Sunteți pe pagina 1din 36

PUMNALE

H A L L S T A T T I E N E TRZII P E ROMNIEI

TERITORIUL

de C . B U Z D U G A N Problema pumnalelor hallstattiene t f r z i i de pe teritoriul Rom niei nu a constituit pn fn prezent obiectul unui studiu s p e c i a l , cu tot i n t e r e s u l manifestat pentru asemenea antichiti. Unele observaii p r i lejuite de semnalarea de pumnale cuprindeau un cadru limitat, deter minat de fnsui c a r a c t e r u l d e s c o p e r i r i l o r . ntre timp, numrul acestor piese a c r e s c u t considerabil, a s i g u rfnd o baz documentar vast i complex. F i e prin r e c o n s i d e r a r e a u nor d e s c o p e r i r i mai v e c h i , fie mai ales datorit cercetrilor sistema t i c e , exist fn prezent peste 50 de puncte geografice diferite n care s - a u gsit pumnale rzlee sau fn grup. Astfel, fn lumina documentaiei existente, acum abundente i v a r i a t e , alctuirea unei lucrri de a n samblu despre pumnale, de analiz i sintez fn acelai timp, este a s tzi nu numai posibil d a r i necesar. I . Repertoriu P e n t r u a a s i g u r a lucrrii un c a r a c t e r unitar, de ansamblu,fn a c e s t capitol v o r fi incluse toate d e s c o p e r i r i l e de pumnale hallstattiene t f r z i i de pe t e r i t o r i u l Romniei, atft cele inedite ct i cele intrate deja fn l i t e r a t u r a de specialitate. 1. Agapia (com. Agapia, jud.Neam). C u ocazia unor lucrri de construcie, h anul 1970, a fost descoperit n vatra satului Agapia un pumnal de f i e r cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul terminat ntr-o bar transversal. Datat fn a doua jumtate a s e c a i Vl-lea.e.n., pumnalul a r e vrful rupt din vechime, i a r garda lipsete n ntregime (fig. 2/7 i 10/18). 2 . Aiud (jud. A l b a ) . D e s c o p e r i r i l e mai vechi de pe teritoriul A iudului pun fn eviden i patru pumnale de fier: 1 ) de pe t e r a s a Helios provine un pumnal, cu mnerul ngustndu-se spre captul superior, n c a r e e r a fixat, probabil, o bar transversal, garda cordiform i lama c u vrful rupt din v e c h i m e (fig.8 /5 i 10/38); 2) din punctul " C i nege ' provine un exemplar c u bara transversal, mnerul dreptunghiu l a r n seciune, c u marginile reliefate, garda cordiform i lama, cu dou tiuri aproape p a r a l e l e , rupt spre vrf (fig.6/7 i 10/30; 3) pumnal c u captul minerului ngroat fn form de mciulie, garda c o r diform alungit l a partea superioar i lama cu vrful r u p t (fig.6/6 i 10/2); 4) pumnal avnd mnerul prevzut c u n e r v u r i longitudinale p a r a lele i terminat c u o bar orizontal cu braele s c u r t e . Garda are forma de inim turtit c u c e i doi lobi bine profilai. Lama lipsete aproape n htregime5 (fig. 6/8 i 10/29).
1 2 1 3 4

239

www.mnir.ro

3. A r a d ( j u d . A r a d ) . n Muzeul de i s t o r i e d i n A r a d se afl un pumnal de f i e r d e s c o p e r i t , dup toate probabilitile, l a P e c i c a . P u m n a l u l a r e mnerul de form dreptunghiular, cu m a r g i n i l e nlate,care se termin l a p a r t e a superioar ntr-o bar transversal dreapt cu braele e g a l e . L a captul opus este fixat o gard cordiform cu doi l o b i s i m e t r i c i . De o lungime apreciabil, lama a r e dou tiuri i o nervur pe m i j l o c (fig.4/5 i 10/11). 4 . A r c h i t a ( c o m . Vntori, jud.Mure). Pe t e r i t o r i u l satului A r c h i t a , au fost d e s c o p e r i t e , ntmpltor, dou pumnale de f i e r . U n u l din t r e ele a r e mnerul m a i l a t l a captul s u p e r i o r , ngustndu-se spre b a z, unde se afl g a r d a cordiform cu c e i d o i l o b i e g a l i , cu u m e r i i r o tunjii i lsai n j o s . L a m a , c a r e sc ngusteaz s p r e vrf, a r e dou tiuri i o nervur median? (fig.5/3 i 10/23). 5. Bato (corn. Bato, jud.Mure). Din i n v e n t a r u l unui mormnt de inhumaie d e s c o p e r i t n punctul " L o t u l D u m b r a v a " , s i t u a i l a c i r c a 4 km v e s t de s a t u l Bato, face p a r t e i un pumnal de f i e r cu terminaia mnerului ntr-o bar ndoit n form de antene, garda cordiform ma siv, bine reliefat i lama cu dou tiuri aproape p a r a l e l e i caren pe m i j l o c . P u m n a l u l , c u vrful lamei r u p t d i n vechime, se dateaz n s e c . a l V I - l e a . e . n . (fig.8/2 i 10/4 6 ) . 6. Blbneti (corn. Blbneti, j u d .Galai). n v a t r a satului Blbneti a fost d e s c o p e r i t , n a n u l 1070, un pumnal de f i e r cu bara mnerului transversal, g a r d a cordiform i lama cu dou tiuri i nervur median^. 7 . Benic (com. Galda de J o s , j u d . A l b a ) . !)e pe t e r i t o r i u l satu l u i B e n i c p r o v i n e un pumnal de Tier, d e s c o p e r i t ntmpltor m anul 1897. P u m n a l u l a r e mnerul s i m p l u , terminat cu o mciulie, garda cordiform cu d o i l o b i i lama cu un s i n g u r t i (fig.8/4 i 10/4). 8 . Bcu (corn. I p a t e l e , j u d . I a i ) . Pe c o t u l de deal d i n t r e Valea Humriei i V a l e a B a b e i a fost d e s c o p e r i t ntmpltor, n anul 1953, un pumnal de f i e r c u terminaia mnerului ntr-o bar transversal, garda n form de inim c u c e i d o i l o b i o b l i c i i p a r t e a superioar n unghi ascuit. L a m a p u m n a l u l u i , c a r e se ngusteaz s p r e vrf, a r e dou ti (fig.5/2 i 10/39). uri i o caren pe m i j l o c 9 . Brseti (corn. B r s e ' i , j u d . V r a n c e a ) . Spturile arheolo g i c e efectuate ntre 1955-1958 n n e c r o p o l a tumular de l a Brseti din p e r i o a d a hallstattian t r z i e au scos l a iveal p a t r u pumnale de f i e r , c a r e fceau p a r t e d i n i n v e n t a r u l m o r m i n t e l o r : 1 ) n tumulul I s - a des c o p e r i t un pumnal c u mnerul t e r m i n a t ntr-o bar t r a n s v e r s a l (fig. 8/11 i I O / 2 4 ) ; 2) a l d o i l e a e x e m p l a r , d e s c o p e r i t n tumulul V I , a r e m n e r u l t e r m i n a t , dup ct se p a r e , c u antene, garda cordiform mult turtit i lama uor arcuit 3 (fig.6/9 i 10/40); 3) a l t r e i l e a pumnal, d e s c o p e r i t n t u m u l u l X I I I , a r e mnerul scurt-, t e r m i n a t ntr-o bar o rizontal c u braele s c u r t e , g a r d a p r o b a b i l cordiform c u prile l a t e r a l e aproape d r e p t e i lama c u dou t i u r i (fig.7/4 i 10/36); 4) u l t i m u l e x e m p l a r prezint mnerul c u terminaia n antene, garda n f o r m de inim uor turtit i lama cu dou tiuri o b l i c e 5 (fig.7/1 i 1 O / 4 7 ) . n t r - o s t a r e proast de c o n s e r v a r e , pumnalele dateaz d i n sec. VI-V .e.n.
6 8 1 0 1 1 12 1 14 1

240

www.mnir.ro

Rspndirea p u m n a l e l o r h a l l s t a t t i e n e t f r z i i pe t e r i t o r i u l Romniei. I . Zona Cmpiei J i j i e i S u p e r i o a r e : 1 , Cristineti; 2, Hilieu; 3, Ziceti. I I . D e p r e s i u n e a Neamului: 4 , Vratec; 5, A g a p i a ; 6, Ghindoani; 7 , P e t r i c a n i ; 8 , B o u r e n i ; 9 , Miroslveti; 1 0 , Muncelu de S u s . I I I . Zona Podiului C e n t r a l Moldovenesc: 1 1 , Dumeti; 1 2 , Bcu; 1 3 , Comarna; 1 4 , C o z i a ; 1 5 , Ghermneti; 1 6 , Dneti; 1 7 , Rdeni; 1 8 , Nneti; 1 9 , V a s l u i ; 2 0 , Hui; 2 1 , Giceana; 2 2 , S u s e n i ; 2 3 , Mfnzteti; 2 4 , Blbneti; 2 5 , Gneti; 2 6 , B u c i u m e n i ; 2 7 , Mcieni; 2 8 , B r s e t i . 2 9 , M e d g i d i a . I V . Zona subcarpatic a M u n t e n i e i i O l t e n i e i : 3 0 , P l o i e t i - T r i a j ; 3 1 , C u r t e a de A r g e ; 3 2 , T i g v e n i ; 3 3 , C e p a r i ; 3 4 , F e r i g i l e ; 3 5 , Braov. V . Zona Mureului S u p e r i o r : 3 6 , A r c h i t a ; 3 7 , a r o ; 3 8 , B r a t e i ; 3 9 , Teiu; 4 0 , B e n i c ; 4 1 , A i u d ; 4 2 , Mirslu; 4 3 , C i u m b r u d ; 4 4 , Cipu; 4 5 , Cristeti; 4 6 , Bato; 4 7 , P o s mu; 4 8 , Mrielu; 4 9 , N s a l ; 5 0 , Gdlin; 5 1 , F r a t a ; 5 2 , A r a d .

www.mnir.ro

10. Bo ureni (com.Moca, jud.Iai). Pe colinele care separ V a l e a Moldovei de c e a a iretului, lng satul Boureni a fost descope r i t , ocazional, un pumnal de fier, cu mnerul c a r e se ngusteaz spre gard, terminat ntr-o bar orizontal. P l a c a sau garda mnerului are forma de inim cu c e i doi lobi cu umerii rotunjii. L a m a , sub form de triunghi alungit, a r e dou tiuri i o nervur median (fig. 7/8 i 10/19). 11 . Braov (jud.Braov). n Braov,probabil h cartierul B a r tolomeu, s - a gsit un pumnal de fier cu mnerul strbtut de l a un c a pt l a cellalt de l i n i i i n c i z a t e , terminat ntr-o bar transversal dreapt. P l a c a mnerului a r e forma de inim mult turtit, cu partea s u perioar n unghi ascuit i c e i doi lobi cu umerii rotunjii. Lama cu dou tiuri este prevzut c u o caren pe mijloc 7 (rig.7/3 i 10/34). 1 2 . B r a t e i ( c o m . B r a t e i , j u d . S i b i u ) . Pe t e r i t o r i u l satului B r a tei a fost descoperit, n anul 1958, un mormnt din inventarul cruia face parte i un pumnal de fier cu terminaia mnerului ntr-o bar o rizontal, garda cordiform i lama cu dou tiuri (fig.6/4 i 10/^8). 13. Buciumeni (corn.Buciumeni, jud.Galai). Pe teritoriul s a tului Buciumeni s - a descoperit, ocazional, un pumnal de fier cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul terminat cu o bar transversall9. 14. C e p a r i ( c o m . C e p a r i , jud.Arge). C u ocazia cercetrilor arheologice efectuate n 1975 n necropola tumular de incineraie de l a C e p a r i s - a u descoperit i dou pumnale de f i e r , ambele n tumu l i i n r . 5 : 1) pumnal cu antene cu terminaiile stilizate n form de cap de v u l t u r , garda cordiform i lama cu dou tiuri, prevzut cu o nervur pe mijloc; 2) pumnal cu un singur ti, garda cordiform i mnerul terminat cu antene cu capetele c o n i c e . Cele dou pumnale snt ncadrate n faza F e r i g i l e I I I . 1 5 . Cipu (com.iernut, jud.Mure). Din necropola tumular de lng gara Cipu provin i dou pumnale de fier: 1) primul exemplar, r e zultat a l unei d e s c o p e r i r i mai v e c h i , are mnerul lung terminat cu a n tene. Mnerul s e dimensioneaz uor spre captul inferior,unde se afl garda n form de inim c u doi lobi. L a m a , ciestul de scurt n raport c u mnerul, este prevzut cu dou tiuri i o caren pe m i j l o c (fig. 9/l i I O / 4 2 ) ; 2) cellalt exemplir descoperit n 1955 a r e mnerul t e r minat ntr-o bar orizontal, garda n form de inim cu doi lobi i lama c u vrful uor c u r b a t (fig.8/1 i 10/35). Pumnalul este datat l a sfritul s e c . a l V - l e a s a u nceputul c e l u i urmtor. 1 6 . Ciumbrud (Aiud, j u d . A l b a ) . In necropola hallstattian trzie din punctul " P o d i r e u " au fost gsite i dou pumnale de fier, dintre c a r e unul c u b a r a din captul mnerului transversal,uor arcuit n s u s , garda cordiform i lama cu un singur ti. Puternic mncat de rugin, pumnalului i lipsete vrful lamei i parial braul drept al b a r e i de l a captul mnerului (fig.2/4 i 10/12). 17. Comarna (com.Comarna, jud.Iai). n vatra satuluiComarna s - a descoperit,ntmpltor, n anul 1948, un pumnal de fier cu mnerul ntr-o bar transversal,uor arcuit n s u s , garda cordiform i lama de form triunghiular,cu dou tiuri i nervur median (fig. 6/5 i 10/26).
16 1 18 2 0 21 2 2 23 ( 24

