Sunteți pe pagina 1din 38

CENTRUL NAȚIONAL DE POLITICI

ȘI EVALUARE ÎN EDUCAȚIE

2022-2023
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC
REPERE
METODOLOGICE ESTETICA ȘI IGIENA
CORPULUI OMENESC
PENTRU CLASA a X-a
EXEMPLE ACTIVITĂȚI DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE

EXEMPLUL NR. 1
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
 Anul de studiu – clasa a X-a
 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Modulul 2: Tunsori pentru femei

Tema: Tehnici moderne de tuns


Tip de activitate: de instruire practică

Rezultate ale învățării vizate:

Cunoștințe Abilități Atitudini


7.1.13. Prezentarea 7.2.11. Analizarea noilor 7.3.9. Informarea
conținutului consilierii informații despre tunsorile permanentă asupra
clientei pentru femei și asimilarea ultimelor tendințe în modă
7.1.14. Prezentarea lor în practica curentă și a modului de realizare a
operațiilor de pregătire a 7.2.12. Consilierea clientei tunsorilor moderne
locului de muncă 7.2.13. Selectarea 7.3.10. Realizarea
7.1.15.Prezentarea resurselor necesare tunsorilor moderne pentru
operațiilor de pregătire a executării tunsorilor femei conform tehnicii de
clientei 7.2.14. Pregătirea locului lucru
7.1.16. Prezentarea de muncă 7.3.11. Respectarea
normelor de securitate și 7.2.15. Pregătirea clientei normelor de securitate în
sănătate în muncă pentru realizarea tunsorii muncă și a normelor de
7.1.17. Prezentarea 7.2.16. Executarea igienă specifice
normelor de igienă specifice tehnicilor moderne de lucru 7.3.12. Asigurarea calității
7.1.18. Caracterizarea lucrării
aspectului tunsorilor
moderne
7.1.19. Descrierea
tehnicilor noi de executare
a tunsorilor pentru femei

Activitate realizată prin metoda EXERCIȚIUL - aplicarea diferențiată în cadrul învățării în


echipe
Scurtă descriere a metodei:
Învățarea diferențiată presupune adaptarea procesului instructiv-educativ la
potențialitățile individuale, la ritmul și stilul de învățare al elevului, la interesele și
abilitățile fiecăruia. Educația diferențiată a învățării are la baza un sistem centrat pe elev.
Metoda exercițiului are la bază acțiuni motrice și intelectuale, efectuate în mod
conștient și repetat, în scopul formării de priceperi și deprinderi, al automatizării și
interiorizării unor modalități de lucru de natură motrică sau mentală. Prin acțiune exersată
repetat, conștient și sistematic, elevul dobândește o îndemânare, o deprindere, iar folosirea
ei în condiții variate transformă deprinderea în pricepere. Ansamblul deprinderilor și
priceperilor, dobândite și exersate în cadrul activităților practice, conduce la automatizarea
și interiorizarea lor, transformându-le treptat în abilități.
Principiul metodei propuse, ca activitate integrată a exersării în cadrul unei echipe,
constă în împărțirea colectivului de elevi în grupe omogene și atribuirea, fiecărui membru
al echipei, de sarcini diferențiate, adaptate. La orele de instruire practică se urmărește
dobândirea de către fiecare elev a tuturor rezultatelor învățării, așadar, rolurile în cadrul
echipei se vor schimba, astfel încât toți elevii să fie puși în aceeași situație de învățare.
Beneficiile metodei se rezumă la: toți elevii vor participa la activitățile propuse la
clasă și vor fi implicați in rezolvarea tuturor sarcinilor, fiecare elev va fi implicat în
activitate și va avea ceva de realizat, fiecare elev va reuși sa rezolve sarcina propusă, iar
cadrul didactic va ști cum/când sa-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor suplimentar.
Colectivul clasei va fi unul închegat, iar elevii vor lucra împreună si se vor sprijini unii pe
alții în învățare, prin cooperare.
Metoda are un caracter dinamic intergrupal cu influențe favorabile în planul
personalității, iar elevii care lucrează în echipă sunt capabili să aplice și să sintetizeze
cunoștințele în moduri variate și complexe, învățând în același timp mai temeinic decât în
cazul lucrului individual. În acest fel se dezvoltă capacitățile elevilor de a lucra împreună
ce se constituie într-o componentă importantă pentru viață și pentru activitatea lor
profesională viitoare.

Obiective:
O1 – Organizarea riguroasă și responsabilă a locului de muncă;
O2 – Selectarea resurselor necesare exersării tehnicilor moderne de tundere a părului;
O3 - Executarea tehnicilor moderne de tuns, conform indicațiilor din fișa tehnologică;
O4- Cunoașterea efectelor tehnicilor moderne de tuns în vederea adaptării la forma tunsorii
cerută de clientă;
O5 – Respectarea condițiilor de igienă, siguranță și calitate la realizarea tunsorilor
pentru femei;
O6 – Reorganizarea locului de muncă și colectarea responsabilă a părului rezultat la tuns,
conform principiilor ecologice de management al reziduurilor

Mod de organizare a activității/a clasei:


Activitatea va fi precedată de demonstrații ale profesorului de instruire practică
și însoțită de fișe tehnologice care vor descrie, în mod explicit, tehnicile moderne de
tundere a părului.
Clasa/grupa se împarte de către profesor în echipe de câte trei elevi. Fiecare
membru al echipei primește câte un rol. Rolurile vor fi inversate în cadrul grupei, pentru a
pune toți elevii în situații de învățare similare.
Această metodă contribuie, pe lângă formarea abilităților de executare a tehnicilor
moderne de tundere a părului, la dezvoltarea capacității de colaborare între elevi în
îndeplinirea sarcinilor și de îndeplinire a unor roluri diferite de către elevi. În egală măsură,
prin această metodă se realizează formarea de priceperi și deprinderi, achiziționarea unor
strategii de rezolvare a unor probleme practice, consolidarea, aprofundarea și
sistematizarea cunoștințelor.

Resurse materiale:
- Fișe tehnologice – Tehnici moderne de tuns (Anexa 1);
- Fișe de lucru (Anexa 2);
- Fișe de observație și interevaluare/notare reciprocă (Anexa 3);
- Resurse necesare tunderii părului:
a) post de lucru coafură;
b) instrumente: foarfece, pieptene, clipsuri, pulverizator;
c) materiale: cap de exercițiu, pelerină de protecție, prosop, saci de polietilenă
pentru colectarea părului;
d) produse: șampon, balsam.

Durată: 30 minute, dar durata poate fi adaptată în funcție de particularitățile grupului.

Modalitatea de aplicare a metodei pentru conținutul ales:


- Etape de lucru:
 anunțarea temei: Tehnici moderne de tuns
Evocarea cunoștințelor și abilităților ancoră:
Durata: 5 minute
Reactualizarea cunoștințelor referitoare la tehnicile clasice de tundere a părului
Adresarea de interogații frontale, care au ca scop realizarea legăturii cu noțiunile
însușite anterior, referitoare la tehnicile clasice de tundere a părului:
 Care sunt operațiile de pregătire a locului de muncă?
 Cum pregătiți clienta pentru realizarea unei tunsori?
 Care sunt regulile referitoare la igiena, securitatea muncii și protecția
mediului specifice?
 Descrieți tehnicile clasice de lucru pentru realizarea tunsorilor de damă.
Realizarea sensului:
Etapa I
 Organizarea colectivului de elevi. Profesorul împarte clasa în echipe de câte trei
elevi. Fiecare membru al echipei primește câte un rol, astfel:
- un elev va fi lucrător;
- al doilea elev va fi consultant;
- al treilea va fi observator.
 Discuția pregătitoare – profesorul explică elevilor pașii de lucru, anunță durata de
desfășurare a activității, clarifică rolurile care revin fiecărui elev, răspunde
întrebărilor elevilor și îi atenționează în privința respectării normelor de igienă și
securitate în muncă. Li se solicită elevilor să manifeste, pe tot parcursul activității,
toleranță față de acțiunile și opiniile colegilor, asertivitate, spirit de echipă,
deschidere către comunicare sinceră și colaborare constructivă.
 Distribuirea materialelor. Profesorul distribuie fiecărui elev fișa de documentare,
fișa de lucru și fișa de notare reciprocă (Anexele 1-3).

