Sunteți pe pagina 1din 13

Această aplicație este dezvoltată

și finanțată integral de

ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

 Acasă
 Căutare
 31/2020

31/2020 05-06-2020

anulare act administrativ Curtea de Apel BACAU

Cod ECLI    ECLI:RO:CABAC:2020:013.xxxxxx

Operator de date cu caracter personal n r. 3666 .

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BACĂU

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 31/2020

Ședința   publică de la 05 Iunie 2020

Completul compus din:


PREȘEDINTE I_____-D____ P______-B____

Grefier C_____ M_______

                                             &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Pe rol fiind judecarea cererii de suspendare a executării Ordinul ui Mini strului A_________
I______ nr. II/2059/27.11.2019 formulată de r eclamant ul T_____ C_____ în contradictoriu
cu pârât ul M_________ A_________ I______ .

Desfășurarea ședinței de judecată a fost înregistrată cu mijloace tehnice audio, conform


dispozițiilor art. 231 alin. 4 din Noul Cod de procedură civilă.

La apelul nominal făcut, la ordine, în ședință publică se prezintă: reclamant ul T_____


C_____ P___ asistat de apărător ales, av ocat B________ A_____, care depune la dosar
împuternicire avocațială și consilier juridic G____ I_____ pentru pârât ul M_________
A_________ I______, care depune la dosar delegație de reprezentare.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral asupra cauzei, după care;

Instanța constată că s-au depus la dosar de către pârât note de ședințe prin care s-a invocat
excepția necompetenței materiale a Curții de Apel Bacău în soluționarea prezentei cauze.

Consilier juridic G____ I_____ arată că își susține în continuare această excepție.

Avocat B________ A_____ consideră că această chestiune a fost deja tranșată de aceeași
instanță prin d ecizia civilă nr. 172 din 15.05.2020 prin care s-a stabilit competența materială
a Curții de Apel Bacău într-un recurs în care sentința de fond a fost casată pe acest temei. Mai
arată că la dosarul de fond care rămăsese în stare de judecată la Tribunalul N____ s-a dispus
declinarea spre competentă soluționare către Curtea de Apel Bacău. De asemenea,  a ceastă
chestiune a fost tranșată și într-un conflict negativ de competență de către Î.C.C.J.

În ceea ce privește excepția necompetenț ei material e a Curții de Apel Bacău și invocată de


pârât prin notele de ședință instanța , la acest termen de judecată , constată că în ce ea ce
privește chestiunea privind competenț a de soluționare a cauzei , aceasta a fost tranșată în mod
definitiv prin decizia civilă nr. 172/2020 a Curții de Apel Bacău care , soluționând recursul
promovat împotriva sentinței civile 166/18.03.2020 , a stabilit în mod definitiv că în prezenta
cauză competența privind soluționar ea cererii , a vând ca obiect suspendare act administrativ
Ordin II/2059/27.11.2019 , aparține Curții de Apel Bacău ca instanță de fond.

La acest termen de judecată Curtea de Apel Bacău , ca instanță de fond , este investită cu
soluționarea cererii de suspend are a actului administrativ unilateral , respectiv Ordinul nr.
II/2059/27.11.2019.

Avocat B________ A_____ solicită , la acest termen , proba cu înscrisuri .


Instanța admite proba cu înscrisuri și pune în vedere reprezentantului pârâtului să precizeze
dacă are înscrisuri de depus la dosar.

Consilier juridic G____ I_____ arată că nu solicită proba cu înscrisuri .

Avocat B________ A_____ depune la dosar : Ordinul M.A.I. nr. II/2059/2019 ; un răspuns
emis de către I. J .P. N____ la o adresă formulată de recl amant p rin care se arată că în
perioada 10.11. xxxxxxxxxxxxxxx19 reclamantul a funcționat ca inspector șef de poliție ;
adeverințele pentru concediile medicale pe perioada de 0 5- 09 noiembrie 2019 și
27.11.xxxxxxxxxxxxx19; înscrisuri din care rezultă venituri le realizate de reclamant; o
declarație de avere conform căreia că reclamantul are contracte de credite bancare pe care
trebuie să le achite ; practică judiciară , respectiv o decizie a Curții de Apel A___ I____ într-o
speță similară cu cea din prezenta cauză ; articole din presă. De asemenea, depune la dosar o
chitanță în sumă de 1000 lei reprezentând onorariu avocat.  Arată că toate aceste înscrisuri au
fost înmânate reprezentantului pârâtului.

Instanța constată că la dosarul de fond se află acest ordin î n copie , însă , nu se distinge
mențiunea dacă reclamantul a luat la cunoștință de acest ordin.

Reclamantul T_____ P___ C_____ arată că este mențiunea că a luat cunoștință de emiterea
acestui ordin la data de 10.02.2020 , la momentul când s-a întors din con cediul medical.

Consilier juridic G____ I_____ arată că i-au fost înmânate î nscrisurile depuse la termenul de
astăzi de reprezentantul reclamantului și nu solicită termen pentru studierea acestora.

