Sunteți pe pagina 1din 57

Cuprins

Capitolul 1 ................................ ................................ ................................ ................. 6 ASIGUR RILE: MODALITATE DE PROTEC IE MPOTRIVA RISCURILOR .... 6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ISTORIC................................ ................................ ................................ ...... 6 CONCEPTUL DE ASIGURARE ................................ ................................ . 6 FUNC IILE ASIGUR RII ................................ ................................ ......... 8 PROCESUL DE TRANSFER AL RISCULUI ................................ ............. 9 ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGUR RII ................................ .......... 9 II DE ASIGUR RI ASTRA................................ ...... 14

Capitolul 2 ................................ ................................ ................................ ............... 14 PREZENTAREA SOCIET 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 PREZENTARE GENERAL ................................ ................................ .... 14 Structura ac ionariatului ................................ ................................ ...... 15 Pozi ia pe pia ................................ ................................ .................... 16 Prime brute subscrise (lei) ................................ ................................ ... 17 Contul de profit i pierdere ................................ ................................ .. 18 Bilan ul contabil................................ ................................ .................. 20 Rezultate financiare n anul 2009 ................................ ........................ 25 Rezultate financiare n anul 2010 ................................ ........................ 26 Rezultate financiare Trimestrul I 2011................................ .............. 27

REPERE FINANCIARE ASTRA 2009 ................................ ..................... 16

REZULTATE FINANCIARE ................................ ................................ .... 25

2.4 PRODUSE I SERVICII DE ASIGURARE OFERITE DE ASTRA ASIGUR RI ................................ ................................ ................................ ........ 28 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Produse i servicii oferite persoanelor fizice................................ ........ 28 Produse i servicii oferite persoanelor juridice................................ ..... 31 Reasigurarea ................................ ................................ ....................... 34

Capitolul 3 ................................ ................................ ................................ ............... 35 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL AUTO ................................ .............. 35 3.1 TR S TURILE I IMPORTAN A ASIGUR RILOR RCA .................. 36 3.1.1 R spunderea civil auto component a r spunderii civile delictuale . 36

3.1.2 Dreptul ac iunii n desp gubire al persoanelor p gubite n accidentele de autovehicul; temei juridic ................................ ................................ ................. 38 3.1.3 Soluii comerciale n practica european a asigur rii de r spundere civil auto................................ ................................ ................................ ......... 39 3.2 ELEMENTELE TEHNICE ALE UNEI POLI E DE ASIGURARE OBLIGATORII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO ................................ .......... 41 3.2.1 3.2.2 Cuprinderea n asigurare ................................ ................................ ..... 41 Plata primelor de asigurare................................ ................................ .. 42 3

3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8

Perioadele de asigurare................................ ................................ ........ 42 Suma asigurat ................................ ................................ .................... 43 Stabilirea desp gubirii dup producerea daunei ................................ .. 43 Controlul autorit iilor abilitate ................................ ........................... 44 Riscurile acoperite prin asigurarea RCA................................ .............. 45 Excep ii de la acordarea desp gubirilor ................................ ............... 45

3.3 R SPUNDERILE ASIGUR TORILOR I OBLIGA IILE ASIGURA ILOR ................................ ................................ ................................ 46 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 R spunderea asigur torilor ................................ ................................ .. 46 Obliga iile asigura ilor ................................ ................................ ........ 48 Sistemul bonus/malus................................ ................................ .......... 48 Emiterea poli elor de asigurare RCA n sistem electronic ................... 50

ASIGURAREA RCA ACTUALIZAT ................................ ..................... 48

3.5 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL A AUTOVEHICULELOR CU VALABILITATE N AFARA TERITORIULUI ROMNIEI (CARTE VERDE)................................ ................................ ................................ ............... 51 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Reglement ri................................ ................................ ....................... 51 Cuprinderea n asigurarea................................ ................................ .... 51 Primele de asigurare ................................ ................................ ............ 52

Capitolul 4 ................................ ................................ ................................ ............... 53 STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA ASIGUR RII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO LA SC.ASTRA ASIGUR RI.SA ................................ ................... 53 4.1 4.2 4.3 4.4 NCHIEREA POLI EI RCA ................................ ................................ ..... 54 SUMA ASIGURAT I PRIMA DE ASIGURARE................................ .. 54 PRODUCEREA UNUI EVENIMENT ASIGURAT ................................ .. 55 DESP GUBIREA N URMA ACCIDENTULUI ................................ ..... 55

Concluzii................................ ................................ ................................ .................. 57 Bibliografie ................................ ................................ ................................ .............. 59

INTRODUCERE
Anual accidentele de vehicule produc mii de victime. Conducerea sub influen a b uturilor alcoolice, viteza excesiv , nerespectarea distan elor regulamentare, adormirea la volan,duc la accidentarea unui num r mare de pietoni sau persoane din vehicule. Asigurarea auto este cea mai c utat form de asigurare, deoarece bunul (vehiculul) este supus cel mai mult riscului de avariere.Asigurarea RCA ne acoper atunci cnd vine vorba s pl tim pagubele produse de noi unei ter e persoane, de acest lucru ocupndu-se asigur torul. Dup explicarea obiectului asigur rii RCA i a propriet ilor caracteristice acestui tip de asigurare i n elegerea exact a scopului ei n societate, proiectul abordeaz partea nou a legisla iei n vigoare pentru anul 2010. De multe ori apar situa ii diverse care impun introducerea unor modific ri mai mici sau mai mari, sau doar unele complet ri laarticolele n vigoare. n multe cazuri, desp gubirile pentru pagubele pe care o persoan le provoac ca ofer se pot ridica la sume considerabile, de care nu dispune n acel moment, dar pe care trebuie s le pl te ti. Pentru a n elege mai bine mecanismul i elementele din spatele unei poli e obligatorii de r spundere civil auto , am ncercat s detaliez ct mai clar importan a unei astfel de poli e, precum i derularea acesteia la societatea de asigur ri ASTRA.

Capitolul 1 ASIGUR RILE: MODALITATE DE PROTEC IE MPOTRIVA RISCURILOR


1.1 ISTORIC

Asigur rile au origini vechi n istorie, ns forma de asigurare cea mai apropiat de cea actual o are ca ini iator pe mp ratul roman Claudius. Acesta, dorind s ncurajeze importul de gru, a declarat c toate pagubele pe care le nregistrau importatorii de gru, vor fi suportate de c tre el. Egiptenii sunt cei care au au creat un fond comun de asigurare (de protec ie), din care se acopereau pierderile suferite de me te ugarii care cotizau la formarea fondului. Att grija fa de viitor, teama combinat cu precau ie i n elepciunea cu siguran a unui lucru mplinit, ct i ideea de a suporta n comun pagubele produse a determinat apari ia asigur rilor. Spre sfr itul secolului al XVII-lea cre terea importan ei Londrei ca i centru comercial a dus de asemenea la apari ia unei cereri reale pentru asigurare (mai precis de asigurare maritim ). La finalul anilor 1680, Edward Lloyd a deschis o cafenea care nu peste mult timp a devenit cel mai popular local printre proprietarii de nave, negu tori i c pitanii de nave, i, automat, o important surs de informa ii n domeniu. Acesta era locul principal de ntalnire dintre p r ile care doreau s - i asigure navele i cele care erau dispuse s subscrie riscurile aferente. Ast zi Lloyds of London reprezint , ca structura, liderul pie ei de asigur ri maritime i alte tipuri specializate, ns activitatea este destul de diferit fa de segmentul asigur rilor mai comune. Asigurarea, a a cum este perceput n zilele noastre are ca izvor de apari ie marele incediu din Londra din anul 1666, cnd au fost distruse 13.200 de case. n urma acestui dezastru, Nicholas Barbon a deschis primul birou pentru asigurarea cl dirilor. n anul 1680, englezul a nfiin at prima companie de asigur ri de incendii din Anglia, denumit The Fire Office. Benjamin Franklin a contribuit la popularizarea i standardizarea practicilor de asigurare, n special pentru asigur rile mpotriva incendiilor. n anul 1752, a fondat Philadelphia Contributionship for the Insurance of Houses from Loss by Fire, prima companie care colecta contribu ii n vederea prevenirii incendiilor. Aceast organiza ie nu numai c lansa avertiz ri n cazul unelor incendii, dar, de asemenea, putea refuza asigurarea anumitor cl diri unde riscul de incediu era mult prea mare, ca de exemplu, n cazul caselor de lemn. 1.2 CONCEPTUL DE ASIGURARE

Via a oamenilor a fost i este amenin at de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comport natura i activitatea complex pe care ace tia o dezvolt . Indiferent ct de mult grij acord m evit rii problemelor sau protec iei familiei i a bunurilor personale, riscul exist n via a noastr aducnd pierderi materiale i financiare. Riscul, elementul de baz de la care porne te o asigurare este utilizat n sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. 6

Astfel, oamenii au organizat aceast form de protec ie sub forma unor societ i de asigur ri care s func ioneze n baza unei legisla ii, a unor norme, principii economice i de protejare a persoanelor ce consimt s participe la aceste fonduri financiare. Apare astfel no iunea de asigur tor, societate de asigur ri ce administreaz i asum riscul de a desp gubi n cazul producerii unui eveniment cuprins n poli a de asigurare i no iunea de asigurat, principalul ini iator al conceptului de asigurare, cel care pl te te o prima de asigurare n raport cu bunurile asigurate. Asigurarea este o forma de protec ie bazat pe un contract, prin care o persoan fizic sau juridic care se va numi asigurat, cedeaz anumite riscuri unei persoane juridice - asigur tor, pl tind asigur torului o sum de bani numit prim de asigurare. Asigur torul se oblig prin acest contract s pl teasc asiguratului desp gubiri n cazul n care evenimentele prev zute n contract au loc. Asigurarea exprim n principal o protec ie financiar pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Asigurarea este definit de conceptul de unire a unei comunit i de risc prin care membrii comunit ii consimt s contribuie financiar la formarea unui fond de asigurare i mai apoi la suportarea n comun a pagubelor produse membrilor acestei comunit i. Asigurarea compenseaz financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru compensarea financiar a asiguratului sunt create de asigur tor din primele pl tite de persoanele sau organiza iile care au cump rat asigur ri. n schimbul primelor de asigurare alocate unor fonduri speciale, asigur torul accept riscul unor desp gubiri, n cazul n care de in torul poli ei va suferi un prejudiciu. Asiguratul prin desp gubirile primite este repus n situa ia financiar pe care a avut-o nainte de producerea unui eveniment asigurat. Desp gubirile se pl tesc asiguratului n urma producerii unor pagube din riscuri asigurate ce au fost stipulate prin contractul de asigurare. ntr-un sens mai larg asigurarea transfer riscul de la o persoan la un grup de persoane care astfel poate mai u or s compenseze financiar daunele suferite. Modalitatea de ac iune Asigurarea compenseaz financiar efectele unui eveniment nefavorabil. Fondurile pentru compensarea financiar a asiguratului sunt create de asigur tor din primele pl tite de persoanele sau organiza iile care au cumparat asigur ri. Asiguratul prin desp gubirile primite este repus n situa ia financiar pe care a avut-o nainte de producerea unui eveniment asigurat. Acest lucru exprim scopul principal al unei asigur ri, compensarea pierderilor suferite i nu ob inerea unui profit. n schimbul primelor de asigurare alocate unor fonduri speciale, asigur torul accept riscul unor desp gubiri, n cazul n care de in torul poli ei va suferi un prejudiciu. Asigurarea este o metod de transfer al riscului de la persoanele fizice i juridice c tre societ ile de asigur ri care i asum riscul. Daunele materiale i financiare sunt desp gubite de c tre societatea de asigur ri persoanei asigurate, titularului asigur rii din fondurile special create prin primele de asigurare pl tite de asigura i. Desp gubirile se pl tesc asiguratului n urma producerii unor pagube din riscuri asigurate ce au fost stipulate prin contractul de asigurare. 7

Cheltuielile necesare repara iei unui bun asigurat sau nlocuirii acestuia pot cuprinde n limita sumei asigurate din poli , costul la data daunei al repara iilor, refacerii, restaur rii, recondi ion rii sau nlocuirii p r ilor avariate sau distruse, precum i al manoperei. 1.3 FUNC IILE ASIGUR RII

Principalele func ii ale asigur rii sunt:


y y

distribuirea daunelor ntre mai mul i de in tori de poli e, lucru ce nu poate fi realizat sub alt form ; reducerea efectelor i a preocup rilor asiguratului, prin securitatea financiar oferit de asigurare.

1) Distribu ia daunelor Daunele materiale i financiare ale asigura ilor sunt distribuite ntre ace tia prin compensarea acelora care sufer pagube, din fondurile special create prin contribu ia de in torilor de poli e. Distribu ia daunelor este echitabil , deoarece fiecare de in tor de poli pl te te o sum propor ional cu riscul introdus. Prin urmare riscurile nu sunt nici ntmpl toare,nici egale. 2) Furnizarea unei protec ii Asigurarea nu poate nl tura riscul dar produce o distribuire a pagubelor produse anumitor persoane ntre mai mul i cump r tori de poli e, astfel nct nici o persoan s nu suporte o daun . Asigurarea reduce temerile asiguratului, oferindu-i protec ie. Aceasta ofer ncredere i elibereaz de in torul unui contract de asigurare de o poten ial problem financiar . 3) Compensa ia financiar Aceast compensa ie este posibil datorit faptului c a fost creat un fond de asigurare din primele de asigurare pl tite de c tre asigura i. Asigurarea are rolul de a contribui la refacerea unei situa ii financiare n urma daunelor pe care le pot avea asigura ii i preluarea obliga iilor de c tre societatea de asigur ri fa de unele evenimente pentru care ace tia sunt direct r spunz tori. 4) Economie i protec ie familial n cazul asigur rilor de via cu acumulare de capital, asigur rile copiilor pentru studii, produse financiare concepute de c tre socit ile de asigur ri, au rolul de a oferi asiguratului n acela i timp o economie i o protec ie printr-un contract de asigurare pe termen lung. 5) Pensie privat Experien a a demonstrat un beneficiu important al unei asigur ri de via combinat cu pensie privat prin cre terea sumei de care poate beneficia o persoan care la o anumit vrst nu mai munce te sau completeaz pensia oferit de sistemul asigur rilor de stat cu cea privat .

1.4

PROCESUL DE TRANSFER AL RISCULUI

Riscul, elementul de baz de la care porne te o asigurare este utilizat n sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Via a oamenilor a fost i este amenin at de cele mai imprevizibile fenomene pe care le comport natura i activitatea complex pe care ace tia o dezvolt . Indiferent ct de mult grij acord m evit rii problemelor sau protec iei familiei i a bunurilor personale Riscul exist n via a noastr aducnd pierderi materiale i financiare. Riscul, elementul de baz de la care porne te o asigurare este utilizat n sensul negativ al evenimentelor pe care nu le dorim. Cu toate acestea de-a lungul vremii oamenii au g sit for a necesar nu numai refacerii bunurilor distruse dar i g sirii de noi metode pentru a se proteja n cazul pericolelor. Asigurarea este conceptul de unire a unei comunit i de risc prin care membrii comunit ii consimt s contribuie financiar la formarea unui fond de asigurare i mai apoi la suportarea n comun a pagubelor produse membrilor acestei comunit i. Astfel oamenii au organizat aceast form de protec ie sub forma unor societ i de asigur ri care s func ioneze n baza unei legisla ii, a unor norme, principii economice i de protejare a persoanelor ce consimt s participe la aceste fonduri financiare. Apare astfel no iunea de Asigur tor, societate de asigur ri ce administreaz i asum riscul de a desp gubi n cazul producerii unui eveniment cuprins n poli a de asigurare i no iunea de asigurat, principalul ini iator al conceptului de asigurare, cel care pl te te o prim de asigurare n raport cu bunurile asigurate. Participarea la aceasta form de protec ie se face n mod facultativ, cu impunere legislativ sau prin normele de func ionare ale anumitor institu ii prin acceptarea unor termeni i condi ii de c tre asigur tor i de c tre asigurat printr-un contract (poli ) de asigurare. ntr-un sens mai larg asigurarea transfer riscul de la o persoan la un grup de persoane care astfel poate mai u or s compenseze financiar daunele suferite. 1 1.5 ELEMENTELE TEHNICE ALE ASIGUR RII

Con inutul complex i formele n care se perfecteaz asigur rile sunt foartevariate. Cu toate acestea, ele au anumite elemente comune:2 1. Subiectul asigur rii asigurarea implic o serie de p r i sau subiecte, pesoane fizice sau juridice, ntre care se nasc raporturi juridice pe temeiurilegale sau contractuale. Ace ti subiec i sunt: a) asigur torul este persoana juridic (societatea de asigur ri) care, n schimbul primei de asigurare ncasate de la asigura i, i asum r spunderea: de a acoperi pagubele suferite de bunurile asigurate provocate de anumite calamit i naturale sau accidente, de a pl ti suma asigurat la producerea unui anumit eveniment n via a persoanei asigurate sau de a pl ti desp gubiri pentru prejudiciul de care asiguratul r spunde, n baza legii, fa de alte persoane;