Etapa II
 Desfășurarea activității.
Elevii se grupează la punctele de lucru și rezolvă sarcinile ce le revin:
- Lucrătorul: va analiza fișa de documentare ”Tehnici moderne de tuns”
împreună cu membrii echipei, va pregăti părul pentru tundere, va exersa
tehnicile de tundere a părului pe capul de exercițiu, va solicita sprijin
consultantului, va discuta cu acesta aspectele calitative ale lucrării,
probleme apărute și modul lor de soluționare, observă activitatea
consultantului și a observatorului și o evaluează prin completarea fișei de
interevaluare;
- Consultantul: consultă fișa de documentare ”Tehnici moderne de tuns”
împreună cu membrii echipei, oferă sugestii de optimizare a activității
lucrătorului, sprijină lucrătorul în realizarea lucrării, sesizează problemele
apărute și propune modalități de rezolvare, completează în fișa de lucru,
observă activitatea lucrătorului și a observatorului și o evaluează prin
completarea fișei de interevaluare;
- Observatorul: consultă fișa de documentare ”Tehnici moderne de tuns”
împreună cu membrii echipei, oferă sprijin lucrătorului pe parcursul exersării
tehnicilor de tundere, completează fișa de lucru, observă activitatea
lucrătorului și a consultantului și o evaluează prin completarea fișei de
interevaluare;
La finalul activității, elevii își vor reorganiza postul de lucru: dezinfecția instrumentarului,
colectarea părului rezultat la tuns, igienizarea suprafețelor, ordonarea materialelor și
produselor.
Reflecție
Profesorul supraveghează și îndrumă activitatea elevilor pe tot parcursul lecției, corectează
greșelile.
Se consideră obiectivele atinse dacă:
 Elevii respectă timpul de lucru acordat;
 Toți pașii de lucru au fost parcurși conform instrucțiunilor;
 Toți elevii au trecut prin situații similare de învățare ;
 În fișele de lucru și de interevaluare sunt consemnate observațiile corecte, pentru
fiecare aspect vizat;
 Elevii și-au completat eventualele lacune și au învățat din propriile greșeli.

Finalul activității este rezervat unei dezbateri colective în care se discută despre
punctele forte ale activității, aspectele care necesită aprofundare și îmbunătățire,
problemele apărute pe parcurs și modul lor de soluționare, metodele de eficientizare a
activității.
Activitatea poate fi extrapolată și aplicată, în mod similar, pentru probarea altor
rezultate ale învățării vizate de acest modul: tehnici de realizare a tunsorilor clasice cu
foarfeca sau briciul, tehnica de lucru pentru realizarea tunsorilor moderne, adaptarea
tehnicilor de lucru la tendințele actuale etc.
Pe tor parcursul activității, profesorul va atribui sarcini cheie care să dezvolte la elevi
competențe verzi: consumul responsabil de apă și energie electrică, managementul eficient
al resurselor, colectarea selectivă a deșeurilor (părul rezultat la tuns va fi colectat în saci
de polietilenă, separat de celelalte deșeuri), utilizarea de produse prietenoase cu mediul
etc.
Anexa 1

Modul 2: Tunsori pentru femei


Clasa a X-a

TEHNICI MODERNE DE TUNS


Fișă tehnologică

Informații preliminare
Există o terminologie foarte vastă care se aplică tehnicilor moderne de tuns, dar
și multe divergențe privind numele anumitor tehnici. Este bine să aveți în vedere faptul
că există diferențe în terminologie, mai ales dacă discutați cu alți specialiști în
domeniu. În fișa de față folosim terminologia cel mai frecvent uzitată, dar sunt specificate
și alte denumiri asociate, întâlnite în literatura sau webografia de specialitate.

Pregătirea lucrării:
a) pregătirea postului de lucru;
b) selectarea resurselor necesare realizării lucrării;
c) pregătirea clientei (capului de exercițiu): consiliere, diagnosticare, spălarea
părului, pieptănarea părului în direcția naturală de creștere, trasarea liniilor de
tunsoare și delimitarea șuvițelor ce urmează a fi tăiate.

1. TEHNICA STRAIGHT CUT (tăiere în linie dreaptă)

Denumiri similare: BOB, BLUNT CUT, CLUB CUTTING

Caracteristici:
 Este o tehnică de tăiere precisă. Linia de tăiere a părului va fi dreaptă.
Efecte obținute și recomandări:
 tehnica se folosește pentru realizarea
tunsorilor cu contururi pline, tunsorilor
drepte, geometrice sau tunsorilor carrée;
 este recomandată pentru tunderea părului rar
sau cu firul subțire pentru a păstra cât mai
mult din greutatea părului.
Tehnica de lucru:
 șuvița de păr se piaptănă și se tensionează
ușor între degetele
arătător și mijlociu; Sursă imagine: Manual Wella, (2001) –
 foarfeca se A ști cum

poziționează paralel cu
degetele, în unghi drept față de șuvița de păr; părul se taie
punct cu punct, din aproape în aproape, pe degete sau în
palmă;
 este greșit ca la această tehnică să introducem șuvița
între cele doua lame ale foarfecelui și să tăiem părul dintr-o
singură tăietură; părul va întâmpina rezistență, iar linia de
tăiere nu va fi una dreaptă.
Sursă imagine: https://leafscissors.com/
2. TEHNICA PIVOT POINT (tehnica punctului sau tunderea în zig-zag)

Denumiri similare: POINT CUT, CHOP CUT, TĂIERE PUNCTATĂ

Caracteristici:
 tehnică utilizată pentru tunderea simultană cu texturarea șuvițelor de păr. Linia de
tăiere este zimțată (în zig–zag).
Efecte obținute și recomandări:
 părul astfel tuns va căpăta suplețe, textură și volum;
 este recomandată pentru tunderea părului des, cu firul gros, sticlos sau pentru
tunderea, finisarea și texturarea bretonului sau a liniei de contur de la spate și
lateral.
Tehnica de lucru:
 șuvița de păr se piaptănă și se tensionează
ușor între degetele arătător și mijlociu;
 foarfeca se poziționează oblic față de linia
degetelor, în unghi de 45˚;
 pe degete sau în palmă, se stabilește linia
de tundere pe care se taie repetat, dintr-un
capăt al șuviței spre celălalt, obținând o
linie de tăiere zimțată (în zig–zag).
Adâncimea tăieturii este de aprox. 0,5 – 1
cm. Sursă imagine: https://scissortec.com/blogs

3. TEHNICA DEEP POINT (tăiere punctată în adâncime)

Denumiri similare: DEEP POINT CUT

Caracteristici:
 tehnică asemănătoare cu pivot point, linia de tăiere este zimțată, dar mult mai
adâncă.
Efecte obținute și recomandări:
 conferă suplețe și formă tunsorii ;
 este utilizată în special pentru subțierea și
texturarea vârfurilor, finisarea tunsorilor și nu
pentru tundere sau scurtarea lungimii șuvițelor.
Tehnica de lucru:
 șuvița este pieptănată și tensionată ușor între
degete lăsând vârfurile lungi de 2-4 cm;
 foarfeca va pătrunde sub un unghi foarte ascuțit
(10˚-20˚), adânc (2-4 cm.) în vârfurile lungi și va
tăia oblic, din loc în loc, porțiuni mici de păr,
rărind vârfurile. Sursă imagine: https://www.allure.com/

4. TEHNICA SLIDE (subțiere prin alunecare)


Denumiri similare: SLIDE CUT, SLICING CUT

Caracteristici:
 tehnica de feliere sau tehnica de tăiere a părului prin alunecare tangenţială pe
şuviţele de păr este folosită la subţierea părului în scopul reducerii volumului
excesiv al tunsorii.
Efecte obținute și recomandări:
 tehnică de tăiere și subțiere în profunzime a șuvițelor de păr în vederea obținerii
lejerității acestuia; șuvițele astfel tăiate apar feliate, oferind graduare părului,
volum și fluiditate tunsorii
 tehnica se utilizează pentru tunderea părului gros, la tunsorile în scări, pentru
graduarea suvițelor în jurul feței, reducerea volumului părului, finisarea și
personalizarea tunsorilor. Nu se recomandă pentru tunderea părului subțire sau
foarte gros.
Tehnica de lucru:
 se selectează șuvițe înguste, pe cărări
verticale, paralele, se piaptănă părul astfel
încât să cadă natural în direcţia în care creşte
și se prinde cu mâna stângă de vârf;
 foarfeca se poziționează parțial deschisă,
deasupra șuviței, la jumătatea ei și se lasă să
alunece în jos, spre vârf, închizând și
deschizând puțin lamele; nu se vor închide
Sursă imagine: print screen
brusc sau total lamele foarfecei pentru că se https://www.youtube.com/watch?v=q61M5
produce tăierea totală sau neuniformă a Uwr2Rg
șuviței.

Atenție!
Dacă folosiţi această tehnică, este bine să vă asiguraţi că foarfeca este foarte bine
ascuţită. Folosirea acestei tehnici cu un foarfece bont poate duce la deteriorarea
părului; lamele foarfecelui se agaţă de firele de păr şi nu le retează, ci le rupe
sau le smulge, deteriorându-le.

