Sunteți pe pagina 1din 3
ORDINEA DE ZI adoptatd in cadral sedinfei extraordinare a : Consiliului Municipal Chisinau din 6 septembrie 2022 . Informatie privind masurile de combatere a ambroziei pe teritoriul municipiului Chisinau RAPORTORI: Victoria Covali, sef interimar al 7.M. »Asociatia de gospodirire a spatiilor vorzi”, Boris Gilca, sef al Directiei generale asistenti medicala si sociala Informatie privind asigurarea necesarului de mas lemnoasi pe timp de iam’ persoanelor care utilizeaza aceasta surs& alternativa de incalzire . RAPORTORI: Victoria Covali, sef interimar al 1M. »Asociatia de gospodirire a spafiilor verzi”, Boris Gilca, sef al Directiei generale asistentd medicala si social’ . Despre audierea Raportului privind executarea bugetului municipal Chisindu pentru semestrul I al anului 2022 RAPORTOR: Olesea Psenitchi, sef. interimar al Directici generale finanje Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare mecanizati a teritoriului in municipiul Chisintiu * RAPORTOR: Vitalie Mihalache, sef al Directiei generale transport public si cai de comunicatie . Informatie privind starea canalizétii pluviale si masurile de protectie impotriva inundafiilor in oragul Chisinau. 7 RAPORTOR: Vitalie Mihalache, gef al Directiei generale transport public si cai de comunicatie . _Informatia cu privire la datoriile debitoare acumulate de la neachitarea serviciilor de alimentare cu apa gi de canalizare, cazurile de conectare frauduloasa la refeaua de apeduct si canalizare, gestionati de S.A.Ap%-Canal Chigindu”, precum si de combaterea acestora RAPORTOR: Irina Gutnic, director al $.A.,,Apa-Canal Chisinau” . Cu privire la transmiterea unui autobuz cu parcurs de la balanfa 1.M. ,,Parcul urban. de autobuze” la balanfa £M. Regia ,Exdrupo” din cadrul Consiliului Municipal Chisinau RAPORTOR: Sergiu Tomita, administrator al 1M. Regia ,Exdrupo” 8. Informafia privind incendiul din 05.09.2022 ce a avut loc pe teritoriul LM.,Piata Centrala”, cauzele si pagubele provocate de acesta RAPORTOR: Ion Pintea, sef al LM. ,Piata Centrala” 9. Cu privire la aprobarea Nomenclatorului si tarifelor pentru serviciile prestate de intreprinderea Municipala ,,Piata Central” = RAPORTOR: Ion Pintea, sefal iM. ,Piata Centrala” 10. Cu privite la excluderea costului de bilant al imobitutui din ste. Independentei, 4/1 din evidenta contabili a Directiei generale locativ-comunale i amenajare RAPORTOR: Ion Burdiumoy, sef al Directiei generale locativ-comunale si amenajare 11. Cu privire la excluderea costului de bilant al imobilului cus nr, cadastral 0100102.108.01 din evidenfa contabilA a Directiei generale locativ-comunale si amenajare RAPORTOR: Ion Burdiumov, sef al Directiei generale locativ-comunale si amenajare 12. Cu privire 1a excluderea costului de bilant al imobilului cu nr. cadastral 0100102.118.01 din evidenfa contabilé a Directiei generale locativ-comunale si amenajare RAPORTOR:’ Ion Burdiumov, sef ‘al “Directici generale locativ-comunale si amenajaré 13. Cu privire la transmiterea in proprietate privati -1. Cu privire la transmiterea in proprietate privat a unui lot de pamant din str.: Voluntar Grigore Virtosu, I, dnei EN] 2. Cu privire la transmiterea in proprictate privaté comuni a terenului din str. Simcon Murafa, Mildnelor NN PU si NIP 3. Cu privire la transmiterea in proprictate — comuni a terenului din str. Plaiului, HE coclor VE TS si 4, Cu privire la transmiterea in proprictate prival& ce a lotului de pamant din str. Constructorilor, I dlui VIET y dnei ME Csi dnei 5. Cu privire la transmiterea in proprietate privat comuni a lotului de pamant din str. Suceava, MIEIui SI Dg si dnei QU Bm 6. Cu privire la transmiterea in proprietate privat’ comuni a lotului de pamént din str. Cramei, MM dnelor LI BER si NI RAPORTOR: Adrian Grigorijchi, yef adjunct al Directiei generale arhitecturd, urbanism si relatii funciare 14, Cu privire la stabilirea relatiilor de superficie, locatiune 1. Cu privire la stabilirea relatiilor contractuale de superficie a terenului din str. Constructorilor, MM cu dl SI) CMMI si expunerea la licitatie funciara prin vanzare-cumparare a unui lot de pam4nt din str. Constructorilor 2. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de superficie asupra lotului de pimént din str, Bacioii Noi cu dl VII PIE 3. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de superficie asupra terenului din str. Doina, Mllcu dna EI 4. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de locafiune a lotului de pamnt din bd. Dacia, MM cu d] i as si AL To RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Ditecfiei_ generale arhitectura, urbanism si relafii funciare 15. Cu privire Ia stabilirea hotarelor lotului de pimént din str. Tricoloralui, 42, folosit cu drept de superficie de catre Societatea cu raspundere limitaté , NAVI HOTELS” 7 RAPORTOR: Adrian Grigorifchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectur’, urbanism si relafii funciare 16. Cu privire la vanzarea — cumpérarea terenului suplimentar la terenul proprietate privata al Societ&tii cu raspundere limitata , MEDCONSULTING SERVICE”, cu nr. cadastral 0100208436, din str. A. Mateevici, 3 RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Directiei generale arhitectur’, urbanism gi relafii funciare 17. Cu privire la expunerea la licitatie fumciari a lotului de pamént ou nr. cadastral 0100302426 din str. Varnita pentru detinatorii ee terenuri adiacente (conform art. 4 (9) din Legea nr. 1308/1997) Peak autesre ete Buse eh anneeng Te er re eetecaeeeentr Vetoes eoeeea Tr A pamént din str. Otovasca RAPORTOR: Adrian Grigoritchi, sef adjunct al Direcfiei_ generale arhitecturd, urbanism $1. relafii funciare 19, Informatia privind etapa de implementare a proiectelor din cadrul bugetului participativ pentru anul 2022, inclusiv a celor care nu au trecut etapa de preselectie RAPORTOR: Vasile Chirilescu, sef al Directiei relafii publice si buget civil 20. Informatia privind concedierea duei Valentina Volontir din fnctia de ef al Direcfiei culturs RAPORTOR: Iie Ceban, viceprimar al municipiului Chisinin Seeretar interimar al Consil i gf Adrian Talmaci

S-ar putea să vă placă și