Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi


Şcoala Gimnazială „ELENA DOAMNA” Cuza Vodă
Tel./Fax:0236823860, E-mail: elenadoamna2006@yahoo.com
Nr._______/______________

PROGRAMA ȘCOLARĂ
OPȚIONAL
“TRĂISTUȚA CU POVEȘTI”

CLASA PREGĂTITOARE
DURATA: 1 an

Inv. Paraschiv Gheorghe


ARGUMENT

Opţionalul „Trăistuța cu povești” reprezintă o ofertă încântătoare la adresa


elevilor. Alegerea acestui opţional mi s-a părut interesant și accesibil pentru îndrumarea
și îmbogățirea lecturii suplimentare a şcolarilor din clasa pregătitoare.
Ca necesitate am proiectat acest opţional ca o combinaţie între lectură şi desen.
De ce această interdisciplinaritate? Deoarece experienţa mea de învăţător a descoperit cu
îngrijorare că tot mai mulţi copii întâmpină mari dificultăţi de a face pasul de la percepţie
la reprezentare. Ori, se cunoaşte faptul că fără această abilitate, trecerea de la concret la
abstract este imposibilă şi duce la eşec şcolar. Mi-am propus să-mi ajut elevii să-şi
formeze această capacitate într-un mod plăcut şi accesibil acestei vârste: prin lecturarea
unui text (poezie, poveste, basm) de relativ scurtă întindere, discutarea acestuia şi apoi
reprezentarea prin desen a unor fapte, personaje sau idei proprii pe baza textului. În acest
fel, prin acest aparent simplu exerciţiu de gândire, copilul învaţă, fără constrângere, să
perceapă un mesaj, apoi să-şi creeze o imagine proprie a ceea ce a perceput, imagine pe
care o va ,,filtra” apoi prin universul său cognitiv şi afectiv. În final va reda imaginea
mentală obţinută printr-un desen, care îi va solicita şi formarea unor deprinderi estetice şi
psihomotorii.
Competența generală a acestui opţional este dezvoltarea comunicării orale a
copiilor, precum şi familiarizarea acestora cu texte literare şi nonliterare, semnificative
din punctul de vedere al vârstei.
Pe parcusul întegului proiect urmăresc să ating următoarele obiective:
 selectarea și structurarea unor texte cu valoare literară adecvate nivelului de
vârstă;
 asigurarea concordanței între textele incluse și cerinţele programei şcolare la
comunicarea în limba română;
 favorizarea valorificării informaţiilor, a lecturilor anteriare și a faptelor de viață
ale elevilor;
 formarea capacității de percepere a conţinutului de idei și a trăirilor afective
transmise de textele literare;
 îmbogățirea, precizarea, activizarea și nuanţarea vocabularului elevilor;
 valorificarea jocului didactic în procesul de învățare şcolară;
 dezvoltarea capacităţii de receptare a conţinutului unui text de mică întindere;
 reprezentarea unor secvenţe din textele audiate si reprezentarea acestora prin
desene.

COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj
artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură
CONȚINUTURI UTILIZATE PENTRU DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR SPECIFICE

1. Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate


particulari-taţilor de vârsta ale elevilor
2. Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele
folosite: dactilopictură, amprentare pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru
cu materiale din natură
3. Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un
obiect, o persoană, a cere și a da informații despre textul lecturat, a
formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
4. Elemente de construcție a comunicării
5. Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti,
poezii, fabule, povestiri
6. Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
7. Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

STRATGII DIDACTICE

Pentru eficiența învățarii copiilor din clasa pregatitoare trebuie să ne raportăm


la lumea lor, la universul imedat. Acest univers este și o creație a copilului,
deoarece el în permanență face ceva: desenează, modelează, rupe, lipește sau
privește cu atenție un mesaj artistic.
 abordare ludică
 învățarea în context
 cultivarea spontaneității constructive și creatoare
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel mai