241

www.mnir.ro

F i g . 2 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1,2-Cristeti; 3-Posmu; 4 - C i u m b r u d ; 5-Rdeni; 6-Teiu; 7 - A g a pia- 3 - b r o n z ; 1-2, 4 - 7 - fier . 242

www.mnir.ro

18. C o z i a (com.Costuleni, jud.Iai). In aezarea hallstattian de l a C o z i a au fost descoperite i cteva morminte n inventarul crora s - a u gsit i dou pumnale de f i e r 5 . Un a l t r e i l e a exemplar, descope r i t ntmpltor n anul 1974, reprezint un pumnal cu terminaia mne r u l u i n antene arcuite spre i n t e r i o r , garda cordiform rotunjit i l a ma c u dou tiuri p a r a l e l e , prevzut cu nervur median.Prile l a terale ale mnerului snt ornamentate cu grupe de cte patru i cinci liniue t r a n s v e r s a l e paralele26 (fig.3/1 i 10/41). Pumnalul este datat n s e c . V I - V . e . n . 19. Cristeti (com.Cristeti, jud.Mure). n mormntul n r . 9 din necropola hallstattian de l a Cristeti au fost descoperite printre a l tele i dou pumnale de fier datate l a sfritul s e c . a l V I - l e a i mijlo c u l s e c . a l V - l e a . e . n . : 1) pumnal fragmentar, cu mherul s c u r t , ngusthdu-se spre captul n c a r e se gsete fixat o bar transversal dreapt. G a r d a este cordiform, i a r lama, probabil cu dou tiuri,se mai pstreaz doar n parte (fig. 2/2 i 10/32); 2) pumnal cu mnerul terminat c u antene perforate l a capete, garda n form de inim cu doi lobi i lama, c a r e s e subiaz spre vrf, cu dou tiuri i o nervur median, abia vizibil ? (fig.2/1 i 10/44). 20. Cristineti (com.Cristineti, jud.Botoani). In vatra satului Cristineti au fost descoperite,ntmpltor n anul 1966, dou pumnale de f i e r : 1) pumnal c u mnerul scurt terminat cu o mciulie, garda c o r diform c u marginea superioar n unghi, lama cu dou tiuri i n e r vur pe mijloc (fig.8/9 i 10/7); 2) pumnal asemntor cu c e l p r e z e n tat a n t e r i o r . i lipsete doar terminaia mnerului, c a r e e r a , probabil, analoag c u aceea a celuilalt e x e m p l a r (fig.8/10 i 10/6). 21 . C u r t e a de Arge (jud.Dmbovia). n mormintele tumulare de l a C u r t e a de Arge au fost descoperite dou pumnale din perioada H a l l s t a t t - u l u i trziu: 1) pumnal cu mnerul de bronz terminat cu antene, garda cordiform rotunjit i lama uor arcuit cu un singur ti. Att mnerul ct i terminaia acestuia au suprafeele bogat ornamentate (fig. 4/2 i I O / 4 3 ) ; 2) cellalt exemplar a r e mnerul terminat c u o bar o r i zontal, strbtut de l a un capt l a altul de t r e i c a n e l u r i adhci, garda cordiform cu umerii lobilor ascuii, lama cu dou tiuri i o n e r vur pe m i j l o c 9 (fig.4/1 i 10/15). Ambele pumnale se dateaz n c e a de a doua jumtate a s e c . a l V I - l e a . e . n . 2 2 . Dne ti (com.Dneti, j u d . V a s l u i ) . In colecia lui C . B u r a g a din Dneti s e afl un pumnal de fier cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul simplu, terminat ntr-o bar orizontal,de form dreptunghiular30. 2 3 . Dumeti (com.Dumeti, j u d . V a s l u i ) . Pe teritoriul satului Dumeti a fost descoperit ocazional un pumnal cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul terminat ntr-o bar transversal d r e a p t . 2 4 . F e r i g i l e (localitate nglobat l a satul Costeti, corn. C o s teti, jud.Vlcea). n c u r s u l spturilor arheologice din necropola t u mular de incineraie de l a F e r i g i l e au aprut patru pumnale de fier datate h a doua jumtate a s e c . a l V I - l e a . e . n . : 1) pumnal cu mnerul strbtut de l a un capt l a altul de patru n e r v u r i paralele i terminat
2 2 28 2 31

243

www.mnir.ro

F i g . 3 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1- C o z i a ; 2 T i g v e n i ; 3-Medgidia; 3-bronz; 1 - 2 - f i e r . 244

www.mnir.ro

htr-o bar orizontal cu garda cordiform dreapt l a partea superi oar i lama, c a r e se ngusteaz spre vrf, cu dou tiuri i o n e r vur median (fig.4/4 i 10/16); 2) a l doilea exemplar, descoperit n tumulul 41 , a r e mnerul s c u r t , prevzut c u nuiri longitudinale pa r a l e l e , terminat ntr-o bar transversal dreapt, garda cordiform c u partea superioar n unghi i lama, rupt l a vrf, c u dou tiuri i nervur pe mijloc. P e b a r a din captul mnerului, pe gard i de-a lun gul n e r v u r i i mediane a lamei se observ un decor r e a l i z a t din iruri de puncte (fig.4/3 i 10/10); 3) descoperit n tumulul 44, a l treilea pumnal a r e mnerul terminat ntr-o bar ndoit sub form de antene, garda cordiform, uor rotunjit i lama cu dou tiuri i nervur median. Mnerul este ornamentat cu l i n i i t r a n s v e r s a l e paralele ntre rupte pe mijloc de o linie longitudinal (fig.6/1 i 10/51); 4) ultimul e xemplareste reprezentat de un pumnal c u mnerul terminat htr-o bar orizontal c u braele subiate spre capete, garda cordiform dreapt l a partea superioar i lama, rupt l a vrf, cu dou tiuri aproape pa r a l e l e i o nervur pe m i j l o c (fig.7/10 i 10/33). 2 5 . F r a t a ( c o m . F r a t a , j u d . C l u j ) . Din inventarul unui mormht descoperit ntmpltor, n 1944, pe t e r i t o r i u l satului F r a t a provine un pumnal de fier c u terminaia mnerului ntr-o bar ndoit sub form de antene, garda cordiform i lama c u dou t i u r i (fig.7/5 i 10/50), datat n s e c . a l V - l e a . e . n . 2 6 . Gdlin (com.Jucu, j u d . C l u j ) . In punctul "Dealul Crucii" s - a u descoperit ocazional, h anul 1968, cteva obiecte reprezentnd inventarul unui mormht datat n s e c . V I - V . e . n . Din inventarul m o r mntului face parte i un pumnal de fier cu bara transversal puin n clinat, garda n form de inim c u c e i doi lobi asimetrici i lama cu dou tiuri i nervur median (fig.5/4 i 10/17). 27. Giceana (com.Giceana, jud.Bacu). P e teritoriul comu nei Giceana a fost descoperit, ntmpltor, un pumnal de fier cu dou tiuri, garda cordiform c u umerii lobilor ascuii i mnerul terminat ntr-o bar ndoit, cu capetele modelate n form de cap de arpe ^ (fig. 5/1 i 10/48). 28. Gneti (corn. Cavadineti,jud.GalasO.In marginea de est a satului Gneti a fost descoperit, ocazional, un pumnal cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul terminat ntr-o bar transversal . 2 9 . Ghermneti (corn. Drhceni, j u d . V a s l u i ) . P e teritoriul satului Ghermneti s - a descoperit, ntmpltor, un pumnal de f i e r ? . 30. Ghindoani (corn.Blteti, jud.Neam). P e panta sudic a dealului Dumbrvioara, situat l a sud-est de Ghindoani, a fost d e s c o p e r i t , o c a z i o n a l , un pumnal de fier cu mnerul ale crui margini snt uor nlate, terminat ntr-o bar transversal dreapt, garda n f o r m de inim cu umerii c e l o r doi lobi rotunjii-i lama cu dou tiuri i nervur median38 (fig.7/9 i 10/9). 31 . Hilieu (com.Hilieu-Horia, jud.Botoani), fn curtea c o l i i generale din Hilieu s - a u descoperit ntmpltor, n anul 1960, mai multe obiecte, printre c a r e i un pumnal de fier cu un singur ti i mnerul terminat cu o mciulie^ (fig. 8/6 i 10/3).
3 2 33 34 3 36 3

245

www.mnir.ro

Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1 - 2 - Curtea de A r g e ; 3 - 4 - F e r i g i l e ; 5 - A r a d ; 2-bronz i fier; 1,3-5-fier . 246

www.mnir.ro

32. Hui (jud. V a s l u i ) . C u ocazia unor lucrri de interes public, efectuate n 1973 fn centrul oraului Hui, a fost descoperit i un mormnt de inhumaie din inventarul cruia provine un pumnal de fier com plet ruginit i altul fragmentar, fr vrf i m n e r . 33. Mcieni (corn.Corni, jud.Galai). L a c i r c a 2 km nord-vest de satul Mcieni, pe partea dreapt a vii G e r u l u i , s - a descoperit o c a z i o n a l un pumnal de fier cu mnerul avnd marginile nlate, t e r m i nat ntr-o bar orizontal, garda n form de inim cu doi lobi sime t r i c i i lama c u dou tiuri i nervur pe mijloc,de forma unui t r i unghi ascuit (fig.8/3 i 10/27). Pumnalul este datat n s e c . a l V - l e a .e.n. 34. Mrielu (corn.Mrielu, jud.Bistria-Nsud). Cercetrile arheologice efectuate n necropola hallstattian trzie de l a Mrielu au prilejuit d e s c o p e r i r e a unui pumnal c u mnerul de bronz terminat cu bar t r a n s v e r s a l . 35. Medgidia (jud.Constana). In 1955 s - a descoperit fn apropie r e a oraului Medgidia o pies de bronz fn form de pumnal, c a r e da teaz din prima jumtate a s e c . a l V - l e a . e . n . Mnerul, pe suprafaa cruia este gravat un vultur, se termin printr-o bar transversal cu b r a ele egale, ornamentat c u t r e i benzi paralele umplute cu liniue oblice. B a z a mnerului sau garda nu este reprodus, deoarece aceasta r e p r e zint pumnalul n teac. In schimb, n partea superioar a t e c i i , s e afl o plac n form de inim cu doi lobi egali, pe cmpul crora se afl reprezentri animaliere. R e s t u l t e c i i se mparte n patru pri inegale. Placa-ata, prins de partea superioar a t e c i i , este n ntregime o r namentat c u motive animaliere s t i l i z a t e (fig. 3/3 i 10/8). 36. Mirslu (com.Mirslu, j u d . A l b a ) . In punctul "Dealul mor mintelor" de pe t e r i t o r i u l satului Mirslu a fost descoperit un pumnal de fier c u partea superioar a mnerului prevzut cu linii transver sale incizate i terminat cu o bar transversal puin concav i garda cordiform c u doi lobi a s i m e t r i c i (fig.9%4 i 10/14). 37. Miroslveti (com.Miroslveti, jud.Iai). Pe teritoriul sa tului Miroslveti s - a descoperit, ocazional, un pumnal de fier cu dou tiuri, aproape p a r a l e l e , garda cordiform i mnerul terminat cu antene *. 38. Mnzteti (com.Mluteni, j u d . V a s l u i ) . n punctul "Smpet r u " de pe t e r i t o r i u l satului Mnzteti a fost descoperit, ntmpltor, un mormht de inhumaie, din inventarul cruia face parte i un pumnal de fier c u mnerul terminat cu antene, ornamentat cu linii transversale ntrerupte pe mijloc de o linie longitudinal incizat (fig.9/2 i 10/22). Pumnalul este datat h s e c . V I - V . e . n . 39. Muncelu (com.Mogoeti-Siret, jud.Iai). Pe teritoriul s a tului Muncelu a fost descoperit, ocazional, un pumnal de fier cu un sin gur ti, garda cordiform i mnerul cu terminaie n form de mciulie ?. 4 0 . Nneti ( c o m . P a r i n c e a , jud.Bacu). Pe teritoriul satului Nneti a fost descoperit, ntmpltor, un pumnal de fier cu mnerul terminat c u antene, garda n form de inim cu doi lobi i lama cu dou t i u r i (fig. 7/2 i 10/49).
40 41 42 4 3 4 4 46 4 48