  Nemaifiind alte cereri de formulat instanța acordă cuvântul părților cu privire la cererea de
suspendare.

Avocat B________ A_____ solicită admiterea cererii de suspendare a Ordinului Ministrului


A_________ I______ nr. II/2059/2019 considerând că acest ordin prezintă elemente de vădită
nelegalitate care nu presupun o analiză de fond detaliată a ca z ului pentru a pronunța o soluție
de suspendare. În continuare, face referire la structura , conținutul în sine a acestui ordin care
nu este motivat în fapt și în drept. Nu se cunoaște motivul pentru care nu i s-a prelungit
reclamantului dreptul de a avea acces la informații clasificate . Consideră că era necesar ca în
conținutul acestui ordin să se indice articol ul de lege pentru care se impune a se lua măsura
ne prelungirii acestui drept de acces la informații clasificate secrete de stat . În acest sens ,
consideră că trebuia să se facă referire la art. 16 0 din Hotărârea nr. 585/2002 care definește
care sunt elemente de incompatibilitate care ar trebui să atragă neprelungirea unei astfel de
autorizări pentru a avea acces la aceste informații clasificate. Solicită a se observa că în
preambulul acestui ordin se face o trimite ambiguă doar la prevederile art. 27 din Legea nr.
360/2002 privind la Statutul polițistului care se referă la punerea la dispoziție. Apreciază că o
indicare corectă nu aducea niciun prejudiciu devoalării secretului  raportului direcției de
protecție internă, ci permitea o minimă posibilitate de cenzură a instanței judecătorești și
implicit o minimă apărare pe care putea să și-o facă reclamant ul.

Aceeași chestiune o invocă și în ce privește motivarea în fapt pentru că art. 160 din H.G. nr.
585/2002 prevede 9 cazuri în care unui polițist nu i se poate prelungi dreptul de acces la
informații publice. Referirea la una din liter e le de la a ) la i ) indicate nu ar fi adus niciun
prejud i ciu devoalării secretului pentru că sunt formulări generice. Față de această chestiune
solicită a se obse r va că acest ordin încalcă un principiu fundamental al actului administrativ,
principiu prin care se cere moti varea acestuia în fapt și în drept , lucru care nu există. Arată
că prin sentința pe care a depus-o la dosar, Curtea de Apel A___ I____ , care a admi s cererea
formulată de petent, face trimitere la art. 17 din Codul bunei administrații adoptat prin
recomanda rea Consiliului de m iniștr i i al Comitetului de miniștri din statele membre a le
Consiliului Europei care prevede necesitatea motivării într-o manieră corespunzătoare a
actelor administrative , mai ales când aceste aduc atingere drepturilor individuale. În afara
unei lipse totale de motivare în fapt și în drept, solicită a se observa că un alt principiu care
este încălcat de acest ordin este necomunicarea unui act administrativ individual înainte ca
acesta să-și producă efectele. Arată că a cest ordin a fost co municat reclamantului la data de
10.02.2020 în condițiile în care acest ordin a început să-și producă efectele din 05.11.2019.

O altă chestiune pe care o invoc ă este cea privind retroactivitatea actului administrativ
atacat . Apărătorul reclamantului a rată că p ârâtul se apără prin invocarea art. 19 alin. 1 lit. b
din Ordinul M.A.I. nr. 140/2016 care prevede că punerea la dispoziție se constată la data luării
la cun o ștință a situațiilor care au determinat-o și operează cu data : a) constatării
imposibilității îndeplinirii atribuțiilor funcției deținute, în situația prevăzută la art. 27 21 al. 1
lit. c din Legea nr. 360/2002. Consideră că acest articol nu a fost aplicat corespunzător
deoarece din succesiunea adreselor aflate la dosar între instituțiile care au participat la ace a st
ă situație de conflict administrativ rezultă că I.G.P.R. a informat m_________ cu privire la
situația invită de neprelungire de către ORNIS a accesului la informații d e pe data de
5.11.2019 prin adresa 3347 6 0 / S2 /GS din 5.11.2019. Arată că luarea la c unoștință s-a
produs prin această adresă și se operează cu data constatării imposibilității îndeplinirii
atribuțiilor funcției deținute în situațiile prevăzute la art. 27. Aplicându-se această normă cu
caracter constatator consideră că acest ordin nu are caracter constatator , atâta timp cât este
generator de efect juridic esențial constând în încetarea funcției de comisar șef al I.P.J. N____
a reclamantului și punerea sa la dispoziție. Dispozițiile a rt. 27 prevăd că modificarea raportu
lui de muncă nu se poate produce în perioada incapacității temporare de muncă. În aceste
condiții cele două texte, respectiv art. 19 lit. b din Ordinul M.A.I. 140/2016 coroborat cu
Statutul polițistului care are caracter de normă specială trebuia ca acest ordin să-și producă
efecte din prima zi în care înceta această interdicție legală de incapacitate temporară de
muncă, lucru pe care m_________ nu l-a făcut.