1.1. Sesizarea semni- captivant;
ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în
mesajului oral din textul mesaj
literar - formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul unui
text audiat
1.2. Desprinderea semni- - lectură după una sau mai multe ilustrații;
ficației globale a - exerciţii de formulare de propoziţii;
mesajului literar din - formularea de răspunsuri scurte, evidențiind semnificația
lecturarea imaginilor globală a mesajului literar
- exerciţii de identificare a personajelor;
1.3. Identificarea carac-
- exerciţii de enumerare și de comparare a caracteristicilor
teristicilor unui personaj
personajelor;
din textele literare
- jocuri de rol;
audiate
- jocuri de simulare
1.4. Manifestarea curio- - exerciţii de ascultare activă a interlocutorului;
zității față de receptarea - izionarea unor filme pentru copii;
semnificației mesajelor - audierea unor povești citite sau înregistrate
orale

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


2.1. Redarea conţinutului - exerciţii de povestire a întâmplărilor din text;
textului într-o formulare - exerciţii de delimitare a momentelor unei acţiuni;
proprie, care să cuprindă - desprinderea mesajului poeziei cu ajutorul învățătorului;
momentele semnificative - redarea conținutului textului prin intermediul desenului
- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de idei,
ajutoruldesenului sau prin simboluri;
trăiri personale prin
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
intermediul limbajului
audiate
artistic
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente
2.3. Asocierea unor ele-
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică
mente simple de ex-
(ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
primare prin intermediul
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
artelor vizuale, cu alte
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru
forme de exprimare:
toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini
muzică și literatură
etc.
2.4. Manifestarea iniţia- - exerciţii de interpretare a textului literar, exprimând pro-
tivei în comunicare față priile păreri, idei, sentimente;
de situaţii prezentate în - discuţii și dezbateri în grup.
textul literar
3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

- realizarea unor dialoguri improvizate pe teme legate de


3.1. Imaginarea unor
textul literar;
întâmplări și fapte pre-
- jocuri de mimică;
zentate în textele literare
- interpretarea unui rol în mai multe variante.
3.2. Exprimarea trăirilor - jocuri de rol;
interioare ale personaje- - jocuri de simulare;
lor din textul literar - interpretarea unui rol în mai multe variante;
- audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce conține
textul și observarea imaginilor
3.3. Deosebirea însuși- - exerciţii de diferenţiere a însusirilor obişnuite de cele
rilor obişnuite de cele neobişnuite;
neobişnuite -exerciţii de atribuire a unor însușiri obişnuite și/sau
neobişnuite unor obiecte.
- exerciţii de completare sau modificare a secvenţelor
3.4. Crearea de mesaje textului;
și compoziţii artistice - exerciţii de alcătuire a unor compoziţii după model sau
libere.

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea intere- - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de
sului pentru lectura unor adulți;
texte literare variate - exerciţii de organizare a unei biblioteci a clasei.
4.2. Formarea deprinde- - conversații scurte în grup, pe baza unui text audiat sau a
rilor și atitudinilor unei imagini
pozitive față de actul - crearea de povești imaginare pornind de la idei sau imagini
lecturii create de copii
4.3. Valorificarea in - exerciţii de comparare a unor întâmplari din textele citite,
activitatea cotidiana a cu situaţii din viata cotidiană;
informaţiilor dobândite - exerciţii de recitare a unor poezii;
din texte literare - exerciţii de folosire a unor proverbe si zicători.
- exerciţii de exemplificare a creaţiilor literare cu tematica
4.4. Manifestarea curio- asemănătoare textului studiat;
zităţii faţă de mesajele -vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
literare transmise prin caracter educativ.
limbaj artistic - vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
adecvate vârstei.
MODALITĂŢI DE EVALUARE:

 Portofoliul clasei, model după ,,Cartea uriaşă”;


 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente culturale artistice.

BIBLIOGRAFIE:

* G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P.,


Bucureşti, 1994;
* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline
opţionale la clasele I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P,
Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti,
1998;

S-ar putea să vă placă și