Sunteți pe pagina 1din 607

Razvan Semnat digital

de Razvan
Ciprian
OPISUL PROIECTULUI TEHNIC Ionescu
Ciprian Ionescu
Gruia
Data: 2022.06.10
Gruia 15:50:41 +03'00'

Nr. crt Titlul documentului Nr. pagina


(de la... pana la...)
1 Opis si coperta 0
2 Referate de verificare si atestate verificatori 1-15
3 Foaie de capat, colectiv de elaborare si cuprins 16-19
4 Declaratie de conformitate 20-23
5 Memoriu tehnic 23-61
6 Programul de control al calitatii lucrarilor proiectate si in curs 62-63
de executie
7 Programul de urmarire a comportarii in timp 64-65
8 Breviar de calcul – Dimensionarea structurii rutiere 66-68
9 Grafic de executie 69
10 Caiete de sarcini 70-194
11 Antemasuratoare 195-289
12 Listele cu cantitatile de lucrari + extrasele de resurse 290-581
13 Anexa 1 – Elemente geometrice in plan 582-587
14 Anexa 2 – Elemente geometrice in profil longitudinal 588-590
15 Anexa 3 – Inventar coordonate sistem de proiectie: 591-605
stereografic 1970
16 Piese desenate 606-736
1
2
3
4
5
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerinţa: A9, B7, D7 a proiectului :

,,MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN


COMUNA BRETEA ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Faza Proiect Tehnic (P.T. pentru lucrări de specialitate IF pentru investiţia
ce fac obiectul contractului de verificare proiect nr. 15/ 20.04.2022

1. Date de identificare:
- Ordonatorul principal de credite
COMUNA BRETEA ROMANA JUD. HUNEDOARA
- Investitorul
- COMUNA BRETEA ROMANA JUD. HUNEDOARA
- Beneficiarul investiției
COMUNA BRETEA ROMANA JUD. HUNEDOARA
- Elaboratorul proiectului tehnic de execuție

- Proiectant general:
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. TIMIȘOARA str. Gheorghe Asachi nr. 13, cam. 4, Timisoara
RO 22802706; J35/4348/2007, Tel: +40/356/456865, Fax: +40/356/456865, E-mail:
mgmdesign.office@yahoo.com

- Proiectant de specialitate
SC ROXAD CIOCLOV SRL, mun.Calafat, localitatea Golenti,
Str.Trandafirilor nr.141, jud.Dolj, CUI: RO41613126, J16/2434/2019
Sef proiect : ing. Cioclov Adrian
Proiectant: Dr.ing. Beilicci Robert

- amplasament: COMUNA BRETEA ROMANA JUD. HUNEDOARA - Investiția este


amplasată în comuna Bretea Română, pe teritoriul administrativ al comunei Bretea Română,
extravilanul acesteia pe amplasamentul actual al drumurilor de exploatare agricolă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 și 13, respectiv pe teren de utilitate publică aflată în proprietatea comunei Bretea
Română.
- data prezentării proiectului pentru verificare: 22.04.2022

Caracteristici principale ale proiectului şi ale construcţiei:


Prezenta documentație, întocmită în faza de documentatie tehnica pentru obtinerea
acordului tehnic ANIF si DTAC pentru obtinerea autorizatiei de constuctie, tratează lucrările
necesare modernizării rețelelor de drumuri agricole din comuna Bretea Româna, județul
Hunedoara.
În prezenta documentație sunt cuprinse un număr de 14 drumuri agricole având
lungimea totală de 10.845,00 m.
Pentru amenajarea traseului drumurilor agricole și a drumurilor laterale, care fac obiectul
prezentei documentații, s-a adoptat soluția realizării unei structuri rutiere suple cu îmbrăcăminte
bituminoasă într-un strat, după cum urmează:
- 6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic deschis tip B.A. 16 rul 50/70,

1
6
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

conf. Indicativ AND 605/2016;


- 15 cm strat de fundație superior din piatră spartă amestec optimal, sort 0...63 mm
conform SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
- 20 cm strat de fundație inferior din balast conform
SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
- 15 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conform
SR EN 13242+A1:2008 și STAS 6400-84;
Acostamentele vor fi completate cu balast, cu o compactare corespunzătoare a acestora și
cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitații de pe partea carosabilă, prin pante
transversale adecvate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la același nivel cu cele ale
îmbrăcămintei rutiere.Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafață s-a realizat în
conformitate cu situația existentă, prevăzându-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi:
șanțuri cu secțiune neprotejată, conform STAS 10796/1-77, STAS 10796/2-79 și STAS
10796/3-88, cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de min. 0,40 m, însumând o lungime de
762,00 m.
În tabelul de mai jos sunt evidențiate lungimile sectoarelor, din punct de vedere al
pozițiilor kilometrice între care se vor amplasa șanțurile cu secțiune neprotejată:

Podețe proiectate pe canalele din patrimoniul ANIF


Pentru a asigura continuitatea dispozitivelor de colectare şi scurgere a apelor de
suprafață în zona intersecțiilor, pentru asigurarea continuității drumurilor agricole peste
canalele existente, respectiv pentru descărcarea dispozitivelor de colectare a apelor proiectate,
s-au proiectat podețe tubulare cu diametrul de 400 mm, 600 mm, 800 mm și 1000 mm,
respectiv podețe cadru H-1.18 m, L=2,00 m și un podeț dalat din elemente prefabricate tip L3,
D3 si aripi prefabricate tip A3, cu lungimea de 3.90 m.
Conform adresa ANIF nr. 2153/13.12.2021, terenurile luate în studiu în scopul elaborării
documentaţiei tehnice - DALI, DTAC şi DTOE - pentru care se solicită acordul ANIF se
situează atât în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare cât şi în afara acestora astfel:
1. Drumuri propuse spre modernizare aflate în amenajări de îmbunătățiri
funciare:

2
7
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

Drumurile agricole 1 (poziție inventar domeniu public 52) şi 2 (poziție inventar domeniu
public 37) se află în amenajarea de Combaterea Eroziunii Solului Gânțaga Covragiu cod 820;
Drumurile agricole 4 (poziție inventar domeniu public 28), 6 (poziție inventar domeniu
public 27, 105) şi 7 ( poziție inventar domeniu public 23) se află în amenajarea de Desecare
Bretea Vâlcele Bățălar cod 484;
Drumul agricol 8 (poziție inventar domeniu public 110) se află în amenajarea de
Combaterea Eroziunii Solului Valea Voinii cod 1148;
2. Drumuri propuse spre modernizare aflate în afara amenajărilor de îmbunătățiri
funciare:
Drumurile agricole 3 (poziție inventar domeniu public 57, 91), 5 (poziție e inventar
domeniu public 14), 9 (poziție inventar domeniu public 117), 10 (poziție inventar domeniu
public 95), 11 (poziție inventar domeniu public 57), 12 (poziție inventar domeniu public 84) şi
13 (poziție inventar domeniu public 12) nu se află în cadrul amenajărilor de IF.
Pentru a asigura continuitatea drumurilor agricole peste canalele existente aflate în
cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, s-au proiectat următoarele tipuri de podețe:

Pe drumul agricol 2, km 0+573,00, în punctul de traversare a canalului de evacuare 6


din amenajarea de CES Gânțaga Covragiu cod 820, s-a proiectat un podeț tubular cu
diametrul de 800 mm și L= 15,00 m. În vederea protejării albiei canalului amonte și aval de
podețul proiectat s-a prevăzut protejarea fundului și a taluzurilor albiei pe secțiunea pe o
lungime de 2,00 m amonte și 3,00 m aval, cu pereu din beton cu grosimea de 10 cm.
3
8
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