247

www.mnir.ro

F i g . 5 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1- Giceana; 2 - B f c u ; 3 - A r c h i t a ; 4-Gdlin. 1-4-fier . 248

www.mnir.ro

41 . N a s a l (com.aga, j u d . C l u j ) . P e teritoriul satului Nsal a fost descoperit un pumnal de fier cu terminaia mnerului rupt din v e chime, garda cordiform, mult turtit i lama ngust cu nervur pe mijloc (fig.7/6). 4 2 . P e t r i c a n i ( c o m . P e t r i c a n i , jud.Neam). In vatra satului P e t r i c a n i a fost descoperit, ocazional, un pumnal de fier cu mnerul t e r minat ntr-o bar transversal ornamentat cu motive animaliere pe una din suprafee, garda cordiform i lama cu dou iuri aproape p a r a l e l e , prevzut c u nervur median^ (fig.9/3 i 10/22). 4 3 . Ploieti-Triaj (jud.Prahova), fn inventarul unor morminte hallstattiene trzii descoperite l a Ploieti-Triaj s - a u gsit i dou pumnale de f i e r , dintre c a r e unul cu dou tiuri, garda cordiform i mnerul terminat ntr-o bar trans v e r sal51 . 4 4 . Posmu ( c o m . i e u , jud.Bistria-Nsud). P e " D e a l u l M a r t i l e i " , situat l a c i r c a 500 m fa de satul Posmu, s - a descoperit f o r tuit un pumnal cu mnerul terminat c u o bar transversal, garda n form de inim, c u partea superioar rsfrnt, n unghi ascuit, lama c u dou tiuri i nervur median. De o parte i de alta a n e r v u r i i mediane se afl dou nuiri longitudinale p a r a l e l e . L a rndul su,corpul mnerului este prevzut c u ase l i n i i longitudinale i par a l e l e . B a r a transversal este i e a prevzut cu dou l i n i i p a r a l e l e ^ (fig. 2/3 i 10/20). Pumnalul s e dateaz n s e c . V I - V . e . n . 4 5 . Rdeni (corn. Dragomireti, j u d . V a s l u i ) . P e Dealul Morii, situat l a nord-est de satul Rdeni, a fost descoperit un mormnt de i n humaie, n inventarul cruia se afl i un pumnal de fier cu mnerul prevzut c u l i n i i orizontale spre capete i terminat cu mciulie. L a m a , cu un singur ti i uor curbat, lipsete n c e a m a i mare parte, c a i garda pumnalului53 (fig.2/5 i 10/5). Pumnalul este datat n s e c . V - I V .e.n . 4 6 . S u s e n i (corn.Bcani, j u d . V a s l u i ) . In partea de sud a satului S u s e n i , pe locul numit " S a c a " , a fost descoperit, ocazional, un pumnal de fier c u mnerul avnd marginile nlate i lrgindu-se spre captul s u p e r i o r , c a r e se termin c u o bar transversal. G a r d a pumnalului, h form de inim cu doi lobi, a r e partea superioar frnt n unghi ob tuz, i a r lama, cu dou tiuri, prezint o nervur pe mijloc54 (fig. 7/7 i I O / 2 5 ) . Cronologic, pumnalul este datat n s e c . V I - I V . e . n . 4 7 . Sara (oraul Dumbrveni, j u d . S i b i u ) . P e dealul care se r i dic l a sud-est de sat a fost descoperit un mormnt de inhumaie, din inventarul cruia face parte i un pumnal de fier cu mnerul strbtut de l i n i i longitudinale adncite, terminat c u o bar orizontal,garda c o r diform c u partea superioar concav i lama, ngustndu-se spre vrf, cu dou tiuri i nervur median55 (fig.6/2 i 10/21). Pumnalul este datat n s e c . V - I V . e . n . 4 8 . Teiu (jud.Alba). P e latura estic a platoului "Cetuia".si tuat n partea de sud a oraului Teiu, au fost descoperite cteva mor minte, printre c a r e unele din perioada hallstattian trzie. Din inven t a r u l mormntului n r . 2 face parte i un pumnal fragmentar din fier cu antene l a mner, garda cordiform bine reliefat i lama cu dou tiuri
4 9 0 2 N

249

www.mnir.ro

F i g . 6 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1- F e r i g i l e ; 2 S a r o ; 3~Vratec; 4 - B r a t e i ; 5 - C o m a r n a ; 6 - 8 - A i u d ; 9-Bfrseti; 1 - 9 - fier 250

www.mnir.ro

i nervur median (rig.2/6 i 10/45). P u m n a l u l , puternic c o r o d a t , este datat l a m i j l o c u l s e c . a l V I - l e a f . e . n . 4 9 . T i g v e n i ( c o m . T i g v e n i , j u d . A r g e ) . n tumulul 9 d i n n e c r o pola hallstattian t f r z i e de l a T i g v e n i s - a d e s c o p e r i t un pumnal de f i e r cu mherul s c u r t , t e r m i n a t c u o mciulie. Pe mfner se gsesc linii t r a n s v e r s a l e p a r a l e l e , ntrerupte pe mijloc de o l i n i e longitudinal. G a r d a este n form de inim c u p a r t e a superioar nlat i a r lama, f o a r t e lung, c u dou tiuri i nervur median ? (fig. 3/2" i 10/1). 50. V a s l u i ( j u d . V a s l u i ) . n p u n c t u l " C a p u l R e d i u l u i " , situat n p a r t e a de s u d - v e s t a oraului V a s l u i , pe oseaua spre Bacu, a fost d e s c o p e r i t , ntmpltor, n 1973, un pumnal de f i e r cu mnerul t e r m i n a t cu mciulie. G a r d a pumnalului lipsete58. 51 . Vr atee ( c o m . A g a p i a , jud.Neam). Pe D e a l u l C i o r i i , situat ntre satele Vratec i F i l i o a r a , a fost d e s c o p e r i t , o c a z i o n a l , un pum n a l de f i e r avnd mnerul c u m a r g i n i l e nlate, t e r m i n a t ntr-o bar transversal, g a r d a h form de inim c u c e i d o i l o b i uor lsai n j o s i l a m a , sub f o r m a unui t r i u n g h i a l u n g i t , c u dou tiuri i nervur me dian, flancat de cte dou m i c i c a n a l e (fig.6/3 i 10/37). Pumnalul este datat c u p r o b a b i l i t a t e n a doua jumtate a sec. a l V I - l e a . e . n . 5 2 . Ziceti (corn.Blueni,jud. Botoani). n s a t u l Ziceti,pe panta sudic a d e a l u l u i " P o r c a r i " , au fost descoperite,ntmpltor,dou pumnale de f i e r : 1) pumnal c u terminaia mnerului ntr-o bar t r a n s versal uor rotunjit l a capete, garda cordiform, c u p a r t e a s u p e r i oar puin nlat, lama c u dou tiuri (fig.8/7 i 10/13); 2) cellalt e x e m p l a r , c u terminaia mnerului rupt d i n vechime, a r e garda c o r d i form i lama ngroat l a m i j l o c , c u dou t i u r i (fig.8/8 i 10/31). Un a l t r e i l e a exemplar d e s c o p e r i t n 1 9 6 2 , c u ocazia unor lucrri de construcie, este un pumnal c u dou tiuri, garda cordiform i m n e r u l t e r m i n a t ntr-o bar t r a n s v e r s a l . Pumnalele snt databile n sec. V I - V .e.n.
56 5 5 9 60 61

I I . Rspndire i s p e c i f i c E x a m i n a r e a atent a hrii c u d e s c o p e r i r i l e de pumnale h a l l s t a t t i e n e t r z i i ( f i g . 1 ) p e r m i t e c o n s t a t a r e a c aceste arme snt rsphd i t e pe ntreg t e r i t o r i u l Romniei, cuprinznd m a i ales Moldova, ntr-o mic msur D o b r o g e a , zona subcarpatic a Munteniei i O l t e n i e i i o parte din Transilvania. D i f u z i u n e a a c e s t o r a c u p r i n d e , n l i n i i g e n e r a l e , aproape ntreg t e r i t o r i u l M o l d o v e i . P a r t e a septentrional a zonei d i n t r e P r u t i i r e t , n s p e c i a l Cmpia J i j i e i S u p e r i o a r e , se remarc p r i n d e s c o p e r i r i l e de l a Cristineti, Hilieu i Ziceti, c a r e p a r s formeze un grup t i p o l o g i c d e o s e b i t . M a i s p r e s u d - v e s t , n depresiunea Neamului, ntre r u r i l e Moldova i Bistria, se contureaz un g r u p bine i n d i v i d u a l i z a t d a torit d e s c o p e r i r i l o r de l a A g a p i a , Vntori, P e t r i c a n i e t c . Frecvena l o r capt un accent deosebit n zona Podiului C e n t r a l Moldovenesc, ndeosebi n b a z i n u l Brladului, extinzndu-se pn n regiunea de curbur a Carpailor O r i e n t a l i , n e c r o p o l a de l a Brseti d i n d e p r e s i u nea V r a n c e i marend l i m i t a sud-vestic a acestei e x t e n s i u n i .
6 2

251

www.mnir.ro

F i g . 7 . - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1 - Brseti; 2 Nneti; 3 - B r a o v ; 4 - B r s e t i ; 5 - F r a t a ; 6 - N s a l ; 7 S u s e n i ; 8 - B o u r e n i ; 9 - Ghindoani; 1 0 - F e r i g e l e . 1 - 1 0 - f i e r . 252

www.mnir.ro

In partea de s u d - e s t a rii, h regiunea Dunrii de j o s , c o n s e m nm doar d e s c o p e r i r e a de l a Medgidia pentru perioada c a r e ne i n t e r e seaz .


6 3

In schimb, n regiunea subcarpatic a Munteniei i Olteniei, de o parte i de alta a c u r s u l u i mijlociu a l Oltului poate fi precizat,mai ales h urma cercetrilor sistematice de l a F e r i g i l e , Tigveni, C e p a r i (vezi notele 32, 57 i 20), un grup compact de d e s c o p e r i r i cu ecouri mult mai ndeprtate. P e s t e Carpaii Meridionali, n podiul i Cmpia T r a n s i l v a n i e i s - a definitivat un grup reprezentativ, cuprinznd un mare numr de d e s c o p e r i r i . Concentrate n s p e c i a l pe c u r s u r i l e superioare ale ruril o r Trnava Mare i Mure, d e s c o p e r i r i l e acestui grup se extind pn n depresiunea Bistriei. Aadar, h momentul de faa se contureaz cteva zone de o den sitate mai mare a d e s c o p e r i r i l o r de acest fel i anume: zona Cmpiei J i j i e i superioare ( f i g . l / l ) , a depresiunii Neamului ( f i g . l / l l ) , a Podiu l u i C e n t r a l Moldovenesc ( f i g . l / l l l ) , zona subcarpatic a Munteniei i Olteniei ( f i g . l / l V ) i a c e e a a bazinului superior a l Mureului (fig.1/v). D e s c o p e r i r i s i m i l a r e n stepele nord-pontice (Suvorovo,Berezki, Gherbino , Podolia ( R u s k i e - F o l w a r k i ) , S l o v a c i a ( P i l i n , Nov Zamk y ) , Cmpia T i s e i ( B e r c z e l , B e r e g ) ' , S e r b i a (Vret) ,nord-estul B u l g a r i e i ( R a z g r a d , V r a a ) lrgesc a r i a de rsphdire a acestor piese dincolo de t e r i t o r i u l p a t r i e i n o a s t r e . Dup cum se constat din prezentrile de l a capitolul precedent, pumnalele hallstattiene t f r z i i de pe t e r i t o r i u l Romniei, fie c este vorba de d e s c o p e r i r i ocazionale sau de cele datorate cercetrilor s i s tematice, provin fn exclusivitate din morminte izolate, grupuri de mor minte s a u necropole. C e l e din T r a n s i l v a n i a stau h legtur, dac nu n totalitate, c e l puin h majoritatea c a z u r i l o r , c u inventarul mormintelor plane de i n humaie. ntr-o situaie similar sfnt i cele din Moldova, cu excepia c e l o r de l a Brseti, descoperite fn morminte tumulare de incineraie. n schimb, toate pumnalele din regiunea subcarpatic a Munteniei i O l teniei au fost descoperite n morminte tumulare de incineraie. n sfrit, trebuie s subliniem numrul covritor a l pumnalelor de f i e r fn raport c u c e l e confecionate din bronz s a u , n unele c a z u r i , din combinaia fntre cele dou metale. A s t f e l , din totalul de 73 de piese (fig.1) 69 sfnt de f i e r , c e e a c e , exprimat fn procente, reprezint 9 4 , 5 2 $ . C e l e de bronz, fn numr de dou exemplare, reprezint doar 2,73$. S i tuaia este identic pentru pumnalele lucrate din fier i bronz.
6 6 6 68 6 9

III.