O altă chestiune este faptul că m_________ are calitate de angajator și trebuia să producă o
dovadă din care să rezulte că reclamantul face obiectul unei cercetări penale, disciplinare, că a
fost sancționat contravențional , însă, nu există o astfel de probă la dosar. Solicită a se observa
că reclamantul a depus solicitarea de reînnoire a autorizației în luna decembrie 2018 , această
cerere nu a fost lucrată timp de 5 luni, în luna iunie i-a încetat valabilitatea și prima măsură s -
a luat în luna noiembrie 2019. Prin raportare la motivarea sentinț ei casat e a tribunalului care
spune că în situația repunerii în funcție a reclamantului acesta nu își poate exercita atribuțiile ,
arată că reclamantul poate fi reevaluat sub aspectul dreptului de a accesa informații cu
caracter strict secret conform legii.

Referitor la existența prejudiciului , avocat B________ arată că un argument esențial este


faptul că în luna noiembrie a anului curent , raporturile de muncă între minister și acesta
încetează cu totul, întrucât legea permite doar două puneri la dispoziție a câte 6 luni, iar
reclamantul deja este sub incidența celei de-a doua puneri la dispoziție care se expiră la data
de 4.11.2020. Legat de prejudiciul strict material arată că a depus la dosar documente e
manate de la I.P.J. N____, la solicitarea reclamantului , din care rezultă că diferența sa l a r
ială între luna iunie 2019 și până în prezent este de 4.000 lei în condițiile în care reclamantul
trebuie să meargă la operație cu fiica sa , fiind depuse în acest sens documente medicale la
dosar. Mai arată că reclamantul a primit tot timpul calificativul foarte bine la orice control și a
fost medaliat de P___________ României cu o distincție specială a Statului Român pentru
onoare și demnitate . În M.A.I. și toate structurile subordonate acestui minister nu există nicio
o funcție posibilă a fi ocup ată de reclamant în viitor în lips a acest e i autorizații, nicio funcție
alternativă , de executant, pentru că fără această autorizare nu mai poate fi angajat al
Ministerului A_________ de I______.

Mai arată că, u rmărind considerentele Curții de Ape l A___ I____ a constatat că i nstanța a
admis cererea de suspendare inclusiv pentru faptul că în cuprinsul ordinului atacat nu se
indică denumirea autorităților competente să acorde autorizația necesară exercitării funcției,
nu se indică nici autorizația c are nu a fost prelungită și lipsa motivării despre care a făcut
vorbire. În concluzie, solicită admiterea cererii de suspendare, cu cheltuieli de judecată.
Totodată, solicită a se da cuvântul și reclamantului , prezent în instanță la acest termen ,
pentru a pune concluzii cu privire la prejudiciul suferit de acesta. 

Reclamantul T_____ C_____ P___ în ce ea ce privește motivarea , așa cum a arătat și


apărătorul acestuia, susține că au trecut 5 luni de la data expirării celei de a doua împuterniciri
și nu cunoaște nici la acest moment ceea ce i se reproșează. Arată că de la începutul anului
201 8 pe raza județului N____ au avut loc câteva evenimente deosebite care ulterior și-au pus
amprenta asupra activității acestuia, respectiv arestarea și deținerea președintelui Consiliului
Județean. Ulterior, î n presa locală a apărut o campanie de denigr a r e asupra acestuia și a
familiei sale, care nu a avut de fapt nicio finalitate. Începând cu luna iunie 2018 , printr-o
adresă de comunicare a Corpul ui de control al Ministrul ui A_________ I______ i se aduce
la cunoștință faptul că urmează controale la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție N____.
Reclamantul p recizează că până la sfârșitul anului 2018 au fost mai multe controale atât din
partea I.G.P.R., cât și din partea Corpului de control pe toate liniile de muncă , în dosarul de
fond a făcut aceste precizări. La sfârșitul anului 2018 , conform H.G. nr. 585/2002 , a depus
prin serviciul de informații din cadrul Inspectoratului de Poliție cele două anexe 15 și 16 ale
hotărâ rii de guvern , anexe care obligatoriu trebuie completate pentru prelungirea autorizației
de acces la informații clasificate. În conținutul hotărârii de guvern se stipulează faptul că
atunci când sunt lucru ri interpretabile se va realiza un interviu de cunoaștere. Arată că a
parcurs și acest interviu de cunoaștere la nivel central cu Direcția de protecție internă în cursul
anului 2018, în luna iunie , înainte cu o săptămână de a-i expira această autorizație. La
momentul respectiv a întrebat evaluatorul dacă s unt probleme , răspunzându-i-se negativ. De
asemenea, a fost sfătuit să _____________________ odihnă având în vedere deficitul de
personal care ducea la imposibilitatea eliber ării autorizație i . Arată că a intrat în concediu de
odihnă 3 săptămâni , după care a revenit la serviciu și de pe poziția pe care o avea a luat
legătură cu Direcția de protecție internă, a aflat că lucrătorul se află în concediu de od i h nă ,
respectiv o ______________ de motive , însă, niciun a dintre persoanele pe care acesta le-a
abordat a tât din cadrul serviciului , cât și din cadrul Direcției de p rotecție intern ă nu i-a
comunicat că ar fi vreo problemă cu prelungirea autorizației , ci doar că a fost în
imposibilitate de a elibera această autorizație. În luna noiembrie 2019 i s-a adus la cunoștință
că nu mai îndeplinește una din sarcinile prevăzute în fișa postului.