Victoria Timi oara 2 Victoria Timi oara

eulean, Flavia Barna, Codru a Chi Asigur ri Comerciale , Volumul 1,Editura Mriton, 2007, pag.11-16. eulean, Flavia Barna, Codru a Chi Asigur ri Comerciale , Volumul 1,Editura Mriton, 2007, pag.23-41.

b) asiguratul persoana fizic sau juridic care, n schimbul primei de asigurare pl tit asigur torului, i asigur bunurile mpotriva anumitor calamit i naturale sau accidente; -persoana fizic care se asigur mpotriva unor evenimente care pot s apar n via a sa; -persoana fizic sau juridic care se asigur pentru prejuduciul pe care l poate produce unor ter e persoane.La asigur rile de bunuri asiguratul poate fi att o persoan fizic , ct i persoan juridic , n timp ce la asigur rile de persoane pot fi asigurate doar persoanele fizice. c) contractantul asigur rii persoana fizic sau juridic care poate ncheia asigurarea, f r a ob ine prin aceasta calitatea de asigurat (ex.:un agent economic poate s ncheie asigurarea pentru salaria ii s i transporta i la i de la locul de munc ).n general, no iunile de contractant i beneficiar se ntlnesc numai n asigur rile de persoane. La asigur rile de bunuri, asiguratul ndepline te, simultan,rolul de contractant i de beneficiar al asigur rii. La asigur rile de r spundere civil , beneficiarul asigur rii este ter a persoan care a suferit paguba. d) beneficiarul asigur rii este persoana care are dreptul s ncaseze asigurarea sau desp gubirea, f r s fie neap rat parte n contractul deasigurare. Exist situa ii n care beneficiarul poate fi desemnat explicit n contractul de asigurare sau acest lucru se face n cursul execut rii contractului, prin declara ie scris comunicat societ ii deasigurare sau prin testament. n alte situa ii, beneficiarul este desemnat prin condi iile contractului de asigurare. De asemenea, pot exista mai mul i beneficiari, cu drepturi egale asupra sumei asigurate sau cu drepturi diferen iate, dac s-a dispus astfel. 2. Obiectul asigur rii poate fi reprezentat de: a) bunuri asigur rile de bunuri implic plata unor desp gubiri de c tre asigur tor n favoarea asiguratului, n cazul n care, datorit unor calamit i, accidente, se produc pagube, prejudicii bunurilor asigurate; b) persoane acestea pot constitui obiect n asigurare prin faptul c asigur torul garanteaz persoanei fizice ca asigurat sau unei ter e persoane ca beneficiar n asigurare plata sumei asigurate, la ivirea evenimentului n func ie de care s-a perfectat asigurarea; c) r spunderea civil asigur torul preia asupra sa obliga iile de desp gubire pe care asiguratul le-ar putea avea fa de o ter persoan fizic sau juridic , c reia asiguratul i-a produs un prejudiciu. 3. Interesul n asigurare reflect manifestarea de voin favorabil promov rii raporturilor de asigurare ntre p r i. Interesul n asigurare este motivat de risc, ntr-un context social, tehnicoeconomic, de mediu, etc., dar poate constitui i efectul unui act educa ional, al for ei financiare a persoanei fizice sau juridice n mediul de referin .n asigurarea de bunuri interesul asiguratului se na te din raporturile persoanei cu privire la un anumit bun 10

asigurabil, pe care l de ine sau l posed . Interesul reflect valoarea pecuniar , expus pierderii, a bunului asigurat sau valoarea patrimonial ce poate fi pierdut de asigurat ca urmare a sinistrului.Reiese c , interesul asiguratului trebuie s aib un caracter economic i s fie evaluabil n bani.n asigurarea de persoane, interesul este n strns leg tur cu evenimentele sau riscurile sub inciden a c rora se afl persoana. Interesul asigurabil apare ca o op iune pentru o m sur de prevedere i ca un mijloc de economisire pe termen lung.n asigur rile de r spundere civil , interesul se refer la patrimoniul celui responsabil, amenin at a fi mic orat n caz de sinistru, cu sumele datorate deasigurat ter ului p gubit sau v t mat pentru acoperirea prejudiciului de care este r spunz tor. 4. Riscul este evenimentul sau un grup de fenomene (evenimente) care odat produs datorit efectelor sale oblig pe asigur tor s pl teasc asiguratului desp gubirea sau suma asigurat . No iunea de risc este esen ial i caracteristic n ansamblul elementelor generale ale asigur rilor. Riscul are semnifica ii multiple: pericol sau primejdie posibil sau evenimentul incert, posibil i viitor, care ar putea afecta bunurile, capacitatea de munc , s n tatea, via a, etc. Riscurile pot fi provocate de for ele naturii, acestea putnd ac iona cu caracter accidental (for major , incendiu etc.) sau cu caracter permanent (ex.:uzura). Riscurile pot fi provocate, de asemenea, de for e umane ca urmare a unor interese individuale deosebite, a influen elor economice etc. Riscurile mai pot fi provocate de imperfec iunile comportamentului uman. Riscul asigurabil - este fenomenul, evenimentul sau un grup de fenomene / evenimente care, odat produs, datorit efectelor sale, oblig pe asigur tor s pl teasc asiguratului desp gubirea sau suma asigurat . No iunea de risc asigurabil are, de regul , mai multe sensuri: - risc asigurabil folosit n sensul de probabilitate de producere aevenimentului. Cu ct acest eveniment are o frecven mai mare, cu att este mai mare pericolul de producere a pagubei i apare mai necesar asigurarea. - un alt sens este posibilitatea de distrugere par ial sau total a bunurilor de unele fenomene imprevizibile (grindin , incendiu, seism etc.).n cazul asigur rilor de persoane, riscul asigurabil este elementul neprev zut, dar posibil de realizat, care, odat produs, conduce la pierderea total sau par ial a capacit ii de munc a asiguratului.Fenomenul care a fost deja produs se nume te caz asigurat sau sinistru. - Riscul asigurat mai poate fi ntlnit i n sensul de m rime, dimensiune a r spunderii asumate de asigur tor prin ncheierea unei asigur ri. n asigurare nu pot fi cuprinse toate fenomenele care produc pagube, ci numai acelea care ndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii: producerea fenomenelor, pentru care se ncheie asigurarea, s fie posibil , cu o anumit regularitate n producere i un grad de dispersie teritorial ct mai mare, pentru c altfel nu se poate manifesta interesul pentru asigurarea lui, nu se poate constitui nici mutualitatea necesar form rii unui fond de asigurare de dimensiuni corespunz toare; fenomenul trebuie s aib , n toate cazurile, caracter ntmpl tor; nregistrarea fenomenului s se poat realiza n eviden a statistic .Existen a unor date referitoare la producerea riscului pe o perioad ct mai ndelungat , permite

11

stabilirea, cu un grad de precizie sporit, a r spunderii asigur torului i implicit, a primei de asigurare; producerea fenomenului s nu depind de voin a asiguratului sau a beneficiarului asigur rii.Un bun poate fi asigurat mpotriva unuia sau mai multor riscuri.Evaluarea n vederea asigur rii reprezint opera ia prin care se stabile te valoarea bunurilor, n vederea cuprinderii lor n asigurare. Aceast valoare este necesar s fie stabilit n deplin concordan cu valoarea real a bunului respectiv,deoarece orice exagerare, ntr-un sens sau n altul, poate avea consecin e negative pentru asigurat. 5. Suma asigurat Este partea din valoarea de asigurare pentru care asigur torul i asuma r spunderea n cazul producerii evenimentului pentru care s-a ncheiat asigurarea. Suma asigurat reprezint n toate cazurile limita maxim a r spunderii asigur torului i constituie un element care st la baza calculului primei de asigurare. . Prima de asigurare Reprezint suma de bani dinainte stabilit pe care asiguratul o pl te te asigur torului pentru ca acesta s - i poat constitui fondul de asigurare necesar achit rii desp gubirii la producerea riscului asigurat. Prima de asigurare se determin nmul ind suma asigurat cu cotele de prim tarifar stabilit diferen iat n func ie de form de asigurare. 7. Durata asigur rii Reprezint perioada de timp n care r mn valabile raporturile de asigurare dintre asigur tor i asigurat a a cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare. 8. Paguba sau dauna Reprezint pierderea intervenit la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului mpotriva c ruia s-a ncheiat asigurarea. ntlnim aici dou no iuni i anume paguba total n cazul n care bunul a fost distrus n ntregime i paguba par ial atunci cnd pierderea intervenit este mai mic dect valoarea bunului. 9. Desp gubirea Pl tit de asigur tor este suma de bani pe care asigur torul o datoreaz asiguratului n vederea compens rii pagubei produse de riscul asigurat. Desp gubirea de asigurare poate fi n limita sumei asigurate egal sau mai mic dect paguba n func ie de principiul de r spundere al asigur torului. n practica curent se utilizeaz trei principii valabile la acordarea desp gubirii: principiul r spunderii propor ionale desp gubirea este stabilit n aceea i propor ie fa de pagub n care se afl suma asigurat fa devaloarea bunului asigurat. n cazul n care suma asigurat este egal cu valoarea real a bunului asigurat, atunci desp gubirea este i ea egal cu paguba suferit de bunul respectiv. principiul primului risc se aplic mai des, la bunurile la care riscul de producere a pagubei totale este mai redus (ex.: la asigurarea cl dirilor).Valoarea sumei asigurate este considerat ca reprezentnd maximum de pagub previzibil pentru bunul respectiv. La acest principiu, raportul dintre suma asigurat i valoarea bunului asigurat nu mai influen eaz nivelul desp gubirii, aceasta depinznd numai de valoarea pagubei i asumei asigurate.Principiul primului risc este mai avantajos pentru 12

asigurat dect principiul r spunderii propor ionale, pentru c pagubele sunt compensate ntr-o m sur mai mare, dar i nivelul primelor de asigurare este mai mare. principiul r spunderii limitate (clauza cu franciz ) se caracterizeaz prin faptul c desp gubirea se acord numai dac paguba dep e te o anumit valoare prestabilit . Astfel, o parte din pagub va c dea n r spunderea asiguratului, numit franciz . Aceasta poate fi: - atins sau simpl : asiguratorul acoper n ntregime paguba, pn la nivelul sumei asigurate, dac aceasta este mai mare dect franciza; deductibil sau absolut : aceasta se scade, n toate cazurile, din pagub , indiferent de volumul pagubei. Asigur torul pl te te numai partea din pagub care dep e ete franciza.Indiferent de tipul de franciz , nu se acord desp gubiri dac valoarea pagubei se ncadreaz n limitele francizei.

13

Capitolul 2 PREZENTAREA SOCIET II DE ASIGUR RI ASTRA


2.1 PREZENTARE GENERAL Compania ASTRA Asigur ri a intrat pe pia a asigur rilor ca juc tor puternic i stabil nc din anul 1991, cnd s-a desprins din fosta companie de stat ADAS, beneciind astfel de o vast experin pe pia a na ional i interna ional a asigur rilor i devenind a doua companie de asigur ri privat din Romnia. ASTRA Asigur ri se numar ntre companiile cele mai capitalizate din pia a autohton a asigur rilor, avnd un capital social cu o valoare de 55 milioane de EURO. Cu o re ea ce numar peste 250 de sedii dispuse n toat ara, ASTRA Asigur ri ofer clien ilor s i o acoperire teritorial complet . n ultima perioad , ASTRA Asigur ri a implementat strategii noi de vnzare i de produs avnd ca principale atuuri modernizarea i exibilitatea celor peste 60 de tipuri de asigur ri generale, de via i de s n tate din portofoliu, precum i apropierea de asigura ii s i. ASTRA Asigurari s-a impus nc de la nceput n pia a de prol devenind una dintre primele companii ca cifr de afaceri. Compania i-a mbun t it presta ia cu ecare an, urcnd n 2009 n top 3 al companiilor romne ti din pia a de prol, iar ncepnd cu luna iunie 2009 a devenit lider de pia la asigur ri de propriet i. ASTRA Asigur ri este o companie puternic , stabil , lider de pia a la asigurari maritime i de avia ie. Direc ii de dezvoltare n 2009, compania i-a propus ca obiective strategice: continuarea dezvolt rii liniilor de business facultative, lansarea de noi produse de asigurare de via , s n tate, precum i dezvoltarea celor aate deja n portofoliu, dezvoltarea parteneriatelor n regim bancassurance i accesarea unor noi canale de vnzare, consolidarea pozi iei de lider pe segmentele avia ie, maritim i proprietate, continuarea profesionaliz rii re elei de vnz ri i cre terea calit ii serviciilor furnizate asigura ilor. ASTRA Asigur ri a actualizat n 2010 cea mai important gam de produse pe care le avea n portofoliu, aducndu-le mai aproape de nevoile de asigurare actuale ale romnilor i, n acela i timp, a dezvoltat produse de ni , a accesat canalele de vnzare tradi ionale, concomitent cu cele alternative, a dezvoltat subscrierea electronic i pe cea online, pentru segmentul de clien i ce utilizeaz serviciile de internet. Odat cu introducerea obligativit ii asigur rii locuin ei, ASTRA Asigur ri este prima companie din pia care ofer romnilor posibilitatea de a- i ncheia asigurarea obligatorie a locuin ei PAD n timp real, pe internet, prin accesarea www.astraonline.ro. Pentru a le oferi romnilor o poli de asigurare mai acoperitoare, ASTRA Asigur ri a creat pachetul PAD PLUS. Poli a PAD PLUS vine n completarea PAD cu o gam mai larg de acoperiri, la un pre convenabil pentru client, asigurarea ncheindu-se inclusiv pentru locuin ele aflate n zone inundabile. 14

2.1.1

Structura ac ionariatului

Patrimoniul impresionant al companiei, ac ionarii s i puternici - Nova Trade Group, unul dintre cele mai mari holdinguri din Romnia i UNIQA Group, liderul pie ei austriece de asigur ri i unul dintre cei mai mari asigur tori europeni reprezint garan ia unei companii solide i stabile. La nceputul lunii august 2002, ASTRA - UNIQA a semnat contractul de privatizare mpreun cu societatea Nova Trade S.A.. Grupul Nova Trade de inea atunci 94,67% din capitalul social al ASTRA, al i ac ionari fiind SIF Banat Cri ana (1,24%), SIF Moldova (1,24%), SIF Transilvania (1,24%), SIF Muntenia (1,24%), restul de 0,35% fiind de inut de persoane fizice romne. Structura ac ionariatului s-a schimbat n 2005, ca urmare a prelu rii, unui pachet de 27% din ac iunile companiei ASTRA de c tre UNIQA Group. A adar, ASTRA - UNIQA avea n 2005 urm toarea structur a ac ionariatului: > SC Nova Trade S.A. - 67,67%; > UNIQA Group Austria - 27%; > SIF Banat Crisana -1,24%; > SIF Moldova -1,24%; > SIF Transilvania -1,24%; > SIF Muntenia -1,24%; > Persoane fizice romane -0,35%; Nova Trade S.A, Bucure ti este o societate comercial romn cu capital majoritar str in. Prin preluarea Astra, Nova Trade S.A., n calitate de cump r tor i ac ionar majoritar al societ ii, i-a asumat, pe lng obliga ia de plat a pre ului, i alte obliga ii care au condi ionat tranzac ia. UNIQA Group a fost fondat n anul 1999, prin fuzionarea a dou grupuri de asigurare cu tradi ie: Raiffeisen Versicherung i Austria Collegialitat. Aceasta i-a stabilit ntr-un timp foarte scurt o pozi ie de succes pe pia a austriaca i interna ional . UNIQA este cea mai mare companie de asigur ri din Austria i unul dintre cele mai mari grupuri de asigurare din Europa Central . Oferirea de solu ii individuale i dezvoltarea produselor personalizate oferite de UNIQA sunt menite s ntruneasc necesit ile din ce n ce mai diversificate ale clien ilor Grupul include peste 25 de companii de asigurare n 16 ri europene, avnd 7 milioane de clien i i 14 milioane de contracte de asigurare. De asemenea, UNIQA Group a fost lider pe pia a austriac i n ceea ce prive te cota de pia , aceasta de innd o cot de 26,4%, fa de alte grupuri de asigur ri cum ar fi : Wiener Stadtische Gruppe (23,1%), Generali Gruppe (16,3%) i Allianz Gruppe (10,4%). n anul 2009 structura ac ionariatului a r mas nemodificat fa de 2008 i era prezentat n felul urm tor: Tabel nr.2.1

(Sursa: www.astrasig.ro )

15

2.1.2 Pozi ia pe pia nc de la nceputuri, ASTRA-UNIQA a de inut o pozi ie important n pia a asigur rilor, fiind n prezent cea mai mare companie dup m rimea capitalului social i una dintre primele companii n ceea ce prive te cifra de afaceri. n condi iile unei pie e competitive, ASTRA mizeaz pe urm toarele avantaje: > acoperire teritorial complet - peste 200 de sucursale i agen ii n toat ara > putere financiar ridicat - 192,82 milioane lei capital social > flexibilitatea portofoliului de produse - peste 70 de tipuri de asigur ri completat de experien a i profesionalismul angaja ilor. n clasamentul ntocmit de c tre Revista de Specialitate PROFIL Asigur ri, ASTRA - UNIQA se situa pe locul trei, dup Allianz iriac i Asirom, de innd o cot de pia de 8,42%. Aceast consolidare a pozi iei companiei pe pia a asigur rilor s-a datorat cu prec dere cre terilor spectaculoase nregistrate de ASTRA n decursul anului 2006. ASTRA a ob inut, n anul 2006, prime brute subscrise de 305,5 mii. lei (circa 86,6 mii. EUR), cu 81,1% mai mult dect n 2005, potrivit rezultatelor preliminare ale companiei. Segmentul poli elor de r spundere civil auto obligatorie i Carte Verde a de inut cea mai mare pondere n totalul primelor brute subscrise, cu o valoare de 150, 8 milioane lei, n cre tere cu 61,9%, n timp ce categoria poli elor CASCO a nregistrat un avans de 97,5%, cu prime subscrise de 65,3 milioane lei. Asigur rile pentru bunuri i cl diri au atras venituri de 16,9 milioane lei, iar subscrierile la asigur rile de via au stagnat. Compania a ob inut 6,78 milioane lei din subscrierile la asigur rile mijloacelor de transport aerian, inclusiv r spundere civil , dublu fa de anul anterior, n timp ce asigur rile mijloacelor de transport naval au cumulat un volum de prime brute subscrise de 19,2 milioane lei, n cre tere cu 67%. 2.2 REPERE FINANCIARE ASTRA 2009 ASTRA S.A. a fost constituit la data de 1 ianuarie 1991, n baza Hot rrii de Guvern nr. 1279/08.12.1990. Societatea este autorizat s practice toate categoriile de asigur ri facultative prev zute de Legea nr. 32/2000, modicat prin Legea nr. 76/2003, inclusiv cele de via sau de r spundere civil pentru pagube produse ter ilor din accidente de autovehicule. Tot odat , societatea a primit mandat s administreze i s lichideze portofoliul de reasigurare subscris de fosta ADAS, n limitele prev zute prin H.G. 1279/1990. Capitalul social subscris i v rsat al societ ii pe 31 decembrie 2009 a fost de 192,712 mil. lei, la nivelul anului precedent, i con ine 72.448.321 de ac iuni la valoarea nominal de 2,66 de lei.

