comportamentul elevilor de a urm ri ntocmai, n redare, succesiunea fragmentelor unei lec ii, mai ales n clasele primare. Astfel, elevii nu pot adesea s r spund la ntreb rile suplimentare care li se adreseaz , nu pot continua expunerea dac sunt ntrerup i. n aceste condi ii, memorarea mecanic duce la o nv are formal , adic la o memorare a formelor verbale, memorarea cuvintelor i a combina iilor de cuvinte i nu memorarea con inutului logic. n concluzie, memorarea mecanic poate fi considerat ca ineficient , n asemenea condi ii, ntruct mpidic procesul de dezvoltare intelectual i nu asigur durabilitatea cuno tintelor memorate. Dar memorarea mecanic este necesar n situa iile n care materialul nu dispune de anumite semnifica ii: numere de telefon, numele persoanelor, denumirile geografice etc. Chiar i n aceste situa ii, omul pentru a- i us ra memorarea nclin s acorde anumite semnifica ii i s stabileasc unele leg turi, n raport cu experien a sa.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 114

Legit ile memoriei


Memoria este un proces de reflectare seelctiv , activ i inteligibil a experien ei anterioare a omului. Caracterul selectiv al memoriei se exprim n faptul c persoana memoreaz mai repede, mai prompt i mai bine, p streaz mai trainic i reproduce mai fidel, tot ceea ce reprezint pentru ea, ntr-un fel sau altul, o anumit semnifica ie, trebuin , dorin , atitudine, pe lng particularit ile obiective ale realit ii externe reflectate n memorie, n sensul c noi memor m i atunci cnd nu vrem, dar nu re inem totul. Legat de caracterul selectiv al memoriei , s-a stabilit c timpul necesar pentru fixarea fiec rui element cre te n mod propor ional cu num rul total al elementelor, iar eficien a memoriei este puternic influen at i de stimulen i puternic motiva ionali, care se manifest sub form de interese. Caracterul activ al reflect rii se eviden iaz prin aceea c , faptele memorate sunt supuse unor reorganiz ri, restructur ri i combin ri n unit i logice, iar p strarea lor este un proces dinamic n care au loc schimb ri calitative, iar n actul reproducerii are loc nu numai reconstituirea ci i restructurarea materialului. Nu trebuie s fim uimi i c dup un timp cuno tintele se mbin altfel, nu a a cum le-am re inut n prima faz , cele importante se grupeaz pe primul plan, iar cele secundare pe planul doi, n timp ce altele nu le re inem deloc. Caracterul inteligibil al procesului de reflectare se bazeaz pe faptul c , memoria nu poate fi disociat de opera iile gndire, nu poate fi rupt de inteligen a omului, ntip rirea i p strarea experien ei nu reprezint o simpl nmagazinare de urme, de engrame, de con inuturi, care ulterior s-ar asocia ntre ele. Pe m sur ce opera iile logice se cristalizeaz , codul mnezic se apropie de exigen ele gndirii. Psihologul francez, Pieron subliniaz importan a factorului voluntar n memorarea logic , dar i n cea mecanic i anume c centrul de greutate al voin ei, n procesul memor rii, const nu pur i simplu n ac iune i nici n lupta dintre motive, ci n atingerea scopului, care apare ca o trebuin intelectual de a st pni anumite date de care avem nevoie n via , n munc . Conform teoriei conexiunilor (Thorndike) memoria este condi ionat de trei legi: a preg tirii, a exerci iului i a efectului. Memoria este rezultatul unei activit i organizate, tot ce va favoriza aceast activitate va fi i n favoarea memoriei. De aceea , memoria func ioneaz a a de bine n activitatea profesional care este o cerin i prin care urm rim anumite scopuri propuse.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 115

Se men ioneaz c legea preg tirii pentru memorare are consecin e polimorfe i implica ii infinite, de aceea preg tirea noastr pentru memorare, mobilizarea noastr este foarte important . Thorndike a elaborat teoria nt ririi leg turilor ntre stimul ( S ) i reac ie ( R ), a formulat legea efectului, ca factor principal al nt ririi conexiunile nervoase. Memorarea se realizeaz n mod mai economic, dac se introduc intervale ntre eforturile consecutive de nsu ire a materialului. Este mai bine s repe i de trei ori o lec ie, respectnd anumite intervale, dect s repe i de trei ori la rnd aceea i lec ie f r pauz , pauzele fiind necesare pentru acele conexiuni. A nv a s memorezi nseamn a nv a s organizezi, s structurezi materialul n unit i logice. Este o lege a memor rii eficiente pe calea utiliz rii procedeelor active, adic pe baza repet rii active, care nsemn repetare mereu ntr-o alt form . Memorarea nu se bazeaz numai pe dorin a de a re ine, de a ntip rii n memorie, ci pe integrarea faptelor de memorat n experien a tr it de fiecare dintre noi, adic stabilirea unor leg turi de sens, de condi ionare reciproc sau de leg turi prin contrast ori leg turi n timp i spa iu.

Condi iile i factorii memoriei umane


1. Structura informa iilor, caracteristicile i modul de organizare a materialului de memorat. S-a constatat c materialul mai extins, mai voluminos, necesit un num r mai mare de repeti ii, dect un material mai sumar i mai simplu. Cnd structura materialului este o organizare n serie, cnd este o succesiune de elemente, atunci informa iile de la extremele seriei de date se memoreaz mult mai rapid dect elementele din interiorul structurii seriale. Explica ia acestui fenomen rezid n leg turile care pot fii stabilite, dar depinde de semnifica ia informa iilor pentru fiecare om. Familiaritatea datelor i semnifica ia lor pentru persoan , influen eaz fenomenul memoriei. Aceasta se apreciaz dup gradul de asociativitate, de conexiune i de for a de evocare a datelor din experien a omului. Astfel, conteaz informa iile care permit largi asocia ii i un transfer pozitiv a rezultatelor nv rii asupra noilor memor ri, a a se explic faptul c materia nrudit cu o materie nou influen eaz pozitivmemorarea din acel domeniu. 2. Factorii de personalitate - inten ia de a memora, motiva ia dominant i cea secundar Conteaz atitudinea personal , scopul apropiat sau ndep rtat i toate acestea dublate de ncrederea n for ele proprii, ace ti factori de personalitate au un rol important n procesul de memorare.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 116

3. Condi ii de strategie i de tehnic a memor rii Se re ine mai eficient materialul care formeaz obiectul orient rii con tiente i al prelucr rii active a celor nv ate, cu implicarea opera iilor gndirii, cum este analiza, scoaterea ideilor principale a unui text, alc tuirea unui plan logic, stabilirea unei leg turi de sens ntre diferite idei de baz . Concluzia practic ce se desprinde de aici este de a-i nv a pe elevi s nu se m rgineasc la repetarea pasiv a materialului, ci s supun materialul nv at unor prelucr ri mintale inteligibile. Materialul care constituie scopul activit ii principale se memoreaz mult mai productiv n compara ie cu materialul care face parte numai din condi iile de realizare a scopului. St rile emo ionale pozitive, interesele i atitudinile nso ite de ncurajarea public , aprobarea adus de colectiv, de colegi, de prieteni sau competi iile ntre colegi i str duin a de a dep i obstacolele, toate acestea influen eaz eficien a memor rii. Aici, un rol deosebit n joac pasiunile omului, hobby-urile, un om pasionat re ine mult mai bine, dect cel care nva din obliga ie pentru un examen i dup examen uit . Sistematizarea, ordonarea cuno tin elor n structuri logice, repetarea activ , e alonat n timp, asigur succesul. Conteaz foarte mult tipul de memorie care l avantajeaz pe fiecare om, cei mai mul i dispunem de memorie vizual , vizual-motric i memorie imaginativ . Apelnd la aceste tipuri de memorie, noi re inem mai bine materialul de nv at.