Podețul tubular se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul


de 800 mm, prevăzut cu timpane având grosimea de 25 cm la partea superioară și 30 cm la
partea inferioară, lungimea de 2,30 m și înălțimea de 1,80 m, al căror coronamente este cu
minim 15 cm deasupra căii. Timpanele sunt realizate pe o fundație din beton simplu de clasă
C 25/30 și lățimea de 0,60 m, lungimea de 2,40 m și înălțimea de 0,80 m.
Pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră în trafic, se va monta parapet metalic
deformabil de tip semigreu – N2; conform indicativ AND 593/2012 și SR 1948 – 2/95. Acesta
are o lungime totală de 16,00 m pe fiecare parte a podețului. Protecția anticorozivă a
parapetului se realizează prin zincare termică. Pe parapete vor fi montați catadioptrii bifaciali
reflectorizanți, omologați, de culoare roșie și albă, în concordanță cu direcția de deplasare a
autovehiculelor.
Pe drumul agricol 4 înainte de începutul proiectului există un podeț tubular existent
cu diametrul de 800 mm aflat în administrarea ANIF Filiala Teritorială de IF Hunedoara care
traversează canalul de desecare CC39 din amenajarea de desecare Bretea Vâlcele Bățălar cod
484, la care nu se intervine prin proiect.
Pe drumul agricol 6 în dreptul km 0+004,00, există un podeț tubular existent cu
diametrul de 800 mm aflat în administrarea ANIF Filiala Teritorială de IF Hunedoara care
traversează canalul de desecare principal CCP2 din amenajarea de desecare Bretea Vâlcele
Bățălar cod 484, la care nu se intervine prin proiect.
Pe drumul agricol 6, în dreptul km 0+954,00 m, s-a prevăzut un podeț tubular cu
diametrul de 400 mm și L= 5,00 m ce deversează în canalul de desecare colector principal
CCP1 din amenajarea de desecare Bretea Vâlcele Bățălar cod 484. În punctul de deversare a
canalului marginal proiectat în CCP1 aflat în administrarea ANIF Hunedoara s-a prevăzut
realizarea unei protecţie a canalului CCP1 cu pereu din beton simplu pe o lungime de 3,00 m
amonte şi aval de confluența celor două canale.
Podețul tubular, se va realiza din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul
de 400 mm, respectiv va fi prevăzut cu timpane de 20 cm grosime și 1,50 m lungime, a căror
coronament este cu minim 15 cm deasupra căii. Timpanele sunt realizate pe o fundație din
beton simplu de clasă C 25/30 și lățimea de 0,40 m, lungimea de 1,60 m și înălțimea de 0,80
m. Podețul este prevăzut cu camera de cădere din beton simplu clasa C 35/45, cu grosimea
pereților de 0,20 m și dimensiunile exterioare în plan de 1,40 m x 1,60 m și înălțimea
exterioară de 1,00 m.
Pe drumul lateral din dreptul km 0+961,00, aferent drumului agricol 6, în punctul
de traversare a canalului de desecare principal CCP1 din amenajarea de desecare Bretea
Vâlcele Bățălar cod 484, s-a proiectat un podeț tubular cu diametrul de 1000 mm și L= 7,00
m. În vederea protejării albiei canalului amonte și aval de podețul proiectat s-a prevăzut
protejarea fundului și a taluzurilor albiei pe secțiunea pe o lungime de 2,00 m amonte și 3,00
m aval, cu pereu din beton cu grosimea de 10 cm.
Podețul tubular va fi realizat din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul
de 1000 mm, respectiv va fi prevăzut cu timpane din beton armat cu grosimea la partea
superioară de 36 cm și la partea inferioară 55 cm, 2,55 m lungime respectiv 2,30 m înălțime,
al căror coronamente este cu minim 15 cm deasupra căii.
Pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră în trafic, se va monta parapet metalic
deformabil de tip semigreu – N2; conform indicativ AND 593/2012 și SR 1948 – 2/95. Acesta

4
9
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

are o lungime totală de 16,00 m pe fiecare parte a podețului. Protecția anticorozivă a


parapetului se realizează prin zincare termică. Pe parapete vor fi montați catadioptrii bifaciali
reflectorizanți, omologați, de culoare roșie și albă, în concordanță cu direcția de deplasare a
autovehiculelor.
Pod dalat din dale prefabricate tip d5, elevaţie prefabricată TIP L3 şi aripi
prefabricate tip A3, lumina = 5.00 m, L = 5.90 m - amplasat pe drumul agricol 7, km
0+022,00, în punctul de traversare a Văii Bedei aflată în administrarea ANIF Filiala
Teritorială de IF Hunedoara din amenajarea de desecare Bretea Vâlcele Bățălar cod 484.
Din punct de vedere a capacității portante podețul proiectat a fost dimensionat pentru
convoi de calcul LM2, Conform SR EN 1991-2/NB.Lățimea podului este de Gi = 5,76 m la
care se adaugă lățimea spațiului pentru amplasarea parapetelor de câte 0,50 m fiecare,
rezultând o lățime totală de 6,76 m. Conform STAS 2924 - 91 Poduri pe șosea. Gabarite, în
cadrul lățimii podețului se asigură:
- lățimea părții carosabile c = 2,75 m;
- lățimea acostamentelor A = 2 x 0,375 m;
- lățimea minimă necesară pentru amplasarea parapetelor (glisierelor) de
siguranță Sp = 2 x 0,50 m;
Pentru a se asigura lățimea podului conform normativelor în vigoare, suprastructura
s-a proiectat cu 8 dale prefabricate din beton precomprimat cu armătură preîntinsă – tip D5 -
cu lungimea 5,90 m şi înălțimea de 0,40 m. Din cele 8 dale prefabricate 6 sunt dale tip D5 –
curente, iar două sunt dale tip D5 - marginale.
După pozarea celor 8 dale prefabricate tip D5 se va realiza, în vederea asigurării unei
pante transversale de 2,5 %, betonul de pantă de clasă C 25/30, cu grosimea cuprinsă între
5,0...23,0 cm.
Pe toate suprafețele în contact cu drenul sau cu terasamentele se vor executa
hidroizolații cu materiale specifice pentru hidroizolarea lucrărilor de artă (poduri şi podeţe),
conform indicativ AND 577-2002 și indicativ AND - PD 165 -2012. Apele colectate în dren
se conduc prin rigola drenului către barbacane realizate din țeavă PVC Ø 110.
Hidroizolația va fi protejată prin realizarea unui strat de protecție din beton de clasa
C 25/30 armat cu plasă Ø6/10, având grosimea de 5,0 cm.
Pentru asigurarea condițiilor de siguranță rutieră în trafic, se va monta parapet metalic
deformabil de tip semigreu – N2; conform indicativ AND 593/2012 și SR 1948 – 2/95. Acesta
are o lungime totală de 16,00 m pe fiecare parte a podețului. Protecția anticorozivă a
parapetului se realizează prin zincare termică. Pe parapete vor fi montați catadioptrii bifaciali
reflectorizanți, omologați, de culoare roșie și albă, în concordanță cu direcția de deplasare a
autovehiculelor.
Infrastructura podetului dalat este prevăzută cu două culei clasa C25/30 realizate
din 8 elevații prefabricate tip L3 din beton armat, câte 4 la fiecare culee.
Fundarea culeelor se realizează prin intermediul fundațiilor directe din beton de clasă
C 25/30, având înălțimea de 1,50 m, lățimea de 2,0 m şi lungimea de 6,46 m.
Fundațiile culeelor se realizează pe un beton de egalizare de clasă C 12/15, având
grosimea de 10 cm.
Racordarea culeelor cu terasamentele se realizează prin intermediul a 4 aripi
prefabricate tip A3. Fundarea aripilor se realizează prin intermediul fundațiilor directe din
beton simplu de clasă C25/30, având înălțimea de 1,00 m, lățimea de 1,55 m şi lungimea
egală cu lungime aripii prefabricate, adică 3,75 m. Fundațiile aripilor se realizează pe un
beton de egalizare de clasă C 12/15, având grosimea de 10 cm.

