Sunteți pe pagina 1din 17

MtNtSTERUL EDUCATIET

LICEUL TEHNOLOGIC
"CONSTANTIN BRANCOVEANU' TANCOVTSTN

!-$u] U3rii, nr. TArgoviqte, judelul DAmbovila


Telefon/F ax 00 4024S 2204 68
E-mail: cbtgv@.vahoo.com
Web :hftn://cbrancoveanutw.weebly.corn/

Regulament dezbdtxin Consiliul profesoral


din

Nr b l,*Jlor,tu
Aprobat in Consiliul de administralie din:

REGULAMENTUL INTERN AL LICEULUI TEHNOLOGIC


,, CONSTANTIN nnANcoVEANU'n
CAPITOLUL I DISP OZTTII GENERALE

Art.3 Prezentul regulament intern stabilegte:


Reguli privind protecfia gi securitatea in muncr in
]
2' cadrul unitdfii;
Reguli privind respectarea principiului neoiscriminarii
demnitAlii umane; ii"-r inl[turdrii oricdrei fbrme de incdlcare a
3. Drepturile 9i obligafiile angajatorului ale salariagilor;
9i
4, Procedura de solulionare a cererilor sau reclamaJiiior
individuale ale salariafilor;
Reguli privind disciplina muncii in unitatea qcolard;
6. Abateri disciplinare gi sancliuni;
1 Regul i referitoare la procedura discip [inar[:
8. Criteriile gi procedura de evaluare piofesionald a salariaJilor;
9. Modalitdfi de aplicare a artor dispozifii regare sau contractuare
specifice;
Art. 4. Dispozitriile prezenturui Reguramenr intern pot fi completate
funclionare, alte norme interne de servicir], prin norme generare ,a, ,p.cin
Liceului Tehnologic ,,constantin Brdncoveanu,,, in mf,sura i:rir:i
in care acestea sunt

STRUCTURA ORGANIZATORICA, DREPTURILE


$I ATRIBUTIILE ANGAJATILOR
din Legea 1t20i1, func{iaa. oi.it"r director adjunct
ei se ocupd prin concurs
ouuri.ofr,o#3fir?l;,'#;,3!il ''

ATt.5. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI UNITATII


OA ITVAIAMANT

l t:|,:_t^1',:] invafdmdnt-q i reatizeaz.t conducerea


) li]itt1r-.9: executivr a acesteia;
ffi il;;;1,,1J'J['b,. apro bare
tfOieCtul de hrrpef si rqnnrfrrl Aa o-^^,,+i^ r..^^-^,-=
face demersrrri nenfrrr Atraoerp^ da r^.,,-^^ ^..r..^r^-.---
il;;#il #;ffiil#;'Hi?il:
1 3:;"ffi;;Ti,i:*'l;iir,f:i,"""i:,:::r::,:1"J,e,i,"'"i.ail"oi;;;1#;."";il:T'##ffi:i,Ji[illl
Or ganizeazd intreaga acti v itate edu cational
d:
4, Rdspunde de apricarea tegis.ragiei in vigoare ia
niverur unita{ii de invdldmdnt;
d; i""ata.l"i;;;;;;il;iiil ru niu.r na{ionar qi rocar;
6. l::r,:nff,1:,"::ll:,.1":L:l-,::"lr:-*itali
procesul de oblinere a tuturor autorizaliiror qi
avizeio.l*il'#J#:'ffi'#r:;il"r'"1i1,,,
,!ili$:Xft
invafdm6nt; o.

asigurarea instruirii practice a elevilor:


larlzare avizat de CA:
punderea pentru performanfele unitalii gcolar.e
pe care o
ll' aprobare consiliului de administrafie regulamentul
de organizareqi funcfionare a unitdfii de
gulamentul intern, proiectul de buget qi r"aportur
1,
tz' Je execulie bugetard;
selec{ia, angaiarea, evaluarea periodicd,'motivarea
gi incetaiea raporturilor de muncd ale
in unitate;
ie, conform legii;
larb pe care o conduce in fa{a Consiliului
qi il adduce la cunoqtin{a autoritdtilor
in termen de maximum 30 de zile de la
l5' cooldoneazd colectarea gi transntiterea datelor statistice
pent|Lr sistenrul nafionat de indicatori privind
educafia, cdtre inspectoratul gcolar judefean;
l6' coordoneazd' activitatea de elaborare a ofertei educa{ionale
a Ecolii qi o propune spre aprobare consiliulur
de Administrafie qi aprobb
CDl_urile;
17' Asigurd implementarea hotdrdrilor consiliului de
Administratie qi propune consiliului de Administratie
anularea hotdrdrilor acestuia care contravin vilit dispozitiilor
legale in i"i;;#i;;';;r;r.,J
aceasta: "ig""r.
1 8. Coordon eaz6 activitatea SIIIRI

19. Stabileqte componenfa nominal a formafiunilor de studio


inbazahourariiCA;
20' Numeqte dupd consultarea cP, in baza hotdrdrii cA, profesorii
dirgin{i gi'coordonatorul de proiecte ;i
progralne educative;
21' Emite decizia de constituire, in baza hotbrdrii cA, a catedrelor qi comisiilor din cadrul unit6tii
coordoneazd aruluil
si
22. Aprobd' grafi I personalului didactic;
23. Propune CA, activitblilor educative;
24. Aprobd graficul desftgurdrii lucrdrilor scrise semestriale;
25' Elaboreazd instrumente interne de lucru utilizate in activitatea
de indrumare, control Ei evaluare gi le supune
apre aprobare CA;
26' Deleagd atribu{iile cdtre directorul adjunct sau citre
alt cadru didactic membru al cA in situatia
Neindeplinirea acestei obriga{ii constituie
:ffin?'j|?i':"4ffit?:'j,,l""o'u' "u"*."oiJfrr;;;' ,;"':.

ATt. 6 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI ADJUNCT

adjunct aflat in subordinea sa directa.


stat se ocupd, conform legii, prin concurs public, susJinut
ional de experfi in management educalional, Concursul
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului

ui contract de management educafional gi indeplinegte


anagement educafional, precum atribuJiile delegate
9i de

e dir.ectorului, in lipsa acestuia.


d de cdhe directorul unitalii de invafamant.