Calit ile memoriei


1. Volumul memoriei - se refer la cantitatea de material cu care omul opereaz . Este bog ia informa iei i unele persoane impresioneaz prin vastitatea informa iilor din diferite domenii. La baz st preocuparea omului interesul pentru diferite domenii. 2. Suple ea memoriei - se refer la acea fine e, la capacitatea de a ierarhiza cuno tintele, de a le evalua, de a aprecia datele informa ionale, de a include datele noi n locul celor nvechite, de a elimina cele dep ite, care nu mai coresund. 3. Rapiditatea ntip ririi n memorie - se refer la economia de timp, cnd cu un efort minim ob inem rezultatul maxim. Aici are loc fenomenul de a re ine cuno tin e din zbor. 4. Fidelitatea reactualiz rii celor memorate - care nseamn redarea materialului memorat ntr-un mod sistematic, temeinic i nu pe s rite, de la o idee la alta.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 117

5. Promptitudinea reactualiz rii - se eviden iaz n capacitatea de a da un r spuns imediat, f r ezitari. Numai cuno tin ele bine nsu ite pot fi reactualizate promt, pe loc.

Cu ocazia unor cercet ri psihologice s-a constatat c volumul memoriei, suple ea ei, spontaneitatea, promptitudinea reproducerii , se manifest la o valoare mai redus n cazul n care persoana este interogat aspru, iar cnd relateaz singur un con inut, la propr ie ini iativ . atunci calit ile memoriei se manifest la un nivel mai nalt.

Fenomenul uit rii


Uitarea se manifest , la individ, ca imposibilitatea de a- i reaminti datele memorate sau a mai recunoa te evenimentele tr ite i nregistrate, la o nou confruntare cu aceste evenimente. Din punct de vedere neoro-fiziologic, uitarea se explic prin faptul c , anumite date, datorit unor mprejur ri n care nu am avut nevoie de ele, aceste leg turi, conexiuni nervoase nu se mai reactualizeaz , se sting, ele nu dispar, deoarece dac relu m materialul se reactualizeaz mult mai repede dect dac nv am ceva din nou. Uitarea este un fenomen natural i relativ necesar - desigur n raport cu memoria care duce la fixarea , la p strarea informa iilor, uitarea este un fenomen negativ. Dar n raport cu necesit ile practice, uitarea este un fenomen pozitiv, pentru c uitarea treptat , gradual , a unor informa ii contribuie la echilibrarea sistemului cognitiv a l individului, acordndu-i un caracter suplu, dinamic. Uitarea asigur memoriei caracterul selectiv, ntruct face posibil s nu p str m i s nu reactualiz m absolut totul, ci doar ceea ce ne intereseaz i ceea ce este solicitat de activitatea noastr profesional , de via a practic , de zi cu zi. Caracterul necesar al uit rii deriv din faptul c uitarea are inportante func ii de reglare i autoreglare a comportamentului mnezic , ntruct d posibilitatea desc rc rii i elimin rii a ceea ce este inutil i balast. Uitarea este necesar numai n anumite condi ii, iar dincolo de acestea uitarea devine o piedic n calea adapt rii la solicit rile mediului, devine un impediment pentru memorie, care trebuie s reia ntregul proces. Uitarea poate fi total i atunci vorbim de amnezie i momentan care se nume te reminiscen . Exist a a numita curb a uit rii, eviden iat de psihologul german Ebbinhaus, care utiliznd silabe f r sens pentru memorare a ar tat c uitarea este destul de mare, chiar masiv imediat dup nv are, n primele zile, dup care din ce n ce mai mai lent i aproape stagnant .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 118

De exemplu, n primele 2-3 zile de la 100% memorat, scade la 45% , apoi la 40%, la 35% i se va opri undeva pe la 30%. Uitarea are ritmuri foarte diferen iate, n func ie de natura materialului, de particularit ile de vrst i cele psihoindividuale ale persoanelor. Regula antic repeti ia este mama tiin ei vizeaz faptul c , repeti ia e alonat n timp, asigur memoriei r gazul, iar repeti ia activ , independent spre deosebire de repeti ia pasiv , mecanic este mai productiv . Cunoscnd toate acestea i aplicndu-le n activitatea noastr , c tig m n ceea ce prive te eficien a memoriei noastre.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 119

Gndirea
Este cel mai nalt nivel de prelucrare a informa iei despre lumea nconjur toare i noi n ine.

Specificul gndirii n activitatea cognitiv


Gndirea este un proces psihic de reflectare generalizat i mijlocit a obiectelor, fenomenelor, evenimentelor din mediul nconjur tor, precum i reflectarea rela iilor dintre aceste fenomene i-n special cele de cauzalitate. Reflectarea generalizat a obiectelor, fenomenelor este posibil datorit limbajului deoarece fiecare cuvnt generalizeaz . Reflectarea mijlocit a ceea ce nu a dat direct sim urilor, are loc pe baza cuno tin elor dobndite i a experien ei personale. Aceast reflectare prin gndire este foarte important pentru c pe baza unor fapte, judec m despre altele pe care nu le putem percepe. Gndirea este un proces psihic complex care opereaz cu datele furnizate de senza ii, percep ii, reprezent ri, dar nu se opre te la nivelul acestora ci p trunde n adncul lucrurilor n esen a lor i permite dezvoltarea cauzalit ii. Din acest punct de vedere gndirea completeaz datele senzoriale, gndirea este ns i o func ie calitativ superioar percep iei. Ca func ie, gndirea este caracterizat prin procesul de abstractizare i prin structura sa logic . Aceste caracteristici specifice gndirii abstractizarea, generalizarea sunt fundamentale i definitorii fiind importante pen tru tiin a psihologiei contemporane. Fiind o tiin particular care- i propune analiza fenomenelor concrete de gndire i explicarea lor, gndirea este o activitate care se manifest n mod esen ial n rezolvarea de probleme . Din punct de vedere func ional, al rolului i func iei pe care -l are gndirea n dinamica personalit ii, acest proces complex constituie o modalitate specific a vie ii de rela ie, un schimb specific ntre organism i mediu. Specificitatea acestui schimb const n asimilarea med iului la structurile cognitive ale omului i de acomodare a acestei structuri cognitive la solicit rile mediului. Rezultatul acestui proces este cunoa terea realit ii i ca urmare sporirea adaptabilit ii fiin ei umane. Prin gndire, omul i dirijeaz comportamentul, conduita i planific ac iunile, i proiecteaz scopurile, alege mijloacele pentru realizarea scopurilor i verific procesul activitatea n concordan cu scopurile urm rite.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 120

Din punct de vedere istoric i psihogenetic , gndirea este prin origine, ac iune, principala condi ie a apari iei gndirii este interiorizarea ac iunii.

Procesul de constituire a gndirii prin interiorizarea ac iunii, antreneaz 2 mecanisme: -mecanismul operatoriu- ceea ce nseamn transformarea ac iunii n opera ie; -mecanismul semiotic - trecerea de la ac iune a asupra obiectelor, la opera ii, asupra reprezent rilor, semnelor acestor obiecte; n defini ia lui Piaget, o opera ie de gndire este o ac iune interiorizat , devenit reversibil i gata a se compune cu altele n cadrul unui sistem, ceea ce constituie mersul logic al ac iunii practice. n ceea ce prive te func ia semiotic , este capacitatea individului de a opera cu semne, simboluri care substituie obiectele i actele externe. Omul ajunge s opereze prin semne n primul rnd datorit limbajului, prin semne lingvistice. Limbajul verbal reprezint , la om, mecanismul semiotic, dar dobndirea limbajului cu toate c spore te considerabil capacitatea operatorie a omului, gndirea logic se poate dobndi i in dependent de limbaj. Studiile f cute pe surdo-mu i, au ar tat c aparatul logic al gndirii se dezvolt i-n absen a limbajului dar cu o ntrziere de 1-2 ani. Acest aparat logic al gndirii prezint acela i stadiu de evolu ie ca i la o persoan normal .