5
10
Numele şi prenumele verificatorului: ANEXA 2
Prof.univ.emerit dr. ing. MAN Teodor Eugen Nr. 293 Data 25.04.2022
I.F. MAN TEODOR EUGEN - PENSIUNEA TURISTICA ZAVOI Conform registrului de evidenţă
Adresă, com. Finiş, nr. 371, jud. Bihor, Tel. 0722457217,
Certificat atestare MLPAT nr. 670/26.05.1993

În spatele culeelor şi zidurilor de sprijin se realizează suportul de dren cu o lățime de


0,50 m, pe care se realizează drenul din piatră brută, numai după realizarea hidroizolației din
spatele culeelor şi a aripilor. Pentru prevenirea colmatării drenului din piatră brută acesta se
va proteja cu un strat de geotextil cu rol de filtrare, separare și drenare.
Racordarea suprastructurii cu terasamentele se realizează prin intermediul plăcilor de
racordare din balast stabilizat având o lungime de 2,50 m și o grosime variabilă de la 0,55 m
la 0,25 m.
Albia se va amenaja (curăța) şi regulariza pe o lungime de aproximativ 40 m, 20 m în
amonte şi 20 m în aval, pentru a îmbunătăți condiţiile de scurgere a apei în zona podului ,
astfel prin amenajare, coeficientul de rugozitate pentru albia naturală scade semnificativ .
De asemenea pentru prevenirea apariției afuierilor şi pentru asigurarea scurgerii apei
în condiţii optime, albia s-a prevăzut a se realiza protejată cu beton simplu între extremitățile
elementelor prefabricate, respectiv pe încă 2,00 m lungime cu saltele din piatră brută în
amonte cât și 3,00 m în aval de pod. Protecția albiei se realizează cu un pereu de 15 cm
grosime, din piatră rostuită cu mortar M100, pe un strat de egalizare din balast cu grosimea de
15 cm.
Adaptarea la teren a podețelor tubulare și dalate, respectiv a podului dalat proiectate s-
a efectuat în conformitate cu prevederile Normativului P19-2003.
Clasa betoanelor utilizate pentru realizarea elementelor din beton simplu și beton
armat pentru pod și podețe, s-au ales în funcție de recomandările Indicativului NE 012/2-
2010 și a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 012/1-2007).
Pentru realizarea elementelor constructive din beton simplu și beton armat ale podului
și podețelor proiectate, s-au prevăzut a se utiliza următoarele clase de betoane de ciment:
Pentru elementele podețelor tubulare proiectate:
- fundație timpane din beton simplu: clasa C 25/30;
- timpane din beton armat: clasa C 35/45;
- camere de cădere din beton simplu: clasa C 35/45;
- pereu șanț: clasa C 35/45;
Pentru elementele podețelor cadru proiectat:
- fundație din beton simplu:clasa C 25/30;
- protecție albie cu pereu din beton simplu: clasa C 35/45;
- rigolă dren din beton simplu: clasa C 25/30;
- elemente prefabricate din beton armat: clasa C 35/45;
- protecție hidroizolație din beton armat: clasa C 25/30
- beton de pantă: clasa C 25/30.

Piese desenate:
01. Plan de amplasare în zonă
02. Plan de situaţie proiectat – DRUM AGRICOL 2
03. Plan de situaţie proiectat – DRUM AGRICOL 4
04. Plan de situaţie proiectat – DRUM AGRICOL 6
05. Plan de situaţie proiectat – DRUM AGRICOL 7
06. Podeț tubular Ø 800 fără cameră de cădere. Detalii.
07. Podeț tubular Ø 1000 fără cameră de cădere. Detalii.
08. Podeț dalat Lsupr= 5,90 m – km 0 + 022,00 – DRUM AGRICOL 7. Dispoziție
generală. Vedere laterală B – B. Secțiune longitudinală C – C.

6
11
12
13
MIMSTERUL DEZVOLTARIIREGIONALE, ADMIMSTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE
_______________Pirectia. Generala Dezvoltare Regionala si’Ini~mstructnrn__________
Privind
ItilU fU .

Cod numeric personal: 1^90 ! r~\ 5 *1 'y ? ? & /itL u i ( oy), —

Profesie: 9? ^
ATESTAT
Pentru competent: \ ! U f a X X t y k T l &T£ eft Semnatura titulamlui...................
In domeniilej & £ /.? .(£ &C/..T^r!........................ Data eliberarii.^^ \0^r 2 ? ^ &
.j.M S ..........................................................................
Prezenta
4 ^ ? //
tape este valabfla insoptade ceitificatul de atestare tehnico-profesionala emis in
In specialitatea:...... baza Legii .0/1995 privind calitatea in construcpi, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, §idHdltarari i Guvemului nr.'lsMOl 7 privind organizarea §i funeponarea M.D.R. A.P.F.E.

-Seria SS Nr.V£»Ao«/9J3
Prezenta legitimate va fl vizata de emitent din 5 in 5 ani de la data eliberarii
14
MINISTERUL DEZVOLTARII 15
REGIONALE, ADMINISTRAJIEI PUBLICE
SI FONDURILOR EUROPENE

D UPLICAT
L E G I T I M A T E

Seria SS Nr. ''kf€>/z(,.oi /


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 291
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”

F1- CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

null

Nr. cap. Valoare (fara TVA) Din care C+M


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Nr. Deviz
cheltuieli
General Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
OB1 DRUM AGRICOL 1
OB2 DRUM AGRICOL 2
OB3 DRUM AGRICOL 3
OB4 DRUM AGRICOL 4
OB5 DRUM AGRICOL 5
OB6 DRUM AGRICOL 6
OB7 DRUM AGRICOL 7
OB8 DRUM AGRICOL 8
OB9 DRUM AGRICOL 9
OB10 DRUM AGRICOL 10
OB11 DRUM AGRICOL 11
OB12 DRUM AGRICOL 12
OB13 DRUM AGRICOL 13
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj

Investitie - F1- CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 292
null

Nr. cap. Valoare (fara TVA) Din care C+M


Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
Nr. Deviz
cheltuieli
General Lei Lei
0 1 2 3 4
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
7 5.1 Organizare de santier
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL (fara TVA)

TOTAL (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Investitie - F1- CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 293
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770101 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770102 STRUCTURA RUTIERA
770103 ȘANȚURI
770104 PODEȚE D=400MM
770105 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB1" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 294

TOTAL OB1 DRUM AGRICOL 1 (fara TVA)

TOTAL OB1 DRUM AGRICOL 1 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB1" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 295
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1
Stadiul fizic: 770101 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.131
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 3.921
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.843
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 7.842
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 49.405
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.357
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770101" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 296

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 741.069
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 5.352
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 4.117
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 41.171
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 41.171
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770101" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 297

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770101" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 298
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1
Stadiul fizic: 770102 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 13.070
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 21.045
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 399.855
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 7.905
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 150.195
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 950.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770102" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 299

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 9.500
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 932.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 143.528
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 143.528
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 87.300
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,066.000
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 337.227
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 157.966
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 2.910
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770102" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 300
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770102" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 301
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1
Stadiul fizic: 770103 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.016
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.180
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.324
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.002
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.240
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.023
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770103" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 302

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.018
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.180
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770103" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 303

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.272
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770103" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 304

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770103" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 305
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1
Stadiul fizic: 770104 PODEȚE D=400MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.110
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.581
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.045
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.008
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 20.909
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.151
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770104" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 306

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.116
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.162
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.114
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.144
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 1.024
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.032
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.512
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000203 - TUBURI PEHD f400 mm SN8 m 15.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 6.400
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770104" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 307

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 70.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 25.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 45.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 0.556
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 0.560
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 5.110
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.003
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 18.388
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 3.982
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770104" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 308

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.198
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.198
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.198
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.198
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770104" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 309

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770104" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 310
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB1 DRUM AGRICOL 1
Stadiul fizic: 770105 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 3.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 3.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 0.300
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 3.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 3.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 2.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 2.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.750
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 49.470
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770105" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 311
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770105" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 312
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770201 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770203 DRUMURI LATERALE
770202 STRUCTURA RUTIERA
770204 ȘANȚURI
770206 PODEȚE D=800MM
770205 PODEȚE D=400MM
770207 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
11 4.1.3 Arhitectura
12 4.1.4 Instalatii
13 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
15 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
17 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
18 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
19 4.5 Dotari
20 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
22 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB2" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 313

TOTAL OB2 DRUM AGRICOL 2 (fara TVA)

TOTAL OB2 DRUM AGRICOL 2 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB2" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 314
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770201 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.131
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 3.921
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 4.431
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 9.042
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 51.565
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.372
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770201" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 315