Cu privire la retroactivitatea ordinului care a fost emis la data de 27.11.2019 arată că în luna
noiembrie 2019 a avut o activitate intensă , atât timp cât a avut funcția de inspector șef la
I.J.P. N____ , deoarece a fost și perioada de alegeri prezidențiale și în cadrul M.A.I. se
întocmesc planuri de măsuri cu sarcini și responsabilități exacte care sunt transmis e
inspectorul șef de poliție, titularului de funcție. La dosar există o adresă din partea serviciu l
ui cabinet al I.J.P. din care rezultă clar că în perioad a supusă acestei analize a ordinului
începând cu 5 .11.2019 și până la 27 .11.2019 acesta și-a desfășurat activitatea în cadrul I.J.P.
N____ în calitate de inspector șef. A tât pentru data de 10.11. 2019 , cât și pentru data de
24.11. 2019 , zilele în care au avut loc cele două scrutin e de alegeri arată că a avut dispoziție
nominală emis ă de același autorități centrale . În toată această perioadă de retroactivitate a
avut o ________ responsabilități, respectiv : ședințe de personal care au creat noi raporturi de
muncă cu diverși colegi avansați la alte instituții , o ________ înscrisuri care produc efecte
juridice și a semnat pentru legalitate dosare penale. Având în vedere că din da ta de
05.11.2019 nu a mai avut ace a stă funcție consideră că toate actele pe care le-a emis , potrivit
dispozițiilor legale, sunt nule.

În ce privește prejudic i ul, arată că conform adres ei emise din partea serviciu lui finan c iar ,
care face o sim u lar e a drepturilor bănești cuvenite cu autorizație ORNIS S și fără autorizare
ORNIS S , rezultă că pierderea salarială nu reprezentă doar 12%, întrucât în luna iu nie 2019
avea un salariu de 9.000 lei, ultimele două luni avea maxim 5.000 lei, deci o pierdere lunară
de 4. 000 lei. Reclamantul învederează și situația familială , sens în care arată că este
principalul întreținător al familiei , soția sa este psiholog și au împreună trei copiii minori, din
care unul dintre aceștia cu probleme mari de sănătate , ce au necesitat deplasări în străinătate
și urmează a efectua o operație destul de costisitoare. Arată că este absolvent al Academiei de
Poliție promoția 1996 , are 24 de ani de activitate și dacă lucrurile merg pe calea judecății pe
fond se afla în po s tura ca peste 5 luni d e zile, cu toate calificativele deosebite pe care le-a
avut, diplomele , distincțiile și evaluările de foarte bine date de organele centrale, ar trebui să
plece din minister fără să știe de fapt motivul. Având în vedere cazurile de incompatibilitate
prevăzu te de art. 1 60 arată că nu are nicio sancțiune contravențională și consideră că nu s e
regăs ește în niciunul din cazurile prezentate la acest articol. 

Apreciază că cel mai important prejudiciu pe care îl are este cel de im a gine , deoarece din
anul 2012 de când ocupă această funcție și-a desfășurat activi t ate în cadrul I.J.P. Nea mț ca
inspector șef , iar toate evenimentele care au avut loc în această perioadă în județul N____ a
știut să le gestioneze foarte bine astfel încât în prezent situația este liniștită. Totodată, a
preciază respectul colegilor acestuia de activitate. Articolele din presă cu privire la persoana
acestuia au fost de multe ori pozitive și s-a prezentat o imagine foarte bună a reclamantului și
a instituției, foarte puține articole au fost de denigrare la persoana acestuia și a familiei lui
pentru care se judecă.

Consilier juridic G____ I_____ solicită respingerea cererii de suspendare pentru motivele
arătate în întâmpinare.

S-au declarat dezbaterile închise, cauza rămânând în pronunțare.

CURTEA

- deliberând -

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului N____ sub nr. XXXXXXXXXXXXX, disjunsă
din dosarul numărul XXXXXXXXXXXX, reclamantul T_____ C_____ P___ a solicitat
suspendarea efectelor actului administrativ unilateral Ordinul nr. 11/2059/27.11.2019 emis de
M_________ A_________ I______, până la pronunțarea instanței de fond.

În motivarea cererii de suspendare, reclamantul a arătat că prin ordin u l contestat s - a dispus


eliberarea sa din funcția de inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului N____,
funcție pe care o ocupa din 20.04.2012, întrucât nu i s - a acordat autorizația la informații
clasificate. Ca motive de nelegalitate a ordinului a invocat faptul că acesta a fost emis
retroactiv, producând efecte din data de 05.11.2019, deși este emis în 27.11.2019, precum și
faptul că a fost emis în perioada în care se afla în concediu medical. Reclamantul susține că a
tât la data emiterii ordin ului (27.11.2019) , cât și la data de 05.11.2019, se afla în concediu
medical, conform adeverințelor pentru concediu medical nr. 901/27.11.2019, respectiv
840/05.11.2019. În perioada 09–27.11.2019 a fost la serviciu ș i a desfășurat, zilnic, activități
specifice funcției de inspector șef până la data de 27.11.2019 și nu i - a fost adus la cunoștință
actul administrative de eliberare din funcție. La data de 27.11.2019 datorită problemelor de
sănătate, a intrat din nou în concediu medical până la data de 10.01.2020.