5. TEHNICA FREE HAND (mână liberă)

Denumiri similare: CHANNELLING CUT

Caracteristici:
 tehnica de finisare prin alunecarea liberă a foarfecului, de-a lungul șuvițelor, fără
a susține șuvița de păr cu mâna.
Efecte obținute și recomandări:
 se folosește la subțierea șuvițelor ,
texturarea părului, obținerea de volum și
pentru definitivarea conturului tunsorii,
bretonului etc.;
 pentru părul ondulat sau creț tehnica se
aplică pe părul uscat pentru adaptarea
texturării părului la forma lui naturală.
Tehnica de lucru:
 se introduce foarfeca ușor oblic în
profunzimea șuviței, din zona în care se
dorește subțiere și se alunecă spre vârf,
închizând și deschizând foarte puțin Sursă imagine: print screen
lamele. https://www.youtube.com/watch?v=q61M5
6. TUNDEREA PRIN RĂSUCIRE Uwr2Rg

Denumiri similare: TWIST CUT

Caracteristici:
 tunderea prin răsucirea șuvițelor și închiderea parțială a lamelor foarfecelui, din loc
în loc, creează volum prin obținerea de fire mai scurte care le vor susține pe cele
mai lungi.
Efecte obținute și recomandări:
 conferă mult dinamism tunsorii şi este foarte eficientă pentru părul creţ sau ondulat;
 se recomandă utilizarea acestei tehnici în zona de top pentru a oferi volum și a păstra
lungimea părului;
 tehnica poate fi realizată și prin răzuirea șuviței, de la vârf spre rădăcină, dar
necesită îndemânare și un foarfece foarte bine ascuțit.
Tehnica de lucru:
 luaţi o şuviţă de aproximativ doi centimetri şi răsuciţi-o de la rădăcină spre vârfuri
astfel încât să stea ridicată;
 țineţi şuviţa ridicată între degete şi, cu tăişul deschis, mişcaţi foarfecele de-a lungul
ei, de la rădăcină spre vârfuri, închizând ușor lamele (aveţi grijă să nu închideţi
foarfecele complet pentru că, în acest caz, veţi tăia întreaga şuviţă).

Sursă imagini: print screen


https://www.youtube.com/watch?v=q61M5
Uwr2Rg
Anexa 2
Modul 2: Tunsori pentru femei
Clasa a X-a
Numele și prenumele elevului..................................
Data..................................................................

TEHNICI MODERNE DE TUNS


Fișă de lucru

Cerințe:
I. Executați pe capul de exercițiu, pe șuvițe distincte de păr, tehnicile moderne
de tundere a părului, conform indicațiilor din fișa de documentare.
II. Rezolvați sarcinile de mai jos:

1. Enumerați resursele necesare realizării tunsorilor pentru femei:


Instrumente................................................................................................
Aparate.....................................................................................................
Materiale și echipamente...............................................................................
Produse.....................................................................................................

2. Ordonați etapele de lucru precizate mai jos în ordinea efectuării lor. Notați în
dreptul fiecărei etape cifra corespunzătoare ordinii.

............Spălarea părului
............Aranjarea postului de lucru
............Tunderea părului
............Selectarea resurselor necesare tunderii părului
............Consilierea și diagnosticarea clientului

3. Observați atent imaginile de mai jos. Ele reflectă linia de tăiere a părului în
cazul a două dintre tehnicile moderne de tundere a părului.

Fig. a Fig. b
Precizați:
3.1. Numele celor două tehnici de tundere a părului
a…………………………………………………..
b…………………………………………………..
3.2. Schițați, pe imaginea de mai jos, linia de tăiere a părului în cazul tehnicii deep
point cut.
Anexa 3
Modul 2: Tunsori pentru femei
Clasa a X-a

TEHNICI MODERNE DE TUNS


Fișă de observație și notare reciprocă

Numele și prenumele elevului............................................


Rolul în cadrul echipei.....................................................

Cerință: observați atent activitatea colegilor voștri de echipă. Evaluați-i atât din punct de
vedere al competențelor tehnice cât și al comportamentului și atitudinii în cadrul echipei
de lucru și apreciați-le activitatea cu note, conform indicatorilor de performanță propuși.
Rolul în Criterii de Indicatori de Nota Observații/problem
echipă evaluare performanță acordat e apărute și modul
ă lor de soluționare
Selectarea Nota 1-5 – selectarea a
resurselor 2-3 resurse necesare
necesare Nota 6-8 – selectarea
realizării tuturor produselor și
lucrării instrumentelor necesare
Nota 9-10 – selectarea
tuturor resurselor
necesare
Aranjarea Nota 1-5 – poziționarea
ergonomică a haotică a resurselor pe
locului de masa de lucru
muncă Nota 6-8 – poziționarea
ordonată a resurselor la
postul de lucru
Nota 9-10 – aranjarea
Lucrător ergonomică, în ordinea
utilizării lor, a tuturor
resurselor utilizate
Respectarea Nota 1-5 –
normelor de instrumentele nu au
igienă, fost
securitatea sterilizate/dezinfectate
muncii și , lucrarea s-a desfășurat
protecția în condiții de siguranță,
mediului dar modul de gestionare
a resurselor de apă,
energie și a deșeurilor
rezultate a fost
defectuos.
Nota 6-8 –
instrumentele au fost
dezinfectate, lucrarea
s-a desfășurat în
condiții de siguranță,
dar modul de gestionare
a resurselor de apă,
energie și a deșeurilor
rezultate a fost
defectuos.
Nota 9-10 – toate
normele de igienă,
securitate a muncii și
protecția mediului au
fost respectate
Exersarea Nota 1-5 – realizarea
tehnicilor corectă a 1-2 tehnici de
moderne de lucru
tundere a Nota 6-8 – realizarea
părului corectă a 3-4 tehnici de
conform lucru
indicațiilor Nota 9-10 – realizarea
din fișa corectă a celor 6 tehnici
tehnologică de lucru
Atitudinea în Nota 1-5 – acționează
cadrul individual, fără a
echipei de solicita sprijinul sau
lucru opinia membrilor
echipei
Nota 6-8 – solicită
sprijin membrilor
echipei, dar nu ține
cont de opiniile
colegilor
Nota 9-10 – atitudine
deschisă, colaborativă,
solicită și ține cont de
propunerile colegilor de
echipă, urmărește
permanent obținerea
performanței
Nota finală (suma notelor/5)
Lectura Nota 1-5 – lecturează
atentă a fișei fișa, dar nu este capabil
de să ofere informații
documentare Nota 6-8 – lecturează
fișa și oferă informații
ad litteram
Nota 9-10 – lecturează
fișa de documentare,
manifestă gândire
critică, identifică soluții
Consultant proprii de eficientizare
a activității
Oferă Nota 1-5 – manifestă
consultanță dezinteres sau interes
membrilor minim față de
echipei pe activitatea membrilor
parcursul echipei
realizării Nota 6-8 – sesizează
lucrării problemele apărute,
dar nu este capabil să
ofere soluții de
rezolvare
Nota 9-10 – colaborează
activ în cadrul echipei,
oferă sprijin, identifică
rapid eventualele
probleme și oferă
prompt soluții la
acestea
Atitudinea în Nota 1-5 – acționează
cadrul individual, fără a
echipei de solicita sprijinul sau
lucru opinia membrilor
echipei
Nota 6-8 – solicită
sprijin membrilor
echipei, dar nu ține
cont de opiniile
colegilor
Nota 9-10 – atitudine
deschisă, colaborativă,
solicită și ține cont de
propunerile colegilor de
echipă, urmărește
permanent obținerea
performanței
Nota finală (suma notelor/3)
Lectura Nota 1-5 – lecturează
atentă a fișei fișa, dar nu este capabil
de să ofere informații
documentare Nota 6-8 – lecturează
fișa și oferă informații
ad litteram
Nota 9-10 – lecturează
fișa de documentare,
manifestă gândire
critică, identifică soluții
proprii de eficientizare
a activității
Observă Nota 1-5 – manifestă
atent dezinteres sau interes
activitatea minim față de
lucrătorului și activitatea membrilor
Observato consultantulu echipei
r i Nota 6-8 – urmărește
atent activitatea
colegilor de echipă, dar
nu intervine în sesizarea
sau soluționarea
problemelor
Nota 9-10 – colaborează
activ în cadrul echipei,
oferă sprijin, identifică
rapid eventualele
probleme și oferă
prompt soluții la
acestea
Oferă sprijin Nota 1-5 – manifestă
membrilor dezinteres sau interes
echipei pe minim față de
parcursul activitatea membrilor
realizării echipei
lucrării Nota 6-8 – sesizează
problemele apărute,
dar nu este capabil să
ofere soluții de
rezolvare
Nota 9-10 – colaborează
activ în cadrul echipei,
oferă sprijin, identifică
rapid eventualele
probleme și oferă
prompt soluții la
acestea
Atitudinea în Nota 1-5 – acționează
cadrul individual, fără a
echipei de solicita sprijinul sau
lucru opinia membrilor
echipei
Nota 6-8 – solicită
sprijin membrilor
echipei, dar nu ține
cont de opiniile
colegilor
Nota 9-10 – atitudine
deschisă, colaborativă,
solicită și ține cont de
propunerile colegilor de
echipă, urmărește
permanent obținerea
performanței
Nota finală (suma notelor/4)

Verificat,
Profesor: .......................
SOLUȚIONAREA ACTIVITĂȚII
Anexa 2

Modul 2: Tunsori pentru femei


Clasa a X-a

TEHNICI MODERNE DE TUNS


Fișă de lucru

1. Resursele necesare realizării tunsorilor:


Instrumente: foarfece, pieptene, clipsuri, pulverizator;
Aparate : feon ;
Materiale și echipamente : cap de exercițiu, pelerină de protecție, prosop, scafă ;
Produse : șampon, balsam.