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 849.069
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 6.132
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 4.717
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 47.171
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 47.171
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770201" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 316

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770201" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 317
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770202 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 40.090
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 64.710
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1,229.490
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 24.398
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 463.553
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 2,941.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770202" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 318

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 29.410
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 2,888.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 444.752
9 TRA01A..- Transportul rutier al tona 444.752
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 266.400
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 3,273.515
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,040.799
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 485.488
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 8.880
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770202" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 319
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770202" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 320
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770203 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 1.500
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 25.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 23.400
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1.740
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 15.660
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 101.524
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770203" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 321

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 37.114
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 104.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 1.040
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 102.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 14.382
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 14.382
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 15.698
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770203" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 322
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770203" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 323
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770204 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.016
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.180
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.324
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.002
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.240
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.023
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770204" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 324

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.018
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.180
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770204" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 325

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.272
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770204" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 326

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770204" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 327
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770205 PODEȚE D=400MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.110
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.581
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.045
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.008
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 20.909
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.151
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770205" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 328

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.116
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.162
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.114
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.144
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 1.024
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.032
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.512
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000203 - TUBURI PEHD f400 mm SN8 m 15.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 6.400
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770205" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 329

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 70.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 25.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 45.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 0.556
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 0.560
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 5.110
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.003
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 18.388
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 3.982
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770205" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 330

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.198
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.198
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.198
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.198
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770205" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 331

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770205" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 332
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770206 PODEȚE D=800MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.355
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.870
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
foarte tare
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.366
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.024
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 67.327
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.486
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770206" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 333

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.374
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 3.740
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.435
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 3.768
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 4.626
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 2.322
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 2.341
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 4.932
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000174 - TUBURI PEHD f800 mm SN8 m 15.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 16.016
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770206" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 334

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 157.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 34.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 123.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.960
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.976
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 22.475
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 7.235
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 65.393
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 16.598
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770206" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 335

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.477
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 32.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 672.000
25 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 16.000
26 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.672
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.149
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.149
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.149
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770206" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 336
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770206" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 337
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB2 DRUM AGRICOL 2
Stadiul fizic: 770207 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 14.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 14.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 1.400
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 14.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 14.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 8.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 8.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 3.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 167.610
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770207" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 338
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770207" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 339
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770301 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770303 DRUMURI LATERALE
770302 STRUCTURA RUTIERA
770304 ȘANȚURI
770307 PODEȚE D=1000MM
770306 PODEȚE D=800MM
770305 PODEȚE D=600MM
770308 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
12 4.1.3 Arhitectura
13 4.1.4 Instalatii
14 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
16 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
18 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
19 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
20 4.5 Dotari
21 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
23 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB3" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 340

TOTAL OB3 DRUM AGRICOL 3 (fara TVA)

TOTAL OB3 DRUM AGRICOL 3 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB3" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 341
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770301 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 1.556
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 46.665
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 47.202
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 96.330
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 593.379
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 4.286
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770301" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 342

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 9,089.685
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 65.648
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 50.498
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 504.983
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 504.983
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770301" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 343

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770301" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 344
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770302 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 155.550
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 251.355
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 4,775.745
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 94.935
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1,803.765
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 11,464.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770302" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 345

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 114.640
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 11,259.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 1,733.886
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,733.886
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1,021.200
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 12,686.914
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 4,049.927
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1,883.111
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 34.040
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770302" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 346
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770302" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 347
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770303 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 3.750
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 62.500
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 58.500
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 4.350
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 39.150
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 253.810
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770303" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 348

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 92.786
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 260.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 2.600
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 255.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 35.955
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 35.955
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 39.244
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770303" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 349
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770303" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 350
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770304 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 2.361
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 26.235
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 47.223
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.341
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 472.230
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 3.411
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770304" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 351

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 2.624
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 26.235
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 64.400
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 12.040
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 6.440
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 7.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 10.613
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 17.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.241
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770304" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 352

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.241
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.241
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.241
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 26.879
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.140
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770304" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 353

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770304" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 354
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770305 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.357
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.879
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.382
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.024
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 67.637
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.488
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770305" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 355

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.376
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 3.758
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.263
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 4.592
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 5.376
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 5.419
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 2.940
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 4.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 22.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 45.600
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770305" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 356

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 468.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 108.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 360.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 4.080
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 4.113
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 10.200
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 8.135
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 37.195
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 23.829
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770305" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 357

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 1.380
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.380
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.380
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.380
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770305" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 358

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770305" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 359
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770306 PODEȚE D=800MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.383
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 2.016
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
foarte tare
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.629
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.026
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 72.576
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.524
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770306" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 360

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.403
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 4.032
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.238
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 4.176
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 4.608
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 4.645
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 2.700
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 2.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000174 - TUBURI PEHD f800 mm SN8 m 16.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 32.032
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770306" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 361

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 314.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 68.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 246.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 3.920
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 3.951
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 23.250
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 7.743
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 63.192
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 21.491
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770306" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 362

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.955
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 64.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 1,344.000
25 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 32.000
26 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 1.344
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 2.299
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 2.299
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 2.299
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770306" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 363
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770306" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 364
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770307 PODEȚE D=1000MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.720
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 3.787
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
foarte tare
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 6.817
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.049
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 136.339
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.985
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770307" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 365

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.757
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 7.574
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.345
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 6.048
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 6.784
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 6.838
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 3.939
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 2.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000175 - TUBURI PEHD f1000 mm SN8 m 22.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 46.520
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770307" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 366

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 454.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 110.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 344.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 8.604
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 8.673
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 70.700
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 20.336
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 169.249
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 38.778
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770307" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 367

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 1.384
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 64.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 1,344.000
25 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 32.000
26 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 1.344
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 2.728
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 2.728
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 2.728
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770307" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 368
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770307" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 369
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB3 DRUM AGRICOL 3
Stadiul fizic: 770308 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 63.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 63.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 6.300
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 51.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 51.000
3 DF02A1[1] - Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv buc 3.000
vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu
material:
inaltimea sub 1 M, cu pereerea movilelor, la drumuri
modernizate; manopera:
utilaj:
transport:
3 5000130 - Indicatoare kilometrice din materiale plastice buc 3.000
3 5000063 - Beton de ciment C20/25 mc 0.939
3 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 mc 0.099
4 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 31.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 31.000
5 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 18.345
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770308" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 370

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 629.680
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770308" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 371
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770401 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770403 DRUMURI LATERALE
770402 STRUCTURA RUTIERA
770404 ȘANȚURI
770405 PODEȚE D=600MM
770407 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
770406 PODET CADRU L=2.00 m, H=1.18 m
11 4.1.3 Arhitectura
12 4.1.4 Instalatii
13 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
15 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
17 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
18 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
19 4.5 Dotari
20 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
22 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB4" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 372

TOTAL OB4 DRUM AGRICOL 4 (fara TVA)

TOTAL OB4 DRUM AGRICOL 4 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB4" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 373
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770401 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.981
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 29.424
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 29.718
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 60.648
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 373.982
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 2.701
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770401" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 374

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 5,723.136
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 41.334
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 31.795
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 317.952
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 317.952
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770401" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 375

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770401" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 376
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770402 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 98.080
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 158.448
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 3,010.503
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 59.820
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1,136.580
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 7,222.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770402" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 377

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 72.220
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 7,093.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 1,092.322
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,092.322
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 645.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 8,000.144
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 2,551.921
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1,187.293
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 21.500
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770402" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 378
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770402" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 379
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770403 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 2.250
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 37.500
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 35.100
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 2.610
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 23.490
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 152.286
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770403" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 380

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 55.671
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 156.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 1.560
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 153.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 21.573
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 21.573
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 23.546
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770403" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 381
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770403" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 382
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770404 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.081
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.900
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.620
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.012
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 16.200
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.117
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770404" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 383

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.090
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.900
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 46.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 8.600
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 4.600
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 5.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 7.581
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 12.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.172
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770404" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 384

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.172
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.172
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.172
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 1.360
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.100
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770404" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 385

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770404" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 386
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770405 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.121
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.639
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.150
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.008
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 23.008
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.166
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770405" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 387