Structura psihic intern a gndirii


Structural gndirea cuprinde 2 componente : -componenta informativ - care const ntr-un sistem de no iuni concepte; -componenta opera ional - cuprunde opera ii fundamentale ale gndiri i opera ii instrumentale, particulare. Componenta informativ se manifest printr-un sistem de no iuni. No iunile tiin ifice se formeaz n procesul dezvolt rii istorice a societ ii umane i se nsu esc de individ n cursul dezvolt rii sale ontogenetice, gra ie nv rii i experien ei. Psihologia studiaz acest aspect, al nivelului de nsu ire a no iunilor de c tre indivizi. No iunea este forma logic fundamental care reflect nsu irile esen iale, necesare i generale ale unei clase de obiecte i fenomene. No iunea se compune din con inutul ei i sfera de cuprindere i se exprim prin cuvnt.
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 121

No iunile se clasific astfel: a) dup gradul de subordonare -individuale - reflect obiecte concrete, luate separat; -particulare - reflect nsu irile unui grup de obiecte, fenomene; -generale- reflect nsu irile comune mai multor clase de obiecte. Cu ct o no iune are un grad de generalitate mai nalt, cu att valoarea cognitiv este mai mare. No iunea se ierarhizeaz de la cele individuale la cele generale, formnd piramida no iunilor.
b) dup caracterul nsu irilor pe care le includ: -no iuni concrete -no iuni abstracte- dreptate, bun tate c) dup gradul de esen ialitate: -no iuni empirice- se nsu esc spontan, n contextul activit ii i vie ii cotidiene; -no iuni tiin ifice- care sunt specifice diferitelor tiin e.

Componenta opera ional


Opera iile fundamentale : analiza, sinteza, concretizarea, generalizarea, compara ia. Analiza i sinteza sunt opera ii prin care se realizeaz descompunerea mintal a unui ntreg n unit i componente. Analiza presupune o dezmembrare a ntregului dintr -un anumit punct de vedere, desprinderea unor verigi succesive, a unor calit i, factori n func ie de totalitatea ntregului pe care -l analiz m. Opera ia analizei presupune n mod continuu, con tiin a n tregului pe care numai ideativ l dezmembr m, pentru c elementele componente desprinse analitic sunt gndite ca unit i ale aceluia i ntreg. Sinteza este condi ionat de analiza superioar . Evolu ia ambelor opera ii nf i eaz o dialectic proprie, ast fel noi gndim ntotdeauna opera ional, aceste opera ii mbinate, vorbim de analiza prin sintez sau sinteza creatoare n baza unei analize superioare. Abstractizarea const n deta area unitar a esen ialului numit n psihologie abstragere pozitiv i nu ia n seam aspectele secundare, numit abstrac ie negativ . Opera ia abstractiz rii permite trecerea la generalizare care este o opera ie mintal care permite trecerea de la obiecte la ntreaga clas de obiecte. Opera ia generaliz rii, n gndire, duce la formarea de concepte, no iuni, permite stabilirea de principii, legi.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 122

Concretizarea care numai aparent se opune generaliz rii este o opera ie logic superioar de trecere de la abstractul generalizat la determin rile multiple reale ale fenomenelo r. Concretizarea nu se reduce la o simpl ilustrare, la trimiterea doar spre concretul intuitiv, senzorial. Concretizarea logic este o ridicare de la abstract la concret, o cunoa tere superioar a realit ii. Sistematizarea i clasificarea sunt opera ii de ordonare a informa iilor, de organizare a lor n sisteme de no iuni logice constituite. Cunoa terea noastr are un caracter dinamic, se sistematizeaz i se ierarhizeaz . Pe baza acestor opera ii gndirea omului descrie ntotdeauna un drum ocolit. Cu gndirea p trundem acolo unde percep iile i reprezent rile nu sunt suficiente sau imposibile.

Pe lng opera iile de baz , fundamentale, avem i opera ii particulare ale gndirii, care n anumite situa i concrete se realizeaz sub 2 forme: -algoritmic (termenul provine de la matematicianul arab Al Horezmi) -euristic Matematicianul arab a ordonat ni te opera ii ntr -o form inteligibil , stabilind un ir de opera ii elementare din punct de vedere matematic, opera ii care se nl n uie ntr-o ordine constant , orientate spre rezultate precise. Nu toate formele de activitate pot fi algoritmizate. Activitatea care se poate algoritmiza se poate transmite unor ma ini, care execut automatizat ac iunea. Sub form euristic se desf oar numeroase opera ii m intale. Euristica este o disciplin metodologic care se ocup de mijloacele descoperirilor i inven iilor. n nv mnt, strategia nv rii prin descoperire a fost lansat de psihologul american Bruner. Elevii ac ionnd, predominant independent, ajung s redescopere anumite adev ruri tiin ifice. Euristica se bazeaz pe gndirea divergent , orientat n diferite direc ii, gndirea creatoare. Gndirea convergent are tendin a de comprimare ntr -un produs final. Se comprim o mare diversitate de date eter ogene, este o gndire sintetic integrativ . (Gndirea divergent i gndirea convergent - lucr ri pe aceste tem GUILFORD) Gndirea euristic se deosebe te de gndirea algoritmic prin faptul c nu preia reguli i admite multiple solu ii i solicit imagi na ia i creativitatea. Gndirea se desf oar sub form de judecat i ra ionament. Judecata cuprinde 2 sau mai multe no iuni.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 123

Ra ionamentul este un proces superior care cuprinde i rela ioneaz 2 sau mai multe judec i. Ra ionament: -inductiv- de la particular la general; -deductiv - de la general spre particular. Ceea ce se aplic universalului se aplic i particularului. n ra ionamentul deductiv distingem formularea unei judec i pozitive sau negative, cu caracter general, urmat apoi de formulare a unei judec i particulare care se subordoneaz celei generale, apoi o concluzie care se atribuie particularului. n psihologie, gndirea deductiv este precedat de procedeele inductive. Astfel, induc ia are o func ie descriptiv i condensativ , n tim p ce deduc ia are o func ie de interpretare i explicare.

Func iile gndirii


a) f. rezolutiv b) f. decizional c) f. constructiv d) f. explicativ a) f. rezolutiv - se manifest n principal n rezolvarea de probleme de gndire. Este un proces i efect de atingere a scopului propus, de dep ire prin mijloace cognitive a unui obstacol. Dep irea const n transformarea necunoscutului n cunoscut. Activitatea ra ional se declan eaz ori de cte ori ne g sim n fa a unor dificult i, a unor situa ii problematice pentru care nu avem un r spuns imediat, astfel problema apare ca un obstacol cognitiv n rela ia dintre subiect i lumea sa. Orice problem reprezint un sistem de ntreb ri asupra unei necunoscute, deoarece dificultatea se prezint ca o lacun n cunoa tere. nainte de problem apare situa ia problematic , generativ de probleme, omul constat c procedeele uzuale nu sunt suficiente pentru a acoperi lacuna din gndire. Rezolvarea problemelor este o activitate important a gndirii umane, prin mijlocirea cuno tin elor i a experien ei c tigate. Rezolvarea problemelor are urm toarele faze: 1. confruntarea direct a individului cu problema . Aici se eviden iaz priceperea de a con tientiza problema, de a nu o ocoli.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 124