16

2.2.1 Prime brute subscrise (lei) Volumul de prime brute subscrise n anul 2009 a fost de 809,472 mil. lei, n cretere cu 25% fa de 649,895 mil. lei n 2008. Tabel nr.2.2

(Sursa: www.astrasig.ro )

Primele brute ncasate din activitatea de asigurare n anul 2009 au fost de 675,073 mil. lei, n cretere cu 59% fa de 425,122 mil. lei, n 2008. Tabel nr.2.3

(Sursa: www.astrasig.ro)

n 2009 s-au realizat venituri din ac iunea de recuper ri i regrese din asigurare de 23,864 mil. lei, n cretere cu 94% fa de 12,33 mil. lei n 2008. Activitatea de reasigurare s-a materializat ntr-un sold tehnic negativ de 55,27 mil. lei. n anul precedent, soldul tehnic negativ a fost de 23,061 mil. lei. Veniturile din reasigurare au fost de 4,203 mil. lei, n sc dere cu 87 % fa de 2008. Cheltuielile cu reasigurarea s-au ridicat la 59,472 mil. lei, mai mult cu 9%, dect cele din 2008. Cheltuielile de atragere a asigura ilor au atins nivelul de 127,991 mil. lei, cu 46% mai mare, comparativ cu cele din anul precedent. La 31 decembrie 2009, societatea a dispus de o re ea de 244 unit i teritoriale, dintre care 50 sunt sucursale. Num rul de salaria i a ajuns la 1.561, fa de 1.498, n 2008.

17

Graficul nr.2.1

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

2.2.2 Contul de profit i pierdere Veniturile din exploatare includ n propor ie de 77,16% veniturile din prime brute subscrise, n cre tere cu 74% n 2009 fa de anul precedent. n categoria veniturilor din exploatare sunt incluse i alte venituri. Tabel nr.2.4

(Sursa: www.astrasig.ro )

18

Graficul nr.2.2

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Veniturile nanciare (11,173 mil. lei) cuprind: veniturile din dobnzi, de 11,7 mil. lei i veniturile din dividende, de 4.839 lei, primite de la societatea Germanischer Lloyd, la care ASTRA de ine titluri de participare. Veniturile din dobnzi au crescut cu 47% fa de 2008, cnd atingeau nivelul de 7,607 mil. lei. Bugetul pentru investi ii din 2009 s-a concretizat n cump rarea de ac iuni n valoare de 5.403 lei. Cheltuielile nanciare, adic 4,223 mil. lei, cuprind n principal dobnzi la contractele de leasing i contractele de credit. Cheltuielile administrative xe, de 79,6 mil. lei, au crescut cu 24% fa de anul precedent (64 mil. lei). Acestea concentreaz cheltuieli legate de salarii i contribu ii aferente, taxe i impozite datorate la cl diri, terenuri, autoturisme, repara ii i ntre inere sedii, amortizare imobiliz ri corporale i imobiliz ri necorporale, cheltuieli cu serviciile po tale i de telecomunica ii, cheltuieli de protocol, cheltuieli cu asigur rile imobilelor i autoturismelor societ ii, cheltuieli cu onorarii notari i avoca i. Tabel nr.2.5

(Sursa: www.astrasig.ro )

19

2.2.3 Bilan ul contabil Bilan ul s-a ntocmit pe baza datelor nregistrate n contabilitate potrivit noilor reglement ri contabile conforme cu directivele europene specice domeniului asigur rilor publicate, n ordinul C.S.A. nr.3129/2005. S-a efectuat inventarierea tuturor conturilor societ ii, pe baza Deciziei nr. 567/28.12.2009, n conformitate cu dispozi iile legale. Nu s-au realizat compens ri ntre conturile bilan iere (de activ i pasiv), i nici ntre venituri i cheltuieli. Totalul activului la 31.12.2009 a fost de 1,129 mld. lei, n cre tere cu 38% fa de anul 2008, cnd acesta a fost de 818 mil. lei. ACTIVE Activele necorporale n 2009 au fost n valoare de 19,176 mil. lei, n cre tere fa de 17,811 mil. lei, n anul 2008, ca urmare a achizi iilor efectuate. Plasamente n imobiliz ri corporale: >> terenuri i construc ii: 102,625 mil. lei, n sc dere cu 3% fa de 2008 (105,623 mil. lei), ca urmare a ced rii unor active; >> imobiliz ri corporale n curs: 2.642.192 lei, n cre tere cu 587% fa de 2008 (384.441 lei). Alte plasamente n imobiliz ri nanciare, 24,553 mil. lei, n cre tere cu 25% fa de anul 2008 (19,671 mil. lei), se refer la: >> participa ii: 23,73 mil lei, n cre tere cu 23% fa de anul precedent (19,312 mil. lei). >> garan ii: 822.986 lei, n cre tere cu 129% fa de anul 2008 (359.187 lei). Alte plasamente nanciare 2009: 123,884 mil. lei, includ depozitele bancare n lei i n valut (121,978 mil), acestea din urm n cre tere cu 31% fa de 31.12.2008 (92,87 mil. lei). Partea din rezerva tehnic aferent contractelor de reasigurare a fost de 119,871 mil. lei, n cre tere cu 85% comparativ cu 2008 ,64,92 mil. lei. Crean ele din opera iuni de asigurare (prime brute subscrise i nencasate) au atins valoarea de 516,269 mil. lei, cu 41% mai mult dect n 2008 (367,171 mil. lei). Crean ele din opera iuni de reasigurare pentru primiri i ced ri n reasigurare au reprezentat 13,741 mil. lei, cu 21% mai mult dect n anul anterior (11,338 mil. lei). Alte crean e: 64,317 mil. lei, n sc dere cu 61% fa de anul 2008 (51,925 mil. lei). Valoarea imobiliz rilor corporale i a avansurilor pentru imobiliz ri a fost de 7,484 mil. lei, n sc dere cu 11 %. Stocuri n 2009 au fost n valoare de 1,263 mil. lei i au nregistrat o cre tere de 59% fa de 2008 (487.712 lei). Casa i conturile la b nci au atins nivelul de 24,247 mil. lei, cu 95% mai mult dect n 2008 (12,42 mil. lei).

20

Graficul nr.2.3 Evolu ia elementelor de activ 2008 2009 (mil.lei)

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Tabel nr.2.6

(Sursa: www.astrasig.ro)

21

Graficul nr. 2.4 Evolu ia activului total n perioada 1991 2009

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Tabel nr.2.7

(Sursa: www.astrasig.ro)

22

PASIVE Capitalul social subscris i v rsat a r mas nemodicat, la nivelul sumei de 192.712.534 lei. Rezerva din reevaluare 2009 a r mas nemodicat la 62,9 mil. lei. Rezervele legale au crescut la 1,260 mil. lei prin repartizarea cotei de 5% din protul realizat. Alte rezerve 2009 au r mas nemodicate n valoare de 22,738 mil. lei. Rezervele tehnice brute 2009 au atins nivelul de 800,557 mil. lei, cu 45% mai mult fa de anul 2008 (552,673 mil. lei). Tabel nr.2.8

(Sursa: www.astrasig.ro)

Datoriile din reasigurare au fost n 2009 de 45,533 mil. lei, mai mari cu 36% fa de ultimul an (33,469 mil. lei). Alte datorii, inclusiv cele scale, au fost n valoare de 120,297 mil. lei, n cre tere cu 39%. Veniturile n avans au fost n sc dere cu 89% i au reprezentat 22,735 mil. lei. Acestea cuprind ncas rile din prime RCA i facultative n avans, contracte pentru care subscrierea a nceput dup 31.12.2009. Protul nregistrat la 31.12.2009 este n sum de 6,206 mil. lei. Tabel nr.2.9

(Sursa: www.astrasig.ro)

23

Graficul nr.2.5

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Graficul nr.2.6

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

24

2.3 REZULTATE FINANCIARE 2.3.1 Rezultate financiare n anul 2009 Anul 2009 a fost un an al sc derilor, lucru deloc surprinz tor dac se ine cont de semnalele i tendin ele consemnate trimestrial. Dac pn de curnd schimb rile de clasament erau favorizate de cre teri consemnate peste media pie ei, n 2009, schimb rile din topuri i c tigarea punctelor n cot de pia se produc ca urmare a sc derilor sub media pie ei.3 Exist , ns i excep ii. Astra, Generali i Euroins sunt companiile care s-au ridicat pe timp de criz . Allianz- iriac i Omniasig s-au men inut pe primele dou locuri n ierarhia pe generale. Astra se situeaz pe locul al treilea, iar n 2009 a crescut cu peste 6% n EUR, a c tigat 1,7 puncte cot de pia i a urcat dou pozi ii n clasament. BCR Asigur ri i Generali au urcat i ele cte o pozi ie n top. Asigur rile au ncheiat anul trecut pe minus, cu o sc dere de circa 13% n euro. Singura clas pe care s-au consemnat cre teri o reprezint asigur rile de R spundere Civil Auto. Densitatea asigur rilor s-a men inut la nivel constant n lei, dar a sc zut n euro. Conform raportului CSA pe 2009, activitatea de subscriere a riscurilor n asigurare i-a temperat evolu ia n anul precedent. Speciali tii sunt de p rere c a fost afectat ndeosebi sectorul asigur rilor de via care a resim it mai acut reducerea credit rii, cre terea omajului, sc derea veniturilor popula iei i a tept rile pesimiste ale acesteia cu privire la siguran a nanciar . Chiar i n aceste condi ii, pia a asigur rilor a raportat pentru 2009 un volum total de prime subscrise la un nivel apropiat de cel din anul 2008, spre deosebire de alte sectoare ale economiei romne ti care au nregistrat un declin al activit ii. Mai important dect dimensiunea pie ei de asigur ri este, ns , faptul c func ia sa de baz - aceea de plat a desp gubirilor i indemniza iilor c tre asigura i, p gubi i i beneciari ai contractelor de asigurare a r mas nealterat . Astfel, volumul pl ilor efectuate de asigur tori n temeiul contractelor de asigurare nu a inut cont de criz , ci a nregistrat o cre tere real , raportat la ina ie, de circa 20%. Aceast evolu ie a f cut ca desp gubirile i indemniza iile pl tite s ajung s reprezinte mai mult de 60% din primele brute subscrise n acela i an. Raportul indemniza ii pl tite/prime este chiar mai mare n cazul asigur rilor generale, de peste 70%, ceea ce nseamn c aproximativ trei sferturi din valoarea primelor se ntorc la asigura i i p gubi i sub form de desp gubiri pentru daunele suferite. La fel de important este faptul c pia a asigur rilor din Romnia a reu it, n 2009, s i conserve stabilitatea nanciar : solvabilitatea medie nregistrat pentru activitatea de asigur ri generale a fost similar cu cea din 2008, n timp ce pentru activitatea de asigur ri de via gradul mediu de solvabilitate a fost chiar mai mare dect n 2008.

http://www.astrasig.ro/ro/media/comunicate-presa/1

25

Graficul nr.2.7

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

2.3.2 Rezultate financiare n anul 2010 ASTRA Asigur ri, liderul pie ei romne ti de profil, a ncheiat anul 2010 cu un volum al primelor brute subscrise totale n valoare de 1,11 mld. lei, n cre tere cu 4 37% fa de anul 2009, conform rezultatelor preliminare. Rezultate financiare ianuarie - decembrie 2010: Cre terea profitului contabil net cu 246% fa de anul 2009, de la 6,206 mil. lei la 21,496 mil. lei; Graficul nr.2.8

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

http://www.astrasig.ro/ro/media/comunicate-presa/22

26

Compania ASTRA Asigur ri, liderul pie ei de profil, a nregistrat n perioada ianuarie - decembrie 2010 un profit contabil net n sum de 21,496 mil. lei fa de profitul raportat la finalul anului trecut, n sum de 6,206 mil. lei. Volumul primelor brute subscrise totale nete de anul ri directe i primiri n reasigurare (via i non-via ) nregistrate de companie n perioada ianuariedecembrie 2010 se ridic la valoarea de 1,11 mld. lei, din care 1,095 mld. lei reprezint volumul primelor brute subscrise la asigur ri generale, n cre tere cu 37% fa de anul 2009. Pe clase de asigurare, n 2010, ASTRA Asigur ri a ob inut urm toarele rezultate: - 863,904 mil. lei PBS la asigur ri auto, n cre tere cu 49% fa de anul trecut, din care 600,247 mil. lei PBS la RCA, n cre tere cu 110%; - PBS n sum de 145,532 mil.lei pe segmentul de asigur ri cl diri i bunuri, n cre tere cu 7%. Este vorba despre segmentul de business cu o cot de 13% din totalul portofoliului de inut; - asigur rile de via au nregistrat o cre tere de 49% fa de 2009 i PBS n sum de 14,876 mil. lei; - 13,851 mil. lei PBS pentru Casco Avia ie, n cre tere cu 2%; - 13,417 mil. lei PBS realizate pe segmentul de r spunderi civile pentru aeronave; - 14,622 mil. lei la Casco nave+R spunderi navale, n cre tere cu 25% fa de 11,745 mil. lei realizate n 2009. Daunele pl tite de companie au nregistrat n perioada ianuarie-decembrie 2010 o cre tere cu 60% fa de 2009, de la 327,662 mil. lei n 2009 la 525 mil. lei 2010. n cea mai mare parte, cre terea a fost nregistrat la plata daunelor pentru asigur ri generale, n vara anului 2010, ASTRA fiind primul asigur tor din pia a care a pl tit celor afecta i de inunda iile nefaste din Moldova dosarele rezultate n urma daunelor produse la locuin e. ASTRA Asigur ri, liderul pie ei romne ti de profil, a ncheiat anul 2010 cu un volum al primelor brute subscrise totale n valoare de 1,083 mld. lei, n cre tere cu 34% fa de anul 2009, conform rezultatelor preliminare. Rezultate financiare ianuarie- decembrie 2010: 2.3.3 Rezultate financiare Trimestrul I 2011 ASTRA Asigur ri - profit contabil net de 3.862.169 lei i cre tere a subscrierilor de 1,49% pe trimestrul I 2011, fa de aceea i perioad din 2010.5 Rezultate financiare la T1/2011: Profit net la 31.03.2011: 3,862 mil. lei; Cre terea volumului PBS cu 1,49% fa de trimestrul I din 2010; Volumul PBS totale (via i non-via ) nregistrate de ASTRA Asigur ri la 31.03.2011 a ajuns la 334,74 mil. lei, din care 331,96 mil. lei, reprezint volumul PBS la asigur ri generale, n cre tere cu 1,49% fa de 31.03.2010. Pe clase, la 31.03.2011, ASTRA Asigur ri a subscris:
5

http://www.astrasig.ro/ro/media/comunicate-presa/28.

