Sunteți pe pagina 1din 2
06.09.2022 Prim-ministra Republicli Moldova Copie: Doamnei Maia Sandu, Pregedinta Republicii Moldova Stimata doamn Prim-ministr, Organizajile noastre sunt revoltate de atitudinea Guvernului fajé de situafia extrem de dificil in sectorul agrar, care se inrdutijeste pe zi ee trece. Seceta severd a compromis in proporti de 80-90% recolta de porumb si in proportii de 60- 70% recolta de floarea soarelui si sfecta de zai Embargoul la importul producfici vegetale moldovenesti in Federafia Rus a lovit dur in cele mai intensive subramuri ale agriculturi, cum ar fi pomicultura $i viticultura, care la fel au suferit in urma secetei, Excesul productiei agricole din anultrecut in Ucraina, problemele de logistica la exportul prin intermediul transportului ruter, blocajele frecvente Ia posturile vamale si starca lucrurilor din Portul Giurgiulesti, au influenfat preturile actuale derizori pe piaja interna la grt, orz,rapita sifloarea soarelui. La moment, multi agricultori sunt impusi si comercializeze productia sub proful de cost, {n contextul in care, in anul curent, costurile de producere agricola au crescut pe diferite categorii ‘cu 200-400 %, iar dobianzile la credite in ultima perioada s-au majorat aproximativ de 3 ori. in acelasi timp, producatorit agricoli sunt presafi cu multiple datori fafa de bainci, fumizori de imputuri si de afi creditor, Totodata, din septembrie, traditional, creste si povara fiscal asupra sectorului agrar. in asemenea circumstanfe cumulative extrem de nefavorabile, in lipsa unei intervenfii prompte din partea statului, foarte multi fermierii miei gi mijlocii din zonele rurale vised si falimenteze in citeva luni, ceea ce ar genera pierderea a zeci de mii de locuri de munci gi acceleraren migratic De aproape doua luni, orzanizatile de agricultori au purtat un dialog permanent si punctual ‘cu Ministerul Agriculturit gi lindustrici Alimentare in vederea declariri stirii de urgenta gi aprobatii unui plan de salvare a agricultorilor afectaji de scoeta si embargou, care, din picate, nt s-a soldat cu un rezultat coneret, chiar dacs ministral agricultui initial a sustinut public aceasta idee $i in mare parte este de acord cu propunerile noaste. {in tuna august, noi am solcitat s& discutim acest subiect la tntalnirea eu Dumneavoastra, {nsd apelul nostru a rimas fir rispuns. Utterior, Federajia Nafionala a Fermierilor din Moldova, Asociatia Forfa Fermierilor $i Asociafia Moldova Fruct au convocat pe data de 5 septembrie 2022 o seding4 comund a Consilillor de Administrare, la care ai fost invitatt si Dumneavoastri. Cu parere de ry, in repetate rinduri, nu afi dat curs invitafiei noastre si nici nu afi manifestat disponibilitatea Dumneavoastra fata de un dialog constructiv comun. Totodatd, domnul ministru al agriculturi, chiar daca a fost de acord cu argumentele celor tei organizafi, totusi, nu ne-a oferit termene pentru aplicarea masurilor de susfinere a fermierilor afectafi. Din discutie cu dumnealui, am realizat cf executivul nu are plan de sprijin de urgent a sectorului agrar, ‘in acest context si in condifiile in cat it in randurile producatorilor agricoli este tot mai tensionati, organizafile noastre solicit insistent intrevederea eu Dumneavoastr, impreuni eu ministrul fnan(elor eel trziu pind la data de 12 septembrie, in cadralintranii, propunem si discutim revendiciile nostre comune, ota unanin Ia gedinga din septembre, eare urmeazi si fle legiferate prin decizia Comisiel Situatet Exceptionae i care ar permite: 1, aminarea phitilor scadente fat de creditori farsi calcularea penalititilor pentru agricultorii afectafi (cu excepfia plitilor de arenda pentru terenuri agricole); 2, acordarea unor facilitifi fiseale producitorilor agricoli afectati, in special acordarea dreptului de utilizare a TVA din cont pentru achitarea impozitelor gi contributiilor; 3. adresarea citre partenerii externi pentru identificaren resurselor finaneiare in scopul achitirii compensafiilor fermierilor afectatl in mirime de eel putin 3000 lei per hectar afectat, fie ca recompensi biineasci, fie sub forma de ‘motorini/fer si compensafiilor pomicultorilor de cel pufin 2 lei per kg de ‘mere comercializate ciitre intreprinderile de procesare sau Ia export pe piete alternative. in cazul in care solicitarea noastrit privind organizarea unei noi intrevederi va fl ignorati, ne rezerviim dreptul la actiuni de protest. Cu respect, Pregedintele Federatiei Najionale 1 Fermierilor din Moldova, Pregedintele Consiliului Asociaf Forfa Fermierilor {én Plimideala Vitalii Gorineioi

S-ar putea să vă placă și