.invdfdmdnt nu poate deline, conform legii,


I local, judelean sau nalional.
ATt,7 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI PROFESORAL

didactice de conducer.e, de predare gi de insfruire practicd


oral este directorul.
te nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea
a
instruire practicd.
dreptul sd
itatea gi are
is, la incepu
unitatea de
(6) unitafii de invdtdmant numegte, p'in decizie, secretarnl
^Directorul
profesoral. consiliului profesoral, ales de consiliul
Secretarul are akibufia de a redacta lizibil
profesoral. 9i inteligibir procesere-verbite are gedinfelor consiriurui

ofi participan{ii au obliga{ia sd semneze procesul_ver.bal de

consiliului profesoral. Registrul de procese_verbale se


ind, d.irectorut unitdlii de invdfdmdnt semneazd pentru
t6fii de invhfamdnt.
al este insofit de un dosar care con1ine anexele proceselor.-
tdri, memorji, sesiz6ri etc.), numerotate gi indosaiiut. p.ntru
figet securizat, ale c6rui chei se gdsesc la secretarul
si ra
Art. 58. Consiliul profesoral are urmdtoar.ele atribuJii:
a) -
analizeazd" dezbate gi
.ualideazd raportul g"n.rul privind starea
invf,(dmdnt, care se face public;
qi calitatea invatramantului din unitatea de
b) alege, prin vot secret, reprezentanlii personalului
didactic in consiliul de administralie;
propune de administrEie, spre'aprobare, pranur de dezvottare
i]',iriiill'i"Xl;::;:r:t 'on'iliului instirulionard ar
d) dezbate gi aprobd rapoartele de activitate semestrial gi
anual, precum gi eventuale completdri sau modificdri
acestoral ale
e) aprobd raportul privind situafia gcolard semestriald
gi anualf, prezentatde frecare invafdtor/institutor/profesor
invdjdmdnt primar/profesor-diriginte, precum gi situaJia pentru
g.olura oufa inrr,"i"rea sesiunilor de am6ndri,
corigenfe; diferenle gi
hotdragte asupra tipului de sancJiune disciplinard
'f) aplicatd elevilor care s6v6rgesc abateri, potrivit prevederilor
prezentului regulament gi ale regulamentului de
o.guniru.. girun.tionu.. a unitafii de invd{dm6nt gi ale
elevului; statutului
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi gi
pentru personalul didactic din unitatea de ?nvdf6mdnt,
reglementdrilor in vigoare; conforrn
h) valideaza notele la purtare mai mici de 7, respectiv
mai rnici de g cazulunitalilor
pedagogic, teologic si militar, precum
9i calificaiivet. tu frriu,l iai - .inde,,bine,,, pentru de
,.,.ri.i
invdjamdnt cu profil
erevii din invatamantul
primar;

ropune spre lui de


tate j uridicd elevi
consiliul pr

tic al unitatii de invdfdmdnt, in baza cdrora se stabilegte


l) formuleaz[ aprecieri sintetice privind activitateapersonalului
didactic, care solicitd acordarea gradaliei de merit
a aftor distincfii gi premii, potrivit legii, pe bazaraportului sau
de autoevaruare a activitafii desligurate de acesta;
m) propune consiliului de administralie programele de
formare continud qi dezvoltare prof-esionald ale
didactice: cadrelor

a titlului ,,profesorul anului,, personalului didactic de


atea didacticd, in unitatea de invdJ[m6nt; dezbate
gi
invaldm6nt;
sau din proprie inifiativd, proiecte de acte normative
ctivitatea la nivelul sistemului naJional de invdfdmdnt,
a-
ctului educatrional din unitatea de invdtAmant gi propune

isiei pentru evaluarea gi asigurarea calitaili, in condiliile


s) indeplineqte' in limitele I
abilite de consiliul de administrafie, precum
potrivit legislafiei in vigoare
ive Ae munll
9i orice alte atribugii
u) propune eliberarea din fun "pli."Uif ";
itdfii de in"ai#ani.onfbrm leeii.
Art.
a)
b)
rern
con
8
'.:'":nffffilljilll",,
rofesoral;
c) regi consiliului profesolal, inso(it de dosarul cu anexele proceselor-verbale.

ATt. 9 - ATRIBUTTILE CONSTLIULUI DE ADMINISTRATIE

Consiliul de administralie are urm'toarele atribufii principale:


a) aprobd tematica 9i graficul gedinJelor;
b) aprobd ordinea de zi a gedinlelor;
c) litatile membrilor consiliului de administra{ie gi proceduri
de lucru;
d) intern gi regulamentul d,e organizare gi funclionare
a unitatrii de invdtrdmdnt cu respectarea
prev
e) igi asumd, alaturi de director, rdspunderea publicd pentru
performanfele unitdtrii de inv6fdm6nt;
f) particularizeazd', la nivelul unitalii de invaldmdnt, figa-cadru a postului de director adjunct, elaboratd de
inspectoratul gcolar;
actul educafional tip, aprobat prin ordin al ministrului
e reciproce ale unitAtii de invdfdmdnt gi ale pdrin{ilor,
in
lor;
de personal din unitate, care urmeazd a fi transmis spre
lar gi ori de cdte ori apar modificdri;
consiliilor de administrafie are unitd{iror de invd{drn6nt
t face pafte;
vafamantului din unitatea de invbfdmdnt preuniversitar
gi
promoveazd mf,suri ameriorative;
k) aprobd comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare
institulionald, precum gi comisiile de revizuire a acestuia;
aprobd proiectul de dezvoltare institutrionalb gi modificdrite
ulterioare are acesfuia, precum gi planul managerial
directorului; al

oate cheltuielile necesare pentru buna


slalia in vigoare gi contractele colective
atorul superior de credite;
e bugetului alocat;
mdnt gi rf,spunde, impreund cu directorul, de incadrarea in

realizare a resurs stabilegte utilizarea


lanurile operaliona
ul managerial pentru
bugetare realizate
(inchirieri de spaJii,
etc.), din donalii, dmdn in totalitate Ia