27

- 225,24 mil. lei pe segmentul Auto (pondere: 67% n portofoliu) din care 178,81 mil. lei la RCA (pondere: 53% n portofoliu), i Casco- 46,42 mil. lei; - cre teri importante au fost nregistrate la asigur rile de cl diri i bunuri, la care s-au realizat PBS n valoare de 90,47 mil. lei. Este vorba despre o cre tere cu 43% fa de trimestrul 1din 2010 (63,23 mil. lei); - r spunderi civile cu PBS n valoare de 4,85 mil. lei, n cre tere de 12% fa de perioada similar a anului trecut, respectiv 4,33 mil. lei. Compania i-a men inut statutul de lider pe pia a asigur rilor maritime i de avia ie. n acela i timp, subscrierile pe asigur rile de s n tate au crescut cu 50% n primul trimestru al lui 2011, fa de aceea i perioad din 2010, pn la 1,066 mil. lei, de la 709.016 lei. De asemenea, asigur rile de via au crescut n primul trimestru al lui 2011 cu 2% fa de 31.03.2010, PBS realizate fiind n sum de 2,78 mil. lei. Importante cre teri au fost nregistrate la produsele: Tezaur cu PBS de 540.809 lei (cre tere de 135%) i Viitor cu PBS de 355.724 lei, n cre tere cu 18% fa de perioada similar a anului trecut. n primele trei luni ale acestui an, Astra Asigur ri a pl tit daune n valoare de 105,27 mil. lei (28.395 dosare pl tite) pe segmentul RCA, n cre tere cu 87% fa de aceea i perioad a anului trecut (56,29 mil. lei- 14.221 dosare pl tite). Pe segmentul CASCO, daunele pl tite au fost, n primele trei luni ale lui 2011, de 54,703 mil. lei (14.240 dosare pl tite), n crestere cu 50% fa de aceea i perioad a anului trecut, respectiv 36,45 mil. lei (7.986 dosare pl tite). Daunele pl tite de Astra Asigur ri, n 2010, au nregistrat o cre tere cu 61% fa de 2009, de la 328,17 mil. lei, la 526,88 mil. lei. 2.4 PRODUSE I SERVICII DE ASIGURARE OFERITE DE ASTRA ASIGUR RI 2.4.1 Produse i servicii oferite persoanelor fizice A) ASIGUR RI AUTO Societatea de asigur ri Astra ofer o gam larg de produse de asigurare posesorilor de autovehicule , cele mai importante fiind reprezentate de: y Asigurarea Eurocasco ; y Asigurarea Casco Econom ; y Asigurarea RCA (prezentat pe larg n capitolul 3) . Asigurarea EUROCASCO pentru autovehicule Asigurare de top, complex i flexibil pentru toate tipurile de autovehicule Protec ie complet i personalizat prin posibilitatea alegerii unor acoperiri multiple n func ie de profilul i op iunile clientului (inclusiv a fra izei) Acest produs este conceput pentru orice tip de vehicule avnd o vechime de pn la 12 ani. Riscurile de baza asigurate pe acest tip de poli : Incendiu, explozie, avarii, zgrieri, derap ri sau r sturn ri, c derea unor pe autovehicul, fenemene naturale, furt, etc. 28

Clauze suplimentare: Acte vandalice, furt f r efrac ie, aspira ia apei n motor, pierderea cheilor. Asigurarea Casco Econom Casco Econom este o poli de tip TOATE RISCURILE, valabil pe teritoriul Romniei. Acest produs este conceput special pentru autoturismele mai vechi de 3 ani. Cheltuielile de desp gubire vor include piese noi, no brand dar licen iate i cu garan ie de utilizare. B) ASIGUR RI DE LOCUIN E Poli a de asigurare mpotriva dezastrelor (PAD) (obligatorie) ncepnd cu data de 15.07.2010 n conformitate cu Legea nr. 260/2008 to i proprietarii de imobile cu destina ia de locuin e sunt obliga i s le asigure mpotriva riscurilor de cutremur, alunec ri de teren i inunda ii. Locuin ele pentru care se ncheie asigurarea sunt catalogate n func ie de materialele din care sunt construite, acest lucru determinnd totodat valoarea pentru care sunt asigurate i prima de asigurare (suma) ce trebuie pl tit anual. Asigurarea PAD Complet Riscurile acoperite sunt: incendiu, tr snet, explozie, c dere de corpuri, fenomene atmosferice, lovire de c tre autovehicule, greutatea stratului de z pad , avalan , ap de conduct , furt, precum i mpotriva riscurilor catastrofale acoperite i de poli a obligatorie de asigurare a locuin elor: cutremur, alunec ri de teren i inunda ii, doar pentru valori ce dep esc limitele men ionate n lege conform tipului de locuin pe care asigura ii l au n proprietate. Asigurarea IMOBILIA Obiectul acestei asigurari il constituie locuin a asiguratului (inclusiv dependin ele legate structural de aceasta), sau locuin a asiguratului i/sau bunurile tip con inut. Produsul acoper o gam larg de riscuri precum: Incendiu, tr snet, explozie, c dere de corpuri, izbire de c tre vehicule, cutremur de p mnt, pr bu ire/ alunecare de teren, fenomene atmosferice i efectele indirecte ale acestora, nghe area apei n conducte/rezervoare, und sonic , vandalism, greve/revolte, furtul prin efrac ie/prin acte de tlh rie al bunurilor asigurate, furtul comis folosind cheile originale ob inute prin acte de tlh rie. Suplimentar, asigurarea se ncheie i pentru urm toarele: r spunderea civil legal a asiguratului pentru prejudicii cauzate vecinilor, accidente ntmplate membrilor familiei n spa iul de locuit, spargerea geamurilor tip temopan, avarii accidentale. C) ASIGUR RI DE R SPUNDERE CIVIL R spundere civil profesional Medici/Avoca i Asigur torul acoper prejudiciile pe care asiguratul le produce n desf urarea activit ii sale profesionale clien ilor s i, ca urmare a comiterii unor acte de impruden sau neglijen . n acest caz asigur torul va desp gubi asiguratul pn la limita r spunderii prev zut n contractul de asigurare, pentru: 29

-sumele pe care asiguratul este obligat s le pl teasc cu titlu de desd unare pentru prejudicii produse prin comiterea din culp , n perioada de asigurare, a unor acte de impruden sau n baza legii; -cheltuielile de judecat f cute de asigurat n procesul civil; -cheltuieli de refacere i/sau nlocuire a documentelor originale (facturi, ordine de plat , extrase de cont, state de salarii, registre de cas , chitan e, balan e contabile etc.) pierdute, distruse sau deteriorate din culpa asiguratului. R spunderea civil fa de ter i a de in torilor de cini Aceast asigurare acoper r spunderea asiguratului pentru prejudiciile cauzate unor ter e persoane de comportamentului agresiv/ atacului cinelui aflat n proprietatea acestuia sau de inut temporar, prejudiciu pentru care Asiguratul r spunde potrivit legii. R spunderea civil auto Aceast asigurare acoper r spunderea asiguratului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a producerii unui accident ,unei ter e persoane. Asigurarea complex a elevilor i studen ilor Produsul acoper elevii care frecventeaz cursurile de zi ale unei coli primare, gimnaziale sau liceale, precum i studen ii care frecventeaz cursurile de zi ale unei institu ii de nv mnt superior, de stat sau particulare, pentru urmatoarele: -asigurarea bunurilor casnice i gospod re ti luate oriunde de elevul ori studentul asigurat n afara domiciliului, n aceea i sau n alt localitate (n c mine stunden e ti, la coal , la facultate, tabere, excursii sau alte asemenea); -asigurarea de r spundere civil legal ca urmare a avarierii ori distrugerii unor bunuri din culpa elevului ori studentului asigurat -asigurarea de accidente pentru elevi sau studen i. D) Asigur ri de via Asigurare de via Garant - Grup Asiguratul care ncheie o astfel de asigurare beneficiaz de: -Protec ie complet a angaja iilor s i mpotriva unor riscuri importante ; -Protejarea afacerii prin evitarea fluctua iilor mari de personal; -Sistem de motivare prin acordarea de prime i bonusuri angaja iilor asiguratului; -Garantarea unor rate anuale ale dobnzii; -Posibilitatea de a transfera valoarea contului Asiguratului c tre alt Asigurat; -Deces din orice cauza; -Deces sau invaliditate permanent din accident; -Afec iuni grave; -Invaliditate permanent din acident / orice cauz ; -Spitalizare din accident / din orice cauza; -Convalescen din accident / din orice cauz ; -Incapacitate temporar de munc din accident / din orice cauz ; -Interven ii chirurgicale din accident / din orice cauz .

30

Viitor Planuri financiare pentru copii Aceast poli se poate ncheia de c tre oricare din p rin ii, pe o perioada de minim 7 ani i maxim pn cnd copilul mpline te 25 ani, pentru a economisi bani pentru c s toria, deschiderea primei afaceri sau continuarea studiilora copilului lor. Singurul beneficiar dup finele acestei poli e fiind copilul. Beneficiul poate fi primit sub forma unei pl i unice(dot ) sau e alonate (rente anuale) pentru o perioad cuprins ntre 4-6 ani. Asigurarea de deces Garant Individual Produsul de asigurare de via Garant Individual, este un pachet de asigurare singular n pia la momentul actual. Ofer protec ie financiara familiei asiguratului n cazul unui eveniment neplacut . Se pot asigura cei pentru care siguran a familiei, a celor dragi sau continuarea afacerii reprezint o prioritate, cei care doresc garantarea siguran ei financiare a celor dragi . Vrsta asiguratului n mementul ncheierii poli ei trebuie s fie cuprins ntre 16 i 75 ani, iar periada pentru care se pot asigura fiind cuprins ntre 1 i 59 de ani. Asigurarea de accidente pentru conduc tori auto i persoane transportate Obiectul acestei asigur ri l constituie via a i integritatea corporal a conduc torului autovehicului i a persoanelor aflate n autovehicul n momentul accidentului, n limita num rului de locuri nscris n actele autovehiculului. Prin aceast form de asigurare se asigur persoanele aflate n autovehicul pentru: deces din accident, invaliditate permanent din accident. Pentru zilele de spitalizare sau tratament ambulatoriu este prev zut o indemniza ie zilnic . Asigurarea este valabil pe teritoriul Romniei i n str in tate. 2.4.2 Produse i servicii oferite persoanelor juridice A) ASIGUR RI MARITIME I DE AVIA IE Asigur ri pentru avia ia general Acoper o gam foarte mare de activit i, att comerciale cat i necomerciale, inclusiv zborurile private, de formare de zbor, ambulanta aeriana, aeronavele de poli ie aeriana si pompieri aerieni, planorism, si multe altele. Asigurarile oferite pentru aviatia generala sunt aceleasi ca cele pentru liniile aeriene, intrucat activitatea aviatiei generale este reglementata de aceeasi legislatie care regleaza si activitatea liniilor aeriene, dar la o scara mult mai mica. Asigur ri pentru transportul aerian programat y Asigurarea liniilor aeriene sub aceast denumire generic , sunt cuprinse mai multe tipuri de asigurare, toate acoperind activitatea derulat n mod normal de c tre o linie aerian . y Asigurarea de r spundere civil legal aeroportuar prin acest tip de asigurare sunt acoperite toate tipurile de r spundere legal fa de ter i a aeroporturilor, precum i r spunderea civil legal a furnizorilor de servicii aeroportuare. y Asigurarea de r spundere civil legal pentru produse ,operatori hangar, amplasament asigur r spunderea operatorilor de hangar fa 31

de aeronavele aflate n hangar, att pentru lucr rile de ntre inere efectuate asupra aeronavelor, ct i pentru r spunderea fa de pierderea sau avarierea aeronavei pe perioada ct se afl n custodia operatorului de hangar. Asigurarea bunurilor pe timpul transportului "CARGO" ASTRA - asigur facultativ bunurile pe timpul transportului pe cale rutier , maritim , fluvial , aerian sau combinat , att pe teritoriul Romniei, ct i n str in tate, acordnd despagubiri pentru pierderile i daunele produse pe parcursul transportului asigurat. Asigurarea navelor pe timpul construc iei Societatea ASTRA - asigur facultativ navele maritime i de ape interioare pe timpul ct acestea sunt n faza de construc ie. Acest produs prevede asigurarea corpului, ma inilor, instala iilor i echipamentelor navei aflate n construc ie n antier sau alte localuri ale constructorului, precum i a subansamblelor, instala iilor, echipamentelor etc. montate la nava de c tre subcontractori. Asigurarea este valabil i pe timpul tranzit rii instala iilor, echipamentelor, subansamblelor etc. navei de la/c tre localurile situate n interiorul portului/locului n care constructorul sau subcontractorii i desf oar activitatea. Asigurarea facultativ a utilajelor de foraj marin Societatea ASTRA - asigur unit ile mobile de foraj marin pe timpul ct acestea i desf oar activitatea pe pozi iile de lucru, precum i pe timpul transportului acestora ntre diferite puncte. Se asigur corpul i instala iile unit ii mobile de foraj marin, incluznd echipamentele aferente. B) ASIGUR RI DE R SPUNDERE CIVIL Asigurarea de r spundere civil a reparatorilor de nave Societatea ASTRA - asigur r spunderea civil a reparatorilor de nave maritime i de naviga ie interioar , care apare n perioada efectu rii lucr rilor de repara ii. Prin acest tip de asigurare se va desp gubi asiguratul n situa ia n care acesta, n calitate de reparator, devine r spunz tor pentru: pierderi sau avarii la navele sau ambarca iunile, echipamentele i instala iile aflate n grija, custodia sau controlul s u. Asigurarea de r spundere civil a autorit ilor portuare Poli a acoper riscul de r spundere civil a autorit tilor portuare, acord nd asigura ilor compensa ii b ne ti pentru pierderile i daunele produse navelor asigurate, n aceea i valut n care s-au pl tit primele de asigurare. n baza acestei asigur ri, societatea ASTRA - desp gube te asiguratul n situa ia n care acesta, n calitatea sa de autoritate portuar i/sau proprietar i/sau operator, devine r spunzator pentru: pierderi sau avarii ale navelor i/sau ale ambarca iunilor, incluznd pierderea folosin ei acestora, echipamentelor, m rfii, navelor i toate celelalte interese legate de acestea atunci cnd acestea se afl n custodia sau posesia asiguratului.