2. examinarea datelor problemei, aprecierea dificult ilor i actualizarea disponibilului de a rezolva problema. Caracteristic acestei faze este emiterea ipotezei i ntrez rirea unui demers n c utarea solu iei. 3. strategia rezolutiv - const n descompunerea problemei complexe n unit i simple. Aici se pune problema orient rii spre principiul rezolv rii, verbalizarea. O contribu ie important a avut -o Descartes n acest domeniu. n procesul rezolv rii unor probleme exist fenomenul orbirii gndirii a a numita fixitate func ional .
b) f. decizional - se manifest n situa ii ambigue, alternative unde trebuie s efectu m un act de op iune. Dup atitudini decizionale, subiec ii se deosebesc astfel: -subiec i care minimalizeaz , subestimeaz valoarea func iei de risc. Ei manifest un comportament decizional hazardat. -subiec i care minimalizeaz ansa de reu it , ace tia dau napoi n fa a riscului; -subiec i reali ti- care reu esc o evaluare obiectiv a raportului dintre probabilitatea de succes i cea de e ec. Aceast categorie de sub iec i au un comportament decizional optimal. Corectitudinea i eficien a deciziei sunt condi ionate de capacitatea de prelucrare a informa iei, n func ie de volumul informa iei i timpul necesar pentru a lua decizia, un rol important avndu -l flexibilitatea gndirii i orientarea autocritic a gndirii. c) f. constructiv - gndirea nu este o simpl copie a realit ii ci o reconstruc ie, o transformare n programe de ac iune. Aceast func ie se mplete te cu creativitatea i cu atitudinea autocritic . d) f. explicativ - const n r spunsuri de genul cum? de ce? Func ia explicativ este precedat de descrieri, de identific ri ale obiectelor, fenomenelor. Func ia explicativ se ntemeiaz pe 2 legi: -legi de tip cauzal - care ncep cu explica ia dac are loc atunci se poate produce -legi de tip statistic - explica ii probabilistice;

Aceste func ii sunt proprii gndirii individuale. Gndirea individual se studiaz prin metode de diagnoz i prognoz .
n dezvoltarea gndirii deosebim 2 stadii: a) preconceptual b)conceptual .
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 125

Gndirea preconceptual - constituie stadiul ini ial n dezvoltarea gndirii i cuprinde perioada inteligen ei senzorio-motorii (0-2 ai), perioada preoperatorie (2-7 ani) i perioada opera iilor concrete( 7 -12 ani). Stadiul preconceptual se caracterizeaz dup Piaget, prin interiorizarea percep iilor i mi c rilor sub form de imagini i experien e mintale. n acest stadiu, judec ile copilului sunt dominate de impresii perceptive adic gnde te pe baza a ceea ce vede. n faza preconceptual , gndirea copilului are o logic i o organizare specific . Judec ile copilului sunt particulare, i se refer la obiectele concrete cu care opereaz . Cnd copilul explic ceva, totul se reduce la particular, cunoscut. Cea mai timpurie form de argumentare o constituie exemplul. Tinnd cont de aceast particularitate a copiilor, orice explica ie trebuie sus inut de exemple. O particularitate concret a gndirii preconceptuale este i egocentrismul.(preocuparea excesiv de propria persoan ) Ca urmare a caracterului egocentric a gndirii, copilul nu are imaginea propriei persoane, nu se prive te pe sine n mod deta at. Pn ce egocentrismul nu este dep it la copil nu are loc n elegerea reversibilit ii (posibilitatea de revenire la punctul de plecare) n condi iile de dezvoltare normal , gndirea preconceptual , bazat pe imagini concrete este nlocuit treptat, de gndirea conceptual i gndirea abstract . Trecerea de la gndirea preconceptual la gndirea conceptual eviden iaz 5 etape : - 2-3 ani- copilul pune mpreun obiecte diferite. Aceast particularitate a gndiri preconceptuale poart denumirea de sincretism. - 4-6 ani- copilul grupeaz 2 cte 2 obiectele pe baza asem n rii obiective. - 7-10 ani copiii grupeaz mai multe obiecte dar nu sesizeaz nc nsu irile caracteristice grupei respective. - 11-14 ani- gndire conceptual , ns conceptele sunt formate pe baza experien ei personale f r a fi fundamentate tiin ific. - 14-18 ani- gndire conceptual se bazeaz pe nsu iri car e permit dep irea limitelor temporale i spa iale a celor reprezentate, reamintite. Gndirea se dezvolt de la imagini concrete spre no iuni, concepte exprimate prin cuvinte. La diferi i oameni, imaginile i reprezent rile au un caracter individual, difer ceea ce nu asigur o n elegere reciproc , corect , sigur .(adul ii nu reu esc s se n eleag cu copiii.) Inteligen a se folose te de gndire, dar nu se reduce la ea. Gndirea se intersecteaz cu inteligen a, dar nu se confund cu ea. Piaget cataloga inteligen a drept capacitatea de adaptare la situa ii schimb toare. Inteligen a este instrumentul major al adapt rii.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 126

a) inteligen a abstract , teoretic , conceptual - o aptitudine de a utiliza materialul verbal i simbolic. b) inteligen a practic , concret - const n operarea cu obiectele, organizarea activit ii profesionale i dirijarea activit ii pentru realizarea scopului. c) inteligen a social - implic u urin a de a se acomoda i integra n societate.

Calit ile gndirii


Sunt tr s turi dominante i constante n dezvoltarea gndirii omului. Ele joac un rol important n eficacitatea gndirii.
1. flexibilitatea g.- e priceperea de a modifica procedee de activitate n concordan cu condi iile concrete dep ind stereotipiile; este modificarea rapid a activit ii cnd o cere situa ia. Opusul flexibilit ii este rigiditatea. 2. profunzimea g. - a p trunde n esen a problemelor teoretice, practice, a n elege cauzele i a anticipa mersul evenimentelor; Profunzimea gndirii se bazeaz pe priceperea de a analiza multilateral aspectele situa iilor. 3. l rgimea g . - (aria de cuprindere) priceperea de a n elege fenomenele multilateral, a cuprinde problemele din domenii nvecinate, este o capacitate de a gndi creator n domeniile profesionale i cele nrudite lor. 4. caracterul sistematic al gndirii - const n respectarea ordinii, succesiunii n abordarea unor probleme teoretice sau practice complexe. O minte sistematic este riguros logic . 5. caracterul logic al gndirii - const n direc ionarea clar a procesului gndirii, este o gndire corect , care -i permite omului s cunoasc cursul evenimentelor trecute, s fac analiza corect a evenimentelor prezente i s anticipeze mersul evenimentelor viitoare; 6. caracterul demonstrativ al gndirii - nu numai rezolvar corect o problem ci i demonstreaz , dovede te juste ea rezolv rii. Aceast calitate permite fundamentarea tiin ific a gndirii cu scopul de a -i convinge pe al ii. Este priceperea de a folosi cuno tin ele n scopul argument rii. 7. rapiditatea g. se eviden iaz prin luarea prompt a unor decizii, hot rri f r ezitare, dar s nu se confunde cu o gndire pripit , gre it . 8. independen a g .- nseamn a avea un punct de vedere propriu, f r a te lua dup al ii n mod sugestiv. Solicit ini iativ , activism, curaj de a te opune altora i este condi ionat de experien a de via i de bog ia cuno tin elor. 9. perspicacitatea g. - capacitatea de a surprinde i n elege ceea ce scap majorit ii, minte ager , iste ime, subtilitate. Aceast ndr zneal a
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 127

gndirii este o premis pentru manifestarea spiritului critic, care este un spirit tiin ific(Kant) Exist diferite nivele de gndire critic : - nivelul la care nu se sesizeaz erorile; - nivelul cnd sesizeaz erorile, dar nu le poate corect a( gndire critic constatativ ) - aprecierea corect a situa iei i eliminarea erorilor, nv area din aceste erori; (prin gndirea critic anticipativ se poate prentmpina strecurarea erorilor). Gndirea critic se educ . n manifestarea gndirii critice sunt necesare urm toarele premise: a) existen a cuno tin elor vaste din domeniul n care se manifest gndirea critic ; b) obi nuin a de a verifica activitatea, ideile, pe baza ndoielii metodologice i de a le considera juste dup verificare; c) confruntarea procesului i a rezultatului cu scopul urm rit. Este nevoie de un nivel de dezvoltare a gndirii logice, a personalit ii. d) spiritul de observa ie i priceperea de a construi o ipotez ; gndirea critic se opune ablon ri, dogmatismului.
10. creativitatea g .- este cea mai complex calitate i are 3 aspecte: - produsul creat- produs nou, de valoare social ; - procesul activit ii creatoare- are ni te faze: - incuba ia- acumularea cuno tin elor i prelucrarea informa iilor; - iluminarea- mi-a c zut fisa - descoperirea noului produs. - persoana creatoare- cu calit ile ei psihologice necesare.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 128