2. Etape pregătitoare:
......4......Spălarea părului
......1......Aranjarea postului de lucru
......5......Tunderea părului
......3......Selectarea resurselor necesare tunderii părului
......2......Consilierea și diagnosticarea clientului

3. Tehnici de tundere:
3.1. a- tehnica straight cut (tăiere în linie dreaptă, blunt
cut, club cutting, bob)
b – tehnica pivot point (tăiere punctată, point cut)
3.2. schiță tehnica deep point

Recomandări privind resurse educaționale deschise specifice


temei:
Referințe web:
o Toni&Guy's Haircut Techniques:
https://www.youtube.com/watch?v=q61M5Uwr2Rg
o Tehnica point cut: https://www.youtube.com/watch?v=4ksS6Bua5y4
o Tehnica deep point cut: https://www.youtube.com/watch?v=upXSdNs6XRU
o Tehnica twist cut: https://www.youtube.com/watch?v=9m2ULawKxiY
o Tehnici de tunsoare:
https://www.youtube.com/watch?v=imPMC_2BpXQ&t=81s

Referințe bibliografice:
1. Bolz Elke, (2000), Cum să ne coafăm singure, Editura Comercial , Bucureşti;
2. Casa Corpului Didactic Cluj, Inovație și creativitate în predarea disciplinelor din aria
curriculară Tehnologii - Exemple de bună practică, material editat în cadrul
proiectului „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară
Tehnologii”, Cluj, 2013;
3. Căpiță Laura, (2011), Didactici și evaluare, Modul 1, material elaborat în cadrul
Proiect Inovație şi performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul urban finanțat prin POSDRU, București;
4. Cerghit I., (1996), Teoria şi metodologia instruirii (note de curs), Universitatea din
Bucureşti;
5. Cerghit I. et all, (2001), Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, București;
6. Cucoş, C. (2009), Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi;
7. Pop A., Dimitriev P, Lengyel A., Arghir M., Purica F., Konia M., (1971), Manualul
frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
8. Tiron Elena, Stanciu T., (2019), Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, București
9. Wella, (2001) – A ști cum;

Documente curriculare:
10. Plan de învățământ aprobat prin OMECS: nr. 3915/18.05.2017, anexa 1 ;
11. Curriculum pentru clasa a X-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, domeniul de
pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc, anexa 2 la OMECS. nr.
3915/18.05.2017 ;
12. Standard de pregătire profesională, calificarea Coafor stilist, Nivel de calificare 4,
anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016;
INSTRUMENT DE EVALUARE: PROBĂ PRACTICĂ
 Anul de studiu – Clasa a X-a
 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Modulul 2: Tunsori pentru femei

Tema: Tehnici moderne de tuns

Rezultate ale învățării vizate:

Cunoștințe Abilități Atitudini


7.1.13. Prezentarea 7.2.11. Analizarea noilor 7.3.9. Informarea
conținutului consilierii informații despre tunsorile permanentă asupra
clientei pentru femei și asimilarea ultimelor tendințe în modă
7.1.14. Prezentarea lor în practica curentă și a modului de realizare a
operațiilor de pregătire a 7.2.12. Consilierea clientei tunsorilor moderne
locului de muncă 7.2.13. Selectarea 7.3.10. Realizarea
7.1.15.Prezentarea resurselor necesare tunsorilor moderne pentru
operațiilor de pregătire a executării tunsorilor femei conform tehnicii de
clientei 7.2.14. Pregătirea locului lucru
7.1.16. Prezentarea de muncă 7.3.11. Respectarea
normelor de securitate și 7.2.15. Pregătirea clientei normelor de securitate în
sănătate în muncă pentru realizarea tunsorii muncă și a normelor de
7.1.17. Prezentarea 7.2.16. Executarea igienă specifice
normelor de igienă specifice tehnicilor moderne de lucru 7.3.12. Asigurarea calității
7.1.18. Caracterizarea lucrării
aspectului tunsorilor
moderne
7.1.19. Descrierea
tehnicilor noi de executare
a tunsorilor pentru femei

Tip instrument de evaluare: probă practică pentru activitatea de instruire practică


Durată: 50 minute

Tema probei practice: Executați pe capul de exercițiu, pe șuvițe distincte de păr,


tehnicile moderne de tundere a părului, conform indicațiilor din fișa de documentare.

Cerințe/Sarcini de lucru
 Consultarea atentă a fișei tehnologice.
 Selectarea resurselor necesare efectuării lucrărilor.
 Pregătirea postului de lucru.
 Spălarea părului.
 Pregătirea capului de exercițiu în vederea tunderii părului.
 Tunderea părului conform tehnicilor de lucru propuse în fișa tehnologică.
 Analizarea comparativă a efectelor obținute prin tunderea cu tehnici diferite de
lucru.
 Respectarea normelor de igienă, securitate a muncii şi de protecție a mediului
specifice.
 Prezentarea rezultatului final al lucrării utilizând terminologia de specialitate
specifică.

Resurse necesare:
- Post de lucru pentru spălarea părului: scafă sau unitate de spălare;
- Post de lucru pentru coafură;
- Lenjerie: prosoape plușate, manta protectoare;
- Produse: șampoane pentru toate tipurile de păr și tipurile de scalp, balsam,
produse de styling;
- Instrumente: piepteni, perii, foarfece pentru tunderea părului, clame, clipsuri;
- Aparate: foen.

Criterii de realizare și ponderea acestora

Nr. Criterii de realizare şi Indicatorii de realizare şi ponderea acestora


crt. ponderea acestora
Consultarea atentă a fișei tehnologice și 30%
asimilarea tehnicilor moderne de
tundere a părului
Completarea fișei de lucru cu toate 20%
Primirea şi informațiile solicitate
1. planificarea 35% Selectarea resurselor necesare spălării 15%
sarcinii de lucru și tunderii părului
Pregătirea postului de lucru în vederea 15%
spălării și tunderii părului
Pregătirea capului de exercițiu pentru 20%
spălarea părului, selectarea șuvițelor și
tunderea părului.
Realizarea spălării părului conform 10%
tehnicii de lucru
Montarea corectă a capului de exercițiu 20%
2. Realizarea sarcinii de 50% în vederea asigurării unei poziții
lucru confortabile de lucru
Tunderea părului conform tehnicilor de
lucru propuse în fișa tehnologică 40%
Analizarea comparativă a efectelor
obținute prin tunderea cu tehnici 10%
diferite de lucru.
Respectarea normelor de igienă,
sănătate şi securitate a muncii şi de 20%
protecție a mediului specifice lucrărilor
de spălare și tundere a părului
Prezentarea şi Utilizarea terminologiei de specialitate 60%
3. promovarea sarcinii 15% în prezentarea argumentată a modului
realizate de tundere a părului în funcție de forma 40%
tunsorii dorite
GRILA DE EVALUARE
Nume și prenume elev:
Clasa:
Data (perioada):

Criterii Punctaj Indicatori de evaluare Punctaj Punctaj


de evaluare maxim pe acordat
indicator
1.1. Consultarea atentă a fișei 11p
tehnologice și asimilarea
tehnicilor moderne de tundere a
părului
1.2. Completarea fișei de lucru cu 7p
toate informațiile solicitate
1. Primirea şi 35 1.3. Selectarea resurselor necesare 5p
planificarea puncte spălării și tunderii părului
sarcinii de 1.4. Pregătirea postului de lucru în 5p
lucru vederea spălării și tunderii
părului
1.5. Pregătirea capului de exercițiu 7p
pentru spălarea părului,
selectarea șuvițelor și tunderea
părului.
2.1. Realizarea spălării părului 5p
conform tehnicii de lucru
2.2. Montarea corectă a capului de 10p
2. Realizarea 50 exercițiu în vederea asigurării
sarcinii de puncte unei poziții confortabile de
lucru lucru
2.3. Tunderea părului conform
tehnicilor de lucru propuse în 20p
fișa tehnologică
2.4. Analizarea comparativă a
efectelor obținute prin tunderea 5p
cu tehnici diferite de lucru.
2.5. Respectarea normelor de igienă,
sănătate şi securitate a muncii şi
de protecție a mediului specifice 10p
lucrărilor de spălare și tundere a
părului
3. Prezentarea 3.1. Prezentarea argumentată a 9p
şi 15 modului de tundere a părului
promovarea puncte funcție de forma tunsorii
sarcinii 3.2. Utilizarea corectă și coerentă a 6p
realizate termenilor de specialitate în
mesajele orale transmise
Punctaj total 100p
 Recomandări privind resurse educaționale deschise:

Referințe web:
1. Toni&Guy's Haircut Techniques:
a. https://www.youtube.com/watch?v=q61M5Uwr2Rg
2. Tehnica point cut: https://www.youtube.com/watch?v=4ksS6Bua5y4
3. Tehnica deep point cut: https://www.youtube.com/watch?v=upXSdNs6XRU
4. Tehnica twist cut: https://www.youtube.com/watch?v=9m2ULawKxiY
5. Tehnici de tunsoare:
a. https://www.youtube.com/watch?v=imPMC_2BpXQ&t=81s

Referințe bibliografice:
1. Bolz Elke, (2000), Cum să ne coafăm singure, Editura Comercial , Bucureşti;
2. Casa Corpului Didactic Cluj, Inovație și creativitate în predarea disciplinelor din aria
curriculară Tehnologii - Exemple de bună practică, material editat în cadrul
proiectului „Abordări inovative în didactica disciplinelor din aria curriculară
Tehnologii”, Cluj, 2013;
3. Căpiță Laura, (2011), Didactici și evaluare, Modul 1, material elaborat în cadrul
Proiect Inovație şi performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din
mediul urban finanțat prin POSDRU, București;
4. Cerghit I., (1996), Teoria şi metodologia instruirii (note de curs), Universitatea din
Bucureşti;
5. Cerghit I. et all, (2001), Prelegeri pedagogice, Editura Polirom, București;
6. Cucoş, C. (2009), Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi;
7. Pop A., Dimitriev P, Lengyel A., Arghir M., Purica F., Konia M., (1971), Manualul
frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
8. Tiron Elena, Stanciu T., (2019), Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, București
9. Wella, (2001) – A ști cum;

Documente curriculare:
1. Plan de învățământ aprobat prin OMECS: nr. 3915/18.05.2017, anexa 1 ;
2. Curriculum pentru clasa a X-a, învățământ liceal, filiera tehnologică, domeniul de
pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc, anexa 2 la OMECS. nr.
3915/18.05.2017 ;
3. Standard de pregătire profesională, calificarea Coafor stilist, Nivel de calificare 4,
anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016;
EXEMPLUL NR. 2

ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE

 Anul de studiu – clasa a X-a


 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc.
 Modulul 3: Coafuri simple

Tema 1: ONDULAȚIA PERMANENTĂ la rece

Tip de activitate: de teorie/ de laborator tehnologic/ de instruire practică

Rezultate ale învățării vizate

Cunoștințe Abilități Atitudini


8.1.9.Explicarea 8.2.8.Consilierea 8.3.4. Analizarea cu
principiului si a actiunilor clientei pentru atentie a caracteristicilor
pe care se bazeazä realizarea ondulatiei părului clientei
ondulatia permanentă permanente 8.3.5. Luarea deciziei
8.1.10.Prezentarea 8.2.9. Selectarea corecte cu privire la
continutului consilierii resurselor necesare realizarea ondulatiei
clientului executării tunsorilor permanente
8.1.11.Prezentarea 8.2.10. Pregătirea 8.3.6. Folosirea
operatiilor de pregătire a locului de muncă produselor conform
locului de muncä 8.2.11. Pregătirea clientei indicatiilor din
8.1.12.Prezentarea în vederea realizării prospecte
operatiilor de pregătire a ondulärii permanente a 8.3.7. Realizarea
clientei părululi ondulării permanente a
8.1.13.Prezentarea 8.2.12. Realizarea ondulării părului conform
normelor de securitate si permanente a părului tehnicii de lucru
sänätate în muncä 8.2.13. Analizarea 8.3.8. Respectarea
specifice necesității realizării normelor de securitate
8.1.14. Prezentarea tratamentului pre- sau sănătate în muncă si a
normelor de igienă spcifice postpermanent normelor de igienă
8.1.15.Prezentarea 8.2.14. Selectarea specifice
resurselor necesare produsului necesar 8.3.9. Asigurarea calității
ondulației permanente tratamentului pre- sau lucrării
8.1.16. Descrierea tehnicii postpermanent
de lucru pentru realizarea 8.2.15. Realizarea
ondulației permanente tratamentului
8.1.17. Explicarea rolului prepermanent
tratamentelor pre- şi 8.2.16.Realizarea
postpermanent tratamentului postp
8. 1. 18. Descrierea tehnicii ermanent
de lucru pentru realizarea
tratamentelor pre- şi
postpermanent
Activitate realizată prin metoda LUCRUL ÎN PERECHI
Scurtă descriere a metodei: Perechile-elevii clasei se împart în două grupe-lucrătorii
și clienții
Mod de organizare a activității/a clasei: elevii se grupează pe echipe de câte doi elevi

Resurse materiale:
- Lenjerie: pelerină impermeabilă, folie de protecție pentru guler, manta pentru
permanent, şorţ de protecţie, prosop.
- Produse: şampon şi balsam pentru diferite tipuri de păr, produse pentru eliminarea
porozităţii părului, soluție pre-permanent pentru vârfuri colorate, soluție sau gel de
permanent de calitate pentru diferite tipuri de păr, soluție de neutralizare.
- Instrumente: bigudiuri pentru permanent de diferite mărimi, pieptene cu codiță, hârtie
pentru permanent, pulverizator, ace de plastic pentru fixarea bigudiurilor, mănuși de
protecție, dozator pentru soluţia de permanent.
- Materiale: benzi de vată, şerveţele absorbante, șerveţele pentru testarea reziduurilor
de soluție pentru permanent
- Cască de uscare.

Durată: 50 minute

Modalitatea de aplicarea metodei pentru conținutul ales:


- Etape de lucru:
1. Pregătirea lucrării
2. Examinarea clientului.
- Dacă pielea capului este iritată sau are alte leziuni nu se recomandă efectuarea
permanentului.
- Părul decolorat, chiar dacă a fost apoi vopsit, nu se ondulează chimic.
- Părul poros este supus mai întâi unui tratament de recondiţionare pentru eliminarea
porozităţii şi va fi ondulat chimic cu soluţii mai puțin concentrate şi cu o durată mai
mică de acțiune.
- Părul vopsit va fi tratat întâi cu o soluție pre-permanent, care îl pregătește pentru
ondulare chimică.
3. Pregătirea părului.
- Spălarea părului cu un şampon corespunzător calităţii părului. Se absoarbe excesul
de umiditate din păr cu prosopul şi părul rămâne ud.
- Tunderea corectă a părului la lungimea dorită de clientă.
- Tratarea părului poros sau vopsit cu soluţiile corespunzătoare, aşa cum este indicat
de instrucțiunile date de producător.
4. Pregătirea clientei.
- Clienta se aşează pe scaunul de coafor şi se protejează hainele cu o folie răsucită peste
guler, pelerină impermeabilă şi prosop deasupra.
5. Împărţirea părului pe zone de lucru.
- Părul se împarte în zone de lucru unde părul se va rula în aceeași direcție. Zonele
de lucru se vor separă în funcţie de coafura dorită cu părul fără cărare, sau cu cărare
laterală. Zonele de lucru care au lăţimea egală cu lungimea bigudiurilor.
- Cel mai obişnuit, părul se împarte prin cărări în 6 zone: zona top -1 şi zonele laterale
-2 şi 3, secțiunile de la spate (mijloc -4, stânga -S și dreapta -6).
- Pentru a realiza împărțirea în cele 6 zone se începe prin trasarea a două cărări
paralele începând de la frunte, centrat, cu lățimea egală cu lungimea bigudiului.
Cărările se trasează până în creștetul capului, unde se delimitează cărarea transversală,
şi de acolo până la ceafă, cu aceeaşi lăţime.
- În spatele urechilor se trasează cărări verticale până la cărarea transversală din
creştet. Părul se prinde cu clipsuri pe cap.

