Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Clasa: a VIII-a
Efectiv: 24 elevi
Locul de desfăşurare: sala de sport
Durata: 50 minute
Tema lectiei: 1. Alergare de viteza - dezvoltarea vitezei de reacţie;
- startul din picioare şi lansarea de la start ( consolidare)
2. Baschet- structură tehnică: pasă, reprimire, oprire, dribling şi aruncare la coş ( consolidare)
Metode : explicatia, demonstrația, conversația, exersarea, joc bilateral
Resurse materiale: mingi de baschet, fluier, jaloane
Resurse bibliografice:
* Programa de Educaţie fizică clasele V-VIII;
* Florentina Popescu, Maria - Cristina Porfireanu, Baschetul în şcoală, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti, 2010;
* Gloria Raţă, Didactica educaţiei fizice şi sportului, Editura Pim, Iaşi, 2008;

Obiective operaţionale: 
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
1.Motrice:
O.M.1 - să execute corect startul din picioare şi lansarea de la start;
O.M.2 - să scurteze timpul de reacţie la semnal sonor;
O.M.3 - să efectueze deplasarea în viteză maximă;
O.M.4 - să execute corect structura tehnică propusă: pasă, reprimire-oprire, dribling şi aruncare la coş;

2.Cognitive:
O.C.1 - să identifice procedeele folosite pentru dezvoltarea vitezei de reacţie;
O.C.2 - să precizeze etapele de execuţie a structurii tehnice;
O.C.3 - să cunoască şi să respecte regulile jocului de baschet;

3.Afective:
O.A.1 - să manifeste interes pentru perfecţionarea tehnicii fundamentale;
O.A.2 - să se mobilizeze în vederea rezolvării sarcinilor propuse;
O.A.3 - să manifeste dorinţă de afirmare;

4.Sociale :
O.S.1 - să-şi dezvolte spiritul de disciplină şi spiritul de echipă ;

Nr. Veriga şi Conţinutul Dozare Formaţii de lucru/ Obs.


crt. durata indicaţii metodice
1. Organizarea - alinierea 1’ - linie pe un rând
colectivului - raportul
2 min. 30 sec. - salutul 1’30”
- verificarea prezenţei, a echipamentului
şi a stării de sănătate
- anunţarea temelor lecţiei 30”
- întoarceri stânga, dreapta, stânga
împrejur,etc.
2. Pregătirea - mers 1l - coloană câte unul
organismului - mers pe vârfuri, braţele sus 1L - spatele drept, privirea
pentru efort - mers pe vârfuri cu mâini la ceafă 1L înainte, trage de coate
6 min. 30 sec. - alergare uşoară 1L+1l - ,, -
- mers cu mişcări de respiraţie 1L - ,, -
- alergare cu joc de glezne 1L - în coloană câte doi
- mers 11 - coloană câte unul
- alergare cu pendularea gambelor 1L+ 1l
înapoi 1L
- mers 1l+ 1L - ,, -
- alergare cu genunchii sus 1l
- mers 1D - ,, -
- pas săltat 1L
- mers 1D - ,, -
- pas sărit 1L
- mers 1D - ,, -
- alergare cu pas adăugat lateral 1L
- mers 1D
- alergare accelerată 1l
- mers