Tipologie

Tipologia pumnalelor a intrat i fn trecut fn preocuprile diver ilor cercettori*^. A c e s t e preocupri se manifestau, fns, sub forma unor observaii pariale, mai mult c u c a r a c t e r ocazional. E l e se s p r i j i n e a u pe un material incomplet i d i s p a r a t , cuprinznd de obicei g r u puri de obiecte din a r i i geografice de mic ntindere. S p o r i r e a numeric i odat c u a c e a s t a mbogirea repertoriului 253

www.mnir.ro

pumnalelor cu forme n o i , datorit d e s c o p e r i r i l o r recente, problema t i pologiei se prezint astzi mult mai complex i diversificat. S t a b i l i r e a unei scheme tipologice a pumnalelor trebuie s p o r neasc de l a c a r a c t e r i s t i c i l e principalelor pri constitutive i, n p r i mul rnd, ale terminaiei mnerului, c a r e are r o l u l determinant, c e l e lalte elemente prezentnd fluctuaii de l a un c a z l a a l t u l , fn funcie de aceste c a r a c t e r i s t i c i , pumnalele pot fi mprite n cteva grupe tipolo gice d i s t i n c t e . A . Pumnale cu mnerul dreptunghiular, terminat cu o mciulie, garda cordiform i lama cu unul sau dou tiuri. In funcie de mner i terminaia l u i , de anumite c a r a c t e r i s t i c i ale grzii i ale lamei deo sebim mai multe variante: A i - cu mnerul dreptunghiular, uneori uor dimensionat spre partea superioar, terminat cu mciulie, garda cordiform i lama,sen s i b i l curbat, cu un singur ti (fig.6/6; 8/4 i 10/2,4); A2 - asemntoare, ns prezint grupuri de linii transversale paralele s p r e capetele mnerului (fig.2/5 i 10/5); A3 - c u c a r a c t e r i s t i c i l e variantei A-| , dar cu lama dreapt (fig. 8/6 i 10/3); A4 - c u aceeai terminaie a mnerului, dar ornamentat cu linii t r a n s v e r s a l e p a r a l e l e , ntrerupte pe mijloc de o linie longitudinal, garda cordiform, avnd partea superioar nlat i lama' lung cu dou tiuri i nervur median (fig. 3/2 i 10/l ) ; A5 - cu aceleai c a r a c t e r i s t i c i , d a r cu mnerul simplu, fr d e c o r (fig.8/9-10 i 1 0 / 7 , 6 ) . Numericete reduse (apte exemplare), pumnalele de tip A r e prezint doar 1 3 , 4 6 $ din totalul de 52 de exemplare? cuprinse n schema tipologic (fig.10). P r i n forma mciuliei ele amintesc parc de sbiile hallstattiene s a u de cele din epoca b r o n z u l u i ? . Decoraia e xemplarelor din aceast grup, c a r e se desfoar n exclusivitate pe mner, s e distinge prin motive geometrice de o rar simplitate. B . Aceast grup, caracterizat mai ales prin terminaia mne r u l u i htr-o bar transversal, poate fi mprit n urmtoarele va riante: B-j - c u mnerul dreptunghiular, terminat ntr-o bar t r a n s v e r sal, garda sugerhd forma de inim cu doi lobi rotunjii l a umeri i lama c u dou tiuri ( f i g . 5 / 4 , 6/4, 9/4 i fig.10/17,28,14); acestei variante i aparin, dup toate probabilitile, nc t r e i exemplare (fig. 7 / 4 , 8/5,11 i fig.10/36,38,24) ; B2 - c u mnerul l a f e l , dar strbtut de la un capt l a altul de linii p a r a l e l e , garda cordiform, cu c e i doi lobi bine conturai, reliefat l a partea superioar i lama cu dou tiuri prevzut cu nervur me dian ( f i g . 4 / 1 , 3 ; 5 / 2 ; 7/3 i f i g . 1 0 / 1 5 , 1 0 , 3 9 , 3 4 ) . Unul din exemplare este ornamentat pe b a r a din captul minerului, pe gard i d e - a lungul n e r v u r i i mediane a lamei cu iruri de puncte (fig.4/3 i fig.10/10); B3 - c u aceleai c a r a c t e r i s t i c i , d a r cu partea superioar a gr z i i dreapt i umerii lobilor ascuii (fig.4/4; 8/1 i fig. 10/16,35); B4 - l a f e l , ns cu partea superioar a grzii alveolat (fig. 6/2
1 2

254

www.mnir.ro

F i g . 8 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1- Cipu; 2 Bato; 3-Mcieni; 4 - B e n i c ; 5~Aiud; 6-Hilieu; 7 - 8 - Ziceti; 9 - 1 0 - Cristineti; 11 _ Brseti; 1-11 - f i e r . 255

www.mnir.ro

i fig. 10/21). A c e s t e i variante i - a r putea fi atribuit i un exemplar de l a Aiud (fig.6/7 i 10/29); B5 - c u trsturi specifice variantei B 3 , dar cu partea s u p e r i oar a grzii frfht fn unghi ascuit cu vfrful spre mfner. Singurul e xemplar aparinfhd a c e s t e i variante este lucrat din bronz (fig. 2/3 i 10/20; B - cu mfnerul terminat fntr-o bar transversal cu braele e gale, lrgindu-se uor spre capete, garda cordiform mult"turtit cu c e i doi lobi a s i m e t r i c i i lama cu dou tiuri aproape paralele. Pum nalul de l a P e t r i c a n i , singurul exemplar din aceast variant,este p r e vzut pe suprafaa superioar a barei mnerului cu ornamente anima l i e r e foarte stilizate (fig.9/3 i fig. 10/22); B - c u c a r a c t e r i s t i c i asemntoare variantei B 3 , dar cu m a r ginile mnerului nlate (fig.4/5; 7/10 i fig.10/11 , 33); Bg - c u mnerul identic, ns cu partea superioar a grzii nl at, c u umerii lobilor rotunjii i lsai n j o s i lama sub forma unui triunghi alungit; cuprinde cele mai multe exemplare (fig.6/3,5; 7 / 7 - 9 ; 8/3 i fig. 1 0 / 3 7 , 2 6 , 2 5 , 1 9 , 9 , 2 7 ) . A i c i se ncadreaz i exemplarul de la A r c h i t a (fig. 5/3 i 10/23); Bg - pumnal turnat odat cu t e a c a . A r e mnerul perfect dreptun ghiular terminat ntr-o bar asemntoare, garda cordiform cu partea superioar, frfht h unghi obtuz, lama cu tiuri paralele i vrful r o tunjit. De o parte a grzii este ataat o plac stilizat zoomorf (fig. 3/3 i f i g . 1 0 / 8 ) . E x e m p l a r u l din bronz de l a Medgidia, singurul de a l t f e l , reprezint, prin tehnica de l u c r u i particularitile de ornamen taie, un tip s p e c i a l , unic n toate descoperirile din ara noastr. Atingfnd c i f r a de 32 de exemplare, c e e a ce exprimat h procente nseamn 6 1 , 5 3 $ , pumnalele din aceast grup snt cele mai rspndite fn ntreg spaiul carpato-dunrean. Prototipul lor apare spre sfritul bronzului i nceputul Hallstattului, cum o dovedete exemplarul des coperit l a Btarci? . n c a d r u l a c e s t e i grupe exist exemplare orna mentate c u motive geometrice, d a r i animaliere. C . Pumnalele incluse h aceast grup au c a element definitoriu p r i n c i p a l terminaia mnerului sub form de antene, n funcie de care pot fi stabilite mai multe variante: C-j - c u mnerul dreptunghiular terminat cu o bar ndoit fii for m de antene perforate l a capete, garda cordiform masiv i lama cu dou tiuri i nervur median (fig.2/1,6 i fig. 10/44,45). n gene r a l , sfnt masive i grosolan l u c r a t e , prezenthd un aspect a r h a i c ; C2 - c u antene puternic ndoite spre interior i umerii grzii r o tunjii ( f i g . 7 / 1 - 2 , 5 ; 8/2 i fig. 10/47,49,50 , 4 6 ) ; C 3 - asemntoare, ns c u mnerul lung prevzut cu linii l o n gitudinale p a r a l e l e , garda dreapt l a partea superioar i lama de for ma unui triunghi alungit (fig.9/1 i 10/42); C4 - c u antene a cror a r c u i r e d e s c r i e un c e r c destul de l a r g , c u partea superioar a grzii dreapt i lama cu dou tiuri aproape p a r a l e l e . E x e m p l a r u l de l a Giceana, singurul din aceast variant,are terminaiile antenelor modelate n form de cap de arpe (fig.5/1 i fig10/48); 256
D 3

www.mnir.ro

- cu trsturi comune variantei C 2 , dar cu garda mult r o tunjit i mnerul ornamentat cu linii transversale paralele ntrerupte de o linie longitudinal (fig.6/1 ; 9/2 i fig. 10/51-52), sau numai cu l i nii paralele dispuse pe prile laterale (rig.3/l i fig.10/41); C6 - aceleai c a r a c t e r i s t i c i c a i varianta precedent, ns cu mnerul i garda de bronz i lama cu un singur ti uor curbat (fig. 4/2 i 10/43).

F i g . 9 - Pumnale hallstattiene t f r z i i din Romnia: 1- Cipu; 2 Mnzteti; 3 - P e t r i c a n i ; 4-Mirslu. 1-4-fier. Nu p r e a bogat, d a r ndeajuns de bine reprezentat, aceast u l tim grup cuprinde 13 exemplare, adic 25% din procentajul total, l i nele exemplare desfoar o ornamentaie geometric s a u stilizaii a n i m a l i e r e . C u antenele de l a mner asemntoare cu acelea de pe unele sbii din perioadele mijlocie i tfrzie hallstattien i c h i a r de l a sfrtul epocii b r o n z u l u i ? , acest tip de pumnal rspfndit pe teritoriul R o mniei s e fntflnete h ntreg sud-vestul european. Aplicarea antene l o r l a mfnerul pumnalelor e s t e , dup unii cercettori, o inovaie a populaiei din spaiul carpato-dunrean, sub influena mediuluicentraleuropean? . Urmrind d e s c o p e r i r i l e din cele c i n c i zone teritoriale (fig.l/l-V), vom observa c tipologic ele nu pot fi s e p a r a t e . Dimpotriv, analogiile
4 5

257

www.mnir.ro

F i g . 10 - Schema tipologic a pumnalelor hallstattiene t f r z i i de pe t e r i t o r i u l Romniei: A . Pumnale c u mciulie fn captul m n e r u l u i ; B . Pumnale c u mnerul terminat htr-o bar transversal; C . Pumnale cu mnerul terminat h antene. 258

www.mnir.ro

ntre pumnalele de l a o zon l a alta tind spre aducerea l o r ntr-un tot unitar. Aa, de exemplu, pumnalele de l a Agapia, Ghindoani, Bcu, B o u r e n i , S u s e n i , Mcieni, Comarna, Vratec, Brseti (fig.10/36) nu constituie o grup specific pentru Moldova, c i ele i au corespondente n exemplarele de l a F e r i g i l e (fig.10/1 6,33), c a i n rndul celor de laGdlin, B r a t e i , Cristeti (fig. 10/32), Ciumbrud, Cipu (fig.10/35) e t c . P a r a l e l i s m e exist ntre pumnalele terminate cu antene de la Frata, Bato, Cipu (fig. 10/42) i cele de l a Brseti (fig.7/47),Ferigile (fig. I O / 5 I ) , Mnzteti, Comarna, Nneti. De asemenea, cele t r e i grupe tipologice nu reprezint uniti complet ermetice. In c a d r u l fiecrei uniti exist elemente structurale ale pumnalelor, c a r e graviteaz spre o grup sau alta. Astfel, pumna lele de l a Aiud (fig.10/2), Rdeni, Benic din primul tip (A) i cele de l a C u r t e a de Arge (fig.10/43), Mnzeti, Brseti (fig.10/40) de tipul C au c a trstur comun lama uor curbat i cu un singur ti. Lama cu dou tiuri caracterizeaz majoritatea exemplarelor pumnalelor din toate cele t r e i grupe. L a fel lama cu tiurile aproape paralele se ntlnete l a exemplarele de l a Cristineti (fig.10/6) din prima grup tipo logic A , l a cele de F e r i g i l e (rig.10/33), P e t r i c a n i (tipul B) ilacele de l a Bato Giceana (tipul C ) . In schimb, lama n form de triunghia lungit, dup cum o dovedesc exemplarele de l a Mcieni, Boureni, Bcu, a r o , Braov e t c . constituie o caracteristic mai ales a pumnalelor de tip B , grupa urmtoare (C) avnd doar exemplarul de l a Cipu. In c e e a c e privete garda cordiform, fcnd abstracie de am nunte, e a este un element comun tuturor celor trei grupe tipologice. Mnerele prezint, de l a un tip l a altul, deosebiri neeseniale. S e poate r e m a r c a ns c pumnalele avnd mnerul cu marginile nlate sau ngroate, c a cele de l a F e r i g i l e (fig.7/10), A r a d , Vratec, C o marna, B o u r e n i , S u s e n i , Bcu, Mcieni snt specirice tipului B ( v a r i a n t a B2) Dup cum menionam mai s u s , singurul element c a r e individua lizeaz pregnant fiecare dintre cele t r e i grupe tipologice, fr a fixa ns ntotdeauna limite rigide ntre e l e , l constituie terminaia mne r u l u i . U n e o r i , n c a d r u l unui grup, remarcm terminaii de mnere care tind s p r e forme asemntoare aflate n grupa precedent sau imediat urmtoare. De pild, forma terminaiei mnerelor pumnalelor de l a Cristineti, Hilieu (tipul A) i aceea a exemplarelor de l a Ziceti (fig.10/13)', Aiud (fig.IO/29) este ntructva asemntoare. Tot aa,fil t r e terminaia mnerului de l a pumnalele cu bara transversal uor a r cuit h s u s de l a Comarna i Ciumbrud (tipul B) i aceea a exemplare l o r c u antene s c u r t e , r e a l i z a t e dintr-o band lat, de l a Cristeti i T e iu (tipul C ) se pot face unele a p r o p i e r i . Toate aceste elemente, c a r e leag ntre ele cele t r e i grupe t i pologice diferite, devin e x p r e s i a unitii cultural-cronologice a pum nalelor de pe t e r i t o r i u l Romniei. D e c o r . Sub acest titlu vor fi cuprinse i tratate ornamentele p r o p r i u - z i s e , nu i acele elemente i n c e r t e , susceptibile de a intra n componena prilor constitutive ale pumnalelor sau auxiliare acestora. 259