6. Aplicarea soluției de permanent şi montarea bigudiurilor


- Se respectă instrucțiunile date de producător. Soluția pentru permanent conţine acid
thioglycolic şi amoniac.
- Se umezește fiecare şuviţă care va fi rulată fără a atinge pielea capului.
- Se aplică hârtie de permanent pe vârfurile şuviței şi se rulează respectând regulile
generale pentru rularea părului pe bigudiuri.
- Fiecare şuviţă rulată pe bigudiu se plasează exact pe rădăcina şuviţei de păr. -
Diametrul bigudiurilor va fi ales în funcție de gradul de încrețire dorit.
- Părul nu va fi prea tensionat dar nici lejer.
- Se începe de la frunte, de la zona 1, în continuare zona 4, apoi zonele 5, 6, 2 şi 3.
- Orice fir mai scurt de păr se rulează cu celelalte; se utilizează şi codiţa pieptenelui
pentru a le alipi de restul benzii de păr. Dacă firele mai scurte nu sunt rulate cu
celelalte, ele vor fi rulate pe bigudiu îndoite invers şi va apare efectul de cârlig de
pește, care va strica aspectul permanentului.
- Elasticul de prindere nu va presa pe păr, pentru că se imprimă urma pe păr și rezultă
un permanent nereușit.
- Lucrarea se va executa cât mai repede, în maxim 30-35 minute și va fi foarte
ordonată.
7. Stabilirea timpului de acțiune și ondularea propriu zisă.
- După ce părul a fost rulat corect, se desfac 1, 2 bigudiuri dintre primele răsucite
pentru a aprecia timpul necesar încrețirii părului. Se apreciază timpul de încrețire a
părului care diferă de la caz la caz şi depinde de calitatea părului. Se respectă
instrucțiunile date de producătorul soluţiei pentru permanent.
- Se acoperă părul cu o bonetă din plastic şi un prosop deasupra.
- Se lasă să acționeze timpul necesar.
8. Controlul încrețirii
- După expirarea timpului de încrețire se face un nou control prin desfacerea câtorva
bigudiuri din ultimele rulate pentru a vedea dacă timpul acordat a fost suficient ca părul
să se onduleze corect.
9. Fixarea (neutralizarea)
permanentului
- Soluția neutralizantă conţine
perhidrol și oțet.
- Fără să se desfacă bigudiurile se limpezește părul foarte bine cu apă
călduță, pentru a elimina soluția de permanent total. Dacă rămân resturi de
soluție, acestea vor continua acțiunea de încrețire şi vor veni în contact cu
neutralizatorul, ducând la decolorarea şi degradarea părului. - Se tamponează
fiecare bigudiu cu soluţia neutralizantă şi se lasă 5-10 minute.
- Se scot bigudiurile cu atenţie, astfel ca părul să rămână răsucit şi să se
păstreze buclele. - Se execută neutralizarea din nou şi se lasă iar 5-10 minute.
- Se limpezeşte părul foarte bine pentru a elimina complet neutralizatorul
din păr. - La sfârşit ultima limpezire se face cu o soluție slabă de oţet.
10. Coafarea părului
- Se realizează coafura dorită. Nu se utilizează fixativ strong.

Cauzele unui permanent rece nereușit


Principalele cauze pentru un permanent nereușit sunt următoarele:
- spălarea necorespunzătoare a părului;
- tunderea incorectă a părului;
- evaluarea necorespunzătoare a părului şi realizarea ondulaţiei permanente fără a
ține cont de factorii care influențează rezultatul permanentul alegerea
necorespunzătoare a şuviţelor;
- umezirea superficială a şuvițelor de păr;
- rularea necorespunzătoare a părului pe bigudiuri;
- aprecierea necorespunzătoare a calității părului;
- aprecierea necorespunzătoare a calităţii părului şi a timpului de acțiune a soluţiei
de permanent; - neutralizarea superficială;
- derularea incorectă a bigudiurilor de păr;
- soluţia de permanent este de proastă calitate sau alterată;
- utilizarea unor bigudiuri nespălate după ultima neutralizare de la alt client care au
resturi de neutralizant pe ele.
 Bibliografie:
1. Curriculum pentru clasa a X-a învățământ profesional – 2017;
2. Curriculum pentru clasa a XI-a învățământ profesional – 2018;
3. Standard de pregătire profesională – nivel 3 - 2016
4. Manualul frizerului şi al coaforului, manual pentru şcoli profesionale anii I şi II,
editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti ,1971
5. „A ŞTI CUM” – Wella, 1995, Casa de editură Venus, Iaşi, Romȃnia.
6. Auxiliar Curricular-Calificarea Coafor Stilist,2011,Chira-Elena PRUTEANU
EXEMPLUL NR. 3
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
 Anul de studiu – clasa a X-a
 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Modulul 4: Pigmentarea și depigmentarea părului

Tema 1: Consilierea clientei în vederea vopsirii părului


Tip de activitate: de instruire practică

Rezultate ale învățării vizate

Cunoștințe Abilități Atitudini


9.1.13. Prezentarea 9.2.8. Consilierea clientei 9.3.8. Analizarea cu atenție
conținutului consilierii pentru realizarea vopsirii a caracteristicilor părului
clientei părului clientei

Activitate realizată prin metoda JOC DE ROL.

Scurtă descriere a metodei:

Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor relaţii,
contexte de comunicare diverse, în care elevii experimentează din multiple perspective
receptarea şi emiterea unui mesaj. Caracterul său formativ, stimulator şi interactiv
contribuie la apariţia unor deprinderi, care le permit acestora să înţeleagă mai bine
situaţiile întâlnite în viaţa cotidiană.
Avantajele sale sunt numeroase: activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional;
asigură problematizarea unei situaţii, sporind gradul de întelegere şi participare activă;
pune în evidenţă modul corect sau incorect de comportare în anumite contexte; este una
din metodele eficiente de formare rapidă si corectă a convingerilor, atitudinilor şi
comportamentelor.

Mod de organizare a activității/a clasei:


Etapele pregătirii şi folosirii jocului de rol, după M.Ionescu şi I. Radu (Didactica
modernă), sunt:
a. încălzirea grupului;
b. definirea situaţiilor şi a personajelor;
c. organizarea grupului: alegerea actorilor;
d. derularea jocului,
e. analiza jocului de rol: intervievarea actorilor, analiza de conţinut şi comportamentală.

Resurse materiale: PC/ laptop, fișe de rol, fișe de observare, pieptene, fișa clientei
Durată: 30 minute

Modalitatea de aplicarea metodei pentru conținutul ales:


- Etape de lucru:
1. Stabilirea obiectivelor urmărite, respectiv precizarea abilităţilor și atitudinilor pe care
elevii şi le vor însuşi prin interpretarea jocului de rol.
Obiective:
Elevii vor fi capabili:
1. Să dialogheze eficient cu clienta pentru a afla dorința acesteia în ceea ce privește
vopsirea părului.
2. Să stabilească corect caracteristicile clientei în urma examinării.
3. Să ofere soluțiile potrivite pentru vopsirea părului.
4. Să stabilească de comun acord cu clienta cea mai bună variantă de vopsire a părului.
5. Să ofere sfaturi pentru îngrijirea acasă a părului vopsit.

2. Precizarea temei / problemei şi stabilirea personajelor.


Tema: Consilierea clientei în vederea vopsirii părului respectând dorințele acesteia și având
în vedere menținerea sănătății părului.
Personaje: - personaj 1- clientă
- personaj 2- coafor stilist
- ceilalți elevi- observatori.
3. Distribuirea rolurilor protagoniştilor şi participanţilor - observatori.
Elevii vor fi informați asupra atribuţiilor specifice actorilor și observatorilor.
Se solicită elevilor ca, în mod voluntar, să stabilească interpreții celor două roluri.
4. Învăţare individuală a rolului de către protagonişti.
Fișele de rol sunt distribuite „actorilor”. Aceștia analizează atent rolul, interiorizându-
l şi stabilidu-şi maniera personală de interpretare.
Profesorul distribuie fișele de observație elevilor- observatori și le discută cu aceștia.
Profesorul împreună cu o parte dintre elevii- observatori, fac modificări de decor sau alte
pregătiri necesare derulării în bune condiţii a jocului de rol.
Fișele de rol
Fișa de observație
5. Derularea jocului de rol.
Elevii- observatori urmăresc jocul de rol și completează fișa de observație.
6. Reflecţia, analiza şi dezbaterea colectivă a jocului de rol prin implicarea tuturor celor
prezenţi: interpreţi, observatori şi profesor.
„Actorii” își vor exprima propriile opinii referitor la modul în care a decurs consilierea și vor
preciza cum s-au simțit interpretând rolurile.
Observatorii își vor exprima opiniile referitor la prestația coaforului stilist. Pentru situațiile
în care se va considera necesar, pot fi reluate secvențe ale jocului de rol pentru
îmbunătățirea rezultatului consilierii sau a modului în care se simte clientul.

