Sunteți pe pagina 1din 551

4

MEMOMEB
ilfenzorator de medicnnzente

2006 Ghid fnrnzacoternpic

MEMOMED
iWenlorator de medicnnzente

2006 Ghid farnzacoterapic

Medicamente d e prima alegere

si

alternative pentru

principalele infec!ii - D. Dobrescu, Liliana Dobrescu ... Medicamente sistemice pentru infectii fungice - D. Dobrescu ............................................................... Medicamente pentru infec\ii cu transmitere sexualti - D. Dobrescu ................................................................ Intoxica!ii acute - Simona Negre? ..................................... Medicamentele si conducerea auto/lucrul la masini D. Dobrescu ................................................................. Interactiunile medicamentelor - [ E. ~ a n o l e s c u ] , D. Dobrescu ................................................................. Efecte oroduse de medicamente administrate in cursul sarinii - ~ n Z G i .............................................. J Medicamentele si sportul - D. Dobrescu .......................... Medicamentele in boli hepatice ......................................... Medicamentele in insuficienta renala ............................... Medicamente pentru ingrijire paliativa i n st5ri terminale Medicamente administrate in perfuzie intravenoasa ........ Medicamente ~ e n t r utrusa de urgenta a unui medic de .. farnilie 1036 Prescrierea medicamentelor la copii ................................ 1037 Greutatea corporala la adulti 1039 Influenta medicamentelor asupra testelor d e laborator (D. Dobrescu) ................................................................ 1040 Productitori romani de medicamente ................................ 1057 Reprezentantele firmelor strsine de medicamente ........... 1060 Index alfabetic (denumiri comune internationale - D.C.I. si denumiri comerciale 0)............................................ 1067
-

Memomed 2006 este a 30-a carte care poart semntura D. Dobrescu. Aceste carfi, elaborate in decurs de 45 ani, reprezint unul dintre cele sase tipun de activitate crora m-am dedicat, alturi de munca de cadru dldactic universitar (44 ani), de cercettor in fascinantul domeniu al Farmacologiei experimentale si clinice, de clinician (32 ani), de homeopat (25 ani). Nu in ultimul rgnd, ca o sintez a celor menfionate, realizator de medicamente alopate si homeopate. Printre acestea, cinci sunt produse de industria fannaceutic: Distonocalm, Calmogen, Cerviron, Romener; Esogast. Alte douazeci, indeosebi homeopate, sunt preparate rnagistral, h Farmacia Minesan. Cateva reprezint formule originale, fiind si noutafi absolute si expresia unui concept persona1 h homeopatie. rn aceast editie:

- au fost introduse toate modificnle recomandate de Organizatia


Mondial a SGnBt?ii pentru anul 2006, la medicamentele acceptate de A g e n j Nafional a Medicamentului (ANM);

- au fost introduse medicamentele autonzate de ANM in anul2005.


- au fost scoase medicamentele a cror inregistrare a expirat si cele care nu se mai produc (la semnalarea produc3torilor respectivi); -

au fost menfinute cele care nu mai sunt inregistrate dar care,

conform normelor, se gasesc inca in depozite sau in farmacii, si sunt in limita termenului de valabilitate;

- D.C.I. au fost frecute in limba latina, asa cum figureaz si N7


documentele Ministerului Snttii si Casei N a j n a l e de Asigurari de SnBtate.
-

au fost aduse la zi pre?unle medicamentelor (in lei noi), conform

Listei publicat de Ministerul SntS!ii in septembne 2005. Nu sunt trecute prefurile medicamentelor OTC, care r,u se gsesc in Lista M.S.

- au fost introduse dou capitole noi privind ,,Principii de utilizare


stiinlific si rafional a medicamentaloi' si ,,Timpul si condijii optime de administrare a medicamentelor pe cale oral".

Bucuresti, nov. 2004

Prof. dr. docent Dumitru Dobrescu Membru corespondent al Academiei Romane

MEMOMED
Memorntor de medicnmente

2006
(;hld $zrrnncotmapic

PREFATA
LA

P R I M A EDITIE

Utilizarea corecta si eficienta a medicamentelor necesits, printre altele, o informare corespunzstoare a medicilor si farmacistilor, asupra produselor farmaceutice disponibile. in acest domeniu exist.5 mari lipsuri in Romania. ~imensiunileacestor lipsuri sunt imposibil de estimat. Este Tnsa sigur ca ele sunt din ce in ce mai mari, o data cu cresterea marcata a num6rului medicamentelor inregistrate. Memoratorul intocmit de noi a fost conceput sa acopere, intr-o mare rnasur.4, nevoia imperioasa de informare a medicilor si farmacistilor, cu datele de uz curent privind medicamentele inregistrate in Romania, la inceputul anului 1995. Pentru ordonarea capitolelor am ales clasificarea ATC (anatomica, terapeuticd - farmacologica, chimica), concep~rtade Consiliul Nordic al Medicamentelor, care cuprinde Danemarca, Finlanda, Islanda, Nonfegia si Suedia. Clasificarea ATC este singura agreata de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Aceasta clasificare a fost adoptata de Romania, in 1992, la inipativa subsemnatului, pe atunci presedinte al Comisiei Medicamentului si ea sta la baza Nomenclatorului de medicamente al Ministerului Sanata< Pentru grupele importante si pentru fiecare medicament sunt prezentate date de interes practic, imediat, privind farmacocinetica, farmacodinamia, indicafiile terapeutice, reacfiile adverse, contraindicafiile, precaufiile si modul de administrare. Dupa fiecare medicament sunt prezentate produsele farmaceutice, cu denumirile /or comerciale (generice sau depuse), formele farmaceutice si dozajele corespunzatoare. Sunt incluse practic toate produsele industriei romanesti de medicamente si o mare parte din produsele straine. Ne-am straduit sa nu omitem nici una dintre substanfele active inregistrate. Am fgcut insa o selecfie intre produsele care au aceeasi substan!a activa. Interac<unile medicamentelor, capitol important pentru practica, au fost grupate intr-un capitol separat. Intenfionam sa redactam Memoratorul in fiecare an pentru a oferi practicienilcr informajiile privind noile produse, autorizate i i i viitor, cat si mod,'ficarile care vor aparea in literatufi, privind ,brodusele deja cunoscute. Pentru a rspunde cat mai complet necesitayor practicienilor vom f recunoscatori colegilor care ne vor transmite observafii si sugestii. Ne exprlmSm speran. c3 lucrarea prezentata acum va fi un rea1 instrument de lucru, pentru activitatea curenta, N, utilizarea medicamentelor. Este si unul din motivele pentru care lucrarea este prezentata h formatul unei agende. Mai 1995 Prof. dr. docent D. Dobrescu Membru corespondent al Academiei Romane

PARTEA I

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 . Ghzd farmacoterapic

MEMOMED
ilfemorator de medtcamente

2006
Ghzd jarmacoterapzc

UTILIZAREA IMEMORATORULUI

PRESCURTARI FOLOSITE
ac. Admin. ap. cap. Cind. conc. Ct. D.C.I. Fcin. Fdin.

IN LUCRARE

O carte de genul Mernoratorului trebuie sa ofere posibilitatea unei inforrnari satisfacatoare, intr-un tirnp cat mai scurt posibil.

acid adrninistrare aparat capito1 contraindicatii concentrape cutie denurnirea comuna internationals farrnacocinetica farrnacodinarnie flacon grarne intrarnuscular indicafii terapeutice intravenos kilograrn lichid cefalorahidian micrograrn (IO4 g) miligrarn rninut rnililitr~ l ( miliechivalent l) g)

Consultarea poate fi f5cutS i n doua maniere diferite. a) D a c i ne intereseaza sa aflsm unde gasirn inforrnatiile privind un anurnit medicament cautarn in Indexul alfabetic, i n care sunt cuprinse atat denurnirile comune internationale (D.C.I.) c2t si cele corn~rciale(generice sau depuse 63). Se cauta irnediat la pagina indicata, unde se gasesc, deja selectionate si grupate, inforrnatiile dorite (farrnacocinetica, farmacodinamie, indicatii, reactii adverse, contraindicalii, precautii, mod de administrare, cai, doze, durati, etc. forme farmaceutice si dozajele corespunz2toare). Descrierea acestora i n paragrafe distincte perrnite gasirea irnediats a inforrnatiei dorite.
b) Dac5 dorirn sa cunoastern care sunt medicarnentele disponibile dintr-o anurnita grups farrnacologic5i, cautam la Cuprins grupa anatomica corespunzatoare, apoi subgrupa si rnedicamentele respective in acest fel, daci, de exernplu, un

FI.
C I i.m. Ind. i.v.

kg
1.c.r.

""4
mg min ml mEq nr.

bolnav nu suporta un anumit medicarnent, avern indicate toate alternativele pentru actiunea farmacologica dorita. C) Pentru utilizarea Index-ului farrnacoterapic se va consulta textul de prezentare a acestuia.

ORL
OTC

otorinolaringologie medicamente eliberate i n farrnacii sau drogherii far5 prescripfie medicala pretul cu arnanuntul I 11 111 IV V VI p2n3 la 5 lei 5,Ol 10:01 20,Ol 30,Ol 40,Ol

l0 20 30 40 50

lei lei lei lei lei

MEMOJIED
tnzorntor de medicamente

2006 Ghid fnrmncotwnpic

TRACTUL DIGESTIV $1 METABOLISM


PREPARATE STOMATOLOGICE MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI LEGATE DE ACID MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI FUNCTIONALE GASTROINTESTINALE ANTIEMETICE TERAPIA

VI1 VIII IX X XI XII Xlll XIV XV XVI XVII XVIII pag., p.0.

50,Ol 60,Ol 70,Ol 80,Ol 90,Ol 100,Ol 150,Ol 300,Ol 500,Ol 1000,01 1500,Ol peste 2000,Ol

60 lei 70 lei 80 lei 90 lei 100 lei 150 lei 300 lei 500 lei 1000 lei 1500 lei 2000 lei pretul real

pagina calea orala precautii medicamente eliberate i n farmacii pe baza de prescriptie medicala valabila 6 luni medicamente eliberate i n farmacii pe b a z i de prescriptie medicala care se retine la farmacie medicamente eliberate i n farmacii pe baz5 de reteta cu timbru sec. denumiri comerciale (marca depuss) reactii adverse retard medicamente eliberate i n ?.pati cu destinatie specialfi (spitale, aparatele dispensarelor etc.) subcutanat solutie buvabil8 solutie injectabils solu?ie pentru uz intern unitati unitati internationale

BILIARA

$1

HEPATIGA

Prec.
P-6L

LAXATIVE ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATOAREI ANTIINFECTIOASE INTESTINALE

P-RF
P-TS

e 9 R.a.
ret.
S
C.C.

SUBSTITUENTI $1 STIMULANTE ANTIDIABETICE VITAMINE SUBSTANTE MINERALE

Sol. buv. Sol. inj. Sol. int.


U.

u.i.

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV $1 METABOLISM

MEMOMED
Alemorntor de medicamente

2006 Ghidfnrnzacoternpic

MEMOMED
3lenzorntor de medicamente

2006
Ghidfnrmncoternpic

13

A 01
A 01 A

PREPARATE STOMATOLOGICE
PREPARATE STOMATOLOGICE

A 0 1 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI A 0 1 AB ANTIINFECTIOASE $I ANTISEPTICE PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL A 0 1 AC CORTICOSTEROIZI PENTRU TRATAMENT ORAL LDCAL A 0 1 AD ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

tru adulti este de 1 g, cea letala de 5-10 g, decesul aparsnd i n 2-4 ore de la ingestie. i n intoxicatia cronica apar cresterea densitatii oaselor, dureri articulare, calcificarea ligarnentelor, tendoanelor, inseqiilor rnusculare. Floroza dentara la copii, i n perioada dezvoltarii dintilor, cu rnarrnorarea srnal!ului dentar.
Admin. Oral. Cornprirnatele se sug sau se rnestec5 i n gur5, pentru a favoriza actiunea locala direci5 asupra srnaltului dentar. Dozele trebuie stabilite i n functie de con!inutul i n florur5 al apei potabile, de florurile provenind din dieta si de varsta copiilor. La un conjinut i n florura al apei potabile sub 0,3 pprn, doza zilnica este: pentru copii de 6 luni-2 ani 0,55 rng florura de sodiu (= 0,25 rng florura); pentru copii de 2 - 4 ani 1, l rng (= 0,5 rng florure); peste 4 ani 2,2 rng floruri de sodiu pe zi (= 1 rng floruri). La un continut i n florura al apei potabile de 0,3-0,7 pprn: nu se adrninistreaza florur5 de sodiu oral la copii sub 2 ani; peste 2 ani se adrninistreazs jurnatate din dozele de mai sus. Dac5 apa potabils contine peste 0,7 pprn florura, nu se adrninistreaza floruri de sodiu oral. Aplicatii locale, dupa apariiia dintilor, la copii peste 6 ani, sub forma de clatire a dintilor, zilnic, cu solufie de florur de sodiu 0,05%, sau sSpt8rnSnal sau lunar, cu solutie 0,2%. Paste de dinti cu florura de sodiu. Aplicarea locala, d e catre persona1 specializat, sub forma de lac sau solutie 2%. Dupa aplicatiile locale nu se clatesc dintii, nu se bea si nu se rn8nGnca ce1 pulin 112 ori. In osteoporoza postrnenopauza, oral, 50-75 rnglzi, asociata cu calciu si vitamina D.

A 0 1 AA PRODUSE PENTRU PROFILAXIA CARIEI


NATRII FLUORIDUM b OTC

Fcin. Absorblie buna din tubul digestiv, dirninuata i n prezenta calciului, rnagneziului, alurniniului. DupS o d o z i orala de 40100 rnglzi, concentratia seric5 de flor este 5-10 rnmolll. Fixare predorninanta i n oase si dinti, circa jurnstate din aport. Difuzeaza i n saliva, unghii, par, lapte, traverseaza placenta. Excretie prin urina, mai putin prin fecale $1 secretia sudoral5. Fdin. Creste rezistenta la rnediul acid a smaltului dentar, favorizeazi rernineralizarea, scade producerea placii dentare. Creste densitatea osului i n osteoporoza prin stirnularea osteoblastilor si cresterea rnasei trabeculare. Ind. Prevenirea cariilor dentare la copii sub forma de adjuvant alimentar si de preparate igienice bucale. Efecte nesigure la adulti si la fernei insarcinate, neavand intluenja favnrabila asupra fetusului. Osteoporoza primari si i n postrnenopauza. In prima categorie efectele pot fi favorabile, i n a doua nu s-a dernonstrat convingator reducerea incidentei fracturilor vertebrale.

ZIMAFLUOR C3 (Novartis, Elvetia) Cornpr. 0,25 rng. Ct. x 400. Cornpr. 1 rng. Ct. x 250.
OTC

SENSIGEL C3 IPierre Fabre. Franta) Fluorhidrat de nicornetanol 1,02%. Echivalent la ioni florura O,%; azotat de potasiu 5%. Gel dentar. Tub 50 rnl.

R.a.Rare, daca se respect concentratiile core9e i n apa potabila


sau dozele orale i n adrninistrarea profilactica. In intoxicajii acute apar R.a. locale, ca iritatii gastrice prin acidul florhidric forrnat i n stornac sau tulburari metabolice si electrolitice, mai ales hipocalcernie.

A 01 AB AMTIINFECTIOASE $1 ANTISEPTICE PEMTRU TRATAMENT ORAL LOCAL


CLORHEXIDINUM
Fcin. Absorbtie redusa din tubul digestiv si prin piele.
C OTC

R.a. generale: tremuraturi, hiperreflectivitate, parestezii, tetanie,


convulsii, aritrnii cardiace, soc, tulb. iespiratorii. Doza toxica pen-

14

MEMOMED
Memorntor de medicnmente

2006
Ghidfnrmacoterapic

MEMOMED
iWe~norntor medicamente de

. 2006

15

Ghid fnrmncoterapic

Fdin. Bacteriostatic si bactericid fata de bacterii grarnpozitive (mai activ) si grarnnegative (mai putin activ). Pseudornonas si Proteus putin sensibili. Inhiba micobacteni,unii fungi si unele virusuri. Inactiv asupra sporilor. Actiune mai mare la pH neutru si slab acid. Ind. Gingivita (efecte favorabile 60-90%), tulburari periodontale la bolnavi cu insuficiengi imunitars, pentru favorizarea evolutici dupa tratarnente periodontale, prevenirea placii dentare, ingnjirea zilnic5 a dintilor si gurii, igienizarea gurii inaintea interventiilorchirurgicale. Ulceratii aftoase. Candidoza orala. R.a. Iritatii locale, modificarea culorii lirnbii, dintilor, materialelor stomatologice protetice, tulburzri ale gustului, senzatie de arsura la nivelul limbii, inflarnatia parotidelor. Descuamarea limbii, care poate fi dirninuata prin diluarea solutiei initiale (111). Prec. Aplicarea locala bucala se face la ce1 putin 112 ora distanta de utilizarea pastelor de dinti. Admin. Spalaturi bucale cu 10 ml sol. 0,l-0,2% de 2-3 oriizi, timp de un rninut. Gel, odata pe zi, dupa ultima rnasa sau inainte de culcare sau la nevoie, 2 cm gel pe periuta de dinfi, cu periaj tirnp de 2 minute, apoi clatire usoar. DupB 4-10 saptSrn2ni pauz5 far2 clorhexidin timp de rninirn 2-3 saptsmini. CORSODYL MINT MOUTH 8 (Glaxo Srnithkline, Anglia) Sol. bucofaringiana 0,2%, 1%. FI. 300 ml PLAK OUT O (Santa, Grecia) Gel 0,2%. Tub 15 g. Sol. bucala 0,12%. FI. 250 ml. Sol. ext. 10%. FI. 10 ml. POVIDON IODINAT JODISOL O Sol. (Dental, Cehia) Sol. pentru gargarisme 0,37%. FI. 3,6 g; 80 g; 700 g Admin. SpSlSturi bucale, gargars. NATAMYCINUM Vezi A 07 AA. Ind. Tratarnent local i n candido22 bucala, afte, stornatite. R.a. Iritatii locale posibile. Admin. Oral, apiicatii pe limbs d u p i fiecare m a s i sau de 4--6 ori/ zi. Adulti, 1 rnl. Copii, 0,5-1 rnl. b P-RF
b OTC

PIMAFUCIN O (Yarnanouchi, Olanda) Suspensie int. 2,5%. FI. 20 ml. HEXETIDINUM Fdin. Antiseptic, bactericid, fungicid. Ind. Infectii locale bucale (angine, arnigdalitg, faringita, stornatita, afte, glositz, gingivita, parodontopatii, alveolita suprainfectata dupa extractii dentare, gingivoragii, micoze bucale si faringiene). Igiena cavitgtii bucale i n irnbolnaviri generale, dezodorizarea gurii. R.a. Rar modificarea gustului si mirosului, dermatits de contact. Adrnin. ApS de gura, sol. 0,1%. HEXORAL C (Pfizer, SUA) 3 Sol. bucali 0,1%. FI. 200 ml Aerosol 0,2%. FI. 40 ml. METRONIDAZOLUM GRINAZOLE (Lab. Septodont, Franta) Pasta, tub
x

b OTC

b STO

4,5 g.

METROGENE (Lab. Septodont, Franta) Burete dentar, 4,5 rng. 2 pungi dentar. COMBINATiI EUROSEPT (Europharrn, Romania) Acid ascorbic 100 rng; Oleum Eucalypti 3 mg; Balsarn de Tolu 0,l mg; Betacaroten 1 rng Cornprimate pt. supt. Flacon x 30.
ad mi-^. DupS masa, 1-5 cornprimatelzi.
x

5 plicuri cu Iun burate

b OTC

CITROLIN @ (Pharco, Egipt) Cetrirnoniu 0,025%; Lidocaina 0,003% Apa de gura Flacon 120 ml. Fdin. Cetrimoniu este un antiseptic din grupa detergentilor cationici, lidocaina un anestezic de suprafata cu latenta 1-2 minute si durata de aciiune ? 5 minute. lnd. Orofaringite, stomatite, gingivite. Adrnin. Api3 de gur5 sau gargara, nediluata, de 2-3 orilzi.

16

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghzdfarnzacotwapic

MEMOMED 2006 L$len20rntor ?nedica?nente Ghid farwzacotwapic de

17

HEXORALETTEN 8 (Pfizer, SUA ) Clorhexidin 5 rng; Benzocain 1,5 rng; Cornpr. pentru supt. Tub x 20. Ind. Profilaxia si tratarnentul infeciiilor si inflarnatiilor gurii, faringelui, laringelui. Admin. Adulti si tineri, un cornpr. de mai multe orilzi, la nevoie la fiecare 1-2 ore. Copii de 4-12 ani, pane la 4 cornpr.1zi. Nu se adrninistreaza la copii sub 4 ani. NEOCONES 8 (Septodont, Franta) Sulfat neornicine; Benzocains. Con. dent. Flac x 50.

STREPSILS 8 PLUS (Boots, Anglia) Arnilrnetacrezol 0.6 mg; Alcool diclorbenzilic 1,2 rng; Lidocaina 10mg Cornpr. pt. supt. Ct. x 24. STREPSILS 8 LEMON, MENTHE, NAT FLAVOUR (Boots, Anglia) Arnilrnetacrezol 0,6 rng, Alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 rng Excipienti rniere si larnaie sau rnentol 51eucaliptol sau, respectiv, fara arornatizanti Cornpr pentru supt Ct x 12, 24 STREPSILS O VITAMINA C (Boots, Anglia) Arnilrnetacrezol 6 rng; Alcool 2,4-diclorobenzilic 1,2 rng Acid ascorbic 100 rng Cornpr. pentru supt. Ct. x 24. Fdin. Antiseptic prin asocierea celor dous principii active. Ind. Tratarnentul infectiilor bacteriene limitate la rnucoasa orofaririgiana. Admin. Adulti si copii peste 5 ani: 3-6 cornpr.1zi. Nu se adrninistreaze copiilor sub 5 ani datorita dirnensiunilor cornprirnatului. Prec. Tratarnentele mai lungi de 10 zile favorizeaza dezechilibre ale florei rnicrobiene orale.

~l

OROFAR 8 (Novartis, Elvetia) Benzalconiu 1 rng; Lidocaine l rng Cornpr. pentru supt. Ct. x 24. Fdin. Benzoxoniurn este antiseptic, lidocaina anestezic local. Admin. Se suge un cornprirnat la fiecare 2-3 ore. OSSIDENTA O (Biofarrn, Romania) Tra Ratanhiae; Clorura de zinc; Extr. rnusetel; Salicilat de fenil; Ulei de menta, Ulei de fenicul; Apa de gure. FI. 50 rnl; 100 rnl. Admin. Dup5 periajul dintilor. O lingurite solutie la un pahar cu apa. Se va agita flaconul inainte de folosire. PANSORAL 8 (Pierre Fabre, Franta) Salicilat de colin5 8,7 g; Clorura de cetalconiu 10 rng1100 g. Gel bucal.

A O1 AG

GORTIGOSTEROIZI PENTRU TRATAMENT ORAL LOCAL

1
l

SOLUTIE CONTRAAFTELOR BUCALE 8 (Medurnan, Romania) Benzalconiu 0,2 g; Borat fenilrnercuric 0,66 g; Forrnol sol. 40% 0 , l g; Lidocaina 0,22 g; Glicerina 3 g; Alcool etilic ad 10 g Fiacon 10 rnl + pipet5 dozatoare. Fdin. Antiseptic, anestezic local. Ind. Stornatite, afte bucale.

TIXOCORTOLUM Fcin. Biotransforrnare extrern de rapida, rnetaboliti inactivi. Fdin. Corticoid local, lipsit de efecte sisternice la dozele terapeutice.

Prec. Sportivi (reactii pozitive la testele pentru controlul antidoping). OROPIVALONE Frantal

BACITRACINA O

(Parke DavisIPfizer,

R.a. Senzatie de arsura, iritatii locale.


Cind. Copii sub 6 ani Admin. Badijonarea rnucoacei bucale cu ajutorul unui tarnpon de vate. Aplicatii inainte de rnasa (afte) si Tntre mese, de 3-6 orilzi.

Tixocortol pivalat 1,5 rng; Bacitracine, sare de zinc 200 u.i.; Aroma naturale (menta) Cornpr. pentru supt. Ct. x 40. Pa Il Admin. 4-10 cornpr./zi. Tratarnentul nu va depasi 15 zile.

ll

18

MEMOMED 2006
Memorntor de medicnnzente
Ghidfnrnzncoternpic

Cind. Varice esofagiene

CRESOPHENE Q (Lab. Se~todont. Frantal Dexarnetazona; Timol; Paraclorfenol; Carnfor. Sol pentru uz dentar. Flac. x 13 rnl PULPOMIXINE (Lab. Septodont, Franla) Acetat de dexarnetazoni; Sulfat de framicetina; Sulfat de polirnixina B. Pasta. Tub x 5 g ROCKLE'S (Lab. Septodont, Franta) Acetat de dexametazoni; Fenol; Gaiacol. Sol. dent. Flac. x 13 rnl SEPTOMIXINE (Lab. Septodont, Franta) Acetat de hidrocortizon; Sulfat de framicetin. Pasta dentar de uz stomatologic. Tub x 7,5 g

Admin. Adulti si copii peste 12 ani, 150 rng de 4-6 ori/zi. Copii de 6-12 ani, rnaximum 4 cornpr./zi.

CHOLINEX @ (Glaxo Smith Kline, Polonia) Cornpr. de supt 150 mg. Ct. COMBINATI1 CALGEL @ (Glaxo Wellcorne, Anglia) Lidocaini 0,33%; Cetilpiridinium O,?%. Gel. Tub 10 g.
lnd. Dureri produse de cresterea primilor dinti. Adrnin. Se aplic circa 7 mm gel pe varful unui deget curat si se maseazi usor zona afectat a gingiei. Cel mult 6 aplicatiilzi.
x

16
b OTC

DENTINOX TEETHING GEL Q (Dentinox, Germania)

A 01 AD ALTE PREPARATE PENTRU TRATAMENT LOCAL ORAL


BENZYDAMINUM
Fdin. Antiinflarnator nesteroidian. Ind. Local i n inflarnatii ale rnucoasei bucale si faringelui.

b OTC

Gel, 1 g continand: Tinctura Camrnornila 150 rng; Lidocaina 3.4 mg; Polidocanol (600) 3.2 mg Tub l 0 g
Ind. Prevenirea durerilor dentare la eruptia dentitiei de lapte. Adrnin. Cu un tarnpon de vats se aplics pe gingia dureroasa, de 2-3 orilzi, o cantitate de gel de rnarirnea unui bob de mazare.

R.a. Senzatie de intepsturi, arsuri ale rnucoasei bucale.


Adrnin. ApB de gura (15 ml solutie) sau spray bucal(4 pompe) cu sol. 0,15%. nediluat, de 2-3 orilzi, sub forma de gargara (20-30 secunde) dupa mese. Solutia se poate dilua (15 rnl + 15 rnl apa), pentru spal5turi bucale, de 2-3 orilzi. Cornprirnatele se sug , de 3 orilzi, rnaximurn 7 zile sau se dizolva pentru a obtine a p i de gur. Nu se recomandi la copii sub 6 ani.

EUPADONT Q (Europharm, Romaniaj Gel dentar, 100 g continand: Ulei cuisoare 1 g; Ulei menta 0,6 g; Extr. gilbenele 5 g. Tub 15 g KAMISTAD Q (Stada A~neimitel AG, Germania) Gel dentar, 100 g conlinand: Clorhidrat de lidocain 2 g; Extract lichid de musetel 18,5 g. Tub x 10 g.
Ind. Infectii usoare ale gingiilor si mucoasei bucale.

TANTUM @VERDE, LEMON (CSC Phatmaceuticals, Austria) Cornpr. pentru supt. 3 mg. Ct. x 10. Sol. pentru gargarisrne. 0,15%. FI. 120 ml.; 150 rnl. CHOLINI SALICYLAS
Fdin. Antiinflarnator nesteroidian. Ind. Stornatite, faringite, gingivite, periodontite. R.a. Reactii alergice, tuse, obstructie nazala, dificultate la inghitire.

TRACHISAN LOZENGENS @ (Engelhard, Germania) b OTC Tirotricin 0,5 rng; Clorhexidin gluconat 1 mg; Lidocaina 1 mg Compr. pentru supt. Ct. x 20.
Fdin. Tirotricin este antibiotic (vezi D 06 AX). Ind. Inflamatii si infectii oro-faringiene. Antisepsia si anestezia cavit5tii orale inaintea interventiilor chirurgicale (tonsilectomie, extractii dentare).

20

MEMOMED
jWenzo~ator medicamente de

2006 Glzid fai.nzacoterapic

MEMOMED
.Venzomtov de nzedicanzeirte

2006
Glzid farn?acotei.apic

R.a. i n tratamente ce dep5sesc 6 sipt5mani, colorarea i n galbenbrun a lirnbii si a dintilor, reversibili5 la intreruperea tratamentului.

A 02
A 02 A A 02 5

Adrnin. Adulti: pari% la 8 compr./zi. Copii: rnaxim 6 compr./zi. PLANTE


)

MEDICAMENTE PEMTRU TULBURAWI LEGATE DE AClD


ANTIACIDE MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC !$I BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGBAN

OTC

AFTOLIZOL @ (Meduman, Romania) Extract din petale de trandafir 15 g%; Miere purificatFi 85 g% Solutie. Flacon 50 ml.
Fdin. Antiinflamator, antimicrobian, antimicotic. Ind. Stomatite aftoase, microbiene, micotice. Adrnin. 112 lingurita, se tine i n gur5 timp de 3-5 minute, apoi se inghite, de 3-5 orilzi. Durata tratarnentului 10-14 zile sau mai rnult.

* *
A 02 A ANTIACIDE

Fdin. Antiacidele sunt clasificate i n trei grupe: sistemice (alcalinizante - bicarbonat de sodiu), partial sistemice {neutralizante carbonat de calciu, derivati de rnagneziu, hidroxid de aluminiu) si nesistemice (neutralizante - fosfat de aluminiu $i adsorbante derivati de bisrnut, silicaii). Ind. Gastrita hiperacidi, ulcer gastric si duodenal, esofagita de reflux. Se adrninistreaza pentru a calma ternporar durer~le epigastrice existente sau a le preveni, prin cresterea pH-ului intragastric si impiedicarea activgrii pepsinogenului. Nu infiuenieaza cicatrizarea ulcerului. Actiunea este de scurta durata (10-20 minute) daci5 se administreazi pe nemancate si poate ajunge p a n i la 2 ore dac3 sunt administrate dup2 mas5. Adrnin. intre mese si la culcare, de 4-6 ori pe zi. Se evita asocierea antiacidelor cu alte medicamente pentru a nu influenta absorbiia acestora. Nu se asociaz5 cu cornprimate sau drajeuri enterosolubile.

A 0 2 AB COMPUSI DE ALUMINIU

Fc 0 2 &C COMPUSI DE CALCIU


A 0 2 AD A 0 2 AF COMBINATI1 SI COMPLECSI CU COMPUSI DE ALUMINIU, CALCIU $1 MAGNEZIU ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE

A 0 2 AH ANTIACIDE CU BICARBONAT DE SODIU

22

MEMOMED
;Memorator de tnedicanzente

2006 Ghid fflrmacoterapic

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Glzid fflrmncotwapic

23

A 0 2 AB

COMPUSI DE ALUMINIU
b OTC

Precaufii. Suspiciune de apendicita, sangersri ale tubului digestiv, hemoroizi, aritmii cardiace. Inferac> Efectul antiacid este sc5zut de alcool, bauturi acidulate, tutun. Adrnin. Oral. Ca antiacid, 0,5 g de cateva ori pe zi. Ca antidiareic, 2-1 0 g pe zi (&te o linguriti r a s i dupa fiecare scaun).

HIDROXID $1 FOSFAT DE ALUMINIU

Fcin. Aluminiul din hidroxid se absoarbe partial din tubul digestiv

si se elimina urinar. Fosfatul de alurniniu nu se absoarbe digestiv.


Fdin. Hidroxidul de aluminiu are o slaba capacitate antiacids. Un gram neutralizeazs 3-7 mEq acid clorhidric. pH-ul continutului gastric poate creste ce1 mult paria la 4 cu hidroxid de aluminiu si la 3 cu fssfatul. ionii de aluminiu acfioneazi astringent si decongestiv asupra mucoasei gastrice. Latenfa 15 min. Durata act. 20-60 min. (adrnin. p? stomacul gol) sau 2-3 ore (dupa masa). R.a. Pot diminua tranzitul intestinal. impiedica absorbtia fosforului. Fosfatul de aluminiu poate diminua absorbtia fierului. Cind. Apendicita, constipatie cronica, boala Alzheimer. inlerac?. Efectul antiacid este scizut de alcool, b5uturi acidulate, tutun.

ANTACID @ (Europharm, Romania) Carbonat de calciu 500 mg Compr. Ct. x 20. RENNIE O PEPPERMINT-SPEARMINT(Bayer, Elvetia) Carbonat de calciu 680 mg; Carbonat de magneziu 80 mg Compr. masticabile. Ct. x 24.

A 0 2 AD COMBINATII $1 COMPLEC$I CU COMPUSI DE ALUMINIU, CALCIU $1 MAGNEZIU


Combinatiile realizeaza o capacitate antiacid5 sporiti, folosind doze ale fiecarui component care sunt bine tolerate. Asocierea calciului cu magneziul determina inlaturarea reciproca a efectelor opuse asupra tranzitului digestiv (calciul intarzie, magneziul accelereaza). COMBINATI1 ALMAGEL O (Balkan, Bulgaria) Aluminiu hidroxidat gel 4 g%; Magneziu hidroxidat pasta 1,38 g% Suspensie. Flacon 200 ml. ALMAGELA O IBalkan. Bulqaria) Compoziti3 de la ALMAGEL, in plus Benzocaina 100 mg15 ml, cu acfiune anestezica local5. FI. 200 ml.
Adrnin. Oral. Adulti 1-2 lingurite de 4 orilzi, eventual si 1-2 doze i n timpul noptii. Copii paria la 10 ani, 113 din doza adultilor; 10-15 ani, 112 din doza adultilor; peste 15 ani, doza adul$lor.

Admin. Oral. Hidroxidul de aluminiu Q,5-1 g o data, fosfatul 0,4-0,8 g. Dozele se pot repeta la 2-4 ore. COMBINATI1 ALFOGEL O (Galenica, Serbia) Fosfat de aluminiu coloidal 8,8 g; Hidroxid de aluminiu 0,0571 g; Pectina 0,0815 g. Gel oral. Ptic 16 g. Ct x 20. GASTROBEN O (Antibiotic. Romania) Hidroxid de magneziu 250 mg; Hidroxid de'aluminiu 125 mg. Compr. mast. Ct. x 10; 40. b OTC

b OTC

A 02 AC COMPUSI DE CALCIU
CALCI1 CARBONAS
b OTC

Fcin. Se absoarbe 20%, restul de 80% se elimina prin scaun Fdin. Un gram neutralizeaza 13 mEq acid clorhidric in 112 ora. Ca antiacid, latenta 10-15 minute, durata 20-60 minute (admin. pe stomacul gol) si 2-3 ore (dups masg). Ca antidiareic, latenta 1-2 ore, durata 12-24 ore. Ind. Ale antiacidelor. in plus, antidiareic, i n diarei de ferrnentatie.
R.a. La doze mari poate determina cresterea secundara a acidului clorhidric gastric (rebound acid), poate determina hipercalcemie si alcaloza si poate actiona constipant.

DICARBOCALM O (Sicomed, Romania) Carbonat de calciu 0,48 g; Carbonat de magneziu 0,011g; Trisilicat de rnagneziu 0,006 g Compr. Ct. x 50.

24

MEMOMED
i\fenzorntor de medicamente

2006
Ghid fa~inacoterapic

MEMOMED
,Ifenzomtor de nzedicnmente

2006
Glzidfnr~i?ncotwnpic

25

GASTAL fPliva. Croatia) Gel hidroxid alurniniu-carbonat rnagneziu 450 rng; Hidroxid rnagneziu 300 mg. Cornpr. Admin. Oral. Adulti. 1 4 cornpr./zi, d u p i rnasa.

NOVALOX @ (Gerolyrnatos, Grecia) Alurniniu glicinat 0,30 g; Oxid de rnagneziu 0,10 g Cornpr. mast. Ct. x 50. Suspensie. Flacon 300 rnl. O linguri susp. contine dozele de mai sus
HIDROTALCITUM
b OTC

MAALOX @ (Theraplix, Franta) Hidroxid de aluminiu 400 mg; Hidroxid de rnagneziu 400 rng Cornpr. rnast. Ct. w 40. Admin. Se sug sau se sparg i n guri.

Alumino-rnagneziu hidroxi-carbonat hidrat. Fdin. Sare cornplexa, insolubili i n api. Utilizati in doze orale de 0,5-T g. RUTACID @ (Krka, Slovenia)

MAALOX @ (Theraplix, Franta) Suspensie, 100 rnl continand: Gel de hidroxid de alurniniu 3,49 g; Gel de hidroxid de rnagneziu 3,99 g Flacon 250 rnl. Admin. 1-2 linguri la aparitia durerilor sau la 1 112 o r i d u p i rnasi. Se agita flaconul inainte de adrninistrare. MAALOX HEARTBURN RELIEFFORMULA @ (Rhone Poulenc Rorer, Frania)
P -

Compr. rnasticabiie Ct.

20; 50.

TALCID @ (Baver. Germania) Cornpr. masticabile 500 rng. Ct. x 20; 50. Susp. int. 1 g110 rnl. Ct. x 20 plic. x 10 ml Admin. 1-2 compr. rnasticabile sau 1 plic suspensie de 3-4 orilzi, la 1-2 ore d u p i masa, inainte de culcare sau la aparitia senzatiei dureroase.

Gel uscat de Hidroxid de aluminiu ?i Carbonat de rnagneziu 180 rng; Carbonat de magneziu 160 rng; Alginat de magneziu 250 rng; Bicarbonat de potasiu 50 rng; Aroma de menti. Cornpr. Ct. x 40. Suspensie continand i n 5 ml: Gel uscat de Hidroxid de alurniniu si Carbonat de rnagneziu 140 rng; Carbonat de rnagneziu 175 rng; Alginat de rnagneziu 250 rng; Bicarbonat de potasiu 50 rng; Aroma de menta Admin. 1-2 cornprirnate sau linguri la aparitia durerilor sau la 1 112 o r i d u p i masa. Suspensia se agiti inainte de adrninistrare. MALUCOL O (LaborMed Pharrna. Romania) Hidroxid de alurniniu 200 rng (gel uscat); Hidroxid de rnagneziu 200 rng Compr. rnasticabile. Flacon x 60. Admin. 1-4 cornprirnate de 2-4 orilzi, la 1-1 112 o r i d u p i rnasi sau la aparitia durerilor si seara la culcare. Poate fi adrninistrat la diabetici.

A 0 2 AF ANTIACIDE CU ANTIFLATULENTE
EPICOGEL @ (EIPICO, Egipt)

b QTC

Suspensie, 1 lingurit (5 mi) continand: Hidroxid de alurniniu gel405 mg; Hidroxid de rnagneziu 100 rng; Dimeticon 125 mg Flacon 125 rnl. Admin. 1-2 lingurite de 4 orilzi, intre mese sau d u p i mese inainte de culcare.

si

A 0 2 AH ANTIACIDE CU BICARBONAT DE SODIU


NATRII HYDROGEN CARBONAS

b QTC

Fcin. Se absoarbe din tubul digestiv si se elimini prin urina, pe care o alcalinizeaza. Fdin. Este antiacid alcalinizant, sistemic. Un gram neutralizeazi 12 mEq acid clorhidric. Actiunea apare d u p i 10-15 minute si dureaza 20-60 minute (dupa administrare pe stornacul gol) sau 1-2 ore (dup5 masa).

26

MEMOMED
.%letr7oi.ntorde trredicnnzente

2006 Ghid fnr?~zncoternpic

MEMOMED 2006 Ifeii7omtor de n1edicnirze17te Glzidfnrrizncoternpic

R.a. Doze mari pot produce alcalozi. Adrninistrat prelungit favorizeazi forrnarea calculilor urinari. Este contraindicat la bolnavi cu restrictie sodati. Cind. Hipoaciditate gastrica, insuf. renala, edeme. Prec. Hipertensiune arteriala, insuf. cardiaci, suspiciunea de apendicita, sangerare a tubului digestiv. Interac. Efectul antiacid este sc2zut de alcool, biuturi acidulate, tutun. Admin. Oral. 1-2 g o dai& repetat, la nevoie, de mai multe ori pe zi.
p

A 02 BA ANTIHISTAMINICE H2
M i n . Blocheaza electiv receptorii histaminici H 2 din mucoasa gastrics, implicati i n secretia acidului clorhidric. Ind. Indicatia majora esie ulcerul duodenal, evidentiat endoscopic sau radiologic. Cicatrizarea se obtine la 60-90% din cazuri i n 4-6 saptSmini. S-a recomandat pi adrninistrarea prelungita pentru evitarea reciderilor, folosind jurnitate din dozele curative. i n ulcerul gastric antihistaminicele H2 sunt recomandate numai dupa confirrnarea caracterului benign al bolii. Alte indicafii: sindromul Zollinger-Ellison si esofagita de reflux (necesita doze mai mari decit cele antiulceroase si o durata mai lunga, de 8-12 saptamani); prevenirea hemoragiilor digestive superioare i n unele intementii chiriirgicale, coma hepatics, stari necesitand terapie intensiva. Asociate pentru tratamente scurte cu antiinflamatoare nesteroidiene pot preveni actiunea ulcerigena a acestora dar nu inlaturi posibilitatea hemoragiilor sau perforafiei. i n ulcerele datorite AINS, durata tratarnentului cu anti H2 este de 8 s5ptimini. Dispepsie persistenta. Prevenirea pneurnoniei de aspiratie, ulcerului de stres. R.a. Digestive (fenomene dispeptice, diaree, cresterea transaminazelor serice, pancreatiti), neuropsihice (cefalee, astenie, somnolenti, mialgii, confuzie), cutanate (eruptii diverse), angioedem, cardio-vasculare (bradicardie, bloc A-V, hipotensiune), renale (nefrita interstitiala), endocrine (ginecomastie, hiperprolactinemie, scaderea libidoului). Prin sciderea acidititii gastrice antihistarninicele H 2 pot modifica absorbtia unor medicamente.

--

ULCEROTRAT O (Sicorned. Romania) Azotat bazic de bismut 0,35 g; Carbonat bazic de magneziu 0,30 g; Carbonat acid de sodiu 0,20 g; Coaja de crusan 0,025 g; Ridacin de calam 0,025 g Compr. Ct. x 20. Admin. Oral. 2 compr. x 3/zi, d u p i mese.

A 02 B

MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC $1 BOALA DE REFLUX GASTRO-ESBFAGIAN

Antiulceroasele actioneaza prin sciderea secre!iei gastrice (antihistarninice H2, inhibitori ai pornpei de protoni, pirenzepina-antirnuscarinic selectiv, prostaglandine), prin crepterea rezistentei mucoasei gastrice pi favorizarea cicatrizarii (citrat de bismut, sucralfat) sau prin actiune ant;bacteriana fata de Helicobacter pylori.

A 0 2 BA ANTIHISTAMINICE H, A 0 2 BC INHIBITORI Al POMPE! DE PROTONI A 02 BD COMBINATII PENTRU ERADICAREA HELICOBACTER PYLORI A 02 BX ALTE MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC $1 BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN

Prec. Varstnici, insuf. renals (reducerea dozelor), insuf. hepatici, alergii, admin. i.v. rapida, agitati, psihoze, depresie, anxietate, halucinatii.
CIMETIDINUM
b P-66

Admin. Oral. a) Adulti. 400 mg de doua ori pe zi, dimineaia pi seara; b) 800 rng seara; C) i n ulcere de stress 400 mg de 3 4 ori pe zi; d) Copii peste un an. 20-30 rngikgizi, i n 2-3 prize; e) tratarnent de intretinere 400 mg seara sau 400 mg dimineaia pi seara; f) esofagita de reflux si sindrorn Zollinger-Ellison 400 mg de 4 ori pe zi, 12 sapt8mani; g) intementii chirurgicale 400 mg cu 112-2 ore inaintea anesteziei generale. 1.m. a) Adulti. 200 mg la 4-6 ore, maximum 2,4 glzi; b) Copii. 20-30 mglkglzi, i n 2-3 prize. 1.v. (lent). a) Adulti. 200 mg i n ce1 putin 2 minute; se poate repeta la 4-6 ore; b) la nevoie inj. i n ce1 putin 10 minute: maximum

28

MEMOMED

2006

MEMOMED
Menzorator de medicamente

~Wenzorator medicame?~te Gfzidfarmacotevapic de '

2006
Ghid farmncote?-apic

29

2,4 glzi; C) Copii. 20-30 rnglkglzi, i n 2-3 prize. I.v. (perfuzie). 400 rng i n 100 rnl ser fiziologic injectat in 112-0 ora; 400 rng i n 250 rnl i n 2 ore; se poate repeta la 4-6 ore; sau perfuzie continua in ser fiziologic sau glucoza, cu 50-100 rnglora tirnp de 24 ore, rnaxirnurn 2,4 glzi. i n insuficienta renals, la clearance al creatininei 0-1 5 rnllrnin, 200 rng de 2 ori pe zi; 1 5 3 0 rnllrnin, 200 rng de 3 ori pe zi; 30-50 rnllrnin, 200 rng de 4 ori pe zi; peste 50 rnllrnin, doze uzuale. La vrstnici doza cu 30% mai mica dect la adulti. CIMEDINE 200 O (Dar Al Dawa. lordanial Compr. 200 rng. Ct.
x

HISTAC 75 O IRanbaxv. India) Cornpr. film. Ct.


x

OTC

6; 12

HISTAC O ( ~ a n b a x iIndia) , Cornpr. efem. 150 rng. Ct. x 10. Pa Il Compr. film. 150 rng; 300 mg. Ct. x10; 20 N-RANITIDIN O (Nordfami, Rornnia)

50. Pa Il

Cornpr. 150 mg. Flacon x 30. RANITAL O (Lek, Slovenia) Compr. 150 mg. Ct.
x

CIMETIDINA (Arena Grouo. Rornnia) Caps. 200 mg. Ct.


x

30. Pa li

30.

HISTODIL 63 (G. Richter. Unaaria) Cornpr. 200 mg. FI. Fiole 200 rng12 rnl RANITIDINUM Fcin. Absorbgebuna orala. Biodisponibilitate50%. Pic seric la 23 ore. Metabolizare redusa. Eliminare renala. T112 2-3 ore. Fdin. O doza orala de 150 rng suprima secretia de acid clorhidric gastric pentru 12 ore.
x

RANITIDIN (Arena Grouo. Rornnia) Cornpr. 150 rng. Ct.


x

50. Pa 111

20. Pa Il

RANITIDIN 150 si 300 O (Heicor. Romania) Cornpr. film. 150 rng; 300 rng. Ct. RANITIDIN (Fabiol, Romania) Cornpr. 150 mg. Ct.
x

20; 10. Pa Il; I

20

R.a. Efecte adverse si interactiuni mai rare dect cirnetidina.


Admin. Oral. a) Adulti. 150 rng de 2 ori pe zi, dirnineata si seara; b) 300 mg seara, tirnp de 4-6-8 ssptarnni; C) 300 rng seara, 8 saptsrnni i n esofagita de reflux si ulcer prin AINS; d) sindrorn Zollinger-Ellison 150 rng de 3 ori pe zi; e) tratarnent de intretinere 150 rng seara; f) Copii intre 8-18 ani 150 rng de 2 ori pe zi; g) intementii chirurgicale 150 rng cu 2 ore inaintea anesteziei generale. 1.m. 50 mg la 6-8 ore. 1.v. (lent). 50 rng diluate i n 20 rnl ser fiziologic, injectat i n ce1 putin 2 ore; se poate repeta la 6-8 ore; b) perfuzie continue cu 125-250 rncglkglor2. Dozele se reduc i n insuficienta renali la 150 rnglzi oral si 25 rng inj. ARNETIN O (Medochernie, Cipru) Sol. inj. 25 rnglrnl. 2 rnl. Ct DIGEN 63 (Ozone, Anglia) Cornpr. film 75 rng. Ct
Cnrnnr
P~PW

RANITIDIN (Ozone, Anglia) Cornpr. 150 rng. Ct.


x

20. Pa Il

RANITIDIN (Pharrnex Rom. Industr., Rornnia) Cornpr. 150 rng. Ct.


x

20. Pa I

RANITIDIN (Slavia Pharrn. Romania) Compr. 150 rng. Ct.


x

20. Pa I

RANITIDINA (Antibiotice. Romania) Cornpr. film. 150 rng. Ct.


x

20. Pa Il

RANITIDINA (Magistra C & C, Rornnia) Compr. 150 rng. FI.


x

5. Pa Il

20. Pa Il

RANITIDINA (Fildas, Romania) Compr. film 150 rng.; 300 rng. Ct.
x

1 1 rnn Ct x l 0 Pa Il 51

10.

2006 ~Ilenzorntorde rn~eclicnilzeizte Ghid fnrfnncoter~?pic

MEMOMED

MEMOMED
,tleiizon-ntor de nzedicatneizte

2006 Glzidfnriizncoterrrpic

31

RANITIDINE @ (Sanavita. Germania! Cornpr. film. 150 rng Ct


x

FAMOTAK O (Sedico, Egipt) Compr. film. 20 mg; 40 mg. CtxlO; 20 FAMOTIDIN IPromedic. Romania)

20

RANITIN @ (Torrent, India) Cornpr. 150 mg; 300 mg. Ct.


x

10. Pa i; I

Draj. 20 mg. Flacon x 20. Pa I FAMOTIDINA (Sicomed, Romania) Cornpr. film. 20 mg; 40 rng. Ct.
x

RANITIN @ (Laborrned Pharma. Romania) Cornpr. film. 150 mg; 300 mg. Ctx20, Pa li; Il ULCORAN O (Europharm, Romania) Caps. 150 rng.; Ct. x 20; Pa I ZANTAC @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Compr. film. 75 mg. Ct. x 6. Compr. film. 150 mg. Ct. x 20; 60. Pa V; XI Compr. film. 300 mg. Ct. x 30 Cornpr. eff. 150 rng. Ct. x 10. Pa III Fiole 50 mg12 ml. Ct. x 5. Pa III FAMOTIDINUM
1 P-6L

40. Pa 1; 1

FAMOTIDINA ALKALOID (Alkaloid, Macedonia) Cornpr. film. 20 rng; 40 rng. Ct.


x

20; 10

GASTROSIDIN @ (Eczacibasi. Turcia) Compr. 40 rng. Ct.


x

30. Pa Il

PANALBA @ (Help, Grecia) Compr. 40 rng. Ct. x 10. Pa li QUAMATEL @ (Gedeon Richter, Ungaria) Cornpr. 20 rng. Ci. x 28. Pa Il1 Cornpr. 40 mg. Ct. x 14. Pa III Pulv. liof. 20 rng. Ct. x 5 fl. pulv. + 5 fiole solv. Pa IV ULCERAN40 @ (Medochemie, Cipru) Compr. 40 mg. Ct.
x

Fcin. Absorbtie buna orala, putin infiuentata de alimente. Biodisponibilitate 4045%. Pic seric la 1-3 ore. Eliminare predorninant renala, 25-30% nemodificata. T112 3 ore. Fdin. O do25 ora12 de 20 mg, respectiv 40 mg scade secrelia bazala de acid clorhidric cu 86%, respectiv 94% pentru 10 ore. Adrnin. a) Ulcer gastro-duodenal 40 rng seara, i n do25 uni& sau 20 rng de 2 ori pe zi, dimineaia si seara, timp de 4-6-8 saptarnani; b) tratament de Intrelinere, pentru prevenirea recidivelor, cu 20 mg seara; C)sindr. Zollinger-Ellison 20 mg la 6 ore; d) reflux gastro-esofagian 20 mg de 2 ori pe zi, 6-12 siiptsrnani; e) i n anestezia generala, pentru prevenirea aspiratici de suc gastric, 40 rng in seara premergatoare sau i n dimineaia interventiei (i.v.). i n insuficienta renala, cand clearance-ul creatininei esie sub 10 rnllmin doza de 20 rng seara sau 40 mg la 3-4 zile. FAMODAR @ (Dar Al Dawa. iordania) Cornpr. 10 mg; 20 rng; 40 rng. Ct. x 10; 20; 10. Pa I; Il; Il

10. Pa Il

ULFAMID @ (Krka, Slovenia) Compr. 20 mg; 40 rng. Ct. x 10. Pa -; Il NIZATIDINUM


)

P-6L

Fcin. Absorbtie orala cu pic seric la 3 ore. Biodisponibilitatea 70%. Eliminare urinara, 60% nernodificata. T112 1-2 ore. Fdin. O dozi orala de 300 mg scade semnificativ secrelia de acid clorhidric gastric pentru 12 ore. Admin. a) Adulli. 300 rng seara sau 150 mg de 2 ori pe zi. Pentru prevenirea recidivelor 150 rng seara; b) In insuf. renala, clearance creatinina 50-20 rnllmin, 150 rng seara; clearance sub 20 rnllrnin, 150 mg o zi din doua; C) Insuf. hepatica. Doza se reduce cu o treirne. AXID @ (Eli Lilly, Spania, Italia)

FAMODIN @ (Helcor, Romania) Cornpr. film. 20 mg; 40 rng. Ct. (Fl.) x 30. Pa Il; Il

Caps. 150 rng; 300 rng. Ci. x 28. Fiole 100 rngl4 rnl. Ct. x 5. Pa III

P-RF

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghid fannacotwapic

MEMOMED
.IIemol-ator de tizedicnmente

2006 Ghidfarnzncoterapic

3:

NIZOTIN @ (Sicorned, Romania) Caps. 150 rng; 300 mg. Ct. FAMOTIDINA, COMBINATI1 ANTIGAST PLUS (Aesculap, Romania) Carbonat de calciu 680 rng; Carbonat rnagneziu 80 rng; Famotidina 10 rng Cornpr. mast. Ct. x 20. Pa Il
x

ODASOL @ (Genepharm, Grecia) Caps. 20 rng. Ct. b


x

30; 27. Pa IV; V

14. Pa IV

P-RF

OMEDAR @ (Dar Al Dawa, lordania Cornpr. film. gastrorez. 20 rng. FI x 14. Pa IV. OMEPRAZOL (Lab. Belrnac. S~ania) Caps. 20 rng. Ct.
x

14; 20. Pa IV; V

A 02 BC INHIBITORI Al POMPE1 DE PROTONI


Ind. Antiulceroase de rezerva, i n ulcere, i n esofagita de reflux si i n sindrom Zollinger-Ellison, rezistente la rnedicalia obisnuita.

OMEPRAZOL Al 20 (Alind Piiarrna GMBH&Co. KG Germania) Caps. gastrorez. 20 rng. FI. x 15. OMEPRAZOL LPH 20 ma (Labor Med Pharrna. Romania) Caps. gastrorez. 20 rng. Ct. OMEPRAZOL (Lyka, India) Caps. gastrorez. 20 rng. Ct.
x x

OMEPRAZOLUM
Cind. Sarcins si i n perioada de alaptare.

b P-RF

2 blist.

10 caps.

R.a. Diaree, cefalee, greats, rneteorisrn, constipatie, eruptii cutanate, fotosensibilizare. Admin. a) 20 mg o data pe zi, 2-4 saptrnani i n ulcer duodenal, maximurn 8 s5ptarnani i n ulcer gastric; b) i n cazuri grave 40 rng pe zi; C) sindrorn Zollinger-Ellison 60 rng o data pe zi initial, apoi 20-120 rnglzi; d) esofagita de reflux eroziva 20 rnglzi, 4 saptsrnani, prelungit cu ce1 rnult incg 4 saptamani la nevoie. La pacientii la care nu se poate adrninistra orneprazol oral, se inj. 40 rng i n priza unica. Durata inainte de a se trece la trat. oral, este de 2-3 zile.

14. Pa Il

OMEPRAZOL (G. Richter, Romania) Caps. gastrorez. 20 rng. Ct. OMEPRAZOL (Ozone, UK) Caps. gastrorez. 20 rng. FI.
x
x

14; 28. Pa 111; -

14; 28. Pa III; -

OMERAN @ (Europharrn, Romania) Caps. 20 rng. Ct.


x

20. Pa IV

EPIRAZOLE @ (Eipico, Egipt) Caps. 20 rng. Ct.


x

OMEZ O (Dr. Reddy's, India) Caps. 20 rng. Ct.


x

16. Pa V

30. Pa III

GLAVERAL @ (Help, Grecia) Caps. enter. 20 rng. Ct.


x

ORTANOL @ (Lek-Slovenia) Caps. gastrorez. 10 rng; 20 rng; 40 rng. Ct. x 14; 14; 7. Pa li; 11 111 1;
P -

14. Pa V

LOSEC @ (Astra, Suedia) Pulv. liof. inj. 40 mgllO rnl. Ct.


x

RISEK @ (Jul~har, Ernir. Arabe) 5. Pa XII Caps. 20 rng. Ct.


x

14. Pa VI

LOSEC MUPS @(Astra. Suedia) 3 Cornpr. film. gastrorez. 10 mg; 20 mg; 40 rng. Ct. x 14; 7. Pa v; v; -. ULTOP @ (Krka, Slovenia) Caps. 20 rng. Ct.
x

14. Pa I11

34

2006 Menzorntor de ~nedicnme~zteGhid fnri?zncoternpic

MEMOMED

MEMOMED 2006 .Meiilornt~rde ~iedicnr~zeizleGirrcifnrnzncoternpic PGRIET O (Janssen, Belaia) Compr. 61m. gastrorez. 20 mg. Ct. ESOMEPRAZOLUM b P-RF
Fcin. Substanti labili in rnediu acid. Se administreazi ca granule enterosolubile. Gbsorbtie rapidi. Pic seric la 1-2 ore. Biotransformare totals, metaboliti inattivi. Excre!ie prin urina (80%) gi fecale. Fdin. Izomenil S al omeprazolului. Ind. Eoala de reflux gastroesofagian. Eradicarea Helicobacter pylori in cadnii schemelor terapeutice. R.a. Cefalee, dureri abdominale, diaree, Ratulenti, greaii, vome, constipatie. Dermatite, ameteli, uscaciunea gurii. Parestezii, somnolen!3, insomnie, ameteli, agitatie, depresie. Stornatiti, candidoze. Leucopenie, trombopenie, agianulocitozi. Cregterea enzimelor hepatice. .G:',:aigi. Cind. Hipersensibilitate la benzimidazoli. Sarcini, aliptare. Copii. Admin. Comprimatele se inghit intregi, cu lichid sau se desfac in 112 pahar a p i necarbogazoas, arnestecand p a n i la desfacerea complet3 $i band continutul imediar sau p a n i la 30 minute. Granuleie nu se mesteci sau divizeazi. n boala de reflux gastroesofagian, pentru vindecarea eroziunilor, 40 mg o d a t i pe zi, 4 s i p t i mani. Se poate prelungi cu inc 4 siptimani. Pentru tratamentul sirnptomelor si profilaxia recidivelor, 20 mg o data pe zi. Eradicarea Helicobacter pylori 20 mg x 2lzi, asociat cu antibiotice, timp de 7 zile. Nu se ajusteaz dozele la varstnici, in insuf. renali gi hepatics. Inj. i.v. i n minim 3 minute. 20-40 mg o datiizi.
x

ULZOL @ (Pliva, Croatia) Caps gastrorez. 20 mg. Ct. x 14. Pa I 1 1


PANTOPRAZOLUM

7; 14
b P-RF

Fcin. D u p i adrnin. orali, pic plasmatic la 2,5 ore. Alirnentele intarzie absorbtia cu 2 ore dar nu influenteazi picul. Inactivat in ficat. Metabolitii excretati urinar. T112 1-2 ore. Fdin. Derivat de benzirnidazol, este convertii i n forma activi i n celula parietali, la pH 3. Doza orali de 40 mg produce o inhibitie a H+Kt-ATP-azei de 51% i n prima zi gi de 85% d u p i 7 zile de tratarnent (similar Omeprazol). La pH neutru este mai stabil (chirnic) decat Omeprazol. R.a., Cind. Similar Orneprazol Admin. Oral, 40 rng o datilzi in ulcer gastric si duodenal si p a n i la 80 mglzi i n esofagita de reflux. Durata tratamentului nu va depigi 8 siptgmani.

CONTROLOC @ (Altana, Germania) Cornpr. 20 rng; 40 rng. FI. x 14; 28. Pa V; VIII. Pa IX; XII Liof. pt. sol. inj. 40 rng. Pa IV
LANSOPRAZOLUM Fdin., lnd., R.a., sirnilar Orneprazol. Admin. Doza uzuali este 30 rng o datazi.

b P-RF

LANZAP @ (Dr. Reddy's, India) Caps. 30 mg. Ct.


x

20. Pa III

NEXIUM @ (Astra Zeneca, Suedia) Compr. film. 20 mg; 40 mg. Ct. x 7; 14. Pa IV; VI. Pa V; IX Liofilizat pt sol. inj./perf. 40 mg.

LASOPROL @ (Algis, Cipru) Caps. gastrorez. 30 mg. Ct. LANZUL C (Krka, Slovenia) 3 Caps. 30 mg. Ct.
RABEPRAZOLUM Fdin., ind., R.a. Similar Orneprazol. Admin. 20 mg o d a t i pe zi, dimineala.
x x

14. Pa I1 l

14 b P-RF

A 02 BD CQMBINATiI PENTRU ERADICAREA HELICOBACTER PYLORI


HELICOCIN O (Biochemie, Austria) 1 compr. film. oval 750 mg Arnoxicilin 1 compr. film. rotund 500 mg Metronidazol Ct. x 42; 36. b P-RF

36

MEMOMED
Mezorntor de medzcnnzente

2006 Glzidfnrnzncoternptc

MEMOMED 2006 LTIei~zorntor ntedicnnze~zte' Glzidfannncotwapic de

3i

Fdin. Ambele substante sunt active pe Helicobacter pylori. Ind. Gastrita cronie activS indus2 de H. pylori; asociat cu antiulceroase (anti-H,, Sucralfat, Omeprazol, s5niri de bismut). Nu se recomanda asocierea cu substante ce reduc peristaltismul (anticolinergice). Prec. Asocierea cu alcool (Metronidazol). Adrnin. 1 compr. de 3 orilzi, inainte de mas5, timp de 12 zile. Tratamentul nu se repeta inainte de a verifica sensibilitatea bacteriei si, datorit5 discraziei sanguine indus5 de Metronidazol, nu mai devreme de 6 s5ptamani.

rarea simptomelor gastritei si ale ulcerului gastro-duodenal De-NOIO poate fi asociat cu amoxicilina sau nitroimidazoli pentri a imbun5tS?irata de eradicare a Helicobacter pylori. Tripla terapit De-Nol O - amoxicilina - metronidazol a dat cele mai bune rezul tate. Se poate utiliza si asocierea cuadrupla cu inhibitori ai pom pei de protoni. Ind. Tratament etiopatogenic al gastritei, ulcerului gastroduo denal, dispepsiei.

R.a. Greturi, vome. Scaune brune.


Admin. a) 240 mg de dou2 ori pe zi, dimineala si la culcare b) 120 mg de 4 ori pe zi, cu 1 / 2 4 ora inainte de mese si la cu care; C) compr. se administreaza pe stornacul goi, cu 112 or inainte de mese sau inainte de culcare, cu apa; d) tratament de sSptamani, prelungit cu maximum 4 sSptZmani, la nevoie; e) s exclude laptele i n timpul tratamentului; f) antiacidele se exclud C 112-0 or5 inainte sau dup5 bismut.
P -

A 0 2 BX ALTE MEDICAMENTE PENTRU ULCER PEPTIC $1 BOALA DE REFLUX GASTRO-ESOFAGIAN


Fdin. Complex al hidroxidului de aluminiu cu esteri octasulfurici ai zaharozei. Protector faf5 de actiunea acidului clorhidric, pepsinei, s5rurilor biliare. Ind. Numai cand exist5 nis5 ulceroas5

DE-NOL O (~amanouchi Europe, Olanda) Compr. 120 mg. Ct. A C I W M ALGINICUM


x

40. Pa X b OTl

R.a. Greturi, hiposalivatie, constipatie, diaree, greutate epigastrica, eruptii.

R.a. a) 2 g de 2 ori pe zi, dimineala si la culcare; b) 1 g de 4 ori pe zi, cu o ora inainte de mese si la culcare; C) tratament de 6-12 saptamani; d) profilactic i n ulcer de stress 1 g de 6 ori pe zi (maximum 8 gfzij. Administrare optima sub forma de dispersie i n 1015 ml apa.
GASTROFAIT O (EIPICO, Egipt) Compr. 1 g. Ct.
x

ACIDUL ALGINIC, obtinut din alge, este protector al mucoasl gastrice $i adsorbant. i n prezenta acidului clorhidric formeaz5 L gel vascos, care se ridica la suprafata cortinutului gastric, unc actioneaza ca o bariera mecanic2 si reduce refluxul gastroesofi gian sau reflueazi i n esofag i n momentul de reflux, unde protc jeaza mucoasa de agresiunea acida. ESOGAST (Fabiol, Romania)
b 07

20. Pa Il Hidroxid d r alurniniu 0,40 g. Carbonat de rnagneziu 0,15 Anacardium D 0,20 g; Asa foetida D 0,20 g; Alginat ( , , sodiu 0,10 g; Colagen 0,15 g. Comp. de supt FI x 15.

SUCRALAN O (Lannacher, Austria) Compr. 1 g. Ct.


x

20; 50. Fa 1 ; 111 1

VENTER O (Krka, Slovenia) Compr. 1 g. Ct.


x

50. Pa li1
b P-GL

BISMUTHI SUBCITRAS

Fdin. i n contact cu acidul clorhidric se formeaza oxiclorura de bismut care protejeaza nisa ulceroas8 $1 favorizeaza cicatrizarea Activ numai i n prezenta nisei De-NOI@ produce eradicarea Helicobacter pylori, cu irnbunatatirea imaginii histologlce $1 inlatu-

lnd. Boa!a de reflex gastroesofagian, in tcate fazele. gastri hiperacid5, gastroduodenita, tulburari dispeptice, aerofagia, agr siune gastroduodenalZ a antiinflamatoarelor nesteroidiene, col( iritabil.
Admin. Un comprimat de 2-4 orilzi, la o or3 si la 3 ore dup ma: sau la nevoie.

38

MEMOMED 2006 l;fe?nomtor rie nzedicnme~zte G/zicifnrzncorernpic

MEMOMED 2006 .Ilen7ornto,' de mediccr~7erzte Glzidfnriizncote~'npic

3l

PLANTE

> OTC

GALOV G @ (Plantavorel. Romania) Comprimate continand extracte de: tit5neas5, gslbenele, sunitoare, sovarf si ulei de fenicul. Ct. x 30. Ind. Adjuvant in gastrite, antispastic. GASTRITOL O (Klein, Germania) 100 ml sol. contin extr. fluide din: Herba Anserinae 35 ml; Hb. Absinthi 5 ml; Hb Card. benedict. 5 ml; Rad. Liquiritiae 15 rnl; Rad Angelicae 5 ml; Flor Chamomillae 20 ml; Hb Hyperici 15 ml. Flac 250 rnl. Ind. Gastriti acuti si cronic5, ulcer gastric si duodenal, gastralgii, meteorism. Admin. 20-30 pic. de 3 orilzi. PREPARATE HOMEOPATE GASTROCYNESINE @ (Boiron, Franta) Abies nigra 4 CH; Carbo vegetabilis 4 CH; Nux vomica 4 CH; Robinia pseudo-acacia 4 CH; Excipient q.s. ad. 300 mg Comprimate. Ct. x 60. Ind. Tulbursri digestive postprandiaie usoare: senzatie de greutate stomacala, somnolen!i, regurgitalii. Admin. Cate 1-2 comprimate se sug lent, cu 15 minute inainte de fiecare masi. Se poate repeta d u p i mas5, dac5 este nevoie.

MEDICAMENTE PENTRU TULBURAW FUNCTIONALE GASTROINTESTINALI


MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI FUNCTIONALE INTESTINALE BELADONA $I DERIVATI COMBINATIE CU ANTISPASTICE IN PSIHOLEPTICE COMBINATIE CU ANTISPASTIGE IN ANALGEZIGE ANTISPASTIGE $1 ANTICOLINERGICE IN COMBINATIE CU ALTE SUBSTANJE PROPULSIVE ALTE MODIFICATOARE ALE DIGESTIVE

> OTC

MOTILITA~

MEDICAMENTE PENTRU TULBURARI FUNCIIONALE iWTESTINALE


ANTICOLINERGICE SINTETICE, ESTERI CU GRU! AMINO TERTIAR ANTICOLINERGICE SINTETICE, COMPUSI CURTERNARI DE AMDNIU PABAVERINA $1 DERIVATI
A 03 AX

ALTE MEDICAMENTEPENTRU FUNCTIONALE INTESTINALE

TULBURARI

40

MEMOMED
Memorator de medicnmetzte

2006
Ghid far?~zlncotr>'apic

MEMOMED
,l<emomtor de medicamente

2006 .Ghidfarmncoterapic

41

*
%

Admin. Oral. 15-30-45 rng de 1-4 ori pe zi. i n enuresis nocturr 15-45 rng la culcare.