Reclamantul mai învederează că î n perioada 09.11–27.11.2019 a emis dispoziții (prin


rezoluție) cu caracter obligatoriu pentru salariații IPJ N____ care au produs efectele sau
continuă și în prezent să își produce efectele. Mai mult decât atât, Inspectoratul General al
Politiei Române a emis cel puțin două dispoziții prin care, în calitate de inspector șef al I.P.J.
N____, a desfășurat activități suplimentare în zilele de 10.11.2019 și 24.11.2019 cu ocazia
primului și celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. În condițiile în care
actul administrativ contestat își produce efectele, înseamnă ca toate dispozițiile emise în
această perioadă ar trebui anulate.

Reclamantul susține că pe toată perioada activității de polițist a deținut autorizații de acces la


informații secrete de stat, nivelul strict secret, ultima fiind valabilă până la data de 27.07.2019.
Anterior expirării, prin Structura de Securitate a I.P.J. N____, la data de 05.12.2018 a solicitat
S.J.P.I. N____, în vederea completării, anexele 15 și 16 la H.G. 585/2002, iar la data de
26.02.2019 (înainte cu 5 luni de expirare), acestea au fost înaintate (completate si semnate
către S.J.P.I. N____, structură subordonată M.A.I. și specializată pentru a desfășura
activitățile de verificare specifice în vederea revalidării accesului la informații clasificate
secrete de stat) nivelul strict secret.

Reclamantul invocă art. 148 alin. 2 lit. b din H.G. 585/2002 în conformitate cu care perioada
de efectuare a verificărilor este de 60 zile lucrătoare. Pe data de 24.05.2019, după expirarea
termenului de 60 de zile, D.G.P.I., instituție aflată in subordinea MAI, i - a înaintat o
comunicare, prin care i s a adus la cunoștință că pentru a duce la îndeplinire solicitarea de
revalidare a accesului, se impune realizarea unui interviu de securitate. Deoarece în acea
perioadă era în concediu medical, Structura de Securitate a comunicat D.G.P.I acest lucru și a
convenit cu această structură, să desfășoare interviul de securitate la o dată ce va fi stabilită de
comun acord, după revenirea din concediu medical. Interviul ce a avut loc în data de
24.07.2019 a fost înregistrat audio și a constat în întrebări teoretice din legislația în domeniu;
cunoaștere socio - profesională, precum și verificarea corectei completări a anexelor 15 și 16.
Arată că nu a ascuns în mod in deliberat informații cu relevanță în planul siguranței naționale
și nu a mințit în completarea formularelor tip, eventualele neconcordanțe fiind clarificate în
timpul interviului cu ofițerii desemnați din cadrul D.G.P.I.

Reclamantul m enționează că profilul său moral și profesional este conturat și de diplome de


excelență și apreciere din partea instituțiilor colaboratoare, de distincția primită în anul 2004,
aceea de polițistul anului și Polițist de onoare, precum și de decorarea cu Ordinul
„BĂRBĂȚIE ȘI CREDINȚĂ” în grad de cavaler, de către P___________ României, prin
Decretul nr. 10/12.01.2016, pentru „rezultatele remarcabile obținute în activitatea profesională
și înaltul profesionalism dovedit în îndeplinirea misiunilor încredințate.” Pe parcursul cât și a
exercitat atribuțiile de șef al I.PJ. N____ a gestionat cu operativitate și profesionalism
evenimentele ce au avut loc pe raza de competență, astfel încât acestea să nu conducă la crize
mediatice care să afecteze în mod negativ imaginea Poliției Române.

Reclamantul apreciază că din vina exclusivă a pârâtei, manifestat prin excesul de putere
constând în refuzul a formula un răspuns pozitiv sau negativ cu privire la revalidarea
accesului la informații secrete de stat, in termenul legal, și a desfășurat activitatea de inspector
sef fără a deține autorizată de acces la informații clasificate. Această atitudine abuzivă i - a
provocat și prejudicii de ordin material în sensul că, începând cu data de 27.07.2019, i au fost
diminuate drepturile salariale cu un procent de 12%, acesta fiind un spor care se acordă
polițiștilor ce au acces la informații clasificate secrete de stat.

Cererea de suspendare nu a fost motivată în drept .

Pârât ul M_________ A_________ I______, emitentul actului contestat, a formulat


întâmpinare, solicitând respingerea cererii de suspendare, ca neîntemeiată, arătând că în cauză
nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

În fapt, criticile de nelegalitate aduse de către reclamant constau în faptul că actul


administrativ a fost emis în perioada în care acesta s a aflat în concediu medical, precum și că
ar fi fost emis cu caracter retroactiv.