7. Formularea concluziilor.

Recomandări privind resurse educaționale deschise specifice temei:


 Referințe web/bibliografie:
1. Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura
Aramis, Bucureşti;
2. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, laşi;
3. Cucoş, C. (2009), Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi;
4. Dumbravă N, Coafura de la A la Z, Editura Scrisul Românesc; coord. Ionescu M. şi
Radu I., (2001), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca;
5. Oseacă, Pădean Elena, (2009). Tainele coafurii, Ed. SC HELEN Profesii, Bucureşti ;
6. Pop A., Dimitriev P, Lengyel A., Arghir M., Purica F., Konia M., (1971), Manualul
frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
7. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia curriculumului, Suport pentru
studiu individual, Oradea;
8. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia instruirii, Suport pentru studiu
individual, Oradea ;
9. Tiron E., Stanciu T., (2019), Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, București;
10. Wella, (2001) – A ști cum.

 Documente curriculare:
1. Plan de învățământ aprobat prin OMECS: nr. 3915/18.05.2017, anexa 1 ;
2. Curriculum pentru clasa a X-a, învățământ liceal, filiera Tehnologică, domeniul de
pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc, anexa 2 la OMECS. nr.
3915/18.05.2017 ;
3. Standard de pregătire profesională, calificarea Coafor stilist, Nivel de calificare 4,
anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016.
EXEMPLUL NR. 4
ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE
 Anul de studiu – clasa a X-a
 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Modulul 4: Pigmentarea și depigmentarea părului

Tema 1: Vopsirea parțială a părului

Tip de activitate: de instruire practică

Rezultate ale învățării vizate

Cunoștințe Abilități Atitudini


9.1.13. Prezentarea 9.2.8. Consilierea clientei 9.3.9. Luarea deciziei
conținutului consilierii pentru realizarea vopsirii corecte cu privire la
clientei părului realizarea vopsirii părului
9.1.18. Explicarea cheii 9.2.9. Selectarea resurselor 9.3.14. Asigurarea calității
culorilor necesare lucrării
9.1.22. Analizarea regulilor 9.2.16. Tratarea părului
de alegere a vopselei după vopsire
9.1.26. Descrierea tehnicii
de lucru pentru vopsirea
parțială a părului
9.1.27. Descrierea tehnicii
de lucru pentru tratarea
părului după vopsire

Activitate realizată prin metoda JOC DE ROL.


Scurtă descriere a metodei:
Jocul de rol este o metodă activă de predare-învăţare, bazată pe simularea unor relaţii,
contexte de comunicare diverse, în care elevii experimentează din multiple perspective
receptarea şi emiterea unui mesaj. Caracterul său formativ, stimulator şi interactiv
contribuie la apariţia unor deprinderi, care le permit acestora să înţeleagă mai bine
situaţiile întâlnite în viaţa cotidiană.
Avantajele sale sunt numeroase: activizează din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional;
asigură problematizarea unei situaţii, sporind gradul de întelegere şi participare activă;
pune în evidenţă modul corect sau incorect de comportare în anumite contexte; este una
din metodele eficiente de formare rapidă si corectă a convingerilor, atitudinilor şi
comportamentelor.

Mod de organizare a activității/a clasei:


Etapele pregătirii şi folosirii jocului de rol sunt:
a. încălzirea grupului;
b. definirea situaţiilor şi a personajelor;
c. organizarea grupului, alegerea actorilor;
d. derularea jocului,
e. analiza jocului de rol: intervievarea actorilor, analiza de conţinut şi comportamentală.
Resurse materiale: fișe de rol, fișe de observare, post de lucru pentru coafură.
Durată: 30 minute

Modalitatea de aplicare a metodei pentru conținutul ales:


- Etape de lucru:
1. Stabilirea obiectivelor urmărite, respectiv precizarea abilităţilor și atitudinilor pe
care elevii şi le vor însuşi prin interpretarea jocului de rol.
Obiective:
Elevii vor fi capabili:
a. Să dialogheze eficient cu clienta pentru a afla dorința acesteia în ceea ce privește
vopsirea părului.
b. Să propună soluțiile potrivite pentru vopsirea părului.
c. Să stabilească de comun acord cu clienta cea mai bună variantă de vopsire a părului.
d. Să ofere sfaturi pentru îngrijirea acasă a părului vopsit.
e. Să promoveze folosirea produselor ecologice pentru colorarea și îngrijirea părului.

2. Precizarea temei/problemei şi stabilirea personajelor.

Tema: Consilierea clientei în vederea vopsirii părului respectând dorințele acesteia și având
în vedere menținerea sănătății părului.

Personaje: - personaj 1- clientă


- personaj 2- coafor stilist
- ceilalți elevi- observatori.

3. Distribuirea rolurilor protagoniştilor şi participanţilor- observatori.


Elevii vor fi informați asupra atribuţiilor specifice actorilor și observatorilor.
Se solicită elevilor ca, în mod voluntar, să stabilească interpreții celor două roluri.

4. Învăţare individuală a rolului de către protagonişti.


Fișele de rol (anexa 1) sunt distribuite „actorilor”. Aceștia analizează atent rolul,
interiorizându-l şi stabilidu-şi maniera personală de interpretare.
Profesorul distribuie fișele de observație elevilor- observatori (anexa 2) și le discută cu
aceștia.
Profesorul împreună cu o parte dintre elevii- observatori, fac modificări de decor sau alte
pregătiri necesare derulării în bune condiţii a jocului de rol.

5. Derularea jocului de rol.


Elevii- actori interpretează jocul de rol.
Elevii- observatori urmăresc jocul de rol și completează fișa de observație.

6. Reflecţia , analiza şi dezbaterea colectivă a jocului de rol prin implicarea tuturor


celor prezenţi : interpreţi , observatori şi profesor.
„Actorii” își vor exprima propriile opinii referitor la modul în care a decurs consilierea și vor
preciza cum s-au simțit interpretând rolurile.
Observatorii își vor exprima opiniile referitor la prestația coaforului stilist. Pentru situațiile
în care se va considera necesar, pot fi reluate secvențe ale jocului de rol pentru
îmbunătățirea rezultatului consilierii sau a modului în care se simte clientul.

7. Formularea concluziilor.
Anexa 1
Fișa de rol- clientă

În cadrul acestui joc de rol, vei avea rolul de clientă a salonului de


coafură.

Presupune că părul tău are următoarele caracteristici:


- baza naturală - 4,
- lungimile și vârfurile sunt vopsite blond deschis (treaptă 9 din decolorare și
nuanțare cu vopsea demipermanentă 9.bej),
- lungimea părului- medie,
- grosimea- medie,
- porozitatea- pe lungimea părului este mare,
- elasticitatea- medie,
- procent păr alb- 0%.
- rădăcina crescută- 2 cm.

Cerințele rolului:
 Adresează-te coaforului stilist și solicită vopsirea rădăcinii blond deschis așa cum
este colorat părul pe lungime.
 Atrage atenția coaforului stilist ca modalitatea de colorare să nu afecteze
sănătatea firului de păr.
 Pe parcursul dialogului, cere coaforului stilist argumentarea soluției propuse pentru
vopsire.
 Solicită coaforului stilist sfaturi pentru îngrijirea părului acasă, după vopsire.

Sfaturi:
 Implică-te în dialog!
 Participă la luarea deciziei referitoare la modalitatea de colorare a părului!
 Fii cooperant!
Fișa de rol- coafor stilist

În cadrul acestui joc de rol, vei avea rolul de coafor stilist.

Presupune că părul clientei care îți va solicita colorarea acestuia are următoarele
caracteristici:
- baza naturală- 4,
- lungimile și vârfurile sunt vopsite blond deschis (treaptă 9 din decolorare și
nuanțare cu vopsea demipermanentă 9.bej),
- lungimea părului- medie,
- grosimea- medie,
- porozitatea- pe lungimea părului este mare,
- elasticitatea- medie,
- procent păr alb- 0%.
- rădăcina crescută- 2 cm.

Cerințele rolului:
 Dialoghează cu clienta pentru a afla cerințele acesteia.
 Oferă clientei o variantă de realizare a colorării părului pentru a satisface cererea
ei.
 Explică clientei care va fi parcursul procesului de colorare pe care îl vei realiza.
 Oferă clientei sfaturi pentru îngrijirea părului acasă, după vopsire.
 Ai în vedere promovarea folosirii produselor ecologice pentru colorarea și îngrijirea
părului.

Sfaturi:
 Nu uita! Ești coafor stilist. Adoptă o atitudine corespunzătoare unui profesionist din
acest domeniu!
 Pe parcursul dialogului cu clienta, pentru aflarea cerințelor acesteia, adresează
întrebări clare, în ordine logică, folosind un limbaj accesibil! Obține pe parcursul
dialogului toate informațiile de care ai nevoie!
 Prezintă explicit varianta de realizare a colorării părului!
 Argumentează clar soluțiile oferite pentru colorarea și îngrijirea părului!
 Fii politicos și cooperant! Zâmbește!
Anexa 2

Fișă pentru elevii- observatori

Jocul de rol, la care vei lua parte, va avea doi protagoniști: clienta unui salon de coafură
și coaforul stilist.
Presupunem că părul clientei are următoarele caracteristici:
- baza natural - 4,
- lungimile și vârfurile sunt vopsite blond deschis (treaptă 9 din decolorare și
nuanțare cu vopsea demipermanentă 9.bej),
- lungimea părului - medie,
- grosimea - medie,
- porozitatea - pe lungimea părului este mare,
- elasticitatea- medie,
- procent păr alb - 0%.
- rădăcina crescută - 2 cm.