Imagina ia
Proces cognitiv complex de elaborare a unor imagini i proiecte noi, pe baza combin rii i transform rii datelor experien ei ant erioare. Imagina ia face parte din categoria proceselor prin intermediul c ruia cmpul cunoa terii umane se l rge te mult, omul fiind capabil de performan a unic de a analiza unitatea ntre trecut, prezent i viitor. Imagina ia este proprie numai omului i apare pe o anumit treapt a dezvolt rii sale psihice. Astfel, gndirea, inteligen a, dirijeaz produc ia imaginativ , iar imagina ia particip la elaborarea ipotezelor i la g sirea strategiilor de rezolvare a problemelor de gndire. Imagina ia nu ar putea exista f r memorie, dar spre deosebire de memorie care are caracter reproductiv, adic e cu att mai eficient , cu ct e mai fidel fa de cele nv ate, imagina ia e mai valoroas cu ct rezultatele sale se deosebesc mai mult de ceea ce exist n experien a subiectiv sau a umanit ii. Imagina ia este dependent de nivelul limbajului. Cuvntul, ca instrument al activit ii mintale, permite evocarea selectiv a ideilor i reprezent rilor. Cuvntul pune ideile i imaginile mintale n cele mai var iate rela ii. Procesul nsu i de combinare i recombinare implic tendin ele omului, dorin ele, aspira iile, profunzimea n elegerii, tr irile profunde i tensiunea emo ional care reprezint elementul activator n ob inerea produsului imaginativ. Imagina ia func ioneaz n strns unitate cu diverse procese i nsu iri psihice ale persoanei i exprim personalitatea, originalitatea acesteia, fie n raport cu experien a individual , fie cu cea social .

Combinatorica imagina iei e att de nou , inedit , nct e considerat n continu generare de noi i noi imagini deosebite , att cantitativ, ct i calitativ. a) aglutinarea- const ntr-o nou organizare mental a unor p r i u or de identificat; (mitologia greac imaginea sirenei, cent aurului, n tehnic PC-ul, radio casetofonul) b) amplificarea i diminuarea- const n modificarea propor iilor, a dimensiunilor (crea iile literare pentru copii) c) multiplicarea sau omisiunea- const n modificarea num rului de elemente structurale (n crea iile lui Brncu i) d) diviziunea i rearanjarea- dup criterii noi de grupare sau divizarea unor func ii complexe umane (bra ul mecanic) e) substituirea i nlocuirea n tehnic , art (procedeul schematiz rii n arhitectur , grafic ) f) tipizarea- ( n literatur )
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 129

Procesul imagina iei

g) analogia- st la baza multor inova ii h) empatia- n crea ia actoriceasc .

Formele imagina iei


- sunt stabilite n func ie de prezen a sau absen a inten ionalit ii Distingem: - imagina ie involuntar -visul n timpul somnului; - reveria -imagina ia voluntar - imagina ie reproductiv , - imagina ie creatoare - visul de perspectiv .
Imagina ia involuntar Visul n timpul somnului este o nl n uire de imagini, emo ii, reflec ii care apar n starea de somn i fa de care subiectul e mai mult spec tator, neputndu-le dirija. n timpul somnului, apar imagini cu o anumit coeren , asemenea scenelor unei piese de teatru. De cele mai multe ori acestea sunt legate de dorin ele, a tept rile omului, care de obicei nu sunt satisf cute n stare de veghe.(Freud) Visele au i un caracter simbolic, de aceea trebuie descifrate, ns descifrarea e legat de arta combinatoric a persoanei. Adesea n timpul visului, se petrec fenomene de reordonare i resistematizare a informa iei i n vis apar solu ion ri de probleme chiar. Mul i inventatori au g sit solu ia cnd s-au trezit, dovedind c n timpul visului exist prelucrarea informa iilor, la nivelul subcon tientului. Reveria- const n derularea, n plan mintal, a unui ir de imagini, idei, propulsate de dorin e i a tept ri. Omul aflndu-se ntr-o stare de relaxare, i las gndurile s vagabondeze, s evolueze ntr -o direc ie fantastic . Persoana le urm re te pasiv i din cnd n cnd, intervine cu o u oar dirijare, dar tot n direc ia dorin elor. Este un fel de satisfacere fictiv a dorin elor, dar aceasta reduce tensiunea psihic intern generat de dorin ele nc nerealizate. Reveria prelungit e nefavorabil dezvolt rii personalit ii, pentru c poate anula activit ile reale, practice, eficiente. Imagina ia voluntar - este o imagina ie reproductiv , creatoare i visul de perspectiv . Imagina ia reproductiv , e construirea mintal a imagina iei unor realit i existente n prezent sau trecut, dar care nu pot fi percepute direct. De exemplu cititul unui roman i reconstituirea imaginilor ct mai aproape de real, aceasta e imagina ia reconstitutiv .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 130

Imagina ia reproductiv joac un rol important n nv area deoarece reconstituirea n imagini mintale, particip deplin n activitatea cognitiv (istorie, geografie) Imagina ia creatoare e orientat sper ceea ce e necunoscut, nerealizat. Imaginea reproductiv se bazeaz pe memorie, iar imagina ia creatoare se bazeaz pe gndirea, inteligen a omului. Produsul imagina iei creatoare e un proiect mintal, c aracterizat prin noutate, ingeniozitate, originalitate. Combinatorica sa e complex , unde are loc bog ia procedeelor i ineditul utiliz rii lor, valorificarea tuturor disponibilit ilor personalit ii i un rol special l joac motivul i atitudinile, unde se ridic probleme de autorealizare, ncrederea n propriile puteri, curiozitatea interesele autentice i n special respingerea rutinei, ndr zneala min ii de a se aventura n necunoscut. Visul de perspectiv - e o form activ i voluntar a imagina iei, e proiectarea drumului propriu de dezvoltare n acord cu posibilit ile reale ale omului. Toate aceste forme ale imagina iei se manifest n mod diferit n diferite perioade i vrste ale personalit ii. La colarii mici, imagina ia se scindeaz n 2 zone bine distincte: irealismul continu s supravie uiasc n zona lumii imaginare i a basmelor cnd totul e posibil, iar pe de alt parte se afirm tot mai mult zona realului. ncepnd cu vrsta de 7 ani are loc destr marea progresiv a confuziei, ntre lumea imaginar i lumea real . Astfel, prin intelectualizare i socializare, egocentrismul deformat se descompune progresiv. E vrsta cnd ncepe s se manifeste calitatea critic a gndirii, de i are loc nc tendin a spre fabula ie, sugestibilitate, gustul pentru mistificare i nclina ie pentru minciun incon tient , f r inten ia deliberat de a n ela. Freud sus inea c pl smuirile fanteziei joac rolul unui mecanism compensator, c activitatea f abulant constituie un mijloc l a care recurge copilul pentru a- i satisface n plan simbolic, dorin ele pe care nu le -a putut mplini n plan real. Imagina ia, la adolescen i i preadolescen i , are la baz un proces cultural adic nsu irea unui sistem de valori sociale n care se integreaz i valori culturale pe care le asimileaz . Astfel, adolescen a e definit ca o perioad de inser iune n via a social a adultului. Psihologul francez Ribot, men ioneaz c , n perioada adolescen ei , are loc declinul imagina iei datorit conflictului dintre n z uin ele himerice pe care aceasta le ese pe b ncile colii i prozaismul vie ii reale de dup coal . Cercet rile mai noi ridic problema acestor antagonisme i conflicte. Se pune problema c , societatea modern situeaz adolescentul ntr -o postur

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 131

ambigu , nu e nici copil, dar nu i se recunoa te statutul rolul, func ia. Viitorul integr rii sociale a adolescentului e agravat de caren ele preg tirii colare.