Pârâtul a rată că Ordinul MAI nr. 11/2059/27.11.2019 este un act administrativ de constatare a
unei situații determinate de dispozițiile art. 272 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul polițistului, care prevăd că polițistul este eliberat din funcție și pus la dispoziție, în
vederea numirii într - o funcție, în următoarele situații: (. ..) d) când nu sunt acordate sau sunt
retrase de către autoritățile competente avizele, autorizațiile sau atestările necesare exercitării
funcției. E miterea actului administrativ a fost obligatorie, eliberarea din funcție fiind realizată
prin efectul legii, întrucât reclamantul nu mai îndeplinea una dintre condițiile legale prevăzute
în fișa postului, pentru a ocupa funcția de inspector - șef al IPJ N____ . C ontrar susținerilor
reclamantului, actul administrativ nu a fost emis cu caracter retroactiv, fiind aplicate
dispozițiile art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 360/2020, potrivit cărora: (1) punerea la
dispoziție se constată cu data luării la cunoștință a situațiilor care au determinat o și operează
cu data: (. ..) b) luării la cunoștință de către șeful unității despre intervenirea uneia dintre
situațiile prevăzute la art. 2721 alin. (1) lit. d) și alin. (2) din Legea nr. 360/2002 (. ..).

Pârât ul arată că, ținând cont de faptul că analiza legalității unui act administrativ se realizează
prin raportare la temeiul legal în baza căruia acest act a fost emis, față de dispozițiile legale
mai sus arătate, rezultă că eliberarea din funcție și punerea la dispoziție a reclamantului s a
produs de drept, prin efectul legii, fiind obligatoriu pentru Ministerului A_________ I______
să emită actul contestat.

Cu privire la a doua condiție, arată că reclamantul nu a adus nici un motiv în susținerea


cererii, care să demonstreze caracterul iminent al așa zisei pagube, susținând numai că
„începând cu data de 27.07.2019 mi au fost diminuate drepturile salariale cu un procent de
12% acesta fiind un spor care se acordă polițiștilor ce au acces la informații clasificate secret
de stat”. Pârâtul susține că î n sensul art. 2 lit. ș) din Legea nr. 554/2004, a ceastă diminuare
nu constituie pagubă iminentă deoarece reclamantul nu este lipsit cu totul de venituri, fiind
pus la dispoziția unității acesta beneficiază de un salariu, prejudiciul fiind reprezentat de
diferențe de drepturi salariale, care pot fi solicitate sub formă de despăgubiri . Mai mult decât
atât, aceasta diminuare nu este o consecință a emiterii Ordinului MAI nr. 11/2059/27.11.2019,
ci a faptului că reclamantul nu mai deține autorizația de acces la informații clasificate secrete
de stat. C hiar dacă s - ar dispune suspendarea actului administrativ, reclamantul nu poate
beneficia de drepturile salariale reclamate, întrucât, în continuare, nu deține autorizație de
acces la informații clasificate, condiție care îi asigura plata sporului de 12%.

Prin sentința civilă nr. 166/2020, Tribunalul N____ a respins cererea de suspendare a
executării Ordinului nr. 11/2019 ca nefondată.

Prin Decizia nr. 172/2020 , Curtea de apel Bacău a admis recursul promovat de către
reclamant împotriva sentinț ei civil e nr. 166/2020 , a casat hotărârea, a admis excepția
necompetenței materiale a Tribunalului N____ și a trimis cauza spre competentă soluționare
Curții de apel Bacău-Secția a II-a civilă de contencio s administrativ și fiscal .

Cauza a fost înregistrată pentru judecata pe fond a cererii de suspendare sub nr.
XXXXXXXXXXXXX.

Curtea de Apel analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Prin cererea de chemare în judecat ă înregistrată pe rolul Tribunalului N____ sub nr.
XXXXXXXXXXXX , reclamantul T_____ C_____ a solicit at instanței anularea actului
administrativ Ordinul II/2059/27.11.2019 emis de către pârâtul M_________ A_________
I______ , suspendarea executării actului până la pronunțarea instanței de fond, obligarea
pârâților la plata drepturilor salariale aferente, a daunelor morale și a cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a cererii de suspendare , reclamant ul a dezvoltat argumente comune


capătului de cerere vizând anularea actului administrativ . Cu toate acestea, î n conformitate
cu prevederile art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 rap. la art. 14 din
Legea nr. 554/2004, controlul judecătoresc va fi limitat la motivele invocate de către
reclamant care nu presupun cercetarea pe fond a legalității emiterii actului administrativ
contestat, respectiv analiza Curții de Apel va avea în vedere exclusiv împrejurările învederate
de către reclamant, legate de starea de fapt și de drept, care sunt de natură să creeze o îndoială
serioasă în privința legalității actului administrativ .