www.mnir.ro

Luat fn ansamblu, decorul c a r e mpodobete n special mnerul pumna l e l o r i terminaia acestuia se manifest prin cele dou motive p r i n c i pale: a) geometrice; b) animaliere. a . Motive decorative geometrice dintre cele mai simple snt e x primate de obicei cu ajutorul l i n i i l o r paralele simple, c a r e strbat de l a un capt l a altul mnerul pumnalului (fig. 10/20,29). Uneori, pe mnere sfnt trasate i n c i z i i orizontale p a r a l e l e , ntrerupte pe .mijloc de o linie longitudinal (fig.10/1 ,52) sau benzi de asemenea l i n i i care se desfoar suprafaa mnerului (fig. 10/5,41 ). Cte o dat printre spaiile diiv iniile orizontale se afl iruri de puncte mpunse (fig. 10/51). Pe iul dintre exemplarele de l a F e r i g i l e decorul const din puncte mpursG, c a r o deseneaz un zigzag pe bara transversal a m nerului i nconjoar marginile grzii cordiforme, cobornd pe lam pe ambele pri ale c a r e n e i mediane (fig. 10/ ). Dar c e l mai bogat o r namentat este unul dintre cele dou exemplare de l a Curtea de Arge. Una din suprafeele mnerului este mprit n zone orizontale, unele formate din triunghiuri haurate i zigzaguri i altele din grupe de l i n i i p a r a l e l e , i a r cealalt suprafa desfoar un ir de triunghiuri l a baz i zigzaguri n r e s t . Terminaia mnerului este prevzut pe o parte c u dou iruri orizontale de triunghiuri haurate, c a r e las n t r e ele o succesiune de romburi, i a r pe cealalt parte cu s e r i i de linii frhte n unghi, ntrerupte de un X (fig. 10/43). b. Motivele decorative animaliere snt documentate pe cteva pumnale descoperite r e l a t i v r e c e n t . Pe unele exemplare, cum este c e l de l a Giceana, ale crui antene stilizeaz capete de arpe (fig. 10) sau c e l de l a C e p a r i , c a r e a r e antenele terminate n form de cap de v u l t u r , snt de o simplitate evident. Exist printre e l e , ns, i piese cu o bogat ornamentaie, c a de exemplu aceea de l a P e t r i c a n i . E a are pe suprafaa superioar a barei clin capiltul mnerului dou figuri adosate, puternic s t i l i z a t e : braul stng a l barei reproduce capul i ghearele unei psri de prad (vultur) cu ochiul exprimat printr-un punct ncon j u r a t de dou c e r c u r i concentrice simple, ciocul foarte ascuit i uor ncovoiat i gheara redat p r i n t r - u n pinten ncovoiat spre i n t e r i o r . C e llalt bra a l b a r e i reprezint o figur fantastic, probabil un grifon, c u capul s p r e dreapta, c u gura l a r g deschis, c a r e las s se vad limba de form triunghiular, cu vrful ascuit n i n t e r i o r . F a l c a infe r i o a r , p e ' c a r e s e afl o nar aproape rotund, este redat printr-o simpl linie incizat, n timp c e cealalt este reprezentat printr-o band triunghiular cu vrful puternic ntors n j o s , delimitat prin l i nii superficiale gravate, fn i n t e r i o r , banda este haurat cu liniue perpendiculare i oarecum p a r a l e l e , puin adhcite. Ochiul este c i r c u l a r , prevzut c u un s e m i c e r c n fa. P e direcia ochiului este prins a r i p a animalului, redat prin intermediul unei benzi uor ascuite, h a urat h i n t e r i o r c u liniue oblice, de un paralelism imperfect (fig. 1 0 / 2 2 ) . C u o ornamentaie mai bogat i mai complex, totodat, este aa-numita sabie-emblem de l a Medgidia. Cum ea a fost tratat n diferite o c a z i i , nu ne rmne dect s subliniem analogiile stilistice dintre ornamentele de pe aceste dou p i e s e , c a r e atest existena unei
1

260

www.mnir.ro

arte traco-getice influenat de creaia oriental veche i greceasc? .


6

IV.

Cronologie

C u tot numrul mare de d e s c o p e r i r i survenite fn ultima vreme datarea pumnalelor hallstattiene tfrzii continu s rmfn una dintre cele mai dificile probleme. Descoperite adesea fortuit, deci fii condiii arheologice nesigure, majoritatea l o r nu pot fi ncadrate cronologic de ct pe c r i t e r i i pur tipologice. C h i a r cele provenite din cercetri sis tematice sfnt, de cele mai multe o r i , fn contexte stratigrafice databile htr-o perioad larg de timp. R a r e o r i , apar asociate cu obiecte c a r e indic o cronologie mai strns, mai precis. O r i c u m , se poate face sublinierea c,cel puin, h lumina docu mentaiei actuale, o deosebire cronologic ntre cele t r e i grupe tipolo gice este greu de demonstrat. Judecate dup aspectul l o r formal i n primul rnd dup t e r m i naia mnerului, ntructva asemntoare cu aceea a sbiilor hallstat tiene i c h i a r a c e l o r din epoca bronzului (vezi nota 72), a r fi de presupus o vechime mai mare a pumnalelor ncadrate tipologic h prima grup - A . A c e s t e i tentative i se opun, ns, mai ales cele dou pum nale , primul de l a Rdeni aprut ntr-un mormht de inhumaie, fn i n ventarul cruia s - a u gsit fragmente ceramice lucrate cu mfna i s gei din bronz de form conic, ambele categorii de obiecte databile n s e c . V - I V .e.n.?? i c e l descoperit fn tumulul 9 din necropola de incineraie de l a T i g v e n i , fncadrat cam fn aceeai perioad (faza F e r i g i l e I I = 500-450 . e . n . ) ? . In sudul U . R . S . S . , forme asemntoare cum e s t e , de pild, p i e s a de l a Suhino i mai ales aceea de l a Dubenski, dateaz din sec. V I - I I I ? . Avnd n vedere aceste coordonate cronologice, o ncadrare a pumnalelor de tipul A n s e c . V . e . n . , dac nu chiar mai devreme, poate fi acceptat. Ct privete pumnalele din grupa urmtoare, cu bara t r a n s v e r sal l a mner i gard cordiform, W.Ginters, bazat pe analogiile din sudul U . R . S . S . , admitea pentru aceste piese o cronologie larg, c u prins ntre s e c . V I - I I I . e . n . . P e baza unui material mult mai numeros dect a c e l a pe c a r e 1-a avut G i n t e r s , A . S . M e l i u k o v a dateaz acest tip de pumnale h s e c . a l V I - l e a . e . n . , n s p e c i a l fn a doua jumtate a l u i , considerfnd aceast datare valabil i pentru d e s c o p e r i r i l e similare din spaiul carpatod u n r e a n . Aceast datare se sprijin, printre altele, pe d e s c o p e r i r e a a c i n c i pumnale c u terminaia mnerului ntr-o bar orizontal i gard cordiform h necropola arhaic de l a Olbia, necropol ce a p a r ine cronologic c e l e i de a dou jumti a s e c . a l V I - l e a . e . n . Multe variante ale tipului B se regsesc pe unele exemplare de l a F e r i g i l e , uneori h aceeai faz evolutiva, ceea ce 1-a determinat pe A l . Vulpe s presupun c majoritatea pumnalelor din spaiul c a r pato-dunrean s e ncadreaz n acelai orizont cronologic, adic ntre 550-450 . e . n . , c u precdere h prima jumtate a i n t e r v a l u l u i . Intre aceste Limite cronologice sfnt cuprinse pumnalele de l a F e r i g i l e , B r seti, C u r t e a de A r g e , Agapia, B o u r e n i , S u s e n i , Cristeti, Gdlin,
8 9 8 0 81 82

261

www.mnir.ro

1 Terminaia Dimensiuni Caracterlst Metalul minerului 1n cm. lamei


VI

Nr. crt.

N descoperirii C o
h

a -

1 1 AGAPIA 2 AIUD
n

3 4 5 6 7 8 9

ARAD
ARCHITA BATO BLBNETI BENIC BCU BRSETI
// //

fi

10 1 1 12 )3 4

BOURENI BRAOV BR ATEI BUCIUMENI CEPARI


ft

--

15 C I P A U CIUMBRUD
n

un doua c i ti tiuri n) c VI VIA/ V m 2 m i 3 4 6 7 20,9 9,1 11,8 2/7 ? 20,7 9,2 8/5 A 6/7 6/6 6/8 4/5 47,5 5/7 20,4 11,1 8/2 "874" 37,4 5/2 8/11 31 TT 2 9 7 6/9 1^8 w . , 7/4 39 31,7 7/1 7/6 24 8 36,5 7,9 25,1 7/3 t 6/4 36,8 9/1 8/1 2/4 1 M 7,8 9 5 6/5

17 COMARNA 18 C O Z I A
tt tt

lung. total lung. minerului lung. lanc ei

Locul

Datare

19 CRISTETI
tt

.-

1^5

26,6 5,1 7,5 13

20 CRISTINETI CURTEA 0 6 ARGE tt 22 DANSTI - 23 DUMETI 2


//
#

3/1 2/2 2/1 8/9 8/10 4/ 2 4/1

F i g . 11 - C a r a c t e r i s t i c i l e principale ale pumnalelor hallstattiene t f r z i i de pe t e r i t o r i u l Romniei.


262

www.mnir.ro

2 terminaia Dimensiuni ICaracterist. Metalul minerului n cm. lamei Locul descoperirii 1 FERIGILE
Jt.

P sg
eg

c n)

CW 7 C 3 O

ID

if

Datare

c c tiuri 3 < ti o

un

doua

VI VtV V WV 4/4 4/3

47,2 58,4

>r >? 25] F R A T A 26 GDUN 27 GICEANA 28 GNETI 29 GHERMANETJ 3| GHINDOANI 31 HILIEU 3? HUI

/r
38,5 12,5 26 7/10 7/5 5/4" 5/

34

9,5 24J5

7/9 6/6

STMCiENI
34 MRELU 35 MEDGIDIA 36 MIRSLU 37 MIROSLVETI 38 MNZTETI 39 M U N C E L U 401 NANESTI 41 NSAL 42 PETRJCANL 43 iPlOIETI-TRIAJ
it

tt

15,7 46,7

8/ 3 3/3

35,2 25,2 2 & V

25,7 13 13

9/2 7/ 2 7/6 9/3

44 POSMU
45 R D E N I "

46 SUSENI 4 7 SA R O S 48 TEIU 49 TIGVENI 50| VASLUI 51 VRATEC 52 Z I C E T I


tt t

27 9,5 16 9,6 6 17 254 19,6 6,6 11,2 15 44j5 33,5 8,7 5,1 28 25

2/3 2/5 7/7 6/2 2/6 3/ 2

_6/3 877 8/8

F i g . 12 - C a r a c t e r i s t i c i l e principale ale pumnalelor hallstattiene de pe t e r i t o r i u l Romniei.