Imagina ia ca premis a nv

rii eficiente

n activitatea de nv are particip din plin imagi na ia al turi de percep ie, memorie, de celelalte procese psihice. Dar fiecare din aceste procese particip la imagina ie prin func iile cognitive i permit o imagina ie bogat prin cognitive specifice fiec rui proces. Imagina ia prin func iile cognitive asigur reconstituirea n formarea no iunilor. E procedeul de reconstituire unde au loc combin ri i recombin ri imaginative. O func ie cognitiv important a imagina iei e aceea cnd imagina ia face apel la imagini anticipatoare pentru a nlocui i pentru a dep i percep ia inaccesibil .(de exemplu - n studierea istoriei , capacitatea de orientare retrospectiv n spa iul temporar). Imagina ia intr n scen i intervine pe aceea treapt a cogni iei cnd gradul de nedeterminare(imprecizie) a situa iei e f oarte mare. Elevii vor dobndi i vor fixa informa ia diferen iat, cu ct situa ia e mai obi nuit , mai precis i mai determinat , cu att ea ofer mai pu in orizont imagina iei i invers. Toate func iile psihice, inclusiv memoria care se ine mai aproa pe de realitate i tinde s fie fidel , implic proces area, rearanjarea datelor de intrare, dar la nivelul nici uneia din ele, transform rile i combina iile nu sunt att de extinse i nu ating cote att de nalte ca n cazul imagina iei. Psihologii men ioneaz c prelucr rile imaginative se deruleaz la cald pe moment, acestea mpletindu -se strns cu tr irile atitudinile persoanei, r scolind puternic persoana, punnd -o n mi care, provocnd atitudinile acesteia, dndu-i impulsul s se exprime. Astfel, imagina ia se constituie ca o cale de acces c tre psihologia personalit ii umane. Prin imagina ie putem cunoa te personalitatea . Imagina ia este totodat o punte de leg tur ntre psihologiile individuale, pentru c datorit mecanismelor ei reu im s ne vedem pe noi ca aflndu-ne pe pozi ia semenilor no tri. Dar imagina ia permite s ne transpunem n situa ia altor persoane i s realiz m comportamentul empatic, adic s sim im i s ac ion m ca i cum am fi n locul lor. E important de a sesiza aceste multiple fa ade ale procesului imaginativ, dar e adev rat i faptul c nu ntotdeauna a sta ndelung pe terenul imaginarului e profitabil pentru persoan .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 132

Creativitatea
Termenul de creativitate are accep iuni diferite, care nu se contrazic ci se completeaz . Se simte nevoia unor termeni diferi i pentru a desemna produsul, procesul i persoana creatoare. Mai frecvent, creativitatea e considerat ca fiind un proces care duce la un anumit produs caracterizat prin originalitate, noutate i valoare sau utilitate pentru societate. ntruct un produs poate fi original, dar f r valoare, cei doi termeni ai defini iei nu pot fi separa i, originalitatea i calitatea produsului pentru a fi considerat creator. n cazul cnd accentul cade pe persoan , creativitatea se define te fie ca o caracteristic a performan ei personale, performan original i valoroas , fie ca facultate sau capacitate de a inventa (tehnic ), de a descoperi ( tiin ) sau de a crea (n art , literatur ). Progresul nu e posibil f r activitatea creatoare, teoretic sau practic a oamenilor, din acest motiv e firesc ca activitatea creat oare s fie considerat ca forma cea mai nalt a activit ii omene ti i manifestare a personalit ii. n sens mai larg, creativitatea se refer la g sirea de solu ii, idei, probleme care nu sunt noi pentru societate, dar la care s-a ajuns pe o cale independent , este cazul creativit ii manifestat de elevi, n coal . Un termen socotit ca sinonim cu creativitatea e termenul de productivitate, de exemplu n domeniul tiin ific se refer la idei, solu ii de i ele trebuie s fie contribu ii importante n domenii de activitate transformativ , n domenii tehnice, sociale, artistice. O persoan , ca s fie considerat creativ , e necesar s aib un minim de productivitate, ns pot fi persoane productive ale c ror contribu ie luat izolat s nu aib caracter creator. Sunt persoane creatoare ale c ror produse sunt cantitativ reduse, dar de un nalt nivel de creativitate. Prin creativitate se n elege adeseori factorii psihologici ai unei viitoare performan e. Creativitatea se manifest ntr-o activitate oarecare dar rareori un om e creator n mai multe domenii (Leonardo da Vinci), deoarece dispozi iile i capacit ile aceluia i om nu sunt egale ntre ele , dar i pentru c afirmarea n orice domeniu necesit o preg tir e ndelungat , condi ii social-educative favorabile, pentru c societatea impune o anumit specializare pentru fiecare profesiune. Un om poate fi creator ntr-un domeniu i conven ional n altele. Este cert c persoanele creative manifest o independen n gndire i ac iune n domeniul n care creeaz , n celelalte domenii pot manifesta conformism i motiva ie redus sau lips de interes. Rezult c , exist o creativitate de nivel superior, adic talentul, creativitate de nivel mediu i creativitate redus .

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 133

Natura i fazele actului creator


Mult vreme s-a crezut despre creativitate c e un dar divin i c ar fi rezervat unui num r redus de privilegia i, c natura procesului de crea ie nu ar fi accesibil n elegerii umane, fiind o manifestare a incon tientului.(JUNG) Exist p rerea potrivit c reia, n actul de crea ie munca nu are rol, ci numai inspira ia, intui ia sau alte procese neexplicate. Intui ia ochiul spiritual, o corect privire fugar . No iunea de intui ie e adesea atribuit oric rui mister , de aceea n psihologie se observ o tendin de a evita utilizarea acestui termen. No iunea de intui ie, din punct de vedere logic i al teoriei cunoa terii , nu constituie o cale deosebi t de cunoa tere n raport cu senza ia i gndirea. Din punct de vedere psihologic, intui ia e un proces calitativ specific , care se deosebe te de procesul de gndire logic nu numai prin rapiditatea desf ur rii lui, chiar dac din punct de vedere logic intui ia e apreciat dup rapiditatea calculului f c ut, tocmai datorit rapidit ii , procesul de gndire devine nou, intui ia ca o corect privire i orientare rapid n situa ii noi, i intui ia constituie o capacitate deosebit i o latur special . Intui ia e o activitate incon tient i involuntar , n procesul intui iei rolul cuvntului e redus, iar gndirea intuitiv se deosebe te de gndirea discursiv prin participarea, n mai mare m sur , a elementului concret i mai pu in prin rolul cuvntului. Impresia de elaborare incon tient i de apari ia brusc a procesului creator, n g sirea solu iei, e rezultatul faptului c actul de crea ie nu poate fi observat. Un proces de c utare a unei idei poate fi ntrerupt, reluat, iar ntr-un moment de odihn a min ii sau dup un timp de ntrerupere care a favorizat eliberarea noastr de un stereotip, cmpul investigat se restructureaz i se clarific . Numai aparent performan a creatoare e o apari ie brusc , o manifestare a incon tientului, f r o munc de preg tire ndelungat , persistent . Newton afirma c geniul e o lung r bdare. Ast zi, concep ia potrivit c reia, atitudinea creatoare este nn scut i c exist talente cte s-au afirmat, e dep it fiind tot mai numeroase date tiin ifice care arat rolul factorilor interni (ereditate, nsu iri dobndite) i factori externi (condi ii social-educative). Osborn arat c o persoan e fie creatoare fie necreatoare i -n aceast privin nu e nimic de f cut. E de men ionat i o alt concep ie care consider genialitatea strns nrudit cu dezechilibrul mintal ( Lombroso) E adev rat c uneori condi ia i activitatea creatorului poate sugera o apropiere ntre dezechilibru mintal i genialitate. (Studiile pe cadavre f cute de Leonardo da Vinci au fost ntmpinat e cu re inere, chiar team , n epoc .)