Actul administrativ a cărui suspendare a executării se solicită , este reprezentat de Ordinul M


inistrului A_________ I______ nr. II /2059/27.11.2019 prin care se constată cu data de
5.11.2019 eliberarea din funcția de șef al Inspectoratului de Poliție Județean a comisarului șef
de poliție T_____ V_____ C_____ - P___ din Poliția Română- Inspectoratul de Poliție
Județean N____  și punerea la dispoziția Inspectoratului de Poliție Județean N ea m ț pe o
perioadă de 6 luni. Pe perioada punerii la dispoziție, polițistul va îndeplini sarcinile și
atribuțiile stabilite în scris de șeful unități, drepturile salariale ce compun salariul lunar de care
va beneficia polițistul pe perioada punerii la dispoziție vor fi stabilite ulterior, potrivit
competențelor.

În preambulul Ordinul ui a fost indicat temeiul în drept al măsurii dispuse prin enumerarea
următoarelor dispoziții legale: art. 27 1 alin. 1 lit.g), art. 27 5 , art. 27 21 alin. 1 lit. d) și alin. 4,
art. 27 22 lit. a) și art. 27 23 alin . 1 și 3 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Ordinul
ministrului a_________ i______ nr.140/2016. Din mențiunile existente în cuprinsul ordinului
contestat rezultă împrejurarea că emiterea sa a avut la bază Nota Raport nr. S/xxxxxx/S2/GS
din 5.11.2019, propunerea inspectorului general al Poliției Române formulată prin fișa de
personal nr. S/xxxxxx din 5.11.2019, Fișa postului nr. 6231 din 3.12.2018, precum și adresa
Inspectoratului General al Poliției Române nr. xxxxxx/S2/GS/5.11.2019 .

În ceea ce privește motivarea actului administrativ, Curtea de Apel reține că, de principiu, s
copul motivării actului administrativ este acela de a asigura dreptul la apărare al persoanei
vizate prin măsura dispusă și de respectare a principiului transparenței, fiind o garanție
împotriva excesului de putere. Potrivit jurisprudențe i constante a Curții de Justiție a Uniunii
Europene (care poate fi valorificată în prezenta cauză din prisma principiilor pe care le
statuează cu privire la obligația motivării unui act administrativ), deși motivarea unui act al
Uniunii, impusă de articolul 296 al doilea paragraf TFUE, trebuie să menționeze în mod clar
și neechivoc raționamentul autorului actului în cauză, astfel încât să dea posibilitatea
persoanelor interesate să ia cunoștință de justificarea măsurii luate, iar Curții să își exercite
controlul, nu este totuși obligatoriu ca motivarea să specifice toate elementele de drept sau de
fapt pertinente (Hotărârea din 19 noiembrie 2013, Comisia/Consiliul, C - 63/12, punctul 98 și
Hotărârea din 16 iunie 2015, Gauweileer și alții, C - 62/14, punctul 70). Respectarea obligației
de motivare trebuie să fie apreciată, pe de altă parte, nu numai prin prisma modului de
redactare a actului, ci și în raport cu contextul său, precum și cu ansamblul normelor juridice
care reglementează materia respectivă. În special, un act este suficient motivat atunci când
intervine într-un context cunoscut de instituția în cauză, care îi permite acesteia să înțeleagă
semnificația măsurii luate ( C-63/12, punctul 99).

În lumina acestor considerații jurisprudențiale, cercetând în ansamblu contextul factual și al


normelor de drept aplicabile, Curtea de Apel apreciază că cererea de suspendare a executării
Ordinului nr. II/2059/27.11.2019 este întemeiată pentru considerentele ce succed.

Conform dispozițiilor normative invocate în cuprinsul ordinului contestat, raportul de serviciu


al polițistului se poate modifica prin punere la dispoziție (art. 27^1 alin. 1 lit. g) din Legea nr.
360/2002), m odificarea raportului de serviciu al polițistului se dispun e sau, după caz, se
constată prin act administrativ emis potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane
(art. 27^5 din Legea nr. 360/2002 ), p olițistul fiind eliberat din funcție și pus la dispoziție, în
vederea numirii într-o funcție prin aplicarea prevederilor art. 27^31, când nu sunt acordate sau
când sunt retrase de către autoritățile competente avizele, autorizațiile sau atestările necesare
exercitării funcției (art. 27^21 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 360/2002). De asemenea, s ituația
polițistului pus la dispoziție se soluționează astfel: a) pentru polițistul prevăzut la art. 27^21
alin. (1), în termen de cel mult 6 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 6 luni, cu
aprobarea ministrului a_________ i______ ( art. 27^22 din Legea nr. 360/xxxxx. Art. 27^23
alin. 1 și 3 reglementează situația drepturilor salariale de care beneficiază polițistul, precum și
obligațiile ce îi revin în perioada punerii la dispoziție.

