Sunteți pe pagina 1din 16

0RGHOGHŏFRDOÅGHVWDWŏLUHƇHDGHŏFROL

PDL 202
,PDJLQDĥLYÅRġFRDOÅFXFRSLL]¤PELWRULSOLQLGH°QFUHGHUHFDUHġLIDFDX]LWÅYRFHD
ġLġL XUPHD]Å YLVHOH ,PDJLQDĥLYÅ R ġFRDOÅ FX SURIHVRUL °QFUH]ÅWRUL FDUH
FRQġWLHQWL]HD]ÅQHYRLDGHYDOLGDUHġLDSUHFLHUHDFRSLLORU

,PDJLQDĥLYÅ FÅ ILHFDUH ġFRDOÅGLQ5RP¤QLDSRDWHGHYHQLRFRPXQLWDWHD°QFUHGHULL


FXUDMXOXLEXQÅWÅĥLLŏLEXFXULHL
1RXO0RGHOGHŎFRDOÅ
5RP¤QHDVFÅGH6WDW
FHQWUDWSHFRSLLŏLWLQHULFUHDWŏLGH]YROWDW

pe baza modelului recunoscut și validat la nivel național și


1.
internațional de la 7UDQV\OYDQLD&ROOHJH

ce include procesul /HDGHULQ0H, aplicat în peste 4000 de școli


2.
la nivel internațional

inspirat din standardele românești $5$&,3și cele britanice


3.
%ULWLVK 6FKRROV2YHUVHDV %62

cu integrarea rezultatelor reieșite din cercetarea continuă


4.
efectuată de o echipă de experți din cadrul Universității
Babeș-Bolyai în școlile participante.
&HIDFHP"
Implementăm modelul și reţeaua Școala Încrederii în
școlile publice din România (școli primare, gimnaziale,
colegii și licee) prin intermediul unui program cu durata
de 5 ani.

7UDQVIHUÅP FXQRŏWLQĥH ŏL EXQH SUDFWLFi certificate


internațional și cele dezvoltate specific pentru
provocările culturale românești SULQ SURJUDPH GH
WUDLQLQJFRDFKLQJPHQWRUDW IDƇÅQ IDʴÅ ŏL RQOLQH
FRQIHULQʴH UHJLRQDOH °QW¤OQLUL GH EXQH SUDFWLFL ŏL
VFKLPEXUL GH H[SHULHQʴÅ

2IHULP VSULMLQŏLPHQWRUDWSentrutransformarea culturii


organizaționale așcolilor.

6XQWHP XQ WUDQVPLĥÅWRU GH °QFUHGHUH redăm


încrederea profesorilor în meseria lor, plăcerea elevilor
de a veni la școală șisiguranța părinților că școala face
totulpentru viitorul copiilor lor.
5HĥHDXD
1RDVWUÅ

școli și grădinițe înscrise în proces


directori și profesori


elevi

2ELHFWLYXOQRVWUXQSHVWHGHFRSLL
ŏLSHVWH GH SURIHVRUL GLQ GH ŏFROL
GH VWDW GLQ 5RP¤QLD PHUJFXGUDJODŏFRDOÅ
Detalii se regăsesc în prezentarea Model Școala Încrederii
3URIHVRULFX°QFUHGHUH
3URJUDPH GH IRUPDUHIDFLOLWDUH ŏL FRDFKLQJ GHGLFDWH SHUVRQDOXOXL
GLGDFWLFQHGLGDFWLFġLDX[LOLDUDOŏFROLL

3HUVRQDOXOŏFROLLYDDYHDDFFHVODRVHULHGHSURJUDPHGHIRUPDUHIDʴÅQIDʴÅFXUVXULRQOLQHVLQFURQŏLDVLQFURQODVHVLuQL
GHFRDFKLQJŏLIDFLOLWDUHŏLODFRQIHULQʴHUHJLRQDOHŏLQDƇLRQDOHRUJDQL]DWHSHFHLSLORQLSHFDUHHVWHFRQVWUXLW°QWUHJXO