263

www.mnir.ro

Posmu, Vratec, Zoiceti. Exemplarele de l a Comarna, Mcieni,Med gidia aparin s e c . a l V - l e a f . e . n . , i a r cele de l a P e t r i c a n i i Saro s e c . V - I V f . e . n . (vezi fig. 11 ) . fn privina pumnalelor c u antene, Ginters susinea, pe baz de c r i t e r i i tipologice, posterioritatea a c e s t o r a fa de cele cu terminaia mfnerului fntr-o bar transversal, considernd c ele apar c e l mai devreme h s e c . a l V - l e a . e . n . . Dup prerea altor cercettori fn tre aceste dou t i p u r i de pumnale nu exist o deosebire cronologic. F e t t i c h cuta c h i a r s t a b i l i r e a unei legturi ntre exemplarul cu antene de l a Cipu i pumnalele c u mnerul terminat ntr-o bar orizontal . Datele furnizate de noile d e s c o p e r i r i arheologice snt de natur s contribuie n mod esenial l a c l a r i f i c a r e a raportului cronologic ntre c e l e dou t i p u r i de pumnale. Evideniam mai sus apropierile formale fil t r e terminaiile mfnerelor pumnalelor c u antene de l a Cristeti i T e iu i c e l e c u bar transversal uor arcuit fn sus de l a Comarna i Ciumbrud. Adugm, a i c i , faptul c fn necropolele del Brseti,Curtea de Arge i F e r i g i l e c e l e dou tipuri diferite de pumnale (cu antene i c u bar transversal l a mner) apar n acelai orizont cronologic, d a tat fn s e c . V I - V f . e . n . Mai mult decft atft, l a Cristeti, fn inventarul aceluiai mormnt (M.9) s - a u gsit dou pumnale, unul c u antene i c e llalt c u bar transversal dreapt (vezi nota 27). Toate acestea dove desc nejustificat f o l o s i r e a deosebirilor tipologice drept c r i t e r i i de d a t a r e i afirm contemporaneitatea celor dou tipuri de pumnale. P o t r i v i t prerii exprimate de unii cercettori, pumnalele cu dou tiuri aproape p a r a l e l e , garda cordiform, bine reliefat, a r fi cele mai v e c h i 5 . Subliniind c a c e s t e a sfnt c a r a c t e r i s t i c i l e c a r e deosebesc pumnalele timpurii de cele mai t f r z i i , A . S . M e l i u k o v a consider c a c e s t tip de pumnal e x i s t a deja de l a sfritul s e c . a l V I I - l e a . e . n . , e poca l u i de maxim rsphdire fiind s e c . a l V I - l e a f . e . n . . Exemplarele grosolane, de aspect arhaic de l a Cristeti, Teiu i mai a l e s c e l de l a Bato, datate din s e c . a l V I - l e a . e . n . , se c a racterizeaz tocmai p r i n asemenea trsturi. Dac ele nu se datoresc unor neglijene fn execuie s a u stfngciei meterilor i stau n legtur direct c u tehnica de l u c r u a unei perioade, atunci datarea acestor pum nale ctre mijlocul s e c . a l V I - l e a . e . n . poate fi acceptat ?. Acestea a r fi c e l e mai vechi exemplare din c a d r u l ultimei grupe ( C ) . L o r le urmeaz pumnalele de l a Brseti, F e r i g i l e , Cristeti, C u r t e a de A r ge,Mnzteti i Nneti, ncadrate ntre s e c . V I - V . e . n . In s e c . a l V - l e a . e . n . se.plaseaz doar exemplarul de l a C o z i a . Din c e l e prezentate pn a i c i rezult c s t a b i l i r e a unei succe siuni cronologice fntre cele t r e i tipuri diferite de pumnale nu este po sibil n i c i c h i a r n stadiul documentaiei actuale. In schimb,este foarte limpede c, luate fn ansamblu, indiferent de grupa tipologic creia aparin, pumnalele din spaiul carpato-dunrean se ealoneaz c r o n o logic pe o perioad de aproximativ dou sute de a n i , cuprins fn s e c . VI- V f.e.n.
8 3 84 8 8 6 8

264

www.mnir.ro

V . Concluzii Expunerea de mai s u s relev contribuia atft a descoperirilor v e c h i , cft mai ales a c e l o r de dat relativ recent l a cunoaterea mul tiplelor aspecte arheologice pe c a r e le mbrac una dintre categoriile importante de obiecte din perioada hallstattului trziu. Cele 73 de pum nale descoperite, fie izolat, fie fn grup, fn 52 de puncte geografice deosebite dovedesc folosirea l o r intens i, totodat, rspndirea a c e s t o r a pe un spaiu v a s t . Filiaia cu epoca bronzului i etapele h a l l s tattiene a n t e r i o a r e , urmrit pe cale tipologic, l a c a r e s - a r putea a duga i una stilistic , ilustreaz originea ndeprtat i o evoluie ndelungat a acestor arme. Atingfnd apogeul fn Hallstattul trziu, ele devin o r a r i t a t e spre sfritul acestei perioade, pentru c a nLatene s dispar complet. In perioada lor de maxim dezvoltare,pumnalele h a l lstattiene se rspndesc, c u unele mici excepii, pe ntreg teritoriul Romniei, extinzndu-se, totodat, pe vaste spaii din Europa central i de s u d - e s t . Difuziunii pumnalelor pe spaii l a r g i i corespunde, dup cum s - a putut constata, o mare diversitate de forme.Aceast d i v e r s i tate, c a r e se manifest uneori c h i a r n cadrul aceleiai uniti tipolo gice, las s se ntrevad existena mai multor ateliere i, implicit, a unui mare numr de meteri. De aici se poate deduce c,mcar n bun parte, pumnalele descoperite erau lucrate de meteri l o c a l i . In legtur c u aceast problem s - a u purtat discuii numeroase i nu vom r e v e n i asupra l o r . Totui,este necesar a i l u s t r a unele c o n c l u z i i l a c a r e s - a ajuns n privina apartenenei etnice a unor desco p e r i r i considerate altdat s c i t i c e , n c a r e se ncadreaz i cele ce ne preocup a i c i . Astfel, pe baza analizei c r i t i c e a cercetrilor mai vechi i a d e s c o p e r i r i l o r noi, A.I.Meliukova ajunge la concluzia c n aceast zon aspectele civilizaiei locale snt foarte pregnante i c nu se poate vorbi dect de o influen cultural s c i t i c . Sprijinindu-se pe lipsa tumulilor, pe srcia inventarelor funerare ale mormintelor i pe u nele particulariti ale obiectelor de metal, cercettoarea ajunge la concluzia c aa-zisele monumente s c i t i c e din teritoriile Europei c e n trale reprezint dovezi ale dezvoltrii i n t e r n e ^ . Aceeai constatare o face Dorin Popescu, afirmnd c toat perioada scitic din regiunea noastr trebuie considerat c a o dezvoltare a civilizaiei hallstattiene, c a r e precede civilizaiei n c a r e se resimte influena cultural s c i tic . In c e e a ce privete d e s c o p e r i r i l e c a r e fac obiectul prezentrii n o a s t r e , A l . V u l p e , comparnd pumnalele cu lama ascuit i cu un s i n gur ti c u cuitele curbe din Hallstattul mijlociu i trziu, ajunge l a concluzia c aceste pumnale reprezint o adaptare a spadei scurte cu dou tiuri, de origine scito-iranian, l a modul de lupt specific po poarelor t r a c i c e . Totodat, e l consider pumnalele cu antene drept o inovaie a populaiei din spaiul carpato-dunrean . Mai sus scoteam h eviden faptul c foarte multe pumnale provin din morminte plane de inhumaie. A l t e l e , ns, cum sfnt cele din depresiunea V r a n c e i (Brseti) i cele
88 89 9 9f A 92

265

www.mnir.ro

din zona subcarpatic a Munteniei i O l t e n i e i a p a r fn morminte tumulare de incineraie,rit funerar specific populaiei autohtone. De a s e m e n e a , r e liefam existena unor ornamente geometrice pe unele pumnale c a r e au analogii fn motivele de pe c e r a m i c a din hallstattul m i j l o c i u . P e de alt p a r t e , pumnalele d e s c o p e r i t e l a C e p a r i , Giceana i sabia-emblem de l a Medgidia snt ornamentate ntr-un s t i l a n i m a l i e r c a r e devine propriu a r t e i t r a c o - g e t i c e 9 3 . Toate a c e s t e c a r a c t e r i s t i c i asigur,-dup p r e r e a noastr, a t r i b u i r e a , dac nu n ntregime, mcar a unei mari majo riti a pumnalelor hallstattiene t f r z i i de pe t e r i t o r i u l Romniei popu laiei autohtone, r e s p e c t i v g e t i c e .

N O T E

1 V I R G I L M I H A I L E S C U - B R L I B A i I L I E U N T A R U , n. MA, I I I , 1971 , p . 4 4 3 i 4 4 5 , fig.1 i 2 / a , b , c . 2 M . R O S K A , fn D o l g T r a v , V , C l u j , 1 9 1 3 , p . 1 3 , f i g . 1 . 3 Idem, Kzlemnyek, I I , 1 9 4 2 , p . 2 2 3 - 2 2 4 , f i g . 1 . 4 Idem, n A E , 1 8 9 7 , p . 6 4 , f i g . 3 / 1 ; idem, R e p e r t o r i u m , 1942, p . 1 8 8 , f i g . 2 2 4 / 1 ; V . P R V A N , G e t i c a , Bucureti, 1926, p . 4 6 5 , fig. 245/1 ; A L . V U L P E , N e c r o p o l a hallstattian de l a Ferigile,Bucureti, 1967 , p . 5 9 , r.ota 1 1 4 , 1 . 5 M . R O S K A , h A , 1898, p . 2 6 9 , f i g . B / 2 ; i d e m ^ E S A , X I , 1937, fig. 2 3 / 2 ; idem, R e p e r t o r i u m , p . 1 8 8 , f i g . 2 2 5 ; V . P R V A N , o p . c i t . , p. 4 6 7 , fig.247/1 a ; A L . V U L P E , l o c . c i t . 6 nc inedit, pumnalul a fost doar menionat fn unele publicaii de s p e c i a l i t a t e . V e z i A L . V U L P E , l o c . c i t . , 2 i I . H . CRIAN,Omagiu l u i Constantin D a i c o v i c i u , 1960, p. 1 1 9 . 7 M . R O S K A , n E S A , X I , 1937, p . 1 6 9 - 1 7 0 , f i g . 1 2 / 1 ; idem, R e p e r t o r i u m , p . 5 5 - 5 6 i p . 7 7 , fig.91/1 ; A L . V U L P E , l o c . c i t . , 3 ; I.H. C R I A N , n Memoriam C . D a i c o v i c i u , 1 9 7 4 . 8 V . V A S I L I E V , n A M N , I I I , 1966, p . 4 1 2 , fig.2/1 i p . 4 1 3 , fig.3/1. 9 P i e s a s e afl n coleciile Muzeului din V a s l u i . 10 M . R O S K A , n E S A , X I , 1 9 3 7 , f i g . 7 / 4 ; idem, R e p e r t o r i u m , p . 1 4 9 , fig.173; I.H.CRIAN, o p . c i t . , p.107, 7 . 11 A . N I U , M a t e r i a l e , I , 1 9 5 3 , p . 6 , f i g . 2 ; A L . V U L P E , l o c . c i t . , 7 . 1 2 Menionat d o a r n publicaii de s p e c i a l i t a t e fr d e s c r i e r e a p r i n c i p a l e l o r c a r a c t e r i s t i c i ( S . M O R I N T Z , M a t e r i a l e , I I I , 1 9 5 7 , p. 222; A L . V U L P E , l o c . c i t . , 8 ) , presupunem c este vorba de exempla r u l prezentat a i c i , aflat astzi n coleciile Muzeului de I s t o r i e a l R . S .Romnia. 13 S . M O R I N T Z , M a t e r i a l e , V , 1 9 5 9 , p . 3 5 9 , f i g . 6 ; A L . V U L P E , l o c . cit. 14 S . M O R I N T Z , M a t e r i a l e , V I , 1 9 5 9 , p . 2 3 3 , f i g . 3 . 15 S . M O R I N T Z , M a t e r i a l e , V I I , 1 9 6 1 , p . 2 0 3 , f i g . 2 ; A L . V U L P E , l o c . cit. 266