32

Asigurarea de r spundere civil general fa de ter i Poli a acoper r spunderea civil delictual , conform normelor legale, ce revine asiguratului pentru daune materiale cauzate ter ilor din exercitarea activit ilor specifice declarate a se desf ura la loca ia nominalizat n poli . Sunt desp gubite sumele pentru acoperirea prejudiciilor materiale produse n mod neinten ionat de c tre Asigurat prin: v t mare corporal ce are drept consecin incapacitate temporar de munc , invaliditate sau deces; avarierea sau distrugerea unui bun sau v t marea unui animal. Asigurarea de r spundere civil a angajatorului fa de angaja i

Aceasta poli a acoper urmatoarele: -prejudicii cauzate din culpa societ ii asigurate angaja ilor prin v t m ri corporale i/sau pagube la bunurile apar innd acestora; -prejudicii produse ca urmare a pierderii, distrugerii sau deterior rii documentelor originale depuse la sediul Asiguratului; -sumele cheltuite de Asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau nlocuirea documentelor, de mai sus. Alte asigur ri de r spundere civil Asigurarea de r spundere civil fa de ter i a produc torului - Produsul este destinat acoperirii prejudiciilor pe care asiguratul le poate cauza ter ilor prin fabricarea sau comercializarea unor produse cu defecte. Asigurarea de r spundere civil profesional a proiectan iilor de construc ii Asigurarea poate fi ncheiat de arhitec i i ingineri, n calitatea acestora de proiectan i de construc ii. Prin Poli este acoperit r spunderea Asiguratului pentru prejudicii provocate clien ilor acestuia. Asigurarea de r spundere civil a societ ii specializate n servicii de paz , monitorizare i interven ie - Asigurarea este aplicabil pentru societ i comerciale autorizate s desf oare activit i: y de protec ie a bunurilor i persoanelor; y de servicii de paz i supraveghere a imobilelor, bunurilor i valorilor; y de instalarea, montarea i ntre inerea sistemelor de securitate (semnalizare i alarmare) pentru incendiu i efrac ie; y de monitorizare prin dispecerat propriu. C) ASIGUR RI AGRICOLE Asigurarea culturilor agricole Obiectul acestei asigur ri l reprezint : toate culturile agricole, cereale, plante tehnice, plante medicinale si aromatice, leguminoase alimentare, plante de nutret, cartof si legume, culturi semincere, rodul viilor, pomilor i hameiului, arbu ti fructiferi, cap uni, culturile din sere, solaria, rasadnite si tuneluri, pepinierele pomicole si viticole, plantatiile de portaltoi. 33

Riscurile acoperite, in functie de solicitarea clientului: nghe urile trzii de primavar , grindina, ploile toren iale, furtuna/vijelia, incendiul, alunec rile i pr bu irile/surp rile de terenuri cultivate. Asigurarea animalelor n cadrul acestei poli e se pot asigura animalele de inute de asigurat pentru urm toarele riscuri: y bolile chirurgicale, obstreticale, interne; y accidentele provocate de: meteorizarea acuta (umflare), atacul animalelor s lbatice, muscatura serpilor, intepatura insectelor veninoase, leziuni interne provocate de nghi irea unor obiecte, cu excep ia leziunilor de reticulita sau pericardita traumatica, urmarile castrarii sau altor operatii si tratamente efectuate de veterinari autorizati, distocie/fatare grea, otravirea/intoxicarea. Asigurarea gospod riilor agricole Prin aceast poli clientul i poate asigura: y constructiile, inclusiv mobilierul; y proviziile, produsele agricole, marfurile in stoc; y masini, unelte, utilaje, echipamente si instalatii agricole; y animale; y fan, paie, furaje depozitate. Riscurile acoperite sunt: Incendiul ca risc principal; cutremurul, inunda iile i aluviunile, fenomenele atmosferice, autocombustia furajelor i electrocutarea animalelor ca riscuri suplimentare. 2.4.3 Reasigurarea Unul dintre principalele atuuri ale ASTRA il constituie activitatea de reasigurare. ASTRA desfasoara unul dintre cele mai ample programe de reasigurare, avand incheiate contracte pentru intreaga gama de riscuri si colaborand cu brokeri de reasigurare si reasiguratori din toata lumea. Aceasta activitate se constituie intr-unul din elementele cheie ale strategiei ASTRA, atat pe termen scurt, cat si pe termen mediu si lung, conferind societatii un plus de putere si siguranta financiara. Prin activitatea de reasigurare, ASTRA ofera un nivel inalt de acoperire a riscurilor clientilor sai. In contextul crizei economiece la nivel mondial, specialistii ASTRA negociaza contracte de reasigurare cu reasiguratori cu o puternica stabilitate financiara, oferind astfel mai multa siguranta clientilor sai. Totodata ASTRA si-a consolidat si imbunatatit constant relatiile de colaborare externe cu reasiguratori de top la nivel modial, printre care: MUNICH RE , SWISS RE , PARTNER RE , HANNOVER RE , XL RE , LLOYD'S , POLISH RE , ASPEN RE , SAVA RE

34

Capitolul 3 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL AUTO


R spunderea civil pentru pagube produse n accidente de autovehicule a fost legiferat n ara noastr n anul 1972, Romnia fiind cel de-al doisprezecelea stat din lume care a institu ionalizat ntr-o form comercial aceast r spundere civil delictual , denumit generic RCA. Prejudiciile suferite de ter e persoane p gubite, din accidente de autovehicule erau preluate prin asigurarea de r spundere civil din accidente de autovehicule. Asigurarea obligatorie de RCA este o asigurare care se realizeaz pe baze contractuale. Aceasta este condi ionat de ncheierea poli ei de asigurare i plata primelor de asigurare. Noua form de asigurare este construit prin Legea nr.136/1995 a asigur rilor i reasigur rilor din Romnia. Potrivit legii, proprietarul are obliga ia de a ncheia asigurarea de r spundere civil , iar n caz contrar nu exist protec ie la riscul declan at din accidente de autovehicule, intervenind n aceste situa ii Fondul de Protec ie al Victimelor Str zii. Odat cu adoptarea Legii nr.304/2007, precum i cu elaborarea de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor a Ordinelor nr. 12/2008 i 21/2008 s-a reglementat introducerea constat rii amiabile, ca o nou modalitate de avizare i constatare de c tre societ ile din domeniul asigur rilor a evenimentelor rutiere din care au rezultat numai pagube materiale. Acest sistem paralel permite solu ionarea preten iilor de desp gubire, ale persoanelor p gubite n accidente de autovehicule produse de conduc tori auto asigura i la societ i comerciale, pe evaluarea unei st ri de fapt f cut de asiguratori. n acela i timp, r spunderea civil delictual din accidente de autovehicule este transformat ntr-un act comercial la ndemna societ ilor de asigurare implicate prin fapta asigura ilor lor i care stabilesc vinov ia, culpa i pagubele. Viitorul, n raporturile juridice de drept civil privind r spunderea civil delictual n accidentele de circula ie, va fi simplificat i vor ap rea elemente de drept comercial datorate interven iei i interesului societ ilor de asigurare. Revenind la momentul istoric de a aplica n Romnia asigurarea de r spundere civil auto, din anul 1972, se constat c erau supuse asigur rii persoanele fizice i juridice care de ineau autovehicule supuse nmatricul rii. Acestea erau asigurate n mod automat, prin esena legii i existen a autovehiculului nmatriculat n proprietatea persoanei fizice sau juridice. Asigurarea de r spundere civil auto reprezint o m sur de protec ie legal i obligatorie pentru cei care conduc automobile pe drumurile publice din Romnia. Asigurarea de r spundere civil auto protejeaz n primul rnd pe de in torul poli ei de asigurare deoarece atunci cnd acesta este implicat ntr-un incident n trafic i cauzeaz din vina sa pagube materiale sau umane celorl l i, va trebui s r spund a civil pl tind desp gubiri celor p gubi i de ac iunile sale neinten ionate prin care a provocat accidentul.

35

3.1 TR S TURILE 3.1.1

I IMPORTAN A ASIGUR RILOR RCA

R spunderea civil auto component a r spunderii civile delictuale

Dezvoltarea societ ii i complexitatea vie ii sociale a impus o necesitate de asigurare a securit ii n circuitul civil impunnd extinderea r spunderii civile delictuale dincolo de limitele faptei proprii. Cu alte cuvinte, s-a instituit o r spundere derogatorie de la dreptul comun, respectiv a r spunderii delictuale indirecte, no iune care, n lumina dispozi iilor art.1000-1002 din Codul Civil desemneaz obligaia unei anumite persoane de a repara paguba cauzat printr-o ac iune sau inac iune a copiilor minori, a prepusului care lucreaz pentru acea persoan , a lucrului sau animalului aflat n paza sa. Prin aceste dispozi ii s-a reglementat expres i limitativ, ntr-o sistematizare remediat prin interven ia practicii judiciare i a doctrinei juridice a mai multor feluri de r spundere civil delictual indirect .Unii autori grupeaz r spunderea civil indirect n dou categorii i anume: A. R spunderea pentru fapta altei persoane care are ca subdiviziuni: a. R spunderea p rin ilor pentru faptele ilicite s vr ite de copii minori (art.1000 din Codul Civil); b. R spunderea institutorilor i artizanilor (mete ugarilor) pentru prejudiciile cauzate de elevii i ucenicii afla i n supravegherea lor; c. R spunderea comitenilor pentru prejudicii cauzate de prepu ii lor n func iile ncredinate; B. R spunderea pentru lucruri, animale i edificii structurat tot n trei subdiviziuni: a. R spunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate n paza sa juridic ; b. R spunderea pentru prejudiciile cauzate de animale aflate n paza juridic a unei persoane; c. R spunderea proprietarului unui edificiu pentru prejudiciile cauzate ca urmare a ruinei edificiului. Pentru a exista R spunderea delictual este necesar ntrunirea unor condiii specifice, cumulative, n acela i timp, n totalitate sau uneori numai n parte: - prima condi ie de ordin obiectiv, este existena prejudiciului, a unui prejudiciu patrimonial, respectiv prejudiciu moral; - a doua condi ie, tot de ordin obiectiv, se refer la existena unei fapte ilicite; - condi ia a treia este de a exista un raport de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu; practic prejudiciul s fie rezultatul cauzal al faptei ilicite; - condi ia a patra, ca succesiune, dar de ordin subiectiv, este acea a existen ei culpei, constnd n intenia, neglijena sau imprudena cu care a ac ionat autorul faptei ilicite generatoare de prejudiciu; - condiia a cincea, tot de ordin subiectiv, dar indisolubil legat de fapta prejudiciabil s vr it cu culp , este de a exista capacitatea delictual a autorului faptei ilicite; nu poate exista vinov ie dac nu exist discern mntul faptelor s vrite. 36

Dreptul Civil reglementeaz prin textele art. 998-1003 din Codul Civil,partea de delicte i cvasidelicte n care se reg sesc i elementele R spunderii Civile delictuale. n conformitate cu art. 998 i 999 din Codul Civil, orice fapt a omului care creeaz un prejudiciu unei ter e persoane l oblig pe f ptuitor, din a c rui gre eal s-a ocazionat paguba, s repare prejudiciul. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul cauzat prin fapta sa, ci i de prejudiciul cauzat prin neglijen sau impruden . Articolele sunt inspirate din Codul Civil francez. La momentul anului 1865 cnd a fost adoptat Codul civil din Romnia, societatea european cuno tea doar o serie de experimente care au dus 20 de ani mai tarziu la apari ia primul automobil modern n urma inven iei inginerului german Karl Friedrich Benz. De aceea, Codul civil reglementeaz la modul general r spunderea noastr prin art. 1000 care face referire la lucrurile ce sunt sub paza noastra. Costurile de achizi ie ridicate de la acea vreme au mpiedicat popula ia s foloseasc autoturismele individuale pentru transportul personal. Cteva decenii mai trziu, viziunea inventatorului american Henry Ford de a produce automobile la scar larg pe linii de asamblare a impus dezvoltarea industriei auto bazat pe consumatorism i pe dorin a fiec ruia de a- i manifesta libertatea de mi care prin conducerea unui autoturism. Ast zi, num rul automobilelor conduse pe drumurile publice din lumea ntreag a ajuns la sute de milioane de exemplare, continund s creasc n pofida actualei crize economice. Num rul mare de automobile i de oferi care circul pe drumurile publice au m rit riscul de producere a accidentelor rutiere, n majoritatea cazurilor evenimentele nefericite ntmplndu-se din erori umane, neglijen n respectarea regulilor de circula ie sau aglomera ii n trafic care fac uneori greu sau imposibil de evitat un impact cu consecin e materiale sau de vie i omene ti destul de grave. n materie de circula ie auto, ori de cte ori ne urc m la volan ne expunem acestui risc personal de a gre i n trafic, de a tampona sau a distruge alte ma ini, fiind pu i la final s pl tim n totalitate pagubele cauzate. Acest risc este preluat de compania de asigur ri care se oblig s pl teasc n locul nostru prejudiciul cauzat precum i cheltuielile f cute de c tre asigurat n procesul civil prin ncheierea poli ei de asigurare de r spundere civil auto. n Romnia, princontractul de asigurare se pot cuprinde i alte persoane care conduc automobilul nu doar proprietarul, n elesul popular al acestui mecanism fiind c ma ina este asigurat RCA i nu oferul, cnd n drept r spunderea oferului este cea asigurat . Asigurarea de r spundere civil auto este obligatorie pentru to i proprietarii i utilizatorii de autoturisme, sanc iunea pentru nerespectarea obliga iei de asigurare fiind amenda i re inerea de c tre Poli ie a certificatului de nmatriculare a autovehiculului pn la prezentarea documentului privind ncheierea asigur rii.

37

3.1.2

Dreptul ac iunii n desp gubire al persoanelor p gubite n accidentele de autovehicul; temei juridic

Prin Decretul Consiliului de Stat nr.471 din 1971, cu privire la asigur rile de stat, s-au stabilit dispozi iuni clare privind asigurarea de r spundere civil auto ca o asigurare prin efectul legii. Diferena ntre caracterul obligatoriu al asigur rii RCA i caracterul prin efectul legii este mare. ntre 1972 i 1995 asigurarea RCA avea condi ia prin efectul legii, deci preluarea riscului n asigurare se f cea prin dipozi iunile legii i prin simpla existen a bunului (autovehicul) n proprietate. Riscul intr de la data nmatricul rii sau a prelu rii n proprietate a autovehiculului. Asigurarea obligatorie de RCA este o asigurare care se realizeaz pe baze contractuale. Asigurarea este condi ionat de ncheierea poliei de asigurare i plata primelor de asigurare. Noua form de asigurare este construit prin Legea nr. 136/1995 a asigur rilor i reasigur rilor din Romnia. Potrivit legii proprietarul are obliga ia de a ncheia asigurarea de r spundere civil , dar dac nu o ncheie nu exist protec ie la riscul declanat din accidente de autovehicule. n aceste situa ii intr n func iune Fondul de Protec ie al Victimelor Str zii, dar numai cnd sunt v t m ri corporale grave i/sau deces din accidente. Prin acest cadru legislativ s-au creat premisele mp c rii p rilor pe n elegerea amiabil . Preteniile persoanelor p gubite pentru pagube materiale generate de accidentele de circula ie se stingeau de c tre societatea de asigurare la n elegerea cu asiguratul i vinovatul, dup caz. n acest mod, se simplifica solu ionarea preten iilor prin intermediul instanelor de judecat . Pentru n elegerea ntre p r i, dispozi iile r spunderii civile delictuale cuprinse la articolele 998-1003 trebuiau s fie ndeplinite i s rezulte din documente ntocmite de autorit i (procese verbale de contraven ie) i declara iile martorilor. Pentru stabilirea desp gubirilor pe baza n elegerii dintre p ri , repararea integral a prejudiciilor materiale f r a dep i valoarea bunurilor din momentul accidentului, era posibil numai dup constatarea pagubelor i evaluarea acestora. Modific rile de structur n economie i societate au creat o necesitate obiectiv de modificare a legisla iei n domeniul r spunderii civile delictuale n accidentele de autovehicule. Astfel, n anul 1995, prin Legea nr. 136/1995 a asigur rilor i reasigur rilor din Romnia , s-au stabilit noi parametri tehnici privind asigurarea de r spundere civil n accidentele de autovehicule, asigurarea fiind definit ca obligatorie i ncheiat pe baze contractuale. Diferena ntre legislaia existent n perioada 1972 i 1995 este de ordin tehnic i comercial. Asigurarea nu valideaz automat prin esen a legii de la data nmatricul rii, ci valideaz de la data ncheierii contractului de asigurare, a primelor de asigurare aferente i a nmatricul rii autovehiculului. R spunderile din derularea contractului de asigurare nu s-au modificat i sunt subordonate r spunderilor din Codul Civil . Practic, conven ia ncheiat ntre f pta (asigurat), p gubit i asigurator stinge preten iile pentru pagube produse din accidente de autovehicule ale p gubi ilor. Mecanismul de n elegere amiabil a evoluat n domeniul asigur rii de r spundere civil auto i, n timp, s-a permis de c tre legiuitor rezolvarea pe 38

n elegere amiabil i a preten iilor pentru daune cu caracter nepatrimonial. La stabilirea corect i onest a indemniza iilor de desp gubire, practica oblig asiguratorii s aib n vedere spe ele i practica judiciar pentru cazuri similare. 3.1.3 Solu ii comerciale n practica european a asigur rii de r spundere civil auto Comisia de Supraveghere a Asigur rilora din Romnia a reglementat latura comercial a r spunderii civile delictuale n mod unitar pe ntreaga pia de asigurare din Romnia. Ordinele privind aplicarea asigur rii obligatorii de r spundere civil pentru pagube produse din accidente de autovehicule stabileau Normele tehnice cu aplicare anual b a asigur rii RCA. Prin textele legislative anuale, Comisia de Supraveghere a Asigur rilor a armonizat legislaia din Romnia cu legislaia UE, ntruct asigurarea de r spundere civil delictual n accidente de autovehicule a primit un caracter trans-frontalier n spa iul intracomunitar ct i extracomunitar, dar european. Cu referin direct la r spunderea civil delictual , constat m faptul c ncepnd cu anul 2009 se creaz un sistem paralel de solu ionare a potenialelor subiecte de drept n r spunderea civil auto, sistem care are la baz elemente mixte de drept civil i comercial. Acest sistem paralel, denumit constat amiabil, permite solu ionarea preteniilor de desp gubire, ale persoanelor p gubite n accidente de autovehicule produse de conduc tori auto asigura i la societ i comerciale, pe evaluarea unei st ri de fapt f cut de asiguratori. Practic, n cazul unui accident rutier, nu mai este necesar interven ia poli iei care s constate vinova ii i prejudiciile materiale (minore n cele mai multe cazuri). Conduc torii auto au la dispozi ie un formular de constatare amiabil privind datele accidentului rutier pe care l completeaz n comun. Procedura de constat amiabil este o procedur introdus n conformitate cu prevederile art.8 din Legea 136/1995, privind asigur rile i reasigur rile din Romnia, de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor, care a emis n acest sens Ordinul nr.21/2008, publicat n MO nr.876/24.12.2008. Normele privind solu ionarea R spunderii Civile delictuale pe baza constat rii amiabile de accident au intrat n vigoare la 1 iulie 2009. Formularul de constatare amiabil nlocuiete procesul verbal de contraven ie ncheiat de organele de poli ie cu ocazia constat rii accidentelor de circula ie. Dac , pn la aceast dat , poli ia ntocmea toate documentele administrative i de sanciune contraven ional n cazul accidentelor de circula ie, dup intrarea n vigoare a constatului amiabil, organele de poli ie mai intervin doar la accidentele cu v t m ri corporale, accidentele n care sunt implicate mai mult de dou autovehicule i accidentele n care p r ile nu ajung la consens n ceea ce prive te dinamica accidentului. Pentru cazurile n care conduc torii auto au un consens n ceea ce prive te harta i dinamica accidentului, noua metodologie le permite s completeze acest formular cu informa iile despre: proprietatea autovehiculului; caractersticile tehnice; datele de nmatriculare ale autovehiculelor; informa ii despre contractele de asigurare de r spundere civil auto i date despre conduc torii auto. Formularul poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului (n sistemul clasic poli ia emitea proces verbal de contraven ie doar pe drumurile deschise circula iei publice). 39