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.128
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.278
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.093
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1.238
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 3.250
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.355
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.921
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 0.660
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 5.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 15.700
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770405" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 388

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 117.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 27.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 90.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.020
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.028
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.300
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 2.526
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 8.806
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 10.760
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770405" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 389

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.431
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.431
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.431
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.431
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770405" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 390

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770405" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 391
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770406 PODET CADRU L=2.00 m, H=1.18 m

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.147
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA18D1 - Sapatura manuala de pamant,in urma mc 16.560
excavarii mecanice,pentru aducerea la cotele din proiect a
material:
gropilor cvadribloc de fundatii,de pana la 4 M
adancime,pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune in manopera:
pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adancimea utilaj:
< 4 M,teren usor si mijlociu
transport:
3 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.215
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
4 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 596.160
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 47.200
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
6 PC01A1 - Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut mp 186.864
.din panouri cu placaj tip P
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770406" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 392

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 121.216
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 91.825
7 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 30.361
8 PI06B1 - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 56.000
armat cu macaraua pe pneuri de 10-14,9 tf
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 6424325 - Cadru prefabricat P2 buc 20.000
8 6424313 - Cadru prefabricat CP2 buc 8.000
9 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 102.700
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat mp 131.280
aplicata la rece in doua straturi
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 493.183
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 493.183
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
13 PB11A1[1] - Turnare beton armat B200 in tabl. placi mc 3.220
platelaje coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 3.246

Deviz "770406" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 393

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14 PE01C1 - Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din mc 40.144
piatra bruta roca sedimentara
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 DA19A1[1] - Geotextil pentru protectie zidarie uscata mp 92.640
dren
material:
manopera:
utilaj:
transport:
15 5000013 - Procurare geotextil cu rol de separare drenare mp 101.163
si filtrare
16 5000017 - tevi din PVC rigid fi 110mm - barbacane m 16.000
17 IFB06C1 - Pereu uscat din piatra bruta sau bolovani de rau mp 67.200
, in grosime de : 30 cm ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 2201335 - Piatra bruta pentru pereuri kg 31,785.600
18 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 112.074
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
19 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 99.007
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 4.230
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 313.579
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
22 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 128.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770406" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 394

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
22 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 2,688.000
23 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 64.000
24 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 2.688
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 6.918
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 6.918
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 6.918
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4.306
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:
29 TSD07C1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 3.312
compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
30 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 33.120
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
31 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 56.514
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de .. km.$
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770406" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 395
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770406" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 396
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB4 DRUM AGRICOL 4
Stadiul fizic: 770407 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 31.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 31.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 3.100
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 27.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 27.000
3 DF02A1[1] - Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv buc 2.000
vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu
material:
inaltimea sub 1 M, cu pereerea movilelor, la drumuri
modernizate; manopera:
utilaj:
transport:
3 5000130 - Indicatoare kilometrice din materiale plastice buc 2.000
3 5000063 - Beton de ciment C20/25 mc 0.626
3 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 mc 0.066
4 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 19.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 19.000
5 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.480
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770407" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 397

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 396.100
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770407" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 398
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770501 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770502 STRUCTURA RUTIERA
770503 ȘANȚURI
770504 PODEȚE D=600MM
770505 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB5" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 399

TOTAL OB5 DRUM AGRICOL 5 (fara TVA)

TOTAL OB5 DRUM AGRICOL 5 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB5" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 400
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5
Stadiul fizic: 770501 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.141
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 4.221
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 4.137
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 8.442
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 53.183
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.384
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770501" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 401

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 797.769
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 5.762
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 4.432
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 44.321
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 44.321
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770501" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 402

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770501" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 403
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5
Stadiul fizic: 770502 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 14.070
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 22.578
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 428.973
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 8.423
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 160.028
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,005.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770502" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 404

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 10.050
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 986.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 151.844
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 151.844
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 97.500
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,151.689
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 359.306
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
material:
30 km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 170.185
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 3.250
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770502" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 405
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770502" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 406
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5
Stadiul fizic: 770503 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.032
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.360
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.648
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.005
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 6.480
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.047
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770503" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 407

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.036
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.360
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 18.400
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 3.440
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 1.840
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 2.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 3.032
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.000
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.069
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.=..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770503" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 408

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.069
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.069
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.069
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.069
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.040
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770503" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 409

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770503" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 410
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5
Stadiul fizic: 770504 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.216
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.134
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 2.042
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.015
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A...P - Transportul rutier al pamantului sau tona 40.838
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.295
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770504" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 411

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.227
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 2.269
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.162
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.896
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 2.688
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 2.710
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.920
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 2.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 14.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 22.800
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770504" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 412

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 234.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 54.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 180.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 2.040
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 2.056
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 6.600
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 4.945
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 23.946
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11.915
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770504" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 413

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.690
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.690
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.690
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.990
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770504" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 414

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770504" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 415
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB5 DRUM AGRICOL 5
Stadiul fizic: 770505 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 1.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 1.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 0.100
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 1.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 1.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 3.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 3.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.250
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 55.250
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770505" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 416
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770505" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 417
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770601 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770603 DRUMURI LATERALE
770602 STRUCTURA RUTIERA
770604 ȘANȚURI
770606 PODEȚE D=1000MM
770607 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
770605 PODEȚE D=400MM
11 4.1.3 Arhitectura
12 4.1.4 Instalatii
13 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
15 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
17 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
18 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
19 4.5 Dotari
20 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
22 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB6" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 418

TOTAL OB6 DRUM AGRICOL 6 (fara TVA)

TOTAL OB6 DRUM AGRICOL 6 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB6" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 419
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770601 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.763
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 22.893
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 23.023
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 46.986
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 290.612
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 2.099
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770601" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 420

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 4,434.777
molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 32.029
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 24.638
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 246.377
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 246.377
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770601" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 421

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770601" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 422
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770602 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 76.310
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 123.300
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2,342.700
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 46.575
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 884.925
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 5,624.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770602" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 423

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 56.240
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 5,254.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 809.116
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 809.116
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 500.700
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 6,222.950
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,986.890
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 923.712
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 16.690
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770602" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 424
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770602" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 425
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770603 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 1.500
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 25.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 23.400
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1.740
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 15.660
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 101.524
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770603" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 426

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 37.114
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 104.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 1.040
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 102.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 14.382
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 14.382
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 15.698
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770603" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 427
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770603" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 428
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770604 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.591
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 6.570
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 11.826
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.085
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 118.260
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.854
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770604" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 429

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.657
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 6.570
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 18.400
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 3.440
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 1.840
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 2.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 3.032
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.000
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.069
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770604" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 430

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.069
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.069
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.069
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 6.754
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.040
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770604" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 431

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770604" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 432
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770605 PODEȚE D=400MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.122
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.644
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.158
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.008
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 23.170
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.167
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770605" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 433

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.129
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.287
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.124
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1.908
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 3.168
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 2.064
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.129
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.134
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 2.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000203 - TUBURI PEHD f400 mm SN8 m 12.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 16.600
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770605" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 434

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 140.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 50.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 90.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.112
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.121
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 3.920
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.067
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 14.603
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 10.786
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770605" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 435

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.472
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.472
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.472
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.472
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770605" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 436

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770605" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 437
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770606 PODEȚE D=1000MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.285
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02D1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 1.498
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
foarte tare
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 2.697
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.019
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 53.942
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.390
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770606" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 438

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.300
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 2.997
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.245
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1.984
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 4.640
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 3.419
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.258
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 2.438
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000175 - TUBURI PEHD f1000 mm SN8 m 7.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 23.260
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770606" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 439

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 227.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 55.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 172.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 4.302
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 4.336
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 21.350
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 6.701
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 54.058
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 22.534
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770606" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 440

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.692
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 32.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 672.000
25 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 16.000
26 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.672
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
27 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.364
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
28 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.364
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.364
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770606" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 441
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770606" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 442
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB6 DRUM AGRICOL 6
Stadiul fizic: 770607 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 26.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 26.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 2.600
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 22.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 22.000
3 DF02A1[1] - Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv buc 1.000
vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu
material:
inaltimea sub 1 M, cu pereerea movilelor, la drumuri
modernizate; manopera:
utilaj:
transport:
3 5000130 - Indicatoare kilometrice din materiale plastice buc 1.000
3 5000063 - Beton de ciment C20/25 mc 0.313
3 2101145 - Mortar de zidarie M 100 nisip S 1030 mc 0.033
4 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 15.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 15.000
5 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 7.365
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770607" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 443