3. Influenţarea Ex. 1.P.I. Stând depărtat cu palmele pe 4 x 8T - coloană de gimnastică câte


selectivă a şold 4, pe mijlocul sălii
aparatului T1, 5 - aplecarea capului înainte - se execută la comendă
locomotor T2, 6 – aplecarea capului înapoi - se meține ritmul lent de
7 min. T3, 7 - răsucirea capului spre dreapta execuţie indicat
T4, 8 – răsucirea capului spre stânga
Ex. 2.P.I. Stând depărtat cu palmele pe 4 x 8T - ,, -
şold
T1-4 - rotarea capului spre dreapta
T5-8 – rotarea capului spre stâmga
Ex. 3.P.I. Stând depărtat cu palmele pe 4 x 8T - trunchiul drept, privirea
şold înainte, picioarele şi braţele
T1-4 - rotarea braţelor înainte bine întinse;
T5-8 – rotarea braţelor înapoi
Ex. 4.P.I. Stând depărtat cu palmele pe 4 x 8T - genunchii întinși, îndoirea
şold trunchiului se execută în
T1- îndoire laterală stânga cu ducerea lateral
braţului drept întins deasupra capului
T2- revenire la poziţia iniţială
T3- îndoire laterală dreapta cu ducerea
braţului stâng întins deasupra capului
T4- revenire la poziţia iniţială
T5,6 - îndoire laterală stânga cu arcuire cu
mâinile pe şold
T7,8 - îndoire laterală dreapta cu arcuire cu
mâinile pe şold
Ex. 5.P.I. Stând depărtat cu brațele îndoite 2 x 8T - picioarele bine întinse,
și palmele la ceafă contactul cu solul pe toată
T1-2; 5-6 - răsucirea trunchiului spre stânga şi talpa, bine fixată pe sol;
arcuire
T3-4; 7-8- răsucirea trunchiului spre dreapta
şi arcuire
T 1-2; 5-6- răsucirea trunchiului spre stânga
cu întinderea braţelor în lateral și arcuire
T 3-4;7-8 - răsucirea trunchiului spre dreapta
cu întinderea braţelor în lateral şi arcuire
Ex. 6.P.I. Stând depărtat cu braţele pe
lângă corp - se execută cu amplitudine
T 1,5 – ducerea braţelor prin lateral sus, 4 x 8T mare;
ridicare pe vârfuri
T 2,6 – coborârea palmelor pe umeri şi a
tălpilor pe sol
T 3,7 – ducerea braţelor lateral şi ridicare pe
vârfuri
T 4,8 – revenire poziţie iniţială
Ex. 7. P.I. Stând
T 1,5 – ghemuire cu ducerea braţelor lateral
T 2,6 – ridicare pe vârfuri cu ridicarea 4 x 8T - se urmăreşte ritmul de
braţelor sus execuţie;
T 3,7 – ghemuire cu ducerea braţelor
înainte
T 4,8 – revenire poziţie iniţială
Ex. 8.P.I. Stând 4-6 x -în săritură se ajută de
- sărituri pe loc ca mingea, la semnal sonor brațele îndoite din coate
o săritură cu genunchii la piept
Ex. 9.P.I. Stând depărtat cu mâinile pe 5 – 6x
şolduri - aterizarea trebuie să fie
T1,8 – sărituri cu apropierea şi depărtarea 4 x 8T elastică;
picioarelor
Ex. 10.P.I.- exerciţii de respirație 20”
profundă;

- se urmăreşte cadenţa;
4. Consolidarea, Tema 1. Alergare de viteză (consolidare)
perfecţionarea a) Dezvoltarea vitezei de reacţie (7min.):
şi evaluarea 1. start la semnal sonor din poziţia -elevii sunt dispuși pe 4
deprinderilor ghemuit 2x coloane, înapoia liniei de
motrice 2. start la semnal sonor din poziţia start;
30 min. ghemuit cu spatele pe direcţia de deplasare 2x - se lucrează pe distanța de
3. start din picioare la semnal sonor 15 m;
4. start la semnal sonor din poziţia start 2x - se întorc în coloană pe
din picioare cu spatele la direcţia de marginea terenului şi îşi
deplasare reiau locurile;
5. start la semnal sonor din poziţia culcat -la întoarcere, mers însoţit
ventral 2x de mişcări de respiraţie şi
6. perechi spate în spate-din stând depărtat relaxare musculară;
transmiterea mingii printre picioare şi 2-4x - mişcările se execută cu
recuperare pe deasupra capului-la semnal viteză maximă;
sonor se schimbă sensul
7. perechi spate în spate din stând depărtat
transmiterea mingii prin dreapta ( cu două 2-4x
mâini) şi recuperare prin stânga-la semnal
se schimbă sensul