A 0 3 AA

ANTICOLINERGICE SINTETICE, ESTERI CU GRUP AMINO TERTIAR

PROPANTELINA O (Terapia, Romania) Draj. 0,015 g. Ct.


x

40.
h P-6L

Ind. Substantele antispastice neurotrope (anticolinergice) si cele rnusculotrope (de tip papaverinic) sunt indicate pentru inlsturarea spasrnelor rn;schil&r netezi ai'aparatului digestiv si Jractului genito-urinar, care apar in inflarnatii, litiazs, tumori etc. In cazuri acute si i n forrnele clinice grave, pentru un efect intens, se adrninistreazs injectabil. i n cazurile cronice si i n forrnele clinice rnedii si usoare se adrninistreaza oral. Multe anticolinergice pot fi adrninistrate rectal, i n supozitoare.

OTILONIUM BROMIDUM
Admin. Oral. 20-40 rng de 2-3 orilzi.

SPASMOMEN @ (Menanni, Italia) Cornpr. film. 40 rng. Ct.


x

30. Pa IV

R.a. Anticolinergicele produc scaderea tonusului si peristaltisrnului digestiv, putand determina constipatre. Scad secretia salivara. Raresc rnictiunile si pot provoca disurie. Produc rnidriaza, cresterea tensiunii intraoculare, fotofobie, cefalee.
Cind. Anticolinergicele sunt contraindicate i n glaucorn, hipertrofie de prostata, retentie urinarti.

A 0 3 AD

PAPAVERINA $1 DERIVATI
h Compr. P-6L. Sol. inj. P-RF

PAPAVERINUM

Ind. In colici biliare, renale, gastrice, intestinale, i n disrnenoree. Prec. Glaucorn, aritrnii cardiace, hipertensiune intracranians. Admin. Adulti. a) Oral. 100 rng de 2-3 ori pe zi; b) S. C. sau i.rn. 40-80 rng la 6 ore; C)i.v. in urgente, 40 rng diluate i n glucoz5 5%, injectare i n 5-10 minute. Copii. 6 rnglkghi sau 200 rng/rn2/zi,divizate i n 3-4 prize.

MEBEVERINUM
Admin. Oral. 100 rng de 3-4 ori pe zi, inainte de mese.

h P-6L

COLOSPASMIN @ (EIPICO, Egipt) Cornpr. 100 rng. Ct.


x

20. Pa Il

CLORHIDRAT DE PAPAVERINA (Fabiol, Romania) Cornpr. 100 rng. Ct.


x

DUSPATALIN @ (Solvay, Olanda) Caps, elib. prel. 200 rng. Ct.


x

30. Pa I

30. Pa IV

PAPAVERINA (Arena. Romania) Cornpr. 50 rng; 100 rng; Ct


x

A 0 3 AB ANTICOLINERGICE SINTETICE, COMPUSI CUATERNARI DE ANIONIU


Fcin. Sunt substante ionizate la pH-ul rnediuiui intern al organisrnulur, cu liposolubilitate reduss. Se absorb Iimitat din tubul digestiv, difuzeazs putin prin bariera hernato-encefalicil. Fdin. Unele substanfe au si actiune ganglioplegicS i n arar5 de cea antirnuscannics.

20

PAPAVERINA (Farrnacorn, Romania) Cornp;. 200 rng. FI. x 20. Pa Il PAPAVERINA (Ozone, Anglia) Cornpr. 100 rng. FI. x 20. PAPAVERINA (LaborMed Pharrna, Romania) Cornpr. 100 rng. Ct.
x

PROPAMTELINUM

b P-SL

20. Pa I

F d n . Doze echiactive orallparenteral 1011 Actiune predorninanta aslipra tubului d~gestiv,dirninus secretiile $ rnotilitatea Durata 1 actiunii 6 ore

PAPAVERINA (Laropharrn, Romania) Cornpr. l00 rng. FI. x 20. Pa l

44

MEMOMED
Menzomtor de medicnmente

2006
Glzidfarn?acoterapic

MEMOMED
~Pfemorntor i?zedicnmente de

2006
Ghidfnrnzacoternpic

45

ATROPINA SULFURICA (Sicorned, Romania) Sol. 1 %o (pt. adulti). Fiole 1 rnl. Ct. SULFAT DE Franta)
x

Fiole 0.01 g!l rnl (sol. 1%). Ct.

10. Pa i

10.

USCOSIN O (Sintofarrn, Romania) Cornpr. 10 rng. Ct. x 20. Pa I Supoz. 10 rng. Ct x 6; 10. Pa I USCOSIN O (Ozone, Romania) Cornpr. 10 rng. Ct.
x

ATROPINA
x

RENAUDIN (Lab. Renaudin,

Sol. inj. 0,5 rnglrnl. Ct.

10.

A 0 3 BB ALCALOIZI DIN BELLADONNA, SEMISINTETICI, COMPUSI CUATERNARI DE AMONIU


BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

20

b Compr. P-6L. Sol.inj. P-RF

A 03 C

ANTISPASTICE i~ COMBINAHIE CU PSIHOLEPTICE

Fcin. Absorbtie paciala si inegals din tubul digestiv. Fdin. Antispastic predominant pe aparatul digestiv, cai urinare, uter.
R.a. Hiposalivatie, tahicardie, sornnolentS, dirninuarea reflectivitstii.

A 0 3 CA ANTICOLINERGICE SINTETICE $N COMBINATIE CU PSIHOLEPTICE


CLIDINIUM

SI

PSIHOLEPTICE

EPIRAX O (Ei~ico, a i ~ t ) E Clordiazepoxid 5 rng; Clidiniu brornura 2,5 rng Cornpr. Ct. x 30. Pa I

Cind. Glaucorn, abdomen acut. Admin. Adulfi: a) Oral. 10-20 rng de 3-4 ori pe zi; b) i.rn. sau i.v. lent 10-30 mg pe zi; C) rectal 10-50 rng pe zi. Copii de la 3 ani: a) 5-10 mg de 1-3 ori pe zi; b) 2.5 rng de 1-3 ori pe zi, i.rn.; C) rectal 7 , 5 2 2 3 rng pe zi.
BUSCOPAN O (Boehringer Ingh., Germania) Draj. 10 rng. Ct. x 20. Sol. inj. 20 rnglrnl. Fiole 1 rnl. Ct. x 5. Pa Il FARCORELAXINO (Pharco, Egipt) Sol. inj. 20 rng!rnl. Ct.
x

Fdin. Anxiolitic

si antispastic anticolinergic.

Ind. Dureri gastrice si intestinale la persoane anxioase, hiperrnotilitatea tubului digestiv, colopatii functionale, vezici urinars iritabila, disrnenoree. Cind. Glaucorn, insuf. respiratorie severs, risc de retentie urinara. Admin. Oral. 2-4 (evetual 6 drajeurilzi), la mese, la culcare sau la nevoie, cu putin lichid.

A 03 D

3f. Pa I

ANTISPASTICE IN COMBINA'JIE CU ANALGEZICE I COMBINATIE N


CU

SCOBUSAL O (Slavia, Romania) Cornpr. 10 rng. FI. x 20. SCOPANTIL O (Antibiotice, Romania) Cornpr. 0,01 g. Ct. x 10; 20. Supoz. adulti 0,01 g. Ct. x 6. Pa I Supoz. copii 0,0075 g. Ct. x 6. SCOBUTIL O (Sicorned, Romania) Cornpr. 10 rng. Ct.
x

A 0 3 DA ANTICOLINERGICE SINTETICE ANALGEZICE

A 0 3 DB BELLADONNA $1 DERIVATI $N COMBINATIE CU ANALGEZICE

25. Pa I

A 0 3 DA ANTICOLINERGICE SINTETICE ANALGEZICE

IN COMBINATIE

CU

46

MEMOMED
Jfenzorntor de nzediccinzente

2 0 0 6 Glziclfnr~~tncoteropii

MEMOMED 2006 nfenzorator de J ~ Z e d i ~ ~ ~ Z e n t e fnr~?zncotel'npic Glzid


SCOBUTIL COMPUS O (Antibiotice, Romania) Butilscopolarnoniu 0,01 g; Metamizol 1 g Supoz. Ct. x 6. Pa Il Admin. I. rectal 1-41zi.

PITOFENONUM $1 ANALGEZICE Fdin. Antispastic musculotrop, activ oral, i.m., i.v., rectal. Admin. 10 mg de 3 ori pe zi. FENPIPRAMIDUM $1 ANALGEZICE
b Compr.

P-6L. Sol.inj. P-RF

A 03 E

ANTISPASTIGE $1 ANTIGOLINERGIGE GOMBINATIE GU ALTE SUBSPANTE

Fdin. Antispastic la dozs de 0,l mg. Asocierea cu rnetamizol realizeazs o potentare maicats. PIAFEN C3 (Sicorned. Romania) Metamizol 0,5 g, Pitofenona 0,005 g, Fenpipramida 0 , l mg Cornpr Ct x 20 Pa I Metarnizol 2,5 g; Pitofenona 0,01 g, Fenpipramida O,? mg Fiole 5 ml Ct x 5 Pa I Admin. I.v. lent sau i.m. profund l 4 l z i . PIAFEN C3 (Antibiotice, Romania) Compr. Ct. x 10; 20. Pa I; I Admin. Oral. 1-2 compr.
x

LIZADON O (Sicomed, Romania) Papaverina 0,04 g; Atropina sulf. 0,4 mg; Fenobarbital 0,03 g; Aminofenazona 0,15 g Compr. Ct. x 20. Pa I

LIZADON O (Antibiotice, Romania) Papaverina 0,03 g; Atropina 0,3 mg; Fenobarbital 0,02 g Supoz. Ct. x 6. Admin. Rectal l 4 J z i . LIZADON P O (Sicomed, Romania) Papaverina 0,06 g; Fenobarbital 0,03 g; Propifenazona 0,15 g; Atropina 0,4 mg Caps. Ct. x 20. Pa I Admin. Oral, l-3lzi.

1-3lzi.

Metarnizol 1 g; Pitofenona 0,01 g; Fenpipramida O,? mg Supoz. Ci. x 6. Admin. I. rect. 1-3lzi DROTAVERINUM SI ANALGEZICE NO-SPA C FORTE (Chinoin, Ungaria) 3 Sol. inj. 20 rnglml - 4 rnl. Ct. x 5; 25

b P-RF

A 03 F

PROPULSIVE

Nurnite si gastroprocinetice, sunt stirnulatoare ale motilit2lii gastrointestinale, utile i n reflux gastroesofagian, dispepsie, staza gastrica. METOCLOPRAMIDUM
b Compr.

A 03 DB BELLADONNA SI DERIVATI ANALGEZICE

IN COMBINATIE CU

P-6L. Sol.inj. P-RF

Butilscopolarnoniu este intens potentat prin asociere cu metamizol, analgezic si antispastic rnusculotrop. SCOBUTIL COMPUS 3 (Sicomed. Romania) Butilscopolarnoniu 0,02 g; Metarnizol 2,5 g Fiole 5 rnl. Ct. x 5. Pa I Admin. I.v. lent sau i.m. 1-21zi.
1 P-6L

Fdin. Antagonist doparninic, favorizeaza peristaltismul esofagian, gastric, duodenal, creste tonusul cardiei $i relaxeaze pilorul, grabeste golirea stomacului, este antivomitiv. R.a. Poate produce efecte extrapirarnidale, mai frecvente la copii, tineri, batrani. Poate stirnula secre!ia de prolactini, producand galactoree. Poate produce dureri abdorninale, diaree. Ind. Varsaturi de etiolologii variate, preventiv in chimioterapia antirumorala, gastropareza diabeticilor, adjuvant i n explorarea

48

MEMOMED
Memorator de medicameizte

2006
Ghid fann~cvtempic

MEMOMED
Memorntor de medicamente

2006
Ghidfnrmncotwnpic

49

functionali a stomacului si duodenului, profilaxia greturilor si vomelor postoperatorii, usurarea intubirii intestinale cand pilorul este dificil de trecut. Sughi!, rnigrena. Prec. Nu se administreazi irnediat dupi interventi chirurgicale pe abdomen.

METOCLOPRAMID (Terapia, Romania) Compr. 0,01 g. Ct. x 40. Pa l Fiole 0,01 g/2 ml. Ct. x 5. Pa I PRAMIDIN @ (CSC Pharmaceuticals, Austria)
)

P-6L

Admin. Oral, rectal, i.rn., i.v. Adulti. a) D o z i medie 10 rng de 1-3 ori pe zi cu 112 o r i inainte de masa; b) explorari digestive 10 rng cu 5-15 min. inaintea probei; C) gastropareza diabeticilor 10 mg cu 112 ore inainte de rnasi si la culcare, 2-8 captimani; d) reflux esofagian 10 mg cu 15 min. inainte de m a s i si la cuicare, 4-12 sapt.; e) prevenirea v8rs5tuiilor, i.v. 1-2 mglkg cu 112 o r i inainte de chimioterapie (perfuzie lenti minim 15 minute) si la 2,4,6,9,12 ore dupa. f) Greturi si vorni postoperatorii (prevenire). 1.m. 10 mg aproape de sfarsitul operatici; g) Intubatia intestinului subtire. 1.v. 10 mg nediluat inj. i n 1-2 minute. Copii 5-14 ani, 2,5-5 mg de 1-3 ori pe zi; 3-5 ani 2 mg de 1-3 ori pe zi; sugari si copii sub 3 ani 0,5 mglkghi i n piize la 6 ore. Dozele se reduc i n insuf. renali.
CERUCAL @ (AWD, Germania) Fiole 10 mgl2 rnl. Ct. x 10. Pa Il1 Cornpr. I O mg. Ct. x 50. Pa Il METOCLOPRAMID (Arena Group, Romania) Compr. 10 rng. Ct.
x

Aerosol nazal 10 mg/dozS; 20 mgldozi. FI x 2 rnl; 4 ml + pompa dozatoare

Admin. Sindrorn de hipomotilitate gastrici: un puf de 10 mg intr-o nari, de 2-3 orilzi, cu 30 minute inainte de mese si la culcare. VSrsituri iatrogene: un puf de 20 rng i n fiecare nari, de 3 orilzi, panS la de 8 orilzi.
DOMPERIDONUM
h P-6L

Fdin. Antagonist dopaminic. ind. Antivomitiv. Util i n greturi si virsituri produse de levodopa si brornocriptini la parkinsonieni (rnax 12 siptSmSni). R.a. Produce mai rar d e e t metoclopramid efecte extrapiramidale.
Prec. Aritrnii cardiace si hipokaliemie, chimioterapie antitumorali.

40. Pa I

METOCLOPRAMID (Biofarm, Romania) Sol. int. 0,665% ( l rng = 3 pic.). Flacon 20 rnl. Pa I METOCLOPRAMID (Laropharm, Romania) Compr. 10 mg. FI. x 40. Pa I

Admin. Adulti. a) Oral 10-20 rng la 4 - 8 ore; b) rectal30-60 mg la 6-8 ore; C)i.v. 10 mg diluat inj. in 15-30 min.; doze peste 2 rnglkg numai i n perfuzie lent5 timp de 6 ore. Copii. a) Ora1 0,2-0,4 rng/kg la 4-8 ore; b) rectal 4 mglkglzi.
DOMSTAL @ (Torrent, India) Cornpr. 10 rng. Ct. x 10. Pa I MOTILIUM @ (Janssen, Belgia)

METOCLOPRAMID (Pharmaplant-Biogalenica,Romania) Sol. int. 0,7%. Flac. 20 rnl. Pa I METOCLOPRAMID (Promedic. Romania) Compr. 10 rng. Ct. x 40. Pa I METOCLOPRAMID (Slavia Pharm, Romania) Compr. 10 mg. Ct.
x

Cornpr. film. 10 mg. Ct. Liof ora1 10 mg Ct x 30

10. Pa Il

MOTILIUM @ (Terapia Romania ) Cornpr. film. 10 mg. Ct. x 10. Pa Il

40. Pa I

LEVOSULPIRIDUM LEVOPRAID @ (Ravizza, Italia) Cornpr. 25 mg Ct.


x

1P-RF

METOCLOPRAMID Nordfarm, Romania) Compr. 10 rng. Ct.


x

40.

20

50

MEMOMED 2006 Me?orator de n?edicnnzetzte Ghidfnrmncoternpic

MEMOMED 2006 f.lenzorntor de i?zedicc~mente Ghirijnrmncotwnpic

51

A 03 G

ALTE MODIFICATQARE ALE MOTILITATII

DIGESTIVE
b

A 04

ANTIEMETICE

TRIMEBUTINUM

P-6L

Fcin. Absorbtie digestiva cu pic plasmatic dupci 1-2 ore. Eliminare rapida, predominant urinarci, 70% i n 24 ore. Fdin. Reglator al motiiitatii digestive actionand ca agonist enkefalinergic asupra receptorilor excitatori si inhibitori gastrointestinali. Are actiune stimulatoare i n situatii de hipomotilitate si antispasti6 muscubtropa i n caz de hipermotilitate, restabilind motilitatea fiziologic5. Ind. Colon iritabil, tulburciri digestive functionale, manifestate prin dureri abdominale, balonari, diaree, constipatie. La copii, din prima sap t5manci de via@,in tulburari de tranzit intestinal, abdomen cronic dureros. Admin. Adulti, 1-2 compr. x 3/zi; 1-2 linguri susp. buvabila x 3/zi. Copii, 1 mljkgjzi, divizat i n 2-3 prize, direct cu lingurita sau in biberonul cu lapte. Compr. elib. prel. l l z i sau 2lzi i n 2 prize. COLOBUTINE Q (Fournier, Franta) Compr. 100 mg. Ct.
x

Se folosesc substante propulsive (A 03 F) (metoclopramid, domperidon), neuroleptice (tietilperazina, proclorperazina), antagonisti ai receptorilor 5 HT3 (ondansetron, tropisetron), antihistaminice. Ind. Greturi si virsaturi de orice etiologie: tulburri gastro-intestinaie, biliare, hepatice, uremie, tulburari vestibulare (ru de rniscare, sindrom Mnire, labirintite), boala de iradiatie, traumatisme cerebrale, hiperiensiune intracraniana, postanestezie, postoperator, efecte adverse ale unor medicamente (antitumorale, digitalice, antibiotice, chimioterapice) etc.

A 0 4 AA ANTAGONISTI Al SEROTONINEI (5 #T,)


A 0 4 AD ALTE ANTIEMETICE

A 0 4 AA

ANTAGONISTI Al SEROTONINEI (5 HT,)


b S/P-RF

20; 30. Pa 111; 111

ONDANSETRONUM

DEBRIDAT Q (Parke-Davis Groupe Pfizer, Franta) Compr. 100 mg. Ct. x 20. Pa Compr. film. l 0 0 mg. Ct. x 30. Pa 1 I1 Gran. pentru susp. oralci 24 mg/5 ml. Flac. 250 ml. Pa Il1 IBUTIN @ (Sicomed, Romania) Ccmpr. elib. prel. 300 mg. Ct.
x

Fdin. Antagonist selectiv al receptorilor 5HT3. Util i n greturi si vcirscituri produce de antiturnorale, radioterapie si postoperator. R.a. Poate produce cefalee, senzajie de caldurci in extremitatea cefalicci si epigastru, constipatie. Admin. Adulti. a) O singura dozci de 8 mg i.v. lent imediat inaintea chimioterapiei; b) idem urrnat de perfuzie i.v. 1 mg pe ora timp de 24 ore; C) idern ,,a" apoi 8 mg de douci ori la 2 4 ore; d) o singurci dozci de 32 mg perfuzie i.v. administrat in 15 min. imediat inaintea chirnioterapiei; e) contra vSrs5turilor tardive, oral, 8 rng de dou5 ori pe zi, 2-5 zile. Copii. a) 5 mg/m2i.v.; b) oral, 4 mg la 12 ore. DANOFRAN Q (T3A Pharma, Egipt) Sol. inj. 2 mglml. F 2 ml; 4 ml. Ct EMESET Q (Cipla, India) Sol. inj. 2 mglrnl - 2 ml; 4 ml. Ct. x 5 fiole. Pa IV; V OSETRON Q (Dr. Reddy's. India) Cornpr. film. 4 mg; 8 mg. Ct. x 10. Pa III; IV Sol. inj. 2 rnglml - 2 ml; 4 ml. Ct. x 5 fiole. Pa IV; X
x

10; 20. Pa -; IV

PROMEBUTIN @ (Promedic, Romania) Compr. 100 mg. Ct.


x

20. Pa li1

1.

52

MEMOMED
Memorntor de wzedicamente

2006 Ghid farniacoterapic

MEMOMED 2006 Xe?norntor de t7zedicnnzazte Ghidfarmacoterapic

53

ZOFRAN @ (Glaxo Wellcorne, Anglia) Compr. 4 rng; 8 mg. Ct. x 6. Pa XI11; XIV Fiole 4 mgl2 rnl; 8 rngl4 ml. Ct. x 5. Pa XIII; XIV GRANISETRONUM
-

necesara ajustarea dozei la varstnici, i n insuficienta renals, hepatics. GreatS $i vome postoperatorii. O singura doza la aparitia tulburarilor, 12,5 rng i.v. Profilaxie cu 12,5 i.v. dup5 incetarea anesteziei.
b S/P-RF

AMZEMET @ (Aventis, Franta) Sol. inj. 12,5 mg/O,625 nl; 100 rng15 ml Compr. film. 200 mg. Ct. x l; 30 3;

Farmacologie asem3natoare cu ondansetron.

Admin. Perfuzie i.v. Pentru prevenirea greturilor si varsSturilor 3 mg perfuzate i n 5 minute. Se poi administra pan8 la 2 doze aditionale i n 24 ore. Pentru tratarnentul greturilor si vsrsaturilor se pot face 3 perfuzii cu &te 3 mg i n 24 ore, administrate la ce1 putin 10 minute.
KYTRIL Q (Hoffmann la Roche, Elvetia) Compr. 1 rng: 2 mg. Ct. x 10; 5. Pa XIV; XIV Fiole 3 rngl3 ml. Pa XII Sol. orala 20 pglml. FI. 30 ml + seringa gradata TROPISETRONUM Farmacologie asemSn5toare cu ondansetron.

A 04 AD ALTE ANTIEMETICE
PROCLORPERAZINUM Actiune asemSnatoare clorpromazinei. b P-RF

Admin. Adulti. Oral, rectal, 15-30 mg pe zi, i n 2-3 prize. Copii peste 6 ani, 0,3-0,5 mgikglzi, ce1 mult 20 mg pe zi.
EMETIRAL Q (Sicomed, Romania) Draj. 5 mg. Ct.
x

20,

EMETIRAL Q (Antibiotice, Romania) Supoz. 5 mg; 25 mg. Ct.


x

Admin. Oral sau i.v., 5 mgl zi intr-o priza.


NAVOBAN Q INovartis. Elvetial Capsule 5 rng. Ct. x 5. Pa XIV Fiole 1 rngll ml, 5 ml. Pa XII DOLASETRONUM b Comp /?RE INJ. S

6.

Fcin. Cornplet si rapid metabolizat (T112 10 minute) i n metabolitul activ, larg distribuii i n organism. Biodisponibilitatea dup2 administrarea orala 75%. Excretie renalfi. T112 al metabolitului activ 7-9 ore.

R.a. Cefalee, diaree, tahicardie, febra, astenie, constipatie, tulbursri ale somnului, dureri abdominale, arneteli.
Cind. Bolnavi cu interval QTc prelungit, bloc atrio-ventricular li-111, asociere cu antiaritmice clasa I si III, sarcins, aliptare.

Admin. Inj. ca atare i n 30 secunde sau diluat i n 50 ml. ser fiziologic sau glucozs 5% si perfuzat i n 30 secunde - 15 minute. Adulti. Greata si vome induse de terapia citostaticg. Doza uni& 100 mg i.v. cu 30 minute inainte de fiecare tratament chirnioterapic. Pentru protectie tardiva, dups incetarea cicluiui terapeutic, doz5 zilnica mica 200 mg oral. Administrare rnaxim 4 zile consecutive, corelat cu oricare ciclu terapeutic. Nu este

54

M E M O M E D 2006
Memorntor de medicnnzenre

. Ghidfnrnzacoterapnpic

M E M O M E D 2006
.llemorntor de medicamente
Glzidfar~nacoternpic

55

A 05
A 05 A A 05 B A 05 C

TERAPIA BILIARA $1
TERAPIA BILIAR~\

HEPATICA

Admin. Oral, 10-15 mgikglzi, intr-o singuri priza seara sau i n 23 doze, timp de 3-24 !uni.

URSOFALK O (Dr. Fa!k, Germania) Caps. 250 mg. Ct.


x

TERAPIA HEPATICA, LIPOTROPE MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILE1 $1 LIPOTROPE, COMBINATII

50; 100. Pa XII; XIII

URSOSAN @ (Pro Med, Cehia) Caps. 250 mg. C : .


x

50
C P-6L

ACID URSODEOXICOLIC $1 CHENODESOXICOLIC LITHOFALK O (Dr. Falk. Germania)

A 05 A
A 0 5 AA

TERAPIA

BILIARA
BILIARA

PREPARATE CU ACIZI BILIARI

Acid ursodeoxicolic 250 mg; Acid chenodesoxicolic 250 mg Compr. filmate. Ct. x 50; 100. Pa XIII; XIV SARURI BILIARE Folosite sub formi de b i l i bovini uscati.
Admin. Adulti. 0,l-0,2 g de 2-3 ori pe zi, imediat dupd masa. Copii. O,? g de 2-3 ori pe zi. O serie de tratament dureaza 2-3 s3ptimani.

A o 5 AX ALTE PREPARATE PENTRU TERAPIA

b OTC

A 0 5 AA

PREPARATE CU ACIZ1 BILIARI

Fdin. Acizii biliari au efecte coleretice si colecistochinetice, favorizeaza absorbtia grisimilor, colesterolului, vitaminelor liposolubile, activeazi lipaza pancreatica, contribuie la mentinerea unui iranzit intestinal normal. Ind. Dischinezii biliare hipotone, colecistite cronice nelitiazice, tulburdri dispeptice si constipatie prin hipocolie, migrene de origine digestiva.

COLEBIL Q (Biofarm. Romania) Bila bovina uscatd 0,10 g; Salicilat de sodiu 0,09 g; Metenamina 0,05 g; Ulei menta 0,005 g Draj. Ct. x 20. OXBILL Q (Europharm, Romania) Extr. bila bovini 100 rng; Frunze de menti 50 mg; Extr. Ginger 25 mg. Draj. Ct. x 20 ACIDUM DEHYDROCHOLICUM b OTC

R.a. Dureri abdominale, diaree. ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM


b P-6L

Fdin. Diminud raportul colesterollsiruri biliare, favorizeaza dizolvarea calculilor colesterolici. Ind. Litiaza biliard, cu calculi de ce1 mult 5-10 mm, la bolnavi care nu pot face colecistectomie, dacd vezica biliara este functionala.

Fdin. Actiune hidrocolereti&.


Ind. Drenor biliar dupa operatiile pe aparatul biliar si i n cursul examenelor radiologice.

R.a. Diaree, necrozi hepatics.


Cind. Sarcini, hepatita cronici, ulcer gastroduodenal, colon iritabil.

R.a. Colici abdominale, diaree.


Admin. Adulti. a) 0,25-0,75 g intr-o prizi seara sau de 2-3 ori pe D,dupd masi; b) i n colecistografie 0,50-0,75 g la 4 ore, timp de

56

MEMOMED
Memomtor de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

MEMOMED
Blemorator de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

57

12 ore inainte $idupa examinare. Copii peste 7 ani, 0,12-0,25 g de 1-2 ori pe zi. FIOBILIN Q (Terapia, Romania) Cornpr. 0,250 g. Ct.
x

BILICHOL Q (Pharco, Egipt) Caps. gelatinoase continand oleuri volatile. Ct.


x

24.

50.

ROWACHOL @ (Rowa Wagner, Germania) Levornentol 32 rnglcaps; g% sol.: Menton 6; a-Pinen 13,6: P-Pinen 3,4; Borneol 5; Carnfen 5; Cineo12 Caps. x 30. Sol. int. FI. 10 ml. b OJC ALTE PRODUSE VORIHEP Q (Plantavorel, Romania) Extract de Epilobium species. Comprimate Ct. x 40.
Fdin. Coleretic-colagog, hepatoprotector, antiinflamator. Ind. Hepatita cronic3, pancreatita cronic3, dischinezie biliara, colecistit cronim nelitiazica, sindrom dispeptic din disfunctiile biliare. Admin. Adulti, 1-2 compr. x 3/zi, cu 112 ora inainte de masa. Serii de 20 zile pe luna. Copii peste 5 ani, 112 din doza adultilor.
b OTC

CYNARA SCOLIMUS (ANGHINARE)

Fdin. Coleretic, colecistochinetic, stimuleaza functia antitoxicci a ficatului, stimuleaz3 mobilizarea colesterolului. Laxativ, spasmolitic, antiinflamator la nivelul cailor biliare. lnd. Colecistite subacute si cronice, hepatite cronice, cirozci hepatics, dischinezii biliare, constipatie. Cind. Afectiuni hepatobiliare $i renaie acute, diabet zaharat.

ANGHIROL @ (Biofarin. Romanial Draj. extr. uscat de Cynara Scolimus 0,25 g. Ct. Sol. int. extr. apos din frunze. Flacon 50 ml.
x

40. Pa III

Admin. Adulti. Oral, 10-30 pic3turi sau 2 drajeuri de 3 ori pe zi. Copii de 3-7 ani 3 picituri de 2 ori pe zi; 7-1 0 ani 3 picaturi de 2 ori pe zi; peste 10 ani jumatate din doza adultilor. O serie de tratament dureaza 2-3 s5ptamani. Se poate repeta dupa o luna.

A 05

B TERAPIA HEPATIC~,LIPOTROPE
b OTC

A 0 5 BA TERAPIA HEPATIG~
ARGININUM

Mag ANGHINAR Q (Hofigal, Romania) Extr. uscat Cynara scolirnus 0,25 g; Saruri organice de rnagneziu. Compr. FI. x 40. TERPENE b OJC

Fdin. Intervine i n sinteza unor proteine, a hemoglobinei, i n metabolismul amoniacului, diminuand concentratia lui i n sange. Ind. Hepatita cronica, ictere severe, coma posthemoragic5, hiperamoniemie. Cind. Acidozs hipercloremica, anurie. Admin. Sol. cu 12,5 91250 ml, perfuzie i.v. 10-20 mllkglzi, ritm 40 piclrnin., zilnic 0,5-1 1.

Uleiuri volatile, amestecuri de mentol, pinen, borneol, camfen, cineo1 i n ulei vegetal. Actiune coleretica si antispastica.
Ind. Colangit5, colecistita, colelitiaza, pancreatita cronica, hiperbilirubinemie juvenila, sindrom postcolecistectomie, spasrne si dischinezii ale csilor biliare, profilaxia litiazei biliare. Admin. 3-5 picituri sau o capsula de 3-5 ori pe zi cu 15-20 rninute inainte de masa. Picaturile se iau pe o bucata de zahar sau pe o lingurita cu zahar tos. In dureri intense si colici 20-40 picaturi o data. Copii intre 6-14 ani, 1-2 picaturi de 3 - 4 orilzi sau o capsul5 de 1-2 orilzi.

ARGININA SORBITOL (Infomed fluids, Romania) Arginina clorhidrat 12,50 g; Sorbitol 25 g Flacon sol. perfuz. 250 ml; 500 ml. Ct. x 12; 6 R. Pa X; Vlll SARGENOR Q [Saraet. Franta) Aspartat de arginina Compr. mast. 1 g; Ct.
x

20; 40

58

MEMOMED
Memorntor de nzedicnmente

2006 Ghid fai-nzncoternpic


x

MEMOMED
illenzorntor de nzedicnnzente

2006 .Glzidfnriizncoternpic

59

Sol. buv. 200 mglml - 5 ml. Ct. Compr. e f e ~ 1 g. Ct. x 20; 40 .

20; 40

METIONINUM

b OTC

Fdin. Efect lipotrop si s!irnulator al functiei antitoxice a iicatului. Ind. Hepatita cronica, steatoza hepatica.

Ind. Astenie postinfectioasa, postoperatorie, funcfionala.

ACIDUM ASPARTICUM Fdin. Participa la sinteza proteinelor, leags amoniacul.

b P-RF

Admin. Oral, 0,20 g de 2-3 ori pe zi, la mese. LIPOVITAN @ (Leciva. Cehia', Colin2 170 mg; Metionina 25 mg; Inositol 50 mg; Vitamina B1 1,5 mg; Vitamina 82 1,5 mg; Vitamina B6 1,5 mg; Panteno1 3 rng; Nicotinamida 5 rng; Vitamina B12 3 rncg Drajeuri. Ct. x 50. Ind. Afectiuni hepatice acute si cronice, steatoza hepatica, hiperlipemie, boli degenerative ale sisternului nervos. Cind. Boli hepatice grave, encefalopatie hepato-poitala, precoma

Ind. Hepatita cronica, hiperamoniemie. Adjuvant i n chimioterapia antitumorals. Adrnin. a) Sol. cu 0,255 9/10 ml, diluata 20 mi1250 ml glucoza 5%, perfuzie i.v., o ora; 1-2 pemiziilzi; b) sol cu 0,25 g110 ml, inj. i.v. lent, 10-20 rnl o data, de 1-2 ori pe zi. Durata unei serii de tratament - 3 siptamani; C) oral, 62,5125 rng de 3 ori pe zi, cu 30 minute inainte de masa. Serii de 4 sapt2rnani. ASPATOFORT 8 (Terapia, Romania) Acid D, L-aspartic 0,25 g; Piridoxina 0,125 g Fiole 10 mi. Ct. x 10; Pa Il HEPA-MERZ 8 (Pharma Merz, Germania) Granule suspendabile, 5 g continand: L-omitin-L-aspariat3 g Plicuri 5 g granule. Ct. x 10 plicuri Sol. inj. 500 mglml - 10 rnl Fdin. Ornitina (acid diaminocarboxilic) si acidul aspartic fac parte din ciclul Urebs-Henseleit (fixarea amoniacului si sinteza ureei). Admin. Dups masa, 1-2 pachetelzi, dizolvat i n apa sau ceai. ACIDUM GLUTAMICUM

si coma hepatici, insuf. renala avansat5. Nu se asociaza cu levodopa. Admin. 1-3 drajeuri de 3 orilzi. MECOPAR @ (Biofarm. ~ o z n i a ) Metionina 9,2 mg; L-leucina 9,15 mg; L-valina 5 mg; L-izoleucins 5 mg; L-treonina 5 mg: L-triptofan 5 mg; L-fenilalanina 5 mg; Lizina 25 mg; Vit. A 1000 u.i.; Vit. D , 100 u.i.; Vit. E 5 mg; Vit. B, 2,5 mg; Vit. B 1,5 mg; Vit. PP 10 , , mg; Vit. B, 5 mg: Pantoienat de calciu 2,5 mg; Vit. B 0,5 mcg; Ac. folic 0 , l mg; Vit. C 25 mg. Caps. Ct. x 20 Admin. Oral, ca supliment alimentar, o capsulilzi.

b P-RF
METASPAR @ (Sicomed, Romania) Metionina 62,5 rng; Acid aspartic 62,5 mg; Vit. B1 1,50 mg; Vit. B2 1,5 mg; Vit. B6 15 mg; Vit. PP 3 mg Caps. Ct. x 20. METASPAR @ FORTE (Sicomed, Romania) Colin5 100 mg; Metionina 100 mg; Vit. E 3 mg; Vit. B, 2,6 rng; Vit. B 2 mg; Vit. B 2 mg; Vit B 67 mcg; Vit. PP 6 mg; , , , Pantotenat de calciu 7 mg. Cpr. film. Ct x 20 SILIBINUM

Fdin. Se foloseste ca sare de sodiu, potasiu, calciu. Favorizeaza sinteza si utilizarea ATP, fixeaza amoniacul. Ind. Precoma si coma hepaiica. Admin. Perfuzie i.v., i n 4 ore, a unei solujii cu 32 g glutamat de sodiu diluata i n 1 I glucoza 5% sau 10%. MULTIGLUTIN 8 (Terapia, Romania) Ac. glutarnic 196,5 mg; Carbonat de sodiu 0,6145 g; Carbonat de calciu sicc. 61,45 mg; Hidroxid de potasiu 1,21 mg; Uree 1 rnglml Fiole 10 ml. Ct. x 10. Pa Il Admin. 5-10 fiolelzi, inj. sau perf. i.v. dil. i n glucoza 5%.

b P-6L

M i n . Amestec a trei flavone (silibina, silidianina, silicristina). Stajilizator al membranei hepatocitului, cu efect antitoxic.

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghid farmacoterapic

MEMOMED
~tiemorutor medicamente de

. 2006

61

Ghid farmacoterupic

Ind. Hepatita cronica. Adrnin. Oral, 0,07-0,14 g de 3 ori pe zi. Serii de 2-6 luni

Fdin. Hepatoprotector, coleretic, colecistochinetic, carrninativ, laxativ. diuretic. Ind. Hepatite cronice, dischinezii biliare. Admin. Adulti 2-3 compr. de 3-4 orilzi. Copii 1-2 compr. de 2-3 orilzi. COMBINATI1 DIVERSE

CARSIL @ (Sopharma, Bulgaria) Draj. 35 mg. Ct.


x

80. Pa 111

LAGOSA @ (Worwag, Germania) Draj. 150 mg. Ct. x 50; 100. Pa IV; V 3 LEGALON 6 (Madans. Franta) Draj. 70 mg. Ct.
x

b OTC

HEPATON @ (Europharm, Romania) Papaya pulb. 10 mg; Vit. C 60 mg; Colin5 60 mg; Carote pulb. 100 rng; Vit. B6 3 mg; Niacina 20 mg; Vit. E 10 u.i.; Magneziu 50 mg; Zinc 15 mg; Vit. B1 3 mg; Vit. 82 3,4 mg; Vit. 812 12 pg; Ac. folic 400 pg; Ac. pantotenic 10 mg; Vit. D3 400 u.i. Compr. FI. x 30.

40. Pa III

SILIBINUM (Arena. Romania) Compr. 35 mg. Ct.


x

80. Pa Il

SILIMARINA 63 (Biofarm, Romania) Compr. 35 mg. Ct.


x

80. Pa Il
REDIGEST @ (Hofigal, Romania) Extr. arrnurariu; CuticulS de pipotB Caps. Ct. x 30.

SILIMARINA (Fabiol, Romania) Compr. 35 mg. Ct.


x

80. Pa Il

SILYMARIN INSTANT @ (Sedico, Egipt) Pulv. eferv. 140 mglplic. Ct.


PUNTE
x

l 0 pl. Pa Il
b OTC

Ind. HepatitB cronica, gastrociuodenita, colopatii functionale, pancreatita, dischinezie biliara, dismicrobism intestinal. Adrnin. Initial 2 caps. x 3/zi, cu 112 ora inainte de masii. Intretinere 2 caps. x 2lzi. Serii de 3 sapt. cu pauze de 10 zile. PREPARATE HOMEOPATE

HEPATOFALK PLANTA @ (Dr. Falk, Germania) Extr. Sylibum marianum 132,l-162,8 mg; Extr. Chelidonium majus 90-1 00 mg; Extr. Curcuma xanthorriza 25 mg Capsule. Ct. x 50; 100.
Ind. Adjuvant i n afectiuni hepatice toxice, cronice, ciroza, colici biliare si gastro-intestinale, tuiburari dispeptice. Admin. Oral, inainte de masB, cu putin lichid, initial 2 capsule de 3 orilzi,. intretinere o capsula de 3 orilzi.

b OTC

HEPATODRAINOL @ (Boiron, Franta) Solutie interna, continand: Hydrastis canadensis 6 CH; Silybum marianum 3 CH; Calculus biliaires 6 CH; Juglans regia 3 CH; Chelidonium majus 3 CH; Leptandra virginica 3 CH; Rana bufo 3 CH; Solubilis 6 CH; Berberis vulgans 3 CH, aa parte Flacon 30 ml.
hd. Tulburari hepato-biliare: insuficienta hepatics, litiaza biliara, dskinezie biliara.

LIV 52 63 (Hymalaya, India) Capparis spinosa 65 mg; Cichorium intybus 65 mg; Solanum nigrum 32 mg; Cassia occidentalis 16 mg; Temlinalia arjuna 32 mg; Achillea millefolium 16 mg; Tamarix galica 16 mg; Mandur bhasma 33 mg. Compr. FI. x 100. Sirop. FI. 100 ml.

Adrnin. Cate 20 de picaturi de 3 orilzi, cu putina apB, inainte de Zecare masa.

62

MEMOMED
Menzorator de medicamente

2006
Ghidfamzncoternpic

MEMOMED
dlerno,-ator de medicamente

2006
Glzid fai-nzncotwapic

63

A 05 C

MEDICAMENTE PENTRU TERAPIA BILE1 $1 LIPOTROPE, COMBINA'JII

A 06
A 06 A

LAXATIVE
LAXATIVE

A 0 5 CN FOSFOLIPIDE ESENTIALE i~ COMBINATI1


FOSFOLIPIDE
b OTC

A 0 6 AA EMOLIENTE, LUBRIFIANTE A 0 6 AB LAXATIVE DE CONTACT


Fdin. Forma biologic activa a lipidelor. Intra i n structura membranelor celulare. Ind. Hepatopatii cronice, steatoz8 hepatie Adrnin. Oral, 0,2-0,4 g de 3 ori pe z , i intre mese ESSENTIALE FORTE @ (Nattermann, ~ e r m ~ n i a ) Fosfolipide esentiale 300 mg; vit. B1, 82, B6, B12, E, PP Caps. Ct. x 50. Ind. Hepatopatii acute si cronice, ciroza hepatici, degenerescenta grasa a ficatului, colestaza, sindrom de iradiere, terapia pre- si postoperatorie i n chirurgia hepatobiliar8. Adrnin. Oral, initial 2 capsule de 3 orilzi. Intretinere o capsula de 3 orilzi. FARCOVIT B 12 @ (Pharco, Egipt) Fosfolipide esentiale; Acizi grasi polinesaturati; Acid orotic; Complex B; Extr. anghinare; Acid folic. Caps. Ct. x 24. Admin. 1-2 capsule de 3 orilzi V-2 PLUS @ (Pharco, Egipt) Capsule continand: Extr. Ginseng 50 rng; Vit. A 10000 u.; Vit. D 3 400 u.; Vit. E 30 mg; Vit. B 1 5 n g ; Vit. B 2 5 mg; Vit. B 6 20 mg; Vit. B 12 3 mcg; Vit. C 75 rng; Ac. falic 0,4 mg; Calciu pantotenat 5 mg; Nicotinamida 25 mg; Inozitol 40 mg; Fosfolipide esentiale 10 mg; Biotina 15 mcg; Molibden 0,2 rng; lod 0,15 mg; Cupru 1 mg; Mangan 1 mg; Zinc 1,2 mg; Potasiu 5 mg; Magneziu 6 mg; Fier 10 mg; Calciu 88 mg; Fosfor 68 mg; Ulei de floarea soarelui 200 mg Cutii x 12 capsule. Adrnin. 1-3 capsulelzi. Fcin. Nu se absoarbe din tubul digestiv, se elimina integra1 prin scaun, dupa 16-24 ore. Admin. Oral 10-30 g. Clisrne 200-300 ml pt. favorizarea elimin8rii fecaloamelor. PARAGEL O (Gerolymatcs, Grecia) Gel, 100 g continand: Ulei de parafina 80,9 g; Excipienti, corettori de gust si arome, q.s. FI. 200 g. Adrnin. Oral, seara. Adulti 1-3 linguri. Copii: p2na la 2 ani - 1 linguri!8/zi; 2-4 ani - 1-2 linguritelzi, peste 4 ani 1-3 linguri\e/zi.

A 0 6 AC

LAXATIVE DE VOLUM

A 06 AD LAXATIVE OSMOTICE A o6 AG A 05 AX

PRODUSE cu ADMINISTRARE INTRARECTAL~


ALTE LAXATIVE

A 0 6 AA

EMOLIENTE, LUBRIFIANTE

Fdin. Inrnoaie con?inutul intestinal si lubrifiaza mucoasa, favorizand propulsia. Ind. Constipatia cronica, c2nd este necesara evitarea efortului de defecare, la copii, varstnici, convalescenti, infarct rniocardic, postoperator, fisuri anale.

A O6 AB

LAXATIVE DE CONTACT

Fdin. Marecc peristal:ismul intestina1 prin iritarea rnucoasei. Ind. Se prescriu ca doza unica sau cure scurte, pentru pregatirea preoperatorie, examene radiologice, asociate cu antihelmintice.

64

MEMOMED
Memorntor de medicnmetzte

2006 Glzidfnrmacoternpic

MEMOMED 2006 ,Wemomtor de nzedicnme~zte Ghidfnt~~zncotet-npic

65

Cind. Abdomen acut chirurgical, persoane cu suferinte abdominale neclarificate, ocluzie intestinala, rectoragii.

Prec. Concomitent cu produsul se consuma mai multe lichide. Nu se administreaza in sarcini, alaptare, la copii mici.
BISACODYLUM
b OTC

lnd. Tratament de scurta durata a constipatiei cronice care nu raspunde la alte purgative, mai blande. Pentru pregatirea investigatiilor (radiologice, endoscopice) sau interventiilor chirurgicale pe intestin. R.a. Colici abdominale. Dupa administrare prelungita, diaree, deshidratare, pierdere de electroliti, mai ales potasiu. Colon aton. Urina poate fi colorata in galben-bnin la pH acid si i n rosu la pH alcalin. Cind. Inflamaiii sau obstruclii intestinale, ileus paralitic, suferinte abdominale nediagnosticate, dureri abdominale, greata, vome. Nu se administreaz mai mult de 10 zile, mai ales la varstnici. Cind. la copii sub 5 ani, gravide, alaptare. Admin. Oral. Constipatie, o doza seara la culcare. Adulti, doze echivalente la 1 5 3 0 mg glicozizi totali. Copii peste 6 ani, 112 din doza adultilor. Pentru evacuarea intestinului 1 mglkg glicozizi totali (pans la 70 mg), cu o zi inaintea exarninarii.

Admin. Oral. Adulti, 10-20 mg seara. Prepararea tractului intestinal inferior, pana la 30 mg. Nu se asociaza cu lapte, antiacide. Copii peste 6 ani, 2,5 mg. Rectal. Adulti 10 mg. Copii: peste 2 ani 10 mg; sub 2 ani 5 mg.

BICOLAX @ (Europharm, Romania) Supoz. 10 mg. Ct.


x

10; 25

BISACODIL (Promedic, Romania) Draj. gastrorez. 5 mg. Ct. x 30 DULCOLAX @ (Boehringer Ing., Germania) Drajeuri gastrorezist. 5 mg. Ct. Supozit. 10 mg. Ct. x 6.
x

REGULAX @ (Krewel Meselbach, Germania) Cuburi mast. 100 g cintin: Pulb. frunze Senna 8,4 g; Pulb. fructe Senna 3,6 g. Ct. x 6; 12; 18

30. Pa IV

Admin. Adulti, un cub, seara. Copii peste 12 ani, 114-112 cub.

RIXATIVE @ (Santa, Grecia) Pasta continand 12 mg senozid A Ct. 130 g; 260 g. TISASEN @ (Alkaloida, Ungaria) Senozid A

LAXATOL @ (Sicomed, Romania) Compr. film. gastrorez. 5 mg. FI, x 30 LAXAMAG 0 (Magistra, ~ o m a n 3 Supoz. 10 mg. Ct.
x

si B la o lingurits

si B. Compr. 10 mg. Ct. x

30 b OTC

NATRII PICOSULFAS
Fcin. Nu se absoa rbe din tubul digestiv.
b OTC

STADALAX @ (Stada Pharm, Germania) Draj. gastrorezist. 5 mg. Ct. SENNA


x

25; 50
Fdin. i n colon este hidrolizat, metabolitul absorbit si eliminat, ca glucuronil, prin urina si fecale. Actiune asemanatoare cu bisacodil. Actioneaza dup8 6-10 ore de la administrare, cu emisiunea a 1-2 scaune semisolide. Ind. Poate fi administrat in timpul menstruatiei, sarcinii, alaptarii, la persoane cu gastroduodenits, ulcer gastroduodenal, nefropatii, hemoroizi, fisuri anale, pentru pregstirea examenelor radiologice abdominale. Cind. Apendicita acuta, peritonita, infarct intestinal, ileus, abdomen acut chirurgical, staza gastrica, greata, vome. Admin. Oral, 2 , 5 1 5 mg seara la culcare.

Produs oblinut din frunzele de Cassia acutifolia, continand derivati oximetilantrachinonicisub forma de glicozizi (antracenozide).
Fcin. Antracenozidele se absorb partial din tubul digestiv. Sunt n hidrolizate T colon sub influenta florei bacteriene, cu eliberarea de antrachinone active. Fdin. Laxativ-purgativ de contact, prin iritarea mucoasei intestinului gros si diminuarea absorbtiei apei si electrolitilor. Efectul apare la 6-12 ore de la administrarea orala.

66

MEMOMED
Memorntor de medicantente

2006 Ghid fnrnincotempic

MEMOMED
.%lemoratorde ntedicnmeizte

2006 Glzidfnrt)~ncoterapic

67

DULCOPIC O (Boehrinaer Inaelheirn, Germania) Sol. orala 7,5/rnl. FI. 15 rnl (o pic, = 0,5 g) Admin. Copii sub 4 ani: 250 rncglkg (112 picStur8 sollkg); 4-10 ani: 5-10 pic. la nevoie; copii peste 10 ani si adulti; 10-20 pic. la nevoie. COMBINATI1 ANGIOLAX O (Madans, Franta) Ispaghula sernen 52 g; tegurnent 2,2 g; Senna fruct l 0 g (= senozid 0,3 g)/100. Granule EUCARBON O (F. Trenka. Austria) Extr. Rhei 25 rng; Fol. Sennae 105 rng; Sulphur Depur. 50 rng; Carbo Ligni pulv. 180 rng; Aetherol. Menthae 0,5 rng Cornprirnate. Ct. x 10; 30. Fdin. Doze rnici - adsorbant. Doze mari - laxativ. Adrninistrat mai rnult timp regleaza functia colonului. Ind. Toate forrnele de constipatie, inclusiv la bolnavi irnobilizati la pat. Colon iritabil. Indigestie cu rneteorisrn, ferrnentatie sau putrefactie. Hernoroizi, fisuri anale. Pregatirea pentru exarnene radioiogice si preoperatorie. Poate fi adrninistrat la diabetici, gravide, copii, varstnici. Cfnd. Suspecii ulcer, dureri sau obstructii abdorninale neclarificate. Admin. Adulti. Diaree, un cornpr. x 3/zi, dupa mese. Constipatie, 2 cornpr. x 3/zi, dup8 mese, cu rnult lichid. Pentru efect mai puternic doza de seara 3-4 cornpr. Examen radiologic de urgent.3 6-8 cornpr. Agent reglator, adrninistrare rninirn 4-5 septarnani si reducerea dozei pe rnasura irnbunatatirii tranzitului. Copii peste 2 ani: o jurnatate cornpr. - un cornpr. dupa rnas8. RHAMNUS FRANGULA (CRUSIN)

Ind. Obezitate. Constipatie cronica. Admin. Oral. Obezitate, 3-4 cornprirnate, T doz8 unica, seara, n tirnp de 14 zile. 3-4 serii pe an. Constipatie, 3 4 cornpr. seara, 7 zile, apoi 3 cornpr., 7 zile. RHAMNOLAX O (Plantavorel, Romania) Rharnnus frangula, Cichoriurn intybus, Aetheroleurn Foeniculi. Cornpr. Ct. x 40. Admin. Laxativ, 2-3 cornpr. seara sau 2 cornpr. de 2 orilzi, 14 zile. ALTE PRODUSE HERBOLAX @ (Himalaya Drug, India) Extr. din Ipornoea turpethurn, Terrninaiia chebula, Cichoriurn intybus, Cassia occidentalis, Solanurn nigrurn, Glycyrrhiza glabra. Pulb. de Zingiber off, Ernbelia ribes. Cornpr. FI. x 100. Admin. Adulti, copii peste 12 ani: 1-2 cornpr. cu o or2 inainte de cina.

b OTC

b OTC

A 06 AC

LAXATIVE DE VOLUM

Fdin. Polizaharide nedigestibile, hidrofile, se irnbibi cu ap2 din intestin, cresc volurnul continutuiui acestuia $-i rnicsoreaza consistenta. Ind. Utile i n constipatia cronica, colostornie, hernoroizi, fisuri anale, colon iritabil. Admin. Nurnai cu ap8, pentru a evita tulburarile de deglutiiie. ISPAGHULA (SEMINTE DE PSYLLA)

b OTC

b OTC

Admin. Oral. Adulti: pulberea de scoaq8 1-2 g; extract uscat 0,05-0,10 g seara. Copii 7-15 ani 114-112 din doza adultului. Admin. Oral. Adulti 1-3 dr. seara. NORMOPONDEROL O (Plantavorel, Romania) Rharnnus irangula, Capsella bursa-pastoris, Taraxacurn oMcin, Betula verucosa, Cichorium intybus, Aetheroleum Foeniculi. Cornpr. FI. x 40.

Fdin. Ispaghula este invelisul sernintelor mature uscate de Plantago ovata, pulverizat sau ca atare. Formeaza usor cu apa un rnucilag care prornoveazs peristaltisrnul. Efectul rnaxirn se atinge dupa 3-4 zile de adrninistrare. Hipocolesterolerniant i n studii dublu-orb placebo-controlatein tratamente cu 3,4 g de 3 orilzi, 8 s5pt8rnani. h d . Constipatie, hernoroizi, chirurgie ano-reciala, diverticulita.
Ra. Reactii de hipersensibilitate (rinita, urticarie, bronhospasrn) ta ingestie sau inhalare.

Admin. Cu o cantitate suficiente de lichide si cu mai muli tirnp -minte de culcare, pentru a preveni obstructia intestinal$. Adulti si mpii peste 12 ani: 5 g granule dispersate i n 150 rnl lichid.

68

MEMOMED
Menzorator de medicnmeizte

2006
Ghid fnrmncoternpic

MEMOMED
.Wemorntor de medicamente

. 2006

69

Ghid fnrnzncoterapic

MUCOFALK-APPLE, -0RANGE @ (Dr. Falk, Germania) 5 g ( l lingurita) granule suspendabile coniin: Ispaghula 3,25 g; Excipienti (alginat de sodiu, p-caroten, zaharina, dextrina, sucrozi, aromi3 de rnar, respectiv de portocala) q.s. Plicuri 5 g granule. Ct. x 20. Cutie 150 g; 300 g granule pentru susp. orali (3,25 gl 5 g granule). TRITICUM
b OTC

EPALFEN 6 (Zambon, Italia) 3 Gianule pentru sol. ora!5 6 g; 12 g. Plic. Ct. x 12 LACTULOSE 6 (Eipico, Egipt) 3 Sirop 67 g1100 ml. FI. 100 ml; 300 ml. Pa Il; 111 LAEVOLAC @ (Freseniul Kabi. Austria) Sol. orala 67%. FI. -. -. 3
1

l 0 0 ml; 200 ml; 500 ml; 1000 ml. Pa Il;

invelisul sernintelor de Triticum (t8rata de grau). Contin 2 5 5 0 % fibre, provenind din peretii celulari, formate din carbohidrati (celuloz%, hemicelulozS) si un component nehidrocarbonat (lignina). Nedegradabile, ajunse i n colon retin apa (1 g fibre - circa 20 g ape). Admin. Dimineata, pe nemancate, 15-30 g/zi, cu api. DIOM-FIBRA C3 (Diomsana. Romania) T5ratS de grau stabilizata 0,275 g; Lactoza 0,165 g; Dextroza 0,110 g. Compr. FI. x 200.

LACTULOSE AL SIROP (Aliud, Germania) Sirop 66,7%. FI. x 200 ml. Pa III MACROGOLI Fcin. Nu sunt absorbiti sau metaboliza? i n tubul digestiv. Fdin. Polietilenglicoli (PEG). Polirneri de condensare a oxidului de etilen si apei, chimic ine@. Notati cu un numsr indicand greutatea moleculara. Vascozitatea lor creste si higroscopicitatea scade cu greutatea moleculara. M 4000 aciioneazS ca laxativ osmotic, far8 a modifica echilibrul hidroelectrolitic al organismului. Ind. Tratament simptomatic al constipatiei functionale cronice la adulti. Poate fi folosit la diabetici, hipertensivi. R.a. Diaree, dureri abdorninale. Cind. Colita ulceroasa, sindrom ocluziv, dureri abdominale de cauze nedeterminate. FORLAX @ (Beaufour Ipsen, Franta)

b OTC

A i6 AD 1

LAXATIVE OSMOTICE

Retin apa in intestin, fluidizeaza continutul acestuia. LACTULOSUM


b P-6L

Fdin. Dizaharid sintetic. Administrat ora1 nu se absoarbe. Ajuns5 i n colon este transforrnata de bacterii i n acid acetic si acid lactic, care actioneaza ca laxative osmotice. Diminus flora producatoare de amoniac. Ind. Constipatie, encefalopatia hepatica. R.a. Doze mari pot produce vome, diaree, flatulent8. Admin. Adulti. a) Oral, 10-30 glzi, ca laxativ; b) i n encefalopatia hepatica 60-100 glzi, divizata i n 3 prize. Se ajusteazg doza pentru a produce 2-3 scaune moi zilnic. Copii, 2,57,5 g, dupa varst2. DUPHALAC C3 (Solvay Pharrn., Olanda) Sirop 67 g1100 ml. FI. 200 rnl. Pa III

Macrogol 4000 10 glplic; 4 glplic Pulv. pentru sol. buv. Ct. x 20 plicuri. Admin. 3 - 4 plicurilzi pan2 la aparitia primului scaun, apoi se continua cu 1-2 plicuri/zi, ca tratament de intretinere. Continutul fiecarui plic se dizolva intr-un pahar cu apa. Efectele apar la 2448 ore dupa administrare. SICOLAX C3 (Sicomed, Romania) Granule pentru sol. orala FI. 60 g

3 DUPHALAC DRY C (Solvay Giulini, Olanda)


Pulvere 10 glplic. Ct.
x

10 plicuri.

70

MEMOMED
itlemorntor de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

MEMOMED
Menzorator de medicamente

2006 Glzid farmacoterapic

A 07
FORTRANS @ (Beaufour Ipsen, Franta)
b P-RF

Pulv. pentru sol. buv. Ct. x 4 plicuri. Pa V 1 plic contine: Macrogol4000 4 g; Sulfat de sodiu anh. 5,7 g; Bicarbonat de sodiu 1,68 g; Clorura de sodiu 1,46 g; Clorura de potasiu 0,75 g; Aroma maracuja @,l9g
Fcin. Continutul electrolitic al solutiei reconstituite nu permite schimbul electrolitic intestin-plasma (deshidratarea sau incsrcarea hidroeiectrolitica). Fdin. Administrarea orala a unui volum important de solutie antreneaz8 diaree paria ia golirea colonului. Ind. Pregitirea explorarilor endoscopice, radiologice si a chirurgiei colice. Admin. Continutul unui plic se dizolva intr-un litru de apa. Pentru obtinerea unei goliri complete a tubului digestiv sunt necesari 3 pan.3 la 4 litri de solutie, care se administreaza cu pan5 la 3 ore inaintea interventiei. Se administreaza fractionat (2 litri seara, 1 litru dimineala), mai bine acceptat de bolnavi. Cind. Alterari grave aie starii generale (insuf. cardiaca), ileus, ocluzie intestinala.

ANTIDIAREICE, ANTIINFLAMATOAREI ANTIINFECTIOASE INTESTINALE


ANTIINFEC'JIOASE INTESTINALE ADSORBANTE INTESTINALE ELECTROLI'JI CU HIDRATI DE CARBON ANTIPROPULSIVE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE MICROORGANISME ANTIDIAREICE ALTE ANTIDIAREICE

A 07 A A 07 B A 07 C A 07 D
A 07 E A 07 F A 07 X

*
*
A 07 A
A 0 7 AA ANTIBIOTICE

A 0 6 AG PRODUSE CU ADMINISTRARE INTRARECTA~


COMBINATI1 MICROLAX @ (Pharmacia & Upjohn, Suedia) Gel rectal 1 rnl continand: Citrat de sodiu 90 mg; D-sorbito1 625 mg; Laurilsulfoacetat de sodiu 9 mg. Tub 5 ml. Ct. x 4; 12 b P-RF

ANTIINFEC'JIOASE INTESTINALE

A 0 7 AX ALTE ANTIINFECTIOASE INTESTINALE

A 0 6 AX ALTE LAXATIVE
GLICERINA

b OTC

A 0 7 AA ANTIBIOTICE
SUPOZITOARE CU GLICERINA (Antibiotice. Romania) Supoz.pt. adulti (2,09 g). Supoz. pt. wpii (1,39 g). Ct. x 6.
Admin. Intrarectal, un supozitor la nevoie.

NISTATINUM

b P-RF

Fcin. Administrati oral se absoarbe putin din tubul digestiv, dand concentratii serice reduse, insuficiente pentru eficienta i n micoze viscerale. Eliminarea prin fecale, i n mare parte netransformatg. Fdin. Activ fata de Candida albicans, Criptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum.

R.a. Produce rar efecte adverse.

72

MEMOMED

2006

MEMOMED
Memorntor de medicamente

Memorntor de medicnme~zte Ghidfnr~7zncoterapic

2006

Ghidfarmncoterapic

73

ll
!

Admin. Adul!;, 500 000-1 000 000 uniteti de 3-6 ori pe zi, minimum 7 zile. Copii, 500 000-1 000 000 unitefi pe zi, in 3 zile. Suspensia orala se prepara adiugand 20 ml a p i distilata i n flaconul cu 6 g (=0,48 g nistatin; 1 ml = 100 000 u.i.). Adul!;, sugan, copii mici, 1 m1 de 4 ori pe zi. Suspensia se aplicS din pipe13 pe limbe si se tine in gura cat mai mult posibil. Nou-nascufi, 25 000 u.i. de 4 ori pe zi. NISTATIN (Antibiotice, Romania) Pulbere pt. susp. orala, cu 400.000 ulg. Flac. 6 g. Pa I Compr. film. 500 000 u.i. Ct. x 10; 20. STAMICIN (Sicomed, Romania) Compr. film. 500.000 u.i. Ct. COLISTINUM Fcin. Absorbtie digestiva redusa. Eliminarea prin fecale. Fdin. Bactericid pentru colibacil, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Haemophilus. Ind. Infectii digestive cu germeni sensibili. Stenlizare preoperatorie pentru interventii pe tubul digestiv. Febra tifoid8 (asociati cu cloramfenicol). Admin. Oral. Adulti si copii peste 12 ani, 15-3 mil. unitati la 8 ore. Copii 1-12 ani, 1 milion unitati la 8 ore. Sugari, cate 100000 u.lkg/zi, i n 3-4 prize. Prematuri si nou-n8scuti cate 50000 u.lkglzi, i n 3-4 prize. COLIMICIN (Sicomed, Romania) Compr. 250 000 u.i. Ct. RIFAXIMINUM Fcin. Absorbtie redusi din tubul digesti. Fdin. Antibiotic din grupul rifamicinei, cu efecte antimicrobiene asemSntoare rifampicinei. Ind. Infectii digestive, profilaxia infectiilor i n chirurgia tubului digestiv, encefalopatia hepatica. Admin. Oral, adulti, 10-1 5 mglkglzi. NORMIX @ (Alfa Wassermann, Italia) Compr. film. 200 mg. Ct. x 12. Pa V Pulb. susp. 2%. Flac. pt. 60 ml
x

A 07 AX

ALTE ANTIINFEGTIOASE INTESTINALE


b P-RF

NIFUROXAZIDUM Fcin. Derivai de nitrofuran, nu se absoarbe din intestin.

Fdin. Antiseptic intestinal, activ pe majoritatea germenilor implicali i n infectii intestinale (coli, Salmonella, Shigella, Proteus). Ind. Diarei acute presupuse de cauza bacteriani. R.a. Posibile reactii alergice cutanate, tulb. digestive. Cind. Prematuri, nou-ngscuti (0-1 luni). Interacliune cu alcoolul. Prec. Sarcins.

20. Pa I
b P-RF

Admin. Oral, i n 2 - 4 prize zilnice. Adulti 800 mglzi. Copii peste 30 luni 600-800 mglzi; intre 1-30 luni 220-600 mglzi. Durata medie a tratarnentului 7 zile. Se va face rehidratarea bolnavilor, dupa necesititi. ERCEFURYL @ ( Sanofi Synthelabo, Franfa) Caps. 200 mg. Ct. x 28. Pa III Susp. 218 mg15 ml. Flacon 90 ml. FURAZOLIDONUM
) P-RF

Fcin. Absorbtie redusi din tubul digestiv. Excretie urinare 3-5%. Fdin. Activ fata de colibacil, Salmonella, Shigella, Enterococ, Trichomonas, Giardia.

30.
b P-RF

R.a. Produce frecvent greturi, vome.


Ind. i n enterite, enterocolite, toxiinfecfii alimentare. Trichomoniazi, lambliaza. Admin. Oral, la mese. Adulti, 100 mg de 4 ori pe zi (la 6 ore). Copii: sub un an, 8-16 mg, de 4 ori pe zi; 1-5 ani, 25-33 mg de 4 ori pe zi; peste 5 ani 50 mg de 4 ori pe zi. FURAZOLIDON ITeraoia. Romania) Compr. 0,10 g (adulti); 0,025 g (copii). Ct.
x

20.

FURAZOLIDONA (Arena Group, Romania) Compr. 25 mg; 100 mg (FORTE) Ct.


x

20;

25

MEMOMED

hlemorntor de ~nedicnnzente Glzid fnrmncoternpic

2006

MEMOMED

2006

Sfemorntor de ?>zeciicninente Gtiid fnrmncoternI)ic


h OTC

CHLORQUINALDOLUM

NORIT @ CARBOMIX @ (Norit NV, Olanda) Caps. 200 rng. Blister x 15. Carbomix, gran. susp. FI. 50 g
x

Fdin. Activ fai5 de enterococ, Candida, Trichomonas. Amoebicid.

500.

R.a. Poate produce greturi, ameteli, cefalee. Administrat prelungit


determina neuropatie mielooptic5 subacuta.
lnd. in infectii intestinale, bacteriene, micotice, amoebiene Admin. Oral, dup3 masa. Adulti, 100-200 mg de 3 ori pe zi. Copii, 10 mglkglzi.

A 0 7 BC ALTE ADSLIRBANTE INTESTINALE


DIOSMECTITA

> OTC

CLORCHINALDOL (Arena, Romania) Draj. 100 rng. FI. x 30 SAPROSAN C (Sintofaml, Romania) 9 Draj. 100 mg. Ct.
x

Fdin. Aluminosilicat naturol, creste vascozitatea si cantitatea gelului mucos de la suprafata epiteliului tubului digestiv, avand actiune protectoare a mucoaselor. Neutralizeaz agentii patogeni (virusuri, bacterii toxinogene, saturi biliare, agenti chimici). Este citoprotector. h d . Tratament simptomatic al afectiunilor esogastroduodenocolice: durere, balonare, diaree. Tratamentul diareei acutelcronice la adulti si copii. Sindromul colonului iritabil. Admin. a) Adulfi. Oral, 3 pachetelzi, pulberea suspendati3 in 112 pahar ap5. b) Copii sub 1 an, 'i pacheffzi; 1-2 ani, 1-2 pachetelzi; dups 2 ani, 2-3 pachetetzi.

30.

A 07 B

ADSBRBARITE INTESTMALE

Produse insolubile in ap5 si i n lichidele din tubul digestiv, adsorb toxine microbiene, microorganisme etc. Se etaleaza pe mucoasa digestiva, formand un strat protector.

SMECTA @ (Beaufour lpsen, Franta) Plicuri cu pulv. suspend. 3,925 g Ct. x 10; 30 plicuri.

A o7 BA PREPARATE PE BAZA DE

CARBUNE

A 0 7 BC ALTE ADSORBANTE INTESTINALE

A 07 E

ELECTROLIII GU HIDRAII DE CARBON

'
*
A 07 BA PREPARATE PE
CARBO MEDICINALIS

* *
BAZA
DE

SARURI PENTRU REHIDRATARE O R A ~

SARURI

CARBUFIE
> OTC
si vegetale toxice, gazele

PENTRU REHIDRATARE O R A ~ (Antibiotice. Romania) Clorurs de sodiu 0,875 g; Bicarbonat de sodiu 0,625 g; Clorura de potasiu 0,375 g; Glucoz3 5,5 g Plic 7,5 g; 15 g pulbere.