din execulia bugetului de venituri gi cheltuieli ale activitalilor


n ?
in anul calendaristic ulmdtor, cu acieagi destinafie ,u, p.nt*
f.i
r) stabileg rmelor legale in vigoare;
s) aprobd olare, coriform legislaliei in vigoare;
t) aprobd pentru personatul unitalii o. "inuaiirnant,
vigoare;
in conformitate cu prevederile legale in
u) in unitalile de invdfdmant particular, avtzeazd
drepturile salariale gi extrasalariale ale directorilor gi
adjuncfi' precum gi salarizarea personalului din unitate, in conro.mitate directorilor
individual de muncd; cu prevederile legii gi ale contractului
v) aprob[ acoper pa{iald a cheltuielilor de deplasare gi de pafticipare
la manifestdri gtiinfifice in
fard sau strdindtate didactic, in limita fondurilor sau din ionouri
w) aprobd' lunar' "*r.uurg.,*.;
uielilor aferente navetei .uar"io. didactice ain
solicitarilor depuse unititea de invdJdmdn
t, in baza
x) aprobd proceduri elaborate Ia nivelul unitdtrii de invbjdmdnt;
Y) propune' spre aprohare, inspectoratului gcolar infiinfarea centrului
gcolare in unitatea de invd{6mdnt; de documentare gi informare, a bibliotecii

urs, prin programur ,,$coara dupd pcoar6,,, in func{ie de

vederilor legale;
, avizeazd, programele gcolare pentru curriculumul in
ind derularea instruirii practice cu operatorii economici:
ropuse de consiliul profesoral;
enii de activitate din unitatea de invdfdmdnt;
afiunile de studiu cu frecvenjd redusa;
care se organizeazd, in unitatea de invdldmdnt, durata
e consi liuI profesoral:

cu personal didactic de predare, precum gi schema


personar didactic auxiriar qi nedidactic; ' de
jj) aprobd repartizarea personalului didactic de predare pentru
invdJamdntul pregcolar gi primar/diriginlilor la
grupe/clase;
kk) desemn proiecte gi programe educative gcolare gi extragcolare;
ll) organize area posturilor didactice auxiliare gi nedidactice,
organizdrii gi aprobd comisiile in vederea
valideazd, rezultatele concursurilor gi aprobd
legii; angajarea pe post, in condi{iile

gurf,rii concursului pentru ocuparea posturilor didactice

form prevederi lor legale;


t, pe baza recomanddrii medicului de medicina muncii,
cazurile de inaptitudine profesionala de naturE

brii consiliului de administralie, pe baza recomanddrii


medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine
sau director adjunct;
a personalului didactic de predare prevdzule de
dmdntu I preun iversitar;
i individual de muncd al personalului din unitate;
Tnvdfamdnt cu votul a2l3 dintre membrii consiliului de
iliului p.ofesoral, cu votur a2/3 dintre membrii acestuia,

e invdfdmdnt parlicular gi confesional, cu votul


a 213 din
are pentru emiterea deciziei de eliberare din functie;
at, care constituie anexd la contractul individual
de muncd,

odihnd ale tuturor salariafilor unitd{ii de invd[6mdnt


tora, in funcfie de interesul invdjdmdniului gi al .!tri in
6mdnt gi al examenelor nationale:
vdf6mdnt, conform reglement4rilor legale in vigoare,
intern;
e privind rdspunderea disciplinard a elevilor, personalului
a de invdldmdnt;
unitatea de inv6{dm6nt;
rame de dezvoltare profesionald a angajalilor
unitdlii de
vdJ6mdnt.
CAPITOLUL II

in muncd in caclrul unitlfii


te prevederile legale privind protecfia, securitatea gi
aplicabile in acest domeniu.
condiliilor de muncd, conducerea Liceului Tehnolosic

. ;:f:Tdili:l[tlm[xr?#ft#1Tr,,,,"#a'1ehnc
;

or asupra situafiilor de risc Ai care pot pune in

nca, salariafii din unitatea gcolard au dreptul, dupd, caz, la


re.
n limitele felurui muncii pe care fiecare sarariat s-a obrigat
o presteze la incheierea contractului individual gi sd
conform atribufiilor din figa postului.
Art'14' Numdrul de personal se stabilegte in funcfie dl prevederile
legale, de durata timpului normal de
muncd (8 ore/zi).

CAPITOLUL III DREPTURILE $I OBLIGATIILE


ANGAJATORULUI $T ALE SALARIATILOR

satariar
fiecare
;,?"f;l',1;Ji::ff1T #Tli'i,,i:lx1l:-;;,;ii,io'iiil,?, ::T""":?il.n"1',,1i
egulament.
In acest sens, conducerea liceului are urmdtoarele
drepturi:
a, sd stabileascd organizarea qi funclionarea
instituJiei;
b'sd stabileasci atributriile fiecdrui salariat, in conftrmitate
cu dispoziliile legale in vigoare, in
funcfie de pregitirea fiec[rui salariat;
tru salariafi gi sd stabileascd sarcinire de serviciu. in

re a sarcinilor de serviciu;
ap lice s an cf i uni corespunz dtoar e, potrivit
legi i ;
lui de muncd de 40 de ore/sdptdmhna;
unor situalii personale, pe durate stabilite prin acordul
Art'l6 conducerea Liceului Tehnologic,,constantin Brdncoveanu',
are urmatoarele obligalii:
- sd informeze salaria[ii despre prezintul regulament intern;
- sd acorde salariatrilor toate drepturile ce decurg
din lege, din contractul colectiv de muncd aplicabil gi din
contractele individuale de muncdl
- sd comunice salarialilor situafia economic6 gi financiard
a unitafii, cu excepfia informaliilor sensibile
secrete care' prin divulgarea lor, sunt naturi
sau
sd prejudicieze activitatla instiiuliei,
e {e,
in vederea redresdrii situaliei, atunci cdnd e sie cazul;
9i s6 ia m4suri
- sau cu reprezentanJii acestora in privinla
deciziilor aarc arputea sd afectezedreptur.ile gi
Zariafii
ilor de muncf,, asigurarea condifiilor de proteclia
re a normelor igienico_sanitare, realiz6nd'totodata

curirdfii angajalilor in unitate;


sarcina sa, precum gi sd relind gi vireze contribufiile gi

itatea de salariat a solicitantului;


I ale salariagilor;
d, in vederea indeplinirii atribuliilor prevdzute pentru
de subordonare gi coordonare sta6ilite p.in o.gunig.uru
At't'17 Salarialii Liceulrri Tehnologic
,,Constantin Br6ncoveanu,, au urmatoarele drepturi:

a), dar gi in zilele de sdrbatori legale;