Clienta va solicita vopsirea rădăcinii blond deschis așa cum este colorat părul pe lungime
și sfaturi pentru îngrijirea părului acasă, după vopsire.

În cadrul acestui joc de rol ai calitatea de observator.


Urmărește cu atenție jocul de rol interpretat de colegii tăi și completează
fișa de observație pentru fiecare aspect:
 bifează Realizat sau Nerealizat,
 notează în rubrica Observații aprecierile tale.
-
Fișa de observație

Nr. Aspecte observate Realizat Nerealizat Observații


crt.
1. Dialogarea eficientă cu clienta
pentru aflarea cerinței acesteia
2. Propunerea unei variante de
realizare a colorării părului
pentru a satisface cererea
clientei
3. Explicarea clară și corectă a
parcursului procesului de
colorare
4. Oferirea de sfaturi pentru
îngrijirea părului acasă, după
vopsire
5. Promovarea folosirii produselor
ecologice pentru colorarea și
îngrijirea părului
6. Argumentarea clară a soluțiilor
oferite pentru colorarea și
îngrijirea părului
7. În relația cu clienta, coaforul
stilist a fost politicos și
cooperant
8. Adoptarea atitudinii
corespunzătoare unui coafor
stilist

Recomandări privind resurse educaționale deschise specifice temei:


 Referințe web/bibliografie:
1. Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura
Aramis, Bucureşti;
2. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, laşi;
3. Cucoş, C. (2009), Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi;
4. Dumbravă N, Coafura de la A la Z, Editura Scrisul Românesc; coord. Ionescu M. şi
Radu I., (2001), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca;
5. Oseacă, Pădean Elena, (2009). Tainele coafurii, Ed. SC HELEN Profesii, Bucureşti ;
6. Pop A., Dimitriev P, Lengyel A., Arghir M., Purica F., Konia M., (1971), Manualul
frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
7. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia curriculumului, Suport pentru
studiu individual, Oradea;
8. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia instruirii, Suport pentru studiu
individual, Oradea ;
9. Tiron E., Stanciu T., (2019), Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, București;
10. Wella, (2001) – A ști cum.

 Documente curriculare:
1. Plan de învățământ aprobat prin OMECS: nr. 3915/18.05.2017, anexa 1 ;
2. Curriculum pentru clasa a X-a, învățământ liceal, filiera Tehnologică, domeniul de
pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc, anexa 2 la OMECS. nr.
3915/18.05.2017 ;
3. Standard de pregătire profesională, calificarea Coafor stilist, Nivel de calificare 4,
anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016.
INSTRUMENT DE EVALUARE: PROBĂ PRACTICĂ
Tip instrument de evaluare: probă practică pentru activitatea de instruire practică

 Anul de studiu – clasa a X-a


 Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc
 Modulul 4: Pigmentarea și depigmentarea părului

Durată: 50 de minute

Rezultate ale învățării vizate

Cunoștințe Abilități Atitudini


9.1.13. Prezentarea 9.2.8. Consilierea clientei 9.3.9. Luarea deciziei
conținutului consilierii pentru realizarea vopsirii corecte cu privire la
clientei părului realizarea vopsirii părului
9.1.18. Explicarea cheii 9.2.9. Selectarea resurselor 9.3.14. Asigurarea calității
culorilor necesare lucrării
9.1.22. Analizarea regulilor 9.2.16. Tratarea părului
de alegere a vopselei după vopsire
9.1.26. Descrierea tehnicii
de lucru pentru vopsirea
parțială a părului
9.1.27. Descrierea tehnicii
de lucru pentru tratarea
părului după vopsire

Tema probei practice: Consiliază clienta prezentată de profesor în vederea realizării


vopsirii părului la rădăcină.
Presupunem că părul clientei are următoarele caracteristici:
- baza natural - 4,
- lungimile și vârfurile sunt vopsite blond deschis (treaptă 9 din decolorare și
nuanțare cu vopsea demipermanentă 9.bej),
- lungimea părului- medie,
- grosimea- medie,
- porozitatea- pe lungimea părului este mare,
- elasticitatea- medie,
- procent păr alb - 0%.
- rădăcina crescută - 2 cm.

Cerințe/Sarcini de lucru
 Analizarea caracteristicilor părului clientei.
 Dialogarea cu clienta pentru a afla cerințele acesteia.
 Formularea unei variante de realizare a colorării părului pentru a satisface cererea
clientei având în vedere evitarea deteriorării părului.
 Oferirea de explicații clientei referitoare la parcursul procesului de colorare pe
care îl vei realiza.
 Oferirea de sfaturi pentru îngrijirea părului acasă, după vopsire, precizând
produsele și modul de utilizare a acestora.
 Promovarea folosirii produselor ecologice pentru colorarea și îngrijirea părului.
 Folosirea materialelor documentare/ vizuale (prospecte, produse, catalog vopsea
de păr etc) pe parcursul consilierii.
 Respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă, de igienă și protecție a
mediului.

Grila de evaluare
Punctaj pe
Criterii de evaluare Punctaj Indicatori de evaluare
indicator
1. Primirea şi 35 1.1. Analizarea caracteristicilor părului 15
planificarea sarcinii de puncte clientei
lucru
1.2. Crearea mediului optim pentru 5
discuția de consiliere
1.3. Purtarea unui dialog eficient cu 15
clienta pentru a afla cerințele acesteia
2. Realizarea sarcinii de 50 2.1. Propunerea unei variante de realizare 10
lucru puncte a colorării părului pentru a satisface
cererea clientei având în vedere
caracteristicile părului acesteia și
evitarea deteriorării părului
2.2. Explicarea corectă a procesului de 10
colorare pe care îl va realiza
2.3. Oferirea de sfaturi pentru îngrijirea 10
părului acasă, după vopsire
2.4. Alegerea produselor ecologice pentru 8
colorarea și îngrijirea părului
2.5. Integrarea eficientă în consiliere a 7
materialelor documentare/ vizuale
(prospecte, produse, catalog vopsea de
păr etc) pentru ilustrarea propunerii de
vopsire a părului și a explicațiilor oferite
clientei
2.6. Respectarea normelor de sănătate și 5
securitate în muncă, de igienă și de
protecție a mediului
3. Prezentarea sarcinii 15 3.1. Argumentarea alegerii variantei de 4
de lucru puncte realizare a colorării părului propuse
clientei
3.2. Explicarea operațiilor ce vor fi 4
realizate pe parcursul vopsirii pentru
menținerea sănătății firului de păr
3.3. Argumentarea alegerii produselor 4
pentru îngrijirea părului vopsit
recomandate clientei
3.4. Utilizarea vocabularului de 3
specialitate în prezentarea sarcinii de
lucru

 Referințe web/bibliografie:
1. Cerghit, I., (2002), Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura
Aramis, Bucureşti;
2. Cerghit, I., (2006), Metode de învăţământ, Editura Polirom, laşi;
3. Cucoş, C. (2009), Pedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice,
Ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi;
4. Dumbravă N, Coafura de la A la Z, Editura Scrisul Românesc; coord. Ionescu M. şi
Radu I., (2001), Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj- Napoca;
5. Oseacă, Pădean Elena, (2009). Tainele coafurii, Ed. SC HELEN Profesii, Bucureşti ;
6. Pop A., Dimitriev P, Lengyel A., Arghir M., Purica F., Konia M., (1971), Manualul
frizerului şi coaforului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
7. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia curriculumului, Suport pentru
studiu individual, Oradea;
8. Popa, Carmen-Alina, (2013), Teoria și metodologia instruirii, Suport pentru studiu
individual, Oradea ;
9. Tiron E., Stanciu T., (2019), Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia
evaluării, Editura Didactică şi Pedagogică, București;
10. Wella, (2001) – A ști cum.

Documente curriculare:
1. Plan de învățământ aprobat prin OMECS: nr. 3915/18.05.2017, anexa 1 ;
2. Curriculum pentru clasa a X-a, învățământ liceal, filiera Tehnologică, domeniul de
pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc, anexa 2 la OMECS. nr.
3915/18.05.2017 ;
3. Standard de pregătire profesională, calificarea Coafor stilist, Nivel de calificare 4,
anexa 4 la OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016.

S-ar putea să vă placă și