Fdin. Adsoarbe substante anorganice

si toxinele din intestin.


Ind. Flatulenfa. Admin. I n tulbursri gastrointestinale, la adulti 2 - 4 gtzi, la copii de 7-1 5 ani 1-2 glzi, singur sau asociat.

hd. Diarei acute cu sau fira vSrsAturi, p e n t ~ tratamentul deshiGatarii si compensarea pierderilor de etectroliti.
Admin. Continutul unui plic de 7,5 g pulbere se dizolva in 250 rnl qxi, ce1 de 15 g pulbere i n 500 ml ap5. intr-o deshidratare usoar3 se beau 50 ml solufietkg corp. i n deshidratare medie (sete inturgor diminuat, tahicardie, hipotensiune ortostatic5, oliguB)sunt necesari 80 ml solutietkg corp. Cantit5file respective se crJswna i n cca. 4 ore, aproximativ jumatate din acestea i n prirele 2 ore, i n portiuni mici.

CARBO MEDICINALIS (Sicomed, Romania) Compr. 400 mg. Ct.


x

100.

76

MEMOMED 2006
itfemorator de tnedicanzente Glzid farnzacotwapic

MEMOMED

2006

Ile)nomtor de nzedicffmente Glzid fnrin~cotwffpic

77

A 07 D

ANTIPROPULSIVE
b P-RF

A 0 7 DA ANTIPROPULSIVE
LOPERAMIDUM Fdin. Inhiba motilitatea gastrointestinaia. Ind. Diarei acute nespecifice, diarei cronice din boli intestinale inflamatorii.

A 0 7 EA

CORTICOSTEROIZI LOCALI
b P-RF

BUDESONIDUM

R.a. Constipatie, somnolen@, ameteli, greturi, vorne.


Adrnin. Oral, initial 4 mg, apoi cate 2 mg dupa fiecare scaun nelegat. Doz5 medie de intretinere 4-8 mg pe zi, maximum 16 mg pe zi. DISsENTEN @ (S.P.A., Italia) Compr. 2 mg. Ct.
x

Fdin. Afinitate pentru receptorul glucocorticoid de 15 ori mai mare decat prednisonul. Administrat pe caie orala actioneazs, ce1 putin in parte, local, cu un irnpact mai redus asupra axului HPA, cornparativ cu prednisolon. Ind. Inducerea si mentinerea remisiunilor i n rnaladia Crohn, la pacientii cu afectare usoars si moderata a ileonului silsau colonului ascendent. Adrnin. Induce remisiuniloc 9 mghi, dirnineata, intr-o singurs priza, sau i n dou5 prize, dimineala si dupa-amiaza, inainte de masa, tirnp de 8 saptsmani. Menpnerea remisiunilor: 6 mglzi, dirnineata, inaintea rnicului dejun. BUDENOFALK O (Falk, Gennania) Caps. gastrorez. 3 mg. Ct.
x

20.

IMODIUM @ (Terapia, Romania) Caps. 2 mg. Ct.


x

6. Pa Il

100. Pa XIV

IMODIUM O (Janssen, Belgia) Capsule 2 mg. Ct.


x

6.

A 0 7 EC ACID AMINOSALICILIC $1 SIMILARE


SULFASALAZINUM

b P-RF

LOPERAMID (LaborMed Phama, Romania) Caps. 2 mg. Ct.


x

10. Pa I

LOPERAMID (Pharmaplant & Biogalenica, Romania) Sol. ora18 0,02%. FI. 100 ml. Pa I LOPERAMID CLORHIDRAT (Remedia, Romania) Caps. 2 mg. FI. x 6. Pa I NEO-ENTEROSEPTOL O (Specifar, Grecia) Caps. 2 mg. Ct.
x

Fcin. Putin absorbits digestiv. i n colon, sub influenta enzimelor bacteriene se desface in acid 5-aminosalicilic (mesalazina), care irnprim8 actiunea farrnacodinamic8 si sulfapiridin8, responsabila de majoritatea efectelor adverse.

Ind. Tratament specific i n colita ulceroas8. Colopaiu acute si cronice. Ileita regionals.

R-a. Poate produce greturi, cefalee, hiposalivatie, insomnie,


hipersensibilizare. Admin. Oral, adulti 1-2 g de 4-6 ori pe zi, timp de 3 sSpt8mani. htretinere cu 0,5 g de 3-4 ori pe zi. Copii, initial 150 mglkglzi, in 4-6 prize. intretinere 20-40 mglkglzi. SALAZIDIN @ (Helcor, Romania)

6. Pa I

A 07 E

ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

A 0 7 EA CORTICOSTEROIZI LOCALI A 0 7 EC ACID AMINOSALICILIC $1 SIMILARE A 0 7 EN ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

Compr. film. 500 mg. Ct. sau Flac. x 50. Pa IV SALAZOPYRIN-EN (Pharmacia Pfizer, Suedia) Compr. ent. 500 rng. Flac. x 100. Pa VI

78

MEMOMED

iIlemorntor de n7edicnnzffzte Ghid;'nrniflcoterflpic

2006

MEMOMED

2006

.lle~)zorfltor nzedicame~zte Ghidfnrinncoternpic de

79

SULFASALAZIN-EN (Krka, Slovenia) Cornpr. film. 500 rng. Ct. MESALAZINUM


x

Ind. Topic fn procese inflarnatorii aie rnucoasei ano-rectale, fisuri anale, hernoroizi. Admin. 1 supoz. seara, dupa toaleta locala. 7-14 zile.
b

50; 100.

P-6L

A 07 F

MIGROORGANISME ANTIDIAREIGE

Fcin. Absorbtie orala rapida si aproape completa la nivelul in:estinului subtire, o cantitate foarte mi& din doza adrninistrats aiinge colonul. Preparatele orale sunt forme enterosolubile care elibereaza drogul i n ileonul terrninal si i n colon, unde absorbtia este doar paciala. Fdin. Mesalazina (acid 5-aminosalicilic), constituentul activ al Salazosulfapiridinei, are aciiune locala eficienta asupra mucoasei intestinale inflamate. Ind. Colita u!cerativS acuta, usoara si moderata, boala Crohn, stomatita (boala Behcet); mentine rernisiunile si previne reederile.

SACCHAROMYCES BOULARDII Fcin. Celulele vii apar foarte rapid dupS adrninistrarea orala, i n stornac si duoden si dup3 circa 6 ore i n colon; sunt rezistente la actiunea sucului gastric, a bilei, a sucului pancreatic. Fdin. Fung unicelular. InhibS cresterea rnultor specii bacteriene si a Candidei albicans. Sintetizeaza vitamine din gnipul B (B,, B , B) acid pantotenic, acid nicotinic. ,, Ind. Profilaxia tulbursrilor digestive-secundare antibioterapiei. Enterite, enterocolite la nou-nascut si adult. Admin. 1 - 4 capsule (plicuri)/zi. Continutul plicurilor nu se dizolva in lichide foarte calde sau alcoolizate. ENTEROL-250 @ (Biocodex, Franta) Pulvere liofilizata de celule vii Caps. 250 rng. Ct. x 10. Plic. 250 rng. Ct. x 10.

R.a. Cefalee, febra, tulburari gastro-intestinale, reactii de hipersensibilitate. .


Admin. Oral, doza initial8 pentni adult, i n faza acuta, este 1 g de 4 ori pe zi, urrnata de 2 g pe zi, i n 2 prize, pentru rnentinerea remisiunilor. Supoz. 1-21zi. Copii 20-30 rngkglzi. PENTASA @ (Fering, Danemarca) Cornpr. ret. 500 mg. Ct. x 100. Pa Xll Supoz. 1 g. Ct. x 28. Pa XIII SALOFALK-250 -500 @ (Dr. Falk, Germania) Cornpr. 250 rng; 500 rng. Ct. x 50; 100. Pa VIII; XII. Pa XII; Xlll Supoz. 250 mg; 500 rng. Ct. x 10; 30. Pa V; X!. Pa X; XIII SALOFALK 4 g ENEMAS @ (Dr. Falk, Germania) Susp. rect. 6,6%. Flac. 4 g/60 ml. Ct.
x

A 07 X

ALTE ANTIDIAREiGE
> S/P-RF

RACECADOTRILUM

Fcin. Rapid absorbit digestiv. Pic seric la o ora. T112 3 ore. Durata ui .n 8 ore. Repede hidrolizat intr-un rnetabolit activ, inactivat si elirninat renal, prin fecale si plarnani. Distributie tisulara slab8 (l%).

M i n . Prodrog, inhibitor de enkefalinaza, enzirna care degra-

7. Pa XIII

deaza enkefalinele. Selectiv protejeazg enkefalinele endogene la


nivelul tubului digestiv. Antisecretor intestinal pur, scade hpercecrefia intestina13 de apS si electroliti indus5 de inflarnaiie 3 toxine, far8 a influenta secrejia bazala. Antidiareic rapid, far3 nocaficarea tirnpului de tranzit intestinal.

A 07 EN
PROPOLIS

ALTE ANTIINFLAMATOARE INTESTINALE

MIPROSEPT @ (ICD Apicultura, Romania) Extr. rnoale de propoiis 0,5 g. Supozit. Ct.
x

Ld Diaree acuta, inclusiv la sugari si copii.


10

a i Sornnoieng, rash, constipatie. ;.

80

MEMOMED
Memorntor de medicnme7zte

. 2006

MEMOMED
.lfenzorator de medicamente

2006
Ghidfczr>nncoterflpic

81

Ghid farnzncoterflpic

Cind. Sarcina, aliptare. Insuf. renala sau hepati&. Admin. Adulti. Initial 100 mg, apoi 100 rng la inceputul celor 3 mese principale. Tratamentul nu va depssi 7 zile. DacH este necesar se va face rehidratare. Copii. 1,5 rnglkglpriza. O prizs initialg, apoi 3 prize pe zi. HIDRASEC @ (Foumier, Fran!a) Pulb. orala 10 mg. Plic x l g . Ct x 16 pl. Pulb. orala 30 mg. Plic x 3 g. Ct x 30 pl Pulb. ora18 l00 mg. Caps. Ct. x 10; 20 Caps. 100 mg. Ct x 20. Pa V

A 08

MEDiGATiA OBEZIT&TII, EXCL. PRODUSE DIETETIGE


CENTRALA

A 08 AA PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACTIUNE A 08 A B PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACTIUNE

PERIFERICA

*
A 08 AA

*
CENTRALA

PRODUSE ANTIOBEZITATE CU ACTIUNE

Sunt substante apropiate strudural de arnfetarnin, produend dirninuarea apetitului.

AMFEPRAMONUM
Fdin. Efect stirnulator centra1 mai intens.

b P-RF

Ind. Obezitate asociats cu hipotensiune si astenie, la pacienti adinarnici. Admin. Oral, 25 mg de 3 orilzi, inaintea fiecarei mese. Caps. retard llzi, inaintea rneselor principale, cu ce1 putin 4 ore inainte de culcare. Durata trat. 4-6 sapt. REGENON 6 ITernrnler Pharma. Germania) 3 Caps. 25 mg. Ct. x 30; 60. Pa III; IV Caps. elib. prelungit8 60 rng Ct x 30; 60. Pa VI; IX

SIBUTRAMINUM

b P-RF

Fcin. Absorbtie buna digestiva Plc seric la 1,2 ore Metabolizare marcata la pnmul pasaj hepatic cu rnetaboliti activi farmacodinamici T112 o ora. Excretie urlnara, putin in fecale Fdin. DirninuB apetitul. Efect antidepresiv. Ind. Obezitate la persoane cu indice de masa corporals (IMC) peste 30 kg/rn2. R.a. Aritrnii cardiace, hipertensiune, bufeuri, constipatie, grea!B, usciciunea gurii, insornnie, arneteli, parestezii, cefalee, alterarea gustului.
l

Cind. Boli psihice, insuf. cardiaca, aritrnii, arterita, hipertensiune arteriala, accident vascular cerebral, hipertiroidie, insuf. renal8 sau hepati& severa.

MEMOMED
iifemorc~tor medicnme7tte de

2 0 0 6 Ghidfa?v?zacoterffpic

MEMOMED 2006 .tie??zorntor ~~zedicn~?ze?ite fnl-~izncoterspic de Gizid

83

Admin. Initial 10 mglzi intr-o prizs, dimineaia. Se poate creste la 15 mglzi. Dac5 saderea i n greutate este mai mica de 5% i n trei luni, se intrerupe. REDUCTIL @ (Abbott, Germania) Caps. 10 mg; 15 mg. Ct.
x

Admin. Oral, i20 mg imediat inainte, in timpul sau parta la o ora dupa fiecare masa. Trat. se intrerupe dup5 12 sapt. dac8 scaderea i n greutate nu este de ce1 puiin 5% din greut. initiala. XENICAL @ (Roche, Elvega) Caps. 120 mg. Ct. x 21; 42; 84. Pa X; -; XIV

28; 28. Pa XIII; XIV


b OTC

PREPAMTE HOMEOPATE

DR THEISS NOVA FIGURA @ (Naturawaren, Germania)

Solutie hidroalcoolic3 interna, 100 ml coniinand: Fucus 1 D, Aurum 8 D, Acidum phosphoricum 3 D, Convallaria 2 D, Pancreas 8 D, Syzygium 6 D, aa 6 ml. Ephednn 2 D 20 rnl, Frangula 2 D, Betula 1 D, Scilla 4 D, Lycopodium 4 D, Apocynum 4 D, Chelidonium 2 D, Crataegus 1 D, Cimicifuga 2 D, Sulphur 6 D, Euphorbia 4 D, aa 2 ml Flacon 50 ml. Ind. Obezitate; reduce apetitul exagerat, susiine procesele catabolice, reduce surplusul de Iichid din organism.

R.a. Nu se cunosc.

Cind. Perioada de sarcina si alaptare, tulbursri tiroidiene (posibils sensibilizarea la iod). Admin. Cate 5 picsturi pe limba, inainte de fiecare masa. Suplimentar, inca 15 pieturi intr-un pahar cu ap3, se consuma intre mese. Se alterneazs cure si pauze de 1 s5pt5mana.

ORLISTATUM

b P-RF

i l

Fcin. Absorbtie reduss digestivs. Eliminare prin fecale 97%. Fdin. Inhibitor specific al Iipazelor disestive. Ind. Obezitate, asociat cu diets moderat hipocaloric5, la bolnavi cu indice de greutate corporala (BMI) egal sau mai mare de&t 20 kglm2 sau pt. cei supraponderali (BiZlI t 25 kglm2) care prezints factori de risc asociati.
R.a. Meteorism, scaune bogate i n grasimi, abundente, incontinenia a fecalelor.

Cind. Colestaza, sarcina.

84

MEMOMED
icfemomtor de medicnnzente

2006
Ghidfarmncoterapic

MEMOMED
.lfellelizorntor de medicnmellelzte

2006
Ghidfnrmacoternpic

85

A 09
A 09 A

SUBSTITUIETI $1 STIMULANTE ALE SECRETIILOR DIGESTIVE


ENZIME DIGESTIVE

MEZYM FORTE O (Berlin Chemie, ~ermania) Pancreatina (Arnilaza 4200 u., Triacetilglicerolipaza 3500 u., Proteaze 250 u.) Compr. filmate. Ct. x 20

A 09 AA PREPARATE GU ENZIME
Sunt enzime pancreatice proteolitice (tripsina, chirnotripsina), glicolitice (amilaza), lipolitice (lipaza). Se administreaza i n asocieri, adesea impreuna cu alte substante utile digestiei (bila, hemicelulaze). Ind. Insuficienta pancreatica exocrina cu tulburari dispeptice, tulbursri biliare, enterocolite, rneteorism, la gastrectomizafi, dupa colecistectomie. Admin. i n principiu, se adrninistreaza la 60-90 minute dupa masa ?i se inghit intregi. Din fiecare preparat se iau o data 1-2 drajeuri, comprimate sau capsule.
P-

Ind. Tulburari func!ionale pancreatice exocrine, maldigestie, meteorism, dispepsie, pancreatits cronici. Admin. Oral, 1-3 compr. la mese. NEO-PANPUR @ (Egis, Ungaria) Pancreatina 125 mg (LipazB 10000 u., Amilaza 9000 u., Proteazd 500 u.) Compr. film. Ct. x 30. Admin. De 3 orilzi &te 1-3 cornpr. inghitite intregi cu putin lichid, la mese sau scurt timp dup masa. PANZCEBIL O (Biofarm, Romania) Enzime pancreatice 0,20 g; Bila de bou uscats 0,025 g; Hernicelulazfi 0,005 g. Drajeuri. Ct. x 20. Ind. Insuf. pancreatici exocrin5 cronia, dispepsii, intolerantg la grasirni. Admin. Oral. 1-2 drajeuri imediat dupa mese. PANZYTRAT 1000-2000CL25000 @ (Nordmark, Germania) Lip10000/20000/25000 u.; Amilaza 9000/18000/22500 u.; Proteaze 50011O0011250 u. Capsule cu microtablete. Ct. x 50. Adrnin. Doza medie 20000-40000 u. lipaza la o rnasa. i n insuf. pancreatia totala pSn8 la 400000 LI. lipazalzi. Capsulele se administreaza de mai multe ori pe zi, nemestecate, i n timpul meselor, cu lichide nealcaline. TRIFERklENT C (Siofarm. Romania) 3 Tripsina 18 U. W,; Lipaza 6 U. W.; Amilazfi 6,5 g (putere arnilolitica). Drajeuri Ct. x 30. Admin. Oral. Adulti, 3-6 drajeurilzi, irnediat dup5 mese. Copii peste 3-4 ani, 1-2 drajeurilzi. ZYMOGEN @ (Nile, Egipt) Pepsina 50 mg; Lipaza 360 u.USNF; Amilaza 2250 u.USNF; Proteaza 2250 u.USNF; Acid dehidrocolic 50 mg; Hernicelulaz5 50 mg Compr. Ct. x 30.

DIGESTAL@ (Galenika, Serbia) Pancreatina cu activitate proteolitic2 600 FIPu, arnilolitici 9000 FIPu, lipolitic2 12000 FIPu; Extract bila bovina 25 mg; HemicelulazS 50 mg Compr. film. Ct. x 30. FESTAL 6 (Hoechst. Germania) 3 LipazS pancreatia 6000 u.; Amilaza pancreatica 4500 u.; Proteaze pancreatice 300 u.; Hemicelulaza l92 mg; Bila de bou uscata, purificata 25 mg Drajeuri. Ct. x 20. Admin. Oral, 2-3 drajeuri la fiecare masa, inghi{ite intregi, cu putin lichid. FESTAL N63 (Aventis Pharma, Turcia) Draj. gastrorez. Ct.
x

20

KREON @ (Solvav Pharrn. Germania)

Pancreatina 150 mg (Triacetilglicerolipazfi 1000 u.e., Amilaza 8000 u.e., Proteaze 600 u.e.). Caps. Ct. x 20.

Admin. Oral. O capsula la mese. i n cazuri grele, zilnic 6-12 caps.

86

MEMOMED

2006

MEMOMED
. t l ~ ~ ~ ~ o r a ttizedicnnrerzte de o r

Memorator de medicamente ' Ghid farr~zacotmapic

2006 .Ghidfnrmacoterapic

87

ZYMOGEN FORTE 6 (Nile. Enipt) 3


Pepsin3 100 rng; Lipaza 800 u.USNF; Amilaza 5000 u.usNF; Proteaz~5000 U.USNF; Hemicelulaz3 50 mg; Extr. Bila bovina 20 rng; Dimeticon 20 rng; Vit. B1 25 rng Cornpr. ~ t x .20.

A 10
A IOA A 10 B

ANTIDIABETICE
INSULINE S ANALOGI I

HIPOGLIGEMIANTE ORALE ALTE MEDIGAMENTE FOLOSITE IN TRATAMENTUL DIARETULUI

A 10 X

A 10 A

INSULINE $1 ANhLOGI

Se fo!ose$te i n rnod curent insulina umana, fie biosintetica, obtinut5 prin biutehnologie, fie semisintetica, obtinut5 prin inlocuirea unui acid aminat i n insulina de porc. Mai putin se foloseste insulina de extraclie, obtinuta din pancreas de bou sau de porc. Preparatele hidrosolubile contin insulina amorfa sau cristalizata, i n solutie apoasa, la pH acid. Preparatele dpot sau rtard contin suspensii apoase de derivati greu solubili, la pH apropiat de ce1 neutru. Clasificarea lor se face i n functie de latenta si de durata de actiune la nivelul 4 si i n functie de origine, la nivelul 5.

Ind. Insulina se administreaza i n diabetul insulinodependent, ca si la bolnavi cu diabei non-insulinodependent care nu pot beneficia de alt tratament, In stress, traurnatisrne, interventii chirurgicale, infectii grave, decompensare rnetabolicS. Ternporar la diabetici cu neuropatie sau cu retinopaiie evolutiva. Admin. Preparatul, doza, calea de administrare, numarul zilnic de adrninistrari se fixeaze individuai.

A 111 AB IKSBLINE $1 ANALOGI GU ACTIUNE


A 111 AC

A 1 0 AD

A 1 0 AE

RAPIDA INSULBNE $I ANALOGI CO ACTIUNE INTERMEDIA^ INSULINE $I AMALOGI CU ACTIUNE INTERMED~ARA + MP!BA INCULINE $1 ANALOGI CU ACTIUNE PRELCTNGITA

Sunt insuline solubile. Inj. S.C. efectul apare dupa 1 5 6 0 de rninute, este rnaxim dupa 1-4 ore, dureaza 6-8 ore. Se adrninis-

88

MEMOMED 2006
Memorator de medicanzente Ghidfnrnzncotwapic

MEMOMED
A%femorntor medicamente de

2 06 . Ghid0fannncotwapic

89

treaza cu 15-30 minute inainte de rnas5. Inj. i.v. efectul apare dup5 5 minute si dureaza cca. 112-1 ora. Se folosescin urgente. INSULINUM HUMANUM ACTRAPID @ HM PENFIL (Novo, Danemarca) Sol. inj. 100 u.i./rnl 1,5 rnl. Ct.
x

A 10 AC

INSULINE $1 ANALOGI CU ACTIUNE

INTERMEDIARA

S/P-6L

Preparatele confin suspensie de insulina retard. Administrare exclusiv S.C. Latenta este de 1-2 ore, actiunea este maxima dupa 4-6 ore si dureaza 10-1 6 ore. INSULINUM HUMANUM HUMULIN L (Lillv. SUA) Susp. inj. 40 u.i./rnl 10 rnl Susp. inj. l 0 0 u.i.lrnl 1,5 ml; 3 rnl; 10 ml INSULATARD @ (Novo Nordisk, Danemarca) Susp. inj. 100 u.i./rnl,
b

5 cariridges

S/P-6L

ACTRAPID @ NOVOLET (Novo, Danernarca) Sol. inj. 100 u.i.lml 1,5 ml; 3 rnl HUMULIN @ (REGULAR) (Lilly, Franla) Sol. inj. 100 u.i./ml; 3 rnl; 10 rnl Sol. inj. 40 u.i.lml 10 rnl INSUMAN @ RAPID (Aventis, Germania) Susp. inj. 100 u.i.lml, 3 ml INSUMAN @ RAPID OptiSet (Aventis, Germania) Susp. inj. 100 u.i./ml, 3 ml INSULINUM LISPRUM
b

A 10 AD INSULINE $1 ANALOGI C11 ACTIUNE $1 DEBUT RAPID


INSULINUM HUMANUM

INTERMEDIA^
b S/P-6L

S/P-6L

HUMULIN M 2 (Lilly, Franta) Susp. inj. 100 u.i.lml 1,5 ml; 3 ml; 10 ml HUMULIN M 3 (Lillv. Franta) Susp. inj. 100 u.i./ml 1,5 rnl; 3 rnl; 10 rnl

Analog ai insulinei umane obtinut prin tehnologia ADN-ului recombinant (E. coli); aminoacizii din pozitiile B28 si B29 sunt Lisina si, respectiv, Prolina. HUMALOG @ (Lilly, Olanda) Sol. inj. 40 u.i./rnl-l0 rnl Susp. inj. 100 u.i.lrnl. Stilouri inj (pen) 3 rnl; Cariuse 3 rnl. INSULINUM ASPARTUM
P -

MIXTARD 20; 30; 40 PENFILL (Novo Nordisk, Danemarca) Susp. inj. 100 u.i.lml 3 rnl

> S/P-6L
A 1 0 AE INSULINE $IANALOGI CU ACPUNE PRELUNGIT~
x

NOVORAPID @ FLEXPEN (Novo Nordisk, Danernarca) Sol. inj. 100 ulml. Ct. 5 sau 10 penuri x 3 ml b S/P-6L

-te S.C.actiunea incepe dupa 2-3 ore, este maxima dup5 8 me si dureazs 18-24 ore. N W L I N U M GLARGINUM b S/P-6L

INSULINUM GLULIZINUM

Analog de insulin5 umana, echipotent cu insulina umana solubila (neutra). Instalare mai rapida a actiunii si durata mai scurt5 de&t insulina urnan5 solubila. APIDRA @ (Aventis, Germania) Sol. inj. insulina glulizina 100uIml. Cartus 3 ml. Flacon 10 ml. Stilou injector (per) 3 ml.

Analog de insulina produs prin tehnologie ADN recornbinat, u31izSnd Escherichia coli (tulpini K 12). iANTUS @ (Aventis, Germania)

M. 100 u.i. insulina urnan5lml. Cartuse 3 rnl. inj.

90

MEMOMED 2006 Memorator de ,izedica~izetzte Glzidfarmacoterrpic

MEMOMED 2006 JJenzorfltor d~ n2edicnme>rte Ghid farmacoternpzc

91

INSULINUM DETEMIRUM

S/P-6L

Prec. Adrninistrarea se intrerupe inaintea opera!iilor sub anestezie generala si examenelor radiologice cu substante de contrast.

Analog de insulina umana obtinut prin tehnologie ADN recombinant pe Saccharomyces cerevisiae. LEVEMIR @ FLEXPEN O (Novo Nordisk, Danemarca) Sol. inj. 100 u.i.lm1. Stilou inj. (pen) 3 ml. LEVEMIR O PENFILL O (Novo Nordisk, Danemarca) Sol. inj. 100 u.i./ml. Cartus 3 ml.

METFORMINUM

b P-6L

Fcin. Absorbtie incomplet5 din tubul digestiv. Biodisponibilitate40-

60%. Pic plasmatic la 2 ore. TI12 1. M , 5 ore. Eliminare renala.


Admin. Oral, 1-3 glzi, P 2-3 prize, dups masa. n

ALTROIN O (Pliva, Croalia) Compr. 850 mg. Ct.


x

30.

A 10 B

HIPOGLICEMIANTE ORALE
DIAFORMIN O (Promedic, Romania) Cornp. 850 mg. Ct x 30. Pa Il GLUCOPHAGE O (Merck, Franta) Comp. film. 500 mg; 850 mg; 1000 mg. Ct 100. 60; 90; Pa 1 ; III. IV; V. IV; V 1 GLUFORMIN O (Plina, Croatia)

A 1 0 BA BIGUANIDE A 1 0 BB SULFONAMIDE, DERIVATI DE UREE A 10 BD BIGUANIDE $1 SULFONAMIDE, COMBINATI1

50; 100. 60;

A 10 BF INHIBITORI AI ALFAGLUCOZIDAZEI A 10 BG TIAZOLIDINDIONE A 10 BX ALTE HIPOGLICEMIANTE ORALE


Comp. film. 850 mg. Ct
x

30. Pa Il

MEDIFOR O (OKasa. India) Compr. 850 mg. Ct.


x

40. Pa III

MEGUAN @ (G. Richter, Romania)

A 1 0 BA BIGUANIDE
Fdin. Inhib5 absorbtia glucozei din intestin, neoglucogeneza si glicogenoliza, stimuleaza glicoliza anaeroba. Actiunea incepe dupa 2-3 zile si este maxims dupa 15-30 zile. Au efect cetogen, anorexigen, antilipidogen, fibrinolitic, hipotiroidian. Ind. Diabet non-insulinodependent, mai ales la obezi, cand nu se poate controla boala numai cu dieta si exercitii fizice. Se pot asocia cu sulfoniluree. R.a. Pot produce fenornene dispeptice, astenie, cefalee, acidoza lactica. Cind. Vrstnici, sarcina, alcoolici, insuf. cardiaci, hepatica, renal5, acidozg metabolica decompensata, precoma sau coma diabetics, stari hipoxice.

Cornpr. 500 mg.; 850 mg. Ct.

20. Pa I; I

DIGUAN @ (Sicomed, Romania) Cornpr. 0,50 g. Ct.


x

50. Pa I

METFOGAMMA O (Worwag Pharma, Germania) Cornpr. film. 500 mg; 850 mg. Ct. 30; 60; 90; 120. Pa 11 iV; V; V 1;
x

30; 120. Pa Il; IV. Ct.

METFORMIN @ (Arena, Romania) Cornp. 500 rng; 850 mg. Ct


x

30. Pa l; Il

METFORMIN LPH O (Labormed Pharma. Romania) Comp. film. 500 mg; 850 mg. Ct
x

30. Pa -; Il

92

MEMOMED

2006

MEMOMED
.Met?zorator de nzedicnnzente

2006
GJzidfffrnzncoternpic

93

Memorntor de ~nedicnnze,zte ' Glzidfnrr~zncoternpic

METFORMIN AL O 500 850 fAliud, Germania) Compr. film. 500 mg; 850 mg. Ct. x 30; 60; 120. Pa 1 ; 11 IV. 1 1; 11 11 v 1; 1; SIOFOR @ -500 -850 (Berlin Chemie, Germania) Compr. film. 500 mg; 850 mg. Ct. x 60. Pa III; IV BUFORMINUM
b P-6L

GL!BENCLAMID (Sicomed, Romania) Compr. 5 mg. Ct. x 60. Pa I GLIBENCLAMID LPH @ (Labormed Pharma, Romania) Compr. 1,75 mg; 3,5 mg. Ct
x

60. Pa Il

GLIBENCLAMID O (Laropharm, Romania) Compr. 5 rng. Ct


x

60. Pa I

Admin. Oral, 0,l g de 1-3 ori pe zi, dup8 masa. Preparatele retard, cate 1 (dimineara) sau 2 pe zi (dimineata si seara). SILUBIN RETARD 8 (Dita, Romania) Drajeuri 100 mg. Ct.
x

MANINIL 03 (Berlin Chemie, Germania) Compr. 1,75 mg; 3,5 mg; 5 mg. Ct. TOLBUTAMIDAUM
x

120. Pa 111; 111; 11

b P-6L

60. Pa III

Admin. Oral, 0,25-1,5 g pe zi, p a n i la 3 g pe zi, i n 2-3 prize, inainte sau d u p i masa. TOLBUTAMID (Sintofarm, Romania) Compr. 0,50 g. FI. x 50. Pa I GLIPIZIDUM
b P-6L

A 10 BB SULFONAMIDE, DERIVATI DE UREE


Fdin, Libereazi insulina stocata i n celulele beta, cresc insulina circulanta, stimuleaz5 cresterea si regenerarea celulelor, cresc glicogenul hepatic, diminui glicogenoliza. Au actiune de tip antabuz si efect hipotiroidian. Sulfoniluree de primi generatie: clorpropamida, tolbutamida. A doua genera!ie: glimepirid, glipizid, glibenclamida, gliclazid. Ind. Diabet zaharat ne-insulinodependent forme stabile, usoare p a n i la moderate, care nu prezinti risc de cetoacidoza, care nu pot fi controlate eficient numai prin dieta, scadere ponderali a pacientilor supraponderali si exercitii fizice.. Diabetici in varst8 de peste 40 ani, neobezi, care nu pot fi compensati cu regim alimentar.

Fcin. Absorbiie rapidi din tubul digestiv. Alimentele intarzie si diminueazi absorbtia. Pic plasmatic la 2 ore. T112 2-4 ore. Biotransformare 5% la primul pasaj hepatic. Eliminare prin urina (65% in primele 24 ore) si fecale (15%). Fdin. Ar avea efect benefic asupra microangiopatiei diabetice. DiminuS agregarea plachetara. Admin. Oral, cu 15-20 minute inainte de masa. Initial 2,5-5 mg dimineata. T functie de nevoi se poate creste cu 2,5-5 mg la 3-5 n zile, paria la doza optime. Daca apar fenornene de hipoglicemie doza zilnici se imparte in 2 prize, dimineata si seara. Doza de intretinere 5-15 mg pe zi. i n functie de efecte si toleranta doza zilnica poate ajunge la 30 rng, foarte rar 40 mg. GLIPIZID LPH @ (Laborrned Pharma, Romania) Comp. 5 mg. Ct
x

R.a. Greata, dureri epigastrice, vome (diminui prin fractionarea dozei sau reducerea ei). Eruptii cutanate, prurit, cefalee, ameteli, fotosensibilitate, trombopenie, leucopenie, hipoglicemie accentuata.
Cind. Diabet insulinodependent, diabet non-insulinodependent dezechilibrat, sarcina, in cursul bolilor infectioase, interventiilor chirurgicale, cetoza, acidozi, precorna si corni diabeti&, insuf. hepatica sau renala severa, disfunciii tiroidiene severe. GLIBENCLAMIDAUM
b P-6L

30. Pa Il1

GLUCOTROL 8XL @ (Pfizer, SUA) Compr. film. 5 mg; 10 rng. Ct.


x

30. Pa IV; VI1

MINIDIAB 03 (Pharmacia Pfizer, Italia) Compr. 5 mg. Ct. GLIQUIDONUM


x

Admin. Oral, initial 2,5-5 mg pe zi, in una sau doua prize (la 12 ore, cu 1-2 ore inainte de masa). GLIBENCLAMID (Arena, Romania) Cornpr. 1,75 rng; 3,5 mg; 5 rng. FI. x 30. Pa I

30. Pa Ill

b P-6L

Admin. Oral, 30-60 mg de 1-2 ori pe zi.

94

MEMOMED 2006 ilfenzorntor de medica~nente Ghidfrrrnzncoterapic

MEMOMED 2006 .Ilenzorntor de nzedicrri?reizte Glzidfnrmncoterrrpic

95

GLIQUIDON LPH 30 mg (Labor Med, Pharma) Compr. 30 mg. Ct.


x

30

Admin. Initial 1 mg/zi, intr-o pnza. La nevoie se creste, la 1-2 saptamani, la 2-4 mglzi. Doza maxirna 6 mglzi. Varstnicii sunt mai sensibili. AMARYL O (Aventis, Germania) Compr. 1 mg; 2 mg; 3 mg. Ct.
b P-6L
x

GLURENORM Q (Boehringer, Germania) Compr. 30 rng. Ct. GLICLAZIDUM


x

60. Pa IV

30. Pa III, IV; V


p -

GLIMEPIRID LPH (Labormed Pharma, Romania) Cornpr. 1 rng; 2 mg; 3 mg. Ct.
x

Fdin, Efect metabolic dar si vascular si hernoreologic direct: scaderea agregsrii plachetare, creqterea fibrinolizei. Admin. Orai, lnit~ai 40-80 mg pe zi. Se poate creste pns la 160 mg pe zi, i n 1-2 prize. DIABREZIDE O (Molteni farm., Italia) Compr. 80 mg. Ct.
x

30

A 1 0 BD BIGUANIDE $1 SULFIINAMIDE, COMBINATII


METFORMINUM $1 SULFONAMIDE BIDIAB @ (Arena, Romania) Metformin 400 rng; Glibenclamid 2,5 mg. Caps. Ct. Pa Il GLIBOMET O fGuidotti. Italia) Metiormina 400 mg; Glibenclamida 2,5 mg Compr. film. Ct. x 40; 60. Pa - ; IV Ind. Diabet zaharat insulinoindependent, far8 cetoacidoz5, care nu poate fi controlat prin dieta silsau tratament cu sulfonamide. Adrnin. Initial 2 cornpr./zi, la mese. Nu se recomanda depiisirea dozei de 2 g rnetFormina pe zi. GLIFORMIN @ (Labormed Pharma. Romania\ Metformin 400 mg; Glibenclamida 2,5 mg Cornp. film. Ct x 60. Pa IV
x

b P-6L

40. Pa III

20.

DIAPREL O; MR (Servier, Franta) Compr. 80 mg. Ct. x 60. Pa IV Compr. eliber. prel. 30 rng. Ct. x 30; 60. Pa V; ESQUEL O (G. Richter, Romania) Cornpr. 80 mg. Ct. x 30 GLIDIET O (Modi-Mundipharma, India) Compr. 80 mg. Ct.
x

50. Pa III

GLUCTAM O (Egis, Ungana) Comp. 80 mg. Ct x 60 GLIMEPIRIDUM


b P-6L

GLUCOVANCE @ (Merck Sante, Franta) Metfomlin 500 mg; Glibenclam~da mgl5 mg. 2,5 1; Comp. film. Ct x 30; 60; 90; 120. Pa III; IV; V; VI; Pa 11 IV, VI; VI1 Admin. Destinat adultilor. Inifial un cornpr./zi. Doza se ajusteaza ia 1-2 sapt. prin adfiugarea unui compr., i n functie de valorile glicemiei. Doza maxirna 4 compr.1zi. Adrnin. la inceputul meselor. La micul dejun, pentru 1 compr./zi. Dimin. si seara, pentru 2 4 compr./zi METFORMINUM $I TIAZOLIDINDIONE b P-6L

Fcin. Absorbtie orala rapida qi completa. Pic seric la 2112 ore. Eliminare prin urina (58%), ca metaboliji 91prin fecale (35%). Fdin. Aciioneaza la nivelul celulelor beta crescand secretia de insulina. Efecte extrapancreatice de imbunutafire a sensibilitatii tesuturilor la insulina si scaderea captarii hepatice a insulinei. Ind. Diabet zaharat tip 2. R.a. Hipoglicemie, tulburari vizuale, greata, vorne, dureri epigastrice, diaree, trombopenie, leucopenie, eruptii. Cind. Diabet zaharat tip 1, sarcina, insuf. renaia saU hepatica severa.

AVANDAMET 6 (SrnithKline Beecham, Marea Britanie) 9 Metformin 500 rng; Rosiglitazona 1 mg sau 2 mg. Compr. film. Ct. x 28; 56. Pa -; VIII; XII

M E M O M E D 2006 Memorator de medica?nezte Ghid farnzacote~apic

MEMBMED 2006 .iIe?zor~ztor ?nedicnizezte Ghid fnrnzncote>.n~ic de

97

Ind. Diabet zaharat tip 2, la pacienti supraponderali, la care glicernia nu poate fi controlata cu metformin singur. Admin. Initial 2x2 compr./zi. DupS 8 sapt. se poate creste. Doza rnaxirna zilnica 8 compr. Cind. Nu se adrnin. la bolnavi cu creatinina ?.erica rnrnolill. Insuf. cardiad, hepatid, alcoolisrn. peste 135

R.a. i n asociere cu metiorrnin: anemie, hipo sau hiperglicemie, hiperlipemie! acidoza lattica, cefalee, ameteli, greagi, dureri abdominale, diaree. constipaue, vome. in asociere cu sulfoniluree: tulburari de coagulare, hipo sau hiperglicemie, cefalee, ameteli, dispnee. greala, dureri abdorninale, astenie.

Cind. Insui cardiac5. hepatid. Nu se asociaz5 cu insulina. Admin. Initial 4 rngizi. in 1-2 pnze. DupB 8 sdptamani, d a G este necesar, se poaie creste la 8 rnglzi, la bolnavi tratati cu metfonin.

A 1 0 B F INHIBITORI Al ALFAGLUCOZIDAZEI
ACARBOSUM
b P-6L

AVANDIA @ (Smithkline Beecharn, Anglia) Cornpr. film. 4 rng; Ct.


x

Fcin. Dupa administrare orala, degradata i n intestin. Substanta si metabolitii sunt putin absorbiji (1%). Eliminare prin fecale si urina. Fdin. Inhiba alfaglicozidaza la nivel intestinal, dirninua degradarea polizaharidelor i n monozaharide absorbabile. Dirninua hiperglicernia postprandiala. Ind. Diabet neinsulinodependent, i n cornpletarea dietei, asociat cu alte antidiabetice.
R.a. Dureri abdorninale, diaree, flatulenta. Cresterea transarninazelor serice.

23. Pa XI

Fcin. Bine absorbit oral. Pic seric la 2 ore. Concentratia de echilibru se atinge i n 7 zile. Metabolizare i n 4 rnetaboiiti, din care doi activi farmacodinamic. Excretie prin urin2 (in cea mai mare parte ca rnetaboliti) si pnn bil2 - fecale. T112 3-7 ore. Fdin. Denvat de tiazolidindionfi, scade rezistenta la insulina la nivelul ficatului, muschilor, tesutului adipos. Ind. Diabet zaharat tip 2, singur sau asociat cu o sulfoniluree sau rnetformin, i n functie de controlul glicemiei obtinut prin dieta, exercitii fizic-, antidiabetice clasice.
R.a. Infectii respiratorii superioare, cefalee, rnialgie.

Cind. Cetoacidoza diabetica, ciroza, inflarnatii intestinale. Admin. Initial 50 rng x 3lzi. in functie de efecte se poate ajunge la 100 rng x 3lzi, rareori 200 rng x 3lzi. Compr. se inghit inainte de masa. GLUCOBAY @ (Baver, Germania) Cornpr. 100 rng; 50 rng. Ct.
x

30; 120. Pa V; XII. Pa IV; X

A 1 0 BG TIAZOLIDINDIONE
ROSIGLITAZONUM Fcin. Absorbtie buna digestiva, neinfluentats de alirnente. Biodisponibilitate 99%. Pic seric dupa o ora. Metabolizare integrala. Excretie urinara (213) ca rnetaboliti si prin fecale (25%). T112 circa 130 ore. Fdin. Agonist selectiv al receptorului nuclear RgAPP (receptor garna activat al prolifersrii peroxizornale). Scade rezistenta la insulina in {esutul adipos, muschi striati, ficat. Ind. Diabet zaharat tip 2, asociat, la bolnavi la care glicernia nu poate fi controlata de rnetforrnin (bolnavi cu obezitate) sau de sulfoniluree (bolnavi care nu tolereaza rnetforrnin sau cu contraindicatii pentru acesta).

Admin. Monoterapie. Initial 15 sau 30 rnglzi, intr-o priza. Se poate creste pana la 45 mglzi. in asociere 15 sau 30 mglzi, doz5 care poate fi miqorata i n functie de efect. ACTOS @ (Eli Lilly, USA) Compr. 15 mg; 30 mg; 45 mg. Ct.
x

28. Pa XII; XIII; XIII

A 1 0 BX ALTE HIPOGLIGEMIANTE ORALE


REPAGLINIDUM
b P-6L

Fcin. Absorbtie digestiva rapida, completa. Pic plasrnatic la o ora. T 1 o ora. Eliminare i n 4-6 ore, prin bila, urina (a%), fecale (1%). 12 Hetaboliti inactivi.

=n.

Stirnuleaz5 eliberarea insulinei din pancreas.

98

MEMOMED 2006
Memorntor de medicamente Ghidfarrnacoternpic .1I~norator medicammzte de

MEMOMED

2006
Ghidfnrnzacotaapic

99

Ind. Diabet insulino-independent (tip 2), cu glicemia necontrolata prin dieta, scaderea i n greutate, exercitii fizice. Asociat cu rnetforrnin, cand acesta nu este suficient de eficace. R.a. Hipoglicemie usoara, tulburari vizuale tranzitorii, diaree, greata. Cresterea transaminazelor, eruptii. Cind. Diabet zaharat tip 1, cetoacidoza, sarcina, alaptare, tulb. severe hepatice, renale. Admin. inainte de mass. lniiial 0,5 rng. Se creste gradat i n functie de efecte. Doza maxima pentm o data 4 mg, pentru 24 ore 16 mg. NOVONORM @ (Novo. Danemarca) Compr. 0,5 mg; 1 mg; 2 rng. Ct.
x

A Il
A 11 A

VITAMINE
MULT1VlTAMINE, COMBINATII MULTIVITAMINE

A 11 B

A 11 D

VITAMINA B 1 $1 COMBINATI1 CU VIT B 6 $ B 12 1 VITAMINA B COMPLEX, INCLUSIV COMBINATII


ACID ASCORBIC

A 11 E
A 11 G A 11 H A 11 J

90. Pa IX

A 10 X
PLANTE

ALTE MEDICAMENTE FOLOSITE i~ TRATAMENTUL DIABETULUI


b OTC

ALTE PREPARATE CU VITAMINE

FITODIAB C (Hofigal, Romania) 3 Compr. 450 mg pulberi vegetate provenite din: fructe de afin, teci de fasole, frunze de dud si frunze de rnesteadn Cutie x 150 compr.

ALTE P O U E CU VITAMINE, RDS COMBINATII

A 11 A
NORMODIAB @ (Plantavorel, Romania) Compr. cu pulberi vegetale din: Vaccinium rnyrtillus (fructe si frunze), Morus alba si nigra (frunze), Phaseolus vulgaris (teci), Betula verrucosa (frunze), Juglans regia (frunze). Admin. Oral, la mese. 2-6 compr./zi, i n funciie de valorile glicemiei.

MULTIVITAMINE, COMBINATII

A 11 AA MULTIVITAMINE CU SUBSTANTE MINERALE


MULTIVITAMINE SI FIER
COBIDEC-N @ (Godecke Parke Davis, Germania) Cornpr. efervesc. cu: Vit A 3000 u.i.; Vit B1 10 mg; Vit B2 15 rng; Vit 86 5 mg; Vit 812 5 mcg; Nicotinamida 100 mg; Vit C 200 mg; Vit E 15 rng; Calciu 80 mg; Fier 7,4 mg; Mangan 0,65 rng; Molibden 0,2 mg; Magneziu 16,9 mg Ct. x 10. OPTICAL COMPOUND (Eipico, Egipt)
i.

OTC

Tiarnina; Vit. B Vit. B Nicotinamida; Pantotenat de caiciu; , ; , Vitamina C; Palrnitat de Retinol; Vitamina D Vitamina E, , ;

100

MEMOMED
,Iiei?iorntor de inedicninetzte

2 0 0 6 Glzidfnri?zncoternpic

MEMOMED
.~leitzorator nzedicnnzente de

2 0 0 6 Glzid fnr~irncoternpic

Carbonat de calciu; G!uconat feros. Cornpr. eff. Tub cornpr. eff. ALTE PRODUSE Vezi

12

PIKOVIT O (Krka, Slovenia) Vitamina A 600 u.i.; Vitamina D3 80 u.i.; Vitamina B1 0,25 mg; Vitamina B2 0,3 rng; Vitamina B6 0,3 rng; Vitamina B12 3 rncg; Nicotinarnida 3 rng; Pantotenat calciu 1,2 rng: Acid folic 0,04 mg; Vitamina C 10 rng; Calciu 12,5 mg; Fosfcir 10 rng Drajeuri. Ct. x 30. MULTI'JITAMINE

B 03 AE.
b OTC

MULTIVITAMIME Si CALCIU CAVIT @ (Biofami, Romania)

SI ALTE

MINERALE

b OTC

Vit. A 1800 u.i.; Vit. B1 1 rng; Ut. 82 1,5 rng; Vit. B6 1 mg; Vit. ?P 3 rng; Vit. C 34,6 rng; Vit. D2 224 u.i.; Vit. E 0,5 mg; Pantotenat de caiciu 10 rng; Gluconat de caiciu 181,9 rng Tablete rnasticabiie. Ct x 20

KIDDI PHARMATON C (Boehringer Ing., Germania) 3 1 mi sirop contine: Calciu 8,670 rng sub forma de glicerofosfat de calciu sol. 50% 204 rng: Fosfor 13,330 rng; Vit. 61 0,2 rng; Vit. B2 0,23 rng; Vit. B6 0,4 rng; Vit D3 0,001 rng (40 u.i.); Vit E 1 mg; Vit. PP 1,33 rng; Dexpantenol 0,67 rng. Fi. 100 rnl; 200 rnl.

Admin. Adolescenti si adulti: 3 - 4 tabl./zi. Copii peste 4 ani: 1-2 tabl .Izi
CAVIT @ JUNIOR (Biofarrn, Romania) Vit. A 1800 u.i.; Vit. B1 0,5 rng; Vit. B2 0,6 rng; Vit. E6 0,6 rng; Vit. 812 1 pg; Betacaroten 1 rng; Biotina 0 , l rng; Ac. folic 0 , l rng; Ac. nicotinic 3 rng; Vit. C 20 rng; Vit. D2 224 u.i.; Vit. E 5 rng; Pantotenat de calciu 5 rng; Gluconat de calciu 181,9 rng Tablete rnasticabiie. Ct x 20

Adrnin. Copii 1-5 ani: 7,5 m! (1 112 lingurit) pe zi. Copii peste 5 ani, adolescenii, adulti: 15 rnl (3 lingurite) pe zi.
MULTIVITAMINE SI OLIGOELEMENTE DUOVIT @ (Krka, ~ l o v e n i a i Draieu rosu: Vit. A 5.000 u.i.; Vit. C 60 rng; Vit. E 10 rng; Vit. B6 2 rng; Vit. B1 1 rng; Vit. 812 3 rncg; Vit. D3 200 u.i.; Nicotinarnida 13 rng; Ca pantot. 5 rng; Vit. B2 1.2 mg; Acid folic 0,4 rng Draieu albastru: Magneziu (Mg2') 20 rng; Calciu (Ca2+) 15 rng; Fosfor (P5+) 12 rng; Fier (Fe2+) 10 rng; Zinc (Zn2+)3 mg; Cupru (Cu2') 1 rng; Mangan (Mn2+) 1 rng; Molibden (Mo6+) 0,l rng Cutie 20 draj. rosii si 20 draj. albastre
)

OTC

Admin. Capii 4-6 ani: 1 tabl./zi. Copii 6-12 ani: 2 tabl./zi. Copii peste 12 ani: 3 - 4 tabl.lzi
MULTIBIONTA PLUS CALCIUM AND MAGNESIUM @ (Merck, Germania) Acid ascorbic 75 rng; Niacinarnida 18 rng; Vitamina E 13,2 rng; Pantotenat de calciu 8 mg; Vitamina B2 2,33 rng; Vitamina B6 1,8 rng; Vitamina B1 1,3 rng; Acid folic 0,15 rng; Biotina 0,03 rng; Vitamina 812 3 rncg; Calciu carbonic 249,75 rng Cornpr. efewescente
P -

Admin. Adulti si copii peste 10 ani, Idrajeu rosu si unul

OPTICAL @ (Eipico, Egipt) Vit. A 5000 u.; Vit. B1 5 rng; Vit. B2 5 rng; Vit. B6 2 rng; Vit. C 200 rng; Vit. D2 400 u.; Vit. E 10 rng; Pantotenat de calciu 10 rng; Nicotinarnida 20 rng; Carbonat de calciu 500 rng Cornpr. efewescente. Tub x 12. EUROVITA @ (Europharrn, Romania) Vit. A 5000 u i , Vit B1 1,5 mg, Vlt B2 1,7 rng; Vit B6 2 rng, Vit. PP 20 rng, Vit E 30 u i , Vit B12 6 rncg, Ac Pantotenic 10 rng; Vit D 400 u i , Vit C 60 rng, Biotina 30 rncg, Vit K1 25 rncg, Ac folic 400 rncg, Calciu 162 rng, Fosfor 125 rng,

Admin. Nurnai pt. adulti. 1-2 cornpr. i n 112 pahar ap5, de 3 orilzi.

MEMOMED

102

MEMOMED
Memorator d e nzedicnnzerzte

2006 .Ghidfnrmncotmflpic

Jieri~ornror rnedicnnzente de

2006
Ghid fnrmncotwnpic

103

MULTIBIONTA 69 (Merck, Germania) Clor 36,3 mg; Zinc 15 mg; lod 150 mcg; Cupru 2 mg; Mangan 2,5 mg; Crom 25 mcg; Molibden 25 mcg; Seleniu 25 mcg; Nichel 5 mcg; Staniu 10 mcg; Siliciu 2 rng; Vanadiu 10 mcg; Bor 150 mcg; Potasiu 40 mg; Magneziu 100 rng; Fier 18 mg. Compr. FI. x 30.

o
Vitamina A Vitamina B1 Vitamina B2 Biotina Nicotinamida Dexpantenol Piridoxina Vit. B12 Vitamina C Vitamina E Acid folic Rutozid Vitamina D-3

caos.

o caos. Sol. foi?e int. l ml


4,525 mg (7500~) 10 mg 12,5 mg 150 mcg 60 mg 20 mg 15mg 10mcg 200 mg 10 mg 2,75 mg (5000 u) 2 mg 0,8 mg

MULTIBIONTA PLUS MINERAL Q (Merck, Germania) Vit. A 5000 u.i.; Colecalciferol 400 u.i.; Vitamina E 10 mg; Vitamina B1 2 mg; Vitamina B2 2 mg; Vitamina B6 2 mg; Vitamina B12 3 mcg; Acid folic O,? mg; Nicotinarnida 20 rng; Pantotenat de calciu 8,7 mg; Acid ascorbic 75 rng; Fumarat feros-21 mg; Fier pulv. 8,5 mg; Oxid de cupm 0,6 mg; Sulfat de rnangan 1,6 mg; Zinc oxid 1,8 rng Drajeuri. Ct. x 30.

1,l rng (2000 u) 0,75 mg l mg 40 mcg 7,5 mg 4 mg Img 2mcg 30 mg 10 mg 150mcg

Sol. ~ e r f . f. 10 ml 5,5 mg (10000 u) 50 mg 10 mg

30 mg 10 rng 4mg

100 mg 25 mg 15mg

100 mg 4 mg

500 mg 5 mg

5 mcg

30mg

0,025mcg

3 SUPRADYN C [Baver, Elvetia)


Vitamina A 5.000 u.i.; Vitamina B1 20 mg; Vitamina 82 5 rng; Vitamina B6 10 mg; Vitamina B12 5 mcg; Biotina 0,25 mg; Nicotinamida 50 mg; Calciu pant. 11,6 mg; Vitamina C 150 mg; Vitamina E 10 rng; Calciu 262 mg; Fier 6 mg; Magneziu 40 mg; Mangan 2,05 mg; Cupw 0,35 mg; Molibdat sodic 0,25 mg. Compr. efervesc. Ct. x 10.
Admin. Oral. Adulti llzi. Copii 112-llzi.

Flacon x 30-60-90 capsule Flacon x 20-50-90 capsule forte Sol. interna. Flacon 10 rnl Sol. perfuzabila. Fiole 10 ml
Admin. Caps. Oral. Adulti, 1-2/zi. Caps. forte. Oral. Adulti llzi. Sol. int. Oral. Sugari, copii mici 5-10 picaturi de 3 orilzi; copii mari, adulti 10 piGturi de 3 orilzi. Sol. perfuz. i.v., unalzi.

NEUROMULTIVIT Q (~annacher, Austria) Vit. B1 100 mg; Vit B6 200 mg; Vit. 812 0,24 mg. Compr. film. Ct x 20, SANA-SOL Q (Nycomed, Norvegia) A Sol. interna, 10 rnl continand: V~tamina 1000 u.i.; Vitamina 0-3 400 u.i ; Vitamina E 10 mg; Vitamina B1 1, l mg; Vitamina 82 1,2 mg; Vitamina PP 16 mg; Vitamina B6 1,2 mg; Vitamina B12 2,5 mcg; Acid pantotenic 4 mg; Vitamina C 60 mg Flacon 500 ml VIPLEX Q (Sicomed, Romania) Vit. A 2000 u.I.; Vit. D2 250 u.i.; Vit. B1 5 mg; Vit 82 1,2 mg; Vit B6 1,6 mg; Acid nicoiinic 3 mg; Vit. C 50 mg; Vit E 3 mg. Draj. Ct x 30.

TRIOVIT Q (Krka, Slovenia) Betacaroten 10 mg; Tocoferol acetat 40 mg; Acid ascorbic 100 rng; Seleniu 50 mcg Capsule. Ct. x 30.
Admin. 1-2 caps./zi, dupe masa. Serii de 2 luni, 2-3 seriilan.

A 11 B

MULTIVITAMINE

A 11 BA MULTIVITAMINE
MIXAVIT Q (Julphar, Emiratele Arabe) Sirop, 5 ml confinand: Vitamina A 5000 u.i.; Vitamina D 500 u.i.; Vitamina B1 5 mg; Vitamina B2 2 mg; Vitamina B6 6 mg; Vitamina B12 6 mcg; Nicotinamida 20 mg; Vitamina C 50 mg Flacon 120 ml.

MEMOMED 2006 Memorntor de ?nedicaiizente Glzid.farr?zacotergpic

MEMOMED
.3lemorfftol- e medicnmente d

2006 Ghidf;7rnmcoterffpic

105

A 11 C

VITAMINA A $1 D, INCL. COMBINAIIILE LOR

Admin. Copii sub 3 ani, i.m. 20000-40 000 u. la 1-4 saptamani. Oral. Sugari. 2000-10 000 u./zi, i n 1-3 prize, timp de 10-15 zile.

A l 1 CA VITAMINA A
RETINOLUM
b P-6L

A 11 CB VITAMINA A $I i !

i~ M B I N A p CO

ULEI DE PESTE CU VITAMINA D (Biofarm, Romania) Ulei de peste 300 mg (22 mg ac. eicosapentaenoic, 25 mg ac. docosahexaenoic); Vii. D2 200 u.i. (5 mg). Capsule moi. Ct x 30 Admin. Sarcina, alptare: 3 caps.lzi. Copii (profilaxia rahitismului): 1-2 caps./zi. Adulli: 2 - 4 caps./zi. VITAMINAA + D2 (Sicomed, Romania) Vit. A 3000 u.i.; Vit. D2 1000 u.i. Draj. Ct, x 50. Admin. Oral. Adulti 2-4 draj./zi. VITAMINAA + D2 (Biofarm, Romania) Vit. A 2750 u.i.; Vit. D2 550 u.i Caps. gelat. Cr. x 30. Admin. Oral. Adulti 2-4 caps./zi.
b

Fcin. Absorbtie bun digestiva, depozitare i n ficat (90%). Biotransformare i n propocie mare. Fdin. Intetvine i n elaborarea rodopsinei, i n reglarea troficittii mucoaselor si tegumentelor, a multiplicariicelulare. StimuleazS formarea anticorpilor. Necesar zilnic: 0-1 an 450 mcg; 1-7 ani 300 mcg; 7-9 ani 400 mcg; 9-18 ani 575-750 rncg; peste 18 ani 750 mcg; sarcina 750 mcg; lactatie 1,2 mg (300 mcg = 1000 unitati). Ind. intarzierea cresterii la copii, dermatoze, infectii si inflamatii ale mucoaselor, tulburari digestive cronice. Cecitate nocturn i n ciroza biliara primar (50.000 u./zi initial; intretinere cu 5.00025.000 u./zi). VITAMINAA (Pharco, Egipt) Caps. gelat 50.000 u.i. Ct.
--

b P-6L

P-GL

24.

SICOVIT A (Sicomed, Romania) Draj. 10.000 u.i. FI.


x

A 11 CC VITAMINA D $I ANALOGI
ERGOCALCIFEROLUM Fcin. Absorbtie digestiva.
b P-6L

50. Pa I

Admin. Oral. Adulti 2-4 draj./zi VITAMINA A (Biofarm, Romania) Sol. uleioasa buvabila cu 30.000 u.i.lml. Flacon 10 ml. Admin. Oral. Adulti 50-100 pic./zi. Sugari 2-40 pic. i n 1-3 prize. Copii 2-1 5 ani 10-60 pic. i n 2 prize.
--

Fdin. Favorizeaza absorbtia intestinala a calciului, indirect si a fosforului, stimuleaza depunerea sarurilor minerale i n oase. Necesar zilnic: 0-5 ani 400 u; peste 5 ani 100 u; sarcin si lactaiie 400 u (100 u = 2,5 g). Adulti sub 50 ani, 200 u.; 51-70 ani, 400 u.; peste 70 ani 600 u. Dup unii expeci toti adultii necesit 800 u./zi. lnd. Profilaxia si tratamentul curativ al rahitismului carential, osteomalacie, osteodistrofie, hipoparatiroidie, tbc cutanat. Admin. Adulti. Profilactic, gravide, alsptare, 1 000-1 500 u.i./zi. Curativ, 600 000 u.i. la 4-6 s5ptamani. Copii. Profilaxia rahitismuLii la sugar, 430-1 000 u.i.1~1. Tratamentul rahitismului, 400 000600 000 u.i. orai, inj. intr-o priz sau 5 000-15 000 u.i./zi in 2-3 prize, timp de 3-6 spt. asociat cu calciu. STEROGYL @ (Roussel, Franta) Ergocalciferol 50 mg% Sol. int., avand 10 mg (400.000 u) ergocalciferol/flacon si 0,01 mg (400 u) pe o picatura. FI. 20 mi. Pa Il

SICOVIT A (Sicomed, Romania) Fiole 1 ml cu 300.000 u.i.lml. Ct. Admin. Adulti, inj. i.m.
O

10. Pa I

fiola.

VITAMINA A (Biofarm, Romania) Caps. gelatin. 50.000 u.i. Ct. Admin. Oral. Adulti 1 caps./zi. VITAMINAA HIDRosOLUBI~~ (Sicomed, Romania) Sol. inj. 20.000 u.i.lml - 2 ml. Ct.
x

30. Pa I

5 fiole. Pa I

106

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghidfart~zacoterapic

MEMOMED

.11ei~zoraPor medicn?ne?zte Ghidfarmncoternpic de

2006

107

SICOVIT D2 (Sicomed, Romania) Fioli inj. de 1 ml cu 400.000 u.i.; 600.000 u.i. (15 mg).Ct x 5. Pa I; II Fiola buvabil de 3 ml cu 600.000 u.i. Pa I DIHIDROTAHISTEROLUM
b P-6L

ALPHA D3 @ (Teva, Israel) Caps. gelat. 0,25 mcg. Ct. x 50. Pa V Caps. moi 0,50 mcg. Ct x 30. Pa IV CALCITRIOLUM Metabolitul ce1 mai activ al vitaminei D3.
Fcin. Absorbtie din tubul digestiv cu pic. seric la 4-6 ore. T 112 36 ore. Efectele pot persista 3-5 zile. Circuit enterohepatic. Exre\ie biliara si prin urina (10%). lnd. si Admin. Initial, Osteodistrofie renala, 0,25 mcglzi la copii, 0,50 rncglzi i n 1-2 prize la adulti. Hipoparatiroidie, adulti, 0,50 mcglzi. Rahitism si hipoparatiroidie vitamino-rezistents, 0,50 mcglzi la copii si 1 mcgl zi la adulti, i n 1-2 prize. Ulterior, doza se stabileste i n funclie de: calcemie si fosfatemie, care trebuie misurate o dai8 pe sapt. i n faza de revenire la norma1 a valorilor, apoi o data pe lune; calciurie, la pacientii cu functie renals normala. i n osteoporoza post-menopauza, 0,25 mcg de 2 orilzi. La varstnici, dozele adultilor.
b P-6L

Fdin. Actiune antirahitica mai slabs deGt vitaminele D. Mai activ decat ele i n mobilizarea calciului din oase. Ind. Hipoparatiroidie cu fenomene de tetanie. Admin. Oral, 0,5-1 mg pe zi (15-30 pic. sol O,?%).

A. T. 10 03 (Merck, Germania) Sol. int. 1 mglml. Flacon 15 ml. Pa III TACHISTIN @ (Ankerpharm, Germania) Sol. buv. 1 mglml. Flacon 20 ml. Pa IV ALFACALCIDOLUM b P-RF

CALCIJEX 03 (Abbott, UK) Sol. inj. 1 mcglml; 2 mcgiml; F ? ml; 2 ml. OSTE0 D @ (Teva, Israel) Caps. moi 0,25 mcg; 0,50 mcg. Ct VI; Xil
x

Fcin. Absorbtie digestiv5 buna, favorizata i n prezenja bilei. Transformat i n ficat i n calcitriol, metabolitul ce1 mai activ cu actiune vitaminica D. Excretie biliara si i n fecale. Fdin. Favorizeaza absorbtia intestinala a calciului, indirect ?i a fosforului, creste calcemia, scade excretia calciului si fasforului i n fecale. Stimuleaza depunerea sarurilor minerale i n oase. Activeazs procesele respiratorii celulare. Ind. Profilaxia si tratamentul curativ al rahitismului carential. Osteomalacie carentiala (subalimentatie, gastrectomizati). Osteoporoz5. lndicat mai ales la bolnavi cu insuf. renala croniG la care nu se poate face hidroxilarea colecalciferolului.

30.; 100. Pa IV; IX. Pa

ROCALTROL 0(Hoffmann La Roche, Elvetia) Capsule 0,25 mcg; 0,50 mcg. Ct. COLECALCIFEROLUM Proprietsti asemanatoare cu ergocalciferol. VIGANTOL OIL 03 (Merck, Germania) Sol. int. l ml (30 picturi) contine 0,5 mg colecaiciferol, coresp. la 20.000 u.i. vitamina D3. FI. 10 ml. Pa Il VIGANTOLETTEN -500 -1000 @ (Merck, Germania) Compr. cu 0,0125/0,0250 mg colecalciferol, coresp. la 500/1.000 u.i. vitamina D3. FI. 30. Pa Il; Il SICOVIT D3 (Sicomed. Romania) Fiole de 1 ml cu 200.000 u.i. colecalciferol in sol. apoas injectabils. Pa I
l

100. Pa XIII; b P-6L

R.a. La doze mari, hipervitaminoza cu vome, hipercalcemie, astenie, somnolent5, cefalee, anorexie, greturi, dureri abdaminale, diaree, poliune, hipertensiune arterial8, dureri musculare si osoase.
Prec. Calcemia si calciuria trebuie determinate regu!at, mai ales la inceputul tratamentului. Se intrsrupe administrarea cand calcemia depaseste valorile normale si calciuria depaseste 300400 m9124 ore. Se asigura aport calcic (circa 1 glzi la adult). Admin. Oral. Adulri. Initial 1 mcglzi. VSrstnici 0,5 mcg!zi. intretinere 0 , 2 5 1 mcglzi. Copii 50 nglkglzi. Prematuri, nou-nfiscuti 50-100 nglkglzi.

108

MEMOMED
Afemorntor de medicanzerzte

2006
Ghid farnzacoterapic

MEMOMED
Ailemorntorde rnedicmizmzte

2006
Ghid farmacotwnpic

109

Fiole de 2 mi cu 600.000 u.i. colecalciferol i n sol. inj. Fioli buvabili 600.000 u.i.1ml. Admin. Rahitism, tetanie, profilactic 200.000 - 400.000 u.i. la 6 luni; curativ 200.000 u.i. x 1 sapt., 2 sspt. Osteomalacie 200.000 u.i. la 2 sapt.. timp de 3 luni. COMBINATI1 CALCICHEW-D-3 @ (Nycomed, Norvegia) Calciu carbonat 1250 mg; Vitamina D-3 200 u.i, Compr. masticabile. Ct. x 50
P -

Admin. Adulti. 3-6 compr.lzi; 1-2 fiolelzi i.m., S.C. Copii. 112-2 compr./zi; 1 fiolalzi. CULBUTIAMINUM
b OTC

b OTC

Fcin. Absorbtie rapids. Pic senc la 1-2 ore. T112 5 ore. Eliminare renala. Fdin. MoleculB originala rezultata pnn modificarea structurii tiaminei. Studiile clinice au confirmat efectul i n astenia func\ionalG.

R.a. Alergii cutanate. Agitatie psihomotorie la vsrstnici.


Cind. Sarcins, alaptare. Ind. Tratamentul sirnptomatic al asteniei functionale. Admin. Oral. 400-600 mglzi. Drajeurile se administreaza cu suficient lichid (un pahar de aps). Durata tratamentuiui ce1 rnult 4 saptamni. Produs destinat numai adultilor. ENERION @ (Servier. Franta) Draj. 200 mg. Ct.
x

FLUOR VIGANTOLETTEN @ (Merck, Germania) Vitamina D3 500 u.i.; Florurs de sodiu 0 5 5 mg (0,25 mg flor). Drajeuri. Ct. x 30. Ind. Profiiaxia rahitismului, cariilor dentare. Favorizarea formsrii oaselor, dintilor. Admin. Oral. Un compr.lzi din saptsm2na 2-a psna la finele pnmului an de via@. in anul ai doilea din septembrie psns i n mai, un compr./zi. La prematuri pans la 2 compr. zi.

20
b
--

B 11 D

VITAMINA B l !$I CBMBINA~iICU VIT. BB Si B12

BENFOTHIAMINUM

P-5L

THIAMLNUM Fcin. Absorbtie limitata din tubul digestiv (10-15 mglzi).

b P-RF

Fcin. DupB administrare ora12 se defosforileazs rezultsnd S-benzoiltiamina (SBT), care este absorbits ca tiamina. Aceasts forma este mai bine absorbits decst tiamina, trece i n celule unde se debenzoileazS. Fdin. Dupa benfotiarnina rata de metabolizare la co-carboxilaza activB este de 2-5 ori mai mare decat dupB tjarnins. Ca-carboxilaza regleaza glicoliza oxidativs $1 reduce acumuiarea T $tesuturi de piruvat, lactat, cetoglutarat. n

Fdin. Intemine i n metabolismul hidrocarbonatelor, favorizeaza depunerea glicogenului i n ficat, sinteza acetilcolinei. Necesar ziinic: 0-2 luni 200 mcg; 2-6 luni 400 mcg; 6-12 luni 500 mcg; 1-3 ani 600 mcg; 3 - 4 ani 700 mcg; 4-6 ani 800 mcg; 6-8 ani 1 mg; 8-1 0 ani 1, l mg; 10-1 8 ani I 5 1 5 mg; peste 18 ani 1,4-2,2 mg; , sarcina supliment 100 mcg; algptare supiiment 500 mcg. Ind. in hipovitaminoza B1, diete restrictive, arsuri intinse, diabet, hipertiroidie, alcoolism, nevrite, nevralgii. SICOVIT B1 @ (Sicomed. Romania) Compr. l 0 mg. Ct. x 40. Pa I 1 Flole 10 mglml - 1 mi; 25 mglml - 1 ml; 50 mglml - 2 m Ct. r 5 f. Pa l

Ind. Deficit de vit. 8, din subnutritie, nutritie parentera!5 prelungita, hemodializs, malabsorbtie. Polinevrite periferice degenerative, atrofie musculara.

Ra. Eruptii cutanate (rar).


Admin. Preventiv, 50 mg de 1-2 orilsptsmana. Curativ, 50 mg de 1-3 orilzi. Durata, i n functie de raspunsul terapeutic. BENFOGAMMA @ (Worwag Pharma, Germania) Draj. 50 mg. Ct.
x

30; 50; 60; 100. Pa 111; IV; IV; VI

110

MEMOMED
Memorator de medicamente

. 2006

MEMOMED

Ghidfarnzacoternpic

-3lemorator de nzedicflme?zte Ghidfflrmflcoterapic

2006

111

A 11 DB

VITAMINA B1, COMBINATI1 CU VIT. B6 $ilSAU VIT. B12

A 11 EB

VITAMINA B COMPLEX CU VITAMINA C

PIKOVIT C (Krka, Slovenia) 3 Vitamina A 900 u.; VitaSirop, continand la 5 ml (o linguri!:): mina D3 100 u.; Vitamina B1 1 mg; Vitamina B2 1 mg; Vitamina B 6 0,6 mg; Vitamina B12 1 mcg; Vitamina C 50 mg; Nicotinamid3 5 mg; Pantotenol 2 mg Valoarea energetic2 a 5 mi sirop = 65 kJ (15,6 kcal) Flacon 150 ml. Admin. Copii prescolari 2-3 linguri!e/zi. Copii scolari 3-4 linguritelzi. POLIVITAMINIZANT S @ (Teraoia. Romania) Vit. A 1,55 mg (500 u.i.); Vit. B1 1,5 mg; Vit. 52 1,5 mg; Vit. B6 5 mg; Vit. 812 0,005 rng; Vit. C 60 mg; Vit. D2 0.04 mg; Vit. E 30 mg; Vit. PP 18 mg. Draj. Ct. x 30. Admin. Oral, 2 - 4 draj./zi.

MILGAMMA N Q (Worwag, ~ermania) Benfotiarnina (S-benzoiltiamin-O-monofosfat) 40 mg; Piridoxina 90 mg; Ciancobalamina 250 rncg; Lecitina din soia, Calciu hidrogenfosfat Capsule. FI. x 20; 50; 100. Pa III; V; VIII. MILGAMMA Q 100 Worwaa. Germania) Benfotiarnina 100 mg; Piridoxina 100 mg. Drajeuri. Ct. x 20; 50; 100. Pa. III; V; VIII MILGAMMA N @ [Worwaa. Germania) TiarninS 100 mg; PiridoxinS 100 mg; Ciancobalamina Img; Lidocaina 20 rng Sol. injectabil8, fiole 2 ml. Ct. x 5; 25 fiole. Pa III; IX lnd. Nevrite, polineuropatii (diabetica, etilid), Herpes zoster Admin. Adulti. Oral, 1-2 capsulelzi sau i.m., o fiol3/zi, 3 draj./zi.

A 11 EC VITAMINE B COMPLEX CU MINERALE


NEUROMULTIVIT Q (Lannacher. Austria) Tiarnina 100 mg; Piridoxina 200 mg. Cianocobalamina 0,24 mg. Compr. film. Ct x 30; 100. Pa Il; V. BEROCCA Q CALCIU $1 MAGNEZIU (Roche, Elvetia) Cornpozitia i n vitamine ca BEROCCA, i n ~ l u c : Salciu 100 mg: Magneziu 100 mg. Compr. eferv. Ct. x 10. ELECTOVIT Q (Sicomed, Romania) Vit. B1 6 mg; Vit. B2 6 mg; Vit B6 3 mg; Vit. B12 2 iilcg; Nicotinamida 10 mg; Pantotenat de calciu 10 mg; Fosfat de calciu 50 mg Draj. Ct x 30. Admin. Oral. Adulti 3-6 draj./zi. Copii 1-3 draj.lzi.

A 11 E

VITAMINA B COMPLEX, INCL. COMBINATII

A 11 EA VITAMINA B COMPLEX A 1 1 EB VITAMINA B COMPLEX CU VITAMINA C A 11 EC VITAMINA B COMPLEX CU MINERALE

A 11 G
A 11 EA VBTAMINA B COMPLEX
VITAMINA B-COMPLEX (Eipico, Egipt) Vit. B1 5 rng; Vit. B2 2 mg; Vit. B6 2 mg; Nicotinamida 20 mg; Pantenol 3 mg. Sirop. Flacon 125 ml. Admin. Adulti 2-3 lingurilzi. Copii 2-3 linguritelzi. Copii mici sugari 114-112 lingurite de 3 orilzi.

ACID ASIGORBIC (VITAMINA C)


b OTC

A 11 GA ACID ASCORBIC

fcin. Absorbtie buna digestiva. Nu este depozitats i n organism. Fdin. Intervine ca transportor de hidrogen i n oxidoreducerile bioicgice si i n respiratia celulara, i n formarea substantei intracelulare dn pere111 capilarelor, a substantei proteice din os, stimuleaza for-

si

112

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghid far~~zacota'npic

M E M O M E D 2006
.lfrnzorator de medicnnzmzte Ghid farmacoterapic

marea hernoglobinei,favorizeazg depunerea calciului i n oase, stirnuleaza fomarea corticosteroizilor, creste capacitatea de aprare a organisrnului fa@ de infectii. Necesar zilnic: 0-1 an 35 mg: 1-12 ani 40 rng; 12-14 ani 45 rng; 14-18 ani 55 rng; peste 18 ani 60 rng; sarcins si lactatie 60 rng. Ind. Infeciii, plagi, arsuri, intoxicatii, anemie, diateze hernoragice, osteoporozS, gingivite, sarcina, rnethernoglobinernie. Admin. Oral, i.rn., i.v. Adulfi 0,l-1 glzi. Copii 0 , 0 5 4 , 3 0 glzi. i n functie de varsta. ACEBION @ (Merck, Germania) Caps. 500 rng. Ct.
x

VITAMINA C (Pharrnex Rorn. Ind., Romania) Cornpr. rnasticabile 250 mg; 500 rng. FI. x 30 SICOVITC O (Sicomed, Romania) Cornpr. 200 rng. Ct. x 20. Pa I Fiole inj. 5 rnl sol. 10% (500 rnglfiola). Ct. Fiole inj. 2 rnl sol. 10%. Ct. x 10.

5; 100.

VITAMINA C (Vithelp + Laborarned Pharrna, Romania) Cornp. 60 rng. FI. x 50; 100.

20.

A 11 GB AGID ASCORBIC (VIT. C), GOMBINA~II


ACID ASCORBIC (VIT. C)

ASCOVIT @ (Europharrn, Romania) Cornpr. 60 mg; 100 mg; 200 rng. Ct. x 40; 20.

SI

CALCIU

CEBION PLUS CALCIU O (Merck, Germania) CEBION 1G BLUTORANGE O SAU CITRUS CB (Merck, Germania) Cornpr. eferv. 1 g. Ct. x 20. Caps. elib. prel. 500 mg. Ct.
x

Vit. C 150 rng; Calciu 500 rng; Hidrati de carbon 0,67 g Cornpr. efervescente. Ct. x 20. ALTE COMBINATI1

60.
CEBION PLUS MAGNEZIU CB (Merck. Germania) Vit. C 150 rng; Magneziu 170 rng Cornpr. efervescente. Ct. x 20.

CETEBE O (Glaxo Srnith Klina, Anglia) Caps. elib. prel. 500 rng. Ct. x 30. CEVITIL O (Eipico, Egipt) Cornpr. eferv. 1 g. Ct.
x

12.

A 11 H

ALTE PREPARATE GU VITAMINE


SI
AC. NICOTINICUM b Compr. P-6L. SoLinj. P-RF

REDOXON @ (Roche, Elvetia) Sol. int. 20% (200 rnglrnl). Flacon 20 rnl Cornpr. rnasticabile 200 rng. Tub x 20 compr. Fiole de 5 rnl cu 500 rng; 1 g acid ascorbic . Cornpr. e f e ~Ct. x 10. UPSAVIT VITAMIN C (Upsa, Franta) Cornpr. rnasticabile 500 rng. Ct. Cornpr. eferv. ig. Tub x l 0
x

A 11 HA ALTE VITAMINE
NICOTINAMIDUM

Fdin. Actiune trofica la nivelul sisternului nervos si tubului digestiv. Ind. TulburBri cuianate Ladiere.

si

mucoase, enterocolite, boala de

15.

VITAMIN C EFF. INSTANT (Sedico, Egipt) Pulb. eff. 1 g. Ct.


x

Admin. Oral, dupa mese. Adulti 6-100 rnglzi. Copii 25100 rnglzi. Inj. s.c., i.rn., i.v. VITAMINA PP (Sicorned, Rornania) Sol. inj. 50 rnglrnl - 2 ml. Ct.
x

10 plicuri

VITAMINA C (Antibiotice. Romania) Cornpr. rnast. 200 rng. Ct.


x

10.

20.

Admin. Inj. i.rn. sau i.v. lent, 6-100 rnglzi.

114

MEMOMED 2006
,Wernorato~ medicamente de Ghidjat-nzncote~apic

MEMOMED
.lfmnot-atorde nzedicamente

. Ghidjn?ilzacoc~rapic
x

2006

115

ACID NICOTINIC O (Sicorned, Rornania) Cornpr. 100 mg. Ct.


x

40.

VITAMINA E (Zentiva, Slovacia) Caps. rnoi 100 mgi 200 mg; 400 rng. FI. 30. Pa -; 11 111 1;
b P-RF

Admin. Oral. Adulti 2-5 cornpr.lzi. Copii 112-1 cornpr. zi.

RIBOFLAVINUM (VITAMINA B2) PYRIDOXINUM (VITAMINA B6) b Compr. P-6L. Sol.inj. P-RF
Fdin. Intemine i n rnetabolisrnul proteic, i n hematopoeza, i n procesele metabolice neuronale. Ind. Tulburari cutanate si rnucoase, anernii, anemie sideroblastim, boala de iradiere. Depresie in cadrul sindromului premenstrual sau consecutivi trat. cu anticoncepiionale. VSrsaturi la gravide. Admin. Oral, i.m., i.v. Adulti 0,25-0,50 g pe zi. Copii 0,1-0,25 g pe zi. i n depresie 100 mglzi, oral. i n varssturi la gravide, 10-30 rng/zi, i.v.

Ind. Keratite, inte, conjunctivite, dermatite, eczerne, glosite, stomatite. enterocolite. Methernoglobinernie congenitalg. Admin. Oral, i.rn. Adulti 5-10 rng pe zi. Copii 0,5-5 rng pe zi.

RIBOFLAVIN FOSFAT (Sicorned, Romania) Sol. inj. 5 rnglml - 2 rnl. Ct. x 5.

A 11 J
A 11 JA

ALTE PRODUSE CU VITAMINE, COMBINATI!


COMBINATII DE VITAMINE

SICOVIT B6 (Sicomed, Rornania) Compr. 250 mg. Ct. x 20. Pa I Sol. inj. 50 rnglml - 2 rnl. Ct. x 5; 100. Pa I Sol. inj. 250 mglrnl - 5 rnl. Ct. x 5. Pa I VITAMINA B6 (Terapia, Romania) Sol. inj. 50 mg12 ml; 250 mgl5 ml. Ct. x 5 TOCOFEROLUM NITAMINA E)

EUROVITA O A + E: FORTE (GlaxoSmithKline. Polonia) Acetat retino12500 u.1.; Acetat tocoferol50/150 mg. Capsule moi. Ct. x 30

MIXAVIT (Gulf Pharrnaceutical, Emiratele Arabe) ; , , ; , ; Vitamina A; Vit. D; Vit. B,; Vit. B Vit. B Vit. B Nicotinarnlda. Sirop Flac. x 120 rnl. MULTISIS V (Nile, Egipt) ; , ; , , ; Vit. A; Vit. D Vit. C; Vit. B Vit. B Acid folic; Vit. B,; Vit. B Nicotinarnida. Pantotenat de calciu. Draj. Ct. x 40 , ; Vit. C,

> Caps.

OTC. Sol.inj, P-RF

Fdin. Antioxidant, intemine i n sinteza nucleoproteinelor,integritatea muschilor. Ind. Sterilitate, avort spontan, distrofii musculare, derrnatoze. Admin. Oral, i.m. 50-200 mglzi.

/
x

A 11 JB

VITAMINE CU SUBSTANTE MINERALE

EUROVITA E (GlaxoSmithKline, Polonia) Caps. moi 100 mg; 400 mg. Ct. 30; 45

1 L I

BEROCCA O CALCIUM (Bayer, Elveiia) Compr. efem. Ct.


x

10

SICOVIT E 63 (Sicomed, Romania) Caps. 100 mg. Ct. x 40 Fiole 30 mglml. Ct. x 5. Pa I VITAMINA E 63 (Pharco. E a i ~ t ) Caps. gelatin. IO0 mg. Ct. x 30.

CAL-C-VITA 63 (Bayer, Elvelia) Vit. C lg.; Colecalciferol 7,5 mcg; Vit. B6 15 mg; Acid citric 1,5 g; Calciu 250 mg. Compr. efem. Ct. x 10 CAL-D-VITA O (Bayer, Elvetia) Compr. efem. Ct.
x

10

VITAMINAE Romania) FORTE (Biofarm,


Caps. gelat. 100 mg. Ct.
x

CENTRUM JUNIOR (Wyeth Laderle, Austria)

30.

'i .k

Vi. A 1250 u.i.; Vit. B1 0,7 mg; Vit B2 0,9 mg; Vit. 86 0,95

mg; Vit B12 0,9 pg; A c folic 125 pg; Biotina 50 pg; Vit PP

116

Memorator de nzedicamente

MEMOMED

2006 Ghid fanizacota-a-pic


H

MEMOMED 2006 3fe?l,zorntorde ?izedicmi7eizte Glzidfa?7?2~cotprapiC

117

11,s rng; Ac. pantotenic 3 rng; Vit C 30 rng; Vit D3 125 u.i.; Vit E 11,2 u.i.; Vit K1 10 pg; Calciu 162 mg; Crorn 2,5 pg; Cupru 0,4 rng; lod 65 pg; Fe 4,4 mg; Mg 60 mg; Mn 0!5 mg; Mb 12,5 pg; Fosfor 125 mg; Zn 4 rng; Seleniu 15 pg. Cornpr. mast. FI. x 30 ELEVIT @ PRONATAL (Bayer, Elvetia) Vit. A 1,08 rng; Vit. B, 1,6 rng; Vit. B 1,8 mg; Vit. PP 19 rng; , Vit. B 10 mg; Vit. B 2,6 rng; Biotina 0,2 my; Ac. folic 0,8 , , , rng; Vit. B 4 rncg; Vit. C 100 mg; Vit. D, 0,0125 rng; Vit. E 15 rng; Caiciu 125 mg; Fier 60 mg; Magneziu 100 mg: rnangan 1 rng; Cupru l rng; Fosfor 125 mg; Zinc 7,5 mg. Cornpr. film. ~ t x .30
-

A 12
A 12 A

S~BSTANTEMINERALE
CALCIUM POTASIUNI ALTE SUBSTANTE MINERALE
-n-n-

A 12 6

A 12 C

~
A 12 A
CALCIUM

-%

CENTRUM SILVER (Wyeth Laderle, Austria) Vitamina A; Betacaroten; Vit. E; Vit. C; Acid folic; Vit. Bi; Vit. B Nicotinamida; 'Jit. B Vit. B,?; Vit. Dj; Siotina; Acid , ; , ; paniotenic; Calciu; Fosfor; lod; Fumarat feros; Magneziu: Cupru; Zinc; Mangan; Potasiu; Clor; Crorn; Molibden; Seleniu; Nichel; Staniu; Siliciu; Vanadiu. Compr. film. Ci. x 250; x 60; x 100. CENTRUM DE LA A la Zinc (Wyeth Laderle, Austria) ; , Vit. A; Vit. E; Vit. C; Acid folic; Vit. B,; Vit. B Nicotinarnida; Vit. D; Biotina; Acid pantotenic; Calciu: Vit. B Vit. B , ; , ; Fosfor; lod; Fumarat feros; Magneziu; Cupru; Zinc; Mangan; Potasiu; Clor; Crom; Molibden; Seleniu; Vitamina K,;Nichel; Staniu; Siliciu; Vanadiu. Cornpr. fi!rn. Ct. 30; x 100. HERMES MULTIVIT @ + MINERALS (Hermes ArzneimiEel, Germania) Vit. B,; Vit. B Vit. B3; Vit. B5; Vit. B Vit. B; Acid folic; , ; , ; , Biotina; Vit. A; Vit. D Vit. C; Vit. E; Magneziu; Calciu. , ; Cornpr. film. eff. Ct. x 20.

Fcin. Calciu! este absorbit din intestinu! subfire circa 113-113 din ce1 ingerat, necesitand prezen;a vitaminei D. Este incorporat i n oase si dinti. Prezent i n lichidul extra si intracelular. Excretie renai8 si i n fecale, putin i n transpiratie. Traverseazi placenta, trece i n laptele rnatem. Fdin. Intervine in transmiterea sinaptici. Intri in cornpozitia cirnentului intercelular, influenteaz8 permeabilitaiea capilari. lntervine i n forrnarea oaselor, mentine ritmul contractiilor cardiace, influenteaz8 procesui de coagulare. Ind. Tetania calciprivi (din sarcin8, la copii). Recalcifiant i n rahitisrn, osteoporozi, in timpul sarcinii si aliptirii. La adulti peste 65 ani cresterea aportului de calciu asociat cu vit. D poate creste densitatea minerali osoasi (DMO) si reduce incidenta fracturilor. Boala serului, urticarie. R.a. Hipercalcemie la supradozare. Dup8 administrare orali pot apare iritatii gastro-intestinale, constipatie. Injectabil poate produce iritalii locale. Nevoia zilnica. Copii: 4-8 ani, 800 rng; 9-18 ani, 1300 rng. intre 19-50 ani, inclusiv fernei insircinate si care alipteaza, 1000 g. Peste 50 ani, inclusiv cei tratati cu estrogeni sau bifosfonati, 1200 mg. Pentru absorbfie optirn8 se asociazi cu vit. D. CALCI1 GLUCONAS

A 11 JC

VITAMINE, ALTE COMBINATI1

EUROVITA ANTISTRESS @ (Euro~harm, Romania) Vit. 81 3 rng; Vit. 82 3,4 rng; Vit. 66 3 rng; Vit. B12 10 pg; Vit. C 60 rng; Vit. E 15 u.i.; Ac. folic 400 pg; Biotina 10 pg; Ac. pantotenic 5 rng; Calciu 100 rng; Magneziu 25 rng; Cupru 2 mg; Zinc 10 mg; Extr. Valeriana 75 rng. Compr. film. FI. x 30. Ind. Cornbaterea efectelor stressului (anxietate, insornnie) Hiperexcitabilitate nervoasi.

b Compr. OTC. SoLinj. P-RF

W grarn = 2,2 mrnoli calciu. 11,2 g sunt echivalente cu 1 g calciu. Solubil i n ap2 1/30. GLUCONAT DE CALCIU (Sicorned, Romania) Sol inj. 10%. Fiole 5 rnl (0,5 g); 10 ml (1 g). Ct. x 10.

Admin. Adulti, un cornpr./zi.

-n. Adulti 10 mllzi, i.rn., i.v. lent. Copii: 6-30 luni 2-5 rnllzi; 30 k - 75 ani 5-10 ml/zi. i

120

M E M O M E D 2006
Memorator de medicamente
Ghid farinacoternpic

M E M O M E D 2006
fleiizomiol- cie i>zeciicnnzeizte Glzid fn~i~zncoteinpic

121

C L O R U DE POTASIU (Remedia, Romania) ~ Cornpr. disp. 1000 rng. FI. x 500. Pa III ASPACARDIN @ (Terapia, Romania)

+ P-6L

,
1

A 12 CC MAGNEZIUM

+ OTC

Aspartat de potasiu 0,18 g; Aspartat de magneziu 0,18 g Cornpr. Ct. x 50. Admin. Oral. Adulti. 1-2 compr.
x

2-31zi.

Fcin. Se absoarbe cu greutate din intestin. Absorbtia este scSzut prinir-o alimentatie bogat i n fosfati, grsimi, proteine, alcalinizant. Eiiminare renal (30-50%) si prin fecale (50-70%). Dieta acidifiant creste elirninarea urinar a rnagneziului. Excrejia este crescuta de corticosteroizi, diuretice, digitalice, laxative, contraceptive. Bilantul rnagneziului este negativ i n suferinte hepatice gi suprarenale, alcooiisrn, diaree, diabet zaharat. Fdin. Efecte sistemice: inhibitia SMC, a transmiterii neuromusculare. a centrilor ectopici cardiaci. Vasodilatatie, hipotensiune, relaxarea muschilor netezi. Nevoia ziinic la adult 0,3-0,5 g.

ASPAROM (Arena, Romania) Aspartat de potasiu; Aspartat de rnagneziu. Cornpr. Ct. x 40 ASPAVIM (Virn, Romania) Aspartat de potasiu; Aspartat de magneziu. Caps. Ct. PANANGIN @ (G. Richter, Ungaria) Aspartat de potasiu 158 mg (36,2 rng K'); Aspartat de rnagneziu 140 rng (11,8 rng Mg") Cornpr. film. Ct. x 50. Pa 1 V Aspartat de potasiu 452 rng (10,3,3 mg K'); Aspartat de magneziu 400 rng (33,7 rng Mg") Fiole 10 rnl Admin. Angina pectoral, oral 3 x 2 cornpr./zi sau 2 fiolelzi (lent i.v. sau perfuzie, diluats i n glucoza 5%). Profilactic, 3 cornpr./zi. Infarct rniocardic 2 fiolelzi, diluate i n 50-100 rnl glucozs 5%, perfuzie. SARE FARA SODIU @ (Medurnan, Chirnopar, Romania) Clorur5 de potasiu 55,5 g; Clorur de amoniu 20,5 g; ClorurG de calciu 0,27 g, Citrat de rnagneziu 2 g; Acld citric 1 g Flacon 50 g pulbere. Admin. Oral. Se adauga i n locul sarii de budtarie in rnornentul consurnsrii.
x

50

Ind. Convulsii, eclampsie, tetanos, tahicardie paroxisticS ventriculara, angina pectorala, spasmofilie, tulburri spastice ale muschilor netezi si striati, anxietate, atacuri de panica, amor/eli, palpitatii. GLUCONOLACTAT DE CALCIU $1 MAGNEZIU @ (Sicomed, Romania) Fiole inj. 2 ml sol. 5% (8 mg calciu + 4 rng magneziulfiols). Ct. x 10. Admin. Inj. i.m. sau buvabil, 1-2 fiolelzi GLUTAMAG + 86 (Sicomed, Romania) Glutarnogluconat de rnagneziu 0,299 g; Vit. B6 0,0625 g Caps. Ct. x 45. Admin. Oral. Adulti, 4-8 caps./zi i n 2-3 prize MAGNEROT @ (\rl/orwas Pharrna, Germania) Compr. 500 rng orotat de rnagneziu (= 2,7 rnEq sau 32,6 mg rnagneziu). Ct. x 50. Pa VI. Ct. x 100. Admin. 2 compr. x 3/zi, 7 zile pane la 6 s'aptemani MAGNE 86 @ (Sanofi-Synthelabo, Franja)

A 12 G
A 12

ALTE SUBSTANTE MINERALE

CC MAGNEZIUM A 12 CD FLUORUM
A 12 CX A T PROBUSE MINERALE LE

1
Lactat de Magneziu 470 mg Pidolat de Magneziu Piridoxins 5 mg Cutie x 50 drajeuri. Cutie x 10 fiole x 10 ml.

da rnl sol. buvabil r. i 0 186 rng 936 mg 10 mg

122

MEMOMED
Memorator de nzedicnnzeizte

2006 Ghid farinacoternpic

Ind. Carente de rnagneziu confirmate. Spasrnofilie. Admin. Oral. Carenle rnagnezice evidente: adulti 6 cornpr. sau 13 fiolelzi; copii 1-3 fiolelzi. Spasmofilie: adulti 4 cornpr. sau 2 fiolelzi. Doza zilnicS se repartizeazs i n 2-3 prize, la mese. Comprirnatele pot fi dizolvate intr-un pahar cu apS.
MAGNE

Ind. OsteoporozS primara, profilaxia si tratarnentui glucocorticoidosteoporozei, plasrnocitom, metastaze osoase osteolitice. Admin. Oral. Tratament continuu cu un drajeu de 2 orilzi ce1 putin 12 luni. Tratament interrniteni cu un drajeu de 2 orilzi tirnp de 3 luni si pauze de 2-3 luni. Tratarnent profilactic cu un drajeulzi.
L-GLUTAMIN MONOFLUOROFOSFAT

B, @

PREMIUM (Sanofi-Synthelabo, Franta)

Citrat de rnagneziu anh. 618,43 rng; Piridoxine I O mg. Cornpr. film. Ct. x 30

Admin. 3-4 cornpr.lzi, inghitite intregi, cu ap5, in 2-3 prize, in timpul rneselor.
MAGNESIUM TYGGETABLETTER (Nycorned, Austria) Lactat de rnagneziu 1079 rng (Mg2' 110 rng); Citrat de magneziu 125 rng (Mg2+ I O rng) Compr. rnasticabile; 1 cornpr. contine 5 rnrnoli = 120 rng Mg2'. Ct. x 60

Fcin. i n asociere cu siruri organice de calciu (gluconat, citrat), absorbtia fluorului si calciului se face independent, cu o bune biodisponiblitate. Ind. Osteoporoze, fracturi cu diferite localizeri la persoane cu osteoporoze. Cind. Copii in perioada de crestere Admin. Oral, 3-4 cornpr./zi, timp de 4-6 luni sau mai rnult.
Italia) TRIDIN @ (Rotha~harm, L-glutarnin rnonofluorofosfat 134,4 rng (Fluor 5 rng); Gluconat de calciu 500 rng; Citrat de calciu 500 rng (150 rng calciu) Cornpr. masticabile. Ct. x 40.

Admin. Adulti 3 cornpr./zi, copii 1-2 cornpr.1zi sau 12-24 mglkgl zi, rnaxirnurn 300-400 rnglzi.
MAGNESIUbl DIASPORAL @ (Protina, Germania) Cornpr. de supt. Ct. x 20 Gran. pt. sol. orale. Plic 5 g. Ct.
x

A 12 CX ALTE PRODUSE MINERALE


10; 20; 100 POLIMINERALIZANT S @ (Terapia, Romania) lodura de potasiu 0,003 g; Lactat de calciu 0,125 g; Fosfat bipotasic 0,160 g; Carbonat bazic de rnagneziu 0,29 g; Suifat feros 0,002 g; Sulfat de cupru 0,05 rng; Sulfat de rnangan 0,05 rng; Sulfat de zinc 0,001 g Cornpr. Ct. x 30.
Admin. Oral. Adulti, 1-8 cornpr.izi.

MAGNEZIU FORTE CU VITAMINA B6 (Biofarrn. Romania) Lactat de rnagneziu 0,47 g; Vit. B6 0,005 g. Drageuri.

Admin. 1 draj./zi
MAGNEVIT (Arena, Romania) Magneziu gluconat; Clorhidrat de piridoxina. Compr. film. Ct. x 50 MAGVIT B (GlaxoSrnithKline, Polonia) , Magneziu; Clorhidrat de piridoxin5. Cornpr. film. gastrorez. Ct. x 20; x 30; x 50

A 12 CD FLUORUM
NATRII FLUORIDUM

> P-6L

Fcin., Fdin., R.a. Vezi A 01 AA.


OSSIN @ (Grunenthal, Germania) Drajeuri 40 rng. FI. x 50. Pa 111

124

MEMOMED
Memorator de medzcnwzente

2006 Ghzdfa~iizncote~npc

MEMOMED 2006 .Flenzorato~de ~~zedicnme~zte fnrirracotwnpic GIzid

TONOTIL-N @ (Vianex, Grecia) ASLAVITAL @ (Sicomed, Romania)


b DrP-6L.Sol.inj.P-RF

Procaina 0,100 mg; Factor activator; Drajeurile contin si un factor antiaterogen Draj. Ct. x 25. Pa I. Fiole 5 ml. Ct. x 5; 6; 10. Pa I; I; I Admin. Oral. 1-2 draj.lzi. fnj. i.m. 1 fiola la 2 zile, serii de 12fiolellund. ASLAVITAL @ (pediatric) (Sicomed, Romania) Procaina 0,025 g; Factori activatori si de crestere Draj. Ct. x 50. Admin. Oral. 1-4 draj./zi, serii de 24 zile, cu pauze de 10 zile intre serii. EFORTEX @ (Terapia, Romania) Glicocol 50 mg; Ac. glutamic 75 mg; Tirozind 30 mg; Lizin5 87,5 mg; Aspartat de potasiu 75 mg; Aspartat de rnagneziu 75 mg; Cafeina 31 mg Draj. Ct. x 30 Admin. Oral. 1-3 draj.
x

L-fosfotreonina 20 mg: L-glutamind 75 mg; L-fosfoserina 60 mg; L-arginina 150 mg; Hidroxocobalamina 5 mg; Sorbitol 4.5 g Pulvere pentru sol. interna. Flacon 10 ml. Ct. x 10 Admin. Oral, adulti 1-2 flacoanelzi, copii 1 flaconlzi, dimineata. VITAMAX 8 (Glaxo Wellcome, Egipt) L5ptisor de matti 10 mg; Ginseng 40 mg; Polen 50 mg; Ulei gerrneni grau 50 rng; Fosfatide din soia 90 mg; Ulei sofranas 30 mg; L-Arginina 20 mg; L-Lizina 20 mg; Acid orotic 10 mg; Biotina 3 m q ; Acid aminobenzoic 50 mg; Dimetilaminoetano1 25 mg; Calciu 50 rng; Potasiu 2 mg; Zinc 1 mg; Magneziu 1 mg; Seleniu 50 m q ; Vit. E 10 mg; Vit. B1 15 mg; Vit. B2 3 mg; Vit. B6 2 mg; Vit. B1 25 mcg; Acid folic 25 mcg; Calciu pantot. 3 mg; Vit. A 2.000 u.i.; Vit. D3 200 u.i.; Nicotinamida 15 mg; Acid ascorbic 50 rng; Fer 10 mg; Fosfor 35,6 mg; CUpru Img; Mangan 1 mg; lod 50 mcg; Fluor Img Caps. x 5 si 15. Admin. Oral, 1 caps. zilnic sau la 2 zile, dupS micul dejun. SPIRULINUM
1 OTC

3-4lzi. Alga Spirulina platensis continand proteine, acizi grasi, carotenoizi, vitamine din grupul B, minerale (Ca, Fe, Mg, Mn, Zn, K, Na). Fdin. Studii clinice neverificate atribuie algei actiuni de stimulare a metabolismului, de crestere a capacitatii de sparare a organismului.

GEROVITAL H3 @ (Sicomed, Romania) b DcP-6L.Sobinj.P-RF Procaind 0,10 g; Acid benzoic 6 mg; Clorurd de potasiu 5 mg; Fosfat de sodiu 0,5 mg Draj. Ct. x 25. Pa I. Fiole 2% - 5 ml. Ct. x 5; 6; 10. Pa I: I; I Admin. Oral 2 draj./zi. !.m. o fio1512 zile, serii de 12 fiole. GINSAVIT @ (Pharco, Egipt)
1 OTC

li
I

1
i

Ind. Recomandat ca supliment alimentar in boli cronice si i n convalescentd. Admin. Adulti 1, C 3 glzi, i n 3 prize, inainte de masa. Serii de 2030 zile. Copii peste un an 0,6-1,2 glzi. SPIRULINA (Biofarm, Romania) Caps. 500 mg. Ct
x

Extr Ginseng 40 mg, Vit A 4 000 u , Vit D3 400 u , Vit E 10 mg, Vit B1 2 mg, Vit B2 2 mg, Vit B6 l mg, Vit B12 l rncg, Acid folic 400 mcg, Claciu pantot 10 mg, Nicotinamida 15 mg, Vit C 60 mg, Inositol 20 mg, Colind bitart 20 mg; Cupru (sulfat) l mg, Zinc (sulfat) l mg, Mangan (sulfai) 1 mg, Magneziu (sulfat) 10 mg, Potasiu (sulfat) 5 mg, Fier (fumarat) 10 mg, Calciu (hidrox ) 92 mg, Fosfor (fosfat) 71 mg Ct x 24 capsule

30

SPIRULINA (Vitalhelp + Labormed Pharma, Romania) Caps. 200 mg; 400 mg. Compr. 500 mg. Ct SPIRULINA (Hofigal, Romania) Compr. 200 mg. FI. x 40.
x

40

126

MEMOMED
iclemorntor de 7tzedicnmei7te

2 0 0 6 Glzidfnrmncotempic

MEMOMED 2006 .Zi~r?zorntor ??zedicn?~zetzte Gl~idfnn?zncotmnpic de '

ALTE PRODUSE ASCOLECITIN O (Biofarm. Romania) Lecitinf din soia 0,25 g. Vit. C 0,02 g Tablete masticabile. Ct x 20 Ind. Cresterea randamentului intelectual (elevi, studenti). Intarzierea dezvoltarii intelectului la copii. Scaderea capacitatii de memorare, concentrare, atentie. Cresterea randamentului fizic (sportivi). Convalescentf. Cind. Diabet Admin. 1-2 tablete de 3 orilzi LECITINA (Europharrn, Romania) Lecitin5 600 mg. Caps. FI. x 30 Ind. Sciderea randamentului intelectual si fizic, convalescentf, nevroze, aterosclerozf, malnutritie. Admin. l(-2) capsuls(e)/zi, dirnineap (si la amiazf), inainte sau dupf masa. Serii de 4-8 sapt5mani cu pauze de 10-20 zile.

A 14
A 14 A
A 14 AA

ANABOLICE SISTEMICE
STEROIZI ANABOLIZANII
DERIVATI DE ANDROSTAN
b P-6L

METANDIENONUM

Ind. Stfri cu bilanf azotat negativ, denutriti, convalescenti, bftrarti, insuf. renalf cronica, hepatite cronice, corticoterapie, distrofii musculare, arsuri, escare, osteoporozf, anemie aplasticf. Admin. Oral. Adulti 10-20 rng pe zi. Copii: 0-2 ani 0, 04 rnglkglzi; 2-6 ani 0, 5-1 rng pe zi; 7-14 ani 1-2 rng pe zi. NAPOSIM O (Terapia, Romania) Cornpr. 5 rng. Ct. x 20. Pa I

A 14 AB

DERIVATI DE ESTREN
P-6L

NANDROLOLUM Indicatii ca la metandienon.


P -

DECA-DURABOLIN @ (Organon, Olanda) Flac. inj.: 25 mglrnl; 50 mglrnl. Pa -; IV DECANOFORT O (Terapia, Romania) Fiole de 1 ml cu sol. uleioasa inj. cu 25 mg nandrolon decanoat. Ct. x 3. Pa Il Admin. Adulti. i.m. 50-100 mg la 3-4 sptSrnani, serii de 6 inj. Copii peste 2 ani 25-50 mg la 3-4 sgptfmani.

128

M E M O M E D
dWernorntor rrzeciicnnzeizte de

2006 Glzzdfnl-nzncoternpzc

MEMOMED
.Ilrrizomtor de rrzedicnnzente

2006 . Gl~idfar?izncoiernpic

129

A 16
A 16 A

ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV $1 METABOLISM


ALTE PRODUSE PENTRU TRACTUL DIGESTIV $1 METABOLISM

ALTE PRODUSE KETOSTERIL O (Fresenius, Germania) Ceto-D,L-lzoleucini calcici 67 rng; Cetoleucini calcics 101 rng; Cetofenilalanins calci& 68 rng; Cetovalina calcica 86 rng; Hidroxi-D,L-MetioninS calcic5 59 rng; Monoacetat de L-lisin5 l 0 5 rng; L-treonins 53 rng; L-triptofan 23 rng; L-histidine 38 rng; L-tirozina 30 rng; Cornpr. filmate. Ct. x 100 Pa XIII Fdin. Cetoanalogii sunt convertiti i n aminoacizii corespondenti; previn riscul denutritiei proteice si al carentei de aminoacizi esentiali asociate regirnului hipoproteic din insuficienta renaia cronica.

A 1 6 AA AMINOACIZI $1 DERIVAP A 1 6 AB ENZIME A 16 AX PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR $1 METABOLISM

Ind. Insuficienta renaia cronica pentru dirninuarea sindrornului urernic si arneliorarea rnetabolisrnului fosfo-calcic, glucidic, lipidic, corectarea acidozei, reducerea albuminuriei.
Admin. 1 cornpr.15 kg corplzi, la mese. Maxirn 50 cornpr./zi. LEVOCARNITINUM (CARNITINUM)
b P-RF

A 1 6 AB ENZIME
IMIGLUCERASUM
)

Derivat de aminoacid, cofactor esential i n rnetabolisrnul acizilor grasi. Izomerul D si racemicul D, L, asociate cu cele mai multe efecte adverse, sunt retrase in favoarea L-Carnitinel. Ind. Deficienta primara si secundara de Carnitins. I se atribuie rol cardioprotector. de reducere a dirnensiunilor infarctului si de prevenire a aritmiei la pacienti cu infarct de rniocard.

P-RF

lnd. Tratarnent de substitutie la pacienti cu boa12 Gaucher tip 1 (non-neuronopatica) sau de tip 3 (neuronopatica cronica), cu rnanifestari clinice sernnificative non-neurologice ale bolii.

R.a. Prurit, urticarie, edern, jena toracica, tahicardie, cianoza, hipotensiune, greata, vorns, dureri abdorninale, diaree. Astenie, cefalee, febra, ameteli. Inflarnatie sau abces la locul punctiei venoase Cind. Hipertensiune pulrnonara, sarcina, alspiare. Admin. Pequzie i.v. in 1-2 ore. Doza inivali 60 u.1kg o data la 2 s5pt3m2ni. Intretinere cu 2,5 u./kg de 3 orilsapt. sau 15 u./kg o dat2 la 2 s8pt. CEREZYME O (Genzyme, Olanda) Pulb. pt. sol. perf. 200 u; 400 u. Flac. Pa 3.312; 6624 RON AGALSIDASUM ALFA REPLAGAL O (TKT-Europa, Suedia)
)

Adulti: 1 g de 3 orilzi. Copii: 50-100 rnglkgcorpizi, divizat in 3 prize. Nu se va depasi doza de 3 glzi. CARNIL O (Anfarrn, Grecia) Sol. interna 10%. Flacon 10 ml. Ct. CARNITENE O (Sigrna Tau, Italia) Cornpr. rnasticabile 1 g. Ct. x 10. Pa V Sol. int. 10% - 10 rnl; 20% - 10 rnl; 30% - 20 ml. Pa-; IV; IV Sol. inj. 200 rnglrnl - 5 ml. Ct x 5. Pa IV EUCAR O (Salus, Italia) Sol. interna 10% - 10 rnl. Ct.
x x

10. Pa [V

S/P- RF

10 fl. Pa IV

Conc. + sol. perf. 1 rnglrnl. Ct. AGALSIDASUM BETA

l flac.

5 rnl
SIP-RF

MIOCOR O (Ecobi Pharrnaceutici, Italia) Sol. int. 1 g110 rnl. FI. 10 rnl. Ct.
x

10. Pa III

Fcin. Adrninistrata i.v. are T 112 45-100 minute. Degradata prin hidroliza peptic5.

130

MEMOMED
Memo~ator nzedicnmente cle

2006 Ghid fari?zacote~-npic

B
B 01 B 02 B 03 B 05 B 06
bS

SANGE
$1 ORGANE HEMATOPOETICE
ANTITROMBOTIGE ANTIHEMORAGICE ANTIANEMICE SUBSTITUEITI RE SANGE $1 SOLUTii PERFUZABILE ALTE PREPARATE HEMATOLOGICE

Fdin. Forma recombinante a u-galactosidazei A produsa prin tehnologie ADN recornbinant. Ind, Tratarnent substitutiv i n boala Fabry (deficienta de u-galactosidazs A).
Rea. Rigiditate, febra, durere i n extrernitati, dureri in piept, oboseala, paloare, rinita, dispnee, greata, vorne, cefaiee, trernor, parestezii, edeme, hipertensiune, rnialgii.

Prec. Bolnavi cu reactii de hipersensibilitate. Admin. Sub supravegherea specialistului i n boala Fabry sau alte boli rnetabolice ereditare.
FABRAZYME @ (Genzvme. Olanda) Pulb. conc. sol. perf. 35 rng. LARONIDAZUM

* *
B 01
B 01 A
B 01 AA B 01 AB B 01 AG B 01 AD B 0 1 AX

Fdin. Forma recombinata de u-L-iduronidaza umana, glicoproteina care irnpiedicfi acurnularea glicozarninoglicanilor (GAG) i n celule si tesuturi. Ind. Terapia de substitutie enzimatics de lunga durata i n rnucopolizaharidoze de tip l (MPZ I, deficienia de L-iduronidaza) pentru tratarea manifestarilor non-neurologice.
R. a. Astropatie, dureri abdorninale, dureri de spate, cefalee, congestia fetei, eruptii cutanate.

ANTITROMBOTIGE
PRODUSE ANTITROMBOTICE
ANTAGONISTI Al VITAMINEI K GRUPUL HEPARINEI ANTIAGREGAHTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA ENZiME ALTE ANTiTROMBOTICE

Cind. Tratarnentul necesita rnonitorizarea pacientilor. Admin. De &tre medici cu experienta i n tratemtnul MPZ I, intr-un cadru clinic. Perfuzie i.v. 100 ulkg, o datlsaptamanft.
ALDURAZYME @ (Genzyme Europe, Olanda) Conc. sol. perf. 100 ulrnl laronidaza. FI. 5 ml.

*
*
B 01 AA
ACENOCUMAROLUM

*
b P-RF

A 1 6 AX

PRODUSE DIVERSE PENTRU TRACTUL ALIMENTAR $1 METABOLISM

ANTAGONISTI Al VITAMINEI K

ACIDUM TIOCTICUM Vezi N 07 X.

Fcin. Absorbtie buna orali, biotransforrnarei n proporjii relativ rnici. Fdin. Cel mai activ si mai putin toxic dintre derivatii de curnarina. Actiunea anticoagulanta apare dupa 2 4 4 8 ore si dispare i n 48 ore dup5 oprirea administrarii. Ind. Prevenirea formarii trornbusului postoperator, infarct rniocardic, fibrilatie atriala, ernbolie pulrnonar2, trornboflebitg, trornboze si accidente ischemice cerebrale.

132

MEMOMED 2006 2~1enzorntor ~izedicnrnente Glzidfnr??zncoterBpic de

MEMOMED 2006 .lel?zo,nt3r f l~zedicnnzelzte GIzidfnr)?zacoterapic i e '

133

R.a. Hemoragii, greturi, vome, diaree, ulceratii bucale.


Cind. Sarcins, diateze hemoragice, endocardits lenta, hipertensiune arteria15 maligna, ulcer gastroduodenal evolutiv Prec. Nu se administreaza inainte si cateva zile dupa interventi chirurgicale. Prudenta la bolnavi urinari sonda$ i n iminent de avort, pericardita exudativs. Atentie la interacliuni! Admin. Oral, initial 10-20 mglzi, timp de 2 zile. intretinere 2-6 (1-10) mglzi, intr-o singurs priza.

HEPARIN (Galenika. Yuaoslavia)

Fiole 5000 u.i./mI

1 ml; 5 ml. Ct.

5; 10. Pa Il; V

HEPARIN .,BIOCHEMIE" (Biochemie, Austria) Flac. inj. 5 ml cu 5000 u.i.iml. Pa I HEPARINE SODIQUE (Panpharma, Frantaj Fiole 25000 u.i.15 ml. Ct.
x

10. Pa V
b S

ACENOCUMAROL (Laropharm, Romania) Compr. 2 mg. Ctx20. Pa I SINTROM-4 @ (Novartis. Elvetia) Compr. 4 mg. Ct.
x

CALCI1 HEPARINAS

20. Pa il

TROMBOSTOP 6 (Terapia, Romania) 3 Compr. 2 mg. Ct.


x

Efecte similare heparinei. Poate fi adrninistrat s.c., efectele durand 12 ore. IndicaQilehepannei. Uiil i n cazurile care necesita administrarea prelungiia a heparinei, pentru prevenirea si tratamentul tromboemboliilor, i n infarct miocardic.
Admin. S.C. 5000-10000 u.i. la 12 ore.

30. Pa I

B 01 AB

GRUPUL HEPARINEI
b S

CALCIPARINE @ (Sanofi Synthlabo, Franfa) Sol. inj. 5000 u.i./0,2 rnl. Senngi preumplute. Ct. x 10. Sol. inj. 12500 u.i./0,5 ml. Fiole + seringi. Ct. x 10. Sol. inj. 25000 u.i.11 ml. Ct. x 10. ANTITHROMBINUM I11 HUMANUM KYSERNIN @ HS 500 (Centeon Pharma, Franta) Pulb. Liof. 500 u.i. FI. 0,5 g liof + 10 ml solvent
Ind. I.v. Profilaxia si terapia complicatiilor tromboembolice i n deficit congenital sau dobandit de antitrombina 111. Admin. Initial se obtine o activitate antitrombina Il1 de 100%. Pentru terapia de durata se mentine o activitate antitrombina III de 80%.
b S

HEPARINUM

Fcin. Nu se absoarbe pe cale orala sau rectala. Dupa i.v. durata actiunii este propo~ional2 doza administrais: 15 mg - o ora; cu 60 mg - 3-4 ore. Fdin. Anticoagulant cu actiune antitrombinica, antiprotrombinica, impiedica formarea tromboplastinei si aglutinarea plachetelor. Ind. Tromboflebite, tromboze si embolii arteriale, infarct miocardic, chirurgia cardiaca si vasculara, transfuzii de sange.

R.a. Hemoragii datorite supradozarii, sensibilizare.


Cind. Hemofilie, purpura, icter, hemoragii postoperatorii, avort iminent, suspiciune de hemoragie cerebrala, anevrism cerebrai, leziuni ulceroase aie tubului digestiv, soc, ulcer de gamba, fibrom uterin, plagi, hipertensiune severa. Prec. Alergici. Admin. 1.v. 5000-7500 u. la 4 ore sau 10000 u. la 6 ore sau 15000 u. la 8 ore. Doza si intewalul se aleg i n functie de greutatea bolnavului, forma clinica, efectul ob$nut. Cand este necesar un efect neintrerupt se folosesc perfurii i.v. ci! 20000-30000 c. la l litru sol. glucoz8 5% sau ser fiziologic, injectata i n 24 ore.

DALTEPARINUM

b S/P-RF
-

Heparina cu masa moiecular~ i e preparata prin degradarea in m mediu acid a heparinei obtinuti din mucoasa intestinala de porc.
Fcin. Dupa inj. c.c. absorbtie rapida, 90%. T112 pentru acfiunea anti-Xa, 4 ore. Eliminare renala putin metabolizata. Fdin., Ind., R.a., Cind., Prec. Vezi ENOXAPARINA. Admin. Profilaxia tromboemboliei i n chirurgie, 2500 u., s.c., cu 12 ore inainte de intewentie. La bolnavi cu risc moderat de trombo-

134

MEMOMED 2006
illerno~ntor nzedicanzente de Ghidfar7nacote~npic

MEMOMED 2006
Llfe~norntot. n?edicn~?ze~zte de Glzidfnn~z~coterclpicpic
~-

135

za urmeazs 2500 u. x llzi. 5 zile sau paria la mobilizarea bolnavului. La bolnavi cu risc ridicat 2500 u. la 12 ore dupa interventie, apoi 5000 u. zilnic. In circulatia extracorporeal, i.v., 35 u./kg. urmata de 13 u.lkglori i n periuzie i.v. Pentru hemodializa cu durata sub 4 ore, o singura inj. cu 5000 u. Dozele se reduc la bolnavi cu risc de complicatii hernoragice sau cu insuf. renals acuta (ex. inj. i.v. cu 8 u./kg, apoi perfuzie cu 5 u.lkglor2). FRAGMINE C (Pharmacia-Pfizer, Suedia) 3 Sol. inj. 2500 u.i.10,2 ml. Ct. x 10 seringi. Pa X Sol. inj. 5000 u.i.10,2 ml. Ct. x 10 seringi. Pa XII Sol. ini. 7500 u.i.l0,3 ml. Ct. x 10 seringi. Pa XIII Sol. i$. 10000 u.i.11 ml. Ct. x 10 seringi. Pa XIII Sol. inj. 15000 u.i./0,6 rnl. Ct. x 5 senngi. Pa XIII ENOXAPARINUM
b S/P-RF

CLEXANE @ Aventi~,Franfa) (Lab. l Sol. inj. 20 mg/0,2 mi. Ct. x 10 serinai. Pa XII Sol. inj. 40 mg/0,4 mi. Ct. x 10 seringi. Pa XIII Sol. inj. 60 mg/0,6 mi. Ct. x 10 seringi. Pa XVI Sol. inj. 80 mg10,8 ml. Ct. x 2 seringi. Pa X Sol. inj. 100 rngll ml NADROPARINUM

b S/P-RF

Raportul intre activitatea anti-Xa (97 u.i./mg) si cea anti-lla (30 u.i.lmg) este 3,2.
Fcin., Fdin., lnd., Ra., Cind., Prec. vezi ENOXAPARINA. Adrnin. Inj. S.C.in tratament profilactic sau curativ si i.m. i n hemodializa. Profilaxia bolii trornboembolice, chirurgia general2, 7500u. cu 2-4 ore inainte de interventie, apoi 7500 u. intr-o singura administrare ziinicii. Chirurgia ortopedica, 100 u./kg cu 12 ore inainte de interventie, apoi 100 u. lkg zilnic, primele 3 zile si 150 u.lkglzi, ce1 putin I O zile. Trat. curativ, 85 u.i./kg, de 2 onlzi, la 12 ore.

Heparina cu masa moleculara rnic2, obtinuta prin depolimenzare i n mediu alcalin. lntensitatea actiunii antitrombotice si anticoagulante a heparinei standard au fost disociate; raportul intre activitatea anti-Xa (100 u.i.1mg) si activitatea antitrombinica sau anti-lla (28 u.i./mg) este 3,6.
Fcin. Dupa inj. 18 ore.
S.

C. pic plasmatic la 3 ore, durata actiunii peste

Fdin. Actiune antitrombotica imediats

si

prelungit2.

Ind. Profiiaxia bolii tromboembolice (tromboza venelor profunde, ernbolia pulmonara), i n chirurgia ortopedica si generala. Prevenirea coagularii circuitului i n circulatia extracorporeala in cursul hemodializei. Curativ. Trornboza venoass profunda constituita (trat. ce1 mult 10 zile). Angor instabil, infarct miocardic far5 unda Q i n faza acuta (trat. 2-8 zile, pan2 la stabilizarea clinica), asociats cu aspirina (100-325 mglzi, orai).

FRAXIPARINE @ (Glaxo, Anglia) Sol. inj. S.C. 9500 u.i. AXa Iml Sol. inj. 2850 u.i. AXa/0,3 ml; 3800 u.i.10.4 ml. Seringi preumplute unidozs. Ct. x 10. Pa XII; Xlll Sol. inj. 5700 u.i. AXalO,6 ml; 7600 u.i./0,8 ml; 9500 u.i. AXail ml. Seringi preumplute gradate Ct. x 10. Pa XIII; XIV; XIV FRAXODI (Glaxo, Anglia) Sol. inj. 11400 u.i.Axa/0,6 ml. Seringi preumplute. Ct. x 2; x 10. Sol. inj. 15200 u.i.Axa/0,8 rnl. Seringi preumplute. Ct. x 2; x 10. Sol. inj. 19000 u.i.Axa1l rnl. Seringi preumplute. Ct. x 2 ; x 10 FRAXIPARINEQ FORTE (Sanofi-Synthlabo, Franla) Sol. inj. 11400 u.i.AXa/O,G mi; 15200 u.i.AXa10.8 ml: 19000 . , -u.i. AXaIml. Seringi preumplute gradate. Ct. x 10. Pa XV; XV; XV

R.a. Manifest3ri hemoragice rare. Alergii generale ?i locale.


Cind. Trombopenie.

Prec. Ulcer gastroduodenal evolutiv, accidente vascuiare cerebrale, endocardita bacteriana acuta.
Admin. Subcutanat. La boinavi fSrS risc tromboembolic maj?, pentru pieveniiea bolii tromboembolice 20 mg (0,2 ml) ziinic. In chirurgia generai2 prima injectie cu circa 2 ore inaintea interventiei. La boinavi cu risc tromboembolic major, mai ales in chirurgia ortopedica, 40 mg (0,4 ml) zilnic. Prima injectie cu 12 ore inaintea interventiei. Durata tratamentului atat timp c2t exista riscul tromboembolic (in medie 7-10 zile). Enoxaparina nu modifica testele globale de coagulare. injectia se face i n tesutul celular subcutanat al centurii abdominale, antero- $i posterolateral. Trat, curativ, 100 u.i./kg, de 2 orilzi, la 12 ore.

M Tratamentul trombozelor venoase profunde. .


Aimin. S.C. O DATA pe zi, de obicei timp de 10 zile, in dozs & 0.1 m1110 kg corp.

IIMPARINUM

b S/P-RF

b r t u l intre activitatea anti-Xa (130 u.i./mg) u.i./mg) este 3,25.

si

cea anti-lla

W ,Fdin. vezi ENOXAPARINUM.

136

i-;?zo,-ator de ~?edica;?ze;zte GIzidfarnzacoterfzPic

MEMOMED

2006

- ~ I e ~ ~ l ~ de a f ~ > . ? ' 772edicame1zte Ghid fa~nl-nzncote~npj~

MEMOMED

2006

137

Ind. Profilaxia trombozelor si tromboembolismului la pacienji cu risc trombogen mic sau mare. Tratamentul tromboembolismului venos. Prevenirea coagularii i n cursul hemodializei si a circulatiei extracorporale. Admin. Inj. c.c. Chirurgie cu risc tromboembolic moderat, profilaxie cu o dozs zilnica de 1750 u.i. (0,25 ml), prima injectie cu 2 ore inaintea interveniiei. Chirurgie cu risc tromboembolic major, mai ales ortopedica, 4200 u.i. zilnic, seara, prima injecfie cu 12 ore inaintea interventiei. Durata tratamentului - vezi ENOXAPARINA.
CLIVARIN f (Abbott, Germania) 3 Seringi preumplute 1432 u.i./0,25 mi; 3426 u.i.l0,6 ml. Ct. x 10; 5 seringi. Pa XII; XII Sol. inj. 1750 u.i./0,25 ml. Ct. x 10. TINZAPARINUM
)

Ind. Artei-iopatii periferice, flebopatii, sindroame posttromboflebitice, accidente vasculare ischemice, boli vasculare cu risc crescut de trombozS.
R.a. Dureri si hematom la locul injectarii. Alergie. La administrarea orala epigastralgii, greturi, vome.

Cind. Diateza hemoragic2, sarcins, asociere cu anticoagulante. Admin. 1.m. sau i.v. o fiolalzi in primele 15-20 zile, apoi oral, o capsula de 2 orilzi, intre mese, timp de 30-40 zile. Tratamentul trebuie aplicat de ce1 putin 2 ori pe an.
-

VESSEL DUE F O (Alfa Wassermann, Italia) Capsule 250 LSU. Ct. x 50. Pa XII Sol. inj. 600 LSUI2 ml. Ct. x 10 fiole. Pa X CERTOPARINUM

S/P-RF

P P-RF

Fcin. Dupa inj. S.C.absorbtie rapida, 90%. Activitate plasmati& maximi la 4 ore. T112 2 ore. Eliminare renala putin metabolizata. Fdin. Heparina cu greutate moleculari mica. Activitate anti-Xa mai mare (90 u.i:/ml) decat cea anti-Il a sau antitrombinics (50 u.i./ml). Nu creste timpul de sangerare, nu modifica TCA. Ind. Tratament profilactic al bolii troboembolice venoase 7 chin rurgia cu risc moderat sau ridicat.
R.a. Trombocitopenie (0,13%), manifestari hemoragice (l%), manifestari alergice cutanate, cresterea transaminazelor (10%).

Fcin. DupS inj. c.c. absorbtie rapida, aproape completa. Conc. plasmatic2 max. la 2-4 ore. T112 4 ore. Fdin. Efect inhibitor fala de factorul Xa mai mare decat fata de timpul de tromboplastin partial activati (TTPA), cu un raport mai favorabil intre efectul antitrombotic si riscul de sangerare.

Ind. Profilaxia tromboemboliei


R.a., Cind. Ca la alte heparine cu greutate moleculari mici. Admin. S.C. 0,5 ml la 24 ore, prima inj. cu 1-2 ore inainte de inte~entiachirurgicali.
TROPARIN O (Biochemie, Austria) Sol. inj. 64 mglml - 0,5 ml. Ct. x 20. Pa XIII Sol. inj. 3.000 u.i. AXal0,3 ml. Ct. x 5. Pa VI

Cind, Antecedente de trombocitopenie, manifestari hemoragice, leziuni organice susceptibile de sangerare, endocarditi infectioasa acuta. Admin. S.C. in chirurgia cu risc trombogen moderat o inj. zilnica de 2.500 u.i. anti-Xa. Prima inj. cu 2 ore inainte de intervenfie. i n chirurgia cu risc trombogen crescut (coapss, genunchi), 4.500 u.i. anti-Xa, o inj. zilnic. Prima inj. cu 12 ore inainte.
INNOHEP O (Leo Pharm, Danemarca) sol, in, j0.000 u . i anti-Xalml; 20.000 u i anti-xalml Ct. x 2 f. Pa XV; XVI. Seringi preumplute 3500 U.i.10,35 m.; 4500 u.i.10,45 10000 u.i./0,5 mi; 14000 u.i.!0.7 rnl; 18000 u.i.10.9 m]. C t Pa IV; VI; X; XII; XIII. SULODEXIDUM
di,,, ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ i n o gacfiune n cu l i c a antitrombotica si hipo]ipemiant si hipofibrinogenemiant.

li

B 01 AC

ANTIAGREGANTE PLACHETARE EXCL. HEPARINA


P P-RF

I
1
CLOPIDOGRELUM

'1

Fcin. Prodrog cu absorbtie orali rapida, legare de proteinele gasmatice i n P ~ o Pde I98% $i metabolirare hepatica intensa. o ?~~ Metabolitul activ, care a fost izolat in vitro, este derivatul tiolic. k e s t metabolit Se lea@ rapid $iireversibil de receptorii trombociai ADP- lui $i nu a fost detectat i n stare libera in plasma. Min. Inhiba selectiv si ireversibil receptorii plachetari ai ADP, care au rolul determinant in activarea si agregarea trombocitebr. Prin blocarea efectului ADP-ului eliberat, mesagerul secund amplifica activarea si agregarea trombocitelor, este inhihata si ac;iunea pro-agreganta a altor agonisti.

138

MEMOMED
hlernornto+ de medicnnzente

2006
Ghid fnrnzocoteropic

MEMOMED
fienzorntor de r?zedicrrmente

2 06 .Ghid0formncoteropic

139

Dupa intreruperea tratamentului, agregarea plachetare si timpul de sangerare revin treptat la valorile initiale, i n genera1 intr-un interval de 5 zile.
Ind. Prevenirea accidentelor aterotrombotice la: pacientii cu infarct miocardic (anterior cu &teva zile, dar mai recent de 35 zile), accident vascular cerebral isshemic (mai vechi de 7 zile, dar mai recent de 6 luni) sau arteriopatie obliterante a membrelor inferioare dovedits; pacienti cu sindrom coronarian acut fsra supradenivelare de segment ST (angor instabil sau infarct miocardic non -Q), i n asociere cu acid acetilsalicilic.

IPATON 8 (Egis, Ungaria) Compr. film. 250 mg. Ct.


x

20. Pa IV

TICLID @ (Sanofi-Synthlabo, Franta) Compr. filmate 250 mg. Ct.


x

20. Pa VIII

TICLODIN 8 (Helcor, Romania) Compr. 250 mg. Ct.


x

20. Pa IV

R.a. Manifestari hernoragice (purpura/echimozS/hematom si


epistaxis), hematologice (neutropenie), gastrointestinale (frecventa si severitatea mai reduse decat la aspirina). SigurantB globale cornparabila cu aspirina, iidiferent de varsta.
Admin. Oral, 75 mg o data pe zi, cu sau far% mancare.

TICLOTER 8 (Terapia, Romania) Compr. film. 250mg. Ct.


x

20 b OTC

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM

PLAVIX @ (Sanofi-Bristol Myers Squibb, Franta) Compr. filmate 75 rng. Ct. x 28. Pa XIII TICLOPIDINUM
b

Vezi N 02 BA. Inhibs ciclooxigenaza si previne forrnarea de trornboxan A O singurs doza terapeutice inhiba ireversibil . , funcjia plachetars pentru 8-10 zile, interferand cu hemostaza si prelungind timpul de sangerare.

P-6L

Fdin. Inhibe agregarea plachetarg induse de ADP $i prelungeste timpul de sangerare; efectul este proporQonalcu doza administrati.

Ind. Profilaxia recidivei infractului miocardic. Infarct miocardic acut. Angina pectorale instabila. Mentinerea revascularizarii dupa angioplastie si bypass coronarian. Profilaxia accidentelor ischemice cerebrale tranzitorii si infractului crebral. Reducerea ocluziilor vasculare i n arterita obliteranta. Admin. Pentru actiunea antiagregants plachetara au fost recomandate doze dispuse intre valori largi, de la 81-325 mg intr-o priza zilnicii sau la 2 zile, paria la 500 mg la 2-3 zile. Doza de 325 mg o data la 2 zile scade sernnificativ riscul infarctului de rniocard dar creste putin riscul socului hernoragic.

Prevenirea complicatiilor tromboembolice arteriale (accident vascular cerebral, infarct miocardic, rnoarte de cauze vasculara) dupe un prim accident ischemic cerebral asociat cu ateroscleroza. Un studiu clinic a evidentiat eficacitatea usor mai mare a ticlopidinei fata de ac. acetilsalicilic, eficacitate care trebuie apreciati i n raport cu reactiile adverse ale ticlopidinei Prevenfia accidentelor ischernice majore, in special coronare, la pacientii cu arteriopatie cronica a membrelor inferioare, prezentati i n stadiul de claudicatie inteimitents. Prevenirea trombozelor iterative ale abordurilor arteriovenoase la pacientii cu hemodializa cronica. Preventia trombozelor subacute la nivelul protezelor coronariene (STENT).

ACID ACETILSALICILIC TAMPONAT (Gedron Richter, Romania) Compr. 100 mg. Ct.
x

30

ACID ACETILSALICILIC (Sicomed, Romania) Cornpr. 100 rng. Ct.


x

30. Pa I

R.a. Efecte adverse hematologice sau hernoragice (necesars o


monitorizare adecvata), fenomene dispeptice, alergii.
Cind. Asocierea cu anticoagulante orale, aspirina exceptia indicatici STENT). Admin. Oral, 250 rng de 2 orilzi, la mese.

ASPENTER @ (Terapia, Romania) Compr. film. gastrorez. 75 mg; 325 mg. Ct.
x

50; 30

si

AINS (cu ASPIRIN (Bayer, Germania) Compr. 100 mg. Ct.


x

20.

140

MEMOMED
Memorfftorde iizedicnineizte
p~~~

2006 Ghid jnrinncoternpic

M E M O M E D 2005
.lie~izo,ntorde medicnnie?zte
*

141

Glzidfnr??zncote~npic

ASPIRIN @ PROTECT 100; 300 (Bayer, Germania) Compr. gastrorezist. 100 mg; 300 mg. Ct.
x

20

CARTIA @ (SmithKline Beecham, Australia) Compr. enterice 100 mg. Ct. x 28; 140 ROMPIRIN @ (Antibiotice, Romania) Compr. 100 mg. Ct
x

DIPIRIDAMOL (Sicomed, Romania) Compr. filmate 25 mg. Ct. x 60. Compr. film. 75 mg. ~ t x. 20 Sol. inj. 5 mglml - 2 ml. Ct. x 5; Pa l DIPIRIDAMOL IPromedic. Romania) Draj. 25 mg. Flacon x 60. ILOPROSTUM
bS

20

ROMPIRIN E (Antibiotice, Romania) Compr. film. gastrorezist. 100 mg. Ct


P -

20

Fcin. Echilibrul plasmatic la 10-20 min. de la inceputul perfuziei i.v. Biotransformare intensa si completa. Metaboliti inactivi. T11 2 30 min. In insuf. hepatica si renala clearance scazut de 2-4 ori. Fdin. Antiagregant plachetar analog al prostaciclinei. Dilata arn teriolele si venulele. Creste perfuzia C reteaua capilara, scade hiperpermeabilitatea vasculai-3. Activeazs fibrinoliza. Ind. Ischemie cronici severa a membrelor inferioare la bolnavi cu risc de amputatie. Fenomene Raynaud severe cu tulburari trofice i n evolutie.
R.a. Flush facial, cefalee. Greturi, vome, crampe abdominale, diaree, transpiratii, astenie. Parestezii, febra, frisoane, confuzie, apatie, aritmii, somnolen!a sau agitatie, artralgii, eruptii, dispnee.

THROMBO ASS @ (Lannacher, Austria) Compr. film. 50 mg. Ct. x 30; 100. Compr. film. 100 mg. Ct. x 30; 100. DIPIRIDAMOLUM
)

Compr. OTC. Sol.inj. P-RF

Fcin. Absorbtie b u n i digestiva, concentrare in ficat, excretie predominata prin scaun. Fdin. Creste debitul sanguin coronar, favorizeazs sinteza ATP i n miocard. La doze mari (300-800 mglzi) inhiba captarea adenozinei si este slab inhibitor al fosfodiesterazei, diminua adezivitatea trombocitelor si riscul trombozei. Ind. Prevenirea tromboemboliilor. R.a. Tahicardie, cefalee, ameteli, bufeuri, tendinte sincopale, mai ales la doze mari (400 mglzi), greturi, diaree, hipotensiune arteriala. Cind. Hipotensiune. Prec. Insuf. cardiaci. Interacf. Alcoolul poate scadea tensiunea arteriale. Tutunul scade efectul D. Admin. Ca antiagregant plachetar 300-400 mglzi, in 3-4 prize cu o or5 inainte de masa. DIPIRIDAMOL (Ozone, Romania) Compr. film. 25mg. Ct. x 60
b

Cind. Sarcini, alapiare, boli cu risc de hemoragie, tulb. coronariene severe, insuf. cardiaca, aritmii. Admin. i n spital. Perfuzie i.v. cu perfuzor automat. ILOMEDIN @ (Scherina. Germania) Conc. pt. sol. perf. 20 yglml - 1 ml; 2,5 ml. Ct. Pa XV; ABCIXIMABUM
x

5 fiole

b . C

hunoglobulina G, clona om-soarece monoclonai~,fragment aititrombocite umane. Fain. Se leaga la receptorul glicoproteic Il b/lll a de la suprafata h b o c i t e l o r , impiedicand fixarea fibrinogenului si inhiband -area trombocitelor.

M Asociat cu heparina si aspirina pentru prevenirea compli&+#or acute ischemice la bolnavi supusi angioplastiei coronare -1uminale percutanate Angina instabila troponin-poz~tiva $1 -in-negativa.

MEMOMED

.Ifeiizornior de n~edicnnzente GJzidfnr?>zncoterapic

2006

143

R.a. Sangersri i n primele 36 ore. Trombopenie. Aparitia de anticorpi i n 2 4 sSptarnni. Reactii de sensibilizare. Hipotensiune, greati, vome, bradicardie, febrs.
Cind. Bolnavi cu sangerari sau risc de hemoragie. Nu se repeta administrarea. Admin. 1.v. i n bolus de un rninut, 250 pglkg, cu 10 minute inainte de angioplastie, urmata de perfuzie cu 10 pglrninut, 12 ore.

bocitar revine la valorile initiale la 8 ore de la intreruperea tratarnentului.


Ind. Prevenirea infarctului miocardic la bolnavi cu angina instabila sau infarct non-Q cu ultirnul episod dureros precordial aparut in,ultimele 12 ore, cu rnodificSrile ECG silsau cu valori crescute aie enzirnelor cardiace. Tirofiban se utilizeaza impreuna cu acid acetilsalicilic si hepann8 nefrac!ionata.

R.a. Hemoragie. Greata, febra, cefalee.


REOPRO @ (Eli Lilly, U.S.A.) Soi. inj. 2 rnglrnl. FI. 5 ml. Pa XVIII EPTIFIBATIDAUM
)

Fcin. Concentratiile plasmatice rnedii la starea de echilibru sunt atinse repede dup8 adrninistrarea i n bolus i.v. de 180 pglkg urrnata de perfuzie i.v. T112 2,5 ore. Excretie renala 50% din clearance total, 50% nemodificata. Fdin. Heptapeptids ciclica de sinteza, inhibitor reversibil al agregarii plachetare, de tip RGD (arginina-glicina-aspartat). Ind. Prevenirea unui infarct rniocardic precoce la bolnavi cu angor instabil sau infarct far5 unda Q, cu un ultirn episod dureros toracic i n 24 ore si rnodificari ecg silsau cresterea enzirnelor cardiace.

Cind. Antecedente de accident vascular cerebral, afectiuni intracraniene, hemoragii relevante clinic in cele 30 zile anterioare tratamentului, hipertensiune maligna, traumatisrn fizic sever sau interventii chirurgicale majore i n ultirnele 6 ssptarnni, trombopenie, tulbur5ri de coagulare, insuf. hepatic: severa. Admin. Numai in spital, de Gtre specialisti. Perfuzie i.v. Initial 0,4 pglkglrninut, tirnp de 30 minute. Apoi 0,l pglkglrninut.

AGGRASTAT @ (Merck Sharp Dohrne, Elvetia) Conc. pt. sol. perfuz. 0, 25 rnglrnl. FI. 50 ml. TRIFLUSALUM
b P-RF

R.a. Sangerare rnajors sau minor& hipotensiune, fibrilatie atriala, insuf. cardiaca, soc, stop cardiac, bloc a-v, flebit8, tahicardie ventriculara, trornbopenie, ischernie cerebrala.
Cind. Sangerari, antecedente de accident vascular cerebral, operatie sau traurnatisrn i n ultirnele 6 sapt., trornbopenie, hipertensiune arteria15 severa, insuf. hepatie. Admin. Numai i n spital. Bolus i.v. 180 pglkg, urrnat de perfuzie continua cu 2 pglkglrnin. paria la 72 ore.

Fcin. Ac. hidroxitrifluorornetilbenzoiceste principalul rnetabolit al triflusaluiui cu T 112 34 ore. Excretie renala. Fdin. Inhibitor al agregarii plachetare, inrudit structural cu ac. acetilsalicilic. Ind. Profilaxia accidentelor tromboembolice. Tratamentul complicaliilor trombotice.

R.a. Tulb. gastrointestinale (6%).


Cind. Leziuni gastrointestinale active. Accidente hernoragice 1. acute. Hepatopatie severa. Diateze hernoragice. Sarcina trim 11

INTEGRILIN @ (Scherina Plouah, Belaia) Sol. inj. 2 rnllml - 10 rnl. Sol. perf. 0,75 rnglml. FI. 100 ml P$ x ; Xili TIROFIBANUM b S

Adrnin. 300-600 rnglzi (1-3 caps), i n tirnpul sau la sfarsitul rneselor. AFLEN @ (Sicorned - Uriach, Romania - Spania) Caps. 300 rng. Ctx 50. Pa X

Fcin. Legare 65% de proteine plasmatice. Metabolizare limitata. Eliminare urinara si biliara. T112 1,5 ore. Clearance plasrnatic rnicsorat la varstnici, i n insuf. renala, afectiuni coronariene. Fdin. Antagonist nepeptidic al receptorului GP Il bllll a, de pe suprafata trornbocitelor, irnplicat i n agregarea acestora prin irnpiedicarea legarii fibrinogenului de acest receptor. Functia trom-

STREPTOKINASUM

bS

Fdin. Actiune fibrinolitic3, dependenta de prezenta unui factor plasrnatic, optirn8 la pH 7,3-7,6. Inj. i.v. produce liza trornbilor dacg acestia nu sunt mai vechi de 3-5 zile.

144

M E M O M E D 2006
,$feiien?orntor nzedicnlnelzre de Glzid fc?rmncote>-npic

M E M O M E D 2006
.\Iei~iorfltor de merlicnl~rerzte Gl~id fnr~i?ncotei.npic

145

lnd. Tromboflebite, tromboze si ernbolii ale arterelor periferice. ernbolii pulmonare, infarct rniocardic. R.a. Febra, greturi si colici abdorninale, leucocitoza. hipotensiune arieriala, alergii, tulburari renale, hernoragii. Cind. in perioada postoperatorie si postpartum, dupa biopsie hepatic2 si renala, un test diagnostic intraarterial, accident vascular cerebral. Hemoragii acute, ulcere. Hipertensiune arteriala severa, tuberculozS activa. Admin. I.v., inilial 250000-500000 u., dizolvate i n 20-50 ml glucoza 5% sau ser fiziologic, inj. lent (10-20 minute). Doza de intretinere, imediat dupa doza de atac, 100000 u.Ior2, i n perfuzie i.v., paria la obtinerea efecteior favoiabile (24-72 ore i n ernbolia pulrnonara, 72 ore i n tromboza venoasa profunda). Nu se vor depasi 3 - 4 zile (exceptional 6).

RETEPLASUM

Fcin. Dupa inj. i.v. bolus a 10 u. x 2. distributia i n plasma are T112 18 rniriure. eliminarea T112 5 1!2 ore. Bioiransforrnare intens. Eiiminare urinara i n can3rti fcarie rnici. Fdin. Activeaz plasminogenui trecandu-l i n plasmina, care degradeaza fibrinogenul si fibrina. Scade fibrinogenul plasmatic cu 60-80%. acesta norrnalizandu-se i n 2 zile. lnd. Tratarnent trombolitic al infarctului acut de rniocard i n primele 12 ore de la debut. R.a. Hernoragie, aritrnii, hipotensiune Cind. Diateza hemoragic2, tunori cu risc de hemoragie, ulcer n peptic T puseu. pancreaiit acuta, pericardits, retinopatie diabetica. Adrnin. I i j . i.v. lente (2 min. max.) i n dublu bolus de cate 10 u., la interval de 30 minute de la debutul prirnei in].

STREPTASE @ (Hoechst. Germania)

-.
2

Pulv. liof. 250.000 u.i.; 750.000 2.i.; 1.500.000 u.i. Pa XIII;


.
>

ALTEPLASUM (SIN. TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR)

>S

RAPILYSiN O (Roche. Anglia) Pulb. inj. 10 u. + seringa preurnpluta 10 mi solvent. Ct. x 2 flac. Pa 4.962 RON DROTRECOGINUM ALFA
Fdin. Acliune profibrinolitic5

Fdin. Glicoprotein5 cu o secvenla de 527 AA din structura activatorului plasminogenului tisular uman, obtinuta prin tehnologia ADN-ului recombinant. Devine activa prin legarea de fibrins si converteste plasminogenul legat de fibrina i n plasmina, conducand la fibrinoliza si solubilizarea cheagului. Actiune slab5 asupra plasrninogenului nelegat, circulant. Nu este suspectata pentru potenlial antigenic. Ind. Tromboliza i n faza acuta a infarctului de miocard (primele 6 ore) si a emboliei pulrnonare. R.a. Hemoragii superficiale, rar interne, scaderea hematocritului silsau hernoglobinei, greata, varsaturi. Cind. La fel ca

>S

si

antiinflamatoare.

Ind. Pentru reducerea morialiia!ii adul(i1or cu septicernie severi (asociati cu insuficienie multiple de organ), cu risc mare de deces (scor APACHE Il) cand tratameniul este adaugat la cea mai buna asistents standard. R.a. Hernoragii (35%). Cind. Hernoragie interna activ, accidenl vascular hernoragic i n ultimele 3 luni, i n t e ~ e n t i e chirurgicaiS i n ultirnele 2 luni, traurnatism cu risc de hemoragie, neoplasm sau masa lezionals intracraniana. Adrnin. i n spital, perfuzie, i.v XIGRIS

si

pentru celelalte trombolitice.

Adrnin; I n infarct de miocard doza initiala este 10-15 mg i n bolus i.v. de 1-2 minute iar doza de intretinere 40-70 mg perfuzata i n urmatoarele 2 ore. i n embolia pulmonara dozele sunt mai mici iar ritrnul adrninistrarii este mai lent.

6(Gi ~ i i v Olanda) ,

ACTILYSE @ (Boehringer Ing, Germania) Pulv. liof. 50 mg. Fiola 50 ml. Pa XVII

Liof. pt. sol. perf. continand drotrecogin alfa (activat) proteina C actiirat5 umana recombinata 5 mg; 20 rng. Ct. x 1 flac. PA 852; 3408 RON

146

MEMOMED 2006
12fe?norntor ?izedicnnzettfe Glzidfnrtizncoternpic n'e

MEMOMED
Iielriomtor de medicnnzente

.Ghidfflrn~flcoterfl~ic

2006

147

TENECTEPWUM

b S

Fcin. Est eliminata din circulaiie prin legarea de receptorii specifici din ficat, urrnats de rnetabolizarea i n peptide rnici. Fdin. Este un activator recornbinat al plasrninogenului. Se leaga la cornponenta fibrinogen a trombului si transforrna selectiv plasminogenul din trornb i n plasrnina, care degradeaza rnatricea fibrinei. Ind. Tratament trornbolitic al infarctului miocardic acut. Tratamentul trebuie inceput &t mai curand dupa aparitia simptomelor.

Cind. Hemorag~e,insuf. renalslhepatica severa, hiperiensiune severa Admin. Adulli. 15 rng x 2/zi, prima inj5-15 de operatie. Tratarnent postoperator 9-12 REVASC O (Aventis, Franla) Pulb. inj. 15 rng. FI. 1 ml.
hainte

R.a. Hernoragie (ap. digestiv, urinar, hernopericard, puirnonar,


retroperitoneala). Aritrnie. Hipotensiune. Reaclii anafilactice.

Cind. Tulburiri hernoragice sernnificative actuale sau i n ultirnele 6 luni. Pacienti sub tratament anticoagulant. Antecedente de leziuni ale SNC. Disfunclii hepatice. Retinopatie. Ulcer peptic activ. Anevrisrn arterial. Pericardita. Pancreatita.
Admin. Bolus i.v. unic in decurs de 5-10 secunde. Doze in functie de greutatea corporala. Sub 60 kg, 6000 u. = 30 rng in 6 rnl solutie. intre 60-70 kg, 7000 u. = 35 mg i n 7 rnl sol. jntre 70-80 1 kg, 8000 u. = 40 rng i n 8 m sol. intre 80-90 kg, 9000 u. = 45 rng in 9 ml sol. Peste 90 kg, 10000 u. = 50 rng i n 10 rnl. sol. METALYSE @ (Boehringer Ing., Germania) FI. pulb. inj. 6000 u.; 8000 u.; 10000 u. + seringi preurnplut5 cu apa pt. prep. inj. Pa -; 5006; 5606 RON

B 0 1 AX

ALTE ANTITROMBOTIGE
t S

DESIRUDIN Hirudina obtinuta prin tehnologia recombinante.

Fcin. Dupa inj. c.c. pic seric i n 1-3 ore. Biotransforrnare intensa, eliminare urinara. T112 2-3 ore. Fdin. Anticoagulant inhibitor selectiv al trornbinei. Ind. Prevenirea trornbozelor venoase profunde i n chirurgia ortopedica (proteza de coapsa, de genunchi).

R.a. Hernoragii, greiuri, febra, hernatoarne, hipotensiune, edeme de gamba, infectii urinare, hernaturie, dispnee.

148

MEMOMED

2006

!l-len?orcitor nredicanze17te Gliiclfar~~zacoternpic n'e

MEMOMED

2006

149

.Ifenrorntor de ~>zedicn?lzente Glzid fnrnzncotwapic

B 02
B 02 B

ANTIHEMORAGICE
VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE

B 0 2 A ANTIFIBRINOLITICE

EXACYL @ (Sanofi-Synthlabo, Franta) Sol buv 100 mglml. Fiole 10 rnl Ct x 5 Sol in] l 0 0 rnglml Fiole 500 rng15 mi Ct

B 02 A%

INHIBITORI DE PROTEINAZE
b S

APROTININUM

B 02 A
B 02 AA B 02 AB

ANTIFIBRINOLITICE
AMINOAGIZI INHIBITORI DE PROTEINAZE

Fcin. DupB inj. i.v. are T 112 150 minute. Excretie unnara, in forme activa. Fdin. Inhiba enzirnele proteolitice, chirnotripsina, tripsina, kallikreina. Inhib5 activatorii plasminogenului avand actiune antifibrinoliticS. Potenta se exprimg i n UIK (Unitati Inhibitoare de Kaliikreina).

'
B 02 AA

Ind. Pancreahta acua, sindroarne hernoragice prin fibrinoliz5 accentuata, postoperator $1 posttraurnatic pentru prevenirea necrozei pancreatice, emboliilor pulrnonare, hemoragiilor prin hipertibrinoliz2
R.a. Greturi, vome, diaree, rnialgii, eruptii, bronhospasrn, tahicardie, dispnee, transpiratii difuze, tromboflebitg locala.

AMINOAGIZI
b P-RF

ACID TRANEXAMIC

Fcin. Absorbtie orala rapids cu pic la 2-3 ore. I.v. concentratie maxima irnediats. Eliminare urinara 90% in 12 ore, sub forma activa. Fdin. Inhiba fibrinolizina si alte enzime proteolitice. Slab antialergic, antiinflamator, sirnpatomimetic. Ind. Hemoragii prin cresterea fibrinolizei, supradozarea preparatelor fibrinolitice. Metroragii, hemoptizii, soc anafilactic, accidente alergice in care este accentuat procesul fibrinolitic. Angioedem (inainte si dupa intementii chirurgicale).
Prec. In insuf. renala, la conc. creatininei serice 120-250 rnicromoli/l, doza i.v. de ac. tranexamic este 10 mglkg de 2 ori/ zi. La creatinina de 250-500 micromoli/l, doza de 10 mgikg o data i n 24 ore. La creatinina peste 500 micrornoliil, doza de 10 mglkg o data la 48 ore. Injectiile i.v. se fac foarte lent. Nu se injecteazs i.rn. i n hernaturie de origine renala exisia riscul anuriei.

Admin. Profilactic, la bolnavi cu hiperfibrinoliz8, 200000 u. i.v., anterior si cate 200000 u. i.v. lent sau i n perfuzie, i n timpul intewentiei si la fiecare 4 ore. i n hiperfibrinoiiza, initial, lent i.v. 500000 u., apoi perfuzie i.v. cu 50000 u. pe or3 sau inj. i.v. lente, 200000 u. la 4-6 ore, pani3 la oprirea hemoragiei. in hemoragii masive obstetricale si ginecologice, iniiial l milion u., apoi 200000 u. la fiecare ora.

GORDOX @ (G. Richter, Ungaria) Sol. inj. 200.000 UIW 10 mi. Ct. x 25 fiole. Pa XIV Sol. perf. 500.000 UIW 150 rnl. Ct. x 10 Pa XV PROTOSOL O (Kamada, Israel) Sol. inj.lOO.OOO k.i.u./rnl -50 ml; - 10 ml; TRASYLOL O (Bayer, Germania) Sol. inj. 500.000 UIW50 ml. Ct.
x

5 fl. Pa XIV

B 02 B
B 02 BA

VITAMINA K $1 ALTE HEMOSTATICE


VITAMINA K

Admin. Adulti, 2-4 9/24 ore, repartizate in 2-4 prize orale sau 2-3 injectii. Copii, 20 mglkglzi.

150

MEMOMED

IV1e~?zomtor rnedicnme~zte Gzdanctlni-nctrpc de lzfnaoe'pcraoeai

2006

MEMOMED

dle?norator de medica~)zente Glzirlf~rnzncotempic

. 2006

151

B 0 2 BC B 0 2 BD B 0 2 BX

HEMOSTATICE LOCALE FACTORI Al COAGUL~II SANGUINE ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE

Adrnin. Se dizolvz 1 g substantg i n 100 mi apa bidistilatg sterila irnediat inaintea adrninistrarii. Se fotoseste in prima or3 de la solubilizare. Perfuzie i.v. lenta cu 30 picaturi pe rninut. Doza zilnics 1-8 g, sub controlul fibrinogenerniei. FIBRINOGEN UMAN (Centrul Hernatologie, Romania) Fiole l g HAEMOCOMPLETTAN P (Centeon, Germania)

*
B 0 2 BA VITAMINA K
b S/P-RF

Liof. conc. de fibrinogen. 1 g; 2 g + flac. 50 rnl solvent

PHYTOMENADIONUM (Vitamina K,)

B 0 2 BC
GELATINA

HEMOSTATICE LOCALE
b OTC

Fcin. Absorbtie din intestin i n prezenta sarurilor biliare, depozitare in ficat. Eliminare biliara si urinara, sub forma conjugata. Fdin. I n t e ~ i n e n sinteza protrornbinei si proconvertinei. Proi trornbina creste dupa 3-8 ore de la adrninistrarea vitaminei. Ind. Stari de hipovitaminoz3 K. Antidot i n supradozarea anticoagulantelor curnarinice. Diateza hemoragica, purpura.
R.a. In inj. i.rn. risc d e hernatom in sindroarne hernoragice datorite antivitarninelor K. In inj. i.v. risc de accidente anafilactice.

Fdin. Favorizeaza coagularea sangelui, cheagul forrnat fiind aderent de tesuturi. Ca burete, absoarbe sange, i n cantitaji de cateva ori mai mari d e e t el. Se l a s i i n plaga, absorbindu-se cornplet i n circa 6 ssptarnani. Neantigenic. Ind. Hernoragii superficiale, capilare chirurgicale.

si venoase, traurnatice sau

Adrnin. Buretele se foloseste numai in aplicatii locale, uscat sau urnectat cu ser fiziologic sau cu sol. trombina (100 ufrnl), antibiotice. GELASPON O (Anker~harm.Germania) Benzi de burete de gelatina de 15 g Cutie cu 10 benzi. TROMBINA
b S

Cind. Trornboembolie, trornboflebita, hipercoagulabilitate sanguina. Prec. lnj. i.v. trebuie efectuate lent. Admin. Adulti. !.v. Hemoragii obignuite 5-10 rnglzi. Supradozari de curnarinice 20-100 rnglzi. Doza zilnica si durata tratarnentului sunt conditionate de intensitatea hipoprotrornbinerniei si de evolutie. Se vor face deterrninari repetate ale tirnpului de protrornbina. Copii. Inj. i.rn. Nou-nascut si sugar l rnglkg intr-o adrninistrare, repetata la nevoie la 2-3 zile. Copil de 1-15 ani 5-10 rnglzi, tirnp de 3 zile sau 10 rng pe sgptSrnan3. FITOMENADIONA (Terapia, Romania) Sol. inj. 10 rnglrnl-l rnl. Ct.
x

Fdin. Transforrna fibrinogenul i n fibrine, fiind indispensabila i n procesul de coagulare. Ind. Hernostatic local pe plagi sangerande, hemoragii gastroduodenale, amigdalectornii, epistaxis. R.a. Inj. i.v. produce coagularea intravascualrS, urrnata de accidente grave sau mortale. Admin. Se dizolva 2 g pulbere de trombina i n 5-10 rnl aps distilate sau ser fiziologic sau se pudreaza plagile, i n hernoragii superficiale. Oral, se foloseste solutia i n hemoragii gastroduodenale, eventual dup5 neutralizarea aciditatii gastrice. i n arnigdaAectornii si epistaxis se aplica solutia sub forma de badijonari. In hernoptizii se pot folosi aerosoli. TROMBINA USCATA STERIU (Centrul Hernatologie, Romania) Flac. pulb. 2 g

5. Pa I

B 0 2 BB

FIBRINOGEN
b S

FIBRINOGENUM HUMANUM

Fdin. i n contact cu trombina forrneaza fibrina. T 112 = 3-5 zile. Ind. Medicatie de substitutie i n hipo- sau afibrinogenemie, stsri de fibrinolizg acut2.

152

MEMOMED 2006 illernorntor de rneciicnrr~erzte Gkid fni'mncoternpzc

MEMOMED 2006 lienioi'nror cie >11eciicn7>zei1te Glricifnl'~?zncote>.npic


TACHOCOMB O (Nycorned, Austria) Colagen din tendon de ca! 1,3-2 rng; Fibrinogen urnan 4,36,7 rng; Trornbina bovina 1,5-2,5 u.i.; Aprotinina bovina 0,055-0,087 u.i.; Riboflavina 0,0074,026 rng. Burete. Folii. Cutie cu 1 sau 3 pansarnente x 2,5 x 3,O x 0,5 cm. Pa Xll; Cutie cu 1 sau 5 sau 10 pansarnente x 9,5 x 4,8 x 0,5 cm. Pa XV; -; -

FIBRINA Fdin. Favorizeaza coagularea sangelui avand rol de matrice. Lasata i n plaga, se absoarbe si favorizeaza cicatrizarea. Ind. Hernostatic i n plagi sangerande dupa arnigdalectornie, i n otoragie, gingivoragie. Pe plagi atone, favorizeaza epitel'izarea. Pe plagi sangerande, arsuri. Adrnin. Numai i n aplica!ii locale. Buretele de fibrina si pelicula se imbiba la saturare cu o solutie de trornbina i n ser fiziologic si se ap!ica pe plaga. Pulberea de fibrina se pudreaze pe plagi. Pe plagile sangerande se aplica pulberea amestecats cu solutie de trornbina. Pe plagile supurate se aplica pulberea de fibrina irnbibata cu solutii de antibiotice (streptomicina, kanamicina). BURETI DE FIBRINA (Centrul Hernatologie, Romania) Folii PELICULE DE FIBRINA (Centrul Hernatologie, Romania) Folii 10110 cm PUDRA DE FIBRINA (Centrul Hernatologie, Romania) Flacon pulv. 2 g

B 02 BD

FACTORI Al COAGUL~RII SANGUINE


)

FACTORUL VI11 (ANTIHEMOFILIC A)

Ind. La bolnavi cu hernofilie, i n accidente sau interventii chirurgicale, i n fibrinoliza acuta. BERIATE P (Aventis, Germania) Liofilizat factor VI11. FI. 2,5 rnl; 5 rnl. CRIOCONCENTRAT GLOBULINAANTIHEMOFILICAA CONGELAT (Centrul Hematologie, Romania) Bloc congelat galbui. care contine globulina antihernofilic5 A existenta i n circa 2500 rnl sange integral, dizolvati i n 150 rnl plasma. Contine si fibrinogen. Adrnin. Flaconul se decongeleazs la terrnostat sau pe baie de apa la 37" si se adrninistreaza irnediat i.v. EMOCLOT (Kedrion, Italia)

BERIPLAST O (Centeon, SUA) Conc. fibrinogen liof. aprotinina, conc. trornbins liofil. Ind. Uz local. Adjuvant i n discipline chirurgicale, pentru adeziunea si colajul tesuturilor, intirirea suturilor, hemostazs. Adrnin. Volurnul si doza sunt determinate de nevoile clinice. TISSUCOL O KIT (Baxter, Austria) Kir cu Racoane continand fibrinogen uman, factor XIII, fibronectina, plasrninogen, aprotinins bovina, trornbins umana, clorura de calciu.

Liofilizat factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i. FI. 5 mi; 10 rnl. HAEMOCTIN O SDH 250, 500, 1000 (Biotest Pharma, Germania) Liofilizat factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. IMMUNATE (Baxter, Austria) Liofilizat factor Vlll. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. FI. 10 rnl. OCTANATE 250; 500; 1000 (Octapharrna, Elvetia) Liofilizat factor VIII. 250 u.i.; 500 u.i.; 1000 u.i. FI. 5 rnl; 10 rnl. COMPLEX DE ANTIINHIBITORI A l COAGULARII Fdin. Acrivitate coagulanta prin scurt-circuitarea actiunii factorilor antihernofilici VIII si IX.

i
%

Ind. Adjuvant pentru favorizarea hemostazei locale i n tirnpul unei interventii chirurgicale. Admin. Cantitatea utilizata depinde de suprafata tratata. O suprafata de 10 cm2 se acopera picStur8 cu picatura, o suprafata de 25-100 cm2, prin pulverizare.

154

MEMOMED
ilfen7orntor de nzedicame?zte

2006 Ghid farnzncoterapic

MEMOMED 2006 .%le?norntor nzedicnnze>zte Ghidfn~?>zrzcoternpic de

155

Ind. Tratarnent si prevenire a hernoragiilor si, i n situatii chirurgicale, i n deficit i n factorVII1, la bolnavi care au dezvoltat un inhibitor contra factorului VIII. i n caz de esec prin factor VI1 a, tratarnent si prevenire a hernoragiilor si, i n situatii chirurgicale, i n deficit i n factor IX, la bolnavi care au dezvoltat un inhibitor contra factorului VIII. i n caz de esec prin factor VI1 a, tratament si prevenire a hernoragiilor si, i n situatii chirurgicale, i n deficit i n factor IX, la bolnavi care au dezvoltat un inhibitor contra factorului IX. R.a. Febra, urticarie, greturi, trornboernbolii, coagulare intravascularS diserninats (CIVD), infarct rniocardic. Cind. CIVD, insuf. hepatica, risc de cornplicatii tromboernbolice. Admin. I.v. lent, ce1 rnult 2 u.lkglrnin. Doza de 80 u.lkg de 2-3 ori1 zi, far2 a depS~i 240 u./kg/24 ore si 100 u./kg/inj.

NOVOSEVEN @ (Novo Nordisk, Danernarca Pulb. 1,2 rng. (60 k h . ) .

PLASMA

UMANA PROASPATA

CONGELATA

OCTAPLAS (Octaoharma. Elvetia) Sol. perf. 45-70 rnglml. Pungi 200 ml.

B 02 BX

ALTE HEMOSTATICE SISTEMICE


b P-RF

ETAMSYLATUM

Fcin. Absorbtie orala, cu efect i n circa 30-60 minute. Excreiie sub forma nemodificata, prin urina, bila, scaun. Fdin. Antihemoragic, reducnd sngerarile capilare cnd nurnarul trornbocitelor este norrnal, arneliornd adezivitatea lor. Scade tirnpul de sngerare cu 4 0 4 5 % dupa prirnele 30 minute. Ind. Profilactic si terapeutic i n interventii chirurgicale pe tesuturi bogat vasculanzate din sfera ORL, ginecologie, stornatologie, oitalrnologie, urologie si i n afectiuni medicale (hematerneza, rnetroragie, epistaxis, hernaturie etc). Prec. Bolnavi cu trornboze i n antecedente Admin. Profilactic, ;.v. sau ;.m. , 250-500 mg cu o orci inainte de interventie si ulterior, la 4-6 ore, cat exista ricul hemoragiei. Oral, 250-750 rng cu trei ore inainte de interventie si ulterior la 4-6 ore cate 500 rng. Curativ, iniiial 250-500 mg i.v. sau i.rn., apoi 250 mg la 4-6 ore. intretinere cu 500-1000 rnglzi. Copii: jurnatate din dozele adultului. Local, un tarnpon de vata irnbibat cu solutia dintr-o fiola si aplicat la locul hemoragiei.

FEIBA @ TIM 4 IMMUNO (Baxter. Austria) Pulb. liof. 500 u.i.; 1000 u.i. FACTOR IX COAGULATIONIS HUMANUM BERININ P (Aventis, Germania) Liofilizat factor IX 600 u.i. Flac. 5 rnl. IMMUNINE (Baxter, Austria) Liofilizat factor IX 200 u.i.; 600 u.i; 1200 u.i. Flac. 5 ml; 10 rnl. OCTANINE F 250; 500; 1000 (Octapharrna, Elvetia) Liofilizat factor IX 250 &i.; 500 u.i; 1000 u.i. Flac. 5 rnl. FACTOR VIII + FACTOR VON WILLEBRAND HAEMATE P (Aventis Behrina. Germania) Liofilizat 250 u.i.; 500 u.i; 1000 u.i. Flac. 10 rnl; 20 rnl; 20 ml. EPTACOG ALFA
-

b S

b S

DICYNONE @ (Om, Elvetia) Fiole 250 rngI2 rnl. Ct. x 1; 100. Pa I; XIV Compr. 250 mg. Ct. x 100. Pa XIII ETAMSILAT (Sicorned, Romania) Fiole 250 rng12 rnl. Ct.
x

Factor VI1 a de coagulare recornbinant


Ind. Accidente hernoragice si interventii chirurgicale la bolnavi cu hernofilie constitutional5 sau dobandita cu inhibitori contra factorilor VIII sau IX. Admin. De catre medici specialisti.
i

10. Pa I b P-RF

r
I

GARBAZOCHROMUM Diminua perrneabilitatea

si

creste rezistenia capilarelor

a .

156

MEMOMED

2006

MEMOMED

2006

157

.I.lei?iom?orde iiiedzcn17zrizte Glzid fnrr7inco?e>z7jlzc

.tJtv~zorrr?or r ?iiedicni~iente Ghid f ~ i ~ i i z r i c o t e ~ ~ p i c a

Ind. Hernoragii prin cre$erea permeabilitatii capitare la niveiul tubului digestiv, apararului respirator, retinei, uterului, i n purpura si intoxicalii cu substante capilarotoxice. Profilactic T urologie. n ORL, chirurgie pulmonara, ginecologie. Adrnin. 1,5-4,5 rnglzi, i n perfuzie i.v. lenta, dup5 diluare 'n gliicozi 5% sau ser fiziologic. Solutia diluata se folosegte : primele n 24 ore dup5 preparare. Profilactic, i n seara preceden'Q si cu l i 2 ora inaintea interventiei. Copii p5nS la 15 ani 0.75-3 mg.
ADRENOSTMIN O (Terapia, Romania) Fiole 0,3 mgiml - 5 rnl. Ct.
x

B 03
B 03 A

ANTIANEMIGE PREPARATE GU FIER

I B 03 B VITAMINA B 12 S ACID FOLIC B 03 X ALTE PREPARATE AHTIAKEMICE

5 Pa I

B 03 A PREPARATE CU FIER
B 03 AA B 03 AB
0 03 AG

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE FIER TRIVALENT, PREPARATE ORALE FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE FIER

B 03 AD B 0 3 AE

TN COMBINATIE CU ACID FIER IN ALTE COMBINATI1


Sr
Sr Sr

FOLIC

B 03 AA

FIER BIVALENT, PREPARATE ORALE


b P-6L

FERROSI FUMARAS

Fcin. Absorbtie bun5 digestiva. Fierul neabsorbit este elirninat prin scaun, colorand fecalele i n negru.
Fdin. Antianemic. Latenta 3-7 zile, efect maxim la 3 spt5rnSni. ind. Anemie feripriva. Profilactic i n sarcina, du@ gastrectomie, copii subponderali, prematuri, la donatorii de sange.
R.a. Constipalie, dureri abdominale.

Cind. Diateze hemoragice, st5ri congestive, hemocrornatoz3, talasemie, hepatits acuta. Prec. Ulcer gastroduodenal, enteriti, colita, colit8 ulceroas5. i n sarcina, alapiare si la copii rnici nurnai la recomandarea medicului. Interac;. Alcoolul cregte absorbiia Fe. Scad efectul Fe: lapte, ceai, fainoase, oua, paine integrala.

158

M E M O M E D 2006
Afemorator de n?edira7>zeizte Ghid farinaroterapir

M E M O M E D 2006
-1femoratorde n~edical?~ffzte Ghidfannacoterapic

159

FERRONAT O (Ivax, Cehia) Susp. int. 3%. FI. x 100 mi. Pa I O lingurita (5 rnl) = 150 mg fumarat feros = 50 mg fier

Admin. Copii sub un an: anemie feriprive 25-50 mg fierlzi;


deficit latent de fier 15-25 rng fierlzi; profilactic 5-10 mg fierlzi. Copii 1-12 ani: anemie feriprivs 50-100 mg fierlzi; deficit latent de fier 25-50 rng fierlzi; profilactic 10-15 rng fierlzi. Copii peste 12 ani si adulti: anemie feriprivs 100-300 mg fierlzi; deficit latent de fier 50-100 mg fierlzi; profilactic 10-15 rng fierlzi. Administrare i n una sau mai multe prize. Poate fi administrat i n timpul mesei sau imediat dup5 masa, cu sucuri de fructe, ceai, lapte sau i n biberon. i n anemia feripriv tratarnentul dureaza circa 3-5 luni, p a n i la normalizarea valorilor hemoglobinei. Apoi tratarnentul trebuie continuat citeva siptamani, iar i n cazul femeilor gravide ce1 putin p a n i la nastere, cu doze ca pentru carentele latente de fier. i n caren) latenta de fier tratarnentul dureaza circa 1-2 luni. FERRUM HAUSMANN O (Vifor Internationai, Elvetia) Sol. orali 50 mglml. FI. 30 ml. 1 rnl sol (= 20 pic.) = 50 mg b P-6L fier. Pa III. Sirop 10 rnglrnl. FI. 150 ml. 1 ml. sirop = 10 rng fier. Pa III. ) P-6L b P-RF Sol. inj. i.m. 50 mglml. F. 2 ml. Ct. x 5. Pa III PHARMA FERRUM O (Pharmaplant Biogalenica, Romania) Sol. orala 50 mglrnl. 1 ml = 24 pic = 50 mg Fa (111). 1 pic. = 2,5 mg Fe (111). FI. picurfitor 50 ml. Pa Il FERROCHOLINATUM
b P-6L

Admin. Oral, pe stomacul gol sau, dar5 existi o iritatie gastrica.


la 2 ore dupa mese. Adulti. Curativ, 2 4 linguritelzi. Profiiactic (ex. gravide), o linguritdzi. Copii sub 3 ani, 5 mglkglzi; intre 3-6 ani, 112 din doza adultuiui. FERROSI SULFAS

b P-6L

Fdin., Ind. Doze asem2nStoare cu ale gluconatului feros.


FERRO GRADUMET O (Abbot, Anglia) Compr. ret. 325 mg (105 rng fier). Ct. x 30. Pa Il FERRO GRADUMET C3 (ICN-Galenika, Serbia) Compr. ret. 325 mg (105 mg fier). Ct.
x

30. Pa Il

FEROO SANOL O (Schwarz Pharrna, Germania) Caps. 100 mg. Ct FERROSI GLUTAMAS
x

50
b P-6L

Fdin., Ind. Doze asemanatoare cu ale gluconatului feros.


GLUBIFER O (Terapia, Romania) Compr. film. 100 mg. Ct.
x

50.

B 03 AB

FIER TRIVALEMT, PREPARATE ORALE


W
3

Fdin., Ind. Doze asemanatoare cu fier poilmaltozat.


FER-SOL C3 (EIPICO, Egipt) Fiole buvab~le200 mg fierlml Fiole 15 ml Pa I PROTEINSUCCINILAT FERIC
b P-6L

COMPLEX DE HIDROXID DE FIER ( 1 ) POLIMALTOZA 11

Fcin. Absorbtie digestiva printr-un proces activ, prin schirnb


competitiv de liganzi. Absorbfia este invers propoflionals cu doza admiristrata. Exista o corelatie intre rnirimea deficitului de Rer si cantitatea de fier absorbite (cu cat deficitul este mai mare cu atat absorbtia este mai mare).

Ind. Anemie latenta sau manifesta prin aport insuficient, scaderea absorbtiei, pierderi acute sau cronice de sange, infectii. Profilaxia anemiei feriprive i n timpul sarcinii si alaptirii.

Ind. Tratarnentui carentei de fier, latenta si cea manifesti (anemie feriprivs). Prafiiaxia carentei de fier i n sarcina, alaptare, la copii, adolescen?, adulti (vegetarieni, varstnici). R.a. iritatii gasirice, greata, constipatie, diaree.

R..

. Grelur~,diaree, dureri epigastrice.

Cind. Anemie aplastics, anemie hernolitie. Pancreatita cronica. Ciroza hepatica. Admin. Adulti. 800-1600 mglzi, i n 2 prize, preferabil inainte de
masa. Copii. 4 mg Felkglzi, i n 2 prize.

Cind. Hemocromatoz5, hemosiderozi, anemie saturnina, talasemie, anemie hemolitic5.

I
1

160

MEMOMED

dfelizomtor de ?izedzcnnznzte Ghid far?

2006

MEMOMED
.Ifeinorntor de medicnnleirte

2 06 . Glzid0fn~ilincotempic

161

FERPLEX O (Italfarmaco, Italia) Sol. orala 800 mg115 m (= 40 rng Fe3+). Ct. 1 monodozi a 15 ml
x

10 flac.

Ind. Carenfa latenta sau manifesta de fier, profilaxia carenfei de fier si acid folic, i n tirnpul $1 dups sarcina (in tirnpul aiaptarii). Admin. Carenta manifesti: 2-3 cornpr./zi, pan la normalizarea hemoglobinei, apoi 1 cornpr./zi, 1 4 luni. Carenta latenta, profilaxie: 1 compr./zi. Cornpr. se iau i n timpul sau dupa rnasa.

B 0 3 AC

FIER TRIVALENT, PREPARATE PARENTERALE

Administrarea injectabili a fierului se face numai i n cazurile cand calea orala este ineficienta sau inabordabili. COMPLEX DE HIDROXID DE FIER (111) SUCROZA
b P-RF

B 0 3 AE

FIER I ALTE COMBINATli N


)

ASCOFER (Arena. Germania) Gluconat feros; Acid ascorbic. Cornpr. Ct.


x

P-6L

Ina. Deficienta de fier i n stsri clinice i n care este nevoie de aport rapid de fier, bolanvii care nu tolereazi tratamentul oral cu fier sau sunt necooperanti, boli intestinale active i n care preparatele cu fier orale sunt ineficace. Admin. Exclusiv intravenos, i n perfuzie, inj. lente sau direct i n linia venoasi a dializorului. Nu intramuscular. Perfuzie: 1 m1 Venofer i n 20 mi clorurs de sodiu 0,9%. Viteza de adrninistrare 100 rng fier i n ce1 putin 15 minute. Inj. i.v. lenti, nediluat, 20 rng fier pe minut. La o adrninistrare rnaxirnurn 200 mg fier. VENOFER @ (Vifor Internationai, Elvetia) Sol. inj. 20 rnglml
-

20

FERRO-FOLGAbIMA O (Worwag, Germania) Ac. folic 5 mg; Vit. 812 0,01 rng; Fier 37 mg; Suifat de fier (I!) uscai 112,6 rng. Caps rnoi. Ct. x 20; 50; 100. Pa Il; 11 v 1; FERROGRAD-C O (Abbott, Anqlia) Suifat feros 325 rng (105 mg Fier); Vit. C 500 mg Compr. filmate. Ct. x 30. Pa 111 Admin. 1 cornpr. de 2 orilzi FERROZINC-C (Pharco, Egipt)
b P-6L
h P-6L

5 rnl. Ct. x 5. Pa X

B 0 3 AD FIER IN COMBINATIE CU ACCD FOLIC


FERRETAB O (Lannacher, Austria)
b OTC

Suifat feros 16,33 mg; Sulfat de zinc 15 rng; Vit. C 24 mg. Caps. Ct. x 24. Pa III Admin. 1-2 caps.
x

Fumarat feros 152,l rng (50,7 mg fier); Acid foiic sare monosodici 0.52 rng (0.5 mg ac. folic). Capsule Ct. 30; 100. Pa Il; IV Admin. Tratamente de intretinere, sarcina: 1 caps./zi. Anernii: 2-3 caps./zi. TARDYFERON FOL O (Pierre Fabre, Franta)
b P-6L

3lzi, dupa mese

MULTIBIONTAJUNIOR O (Merck, Germania) Vit. C 75 mg; Vit. E 12 rng: Vit. 82 1,5 rng; Vi:. B6 1,8 mg; Vlt. B1 1,4 rng; Acid folic 0,15 mg; Lactat feros 15 rng (3 mg fier); Carbonat de caiciu 375 rng (150 mg calciu); Carbonat de rnagneziu 208 mg (50 rng rnagneziu) Compr. efervescente. Tub x 20. Admin. Zilnic 1 cornpr. dizolvat i n 150 ml a@. SIROFER O (G. Richter. Romania)
b OTC

Sulfat feros 159 rng (50 rng fier); Acid folic 0,35 mg; iAucoproteoz2 50 mg; Acid ascorbic 30 rng Cornpr. Ct. x 30. Pa IIi Adrnin. Un drajeulzi incepand cu sZptSrn2na 24-a de sarcini, preferabil inainte de masa.

Gluconat feros 4,6 g1100 g sirop. Ac. ascorbic 600 rng. 1 lingurita (5 rnl) = 37 mg fier (Il). Flacon 120 ml. SORBIFER DURULES O (Eais. Unaaria) Sulfat feros 320 mg; Ac ascorbic 60 rng Compr. film. Ct. x 50. Pa III
b P-6L

MALTOFER O FOL (Vifor International, Eiveiia)

# P-RF

Complex hidroxid de fier ( 1 ) - polirnaltoza 357 mg; Acid 11 folic 0,35 rng. Compr. rnasticabile. Ct. x 30. Pa III

162

MEMOMED
Menzomtor de ineditamente

2 0 0 6 Glzid farmncoternpic

MEMOMED
Llfeielizorator nzedzcn7nente de

2 0 0 6 Gkzdfnr~nacoterapzc

) P-6L Sulfat feros 80 mg; Mucoproteaza 80 mg. Ac. ascorbic 30 mg. Draj. ret. Ct. x 30. Pa III

TARDYFERON O (Pierre Fabre, Franta)

'
1
+

B 0 3 BB

ACID FOLIC !$I DERIVATI


b P-6L

ACIDUM FOLICUM
Fcin. Absorbtie digestiva 70-80%

b OTC Sol. buv. Fiole 10 ml continfind: Gluconat feros expr. i n fier 50 mg; Gluconat de mangan expr. i n mangan 1,33 mg; Gluconat de cupru expr. i n cupru 0,70 mg. Ct. x 20.
Ind Anemie prin carenta grav a femeii insarcinate sau a nou-nSscutului prematur. Admin. Adult, profilactic: 50 mg fierlzi, incepand din luna a 4-a a sarcinii. Nou-n%scutsi copil, curativ: 5-10 mg fierlzi, incepand de la varsta de 1 luna.

TOT'HEMA @ (Innothera. Franta)

!
* I

eliminare renal

Fdin. Factor de maturare a er~trocitelor.Scade concentratia serici a homocisteine~,implicat i n cardiopatia ischemic, trombozele venoase profunde si pulmonare, accidentele vasculare pulmonare Ind. Anemie macrocitarS de nutritie, anemie megaloblastic a adultului, anemii hemolitice, dupa gastrectomie, sarcins (pentru prevenirea defectelor de tub neural). Preventiv i n boli cardiovasculare. Cind. Asociere cu sulfamide si antifolice (antagonisti). Tumori maligne. Admin. Gral, 5-10-15 mglzi, intr-o prizi, la aceeasi or%. 400 mcglzi cu o luna inainte si primele luni de sarcina i n generai, 4 mglzi la femei care au niscut anterior copii cu defect de tub neural. 5 mglzi, pentru reducerea riscului i n cardiopatia ischernie, tromboze venoase, accidente vasculare cerebrale.

B 03 B
B 0 3 BA

VITAMINA B 12 $1 ACID FOLIG


VITAMINA B 12 $1 ANALOGI
b P-RF

11

CYANOCOBALAMINUM

Fcjn. Absorbtie digestivi numai in prezenta factorului intrinsec. Fdin. Indispensabila procesului norma1 de maturare a eritrocitelor. Intervine i n sinteza nucleoproteinelor. Actiune neurotropa si lipotropa. Ind. Anemii megaloblastice, neuropatii, hepatite cronice, ciroza hepatica, nevralgie de trigemen. Gastrectomizati, alimentatie vegetariana exclusiv. Cind. Poliglobulii, neoplasm. Admin. 1.m. sau S.C. in anemie megaloblastica, forme medii, necomplicate, zilnic 1 rncg, timp de 10 zile. i n forme cu complicatii, ziinic 50 mcg timp de 5-10 zile. intretinere cu 30100 mcg o data pe luni. i n afectiuni neurologice si hepatite cronice 1 rng la 2-3 zile. Adrninistrare orala numai ca supliment alimentar.

ACIFOL O (Sicomed, Romania) Compr. 5 mg. Ct.


x

30. Pa I

TIFOL O (Krka, Slovenia) Compr. film. 0,4 mg. Ct.


x

30

B 03 X

ALTE PREPARATE ANTIANEMIGE


b S/P-RF

EPOETINUM

Fdin. Glicoproteini produss i n nnichi, principalul factor reglator d hematopoezei. Se foloseste eritropoietina umani recombinanta.

SICOVIT B12 (Sicomed, Romania) Fiole 50 mcgll rnl; 1000 mcgl? mf. Ct. ALTE PRODUSE
x

5. Pa I; l

h d . Anemia din insuficienta renala cronici, poate elimina nevoia de transfuzii de sfinge la bolnavi dializati. Anemia la Wnavi sub chimioterapie pentru tumori nemieloide (daca eritropoietina s e r i e este sub 200 mUlml). Anemia la bolnavi infettati HIV si tratati cu zidovudina (daca eritropoietina sericd este 500 rnUlml). inainte de interventii chirurgicale la bolnavii cu rit 139%, scazfind nevoia de transfuzii postoperator. ilicit de sportivi pentru cresterea capacitdtii de efort si

164

2006 Memorator de ??zedican7e1zte Gfiidfartizacoterapic

MEMOMED

MEMOMED
.Merilorator de nzedicarizente

2006
Glzzd fnrnzacoternpic

165

R.a. Cefalee, hipertensiune (25%), convulsii, trornbocitoz5, trornboza, hiperkaliernie, eruptii.

R.a. Hipertensiune, cefalee, tromboze, artralgii, ederne.

Cind. Hipertensiune artetiala insuficient controlata. Adrnin. De catre medici specialisti.


ARANESP O (Arngen, Olanda) Sol. inj. 10 rncgl0,4 rnl: 15 rncg10,375 rnl; 20 rncg/0,5 rnl; 30 rncgl0,3 rnl; 40 rncgl0,4 rnl; 50 rncgl0.5 rnl; 60 rncg/G,3 rnl; 80 rncg/0,4 rnl; 100 rncg/0,5 rnl; 150 rncgi0,3 rnl; 300 rncg/0,6 rnl; 500 rncgll mi. Ct. x 4 seringi repurnplute. Pa XIV; XV; XV; XVI; XVII; 2126 RON; 2550 RON; 3401 RON; 4261 RON; 6377 RON; 3188 RON (1 sering5); 5213 RON (1 sering5).

Prec. Hipertensiune arterials, convulsii, trornbocitoze, insuf. hepatici, tulburari vasculare ischernice, tumori maligne. Efectele pot fi sc5zute in anemie feriprivz, infectii, inflarnatii, hemoliz3. Bolnavii cu dializa necesita cresterea dozei de heparina.

Admin. Initial 40-50 ulkg, de 3 orils3ptSrn5n8, in]. i.v. in 1-2 rninute. Se creste la 4 sSptirn8ni cu 25 ulkg de 3 orils8pt5rn5n5. La nevoie se poate ajunge la 200-240 ulkg de 3 orils2ptSrn2ria. Scopul tratarnentului este cresterea hernoglobinei la 10-12 g1100 rnl (hernatocrit 30-35%), cu rata de 1-2 g1100 mlIlun5. La bolnavi cu tumori, initial 150 Ulkg de 3 orilsapt., S.C.La bolnavi cu HIV si zidovudina, 100 Ulkg de 3 orilsapt. i.v. sau S.C. i n tumori si infectie HIV, daca efectul nu este evident d u p i opt sSpt5rnSni, se creste cu 50-100 Ulkg p5na la doza totala de 300 Ulkg.
EPOMAX @ -2 -4 (Furnedica, Elvetia) Sol. inj. 2000; 4000 u.i.lrnl - 1 rnl. Ct.
x

1; Pa X; XIII

EPREX 8 2000 4000 10000 (Cilag, Elvetia) Sol. inj. 1000 ulrnl - 0,5 rnl; 2.000 u./rnl - 0,5 rnl; 3.000 ulrnl -0,3 rnl; 4.000 u.lrnl- 0,4 rnl; 10.000 u./rnl- 1 rnl. Gt x 6. Pa XIV; XV; XVI; XVI; 3384 RON NEO RECORMON @ (Roche Reaistration. Analia) Sol. inj. 500 u.i./0,3 rnl; 1000 u.i./0,3 rnl; 2000 u.i/0,3 ml; 4000 u.i.10,3 mi; 5000 u.i.10,3 rnl; 10000 u.i./0,6 rnl; Ct x 6. RECORMON NEU @ (Roche. Germania) Pulv. Iiofilizata. Flacon 1.000 ie; 2.000 ie; 5.000 ie. 10.000 i.e. Ct. 5. DARBEPOETINUM ALFA
b S/P-RF

Fcin. Dupa inj. i.v. T 112 = 21 ore si dupS inj. S.C. = 49 ore. Metabolizare extensivs. Fdin. Stirnuleaza eritropoeza prin aceleasi rnecanisrne ca hormonul endogen. Ind, Anemia din insuf. renala cronice la adulti $1 copi! peste 11 ani. Anemia la adulfi cu neoplasrn non-rnieloid care urrneazs chirnioterapie.

166

MEMOMED 2006
&let~zornCor liledicanzente de Glzidjnr7~zncoternpic

MEMOMED

2006

167

.?feemorator de l~tedzcnniente Glztd jnl nznrotrrnplc

B 05
B Q5 A B 05 B

SUBSTITUENTI DE SANGE $1 SOLUTIi PERFUZABILE

R.a. Frison, febr5, urticarie.


Precautii. Utilizare atenta cand hipervolernia si hernodilutia pot fi un risc pentru bolnav: insuf. cardiaca decornpensata, hipertensiune arteriali, varice esofagiene, edern pulrnonar, diatezs hernoragid, anemie severa, insuf. renals, edern cerebral.
Admin. Perfuzie i.v., inijial 500 rnl, repetat la nevoie. Se folosesc solutii lirnpezi, incalzite la temperatura corpului.

SANGE SI PRODUSE SIMILARE


SOLU'JII PENTRU ADMINISTRARE

IMTRAVENOASA
SOLU'JII PENTRU

ALBUMINA UMANA (Biornedx, Germania)

B 0 5 C SOLU'JII PERFUZABILE
B 05 D B 05 X B 05

Sol. perf. 5%; 20%. Fl. 50 rnl; 100 rnl; 200 rnl; 250 rnl ALBUMINA UMANA (Octopharrna, Elvetia) Sol. peri. 5%; 20% FI. ALBUMINA LFB O (Lab. Franc. Biotech., Franta)
i

DIA LI^

ALTE SOLU'JII INTRAVENOASE

Z SOLU'JII PT. HEMODIALIZA

SI HEMOFILTRARE

Sol. perf. 20%. FI. 50 mi; 100 rnl ALBUMINA UMANA (Hurnan Serurn, Ungaria) Sol. inj. i.v. 20%. FI. 50 rnl; 100 rnl ALBUMINA UMANA ICenteon- Germania) Sol. perf. i.v. 20% FI. 50 rnl. ALBUMINA UMANA (Karnada, Israel)

5 05 A
B 05 AA

SANGE S PRODUSE SIMILARE I


SUBSTITUEN'fI IIE SABIGE $1 FRACTIUNI PROTEICE PLASMATICE
bS

ALBUMINUM

Sol. perf. 20%. FI. 50 rnl. ALBUMINA UMANA (Kedrion SPA, Italia) Sol. perf. 20%. FI. 10 rnl; 50 rnl; 100 ml HUMANALB!N (Centeon, Germania) Sol. perf. 5%. FI. 50 rnl; 250 rnl

Fcin. i n conditii normale cantitatea totals de albumina inlocuib i l i este 4-5 g/kg, din care 4 0 4 5 % este prezenti intravascular si 5 5 6 0 % i n spatiul extravascular. Tirnpul de Tnjurnititire rnediu 19 zile. Elirninarea este predorninant intracelulara si se datereste proteazelor lizozornale. La subiectii normali, sub 10% din albumina perfuzate paraseste cornpartirnentul intravascular i n prirnele 2 ore dupa perfuzie. Volurnul plasrnatic poate rimane crescut pentru cateva ore. Fdin. Albumina reprezints peste 112 din proteinele plasrnatice si circa 10% din activitatea de sinteza proteici a ficatului. Alburnina contribuie la presiunea oncotica a sangelui, la stabilizarea volurnului sanguin circulant si este transportor pentru horrnoni, enzirne, rnedicarnente, toxine. Ind. $oc operator, traurnatic, i n arsuri, hipoproteinernie, bypass cardiopulrnonar, insuf. h e p a t i c i acuta, nefroza acute, hipotensiune sau soc in tirnpul dializei renale, hiperbilirubinernie.

Ind. Septicernii, leucopenii datorite adrninistrsrii rnedicarnentelor antiturnorale.

Ra. Frison, febrs.


Admin. Perfuzii i.v.

PLASMA LEUCOCITARA (Centrul Hernatologie, Romania) Flac x 150 rnl cu pulvere

MEMOMED
,tlenzorator (le rlzecltcamelzte

2006
G17rdfar~~zncotrrapzc

MEMOMED
ilfemorator de niedicanze?zte

. 2006

Glzid fflrmncoterapic

DEXTRANUM i0 Ind. Hemoragii masive, tulbur8ri de coagulare, trombopenii

+S

R.a. Febra, frison.


Admin. Perfuzii i.v. PLASMATROMBOCITAFA (Centrul Hematologie, Romania) Flacon
x

Ind. Soc hipovolemic, dupa hemoragii si traumatisme, soc toxicoseptic, arsuri intinse, profilaxia socului chirurgical, flebotromboze. R.a. Congestie cutanat8, urticarie, febra, frison. Cind. Trombopenie, insuf. cardiaca, renal8, edem pulmonar. A d m h Perfuzie i.v., 500-1000 mllzi DEXTRAN 7 0 - G L U C O ~ 5% Iinfomed. Romania) Sol. perfuz. 6%. FI. 500 m!. Ct. x 6. ?a X

150 mi cu pulbere

Ind. Corectarea hipoproteinemiilor si hemoconcentratiei. Aisuri, soc operator, traumatic, obstetrical, toxiinfectios, peritonite, pieurezii. Admin. Perfuzii i.v. i n primele 2 ore de la dizolvarea pulberii. PLASMA USCATA (Centrul Hematologie, Romania) Flacon
x

DEXTRAN 70-NaC1 0,9% (Infomed, Romania) Sol. perfuz. 6%. FI. 500 ml. Ct. x 6. Pa X DERIVATI DE

GELATINA

b S

500 ml cu 150 m plasma uscata 1

Fdin. Gelatina, protein8 purificat8 obtinut5 prin hidroliza pacial8 a colagenului, este un substituent de plasm8 similar dextranilor. Se mai utilizeaz8 solutia 4% a derivatul succinilat, sau cea 5.5% a polimerului oxipoligelatin8.

PLASMA UMANA PROASPATA CONGELATA (Octaphama,


Elvetia) Tratat8 SID. Sol. perf. 45-70 mglml. Pungi 200 ml DEXTRANUM 40
b S

Ind., R.a., Admin., similar dextranilor.


GELOFUSINE @ (Braun, Elvetia) Succinil-gelatina 4%. Sol. perfuz. Flacon 500 ml. Ct x 10. Pa XII HYDROXYETHYLAMIDON
b

Fdin. Dexiranul imbunatateste conditiile hemodinamice (creste volemia si debitul cardiac, norrnalizeaza tensiunea arteria15 si presiunea venoass), are efect antitrombotic. Ind. Soc traumatic, hemoragic, cardiogen, pancreatite, peritonite, ileus paralitic, tromboze, tromboflebite. R.a. Cogestia fetei, urticarie, febra, bronhoconstric!ie. Cind. Trornbopenie, hipofibrinogenemie, insuf. cardiaca, insuf. renola cu anurie. Admin. Perfuzie i . ~ . 500-1000 mllzi. . DEXTRAN 40IGLUCOYA 5% (Infomed. Romania) Sol. perfuz. 10%. FI. 500 ml. Ct.
x

Sin. HETASTARCH, Hydroxyethyl Starch, HES


Obtinut prin eterificarea unui amidon ce contine pesre 90% amilopectin8; 7-8 radicali hidroxil la fiecare 10 unitati D-glucopiranoza au fost transforrnati i n radicaii hidroxietil eter. Se utilizeaz8 polizaharidul c masa molecular8 450.000. u M i n . Solutia 6% HES are presiune coloid osmotic8 similara albuminei umane; perfuzat8 i.\/. produce expansiunea volumului plasmatic. Efectul dureaz5 24-36 de ore.

M. Hipovolemie si soc produs de arsuri, chirurgie, hemoragie, @aumatisme.


Ra. Reactii de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie.

6. Pa XII

DEXTRAN 40-NaCI 0,9% (Infomed, Romania) Sol. perfuz. 10%. FI. 500 ml. Ct.
x

6. Pa XII

Cuid. Neurochirurgie, pacienti la care prevenirea hemoragiei iBacraniene este critica Nu se administreaz5 cand hematocrik d este sub 25%, iar la bolnavi cu boli cardiovasculare silsau

170

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

MEMOMED 2006
.tiemorator de medicametzte Ghidfnrmncoternpic

171

pulrnonare, sub 30%. Hiperhidratare, Hipervolemie. Insuf. card. severa. Tulb. coagulabilitate sanguina. Admin. Doza obisnuita pan5 la 20 ml sol. perf. Hernohes 6% sau 10%/kg si zi, coresp la 1,2 g sau 2 g hidroxietilamidalkg si zi. i n leucofereza (rnareste sedimentarea eritrocitelor) se utilizeaza i n propocie de 1:8 parti sange integral. HAES-STERIL @ (Fresenius, Germania) 1 I contine: 60 g1100 g Poli (0-2-hidroxietil) amidon; 9 g clorurg de sodiu. Sol. perf. FI. 500 ml. Pa IV. FI. 250 ml; 500 ml. Pa IV; V HEMOHES (6%: 10% (Braun, Germania) 1000 ml sol. perf. contin: Hidroxietilarnidon 200/0,5: 100 g; 60 g; Clorura de sodiu 9 g. FI. si pungi 500 ml Sodiu si clor &te 154 mrnolll. pH 4,O-7,O. Pa V; IV Osrnolaritate 310 m Osmll. REFORTAN @ (Berlin Chemie, Germania) 1 I contine: 60 gli00 g (forte) Poli (0-2-hidroxietil) amidon; 9 g clorurs de sodiu. Sol. perf. FI. 500 rnl. Pa V; VI VOLUVEN @ (Fresenius, Germania) 1000 ml sol. perf. contin: Poli (0-2 hidroxietil) amidon 60 g; Clorurg de sodiu 9 g. Pungi x 250 ml; 500 ml. Clorurg si sodiu cate 154 mrnolll. pH 4,O -55. Osrnolaritate 308 m osmll. Pa IV; V Ind. Terapia si profilaxia hipovolemiei, tehnica hernodilutiei acute norrnovolemice (HAN). Admin. Perfuzie i.v. continus. Prirnim 10-20 rnl cu vite28 mica (posibile reacjii anafilactice). Doza maxima 50 mllkg si zi.

P U D DE HEMATII ~

b S

lnd. Ulcer varicos, escare. Admin. Aplicatii locale sub forma de pansamente, i n plggi atone. PUDRA DE HEMATII (Centrul Hematologie) Flacon 120 ml

B 05 B
B 05 BA B 05 BB B 0 5 BC

SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE

INTRAVENOASA
SOLUTII PENTRU ALIMENTATIE PARENTERAL SOLUTII IMPLICATE

I BALANTA HIDROELECTROLITIG N
SOLUTII PENTRU DIUREZA OSMOTIC

*
Jr

B 0 5 BA

SOLUTII PENTRU ALIMENTATIE PARENTERAL

AMINOPLASMAL 5% E si 10% E @ (Braun, Germania). Sol. perfuzabila pentru alimentatie parenterals, i n Racoane de 500 ml sau 1000 rnl continand: Isoleucini 2,55 gl5,l g; Leucina 4,45 g/8,9 g; Lizina 3,5 g I7 g; Metionina 1,9 g/3,8 g; Fenilalanina 2,55 g15,l g; Treonina 2,05 gl4,l g; Triptofan 0,9 g/1,8 g; Valina 2,4 gl4,8 g; Arginina 4,6 g/9,2 g; Histidina 2,6 g/5,2 g; Ornitini 1,6 g/3,2 g; Glicina 3,95 gl 7,9 g; Alanina 6,85 g113,7 g; Prolina 4,451 g/8,9 g; Ac. aspartic 0,65 g/1,3 g; Asparagin 1,86g13,72 g; Acetilcis:einS 0,34 g/0,68 g; Ac. glutarnic 2,3 g/4,6 g; Serina 1,2 g l 2,4 g; Tirozina 0,3 g/0,3 g; Acetiltirozing 0,43 g11,23 g; Acetat de sodiu 3,95 g; Acetat de potasiu 2,45 g; Acetat de Mg 0,56 g; Hidroxid de sodiu 0,2 g; Fosfat rnonosodic 1,4 g; Ac. malic 1,O1 g FI. 5% - 500 ml. Pa III; FI. 10% - 500 ml. Pa IV

B 0 5 AN

PREPARATE DIN

SANGE

Ind. Anernii grave, anernii la cardiaci. R.a. Riscurile sunt aceleasi ca la sangele integral. Admin. Perfuzii i.v. MASA E R I T R O C I T A ~(Centrul Hematologie, Romania) Flacon 250 ml; 400 ml AMINOPLASMAL HEPA 10% @ (Braun, Germania) 8.8 g; Leucina 13.6 g; Lizin 1000 ml contin: Isoleucin~ acetat 10.6 g; Metionina 1.2 g; Fenilalaning 1.6 g; Treonins

2 72

M E M O M E D 2006
i2ferrzorntorde ieizedicnmerzte
Glzid farmncotwflpic

MEMOMED
.%Ienzo,utorde medicnnzeirte

2006
Ghid farnzflcoternp~c

173

4.6 g; Triptofan 1.5 g; Valina 10.6 g; Arginina 8.8 g; Histidina 4.7 g; Glicina 6.3 g; Alanins 8.3 g; Prolina 7.19: Ac. aspartic 2.5 g; Asparagina 0.55 g; Cistein2 0.8 g; Ac. giutarnic 5.7 g; Ornit~na1.66 g; SerinB 3.7 g; Tirozin.5 0.86 g; Acetiltirozina 0,86 g; Hidroxid de K 1,4 g; Hidroxid de sodiu 1,73 g; Acetat de Mg 0,56 g. Solutie perfuzabila i n flac. de 500 rnl. Pa IV
Admin. 7-10 rnllkglzi, rnaxirn 15 rnllkglzi.

alanin.5 3,15 g; Treonina 1,6 g; Triptofan 0,s g; Valin2 2,25 g; Sorbitol 100 g; Acetat de sodiu 3,4 g; ClorurS de potasiu 1,86 g; Cloruri de Mg 0,51 g; Hidroxid de sodiu 0,6 g; Un litru contine, mrnoli: K+ 25. Na+ 40,2. Mg ++ 2,5. CI 42. Acetat 25; Osrnolaritate teoretica 1024 rnosrnll; pH 5,7-7,O; Coniinut energetic 2360 k~/lit&; Azot total 6,3 g l l i t ~ Solutie perfuzabila i n flac. de 100 rnl si 500 rnl. Pa il!; IV
Admin. Adulti: 0,6-1,O g acizi aminati (25 m1 Infesol 40)/kg/zi paria la 1,3-2,O g acizi aminati (50 ml Infesol 40)lkglzi. Sugari $i copii: 1,5-2,5 g acizi arninati (60 m Infesol 40)lkglzi. 1

AMINOSTERIL KE @ (Fresenius, Suedia) 1 litru de solutie contine: Isoieucin% 2 3 0 g; Leucina 3,70 g; Lizing 4,12 g; hletioninai 2,15 g; Fenilalanina 2,55 g; Treonina 2,20 g; Triptofan ?,O0 g; Valina 3,10 g: Arginin.3 6,00 g; Wistidina 1,50 g; Glicocol 7,00 g; Alanins 7,50 g; Proline. 7,50 g; Sorbitol 150 g; Ac. rnalic 4,70 g; Clorui-2 de sodiu 1;75 g; ClorurS de potasiu 1,49 g; ClorurS de Mg 1'02 g; Vitamina B2 2,O rng; Nicotinarnida 15 rng; Dexpantenol 10 rng; Vitamina B6 2 rng; Rutin 0,2 g Solu!ie perfuzabil.5 i n flac. de 500 rnl. Pa [V AMINOSTERIL N-HEPA 5% si 8% @ (Fresenius, Suedia) Un litru solutie contine: IsoleucinS 6,5/10,4 g; Leucins 8,18/13,09 g; LizinS 4,3/6,88 g; Metioning 0,411,l g; Cistein5 0,52 g; Fenilalanin 0,55/0,88 g; Treonina 2,75/4,4 g; Triptofan 0,4410,7 g; Valina 6,3/10,08 g; Arginins 6,7/10,72 g; Histidina 1,7512,8 g; Glicina 3,73/5,82 g; Alanina 2,9/ 4,64 g; Prolina 3,58/5,73 g; SerinB 1,4/2,24 g; Ac. acetic 2,66/4,42 g; Azot total 8,1 gllitru, resp. 12,9 g/l Solutie perfuzabils T flac. de 500 m!. Pa V n
Admin. 1,7-2,l ml sol. 5% resp. 1,3-1,5 rnl sol. 8%lkglori sau 40-50 resp. 30-35 picaturilrninut, pentru 70 kg greutate. Doza rnaxirna 1,5 g acizi arninatilkglzi sau 2100 resp. 1300 rnllzi pentru 70 kg greutate.

INFUSAMIN @ (Hurnan Serurn, Ungaria) Sol. perf. 10%. FI. 500 m!. Pa Il1 TRACUTIL @ (Braun. Germania) O fiol.5 (10 rnl) conc. pt. sol. perf. contine clorur.5: de fier (11) 6,958 rng; de zinc 6,815 rng; de rnangan 1,979 rng; de cupru 2.064 rng; de crorn 0,053 rng; Selenit de sodiu 0,0789 rng; Molibdat de sodiu 0,0242 rng; iodura de potasiu 0,166 mg; FlorurS de sodiu 1,26 rng. Ct. x 5f.
Ind. Aport de rnicroelernente i n tirnpul terale pe terrnen lung, la adulti.

alimentatici

paren-

Admin. Perfuzie cu 10 rnl concentrat, d u p i diluare, la 68 ore. Diluare cu ce1 putin 250 rnl sol glucozS 5 sau 10% sau clorura de sodiu 9%0.

INTRALIPID 10%. 20%. @ (Fresenius. Suedia) Emulsie uleioasa continand: Ulei de soia purificat 10% g sau 20% g sau 30% g; Glicerol; Ap.5 pro inj. FI 500. Ct. x 12. Pa XIV;; FI. 100 ml; 500 rnl; Ct. x 12. Pa Xlll; XIV.
Ind. Nutritia parenteralg, ca apori energetic esentiali.

AMINOVEN @ (Fresenius, Suedia) Sol perf. 5%; 10%; 15%. FI 500 rnl. Pa 111; IV; IV
-P

si

de acizi grasi

AMINOVEN @ INFANT (Fresenius, Suedia) Sol. perf. 10%. FI 100 rnl. Pa IV INFESOL40 @ (Berlin Chemie. Germania) Un liiru sol. contine: Alanina 4 g; Glicini 7 g; Arginina 4,55 g; Ac. aspartic 2 g; Ac. glutarnic 5 g; Histidins 1,35 g; IsoleucinS 2,l g; Lizina 2 g; Metionina 1,75 g; Leucina 2,75 g; Fenil-

Admin. Doza zilnics maxirnS = 3 g trigliceride (15 ml ernulsie perfuzabilfi 20%)lkg/zi. Aceasta doz3 asigure paria la 70% din necesarul energetic Ernulsia perfuzabrla Intralipid 20% nu trebuie sa depaseasci 500 rnl i n 5 ore Nou-nSscuti si copii intre 0,5-4 g trigliceride (2,520 ml ernulsie perfuzabila lntralipid 20%)/kg/z1. Viteza de perfuzre sa nu dep5seasca 0,17 g trigliceride/kg/ora (4 g i n 24 ore)

174

M E M O M E D 2006
Memorator de medicamente Ghidfnrinacoternpic

MEMOMED
.\ienzol-ntor de nzedicanzente

2006 . Ghidfarmncoternpic

LIPOFUNDIN MCTILCT 20% Q (Braun, Germania)

OMEGAVEN Q (Fresenius, Austria) Ulei de peste 10 g; Fosfatide purificate din ou 1,2g; Glicerol 2,5 g. Ernulsie perf. FI. x 100 rnl; 50 rnl. Pa -; V

1000 rnl contin: Ulei de soia 100 g; Trigliceride cu lani rnediu (MCT) 100 g; Continut energetic 7990 kJil ( 908 kcalll) 1 Ernulsie pentru perfuzie i.v. FI. 100 rnl; 500 rnl. Pa III; IV
Admin. I.v., perfuzie foarte lenta, rnaxirn 0.75 rnglkgcior5.

5 05 5B

SOLUTII IMPLICATE

HIDROELECTROLITICA

TN

BALANTA
b S

LIPOVENOS IO%, 20% Q (Fresenius, Suedia)

NATRII CHLORIDUM

1000 rnl contin: Glicerol 25 9/25 g; Fosfatidilcolina 12 9/12 g; Ulei de soia 100 g1200 g; Continut energetic 10% 4600 kJ/I (1100 kcalll); 20% 8400 kJ/I (2000 kcal) Ernulsie pentru perfuzie i.v. FI. 250 ml; 500 rnl. FI. 100 rnl; 250 rnl; 500 rnl.
Admin. I.v., perfuzie, concornitent cu solutie de arninoacizi sau de hidrati de carbon. Sol. 10%: 1-2g grasirni/kg/zi. Ritrn de perfuzie initial 10 picaturi/minut, dup5 30 minute paria la max. 26 picSturi/rninut. Sol. 20%: 1-2 g grasirnilkglzi. Ritrn de perfuzie initial 5 picaturi/rninut, dup5 30 minute pani3 la rnaxirnurn 13 picaturilrninut.

Ind. Refacerea volerniei i n pierderi exagerate de ap5 si sare, hiponatrernie din diarei intense, varsaturi, arsuri, transpiratii profuze, acidoze rnetabolic3.

R.a. Suprainc3rcarea patului vascular.


Cind. Hipertensiune arterial5, insuf. cardiaca, ederne. Admin. Solutiile hipertone se adrninistreaza nurnai i.v. i n perfuzie. Doz5 curentd 500-1000 rnllzi.

CLORURA DE SODIU (Sicorned. Romania) Sol. inj. 10%; 20%. Fiole 10 rnl. Ct. x 10. Sol. perfuz. 0,9%. Saci P.V.C. 250 rnl; 500 rnl; 1000 mi; 2000 rnl. Pa -; I; I; I CLORURA DE SODIU 0,9% (Fresenius Kabi, Germania) Sol. perf. 0,9%. FI. 500 rnl. Pa I CHLORURE DE SODIUM 0,9% (Infosint, Elvetia) Sol. perfuz. 0,9%. FI. 250 rnl; 500 rnl; 1000 rnl. CLORURA DE SODIU 0.9% (Helvetica Profarrn, Romania) Sol. perf. 0,9%. Flac. plastic 500 rnl. Ct.
x

DIPEPTIVEN @ (Fresenius Kabi, Austria) Conc. pt. sol. perf. 20% N(2)-l-alanil-L-glutarnina. FI. 50 rnl; 100 rnl. Pa IX; XII KABIVEN Q (Fresenius, Suedial Ernulsie perf. cu arninoacizi, lipide, carbohidrati, glucoza. Saci x 1540 rnl; 2053 rnl. Pa XII; Xll KABIVEN Q PERIPHERAL (Fresenius, Suedia) Ernulsie perf. cu arninoacizi, lipide, carbohidrati, glucoz5. Saci x 1440 rnl; 1920 rnl. Pa XII; XII NUTRIFLEX Q LIPID PERI (Braun, Germania) Glucoza, fosfat rnonosodic, acetat de zinc, trigliceride, ulei de soia, arninoacizi. Ernulsie perf. FI. 1250 rnl; 1875 rnl; 2500 rnl. Pa Xll; XIII; XIII NUTRIFLEX Q LIPID PLUS (Braun, Germania) Ernulsie perf. FI. 1250 rnl; 1875 rnl; 2500 rnl. Pa XIII

10. Pa IV

CLORUW DE SODIU 5,85% (Braun, Germania) Conc. sol. perf. 5,85%. FI. 20 rnl; 100 rnl C L O R U m DE SODIU 0.9% (Braun. Grernania) Sol. perfuz. FI. 100 rnl. 1. Pa l SER FIZIOLOGIC (Sicorned. Romania) Sol. inj. 0,9%. Fiole 10 ml. Ct..
x

100.

176

MEMOMED
Memorntor de medicamente

2006 Ghidfarmncoternpic

MEMOMED
.Jfemo~ntor medicamente de

2006 Ghid fnrmncoternpic

177

ACIDUM LACTICUM Fdin. Lactatul este metabolizat la bicarbonat, sodiul sau potasiul cresc rezerva alcalinel. Actiune antiacidotics cu latenfs de 1-2 ore. Ind. Lactat de potasiu i n acidoza cu pierdere de potasiu. Lactat de sodiu i n acidoza metabolica din diaree, nefnta interstitiaia, insuf. renala, diabet, soc. Cind. Insuf. hepatics grava, alcaloza. Admin. Perfuzie i.v. 200-300 mllorci.

MANITOL 10% (Infosint, Italia) Sol. perf. 10%. FI. 250 ml; 500 ml. MANITOL (Hemofarm, Yugoslavia) Sol. perf. 20%. FI. 250 ml. Ci. MANITOL (Fresenius, Italia) Sol. perf. 10%. FI. 1000 ml. MANNITOL VIOSER (Vioser. Grecia) Sol. perf. 20%. FI. 500 ml OSMOFUNDIN @ (Braun, Germania) Sol. perf. 15% FI. 100 ml; 250 ml.
x

10. Pa X

LACTAT DE POTASIU (Sicomed, Romania) Sol. inj. 25,63 g% (= 20 mEq K+ si 20 mEq lactat). Fiole 10 rnl LACTAT DE SODIU (Sicomed, Romania) Sol. inj. 11,2 g% (=20 mEq Na+ si 20 mEq lactat). Fiole 20 rnl

B 05 C
B 05 CB

SOLbl$ll PERFUZABILE
SOLUTII SALINE

B 05 BG

SOLUTBI PENTRU DIUREZA

OSMOTICA
S

COMBINATI1

MANITOLUM

SOLUTIE PERFUZ. RINGER (Braun. Germania) Sol. perf. FI. 500 ml. Ct.
x

Fcin. Dupa inj. i.v. este filtrat la nivelul glomerulilor si nu se absoarbe i n tubii renali, eliminandu-se prin urina, nemetabolizat, 80% din dozs d u p i 3 ore. Nu se absoarbe digestiv. Fdin. Diuretic osmotic. jnd. Profilaxia anuriei la bolnavi cu soc, arsuri, transfuzie etc. Intoxicatii acute cu substante toxice renale. Util In edem cerebral, glaucom acut congestiv, preventiv inaintea interventiilor chiiurgicale pe creier si ochi. Masurarea filtratului glomerular.

10. Pa IV

SOLUTIE RINGER LACTAT (Braun, Germania) Sol. perf. FI. 500 ml. Pa I SOLUTIE RINGER (Sicomed, Romania) 100 rnl sol. perf. contin: Clorura de sodiu 8,6 g; Clorura de potasiu 0,3 g; ClorurS de calciu dihidrat 0,33 g. Pungi 250 ml; 500 ml. Pa I; I SOLUTIE RINGER LACTATA (Sicomed, Romania) 1 litru sol. perf. contine: Clorurs de sodiu 6 g; Clorura de potasiu 0,4 g; Clorura de calciu dihidrat 0,27 g. Lactat de sodiu 3,20 g. Saci P.V.C. 250 ml; 500 ml. Pa I; I SOLUTIE RINGER (Fresenius, Italia) Sol. perf. FI. 500 ml. Pa I SOLUTIE RINGER LACTAT (Fresenius, Italia) -

R.a. Grepri, cefalee, amefeli.


Cind. Anurie, blocaj renal, insuf. cardiacs decompensats. Admin. I.v. lent sau i n perfuzie. Doza zilnica 50-200 g manitol. Doza maxima zilnici la adulfi este 1-1,5 glkg manitol. Ritmul perfumiei maximum 40 pic%turi/minut. Se recomanda controlul diurezei si electrolitilor serici. Viteza de perfuzie trebuie ajustati incat sa se obfini o diurezs de ce1 putin 30-50 mllors.

MANITOL (Infomed. Rornania Sol. perfuz. 20%. Saci P.V.C.250 ml; 500 ml. Pa l; I

Sol. perf. FI. 500 ml. Pa I

178

MEMOMED 2006
Memomtor de medicamente Ghidfnrmncotetnpic

MEMOMED
.ikmorntor de tnedicnmente

. Ghidfntmncoterapic

2006

179

B 05 CX

ALTE SOLUTII PENTRU ADMINISTRARE

SORBITOL (Infomed, Romania) Sol. perf. 5%. Saci P.V.C. 500 mi.; 2000 ml. Pa I; I

INTRAVENOASA
GLUCOSUM

>S

B 05 D

SOLUTII PENTRU DIALIZA

PERITO

Ind. Rehidratare, aport caloric, hipoglicemie, solvent p n i m nurneroase medicarnente. Sol. hipertone (2550%) reduc presiunea cerebrospinala si edernul cerebral i n deliriurn tremens si intoxicaiia acuts cu alcool. Admin. Sol. izotons i.v., i.rn., s.c., rectal. Sol. hipertone nurnai i.v. lent sau perfuzie. Rata rnaxirna de utilizare a glucozei este 800 rng/kg/ora. Sol. 25% se administreazs ce1 rnult 6 rnllrninut.
P -

CAPD 2 A.N.D.Y. PLUS @ (Fresenius, Germania) Un litru solutie contine: ClorurB de sodiu 5,7 g; Lactat de sodiu 3,9 g; Clomra de calciu 0,2 g; ClorurB de magneziu O,? g; Dextroz 16 g CAPD 2 DIALIZA PERITONEU @ (Fresenius, Germania) Un litru solutie contine: Clorura de sodiu 5,7 g; Lactat de sodiu 3,9 g; Clomrs de calciu 0,2 g; Clorurg de magneziu 0 , l g; Dedroza 16 g CAPD 3 si CAPD 3 A.N.D.Y. PLUS @ (Fresenius, Germania) Un litru soluiie contine: Clorur5 de sodiu 5,7 g; Lactat de sodiu 3,9 g; ClorurB de calciu 0,2 g; Clorurs de rnagneziu 0,l g; Dextroza 46 g CAPD 4 si CAPD 4 A.N.D.Y. PLUS @ (Fresenius, Germania) Un litru solutie contine: ClorurB de sodiu 5,7 g; Lactat de sodiu 3,9 g; ClorurB de calciu 0,2 g; CloriirB de rnagneziu 0,l g; DedrozS 25 g; Con?inutulinglucozB este 1,5% pentm soiutiiie CAPD 2,4,25% pentru solu$ile CAPD 3 si 2,3% pentru solutiile CAPD 4. Saci P.V.C.200 ml; pentru solutiile CAPD A.N.D.Y. PLUS la saci sunt racordate tilbulaiura din P.V.C.si punga pentru drenare (goaiS si rula:B), introduce i n cu3i din carton. DIANEAL 137 @ (Baxter, Anglia)

DEXTROSE 5%, IO%, (Infosint, Elvelia) Sol. perfuzabils. FI. 250 rnl; 500 rnl. Pa I; I. Pa I; I GLUCOSE 5%, 10%. 20% (Braun, Germania) Sol. perfuzabils. FI. Pa -; I
x

250 ml; 500 rnl. Pa 1; 1. Pa -; 1.

GLUCOSI INFUNDIBILE 5%. 10% (Hemofarrn, Serbia) Sol. perfuzabili. Flacoane 500 rnl. GLUCOSTERIL @ 5%, 10% (Fresenius Kabi, Germania) Sol. pefuzabils. FI. 500 rnl. Pa I; I
P p

GLOCOZA (Inforned, Romania) Sol. perf. 5%; 10%; 20%. Ct


x

10 pungi

250 rnl; 500 ml.

GLUCOZA (Sicomed, Romania) Sol. perfuz. 5%; 10%; 20%; 33%; 40%. Pungs 250 rnl; 500 ml. Pa I Sol. inj. 20%; 33%; 40%. F. 10 ml. Pa I GLUCOZA 5% 10% (Helvetica Profarrn, ~ornania) Sol. perf. 5%; 10%. Fi. 500 rnl. Ct. SORBITOLUM
Fdin. Aport caloric, anticetogen, hepatoprotector. Ind. Produs calorigen in alimentatia parenterals. Admin. Perfuzie i.v., 1 glkglors
x

10. Pa IV

>S

Un litm solutie contine: Glucoza anh. 13,6 g sau 2,27 g sau 3,86 g; Clorura de sodiu 5,61 g; Clorura de calciu 0,254 g; Clorura de magneziu 0,15 g; Lactat de sodiu 3,88 g Saci P.V.C.1500 rnl; 2000 rnl DIANEAL PD4 G L U C O Z @ (Baxter, Anglia) Sol. pt. dializa continand glucoza 1,36?<; 2,27%; 3,86%

180

MEMOMED
Menzorator de medicnnzente

2006
Ghid farmncoternpic

MEMOMED

2006

181

liertzorator de medicamente ' Ghid farnzncoterapic

EXTRANEAL C (Baxter, Anglia) 3 Sol. pt. dializa: Icodextrina 73%; Clorura de sodiu 0.54%; Lactat de sodiu 0,45%; Clorura de calciu 0,0257%; ClorurS de rnagneziu 0,0051% Pungi 1,5 1 2 f ; SOLUTIE CONCENTRATA PENTRU H E M O D I A L I ~ ~ (Sicorned. Romania) Un litru solutie concentrata contine: Clorura de sodiu 204,5 g; Acetat de sodiu 166,7 g; Clorura de potasiu 5,2 g; Clorur5 de calciu 9 g; ClorurS de magneziu 7,l g; Bidon din materia1 plastic x 10 1

SODIUM HYDRBGENI CARBONAS BICARBONAT DE SODIU 8,4% (Braun Melsungen, Germania) Sol. perf. 9,4%. Flac. 100 rnl; 250 rnl. Pa Il; BICARBONAT DE SODIU 8.4% (Renaudin. Franta) Sol. perfuzabila MAGNESIUM SULFAS
Fdin. Antispastic, anticonvulsivant, sedativ.

PS

bS

Ind. Edern cerebral, coree, eclarnpsie, tetanie, colica satumins.

SOLUTIE CU ACETAT-HEMODIALIZA (Diasol, Romania) Un litru solutie concentrata contine: Clorura de sodiu 204,s g; ClorurFi de potasiu 15,2 g; Acetat de sodiu 766,7 g; Clorurs de rnagneziu 7 , l g; Clorura de claciu 13,4 g SOLUTIE PENTRU HEMOFILTRARE HF 23 (Fresenius, Germania) Un litru solutie contine: Clorurs de sodiu 6,09 g; Lactat de potasiu 4,01 g; Clorura de potasiu 0,1492 g; ClorurB de celciu 0,3124 g; Clorur5 de rnagneziu 0,2525 g; Glucoza 1,5 g Saci P.V.C. 2 x 4,5 1
Admin. Solutia gata preparata pentru utilizare se perfuzeaza, prin interrnediui unei pompe dozatoare, i n circuitul extracorporal. Un tratarnent (substituirea z 18-20 1 dureaza 3-6 ore. )

Cind. Insuf. renale, deprimare respiratorie, hipotensiune, rniastenie. Admin. [.m., i.v. lent, 1-3 fiolelzi. i n convulsii din eclarnpsie, 4 g sulfat ca sol. 20%, lent i.v., &te 0,5-1 glrninut. Apoi 10 g sulfat ca sol. 40%. Dac2 convulsiile se mentin dupa 15 minute, se administreaza 2 g sulfat i,v., cu sol. 20%, cate 0,5-1 glrninut. La nevoie se repeta la 4 ore 5 g sulfat ca sol. 40% i.m. Se controleaz3 frecvent refiexul patelar, respiratia (nedeprirnata), urina (minirn 25 rnl1orS). Dupa alta schema, initial4-6 g i.v., apoi perfuzie 1-3 glora

SULFAT DE MAGNEZIU (Sicorned, Romania) Sol. inj. 20%. Fiole 10 rnl. Ct.
x

10. Pa I

B 05 X

ALTE SCBLUPII II"WAVEM0ASE

SULFAT DE MAGNEZIU 15% RENAUDIN (Renaudin, Franta) Sol. inj. 150 rnglml. F. 10 rnl

KALII CHLORIDUM
C L O R U ~ POTASIU 7,45% BP DE (Braun Melsunaen, Germania) Conc. perf. 7,45%. Fiole 20 rnl. Ct. FI. 100 ml. Pa I
x

b S

CALCI1 CHLORIDUM
M i n . Antialergic, antiedematos, antispastic.

bS

20. Pa IV

h d . Spasmofilie, tetanie, stari alergice, edeme, hernoragii. Cind. Asocierea cu digitalice, hipercalcernie, ulcer gastroduodenal.
Ra. Bradicardie, extrasistole, stop cardiac, necroza locali3 la ipctarea paravenoasa.

CLORURA DE POTASIU 10% INFOSINT (Dobfar, Elvetia) Sol. inj. 100 rnglrnl. F. 10 rnl

182

MEMOMED
,Memorator de medicamente

2006 Ghid farmacotwapic

MEMOMED
AfPmoratorde nzedicnmffzte

2006 Ghid farmacoterapic

183

Admin. Strict i.v., lent. Adulti 10-20 rnl sol. 10%. Copii: 6 3 0 luni, 3-5 ml; 3-15 ani, 5-10 rnl. CLORURA DE CALCIU (Sicorned, Romania) Sol. inj. 10%. Fiole 10 rnl. Ct.
x

B 05 Z
B 05 ZA

SOLUTII PT. HEMODIALI~ $1 HEMOFILTRARE


SOLUTII PT. HEMODIALI~~, CONCENTRATE

10.

B 0 5 XB

AMINOACIZI
b S

HDY 138 CONC: H E M O D I L I ~ (Braun, Germania) NaC1 204,54 g; KCI 5,22 g; CaCI, 9 g; MgCI, 7,12 g; Acetat Na 166,72 g; Glucoza rnonohidrat 77 g l l litru SOL. CONC. PT. HEMODIALIZ& (Sicorned, Romania) NaCI; KCI; CaCI,; MgCI,; Acetat Na

LEVOCARNITINUM

Fdin., Ind., vezi A 16 CARNITENE @3 (Sigrna Tau, Italia) Sol. inj. 1 915 ml; 2 g15 rnl. Ct.
x

5. Pa IV; -

SOL. CU ACETAT-HEMODIALI~~ (Diasol, Romania) NaC1 204,5 g; KCI 5,2 g; Acetat Na 1667 g; MsCIZ 7,1 CaCI, 13,4 g l l litru
b S

Admin. Copi! si adult: 25-75 rnglkglzi, i.v. lent sau i.m.

B 05 XX

ALTE SOLUTII ADITIVE I.V. B 05 ZB SOLUTII PT. HEMOFILTRARE

TROMETAMOLUM

Fcin. Repartizare i n sectorul interstitial si intracelular. Nu sufer biotransformari. Eliminare urinar, aciionand ca alcalinizant si diuretic osrnotic. Fdin. Alcalinizant, actiune tampon, antiacidotic. incl. Acidoza metabolica sau respiratorie. Util i n acidoza din boii cardiovasculare, circulatia extracorporeal, i n timpul transfuziilor, i n arsuri intinse. Intoxicatii cu barbiturice. Acidoza diabetic si renala. R.a. i n supradozare apare rarirea respiraliei, hipo~aiiernie aritcu mii cardiace, hipoglicernie. Se corecteaza cu electroliti, sol. glucozat. Cind. Insuf. respiratorie, cardiaca, renala, hipotensiune, hipoglicernie, copii sub 6 ani, alcaloza. La gravide nurnai i n cazuri extrerne. TROMETAMOL N (Berlin Chernie, ~errnania) Trometarnol 36,3 g; Clorur de potasiu 0,37 g; Clorura de sodiu 1,75 g; Ac. acetic (99%) 6,01 g; ApS dist. 968,2 g. Sol. ~ e r f .FI. 500 rnl. Pa VI

SOL. PT. HEMOFILTRARE HF 23 (Fresenius, Germania) NaCI 6,09 g; Lactat Na 4 g; KCI 0-14 g; CaCIz 013 g; Glucoza HF 24 (Fresenius, Germania) NaCI 5,69 g; Na lactat 9,98 g; CaC12 0,294 g; KCI 0,149 g; MgCI, 0,152 g l l liiru

184

M E M O M E D 2006
iMernorator de medicamente

Ghid far~n<zcotmapic

SISTEMUL CARDIOVASCULAR
TERAPIA CORDULUI ANTIHIPERTENSIVE

B 06
B 06 AA

ALTE PREPARATE HEMATOEOGIGE


ENZIME
k S/P-RF

HIALURONIDASUM

DIURETIGE VASQDILPLTATBARE PERIFERIGE

Fdin. Desface acidul hialuronic din substanta fundamentalg i n componente, creste perrneabilitatea tesuiului conjunctiv. Ind. Accelerarea absorbtiei solutiilor injectate s.c., a rezorbtiei hematoarnelor, in hernotorax, hernartroze, pleurezie sero-fibrinoas8.

R.a. Antigenic. Favorizeazg diseminarea unei infectii locale.


Cind. lnjectarea i n interiorul sau i n apropierea unui focar inflarnator, a unei tumori.

BETABLOCANTE BLOCANTE ALE CANALELOR DE CALCIU PRODUSE ACTIVE PE SlSTEkIUL RENINA-ANGIOTENSINA HIPOLIPEMIANTE

HYASON C0 (Oraanon. Olanda) Sol. inj. 150 u.i.lml - 1 ml. Ct.


x

10 fiole.

HYALGAN C0 (CSC Pharrn.. Austria) Sol. inj. 20 rngl2 rnl. Sering8 preurnplut8. Pa Xlil

* * *
TERAPIA GORDULUI
ABdTIARITMlCE CLASA I $1 !li STIMULANTE CARDIACE EXCL. GLICOZIZI GARDIAGI VASODILATATOARE FOLOSITE CARDIACE ALTE PREPARATE CARDIACE

JM BOLI

M E M O M E D 2006
i?femorntor de medicamente Ghid fnrmncoternpic

M E M O M E D 2006 .11eno,ntor de medicn?~rmte Ghid fannncoterclpic

187

C 01 A
C 0 1 AA

GLICOZIZI CARDIOTONICI
GLICOZIZI DIGITALICI

saturatie 0,04-0,06 mgikg, cea de intrefinere 0,012-0,02 rnglkg. Dozele zilnice se administreaza i n 1-3 pnze. DIGOXIN (Sicomed. Romania) Compr. 0,25 rng. Ct. x 40. Fiole 2 rnl x 0,50 mg. Ct. x 5. LANOXIN @ (Glaxo Wellcorne, Anglia) Sol. buv. 0,05 rnglrnl. FI. 60 rnl. Pa III Sol. inj. 0,25 rnglml - 2 rnl. Ct. x 5

Fdin. Stirnuleazi functiile miocardului contractil (contractilitate, excitabilitate, tonicitate) si inhiba pe cele ale miocardului specific (conductibilitate, ritrnicitate). Farmacodinarnic, diferitele substante digitalice au efecte asernanatoare calitativ dar se deosebesc intre ele prin aspecte cantitative (intensitate, latenta, durata). Ind. Insuficienta cardiaca, fibrilatie atriali, flutter atrial, tahicardia paroxistica atriala. Medicarnentul de prima alegere este digoxina. Digitoxina este o alternativa, recomandata la bolnavi cu insuficienta renala si uneori cand este necesar un efect bradicardizant mai intens.

C 01 B

ANTIARITMICE CLASA I $1 111

R.a. Tulburari digestive: hiporexie sau anorexie, greturi, varsaturi, diaree, dureri abdorninale. Tulburari cardiace: extrasistole atriale sau ventriculare, bradicardie p5na la bloc cornplet a-v, tahicardie atriala sau ventriculara, agravarea insuficientei cardiace, fibrilatie ventriculara. Tulburari neurologice: astenie, somnolents, cefalee, confuzie, halucinatii.
Cind. Bradicardie (sub 50/rninut), bloc partial atrioventricular, pericardita constrictiva, rniocardite acute, cardiorniopatia hipertrofica, tahicardie ventriculara.

Antiaritmice clasa l sunt nurnite stabilizatoare de rny-nbrani, blocante ale canalelor de sodiu sau de tip chinidinic. In functie de efectul asupra duratei poteniialului de actiune sunt irnpaflite in: grupa I A - prelungesc; I B - reduc; I C - nu o modifica.

C 0 1 BA C 0 1 BB C 01 BC C 0 1 BD

ANTIARITMICE, CLASA I A ANTIARITMICE, CLASA I B ANTIARITMICE, CLASA I C ANTIARITMICE, CLASA III

Prec. Infarct recent, hipokaliernie, hipotiroidism, insuficienta hepatic, varstnici, tratarnent cu alt digitalic saulgi diuretic in ultirnele 2 s2ptSmani. DIGOXINUM b Compr. P-6L. SoLinj. P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva 60-75%. Metabolizare sub 20%. Epurare predorninant renala, 80% neschirnbatg. Eliminare completa din organisrn i n 3 4 zile. Fdin. Latenta 1-3 ore dupa adrninistrare orala si 5-30 minute dupa i.v. Efect rnaxirn dupa 6-7 ore, respectiv 1-3 ore. Actiunea dispare dupa 4-8 zile i n cazul adrninistrgrii orale si la 3 zile dupa i.v. Admin. Adulii. Digitalizare rapida: a). i.v., i n 8 ore, initial 0,5 mg apoi 0,25 rng la 2 - 4 ore, 3-4 doze; b). oral, i n 24 ore, initial 1 mg apoi &te 0,5 rng la 8 ore, 3-4 doze. Digitalizare lenta: in 3-5 zile, un cornprirnat la 6 ore. DozS de intretinere: 0,250,50 mg pe zi, intr-o priza (cu limite intre 0,125 i n insuficienta renala si 0,75 rng). Nou-nscuji. Doza de saturatie 0,030,05 rnglkg, cea de intretinere 0,005-0,01 rnglkg. Copii intre 2 spt.-2 ani. Doza de saturatie 0,06-0,08 mglkg, cea de intretinere 0,008-0,02 rnglkg. Copii intre 2-10 ani. Doza de

C 0 1 BA

ANTIARITMICE CLASA I A
b P-6L

CHINIDINI SULFAS

Fcin. Absorbtie 80% din tubul digestiv, pic plasrnatic i n 1-2 ore, se mentine 6-8 ore. Excretie renals 10-50% netrensforrnatS, i n 24 ore. M i n . Efecte batmotrop, dromotrop si inotrop negative. Latenta 2-4 ore. hd. Fibrilatie

si

flutter atriale, extrasistole atriale

Ra. Greturi, vorne, dureri abdorninale, diaree, extrasistole ventricuiare, bloc atrio-ventricular, transpiratii, eruptii, cefalee, neliniste, mnfuzie, delir, vedere tulbure, fotofobie, zgornote in urechi.
Qnd. lnfectii acute, endocardita lenta, bloc cardiac, insuficient3 d i a & , hipertiroidisrn, tahicardii ventriculare.

188

MEMOMED
Menzorator de nzedicamente

2006 Ghid fnrrizncoternpic

MEMOMED
Sfe~enzorntor medicameizte de

2006 Ghid fnrmncotmapic

189

Prec. Conduetori auto, piloti, lucratori in apropierea masinilor periculoase sau la Inaltime. Interac$ Cafeina

MEXILETINUM

b P-RF

si tutunul pot produce aritmii.

Fcin. Absorblie buna digestiva (90%), eliminare renala, 10% nemodificat. Fdin. Efecte electrofiziologice lidocaina.

Admin. Oral. Adulti. Initial 0,20 g pentrt testarea sensibilitatii. Daca nu apar tulburari timp de 2 ore se continua administrarea a 0,20-0,40 g odata, de 4-6 orilzi. in cazuri severe prize la 2-3 ore. Doze maxime 0,5 g odat si 2 9/24 ore.

si

antiaritmice asemanatoare cu

Ind. Antmii ventriculare, in deosebi i n cursul infarctului miocardic sau prin supradozarea digitalicelor.

CH!NiDINA EEL (Bioeel, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

15. Pa VI

R.a. La circa 40%, cu greturi, vome, sughi:, ameleli, confuzie, dizartrie, diplopie, ataxie, tremor, bradicardie, hipotensiune, coma.
Admin. Oral. Initial 400-600 mg. intretinere 200-250 mg de 3-4 orilzi. I.v. Initial 100-250 mg (25 mglminut), urmat de perfuzie cu 250 mg intr-o ora, 250 mg i n ora a doua si 0,5 mglminut cat timp este necesar. Doza zilnica 600-1200 mg.

CHINIDINA SULFAT (Arena, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

20. ?a Il

Ct-!ii\llC!NA (Laropharm, Romania) Compr. 200 mg. Flacon


x

MEXILETIN (LaborMed Pharma, Romania) Caps. 200 mg. Ct.


x

20. Pa V

20. Pa III

CHINIDINA SULFURICA (Farmacom, Romania) Compr 200 mg. Flacon


x

MEXITIL C (Boehringer Ing., Germania) 3 Caps. 200 mg. Ct. x 100. Pa VIII Sol. inj. 25 mglml - 10 mi. Ct. x 5 fiole. Pa VI
b P-RE

20. Pa I

6 81 BB

ANTIARITMICE, C U S A I B

LIDOCAINUM

C 01 BC

ANTIARITMICE, CLASA I C
b P-6L

Fdin. Actiune antiaritmics intensa, apare imediat dupa administrare i.v. si este de scurt durata (circa 30 minute). Ind. Suprimarea tahicardiei venrticulare dupa infarct miocardic acut.

PROPAFENONUM

si

prevenirea fibrilatiei

Fcin. Dupa administrare orala biotransformare importanta la primul pasaj hepatic. Fdin. Efecte asemsnatoare chinidinei dar litic si anestezic local. Ind. Extrasistole si tahiaritmii ventriculare sindrom Wolff-Parkinson-White.

si si

slab beta-adrenosupraventriculare,

R.a. Somnolenta, parestezii, stimularea SNC pan la convulsii. Prec. Insuf. hepatica

si

cardiaca, varstnici.

Admin. I.v. Saturare cu 200 mg care pot fi administrate i n mai multe scheme: a). 100 rng in 2 minute, repetate dupa 10 minute; b). 50 mg intr-un minut, repetate de 3 ori la fiecare 5 minute; C . perfuzie 20 mg pe minut timp de 10 minute. intre) tinere cu 2-4 mglminut pentru 24-30 ore.

R.a. Gust metalic, constipatie, agravarea insuf. cardiace, hipotensiune ortostatica, greturi, vome, colestaz8, ameteli.
Cind. Insuf. cardiaca severa, soc cardiogen, bradicardie, tulburari de conducere, tulburari pulmonare obstructive grave. Prec. Insuf. renala, hepatica, varstnici.

XILINA (Sicorned, Romania) Sol. inj. 1%. Fiole 5 ml; 10 mi; 20 ml. Ct.
x

10. Pa I

Admin. Oral. 450-600 mglzi, i n 2-3 prize, dupa mese. Maxirnum 900 mglzi. Doze mai mici i n insuf. hepatic, renala. I. V.

190

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghidfarmacoterapic

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

191

lent, i n spital, 0,5-l mglkg, repetat, la nevoie, dupa 90-120 minute. Perfuzie 0,5-1 mglkg cu 0,5-1 mglminut, maximum 560 mg/zi. Diluare i n sol. glucoza, nu i n ser fiziologic. PROPAFENONA (Arena G r o u ~ .Romania) Compr. 150 mg. Flac.
x

liara si intestinala i n propoqii mari. Eliminare renala a iodului. Dupa oprirea administrani eliminarea completa din organism dureaza circa 7 luni.
Fdin. Diminua automatismul sinusal, incetineste conducerea atriala, msreste perioada refractara atrio-ventriculara. Coronarodilatator, bradicardizant. Ind. Antiaritmic de alternativa. Tahicardie sinusala si paroxistics, fiutter si fibrilatie atriala, extrasistole atriale si ventriculare. Util in infarct acut, preinfarct, postinfarct.
R a . Depozite corneene reversibile, fotosensibilizare, infiltrate pulmonare cu fibroza, ataxie, ameteli, tremor, bradicardie sinusala, anorexie, greturi, hepatita.

20. Pa V

PROPAFENON AL 150 (Aliud, Germania) Compr. film. 150 mg. Ct.


x

20; 50; 100. Pa Il; IV; VI

PROPANORM Q (Pro. Med, Cehia) Cornpr. film. 300 mg. Ct.


x

50.

RYTMONORM O (Abbot. Germania) Cornpr. film. 150 mg; 300 mg. Ct. x 50. Pa Vlll; Fiole 3,5 mglml - 20 ml. Ct. x 5. Pa VI1 FLECAINIDUM
)

Cind. Bradicardie sinusala, bloc a-v, distiroidii, sarcina. Prec. Antecedente tiroidiene, expunere la soare. P-6L Admjn. Oral. Adulti. Doza de atac 400-600 mglzi, timp de 8-15 nle. Intretinere cu 200 mglzi, 5 zile pe sSptaman3. Copii. Doze & atac se calculeaza impaqind 400-600 mg la 1,73 (suprafata yx-porals medie la adult) si inmultind cu suprafata corporala a copilului tratat. intretinere cu jumatate din doza de atac, admiristrata 5 zile pe sSptaman5.

Fdin. Scade conducerea intracardiac5. Actiune anestezic5 locala. Ind. Prevenirea fibrilatiei atrialelflutter-ului atrial paroxistice, tahicardie supraventricular paroxistica.

R.a. Aritmii, palpitati, durere toracica, tahicardie, hipotensiune. Ameteli, insomnie, sincopa, anxietate, ataxie, depresie, parestezii, cefalee, astenie, tremor, transpiratii, somnolen!8. Tulburiri vizuale, tinitus. Greturi, constipatie, dureri abdominale, vome, diaree, anorexie. Rash. Febr5, dispnee.
Cind. Bloc atrioventricular, bloc de ramura dreapta asociat cu hemibloc stang, infarct miocardic recent, soc cardiogen. Prec. Sarcina: categ. C. Lactatie: excretata i n lapte. Copii: nu s-a stabilit siguranta si eficacitatea la copii sub 18 ani. Tulb. C-v: prudenta i n aritmii, cardiomiopatie, scaderea fractiei de ejectie. Insuf. hepatica. Hipo-hiperkaliemie. Admin. Adulti. Initial 50 mg la 12 ore. Creste cu 50 mg de 2 ori; zi la 4 zile. Doza maxima 300 rnglzi.

AMIODARONA (Promedic, Romania) Cornpr. 200 mg. Ct.


x

30. Pa Il

AMIODARONA LPH Q (LaborMed Pharma, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

20. Pa Il

AMIODARONA (Laropharm, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

20. Pa Il

AMIODARONA (Arena Group, Romania) . Cornpr. 200 mg. FI.


x

30. Pa Il

AMIODARONA Q (Terapia, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

TAMBOCOR Q 50 100 (3M Medica. Germania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.
x

20.

20; 40; 80

CORDARONE @ (Sanofi-Synthelabo, Franta) Compr. divizabile 200 rng. Ct. Fiole 150 mgl3 ml. Ct. x 6.
b P-6L
x

C 01 BD

ANTIARITMICE, GLASA Il1

30. Pa III

AMIODARONUM

AMIOKORDIN @ (Krka, Slovenia) Compr. 200 mg. Ct. x 30; 60. Pa 11; 111 M. inj. 150 mgl3 mi. Ct. x 6 fiole. Pa III

Fcin. Absorbtie buna digestiva. Biodisponibilitate variabila (2286%), cu eliberare de iod. Depozitare i n tesuturi. Eliminare b -

192

MEMOMED
Memorntor de medicnmenle

2006
GIzidfnrmncoterapic

MEMOMED 2006 -1Jemoratorde ttzedicnnze?zte Glzid fnrtnacotwnpic

193

MIORITMIN @O (Helcor, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

Fdin. Vasoconstric~iegeneralizata, cresterea tensiunii atieriale.


x

30 sau FI.

30. Pa il1

Ind. Medicament de urgenta i n colaps.

R.a. Anxietate, dispnee, cefalee, tremor, durere retrosternali,


SEDACORON C (Ebewe, Austria) 3 Compr. 200 mg. Ct. x 20; 50. Pa III; IV Sol. inj. 150 mg13 ml. Ct. x 5. Pa Il paloare, tahicardie. Necroza cutanata i n cazul inj. extravasculare.
Cind. Tulburari de ritm cardiac, hipotensiune cu hipovolemie, infarct miocardic recent. Admin. Sol. din fiola se dilueaza obligatoriu, i n sol. glucozat3 izotonica. Admin. strict i.v. Doza se stabileste i n functie de starea clinica a bolnavului.

C 01 C
C 01 CA C 0 1 CX

STIMULAMTE CARDIACE EXCL. GLIGOZIZI


CARDIACI
AGENB ADRENERGICI $1 DOPAMINERGICI ALTE STIMULANTE CARDIACE

NORADRENALINE (AGLUETTANT, Franp) Conc. pt. sol. perfuz. 0,2%. Fiole 4ml; 8 ml. Ct
x

10. Pa XIV;

*
C O1 6A
EPILEFRINUM

XV
DOPAMINUM
bS

*
b P-6L

AGENTI ABRENERGICI $1 DOPAMINERGICI

Fcin. Administrata i.v. urmeaza calea metabolicS a catecolaminelor. Fdin. Activeaza receptorii alfa si beta-adrenergici. Doze de 1510 mcg/kg/min. Dilata arterele renale, coronare, cerebrale. Doza de 10 mcglkglrnin. stimuleaza inima. Doze peste 15 mcglkglmin. produc arteriolo- si venoconstrictie. Ind. Soc refractar la terapia de refacere hidroelectrolitic5. Soc cardiogen, singura sau asociata cu alte medicamente presoare si cu diuretice. Soc cu oligurie si rezistenji periferica normali sau scSzut3. Tulburari hemodinamice din traumatisme, soc septic, chirurgia cardiacS.

Fdin. Efecte directe alfa si beta-adrenomimetice, predominand cele beta. Creste debitul cardiac si tensiunea arieriala.

Ind. Hipotensiune izovolemica din intoxicatii, traurnatisme, interventii chirurgicale. Stari hipotensive din astenie, convalescenti, boli cronice, hipotensiune ortostaticS.

R.a. Tahicardie.
Cind. Cardiopatie ischemica, hipertiroidie, insuf. cardiaca. Admin. T stari acute s.c., i.m., i.v. AduJi. 10-30 mglzi. I.v. i n n bolus sau perfuzie cu 10 mg etilefrina la 250 ml sol. glucoza 5%. Copii. 7-14 ani, 7-10 mg; 1-6 ani, 4-7 mg; sugari, 1-4 mg odati, doza ce poate fi repetata de 2-3 orilzi. i n stari cronice oral, 5 mg de 2-3 orilzi.

R.a. Tahicardie, aritmii, dureri precordiaie, hipertensiune arteriala, greturi, vome.


Cind. Tahiaritmii, feocromocitom. Prec. Infarct miocardic, ateroscleroza, hipertensiune arteriala, aderite, sindrom Raynaud, hipertiroidie, insuf. respiratorie acuta, varstnici. Admin. 50 mg doparnina din fiole se dilueaza i n 250 ml sol glucoz3 5% sau ser fizioiogic 0,974 sau lactat de sodiu sol izotonica O picatura solutie diluata = l 0 mcg dopamins Administrare i n perfuzie I v , initial 2-5 mcglkglminut Se poate creste, la nevoie, cu 1-10 mcglkglminut, i n functie de tensiunea arterial3, debit cardiac $1 urinar Se poate alunge pan5 la 20-50

THOMASIN

@O

(Apogepha, Germania)

Sol. buv. 15 mglml. Flacon 20 ml. Pa III Compr. 10 mg. Ct. x 50. Pa III

NORADRENALINUM
Fcin. NU se absoarbe din tubul digesiiv. Eliminare metabolizare rapide.

si

194

MEMOMED
Memorntor de medicnmmzte

2006 Gfzidfnrmncote>'npic

MEMOMED
A?lemorntot. medicnnrazte de

2006 Ghid fnrmncoternpic

195

rncglkglrninut. Dacs debitul urinar scade, chiar far2 hipotensiune, se reduce doza. Oprirea adrninistrarii se face lent. DOPAMIN SOLVAY-200 (Solvav, Germania) Sol. inj. 20 rnglrnl - 10 rnl. Ct. x 5 fiole. Pa VI1 Sol. inj. 10 rnglrnl - 5 rnl. Ct. x 5 fiole. Pa IV Conc. pt. sol. perf. 20 rnglrnl - 10 rnl. Ct x 5 fiole DOPAMINA CLORHIDRAT (Sicorned. Romania) Fiole 10 rnl sol. 0,5%. Pa VIII DOBUTAMINUM
Fcin. Dup8 injectare, biotransforrnare rapid8. T : , Excretie urinara, ca rnetaboliti.

Fdin. Stirnuleaza electiv receptorii alfa-adrenergici periferici, creste tonicitatea arteriolelor si rezistenta perifericS. Efecte reduse asupra inirnii. Poate produce o slaba bradicardie, reflexa. Ind. Tulburari circulatorii i n ortostatisrn, hipotensiune esentiala si i n convalescenta, dupa interventii chirurgicale sau nastere. IncontinentS urinare datorita insuficientei sfincterului vezical. Disfunctii i n ejacularea lichidului serninal.

R.a. Rar aritrnii cardiace, dureri precordiale, alergii. Supradozarea poate produce piloerectie, senzatie de frig, necesitatea de rnic{iune cu retentie urinara.
bS
Cind. Hipertensiune arteriala, nefnta cronica, glaucorn, hipertrofie de prostata, hipertiroidisrn.

2-3 minute.

Prec. SarcinQ, alaptare.


Admin. Oral. TulburBri circulatorii, adulti si adolescenti, 2,5 rng de 2 orilzi. La nevoie de 3 orilzi. Copii, in functie de greutate. lncontinen~8urinara, adulti, 2,5-5 rng de 2-3 orilzi. Inj. i.rn. sau i.v. Adulti si copii peste 12 ani o fiola de 1-2 orilzi.

Fdin. Efecte beta-l adrenornirnetice. Stirnulare cardiaca. Ind. Insuf. cardiaca consecutiva bolilor organice rniocardice, infarct rniocardic, i n chirurgia cardiaca, soc septic si cardiogen. R.a. Tahicardie, aritrnii, dureri precordiale, hipertensiune arteriala, cefalee, dispnee.

GUTRON O (Nycorned, Austria) Cornpr. 2,5 rng. Ct. x 20; 50. Pa Il; Cornpr. 5 rng. Ct. x 10; 20; 30; 50; 90 Sol. buv. 1% (1 m! = 30 picaturi = 10 rng rnidodrina), Flacon 10; 20; 25 rnl Sol. inj. 2.5 rnglrnl - 2 rnl. Ct. x 5 fiole. Pa V EPINEPHRINUM
Sin. Adrenalina Fcin. Biotransformare rapid5, nu se absoarbe, practic, pe cale orala. Fdin. Afinitate pentru receptorii adrenergici a l , b l $i b2. Vasoconstrictie arteriolar5 (al) urrnata de vasodilatatie de mai s c u r t i durata (b2); stirnularea tuturor functiilor cardiace. Bronhodilatatie (antagonist fiziologic al Histarninei). Ind. Vasoconstrictor genera1 si local (si asociat cu anestezice locale), reanirnare cardiac8. De electie i n soc anafilactic (asociat cu corticosteroizi).

Prec. Aritrnii cardiace, hipotensiune severa din socul cardiogen.


Admin. Nurnai i n perfuzii i.v. a soiutiei obtinute pnn diluarea continutului unei fiole (250 rng dobutarnina) i n sol. glucoza 5%, ser fiziologic sau sol. lactat. Solutiile sunt stabile ce1 rnult 24 ore de la diluare. Doze intre 0,5-2,510 rncglkglrninut, i n functie de frecventa cardiaca, tensiunea arterials, debitul cardiac, diurez5. intreruperea adrninistrsrii se face gradat.

bS

DOBUTAMIN SOLVAY (Solvay, Germania) Pulv. inj. 250 rng. Ct.


x

1 fl. inj.

DOBUTREX O (Liliy, SUA) Flac. inj. cu 250 rng120 rnl; 50 rnl. Pa VI11 MIDODRINUM
b P-6L

Fcin. Prodrog care elibereaza substanta sirnpatornirneticS diretta dirnetoxifenil-arninoetanol, reprezentand rnetabolitul principal (40%) activ. Excretie urinara i n decurs de 24 ore de la adrninistrare. Nu traverseazg bariera hernato-encefalica.

Admin. T soc anafilactic: reactie putin sever5, 0,3-0,5 rng (0,3n 0,5 rnl sol. I%o,i.v. lent sau i.rn., la 20-30 minute, repetat de 3 ori la nevoie); reactie grava, 0,5 rng (5 m1 sol. 1110.000, i.v. lent, repetat la 5-10 minute, la nevoie).

ADRENALINA (Terapia, Romania) Sol. inj. O,?%. Fiole 1 rnglrnl - 1 rnl.

196

MEMOMED
,Vfelno~ntor nzedicnmente de

2006
Ghidfat-i~zncoter~!pic

MEMOMED

1leiizr.l-ntoi-de nzedrcni~zente Glzidfnr~~zncoternpic

2006

197

ANAPEN O ( ~ i n i o l n Med., Marea Britanie) So!. Inj. 300 pg/0,3 rnl. Serings preurnpluti. Pa Xlll
Adrn. hurnai i.m. i n zona antero-laterali2 a coapsei, cu rnasare 10 sec.

R.a. Hipotensiune arteriala, sincopa, lipotirnie (mai frecvent la varstnici si hipertensivi). Cefalee, dureri ale globilor ocuiari, rnelhemoglobinernie. Toleranti.
Cind. Hipertensiune intracrania~ia,cardiomiopatia hipertrofici. Prec. Ateroscleroz5, glaucom, hipertensiune arteriali.

ANAPEN O JUNIOR (Lincoln Med., Marea Britanie) Sol. inj. 150 pg/0,3 rnl. Seringa preumplut2. Pa XIII

Interacf. Aicooil creste severiratea cefaleei si favorizeaza Iipotirnia. Tutunul scade efecriil N. Adrnin. Preparatr!e cu eliberare irnediata, avand latenti si durati de actiune scurte, se adrninistreaza sublingual. Preparatele retard se inghit intregi. Adulti. Cornprirnate obisnuite, 0,5 rng i n criza si preventiv. Se poate repeta, la nevoie, dupa 5-15 minute. D a c i dup5 3-4 cornprirnare. durerea anginoasi nu dispare cornplet, se consuiti rnedicul. Cornprimate retard, cate unul de 2-3 ori pe zi. Unguent, aplicat de 2 oriizi. Util seara, pentru prevenirea crizelor nocturne. Preparatele transderrnice se aplica pe pielea toracelui o d a t i pe zi si se ;in 8-12 (tratarnent discontinuu) sau 24 ore (tratarnent continuu). Spray oral, i n criza, puful se aplici pe limba, se poate repeta la 3-5 minute, ce1 rnult de 3 ori i n 15 niinute. Perfuzie i.v. cu rnonitorizarea ce1 putin a tensiunii arteriale, frecventei cardiace, ecg. Doze individualizate, intre 0 , 7 5 8 rng nitroglicerinalor~, incepand cu doze rnici. Trinitrosan se adrninistreazi nurnai diluat, rninirnum 1:4, i n ser fiziologic sau glucoza 5% sau 10%. Lenitral, fiola de 10 rnl la 250 rnl sol. izotonici sau 2 fiole la 500 rnl sol. izotonica. Perfuzoarele din PVC determini pierderea unei p i q i din substanta activi. Durata adrninistririi este i n functie de evolutia clinici. Trinitrosan nu se adrninistreazs mai rnult de 3 zile.

e 01 cx

a m STIMULENTE

CAWDIAGE

LEVOSIMENDANUM

SIMD,U @ (Abbott, Elvetia) Conc. pt. sol. perfuz. 2,5 mg:rnl


-

5 rnl. FI.

C 01 D
C 01 DA C O1 DX

VASODILATAIOARE UTILIZPITE CARBIACE


NITRATI ORGANICI ALTE VASOD!LATATOARE UTILIZATE CARDIACE

i~ BOLI

TN

AFECTIUNI

*
C 01 DA NITRATI ORGANICI
NITROGLYCERINUM

*
b P-6L. Sol.inj. S

Fcin. Absorbtie sublinguali cu biodisponibilitate 40%. Latenta 2-3 minute, durata actiunii 10-40 minute. Se absoarbe bine si din tubul digestiv si d u p i aplicare cutanata, dar latenta si durata sunt mai lung. Unguentul 2% aplicat pe torace sau pe flancuri deterrnins efect dupa 15-30 minute, cu durata 3-6 ore. Cornprirnatele retard pot octiona 6-10 ore. Fdin. Produce veno- si arteriolo-dilatatie, dirninui rnunca inirnii si nevoia de oxigen. Dilata coronarele si dirninua presiunea ventriculari endodiastolicS. Ind. Toate forrnele de angini pectorali. Preparatele cu latenta si durati scurte reprezinta rnedicatia principala i n criza de angini. Profilaxic inaintea unui efort. Perfuzie i . ~Insuficienta car. diaci asociati cu infarct rniocardic acut. Edern pulrnonar acut cardiogen. Angina severi. Realizarea hipotensiunii controlate preoperator.

NITRODERM TTS O (Novartis, Elvetia) Sistern transderrnic, continand 25 rng nitroglicerins si eliberand 5 rng nitroglicerina i n 24 ore, i n functie de suprafa!a de contast a sisternului terapeutic, care este de 10 cmp. C x 10 cisterne. Pa V I . NITROGLICERINA (Sicorned, Romania) Cornpr. 0,5 rng. Ct.
x

40.

NITROMINT O (Egis, Ungaria) Aerosol 1% - 0,4 rngldozi. FI. 10 g. Pa Il1 Cornpr. retard 2,6 rng. Ct. x 60. Pa Il TRINITROSAN O (Merck, Germania) Fiole 5 rnglrnl i n etanol 77% cu 2 g ulei de ricin 35-poli(oxietilenic). Ct. x 5. Pa III

198

MEMOMED
ilfemorator de medicanze7zte

2006 Ghid fa?-mncetwapic

MEMOMED 2006 .lienzomto~ rnedicarne?zte Glzidfnrnzncoterapic de


DINITER O SR (Terapia, Romania) Caps elib. prel. 20 mg; 40 mg. Ct. x 20. Pa I; Il

199

PENTAERITHRYLI TETRANITRAS
Fcin. Absorbtie b u n i digestiva.

P-6L

ISODINIT O (Balkan. Bulqaria) Compr. 10 rng. Ct. x 60. Pa I Compr. re:. 20 mg. C?. x 60. Pa I ISOSORBID (Antibiotice, Romania) Compr. l 0 rng; 20 mg. Ct.
x

Fdin. Efecte asemanatoare nitroglicerinei. Latenta o ora, durata acfiunii 4-8 ore. Prec. Glaucom, varstnici, conducatori auto, piloti, muncitori Ing-5 masini periculoase si la inaltime. Interac?. Alcoolul scade tensiunea aderiala, tutunul reduce efectu1 P. Admin. Oral, inainte de masa, 1&30 mg de 2-4 orilzi, paria la 60 mg de 2-4 orilzi.

20. Pa I

ISOSORBID DINITRAT (Arena, Romania) Compr. IO rng. Fl.


x

20.

NITROPECTOR O (Terapia, Romania) Compr. 20 mg. Ct.


x

ISOSORBID DINITRAT (LaborMed Pharma, Romania) Compr. IO mg. C . ;


x

30. Pa I

60. Pa I

PENTALONG O (Isis Pharma, Germania) Compr. 50 mg. Ct. ISOSORBIDI DINITRAS


x

ISOSORBID DINITRAT (Remedia. Romania) Compr. 10 rng. Ct.


)

60. Pa IV

60. Pa I

P-6L

ISOSORBIDE DINITRATE (Eipico, Egipt) Compr. 5 mg; 10 mg. Ct.


x

Fcin. Absorbrie perlinguala, digestiva, cutanat. Dupa administrare perlinguala atinge concentratii plasmatice eficiente la 5-10 minute. Excreiie urinara. Fdin. Efecte asem5nStoare nitroglicerinei. Latenta si durata aciiunii pentru comprimate sunt: 5-10 minute, respectiv 1-2 ore, dup5 administrare sublingual2; 20 -30 minute, respectiv 36 ore, dupa administrare oral; o ora, respectiv 6-1 0 ore, pentru comprimate retard; 30-60 minute, respectiv 10-12 ore, pentni unguent 10%. Ind., R.a., Cind si Prec., ca la nitroglicerins. Util i n acalazie (scade presiunea i n sfincterul esofagian inferior cu 60% timp de 60-90 minute). Admin. Oral. Profilactic in angina pectorala 5-20 mg de 2-4 orilzi. La nevoie se creste gradat pana la 120 mglzi, in 2-3 prize. In criza de angor 5-10 mg sublingual. Comprimate retard de 2 orilzi. in acalazie 5-10 mg sublingual cu 15 minute inainte de rnasa sau 10 mg oral cu 30-60 minute inainte de masa.

30; 60. Pa I

MAYCOR RETARD O (Pfizer. SUA) Caps. retard 20 mg; 40 mg. Ct.


x

50.

ROMISODIN O (Sicomed. Romania) Compr. 10 mg; 20 mg. FI. ISOSORBIDI MONONITRAS


Fdin. Actiuni asemanatoare cu dinitratul, de durata mai lunga. Admin. Oral, 20-40 mg de 2-3 orilzi. Comprimate retard de 1-2 orilzi.
x

60. Pa I

MONONITRON O EP (Sicomed, Romania) Compr. Film. elib. prel. 60 mg. Ct.


x

20; 40. Pa -; IV

CORQIL, -40 SR O (Gedeon Richter, Romania) Compr. 10 mg; 20 mg. Flacon x 50. Pa I, I Compr. ret. 40 mg. Flacon x 25. Pa Il DINICORD RETARD (Labor Med Pharma, Romania) Caps. elib. prel. 20 mg. Ct. x 20. Pa l

MONOTER R O SR (Terapia, Romania) Caps. elib. prel. 20 mg; 40 mg; 60 mg. Ct. OLICARD RETARD O (Solvay, Germania) Caps. retard 40 mg; 60 mg. Ct.
x x

20.

20. Pa III

MEMOMED 2006 blenzorntor de rnedicnl~zeizte Ghid fnrnzncoternpic

MEMOMED
ilie?izomtor de medicflnzente

2006 Ghid fnrnzncoternpic

C 01 DX

ALTE VASOJILATATOARE UTILIZATE IN AFECTIUNI CARDIACE


b P-6L

R.a. Injectat repede i.v. scade excitabilitatea si conductibilitatea cardiaca, poate produce oprirea inimii. Cefalee, dispnee. Admin. Inj. i.m. Adulti, 10-30 mglzi, i n serii de 15-20 zile. Se pot repeta dupz pauze de 1 5 2 0 zile. Copii peste 3 ani, 5-20 mglzi.

MOLSIDOMINUM

Fcin. Absorbtie buna digestiva. Concentratia plasmatica maximi dupa 30 - 60 de minute. Fdin. Actiune predominant venodilatatoare, asemanatoare nitra!ilor. Durata actiunii 2 ore. Ind. Angina pectorala, tratament de fond. R.a. Cefalee. Cind. Hipotensiune arterials, soc cardiogen. Admin. Oral, 2 mg de 2 orilzi.

FOSFOBION O (Sicomed, Romania) Fiole 10 mgll ml. Ct. ADENOSINUM


Fdin. Administrata i.v. i n bolus incetineste conducerea prin nodul AV. Restabileste ntmul sinusal norma1 i n tahicardia paroxisti& supraventriculara. Ind. Diagnosticul
x

5. Pa I

si

tratamentul tahicardiilor supraventriculare.

MOLSIHEXAL O (Hexal, Germania) Compr. 1 mg; 4 mg. Ct. x 30. Pa -; Il, Compr. elib. prel. 8 mg. Ct. x 30. Pa Il

R.a. Dispnee, bronhospasm, greata. Uneori bradicardie severa. Admin. Exclusiv i n clinica, sub monitorizare cardiorespiratorie. Se injecteaza i.v. rapid, in bolus, prima doza 3 mg i n 2 secunde; dac5 tahicardia supraventriculari nu a fost eliminata in 1-2 minute, se administreaza a doua doza, 6 mg, in bolus i.v. Daca tahicardia persista dupa 1-2 minute se poate administra a treia doza, 12 mg, i n bolus i.v. Nu se recomanda doze suplimentare sau mai mari.

C 01

E ALTE PREPARATE CARDIACE


b S

FOSFOCREATINUM

Fdin. Favorizeaza procesele metabolice din fibra miocardica si contractia acesteia. Ind. i n chirurgia cardiaca pentru efect protector miocardic. Adjuvant in suferinle miocardice metabolice. R.a. Hipotensiune arteria12 la doze mai mari de 1 g i n bolus i.v. Cind. Sensibilizare fata de produs. Admin. Inj. i.m. profunde, 0,5 g de 1-2 ori pe zi. Perfuzie i.v., 1 g de 1-2 ori pe zi.

ADENOCOR O (Sanofi-Synthlabo, Franta) Sol. inj. 3 mglml. Flacon 2 ml. Ct. TRIMETAZIDINUM
x

6. Pa XIII

b P-6L

Fdin. Modulator metabolic (in conditii de ischemie reduce oxidarea acizilor grasi liberi si favorizeaza oxidarea glucozei), cu actiune citoprotectoare. Vasodilatator sistemic, cerebral, coronarian. lnd. Angina pectorala stabils, vertij vestibulocohlear, sindrom Mniere, tulburari ischemice corioretiniene. Admin. Oral, 20 mg de 2-3 orilzi, la mese.

NEOTON 1 g PHLEBO O (Schiapparelli, Italia) Flacon perfuzabil 1 g, destinat exclusiv administrarii i.v. Pa VI! TRIPHOSPHADENINUM b P-RF

ADEXOR O (Egis, Ungaria) Compr. film. 20 mg. Ct.


x

60

Fdin. Nucleotid existent i n toate celulele, intervenind i n stocarea eliberarea energiei. Dilata moderat vasele coronare si periferice, creste debitul circulator, scade putin tensiunea arteriala.

si

DILATAN O (Terapia, Romania) Compr. film. 20 mg. Ct.


x

30. Pa III

Ind. Tulburari circulatorii coronariene muscular3.

si

periferice. Distrofie

MODUXIN O IGedeon Richter. Romania) Cornpr. film. 20 mg. Ct.


x

30. Pa III

202

MEMOMED
~llenzomtor medicamente de

2006
Ghidfar7~7ncotempic

MEMOMED 2006
Jfenzorator de medicnme~zte Ghid fnrrnncotwapic

PREDOZONE (Ozone. Analia) Compr. film. 20 rng. Ci.


x

C 02
C 02 A C 02 C C 02 L

ANTIHIPERTENSIVE
ANTIADRENERGICE CU ACTIUNE GENTRAL~ ANTIADRENERGICE CU ACTIUNE PERIFERICA ANTIHIPERTENSIVE $1 DIURETICE

60. Pa Il!

PREDUCTAL -MR O (Servier. Franta) Compr. film. 20 rng. Ct. x 60. Pa V Compr. film. elib. mod. 35 mg. Ct. x 60. Pa VI TAZIDIL O (Prornedic. Romania) Draj. 20 rng. Ct. x 30 Pa III TRIMETAZIDINA (Labormed Pharma, Romania Compr. film. 20 rng. Ct. x 60. Pa IV Cornpr. film. elib. prel. 35 mg. Ct. x 60. Pa V TRIMETAZIDIN (Vim Spectrum, Romania) Caps. 20 rng. Ct. x 30. TRIMETAZIDINE (Anfarrn, Polonia) Cornpr. film. elib. prel. 35 mg. Ct.
x

f~ COMBINATI1

C 02 A
C 0 2 AA C 0 2 AB

ANTIADRENERGICE CU ACTIUNE CENTRALA


ALCALOIZI DIN RAUWDLFIA METILDOPA AGONISTI Al RECEPTORILOR IMIDAZOLICI

60

C 0 2 AC

C 0 2 AA

ALGALOIZI DIN RAUWOLFIA


b Compr. P-6L. SoLinj. P-RF

RESERPINUM

Fcin. Absorbtie bun digestivi. Biotransformare paqial i n ficat. Excretie renali si prin fecale. Fdin. Neurosirnpatolitic. Antihipertensiv. Dup adrninistrare orali tensiunea scade cu o latenti de 2-5 zile, efectul fiind maxim dup5 circa 2 sipimani si rnenlinandu-se inca 1-2 siptimani dup intreruperea administrrii. Efect neuroleptic la doze mai mari. Ind. Hipertensiunea arterials stadiul Il

R.a. Astenie, somnolen!i, ameteli, cefalee, dureri ale globilor oculari, stare depresivi, favorizarea crizelor epileptice, sindrom parkinsonian, bradicardie, hipotensiune, diaree, ulcer gastro-duodenal.
Cind. Ulcer gastro-duodenal, colon iritabil, coliti ulceroasi, epilepsie, stri depresive, sindrom parkinsonian.

204

MEMOMED
Jlemof-ntorde medicnme7zte

2006
Ghid fnrt7lncoternpic

MEMOMED
Lllemoratorde medicnmerzte

2006
G\zidJnr?izncvternpic

Interacf. Cu alcoolul, poteniare reciproca. Bauturile acidulate scad efectul R. Admin. Oral, ca antihipertensiv. Adulti, 0 , 2 5 1 rnglzi, intr-o prizii. Copii de 3-15 ani 0,1250,375 rnglzi. i n asociere cu alte antihipertensive boze mai rnici. Inj. i.rn. i n psihiatrie. lnitial 10-20-40 rnglzi. Intretinere 2 , 5 5 rnglzi.

Fdin. Efect hipotensiv pe tensiunea sistoli&

si diastolica.

Ind. Hipertensiunea arteria15 esentiala i n toate fazele. Hipertensiunea secundars. Sindrorn de abstinenta la alcoolici si toxicomani la opiacee. Migrena (profilactic). Menopauz (bufeuri). R.a. Sornnolenta, astenie, arneteli, hiposaliva!ie, constipatie, bradicardie, hipotensiune ortostatic%. Cind. Sarcins, asociere cu alcool, hipnotice Prec. Insuf. renal, hepatici, scleroza cerebrala, coronariana, bradicardie.

HIPAZIN O (Terapia, Romania) Reserpina 0,1 rng; DihidralazinE sulfat 10 rng Cornpr. Ct. x 40.

C 02 AB

METILDOPA
b P-6L

METHYLDOPUM

Fcin. Absorbjie 50% din tubul digestiv. Concentratia sanguini rnaxirna dupa 2-4 ore, scade dupa 4-6 ore. Excretie urinara, 90% in primeie 48 ore. Fdin. InhibS sistemul simpatic prin efect central. Scade tensiunea arteria12 si debitul cardiac. Efectul rnaxirn se atinge dup 2 sipt. de adrninistrare regulata. Ind. Antihipertensiv, forme rnedii si severe. R.a. Sornnolent5, depresie, greturi, vorne, diaree, hiposalivatie, retentie de sodiu si ap3, hipotensiune posturala, pozitivarea testelor hepatice, leucopenie, anemie hemolitic5. Cind. Insuf. hepatica, renala, stari depresive. Prec. Ateroscleroza cerebrala, cardiopatie ischemics, soferi, piloti, rnuncitori i n apropierea masinilor periculoase si la inaltime. Interac. Alcoolul accentueaza efectele sedativ Tutunul poate creste tensiunea arterial.

Admin. Orai. Initial 50-75 rncg d c 2 orilzi. Se creste gradat, la nevoie, pan2 la 300-400 mcglzi. In migrena, bufeuri, 50 rncg x 2/zi, crescand la nevoie, dupS 2 sspt. la 75 mcg x 2lzi.

CLONIDINA (Arena, Romania) Compr. 0,15 rng. FI.


x

50. Pa I

CLONIDINA (Rernedia, Romania) Cornpr. 100 rncg. Flacon


x

200. Pa I

CLONIDINA (Sintofarrn, Romania) Compr. 150 mcg. Flacon MOXONIDINUM


Fcin. Absorbtie rapida, biodisponibilitate orala buni. Fdin. Selectivitate mai mare pentru receptorii Imidazoiinici centrali (I,) si mai redus pentru cei a-2 adrenergici decat Clonidina. Scade tensiunea arteria15 fsra efecte sedative. Ind. Hipertensiune arterials. Admin. Oral, o dozg unica de 0,2-0,4 rng.
x

50. Pa I b P-6L

si

hipotensor.

Admin. Oral, initial 250 mg de 2-4 orilzi. Se creste gradat, la nevoie, paria la 3 glzi. Rezultate bune si cu o singurs doza zilnica (1-2 g), seara la culcare.

CYNT O (Solvay, Germania) Cornpr. film. 0,2 mg; 0,3 rng, 0,4 mg. Ct.
x

30. Pa V; VII; V 1 1

DOPEGYT O (Eais. Unaaria) Cornpr. 250 rng. Ct.


x

50. Pa l 1

PHYSIOTENS C 3 (Solvay, Germania) Compr. film. 0,2 rng; 0,3 rng; 0,4 mg. Ct.
x

28. Pa IV; -; VI1 b P-6L

C 02 AC

AGONISTI Al RECEPTORILOR IMIDAZOLICI


RILMENIDINUM
b P-6L

CLONIDINUM
Fcin. Absorbtie bun8 digestiva, excretie renala.

Fdin. Raport al afinitgtilor pentru receptorii imidazolinici si cei a-2 adrenergici asernanator Moxonidinei si invers aceluia al

206

MEMOMED
11.lenzomtorde nzedicnnzelzte

2006 GClzid fn~??zncoterapic

MEMOMED 2006 .lIen~omtorde ~?zedicaiizente Ghid fnrnzncoter.npicc


MINIPRES O (Pfizer, SUA) Compr. 1 mg; 2 mg. Ct. DOXAZOSINUM
x

207

Clonidinei. Sunt disociate astfel actiunea antihipertensiva de efectele adverse centrale (mai ales sedare) ale Clonidinei, la dozele terapeutice. Fcin. Absorbtie rapid, biodisponibilitate 100%. fra efect al primului pasaj, metabolizare i n propor/ii reduse, eliminare renala, 65% i n forma nemodificata. Semiviata plasrnatica 8 ore, steady-state dup 3 zile, actiune semnificativa dups 24 de ore de la ultima prizi. Ind. Hipertensiune arteriala. R.a. Doza de 2 rnglzi induce efecte adverse mai pulin intense si frecvente decat Clonidina i n dozele 0,15-0,30 mglzi: astenie, palpita$, sornnolenti, hiposalivatie. Admin. 1 compr./zi, dimineata. Dac5 rezultatele nu sunt suficiente dupa prima luna de tratament, se poate creste doza la 2 compr./zi, dimineata si seara. TENAXUM O (Servier. Frantal Compr. 1 rng. Ct.
x

30. Pa 1; 111 1
b P-6L

Fcin. Absorbtie digestiva completa. Excretie urinara, 5% neFd. Hipotensiv prin blocarea selectiva a receptorilor adrenergici alfa-l.

1
I

i 3

Ind. Hipertensiunea arteriali toate formele. Adenom benign de prostati. R.a. Asemnstoare cu prazosin. Adrnin. Oral, 1-16 mglzi, intr-o priza CARDURA O XL 4 8 (Pfizer, USA) Compr. elib. prel. 4 mg, 8 mg. Ct. DOZASIN 6 (Promedic, Romania) 3 Compr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. Ct.
x x

1
j<
I

30; Pa V

28. Pa VI; -

C 02 C
C 02 CA

ANTIADRENERGICE CU ACTIUNE PERIFERIC~


ANTAGONISTI Al RECEPTORILOR ALFA-AQRENERGIGI
b P-6L

30 Pa V; VI; VIII

DOXAZOSIN AL (Aliud. Germania) Compr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. Ct. VII. Pa IV; VIII KAMIREN O (Krka, Slovenia) Compr. 1 mg; 2 mg; 4 mg Ct.
x x

20; 50. Pa III; VI. Pa IV;

PRAZOSINUM Fcin. Absorbtie orala 65%, excretie urinard. Fdin. Alfa-l adrenolitic. Antihipertensiv. Latenta 30 min

30. Pa IV; IV; V

Ind. Hipertensiunea arterial, toate forrnele clinice. Preferat la diabetici si gutosi, la cei cu insuf. cardiaca, astm bronsic, aritmii cardiace. R.a. Hipotensiune posturala, ameteli, astenie, edeme, cefalee, somnolenti, depresie, constipatie. Prec. Cardiopatie ischemici, stari depresive, insuf. circ. cerebrali, accident vascular cerebral i n antecedente, insuf. hepaticS, renald, soferi, piloti, muncitori Iang5 masini periculoase si la inaltime. Admin. Oral. Initial 0,5 mg, apoi 0,5 rng de 2 orilzi, dimineata si seara. Se creste, la nevoie, cu 0,5 mg la fiecare priza. Doz de intretinere 2-1 0 mglzi, in 2 prize. Interact Alcoolul scade excesiv tensiunea arteriala. Tutunul favorizeaza spasme coronariene. "re,

MAGUROL O (Medochemie, Cipru) Compr 1 rng; 2 mg 4 mg. Ct ZOXON O 2; 4 (Zentira, Cehia) Compr. 1 mg; 2 mg; 4 mg. C:.
x x

14 Pa lll, lll, V

30 Pa -; IV; IV

Fcin. Absorbtie digestiv5 completa, biodisponibilitate 90%, legare de proteinele plasmatice 94%, semiviata plasmatic8 12 metabolizare hepatic5, unul dtntre metaboliti activ

si durata actiunii

Fdin. DiSerit de Prazosin prin latenta foarte mic mai mare - 24 de ore.

15 minute -

R.a. Hipotensiune paria la colaps la initierea tratamentului.

208

MEMOMED 2006 illmnorntor de nzedicn~neizte Ghidfar~nacoternpic

MEMOMED 2006 _IJci~zomtor nzedicnnze?ite Ghid fnrmncotwnpic de

209

Admin. Se incepe cu 1 mg seara, la culcare. Se poaie creste doza la intervale de 7 zile, pSnS la doza rnaxim5 uzuala de 20 mg/zj. Doza de intre!/nere uzua~a esfe 2-10 mg/z/. HYTRIN @ (Abbot, Anglia) Compr. 2 mg; 5 rng; 10 mg. Ct.
x

C 03 DIURETICE C W A DIURETICE DE ~NTENSITATEREDUSA,


TIAZIDE

28. Pa VII; XI

C 03 B C 03 C

HYTRIN STARTER PACK O (Abbot, Anglia) Compr. 1 mg + compr. 2 mg Cutie cu 7 compr. 1 mg si 21 compr. 2 mg. Pa VI TERAZOSIN (Egis, Ungaria) Compr. 1 mg; 2 mg; 5 rng; 10 mg. Ct.
x

DIURET1GE DE INTENSITATE EXCLUSIV TIAZIDE

REDUSA,

DIURETICE PUTERNICE (DE ANSA) DIURETICE CARE ECONOMISESC POTASIUL COMBINATI1 DIURETIGE $1 AGENTI CARE ECONOMISESC POTASIUL

30.

C 03 D C 03 E

C 02 t
C 02 LA

ANTIHIPERTENSIVE SI DIURETiCE COMBINATII


ALCALOIZI DIN RAUWOLFIA $1 DIURETICE
b p-6~

C 03 A
C 03 AA

BRINERDIN @ (Novartis, Elvetia) Rezerpini 0,l mg, Dihidroergocristina 0,5 mg, Clopamid 5 mg Drajeuri Ct x 30. Pa Il1 Admin. Adulti. Oral. Initial 1 draj. Izi. jntretinere 1 draj.hi sau la 2 zile. Cazuri grave initial 2-3 draj. Izi. NEOCRISTEPIN O (Zentira, Cehia) Rezerpin5 0,1 mg; Dihidroergocristina 0,58 mg; 25 mg. Drajeuri. Ct. x 30. Pa Il Admin. Adulti. Oral. Vezi Bnnerdin.

DIURETICE DE INTENSITATE TIAZIDE


TIMIDE

REDUSA,

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

b P-6L

Fcin. Absorbtie digestiva rapida dar incompleta. Pic plasmatic dupa 2 ore. Eliminare renal& nemetabolizata. Fdin. Actiunea diuretica apare la 60-90 minute de la administrare, ora,, si dureaza 8-12 ore. Antihipertensiv. Antidiuretic la bolnavi cu diabet insipid hipofizar si nefrogen. Ind. Edeme din insuf. cardiaca, nefroze, carentiale, terapeutice, i n ciroza hepatica, cord pulmonar cronic Hipertensiune arteria1 Diabet insipid hipofizar si nefrogen. Hipercalciurie. 8

ci0

1 1
i

R.a. Greturi, vome, gastralgii, d~aree,constipafie, colecistita,


cefalee, astenie, parestezii, leucopenie, trombopenie, dezechilibre electrolitice si acido-bazice, hiperuricemie, hiperglicemie, hiperazotemie, hiperlipemie Cind. Insuf. renala avansata, insuf. hepatica, hipokaliemie, alcaloza, sarcina.

1/

Prec. Diabet, hiperuricemie, pancreatita, soferi, piloti, rnuncitori


la masini periculoase

si la inaltime

210

MEMOMED

2006 MEMOMED
-1fmnorntorde medicamente

;~fenzomtoi- >~zed~cnr>zeizte dr GJzidfnr?nncoteiei-npic

.Ghidfar?~zncoterclpicpic

2006

21 1

Admin. Oral. Adul<, inirial 50-100 mglzi. intretinere cu 2550 mg de 2-3 orilsaptarnana. Copii, initial 2 mglkgtzi in 2 prize. In diabet insipid 50-100 mglzi. NEFRIX O (Sicomed, Romania) Compr. 25 mg.; 50 mg. Ct. x 40; 20. Pa I

G 03 C
C 03 CA

DIURETICE PUTERNICE (DE ANSA)


SULFONAMIDE
b Compr. P-6L. Sol.inj. P-RF

FUROSEMIDUM

C 03 B
C 03 BA

DIURETICE DE 1NTENSITATE R E D U S ~ , EXGLUSIV TIAZIDE


SULFONAMIDE
b P-6L

Fcin. Absorbtie digestiva rapida dar incompleta, pic plasmatic dup5 30-60 minute. Excreue renala i n primele 24 ore, pafiial biliara. Fdin. DupS adrninistrare oralS efectul diuretic apare i n 30-60 de minute, este maxim i n 2-3 ore si dureaza 4-6 ore. Dup i.v. intervalele respective sunt 5-15 minute, 15-30 minute, 2-3 ore. Antihipertensiv. Ind. Toate iipurile de edeme. Hipertensiune arteriala.

INDAPAMIDUM

Fdin. Vasodilatator, antihipertensiv, diuretic. Latenta 1-2 ore, durata actiunii 24-36 ore. Ind. Hipertensiune arterial.3. Edeme. Admin. Adulti. Oral, 2,5 mglzi, ca tratament i n hipertensiunea arteriala. Ca diuretic 2,5-5 mglzi.
-

R.a. Greluri, vome, diaree, icter, leucopenie, trombopenie, favorizarea trombozelor, dezechilibre hidro-electrolitice, hiperuricemie, hiperazotemie, hiperiipemie, tulburari de vedere, ameteli, cefalee, parestezii.
Cind. Hipokaliemie, ciroza decompensata, alcaloze, hipovolemie, intoxicatie cu digitaiice. Prec. Diabet, gut5, hipertrofia prostatei. Admin. Diureiic. Oral. Adulti. Initial 20-100 mglzi, i n 1-2 prize. intretinere 2 W 0 mg de 2-3 orilsSptSm2n~.Copii 1-3 mg/kg/zi. In hipertensiune. Oral. 40-80 mglzi. i n crize hipertensive 4080 mg i.v. lent. Catea i.v. este recomandat i n urgente (edem pulmonar acut. edem cerebral), administrandu-se 20-400 mg i n 1-3 prize zilnice (20-40 - 120 mg odata, repetate la 2-3 ore). FUROSEMID (Farmacom; Romania) Compr. 40 mg. FI.
x

IMPAMID O (G. Richter, Romania) Compr. 2,5 mg. Ct. x 30. Pa 111 INDAPAMAG (Magistra C&C, Romania) Compr. 2,5 mg. Ct. x 30. INDAPAMID (LaborMed Pharma, Romania) Compr. filrn. 2,5 mg. Ct. x 30. Pa III Compr. film. elib. prel. 1,5 mg. Ct. x 30 IMDATER (Terapia, Romania) Compr. film. 2,5 mg. Ct.
x

30. Pa Il!

INDAPAMIDE (Anfarm, Polonia) Compr. filrn. elib. prel. 1,5 mg; 2,5 mg. Ct. TERTENSIF O (Servier, Franta) Compr. filmate 2,5 mg. Ct. x 30. Pa 111 Compr. elib. prel (SR) 1,5 mg. Ct. x 30. Pa III VALUTENS @ (Antibiotice. Romania) Compr. film. 2,5 mg. Ct.
x

20. Pa I

30

FUROSEMID LPH O (LaborMed Pharma, Romania) Compr. 40 mg. Ct.


x

20. Pa I

FUROSEMID (Magistra C & C, Romania) Cornpr. 40 mg. Ct.


x

20. Pa I

30;

150. Pa III; XIV

FUROSEMIDA (Laropharm, Romania) Compr. 40 mg. Ct.


x

20. Pa I

212

MEMOMED
.Ilenzo~ntol- nzedicnnzente de

2006
Ghidfnl->nncotel-nprc

MEMOMED
L11ei7zomto~ medicamente de

2006
Glzidfa?-7nncotel-apic

213

FUROSEMID (Sicomed, Romania) Compr. 40 mg. Ct. x 20. Pa I Fiole 20 mgl2 ml. Ct. x 5. Pa I FUROSIL 63 (Slavia, Romania) Cornpr. 40 mg. Ct.
x

cate 50 mg dimineata si la amiaza timp de 5 zileIs5pt~man~. i n acnee 100 mg x 2lzi. i n hipokaliemie 25-100 mglzi, i n 1-3 prize. In rsli de mu:te 25 mg x 3/zi, Incepand cu 48 ore inainte de ascensiune, In sindrom premenstrual 25 mg x 41 zi, i n zilele 18-26 ale ciclului. ALSPIRON (Helcor, Romania) Compr. film. 50 mg. Ct. x 20. Pa I l

20. Pa I

LASIX 63 (Aventis, Germania) Compr. 40 mg. Ct. x 12. Fiole 10 mglml - 2 ml. Ct. x 5. Pa Il SALUREX @ (Remedica. Cipru) Compr. 40 mg. Ct.
x

SPIRONOLACTONA (Bioeel, Romania) Compr. 25 mg. FI.


x

20. Pa I

100. Pa III

SPIRONOLACTONA (Terapia, Romania) Compr. film. 25 mg. Ct. x 50. Pa Il SPIRONOLACTONA (Laropharm, Romania) Caps. 50 mg. Ct.
x

10. Pa il

C 03 DA

ANTAGONISTI Al ALDOSTERONULUI (ANTIALDOSTERONICE)


)

VEROSPIRON O (Richter, Ungaria) Caps. 50 mg; 100 mg. Ct. P-6t EPLERENONUM
x

30. Pa lli, IV P-6L

SPIRONOLACTONUM

Fcin. Absorbtie digestiva buns, in propoqii variabile. Eliminare lents urinara. Fdjn. Actiunea diuretica are latenta de peste 24 ore, este maxime d u p i 2-3 zile de tratament regulat si dureaze 2-3 zile dup2 incetarea administrarii. Antihipertensiv. Ind. Edeme refrectare la alte diuretice. Efect mai intens i n edeme cu hiperaldosteronism secundar (insuf. cardiaca, ciroza hepatica, sindrorn nefrotic). Hipertensiune arteriala. Hipokaiiemie, profilaxie si tratament, la bolnavi la care alte misuri sunt ineficace. R5u de munte. Acnee vulgara (cand terapia uzuala este ineficace). Hirsutism. Sindrom premenstrual (cand exists retentie de apa).

Fcin. Dups adminstrare orala, concentratii plasmatice maxime dup2 2 ore. Concentratia de echilibru dupa 2 zile. T 112 aproximativ 3-5 ore. Biotransformare hepatice intense. Eliminare renala si hepatics predominant sub forma de metaboliti. Fdin. Antagonist pe receptorii aldosteronului. Ind. i n asociere cu tratamentul standard ce include beta blocante, pentru sederea riscului mortalitatii cardiovasculare la pacienti cu boala stabilizati, cu disfunctie ventriculara stanga si manifestsri de insuficient8 cardiaca dups un infarct miocardic recent.

R.a. Hiperpotasemie, hiponatremie, somnolenta, cefalee, ataxie, ginecomastie, greap, dureri abdominale.
Cind. Insuf. hepatica grava, anurie, hiperpotasemie, alaptare. Prec. Diabet, acidoza, insuf. renala cronics. Nu se asociaza cu ssruri de potasiu sau cu alte diuretice care retin potasiul. Adrnin. Adulti. Oral. Initial 25-50 mg de 4 orilzi. intretinere 25 mg de 1-3 orilzi. In ciroza hepatics o schema utils cu

R.a. Hiperkaliemie, ameteli, hipotensiune, greala, diaree, alterarea functiei renale.


Cind. Pacienti cu clearence creatinini < 50 mllmin; Kaliemie > 5 mmolll; insuficien{ai hepatica severs; tratament concomitent cu diureiice care economisesc potasiu; asociere cu inhibitori CYP 3 A intraconazol, ketoconazol, ritonavir, claritromicins, : , telitromicina, nefazodona. Admin. Doza de intretinere 50 mg, o data pe zi. Se incepe cu 25 mglzi si se creste treptat in decurs de 4 silptimani p a n i la 50 mglzi. Tratamentul se incepe la 3-14 zile de la aparitia

214

MEMOMED 2006
Mmorntor de medicamente Ghid fnrmacoternpic

MEMOMED

~11eieriro~crror >~zedicnnzeizte Glzidfai-macotei-apic de

2006

215

infarctului miocardic. Dozele se ajusteaz ulterior dupa nivelul kalierniei. INSPRA @ (Pfizer. U.K.) Compr. film. 25 mg; 50 mg. Ct. 100; x 200.
x

C 04
C 04 A
C 04 AD

VASODILATATOARE PERIFERICE
VASODILATATOARE PERIFERICE
DERIVATI PURINICI ALGALOIZI DIN ERGOT ALTE VASOOILATATOARE PERIFERICE

10;

20;

30;

50;

C 0 4 AE

C O3 E
C 0 3 EA

CBMVIBIMATII DIURETICE $1 AGENTI GARE ECONOMISESC POTASIUL


COMBINATII DIURETICE MODERATE $I AGENTI CARE ECONOMISESC POTASIUL

C 0 4 AX

* *
C 0 4 AD DERIVATI PURINICI
b Compr. P-6L. Sol.inj. P-RF XANTINOLI NICOTINAS

DIURSAN C (Tad, Germania) 3 Amilorid 5 mg; HidroclorotiazidH 50 rng Compr. Ct. x 25. Pa Il
Admin. Hipertensiune. Initial 112 compr. zilnic. Edeme wrdiace sau hepatogene. Initial 112-1 compr. zilnic. Adrninistrare dupa mass.

Fdin. Vasodilatatie periferica, cerebrala. Ind. Arterite, angiopatie diabeti&, ernbolie, ulcer varicos, insuf. circulatorie cerebrala, sindrom Raynaud, retinopatii vasculare, tulburari ischernice labirintice si vestibulare, hipercolesterolemie, scaderea activitstii fibrinolitice. R.a. Vasodilatatie cutanats, hipotensiune. Cind. Ulcer gastro-duodenal, insuf. cardiaca, infarct rniocardic recent, hemoragii. Admin. Oral, dup8 masa. Initial 75-150 mglzi. Se creste gradat pan5 la 150-300 rng de 2-3 orilzi. 1.m. 150 mglzi, apoi de 2 pentru forme foarte grave, perfuzii cu orilzi, serii de 10 zile. I.v. 900-1500 rng dups diluare in sol. glucoza 5%, introduse i n 45 ore. Serii de cate 10 zile cu pauze de 2 zile.

C 0 3 EB

COMBINATI1 DIURETICE DE ECONOMISESC POTASIUL

ANSA

$1 AGENTI CARE

DIUREX @ 50; 100 (Terapia, Romania) Spironolactona 501100 mg; Furosemid 20 mg Caps. Ct. x 20; 30. Pa III; IV

> P-6L

Ind. Edeme rezistente din insuf. cardiaca congestiva cronica si ciroza hepatica. Admin. 1 4 capsule zilnic.

SADAMIN @ (Pliva, Polonia) Compr. 150 mg. Ct. x 30. Pa I Fiole 300 rngl2 rnl. Ct. x 10. Pa Il PENTOXIFILLINUM

> Compr. P-6L.

Sol.inj. P-RF

Fdin. Vasodilatatie periferica si cerebrala. Creste flexibilitatea eritrocitelor, dirninua vascozitatea sangelui.

hd. Tuiburari vasculare periferice, arteriale si venoase, de naiw aterosclerotica, diabeti&, inflarnatorie. Ulcer de gamba. Tulburari circulatorii cerebrale si oculare.
Ra. Fenomene dispeptice, ameteli.

MEMOMED

2006

217

.lIenzorn:or de ?izeciicc?nrente G1zidfnrmncotffapic

I I

Cind. Infarct rniocardic recent, insuf. cardiaca Prec. Hiper-

si

hiporensiune arteria15

ERGOCEPS O (Antibiotice, Romania)

Admin. Initial 200400 rng de 3 orilzi. intrefinere 100-400 rng de 2-3 orilzi. I. v. lent, 100 rnglzi. Perfuzie i.v. 100-300 mg diluate i n 250-500 ml sol. glucoz5 5% sau ser fiziologic.

AGAPURIN O (Zentiva, Slovacia) Cornpr. film. 100 rng. Ct. x 60. Cornpr. ret. 400 rng; 600 rng. Ct. ANGIOPENT (Helcor, Romania) Corn~r. film. 200 ma. C?. x 20. Pa Il ~ o r n p relib. prel. 400 rng; 600 mg. Ct. . PENTOXIFILIN (Terapia, Romania) Draj. 100 rng. Ct. x 30. Pa I Fiole 100 rngl5 rnl. Ct. x 5. Pa I PENTOXI RETARD (Terapia, Romania) Cornpr. fil. elib. prel. 400 rng. Ct.
x x

i
I
i

Sol. int. l rngirnl. FI. 20 ml. Pa I HYDERGINE @ (Novartis, Elvetia) Cornpr. 1,5 rng. Ct. x 30. Fiole 0.3 rngll m1 Sol. int. 1 rnglrnl. FI. 50 rnl. Pa IV HYDERGINE C (Novartis, India) 3

20. Pa Il; Il

20. Pa 1 1 111 1;

Sol. int. 1 rnglrnl. FI. 15 rnl. Pa IV Cornpr 1,5 rng. Ct. x 30. Pa V REDERGIN O (Lek, Slovenia) Sol. int. 1 rnglrnl. FI. 50 rnl. Pa Il Sol. inj. 0,3 rnglrnl - 1 rnl. Ct. x 50 fiole. Pa V

20; 40. Pa 11 li1 1;

SANTAMIN @ (Gerolyrnatos, Grecia) Sol. int. l rngirnl (= 20 picsturi). Flacon 20 rnl. Pa Il Cornpr. 1,5rng. Flacon x 30. Pa il

TRENTAL O (Aventis, Germania)


l Draj. 400 mg. Ct. x 20. Pa I1 Sol. inj. 20 rnglrnl. Fiole 5 rnl. Ct.
x

5. Pa Il

SECATOXIN O (lvax, Cehia) Sol. int. cu 1 rnglrnl. FI. 10 rnl.

C 04 AE

ALCALOIZI

DIN ERGOT
NICERGOLINUM

> P-6L
si
periferica, rnigrena,

DIHIDROERGOTOXINA (CODERGOCRINUM)

> P-6L

Fdin. Actiuni asernanatoare cu codergocrin. Ind. InsuficientS circulatorie cerebrala dernenta senila.

Arnestec, i n per$ egale de dihidroergocornina, dihidroergocriptina, dihidroergocristinZ.


Fcin. Absorblie digestiva limitata (25%). Eliminare predorninanta prin bils si fecale. Fdin. Vasodilataior cerebral, retinian, sisternic. Activeaza rnetabolisrnul neuronal. Ind. Insuficienta circulatorie cerebrala si periferica. Dernenta senila (tip Alzheirner si infarc? rnultiplu).

R.a. TulburBri dispeptice, arneteli, sornnolent~,hipotensiune ortostatica.


Cind. Hipotensiune, hernoragii acute, sarcina. Admin. Oral, inainte de masa. Initial 10-20 rng de 3 orilzi. intreiinere 5-30 rng de 3 orilzi, mai multe luni. Inj. i.rn. 2-4 mg de 1-2 orilzi. Perfuzie i.v. cu 2-8 rng i n 250 rnl sol. glucoza 5%. in dementa seni12 20 mg x 3/zi, minimum 12 sapt.

! l

R.a. Arneteli, cefalee, greturi, dureri abdominale Admin. Oral. 0,25-0,50-1,5 rng de 2-4 ortizi, tirnp de 2-4-6 luni. i n dernenta senila minirnum 6 rnglzi, ce1 putin 6 luni.

CO-DERGOCRIN (Pharrnaplant Biogalenica, Romania) Sol. int. 0,1%. FI. 5 rnl; 50 rnl; Pa -; I

NICERIUM O (Hexal, Germania) Drajeuri 10 rng. Ct. x 25. Pa Il1 Caps. elib. rnodif. 15 rng; 30 rng. Ct.
x

30. Pa IV; VI

MEMOMED 2006
.llenzorntor de nzedicni~~erzteGIzidfflrnzncotempic *

NILOGRIN O (Pabianickie. Polonia) Cornpr. film. 10 rngi 30 mg. Ct.


x

PIRIBEDILUM A se vedea N 04 BC.


Ind. Adjuvant i n claudica\ia interrnitents din arteriopatia cronica obliterant.

30

SERMION O (Pharrnacia & U ~ i o h n .Italia) 1; Draj. 10 rng. Ct. x 25; 50. Pa 1 1 Draj. 30 mg. Ct. x 30. Pa VI Pulv. inj. 4 rng. Ct. x 4. Pa Il1 SINERGOLIN O (Sintofarm, Romania) Draj. 10 mg. Ct.
x

BUFLOMEDILUM

b P-6L

Fcin. Absorbfie orala, pic plasmatic la 15-4 ore. Excretie urina@, scazuta i n insuf. renals si hepatics. Fdin. Alfa-adrenolitic, antiagregant plachetar, arnelioreaza elasticitatea eritrocitelor, antagonist nespecific al calciului. Ind. TulburSn artenale penferice

20. Pa Il

C 04 AX

ALTE VASODILATATDARE PERIFERICE


b P-6L

si

cerebrale.

VINCAMINUM

Adrnin. Oral. 300-600 mglzi. 1.m. sau lent i.v. 100-400 rnglzi.

Fdin. Scade moderat tensiunea arteriaig. Creste circulatia cerebrals, arnelioreaza rezistenta neuronilor la hipoxie. Ind. Insuficientg circulatorie cerebrals, traurnatisrne craniene sindrorn postcorno;ional, tulbursri circulatorii retiniene 51 cohleo-vestibulare Cind. Tumori cerebrale, hipertensiune intracraniana, sarcins. Adrnin. Oral si i.m. Adulti. Initial 60-80 mglzi, i n 3 prize. Intretinere 40 mglzi. Copii. 2 , 5 5 mg de 3 orilzi.

VARDGL1P.I O (Help, Grecia)

1; Compr. 150 rng; 300 rng. Ct. x 30; 20. Pa 11 Sol. int. 150 mglml. FI. 20 .mi NAFTIDROFLURYLUM

b P-6L

"

Fdin. Vasodiiatator cerebral si periferic. Ind. Tulbursri vasculare periferice si cerebrale, retiniene, cohleo-vestibulare. R.a. Iritatie gastrics. I.v. hipotensiune, lipotimie.

OXIBRAL SR O (Glaxo Wellcorne, Egipt) Caps. ret. 30 mg. Ct.


x

Cind. Insuf. cardiaca, infarct rniocardic, hernoragii. Prec. Hipotensiune. Adrnin. Oral, 50 mg de 3 orilzi. 1.m. 40 rng de 2 orilzi. Cazuri grave, inj. i.v. lente, 40-80 mgizi sai: perfuzii cu 160-320 rng i n 250-500 ml sol. glucoz8 5% sau ser fiziologic, durfind 2-3 ore.

10. Pa I

VINCAMINA IBiofarm. Romania) Draj. 10 rng. Ct. x 20. Pa I Fiole 10 mgll ml. Ct. x 5 BENCYCLANUM
Fdin. Vasodilatator cerebral

b P-RF
l

ENELBIN (Leciva, Cehia) Cornpr. elib. prel. 100 mg. Ct. GINKO BILOBA
x

50. Pa Il1
t P-6L

si

periferie.

Ind. Insuficients circulatorie periferic8 rnuschilor netezi visceralr

Stari spast~ceale A se vedea N 06 DX

Adrnin. Oral, i.rn., i.v. 100 rng de 2 4 orilzi.

COMBINATI1 PREMODAL @ (Servier. Frantai

b P-RF

HALIDOR O (Egis, Ungaria) Compr. 100 rng. Ct. x 50 Fiole 25 rnglrnl - 2 ml. Ct.
x

10

Alrnitrina bisrnesilat 30 mg; Raubazina f 0 rng. Cornpr. film Ct. x 30.

MEMOMED 2006 .%fenzorntor ??zen'icni?~erzte de Ghidfkrn~ncoternpic


Fcin. Almitrina este rapid absorbita digestiv. Pic. seric la 3 ore. Excretie predominant biliara si prin fecale, putin prin urina, ca metaboliti inactivi T% 40-80 ore cupa admin. unica si 30 zile dupa administrare repetati. Fdin. I n BPOC amelioreazi parametri gazometrici prin stimularea chemoreceptorilor periferici aortici si carotidieni. Amelioreaza ventilatia alveolara *i hematoza. Ind. Insuficienp respiratorie cu hipoxemie in BPOC. R.a. Slabire, parestezii, greturi, greutate epigastrica, insomnie, agitatie, anxietate, palpita@, ameteli. Cind. Insuf. hepatics severa, sarcina, alapiare. Admin. 50-100 mg pe zi, i n 2 prize, la mese. DupB 3 luni se trece la tratament de intretinere de tip secvenlial: o luna pauza, 2 luni de tratament.

MEMOMED 2006 .lferl~orntorde i?iedzcnti~ente Gizirifnrnrncoterflpic

C 85
C 05 A
C 05

VASOPROTECTOARE
ANTIHEMOROIDALE TOPICE MEDICATIA ANTIVARICOASA Fk4EDICATIA GAPILARELOR

C 05 C

C 05 A
C Q5 A C 05 AD

ANTIHEMOROIDALE TOPICE
PREPARATE

CONTINAND PREPARATE CONTINAND

CORTICOSTEROIZI ANESTEZICE LOCALE

C 0 5 AX

ALTE ANTIHEMORQIDALE DE UZ TOPIC

C 05 AA

PREPARATE CON~INAND CORTICOSTEROIZI b P-RF

ULTRAPROCT Q (Scherina AG. Germania) Unguent (un gram) si supozitor continand: Fluocortolon pivalat 0,92 mg/0,61 mg; Fluocortolon hexanoat 0,95 mg/0,63 mg; Cincocaina 5 mg/l mg Tub 15 g unguent. Pa III. Cutii x 10 supozitoare. Pa Il

Ind. Hemoroizi, fisuri anale, proctita. Admin. i n prima zi, aplicarea unguentului de 2 4 orilzi sau un supozitor de 2-3 orilzi. Zilele urmatoare se reduc aplicaiiile in functie de evolutie. Timp maxim de tratament 4 saptamani.
DOXIPROCT PLUS @ (Om. Elvetia) Calciu dobesilat Lidocaina HCI Dexametazon acetat Antioxidanti Cutii x 8 supozitoare. Pa Tub 20 g unguent. Pa IV Su~ozitor 250 mg 40 mg 0,25 mg IV Unauent 4% 2% 0,025%

Fdin. Diminus inflamatia, sangerarile, scurgerile de lichide seroase, calmeaza durerile locale, arsurile, pruritul, senzatia de tensiune.

222

MEMOMED
,2le~>zo~fltor. cle nzedicnnzeizte

2006
G:iid fai-??~ncotempic

MEMOMED

2006

223

IIri~zomtol- nzetlicrriize?zte Ghidfn~i7zncotempic de

Ind. Hernoroizi interni si exierni, prurit anal, eczema anala, anita, perianita, criptita, papilita, tromboza hemoroidala acuta, fisuri anale, tratarnent pre- si postoperator pentru hernoroidectomie. R.a. Rar, senzatie de arsura. Supozitoarele pot determina cresterea rnotilitatii intestinale. Admin. Dimineata si seara, preferabil dupa defecare, se a p l i e un supozitor silsau unguentul. Pentru hernoroizii interni se folosesc supozitoarele si unguentul, aplicat prin canula care se inyurubeaza la extremitatea tubului. Se introduce canula cat mai adanc si se preseaza retragand incet canula. Dintr-un tub se pot face 8 aplicatii. i n hemoroizii externi se aplica unguentul de mai multe orilzi.

PROCTO-GLYVENOL O (Novartis, Elvetia) Supozitor Tnbenozid Lidocaini Crema

OTC

400 rng 40 mg Ct. x 10.

50 rnglg 20 mglg
Crema. Tub 30 g.

PROCTOLOG O (Parke Davis, Franta) Trirnebutin Ruscogenini Su~ozitor 120 rng 10 rng Ct. x 10.

b OTC

58 mglg 5 wl/g Tub 20 g.

6 0 5 AD

PREPARATE CONTINANO ANESTEZIGE LOCALE


b P-RF

i
r

Fdin. Trirnebutin este antispastic, ruscogenina (sapogenina ext r a s i din Ruscus aculeatus-Liliaceae) este venotonica si vasculoprotectoare. Ind. Hernoroizi. Admin. lnitial un supozitor sau o aplicatie de crema dirnineata yi seara, ulterior un supozitor sau o aplicatie de cremi pe zi.

DOXIPROCT O (Gm, Eivetia) Su~ozitor Calciu dobesilat 250 rng Lidocaina HCI 40 mg Polietilenglicol 300 Antioxidanti Cutii x 10 suDozitoare Pa IV Tub 30 g unguent Pa IV

Unsuent

4% 2%

C 05 B
C 05 BA C 05 BX

MEDIGATIA ANSIVARICOASA
HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC ALTE PREPARATE

Fdin. Vezi Doxiproct Plus. Ind. Vezi Doxiproct Plus. Hemoroizii din cursul sarcinii. Admin. Vezi Doxiproct Plus.

*
C 05 BA
HEPARINOIDUM HEPAROID (Leciva. Cehia)
b P-6L

*
b OTC

HEPARINE SAU HEPARINOIZI PENTRU UZ TOPIC

C 0 5 AX

ALTE ANTIHEMOROIDALE TOPICE

HEMORZON O (Antibiotice. Romania) Su~ozitorb P-6L Hidrocortizon acetat 8,9 g Tetraciclina 0,02 g Benzocaina 8,3 rng Procaina HCI 5 rng Supozit. Ct. x 6. Pa I

Unauent Hidrocoitizon 0,448 g % Tetracidina l g % Lidocaina 0 , l g % Unguent. Tub 18 g.


-

HIRUDOID @ (Sankyo, Germania) Gel si cremi cu 300 rng ester polisulfuric de rnucopolizaharid la 100 g produs. Crema. Tub 40 g. Gel. Tub 40 g.

Ind. Varice, flebite, hernatoarne, edeme locale. Adrnin. Aplicatii locale de 1-2 orilzi.
HEPARINUM LIOTON O IBerlin Chernie. Germania) Gel 100.000 u.i.1100 g. Tub 50 g.
b

HEMORZON O O (Antibiotice. Romania)

b P-RF

Hidrocortizonacetat 0,01 g; Oxitetraciclina 0,02 g; Xilina 0,002 g Supozit. Ct. x 6. Pa I

OTC

Adrnin. 1-2 supozit.lri, la nevoie. Ung. aplicare locali.

MEMOMED
224

2006
Glzidfnrnzncotwczpic

225

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghid fnr~nncoternpic

Jlelizomtor de nzedicameizte

C 0 5 BX
VIATROM (CSC Pharrn, Austria) Ernulsie cit. FI. COMBINATII DOXIVENIL O (Orn, Elvetia) Dobesilat de calciu 2%; Heparinoid 2% Gel. Tub 40 g. Crema, idern. Fdin. Dirninua perrneabilitatea si creste rezistenta capilarelor, este antitrornbotic. Ind. Insuficienta venoasa cronica, inflarnatii postoperatorii dupa intervenfii pe varice sau injec!ii sclerozante, induralil venoase dupa injectii sau perfuzii, inflarnatii posttraurnatice, hernatoarne, entorse, luxati~,contuzii Adrnin. Aplicare locala de 2-3 orilzi, cu rnasaj usor. LASONIL O (Bayer, Germania) Heparinoid 5000 u.i.; HialuronidazS 15000 u.i Unguent. Tub 40 g. Ind. Trornboflebite, trornboze superficiale, sindrom varicos, hernatoarne, entorse, contuzii, ederne. ANTIFLEBITIC O (Mark Pharrnaceutics, Romania) HeparinS sodici 2500 u.i.; diclofenac sodic 1 g. CrernS. Tuv 35 g. Ind. Trornboze superficiale, trornboflebite, profilaxia flebitelor, luxatii, entorse, contuzii, intinderi rnusculare, tenosinovite, contracturi, hernatoarne. HEPATHROMBIN 30000 sau 50000 3 (Hernofarm, Serbia) Unguent; gel, 100 g continand: Heparina purS30000150000 u.i.; Alantoina 3001200 rng; D-Pantenol 4001250 rng; -1Oleurn Pini silvestris 80 rng; -1Oleurn Pini pumilionis 80 rng. Tub 40 g. Ind. Trornboze, trornboflebite, flebite dupa injec~ii paravenoase, sindrorn posttrornbotic, varice, ulcer de gamba, hemoroizi, traurnatisrne cu hernatoame, contuzii, bursite, tendovaginite Adrnin. Aplicatii locale de mai multe orilzi.
Q

ALTE PREPARATE
h P-6L

CALCI1 DOBESILAS

25 g. Fdin. Reduce permeabilitatea si creste rezistenta capilara. Ind. TulburSn capilare din hipertensiunea arteriala, ateroscleroza. Retinopatie diabeti&. Cind. Prirnul trimestru al sarcinei. Admin. Oral, dups masa. Adulti. 250 rng de 2-3 orilzi. Copii 250 rng de 1-2 orilzi. DOXILEK O (Lek, Slovenia) Caps. 500 rng. Ct. DOXIUM
x

30. Pa III (Orn, Elvetia)


x

'

si DOXIUM 500 O

Cornpr. 250 rng; caps. 500 rng. Ct.

60; 30. Pa VII; IV

C 05 C
C 0 5 CA C 0 5 CX

MEDICATIA CAPILARELOR
BIOFLAVONOIDE ALTE PREPARATE CAPILAROPROTECTOARE

C 0 5 CA

BIOFLAVONOIDE
)

RUTOSIDUM

OTC

Fcin. Absorbtie redusa din tubul digestiv, favorizata de asocierea cu acid ascorbic. Fdin. Creste rezistenta

si

scade perrneabilitatea capilarelor.

Ind. Fragilitate capilara, purpura, hernoragii retiniene, digestive, renale, hernoptizii, varice, hernoroizi. Adrnin. Oral, pe nemancate, 3-6 prizelzi. Adulti, 100200 rnglzi. Copii 3-7 ani, 40-160 rnglzi; 7-15 ani, 60-100 rnglzi; sugari, 20-40 rnglzi. I. m. Adulti, 80-160 rnglzi. Copii: 1-15 ani, 40-80 rnglzi; sugari 20 rnglzi. RUTOSID, COMBINATI1 RUTINOSCORBIN O (GlaxoSmithKline, Polonia) Rutin 25 rng; Ac. Ascorbic 100 rng. Cornpr. film.
h OTC

226

M E M O M E D 2006
iifemorntor de medicfl7~lei7te Ghrciffln~zflcotrrr~pic

MEMOMED 2006 .lirr~iorflTor 1~7edicnl77erzte Glzid fflr~?lflcoter~7pic rl@

227

TAROSIN (Sicomed), Romania Rutin 20 rng; Acid ascorbic 50 mg Compr. Ct. x 20. TROXERUTINUM
b OTC

Admin. Insuf. venoasa 2 compr.1zi. Criza hernoroidala 6 compr. lzi. primele 4 zile, apoi 4 compr./zi, 3 zile. TROXERUTiN, COMBINA~II 'JENOTON O (Europharm, Romania) Troxerutin 200 mg; Acid ascorbic 100 mg Caps. Ct. x 20.
)

OTC

Fdin. Diminua permeabilitatea capilarelor, edemele, agregarea trombocitelor. Ind. Varice ale membrelor inferioare, hemoroizi. Complicatii aie varicelor, tromboflebite, ulcer varicos. Admin. Oral. 300 rng de 2 orilzi. Gel, aplicalii iocale de 2 orilzi, cu rnasaj usor. Inj. i.m. sau i.v. 500 mg la 2 zile. TROXERUTIN (Chirmis, Romania) Gel 2%. Tub 50 g. TROXEVASIN @ (Balkanpharrna, Bulgaria) Gel 2%. Tub 40 g. Caps. 300 mg. Ct. x 50. VEINAMITOL @ (Lab. Negma, Franfa) Pulvere pt. suspensie orala, 3.5glplic. Ct. VENORUTON O (Novartis, Elveiia) Caps. 300 mg. Ct. x 50. Gel 4%. Tub 40 g. VENOTON @ (Europharrn, Romania) Gel 2%. Tub 40 g. WOSMINUM, COMBINATI1 DETRALEX O (Servier, Franta) Flavonoide micronizate, exprimaie i n dicsminb (450mg) hesperidins (50mg). Cornpr. filrn. Ct. x 30.Pa IV
C
x

C 05 CX

ALTE PREPARATE CAPIIAROPROTECTOARE


b OPC

ANTOCIANOZIDE Fdin. Acfiuni asem2n2toare rutozidului.

Ind. Fragilitate capilar2, purpura, angiopatie diabeti&, tulbur2ri vasculare retiniene: tuibursri capilare din ateroscleroz5, hipertensiune, varice, sechele dupa flebita. Admin. Oral, 100 mg de 3-6 orilzi. DIFABIOL (Fabiol, Romania) Extr. Vaccinium myrtillus 100 mg. Compr. Ci.
x

30.

DIFRAREL 100 O (Leurquin Mediolanum, Franta)

10 plicuri

E. antocianozide din ?/accinium myrtillus l00 mg; Beta. * caroten 5 mg. Drajeuri Ct. x 20,
DIFRAREL E

O (Leurquin

Mediolanum, Franfa)

Extr. antocianozide din Vaccinium myrtillus 50 mg; Vitamina E 5C rng. Drajeuri. Ct. x 24. Ind, Miopii progresive si degenerative. Tuiburari de vedere si de adaptare la intuneric, cu indicatie specifica pentru bstrani, rniopi, persoane la care profesia necesits o vedere sustinuti si noaptea. Admin. 4-6 drajeurilzi, 20 zile/luns. MIRTILENE O (Sifi, Ita8ia) Antocianozide 25 mg; Betacaroten 40 mg; Vit. Caps. Ct. x 20. OLIGOMERI PROCIANIDOLICI

P-6L

T;

Fcin. Micronizarea msreste suprafaja de contact, rnareste viteza de absorbtie si biodisponibilitatea; eficacitatea terapeutic3 este crescuta cu 40%.

E 40 rng.
b OTC

Fdin. Venotonic, vasoprotector. ind. Insuficienta venoass crcnic2, organica sau iunctionala si ccrnplicatii!e ei: tromboflebita si ulcerul varicos; boa!a hemoroidal2 acuta.

Fcin. Deriva$ de flavan, se absorb rapid la nivelul rnucoasei intestina13 si se leaga preferential i n tesuturile bogate i n arninoglicani, cum este ce1 conjunctiv perivascular.

228

MEMOMED
Memorntor de medicnnietzte

2006 Ghid fnmzncoternpnpic

MEMOMED
Slenzomto?-de medzmnzente

2006 Ghzdfnrt?7ncoternpfc

229

Fdin. Reduc perrneabilitatea si cresc rezistenta capilara; au actiune venotonica si vasculoprotectoare. lnd. Insuficienta veno-liinfatica, lirnfedern consecutiv terapiei radiochirurgicale a sanului, tulburari circulatorii retiniene silsau coroidale. Admin. Extr. din sarnanta de strugure. InsuficientS veno-lirnfatica si lirnfedern, 300 rnglzi. Oftalrnologie, 100-150 rnglzi (cornpr. de 50 rng). Extr. din frunze de vita de vie, 350 rnglzi pana la 720 rnglzi. ANTISTAX O (Boehringer Ing., Germania) Extr. uscat frunze vila de vie 180 rng. Caps. Ct. ENDOTELON O ( S a n o f i - ~ ~ i h l a b o , anta) Extr. purificat din sernanta de strugure (Vitis vinifera), standardizat i n oligorneri procianidolici Cornpr. film. gastrorezistente 50 rng; 150 rng. Ct. x 20.
x

Fdin. Contine bioflavonoizi care inhiba efectele produse de radicalii liberi. Antiagregant plachetar. Creste rezistenta capilarelor. Ind. Tulburari vasculare cerebrale, coronariene, ateroscleroza, varice, flebita, hernoroizi.

1
I 1
t

Admin. Adulti, 4-5 mrnpr.hii, prirnele 10 zile, apoi 1-3 cornprlzi. REPARIL O (Madaus, Franta)
b

OTC

Escins 1 g; Escina polisulfat de sodiu l g; Salicilat dietilamina 5 g; Carboxipolirnetilen 2 g; Trietanoiarnina 2,5 g; Isopropanol 27 g; 0 . lavanda 0,35 g; 01. neroli 0,35 g; Ape 1 60,8 g. Gel. Tub 40 g Fdin. Antiinflarnaior. analgezic, antiedernatos, venotonic. ind. Adjuvant in varice, trornboflebite, uicer gamba. luxatii. entorse, contuzii, bursite, tendinite. Admin. Local, de 2-3 ori pe zi, i n strat subtire, cu rnasaj usor (nu i n trornboflebite). VENASTAT Q (Boehringer Ing., Germania) Extr. serninte castan salbatic coresp. la escina 50 rng; Copolividona 34-42 rng; Dextrina 44-36 rng. Caps. elib. prel. Ct. x 30.

20.

GINKOR FORT O (Beaufour Ipsen, Franta)

P-6L

Caps. cu: Troxerutin 300 rng; Heptarninol 300 rng; Extr. Ginkgo Biloba 14 rng. Ct. x 30. Pa IV Fdin. Inhiba rnediatorii algogeni si inflarnatori, creste returul veno-lirnfatic, dirninua edernele si opreste durerea. Ind. Varice ale rnernbrelor inferioare, boala hernoroidala, sindrorn prernenstrual, disrnenoree. Admin. Insuf. venoasa 2 caps./zi. Hernoroizi 4 caps.lzi (crize) - 2 caps.lzi (consolidare). Sindrorn prernenstrual 2 caps./zi in zilele 15-23 ale ciclului. CYCLO 3 FORT O (Pierre Fabre, Franta)

b P-6L

Ruscus aculeatus (extr. cu 22% heterozide sterolice) 150 mg; Hesperidin rnetil calcona 150 rng; Ac. ascorbic 100 rng. Capsule. Cutie x 30. Pa IV Ind. Insuficien\Z veno-lirnfatica (greutate i n gambe, dureri). Criza hernoroidala.

PYCNOGENOL @ (Biofarrn, Romania) Extr. scoafla Pinus rnaritirna 20 rng. Cornpr. Ct. x 30.

230

MEMOMED
~Memomtor nzedicriineizte cle

2006
Glrid fnriizncote,-npic

MEMOMED 2006 .iienzomtor de t~ied~cnilze~zte Ghid fnrnzncoternpic

231

C 07

BETABLOCANTE

Fdin. Efecte inhibiloare asupra celor cinci proprieta!i fiziologice fundamentale ale miocardului, cu scaderea foqei de contractie, a frecventei si excitabilitatii. Unele substanfe au si actiline simpatomimetica intrinseca (partial agonista) si de tip chinidinic. Actiune antiaritmica, antianginoass, antihipertensiva. Scaderea tensiuriii-intraoculare. Clasificare: A. In functie de afinitatea pentru receptorii adrenergici. a) Neselective: oxprenolol, pindolol, bopindolol, propranolol, terlatolol, timolol, sotalol. b) Selective (beta-l): metoprolol, atenolol, acebuto!ol, betaxolol, nebivolol, bisoprolol, celiprolol, talinolol. C) Betablocante cu acriune alfa-blocanta: carvedilol, labetolol.
B. i n funcjie de actiunea simpatomimetic5 intrinseca si cea de tip chinidinic. a) Cu ambele acjiuni: oxprenolol. b) Cu actiune simpatomimetic% intrinseca: pindolol, celiprolol, bopindolol. C) Cu actiune de tip chinidinic: metoprolol, propranolol. d) Fara cele d o u i actiuni: atenolol, bisoprolol, timolol, tertatolol, sotalol. Betablocanteie cardioselective, la doze mai mici dect cele uzuale, produc mal rar bronhospasm. La doze mai mari selectivitatea dispare. Substontele cu actiune simpatomimetic5 intrinseca produc mai rar bradicardie, cresterea trigliceridelor si scaderea HDL colesterolului. Ind. Hiperiensiune arieriala, angina pectorala, aritmii cardiace. Administrate precoce, i n infarct miocardic, reduc dimensiunile si dezvoitarea; posi infarct, atenolol si rnetoprolol scad rnortaiitatea timpurie, propranolol si timolol scad mortalitatea tardiva. Reducerea mortalitatii postinfarct este diminyat5 de betablocante cu actiune simpatomimeticS intrinsecfi. In insuficienta cardiaca bisoprolol, carvedilol sau metoprolol, asociate cu tratameni standard (diuretic, digitalic, inhibitor ACE) scad riscul de spitalizare si diminua morialitatea la bolnavi cu insuficienp slab3, moderata sau severa. Hiperiiroidism, cardiomiopaiia hipertrofica, giaucom (uz local). Anxietate (oxprenolol, propranolol, atenolol). Sindrom de abstinenta la alcoolici (atenolol, proprano101). Trernor esenfial (atenolol, propranolol). Migrena (propranolol, timolol, metoprolol, nadolol, atenolol). Varice esofagiene (atenolol). R.a. Astenie, hipotensiune, bradicardie, hipoglicemie, accelerarea tranzituiui digestiv, dislipidemie, bronhospasm, agravarea insuf. cardiace, depresie, impotenta, sindrom Raynaud, insomnie, delir.

Cind. Insuf. cardiaca, bradicardie, bloc a-v, astm bronsic, bronsit3 cronica, emfizem, hipoglicemie, hipertensiune pulmonara. Betablocantele cu actiune simpatomimetic5 intrinseca nu se recomanda la hiperiensivi cu infarct miocardic i n antecedentele, pentru angina pectorali sau pentru protectie cardiaca i n timpul unei interventii chirdrgicale. Intreruperea brusca a unui betablocant poate fi unnati de ischemie miocardica.
Prec. TulburSri circulatorii periferice, insuf. hepaticalrenala, diabei, interventii chirurgicale, stomatologice, anestezie generala, soferi, piloti, muncitori Iang5 rnasini periculoase sau la Inaltime. Interac!. Cu alcoolul se obtine scaderea marcata a tensiunii arteriaie. Tutunui poate favoriza aritmii cardiace.

C 07 A C 07 B C 07 F

BETABLOGANTE BETABLOCANTE l TIMIDE BETABLOCANTE IN COMBINA~1E GU ALTE ANTIHIPERTENSIVE

E 07 A
C 0 7 AA C 0 7 AB

BETABLOCANTE
BETABLOCANTE NESELECTIVE BETABLOCANTE SELECTIVE BETABLOCANTE col AGTIUNE ALFA-BLOCANTA

C 0 7 AG

C 3 7 AA

BETABLDCANTE NESELECTIVE
b P-6L

PROPRANOLOLUM
Fcin, Absorbtie d,gestiv& 90% cu excreiie hepatica "90%), netransf~rrnat(1%) 21 ca metaboliti Fdin. Latenta 1-4 ors

si

renal3

Admin. O ~ a l !n angor 10 mg de 3-4 orilzi, paria la 2020C mglzi In hiperiensiune arteriai3 40-160 mglzi, i n 2-4 prize,

232

MEMOMED
~lilemorator medicamente de

2006
Glzid fal-nzacoterflpic

MEMOMED
.lemorntor de medicame>zte

2006
Ghid jar?izacote~apic

233

pans la 200-300 mglzi. Inj. i.v. rar, 1-3 rng odats, foarte Ient. in varice esofagiene din ciroza hepaticS, doza care scade cu 25% pulsul, in repaus. N-PROPRANOLOL (Nordfarm, Romania) Compr. 10 mg; 40 rng. Ct.
x

DAROB si DAROB MITE O (Abbolt, Germania) Cornpr. 80 rng; 160 mg. Ct.
x

20. Pa Il!; V

50.

SOTAGAMMA (Worwag Pharma, Germania) Cornpr. 80 mg. Ct. x 100; Cornpr. 160 rng. Ct. x 20;
1

PROPRANOLOL ( A ~ s c u ~ Romania) ~D. Compr. 10 mg; 40 mg. Ct.


x

x x

50. Pa I; -

20; 50;

x x

50. Pa V 100. Pa VI

SOTALOL AL (Aliud, Germania) Compr. 80 mg; 160 mg. Ct.


TERTATOLOLUM
x

PROPRANOLOL (Bioeel, Romania) Compr. 10 mg; 40 mg. Ct.


x

50. Pa I; I

PROPRANOLOL (Arena, Romania) Compr. 10 mg; 40 mg. Ct.


x

20. Pa Il; Il1 b P-6L

50. Pa -; l

PROPRANOLOL (Rernedia, Romania) Compr. 10 rng; 40 mg. Ct.


x

Fcin. Repede absorbit digestiv. Pic seric la o ora. Metabolizat i n ficat, unul din cei trei rnetaboliti avand actiune cornparabila cu molecula rnarna. Excretie urinara, 1% nernodificat T 112 3 ore. Ind. Hipertensiune arterialg, singur sau asociat cu alte antihipertensive Admin. 5 mglzi, i?tr-o priza, dimineata, inainte, i n timpul sau dupS rnicul dejun. In insuf. hepatica doza pe ]umState.

100. Pa I

PROPRANOLOL (Sicomed, Romania) Compr. 10 mg; 40 mg. Ct. x 50. Pa l Fiole 5 mg15 ml. Ct. x 5. Pa I PROPRANOLOL (Sintofarm, Romania) Cornpr. 10 rng; 40 rng. Ct.
SOTALOLUM
x

EVARTAN O (Servier, Franla) Compr. 5 mg. Ct. b P-6L


METIPRANOLOLUM
It;
x

50. Pa l

30 b P-RF

Fcin. Absorbtie completa digestivs, pic plasmatic la 2-3 ore.

TRIMEPRANOL O (Slovacofarma, Siovacia)

T 112 la eliminare 10-15 ore.


Fdin. Beta-adrenolitic neselectiv, pur. Blocant al canalelor de potasiu. intarzie repolarizarea ventnculara. Ind. Vezi C07. Eficace pentru mentinerea ritmului sinusal la bolnavi cu fibrilaiie atriala cronica. Adrnin. i n hiperteniune arieriala, initial 160 mglzi i n 1-3 prize. Se poate creste p5nS la 600 mg de 1-2 orilzi. in angor 160600 mglzi. In aritmii 120-480 mglzi. i n post-infarct miocardic 320 mglzi. i n hipertiroidie 120-240 mglzi. i n insuf. reiala cu clearance creatinina 10-30 rnllmin., doza se reduce la jumstate; cu clearance sub 10 mllminut, doza se reduce la un sfert.

Compr. 10 mg. Ct.

50

C 07 AB

BETABLOCANTE SELECTIVE
b Compr. P-6L. Sol. inj. S

METOPROLOLUM

Fcin. Absorbtie ora15 rapida. Biodisponibilitatea creste prin administrare cu alirnente Metabolizare 10% la primul pasaj hepatic. Excretie renala (95%). Fdin. Latenta 1-4 ore. BlocheazS receptorii beta, din rniocard la doze infrioare celor care afecteaza receptorii beta, din vasele periferice si din bronhii. Nu are efect beta-stirnulant si are efect redus de stirnulare rnernbranara. Reduce mortalitatea i n infarctul miocardic acut. Scade riscul de recidivS al infarctului miocardic. Adrnin. Oral. Profilaxia crizelor de angina, initial 50 rnglzi i n . 1-2 ~ r i z eIn functie de efect doza poate fi crescuta sfiptarnanal. in hibertensiune i 0 0 rnglzi i n 1-2 prize sau 100 rng x 2Izi sau

ALS-SOTALOL (Alsifcom, Romania) Compr. 80 rng; 160 mg. Ct.


x

20. Pa 1; 111 1

'
i

234

MEMOMED

2006

MEMOMED

ltIen~omtor iemedicnme?zte Glzidfnl-ilzcrcoterc~pic de

.Ife~lzorflto>- nzedic~nze?zte Ghidfa~'nzncotwffpic de

2006

235

200 mglzi i n priza uni&, dimineafa. Administrare singur sau asociat. in infarct miocardic acut initiai 50 mg dupa 15 minute de la ultima inj. i.v., daca aceasta a fost bine toleiatS. Se repeta doza la 6 ore timp de 48 ore. intrelinere 200 mg/zi i n 2 prize sau pi-i.22 unica. Aritmii cardiace, 100-200 mg o data pe zi, Profilaxia migrenei, 100-200 mg 0 data pe zi. Compr. cu eliberare prelungita se adminis. o data pe zi, dimineala, cu ce1 pulin 112 pahar lichid. La nevoie pot fi divizate. NU se mestecg, nu se zdrobesc. Dozele se adapteazg pentru a evita bradicardia. NU eSte necesara ajustarea dozei la varstnici, hepatici, renali. BETALOC ZOC O (Astra Zeneca, Suedia) Compr. film cu eliberarea prelungita 25 mg; 50 mg; 100 mg. FI. x 30. Pa -; III; IV; BETALOC O (Astra Zeneca, Suedia) Sol. inj. 1 mglml - 5 ml. Ct.
x

METOPROLOL (Terapia, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct. 30. Pa Il

METoVPROLOL (Vim Spectrum, Romania) Compr, 50 mg; 100 mg. Ct.


x

30. Pa 1; 111 1

VASOCARDIN O (Zentina, Slovacia) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct. ATENOLOLUM 20; 50. Pa Il b P-6L

~ c i nAbsorbtie ora18 50%. .

Fdin. Latenta 1-4 ore.


Admin. Oral, i n prizi unica. Hiperiensiune 50-100 mglzi. Angor pectoris pan5 la 200 mglzi. ATECOR O (Win-Medicare, India) Cornpr. 100 mg. Ct.
x

5. Pa XI

BETAPROL (Helcor, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct. BLOXAN @ (Krka, Slovenia) Co,mpr. 100 mg. Ct.
x x

100 Pa III

30. Pa Il

ATENOCOR (Helcor, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

30. Pa I; Il

30. Pa IV

ATENOLOL (Richter, Romania) Compr. film. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

EGILOC O (Egis, Ungaria) Compr. 25 mg; 50 mg; 100 mg. Ct. 20. Pa I; 11; II

20. Pa I

ATENOLOL (LaborMed Pharma, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

20. Pa I; Il

METOPROLOL (Arena Group, Romania) Compr. 100 mg. FI.


x

30. Pa Il

ATENOLOL @ (Laropharm, Romania) Compr. 50 mg. Ct.


x

20. Pa 1

METOPROLOL (Ozone, U.K.) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

20

ATENOLOL (Terapia, Romania) Comwr. film. 50 mg; 100 mg. Ct. ATENOLOL (Arena, Romania) Compr. 100 mg; Ct.
x
x

50; 30. Pa 1; 111 1

METOPROLOL LPH (LaborMed Pharma, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.
x

20. Pa I; -

20. Pa I

METOPROLOL AL (Aliud, Germania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

ATENOLOL (Slavia Pharm, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg; Ct. AZECTOL O (Help, Grecia) Compr. 100 mg. Ct.
x x

30. Pa 11; 111

20. Pa i

METOPROLOL (Promedic, Romania) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

20. Pa 11; 11

21. Pa Il

236

MEMOMED
ii.feinoratorde medicnnzerzte

2006 .Ghidfar~izncoternpic

MEMOMED

.lier?zo>ntor de nzedica~~renteGhid far~~zacote~c~pic

2006

237

BLOCOTENOL 8 (Biochemie, ~ u s t r i a ) Compr. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

BISOGAMMA O (Worwag, Germania) Compr. film 5 mg; 10 mg. Ct.


x

20; 30

30; 50. Pa III; IV. Pa IV; V

EPHITENSIN O (Europharm, ~ o m a n i a j Compr. 100 mg. Ct.


x

BISOSTAD 8 (Stada. Germania) Compr. film. 5 mg1lO mg. Ct.


x

30. Pa Il

14;

28.

HYPOTEN O IHikma. lordaniai Compr. film. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

BYOL @ (Lek Pharmatech, Romania) 28; 14. Pa VI; VI Compr. film. 5 mg; 10 mg. Ct.
x

30

CONCOR -23 -5 -10 @ (Meick, Germania) VASCOTEN 8 (Medochemie, Cipru) Compr. 100 mg. Ct. BETAXOLOLUM
x

Compr. film. 2,5 mg; 5 mg; 10 mg. Ct. CELIPROLOLUM


)

30. Pa lll; IV; V


)

20. Pa I
P-6L P-6L Admin. Oral 200-400 mg, intr-o priz zilnic.

Fcin. i3iodii;nonibili:aie bun, metabolizaie redusZ la prima1 pasaj hepatic. T112 mare ( 1 5 2 0 ore). Fdin. Cardioselectivitate mare Ind. Hipertensiune arterial. Angor de efort (profilaxia crizelor). Admin. Oral 20 mglzi, in priz unic. DozZ nemodificata in insuf. hepatic si i n insuf. renala cu clearance al creatininei pan la 20 mllmin.

CELIPRES O (Ranbaxv, India) Compr. film. 100 mg; 200 mg. Ct. CELIPROL @ (Leciva, Cehia) Compr. film 100 mg; 200 mg. Ct. NEBIVOLOLUM
x x

13. Pa Il; 111

30
b P-6L

Admin. Oral, 5 mg o data pe zi. i n insuficienta renala $i la varstnici, se reduce doza.


-

BETA C (Medochemie, Cipru) Compr. film. 20 mg. Ct.


x

14;

20;

28;

30

NEBILET O (Berlin Chemie, Germania) Compr. 5 mg. Ct.


x

28. Pa VI1 b P-6L

LOKREN O (Sanofi-Synthelabo, Frania) Compr. film. diviz. 20 mg. Ct. BISOPROLOLUM


x

28. Pa IV
)

TALINOLOLUM
P-6L

Ind. Hiperiensiune arieriala, cardiopatie ischemicg, tahiaritmii, infarct miocardic.


Admin. Hipertensiune, 100 mglzi. Se poate creste paria la 300 mglzi. Cardiopatie ischemic, 100-200 mglzi, pan la 300 mgl zi. Infarct miocardic, dupa ziua a 2-a, 100-200 mglzi. intrefinere, pentru profilaxie secundar, 100-200 mghi. Nu se intrerupe brusc ci treptat, i n 1-2 sptamani.

Fcin. Absorbtie ora15 peste 90%. T 112 10-12 ore. Excretie renal, 50% ca atare, 50% ca metaboliti inactivi. Ind. Hipertensiune arteriala. Angina pectorali cronica stabila Admin. Oral 5-20 mglzi, i n priza unic dimineaja.

BISOBLOCK @ (Keri Pharma, Ungaria) Compr. 5 mg; 10 mg. Ct.


x

CORDANUM G (AWD, Germania) 3 Draj 100 mg. Ct.


x

30. Pa III; IV

30

238

MEMOMED
i1femo1-ntorde nzedicnl?ze,rte

2006 Glzid fnrn7ncotwnpic

MEMOMED 2006 Jfei?zorntor de medicnnzelzte ' Gfzidfarnzncoter'npic


Ind. Hipertensiune arterliala usaara sau moderata

239

C 0 7 AG

BETABLOCANTE CU ACTIIINE ALFA-BLOCANT~


b P-6L

CARVEDILOLUM

Fdin. Betablocant neselectiv cu efecte vasodilatatoare prin blocarea receptorilor alfa. La doze mari are activitate de blocant al canalelor de calciu. Ind. Hipertensiune arteria15 esentiala. Tratamentul de lunga durata al cardiopatiei ischemice. Tratamentul insuticien!ei cardiace congestive simptomaiice. Admin. Oral. i n HTA se recomanda o doza unica de 25 mglzi sau, unecri, 50 mgizi. In tratarneniul de durata al ischemiei cardiace, initial, 12.5 mg de 2 orilzi, timp de 2 zile, apoi 25 mg de 2 orilzi; doza maxirns recomandata este 100 mglzi, i n 2 prize. Pentru varstnici, doza zilnica maxima este 50 mg, divizata i n 2 prize. in insuf. cardiaca congestiv5, dozele sunt individualizate, cu monitorizarea pacientului i n perioada de crestere a posologiei. CARDICSTAD (Stada, Germania) Compr. 3,125 mg; 6,25 mg; 12,5 rng; 25 mg. Ct. x 28; x 14; 28; x 100; Ct. x 10; 50, 100; Ct. x 28; 50; 100. CARVEDILOL (Vim Spectrum, Romania) Cornpr. 12,5 rng. Ct.
x
t

Admin. Un compr. cu 2,5 mg bisoprolollzi. Se poate creste pns la 10 mg bisoprolollzi. Admin. dimineata.

C Q7 F
C 07 FA

BETABLOCANTE IN COMBINATIE CU ALTE ANTIHIPERTENSIVE


COMBINATIE CU BETABLOCANTE NESELECTIVE IN ALTE ANTIHIPERTENSIVE
b P-6L

DISTONOCALM (Sicomed, Romania)

Alcaloizi din radacine de beiadona 0,25 mg; Alcaloizi din cornul secarei 0,30 mg; Propranolol 15 mg; Amital 25 mg Draj. Ct. x 30. Pa I Ind. Distonii neurovegetative cu manifestari digestive, cardiovasculare, din nevroza astenica; climacteriu; hipertiroidism; hipertensiune arteria15 i n stadiul incipient.

Admh. Adul?, 112-un draj. de 2 4 orilzi


-

CALMOGEN @ (Europharm, Romania)

20. Pa Il1

CORYOL @ (Krka, Slovenia) Cornpr. 12,5 mg; 25 mg. Ci.


x

Alcaloizi totali din radacin de beladona; sulfat de atropina 0,2 mg; Dihidroergotoxin metansulfonat 0,3 mg; Propranolo1 clorhidrat 10 mg; Hidroxizin clorhidrat 10 mg Ct. x 30 capsule. Pa I

28. Pa IV; V

DILATREND O (Roche Germania) Compi-. 6 2 5 mg; 1 2 5 mg; 25 rng. Ct. TALLITON (Egis, Ungaria) Compr. 6 2 5 mg; 12,s mg; 25 mg. Ct.
x x

28. Pa IV; VII; VIII

30. Pa 111; IV; V

C Q7 B
C 0 7 BB

BETABLOCANTE $1 TIAZIDE
BETABLOCANTE SELECTIVE $1 TIAZIDE

Ind. TulburSri cardiovasculare: tahicardie, extrasistole, palpitatii, puls labil, bufeuri, transpirajii, hipertensiune arteria15 incipienta. TulburSri digestive: dureri abdominale difuze sau localizate, rneteorisrn, dureri epigastrice, arsuri, greturi, varsaturi, tulbursri de tranzit digestiv. Tulburiri neuropsihice: ameteli, parestezii, extremiiati reci, tulburari emotionale, nevroza astenica $i anxioasa. Tulbur3ri ginecologice: menopauza, tulburari premenstruale. Medicina geriatrica: labilitate psihica, iritabilitate, agitatie notturna, tulbursri de ritm veghe-somn. Pediatrie: hiperkinezie, tulburari de comportament, dereglari ale tranzitului digestiv.

LODOZ @ (Merck, Germania) Bisoprolol 2,5 mgl5 mgl I O mg; Hidroclorotiazida 6,25 mg. Cornpr. film. Ct. x 30. Pa IV

R.a. Eventual, cele ale substan?elor asociate (anticolinergice,


alfa $i beta adrenolitice, tranchilizante), dar de intensitate $i incidenta reduse, datorita dozelor echilibrate precurn si efectelor vegetative stabilizatoare si antagoniste ale componentelor.

240

MEMOMED
~Vlemomtor medicamente de

2006 .Ghidfarmncoterapic

MEMOMED 2006
,liemorntor de medicamente Ghid farmncoternpic

Cind. Glaucom, sarcins, astm bronsic, bronsita astmatiform3, bloc cardiac. Admin. Adul{i: i n genera1 1 capsula de 2 - 4 orilzi, cu 30-60 minute inainte de mese sau la 2-3 ore dup5 mese. Pentru suferintele cronice, tratamentul poate fi administrat zilnic, in serii de 15-20 zile pe luna. Pentru stSrile acute sau episodice de hiperactivitate vegetativi si psihoneurologicS se pot administra 1-2 capsule dimineata, cu efecte favorabile i n tot cursu! zilei. in cazul tulburarilor cu predominant seara sau noaptea, sunt utile 1-2 capsule la sfSrsitu1 zilei. Copii pesfe 10 ani: jumatate din doza adultilor.

C 08

BLOCANTE ALE CANALELOR DE CALCIU

C 0 7 FB

BETABLOCANTE SELECTIVE ALTE ANTIHIPERTENSIVE

IN COMBINATIE CU
P P-6L

METOPROLOL $1 ALTE ANTIHIPERTENSIVE LOGIMAX 6 (Astra. Zeneca. Suedial 3 Metoprolol succinat 47.5 mg; Felodipin 5 mg Comprimate retard. Ct. x 30. Pa VI1
Ind. Hipertensiune arteriala.

Fdin. Vasodilatatie coronar2 si cresterea debitului sanguin coronarian, cu efect mai evident pe vase indemne si limitat pe cele aterosclerotice. Ameliorarea circulatiei subendo- si subepicardi&. Pe circulatia sistemics diminuarea rezistentei periferice si a tensiunii arteriale. Cresterea circulatiei cerebrale. Efect inotrop negativ. Frecventa cardiacZ este putin influentatfi, rareori crescuta. Conducerea la nivelul nodului atrio-ventricular este scfizuta. Scaderea pre- si postsarcinii, diminuarea travaliului cardiac si a consumului de oxigen. Pentru clasificarea blocantelor canalelor de calciu a se vedea subgmpeie de mai jos (cap. C 08 C, C 08 D). O utilitate deosebitg pentru practica farmacoterapica o are specificitatea actiunii unor blocante de calciu pentru anumite tesuturi. Nifedipina: muschi netezi vasculari > miocard >>>> tesut nodal. Diltiazem: vase > miocard = tesut nodal. Verapamil: fesut nodal >> miocard = vase. Selectivitatea dominanta este: verapamil-nodul A-V, nifedipina-vase, diltiazem-coronare. lnd. Angina pectorala, hipertensiunea arieriala, aritmii cardiace. i n prescrierea fiecZrui blocant al canalelor de calciu trebuie sfi se !in2 seama de particularit3;ile farmacodinamice, care conditioneaz5 at2t efectele farmacodinamice si deci indicatiile terapeutice, cat si pe cele adverse, care condi!ioneaza contraindicatiile si precautiile. Acalazie.

Admin. Initial un compr. zilnic, dimineala. DacS este necesar se creste la 2 compr. zilnic.