Instanța constată că măsura a fost dispusă de către organul competent conform legii, însă , d
eși acesta a inserat în cuprinsul ordinului prevederile art. 27^21 alin. 1 lit. d) din Legea nr.
360/2002 , nu a motivat în mod concret care este avizul, autorizația sau atestarea necesară
exercitării funcției care nu au mai fost acordate sau care au fost retrase reclamantului și nici 
care dintre cele două situații reglementate de lege era incidentă în cauză ( ne acordare sau
retragere) . D in perspectiva motivării actului administrativ, f ormular ea dispozițiilor art.
27^21 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 360/2002 impunea emitentului aceste precizări , cu atât mai
mult cu cât d in probele administrate în cauză, instanța reține că reclam antului i-a fost
comunicat la data de 10.01.2020 numai ordinul contestat, nu și înscrisurile care au st at la
baza emi terii sale ( Nota Raport nr. S/xxxxxx/S2/GS din 5.11.2019, propunerea inspectorului
general al Poliției Române formulată prin fișa de personal nr. S/xxxxxx din 5.11.2019, Fișa
postului nr. 6231 din 3.12.2018, precum și adresa Inspectoratului General al Poliției Române
nr. xxxxxx/S2/GS/5.11.2019 ). Î n acest context nu se poate afirma că măsura administrativă 
intervenea într-un context cunoscut persoanei vizate , de natură să îi permită decelarea
motivelor în baza cărora  a fost luată măsura punerii la dispoziție , cu atât mai mult cu cât în
perioada cuprinsă între data de 5.11.2019 (data de la care se constată eliberarea reclamantului
din funcția de inspector șef la Inspectoratului de Poliție N____) și data de 27.11.2019 ( data
emiterii ordinului a cărui executare se solicită  a fi suspendată) , reclamantul și-a îndeplinit
atribuțiile de șef al instituției . La dosarul cauzei  a fost depusă de către reclamant adresa nr.
xxxxxx/4.06.2020 eliberată de Inspectoratul de Poliție al Județului N____ din care rezultă că
IGPR  a emis Dispozițiile nr. 214/8.11.2019 și respectiv 244/22.11.2019 prin care reclamantul
a fost planificat și a asigurat continuitatea conducerii inspectoratului în ziua de 10 noiembrie,
respectiv 24 noiembrie 2019 , perioad ă în care ulterior, prin ordinul emis , s-a constat
eliberarea sa din funcție .

În acest context de fapt și de drept, Curtea de Apel apreciază că împrejurările rețin ute sunt de
natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actului administrativ , Ordinul nr.
II/2059/27.11.2019, fiind dovedită existența cazului bine justificat, condiție de admisibilitate a
cererii de suspendare întemeiate pe dispozițiile art. 15 din Legea nr. 554/2004 rap la art. 14
din Legea nr. 554/2004 .

În ceea ce privește îndeplinirea condiției referitoare la paguba iminentă, astfel cum este
definită de art. 2 lit . ș) din Legea nr. 554/2004, ca reprezentând prejudiciul material viitor și
previzibil , Curtea de Apel reține că măsura dispusă este de natură să creeze reclamantului
acest prejudiciu , constând în scăderea semnificativă a veniturilor sale salariale (împrejurare
dovedită prin înscrisurile ce atestă drepturile salariale anterior și ulterior punerii în executare a
ordinului contestat) , în contextul dovedirii obligațiilor de plată rezultate prin contractarea
creditelor bancare (astfel cum rezultă din declarația de avere depusă la dosar) și a situației
familiale particulare învederate instanței de judecată ( necontestată de către pârât) referitoare
la starea de sănătate a unuia dintre copiii săi , care necesită îngrijiri medicale speciale cu
deplasări în străinătate , reclamantul fiind principalul întreținător al familiei, cu venituri net
superioare soției sale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004, Curtea de Apel
urmează să dispună suspendarea executării Ordinului Ministrului A_________ I______ nr.
II/2059 din 27.11.2019 și obligarea, în baza art. 453 alin. 1 C.pr. civ. pârâtul ui la plata
cheltuielilor de judecată solicitate reprezentând onorariu de apărător, conform înscrisului
doveditor depus la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

 
Admite cererea de suspendare a executării Ordinului Ministrului A_________ I______ nr.
II/2059/27.11.2019 formulată de reclamantul T_____ C_____ P___ cu domiciliul în Piatra
N____ , ________________________, județul N____ în contradictoriu cu pârâtul
M_________ A_________ I______ cu sediul în București, sector 1, Piața Revoluției, nr. 1 A.

  Dispune suspendarea executării Ordinului Ministrului A_________ I______ nr. II/2059 din
27.11.2019 până la soluționarea acțiunii în fond.

  Obligă pârâtul să plătească reclamantului 1.000 lei cheltuieli de judecată.

  Cu recurs în 5 zile de la comunicare.

  Calea de atac se depune la Curtea de Apel Bacău.

  Pronunțată în ședința publică din 5 iunie 2020.  

                               Președinte,

                   I_____-D____ P______-B____

                                                                                                               Grefier,

                                                                                                        C_____ M_______

Red./tehnored. s. - I.D.P.B. 6.07.2020

C.M. - ex. 4
 

                                       

Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.

Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

 ANPC
 Copyright © 2020 ROLII

 Despre noi
 Linkuri utile
 Baze de date înrudite
 Contribuitori
 Membri fondatori
 Știri
 Contact

S-ar putea să vă placă și