5HVSRQVDELOLWDWHSHUVRQDOÅ

 &HOHGHSULQGHULDOHSURIHVRULORUHILFDFHSURJUDPRQOLQHVLQFURQŏLDVLQFURQED]DWSHSURJUDPXO&HOHGHSULQGHULDOH
3HUVRDQHORU(ILFDFHDO)UDQNlLQ&RYH\XQSURJUDPGHWUDQVIRUPDUHSHUVRQDOÅGDUŏLGHVFKLPEDUHDFXOWXULL
RUJDQL]DʴLRQDOHDŏFROLL $QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 /HDGHULQ0H OLFHQʴÅ)UDQNlin&RYH\ SURJUDPRQOLQHVLQFURQVLDVLQFURQGHOHDGHUVKLSFDUHRIHUÅXQFDGUX


XQLFŏLLQWHJUHD]ÅSUDFWLFLIRDUWHHILFDFH°Q°QWUHDJDFXOWXUÅDŏFROLL $Q$Q$Q$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 &RDFKLQJRQOLQHSHQWUX(FKLSHOHQFUHGHULLHFKLSHOHFDUHFRRUGRQHD]ÅLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXLŎFRDODQFUHGHULLOD
QLYHOXOŏFROLL $Q$Q$Q$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

%XQÅVWDUHHPRțLRQDOÅIL]LFÅPHQWDOÅ
 5H]LOLHQʴÅ DXWHQWLFÅ SURJUDP RQOLQH VLQFURQ ŏL DVLQFURQ FDUH VSULMLQÅ SDUWLFLSDQʴLL VÅ °ŏL GH]YROWH DELOLWDWHD GH D IL
UH]LOLHQʴLŏLDŏLLGHQWLILFDSXQFWHOHIRUWHIRORVLQGSULQFLSLLGLQSVLKRORJLDSR]LWLYÅ $QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 &RPXQLFDUH DXWHQWLFÅ SURJUDP RQOLQH VLQFURQ ŏL DVLQFURQ FDUH VSULMLQÅ SDUWLFLSDQʴLL VÅ °ŏL GH]YROWH UHODʴLLOH ŏL VÅ
FRPXQLFH FXPÅLHVWULH FRQFHQWU¤QGXVH SHFDOLWÅʴL IRORVLQG SULQFLSLLGLQSVLKRORJLDSR]LWLYÅ $QGHLPSOHPHQWDUHD
SURJUDPXOXL

 &XQRDŏWHUHDŏL°QʴHOHJHUHDFRSLOXOXLSURJUDPRQOLQHVLQFURQŏLDVLQFURQFRQVWUXLWSHSLORQL DWDŏDPHQWDXWRQRPLH
LGHQWLWDWHUHODʴLL FDUHDGXFHFXQRŏWLQʴHŏLSUDFWLFLGHLQWHJUDUHDDSULQFLSDOHORUQHYRLDOHFRSLOXOXLQHYRLDGHDWDŏDPHQW
VHFXUL]DWDFDVÅŏLODŏFRDOÅQHYRLDGHDXWRQRPLHŏLDSDUWHQHQʴÅQHYRLDGHH[SULPDUHQHYRLDGHFRQHFWDUHDFRSLOXOXL
$QŏL$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL
3URJUHVDFDGHPLF

 /HFʴLLOHFDH[SHULHQʴÅH[WUDRUGLQDUÅSHQWUXHOHYLŏLSURIHVRULSURJUDPRQOLQHVLQFURQVL
DVLQFURQFHDUHFDVFRSVSULMLQLUHDFDGUHORUGLGDFWLFH°QGH]YROWDUHDXUPÅWRDUHORUDELOLWÅʴL
XQ PDQDJHPHQW DO FODVHL PDL SHUIRUPDQW SUHJÅWLUHD PDL EXQÅ D OHFʴLLORU PRQLWRUL]DUHD
PDL HILFDFH D SURJUHVXOXL HOHYLORU PDL EXQD FXQRDŏWHUH D QHYRLORU IXQGDPHQWDOH DOH
HOHYLORU°PEXQÅWÅʴLUHDDELOLWÅʴLLGHFRPXQLFDUHŏLUHODʴLRQDUHFXHOHYLL $Q$QŏL$Q
GHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 &RDFKLQJRQOLQHFX(FKLSHOHQFUHGHULLSHQWUXLQWHJUDUHDOD FODVÅDDELOLWÅʴLORUGH]YROWDWH
°QFDGUXOSURJUDPHORUGHIRUPDUH $Q$QŏL$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