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 134

Creativitatea nu e un fenomen misterios, reprezint 2 laturi: -una obiectiv -una subiectiv . Sub aspect obiectiv , creativitatea se m soar prin produsul s u final. n ceea ce prive te aspectul subiectiv, aceasta e legat de produsul crea iei. n actul creator, rela ia dintre nou i cunoscut , dintre original i adaptare poate fi diferit , de unde rezult nivelul diferit al produselor de crea ie. Omul de geniu creaz epoc n domeniul s u.

Criterii pentru aprecierea creativit ii


a) performan a creatoare efectiv i produsul creativ evaluat prin eficien , noutate, utilitate, originalitate; b) procesul creativ- se au n vedere demersurile de ordin psihologic care duc la apari ia noului; c) persoana creatoare - se au n vedere nsu irile de personalitate, atitudini, aptitudini speciale i generale care au fost determinate ca fiind caracteristice pentru personalitate, de nalt creativitate. d) poten ialul creativ - se refer la disponibilit ile creative ale persoanei (gndirea divergent , liber , ndr zneala de a se opune i de a merge la risc). Considernd creativitatea ca o form specific de activitate , n care factorii motiva ionali, dinamogeni i factorii opera ionali cognitivi, precum i factorii operativi reglatori ai creativit ii, scopurile, atitudinile au un rol deosebit pentru producerea unor lucr ri originale .

Freud aduce o contribu ie la elucidarea acestor aspecte, el arat c logica incon tientului e logic mult mai apropiat de experien a personal , dect logica ra ional , care plaseaz individul n sfera culturii universale, acumulate conducndu-l spre comportamente stereotipe i repetitive. Freud subliniaz c , fenomenul crea iei necesit o alternare ntre st rile de maxim concentrare, predominant con tiente i st rile de relaxare, n care controlul con tient e mult diminuat. Tocmai datorit suspend rii cenzurii logice, con tiente e posibil rearanjarea i combinarea n cele mai diferite forme ale datelor stocate n subcon tient, ce se realizeaz n momente de vi s sau anterioare trezirii din somn. Psihologii americani subliniaz rolul rezolv rii problemelor n antrenarea creativit ii, ac iunea de restructurare a p r ilor situative i g sirea func iilor cerute de problem . Obstacolul n calea rezolv rii problemei se datoreaz fixit ii func ionale. Comportamentul de rezolvare creativ se caracterizeaz prin perseveren , interes, receptivitate pentru nou, sesizarea i formularea problemelor noi.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 135

Dar fenomenul crea iei e mai complex dect simpla rezolvare de probl eme, lucru care rezult din fazele actului creativ, faze care cuprind att opera ii i mecanisme cognitiv-logice ct i procedee de un grad mai nalt de spontaneitate, libertate i tehnici de imaginare.

Fazele actului creator:


1. prepara ia - presupune o prepara ie con tient , de lung durat i const n identificarea corect a problemei , analiza a ceea ce s-a realizat pentru formularea ipotezei. Preparare general - adunarea unor informa ii, cuno tin e -special - axat doar pe probleme speciale. 2. incuba ia- const n aranjarea i rearanjarea materialului acumulat, un rol important avndu-l experien a personal a subiectului i incon tietului precon tientului. 3. iluminarea- constituie momentul cheie, momentul de apari ie a ideilor solu iilor, ideea creatoare apare brusc, materialul pare s se organizeze de la sine, iar ceea ce p rea obscen devine clar. 4. revizuirea/verificarea - stadiul final al creativit ii, n care materialul furnizat de inspira ie e finisat. n urma acestor prelucr ri se manifest stilul creativ care e: perceptiv (pictori, muzicieni) i cognitiv. Particularit ile stilului perceptiv cognitiv sunt : acceptarea informa iilor conflictuale, independen a de judecat , nonconformism intelectual, folosirea unor informa ii ct mai complexe, me tode variate utilizate. n aceste faze, personalitatea creatoare se manifest prin atitudini creative: curajul n abordarea problemelor, fond emo ional bogat, divergen a preocup rilor, nivelul de aspira ii, tendin a de informare ampl , preferin pentru idei, teme care solicit gndirea abstract , stabilitatea i maturitatea emo ional , tendin a de autoafirmare, spontaneitate, sim ul umorului.

Nivelele creativit ii (C.W.Taylor- Creativity: Progres and potential


(1964), New Yoek, Mc Graw Hill) Taylor a stabilit 5 nivele de creativitate:
1. nivelul creativit ii expresive- se refer la modul de a fi, de a se comporta al persoanei, adic la poten ialul creativ, nelundu -se n considera ie noutatea i valoarea produselor activit ii creatoarea. Sunt apreciate anumite caracteristici creative de procese psihice, acele componente implicate n procesul creativ (de exemplu, exprimarea verbal i reac iile comportamentale cum sunt spontaneitatea, libertatea de gndire, gradul de modificare i adaptabilitatea).

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 136

2. nivelul creativit ii productive se refer la valorificarea i obiectivarea disponibilit ilor intelectuale i creative n elaborarea unui produs care poate s nu prezinte un grad de noutate n plan social, ci doar n plan subiectiv. 3. nivelul creativit ii inventive-se refer la descoperirea unor nsu iri noi ale obiectelor sau fenomenelor, la stabilirea unor rela ii noi dintre obiecte i fenomene, stabilirea unor procedee i c i de rezolvare ingenioas a problemelor. Noul se raporteaz doar la anumite tran sform ri, modific ri ale unor lucruri deja existente. Creativitatea e prezent , n special, la nivelul procedeelor de operare intelectual . 4. nivelul creativit ii inovatoare - prive te elaborarea unor produse noi i originale att din punct de vedere teoret ic ct i practic, aplicativ. Acest nivel presupune descoperirea unor direc ii noi de abordare a fenomenelor care solicit o mare capacitate de abstractizare i spirit sintetic. Marile descoperiri din domeniul cercet rii fundamentale sunt considerate ca realiz ri tipice pentru acest nivel. 5. nivelul creativit ii emergent - are n vedere acele realiz ri ale min ii umane care au revolu ionat tiin a , tehnica, cultura. Produsele realizate la acest nivel se refer la principii, teorii al c ror grad de noutate e generativ, deschiznd noi perspective i c i de abordare a fenomenelor.