b)Startul din picioare şi lansarea de la start


(5min):
1.Din stând înapoia liniei de start , -elevii sunt distribuiţi pe 4
dezechilibrare spre înainte , alergare pe 3x coloane, înapoia liniei de
distanţa de 10 -15 m; start;
2.Ocuparea de către elevi a poziţiilor ,, la - se lucrează pe distanța
start “ şi ,, pe locuri “, urmate de plecare 3x de15 m;
liberă şi lansare pe 10-15 m; - se întorc în coloană pe
3.Start din picioare şi lansarea de la start marginea terenului şi îşi
cu comandă ( ,,la start” , ,, pe 3x reiau locurile;
locuri” , ,,gata” ) ,în momentul plecării din -la întoarcere, mers însoţit
start piciorul oscilant se ridică rapid , cel de mişcări pt respiraţie şi
de sprijin se întinde , trunchiul păstrându- relaxare musculară;
şi înclinarea înainte pe primii metri;
4.Start din picioare cu plecare liberă pe
distanţa de 10-15 m; 3x
5.Alergare de viteză cu start din picioare,
sub formă de concurs – 15m; 2x
6.Ştafetă aplicativă ( alergare pe 5 m cu
ţinerea unei mingi medicinale de 1 kg, 2x - elevii în coloană câte 1-
rostogolire mingii pe sol 5 m, întoarcere în 2 grupe
alergare şi predarea mingii coechipierului)
Tema 2. Baschet- structură tehnică: pasă-
reprimire- oprire- dribling şi aruncare la
coş (consolidare –accent pe oprire)- 18
min.
1. Exerciţii de consolidare a elementului
tehnic ,,oprirea”- fără minge;
- din mers şi alergare uşoară, la semnal
sonor oprire într-un timp prin săritură, cu 2-4x - elevii aşezaţi în coloană
aterizare pe ambele picioare simultan în câte 4, se execută în linie
poziţie fundamentală; 2-4x câte 4;
2. Exerciţii de consolidare a elementului
tehnic ,,oprirea”- cu minge;
- de pe loc aruncarea mingii în sus -
prindere cu săritură – aterizare cu oprire 2x - elevii aşezaţi în coloană
într-un timp; câte 4, se execută în linie
- aruncarea mingii în sus şi înainte – câte 4;
deplasare - prindere – oprire într-un timp; - mingea va fi prinsă înainte
1L de a atinge solul sau după
ce a ricoşat din sol;

- suveică simplă - pasarea mingii de pe loc


cu două mâini de la piept, urmată de 4-6x
deplasare la coada şirului opus; - 4 șiruri
- suveică simplă – dribling, oprire într-un
timp şi pasă cu două mâini de la piept, 2-4x -dribling cu mâna
urmată de deplasare la coada şirului îndemânatică până la
propriu; jumătatea distanţei, unde se
execută oprire într-un timp -
- dribling şi aruncare la coş pasă;
- pasă deplasare-prinderea mingii-oprire - coloana câte unul
într-un timp-dribling-aruncare la coş de pe 6 grupe
loc - șir cu minge la fiacare coș
- joc bilateral 3x3 pe teren redus cu temă:
minim trei pase din deplasare cu aruncare - se lucrează simultan pe
la coş de pe loc, cu accent pe oprire; trei terenuri
5. Revenirea - alergare uşoară cu trecere în mers din ce 1L - coloană câte unul
organismului în ce mai lent ; - se insistă pe corectarea
după efort - mers cu mişcări de respiraţie; 20 m ţinutei corpului: capul sus,
2 min. 5- 6X spatele drept, braţele se
mişcă coordonat dar liber pe
lângă corp relaxate
6. Concluzii, - adunarea, alinierea; 1’ -linie pe un rând
aprecieri şi - aprecieri pozitive şi negative a activităţii 1’
recomandări desfăşurate de elevi;
2 min. - recomandări pentru activitatea din timpul
liber;
- salutul

S-ar putea să vă placă și