Sunteți pe pagina 1din 22

RAPORT SPECIAL

O.G. nr. 16/2022


noile MODIFICĂRI
din Codul Fiscal
TOP 7
Studii de Caz

Informaţii specializate www.rs.ro


O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICĂRI din Codul Fiscal.
TOP 7 Studii de Caz
Acesta nu este un Raport Special GRATUIT!
Dvs. beneficiați GRATUIT de acest raport
deoarece faceți parte din comunitatea RENTROP & STRATON.

© RENTROP & STRATON

Senior Editor: George Straton

Director general: Octavian Breban

Manager Produs: Codruța Tomșa

Manager Departament Editorial: Adina Vasile

Foto copertă: vectorjuice / Freepik

Puteţi consulta şi celelalte lucrări editate de RENTROP & STRATON la: www.rs.ro

Toate drepturile rezervate. Nicio parte din acest material nu poate fi reprodusă, arhivată sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare audio sau video, fără permisiunea în scris din partea editorului.
Autorii sau editorii nu sunt responsabili pentru nicio pierdere provocată vreunei persoane fizice sau juridice care acţionează
sau se abţine de la acţiuni ca urmare a citirii materialelor publicate în această lucrare.

Informaţii specializate

Bdul Națiunile Unite nr. 4, bloc 107A, etajul 1,


sector 5, București
Telefon Serviciul Clienți: 021.209.45.45
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

I. Prevederi OG 16/2022

O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale

Publicat in: M.Of. nr. 716 din 15.07.2022

Ce prevede: Principalele modificari aduse Codului fiscal:

- se extinde sfera de aplicare a profitului reinvestit si asupra altor active decat cele
prevazute in subgurpa 2.1 si clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele
normale de funcţionare a mijloacelor fixe, respectiv facilitate se va aplica si pentru alte
active utilizate în activitatea producţie, procesare şi activele reprezentând retehnologizare
ce urmeaza a fi stabilite prin ordin al ministrului finanţelor (in termen de 120 de zile de la
data publicării ordonantei in M.Of)

- cresterea cotei pentru impozit pe dividende de la 5 la 8% - pentru dividende distribuite


după data de 1 ianuarie 2023

- incepând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul
specific unor activităţi. Contribuabilii care au intrat sub incidenţa prevederilor acestei legi
până la data de 31 decembrie 2022 pot opta pentru plata impozitului pe veniturilor
microîntreprinderilor (fără să aplice prevederile art. 52) sau pentru plata impozitului pe
profit.

- de la 01 ianuarie 2023 in vederea aplicarii impozitului pe veniturile microintreprinderilor


o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
 a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb
pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile
administrativ-teritoriale;
 nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la
instanţele judecătoreşti, potrivit legii.
 a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi/sau management, în proporţie
de peste 80% din veniturile totale;
 are cel puţin un salariat, cu excepţia persoanelor juridice nou infiintate.

www.fiscalitatea.ro 1
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

 are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de


participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se
încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,
incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 47 din Codul
fiscal. In cazul în care oricare dintre asociaţii/acţionarii persoanei juridice române deţine
peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai
mult de trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere
pe veniturile microîntreprinderilor şi nu au codurile CAEN exceptate de la acest sistem,
aceştia trebuie să stabilească cele trei persoane juridice române care aplică impozitul pe
veniturile microintreprinderilor, restul persoanelor juridice urmând să aplice impozit pe
profit.

- se completeaza domeniile exceptate de la acest sistem de impunere cu urmatoarele


(pentru aceste domenii se aplica impozit pe profit):
 domeniul bancar;
 domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară
activităţi de intermediere în aceste domenii;
 domeniul jocurilor de noroc;
 activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor devine optional. Persoanele juridice române,


altele decat cele exceptate de la aplicabilitatea sistemului (activitatile prevazute la art. 47
alin. (2) din Codul fiscal), pot opta să aplice impozitul pe veniturile microintreprinderilor
începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc condiţiile de microîntreprindere
prevăzute la art. 47 alin. (1) şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023.
- se elimina din baza impozabila dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii,
persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care
atât microîntreprinderea, cât şi filiala îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 din Codul
fiscal. Acestea nu se mai include in baza impozabila chiar daca nu sunt impozitate in
statul strain.
- Se reglementeaza ordinea aplicarii deducerilor fiscale pentru microîntreprinderile care
efectuează sponsorizări/cheltuieli pentru Fondul Naţiunilor Unite Pentru Copii –
UNICEF şi alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit
prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte şi pun în funcţiune aparate
de marcat electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor în următoarea ordine:

a) sumele aferente sponsorizărilor, cheltuieli efectuate pentru Fondul Naţiunilor Unite Pentru
Copii – UNICEF şi alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit

www.fiscalitatea.ro 2
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte. precum şi sumele reportate, după
caz;

b) costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale şi sumele reportate, după caz.

Reducerea de impozit, conform prevederilor Oug 153/2021 (pentru cresterile de capital) se


aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după scăderea sumelor de mai sus.

- incepand cu 01 ianuarie 2023 se elimina scutirea pentru persoanele fizice, pentru


veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca
urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o
perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere
dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activităţi, în cursul unui an (avand in vedere ca acest sistem de impunere nu se mai aplica
de la 01 ianuarie 2023)

- incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 facilitățile fiscale în sectorul


construcții, precum și în sectorul agricol și în industria alimentară se vor aplica doar
pentru persoanele fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate
în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care se încadrează în
condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 și pct. 7 din Codul fiscal. Cifra de afaceri in
vederea aplicarii facilitatilor fiscale in se va calcula pentru anul in curs, cumulat de
la inceputul anului pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în
care se aplică scutirea inclusiv pentru angajatorii existenţi la data de 1 ianuarie a fiecărui
an (aceasta prevedere se aplica incepand cu 18 iulie 2022). Incepand cu veniturile
aferente lunii august 2022 facilitatile se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de
până la 10.000 lei inclusiv (prin reducere de la 30.000 lei).

- incepand cu 18 iulie 2022 se introduc in categoria veniturilor neimpozabile


indemnizaţiile pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice, potrivit legii.

- incepând cu veniturile aferente anului 2023, se reduce plafonul pentru impozitarea la


norma de venit (venituri din activitati independente) de la 100.000 la 25.000 euro.

- incepând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023 se introduce un plafon lunar de


venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale
obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă
ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru următoarele:

www.fiscalitatea.ro 3
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

a) prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii, altele
decât cele prevăzute la art. 76 alin. (2) lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru
indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi
instituţiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situaţii decât cea prevăzută la art. 76
alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în
limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data
acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu
se iau în calcul numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin
hrană se înţelege hrana preparată în unităţi proprii sau achiziţionată de la unităţi specializate.
Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;

c) cazarea şi contravaloarea chiriei pentru spaţiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la
dispoziţia angajaţilor proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern, în limita
unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată/lună/persoană, în următoarele condiţii:

(i)angajatul, soţul/soţia acestuia nu deţin o locuinţă în proprietate personală sau în folosinţă în


localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;

(ii)spaţiul de cazare/de locuit se află în unităţile proprii, inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil
închiriat în acest scop de la o terţă persoană, de către angajator;

(iii)contractul de închiriere dintre angajator şi terţă persoană este încheiat în condiţiile legii;

(iv)plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soţi, în cazul în care ambii soţi desfăşoară
activitate în aceeaşi localitate, la acelaşi angajator sau la angajatori diferiţi, pe baza declaraţiei pe
propria răspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se ia
în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară, în vigoare în luna pentru care se
acordă avantajele.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor se efectuează pe baza documentelor justificative şi constituie


responsabilitatea angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada


concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,
astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor

www.fiscalitatea.ro 4
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

legi speciale şi/sau finanţate din buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat,
reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;

e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi


completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate
astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de
Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru
angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă
de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu
se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea
cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate,
încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în
limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui
plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică
desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare
a documentelor justificative.

Ordinea în care veniturile se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază
corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator.

- Modificarea deducerilor la calculul impozitului pe veniturile din salarii - incepând cu


veniturile aferente lunii ianuarie 2023. Deducerea personală cuprinde deducerea
personală de bază şi deducerea personală suplimentară şi se acordă în limita venitului
impozabil lunar realizat.

Deducerea personală de bază se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de
până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat
prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului. În situaţia în care, în cursul
aceleiaşi luni, se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe ţară, se ia în calcul
valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe ţară.

Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta
de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul unui

www.fiscalitatea.ro 5
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

venit lunar brut de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de realizare a venitului;

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o
unitate de învăţământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul
acestora.

- eliminarea cotei forfetara de cheltuieli (40%). Incepând cu veniturile aferente anului


2023 cota de impunere de 10% se va aplica asupra venitului brut. Pentru contractele de
închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023 contribuabilii care obţin venituri din
cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare
şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală,
au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor
survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea
modificării acestuia, la organul fiscal competent. Procedura de inregistrare se va stabili
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

- modificarea transelor de venit si cotele pentru determinarea impozitului pentru veniturile


din jocurile de noroc plătite începând cu 1 august 2022

- modificarea impozitului pe veniturile din transferul dreptului dreptului de proprietate şi al


dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel
şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.

Incepand cu 01 ianuarie 2023 impozitul se va calcula la valoarea tranzacţiei prin aplicarea


următoarelor cote:

a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi terenurile aferente acestora, precum şi asupra terenurilor
de orice fel fără construcţii, deţinute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deţinute o perioadă mai mare de 3 ani."

- introducerea ca bază lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii salariul minim


brut pe țară garantat în plată, pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale
de muncă cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară
garantat în plată, cu anumite exceptii. Astfel, venitul luat în calcul va fi salariul minim
brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat
de salariat – incepand cu veniturilor aferente lunii august 2022

Masura NU se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

www.fiscalitatea.ro 6
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte
posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia


pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor
legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul
public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public
de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau
mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora
este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

- începând cu veniturile aferente anului 2023, pentru persoanele fizice care realizeaza
venituri din activitati independente si din drepturi de proprietate intelectuala baza anuală
de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care
nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei


prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute
pe ţară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei


prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară;

- începând cu veniturile aferente anului 2023 baza anuală de calcul al contribuţiei de


asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei


prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 şi 12 salarii minime brute pe
ţară;

www.fiscalitatea.ro 7
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei


prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 şi 24 de salarii minime brute
pe ţară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei


prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe ţară."

- de la 01 ianuarie 2023 se excepteaza de la aplicarea cotei de 9% bauturile care contin


zahar sau alti indulcitori sau aromatizate incadrate la codurile NC 2202 10 00 şi 2202
99.Pentru aceste produse se va aplica cota standard 19%. Tot de la 01 ianuarie 2023 se va
aplica cota de 9% (si nu 5% cat este in present) pentru serviciile de restaurant şi de
catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la
codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99 si pentru cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al
sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

- se modifica din nou conditiile pentru aplicarea cotei de 5% pentru livrarea de locuinte.
Astfel, incepand cu 01 ianuarie 2023 se aplica cota redusa 5% TVA pentru livrarea de
locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti,
a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de
600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice în mod
individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafaţa utilă a
locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în
cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare. Orice persoană fizică
poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în
comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare
nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. Ordonanta
prevede si masuri tranzitorii pentru situatiile in care au fost incheiate contracte de
avans pana la 01 ianuarie 2023

- se instituie un nou calendar privind nivelul accizelor, armonizate si nearmonizate, pentru


perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2026. Acciza ad valorem se calculează prin
aplicarea procentului legal asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor
eliberate pentru consum. Acest procent legal se aplică după cum urmează:

a) 13% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru
perioada 1 august 2022-31 martie 2023 inclusiv;

b) 12% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru
perioada 1 aprilie 2023 - 31 martie 2024 inclusiv;

www.fiscalitatea.ro 8
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

c) 11% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, pentru
perioada 1 aprilie 2024-31 martie 2025 inclusiv;

d) 10% asupra preţului de vânzare cu amănuntul al ţigaretelor eliberate pentru consum, începând
cu 1 aprilie 2025.

- acciza specifică exprimată în lei/1.000 de ţigarete se determină anual, pe baza preţului


mediu ponderat de vânzare cu amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem
şi a accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr.. Această acciză specifică se
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, până la 1 martie. In perioada 1 august 2022 - 31 martie 2023
inclusiv, acciza specifică pentru ţigarete este de 459,386 lei/1.000 ţigarete.

- se elimina reglementarile privind impozitul/taxa pe cladiri pentru cladirile cu destinatie


mixta si se implementeaza un nou mod de calcul a impozitului pe clădirile
rezidențiale/nerezidențiale.

Alte modificari: Obligatii dotari cu POS

Incepand cu 01 ianuarie 2023 persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu


amănuntul şi cu ridicata, aşa cum acestea sunt definite de OG nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă precum şi cele care desfăşoară activităţi de
prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 euro în echivalent
lei, au obligaţia să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin
intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce
facilitează acceptarea plăţilor electronice.

Obligaţia de acceptare a cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui
terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, se naşte începând cu trimestrul următor
celui în care încasările din cursul anului respectiv au depăşit pragul de 10.000 euro. Cursul de
schimb valutar pentru determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca Naţională a
României în ultima zi a anului precedent.

II. TOP 15 Studii de Caz

1. Plafonul de 33% din salarii cu 01.01.2023


Intrebare:

www.fiscalitatea.ro 9
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Care sunt veniturile neimpozabile pe care le poate acorda angajatorul incepand cu 01.01.2023 in
plafonul de 33% din salariul de baza? Plafonul trebuie verificat in fiecare luna sau cumulat? Ce
obligatii fiscale si declarative are angajatul? Dar angajatorul?

Raspuns:

Din 01.01.2023 este necesar ca angajatorii sa face o evaluare a beneficiilor neimpozabile


acordate angajatilor, pentru a evita situatiile in care valoarea unora dintre acestea sa depaseasca
pragul de 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.

Ca exemplu, un venit extrasalarial ce are o valoare cu o pondere foarte mare in venitul salarial se
refera la suportarea cheltuielilor de vacanta ale salariatului de catre angajator, unde pragul
individual neimpozabil este stabilit de legiuitor la valoarea unui castig salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului de asigurari sociale de sanatate, adica 6413 de lei la momentul
actual, dupa ultima raportare a INSSE, (in schimb, tichetele de vacanta, ca alternativa, nu vor
intra in acest plafon de 33%).

Prin OG nr. 16/2022 s-a decis ca, pe langa plafoanele individuale in functie de care sunt
neimpozabile, pentru anumite tipuri de beneficii extrasalariale, din ianuarie 2023, angajatorii sa
se incadreze intr-un plafon lunar de 33% din salariul de baza adica acele beneficii, insumate, sa
nu depaseasca respectivul plafon.

Doar ca, in suma respectiva nu vor intra decat anumite venituri in fapt, cele mai comune dintre
beneficiile extrasalariale primite de angajati.

Nu intra in plafonul de 33% tichetele de masa, de pilda, ori tichetele cadou.

In mod specific, prin OG 16/2022 a fost introdus un nou alineat la art. 76 din Codul fiscal (alin.
41), prin care este prevazut ca anumite beneficii cumulate lunar, sunt beneficii neimpozabile in
limita a 33% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Acestea sunt:

- prestatiile suplimentare primite de salariati in baza clauzei de mobilitate (altele decat cele
prevazute la art.76, alin. (2) lit. k),

- contravaloarea hranei acordate de angajatori angajatilor care nu beneficiaza de tichete de masa,

- cazarea si contravaloarea chiriei pentru angajatii proprii intr-o limita lunara de 20% din salariul
minim pe economie;

- contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada


concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora;

- contributiile la fondurile de pensii facultative in limita a 400 euro anual;

www.fiscalitatea.ro 10
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

- primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale, in limita a 400 euro
pe an;

- indemnizatia de telemunca in limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzator numarului de
zile din luna in care persoana fizica desfasoara activitate in regim de telemunca

Sumele respective ce se incadreaza in plafon nu se includ in baza de calcul a contributiei de


asigurari sociale, a contributiei la sanatate si a celei asiguratorii pentru munca.

2. Modificari facilitati in constructii

Intrebare:

De cand se aplica art. 60 pct. 5 lit. c)? Conform OG 16 modificarea adusa prevederilor art. 60
pct. 5 lit. c) din Codul fiscal privind diminuare plafon de la 30.000 lei la 10.000 lei NU se aplica
veniturilor aferente lunii august 2022, ci de la 1 ian 2023.

Pentru ca avem la Articolul IX la exceptii numai art. 60 pct. 5 lit. c) nu si lit. b)

"Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie
2023, cu urmatoarele exceptii:

a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) si (5), pct. 44, 89 si 92 se
aplica veniturilor din dividende distribuite dupa data de 1 ianuarie 2023;b) prevederile
pct. 2 si 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (3) si (4), pct. 25, pct. 26 referitor la
prevederile art. 60 pct. 5 lit. b), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. b)".

Raspuns:

Ambele modificari se regasesc la pct. 26 din OG 16/2022:

26. La articolul 60 punctul 5, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile prevazute la lit. a) in limita a cel putin
80% din cifra de afaceri totala. Pentru angajatorii nou-infiintati, respectiv inregistrati la registrul
comertului/inregistrati fiscal in cursul anului, cifra de afaceri se calculeaza cumulat de la data
inregistrarii, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenti la data de 1
ianuarie a fiecarui an, cifra de afaceri se calculeaza cumulat pentru perioada corespunzatoare din
anul curent, inclusiv luna in care se aplica scutirea.

www.fiscalitatea.ro 11
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera,
materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare
activitatilor prevazute la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si
nefacturata;

................................................................................................

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3),
realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de
incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele
din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinut din salarii si asimilate salariilor
prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce
depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale;

La art. IX lit. b) si g) sunt prevazute datele de intrare in vigoare pentru ambele modificari:

Articolul IX Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 ianuarie
2023, cu urmatoarele exceptii:

b) prevederile pct. 2 si 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (3) si (4), pct. 25, pct. 26 referitor la
prevederile art. 60 pct. 5 lit. b), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. b), pct. 29, 38, 42,
56, 66, 70, 72, pct. 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) si b), pct. 82, 90 si 91 intra
in vigoare in 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei
ordonante;

g) prevederile pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c), pct. 28 referitor la prevederile
art. 60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 58, 68, 69 si 80 se aplica veniturilor aferente lunii august 2022;

Deci prevederile pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c) se aplica veniturilor aferente
lunii august 2022.

3. Impozit microintreprinderi 2023. Suspendare contracte de munca

Intrebare:

Daca in cursul anului 2023 o persoana juridica romana, platitoare de impozit pe venit micro are 3
salariati cu norma intreaga, dar in fiecare luna suspenda contractele angajatilor pe 2 saptamani,
aceasta persoana juridica isi pastreaza calitatea de platitor de impozit pe venit micro, avand in
vedere prevederile OG 16/2022?

Raspuns:

www.fiscalitatea.ro 12
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Una din conditiile nou-introduse pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor incepand cu


anul 2023 prin art. I pct. 5 din OG 16/2022 este cea de la art. 47 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal
potrivit careia microintreprinderea are cel putin un salariat, cu exceptia situatiei prevazute la art.
48 alin. (3) din Cod. In acest sens, prin art. I pct. 11 din OG 16/2022 s-au modificat prevederile
art. 48 alin. (3) si alin. (3 1) din Codul fiscal in sensul ca, pe de o parte, microintreprinderea nou-
infiintata trebuie sa aiba cel putin un salariat in termen de 30 de zile de la data infiintarii, iar pe
de alta parte ca, in cazul in care raportul de munca este suspendat, potrivit legii, conditia
referitoare la detinerea unui salariat se considera indeplinita daca perioada de suspendare este
mai mica de 30 de zile si situatia este inregistrata pentru prima data in anul fiscal respectiv.

In schimb, au ramas nemodificate prevederile art. 51 alin. (4) din Codul fiscal potrivit carora prin
salariat se intelege persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga,
conditie ce poate fi indeplinita si atunci cand sunt persoane persoane angajate cu contract
individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate,
reprezinta echivalentul unei norme intregi.

Coroborand aceste prevederi se poate trage concluzia ca persoana juridica romana platitoare de
impozit pe veniturile microintreprinderilor poate indeplini conditia referitoare la cel putin un
salariat daca perioadele active insumate ale celor trei contracte individuale de munca reprezinta
echivalentul a cel putin un contract individual de munca cu norma intreaga nesuspendat.

Totusi, avand in vedere elementul de noutate adus de OG 16/2022 prin prevederea de la art. 48
alin. (3 1) din Codul fiscal, precum si situatia prezentata, exista posibilitatea ca organele de
control sa considere ca suspendarea a mai mult de o data, in fiecare luna, a tuturor celor trei
contracte individuale de munca conduce la neindeplinirea conditiei referitoare la existenta unui
salariat. In plus, trebuie avut in vedere si faptul ca situatiile in care contractele de munca ale
salariatilor pot fi suspendate sunt strict reglementate de Codul muncii si este putin verosimil ca
un angajator sa se regaseasca in situatii in care sa poata suspenda legal tuturor salariatilor sai,
luna de luna, contractele pentru jumatate din perioada de lucru. Daca aceaste situatii se vor ivi in
practica, este recomandat sa se solicite organelor fiscale care se ocupa cu asistenta
contribuabililor un punct de vedere oficial cu privire la posibilitatea mentinerii statutului de
microintreprindere pentru persoana juridica respectiva in atare situatii deoarece raspunsul primit
va putea fi utilizat cu ocazia controalelor fiscale ulterioare conform art. 6 din Codul de procedura
fiscala.

4. CIM cu timp partial persoana pensionata pe caz de boala cu drept de munca.


Exceptie cf. OG nr. 16/2022

Intrebare:

www.fiscalitatea.ro 13
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Avem un salariat pensionar pe caz de boala cu drept de munca de 4 ore/zi. Lucreaza ca muncitor
necalificat in agricultura, pentru care primeste un salariu de 2230 lei. Intrucat nu are salariul
minim pe economie, unitatea va suporta contributiile la nivelul salariului minim pe economie?
Am mentionat ca e pensionar cu drept de munca de 4 ore/zi. Daca da, unitatea suporta doar la
diferenta dintre 2550 lei si 2230 lei, sau la intreaga suma de 2550 lei?

Raspuns:

Potrivit pct. 68 din OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, 68. La articolul 146,
dupa alineatul (5 5) se introduc patru noi alineate, alin. (5 6)-(5 9), cu urmatorul cuprins:

(5 6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din
salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau
cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de
asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 138 1 alin. (1) si
(2), art. 138 2 alin. (1) sau art. 138 3 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe
tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator
numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

(5 7) Prevederile alin. (5 6) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre


urmatoarele situatii: (...)

c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste
posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia


pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor
legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul
public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public
de pensii; (...)

(5 8) In aplicarea prevederilor alin. (5 7), angajatorul solicita documente justificative persoanelor


fizice aflate in situatiile prevazute la alin. (5 7) lit. a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazute la
alin. (5 7) lit. e), procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

(5 9) In cazul in care contributia de asigurari sociale calculata potrivit alin. (5) este mai mica
decat contributia de asigurari sociale stabilita potrivit alin. (5 6), diferenta se suporta de catre
angajator/platitorul de venit in numele angajatului/beneficiarului de venit.

www.fiscalitatea.ro 14
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Asadar, se stabileste faptul ca baza de calcul a CAS si CASS este reprezentata de salariul de baza
minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza CAS si CASS, corespunzator
numarului zilelor lucratoare din luna, in care contractul a fost activ, cu unele exceptii. Printre
exceptii sunt angajatii cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se
recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi , dar si pensionari pentru limita de
varsta in sistemul public de pensii.

In cazul prezentat, salariatul se incadreaza la exceptiile privind alte categorii de persoane carora
prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, intrucat poate presta
activitate in baza deciziei de pensionare pe caz de boala. Documentul medical este documet
justificativ pentru incadrarea la exceptiile mentionate in OG nr. 16/2022.

Prin urmare, contributiile de asigurari sociale (CAS si CASS) se datoreaza la nivelul salariul din
contractul individual de munca.

5. Contributii sociale CIM cu timp partial conform OG nr. 16/2022

Intrebare:

Va rog cu respect sa-mi spuneti daca in cazul unui salariat ce are un CIM cu doua zile pe
saptamana a cate 8 ore, cu un salariu realizat mai mic de 2550 lei, se platesc contributii si
impozit la o baza de calcul de 2550 lei?

Raspuns:

Potrivit pct. 68 si pct. 80 din OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, 68.
La articolul 146, dupa alineatul (5 5) se introduc patru noi alineate, alin. (5 6)-(5 9), cu urmatorul
cuprins:

(5 6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din
salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau
cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de
asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 138 1 alin. (1) si
(2), art. 138 2 alin. (1) sau art. 138 3 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe
tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator
numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

(5 7) Prevederile alin. (5 6) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre


urmatoarele situatii: (...)

www.fiscalitatea.ro 15
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau
mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora
este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

(5 8) In aplicarea prevederilor alin. (5 7), (...), iar in cazul situatiei prevazute la alin. (5 7) lit. e),
procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor.

80. La articolul 168, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6 1), cu urmatorul
cuprins:

(6 1) Prevederile art. 146 alin. (5 6)-(5 9) si ale art. 154 alin. (1) lit. r) si s) se aplica in mod
corespunzator.

Asadar, se stabileste faptul ca baza de calcul a CAS si CASS este reprezentata de salariul de baza
minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza CAS si CASS, corespunzator
numarului zilelor lucratoare din luna, in care contractul a fost activ, cu unele exceptii. Printre
exceptii sunt angajatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate
salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul
cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara.

Prin urmare, masura nu se aplica in cazul angajatilor ce realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri
in baza a doua sau mai multe CIM-uri, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este
cel putin egala cu salariul minim brut.

In cazul prezentat, se aplica masura de suprataxare pentru contractele part-time conform


prevederilor OG nr. 16/2022, intrucat baza lunara de calcul aferenta contractului de munca este
inferioara salariul minim brut pe tara.

Suprataxarea muncii aferenta contractului de munca cu timp partial presupune raportarea


contributiilor sociale (CAS si CASS) la salariul minim (atunci cand salariul pe acel contract part-
time este mai mic decat minimul pe economie), nu si a celorlalte taxe salariale (impozit si CAM).

Asadar, cum salariul pe care il primeste angajatul cu CIM part-time este mai mic de 2.550 lei pe
luna, contributiile de pensii si sanatate sunt in suma de 638 lei (pt CAS), respectiv 255 lei (pt.
CASS), valori raportate la salariul minim brut de 2.550 lei, in vigoare la acest moment. Masura
suprataxarii nu vizeaza nici impozitul, nici contributia asiguratorie de munca (CAM), cotele de
taxare aplicandu-se, raportat la salariul din contract.

6. Cota impozit dividende datorat incepand cu 2023 pentru dividendele repartizate


pana la 31.12.2022 si achitate in 2023

Intrebare:

www.fiscalitatea.ro 16
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

Conform noilor modificari legislative incepand cu 01.01.2023 impozitul pe dividende devine


8%. Daca se distribuie dividende, din profitul anilor anteriori, la finalul anului 2022 si se achita
impozitul pe dividende pana in 25.01.2023, in aceasta situatie impozitul este 5% chiar daca
dividendele nete vor fi virate catre actionari in cursul anului 2023?

Raspuns:

Pornim de la premisa ca beneficiarul dividendelor este persoana fizica, desi regulile aplicabile
sunt aceleasi si pentru beneficiarii persoane juridice.

Astfel, conform art. 97 alin. (7) din legea 227/2015 privind Codul fiscal in vigoare la data
formularii prezentei opinii stipuleaza ca:

“Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de
participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota
de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe
veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata
dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare
de catre actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25
inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor/castigurilor obtinute
ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite
actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea
acestora, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului
urmator distribuirii. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat.”

OG 16/2022 modifica doar primul paragraf, in sensul majorarii cotei de impozit, respectiv:

“44. La articolul 97 alineatul (7), prima teza se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri
de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impoziteaza
cu o cota de 8% din suma acestora, impozitul fiind final. (...)"”

Asadar, regula privind calculul si virarea impozitului pe dividendele distribuite dar neplatite pana
la finalul exercitiului financiar in care au fost repartizate ramane neschimbata.

Astfel cum se poate observa din norma legala in vigoare si in momentul de fata, plata
impozitului se face pana pe 25.01 al exercitiului financiar urmator, calculul si declararea
efectuamdu-se cu data de 12 a exercitiului in care s-a aprobat distribuirea, de unde rezulta
indubitabil ca se va folosi cota de 5%.

In plus, normele de completare a declaratiei 205 privind impozitul retinut la sursa, in ceea ce
priveste impozitul pe dividende stipuleaza ca:

www.fiscalitatea.ro 17
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

“9. Cap. V "Date informative privind impozitul pe veniturile din dividende" se completeaza de
catre platitorii de venituri din dividende, pentru fiecare persoana fizica beneficiara.

Col. 1 - se completeaza pentru fiecare beneficiar de venit, inscriindu-se numele si prenumele


persoanelor fizice.

Col. 2 - se inscrie codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala atribuit de catre
Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu ocazia inregistrarii fiscale, dupa caz.

Col. 3 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului distribuit
din dividende, intr-un an fiscal.

Col. 4 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul venitului platit
actionarilor sau asociatilor din dividendele distribuite, intr-un an fiscal.

Col. 5 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand baza de calcul al


impozitului, intr-un an fiscal.

Col. 6 - se inscrie, pe fiecare beneficiar de venit, suma reprezentand totalul impozitului pe venit
calculat si retinut in cursul anului.

Impozitul aferent dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor
pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora se cuprinde in declaratia aferenta
perioadei in care s-a aprobat distribuirea dividendelor.”

In concluzie, calculul impozitului pe dividendele distribuite in 2022 si neplatite pana la


31.12.2022 se face utilizand cota in vigoare la 31.12.2022, respectiv 5%.

7. Impunere venituri din cedarea folosintei bunurilor din 01.01.2023

Intrebare:

Incepand cu anul 2023 care sunt costurile pentru o persoana fizica ce inchiriaza apartamentul 1
cu 2.000 lei pe luna si apartamentul 2 cu 3.000 lei pe luna? Ar fi mai convenabil sa opteze pentru
determinarea venitului net in sistem real? Ce implica aceasta alegere daca este o persoana fizica
ce inchiriaza bunurile detinute?

Raspuns:

Cu privire la veniturile din cedarea folosintei, incepand cu 01.01.2023 intervin urmatoarele


modificari:

La art. I pct. 43 din OG 16/2022, se precizeaza ca la articolul 84, alineatul (3) se modifica si va
avea urmatorul cuprins:

www.fiscalitatea.ro 18
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

"(3) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, altele decat veniturile din arenda si din
inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, venitul brut
reprezinta venitul impozabil."

La pct. 50 se precizeaza ca la articolul 120, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alin.
(6ind. 1) si (6 ind. 2), cu urmatorul cuprins:

"(6ind. 1) Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul
personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor
situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti,
precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la
incheierea/producerea modificarii acestuia, la organul fiscal competent.

(6ind. 2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6 ind. 1) se stabileste prin ordin al


presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala."

La pct. 52, se precizeaza ca la articolul 120ind. 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2 ind. 1), cu urmatorul cuprins:

"(2ind. 1) In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele
decat veniturile din arenda si din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte
proprietate personala, cota de 10% se aplica asupra venitului anual impozabil estimat."

Cu privire la CASS, la pct. 81 se precizeaza ca baza anuala de calcul al contributiei de asigurari


sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cele prevazute la art. 155
alin. (1) lit. b)-h) o reprezinta:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei


prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 6 si 12 salarii minime brute pe
tara;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei


prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate cuprinse intre 12 si 24 de salarii minime brute
pe tara;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei


prevazute la art. 120, in cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe tara."

Prin urmare, incepand cu 01.01.2023, venitul net din cedarea folosintei bunurilor nu se mai
stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40%
asupra venitului brut.

In cazul mentionat, venitul impozabil va fi 60.000 de lei, pentru care veti datora:

- impozit in suma de 6.000 de lei;

www.fiscalitatea.ro 19
O.G. nr. 16/2022 - noile MODIFICARI din Codul Fiscal. TOP 7 Studii de Caz

- CASS calculata la nivelul de 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere
a declaratiei prevazute la art. 120, avand in vedere ca veniturilor realizate sunt cuprinse intre 12
si 24 de salarii minime brute pe tara;

Daca salariul minim este tot 2,550 de lei, atunci datorati CASS in suma de 3.060 lei
(2,550*12=30.600 lei).

In situatia in care optati pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, acesta se va stabili ca diferenta intre venitul brut si
cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

In situatia in care nu inregistrati cehltuieli implicatiile fiscale sunt aceleasi.

www.fiscalitatea.ro 20

S-ar putea să vă placă și