&RPXQLWDWHDFWLYÅ

 6HUYLFH OHDUQLQJ SURJUDP RQOLQH VLQFURQ VL DVLQFURQ GH IRUPDUH ŏL SUDFWLFÅ SHQWUX
FRQVWUXLUHD SURJUDPHORU GH LPSOLFDUH °Q FRPXQLWDWH D HOHYLORU ŏL LQWHJUDUHD DFHVWRU
DFWLYLWÅʴL°QRIHUWDHGXFDʴLRQDOÅDŏFROLL $QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 &RDFKLQJ ŏL PHQWRUDW RQOLQH SHQWUX GH]YROWDUHD ŏL LPSOHPHQWDUHD SURJUDPHORU GH


LPSOLFDUH°QFRPXQLWDWHDHOHYLORU $QŏL$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 (YHQLPHQWH OD QLYHOXO ŏFROLL FX LPSOLFDUHD FRPXQLWÅʴLL $Q $Q $Q $Q GH
LPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 (YHQLPHQWH WUDQVYHUVDOH FRQIHULQʴH UHJLRQDOH °QW¤OQLUL SHQWUX °PSÅUWÅŏLUHD GH EXQH


SUDFWLFLYL]LWH°QŏFROLHWF
ŎFRDOD7LQHULORU3URIHVRULFXQFUHGHUH
3URJUDPGHIRUPDUHFDUHYLQH°QVSULMLQXOSURIHVRULORUFXS¤QÅODDQLGHDFWLYLWDWH°QVLVWHPXOHGXFDʴLRQDO FHFRQWULEXLHOD
FUHDUHDXQHLFRPXQLWÅʴLGHSURIHVRULFDUHSULQOHFʴLLOHSHFDUHOHFUHD]ÅSXQFRSLOXO°QFHQWUXOSURFHVXOXLHGXFDʴLRQDO$FHŏWLD
VXQW FRQŏWLHQʴLGHF¤WGHLPSRUWDQWÅHVWHPDWXULWDWHDHPRʴLRQDOÅŏLLQWHJULWDWHDUHODʴLRQDOÅ°QWURŏFRDOÅFDVSDʴLXGH°QYÅʴDUHŏL
VXVʴLQSURJUHVXOŏLVÅQÅWDWHDPHQWDOÅŏLHPRʴLRQDOÅDFRSLLORUŏLDGROHVFHQʴLORU&RSLLL°QYDʴÅŏLVHGH]YROWÅDUPRQLRVGDWRULWÅ
UHODʴLLORUGHVLJXUDQʴÅŏL°QFUHGHUHFXSURIHVRULL

$ELOLWÅʴLGH]YROWDWH°QXUPDSURJUDPXOXLGHIRUPDUH
 FXPVÅFUHH]LRUHODʴLHVÅQÅWRDVÅHFKLOLEUaWÅGH°QFUHGHUHŏLGHOXQJÅGXUDWÅFXHOHYLLWÅL
 FXPVÅWHVLPʴL°QVLJXUDQʴÅFDHGXFDWRUSURIHVRU
 FXPVÅFUHH]LUHODʴLLGHDWDŏDPHQWVLJXUFXHOHYLLWÅL
 FXPVÅFUHH]LSODQXULGHOHFʴLLPHPRUDELOH
 FXPVÅSUHGDLODFODVÅFX°QFUHGHUHŏLFXEXQÅGLVSR]LʴLH
 FXPVÅLQWHJUH]LSUDFWLFLOH/HDGHULQ0HODRUHOHWDOH
 FXPVÅFRQVWUXLHŏWLŏLVÅSÅVWUH]LUHODʴLLVÅQÅWRDVHFXSÅULQʴLLHOHYLORUWÅL
 FXPVÅʴLVSULMLQLHOHYLL°QDFUHDRUHODʴLHFXFRPXQLWDWHDGLQFDUHIDFSDUWH

