Sunteți pe pagina 1din 2

Simbolul Credintei sau Crezul cinci articole erau indreptate mai ales impotriva ereticului Macedonie si a

partizanilor lui, care sustineau lucruri batjocoritoare despre Sf. Duh(nu este
Cred intru Unul Dumnezeu, Tatal Atottiitorul, Facatorul cerului si  egal in cinstire si putere cu Tatal si cu Fiul, fiind o creatura). Simbolul de
al pamantului,al tuturor celor vazute si nevazute. credinta Niceo-Constantinopolitan a fost recunoscut, intarit si recomandat ca
Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care cea mai inalta autoritate si norma de credinta in Biserica, de toate Sinoadele
din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu ecumenice urmatoare.
adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, nu facut; Cel de o fiinta cu Tatal,   Aproape fiecare Biserica din orasele mari isi avea Simbolul ei de Credinta
prin Care toate s-au facut. in primele secole, fiindca Bisericile nu se puteau lipsi de Simbolul Credintei,
Care pentru noi, oamenii, si pentru a noastra mantuire S-a pogorat din care era Catehismul lor, trebuitor pentru lucrarea misionara, inlauntru si in
ceruri si s-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara, si S-a facut om. afara. Nu se puteau inchipui candidati la Botez fara sa stie pe de rost Simbolul
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a Credintei. Se cunosc: Simbolul de Credinta Apostolic sau roman, Simbolul de
ingropat. Credinta al Bisericii din Neo-Cezareea Pontului, Simbolul de Credinta al
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi. Bisericii din Cezareea Palestinei, Simbolul de Credinta al Bisericii din
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. Alexandria si altele.
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii, a Carui imparatie nu va  Aceste Simboluri de Credinta se deosebeau putin intre ele, dupa cum aveau
avea sfarsit. sa apere credinta Bisericii respective de o greseala sau alta a ereziilor; dar ele
Si intru Duhul Sfant, Domnul de viata Facatorul, Care din Tatal purcede, erau identice in privinta ideilor principale pe care le sustineau despre Sf.
Cel ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit,   Care a grait prin Treime, despre mantuirea noastra realizata in Hristos, despre Biserica si
prooroci: Taine. Sinoadele ecumenice din anii 325 si 381 au contopit aceste simboluri
Intru una, sfanta, soborniceasca si apostoleasca Biserica; de credinta locale, le-au intregit si desavarsit, facand din toate unul singur, pe
Marturisesc un botez, spre iertarea pacatelor. care l-au daruit Bisericii crestine, comoara pretioasa pentru totdeauna.
Astept invierea mortilor.
Și viata veacului ce va sa fie . Amin Crezul are 12 articole sau fraze si 4 parti:

   Def.: Simbolul Credintei sau Crezul este infatisarea pe scurt a invataturii 1. Despre Sf. Treime (art. I-VIII-Tatal creatorul-art 1.; Fiul Mantuitorul,2-
pe care crestinul trebuie s-o cunoasca, s-o primeasca cu credinta si s-o 7; Sfantul Duh Sfintitorul-art.8)
marturiseasca. Simbolul de Credinta se numeste Niceo-Constantinopolitan, 2. Despre Biserică (art. IX)
sau de la Niceea si Constantinopol. 3. Despre Sf. Taine (art. X)
  Acest Simbol de Credinta a fost alcatuit de primele doua Sinoade 4. Despre viaţa viitoare (art. XI-XII).
