Sunteți pe pagina 1din 3

Acţiune

pentru limitarea puterilor unuia dintre soţi, ı̂n cazul ı̂ncheierii de


că tre acesta a unor acte juridice prin care pune ı̂n pericol grav interesele
familiei

Sediul materiei:
- Art. 316 alin. (1) C. civ.
- Art. 148-151 C. proc. civ.
- Art. 192 C.proc. civ.
- Art. 194-195 C. proc. civ.
Instanţa1 . . . . . . . . . .
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric
personal . . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales2 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume .
. . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar
convenţional/judiciar/reprezentant legal (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . .
. . . . . ., având următoarele date de contact3 . . . . . . . . . .,
în contradictoriu cu pârâtul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având
codul numeric personal4 . . . . . . . . . ., formulăm prezenta
CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
prin care solicităm instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună ca, pentru o durată de5 . . . . . . . . . .
./până la data de . . . . . . . . . .,pârâtul să poată dispună de următoarele bunuri6 . . . . . . . . . . .numai cu
consimţământul meu expres.
În fapt, arătăm că7 . . . . . . . . . .
În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile alin. 316 alin. 1 C. proc. civ.
În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/ probei testimoniale/ probei cu interogatoriul pârâtului.
În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri8 . . . . . . . . . ., în copii certificate pentru conformitate
cu originalul9, în . . . . . . . . . .10 exemplare.
În cadrul probei cu testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii (nume . . . . . . . . .
., prenume . . . . . . . . . .) . . . . . . . . . ., cu domiciliul11 în . . . . . . . . . ., pentru dovedirea următoarelor împrejurări
de fapt . . . . . . . . . .şi solicităm citarea acestora.
În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, cu menţiunea personal la interogatoriu, sub
sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând12 . . . . . . . . . .
Solicităm comunicarea hotărârii ce se va pronunţa în cauză către organele competente, în vederea efectuării
formalităţilor de publicitate imobiliară sau mobiliară, în conformitate cu prevederile art. 316 alin. (1) din C. civ13.
Solicităm judecarea cauzei în lipsă14, în conformitate cu art. 411 alin. (1) pct. 2) din C. proc. civ.
În conformitate cu art. 453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de
judecată15 ocazionate de acest proces.
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată în . . . . . . . . . . . .16 exemplare.

Tipărit de Munteanu Oana Andreea la 20.12.2021. 1/3


Document Lege5 - Copyright © 2021 Indaco Systems.
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de . . . . . . . . . .17 şi procura în original/ copie
legalizată/ împuternicirea avocaţială/ delegaţia de reprezentare/18 copie legalizată de pe înscrisul doveditor al
calităţii de reprezentant19.
Data, Semnătura20,
Domnului Preşedinte al Judecătoriei21 . . . . . . . . . .
1 Competenţa aparţine instanţei de tutelă de la domiciliul pârâtului, respectiv judecătoriei.
2 Menţiunea nu este obligatorie şi va fi inserată numai dacă reclamantul doreşte comunicarea actelor de
procedură la o altă adresă decât cea de domiciliu.
3 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa de poştă
electronică/ numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea.
4 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 C. proc. civ.
5 Se va indica în concret durata pentru care se solicită restrângerea dreptului de dispoziţie al pârâtului. Această
durată, precum şi prelungirile ulterioare, nu pot depăşi în total 2 ani.
6 Se indică în mod expres şi se individualizează bunurile cu privire la care se solicită limitarea dreptului de
dispoziţie al pârâtului, întrucât art. 316 al. (1)_din C.civ. specifică expres că limitarea drepturilor unuia dintre soţi
poate viza numai "anumite bunuri", neputându-se aşadar viza o interdicţie de ordin general, care să privească
toate bunurile comune.
7 Se va prezenta situaţia de fapt, cu indicarea aspectelor esenţiale pentru soluţionarea cauzei. În cazul de faţă
se vor descrie actele juridice încheiate anterior de către soţul pârât şi prin care au fost puse în pericol grav
interesele familiei, precum şi motivele pentru care se apreciază că aceste acte au lezat în mod grav aceste
interese. Totodată se va arăta de ce pentru protejarea intereselor familiei este necesară limitarea drepturilor
pârâtului cu privire la anumite bunuri, respectiv de ce aceste bunuri prezintă importanţă pentru viaţa de familie
şi situaţia părţilor. Se va preciza regimul matrimonial aplicabil. În sfârşit, trebuie indicate aspectele de fapt care
pot convinge instanţa că limitarea puterilor unuia dintre soţi este necesară pentru întreaga durată solicitată de
către reclamant.
8 Se vor enumera înscrisurile depuse, cu menţionarea elementelor pentru identificare.
9 Certificarea se face de către parte sau reprezentantul acesteia, sub semnătură.
10 Înscrisurile se vor depune în exemplare suficiente pentru a fi comunicate pârâtului/pârâţilor şi unul pentru
instanţă, în conformitate cu art. 149-150 C. proc. civ.
11 Se va menţiona adresa completă a martorilor (localitate, stradă, număr, blocul, scara, etajul, numărul
apartamentului, sectorul/judeţul).
12 Se vor meţiona faptele pe care reclamantul doreşte să le probeze, spre exemplu atitudinea culpabilă a
pârâtului.
13 Menţiunea va fi inserată numai dacă bunurile cu privire la care se solicită limitarea puterilor pârâtului sunt
supuse unor astfel de formalităţi - spre exemplu, imobile, autoturisme etc.
14 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu
doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată.
15 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Cheltuielile de judecată constau în taxele
judiciare de timbru, onorariile avocaţilor/ experţilor/ specialiştilor/ sumele cuvenite martorilor/ cheltuielile de
transport/ cheltuielile de cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului.
16 Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 C. proc. civ. în atâtea exemplare

Tipărit de Munteanu Oana Andreea la 20.12.2021. 2/3


Document Lege5 - Copyright © 2021 Indaco Systems.
câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţii au un reprezentant comun sau partea figurează în
mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.
17 Taxa de timbru se va calcula în conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 80/2013. În prezent, taxa judiciară de
timbru aplicabilă este în cuantum de 20 de lei(art. 15 lit. f) din O.U.G.).
18 Se va depune numai atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic.
19 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului.
20 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea
acesteia putând determina nulitatea cererii, în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.
21 Judecătoria de la domiciliul pârâtului.

Tipărit de Munteanu Oana Andreea la 20.12.2021. 3/3


Document Lege5 - Copyright © 2021 Indaco Systems.

S-ar putea să vă placă și