)RUPDWXOSURJUDPXOXLGHIRUPDUH
OXQLRUJDQL]DWDQXDOSHQWUXSURIHVRULLFXS¤QÅODDQLH[SHULHQʴÅGLQJUÅGLQLʴHOHŏLŏFROLOHGLQSURJUDPXOŎFRDOD
QFUHGHULL

 QW¤OQLULIDʴÅ°QIDʴÅ]LOHGHWUDLQLQJPRGXOH
 :RUNVKRSXULRQOLQHFFD°QW¤OQLULRQOLQHFXGXUDWDGHGHDSUR[RUHILHFDUH
 6HVLXQLGHFRDFKLQJŏLPHQWRUDW
 )HHGEDFNRIHULWSHQWUXSODQXULGHOHFʴLLSHQLYHOXULGLIHULWHŏLSHQWUXXQSODQSHXQLWDWH SODQLILFDUHSHWHUPHQPHGLX)
 *UXSXULGHVSULMLQŏL°QYÅʴDUH
 $FFHVODFRPXQLWDWHDGHGLFDWÅWLQHULORUSURIHVRUL
 $FFHVODDOWHUHVXUVHUHFRPDQGDULGHFÅUʴLFXUVXULRQOLQHHYHQLPHQWHPDWHULDOHHGXFDʴLRQDOH
 $FFHVJUDWXLWOD6XPPLWXOQFUHGHULL
ŎFRDOD'LUHFWRULORU FX QFUHGHUH
,QLʴLDWLYÅ,PSDFW,QVSLUDʴLH

8QSURJUDPGHIRUPDUHFDUHRIHUÅFXQRștințeLQVWUXPHQWHOHși FRPXQLWDWHDGHFDUHDUHQHYRLHXQGLUHFWRUSHQWUXD
LQLʴLDGH]YROWDŏLVXVʴLQH°QSURSULDŏFRDOÅXQSURFHVSURIXQGGHWUDQVIRUPDUH

3URJUDPFRQVWUXLWSHGLUHFʴLLSHQWUXXQGLUHFWRUFXLQLʴLDWLYÅLPSDFWŏLLQVSLUDʴLH

&XOWXUÅRUJDQL]DʴLRQDOÅ
6WUDWHJLH
,QRYDʴLHŏLLQVSLUDʴLH
%XQÅVWDUHHPRʴLRQDOÅŏLHILFLHQʴÅ SHUVRQDOÅ :HOOEHLQJSHQWUX'LUHFWRU
&RPXQLFDUH
&RQVWUXLUHDFRPXQLWÅʴLL

&HSUHVXSXQHŎFRDOD'LUHFWRULORUFXQFUHGHUH"
 OXQLGHIRUPDUH°QDQXOŏLDQXOGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXLŎFRDODQFUHGHULL °QW¤OQLULIață--Qfață

(]LOHGHWUDLQLQJIață °QfațăPRGXOH)
 :RUNVKRSXULRQOLQH°QW¤OQLULRQOLQHFXGXUDWDGHGHDSUR[RUHILHFDUH
 &RDFKLQJŏLPHQWRUDWFXPDQDJHULGLQPHGLXOGHEXVLQHVV
 SURLHFWHFRFUHDWHFXHFKLSDŏFROLL
 SUH]HQWDUHDXGLRYLGHRDŏFROLLODILQDOXOSURJUDPXOXL
 *UXSXULGHVSULMLQŏL°QYÅʴDUH
 $FFHVODFRPXQLWDWHDGHGLFDWÅGLUHFWRULORUGLQŎFRDODQFUHGHULL
 0RGHOHGHPDQXDOHGHSROLWLFLSURFHVHVLSURFHGXULPRGHOXO7UDQV\OYDQLD&ROOHJH
 $FFHVODDOWHUHVXUVHUHFRPDQGDULGHFÅUrțLFXUVXULRQlLQHHYHQLPHQWHPDWHULDOHeducaționale
 $FFHVJUDWXLWOD6XPPLWXOQFUHGHULL
(OHYLFXQFUHGHUH
QFUH]ÅWRU
SURJUDPHGHIRUPDUHŏLIDFLOLWDUH°QDQXOŏLDQXOGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXLŎFRDODQFUHGHULL

 &HOH GHSULQGHUL DOH DGROHVFHQʴLORU HILFDFH FXUV FH VSULMLQÅ DGROHVFHQțLL VÅ °șL GH]YROWH DELOLWÅțL
HVHQțLDOHFDUH°LYRUDMXWDVÅILHSUHJÅWLțLSHQWUXYLDțÅ
 'HVFRSHră-țLYRFHDSUHJÅWLUHSHQWUXFDULHUÅFXUVFH°LYDDMXWDSHDGROHVFHQțLVÅGHYLQÅFRQŏWLHQțL
GHYDORDUHDŏLSRWHQțLDOXOSURSULXRIHULQGXOHDELOLWÅțLSUDFWLFHQHFHVDUH°QFDULHUÅŏL°QYLDțÅ
 3UHLD FRQWUROXO SUHJÅWLUH SHQWUX XQLYHUVLWDWH JUXSD GH Y¤UVWÅ DQL FXUV FUHDW SHQWUX
DL VSULMLQL SH DGROHVFHQțL VÅ °QYHțH DELOLWÅțL FDUH °L YRU DMXWD VÅ VH EXFXUH GH R H[SHULHQțÅ
XQLYHUVLWDUÅ SR]LWLYÅSHWRDWHSODQXULOH

 ,QVSLUÅLSHFHLODOʴL: 3UHJÅWLUHSHQWUXOHDGHUVKLSH[LVWÅSDWUXUROXULSHFDUHOHMRDFÅOLGHULLSHQWUXD
DYHDVXFFHVŏLSHFDUHQRLOHDPGHQXPLWCele 4 roluri esențiale pentru leadership.3RUQLQGGHODHOH
DP FUHDW FXUVXO Inspiră-i pe ceilalți: Pregătire pentru leadership SULQ FDUH HOHYLL YRU °QYÅțD VÅ DLEÅ
°QFUHGHUH°QHLVÅOXFUH]H°QHFKLSÅŏLVÅŏLVHWH]HRELHFWLYHOH

 6XQWDGROHVFHQW&HVWLOGHYLDʴÅVÅDPFDVÅPÅVLPWELQH"FXUVFDUH°LVSULMLQÅSHDGROHVFHQțLVÅ
°QțHOHDJÅOHJÅWXUDGLQWUHVWLOXOGHYLDțÅŏLVWDUHDORUFDUHVXQWVHPQHOHGHXUPÅULWŏLFHOHFDUHWUDQVPLW
FXPVHVLPWHFRUSXOFHVH°QW¤PSOÅ°QFRUSGLQSXQFWGHYHGHUHKRUPRQDOFH°QVHDPQÅVÅDYHPJULMÅ
GHFRUSXOQRVWUX

 3URJUDPGHPLQGIXOQHVVSHQWUXDGROHVFHQʴL JUXSDGHY¤UVWÅDQL /DFH°LDMXWÅmindfulness


SHDGROHVFHQțL"&HUFHWÅULOHDUDWÅFÅPLQGIXOQHVV°PEXQÅWÅțHŏWHFRQFHQWUDUHDVFDGHQLYHOXOGHVWUHVŏL
DQ[LHWDWHDMXWÅODFRQWUROXOLPSXOVXULORUŏL°PEXQÅWÅțHŏWHFRQŏWLHQWL]DUHDHPRțLLORU
3ÅULQĥL
FXQFUHGHUH
QF¤QWDĥLGHFXQRġWLQĥÅ
QĠFRDODQFUHGHULLFUHGHP°QFUHDUHDXQHLFRPXQLWÅʴLGHSÅULQʴLFDUH°QʴHOHJHFÅ°PSUHXQÅSXWHP
VÅFUHŏWHPYLLWRDUHDJHQHUDʴLHGHDGXOʴLFDUHGRUHVFVÅVHGH]YROWH°PSUHXQÅŏLQX°QFRPSHWLʴLHFX
FHLODOʴL FDUH FDXWÅ VÅŏL GH]YROWH SRWHQʴLDOXO SULQ YDORULILFDUHD SRWHQʴLDOXOXL FHOXLODOW FDUH RIHUÅ
SHQWUXFÅVXQWUHFXQRVFÅWRULSHQWUXFHHDFHVXQWŏLDXFDUHVXQWJHQHURŏL°QSUHVXSXQHULOHGHVSUH
FHLODOʴL