Dar se disting multe forme de creativitate : - n func ie de con inutul specific al fiec rui domeniu de activitate: tehnic, artistic, tiin ific, social etc. - n func ie de planul cadru n care se desf oar activitatea creatoare, avem: - individual - de grup -social . Cercet rile privind creativitatea personal din cele mai variate domenii: inginerie, art , tehnic , tiin nu au dus la constatarea unor diferen e semnificative n privin a personalit ii creatoare a oamenilor care i desf oar activitatea n aceste domenii , dimpotriv s-a formulat chiar ipoteza potrivit c reia, nivelul de creativitate e cu att mai nalt cu ct o persoan se folose te de tehnici i procedee de luc ru apar innd mai multor tipuri de activitate profesionale. Totu i, pot exista diferen e cel pu in din perspectiva naturii sarcinilor i a m surii n care acestea solicit creativita tea specialistului. De exemplu, dezvoltarea creativit ii echipei (colecti vului) de cercetare, ntr-un institut, presupune cuno tin e, rela ii interpersonale , din punct de vedere al influen ei pe care le exercit acestea asupra activit ii tiin ifice, de laborator i introducerea modelelor speciale colective , de echip , n care sunt judicios
Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 137

mp r ite sarcinile, precum i crearea unei atmosfere de cooperare, pentru stimularea capacit ii de crea ie, a tuturor membrilor echipei. Totodat , se pune problema stabilirii gradului de ndemnare n a folosi practic diferite mijloace tehnice utilizate n cercetare. Trebuie avut n vedere i problema introducerii unui element special axat pe flexibilitate, improviza ie, care sunt capacit i generale de crea ie.

Tipologia comportamentelor de grup


Primul tip de comportament este orientat spre: 1.egalitarism- n care puterea e distribuit egal ntre membrii grupului. Nu are tendin e, nici spre dominare nici spre supunere. Se intereseaz de ceilal i colegi, e atent la motivele, dorin ele i tr irile lor, e pentru egalitate ntre membrii grupului, dar i percepe diferen iat n privin a competen ei profesionale. Tr s turile specifice ale acestui tip de persoan creatoare sunt: eficien a profesional , sociabilitate, consecven , stabilitate emo ional i responsabilitate social . 2. dispus spre entuziasm i sprijin emo ional - e orientat spre problemele socio-afective ale grupului. Fiecare participant are nevoie de sprijin emo ional, afec iune din partea celorlal i, de aceea manifest optimism i ncredere n rela iile interumane. Tr s turile definitorii sunt: entuziasmul, afec iunea, spontaneitatea, confiden a, sociabilitatea, nalt grad de accesibilitate. 3. solidaritate i progres colectiv - acest comportament tinde s se specializeze n comportamente de solidarizare a membrilor grupului, orientndu-i cu prec dere spre sarcinile profesionale. Acest tip de comportament e apreciat de colectiv ca fiind un specialist valoros. E centrat pe interesele i sarcinile generale ale grupului, nu tinde n mod deosebit s de in pozi ia cea mai nalt n gr up. Tr s turile dominante sunt: eficien a intelectual i profesional ridicat , nalt activism, consecven , sociabilitate i nalt grad de participare care se bazeaz pe abilitate social . 4. succes social- urm re te s dobndeasc un prestigiu social nal t i s fie ct mai cunoscut, popularizat, ncurajeaz pe al ii i i ajut s stabileasc rela ii pozitive ntre ei, s - i exprime deschis opiniile, acestea fiind rela ii de sinceritate. Manifest un grad nalt de responsabilitate social , e apreciat ca f iind valoros pentru sarcinile grupului. E receptiv la informa iile i la opiniile celor din jur.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 138

5. autosacrificiu- nclinat spre d ruirea de sine pentru realiz ri valoroase. Este puternic integrat i orientat n sarcinile profesionale. Are pregnant dezvoltat sim ul datoriei, tinde s fac cele mai mari sacrificii pentru atingerea scopurilor i valorilor profesionale. Pare neprietenos, fiind un om mai retras i izolat n grup, cu toate acestea e foarte activ n realizarea intereselor generale ale grupulu i. Tr s turile specifice sunt: activism nalt, participare social , consecven i obiectivare.
6. autocunoa tere i subiectivitate- e impersonal, inert, introspectiv. D dovad de mult perseveren i manifest preferin e pentru activit i ce presupun un efort deosebit i un volum mare de munc . i e team de a fi dezaprobat i de aceea e foarte precaut i conformist n rela iile cu ceilal i. E concentrat asupra ra ionamentului i tr irilor sale interioare. Tr s turile dominante sunt: tr iri afective puternice, autocontrolul, egocentrism i subiectivitate pronun at . 7. identificarea cu cei neprivilegia i- e pu in orientat n sarcinile profesionale dar e n eleg tor, afectuos i sensibil la ajutorul altora. Aspir spre intimitatea i compania altora. A teapt s primeasc ceea ce dore te f r s depun eforturi sus inute n realizarea acestui scop, sper s amelioreze situa ia lui i a altora prin afec iune. 8. relativism valoric- prezint un nonconven ionalism formal, necreativ, izvort din dorin a de a nu f i ca to i ceilal i. Lumea valorilor sale e inconsistent , totul fiind relativ. Dore te s fie apreciat, admirat, de i sus ine contrariul. E individualist, ns reu e te s fie bine integrat n grup. Tr s turi dominante sunt: spontaneitate, instabilitate psihic i nervoas , tendin spre criticism. 9. autoritate autocratic - tinde s domine pe ceilal i, i asum superioritate moral , iar uneori i cea profesional , fa de membrii grupului. i lipse te tactul, prin stilul s u de discu ie cu oamenii genereaz agresivitate i de aceea e foarte pu in simpatizat de grup. Tinde s se izoleze de majoritatea membrilor. Tr s turi definitorii : tendin a puternic de dominare, impulsivitate dar i activism nalt. 10. oscilant-mediu pluridirec ional- se caracterizeaz prin inconsecven oscilant . Are o neobi nuit flexibilitate i mobilitate comportamental i manifest o mare capacitate de adaptare situa ional . E lipsit de ncredere n sine, de aceea e schimb tor n opinii i sentimente. Nivelul de integrare n grup e sc zut. Ca personalitate e contradictoriu i ambiguu.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 139

Trebuie men ionat c aceast diversitate de comportamente de grup se manifest n propor ie de 90% cu prec dere spre sarcinile profesionale i interesele generale ale grupului i e apreciat drept un g rup nalt creator, iar liderul colectivului are un comportament orientat spre solidaritate i progres colectiv fiind apreciat de membrii s i, dretp un lider democratic. n cazul grupului cu creativitate mai redus , 70% din membri sunt orienta i spre interese personale, spre egalitarism, descentrarea puternic n grup, 20 % sunt orienta i spre dobndirea prestigiului social i a puterii; 10% stilul de conducere autocratic . Aceast dispozi ie a rolurilor de grup e nefavorabil creativit ii, afectnd n pri mul rnd coeziunea i cooperarea n colectiv, genernd permanente st ri conflictuale.

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 140

Sumar
1.Introducerea n psihologie 2. Ramurile psihologiei 3.Conceptele fundamentale al psihologiei 4. Metode de cercetare n psihologie 5. Principiile psihologiei 6. Personalitatea i dimensiunile ei psihologice 7. Dinamica general a personalit ii (temperamentele) 8. Aptitudinile 9. Inteligen a 10. Aten ia 11. Caracterul 12. Motiva ia 13. Afectivitatea 14. Voin a 15. Limbajul 16. Psihologia mecanismelor cognitive 17. Senza iile 18. Percep iile 19. Reprezent rile 20. Memoria 21. Gndirea 22. Imagina ia 23. Creativitatea pag. 2 pag. 5 pag. 7 pag. 9 pag. 15 pag. 17 pag. 20 pag. 25 pag. 29 pag. 31 pag. 35 pag. 39 pag. 43 pag. 52 pag. 61 pag. 70 pag. 73 pag. 93 pag. 102 pag. 110 pag. 121 pag. 130 pag. 134

Fundamentele psihologiei _____________________________________ pag. 141