Pre din Legea nr.l/2011:
ua perioada vacanJelor gcolare, cu o
ate, alii de invdfamdnt poate tntrerupe
rale pusd.
odihnd pentru fiecire cadru didactic se stabilesc de
ului 9i al celui in cauzd, dar cu asigurarea personalului

tul la efectuarea concediului restant in vacan{ele anului


d. dreptul la egalitate de ganse gi tratament;
e. dreptul la demnitate in muncd:
f. dreptul la securitate gi s6n6tate in muncd:
C. dreptul la acces la cursuri de formare profesionala
h. dreptul la informare gi consultarel
;

i. dreptul la proteclie social6 in caz dconcediere;


1. dreptul de a pafticipa la acJiuni colective;
k, dreptul de a adera la un sindicat;
l. dreptul la negociere colectivd sau individuald:
m. protecfia maternitdtrii (dispoziliile OUG 9612003)

CAPITOLUL IV
REGULI CONCRETE
privind disciplina muncii in unitate
Art.l8
Personalul angajat in Liceul Tehnologic
,,constantin Brdncoveanu" are obligatia de a respecta regurile de
compoftament stabilite in liceu, ddnd dovadd de responsabilitate
re vl n. 9i initriativd in indeplinirea sarcinilor ce ii
tuturor salariatrilor din liceu, precum gi celor care igi
oad6 determinat6
prezenld existentd la sediul liceului.

' a concediilor fErd pratd acordate in condiliile prevdzute


lor nemotivate se fine de c6tre serviciul Secretaiiat.
tate sunt completate qi cu prevederile din figele de post

- educarea elevilor pentru toleranJf, gi prietenie intre toli oamenii, indiferent


de sex, ras6, naJionalitate,
apartenenfd religioasd; o cre$terea elevului in spiritul
respectului iatrd de pdrinJi it t"t. o. valorile culturale
nafionale gi universale;
tul respectului penrru frumos, pentru valoare pentru
-:::X 9i naturd;

,on.fi-#;l" il1il,'J.fl1';:ii';:x'Jl,l;:Tffii'JiiJffig:ur:"Tx:Tii'Jio"'
pRoc RA M * ".,T$?ritH"o{u
o" L rcE u LU I

Art'22 in-Liceul Tehnologic,'constantin Brdncoveanu"


duraraorei de curs este de 50 minute ,cuopauzd
de 10 minute dupd fiecare ord de curs, in situalii speciale
gi p. o f..ioadd determin atd, durataorelor de curs gi
pauzelor poate fi modificatd in consiliului ae.abministralie a
aiunitilii de invdJamdnt, ciuser. de frecvenfd redusf,,
care inva{d 5 slptdmdni pe semestru, au orele
de 40 de minute si'10 minute patzd,, o mare parte dintre
navetiEti' In contextual starii de alertd, st[rii de urgen{d, ei fiind
artutu'or.i-poate fi modificatd, aprobatd in cA qi inaintatd,
I$J.
Art'23 cadrele didactice se prezint[ la gcoala cu cel pu]in
5 minute rnainte de prima o16 din orarul propriu.
Art'24 Personalul didactic auxiliar are norma de 8 ore/zi gi
lucreazd intie orele g 9i 16. personalul
nedidactic are norma de 8 ore pe zi lucreazd conform
9i unui program intocmit de administratorul de patrimoniu, cu
avizul conducerii gcolii.
Art'25 Elevii se prezintd la gcoald cu cel puJin 5 minute
inaintea inceperii primei ore de curs din orarul
clasei din care fac parte.
Art.26 profesorii vor asigura, in timpul orelor, condigii
civilizate de {inut6 9i disciplind.
Art.27 Accesul oricdrei persoane in clasd, in orei, este per.mis numai cu acordul profesorului care
preda la ora respectivd, cu respectarea prevederilor litpy]
aft. 272 din Legea nr.1l2oll, alin. 1 2:
(l)
.

Cadrele didactice nu pot 9i


fi perturbate ?n timpul desfbgurarii activitatii
didactice de nicio autoritate
gcolard sau public6.

pE RSoNA LU L Dr DAcrt:lill?l*.I1 * ro, oo.r,.


Art'30 Personalul didactic, personalul didactic auxiliar gi personalul
nedidactic trebuie sd aibd un
morald profesionatd,atdt in unitatea lcorard, c6t si
;ilffi11Til:i,i,""#li,l"utd
ei in arara ei,pentru a menfine
Art'31 rofi angajafii liceului trebuie sb manifeste respect
profesionale menJionate in planul manageriar gi in
---l reciproc pentru solulionarea sarcinilor
figa posturui.
Art'32 To{i angaja(ii au datoria de a pdstra, de a folosi
cu grijd gi responsabi litate bazadidactico-materiala
a liceului.

minatul artificial cdnd nu este necesar.


conform graficului avizat de conducerea gcolii qi
ciu sunt prezentate in Regulamentul de organizaie

de minute a orei de curs; neefectuarea orei din


motive
major[) atrage sancJiuni.
absenfa de la ore a elevilor in catalogul clasei; este
vederi atrage sanc(iuni.
vilor toate lucr6rile scrise corectate. parintii pot consulta
are obligafia de a pdstra lucrdrile, testele, referatele
si
acestea se arhiveazd semestrial si se pdstreazd pdnd, ia
Art'38 Relatriile interpersonale bune cu colegii,. elevii gi pdrinJii
anuald a personalului didactic de predare qi a personalului acestora constituie criteriu de evaluare
didaitic auxiliar. Rolul de educator asumat de fiecare
membru al personalului gcotii interzice cu desdvdrgire
orice violenfd fizicd sau verbala la adresa elevilor sau
colegilor.
tin Brdncoveanu" beneficiazd, de toate drepturile stabilite
i de alte dispozilii generale gi specifice, precum gi
de:
sa;

ent;
d:
e. Dreptul.la formare profesionald in condiliile legii;
f' obligafia de a se supune obiectivelor de perforiranfa individuale
impuse, precum gi
criteriilor de evaluare a realizdrji acestora;
C, Dreptul la concediu de odihna;
h' Dreptu.l la concediu pentru studii, cu aprobarea
inspectoratului gcolarjudefean.
Art'40 Salariafii au dreptul la zile libere pldtite in ,urui
situatii (art.|52 din Legea nr.53/2003), dupf, cum
,no, evenimente familiale deosebite sau in alte
urmeazd:
- Cds6toria salariatului_5 zile
- Nagterea unui copil_5 zile
- Cdsdtoria unui copil _3 zile
- Decesul so{urui, copirurui, p6rin{iror, socrilor sarariaturui -5 zire
- Schimbarea locului de muncd cu schimbarea domiciliului/regedinfei
-5 zile
riatului-3 zile

de inregistrare (telefon mobil, camerd foto sau video,


inregistrate numai cu acordul cadrurui didactic care
metrul gcolar pot fi inregistrate numai cu acordul
la cunogtinla conducerii orice informaJie cunoscutd
cu
orizarea conducerii.
care decurg din Legea educa{iei nafionale nr.l/2011,
rile contractului colectiv de munc6 la nivel nalional,
din contractul individual de muncd, din figa postutui
Art,45 personalul liceului are obligafia sr contribuie ra cregterea
promovarea imaginii Iiceului. prestigiurui instituliei 9i ra
Art.46
(1) didactic are dreptul sd parricipe la viala sociald gi
*it:it'''
interesul invdJdmdntului. publicd, ?n beneficiul propriu, in

in asociafii gi organizafii sindicale, profesionale gi


itate cu prevederile legii.
profesionale in spafiul gcolar gi poate intreprinde
afecteazd, prestigiul invdfdmdntului gi demnitatea

muncd Obligafiile angajatorului:


are obligalia sd ia mdsuri necesare pentru:

curitdfii $i sAnAtAIii muncii;


necesare securitAtii $i sAnatArii in muncd.
te la alin' 1 pebaza urmdtoarelor principii generate
prevenlre: de
a. evitareariscurilor:
b. evaluarea riscurilor care pot fi evitate:
c. combaterea riscurilor la sursdl
d' in mod prioritar, a mdsurilor de protecfie cotecrivd
fa[Ft dem6surile de protecfie
,l:",J,?J:l
e. fi)rnizareade instrucfiuni corespunzdtoare salarjatilor:

10
Art, 48 _ OBLIGATTILE SALARIATT LOR:

ii
rdesemnafi orice situalie de munci despre care au
securitatea qi sdndtatea salariaJilor, precum gi orice

semna(i, atdt timp c6t este necesar, pentru a face posibila


c6tre inspectorii de muncd qi inspectorii sanitari, pentru

angajatorul gi/sau cu salarialii desemna{i, pentru a permite


condiliile de lucru sunt sigure 9i 1dr6 riscuri pentru
securitate gisandrate, in domeniulra, a. u.tluill*.9i
d' sd igi insugeascd qi sd respecte prevederile legislaliei
din domeniul securitdlii $i sanatafii in muncd gi
mdsurile de aplicare a acestora;
e' sd dea relaJiile solicitate de cbtre inspectorii
de munc6 gi inspectorii sanitari.

Art' 49 - ACTIVITATILE DE PREVENIRE gI pRorEcTrE


DESFAgunarn DE cArRE ANGAJAT.R
in cadrul unitdlii sunt urrndtoarele ;

ntru fiecare componentd a sistemului de munc6:


protecfie;
reglementdrilor de securitate qi sdndtate in munc6,
fin6nd
gi ale locurilor de muncd:
iul securitdlii gi sdndtdfii in muncd, ce revin salarialilor,
figa postului, cu aprobarea angajatorului;
mbsurilor prevdzute in planul de prevenire gi protectrie,
omeniul securitdtrii $i sAnAtdfii in muncal
racter tehnic de informare gi instruire a salariaJilor
in
de funcfionare a sistemelor de alarmare, avertizare,
llr.,n.,"lli|ffi!]"t'it" semnarizare de urgenJd, precum qi a
8.i ^[n
scrls, asupra deficien{elor constatate in timpul
de muncd ' prevenire gi protecfie;
controalelor efectuate la locul
Oe
9. , rilor dispuse de cdtre inspectorii de munc6, cu prilejul
cercet'rii vizitelor de control gi al
l0' urmdrirea actualizdrii planului de avertizare, a planului de protecJie gi
in caz d,e incendiu sau cutremur. prevenire gi a planului de evacuare

Fiate a salarialilor se vor efectua in conformitate cu


d securitatea gi sdndtatea in munc6).
trui salariaJi i organizaliei
gajafilor sdi in domeniul securitd{ii
$i sAndtdtrii in munc6
2' Instruirea in domeniul sbndtdfii gi securitdtrii
muncii se realizeazd obligatoriu in cazulnoilor angajafi,
celor care i9i schimbd locul de muncd sau feluimuncii al
$i ul care iqi reiau activitatea dupd o intrerupere
mai mare de 6 tuni, cu respectarea termenelor stabilite ";l;; prevederi legale
gi a celorlalte

Art'50 Nediscriminarea gi inldturarea formelor de incSlcare a demnitrfii principiul


egalitdfii de
lent
galirdfii fald de ro{i salariaJii.
sex, onentare sexuald, caracteristici genetice,
v6rstd,
e politic6, orientare sociald, handicip, situalie sau
t:
ta.
cludere, deosebire, restriclie sau preferinld, intemeiate
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrdngerea
urilor prevdzute in legislafia muncii.
ente definite drept discriminare bazatd pe criteriul
de

angajal'i, femei gi b6rbaJi, in cadrul relatriilor de munc6


11,
de orice fel;
b' sd ii informeze pe angaja{i asupra drep-turilor pe care
acegtia le au in ceea ce privegte respectarea egalitali'
de ganse gi de tratament intre femei gi barbatri
i,i ..ruriir. o. rnunca.
Art.5l - ReclamaJii legate
l. Angajalii au dreptul ca,in cazul in care se co
angajator sau impotriva lui, dac6 aces i /reclamalii catre
alreprezentanfilor salariarii"r ji" aliei sindicale sau
2. ln cazul in care aceastA sesizare nu "ilt
a atorul
nei
atea
di
d
oana
^na^i^+7
:"'Xlil:li"l;
i gi femei, are

I egalitAf ii de tratament fatd de tofi salariafii gi


angajator
elimin6rii discriminbrii dire*e 9i indirecte dupa iiieriul

$i tratament intre barbali si femei in retafiile de muncd se inlelege accesui


ililJr:iltfffi,1",":""tt
a. alegerea ori exercitarea liber6 a unei profesii sau
activitdfi;
b' angaiarea in toate posturile sau locurile de muncd
uu"untf gi latoate nivelurile ierarhiei profesionale;
c. ru
d. ier perfecfionare, specializare gi recalificare profesionala;
e. ni ,Hl,l.
f. sE
ce sdndtate gi securitate in munc4, conform prevederilor
in vrgoare; legislafiei
Angajatorul nu va tolera hdrJuirea angaja{ilor de c6tre
orice alt salariat, gef direct, client sau furnizor, Hartuirea
pe baza oricdrui criteriu discriminatoriu este
interzisa.
lc6 demnitatea personald a altor angaja\i prin crearea
de
u ofensatoare, prin acliuni de discriminare.
de natura disciplinard, materiald. civild.
din cele precizale mai sus, salariatul va fi
grav itatea sau frecvenfa abateri lor.
af ilor
ficdrile ulterioare, la nivelul unitdtii se realizeazd, anual
evaluare ic.9i didactic auxiliar si a
Metodol personalului nedidactic.
ul eoucallel,
de administrafie privind acordarea calificativului
anual
rm metodologiei).
ate are ca scop aprecierea obiectivd a activitafii
delor gi criteriilor de evaluare stabilite pentiu
area performanfelor profesionale individuale se
- exprimarea gi dimensionarea corectd a obiectivelor;
- determinarea direcfiilor gimodalitdlilor de perfecfionare
profesionald a salarialilor gide
- cre$tere a performanfelor lor;
- stabilirea abateriror faldr de obiectivele adoptate gi
efectuarea corectiiror

Art.54 Evaluatorul
este persoana din cadrul institutriei, cu atribulii
cadrul cdruia igi deslbgoard activitatea angajatul de conducere a cornpartimentului in
evaluat sau, dupd caz, care coordoneazd activitatea
respecti vu I u i angajat.

Art'56 Activitatea profesionald se apreciazd anual, prin evaluarea perfbrman{elor


prof'esionale individuale.
fJi#,,TJJ:l'::Ti';Jrf;:'onu'u'ui
didactic ei didactic'uu*iiiu, ,"
evatueazdp.'un e.oiu,., iar a personarurui
Pot fi supuqi evaludrii anuale salariafii cale
au deslbgurat activitate cel pulin 6 luni in cursul perioadei
evaluate' Pentru persoanele angajare care nu
au prestat activitate in ultimele 12 luni, din cauza
contractului individual de muncd, evaluarea ,. suspenddrii
uu fu., dupd o p..iouoa cuprins[ intre 6 gi
r2 luni de la reluarea
1.2
activitdfii,
ndividLrale ale personalului se face gi in cursul perioadei
eval e contractual individual de muncd al salariatului evaluat
ince st caz' salariatul va fi evaluat pentru perioada de pan[ la
ince
pot contesta la conducdtorul institutriei
ristice de Ia luarea la cunogtinfd de cdtre salariatul evaluat
l0 zile calendaristice de ra data expirdrii termenurui de
gedinte, vicepregedinte gi secretar,
in termen de 5 zile calendaristice de la
contesta{iei. solu}ionarea
Salariatul nemullumit de modul de solu{ionare a contestafiei
formulate se poate adresa instanfei de contencios
administrative, in condiliile legii.

CAPITOLUL VII
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR
SAU RECLAMATITLOR INDIVIDUALE ALE
SALARIATILOR
Art.59 Abateri disciplinare

inv '::;1 Jiff?:l/bjTrr,ffifffitxi*:0""'se iau ra niverur unitdrii de


unit[{ deciziile conform hotdrdrilor consiliului de administralie.
An itatea
d
sciplinard, av6nd dreptul s6 aplice sancfiuni disciplinare
abatere disciplinar6
inard in funcfie de imprejurdrile sdv6rgirii abaterii
inJele abaterii disciplinare, comportamentul general a,
licate
clamaJiilor
unui drept al s interesat poate sesiza
nt, in scris, cu sd a prevederilor ce ii
considerd c6 su
individuale ale
cu respectarea
, sau constituie
al acesteia
A $I SOLUTIONAREA
l. Sesizarea/co
va fi solufionatd dri-iegiri al unitafii $i
2, Sesizarea va
cercetarea tuturor imprejurarilor care sd conducd
unitbf ii,
Ia apreci XXrt"lT?o1ifJ".r,,
3' Dup[ inregistrarea rdspunsulLri in registrul de intr4ri-iegiri,
acesta va fi comunicat salariatului ce a formulat
sesizarea/contesta{ial reclama{ia de indatd, in urmdtoarere
n odalit6ti
a' personal' sub semndturd de primire, cu specificarea datei primirii;
b' prin poqtd, in situatria in care salariatu_lui ru i s-a putut inmana peisonal rdspunsul
zile, sub regim de scrisoare recomandatd ,, in termen de 2
de primire
"onfirn.'u.e
reselor salariafi lor
individuale ale salarialilor este cea stabilitd pentru
e salariatului de cdtre prezentul regulament. Aceste
colectiv de muncd la nivel de ramurd
onstituie motiv de desfacere a contractului individual
de

CAPITOLUL VIII RECOMPENSE


Art'63 Pentru rezultate deosebite oblinute in activitatea
disligurata, persoanele care au gi o conduitd
ireprogabila pot fi recompensate, dupd caz, astfel:
l. mulfurnire verbal sau in sciis:
II. recomandare pentru gradafia de merit.

1.3
CAPITOLUL IX
Art'64 incdlcarea obliga{iilor g:
legale, a reguramenturui intern, a conrra*urui
individual de muncd, a contractului colectiv 1*dl*n"Jl.u.i:i
de muncd, u o.Jln.to, gi dispoziliile legale ale conducdtorilor
qi a normelor de comportament, savdrgite cu ierarhici
vinovdti., ronriiiui. abatere disciplinar[ se sancJioneaza
de functia pe care o are persoan a care a sdvdrgito. 9i indiferent
a' neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzdtoare
a atribufiilor de serviciu menfionate
b' nerespectarea codului etic ai a hot[rdrilor organelor '- in figa postului;
colective Oe ,onOr""ir;
c' nerespectarea disciplinei muncii, a prevederiior cuprinse
in prezentul regula,nent gi in contractul colectiv
de muncd;
d' incdlcarea normelor de comportare la locul de muncd sau a dispoziliilor legale
ale gefilor ierarhici;
e, absenJele nemotivate la serviciu:
f. intdrzierea la programul de lucru;
c. pdr'sirea nemotivatS a locurui de muncd in interes personar;
h. falsificarea de acte privind diverse evidente:
i' executarea unor lucrdri strdine de intereseie'instituliei in timpul programului
de lucru;
1' divulgarea cdtre persoana din afara instituliei u uno,
dut" privind'activitatea colegiului, care nu sunt de
interes public' sau a unor date personale ale salariaiilor,
ftra aco.oul acestora;
k' primirea de la cetdJeni sau salariafi u ,noi ,urn.
de bani sau a altor foloase pentru activitdli prestate in
timpul orelor de serviciu;
r. actele de violenfa provocate de sarariat sau la care
acesta participd;
m. violenJa fizicd 9i de limbaj a salariatului;
n. consumul bduturilor alcoolice in timpur programului
de rucru;
o. h[(uirea sexual6;
p' b locarea cdilor de acces in un itate, de evacuare gi
de interven lie in cazde incendiu in un itate