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 307.880
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770607" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 444
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770701 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770703 DRUMURI LATERALE
770702 STRUCTURA RUTIERA
770705 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
770704 PODET DALAT L=5.90 m L3 A3
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB7" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 445

TOTAL OB7 DRUM AGRICOL 7 (fara TVA)

TOTAL OB7 DRUM AGRICOL 7 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB7" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 446
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7
Stadiul fizic: 770701 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.148
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 4.425
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 5.513
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 11.250
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 60.075
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.434
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770701" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 447

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 1,052.325
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 7.600
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 5.846
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 58.463
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 58.463
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770701" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 448

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770701" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 449
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7
Stadiul fizic: 770702 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 14.750
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 23.805
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 452.295
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 8.970
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 170.430
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,081.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770702" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 450

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 10.810
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 1,062.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 163.548
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 163.548
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 98.100
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,204.442
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 382.660
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 178.603
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 16.690
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770702" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 451
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770702" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 452
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7
Stadiul fizic: 770703 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 3.000
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 50.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 46.800
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 3.480
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 31.320
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 203.048
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770703" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 453

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 74.228
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 208.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 2.080
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 204.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 28.764
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 28.764
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= ..km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 31.396
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770703" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 454
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770703" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 455
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7
Stadiul fizic: 770704 PODET DALAT L=5.90 m L3 A3

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.106
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA05F1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 41.412
limitate,avand peste 1 M latime,executata cu taluz
material:
inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 M adancime,cu evacuare
manuala,la fundatii,subsoluri,canele etc in pamant cu manopera:
umiditate naturala adancimea sapaturii 2.01-4M teren tare utilaj:
transport:
3 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.359
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
4 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 496.944
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 3.589
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu mc
material:
senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD08B1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 2.761
compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 T,in mc
material:
straturi succesive de 15-25 CM grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant coeziv utilaj:
transport:

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 1 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 456

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 27.608
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
8 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 27.608
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 TSA23A1 - Epuizarea cu pompa de mina a apelor din mc 138.040
sapaturi,in teren cu infiltratii moderate de apa sapaturi in
material:
teren cu infiltratii moderate de apa
manopera:
utilaj:
transport:
10 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.454
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB01A1[1] - Turnare beton simplu in completari nivelari mc 4.544
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000039 - Beton de ciment C 12/15 mc 4.580
12 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 59.652
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
12 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 60.429
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 161.774
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 124.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 2 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 457

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 20.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 utilaj:
- 8 MM
transport:
16 CZ0302E1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 104.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = utilaj:
10 - 16 MM
transport:
17 PI06B1 - Montarea elementelor prefabricate din beton buc 40.000
armat cu macaraua pe pneuri de 10-14,9 tf
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000053 - Elevație prefabricată tip L3 buc 8.000
19 5000060 - Dală prefabricată curentă tip D5 buc 6.000
20 5000061 - Dală prefabricată marginală tip D5* buc 2.000
21 5000057 - Aripă prefabricată tip A3 buc 4.000
22 TRA04A.. - Transport rutier materiale semifabricate cu tona 103.000
autoremorchere cu remorci treiler sub 20T pe dis... km.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
23 PF05A1 - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat mp 74.000
aplicata la rece in doua straturi
material:
manopera:
utilaj:
transport:
24 PF05A1[1] - Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum mp 36.580
filerizat aplicata la rece in doua straturi
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 5000001 - Hidroizolatie pentru lucrari de arta mp 36.580
26 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 22.830
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 3 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 458

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
27 PB02B1[1] - Turnare beton simplu B75 in fundatii mc 2.067
obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa
material:
manopera:
utilaj:
transport:
27 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 2.084
28 PE01C1 - Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din mc 11.628
piatra bruta roca sedimentara
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 DA19A1[1] - Geotextil pentru protectie zidarie uscata mp 38.760
dren
material:
manopera:
utilaj:
transport:
29 5000013 - Procurare geotextil cu rol de separare drenare mp 42.326
si filtrare
30 5000017 - tevi din PVC rigid fi 110mm - barbacane m 4.000
31 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 22.930
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
32 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 407.833
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
33 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 269.833
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
34 CZ0302D1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 138.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, PC 52 D = 6 utilaj:
- 8 MM
transport:
35 PB11A1[1] - Turnare beton armat B200 in tabl. placi mc 9.322
platelaje coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 4 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 459

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
35 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 7.137
35 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 2.260
36 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 28.701
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
37 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 1.866
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
38 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.866
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
39 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.866
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
40 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.866
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
41 TSC03F1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 1.400
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 2 manopera:
utilaj:
transport:
42 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 252.000
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
43 TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 1.456
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu mc
material:
senile de 65-80 cp,in straturi cu grosimea de: 21-30 CM
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 5 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 460

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
44 TSD01B1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 36.400
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu
material:
manopera:
utilaj:
transport:
45 TSD08B1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu 100 1.120
compactor pe pneuri static autopropulsat de 10.1-16 T,in mc
material:
straturi succesive de 15-25 CM grosime dupa
compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in manopera:
parte,umpluturile executandu-se cu : pamant coeziv utilaj:
transport:
46 TSD05B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 28.000
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm mc
material:
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant coeziv manopera:
utilaj:
transport:
47 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 14.000
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
48 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 14.000
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
49 TSE02C1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 1.440
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren tare mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
50 IFB09C2 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 144.000
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din
material:
balast
manopera:
utilaj:
transport:
51 PB02B1[1] - Turnare beton simplu B75 in fundatii mc 38.760
obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa
material:
manopera:
utilaj:
transport:
51 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 39.070

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 6 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 461

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
52 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 97.675
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
53 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 35.712
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= ..km. $
manopera:
utilaj:
transport:
54 DA10A1[1] - Strat rutier din materiale mc 12.000
granulare,stabilizate cu ciment
material:
manopera:
utilaj:
transport:
54 5000009 - Balast stabilizat cu ciment 6% mc 12.036
55 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 28.886
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
56 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 8.640
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
57 IFB06C1 - Pereu uscat din piatra bruta sau bolovani de rau mp 8.000
, in grosime de : 30 cm ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
57 2201361 - Piatra bruta sortata R.sediment <50 Kg/buc. kg 3,784.000
58 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 3.784
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
59 DF09D1[1] - Parapet metalic deformabil (flexibil) : tip ml 32.000
semigreu cu lisa si stalpi metalici;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
59 5000142 - Parapet metalic tip N2 kg 672.000
60 5000073 - Catadioptrii reflectorizanti pentru parapet buc 16.000

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 7 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 462

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
61 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.672
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km.
manopera:
utilaj:
transport:
62 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.672
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
63 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.672
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
64 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.672
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 8 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 463

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770704" - Formular F3 Pagina 9 din 9


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 464
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB7 DRUM AGRICOL 7
Stadiul fizic: 770705 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 8.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 8.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 0.800
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 8.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 8.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 3.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 3.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.000
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 66.390
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770705" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 465
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770705" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 466
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB8 DRUM AGRICOL 8

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770801 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770803 DRUMURI LATERALE
770802 STRUCTURA RUTIERA
770804 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
8 4.1.3 Arhitectura
9 4.1.4 Instalatii
10 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
12 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
14 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
15 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
16 4.5 Dotari
17 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
19 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

TOTAL OB8 DRUM AGRICOL 8 (fara TVA)

TOTAL OB8 DRUM AGRICOL 8 (cu TVA)

Obiect "OB8" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 467
null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB8" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 468
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB8 DRUM AGRICOL 8
Stadiul fizic: 770801 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.090
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 2.685
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.219
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6.570
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 35.991
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.260
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770801" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 469

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 615.465
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4.445
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 3.419
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 34.193
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 34.193
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770801" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 470