Acordarea desp gubirilor c tre persoanele p gubite se face n aceast metodologie pe baza unui protocol ncheiat ntre societ ile de asigurare autorizate s practice asigur ri de r spundere civil . Protocolul descrie un numar de ase scenarii de baz pentru dinamica de accidente i stabile te procentual n sarcina cui revine culpa n producerea accidentului. n mod paradoxal, acest protocol cu scenarii rutiere nu respect prevederile OUG nr.195/2002 care reglementeaz circula ia pe drumurile publice. Un ordin al Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor desfiineaz parial prevederile unor hot rri de Guvern care reglementeaz vinov iile pe drumul public. Sunt posibile situa ii n care dac persoana vinovat apeleaz la organele de poli ie are o ncadrare juridic i o culp n producerea accidentului, iar dac apeleaz la constatul amiabil societ ile de asigurare la care cei doi au asigurare stabilesc alt culp n producerea evenimentului rutier. n cazul n care vinova ii de producerea evenimentului apeleaz la organele de poli ie pentru stabilirea gradului de vinov ie, vor fi sanc ionai contraven ional pentru fapta imputat i administrativ cu puncte de penalizare pentru conduita pe drumurile publice. Pentru aceeai fapt , dac apeleaz la constatul amiabil, nu mai r spund juridic pentru posibila contraven ie, dei fapta este incriminat de legisla ia rutier i nu mai cumuleaz penaliz ri administrative. Din punct de vedere procedural, n Ordinul nr.21/2008 privind introducerea procedurilor de constatare amiabil a vinova iei i a r spunderii civile delictuale, Comisia de Supraveghere a Asigur rilor nu precizeaz ce se ntampl n situa ia n care vinovatul revine asupra declara iei dat ini ial, dac exist termen de prescrip ie a faptei i nici nu se apreciaz , potrivit normelor de drept, ce se ntmpl dac pentru acela i accident persoanele implicate declar scenarii diferite pentru a primii indemniza ia din r spundere civil delictual n mod ncruciat. Soluionarea raporturilor de r spundere civil delictual pe n elegerea p rilor, prin utilizarea unui formular de constat amiabil, s-a dorit a fi o procedur pe care statele UE o practic de aproape 20 de ani. R spunderea civil delictual din accidente de autovehicule este transformat ntr-un act comercial la ndemna societ ilor de asigurare implicate prin fapta asigura ilor lor i care stabilesc vinov ia, culpa i pagubele. Nu mai este nevoie de condiiile ce trebuiau ndeplinite cumulativ pentru a fi r spundere civil delictual , respectiv: fapta ilicit i existen a unui raport de cauzalitate. Aplicarea constatului amiabil elimin i condi ia existen ei discern mntului faptelor pentru r spunderea civil delictual . Formularul de constat amiabil poate fi completat i de persoane care consum droguri sau persoane care au fost sub influena b uturilor alcoolice n timpul accidentului, elemente trecute sub t cere de cei implica i n accident. n astfel de cazuri, constatul amiabil, se completeaz la o dat ulterioar cnd se declar accidentul, dat convenit de cei implica i pentru a nu se stabili u or realitatea. n vechea procedur legal poli ia preleva probe prin alcooltest sau drogtest.

40

3.2 ELEMENTELE TEHNICE ALE UNEI POLI E DE ASIGURARE OBLIGATORII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO 3.2.1 Cuprinderea n asigurare Asigurarea RCA este o asigurare prin care ter ii prejudicia i n urma unui accident auto, produs din vina conduc torului auto asigurat, primesc desp gubiri pentru daunele materiale i/sau decesul ori v t m rile corporale suferite6. Persoana vinovat de producerea accidentului nu poate beneficia de desp gubiri pentru vehiculul s u n baza propriei poli e de asigurare RCA. Daunele produse propriului vehicul pot fi desp gubite n baza unei poli e de asigurare facultativ de avarii i furt tip CASCO. Prin urmare, asigurarea RCA este foarte important , i n acela i timp obligatorie, chiar i n cazul n care proprietarul unui vehicul are deja ncheiat o asigurare tip CASCO. To i proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu s ncheie o asigurare RCA i s pl teasc prima de asigurare aferent . De asemenea, au obliga ia de a aplica pe parbrizul vehiculului ntr-un loc vizibil din exterior vigneta primit odat cu poli a de asigurare. Scopul acestei asigur ri este ca cel p gubit s primeasc desp gubiri pentru daunele suferite, indiferent de situa ia material a celui care a produs paguba. n acest fel, asigurarea de r spundere civil auto este n interesul ter ului p gubit, dar i n interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat c s-ar putea ntmpla ca, doar dintr-o mic neaten ie, un conduc tor auto s produc celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sum considerabil , sum care i-ar afecta bugetul sau chiar l-ar dep i. Dac o persoan dore te s cumpere un vehicul nou, asigurarea RCA se poate ncheia chiar la vnz tor, cu reprezentantul asigur torului autorizat, i este chiar recomandabil pentru c asigurarea intr n vigoare n acela i timp cu intrarea n vigoare a autoriza iei provizorii de circula ie sau a nmatricul rii/nregistr rii vehicululuiasiguratului, fiind asigurat chiar i pe parcursul primului drum efectuat. Persoana care vinde un vehicul are dreptul s primeasc napoi de la asigur torul RCA partea din prima pl tit aferent perioadei r mase pn la expirarea valabilit ii asigur rii, dac nu a produs prejudicii pe perioada derul rii contractului. Pentru a recupera aceast sum , el trebuie s se adreseze asigur torului i s prezinte contractul de vnzare-cump rare. Se poate ncheia contractul de asigurare RCA cu oricare din societ ile de asigurare autorizate n acest sens. La ncheierea contractului pe o perioad de 6 sau 12 luni n func ie de op iunea clientului i se elibereaz poli a de asigurare obligatorie de r spundere civil a vehiculelor, mpreun cu vigneta i documentul interna ional de asigurare. Orice vignet valabil din 2011 trebuie s poarte o serie i un num r, iar aceste elemente de siguran trebuie precizate i pe poli a de asigurare RCA (document care este nseriat i poart , de asemenea, un num r).

6 Victoria eulean, Flavia Barna, Codru a Chi Asigur ri comerciale, Volumul 1, Editura Mirton, Timi oara 2007, pag. 250 - 262

41

3.2.2 Plata primelor de asigurare Tarifele de prime practicate pentru asigurarea obligatorie RCA difer de la societate la societate i, n mod obligatoriu, sunt publicate pe site-urile proprii ale acestora. Societ ile de asigurare i stabilesc propriile tarife de prim RCA i notific Comisia de Supraveghere a Asigur rilor cu privire la tarifele stabilite, f r ca acestea s fie ns supuse aprob rii CSA. Tarifele de prim sunt stabilite astfel nct s permit acoperirea tuturor obliga iilor ce rezult din emiterea acestor poli e. Asigur torii RCA i stabilesc tarifele de prim pentru fiecare categorie de vehicule, n baza unor calcule actuariale, ce utilizeaz informa ii de inute despre propriul portofoliu. n acest fel, societ ile de asigurare au posibilitatea de a stabili tarife diferen iate n func ie de profilul clientului, respectiv: vrsta asiguratului, domiciliul acestuia, daunalitatea nregistrat , tipul vehiculului .a. De asemenea, la tarifele afi ate societ ile de asigurare pot aplica ni te coeficien i proprii de corec ie (de reducere sau majorare a primei) n func ie de asigurat. De exemplu, pentru asigura ii persoane fizice nivelul de baz este stabilit pentru asigura ii barba i cu vrsta cuprins ntre 25- 35 de ani. B rba ilor cu o vrst mai mic de 25 de ani, avnd de regul mai pu in experien la volan i o conduit mai pu in preventiv , li se aplic o majorare de 10 % n raport cu nivelul de baz , iar b rba ilor cu vrst mai mare de 35 de ani li se aplic reduceri de 10 %. Corespunz tor celor trei grupe de vrst , femeile asigurate beneficiaz de o reducere de 5 % a rpimelor aplicabile la b rba i. Al i asigur tori aplic tarife diferen iate pe trei catogorii de localit i de domiciliu al asigura iilor: Municipiul Bucure ti i jude ul Ilfov cu tarife majorate cu 20 % fa de nivelul de baz . Ora ele re edin de jude cu tarife majorate cu 10 % fa de nivelul de baz . Alte localit i c rora li se aplic nivelul de baz . Pentru persoanele juridice prima de asigurare poate fi redusa cu 5-10 % fa de nivelul de baz ,n func ie de num rul autovehiculelor de inute de acestea. 3.2.3 Perioadele de asigurare Asigurarea RCA se ncheie pe perioade determinate,astfel: y Anual sau trimestrial pentru autovehiculele nmatriculate sau nregistrate; y Pe perioada de valabilitate a autoriza iei provizorii de circula ie, pentru autovehiculele nregistrate provizoriu; y Pe perioada nmatricul rii temporare,dar nu mai mult de 12 luni; y Din momentul pl ii primei de asigurare i al eliber riidocumentului de asiguraredar nu mai devreme de intrarea n vigoare a asigur rii; y Dup 48 de ore de la expirarea zilei n care s-a pl tit prima de asigurare R spunderea asigur torului nceteaz la ora 24 a ultimei zile de valabilitate nscrise n tichetul de asigurare pentru care s-a pl tit prima de asigurare.

42

3.2.4 Suma asigurat n cazul asigur rii RCA suma asigurat este reprezentat de limita maxim a desp gubirii care poate fi acordat de asigur tor pentru prejudiciile provocate ntr-un accident , att pentru pagube materiale directe sau indirecte , ct si pentru v t m ri corporale sau decese, inclusiv prejudicii f r caracter patrimonial. n cazul n care cuantumul desp gubirilor ca urmare a avarierii ori distrugerii bunurilor apar innd mai multor persoane, dep e te limita maxim prev zut de normele n vigoare la data producerii evenimentului asigurat, desp gubirile se acord n limita acestei sume, propor ional cu prejudiciul suferit de fiecare persoan p gubit . Limitele de desp gubire se actualizeaz anual. Limitele de desp gubire acordate de asigur tori pentru daunele produse pe teritoriul Romniei sunt stabilite prin Norme ale Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor la urm toarele valori: Pentru anul 2010: pentru pagube materiale 500.000 EUR/eveniment; pentru v t n ri corporale i deces 2.500.000 EUR/eveniment. Pentru anul 2011: pentru pagube materiale 750.000 EUR/eveniment; pentru v t m ri corporale i deces 3.500.000 EUR/eveniment. Pentru anul 2012: Pentru pagube materiale 1.000.000 EUR/eveniment; Pentru v t m ri corporale i deces 5.000.000 EUR/eveniment. 3.2.5 Stabilirea desp gubirii dup producerea daunei Dac o persoan a fost p gubit n urma unui accident produs de un vehicul, trebuie s se adreseze asigur torului celui care este vinovat de producerea daunei, cu procesul-verbal de constatare de la poli ie sau, dup caz, cu exemplarul formularului Constatare amiabil . Utilizarea formularului Constatare amiabil de accident se realizeaz de c tre cei doi conduc tori auto numai atunci cnd exist un acord comun de voin . Pentru deschiderea dosarului de daun persoana p gubit se poate adresa oric rei unit i teritoriale a asigur torului respectiv, indiferent de unitatea care a emis poli a. Partea pagubit are dreptul de a solicita desp gubiri pentru prejudiciile produse vehiculului i nainte de efectuarea repara iei acestuia. Asiguratorul RCA are obliga ia de a stabili cuantumul desp gubirii la valoarea pre urilor practicate de c tre unit ile de specialitate sau prev zute n cataloagele de specialitate astfel nct desp gubirea primit s -i permit pagubitului efectuarea repara iilor. De asemenea, n orice situa ie, p gubi ii au posibilitatea de a efectua repara ia la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dac aceasta se afl sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are ncheiate conven ii de colaborare. Asiguratorul RCA are obliga ia de a efectua plata dosarelor de dauna, n maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii r spunderii i cuantific rii daunei. 43

Dac asigur torul RCA are suspiciuni ntemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obliga ia de a comunica n scris asiguratului i p gubitului, n termen de 10 zile de la data aviz rii daunei, inten ia de a desf ura investiga ii. Aceste investiga ii nu pot dura mai mult de 3 luni de la data aviz rii daunei. Asigur torii RCA au dreptul s efectueze propriile investiga ii indiferent dac accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poli iei sau prin formularul Constatare amiabil de accident. n situa ia n care o persoan a fost p gubit n urma unui accident produs de un vehicul asigurat dar nmatriculat n str in tate,acesta se poate adresa Biroului Asigur torilor de Autovehicule din Romnia pentru asisten . n situa ia n care cel vinovat de producerea daunei nu de ine o asigurare obligatorie RCA valabil la data producerii accidentului sau nu a fost identificat, persoana p gubit se poate adresa Fondului de Protec ie a Victimelor Str zii.. Desp gubirile acordate ter ului prejudiciat din acest Fond acoper : y daunele materiale, ct i v t m rile corporale dac cel vinovat de producerea accidentului nu de ine o asigurare obligatorie RCA (urmnd ca Fondul s i recupereze banii de la persoana vinovat ); y numai v t m rile corporale dac cel vinovat de producerea accidentului a r mas neidentificat. 3.2.6 Controlul autorit iilor abilitate Dovada existen ei asigur rii obligatorii RCA, n cazul controalelor efectuate de autorit ile abilitate, n conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 136/1995, cu modific rile si complet rile ulterioare, o constituie: ypoli a de asigurare RCA emis de asigur torul RCA, pentru perioada de valabilitate nscris , precum si vigneta aplicat pe parbrizul vehiculului n loc vizibil din exterior pentru vehiculele nmatriculate sau nregistrate n Romnia; ydocumentul interna ional de asigurare; ydocumentele interna ionale de asigurare de r spundere civil a vehiculelor, eliberate de asigur tori RCA din str in tate, cu valabilitate pe teritoriul Romniei si numai pentru perioada men ionat n acestea, sau poli a de asigurare de frontier pentru vehiculele nmatriculate/nregistrate n afara Spa iului Economic European i a Confedera iei Elve iene. Aceste documente sunt necesare i la nscrierea vehiculului n circula ie, la schimbarea num rului de nmatriculare a vehiculului i la inspec ia tehnic periodic a vehiculului. Prin nfiin area sistemului informatic unic de eviden a tuturor asigur rilor RCA, asigur torii transmit situa ia exact a tuturor contractelor de asigurare i a pl ilor primelor de asigurare care va fi comparat cu situa ia la zi a vehiculelor nmatriculate, existnd posibilitatea identific rii tuturor vehiculelor nmatriculate i neasigurate RCA.

