Sunteți pe pagina 1din 26

UNIVERSITATE “PETRE ANDREI" DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE
MASTER: M.E.F.E

PROIECT LA DISCIPLINA:
DIAGNOSTIC GLOBAL STRATEGIC

Coordonator științific:
Conf. univ. dr. CARMEN CODREANU
Masterand:
ALIONTE SEBASTIAN ADRIAN

Iași
2022
Elaborarea diagnosticului global-strategic
la S.C. Prodplast S.A.

CUPRINS:
CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI S.C. PRODPLAST
S.A.........................................................................................................................................2
1.1. Înființarea societății – scurt istoric și descrierea obiectul de activitate conform cod
CAEN....................................................................................................................................2
1.2. Misiunea, viziunea şi valorile firmei..........................................................................3
1.3. Obiectivele strategice și obiectivele specifice ca scop al diagnosticului....................3
1.4. Mediul concurențial al S.C. Prodplast S.A.................................................................4

CAPITOLUL 2. ANALIZA - DIAGNOSTIC A FIRMEI SC PRODPLAST S.A...........6


2.1 Diagnosticul juridic..........................................................................................................6
2.2 Diagnosticul tehnic...........................................................................................................9
2.3 Diagnosticul resurselor umane..........................................................................................10
2.3.1 Diagnosticul managerial.....................................................................................13
2.4 Diagnosticul comercial......................................................................................................15
2.4.1 Analiza pieței întreprinderii................................................................................15
2.4.2 Analiza produselor întreprinderii........................................................................16
2.4.3 Analiza prețurilor................................................................................................18
2.4.4 Promovarea.........................................................................................................18
2.5 Diagnosticul financiar.......................................................................................................18
2.5.1. Diagnosticul financiar pe baza bilanțului...........................................................18
2.5.2. Diagnosticul financiar pe baza contului de profit și pierdere............................21

CAPITOLUL 3. SINTEZA DIAGNOSTICULUI GLOBAL STRATEGIC...................23


3.1 Evidenţierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) şi disfuncţionalităţi (puncte
slabe) din cadrul societății PRODPLAST S.A.......................................................................23
Concluzii................................................................................................................................24
Bibliografie........................................................................................................................25

1
CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA STRATEGICĂ A FIRMEI
S.C. PRODPLAST S.A.

PREZENTAREA SOCIETATII:
Denumirea societății : S.C. PRODPLAST S.A.
Sediul social : Buftea, Șoseaua București-Târgoviște nr. 1, Județul Ilfov
Codul unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 108
Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J23/835/2018
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori
București
Capitalul social subscris și vărsat : 17.072.385 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC Prodplast SA : 17.072.385
acțiuni cu o valoare nominală de 1 RON / acțiune, tranzacționate la BVB, categoria
STANDARD, simbol PPL.

SFERA DE ACTIVITATE SI SCURT ISTORIC


Prodplast S.A. este o companie românească care activează în domeniul prelucrării
materialelor plastice, înființată în 1957 sub denumirea de Fabrica de Mase Plastice
București.
Din 1990 funcționează ca societate pe acțiuni "PRODPLAST" S.A în baza H.G.
nr.1200 / 12.11.1990, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile
comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Societatea este administrată în sistem dualist (Consiliul de Supraveghere și
Directorat), ca urmare a hotărârii AGEA / 28.04.2007.
Capitalul social actual în valoare de 17.072.385 lei a rezultat ca urmare a înregistrării
operațiunii de desprindere aprobată de AGEA / 19.08.2008, prin care s-a constituit
S.C.Prodplast Imobiliare S.A. Societatea are capital privat 100%.
Conform actului constitutiv, societatea are ca principal domeniu de activitate
fabricarea articolelor din material plastic, COD CAEN 222. Activitatea principală este
“fabricarea altor produse din material plastic”, COD CAEN 2229.
Până în luna decembrie 2012, Sediul Social a funcționat în strada Ziduri Moși, nr. 23,
sector 2, București.
Mutarea Sediului Social a fost făcută în baza Hotărârii Directoratului nr. 92 /
01.11.2012, care a fost împuternicit prin Hotărârea AGAE / 27.04.2012.

2
Reluarea activității în locația din Bulevardul Basarabia nr. 256, sector 3, București a fost
aprobată în sedința AGEA / 17.11.2012.
În data de 19.02.2016 s-a obținut recertificarea sistemului de management al calității
conform condițiilor din standardul ISO 9001 valabil pînă la data de 19.02.2018 emisă de
SRAC și THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK.

Obiectivele strategice și obiectivele specifice ca scop al diagnosticului

PRODPLAST S.A. pune în opera o strategie de creștere care are ca obiectiv asigurarea
dezvoltării durabile a societății.
Reconfirmată an de an, în cei peste 60 de ani de activitate, strategia de creștere pusă în
practică a transformat PRODPLAST S.A. într-un pol de dezvoltare durabilă în fabricarea
produselor din material plastic, care aduc satisfacție pentru toate părtile implicate: Clienți,
Salariați, Acționari.
S.C. PRODPLAST S.A. și-a diversificat continuu producția, astfel că, în prezent,
produsele sale se adresează unei game foarte largi de utilizatori.

PRODPLAST S.A. prin experiența, profesionalismul și motivarea angajaților săi, prin


tehnologiile și utilajele de care dispune, prin controlul atent aplicat produselor sale - are
capabilitatea tehnică și umană de a satisface cele mai exigente cerințe ale clienților săi.
PRODPLAST S.A. oferă soluții problemelor ridicate de clienții săi.

Strategia adoptată de societate conservă și dezvoltă obiectul principal de activitate,


astfel că volumul de vânzări de pe piața românească reprezintă 68,22 % din cifra de afaceri, iar pe
piața externă 31,78 %. Pe piața externă, societatea menține legătura cu clienții traditionali, care
cunosc și promovează produsele Prodplast. În același timp, se acționează permanent pentru
identificarea de noi clienți în vederea sporirii vânzărilor la export.

Obiective specifice:
 realizarea și promovarea satisfacerii cerințelor clienților;
 creșterea competitivității prin calitatea produselor și serviciilor;
 îmbunătățirea continuă a calității produselor și serviciilor;
 motivarea salariaților în realizarea calității produselor și serviciilor;
 menținerea conformării cu cerințele legale de mediu aplicabile în PRODPLAST S.A.

3
CAPITOLUL 2. ANALIZA - DIAGNOSTIC A FIRMEI SC PRODPLAST SA

2.1 Diagnosticul juridic

Diagnosticul juridic are rolul de a verifica aspectele legale privind: constituirea


societăţii, obiectul de activitate (activităţile desfăşurate să fie în conformitate cu statutul),
dreptul de proprietate sau situaţia juridică a bunurilor folosite, existenţa contractelor colective
şi individuale de muncă, de management, autorizaţiile de mediu, litigiile şi implicaţiile asupra
valorii firmei.
În cadrul acestui diagnostic se analizează relaţiile juridice care apar între persoanele
care acţionează în legătură cu firma:
 raporturile cu proprietarii firmei;

 raporturile cu terţii şi proprii salariaţi (rapoarte de muncă, comerciale, civile, legate


de litigii) urmărindu-se caracterul juridic al documentelor pe care se fundamentează
aceste relaţii.1
1. Dreptul fiscal

Cadrul legislativ – fiscal din România, precum și implementarea acestuia în practică


se modifică frecvent și face subiectul unor interpretări diferite din partea organelor de control.
Declarațiile de impozit pe profit sunt subiectul reviziei și a corecțiilor autorităților fiscale, în
general după o perioadă de cinci ani după data completării lor. Conducerea consideră ca a
respectat legislația în vigoare în ceea ce privește înregistrările situaților financiare.
Însă există un risc persistent, și anume că autoritățile fiscale să adopte poziții diferite
în ceea ce privește interpretarea acestor aspecte.
Fiind o firmă cotată pe piața bursieră din România (BVB) aceasta are obligația de a
audita situațiile financiare anual sau la cererea acționarilor, de aceea riscul de a face
înregistrări contabile sau fiscale este unul mai scăzut.
Societatea respectă reglementările fiscale și urmărește permanent plățile efectuate,
aceasta neavând restanțe mai mari de 30 de zile.

2. Dreptul muncii

Prodplast SA respectă condițiile legale în ceea ce privește angajarea forței de muncă.


Societatea a încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată cu întreg
1
Solomon, D., C., Diagnostic și strategie- suport curs electronic., p. 28.

4
personalul. Înainte de angajarea pe perioada nedeterminată, noii angajați sunt în perioada de
probă timp de 90 de zile conform Codului Muncii.
Societatea nu se află în litigiu cu angajații firmei.

3. Dreptul civil

În cadrul dreptului civil se verifică dreptul de posesiune, folosința și dispoziția pe care


firma o are asupra bunurilor sale tangibile și intangibile.

În 2017 societatea Prodplast SA a încheiat următoarele asigurări:

 asigurarea răspunderii civile față de terți;


 asigurare de risc comercial;
 asigurarea riscului profesional pentru membrii Directoratului și ai Consiliului de
Supraveghere valabilă pe perioada mandatului;
 asigurări pentru toate activele gajate către bancă pentru creditul contractat;
 asigurări pentru autovehiculele din parcul auto al societății.

4. Dreptul mediului

Conducere Prodplast SA are stabilit un sistem de management de mediu integrat cu


sistemul de management al calității, precum și cu sistemul de management al sănătății și
securității în muncă.

Obiectivele generale cu privire la problemele de mediu sunt următoarele:

 utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor și utilitaților pentru a economisi


cât mai mult resursele naturale;
 reducerea cantităților de deseuri produse, depozitarea selectivă și valorificarea
eficientă a deseurilor reciclabile;
 desfășurarea activităților și folosirea echipamentelor și utilajelor într-un mod care să
protejeze mediul, siguranța și sănătatea angajaților, precum și prevenirea apariției
situațiilor de urgență;
 prevenirea poluării solului și a atmosferei prin promovarea soluțiilor tehnice și a
tehnologiilor nepoluante;
 promovarea conștiinței de mediu la toate nivelele, prin instruirea și sensibilizarea
întregului personal cu privire la problemele de mediu.

5
În conformitate cu aspectele de mediu identificate se realizează o monitorizare continuă a
proceselor, de la aprovizionarea cu materii prime și materiale până la desfacerea produsului
finit, ținându-se cont de gestiunea deșeurilor, a emisiilor în aer și sol, consumul de energie și
resurse naturale, conform legislației în vigoare.

SC Prodplast nu a avut litigii cu privire la încălcarea legislației aferente protecției


mediului înconjurător.

5. Dreptul societății comerciale

Societatea s-a constituit conform legii nr.31/1990 privind societățile comerciale


republicată cu modificările și completările ulterioare, iar din 1990 funcționează ca societate
pe acțiuni în baza H.G. 1200/12.11.1990. Societatea este administrată în sistem dualist
(Consiliul de Supraveghere și Directorat), ca urmare a hotărârii AGEA / 28.04.2007.

6. Litigii

În ceea ce privește litigiile, conducerea firmei analizează periodic situația litigiilor în


curs, iar în urma consultării cu reprezentanții legali ai acesteia, au decis că este necesară
crearea unor provizioane pentru sumele implicate sau să fie prezentate în situațiile financiare.

Societatea este implicată în 23 de dosare:

 18 dosare comerciale care se referă la creanțele de încasat rezultate în cursul normal al


desfășurării activității;
 Un dosar în care actionarul SIF5 Oltenia solicită instanței anularea unei tranzacții
făcută de societate în August 2015 prin care aceasta a cumpărat un pachet de acțiuni
PPLI (Professional ImoPartners S.A) . Procesul este în faza de judecată în fond. La
data situațiilor financiare nu se poate face o estimare credibilă a rezultatului acestui
litigiu;
 Un dosar penal prin care Prodplast a depus plângere la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție împotriva SIF5 Oltenia și Tudor Ciurezu pentru săvârșirea
infracțiunilor de abuz de piață, aceștia manipulând piața de capital.
 Un dosar prin care acționarul SIF5 Oltenia solicită instanței anularea unor puncte din
Hotărârea AGEA PPL din 28 Aprilie 2016, puncte care privesc ratificarea unor

6
tranzacții efectuate de societate pe piața de capital și mandatarea organelor de
conducere ale Prodplast pentru a se efectua noi tranzacții pe piața de capital. Pe 21
Noiembrie 2017 instanța a respins apelul formulat de SIF5 ca fiind nefondat;
 Un dosar împotriva Romtatay SA ( Prodplast este acționar cu o deținere de 45,54%)
prin care Prodplast a solicitat Tribunalului București anularea unor puncte din
Hotărârea AGOA nr.1/20.07.2017 și a actelor subsecvente acestora și anularea
Hotărârii AGEA nr.2/20.07.2017. La primul termen stabilit (12.03.2018) s-a stabilit
amânarea pentru data de 23.04.2018;
 Un dosar împotriva Romtatay SA (la care Prodplast este acționar cu o deținere de
45,54%) prin care Prodplast a solicitat Tribunalului București suspendarea efectelor
punctelor din Hotărârea AGOA nr. 1/20.07.2017 prin ordonanță președințială.

2.2 Diagnosticul tehnic

Diagnosticul tehnic prezintă analiza factorilor tehnici, a tehnologiilor de fabricație,


precum și a organizării activității de vânzare a mărfurilor și prestărilor de servicii.2
Obiectivul diagnosticului tehnic este de a estima în ce măsură societatea poate
răspunde necesităților actuale și de viitor, cu scopul de a-și valorifica potențialul.
Prodplast SA investește în mod continuu în tehnologie de ultimă ora pentru a ține
pasul cu tendințele pieței și pentru a oferi clienților o gamă largă de produse.
Societatea are potențialul tehnic de a realiza produse prelucrate din PVC (policlorură
de vinil) și prelucrate din polietilenă.
În primele 6 luni din anul 2018 societatea a continuat programul de investiții conform
mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor. Sunt în curs operațiuni de pregătire
a spațiului din Buftea care încă nu s-au finalizat.
Capacitățile de producție din cadrul firmei cuprind:
 Linii de fabricație granule PVC, incluzând instalații de transport, dozare, malaxare,
granulare PVC;
 Linii de extrudare folie (cu diametrul snec 32-90 mm), mașini de imprimare, mașini
sudare folie și instalație de producere folii coextruse.

2
Munteanu, M. (2006), Analiza echilibrului economico-financiar al întreprinderilor comerciale, editura EduSoft
Bacău, p. 21.

7
Situația echipamentelor tehnologice și terenurilor din ultimii 3 ani.

Nr. Imobilizari corporale 2015 2016 2017


Crt.
1. Terenuri şi construcţii 6.000.902 13.483.606 13.043.753
2. Instalaţii tehnice şi maşini 3.110.884 3.232.403 3.132.395

Nr. Puncte Forte Puncte Slabe


Crt.
1. Singura companie din România care Gradul de uzură ridicat al utilajelor
are tehnologia de a produce filament (61,2%).
pentru imprimante 3D.
2. Modernizarea continuă a
echipamentelor.

2.3 Diagnosticul resurselor umane

Diagnosticul resurselor umane – analiza dimensiunii, structurii și eficienței utilizării


potențialului uman.3

Evoluția salariaților pe ultimii 3 ani:

2015 2016 2017


Numărul mediu anual de salariați 65 69 67
Numărul de salariați la începutul anului 65 67 71
Numărul de salariați la sfârșitul anului 67 71 70
din care:
Muncitori calificați 32 34 32
Personal cu studii superioare 14 16 16
Maiștri și tehnicieni 13 13 13
Persoane cu studii medii și alte încadrări 8 8 9

3
Munteanu, M. (2006), Op. cit., p. 21.

8
La data de 31.12.2017 Prodplast SA avea un număr efectiv de 67 de salariați repartizați
astfel:

 Muncitori calificați: 32
 Personal cu studii superioare: 16
 Maiștri și tehnicieni: 13
 Persoane cu studii medii și alte încadrări: 9

În cursul anului 2017 au plecat 20 de salariați (prin pensionare - 2 persoane, expirare


contract de muncă - 4 persoane și demisie - 14 persoane) și s-au angajat 19 persoane.

În cadrul societății pe lângă salariu și tichete de masă, angajații au parte și de cursuri de


formare profesională periodice, externe sau interne.

Societatea este în permanență preocupată să asigure angajaților:

 condiții de muncă în conformitate cu legislația în vigoare;


 respectarea prevederilor contractelor de muncă încheiate;
 respectarea timpului de repaus, a concediilor de odihnă;
 oferirea de premii de performanță, premii pentru sărbători legale (Paște, Crăciun)

Eficiența resurselor umane în cadrul Proplast S.A.

Nr. Indicatori 2015 2016 2017


Crt.
1. Cifră de afaceri 49.904.704 57.670.386 41.421.864
2. Profit 7.910.647 1.656.673 5.360.214
3. Nr. mediu salariați 65 69 67
4. Productivitatea muncii anuală (1/3) 767.765 835.803 618.237
5. Profit mediu pe un salariat (2/3) 121.702 24.010 80.003

9
900000
800000 835803
700000 767765
600000
618237
500000 2015
400000 2016
300000 2017

200000
100000 122702
0 80003
24010
Productivitatea muncii anuală Profit mediu pe un salariat

Interpretare: În perioada 2015 – 2017 productivitatea muncii anuală a fost fluctuantă, cea
mai mare creștere fiind în anul 2016, urmată de o scădere în anul 2017.

Profitul mediu pe salariat a fost și el fluctuant, în 2015 având cea mai mare creștere, urmat de
o scădere a profitului în 2016, și o creștere în 2017.

Analiza SWOT a resurselor umane:

Puncte tari Puncte slabe


 Siguranța locului de muncă;  Sanse reduse de promovare;
 Fluctuația mică de personal;
 Oferirea anumitor beneficii pe lângă
salariu;
Oportunitati Amenintari
 Fonduri europene destinate ajutării  Competitivitate pe piața muncii;
tinerilor NEETs;
 Forță de muncă tânără;

2.3.1 Diagnosticul managerial

Diagnosticul managerial este o componentă a metodelor şi sistemului de


management care permite atât informarea prealabilă fixării obiectivelor manageriale, cât şi
cea privitoare la realizarea lor.

10
În cadrul Prodplast SA raporturile dintre membrii conducerii executive și angajați au
ca scop promovarea și aplicarea unor principii de muncă echitabile, de natura să permită
desfășurarea activității societății în condiții bune, astfel, pe această bază să asigure o protecție
socială pentru salariați, precum și evitarea conflictelor colective de muncă.

Organigrama Proplast SA

Conducerea Prodplast SA

Consiliul de Supraveghere :

11
 Dimitriu Matei – Președinte al Consiliului de Supraveghere, 45 ani, inginer
calculatoare, experiență profesională 26 ani, nu deține acțiuni PPL la data de
31.12.2017;
 Tonescu Florin - Membru al Consiliului de Supraveghere, 44 ani, economist,
experiență profesională 25 ani, vechime în funcție din 15.07.2013, nu deține acțiuni
PPL la data de 31.12.2017;
 Popescu Florentina - Membru al Consiliului de Supraveghere, 51 ani, economist,
experiență profesională 28 ani, nu deține acțiuni PPL la data de 31.12.2017.
 Gheorghiu Paul - Membru al Consiliului de Supraveghere, 30 ani, economist,
experiență profesională 6 ani, nu deține acțiuni PPL la data de 31.12.2017
 Caruceriu Lucian – Membru al Consiliului de Supraveghere, 32 de ani, jurist,
experiență profesională 8 ani, nu deține acțiuni PPL la data de 31.12.2017.

Directorat :

 Georgescu Tudor-Alexandru - Presedinte Directorat, numit începând cu data de


01.11.2015, 31 ani, economist, experiență profesională 7 ani, deține 336.051 acțiuni la
SC Prodplast SA la data de 31.12.2017;
 Dragne Mihail Dorin – Membru Directorat, numit începând cu data de 01.10.2014,
58 ani, inginer, experiență profesională 33 ani, deține 4.546 acțiuni la SC Prodplast
SA la data de 31.12.2017;
 Luca Gheorghe – Membru Directorat, numit începând cu data de 15.07.2013, 49 ani,
economist, experiență profesională 31 ani, nu deține actiuni la SC Prodplast SA la
data de 31.12.2017.

Echipa executiva :

 Alina Mustatea - Director Producție PVC


 Elena Șerban - Director HR
 Gabriel Herea - Director Tehnic
 Adrian Laszlo - Director Financiar
 Anda Vlădescu - Director Producție PE
 Bogdan Profir - Director IT

12
În cadrul societății nu există acorduri, întelegeri sau legături de familie pentru numirea
membrilor Consiliului de Supraveghere și al Directoratului.
Nici un membru al Consiliului de Supraveghere sau Directorat nu a fost implicat în
ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora în cadrul
SC Prodplast.

2.4 Diagnosticul comercial

Diagnosticul comercial – analizează dinamica și structura vânzărilor de mărfuri pe


magazine, grupe și sortimente; contribuția furnizorilor la realizarea fondului de marfă;
structura clienților.4
Diagnosticul comercial vizează caracterizarea produselor întreprinderii inclusiv a
poziţiei acestora pe piaţă, caracterizarea clienţilor, furnizorilor şi a tuturor aspectelor ce pot
avea o relevanţă asupra compartimentelor de aprovizionare şi desfacere ale firmei.

2.4.1 Analiza pieței întreprinderii

Prodplast SA acționează pe piața din România cât și cea din afară. 65% din producție
este destinată Europei de Vest, cea mai mare parte din produse fiind exportate în Germania
(aproximativ 45% din producție). Aceasta exportă produsele în următoarele țări: Franța,
Germania, Olanda, Suedia, Austria, Spania, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ungaria.

Principalii parteneri din România sunt:


1. Rompetrol – industria de petrol și gaze;
2. Tuborg – producători de bere;
3. AdePlast– producător de mortare uscate, polistiren, vopsele și tencuieli decorative;
4. Prysmian Group – producător de cabluri;
5. Dedeman – vânzare de materiale de construcții și amenajări interioare;
6. Carrefour Romania – retailer.

Distribuția produselor se face fie prin distribuitori, fie prin vânzări directe, prin mijloace
auto proprii sau vânzare direct în magazin.
4
Munteanu, M. (2006), Op. cit., p. 21.

13
Evoluția Cifrei de afaceri
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 Evolutie
(%)
2017/2016
Capital social (Lei) 17.072.385 17.072.385 17.072.385
Cifra de afaceri netă (Lei) 49.904.704 57.670.386 41.421.864 - 28%
Vânzări pe piața internă (Lei) 44.589.275 47.912.382 28.258.447 - 41%
Vânzări export (Lei) 5.315.429 9.758.004 13.163.417 + 26%
Cota de piață (%) 6.51 9.48 6.76 - 2.72%

Cifra de afaceri realizată în anul 2017 a scăzut cu 28,2 % față de anul 2016. În
structură, cifra de afaceri s-a realizat prin vânzarea producției proprii în proporție de 88,6 %,
mărfuri 11,4%.
Afacerile societății au fost influentate în mare parte de evoluția prețurilor la materia
prime, de conjunctura economică mondială, natională și de evoluția cursului de schimb.
Chiar dacă vânzările pe piața externă au crescut cu aproape 50%, acestea nu au putut
contrabalansa reducerea cerinței pieței interne.5
Volumul de vânzări de pe piața românească reprezintă 68,22 % din cifra de afaceri, iar
pe piața externă 31,78 %.

Ponderea fiecărei categorii de produse în cifra de afaceri pe ultimii 3 ani

2015 2016 2017


Prelucrate din PVC 43.9 % 60.3 % 63.6 %
Prelucrate din PE 40.7 % 26.6 % 30.5 %
Alte vanzari 4.7 % 2.9 % 1.1 %
Vanzari de marfuri 10.8 % 10.1 % 4.8 %
Total cifra de afaceri 100 % 100 % 100 %
Analiza SWOT

Puncte tari Puncte slabe


5
Raport anual Prodplast 2017

14
 Creșterea cerinței de produse  Cota de piață în scadere față de alți
biodegradabile pe piața externă; competitori;
Oportunitati Amenintari
 Clienți noi;  Schimbări legislative în ceea ce
privește exportul;
 Produse noi;  Piața internă instabilă;
 Creșterea prețurilor la materii prime
și materiale.

2.4.2 Analiza produselor întreprinderii

În cei 60 de ani de experiență, S.C Prodplast a încercat să satisfacă nevoile clienților și


să facă față cerințelor acestora. Aceasta și-a diversificat continuu fabricația, astfel că în
prezent produsele fabricate se adresează unei game largi de utilizatori, atât industriali cât și
casnici, oferind produse performante precum și un bun raport calitate-pret.

Prin cele doua fabrici ale sale, S.C. PRODPLAST S.A. pune la dispoziția clienților săi
următoarele produse:

I. Prelucrate PVC (policlorura de vinil) :

 granule PVC pentru încălțăminte, cabluri electrice, furtune etc.;

II. Prelucrate din polietilena :

 folii coextruse în trei straturi, lățimi până la 6 m pentru : folii solarii; huse
termocontractibile;
 huse pentru materiale paletizate;
 folii termocontractibile pentru baxare băuturi, conserve, detergenți;
 folii pentru instalații de ambalare tip FFS;
 folii termocontractibile.

2.4.3 Analiza prețurilor

15
Prețurile practicate de Prodplast SA sunt influentate de mai mulți factori.

Printre acești factori se enumeră:

 cheltuieli de exploatare: prețurile cresc odată cu creșterea prețului la materiale și


materii prime, apă, energie, gaz;
 factori economici: taxe vamale, creșterea salariului minim pe economie, taxe și
impozite, evoluția cursului de schimb.

2.4.4 Promovarea

Prodplast SA își menține legătura cu clienții traditionali din piața externă, care cunosc
și promovează produsele companiei. Societatea acționează permanent să identifice noi clienți
pentru a spori vânzările la export.
Promovarea se face prin: participarea la evenimente; canale media (știri, blog-uri, site-
uri); acordarea de interviuri; organizarea de activități; promovare indirectă prin clienți deja
existenți.

2.5 Diagnosticul financiar

Diagnosticul financiar-contabil are, în consecință, ca obiective principale aprecierea


condițiilor de echilibru financiar și măsurarea rentabilității capitalului investit, obiective care
permit evaluarea gradului de autonomie a întreprinderii și a valorii de piață a acesteia.6

2.5.1. Diagnosticul financiar pe baza bilanțului 

Evoluția activelor și capitalurilor proprii în perioada 2015 – 2017 a SC PRODPLAST SA


2015 2016 2017 Evolutie
Lei Lei Lei (%)
1. Active imobilizate: 10.728.458 19.787.247 25.660.783 +22.89
I. Imobilizări necorporale 26.200 25.617 25.617 0

6
Vasile Pătruț și Aristița Rotilă, Contabilitate și diagnostic financiar-fundamente teoretice și aplicații practice,
editura SEDCOM Libris, pag. 364.

16
II. Imobilizări corporale 9.687.071 18.470.157 24.160.611 +23.55
III. Imobilizări financiare 1.015.187 1.291.473 1.474.555 +12.42
2. Active circulante: 54.724.499 53.140.382 55.513.505 +4.27
I. Stocuri 4.750.605 6.630.012 7.413.447 +10.57
II. Creanțe 14.664.742 13.354.452 9.392.149 -29.67
III. Investiții pe termen scurt 24.610.373 26.802.489 27.296.808 +1.81
IV. Casa și conturi la bănci 10.698.779 6.353.429 11.411.101 +44.32
3. Capital social 17.072.385 17.072.385 17.072.385 0
4. Capitaluri proprii 60.098.855 61.711.278 67.071.492 +7.99
5. Datorii totale 5.491.552 11.416.859 14.229.034 +19.76

80000000

70000000 67071492
61711278
60000000 60098855
53140382
50000000
54724499 55513505
2015
40000000
2016
2017
30000000 25660783
19787247
20000000 14229034
10728458 11416859
10000000
5491552

0
Active imobilizate Active circulante Capitaluri proprii Datorii

Activele imobilizate, în valoare de 25.660.783 lei, reprezintă 31,6 % din total active,
iar încadrul acestora imobilizările corporale ocupă ponderea cea mai mare, cu 24.160.611 lei.
Față de anul precedent, imobilizările corporale au crescut cu 5.690.453 lei (30,8 %), datorită
pe de o parte a amenajărilor imobilului achiziționat în 2016, pe de alta parte a achiziționării
unor echipamente de producție (linie de granulare și extruder pentru polietilena). Atât
amenajările cât și achiziția echipamentelor au fost aprobate de acționarii societății.
Activele circulante reprezintă 68,4 % din total active și au o valoare de 55.639.744 lei,
cu următoarea componență : stocuri = 6.248.213 lei (11,2 %), creanțe = 9.427.137 lei (16,9
%), disponibilități bănești = 11.411.101 lei (20,5%), investiții financiare pe termen scurt =

17
27.296.808 (49,1%), alte creanțe = 1.130.246 (2,0%) și cheltuieli în avans = 126.238 lei
(0,2%).
Creanțele înregistrează o scădere față de anul anterior, de la 13.166.343 lei în 2016 la
9.427.137 lei în 2017, determinate ajustarea nivelulul acestora la volumul vânzărilor.
Stocurile au o valoare apropiată de cea a anului precedent, fiind la nivelul de 6.248.213 lei în
2017 față de 6.253.377 lei în 2016.
Capitalurile proprii (67.071.492 lei) reprezintă 82,5 % din pasive totale, care sunt în
valoare de 81.300.526 lei, și sunt în creștere față de anul precedent, datorită influenței
pozitive a rezultatului brut, societatea înregistrând profit.
Datoriile, în sumă de 14.229.034 lei, reprezintă 17,5 % din total pasive, cu următoarea
componență : datorii comerciale = 6.224.103 lei (43,7 %), sume de rambursat în anul 2017 la
creditul pe termen lung = 1.724.540 lei (12,1%), sume de rambursat în anii următori lui 2017
la creditul pe termen lung = 4.710.742 lei (33,1%), suma trasă din linia de credit 693.857 lei
(4,9%) și alte datorii = 875.792 lei (6,2 %). Datoriile comerciale au crescut cu 70,4 % față de
perioada similară a anului trecut, de la 3.652.915 lei la 6.224.103 lei datorită efectuarii unor
achiziții de materii prime în ultima parte a anului 2017.7

Indicatori privind lichiditatea SC PRODPLAST SA

Nr. Indicator 2015 2016 2017 Valori optime


Crt
.
1. Lichiditatea curenta = 11,94 10,84 5,88 Bună > 1
Active curente / Datorii Slabă <1
curente
2. Solvabilitatea 91,6% 84,4% 82,75% Bună > 50%
patrimonială = Capital Medie 30 - 50%
Propriu / Tot Pasive x100 Slabă <30%
3. Gradul de îndatorare = - 11,18% 10,62% Bună <100%
Capital Împrumutat / Slabă>100%
Capital Propriu x 100
4. Rata profitului = Profit 17,89% 3,03% 13,45%

7
Raport anual 2017 – Prodplast SA

18
brut / Cifra afaceri x 100
5. Rata rentabilității financiare = 13.16% 2.68% 8%
Profit net / Capital propriu x 100
6. Rata rentabilității generale = Profit 10.44% 2.25% 11.89%
net / Cheltuieli totale x 100
7. Viteza de rotație a activelor = Cifra 0.76 0.79 0.51
de afaceri / Active totale

Rata lichidității curente este supraunitară, ceea ce dovedește ca, pe termen scurt,
societatea are capacitatea de a-și achita datoriile exigibile pe seama activelor circulante
transformate în lichidități.
Solvabilitatea patrimonială exprimă capacitatea de autofinantare a societății, precum
și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată. În cadrul societății aceasta este
favorabilă, rezultatul indicând o pondere însemnată a capitalurilor proprii în total pasiv.
Din analiza ratelor de lichiditate și solvabilitate rezultă că S.C.Prodplast S.A. are o
situație financiară bună în privința capacității de plată.8

2.5.2. Diagnosticul financiar pe baza contului de profit și pierdere

Indicatori privind performanța financiară la SC PRODPLAST SA în perioada 2015-2017

Nr. Indicator 2015 2016 2017


Crt. Lei Lei Lei
1. Venituri totale 84.698.505 75.461.602 50.639.623

2. Cheltuieli totale 75.770.595 73.623.807 45.066.279

3. Profit brut 8.927.910 1.837.795 5.573.344

Interpretare: Profitul brut a crescut în anul 2017 (5.573.344 lei) față de anul anterior
analizat, când a fost înregistrată cea mai mica valoare, fiind de doar 1.837.795 lei, valoarea
maximă înregistrată fiind în anul 2015 (8.927.91 lei) datorită creșterii veniturilor într-o
măsură mai mare decât cheltuielile.

8
Raport anual 2017 – Prodplast SA

19
Indicatorii performanței financiare pe baza rentabilității în perioada 2015-2017

Nr. Indicator 2015 2016 2017 Abatere


Crt. Lei Lei Lei Lei
2017/2016
1. Venituri din exploatare 49.850.977 60.711.999 43.475.612 -17.236.387
2. Cheltuieli din exploatare 48.317.914 56.875.705 43.465.335 -13.410.370
3. Rezultatul din exploatare 1.533.063 3.836.291 10.277 -3.826.064
4. Venituri financiare 34.847.528 14.749.603 7.164.011 -7.585.592
5. Cheltuieli financiare 27.452.681 16.748.102 1.600.944 -15.147.161
6. Rezultatul financiar 7.395.847 -1.998.499 5.563.067 3.564.568
7. Rezultat brut 8.927.910 1.837.795 5.573.344 3.735.549
8. Impozit pe profit 1.017.263 498.815 218.670 -280.145
9. Rezultat net 7.910.647 1.656.673 5.360.214 3.703.541

Interpretare: Rezultatul din exploatare în anul 2017 se află la cea mai mică valoare, ,
deprecindu-se față de anul 2016 cu -3.826.064 lei.
Rezultatul financiar crește în anul 2017 față de anul anterior cu 3.564.568 lei ca urmare a
creșterii accelerate a veniturilor față de cheltuieli.
Nr. Indicator Formula de 2015 2016 2017
Crt. calcul Lei Lei Lei
1. Profit brut 8.927.910 1.837.795 5.573.344
2. Profit net 7.910.647 1.656.673 5.360.214
3. Capitaluri permanente 60.098.855 68.178.301 71.782.234
4. Capitaluri proprii 60.098.855 61.711.278 67.071.492
5. Cifra de afaceri 49.904.704 57.670.386 41.421.864
6. Active totale 65.590.407 73.445.830 81.300.526
7. Rata rentabilității economice Pb/Cp x100 14.85 2.69 7.76
8. Rata rentabilității capitalului Pn/Cpr x100 13.16 2.68 7.99
(ROE)
9. Rata rentabilității comerciale Pb/CA x100 17.88 3.18 13.45
10. Rata rentabilității activelor Pn/A x100 12.06 2.50 6.85
(ROA)

20
unde: Cpr - capital propriu;
Cp - capitaluri permanente;
A - active totale;
Pb - profit brut;
Pn - profit net;
CA - cifra de afaceri.

21
CAPITOLUL 3. SINTEZA DIAGNOSTICULUI GLOBAL STRATEGIC

3.1 Evidenţierea cauzală a principalelor atuuri (puncte forte) şi disfuncţionalităţi (puncte


slabe) din cadrul societății PRODPLAST SA :
Nr Puncte forte (atuuri) Cauze Efecte
.
crt
.
1. Cota de piața ridicată Strategii bune de marketing; Creșterea cererii de produse;
pe piața internă și cea Vechimea firmei pe piața; Clienți noi;
externă;
2. Deține un produs unic Dorința de a introduce pe Monopol pe un anumit
în România piața un produs de viitor segment de piața
3. Personal calificat în Calificare la locul de muncă Creșterea productivității
domeniu muncii

Nr Puncte slabe Cauze Efecte


. (disfuncţionalităţi)
crt
.
1. Fluctuația de personal Salariul, mediul de lucru Destabilizarea mediului de
greu, șanse reduse de lucru
avansare
2. Vârsta personalului Vârsta medie a O productivitate scăzută a
personalului ridicat muncii
deoarece nu se găsesc
tineri specializați în
domeniu
Concluzii

Avantajul competitiv al PRODPLAST S.A va fi menținut și îmbunătățit prin: calitate,


capabilitate, echipamente și tehnologii de nivel înalt, reactivitatea la oportunități, adeziunea la
programele de îmbunătățire a produselor.
Creșterea competitivității va continua prin investiții implementate integrat pentru
modernizarea și extinderea capacității de producție și stabilirea unui parteneriat de încredere
cu clienții pentru îmbunătățirea agilității la timpi reduși de producție și riscuri minimale la
creșterea producției.
Conducerea SC Prodplast, în anul 2017 a fondat Biodeck, din dorința de a oferi
publicului din România o alternativă sustenabilă la ambalajele din plastic de unică folosință.
Soluția Prodplast SA sunt ambalajele făcute din plante, 100% biodegradabile și compostabile.
Idealul fiind un sistem în care totul este refolosit și nimic nu este pierdut.
Sistem de management de mediu integrat cu sistemul de management al calității din
cadrul Prodplast, fac să se reducă cantitățiile de deșeuri produse, să se depoziteze selectiv și
să valorifice eficiența deșeurilor reciclabile, pentru prevenirea poluării solului și poluării
atmosferice prin promovarea soluțiilor tehnice și a tehnologiilor nepoluante, promovarea
constiinței de mediu la toate nivelele, prin acțiuni de instruire și sensibilizare.
În rândul provocărilor pentru ca firma să fie viabilă nu trebuie să ignorăm schimbările
profunde generate de noua etapa a revoluției industriale.

23
Bibliografie

Site-uri web:

1. www.BVB.ro
2. www.mfinante.ro
3. www.prodplast.com

24
ÎN ATENȚIA MASTERANDULUI
1) data și ora LIMITĂ de transmitere a referatului către profesorul examinator este prevăzută la
rubrica „Oră de încheiere examen”, niciun minut mai tîrziu;
2) fiecare referat trimis de către masterand, în format electronic (Word), trebuie să aibă, pe
prima pagină, datele de identificare ale acestuia (numele9, prenumele, programul și anul de
studiu, denumirea disciplinei pentru care se întocmește referatul, precum și gradul, numele și
prenumele cadrului didactic examinator). Lipsa acestor informații atrage după sine invalidarea
referatului și, implicit, a examenului, masterandul fiind considerat ABSENT;
3) tot conținutul acestui fișier, așa cum s-a primit el de la profesorul examinator, va fi copiat, în
integralitatea sa, la sfârșitul referatului care va fi transmis acestuia. Lipsa acestor informații
atrage după sine invalidarea referatului și, implicit, a examenului, masterandul fiind considerat
ABSENT;
4) masterandul se consideră ABSENT și în situatia în care acesta NU a trimis referatul
profesorului pe e-mail, fie deloc (profesorul examinator nu a primit niciun e-mail de la acesta), fie
până la data și ora menționate la punctul 1).

Programul de studiu: MEFE


Anul de studiu: 2
Dată examen: 28.05.2022
Oră de începere 900
examen:
Oră de încheiere 1100
examen:
Denumirea disciplinei Diagnostic global strategic
de examen:
Profesor examinator: Conf. univ. dr. Carmen Codreanu
Adresă de e-mail: codrkarmen@gmail.com

PROIECT

9
Doamnele căsătorite vor specifica atât numele de domnișoară, cât și pe cel de căsătorie, acesta din
urmă între paranteze.

25

S-ar putea să vă placă și