www.mnir.ro

16 G . I . B R A T I A N U , n " D a c i ? ' , I I , 1925, p.418, fig.1 ; M . E B E R T , n R e a l l e x i k o n d e r V o r g e s c h i c h t e , X I , B e r l i n , 1928, pl.37/e. 17 I . H . C R I A N , O m a g i u . . , p . 1 1 8 , f i g . 1 ; c f . i A L . V U L P E , l o c . c i t . 18 I . N E S T O R i E U G . Z A H A R I A , n Materiale, V I I , 1961, p.171-178; A L . V U L P E , l o c . c i t . , 11; I.H.CRIAN, O m a g i u . . . , p.119. 19 Pumnalul nc inedit s e afl n coleciile Muzeului de Istorie a. Mol dovei din Iai; c f . i C . I C O N O M U , Cercetri istorice, Iai, 1975, p . 5 6 , nota 4 , 1 7 . 20 A L . V U L P E i E U G . P O P E S C U , Cercetrile arheologice de l a C e p a r i . C o m u n i c a r e susinut l a S e s i u n e a de rapoarte tiinifice a Institutului de a r h e o l o g i e , Bucureti, 17-19 febr. 1976. 21 V . P R V A N , o p . c i t . , p . 3 5 3 ; M . R O S K A , n E S A , X I , 1 937,fig.21/1; idem, R e p e r t o r i u m , p . 1 5 9 , f i g . 1 8 6 / 1 ; N . V L A S S A , n Apulum, I V , 1961 , p . 2 3 , f i g . 4 / 7 . 22 N . V L A S S A , o p . c i t . , p . 2 9 , fig.8/1 . 23 I . F E R E N C Z I , n M a t e r i a l e , V I I , 1 9 6 1 , p . 1 9 4 ; S T . F E R E N C Z I , n AMN, I I , 1 9 6 5 , p . 8 8 , f i g . 7 ; I . H . C R I A N , n M e m o r i a m . . . , p.108, 14. 24 A . N I U , o p . c i t . , p . 8 , f i g . 3 . 25 Cercetri A . L A S Z L O . M a t e r i a l inedit. 26 C . I C O N O M U , o p . c i t . , p . 5 8 , f i g . 1 - 3 , i p . 5 9 , f i g . 4 - 6 . 27 A . Z R I N Y I , n S t u d i i i M a t e r i a l e , I , Tg.Mure, 1965, p l . V I l / c , V i l / b , X I ; v e z i i I . H . C R I A N , O m a g i u . . . , p . 1 1 9 . 28 V I O R I C A P E R I A N , R e v i s t a Muzeelor, 6, 1, 1 9 6 9 , p . 8 3 , fig.1 i 2 . 29 A L . V U L P E , o p . c i t . , p . 5 8 , fig.19 i p l . X V l / 1 - 2 ; V L A D I M I R D U M I T R E S C U , A r t a preistoric n Romnia, Bucureti, 1 9 7 4 , p. 462, fig.473/2-4. 30 P u m n a l u l , d e s c o p e r i t probabil pe t e r i t o r i u l comunei Dneti, este inedit. 31 Inedit n colecia S c o l i i generale din Dumeti. 32 A L . V U L P E , o p . c i l . , p l . X V / 1 - 4 ; V L . D U M I T R E S C U , o p . c i t . , p . 4 6 2 , f i g . 473/1 , 5 . 33 N . V L A S S A , Omagiu l u i Constantin D a i c o v i c i u , 1960,p.551 i 552, f i g . 1/9. 34 V O L K E R W O L L M A N , n S C I V , 2 1 , 2 , 1970, p . 2 4 6 , f i g . l / a - b . 35 V . M I H I L E S C U - B R L I B A , T h r a c o - D a c i c a , 1976, p . 1 0 9 - 1 1 6 . 36 Inedit n coleciile Muzeului din V a s l u i . 37 S e afl n colecia S c o l i i generale din Ghermneti. 38 I . M I T R E A , n S C I V , 2 0 , 3 , 1 9 6 9 , p . 4 5 3 - 4 5 6 , f i g . 2 / a - b . 39 V I O R I C A P E R I A N , l o c . c i t . , f i g . 3 . 40 C f . G H . M E L I N T E , D e s c o p e r i r i arheologice recente n oraul Hui. C o m u n i c a r e susinut l a S e s i u n e a tiinific a Muzeului de I s t o r i e a l R.S.Romnia, Bucureti, 1 7 - 1 9 d e c , 1 9 7 3 . 41 V P A L A D E , n ArhMold, I I - I I I , 1964, p . 4 8 7 , fig.1 i 2 . 42 Cercetri G . M A R I N E S C U . M a t e r i a l inedit n Muzeul de I s t o r i e din Bistria. 43 D B E R C I U , n " D a c i a " , N . S . , I I , 1958, p . 9 6 , p l . 2 ; idem,fii S C I V , X , 1 , 1 9 5 9 , p.11 , p l . I I ; idem, Z o r i l e i s t o r i e i n Carpai i l a D u 1 -

267
www.mnir.ro

44

45 46 47 48 49 50

51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

n a r e , 1966, p.280 i u r m . , p l . X X V i X X X I I I ; idem, Romania b e fore B u r e b i s t a , L o n d r a , 1967, p . 1 4 2 i u r m . , p l . 5 9 ; idem, Arta traco-getic, Bucureti, 1969, p . 2 0 , f i g . 2 / a - b i u r m . ; i d e m , C o n tribution l'tude de l ' a r t thraco-gte, Bucureti, 1974, p . 2 3 , f i g . 1 i u r m . ; V L A D I M I R DUMITRESU, o p . c i t . , p . 4 6 5 - 4 6 7 , fig. 475 477. W A L D E M A R G I N T E R S , D a s S c h w e r t d e r Skythen und Sarmaten in S U d d r u s s l a n d , B e r l i n , 1928, p l . 1 4 / d ; M . R O S K A , fn E S A , X I , 1 9 3 7 , f i g . 7 / 7 ; idem, R e p e r t o r i u m , p . 1 8 3 , fig.221 . S e afla fn colecia nvtorului G h . C . I r i n e i ; informaie G h . Coman cruia i exprimm mulumiri i pe aceast c a l e . V A S I L E P A L A D E i N I C O L E T A C I U C A , fn S C I V , 2 3 , 2 , 1972, p. 288, fig.2/4 i 3/1 . Inedit h coleciile Muzeului de i s t o r i e din Bacu; informaie I . M i tre a . I . M I T R E A , n S C I V , 2 2 , 3 , 1971 , f i g . 2 i 3 . M . R O S K A , o p . c i t . , f i g . 7 / 5 ; idem, R e p e r t o r i u m , f i g . 2 4 5 . A L . V U L P E , h \ MA, I I , 1970, p. 1 5 9 , nota 160; V . MIHAIL E S C U - B I R L I B A , n MA, I I I , 1971 , p . 4 4 8 ; C . B U Z D U G A N , n S C I V , 2 6 , 1, 1 9 7 5 , p . 7 1 , f i g . 2 / a - b i 3 / a , b , c . I . N E S T O R , A n u a r u l c o m i s i u n i i monumentelor i s t o r i c e pe anul 1942, Bucureti, 1 9 4 3 , p . 1 6 0 ; idem, Raport a s u p r a activitii tiinifice a Muzeului Naional de Antichiti n a n i i 1942 i 1943,Bucureti,1944, p . 2 9 ; A L . V U L P E , N e c r o p o l a hallstattian..., p . 5 9 , nota 114, 2 6 . S T . D A N I L A , Din a c t i v i t a t e a m u z e e l o r , I I , C l u j , 1965, p . 8 1 - 8 5 , f'ig-1 I O A N M I T R E A , S t u d i i - Baou, 1 970, p.21 3 , f i g . 1 / a - b ) . V A S I L E P A L A D E i N I C O L E T A C I U C A , l o c . c i t . , fig.2/5 i 3 / 2 . I . H . C R I A N , D i n a c t i v i t a t e a Muzeului r a i o n a l Media, 3,1955-1956, p l . 1 / 2 4 ; idem, O m a g i u . . . , p . 1 2 2 , f i g . 2 . V A L E N T I N V A S I L I E V , Sargeia, 1 0 , 1 9 7 3 , p.41 , f i g . 7 / 5 . A L E X A N D R U V U L P E i E U G E N I A P O P E S C U , n " D a c i a " , N . S . , X V I , 1 9 7 2 , p . 8 6 i 1 1 0 , f i g . 1 3 / 2 . Inedit, n Muzeul din V a s l u i . V I R G I L M I H I L E S C U - B R L I B A , h S C I V , 2 0 , 2 , 1969, p . 3 3 1 , f i g . 1/a-c. SIMION R A , f n S C I V , 1 6 , 3 , 1 9 6 5 , fig.1/1 , 2 i 2/1 , 2 . A L . P U N E S C U , V.CHIRIC i P . S A D U R S C H I , R e p e r t o r i u l a r heologic a l judeului Botoani (h c u r s de apariie). fn afar de d e s c o p e r i r e a de l a Medgidia, pentru Dobrogea pot fi menionate i statuetele de piatr de l a S i b i o a r a i Stupina,pe care snt gravate pumnale asemntoare c a form c u c e l e c a r e ne p r e o cup a i c i ( V . C A N A R A C H E , n S C I V , I V , " 3 - 4 , 1 9 5 3 , p l . I I ; ALE X A N D R I N A A L E X A N D R E S C U , n S C I V , I X , 2 , 1958, p . 2 9 2 , fig. 1 i 2 ) . Un pumnal de f i e r a fost d e s c o p e r i t n necropola getic de l a M u r i g h i o l , datat ns n s e c . I V - I I I .e.n. ( E X S P E C T A T U S B U J O R , n S C I V , V I , 3 - 4 , 1 9 5 5 , p l . I I ; " D a c i a " , N . S . , I I , 1958, p . 1 3 7 , fig. 268

63

www.mnir.ro

64 65 66 67 68 69 70

71

72 73 74 75 76 77

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

8/1 , i a r altul l a B r i l a ( N . H A R U C H E i F . A N A S T A S I U , Brilia, B r i l a , 1968, p.65 i 7 0 ) . V . I . K O Z E N K O V A , S k i f s k i i m i r , K i e v , 1957, f i g . 2 . T . S U L I M I R S K I , S c y t o w i e na Zachodniem Podolu.Lwow, 1936, p l . IX/1 . B O T T Y N A R P A D , B e s t a n d d e r s k y t i s c h e n Altertmer Ungarns, p l . X X X i y / 9 - 1 0 ; M . D U S E K , ArhMold, I I - I I I , 1964, p l . V l / 7 . B O T T Y N A R P D , o p . c i t . , p l . V / 4 ; W . G I N T E R S , o p . c i t . ,pl.15/b. Ibidem, p l . 1 5 / d ; V . P R V A N , o p . c i t . , p . 4 6 9 , f i g . 2 4 9 . D . B E R C I U , h P Z , X L I , 1 9 6 3 , p . 1 9 5 , f i g . 2 ; Muse archologique de V r a t z a , S o f i a , f i g . 4 1 . A s t f e l , A l . V u l p e face o c l a s i f i c a r e tipologic a pumnalelor de l a F e r i g i l e ( A L . V U L P E , o p . c i t . , p . 5 9 , 6 0 ) . I . H . C r i a n , a abordat problema tipologiei pumnalelor din T r a n s i l v a n i a ( I . H . C R I A N , O m a g i u . . . , p. 1 1 7 - 1 2 9 ) , h timp c e V.Mihilescu-Brliba a r e a l i z a t acelai l u c r u pentru o parte din pumnalele descoperite pe terito r i u l Moldovei ( V . M I H A I L E S C U - B I R L I B A i I L I E U N T A R U , l o c . c i t , p.448-451). In c i f r a de 52 de exemplare nu e s t e c u p r i n s i exemplarul del N s a l , d e o a r e c e l i p s i n d u - i terminaia mnerului este greu de p r e c i z a t crei grupe tipologice i aparine. V e z i V L A D I M I R D U M I T R E S C U , o p . c i t . , fig.417, 419, 420. M . R U S U , h ArhMold, I I - I I I , 1964, p . 2 4 3 , nota 2 0 ; M . M A C R E A i C . K A C S O , S t u d i i - S atu Mre, 1 9 7 2 , p l . X X l / 1 4 . V L A D I M I R D U M I T R E S C U , o p . c i t . , f i g . 4 2 0 , mai a l e s exemplarul de l a imleul S i l v a n i e i . A L . V U L P E , op.cit., p.61. D . B E R C T U , Arta traco-getic..., p.24iurm.; C . B U Z D U G A N , op. c i t . , p . 7 3 i u r m . V . V a s i l i e v afirm c sgeile de a c e s t tip a p a r h a doua jumtate a s e c a i V I - l e a . e . n . i s e rsphdesc r a p i d , nlocuind pn l a sfritul a c e s t u i s e c o l pe c e l e de form oval ( V A L E N T I N V A S I L I E V , n AMN, I I I , 1 9 6 6 , p . 4 1 5 ) . A L . V U L P E i E U G . P O P E S C U , a r t . c i t . , p . 8 7 . A . M E L I U K O V A , A r h e o l o g h i i a S S S R , f a s c . D l - 4 , Moscova, 1 9 6 4 , p . 51 , p l . 16/2 i 1 8 / 2 . W.GINTERS, op.cit., p.33. A . I . M E L I U K O V A , op.cit., p.47-49. A L . V U L P E , op.cit., p.61. W . G I N T E R S , op.cit., p.40-45. N . F E T T I C H , - J u b i l e u l Muzeului din S f . G h e o r g h e , 1929, p . 3 5 5 . A . I . M E L I U K O V A , o p . c i t . , p . 4 9 i u r m . A c e s t e i preri i s e ra liaz i V . V A S I L I E V , o p . c i t i , p . 4 1 5 i lirm. A . I . M E L I U K O V A , p.51 , 6 0 . P e b a z a a n a l o g i i l o r perfecte dintre pumnalul de l a Bato i c e l de l a F r a t a , V . V a s i l i e v propune d a t a r e a c e l u i din urm tot h s e c . a l V I - l e a . e . n . ( V . V A S I L I E V , o p . c i t . , p.415).