44

3.2.7 Riscurile acoperite prin asigurarea RCA Asigur torii autoriza i s practice asigurarea obligatorie de r spundere civil pentru pagubele cauzate prin accidente de autovehicule acord desp gubiri pentru prejudiciile de care asigura ii acestora r spund, n baza legii, fa de ter e persoane p gubite prin accidente de autovehicule, precum i pentru cheltuielile f cute de asigura i n procesul civil. Astfel n limitele men ionate mai sus, desp gubirile se acord n form b neasc pentru: y V t m ri corporale sau deces; y Pagube materiale; y Pagube ca urmare a lipsei de folosin a vehiculului avariat; y Cheltuieli f cute de asigurat n procesul civil n leg tur cu preten iile formulate de ter i. Se pl tesc desp gubiri indiferent de locul n care a fost produs accidentul, i indiferent dac autovehiculul se afla n acel moment n timpul deplas rii sau sta iona. Asigur torul acord desp gubiri dac pagubele au fost create de conduc torul auto prin fapta lucrului sau prin intermediul altui lucru, antrenat de deplasarea autovehiculului. De asemenea se acord desp gubiri n limita sumelor asigurate men ionate mai sus i n cazul n care prejudiciul a fost din culpa conduc torului autovehiculului asigurat n urm toarele circumstan e: y Autovehiculul a fost condus f r consim mntul asiguratului; y Conduc torul auto nu posed permis pentru categoria respectiv de autovehicul; y Conduc torul auto nu a respectat obliga iile de ordin tehnic cu privire la starea i siguran a autovehiculului. n situa ia n care ntr-unn accident auto persoanele implicate apar att n calitate de victim , ct si n calitate de vinovat de producerea unei pagube, m sura r spunderii pentru fiecare se stabile te numai pentru paguba produs din culp ,a a cum rezult din acte. 3.2.8 Excep ii de la acordarea desp gubirilor Prin normele de aplicare a asigur rii obligatorii de r spundere civil pentru pagubele produse prin accidente de vehicule, legiuitorul a stabilit excep iile de la acordarea desp gubirii de asigurare.Nu se acord desp gubiri dac : Dac ntr-un accident auto, de in torul sau conduc torul autovehiculului asigurat nu are r spundere civil , ntruct accidentul a fost produs dintr-un caz de for major , din culpa exclusiv a persoanei p gubite sau din culpa exclusiv a unei ter e persoane; Dac pagubele au fost cauzate unui alt bun apar innd aceleea i persoane; Pentru pagubele cauzate, n cazul n care de in torul autovehiculului nu face dovada valabilit ii asigur rii obligatorii de r spundere civil . Amenzile de orice fel i cheltuielile penale la care ar fi obligat de in torul sau conduc torul autovehiculul; Cheltuielile f cute n procesul penal de c tre persoana r spunz toare de producerea pagubei,chiar dac n cadrul procesului penal s-a solu ionat i latura civil ; 45

 

Sumele pe care conduc torul autovehiculului r spunz tor de producerea pagubei este obligat s le pl teasc de in torului care i-a ncredin at autovehiculul asigurat, pentru avarierea sau distrugerea acestuia; Pentru pagubele cauzate ca urmare a transportului de produse periculoase cu ocazia c reia aceste produse au determinat sau au agravat producerea pagubei. Pentru pagubele cauzate prin utilizarea autovehiculului n timpul unui atac terorist, dac evenimentul are leg tur direct cu respectivul atac; Pentru preten iile referitoare la reducerea valorii bunurilor dup repara ie. ASIGUR TORILOR I OBLIGA IILE

3.3 R SPUNDERILE ASIGURA ILOR

3.3.1 R spunderea asigur torilor


 R spunderea asigur torului RCA ncepe:

y din ziua urm toare celei n care expir valabilitatea poli ei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care si ndeplineste obliga ia ncheierii asigur rii cel mai trziu n ultima zi de valabilitate a acesteia; y din ziua urm toare celei n care s-a ncheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabil la momentul ncheierii asigur rii; y din momentul eliber rii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intr rii n vigoare a autoriza iei provizorii de circula ie sau a nmatricul rii/nregistr rii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaz s fie nmatriculate/nregistrate.
 R spunderea asigur torului RCA nceteaz : y la ora 24 a ultimei zile nscrise pe poli ;poli a de asigurare trebuie rennoit la expirare, prin plata primei aferente perioadei urm toare pentru care se dore te asigurarea RCA. n caz contrar, clientul devine neasigurat, iar dac acesta produce un accident n perioada n care asigurarea RCA i-a pierdut valabilitatea el este direct r spunz tor pentru consecin ele legale i materiale produse; y pentru vehiculele pentru care se transmite dreptul de proprietate noului proprietar n perioada de asigurare ca urmare a ncet rii contractelor de leasing, asigur rile obligatorii RCA r mn n vigoare pn la expirarea perioadei de valabilitate nscrise n documentele de asigurare, f r modificarea primei de asigurare, dac sunt ndeplinite cumulativ urm toarele condi ii: noii proprietari sunt utilizatorii prev zu i n documentele de asigurare; i asigur torul a ncasat integral prima de asigurare aferent perioadei de valabilitate. Limitele de r spundere ale asigur torului RCA Asigur torii RCA au obliga ia de a stabili limite de r spundere (de desp gubire), care nu pot fi mai mici dect limitele prev zute de normele n vigoare emise de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor. Limitele de desp gubire stabilite prin norme de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor sunt:

46

a) pentru pagubele materiale produse n unul i acela i accident, indiferent de num rul persoanelor prejudiciate, limita de desp gubire se stabile te, pentru accidente produse n anul 2010, la un nivel de 500.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei. Pentru accidente produse n anul 2011, limita de desp gubire pentru aceste riscuri se stabile te la un nivel de 750.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei. Pentru accidente produse n anul 2012, limita de desp gubire pentru aceste riscuri se stabile te la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei; b) pentru v t m ri corporale i decese, inclusiv pentru prejudicii f r caracter patrimonial produse n unul i acela i accident, indiferent de num rul persoanelor prejudiciate, limita de desp gubire se stabile te, pentru accidente produse n anul 2010, la un nivel de 2.500.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei. Pentru accidente produse n anul 2011, limita de desp gubire pentru aceste riscuri se stabile te la un nivel de 3.500.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei. Pentru accidente produse n anul 2012, limita de desp gubire pentru aceste riscuri se stabile te la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent n lei la cursul de schimb al pie ei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Na ional a Romniei. n cazul n care n unul si acelasi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane si valoarea total a prejudiciilor dep seste limitele de desp gubire specificate n poli a RCA, desp gubirea va fi stabilit n func ie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiec rei persoane ndrept ite la desp gubire pentru prejudiciile suferite n acelasi accident. Desp gubirile pl tite de o societate de asigurare unui ter p gubit ntr-un accident auto, n baza asigur rii RCA ncheiat pentru vehiculul care a produs accidentul, nu vor dep i valoarea prejudiciilor cauzate i nici limitele maxime (limitele de r spundere) la care s-a angajat asigur torul. Aceasta nseamn c , n situa ia n care valoarea daunei dep e te limitele la care asigur torul s-a angajat n schimbul primei de asigurare pl tite, diferen a nu este acoperit de c tre asigur tor.
 Limite teritoriale de acoperire ale asigur rii RCA n conformitate cu prevederile Legii nr.136/1995, cu modific rile i complet rile ulterioare, limitele teritoriale de acoperire ale asigur rii RCA sunt: y teritoriul Romniei; y teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene i cele apar innd Spa iului Economic European; y teritoriul statelor care leag direct dou ri membre ale Uniunii Europene n care nu exist birou na ional; Asigur torii pot extinde valabilitatea teritorial a poli ei. rile n care asigurarea este valabil sunt precizate n poli .

47

3.3.2 Obliga iile asigura ilor Asiguratul este obligat s n tiin eze asigur torul de producerea evenimentului asigurat n cel mai scurt timp posibil i s precizeze imprejur rile cu privire la evenimentul produs ,iar pe durata investiga iilor referitoare la aceasta sa procedeze in conformitate cu instruc iunile primite de la asigur tor. De asemenea ,asiguratul trebuie sa informeze asigur torul despre cuantumul desp gubirii solicitate de c tre ter ul p gubit ,despre procedurile penale sau administrative indreptate impotriva sa in legatur cu evenimentul produs ,despre demersul i rezultatele acestor proceduri ,precum i despre faptul dac partea prejudiciat i-a exercitat dreptul de a fi despagubit pe baza unei ac iuni judec tore ti. In raport cu ter ul p gubit ,asiguratul trebuie s -i ofere acestuia informa iile necesare pentru formularea cererii de desp gubire. Informa iile sunt legate de datele de identificare ale asiguratului ,ale autovehiculului asigurat implicat in accident ,precum i ale asigur torului emitent al poli ei de asigurare de tip RCA. 3.4 ASIGURAREA RCA ACTUALIZAT 3.4.1 Sistemul bonus/malus Pentru toate asigur rile obligatorii RCA ncheiate cu ncepere de la 1 ianuarie 2010, societ ile de asigurare au obliga ia legal de a aplica sistemul bonus-malus, care conduce la reducerea sau majorarea primei de asigurare RCA n func ie de istoricul de daunalitate realizat de asiguratul/utilizatorul persoan fizic ntr-o perioad de referin . Aceasta nseamn c un asigurat care nu a produs daune n 2009 i a ncheiat n 2010 o poli pentru o perioad de un an a ob inut, datorit sistemului bonus-malus, o reducere cu 10% a tarifului afi at de asigur tor. ntruct normele CSA reglementeaz existen a a 14 clase de bonus, rezult c , dac timp de sapte ani un asigurat nu a produs daune care sa fie desp gubite n baza poli ei RCA, bonusul acordat poate ajunge la 50%. Pentru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoan fizic sunt luate n calcul evenimentele pentru care a fost pl tit cel pu in o daun n perioada de referin , n temeiul poli ei de RCA de inut de acesta. ntr-o astfel de situa ie, malus-ul se aplic indiferent de cine a condus vehiculul la data producerii accidentului, precum i indiferent de modul de protocolare a accidentului (prin proces verbal ntocmit de poli ie sau prin constatare amiabil de accident). Clauza de malus (majorarea primei) se aplic n func ie de num rul de daune produse i pl tite, putnd ajunge pn la 200%. n situa ia n care un asigurat de ine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplic distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, n cazul nstr in rii/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus -malus pentru un vehicul noudobndit se face pornind de la clasa bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior. Sistemul bonus-malus este reglementat de c tre Comisia de Supraveghere a Asigur rilor prin normele referitoare la asigurarea obligatorie RCA. Normele privind asigurarea obligatorie de r spundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de 48

vehicule, valabile n prezent, sunt cele puse n aplicare prin Ordinul CSA nr.5/2010 i publicate n Monitorul Oficial, Partea I, nr.344 din 25/05/2010. Coeficien ii aferen i claselor de bonus-malus aplica i de c tre societatea de asigur ri Astra.SA , asupra primei de asigur ri sunt urm torii (Tabel 3.1): Tabel 3.1 Tabel cu coeficien ii aferen i claselor de bonus-malus aplica i de Astra.SA
Clasa bonus malus B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Coeficient aplicat asupra primei de asigurare % 50 53 56 59 62 65 68 71 74 78 82 86 90 95 100 105 110 120 130 145 160 180 200

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Tabel 3.2 Modul de aplicare a sistemului bonus-malus n func ie de num rul de daune
Clauza bonus-malus B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 Clasele de rennoire n func ie de daunele observate 1 daun 2 daune 3 daune i mai multe B10 B7 B4 B9 B6 B3 B8 B5 B2 B7 B4 B1 B6 B3 B0 B5 B2 M1 B4 B1 M2 B3 B0 M3 B2 M1 M4 B1 M2 M5 B0 M3 M6 M1 M4 M7

49

B2 B1 B0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 M8

M5 M6 M7 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8

M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

Graficul nr. 3.1 Procentele de majorare sau reducere

Sursa: (ntocmit de autor pe baza datelor prelucrate de pe site-ul www.astrasig.ro)

3.4.2 Emiterea poli elor de asigurare RCA n sistem electronic Comisia de Supraveghere a Asigur rilor a hot rt ca, ncepnd cu 1 ianuarie 2010, emiterea poli elor de asigurare RCA s se fac n sistem electronic. Potrivit normelor, emiterea electronic este definit ca fiind subscrierea poli ei RCA simultan cu nregistrarea i stocarea instantanee n sistemul informatic al asigur torului a datelor cuprinse n poli . Aceasta nseamn c asigur torul preia datele necesare a fi nscrise n poli direct n sistemul informatic i va elibera poli a asiguratului din sistemul informatic. Asigur torul va tip ri poli a pe hrtie jum tate alb jum tate verde i va nmna totodat asiguratului i vigneta pe care acesta din urm are obliga ia s o aplice pe parbriz. n acest fel, se a teapt ca erorile umane de completare a poli elor RCA s se diminueze, ceea ce va avea ca efect i cre terea acurate ei bazei na ionale de date CEDAM.

50

3.5 ASIGURAREA DE R SPUNDERE CIVIL A AUTOVEHICULELOR CU VALABILITATE N AFARA TERITORIULUI ROMNIEI (CARTE VERDE) 3.5.1 Reglement ri Ca urmare a importan ei asigur rii de r spundere civil auto cu valabilitatea n afara teritoriului Romniei , Cartea Verde impune existen a unor reglement ri comune care s urmeze problemele tehnice care apar n derularea acesteia atunci cnd se produce un eveniment asigurat n afara grani elor rii.7 n 1947 subcomisia transporturilor rutiere a Comisiei economice pentru pagube, de pe lng ONU a elaborat un sistem de reglement ri potrivit c reia se accept n ara vizitat asigurarea ncheiat la una din organiza iile din ara de origine potrivit legii de asigurare obligatorie n ara vizitat . Prin adoptarea acestui sistem s-a creat n fiecare ar un Birou ,un organ care avea menirea s reprezinte asigur torii rii n cauz , n rela iile lor cu Birourile din alte ri i s supravegheze obliga iile ce le revin prin participarea la acest sistem. n 1949 la Londra Birourile existente s-au constituit ntr-o organiza ie interna ional Consiliul Birourilor Asigur[rilor de Autovehicule, care a elaborat textul unei conven ii interbirouri denumite Uniform Agreement mpreun cu forma documentului de asigurare denumit Cartea Verde. Romnia a aderat la acest sistem n anul 1964 ncheind conven ii interbirouri cu toate Birourile Na ionale afiliate la sistem. n esen , Consiliul Birourilor are urm toarele atribu ii: y S ia toate m surile pentru a asigura ndeplinirea integral a Recomand rilor adoptate de Grupul de lucru din 1949 i a celor ulterioare; y S men in leg tura strns cu Grupul principal de lucru referitor la problemele sau ini iativele care ar putea avea impact asupra frac ion rii sistemului Carte Verde i s trateze problemele ridicate de acele organisme; y S se asigure c membrii respect ntru totul prevederile conven iei tip interbirouri. Biroul unei ri situate pe teritoriul European al sistemului Cartea Verde are statut de membru cu drepturi depline. Biroul unei ri situate n afara teritoriului European al sistemului Cartea Verde are statut de membru afiliat. 3.5.2 Cuprinderea n asigurarea Asigurarea de r spundere civil a autovehiculelor nmatriculate n Romnia cu valabilitate n afara teritoriului Romniei se ncheie cu persoane fizice sau juridice care au domiciliu sau sediul n Romnia. n baza acestei asigur ri sunt acordate desp gubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat s le pl teasc cu titlul de dezd unare pentru prejudicii produse ter ilor p gubi i printr-un accident produs de autovehiculul asigurat ca urmare a v t m rii corporale sau decesului precum i a avarierii ori distrugerii unor bunuri. n desp gubire sunt cuprinse i cheltuielile f cute n procesul penal, chiar dac odat cu activitatea penal se volu ioneaz i latura civil .
7

Victoria eulean, Flavia Barna, Codru a Chi Asigur ri comerciale, volumul 1, Editura Mirton, Timi oara 2007, pag.270-272.

51

Contractul de asigurare se ncheie f r a se preciza o sum asigurat , aceasta fiind dat de legisla ia rii n care are loc evenimentul asigurat. 3.5.3 Primele de asigurare Sunt stabilite n func ie de perioada de asigurare, ara n care urmeaz s se fac deplasarea i felul autovehiculului. Asigurarea este valabil n toate rile men ionate n documentul Cartea Verde, document care se elibereaz odat cu ncheierea contractului de asigurare. n cazul n care urmeaz ca asiguratul s se deplaseze ntr-o ar limitrof Romniei tariful perceput este diminuat cu 10-30% diferen iat, n func ie de perioada de asigurare solicitat . Pe Cartea Verde eliberat n aceast situa ie, se vor men iona toate rile cu excep ia celor limitrofe astfel nct asigurarea s fie valabil numai n aceste ri. n func ie de felul autovehiculul tariful de prime se diferen iaz pentru autoturisme pn la 9 locuri, autovehicule de transport persoane cu un num r de locuri cuprins ntre 1-17 locuri, 17-39 locuri i peste 9 locuri. Pentru autovehiculele care transport marf inclusive remorci, diferen ierea se face n func ie de masa total maxim autorizat . Se acord o clauz bonus numit n mod current reducere de fidelitate pentru renoirea contractelor la aceea i societate de asigurare. Aceste reduceri sunt 10% la prima renoire, 15 % la a doua i 20% ncepnd cu a treia renoire. Perioada de valabilitate a C r ii verzi poate fi de 15 zile , 20 zile, o lun sau un an, n func ie de solicitarea asiguratului.