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770801" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 471
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB8 DRUM AGRICOL 8
Stadiul fizic: 770802 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 8.950
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 14.410
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 273.790
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 5.415
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 102.885
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 652.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770802" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 472

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 6.520
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 640.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 98.560
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 98.560
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 60.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 730.384
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 231.004
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 108.226
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 2.000
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770802" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 473
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770802" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 474
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB8 DRUM AGRICOL 8
Stadiul fizic: 770803 DRUMURI LATERALE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 1.500
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 25.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 23.400
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 1.740
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 15.660
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 101.524
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770803" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 475

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 37.114
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
8 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 104.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:
9 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 1.040
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
10 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 102.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
10 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 14.382
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 14.382
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 15.698
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Deviz "770803" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 476
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770803" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 477
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB8 DRUM AGRICOL 8
Stadiul fizic: 770804 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 6.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 6.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 0.600
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 6.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 6.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 2.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 2.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 1.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 39.400
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770804" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 478
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770804" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 479
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
770901 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
770902 STRUCTURA RUTIERA
770903 ȘANȚURI
770904 PODEȚE D=600MM
770905 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB9" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 480

TOTAL OB9 DRUM AGRICOL 9 (fara TVA)

TOTAL OB9 DRUM AGRICOL 9 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB9" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 481
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9
Stadiul fizic: 770901 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.095
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 2.844
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 2.787
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 5.688
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 35.834
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.259
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770901" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 482

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 537.516
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 3.882
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 2.986
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 29.862
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 29.862
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770901" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 483

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770901" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 484
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9
Stadiul fizic: 770902 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 9.480
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 15.410
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 292.790
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 5.865
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 111.435
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 713.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770902" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 485

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 7.130
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 701.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 107.954
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 107.954
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 57.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 766.043
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 250.201
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 114.261
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 1.900
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770902" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 486
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770902" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 487
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9
Stadiul fizic: 770903 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.275
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 3.060
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 5.508
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.040
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 55.080
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.398
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770903" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 488

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.306
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 3.060
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770903" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 489

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.152
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "770903" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 490

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770903" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 491
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9
Stadiul fizic: 770904 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.145
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.762
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.372
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.010
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 27.439
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.198
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770904" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 492

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.152
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.524
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.111
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.048
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 1.344
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.355
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.410
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 15.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 11.400
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770904" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 493

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 117.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 27.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 90.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.020
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.028
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 4.800
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.350
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A..- Transportul rutier al tona 17.322
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.957
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "770904" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 494

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.345
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.345
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.345
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.345
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "770904" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 495

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770904" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 496
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB9 DRUM AGRICOL 9
Stadiul fizic: 770905 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 3.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 3.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 0.300
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 3.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 3.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 1.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 1.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 0.750
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 32.300
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "770905" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 497
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "770905" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 498
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
771001 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
771002 STRUCTURA RUTIERA
771003 ȘANȚURI
771004 PODEȚE D=600MM
771005 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB10" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 499

TOTAL OB10 DRUM AGRICOL 10 (fara TVA)

TOTAL OB10 DRUM AGRICOL 10 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB10" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 500
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10
Stadiul fizic: 771001 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.171
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 5.127
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 5.024
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.254
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 64.600
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.467
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771001" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 501

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 969.003
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 6.998
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 5.383
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 53.834
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 53.834
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "771001" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 502

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771001" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 503
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10
Stadiul fizic: 771002 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 17.090
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 27.485
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 522.215
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 10.290
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 195.510
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,233.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771002" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 504

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 12.330
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 1,208.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 186.032
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 186.032
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 117.000
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,398.470
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 438.971
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 206.888
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 3.900
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "771002" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 505
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771002" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 506
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10
Stadiul fizic: 771003 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.016
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.180
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.324
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.002
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.240
molozului cu autobasculanta dist.=..km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.023
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771003" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 507

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.018
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.180
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771003" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 508

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.272
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "771003" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 509

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771003" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 510
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10
Stadiul fizic: 771004 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.108
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.567
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.021
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.007
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 20.419
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.147
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771004" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 511

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.113
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.134
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.081
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 1.448
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 1.344
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.355
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 0.960
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 7.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 11.400
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771004" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 512

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 117.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 27.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 90.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.020
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.028
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 3.300
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 2.472
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 11.973
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.957
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771004" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 513

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.345
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.345
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.345
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.345
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "771004" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 514

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771004" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 515
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB10 DRUM AGRICOL 10
Stadiul fizic: 771005 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF18A1[1] - Plantarea stilpilor pentru indicatoare de buc 10.000
circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 6301793 - Stalp metalic confectionat industrial buc 10.000
1 5000038 - Beton de ciment C16/20 mc 1.000
2 DF19A1[1] - Montarea indicatoarelor pentru circulatia buc 8.000
rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata
material:
plantat;
manopera:
utilaj:
transport:
2 5000215 - Indicator circulatie. Procurare si transport buc 8.000
3 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 3.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 3.000
4 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 66.300
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "771005" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 516
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771005" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 517
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
771101 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
771102 STRUCTURA RUTIERA
771103 ȘANȚURI
771104 PODEȚE D=600MM
771105 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
9 4.1.3 Arhitectura
10 4.1.4 Instalatii
11 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
13 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari
18 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
20 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB11" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 518

TOTAL OB11 DRUM AGRICOL 11 (fara TVA)

TOTAL OB11 DRUM AGRICOL 11 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB11" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 519
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11
Stadiul fizic: 771101 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.111
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 3.333
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 3.266
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 6.666
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 41.996
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.303
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771101" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 520

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 629.937
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 4.550
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 3.500
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 34.997
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 34.997
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "771101" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 521

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771101" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 522
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11
Stadiul fizic: 771102 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 11.110
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 17.795
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 338.105
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 6.623
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 125.828
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 789.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771102" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 523

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 7.890
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 773.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 119.042
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 119.042
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 78.600
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 911.407
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 282.518
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= ..km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 134.504
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 2.620
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "771102" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 524
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771102" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 525
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11
Stadiul fizic: 771103 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.275
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 3.060
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 5.508
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.040
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 55.080
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.398
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771103" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 526

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.306
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 3.060
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771103" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 527

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.152
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "771103" - Formular F3 Pagina 3 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 528

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771103" - Formular F3 Pagina 4 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 529
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11
Stadiul fizic: 771104 PODEȚE D=600MM

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02D1 - Sapatura cu excavat.pe pneuri 0,21-0,39 MC 100 0.145
pamint umidit.natur desc aut.ter.cat.2 mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA02A1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 0.762
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren utilaj:
usor
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.372
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.010
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 27.439
molozului cu autobasculanta dist.= ..km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03D1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.198
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 3 sau 4 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771104" - Formular F3 Pagina 1 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 530

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07C1 - Compactarea umplut.cu rulou compresor 10- 100 0.152
12T.excl.udarea pam.necoez.grad.comact.97-98 % mc
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 1.524
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 TSE02B1 - Finisarea manuala a terenurilor si 100 0.111
platformelor,cu denivelari de 10-20 CM,in: teren mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 2.048
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu in fundatii mc 1.344
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc.manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000044 - BETON DE CIMENT C25/30 mc 1.355
12 DA06A2 - Strat agreg nat(nisip)cilindr cu funct rezist fil- M.C. 1.410
trant izol aerisire anticap cu asternere manua
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 DE16A1[1] - Montare elemente prefabricate -asimilat buc 1.000
montare tuburi PEHD
material:
manopera:
utilaj:
transport:
13 5000173 - TUBURI PEHD f600 mm SN8 m 15.000
14 PC02A1 - Cofraje pt.beton elevatie si ziduri sprij.din mp 11.400
panouri cu placaj P cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771104" - Formular F3 Pagina 2 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 531

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 PD01A1 - Montare armaturi pentru beton armat in fund. kg 117.000
radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 CZ0302A1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 27.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme manopera:
la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = utilaj:
6-8 MM
transport:
17 CZ0302XE1 - Confectionarea armaturilor din otel beton kg 90.000
pentru beton armat in elemente de constructii turnate in
material:
cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante
confectionarea plaselor sudate, din stpb in ateliere manopera:
centralizate, OB 37 D = 6 - 8 MM utilaj:
transport:
18 PB11A1[1] - Turnare beton armat in tabl. placi platelaje mc 1.020
coronamente,etc .manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.028
19 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 4.800
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
20 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 3.350
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
21 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 17.322
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
22 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 5.954
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771104" - Formular F3 Pagina 3 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 532