ecumenice: cel de la Niceea, in anul 325, si cel de la Constantinopol, in anul
381. Cel dintai, prin cei 318 Sf. Parinti cati au luat parte la el, a Cuvântul “Crez” vine din latinescul "credo", EU CRED. În variantele multor
statornicit primele sapte articole, care se ocupa cu invatatura despre limbi primul cuvânt din Crez înseamnă tot “eu cred”, de exemplu pistevo în
Dumnezeu-Tatal si despre Dumnezeu-Fiul intrupat pentru a noastra greaca clasică,vjeruju în Biserica Slavonă, şi vjerujem în sârba modernă
mantuire, adica despre Domnul nostru Iisus Hristos Mantuitorul, si erau  Crezul cuprinde pe scurt principalele inavataturi ale cedintei crestine-Sfanta
indreptate mai ales impotriva ratacirii ereticului Arie si a partizanilor lui, Treime, Biserica si insusirile ei fundamentale, sfintele taine si credinta in viata
care sustineau lucruri defaimatoare si umilitoare despre Fiul lui viitoare, de aceea spunem c este o sinteza a intregii invataturi de credinta pe
Dumnezeu(ca Acesta este prima Creatura a tatalui, inainte de crearea lumii, care orice crestin are datoria sa-l cunoasca si sa-l inteleaga.
nefiind ega in putere si cinstire cu Tatal). Chiar la momentul botezului, cand copilul intra in marea familie crestina,
  Al doilea Sinod ecumenic, prin cei 150 de Sf. Parinti, a statornicit ultimele nasul, ca garant al vietii sale ulterioare rosteste in fata tuturor celor prezenti
cinci articole, care se ocupa cu invatatura despre Dumnezeu – Sf. Duh, Sf. Crezul, adeverind ca noul crestin isi va conforma viata invataturilor rostite de
Biserica, Sfintele Taine, invierea mortilor si viata vesnica; aceste din urma el.
 Învățătura despre Sfânta Treime în Simbolul de Credință la opt zile după naştere. Mai înainte de Întrupare, El nu Se numea Iisus
a) Dumnezeu Tatăl Hristos.
Dumnezeu Tatăl este cea dintâi Persoană a Sfintei Treimi. Fiecare dintre noi avem păcate şi greşeli; însă Hristos, Care era şiDumnezeu,
De ce este numit Dumnezeu, "Tatăl", în articolul I din Simbolul credinţei? a fost fără de păcat. Dumnezeu adevărat şi om adevărat fiind, a binevoit să Se
Pentru că El naşte pe Fiul şi din El purcede Duhul Sfânt. Adică Fiul şi Duhul răstignească pentru noi "în zilele lui Pilat din Pont" şi să pătimească şi să
Sfânt îşi datorează existenţa Tatălui. Dumnezeu Tatăl este dintotdeauna Tată, moară.
adică dintotdeauna naşte pe Fiul şi din EI purcede Duhul Sfânt. Toate acesta le-a făcut din nesfârşita Sa iubire de oameni, pentru mântuirea
Mai numim pe Dumnezeu, "Tată", pentru că aşa ne-a învăţat Domnul nostru lor. Domnul nostru Iisus Hristos a biruit moartea şi "a Înviat a treia zi",după
Iisus Hristos: atunci când ne rugăm, să ne rugăm către "Tatăl nostru", Care cum reiese din Sfânta Scriptură. EI ne-a eliberat astfel din robia morţii,
este în ceruri. El este Tatăl nostru şi ne iubeşte nespus de mult, căci El ne-a făcându-Se Mântuitorul şi Izbăvitorul nostru.
făcut şi doreşte binele şi mântuirea noastră. După patruzeci de zile de la Înviere, EI S-a înălţat la ceruri "şi şade de-a
Dumnezeu Tatăl este "Atotţiitorul". El le ţine pe toate cu bunătatea şi dreapta Tatălui".
milostivirea Sa. Toată făptura Lui îi datorează existenţa. De altfel, În articolul Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru Iisus Hristos, este şi Judecătorul
1 din Crez mărturisim că El este "Făcătorul cerului şi al pământului, al celor nostru, căci EI va veni cu slavă În ziua cea de apoi şi va judeca tot neamul
tuturor celor văzute şi nevăzute", deci credem că EI a făcut pământul şi marea, omenesc; iar cei care vor fi găsiţi vrednici de Împărăţia cerurilor, vor merge la
cerul şi stelele, toate plantele şi animalele, omul, precum şi cetele Îngerilor, bucurie şi odihnă veşnidă în Împărăţia Sa, care "nu va avea sfârşit".
locuitorii nevăzuţi ai cerurilor. c) Dumnezeu Duhul Sfânt.
Dumnezeu Tatăl a făcut întreaga creaţie din iubire şi îi poartă de grijă prin A treia Persoană a Sfintei Treimi este Dumnezeu Duhul Sfânt.
înţelepciunea şi milostivirea Sa nemărginită. Despre El, Mântuitorul Însuşi ne-a învăţat că purcede de la Tatăl. Fiul lui
b)  Dumnezeu Fiul Dumnezeu Se naşte din Tatăl, iar Duhul Sfânt purcede de la Tatăl. Cum
Dumnezeu Fiul, a doua Persoană a Sfintei Treimi, mai este numit Cuvântul anume se Întâmplă această purcedere, Biserica nu a tălmăcit, căci este un
lui Dumnezeu sau Dumnezeu Cuvântul. lucru pe care mintea omenească nu-l poate cuprinde.
Spunem că este Fiul lui Dumnezeu pentru că El S-a născut din Tatăl"mai Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat. Noi mărturisim că este "Împreună cu
înainte de toţi vecii". Însă ce anume este această naştere şi cum s-a petrecut Tatăl şi cu Fiul Închinat şi slăvit", că I se cuvine aceeaşi cinste şi slavă ca şi
ea, rămâne o taină de nepătruns pentru mintea omenească. Biserica ne învaţă Tatălui şi Fiului, de Care este nedespărţit. El este "Domnul de viaţă
că El este Dumnezeu adevărat "din Dumnezeu adevărat" şi că El este "de o Făcătorul", căci EI a umplut de viaţă toate cele făcute de la zidirea lumii.
fiinţă cu Tatăl", Tatăl împreună cu Fiul au creat lumea, toate cele văzute şi nevăzute. Acum
Pentru a Încerca să înţelegem cum Fiul este deodată cu Tatăl nici Înaintea Înţelegem că Duhul Sfânt lucrează Împreună cu Tatăl şi cu Fiul, căciEI vine
Lui, nici după EI - să privim la soare şi vom vedea lămurit că, deodată cu el, să desăvârşească cele făcute de Tatăl şi de Fiul.
pretutindeni şi mereu cu el, suntşi razele. Aşa cum într-o familie, fiecare are o ocupaţie a lui, dar toţi împreună facem
Despre Fiul mărturisim că prin El "toate s-au făcut"; iar în articolul 1, că să fie pace şi bună-înţelegere în casă, tot astfel există conlucrare în Sfânta
Tatăl este "Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi Treime. Sau aşa cum focul nu poate exista fără căldura şi lumina pe care le dă,
nevăzute". Deci, noi trebuie să înţelegem că Tatăl a lucrat împreună cu Fiul la iar căldura şi lumina au fiecare rostul ei, tot astfel, în Sfânta Treime.
crearea lumii. Aşadar, Tatăl, prin Fiul (împreună cu El), a făcut toate cele Duhul Sfânt este Cel "Care a grăit prin prooroci", adică El a pregătit
văzute şi nevăzute. omenirea pentru primirea Mântuitorului, vestind de mai înainte venirea Lui.
Cea mai importantă şi mai plină de iubire lucrare a Fiului a fost Întruparea Duhul Sfânt S-a pogorât în chip de porumbel la Botezul Domnului nostru
Sa“de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara”. Rămânând ceea ce era, adică Iisus Hristos în Iordan; S-a arătat pe Muntele Taborului, în chip de nor
Dumnezeu adevărat, El S-a făcut om adevărat, om ca oricare dintre noi. S-a luminos, la Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos; S-a
întrupat, adică a devenit om şi a vieţuit ca un om obişnuit pe acest pământ. pogorât în chip de limbi de foc, în ziua Cincizecimii, peste Sfinţii Apostoli.
S-a născut din Fecioara Maria şi a trăit printre oameni, învăţând cu fapta şi Duhul Sfânt şterge păcatele pe care le mărturisim preotului, curăţindu-ne
cu cuvântul despre Împărăţia cerurilor. A purtat un nume, Iisus, care I S-a dat astfel sufletul.

S-ar putea să vă placă și