$FWLYLWÅʴLGHGLFDWHSÅULQʴLORU

 &HOHGHSULQGHULDOHIDPLOLLORUHILFDFHDFFHVELOSHQWUXSÅULQʴL DQLLDLSURJUDPXOXL

 &XQRDŏWHUHD ŏL °QʴHOHJHUHD FRSLOXOXL SURJUDP FDUH LQFOXGH LQIRUPDʴLL PHQLWH D VSULMLQL SÅULQʴLL °Q
°QʴHOHJHUHDQHYRLORUFRSLLORUŏLSUDFWLFLFRQFUHWHSHQWUXDUÅVSXQGHQHYRLORUGHDWDŏDPHQWVHFXUL]DWGH
DXWRQRPLH DSDUWHQHQʴÅ GH H[SULPDUH ŏL GH FRQHFWDUH D FRSLOXOXL $Q ŏL $Q GH LPSOHPHQWDUH D
SURJUDPXOXL

 6SULMLQSHQWUXFUHDUHDXQXLSDUWHQHULDWHILFLHQW°QWUHŏFRDOÅŏLSÅULQʴLFHDUH°QFHQWUXGH]YROWDUHD
DUPRQLRDVÅDFRSLOXOXL $Q$Q$Q$QGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

 (YHQLPHQWH OD QLYHOXO ŏFROLL FX LPSOLFDUHD SÅULQʴLORU $Q $Q $Q $Q GH LPSOHPHQWDUH D
SURJUDPXOXL
&HUWLILFDUHDŎFRDODQFUHGHULL
$QXOGHLPSOHPHQWDUHDSURJUDPXOXL

&RPXQLFÅIDSWXOFÅŏFRDODŏLDDVXPDW
ŏL D LQWHJUDW OD QLYHO RUJDQL]DʴLRQDO
VWDQGDUGHOHŎFRDODQFUHGHULL
0RGXOGH°QVFULHUHġLVHOHFĥLH
°QSURFHVXOĠFRDODQFUHGHULL

.ñ ?B .B
PDLLXQLH &RPSOHWDUHDIRUPXODUXOXLGH°QVFULHUHDġFROLL°QĠFRDODQFUHGHULL

LXQLH :HELQDURQOLQHGHSUH]HQWDUHDSURJUDPXOXLŎFRDODQFUHGHULL

LXQLH 6HVLXQHRQOLQHGH°QWUHEÅULŏLUÅVSXQVXULGHVSUHŎFRDODQFUHGHULL

LXQLHLXOLH ŎFROLOHWULPLWDFRUGXULOHGHLPSOLFDUH°QSURJUDPXOŎFRDODQFUHGHULL SHQWUXVHOHFWDUHDŏFROLL


°QSURJUDPHVWHQHFHVDUDFRUGXOVFULVDOGLUHFWRUXOXLŏLDFHOSXʴLQGLQSHUVRQDOXOŏFROLL

LXOLH $QXQʴDUHDŏFROLORUVHOHFWDWH°QSURJUDPXOŎFRDODQFUHGHULL°QFHS¤QGFXDQXO ŏFRODU

6HPQDUHDDFRUGXULORUGHFRODERUDUH
DXJXVW

ĥLPXOĥXPLP3XQHQHPDLPXOWH°QWUHEÅULSHFRQWDFW#VFRDODLQFUHGHULLURODVÅQHXQ
PHVDMSH)DFHERRNFRPVFRDODLQFUHGHULLVDXVFDQHD]ÅFRGXO45DOÅWXUDW
școli aflate deja în program

școli pe lista de așteptare

Ŏ, 
78 Ä
32Ĥ 57
, 6Ä $ 3 $ 5, 3 ( + $

+DLVÅDGXFHP°PSUHXQÅ°QFUHGHUHD°QŏFROLOHGLQ5RP¤QLDSHQWUXFÅ
ILHFDUHFRSLOŏLSURIHVRUPHULWÅVÅPHDUJÅFXGUDJODŏFRDOÅ
ZZZVFRDODLQFUHGHULLUR

S-ar putea să vă placă și