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.345
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:
24 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.345
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
25 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.345
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
26 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.345
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "771104" - Formular F3 Pagina 4 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 533

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771104" - Formular F3 Pagina 5 din 5


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 534
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB11 DRUM AGRICOL 11
Stadiul fizic: 771105 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 DF03A1 - Plantarea indicatorilor hectometrici inclusiv buc 2.000
vopsirea si scrierea
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1 5000131 - Indicatoare hectometrice din materiale plastice buc 2.000
2 DF17A1 - Marcaje longitudinale, transversale si diverse mp 44.540
executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete
material:
carosabile.
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "771105" - Formular F3 Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 535

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771105" - Formular F3 Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 536
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB12 DRUM AGRICOL 12

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

null

Nr cap. Valoare (fara TVA)


Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL I
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare
771201 TERASAMENTE
4 4.1.2 Rezistenta
771202 STRUCTURA RUTIERA
771206 SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
771205 PODET DALAT L=3.90 m L3 A3
771204 PODEȚE D=400MM
771203 ȘANȚURI
10 4.1.3 Arhitectura
11 4.1.4 Instalatii
12 4.1.5 Alte categorii de constructii
TOTAL CAPITOL I

CAPITOL II
II. Montaj
14 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
TOTAL CAPITOL II

CAPITOL III
III. Procurare
16 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
17 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport
18 4.5 Dotari
19 4.6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL III

CAPITOL IV
IV. Probe
21 6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL CAPITOL IV

Obiect "OB12" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 537

TOTAL OB12 DRUM AGRICOL 12 (fara TVA)

TOTAL OB12 DRUM AGRICOL 12 (cu TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Obiect "OB12" - F2 - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 538
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB12 DRUM AGRICOL 12
Stadiul fizic: 771201 TERASAMENTE

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSG03D1 - Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite 100 0.177
cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm,inclusiv mp
material:
transportarea materialului lemnos in gramezi,in afara sau
in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru manopera:
suprafetele mai mici de 500 mp utilaj:
transport:
2 TSG02A1 - Curatarea terenului de iarba si buruieni 100 5.301
mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3 TSC03G1 - Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40- 100 5.195
0.70 MC,cu motor cu ardere interna si comanda mc
material:
hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in
autovehicule teren catg 3 manopera:
utilaj:
transport:
4 TSA02C1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 10.602
limitate,avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M
material:
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera:
pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren utilaj:
tare
transport:
5 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 66.793
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.482
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771201" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 539

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 1,001.889
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 7.236
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:
9 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 5.566
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
10 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 55.661
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
11 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 55.661
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

Deviz "771201" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 540

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771201" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 541
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB12 DRUM AGRICOL 12
Stadiul fizic: 771202 STRUCTURA RUTIERA

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSE06B1 - Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 17.670
asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau mp
material:
balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou
compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in: pamant manopera:
coeziv utilaj:
transport:
2 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 28.518
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
3 DA06B1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 541.833
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere mecanica;
manopera:
utilaj:
transport:
4 DA11B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 10.748
sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu
material:
impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
5 DA12B1 - Strat de fundatie sau reprofilare din piatra mc 204.203
sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate
material:
cu impanare fara innoroire;
manopera:
utilaj:
transport:
6 DB01B1 - Curatirea mecanica in vederea aplicarii mp 1,295.000
imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor
material:
suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra,
nebitumat, executata cu perie mecanica; manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771202" - Formular F3 Pagina 1 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 542

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau 100 12.950
a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat mp
material:
de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie
cationica cu rupere rapida manopera:
utilaj:
transport:
8 DB19G1[1] - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mp 1,272.000
mare, executata la cald, in grosime de : 6 CM cu asternere
material:
mecanica
manopera:
utilaj:
transport:
8 5000004 - Beton asfaltic B.A.16 t 195.888
9 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 195.888
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km.
manopera:
utilaj:
transport:
10 DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand mc 116.700
functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si
material:
anticapilara, cu asternere manuala;
manopera:
utilaj:
transport:
11 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1,441.158
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 458.490
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 213.776
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 3.890
mijlociu mp
material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Deviz "771202" - Formular F3 Pagina 2 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 543
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe


Contribuția asiguratorie
pentru muncă
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu
Profit
T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)


TVA (19.000%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.

Deviz "771202" - Formular F3 Pagina 3 din 3


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 544
Beneficiar: COMUNA BRETEA ROMÂNĂ
Executant:
Proiectant: S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L.
Obiectivul: „MODERNIZARE REȚELE DE DRUMURI AGRICOLE ÎN COMUNA BRETEA
ROMÂNĂ, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Obiectul: OB12 DRUM AGRICOL 12
Stadiul fizic: 771203 ȘANȚURI

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 0.016
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu mc
material:
umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1
manopera:
utilaj:
transport:
2 TSA20B1 - Sapatura manuala de pamant,in taluzuri,la mc 0.180
deblee sapate cu excavator sau screper,pentru
material:
completarea sapaturii la profilul taluzului teren mijlociu
manopera:
utilaj:
transport:
3 TRB01C14 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 0.324
inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 40M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 TSC35B32 - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la 100 0.002
distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal mc
material:
pe pneuri de 1.5-4.0 MC,pamant din teren categoria 2 la
distanta de 21-30 M manopera:
utilaj:
transport:
5 TRA01A..P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.240
molozului cu autobasculanta dist.= .. km
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 TSD03C1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.023
teren categoria 1 sau 2 si categoria 3 sau 4,executata cu mc
material:
buldozer pe tractor cu senile de 81-180 cp,in straturi cu
grosimea de : 21-30 CM,teren catg. 1 sau 2 manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771203" - Formular F3 Pagina 1 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 545

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7 TSD07G1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 0.018
compresor static autopropulsat de 10-12 T,in straturi mc
material:
succesive de 15-20 CM grosime dupa compactare,exclusiv
udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se manopera:
cu: pamant coeziv grad. compactare 97-98% utilaj:
transport:
8 TSD14A1 - Udarea mecanica a straturilor de pamant cu mc 0.180
autocisterna de 5-8 T,prevazuta cu dispozitiv de
material:
stropire,pentru completarea umiditatii necesare
compactarii mecanice,precum si pentru udarea manopera:
suprafetelor in alte scopuri cu disp. de strop. str. utilaj:
transport:
9 IFB09B1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 9.200
sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 CM din
material:
nisip
manopera:
utilaj:
transport:
10 PC02A1 - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din mp 1.720
panouri cu placaj p cu suprafete plane
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 PB02A1[1] - Turnare beton simplu b75 in fundatii mc 0.920
obisnuite,zidde sprijin pereuri etc. manual
material:
manopera:
utilaj:
transport:
11 5000049 - Beton de ciment C35/45 mc 1.000
12 TRA01A.. - Transportul rutier al tona 1.516
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe
material:
dist.= .. km. $
manopera:
utilaj:
transport:
13 TRA06A.. - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 2.500
autobetoniera de 5,5MC dist. =..km $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
14 TRA02A.. - Transportul rutier al tona 0.034
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ..
material:
km. $
manopera:
utilaj:
transport:

Deviz "771203" - Formular F3 Pagina 2 din 4


Formular generat cu programul (www.eDevize.ro)
S.C. M.G.M. DESIGN S.R.L. 546

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15 TRI1AA01E1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 0.034
marunte,prin transport pina la 10M teren-vagon categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
16 TRI1AA08E1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.034
marunte prin transport pina la 10M vagon-teren categ.1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
17 TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.034
direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M $
material:
manopera:
utilaj:
transport:
18 TRA05A.. - Transport rutier materiale,semifabricate cu tona 0.272
autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de ..
material:
manopera:
utilaj:
transport:
19 TSE03B1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren 100 0.020
mijlociu mp
material:
manopera: