Sunteți pe pagina 1din 4

ACORD

de consultare, transmitere si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale


Ministerului Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
precum si a Datelor cu Caracter Personal, apartinand Clientului

Subsemnata Bianca-Andreea Panita, cu domiciliul/sediul in JUD.IS MUN.IASI STR.CIRIC NR.32 BL.X2 SC.B ET.4 AP.28 identificata cu
BI/CI nr MZ956404 emis de SPCLEP IASI la data de 22-04-2021 avand CIF/NIF(CNP, CUI pentru persoane fizice sau persoane fizice
autorizate rezidente sau nerezidente) 6030708226788 , in calitate de Client
Sau
Subscrisa_________________ (denumire client persoana juridică sau entitate asimilată), CUI _______________ înregistrata la
_______________ (denumirea registrului/autorității unde este înregistrat clientul) sub nr______________/_______________, prin
_____________________ în calitate de reprezentant legal, CNP ________________

declar in mod expres urmatoarele:

A. Declarații referitoare la consultarea informațiilor din bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală
Am fost informat/a că Societatea Credex IFN SA (denumită în cele ce urmează „Destinatarul”) dorește să consulte pe o durată maximă
de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului acord și să prelucreze informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai
jos, înregistrate pe numele subsemnatului/ subsemnatei/ subscrisei în evidențele Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Natională de
Administrare Fiscală (denumită în cele ce urmează „ANAF”) în scopul:
(i) inițierii sau derulării relațiilor contractuale specifice activității de creditare a Destinatarului, (ii) realizării intereselor legitime ale
Destinatarului și/sau (iii) îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin Destinatarului, inclusiv a celor privind administrarea riscurilor sau a celor
derivând din acte administrative emise de autoritățile competente în aplicarea legii:
a) date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercită o activitate autorizată: numele și prenumele, adresa de
domiciliu/reședința, codul numeric personal/cod unic de identificare/ numarul de identificare fiscală (NIF), serie si număr act de identitate în
cazul persoanelor nerezidente;
b) denumirea formei de exercitare a profesiei /de realizare a veniturilor, codul de identificare fiscală a formei de exercitare a profesiei/de
realizare a veniturilor, adresa/sediul formei de exercitare a profesiei/de realizare a veniturilor;
c) date de identificare ale persoanei fizice, reprezentant legal al persoanei juridice: numele si prenumele, codul numeric personal/cod unic
de identificare;
d) veniturile realizate din orice fel de activități (salariale, autorizate/independente, pensii, asigurări sociale, închirieri, etc);
e) orice informații financiare (în cazul clientului persoană juridică);

B. Declarații referitoare la transmiterea către și prelucrarea de către Agenția Națională de Adminstrare Fiscală a datelor cu caracter
personal ale subsemnatului/ei, respectiv ale reprezentanților subscrisei, deținute de către instituția financiară nebancară.
Îmi exprim în mod expres consimțământul ca, în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai jos, Destinatarul
să transmită lunar către ANAF:
a) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în
evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de creditare (aprobate sau respinse)
din luna anterioară, respectiv identitatea contribuabilului / clientului, tipul contractului de credit, cerere de creditare aprobată sau refuzată și
informații privind creditul și tranzacțiile;
b) informațiile, inclusiv datele mele cu caracter personal indicate mai jos, înregistrate pe numele subsemnatului/subsemnatei/subscrisei în
evidențele Destinatarului, în scopul de a răspunde tuturor solicitărilor ANAF referitoare la activitatea de leasing din luna anterioară,
respectiv informații despre persoana fizică/persoana juridică și informații despre bunul care face obiectul leasingului, respectiv date de
identificare unice despre bun în cazul bunurilor identificate prin serii unice, identitatea utilizatorului final, valoarea de intrare a bunului,
valoarea contractului de leasing, durata contractului de leasing (dată inițiere – termen), valoare reziduală, soldul contribuabilului / clientului
la data raportării către ANAF, numărul zilelor de întârziere la plată;
c) date referitoare la scrisorile de garanție, respectiv suma garantată, identitatea beneficiarului, identitatea solicitantului, termen de
valabilitate – data expirarii;
d) copia dosarelor de creditare, cu toată documentația aferentă depusă;
e) în măsura în care mă voi regăsi în una sau mai multe dintre situațiile de mai sus, Destinatarul să transmită oricând către ANAF
informațiile prevăzute la lit.B, lit.a); b) si c) corespunzătoare perioadei începand cu 1 ianuarie 2013 si până la data semnării prezentului
acord;

DA NU

Înteleg si accept ca dezacordul meu (răspunsul NU), conduce la imposibilitatea instituției financiare nebancare de a interoga electronic baza
de date a ANAF cu privire la informațiile de la lit.A. În consecință, înteleg si accept să fac dovada veniturilor în modalitățile prevăzute de
lege, așa cum îmi sunt solicitate de către institutia financiară nebancară.

Pagina 1 din 2
C. Declarații referitoare la drepturile persoanei vizate / care a dat declarațiile de mai sus

C1. Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit și Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD),
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L119/1 din 04.05.2016, în condițiile și limitele prevăzute de legislația în materia protecției
datelor cu caracter personal, astfel:
(i) dreptul la informare şi acces la datele cu caracter personal;
(ii) dreptul la rectificare;
(iii) dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul la portabilitatea datelor;
(vi) dreptul de opozitie;
(vii) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea
oricaror drepturi garantate de RGPD, care le-au fost incalcate;

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la lit.C1 pct.(vii), Clientul va adresa o cerere către Destinatar (de completat datele de contact)
întocmită în formă scrisă, datată si semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită opoziția și motivul întemeiat și legitim
legat de situația particulară a persoanei.

Am luat cunoștință de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) și despre drepturile mele în contextul prelucrării
datelor cu caracter personal drepturi care pot fi exercitate în limitele legii, trimițând o adresă scrisă, datată și semnată către Destinatarul
IFN, însotită de o copie a actului de identitate, dreptul de a mă adresa Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau justiției.

Pagina 2 din 2
ACORD prelucrare date cu caracter personal si de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la
S.C. Biroul de Credit S.A.

1. Solicitant credit: Bianca-Andreea Panita Cod* de identificare: 6030708226788


2. Codebitor: ................................................................................................................ Cod* de identificare: .............................................
*(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport in cazul persoanelor fizice nerezidente)

I. Acord de transmitere, prelucrare si consultare a informatiilor la S.C. Biroul de Credit S.A.


In acest sens, imi exprim in mod expres consimtamantul ca SC Credex IFN SA (denumita in continuare si Institutie) sa prelucreze
informatiile indicate la punctul 2 de mai jos inregistrate pe numele meu in evidentele proprii si sa transmita catre S.C. Biroul de Credit S.A.,
persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in vederea prelucrarii acestor informatii de catre
Biroul de Credit si consultarii informatiilor inregistrate pe numele meu in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare Participant la
Sistemul Biroului de Credit (institutiile de credit, institutii financiare nebancare si de asigurari) ori de cate ori este necesar in scopul initierii
sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a produselor de tip credit cu Participantul.
2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a. date de identificare a persoanei fizice*
b. date si informatii legate de produse de tip credit, similar sau de asigurari**
c. date referitoare la fraudulenti***
d. date referitoare la inadvertente constatate de SC Credex IFN SA****
* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, initiala tatalui/mamei, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil, codul
numeric personal, cod tara si serie/numar carte de identitate (in cazul persoanelor fizice rezidente)/pasaport (in cazul persoanelor fizice
nerezidente);
** cuprinde date negative (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, creditele acordate, sumele datorate,
sumele restante, numarul de rate restante, data scadenta a restantei, numarul de zile de intârziere in rambursarea creditului, starea
contului), date pozitive (tipul de produs, termenul de acordare, data acordarii, data scadentei, sumele acordate, sumele datorate, starea
contului, data inchiderii contului, valuta creditului, frecventa platilor, suma platita, rata lunara, denumirea si adresa angajatorului) si informatii
legate de calitatea de girant, codebitor sau beneficiar de polita de asigurare a persoanei fizice in legatura cu produsul acordat;
*** cuprinde informatii legate de: savarsirea de infractiuni sau contraventii in domeniul financiar-bancar, in relatia directa cu Credex IFN
S.A., constatate prin hotarari judecatoresti definitive sau irevocabile, dupa caz, ori prin acte administrative necontestate;
**** cuprinde informatii legate de: date si informatii neconcordante rezultate din documentele prezentate la data solicitarii creditului, din
culpa solicitantului.
Acest acord de consultare, prelucrare, stocare si transmitere a datelor cu caracter personal si a informatiilor de risc este valabil, pentru
creditele acordate, de la data prezentei pe toata perioada de creditare. Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt
stocate in baza de date a SC Biroul de Credit SA timp de 4 ani de la data ultimei actualizari. In cazul in care depunerea unui dosar de credit
nu se mai concretizeaza precum si in cazul creditelor respinse, am luat la cunostinta ca SC Credex IFN S.A. va arhiva originalul acordului
pe o durata de 1 an de la data emiterii sale si interogarii Biroului de Credit.
Am luat la cunostinta faptul ca SC Credex IFN S.A. utilizeaza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit
asociat unui debitor/potential debitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, obtinut in urma procesului
statistic care prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indica probabilitatea sa-mi platesc în viitor
ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt afisate sub forma codurilor-motiv.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un element cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor din Raportul de Credit si
informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii mele in vederea incheierii/derularii contractului
de credit.

Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 (denumit in continuare
„Regulament”) al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea
datelor personale și la libera circulație a unor astfel de date, printr-o cerere scrisa datata si semnata, transmisa catre Credex IFN S.A., cu
sediul in Sos. Bucuresti Nord, nr. 10, et. 8, Global City Business Park, cladire O1, Voluntari, Ilfov, sau catre S.C. Biroul de Credit S.A., la
adresa: "Biroul de Credit SA, str. Sfanta Vineri, nr. 29, sector 3, cod poştal 030023", e-mail: situatie@birouldecredit.ro, in care voi mentiona
datele mele personale (inclusiv un numar de telefon) si datele pentru care solicit informarea, accesul, opozitia sau interventia si motivul
intemeiat si legitim legat de situatia mea particulara.
(i) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii
sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de Regulament pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi
exercitate. (ii) Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Biroul de Credit si/sau Credex IFN SA la cerere si in mod gratuit, pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele in legatura cu mine sunt sau nu prelucrate de catre acesta, inclusiv FICO® Score de la Biroul
de Credit. (iii) Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, stergerea sau
transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte, inclusiv
asupra celor care au fost utilizate in calculul FICO® Score de la Biroul de Credit. (iv) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice
moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv
a FICO® Score de la Biroul de Credit, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Pagina 1 din 2
(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea
oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu
caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum
competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte. (vi) Dreptul de a se adresa Autoritatii
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau justitiei, pentru apararea oricaror drepturi
garantate de Regulament, care le-au fost incalcate.

II. Acord de procesare date personale


In conditiile prevederilor Regulamentului, sunt de acord ca, Credex IFN SA sa efectueze orice verificari, sa solicite si sa obtina
orice informatii despre subsemnatul de la orice autoritate competenta, registru public, arhiva, baza de date electronica sau tert
abilitat, detinator de astfel de informatii precum si sa verifice si sa prelucreze datele legate de situatia economica (numele
angajatorului, data angajarii, ocupatia si venitul obtinut) in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare si de asigurare a
produselor de tip credit precum si in scopul exercitarii atributiilor expres prevazute de lege privind prevenirea si combaterea
spalarii banilor si a finantarii terorismului, caz in care aceste date vor fi transmise la si prelucrate de autoritatile competente
nationale si internationale.
In cazul in care relatia de creditare este initiata prin intermediar de credit, sunt de acord ca, Credex IFN SA sa transmita catre
societatea intermediara a creditului datele mele personale de natura celor prevazute la prezentul punct.
Imi exprim in mod expres si neechivoc consimtamantul ca, Credex IFN SA, nr. de inregistrare in registrul de evidenta al operatorilor
de date personale 37721 sa prelucreze datele cu caracter personal inregistrate pe numele meu in evidentele proprii.
Inteleg sa imi exprim acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel: sa fie prelucrate de catre Credex IFN SA
direct si/sau prin terti parteneri contractuali in scop de marketing, publicitate, fidelizare (prin oferte dedicate) si efectuarea de
sondaje in scopul imbunatatirii serviciilor si produselor oferite de catre Credex IFN SA precum si cu privire la activitatea Credex IFN
SA, societatilor din acelasi grup cu Credex IFN SA si tertilor parteneri contractuali, precum si in vederea acordarii ulterioare de
servicii si produse; aceasta prelucrare se va putea realiza, atat de catre Credex IFN SA, societatile din acelasi grup cu Credex IFN
SA cat si de catre terti parteneri contractuali ai acesteia/acestora: Da Nu
Declar ca am luat cunostinta de prevederile Regulamentului privind dreptul de acces, de interventie si de opozitie, precum si faptul
ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata Credex IFN SA intocmita in conformitate cu Regulamentul.
Am luat la cunostinta faptul ca imi pot exercita toate drepturile prevazute de Regulament, in mod special urmatoarele drepturi: (i)
dreptul la informare; (ii) dreptul de acces la date; (iii) dreptul de interventie; (iv) dreptul de opozitie: (v) dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale; (vi) dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau
Justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulament, care mi-au fost incalcate.

III. Am fost informat si sunt de acord ca un prim raspuns pozitiv al Institutiei la cererea mea de credit exprimata prin
prezenta nu implica in mod obligatoriu aprobarea creditului, acesta reprezentand rezultatul unei analize preliminare in
vederea informarii mele pre-contractuale cu privire la creditele pe care le ofera Credex IFN S.A., tipul, suma totala a
creditului cel mai adecvat si scopul creditului, luand in calcul situatia mea financiara, avantajele si dezavantajele pe care
le presupun creditele oferite de Institutie de care sunt interesat, efectele pe care acestea le pot genera asupra
patrimoniului meu, atat din perspectiva costurilor creditului cat si a consecintelor in caz de neplata. Analiza completa are
loc dupa depunerea si semnarea unei documentatii completate cu toate datele necesare (date socio-demografice, date
angajator, date de contact etc.), cu caracteristicile finale ale creditului solicitat de mine (tip produs, suma, destinatie etc.)
in urma ofertelor prezentate de Institutie, precum si dupa prezentarea tuturor documentelor necesare analizei de catre
Credex IFN S.A. in vederea acordarii creditului.
Inteleg ca, Credex IFN SA are dreptul de a refuza cererea mea fara sa fie obligata a da explicatii privind decizia de neacordare, cu
exceptia cazului in care cererea de credit a fost respinsa ca urmare a consultarii unei baze de date si fara obligativitatea restituirii
documentatiei depuse.
Inteleg ca, Credex IFN SA va aproba/respinge prezenta cerere de credit in termen de maxim 30 de zile de la depunerea tuturor
documentelor necesare dosarului de credit, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data depunerii prezentei cereri de credit.

Semnatura institutiei: Semnatura clientului:

Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și