Art'65 Sancfiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate in c.az


deabatere disciplinar6 sunt cele pr.ev6zute de
art.248, alin.l, din Legea 53/2003_Codul munclr, republicat, respectiv:
I. Sancfiuni personal nedida;tic:
a l ' Sancfiunile disciplinare pe care le poate aplica angaiatorul
disciplinard sunt:
in ca:zr)r in care salariatul s6vdrqegte o abatere

a. Avertismentul scris;
b' din funclie, cu acordarea salariului corespunzdtor func{iei in
Retrogradarea
care s-a dispus
_retrogradarea,
pentru o duratd 0e nu poate depdqi 60 de zile;
c. Reducerea sarariului d,ebazdpe o duratd de 1_3 iuni cu 5_r0 %o
d' Reducereasalariului debaz6gi/sau,dupd caz,qiaindernnizafiei ;

deconducerepeoperioaddde l-3
luni cu 5-10Yo:
e. Desfacerea disciplinard a contracturui individuar de muncd
2' Sanc{iunea disciplinarr seradiazdde drept in termen
ae iz tuni de ra aplicare, dacd salariatului nu i se aplicd
o nouf, sancfiune in acest termen' Radierea sanctiunilor
disciplinare se constatd prin decizie a angajatorului emisd
formd scrisd, in
b L Amenzile disciplinare sunt interzise
abatere disciplinard se poate aplica o singurd sanc{iune
c' Ete sanc{iunea disciplinari apiicabila in raport cu gravitatea abaterii
sdvdrgite de s vedere urmdtoarele:
disciplinare
- imprejurarile in care fapta afost sdvdrsitd
_ Gradul de vinovdfie al salarjatului
_ Consecin[ele abaterii disciplinare
d'Decizia de sanc(ionare se comunicd salariatului in cel
mult 5 zile calend,aristice de ladataemiterii
Ei produce efecte de la d,ata comunicdrii
e' comunicarea se predd personal salariatului, cu semnatura de primire
prin scrisoare recomandatd, la domiciliui sau reqedin{a ori in caz d,e reft)zal prirnirii,
comunicatd de acesta,
f' Decizia de sanc{ionare poate fi contestatd de salariat la instranfele judecatoregti
termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicdrii. competente in

II. Sancfiuni personal didactic, didactic auxiliar precum gi cel de conducere,


invdfimdntul preuniversitar de indrumare qi de control din
Personalul didactic, didactic auxiliar precum gi
cet de conducere, de indrumare
.u uinouali. a indatoririlo. ;i
preuniversitar rdspund disciplinar pentru incdlcarea de contror din invd!6mdntul
i. revin potrivit .ontrurtrlrl
".
1.4
individual de muncd' precum gi pentru incdlcarea
no'melor de compoftare care dduneazd interesului inv6{dmanturui
Ei prestigiului unitalii conform legii.
a' Sanc(iunile disciplinare care se pot aplica personalului,
?n raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
- observafie scrisd;
aveftismentl
diminuarea salariului debazd, cumulat, cdnd
este cazul, cuindemnizaJia de conducere, de indrumare gi
control, cu pdn[ la l5%o, pe o perioadd de I _6 luni; de
- suspendarea' pe o perioadd de pdn[ la 3
ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru
func{ii didactice superroare sau pentru obfinerea gradelor ocuparea unei
didactice ori a unei funclii de conducere, de
indrumare $i de control;
- destituirea din funcfia de conducere, de indr.umare
gi de control din inv[]am6nt;
- desfacerea disciplinard a contractului individual
de'munca.

b' orice persoand poate sesiza unitatea de invalamant/institufia


de inv4fdmdnt cu privire la sdvargirea unei fapte
ce poate constitui abatere disciplinar6' Sesizarea se
face in scris gi se' inregis treazd la registratura
unitalii/institutriei de invd(6m6nt.
c' Pentru cercetarea abaterilor prezumate sdvdrgite
de personalul didactic, personalul de conducere
de invdfdmdnt preuniversitar, personalul de'indrumarqii al unitatrilor
personalul de indrumare gi de control din
or ."*"r din cadrul inspectoratelor gcolare gi de
cadrul rvrinisteiurui EducaJiei Nafionale, comisiile de
disciplinard se constituie dupd cum urmeaza: cercetare
d' pentru personalul didactic, cbmisii formate
din 3-5 membri, dintre care unul reprezin tEt organiza\iasindjcald
din care face parte persoana aflata in disculie ru, ;r;.
;;;Jirer.ntant al salarialilor, iar ceilalli au func{ia
didacticd cel pufin egald, cu a celui care a sdvdrgi
e' pentru personalul de conducere al unitdfilor
t abaterea;
de invdfdmdni preuniversitar, comisii formate
dintre care un reprezentant al salarialilor, iar.ceilalli din 3-5 membri,
u, i;;Jiu didacticd cel pulin egald cu a celui care a
sdvdrqit abaterea' Din comisie face parte gi
un inspector din cadrul inspectoratuiui gcolar judelean/al
mun icipiului Bucuregti;
f' pentru personalul de indrumare gi de control
din cadrul Ministerului Educafiei Nalionale, comisii
3-5 membri' dintre care unul reprezint6'organiza\iasindicalh formate din
din.care face pafte persoan a aflatdin discutrie
sau este un reprezentant al salariafilor, iar ceilalli
au funclia didacticd ..i p"ri'" .g"la cu a celui care
shv6rgit abaterea: a
g' pentru personalul de conducere al inspectoratelor
gcolare judefene/al municipiului Bucuregti,
din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al saiarialitor, comisii formate
iar ceiral{i u, run.iiu oiauriica cel pulin egald cu
a celui care a sdvdrgit abaterea,
h, Comisiile de cercetare disciplinar6 sunt numite
de:
- consiliul de administratrie al unitd(ii de invdfdmdnt
preuniversitar, pentru personalul didactic
personalul de conducere al acesteia: ai
- ministrul educaliei, cercetdrii, tineretului gi sportului,
pentru funcfiile de indrumare gi de control
din cadrul Ministerului Educaliei Nalionale, p;;;;.
inspectoratele
gcolare judefene/ai municiplrf ri'eu"ur.iti.
9i penfru personalul de conducere din
:f' i- ^^ r.'.-, cercetdrii abaterii prezumate
fn cadrul se.stabilesi faptele 9i urmdrile acestora, imprejur6rile
sdvdrEite' existenfa sau inexisten{a vinovdfiei, in care au fost
pr".rni ii"iir.'.it. date concludente. Audierea celui
9i verificarea apdrdrii acestuia cercetat
sunt obligatorii.'Refuzui celui cercetat
in$tiinfat in scris cu minirnum 48 de ore'inainte, de a se prezentala audiere, degi a fost
precum ti;;; da declarafii scrise se constata
verbal gi nu impiedicd finalizarea cercetdrii' prin proces-
cadrut oiaactic cercetat are dreptul s6 cunoasc6 toate
cercetdrii gi sd igi pr actele
j'. cercetarea faptei 9i
apdrare.
deciziei se fac termen de cel mult 30 de zile de la data
consemnata
acesteia' de inspecfii , lu .rgirirutura generald a unitdlii constatdrii
Przuriversitar/institulie de invdlamant
nevinovate i s romuniciin scris inexistenfa
faptelor pentru care a fost

k' Persoanele sancfionate incadrate in unitatrile.de


invd{dmant au dreptul de a contesta, in termen
comunicare' decizia respectivd la colegiul d. de l5 zile de la
dit;ipli;;;;
conducere' de indrumare gi de control di-n inspectoratele
r6ngd inspectorarur gcorar. personarur de
gcolari gi din Ministerul Jducafiei Nafionale,
fost sancfionat' are dreptul de care a
a contesta, in termen aLls ziie de la comun icare, deciziarespectivd la
colegiul central de disciplind ar Ministerului Educa{iei
NutionJ.
I' Normele privind componenfa, organizareaqi
functrionarea,;.;;;; qi atribrliile colegiului de disciplind
ldngd inspectoratul gcolar 9i de pe
.aG
colegiului...nra a.'iir.-tpii"a al MinisteruluiEducaliei Nalionale se
stabilesc prin regulament aprobat prin oidin at ministrulli
m. Dreptul persoanei sancfionate '"""*t cercetdrii, tineretului qi sportului.
"lrJ"ii.i, este garantat.
de a seadr
n' (l) Pentru personalul didactic dinunitafil ufi
rsitar, propunere de sancJionare se face
de cdtre director sau de cel pu\in2/3 din
or consiliului de dministrafie. Sancfiunile

J-J
aprobate de consiliul de administralie sunt puse
in aplicare gi comunicate prin decizie a directorului unitafii
de invdfdmAnt preun iversitar.

(2) Pent'u personalul,de conducere al unitdlii.de


invd{amdnt preuniversitar, propunerea de sancfionare
face de cdtre consiliul de administra[ie al se
uniialii de invatramant-p."uniu"rritar gi se comunici prin
inspectorului gcolar general. decizie a

o
etare, de autoritatea care a numit aceastd comisie
caz, de cdtre directorul unitdtrii de ?nv[fdm6nt,
p , tineretului qi sportului.
p ecum gi a celui de
A potrivit legisla{iei
P prejudiciilor se fac
e rile c6nd, prin lege,

CAPITOLUL X
Reguli referitoare la procedura disciptinard

Art'66 Sub sancliunea nulitdlii absolute, nicio mdsurd, cu excepfia avertismentului


scris, nu poate fi
unei clrcetdri disciplinare p..utuuil.. pentru ur..uei
l|:H'iffi,T1',ff# :*iliff:" uuui.re disciplinara se poate

isii de cercetare la nivelul institutriei, compusd din 3


vdrgite de salariali.
va fi prezentat consiliului de administrafie, in vederea
6natd salariatului cercetat.
ile, salariatul va fi convocat in scris de cdtre membrii
intrevederii.
16 un motiv obiectiv, dd dreptul angajatorului sd dispund
c
are dreptul sd formuleze gi s6 susfind toate apdrdrile
in
lizeze cercetarea toate probele gi motivatriile pe care le
comisia de cercetare va intocmi un raport va fi prezentat consiliului de administrafie, in vederea
stabiliriisanc;iunii aplicabile. o copie araportului -care
va fi inmanatd salariatului cercetat
Art'68 in baza hotdrdrii consiliului de administrafie, directorul dispune
printr-o decizie emisd in formd scrisd, in termen aplicarea sancfiunii disciplinare
de 30 de zile calendaristice de la dataludrii la
sf,vdrgirea abaterii disciplinare, dar nu mai tdrziu cunogtin{d despre
de6 luni de la data savargirii faptei,

oriu urmdtoarele:
a.
entul intern sau contractual colectiv de

rmulate de salariat in timpul cercetdrii


a fost efectuata cercetarea;
ar6 se aplicd;

testatd,

salariatului in cel mult 5 zite catendaristice de la data emiterii


produce f;fifff.i:;:i;:fiffi#.comunicd si
salariatului, cu semndturd de primire, sau, in
scrisoa regedinfa cornunicatd de acesta.
caz de refuz al primirii, prin

de salariat la instanJele judecdtoregti competente


de zile ,contestatd in ter.men de 30

L6
UL XI
ECIFICE
e vedere social
de activitate -

i personalului, conform prevederilor legale, in func{ie de


s in activitatea scolii.

DISPOZITII FTNALE
d cu data de 0l.09,2022 cdnd este validat de Consiliul
gi aprobat de Consiliul de administra{ie al Liceului

zentului regulament se aprobd de c6tre consiliul de


turor salarialilor din_Liceului Tehnologic,,Constantin
cu data Iu[rii la cunogtinfd a prevederilor acestuia.

intocmit,

DIRECTOR,
Prof. ALECU And DIRECTOR ADJUNCT,
Prof. MATEE

17

S-ar putea să vă placă și