269
www.mnir.ro

88 Aceast legtur stilistic s e sprijin mai c u seam pe analogiile d i n t r e ornamentele geometrice de pe pumnalul c u antene de l a C u r t e a de A r g e i ornamentaia c e r a m i c i i din c u l t u r a Basarabi ( v e z i V L A D I M I R D U M I T R E S C U , fn " D a c i a " , N . S . , X I I , 1968. f i e . 2 6 / 1 , 3 i 2 8 / 1 ) K

89 A . I . M E L I U K O V A , S A , X X I I , 1 9 5 5 , p . 2 4 6 i u r m . 90 Ibidem, p . 2 4 9 . 91 D O R I N P O P E S C U , fn S C I V , I X , 1 , 1958, p . 3 0 ; " D a c i a " , N . S . , V I , 1962, p . 4 4 4 i u r m . 92 A L . V U L P E , o p . c i t . , p . 6 0 - 6 1 . 93 D . B E R C I U , A r t a t r a c o - g e t i c . . . , p . 1 0 - 2 4 ; C . B U Z D U G A N , o p . c i t . , p.70-74.

P O I G N A R D S H A L L S T A T T I E N S RCENTS DANS L E T E R R I T O I R E D E L A ROUMANIE - Rsum A l a suite de dcouvertes f o r t u i t e s , mais surtout de r e c h e r c h e s sistmatiques, qui ont assur une v a s t e et complexe documentation, l'laboration d'une oeuvre d ' e n s e m b l e concernant l e s poignards h a l l s tattiens rcents dcouverts en Roumanie, e s t devenue aujourd ' hui pos s i b l e et ncessaire. F a i s a n t l e rpertoire de tous l e s poignards, autant ceux connus de l a littrature de spcialit a i n s i que l e s indits, on a tabli q u ' i l e x i s t e a u j o u r d ' h u i 52 diffrents points gographiques dans l e s q u e l s on a dcouvert, isols ou en groupe, 73 poignards. L ' xamination d e s dcouvertes de poignards permet l a c o n s t a t a tion que c e s a r m e s sont rpendues s u r tout l e t e r r i t o i r e de laRoumanie, comprenant l a Moldavie, l a zone souscarpatique de l a V a l a c h i e et de l'Oltnie, une p a r t i e de l a T r a n s y l v a n i e et dans une mesure plus pe tite la Dobroudja. P o u r t a n t , pour l e moment on peut t r a c e r quelques zones d ' u n e densit plus grande en dcouvertes de c e type: l a zone de l a P l a i n e de l a J i j i a Suprieure, l a Dpression de Neam, l a Plateau C e n t r a l de l a Moldavie, l a zone souscarpatique de l a V a l a c h i e d e l ' O l tenie et c e l l e du b a s s i n suprieur du Mure. D e s dcouvertes s i m i l a i r e s dans l e s plaines nord-pontiques P o d o l i e , S l o v a q u i e , l a P l a i n e de l a T i s a , S e r b i e , n o r d - e s t de l a B u l g a r i e largissent l ' a i r e de diffusion de c e s pices au del du t e r r i t o i r e de l a Roumanie. L e s poignards h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie provinnent en exclusivit de tombes isoles, de groupes de tombes et de ncropoles. C e u x dcouverts en T r a n s y l v a n i e sont en l i a i s o n , dans l a majorit des dcouvertes a v e c l ' i n v e n t a i r e des spultures planes d'inhumation.Dans une situation semblable sont a u s s i ceux de Moldavie, exception font c e u x de Brseti dcouverts dans des spultures tumulaires d'incin r a t i o n . E n change l e s poignards de l a rgion souscarpatique de la 270
www.mnir.ro

V a l a c h i e et de l'Oltnie o n t t dcouverts r i e n que dans des spultur e s tumulaires d'incinration. On constate que le nombre des p o i g n a r d s en Ter s u r p a s s e ceux faits en bronze ou en b r o n z e et f e r . P o u r tablir l e schma t y p o l o g i q u e l ' a u t e u r est p a r t i des c a r a c tristiques p r i n c i p a l e s des p a r t i e s c o n s t i t u t i v e s des p o i g n a r d s e t , en p r e m i e r l i e u , de l a terminaison d u poigne q u i le rle dterminant, l e s a u t r e s lments prsentant des f l u c t u a t i o n s d ' u n cas l ' a u t r e . En fonction de c e s caractristiques, l e s p o i g n a r d s sont diviss en t r o i s groupes typologiques: A , B , C . Chaque groupe typologique a , son t o u r , p l u s i e u r e s v a r i a n t e s , en fonction de l a poigne, et de s a t e r m i n a i s o n , de c e r t a i n e s caractristiques de l a garde et de l a lame. E n f a i s a n t l a c o m p a r a i s o n d e s poignards dcouverts dans l e s c i n q diffrentes zones on constate que c e s p i e c e s ne peuvent pas tre spares. P a r c o n t r e , l e u r s analogies l e s approchent en l e s constituant dans un tout u n i t a i r e . E n mme temps on o b s e r v e que l e s t r o i s groupes typologiques ne sont pas ferms hermtiquement, dans l e c a d r e de chaque unit s e t r o u v e n t des poignards a v e c des lments s t r u c t u r a u x qui gravitent v e r s un ou l ' a u t r e g r o u p e . T o u s c e s lments qui lient entre eux l e s dcouvertes d e s diffrentes zones et des diffrents groupes typologiques constituent l'xpression de l'unit c u l t u r e l - c h r o n o l o g i q u e des poignards dcouv e r t s en Roumanie. Quelques poignards portent, surtout s u r l e s poignes et s u r l e u r t e r m i n a i s o n , d e s ornements gomtriques ou a n i m a l i e r s . L e s motifs ornementaux gomtriques l e s plus simples sont exprims, d'habitude, l ' a i d e de l i g n e s t r a n s v e r s a l e s ou parallles combines avec des r a n ges de points ou bandes de p a r e i l l e s l i g n e s . Mais i l existe a u s s i des e x e m p l a i r e s avec une r i c h e ornementation, qui c o n s i s t e de bandes de l i g n e s parallles ou brises en angle, combines avec des triangles natts en j o n c s et de rhombes s u c c e s s i f s . L e s ornements a n i m a l i e r s , p a r f o i s d ' une vidence simplicit, autre fois d ' une grande complexit R e p r o d u i s e n t , schmatiquement ou d ' u n e faon n a t u r a l i s t e , des figures de s e r p e n t s , des oiseaux de p r o i e , des animaux sauvages ou des p a r t i e s de c e a u x - c i . C ' e s t intressant de souligner l e fait que l e s poignards appartenant diffrents groupes ont t dcouverts dans le mme contexte archologique. P a r t a n t de c e s constatations on apprcie qu'une diffr e n c e chronologique entre l e s t r o i s groupes typologiques ne peut pas tre dmontre. E n change, on o b s e r v e que, p r i s en ensemble, i n diffremment du type auquel i l s appartiennent l e s poignards hallstatt i e n s rcents dcouverts en Roumanie s ' chelonnent chronologiquecomprise ment s u r une priode de temps d ' peu prs deux cents ans e n t r e l e s V T - V sicles a v . n . . L a filiation a v e c l ' g e du bronze et l e s tapes hallstattinnes antrieures, p o u r s u i v i e voie typologique et stylistique dmontre l ' o r i g i n e lointaine et l a longue volution de c e s a r m e s . Atteignant l'apoge au H a l l s t a t t rcent, i l s devinnent trs r a r e s v e r s l a fin de cette priode pour q u ' l'poque L a Tne i l s d i s p a r a i s s e n t . L a d i f f u e e

271

www.mnir.ro

sion d e s poignards s u r un grand space et l a diversit des formes l a i s s e n t e n t r e v o i r l'xistence de p l u s i e u r s a t e l i e r s e t , implicitement, un grand nombre d ' a r t i s a n s . D ' i c i on peut dduire que, tout au moins pour une bonne p a r t i e , l e s poignards dcouverts en Roumanie ont t travaills p a r d e s a r t i s a n s l o c a u x . Du point de vue ethnique base des ornements et de l a provenance d ' u n grand nombre d'xemplaires des spultures d'incinration, donc spcifiquement gtes, l a majorit d e s poignards e s t attribue l a population l o c a l e .

LEGENDE DES FIGURES

F i g . 1 . - L a diffusion d e s poignards hallstattiens rcents s u r le t e r r i t o i r e de l a Roumanie: I . L a zone de l a Steppe de l a J i j i a S u prieure: 1 - Cristineti; 2 - Hilieu; 3 - Ziceti. I I . L a Dpression de Neam: 4 - Vratec; 5 - Agapia; 6 - G h i n doani; 7 - P e t r i c a n i ; 8 - B o u r e n i ; 9 - Miroslveti; 10 Muncelu de S u s . I I I . L a zone de l a P l a t e - f o r m e C e n t r a l e de l a Moldavie: 11 - Dumeti; 12 - Bcu; 13 - C o m a r n a ; 1 4 - C o z i a ; 15 - Ghermneti; 16 - Dneti; 17 - Rdeni; 18 - N neti; 19 - V a s l u i ; 20 - Hui; 21 - Giceana; 22 Suseni; 23 - Mnzteti; 24 - Blbneti; 25 - Gneti; 26 - B u c i u meni; 27 - Mcieni; 28 - Brseti; 29 - Medgidia. I V . L a zone S o u s c a r p a t i q u e de l a V a l a c h i e et de l'Oltnie:30 - P l o ieti T r i a j ; 31 - C u r t e a de A r g e ; 32 - T i g v e n i ; 33 - C e p a r i ; 34 - F e r i g i l e ; 35 - Braov. V . L a zone du Mure S u prieur: 36 - A r g h i t a ; 37 - aro; 38 - B r a t e i ; 39 - Teiu; 40 - B e n i c ; 41 - A i u d ; 42 - Mirslu; 43 - Ciumbrud; 44 Cipu; 45 - Cristeti; 46 - Bato; 47 - Posmu; 48 - M r i elu; 49 - Nsal; 50 - Gdlin; 51 - F r a t a ; 52 - A r a d . F i g . 2 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1 , 2 - Cristeti; 3 - Posmu; 4 - C i u m b r u d ; 5 - Rdeni; 6 - Teiu; 7 - A g a p i a . 3 - bronze; 1-2, 4 , 7 - f e r . F i g . 3 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1 - C o z i a ; 2 T i g v e n i ; 3 - Medgidia. 3 - bronze;1 , 2 - f e r . F i g . 4 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1-2 - C u r t e a de A r g e ; 3 - 4 - F e r i g i l e ; 5 - A r a d . 2 - bronze et f e r ; 1 , 3 - 5 fer. F i g . 5 . - P o i g n a r d s hallstattiens rcents de Roumanie: 1 - Giceana; 2 Bcu; 3 - A r c h i t a ; 4 - Gdlin. 1-4 - f e r . F i g . 6 . - P o i g n a r d s halstattiens rcents de Roumanie: 1 - F e r i g i l e ; 2 aro; 3 - Vratec; 4 - B r a t e i ; 5 - C o m a r n a ; 6 - 8 - A i u d ; 9 Brseti. 1 - 9 - f e r , F i g . 7 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1,4 - Brseti; 2 - Nneti; 3 - Braov; 5 - F r a t a ; 6 - Nsal; 7 - S u s e n i ; 8 - B o u r e n i ; 9 - Ghindoani; 10 - F e r i g i l e . 1-10 - f e r . 272

www.mnir.ro

F i g . 8 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1 - Cipu; 2 Bato; 3 - Mcieni; 4 - B e n i c ; 5 - A i u d ; 6 - Hilieu; 7 - 8 Ziceti; 9.-10 - Cristineti; 11 - Brseti. 1-11 - f e r . F i g . 9 . - P o i g n a r d s h a l l s t a t t i e n s rcents de Roumanie: 1 - Cipu; 2 Mnzteti; 3 - P e t r i c a n i ; 4 - Mirslu. 1-4 - f e r . F i g . 1 0 . - L e schma typologique des pognards hallstattiens rcents du t e r r i t o i r e de l a Roumanie: A . Pognards avex l a massue au bout du poigne ; B . Poignards avec l a poigne termine par une b a r r e t r a n s v e r s a l e ; C . Poignards avec l a poigne termine avec des antennes. Fig.11. - L e s p r i n c i p a l e s caractristiques des poignards hallstattiens rcents de s u r l e t e r r i t o i r e de l a Roumanie. F i g . 1 2 . - L e s p r i n c i p a l e s caractristiques d e s poignards hallstattiens rcents de s u r l e t e r r i t o i r e de l a Roumanie.

273

www.mnir.ro