52

Capitolul 4 STUDIU DE CAZ PRIVIND DERULAREA ASIGUR RII DE R SPUNDERE CIVIL AUTO LA SC.ASTRA ASIGUR RI.SA
Poli a de asigurare RCA se poate ncheia la orice asigur tor sau broker de asigurare autorizat de c tre CSA. Prin contractul de asigurare se prezint dovada pl ii primei de asigurare i durata de valabilitate a acesteia. Poli a se poate ncheia pe 6 sau 12 luni, la alegere. Pentru vehiculele care se nmatriculeaz sau se nregistreaz provizoriu, poli a se poate ncheia pe perioada de valabilitate a autoriza iei provizorii de circula ie, dar nu mai mult de 60 de zile. Pentru vehicule nmatriculate/nregistrate n alte state, pentru care se solicit asigurarea n vederea nmatricul rii sau nregistr rii poli a se poate ncheia pe perioade de cte o lun , dar nu mai mult de 3 luni. Pentru persoanele care nu de in o asigurare obligatorie RCA care este valabil la momentul ncheierii asigur rii, r spunderea asigur torului ncepe din ziua urm toare celei n care s-a ncheiat documentul de asigurare. n cazul persoanelor care rennoiesc asigurarea anterioar , r spunderea asigur torului RCA va ncepe la data eliber rii documentului de asigurare dar nu nainte de data intr rii n vigoare a asigur rii. Poli a este valabil pn la ora 24 a zilei nscrise, dup aceasta asigurarea nu mai este valabil i n caz de accident, persoana n cauz este direct r spunz toare pentru orice consecin e legale i materiale produse. Asigurarea i pierde valabilitatea i n cazul vnz rii sau radierii autoturismului. Pentru completarea poli ei este nevoie de urm toarele date: Despre asigurat: y Nume/Denumire asigurat (proprietar), CUI sau CNP proprietar; y Nume/Denumire asigurat (utilizator), CUI sau CNP utilizator; y Adres asigurat/Utilizator, Nr. Telefon . Despre autovehicul: y Fel, tip, marc , model vehicul; y Nr. nmatriculare/nregistrare; y Nr. identificare -serie CIV/nr. Inventar; y Capacitate cilindric /putere; y Nr. locuri/mas total maxim autorizat . Actele necesare pentru ncheierea poli ei sunt Buletinul sau Cartea de identitate i talonul autovehiculului. Folosirea unui autovehicul care nu are ncheiat o asigurare RCA sau nu este validat corespunz tor, este considerat o contraven ie pasibil cu amend i re inerea certificatului de nmatriculare (pn la prezentarea dovezii de ncheiere a asigur rii).

53

n acest capitol am urm rit derularea practic a unei poli e de r spundere civil auto ncheiat ntre o persoan fizic i societatea de asigur ri SC.ASTRA.SA. Derularea unei astfel de poli e presupune urm rirea ,pas cu pas, a mai multor etape: y ncheierea poli ei RCA; y Suma asigurat i prima de asigurare; y Producerea unui eveniment asigurat; y Desp gubirea n urma accidentului. 4.1 NCHIEREA POLI EI RCA Asigurarea obligatorie de r spundere civil auto avnd Seria RO/02/X1/SP num rul 006167583 din acest studiu de caz a fost ncheiat la data de 16.05.2011 ntre asiguratul Dolha Andrei Gabriel, n vrst de 23 de ani, domiciliat n localitatea Ciacova, strada Tudor Vladimirescu, nr. 78A, jude Timi , posesor al CI seria TM nr 273792 i societatea de asigur ri SC.ASTRA.SA, R.C. J40/305/1991, C.U.I : RO330904.(Anexa 1) Odat cu ntocmirea poli ei RCA , societatea Astra emite gratuit i documentul Carte Verde. n urma ncheierii acestei poli e i dup achitarea unei prime de asigurare unice , SC.Astra.SA garanteaz desp gubirea prejudiciilor provocate prin accidente de autovehicule , n conformitate cu prevederile Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor sau cu dispozi iile legii privind asigurarea obligatorie de r spundere civil auto. 4.2 SUMA ASIGURAT I PRIMA DE ASIGURARE

Limitele maxime pn la care societatea de asigur ri Astra ofer desp gubiri n unul i acela i accident, indiferent de num rul persoanelor r spunz toare de producerea pagubelor, inclusiv pentru cheltuielile f cute de asigura i n procesul civil n anul 2011 i 2012 sunt: Limita maxim de desp gubire pentru v t m ri corporale i deces, indiferent de num rul persoanelor accidentate este contravaloarea a 3.500.000 EURO pentru anul 2011 i 5.000.000 EURO pentru anul 2012; Limita maxim de desp gubire pentru pagube materiale, indiferent de num rul persoanelor p gubite , este contravaloarea a 750.000 EURO pentru anul 2011 i 1.000.000 pentru anul 2012. Prima de asigurare se pl te te anticipat i integral , n momentul ncheierii poli ei, conform condi iilor generale de asigurare. Prima de asigurare achitat de asigurat ca urmare a ncheierii poli ei RCA a fost de 468,81 RON conform chitan ei avnd Seria AST nr. 2094147 (Anexa 2), nivelul acestei prime fiind determinat de mai multe criterii precum: o Vrsta asiguratului 23 ani o Domiciliul asiguratului comuna Ciacova o Capacitatea cilindric a autoturismului asiguratului 1896 cmc o Perioada pentru care a fost ncheiat asigurarea 1 an (16.05.201116.05.2012) o Un criteriu important pentru determinare nivelului primei de asigurare este clauza Bonus/Malus ( asiguratul a produs sau nu un accident din care au rezultat victime sau pagube materiale). 54

4.3 PRODUCEREA UNUI EVENIMENT ASIGURAT La data de 01.07.2011 se produce un accident ntre asigurat i o ter persoan , Hodi Matei Zoltan pe Aleea FC. Ripensia din Timi oara, accidentul dintre cele dou autovehicule avnd ca rezultat doar pagube materiale minore. Drept urmare, n urma n elegerii dintre cei doi , n ceea ce prive te culpa i modul n care s-a produs accidentul, cei doi vor completa mpreun un formular de Constatare Amiabil de accident, n dublu exemplar, fiecare p strnd unul . n formularul de Constatare Amiabil de Accident (Anexa 3) sunt nscrise: y Data, ora i locul n care s-a produs accidentul (1 i 2); y Datele martorilor la accident ( 5 ); y Datele de identificare ale persoanelor pe numele c rora s-a ncheiat asigurarea RCA ( 6 ); y Datele de identificare ale autovehiculelor implicate n accident (7); y Datele de identificare ale societ iilor de asigur ri la care sunt ncheiate poli ele RCA (8); y Datele de identificare ale conduc torilor autovehiculelor implicate n accident (n formularul de fa datele nscrise la punctul 9 corespund cu cele nscrise la punctul 6); y La punctul 10 din formular cei doi conducatori trebuie s indice printr-un desen punctele ini iale de impact pentru vehiculul A , respectiv vehiculul B (n acest caz asiguratul Dolha Andrei, conduc torul vehiculului A a lovit din spate vehiculul B n timpul deplas rii pe acela i sens i pe aceea i band ); y Pagubele vizibile la vehiculul A (bar protec ie fa , far i semnalizator dreapta fa ), respectiv pagubele vizibile la vehiculul B (bar protec ie spate, stopuri stnga-spate) (11); y Semn turile celor doi conduc tori, f r de care formularul nu ar fi fost valabil (15). Cei doi se vor prezenta cu formularul de Constatare Amiabil completat, la oricare agen ie a societ ii de asigurare la care vinovatul are ncheiat poli a RCA (n acest caz ambii conduc tori sunt asigura i la SC. Asigurare-Reasigurare Astra .SA. unde vor completa un formular de Avizare Daun Auto (Anexa 4) util pentru deschiderea dosarului de daun i desp gubirea pagubitului. 4.4 DESP GUBIREA N URMA ACCIDENTULUI Pentru acoperirea prejudiciilor suferite n urma producerii accidentului, conduc torul vehiculului B, Hodi Matei-Zoltan trebuie s depun o cerere de desp gubire la asigur torul RCA cu care asiguratul Dolha Andrei-Gabriel, r spunz tor de producerea accidentului, a ncheiat asigurarea obligatorie RCA. Una dintre etapele care trebuie parcurse n cadrul procedurii de desp gubire n cazul unui eveniment auto, este ntocmirea dosarului de daune, ce va cuprinde, n acest caz urm toarele: y Formularul de Constatare Amiabil completat; y Asigurarea obligatorie de r spundere civil auto - RCA (sau Cartea Verde n cazul vehiculelor nmatriculate n str in tate) a vehiculului condus de oferul vinovat de producerea accidentului, n copie; 55

y y

Permisul de conducere al conduc torului vehiculului pentru care se deschide dosarul de daun , n original i n copie; Certificatul de nmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de daun , n original i n copie;

Data depunerii cererii de desp gubire de c tre partea prejudiciat ori de c tre asigurat, reprezint avizare de daun pentru asigur torul RCA, iar acesta este obligat ca n termen de cel mult 3 luni s r spund cererii . SC.Asigur ri-Reasigur ri Astra.SA r spunde acestei cereri prin formularea ofertei de desp gubire ca urmare a investiga iilor proprii cu privire la producerea evenimentului asigurat, n cazul n care se dovede te ndeplinirea condi iilor de asigurare i producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA. P gubitul decide s a tepte finalizarea dosarului de daun i s - i pl teasc singur repara ia autovehiculului, n acest caz pentru a- i recupera banii de la societatea de asigur ri el trebuie s prezinte urm toarele documente: y Cerere de desp gubire; y Factura de repara ie (Anexa 6); y Devizul final de repara ie (Anexa 5. Dup prezentarea acestor documente SC. Asigur ri-Reasigur ri Astra.SA transmite service-ului SC.MX TRADING.SRL acceptul de plat .

56

Concluzii
Asigur rile obligatorii de r spundere civil , constituie un element important n activitatea societ ilor de asigurare datorit faptului c vin cu ceva in plus fa de asigur rile de bunuri i persoane i anume acoperirea prejudiciului provocat de c tre asigurat - persoan fizic sau juridic - unor ter e persoane. n toate cazurile prejudiciile pot fi produse n anumite mprejur ri i pentru ele se va r spunde potrivit legii. Acest tip de asigurare ofer dou avantaje: pe de o parte persoana p gubit va primi desp gubirea cuvenit , iar pe de alta, patrimoniul asiguratului va r mne neatins,deoarece n schimbul primelor de asigurare pl tite i in baza contractului de asigurare el a transferat riscul i r spunderea civil c tre asigur tor. Spre deosebire de situa ia ntlnit la asigur rile de bunuri i la cele de persoane, unde eventuala vinov ie a asigura ilor n producerea riscului duce, de regul , la dec derea din drepturi a acestora, n cazul asigur rilor de r spundere civil , culpa asiguratului este unadin condi iile de baz care se cer a fi ndeplinite pentru ca asigur torul s pl teasc desp gubirea cuvenit ter ilor p gubi i. n afar de faptul c protejeaz patrimoniul asiguratului, acestea au i un rol social important, deoarece permit persoanelor care au avut de suferit de pe urma unor accidente s fie desp gubite prompt i integral de c tre societatea de asigur ri. Pentru o delimitare riguroas este necesar s subliniem c prin asigur rile de r spundere civil pot fi acoperite prejudicii aduse de asigurat numai n anumite condi ii ndeplinite cumulativ: n primul rnd este necesar s vr irea unei fapte ilicite de c tre asigurat; n al doilea rnd trebuie s se poat dovedi existen a unui prejudiciu (pagube materiale sau v t m ri corporale produse ter ei persoane); n al treilea rnd trebuie s existe un raport de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciul adus ter ei persoane p gubite; n al patrulea rnd este necesar constatarea vinov iei asiguratului care a s vr it fapta ilicit . Temeiul juridic al ac iunii n desp gubire, intentat de persoana pagubit ntr-un accident de autovehicul, are la baz r spunderea civil delictual prev zut n Codul Civil, art.998-1003. Pentru a fi ntrunite condi iile cerute de lege este necesar s fie ndeplinite cinci condi ii din care trei de ordin obiectiv i dou de ordin subiectiv, cum ar fi: existen prejudiciu, existen fapt ilicit , existen raport de cauzalitate, existen culp i existen capacitate delictual . ncepnd cu anul 1972, n Romnia s-a introdus asigurarea de r spundere civil auto, prin care prejudiciile patrimoniale i nepatrimoniale cauzate prin accidente de autovehicule sunt compensate economic de c tre societ ile de asigurare la care s-au asigurat proprietarii vehiculului condus de vinova i. n anul 2008 legislaia specific asigur rilor a fost modificat , astfel nct s-a creat un sistem paralel bazat pe drept comercial, care soluioneaz preten iile de desp gubire ale persoanelor p gubite din accidente auto. Acest sistem bazat pe reguli comerciale, cu elemente din dreptul civil referitoare la r spunderea civil delictual , are ca obiectiv principal executarea contractului de asigurare de r spundere civil auto, ntr-o form simplificat la n elegerea ntre societ ile de asigurare. Noul sistem nu elimin sistemul clasic bazat pe norme de drept, ci l completeaz sau uneori l ignor . Conduc torii auto convin asupra cauzelor i mprejur rilor accidentului dar nu 57

decid vinov ia, chiar dac unul sau cel lalt sunt dispu i s i-o asume. Vinov ia este stabilit de c tre societ ile de asigurare pe baza unor proceduri simplificate care ignor prevederile legisla iei rutiere i contraven ionale. n situa ia n care societ ile de asigurare nu cad de comun acord asupra obliga iilor de plat , acestea merg la o comisie de mediere care impune respectarea protocolului. n situaia n care persoanele implicate n accident nu sunt de acord cu o n elegere privind dinamica accidentului, se adreseaz n continuare poliiei care va solu iona cazul pe normele de drept referitoare la circula ia pe drumurile publice. Dac nici organele de poliie nu le satisfac preten iile i pozi ia, atunci se poate deschide ac iune n instan pentru stabilirea r spunderii civile pe baza Codului Civil i a expertizelor tehnice. Consider m pozitiv modificarea legislativ n r spunderea civil delictual la accidentele de autovehicule. Modific rile armonizeaz sistemele de lucru n toate rile UE, iar formularul de constat amiabil este standardizat la nivel european, astfel orice cet ean cunoate tipizatul i con inutul acestuia. Amend m, ns , procedura de introducere a constatului amiabil. Constatarea amiabil a fost introdus printr-un ordin al Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor i modific situa ii statuate i clarificate de reglement ri legale cu putere superioar . Astfel, Ordinul CSA nr.21/2008 nu ine cont de prevederile exprese din OUG nr.195/2002 privind circula ia pe drumurile publice, iar solu ionarea pe baza protocolului ntre societ ile de asigurare are la baz alte scenarii i alte vinov ii fa de Regulamentul privind circula ia pe drumurile publice. Viitorul, n raporturile juridice de drept civil privind r spunderea civil delictual n accidentele de circulaie, va fi simplificat i vor ap rea elemente de drept comercial datorate interven iei i interesului societ ilor de asigurare. Procedurile sunt noi n Romnia, dar n statele UE func ioneaz de mult timp. Aplicarea n elegerii comerciale ntre societ ile de asigurare pentru desp gubirea persoanelor ter e p gubite, ca urmare a unor accidente de circula ie, simplific procedurile de desp gubire dar deschid calea unor infrac iuni i fraude. Cu toate c de la 01 ianuarie 2010 s-a introdus obligativitatea emiterii poli elor de asigurare pentru r spundere civil auto n sistem electronic, direct de pe serverele asiguratorilor, probabilitatea de fraud nu este eliminat . Persoanele implicate n accident vor putea face n continuare n elegeri prealabile pentru a primi ct mai mul i bani din asigurare. Mutarea centrului de greutate a r spunderii civile delictuale din accidente de circula ie pe elementele de drept comercial (n elegeri pe baze de protocol ntre asiguratori) afecteaz de multe ori interesele celor p gubi i n mod real. Dreptul lor ca persoane p gubite este din ce n ce mai greu de ob inut i este influen at de decizia asiguratorilor. Elementele constitutive ale asigur rii de r spundere civil auto sunt cumulative, astfel: existen a prejudiciului, existena unei fapte ilicite, raport de cauzalitate ntre fapta ilicit i prejudiciu, existena culpei, capacitatea delictual a autorului faptei ilicite. n cazul solu ion rii pagubei din riscuri asigurate pe baza n elegerii ntre asiguratori, constat amiabil, aceste condiii - obligatorii ca norm de drept devin volatile sub inciden a interesului comercial al asiguratorilor.

58

Bibliografie
1. *** Ordinul CSA nr.5/2010 pentru punerea n aplicare a Normele privind asigurarea obligatorie de r spundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.344 din 25/05/2010); * * *Decretul nr.471/1971 cu privire la asigur rile de stat, republicat n BO nr.13 din 27.02.1988, art.44; * * *Legea nr 136/1995 privind asigur rile i reasigur rile n Romnia, publicat n MO nr.303 din 30.12.1995; * * *Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigur rilor, publicat n MO nr.148 din 10.04.2000; * * *Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigur rilor nr.21/2008, pentru punerea n aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabil de accident, publicat n MO nr.876 din 24.12.2008; Victoria eulean , Flavia Barna , Codru a Volumul 1, Editura Mirton , Timi oara , 2007; Chi Asigur ri comerciale,

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Gh. Botea, R spunderea civil delictual n accidente de circula ie, Editura Casa European , Bucureti, 1992; www.astrasig.ro www.google.ro

10. www.1asig.ro 11.

59