C O8 C C 08 D

BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE CALCIU CU EFECTE PRINCIPALE VASCULARE BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE CALCIU CU EFECTE CARDIACE DIRECTE

* *
C 08 C

BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE CALCIU CU EFECTE PRINCIPALE VASCULARE


DIHIDROPIRIDINE
b P-6L

C 08 CA

AMLODIPINUM

Fcin. Absorbfie orala bun5, pic plasmatic la 6-12 ore. Excretie urinar5, ca metaboliti.

242

MEMOMED 2006 Memof-ntorde medicnmeizte Ghidfarnzncoterapic

MEMOMED 2006 .tJa?zorafor medicanzente ' Glzidfnrtnacoternpic de FELOHEXAL O (Hexal, Germania) Cornpr. film. elib. prel. 5 mg; 10 rng. Ct.
x

Fdin. Actiuni asemanatoare nifedipinei. Ind. Hipertensiune arteria15 esentiala, angina pectorala cronica stabilii, angina vasospastica. Admin. Oral. 5 rnglzi, intr-o priza. Se poate creste la 10 rnglzi.

30. Pa 11 IV 1;

FELOTARD O (Labormed Pharma, Romania) Compr. film. elib. prel. 2,5 mg; 5 mg; 10 rng. Ct. 11 IV; v 1; MIVARA (Stada. Germania) Compr. 5 rng; Compr. 10 mg. Ct.
x

30. Pa

AMLODIPIN (Virn Spectrurn, Romania) Cornpr. 5 rng; 10 mg. Ct.


x

20.

AMLOHEXAL O (Hexal, Germania) Cornpr. 5 mg; 10 rng. Ct.


x

30,

50,

100.

30. Pa Il]; IV

PLENDIL 8 (Astra, Zeneca, Suedia) Compr. retard 2,5 rng; 5 mg; 10 mg. Ct.
x

NORVASC O (Pfizer. U.K.) Cornpr. 5 rng; 10 mg. Ct.


x

30. Pa 11 IV; VI 1;

30. Pa IV; VI1

PPATOL (Sicorned, Romania) Compr. elib. prel. 2,5 rng; 5 mg; 10 rng. Ct. III; v
x

TENOX 8 (Krka, Slovenia) Cornpr. 5 mg; 10 mg. Ct. FELODIPINUM


x

30. Pa 11 1;

30. Pa III
b P-6L

PRESID O (lvax, Cehia) Cornpr. film. elib. rnodif. 2,5 rng; 5 mg; 10 mg. Ct. 11 111; v 1; SISTAR (Gedeon Richter, Romania) Compr. 2,5 mg; 5 rng; 10 rng. Ct. NIFEDIPINUM
x

Fcin. Absorbtie orala rapida si completa cu metabolizare intensa la piirnul pasaj si biodisponibilitate 15%. Legare de proteinele plasrnatice i n propoqie de 99%. Metabolizare hepatic5 intensa, eliminare sub forma de rnetaboliti, 70% i n urina si restul i n fecale. Fdin., irrd., R.a. - similare Nifedipirei. Admin. Oral, doza initiala 5 rnglzi, poate f crescuts, daca este i necesar, pana la 20 rnglzi. i n insuficienta hepatica si la varstnici, se reduc dozele. Cornpr. elib. prel. HTA 2,5-10 rngxllzi. Angina pectorala 5-10 rngxllzi.

30. Pa

30. Fa 11 11 IV 1; 1;
)

P-6L

Fcin. Absorbtie orali 90% cu pic plasrnatic dupa 30-60 minute. Eliminare urinara 70-80%. Fdin. Coronarodilatator. Vasodilatator sistemic, hipotensiv Ind. Hipertensiunea arteriala, angina pectoralg. Tulburari de rnotiiitate esofagiani. Spasrn al cardiei. Sughit.

AURONAL O -2.5 -5 -10 (Eais, Unaaria) Cornpr. elib. prei. 2,5 rng; 5 rng; 10 mg. Ct. IV: v FELOCORD 8 (Prornedic, Rorn3nia) Draj elib. prel. 5 rng. Ct.
x x

30. Pa III;

R,a. Cefalee, arneteli, astenie, parestezii, depresie, confuzie, greturi, epigastralgii, tahicardie, palpitatii, ederne maleolare.
Cind. Hipotensiune arterialg. Prec. Insuf. ventriculara stanga, sarcina. Admin. Oral. Initial 10 rng de 3 orilzi. Doza medie de intretinere 10-20 mg de 2-3 orilzi. La varstnici 5 mg de 3 orilzi. Pentru n preparatele retard doza medie 20 rng de 2 orilzi. T spasrn al cardiei 10-20 mg subiingual cu 30 minute inainte de rnasa. i n sughi: 10-20 rng x 1-3lzi.

30. Pa Il1

FELODIPIN AL RET (Aliud, Germania) Cornpr. elib. rnodif. 2,5 rng; 5 rng.; 10 rng. Ct. Pa 11 11 IV. Pa 11 IV; V 1; 1; 1;
x

20; 30.

244

MEMOMEB
Memorator de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

MEMOMED
ilfeemorator de medicanzente

2006 Ghidfarmacoterapic

245

ADALAT @ (Baver. Germania) Compr. elib. modif. 30 mg; 60 mg. Ct.


x

Fdin. Blocant al canaielor de calciu, predominant i n teritoriul cerebral.

28

ADALAT RETARD @ (Bayer, Germania) Compr. 20 mg. Ct. CORDIPIN,


x

50. Pa V

Ind. Profilactic si curativ i n tulbursri ischemice neurologice, AVC, hemoragie subarahnoidians. hipertensiune arteriala, mai ales asociats cu insuficienta cerebrovascularS, migrens (latenta 10-14 zile).

RETARD @ (Krka, Slovenia)

R.a. Hipotensiune, bradicardie, cefalee.


Cind. Edern cerebral, presiune intracranians severa. Admin. Deficit neurologic: profilactic, oral 60 mg la 4 ore, curativ, i.v. (cateter central), perfuzie continua (seringa electrics), 1 mg la 2 ore, minimurn 5 si maximum 14 zile. ,q!,3vtfensiune: 30 mg de 3 ori pe zi, dups 6 luni de tratament s-au putut retrage alte antihipertensive concomitente.

Compr. 10 mg. Ct. x 50. Pa I Q Compr. retard 2 mg. Ct. x 30. Pa Il CORINFAR, - RETARD @ (AWD, Germania) Drajeuri 10 mg. Ct. x 100. Compr. ret. 20 mg. Ct. x 30. Pa I EPILAT RETARD @ (EIPICO. Eqipt) Draj. 20 mg. Ct.
x

DILCEREN @ (Slovakofarma. Slovacia) Compr. film 30 mg. Ct. x 50. Pa V Sol. perf. 10 mgl50 ml. FI. 50 ml. Pa VI NEMOTAN 63 (Medochemie. Cipru) Compr. film. 30 rng. Ct.
x

20. Pa l

NIFEDIPIN (Eurooharm. Romania) Caps. 10 mg. Ct.


x

30. Pa I

50; 100. Pa V; VIII

NIFEDIPIN (Larooharm. Romania) Draj. 10 mg. Ct.


x

30.

NIMODIPIN (Laropharm, Romania) Compr. 30 mg. Ct.


x

20. Pa III

NIFEDIPIN (Promedic, Romania) Drajeuri 10 mg. Ct.


x

NIMOTOP 63 (Bayer, Germania) Compr. film. 30 mg. Ct. x 50; x 100. Pa -; XII Sol. perfuzabils 10 mgl50 ml. Ct. x 5 flac. Pa XIII NISOLDIPINUM
b P-6L

50. Pa I

NIFEDIPIN (Terapia, Romania) Drajeuri 10 mg. Ct. x 50. Pa I Compr. elib. prel. 20 mg. Ct. x 50. Pa Il NIFEDIPIN ALKALOID (Alkaloid, Macedonia) Compr. film. 10 mg. Ct.
x

Fcin. Absorbtie ora15 cu pic plasmatic la o orS. T 112 de eliminare 11-14 ore. Fdin. Actiuni asemanatoare nifedipinei. Ind. Hipertensiune arterials, angina pectorals. Admin. Oral, 5-1 0 mglzi.
h P-6L

50,

100.

NIFEDIPIN RETARD (Terapia, Romania) Compr. film. retard 20 mg. Ct. NIMODIPINUM
x

50. Pa I

BAYMYCARD @ (Bayer, Germania Compr. film. 5 mg; 10 mg. Ct. x 50. Pa VI; IX NITRENDIPINUM
Fcin. Absorbtie buns orals, excretie urinars
b P-6L

Fcin. Absorbtie gastrointestinals rapidi, metabolizare intenss la primul pasaj, biodisponibilitate orali4 cca. 13%. Legare de proteinele plasmatice 95%: traverseazs usor bariera hemato-encefalics.

246

MEMOMED

2002

Afefnoratorde medzcnpicme~zte Glzidjizrnrncoternpicpic

MEMOMED
AJ1emo~ntor nzedicmuente de

2006
Glzid fartnacoternpIc

247

Fdin. Actiuni asemnatoare nifedipinei, cu efecte mai intense periferice. Nu influenteazi conducerea cardiaca. ind. Hipertensiune arterial. Admin. Oral. Initial 20 mglzi, i n una sau 2 prize. La nevoie se poate creste la 20 mg de 2 orilzi. La varstnici 10 mg initial.

Cind. Angoi instabil, infarct miocardic datand de ce1 mult 30 zile, insuf. renala si hepatic severa. Admin. Oral. Initial 5 mg. Doza uzuala 10 mg o datlzi, inaintea rnicului dejun, cu putin lichid (nu cu suc de grapefruit). La nevoie pana la 20 mglzi.

BAYPRESS 63 (Bayer, Germania) Compr. film. 10 rng; 20 rng. Ct.


x

LERIDIP 63 (Beriin Chemie, Germania) 28. Pa V; IX Compr. film. 10 mg. Ct.


x

7; 14; 28. Pa -; -; VI1

LUSOPRESS @ (Luso Farmaco, Italia) Cornpr. 20 mg. Ct.


x

28. Pa III

C 08 D

BLOCANTE SELECTIVE ALE CANALELOR DE CALCIU CU EFECTE CARDIACE DIRECTE

NITRENDIPIN (INCDCF, Romania) Draj. 10 rng. FI.


x

50. Pa Il1

UNIPRES -10. -20 @ (Krka. Slovenia) Compr. 10 rng; 20 rng. Ct. LACIDIPINUM
Fdin. Actiuni asemanatoare nifedipinei. Ind. Hipertensiune arteriala, i n rnonoterapie sau asociat cu betablocante, diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie. Admin. Oral, initial 2 mg o datslzi, de preferinta dimineata. Se poate creste, la nevoie, la 4 si 6 mglzi. Tratarnentul poate fi continuat timp nelimitat. N este necesara modificarea dozei la ; varstnici, i n insuf. renala. In insuf. hepatica 2 mglzi.
x

20

C 08 DA

DERIVATI DE

FENILALCHILAMINA
b Compr.

VERAPAMILUM

P-6L. SoLinj. S

Fcin. Absorbtie oral 92%, rapida. Pic plasrnatic d u p i 30-45 minute. Eliminare urinar 70-90% si prin fecale 8-20%. Fdin. Efecte predominante la nivelul nodului sinusal si al celui atrio-ventricular. Scade tensiunea arteriala. Latenta 1-2 ore. lnd. Tahicardie supraventricular, extrasistole, fibrilatie atriala, flutter. Profilactic in angina de efort si infarct miocardic. Perioada postinfarct. Hipertensiune arteria13 usoar si medie. Cardiomiopatie hipertrofic obstructiv. Migren.

LACIPIL @ (Glaxo, Anglia) Compr. film. 2 rng; 4 mg. Ct. LERCANIDIPINUM


x

14. Pa -; IV
b P-6L

Fcin. Absorbtie complet din tubul digestiv. Pic seric la 1,5-3 ore. Biotransforrnare intensa la primul pasaj hepatic. T112 8-10 ore. Fdin. Blocheaz selectiv canalele de calciu voltaj-dependente de tip 1. Scade tensiunea arteria12 prin relaxarea muschilor netezi vasculari. Nu are efect inotrop negativ. Ind. Hipertensiune arteria13 esentiali, forme usoare si moderate. R.a. Cefalee, eritern facial, edeme declive, palpitatii, ameteli, astenie, dispepsie, greturi, vome, dureri epigastrice, diaree, poliurie, hiperplazie gingival.

R.a. Greturi, gastralgu, constipatie, ameteli, somnolen?S, astenie, cefalee, bradicardie, hipotensiune, insuf. cardiac, ederne declive.
Cind. Tulburri de conducere atrio-ventriculara, insuf. cardiaca, soc cardiogen, bradicardie, hipotensiune, accidente vasculare acute. Interacf- Cu alcoolul poate scdea rnult tensiunea arterial. Tutunul favorizeaza aritmiile cardiace. Admin. Oral. Prize la 6-8-12 ore. Initial 40-80 mg. Se creste, n la nevoie, paria la 600 mglzi. Profilactic, T aritrnii supraventriculare, 240-360 mglzi. i n aritmii acute inj. i.v. lent, 0,15 mglmg. Perfuzie i.v. cu solutie preparata cu ser fiziologic

248

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghidfarmncoterapic

MEMOMED 2006
dlemorator de medicamente Ghidfarmacotwapic

249

sau sol. glucozi 5%, se inj. 5-10 rngford (0,4 rncglkglrninut) pan2 la 25-100 rnglzi. i n cardiorniopatie 480-720 rnglzi, 4-24 luni. i n migrena 80 rng x 3-4lzi. CORDAMIL @ (Helcor, Romania) Cornpr. film. 40 rng; 80 rng. Ct. ISOPTIN @3 (Abbott, Germania) Compr. film. 40 rng.; 80 mg. Ct. x 50; 100. Pa 1; 111 1 Compr. retard 240 mg. Ct. x 20. VERAPAMIL (Aliud, Germania) Compr. film 40 rng.; 80 rng. Ci.
x x

ASDILT O (Europharm, Rornania) Caps. 60 rng. Ct.


x

20. Pa Il

CORZEM @ (Helcor, Romania) Cornpr. film. 60 rng; 120 rng. Ct. 30. Pa Il; Il DIACORD
@3
x

20; 10. Pa Il

(Magistra C & C, Romania)


x

Cornpr. 60 mg. Ct. sau FI.

20. Pa Il

DIACORDIN si DIACORDIN RETARD @ (Leciva. Cehia) Cornpr. 60 rng. Ct. x 50. Pa IH Compr. ret. 90 rng. Ct. x 30. Pa III

50. Pa Il; Il DILTIAZEM @ (Alkaloid, Macedonia) Cornpr. 60 mg; 90 rng. Ct.


x

VERAPAMIL [Arena Group, Rornania) Caps. 80 mg. FI.


x

30. Pa 11; 111

20. Pa I
DILTIAZEM @ (Arena Group, Romania)

VERAPAMIL (Chinoin. Unaaria) Drajeuri 40 mg; 80 mg. Ct. x 50. Pa Il; 111 Fiole de 2 rnl cu 2,5 mglrnl VEROGALID @ (Ivax, Cehia) Compr. film elib. prel. 240 rng. Ct.
x

Cornpr. 60 rng. Ct.

20. Pa Il

DILTIAZEM (EIPICO, Egipt) Cornpr. 60 rng. Ct.


x

20.,Pa Il

10; 30. Pa Il!; IV

DILTIAZEM (Laborrned, Rornania) Cornpr. 60 rng. Ct.


x

C 0 8 DB

DERIVATI DE BENZOTIAZEPINE
b P-6L

20. Pa Il

DILTIAZEM-SR (Terapia, Romania) DILTIAZEMUM Compr. elib. prel. 90 rng; 120 rng; 180 rng. Ct.
x

10,

20.

Fcin. Absorbtie orali 7 6 9 0 % cu pic plasrnatic dupd 2-4 ore. Eliminare urinara si prin fecale. Fdin. Vasodilatator periferic si coronarian. Inhibi conducerea cardiaca. Latenta 1-2 ore. Ind. Angina pectorala, hipertensiune arteriali. R.a. Astenie, cefalee, arneteli, sornnolenta, gastralgii, bradicardie. edeme. Prec. Poate creste sensibilitatea la radiatiile solare. Interac?.Alcool (sciderea tensiunii arteriale). Tutun (aritrnii cardiace). Adrnin. Oral. 30-80 mg la 6 ore.

DILZEM, -RETARD, -PARENTERAL@ (Pfizer, SUA) Cornpr. 60 rng. Ct. x 30. Compr. ret. 90 mg. Ct. x 30. Pulv. liof. inj. 25 mg. Ct. x 5.

250

MEMOMED
ilJemomtor d2 medicnnzeizte

2006
Ghid far~?zncote>crpic

MEMOMED

2006

251

-lJe?izol-ntor fizedicaf~zente Glzid fnrnzacoterapic de

C 09
C 09 A C 09 B C O9 C G 09 D

RENINA-ANGIOTENS~~~A

PROBUSE ACTIVE PE SISTEMUL


i .

CAPTORIL (Arena Group, Romania) Compr 25 mg FI


x

20 Pa I

INHIBITORI Al ENZIMEI DE COMVERSIE A ANGIOTENSINEI (ACE) INHIBITORI ACE, COMBlMATIl ANTAGONISTI Al ANGIOTENSINEI Il ANTAGONISTI Al ANGIOTENSINEI il, COMBINATII

CAPTOPRIL -25 -50 (Bioeel, Romania) Cornpr. 25 mg; 50 mg. Ct.


x

20. Fa I

CAPTOPRIL (Egis, Ungaria) Cornpr. 12,5 mg; 25 mg; 50 mg. Ct. I; I


x

30; 30; 20. Pa I;

CAPTOPRIL LPH 03 (LaborMed Pharma, Romania) Compr. 25 rng; 50 mg. Ct. x 30; 20. Pa I CAPTOPRIL (Magistra C & C, Romania)

G 09 A

INHIBITORI Al ENZIMEI D CONVERSIE A ANGIOTENSINEI {ACE)


P-6L

Compi. 12,5 mg. 50 mg. Ct.

20. Pa I

-CAPTOPRIL (Teraaia. Romania) Compt-. 25 mg; 50 mg. Ct.


x

CAPTOPRILUM

30. Pa I

Fcin. Absorblie orala buna, pic plasmatic dupa o ora. Eliminare urinara 95% i n 24 ore. Fdin. Hipotensiv. Latenfa 60-90 minute. lnd. Hipertensiune arteriala, insuf. cardiaca necontrolata cu terapia conven!ionala, disfunclie ventriculara stanga dupa I.M., nefropatie diabetica.

CAPTOPRIL (Ozone, Anglia) Compr. 25 rng; 50 mg. Ct.


x

10. Pa I

CAPTOPRiL (Laro~harm.Romania) Compr. 25 mg. Ct.


x

20. Pa I

R.a. Proteinurie, insuf. renala, poliurie, oligurie, neutr~penie, anemie, trombopenie, hipotensiune, tahicardie, palpititli, precordialgii, erupiii, tuse (IO%), cresterea ac. uric.
Cind. Stenoza arterei renale, boli autoimune, SIDA, lupus. Prec. Antecedente de accident vascular, hiperpotasemie, dieta hiposodata. Interoci. Alcool (scaderea tensiunii arteriale). Tutun (scaderea efectului C). Sare f a r i sodiu (hiperpotasernie). Admin. Oral. Initiai 6,2525 mg de 2-3 orilzi. Daca dups 2-3 saptamani -efectul este nesatisfacator se creste la 50 mg de 2-3 ori/zi. In insuf. renala doze mai rnici. CAPOCARD 03 (Dar AI Dawa, lordania) Cornpr. 25 mg.; 50 mg. Ct.
x

EURCPRiL 03 (Europharm, Roinania) Caps. 25 mg. Ct.


x

30. Pa I

MED-CAPTOPRIL (Medipharma, Romania) Compr. 25 rng. Ct.


x

20. Pa I

MINITEN-25 -50 % fU:iited Pharrna. lordania) Compr. 25 mg, 50 mg. Ct. x 20. RILCAPTON -25 @ (Medochemie. C i ~ r u l Compr. 25 rng. Ct. ENALAPRILUM
x

20. Pa I

20. Pa I; I

Fcin. Absorblie buna orala, pic plasmatic dup5 1-3 ore. Excretie renala, nemodificat.

252

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghidfarmacotwapic

MEMOMED 2006
;Memorator de medicamente Ghidfarmacoterapic

253

Fdin. Ind. Vezi Captopril.

ENALAPRIL (Slavia, Romania) Compr. 10 mg. Ct.


x

R.a. Cefalee, ameteli, astenie, greturi, diaree, eruptii, leucopenie.


Admin. Oral. Initial 5 mg intr-o priz8. intretinere 5-40 mglzi, i n 1-2 pnze. Doze mai mici i n insuf. renal8.

20. Pa li

ENALAPRIL AL (Aliud, Germania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. 1; IV. Pa 11 11 V. Pa 11 IV; VI 1; 1; ENAP @ (Krka, Slovenia) Compr. 2,5 mg.; 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. 1; 111 1 Fiole 1,25 mgll ml. Ct. x 5. Pa III
-

30; 50; 100; Pa 1; 11 1 1;

EDNYT @ (Gedeon Richter, Ungaria) 1; 1; Compr. 2,5 mg; 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. x 28. Pa 111; 11 11 V ENALAP @ (Eioico. Eaiot) Compr. 10 mg. Ct.
x

20. Pa -; Il

20. Pa Il

ENALAPRIL (Arena Grouo. Romania) Compr. 10 mg. FI.


x

ENARENAL @ (Sintofarm-Polfa, Romania) Compr. 10 mg. Ct.


x

20 Pa il

20. Pa lli

ENANHEXAL @ (Hexal, Germania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. ENALAPRIL @ (Fabiol. Romania) Compr. 10 mg; 20 mg; Ct.
x x

ENAZIL @ (Lachema, Cehia) 30. Pa Il; 1; 111 1 Compr. 20 mg. Ct.


x

20; 60

EPHICORD @ (Europharm, Romania) Caps. 10 mg. Ct.


x

20.

20. Pa Il

ENALAPRIL @ (LaborMed Pharrna, Romania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct.


x

INVORIL @ (Ranbaxy, India) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct OLINAPRIL 6 (Lek, Slovenia) 3 Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct.
x

20. Pa Il; Il; Il1

20

ENALAPRIL flaro~harm.Romania) Compr. 5 mg; 10 mg. Ct.


x

20. Pa Il

20; 30

ENALAPRIL (Lek Pharmatech, Romania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. ENALAPRIL (Maaistra. Romania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. ENALAPRIL (Ozone, UK) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. ENALAPRIL (Terapia, Romania) Compr. 10 mg; 20 mg. Ct.
x x x x

MEGAPRESS @ (Genepharm, Grecia) Compr. 20 mg. Ct.


x

20; 30

10. Pa III

RENITEC @ (Merck-Sharp & Dohme, Elvetia) 20. Pa Il Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct.
x

28. Pa 111; 11 IV 1;

TENSAPRIL @ (Sicomed, Romania) Compr. 20 mg. Ct. 20. Pa I; Il; Il VIMAPRIL (Vimspectrum, Romania) Compr. 10 mg. FI. LISINOPRILUM
x x

25. Pa III

30. Pa III b P-6L

20. Pa Il
Fcin. Absorbjie orald. Inhibitia enzimei de conversie apare i n 30 minute, este maxim8 dupd 6 ore si se mentine 72 ore.

ENALAPRIL (Farmex, Romania) Compr. 10 mg. Ct.


x

20.

254

MEMOMED
?,femol-atorde medicamente

2006
Ghid fa?-nzaco~erapic

MEMOMED
3let~zorntor rnedtcnnzetzte de

2006
Ghtdfnl-nmcotet-npz~

255

;C

Ind. Hipertensiune arteriala, insuf. cardiaca.

R.a. Ameteli, cefalee, diaree, astenie, tuse, greturi, hipotensiune ortostatice, erupiii, edem angioneurotic.
Cind. Alergie la un inhibitor ACE, sarcina. Admin.-Oral. Initial 20 mglzi, intr-o prizd. Doze mai rnici i n insuf. renald. In insuf. cardiaca doze individualizate. LISIREN O (Helcor, Romania) Compr. 10 mg; 20 mg. Ct.
x

RAMIPRILUM

P-6L

Fcin. Absorble orala 60% neinfiuentats de prezenta alimentelor Hidrolizat i n ramiprilat care atinge picul plasmatic la 2-3 ore de la administrare Fdin. Ramiprilat este inhibitor ACE, actiunea antihipertensiva se manifesta gi la pacienti cu nrvele normale sau Joase ale reninei Durata actiunii 24 de ore

R.a., lnd. Vezi Captopril


20 Admin. Oral, initial 1,25 mglzi, intreruperea diureticelor (cu 2-3 zile i n prealabil) Doza de intretinere obignuitS 2 , 5 5 mglzi, Tntr-o singura pnz3 PIRAMIL (Lek Pharmatech, Romania) Compr. 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg; 10 rng. Ct. x 28; x 30; x 100.
x x

MEDAPRIL O (Medochemie, Cipru) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. x 30; 30; 20. Pa il; 11 IV 1; RANOLIP (Ranbaxy, India) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. 30. Pa 1 ; 11 111 1 1;

10;

20;

RAMIPRIL (Stada. Germania) SINOPRYL O (Eczacibasi, Turcia, Antibiotice Romania) Compr. 10 mg. Ct.
x

Caps. 2,5 mg; 5 mg; 10 mg. Ct. RAMIPRIL AC (Helcor, Romania) Compr. 5 mg. Ct.
x

30;

50

20. Pa Il

TONOLYSIN O (G. Richter. Unaaria) Compr. 2 3 mg; 5 mg; 10 rng; 20 mg. Ct. x 28. Pa 1; 11 IV; V 1 1; PERINDOPRILUM b P-6L

30. Pa IV

RAMIRAN IRANBAXY, India) Compr. fi!m. 12,5 mg; 2,s mg; 5 mg; 10 rng. Ct. Pa -; -; 11 V 1; RAMITREN (GlaxoSmithKline, Romania) Caps. 1 2 3 ~mg;2,5 mg; 5 mg; l 0 mg. Ct. TRITACE - 2,5, - 5
-

30.

Fcin. Absorbtie orala, biotransformare i n perindopnlat, metabolit activ cu tropism endotelial. Ind. Hipertensiune arteriala. Insuficien{d cardiaci.

30.

R.a. Rar, de obicei la in~tiereatratamentului: cefalee, astenie, tuse, ugoare. Foarte rar, gastralgii, eruptii cutanate.
Admin. Oral. i n hipertensiune, doza este 4 mglzi; poate fi necesara cregterea dozei pand la 8 mglzi, i n prizd unice. In insuficienta cardiacd, 2 mglzi i n primele 2 sapt5mani de tratament, apoi se poate creste la 4 mglzi. n In insuficienta renald, dozele se ajusteaza T functie de clearance-ul creatininei. COVEREX O (Egis, Ungaria) Compr. 4 mg. Ct x 30 PRESTARIUM O (Servier, Franfa) Compr. 4 mg.; 8 mg. Ct. x 30. Pa V; Vlll

10 @ (Hoechst, Germania)
x

Compr. 2,5 mg; 5 mg; 10 mg. Ct. QUINAPRILUM

28. Pa V; VI; Xl
b P-6L

Fcin. Absorbtie orala. Biotiansformare Tntr-un metabolit activ, quinaprilat. Excre$e renald: T 112 3 ore. Ind. Hipertensiune arteriala. Adjuvant T insuf. cardiaca n Admin. Hipertensiune, iniiial 5 mglzi, la bolnavi cu funclii renale normale. intretinere 2 0 4 0 mglzi, i n 1-2 prize. La varstnici, bolnavi cu insuf. renala sau care primesc diuretice, initial 2,5 mglzi. Insuf. cardiaca, initial 2,5 mglzi. intretinere 1020 mglzi, T 2 prize. n

256

MEMOMED
Mernorator de medicamente

2006 Ghid farmacotmpic

MEMOMED
.Ciemorator de medicamente

2006 Ghid farmacoterapic

257

ACCUPRO @ (Pfizer, Germania) Compr. film. 5 mg.; 10 mg.; 20 mg. Cutie AQUIRIL (Labormed Pharma, Romania) Compr. film. 10 mg. Ct. BENAZEPRILUM Fcin. Absorbtie orala. Biotransformarei n benazeprilat, metabolit activ, cu pic plasmatic in 1,5 ore. Eliminare aproape completa i n 24 ore, ca metabolit. Admin. Oral. Initial 10 mglzi intr-o priza. La nevoie se creste la 20 mglzi, i n 1-2 prize. CIBACEN @ (Novartis. Elvetia) Compr. film 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. CILAZAPRILUM Fcin. Absorbge orala, biotransformare i n cilazaprilat, metabolit activ. Admin. Oral. Initial 1 mglzi. Se creste, la nevoie, pan5 la 2 , s 5 mglzi, intr-o priza. La varstnici, bolnavi tratati cu diuretice sau avand insuf. cardiaca, initial 0,5 mg. Se intterup diureticele cu 2-3 zile inaintea inceperii administrarii cilazaprilului. INHIBACE @ (Hoffmann La Roche, Elvetia) Compr. 2,5 mg.; 5 mg. Ct. FOSINOPRILUM
x
x x x

IMIDAPRIL 30. Pa -; III; IV Fcin. Absorbtie rapida din tubul digestiv. Pic. seric la 2 ore. Este hidrolizat la imidaprilat, metabolit activ. Excretie urinara (40%) $i prin fecale (50%). Ind. Hipertensiunea arteriala esentiala. R.a. Tuse, ameteli, fatigabilitate, somnolentS, dispepsie, vome, hipotensiune. Cind. Edem angioneuronic dup5 IECA, hipertensiune renovascular2, insuf. renala severa. Admin. Initial 5 mg o datalzi. Daca efectul nu este satisfacator dupa 3 sspt. se creste pari% la 10 mglzi, rareori 20 mglzi sau se asociaza cu un diuretic. Varstnici 2,5 mglzi. TANATRIL @ (Foumier, Franta). Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. TRANDOLAPRILUM
x

30;

100.

28. Pa IV; VI;VI

30. Pa III; V; VI1 b P-6L

Fcin. Absorbtie orala cu biotransformare i n trandolaprilat, metabolit activ. Ind. Cele ale inhibitorilor ACE; suplimentar, disfunctia ventriculara stanga dupa infarct miocardic acut.

28.
b P-6L

Fcin. Absorbtie orala partiala, biodisponibilitate absoluta 36%. Metabolitul activ fosinoprilat este legat in proportie mai mare de 95% de proteinele plasmatice. Fdin., Ind., R.a.

- similare

captopril.

Admin. Oral 0,5-2 mglzi, intr-o singura priza, la aceeasi or%i n fiecare zi. Prima doz8 se adrninistreazi la culcare. La bolnavi sub tratament cu diuretice, acestea se intrerup cu 2-3 zile inainte de Trandolapril si reluate la nevoie. i n insuficienta renaia cu clearance al creatininei intre 10 si 30 mllmin., doza initiali de 0,5 mg poate creste paria la 1 rng; la un clearance mai mic de 10 mllmin., doza zilnic8 nu va depasi 0,5 mg. GOPTEN @ (Abbott, Germania) Caps. 0,5 mg; 2 mg.; 4 mg. Ct. ZOFENOPRILUM
x

Admin. Doza initiala 10 mg; se poate creste, da& este nevoie, paria la 40 mglzi, intr-o singura priza. Doza de intretinere este, de obicei, 20 mglzi. MONOPRIL @ (Bristol Mvers Sauibb, SUA) Compr. 10 mg; 20 mg. Ct.
x

20; 28. Pa VIII; XII


b P-6L

28. Pa 11 IV 1; Fcin. Prodrog cu absorbtie rapida si completS din tubul digestiv. Biotransformare i n zofenoprilat activ, care atinge conc. seri& maxima la 1,5 ore. Nu da cumulare.Excretie urinara (76%) si prin fecale (16%).

FOSYPRIL @ (Terapia, Romania) Compr. 10 mg; 20 mg. Ct.


x

20. Pa 111; -

258

MEMOMED
hfemorator de medicamente

2006
Gfzidfar7ticlcoterapic

MEMOMED
3fernorator de medicamente

. 2006
*

Ghid farmncoterapic

Ind. Hipertensiune arteriala, forme usoare si moderate. Infarct acut de rniocard, i n prirnele 24 ore, cu sau tira semne de insuf. cardiaca, stabile hemodinamic, la bolnavi care nu au primit tratarnent trornbolitic. R.a. Ameteli, oboseali, cefalee, tuse, greata, vome. Hipotensiune la initierea tratarnentului sau la cresterea dozelor. Cind. Antecedente de edem angioneurotic la tratamente cu inhibitori ai enzimei de conversie. Insuf. hepatica severa. Sarcini. Alaptare. Stenoza bilaterala de artera renala. Femei i n perioada fertils care nu folosesc contraceptia. Admin. HTA. lnitial 15 rng o datgzi. Doza uzuais eficace 30 mg o datslzi. Doza maxims 60 mglzi, i n 1-2 prize. i n insuf. renala usoar5 aceleasi doze. i n insuf. renal5 moderata sau severa si i n insuf. hepatica usoari sau moderata doze pe jumatate. Infarct rniocardic acut. Ziua 1-2: 7,5 mg la 12 ore; ziua 3 4 : 15 mg ia 12 ore; din ziua 5: 30 mg la 12 ore, timp de 6 saptamani.

*
*
C 09 BA
CAPTOPRIL SI DIURETICE CAPTOSPES H 8 (Specifar, Grecia) Captopril 50 mg; Hidroclorotiazida 25 rng. Compr. Ct. ENALAPRIL $1 DIURETICE ENAP H 8 (Krka. Slovenia) Enalapril 10 rng; Hidroclorotiazida 25 rng Cornpr. Ct. x 20. Pa III ENAP HL Q (Krka. Slovenia) Enalapril 10 mg; Hidroclorotiazida 12.5 mg Compr. Ct. x 20. Pa Il 20.

INHIBITORI ACE $1 BIURETICE


b P-6L

b P-6L

ZOMEN 8 (Berlin Chemie, Germania) Cornpr. film 7,5; 30 mg; Ct. IMIDAPRILUM TANATRIL Q (Fournier, Franta) Compr. 5 mg; 10 rng; 20 mg. Ct.
x

7; 14; 28. Pa 11 V 1;
b P-6L

ENSAPRL Romania) 8 H (Sicorned,


Enalapril 10 rng; Hidroclorotiazida 12,5 rng. Compr. Ct. x 25. Pa III VIMAPRIL C H N i m Soectrum. Romania) 3

7;

14; x 20.

Fcin. Absorbtie ora15 rapida, redusa de alimente cu lipide. Pic. serie la 2 ore. T 112 2 ore. Biotransforrnat in imidapriiat, activ, w T 112 de 24 ore. Dupa adrnin. repetata, stare de echilibru la 5 zile. Excretia urinar5. i n insuf. renala si hepatica cresc concentratia plasrnatica si aria de sub curba. Ind. Hipertensiunea arteriala esentiala. Admin. Initial 5 mglzi, priz8 uni&. Daca efectul este insuficient d u p i 3 s5pt. se creste doza la 10 mglzi. Rareori este necesar a creste pana la 20 mglzi (doza rnaxima) sau se asociazi cu un diuretic.

Enalapril 10 mg; Hidroclorotiazida 12,5 mg. Compr. Ct. x 30. Pa III PERINDOPRIL SI DIURETICE NOLIPREL @ - FORTE ( S e ~ i e r Franta) , Perindopril 2 mgI4 rng; Indaparnida 0,625 mg/1,250 rng. Cornpr. Ct. x 30. Pa VI; VI1 PRESTARIUM Q PLUS (Sewier. Franta) Perindopril 4 mg; Indaparnida 1,25 mg. Cornpr. Ct. Pa VI1 FOSINOPRIL $I DIURETICE
x

b P-6L

30.

E 09 B
C 0 9 BA C 0 9 BB

INMIBITORI AEE, COMBINATI1


INHIBITORI ACE $I DIURETICE INHIBITORI ACE $1 BLQCANTI Al CANALELOR BE CALCIU
-

MONOZIDE 8 (Bristol Myers Squibb, S.U.A.) Fosinopril 10 rngl20 rng; Hidroclorotiazida 12,5rng. Compr. Ct. x 28. Pa III; IV

MEMOMED
Memorntor de medicamente

2006
Ghidfnrtnncoternpic

MEMOMED
Memorntor de medicamente

2006
Ghidfnrmncotanpic

261

C 09 BB

INHIBITORI ACE $1 BLOCANTI Al CANALELOR BE CALCIU


b P-6L

Admin. Doza initiala 50 mg o data pe zi. D a c i dupa 6 captamani rezultatele nu sunt satisfic2toare, se poate creste la 100 mg o data pe zi.

TARKA @ (Knoll, Germania)

Trandolapril 2 mg; Verapamil 180 mg (granule cu eliberare lenta) Capsule. Ct. x 14


Adrnin. 1 capsula pe zi, dimineaj, la sau dupa micul dejun.

COZAAR @ (Merck-Sharp, Dohme, Elvetia) Compr. film. 50 mg. Ct.


EPROSARTANUM
x

28. Pa IX b P-66

ENEAS @ (Vira Cienrifica. S ~ a n i a ) Enalapril 10 mg; Nitrendipin 20 mg. Compr. Ct. VI I


Cind. Insuf. hepatica sau renal8 sever5. Adrnin. 1 comprlzi.
x

20. Pa

Fcin. Absorbtie orala limitata, biodisponibilitate 13%. Pic plasmatic la 1-2 ore dupS administrare -jeun. Alimentele diminua si intarzie absorbtia dar far3 consecinie clinice. T112 5-9 ore. Legare de proteine plasmatice 98%. Biotransformare redusa. Eliminare prin fecale si urina. Fdin. Antagonist selectiv al receptorilor ATI pentru angiotensina Il, din grupa non-bifeniltetrazoli. Antagonizeazi efectele angiotensinei asupra piesiunii sangelui, fluxului sanguin renal, secretiei de aldosteron. La hipertensivi se obtine controlul tensiunii arteriale cu 1-2 dozelzi. Nu apare hipotensiune postural5 initiala, nu este modificata frecventa cardiaca. Nu modifica lipoproteinele cu densitate mica (LDL), colesterolul, trigliceridele, glicemia. Favorizeazi functia renala la bolnavi cu hipertensiune esentiala si cu insuf. renala. Nu produce retentia sodiului, nu influenteaza excretia ac. uric. Efectul antihipertensiv este comparabil cu al enalaprilului. Incidenta tusei uscate este semnificativ mai mica de&t la bolnavi tratati cu inhibitori ACE. Ind. Hipertensiune esentialg.

O9 ii;.

ANTAGONISTI Al ANGIOTENSINEI Il
b P-6L

LOSARTANUM

~ c i nAbsorbtie orala buna, neinfluentata de prezenta alimentelor, . biodisponibilitate sistemica 33% datorita biotransformarii la primul pasaj hepatic (cit. P ) , 14% intr-un metabolit mai activ. Peak plasmatic la 1 ora si respectiv la 3 ore pentru metabolitul activ, ale cirui nivele plasmatice sunt superioare celor ale drogului parental. Eliminare renala si biliara, ambii compusi nedializabili. Fdin. Antagonist specific al receptorilor ATI ai angiotensinei Il, metabolitul activ long-lasting cu o afinitate de 10 ori mai mare decat drogul parental. Doza de 50 mg Losartan este echiactive i n 24 de ore cu cea de 20 mg Enalapril, 50-100 mglzi Losartan au aceeasi eficacitate ca si 50-100 mg Atenolol. Favorizeazs eliminarea acidului uric; asocierea cu Hidroclorotiazida bine tolerata. Ind. Hipertensiune esentiala. Insuficienta cardiaca.

'

R.a. Hipotensiune
Cind. Sarcina, copii. Insuf. hepatica severa Admin. Oral, 600 mg, o datalzi, dimineata. Se poate creste la 800 mglzi. Efectul maxim se obrine dup5 2-3 saptamani. Se poate folosi singur sau asociat cu diuretice tiazidice, blocan!i de calciu. Nu necesitai modificarea dozelor la varstnici, insuf. hepatic& renaig. Nu interactioneazs cu digoxina, warfarina, glibenclamida, ranitidina, ketoconazol.

R.a. i n stadiul actual al experientei clinice s-au inregistrat putine efecte adverse: exantem, mialgie, aineteala. Tusea uscata, clasicul efect advers al inhibitorilor ACE, este mult mai putin frecventa; totugi, astmaticii pot prezenta tulburari. Se aflg i n discutie asocierea edemului angioneurotic cu Losartan.
Prec. Stenoza bilaterala a arterei renale, insuficients hepatics. Cind. Femei tinere, sarcina, perioada de alaptare.

TEVETEN @ (Solvay, Olanda) Compr. 400 mg; 600 mg. Ct


VALSARTANUM
x

14; 28
b P-6L

Fcin. Absorbtie orala rapida, biodisponibilitate absoluti 23% legare plasmatici 97% Eliminare digestiva 70% si renala 30%, predominant in forma nemodificata.

262

MEMOMED
~llenzorntor medicamente de

2006 Ghid farnzncoternpic

MEMOMED 2006
.Tlellenzomtor de nzedicnmeiite

263

Glzid fnrmncotempic

Fdin. Antagonist selectiv al receptorilor AT, ai angiotensinei Il, activ pe cale orala. Latenta 2 ore, timpul efectului maxirn 4-6 ore, durata de actiune 24 de ore. lnd. Hipertensiune esentiala. Insuficienta cardiaca (clasele Il-IV NYHA), la bolnavi cu tratarnente conventionale cu diuretice, digitalice si fie inhibitori ai enzimei de conversie, fie beia-blocante, niciodata ambele medicamente. i n perioada post infarct miocardic la bolnavi cu semne de insuf. ventriculara stang.5. R.a. Cefalee, vertij, hipotensiune ortostati&, afectare a functiei renale, reversibila la intreruperea tratarnentului. hiperkaliemie. Adrnin. Oral, in hipertensiupea arteria15 80 mg o datS pe zi, dimineata, inainte de masa. In insuf. cardiaca, initial 40 mg de 2 orilzi. Se poate creste la 80 mg 2 160 mg de 2 orilzi. Se reduce doza de ciiuretice asociate. In post infarct miocardic, dupa 12 ore de la producerea infarctului, initial 20 mg de 2 ori/ zi. Se poate creste la 40-80-160 mg de 2 orilzi. DIOVAN @ (Novartis, Elvetia) Compr. E!. 40 mg; 80 mg; 160 mg. Ct. IRBESARTANUM

APROVEL @ (Sanofi Pharma-Bristol-Myers, Squibb SNC, Franta) Compr. 150 mg; 300 rng. Ct. TELMISARTANUM
x

28. Pa XII

t P-6L

Fcin. Absorbtie rapida, variabila, biodisponibilitate absolut5 50%,, , C si ASC de 2-3 ori mai mari la femei. Legare plasmatic2 99.5%, metabolizare si eliminare aproape exclusiv digestiva, cu o semiviati a eliminarii terminale > 20 de ore.

Fdin. Antagonist al receptorilor ATI. Latenta 3 ore, durata de actiune 24-48 de ore si atingerea efectului maxim dupa aproximativ 4-8 s.5ptarn2ni de tratarnent. Ind. Hipertensiune esentialS.

R.a. S-au sernnalat: dureri lombare, diaree, bronsita, insornnie, anxietate. Incidenta generala a efectelor secundare a fost comparabila cu placebo.
Admin. Doza recomandata este 40 rng o data pe zi, dar unii pacienfi poi beneficia chiar de o doza zilni& de 20 mg. Daca nivelul dorit al TA nu este realizat dupa 4-8 saptamani de tratament cu 40 rnglzi, se poate creste doza pan8 la 80 rnglzi. Nu este necesarg adaptarea dozei la pacientii varstnici.
v

28. Pa -; XII; XIII


b P-6L

Fcin. Biodisponibilitate orala 60-80%, neinfluentata de prezenta alimentelor, peak plasmatic la 1,5-2 ore, semiviata plasmatic5 mare, 11-15 ore. Eliminare hepatici (78%) si renal.5 (22%); cinetica neinfluentata de grade variate de insuficient2 renala sau hepatica. Nedializabil. Fdin. Antagonist necompetitiv al receptorilor ATI Afinitate si selectivitate A T I mari, durata lunga de actiune, eficacitate propo~ronala doza. Doza de 150 rng Irbesartan este echiaccu tiv i n 24 de ore cu cea de 20 mg Enalapril sau 100 mg Atenolol, doza de 300 mg are eficacitate ce1 putin egala cu doza terapeutica maxima de Enalapril (40 rng), sau de Amlodipina (10 mg), si eficacitate superioat-5 dozei terapeutice maxirne de Losartan Ind. Hipertensiune esential2.
R.a. in stadiul actual al experientei clinice, incidenta efectelor adverse la Irbesartan este mai redus5 d e e t la placebo; s-au semnalat: cefalee, dureri musculo-scheletice, flushing, oboseala, tahicardie, tuse, anxietate.

MICARDIS @ (Boehrinaer Ina. Germania) 3

Compr. 40 mg; 80 mg. Ct. PRITOR


x

28. Pa VII; IX

(Glaxo Wellcome, Anglia)


x

Compr. 40 rng; 80 mg. Ct. CANDESARTANUM CILEXETIL

14; 28. Pa V; VI; Vll; IX b P-6L

Fcin. Dupa administrare orala este transformat In produs activ

- candesartan. Biodisponibilitate 40%. Pic plasrnatic la 3 - 4 ore. Eliminat neschimbat prin urina si bila. T112 9 ore.
Fdin. Antagonist specific al receptorilor pentru angiotensina Il, AT1 . Ind. Hipertensiune arteria12 esentialg. Adrnin. Oral, 8 rnglzi, intr-o priza. Se poate creste la 16 rnglzi. ATACAND @ (Astra, Zeneca, Suedia) Compr. 8 mg; 16 mg. Ct.
x

Adrnin. Doza initiala si de intretinere este 150 mg o dat2 pe zi, indiferent de masa. La pacientii hemodializa;~sau varstnici, doza initiala este 75 mg. Se poate creste la 300 mg, d a c i este necesar.

28. Pa VI; VIII

264

MEMOMED 2006
Memorator de medicamente Ghidfnrmacoterapic

M E M O M E D 2006
.ifer~roi.rrtor mecl~cn?ne?zte G/riclj?ni.iizncotei.rrpic cle

C 09 D

ANTAGONISTI Al ANGIOTENSINEI Il, COMBINATI1

monoterapie
Admin. Ora!, o data pe zi, Inainte sau dupS masa. Doza de 1501 125 mg la bolnavii la care TA nu este wntrolati de hidroclortiazida sau irbesartan 150 mg singur. Doza de 300/12,5 mg la bolnavi insuficient wntrolati cu irbesartan 300 mg sau cu CoAprovel 150112,5 mg.

C 09 DA ANTAGONISTI Al ANGIOTENSINEI Il S DIURETICE I


LOSARTAN $I DIURETICE HYZAAR 03 (Merck Sharp & Dohme, Elvetia) Losartan 12,5 rng; Hidroclorotiazid5 50 mg Compr. film. Ct. x 28. Pa IX Ind. Hipertensiune arteriala, &nd un antagonist al receptorilor angiotensinei Il este insuficient. Admin. Un compr./zi. Efectul maxim se obtine i n 3 saptamani. La bolnavi la care efectul este insuficient se creste la 2 compr.1 zi, i n 1-2 prize. La bolnavi peste 65 ani acelasi dozaj. VALSARTAN $1 DIURETICE CO-DIOVAN 03 (Novartis, Elvetia) Valsartan 80 mg; Hidrocloratiazida 12,5 mg Compr. film. Ct. x 28. Pa XII Ind. Hipertensiune arteria12 esentiala, &nd monoterapia cu un antagonist al angiotensinei Il sau hidroclorotiazida este insuficienta. Cind. Insuf. hepatica severa, ciroza biliar2 si colestaza, encefalopatie hepatica. Insuf. renals severa (clearance creatinins < 30 mllmin). Sarcina trim. 2-3, alaptare. Admin. 1 compr./zi. Efectul antihipertensiv maxirn in 2 4 saptamini. Nu se ajusteaz2 doza i n insuf. renala usoara-medie (clearance creatinina > 30 mllmin) sub rezerva supravegherii functiei renale si kaliemiei. Nu se ajusteaza doza i n insuf. hepatics usoara-medie de origine nebiliara si i n absenta colestazei. IRBESARTAN SI DIURETICE COAPROVEL 03 (Sanofi Pharrna-Bristol-Mvers Sauibb SNC. Franta) Irbesartan 150 mgl300 mg; Hidroclortiazida 12,5 mg Compr. Ct. x 28. Pa XII Ind. Hipertensiune esentiala, la bolnavi la care TA nu este controlata de irbesartan sau de hidroclorotiazid5, adrninistrate i n
b P-6L

b P-6L

TELMISARTAN SI DIURETICE

k P-6L

PVIICARDISPLUS O (Boehringer Ing, Germania) Telmisartan 40 mgl80 mg, Hidroclorotiazid5 12,5 mg112,5 m , Compr Ct x 14, 28 Pa - Pa -, IX Ind. Hipertenslune arteria12 esen/iala care nu este controlata numai cu telmisartan
Admin. Un compr o datslzi, cu lichid, cu sau far2 alimente

b P-6L

PRITOR PLUS (Glaxo Group, U K ) Telmisartan 40 mgl80 mg, Hidroclorotiazidi3 12,5 mg112,5 mg Compr Cr. x 14, 28 Pa V, VI, VII, IX

266

MEMOMED 2006 1%1e1?enzot'atv,' nenzedicrrr~?ente Ghid farmncoterapic de

MEMOMED 2006 267 .Iferrio!-nto~ nzerlicr~i~zerzteGiridfn1-71?acote~c rii'

C 10
C 10 A
C 1 0 AA

HIPOLIPEMIANTE
HIPOCOLESTEROLEMIANTE $1 HIPOTRIGLICERIDEMIANTE
INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI

SIMCOR O (Antibiotice, Romnia) Compr. 20 mg. Ct.


x

30. Pa VI1

SIMGAL @ (Ivax, Cehia) Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. SIMVACARD @ (Zentiva, Cehia) Compr. film. IO mg; 20 mg; 40 mg. Ct. x 28. Pa III; V; VIII
x

23. Pa V; VI; X

C 10 AZ1 C 1 0 AX

ACID NICOTINIC $I DERIVATI ALTE HIPOCOLESTEROLEMIANTE $I HIPOTRIGLICERIDEMIANTE

SIMVAIHEXAL (Hexal. Germania) Compr. film. 10 mg; 20 mg; 30 rng; 40 mg. Ct. v; VII; Vili; VIII SIMVASTATIN (Ozone, U.K.)
x

30. Pa

*
*
C 1 0 AA
SIMVASTATINUM

*
)

Compr.

10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct.

28. Pa IV; VI; XII

INHIBITORI Al HMG CoA REDUCTAZEI


P-6L

SIMVASTATIN (Labormed Pharma, Romania) Compr. film. 10 mg; 20 mg. Ct.


x

30

Fcin. Absorblie digestivi, biotransformare hepatici intensa, biodisponibilitate 5%. Excretie biliari, putin (10-1 5%) urinari. Fdin. Scade LDL- si VLDL-colesterol

SIMVASTATIN (Laro~harm. Romania) Compr. film. 10 mg. Ci.


x

20. Pa III

si triglicendele, creste HDL.

SIMVASTATIN (Sicomed. Romania) Compr. film. 10 mg; 20 mg. Ci. x 10; SIMVOR @ (Ranbaxy, India) Compr. film 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg. Ct. Il; 11 IV; VI; -; IV; v; 1; SINTENAL O (Helcor, Romania)
x x

Ind. Hipercolesterolemii primare care nu rsspund la alte tratamente Profilaxia secundari a insuficientei cardiace aterosclerotice, cand modificarea dietei si a stilului de viati nu reduc suficient riscul
Reducerea riscului de accidente vasculare cerebrale atacuri ischemice tranzitorii.

30

14; 28. Pa

si

R.a. Fenornene dispeptice, astenie, cefalee, eruptii, ameteli, tulburiri de vedere, disgeuzie, cresterea transaminazelor (la 1-2% din bolnavii tratati cu doze mari), mialgie, cataracti. Rar, rabdorniolizi, mioglobinurie. Riscul de miopatie creste la asocierea cu alte medicamente (itraconazol, ketoconazol, eritromicini, claritromicini, ciclosporini, gemfibrozil).
Cind. Insuf. hepatici, sarcini, pofirie, asociere cu anticoagulante, asociere cu alcool (toxicitate hepatici). Adrnin. Oral, initial 10 mg seara. Doza medie 10-40 mglzi, intr-o prizi, seara.
MIVASTIN O (Sicomed, Romania) Compr. film 10 mg; 20 mg. 40 mg. Ct.
x

Compr. film. 40 mg. Ct.

30. Pa IX

VASILIP @ (Krka. Slovenia) Compr. film. 10 mg; 20 mg; 40 rng. Ct.


x

28. Pa III; V; VIII

ZEPLAN 6 (Gedeon Richter, Romania) 3 Compr. film 10 mg; 20 mg. 40 mg. Ct. Pa IV; VII. Pa x

14; 28. Pa 1 1 V 1;

ZOCOR O (Merck-Shar~ Dohrne. Olanda) &

28 Pa 11 IV; 1;

Compr. film. 10 mg. Ct. x 14; 28. Pa VI; X Compr. film. 20 mg. Ct. x 14; 28. Pa VII; XII Compr. film. 40 mg; 80 mg. Ct. x 14; 28. Pa IX; XIII

M E M O M E D
.Ileii?orntor de rnedicnlizeizte

2006 .Gi7irlfnvnzncoternpic

LOVASTATINUM

b P-6L

PRALIP O (Lek Pharrnatech, Romania) Fcin. Absorbtie digestiva, pic la 2 - 4 ore, steady-state la 2-3 zile. Excretie biliara (85%) si prin urina (10%). Fdin. Hipoliperniant asernanator sirnvastatinei. Ind. Hipercolesterolernii tip Ila si Ilb. Inactivs i n hipercoiesterolernia familiali. Reducerea riscului de rnoarie coronar5 si infarci rniocardic nefatal la pacienti cu ateroscleroza coronara.
R.a. Ca Simvastatin.

Cornpr. I O rng; 20 rng; 40 mg. Ct. FLUVASTATINUM Fdin. Vezi Pravastatin

14; Ct.

30

R.a. Greata, insornnie, flatulents, dureri abdominale.

Cind. Afectiuni hepatice, sarcina si perioada de alapiare. Admin. 20-40 rng i n priza unica, seara. Se asociaza cu dieta. LESCOL O (Novariis. Elvetia) Caps. 20 rng; 40 rng. Ct. x 28. Pa IX; X Cornpr. eiib. prel. (XL) 80 rng. Ct. x 28. Pa XII ATORVASTATINUM

Admin. Oral, initial 20 rnglzi, la rnasa de seara. Se poate creste paria la 80 rnglzi, i n 1-2 prize. i n asociere cu irnunosupresive, ce1 rnult 20 rnglzi. HOLETAR O (Krka, Slovenia) Cornpr. 20 mg. Ct.
x

b P-6L

20

LOVASTATIN O (Labor Med Pharrna, Romania) Cornpr. 20 rng; 40 rng. Ct.


x

Fcin. Absorbtie digestiva rapida, peak plasrnatic la 1-2 ore, biodisponibilitate variabila (50-99%), rnetaboiizare hepatics, metaboliti activi, eliminare biliara. Fdin. Vezi Pravastatin Admin. i n general, 10 rnglzi, i n priza unica. I n functie de rezultatele de laborator, se poate creste pe parcursul a 4 sapttirnani sau mai rnult, pana la 80 rnglzi. SORTIS O (Pfizer, UK) Cornpr. film. 10 rng; 20 rng; 40 rng; 80 mg. Ct. XII; -; b P-6L
x

30. Pa III; IV

MEDOSTATIN 3 (Medochemie Cbrui Cornpr. 20 rng. Ct.


x

10; 30. Pa III; V

MEVACOR 63 (Merck-Sharp & Dohrne, Olanda) Cornpr. 20 rng; 40 rng. Ct. x 28. PRAVASTATINUM

30. Pa IX;

ROSUVASTATINUM Fcin. Absorbtie digestiva, biotransforrnare 50% la primul pasaj, biodisponibilitate absoluta 17%. Fdin. Scade sinteza intracelularZ a colesterolului prin inhibitia HMG CoA-reductazei; creste nurnarul de receptori pentru LDL de pe suprafata celulei, astfel favorizeaza captarea colesterolului circulant. Ind., R.a., Cind. Vezi Lovastatin. Riscul si severitatea rniopatiei cresc la bolnavi cu disfunctii hepatice, renale, infectii, hipotiroidisrn, varsta inaintata. Admin. Oral 10-40 rnglzi, o singura priza seara, la culcare. Se asociaza cu rnodificarea regirnului alimentar. LIPOSTAT O (Bristol-Mvers-Sauibb. Analia) Cornpr. 10 rng; 20 rng.; 40 rng. Ct.
x

Fcin. Absorbtie orala, pic. la 5 ore. Metabolizare redusa (10%). Excretie 90% nemodificata, prin fecale si 5% prin urina. T 112 19 ore. Admin. Initial 10 rng x llzi. DacB este necesar se creste d u p i 4 sapt. la 20 rng. Administrare i n orice rnornent al zilei, cu sau far2 alirnente. CRESTOR C (Astra Zeneca, Marea Britanie) 3 Cornpr. film. 10 rng; 20 mg; 40 rng; Ct. x 28. Pa XI; X11; XIII

e l 0 AB

FIBRA11
b P-6L

BEZAFIBRATUM
-

30. Pa VIII; XII;

m n . Absorbtie buna digestiva, eliminare urinara, dirninuata i n


isuficienta renala.

270

MEMOMED 2006 illenzorntor de rnedicn>~zeizte G!~idf~r?nncotei-npzc

MEMOMED 2006 .liemorntoi' de rizedicninente ' Glzidf~rnrncoternpic


P P

271

Fdin. Scade trigliceridele (31%), create HDL (9%), nu influenteaz8 LDL colesterol. Reduce progresia aterosclerozei coronare si a manifestarilor clinice. Ind. Hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie.

FENOFIBRAT LPH O (LaborMed Pharma, Romania) Caps 100 mg, 200 mg Ct


x

20 Pa 1, 111 1

LIPANTHYL @ (Fournier. Franta) Caps. 100 mg. Ct. x 48. Pa IV Compr. elib. mod. (SUPRA) 160 mg. Ct LIPANTIL 200 M O (Fournier, Franfa) Caps. 200 mg pulv. micronizata. FI.
x x

R.a. Fenomene dispeptice.


Cind. Sarcina, alapiare, insuf. hepatica, renali. Admin. Oral, 200 mg de 3 orilzi, la mese. i n insuf. renala 400200-1 00 mglzi. REGADRIN-B @ (Berlin Chemie, Germania) Draj. 200 mg. Ct. GEMFIBROZILUM
x

10; 30. Pa 11 VI 1,

10; 30. Pa III; VI

LIPIVIM O (Vim Spectrum, Romania) Caps. 200 mg. FI. x 30. Pa III
b P-6L

50, Pa IV LIPOFIB O SR (Terapia, Romania) Caps, elib. 250 mg. Ct. CIPROFIBRATUM Fcin. Absorbtie digestiva, pic plasmatic la 2 ore, legare i n propoqii mari de proteinele plasmatice. Semiviata plasmatic8 17 ore. Fdin. Reduce nivelurile plasmatice crescute de LDL, VLDL trigliceride Creste nivelurile plasmatice de HDL
x

Fcin. Absorbtie orala, pic seric la 1-3 ore. Excreiie renala. Fdin. Scade VLDL ai trigliceridele, colesterolul total si LDL, creste HDL. Antiagregant plachetar. Ind. Hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie.

30. Pa IV

R.a. Tulburari gastrointestinale, cresterea nr de colecistec~omii, apendicectomii


Cind. Sarcini, insuf. cardiaca, hepatica, risc de hemoragii Admin. Oral, priza unica de 900 mg seara, cu 112 ora inainte de rnasa. IPOLIPID O (Medochemie, Cipru) Caps. 300 mg. Ct. FENOFIBRATUM
- -

si

Ind. Tratamentul hiperlipemiilor primare care nu au raspuns la modificarea regimului alimentar hipercolesterolemii, hipertrigliceridemii ai hiperlipemii mixte. Cind. Vezi Fenofibrat. Prec. La asocierea cu anticoagulante orale.

50. Pa III

b P-6L

Fcin. Absorbtie orala, pic la 4 ore. Eliminare renalz in 24 ore. Fdin. Scade colesterolul sanguin, trigliceridele, VLDL, LDL. Antiagregant plachetar. Ind. Hipecolesterolemii, hipertrigliceridemii. Cind. Sarcina, alaptare, insuf. hepatica, renals

Admin. Oral 100 mglzi, intr-o singura priza. Se va asocia cu modificarea regimului alimentar. LIPANOR O (Sanofi-Synthelabo, Franta) Capsule 100 mg. Ci.
x

30. Pa V

C 10 AD

ACID NICOTINiC $1 DERIVATI


b P-6L

R.a. Fenomene dispeptice, cresterea transaminazelor


Admin. Oral, initial 100 mg de 3 orilzi, la mese. Daca colesterolemia este peste 4 gll, initial 400 mglzi. Se menrine acest dozaj pana la normalizarea colesterolemiei, apoi se scade la 200 mglzi.

ACIPIMOXUM

Fcin. Absorbtie digestivi, pic la 2 ore. Nu este metabolizat. Excre\ie urinara. Ind. Hiperlipoproteinemii tip Il si III, asociat la diets

i
272

MEMOMED
~Memorator nzedicnn?ente de

2006 .Glzidfnl-iizncotempic

MEMOMED

2006

273

.Ilernorator cle medrca7~ze>1te Glzrd fnr7~1ncoteraplc

R.a. Vasodilatatie periferica, rash, dureri epigastrice, greturi, aiaree, angioedem, bronhospasm. Cind. Ulcer gastroduodenal.
Prec. Insuf. renal5

COMBINATI1 INEGY O (Merck SharpDohme, Elvetia)

P-6L

Ezetimil 10 mg; Simvastatin 10 rngl20 mgl40 rngI80 mg. Compr FI. x 100
Ind. Hipercolesterolenie prirnara (fam1Iial3 heterozigota sau non-farnilial3), hiperl~pidemiernixtg, hipercolesterolenie familiala hornozigot5. Admin. Oral. 10/10-10180 mg pe zi, seara

Admin. Oral, 500-750 mglzi, i n 2-3 prize, la mese. Cel rnult 1200 mglzi.

OLBETAM O (Pharrnacia & Upjohn, Italia) Caps. 250 mg. Ct. x 30. Pa VI

C 10 AX

ALTE HIPOCOLESTEROLEMIANTE $1 HIPOTRIGLICERIDEMIANTE

ACID OMEGA

-3

- ESTERI ETILICI
x

P-RF

OMACOR O (Pronova, Norvegia) Caps. moi 1000 mg. Ct. UETIMIBUM


Fcin. Absorbtie rapida pe cale ora18 neinfluentata de alimente. Cwijugat i n mari propocii la un glucuronid activ. Pic. seric. la 1-2 ore. T 112 22 ore. Excretie biliara, prin fecale si urina si n m i t enterohepatic. M i n . Inhib5 selectiv absorbtia intestinala a colesterolului si a serolilor vegetali (54%). Ind. Hipercolesterolemie familiala asociat cu statine, cand acestea singure sunt nesatisfic5toare.

28. Pa XI

Ra. Cefalee, dureri abdominale, diaree, astenie, mialgii


Cind. Asocierea cu statine la bolnavi cu insuf. hepatici. 3tpsrsensibilitate. Sarcina, alapiare. Hepatiti evolutiva. Adrnin. 10 mg.lzi, in orice moment al zilei, cu sau far5 alimente. h z a nu se ajusteaza la varstnici, i n insuf. hepatici usoara scnr Child-Pugh 5-6), insuf. renala.

EZETROL O (Merck S h a r ~ Dohrne. Elvetia) Compr. 10 rng. Ct.


x

7; 14; 28. Pa VI; X; XIII

PREPARATE DERMATOLOGICE
D 01
D 02

MEMOMED
.Ilei~:rntor de nzedicnnze?zte

2006 . Glzicl farnzncote>uipic

275

ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC EMOLIENTE $1 PROTECTOARE PREPARATE PENTRU TRATAMENTUE RANILOR $I ULCERELOR ANTIPRURIGINOASE, INCL. ANTfHISTAMINICE $1 ANESTEZiCE DE UZ LOCAL ANTIPSORIAZICE ANTIBIOTICE SI CHIMIOTERAPICE DE UZ DERMATOLOGIC CORTICOSTEROIZI, PREPARATE DERMATOLOGICE ANTISEPTICE $I DEZINFECTANTE PREPARATE ANTIACNEICE ALTE PREPARATE RE UZ DERMATOLOGIC

D 01 A
D 01 AA D 01 AC D 01 AE

ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC


ANTIBiOTICE DERIVATI DE IMIDAZOL $1 TRIAZOL ALTE ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC

D 03 D 04

*
-%

*
)

D 01 AA

ANTIBIOT~CE
P-RF

NATAMYCINUM

Fdin. Spectrul de ac!iune asemSnBtor nistatinei. i n plus Trichornonas vaginalis.


Y

Ind. Local i n candidozs, tricomoniaza, keratita fungica, aspergiloza. Admin. Locai, pe piele si unghii, crema 2%. Lotiunea este indicata i n otomicoze sau otite externe (2-3 piGturi i n ureche, d u p i curSlirea prealabila a canalului auditiv) si in candidoza unghiilor si a pielii (1-2 picsturi de 3-4 oriizi). PIMAFUCIN (Yamanouchi. Olanda)

Crema 20 mgig. Tub 30 g. Pa III

D 01 AC

DERIVATI DE IMIDAZOL $1 TRIAZOL


b

CLOTRIMAZOLUM

OTC

Fdin. Spectrul de actiune cuprinde Epidermophyton, Microsporum, Tricophyton, Coccidioides imitis, Histoplasma capsulatum, Aspergillus, Candida. Mai putin sensibili sunt Cryptococcus, Malassezia futfur, Sporotrix. Admin. Solutia 1% si crema 1% se aplic5 pe zonele afectate, de 2-3 ori pe zi, ce1 putin 2 sSptSm2ni dup5 vindecarea clinica. Comprimatele vaginaie se administreaza de 1-2 ori pe zi, timp de 6-12 zile. CANESTEN @ (Bayer, Germania) Crema 1%. Tcb 20 g. CLGTRIMAZGL (Antrbiotlce, RornSnla) Crema 1% Tub 15 g.

ANTIFUNGICE DE UZ DERMATOLOGIC
ANTIFUNGICE PENTRU UZ TOPIC ANTIFUNGICE PENTRU UZ SISTEMBC

276

MEMOMED

.IIer,7o~cttorde 1l7edzcriiner1te G / z t d f f l r ~ ~ ~ n c o t e ~ ' n , ~ ~ c

2006

MEMOMED
lIe>17o~nro,- tiwdicni??erzte rle

2006
Gl~frl fn~~?z?ncotern/~zc

277

CLOTRIMAZOL (Biofarm. Romania) Sol. ext. 1%. FI. 30 ml. CLOTRIMAZOL (Hyperion, Romania) Crema 1%. Tub 20 g. CLOTRIMAZOL (Mark int., Romania) Cremi3 1%. Tub 35 g. CLOTRIMAZOL (Pharmaplant & Biogalenica, Romania) Sol. ext. 1% DERMATIN (Pharco, Egipt) Sol. cut. 1%. FI. 20 ml Pulb. cut. 1% FI. 10 g CLOTRIMAZOL (Mark, Romania) Crema 1%. Tub 40 g.
MICONAZOLUM
b P-RF
t

Ind. Inieciii fungice superficiale aie pielii, la maini, spaiii interdigitale, regiunea inghinali3 si genitalg. Eritrasma. Pitiriazis versicolor. Admin. Aplicare orala, dimineaia $1 seara, dupa bi3i 51spalare Durata medie a tratamentului este de 2 4 si3pt Pentru evitarea recidivelor tratamentui se continui3 ce1 putin 2 sapti3mani dupa vindecarea clinic3. IZOCON 8 (VivaFarm, Romania) Crema 1% Tub 25 g. Pa Il TWOGEN

O (Schering, Germania)

Crema 1%. Tub 20 g. Pa III


KETOCONAZOLUM

b P-RF

Fdin. Antifungic pentru Candida, Torula, Cryptococcus, Pityrosporum, Blastomyces, Geotrychum, Epidermophyton. Ad,min. Aplicatii locale de 1-2 oriizi. Durata tratamentului. Micozele pielii glabre, pliurilor. Pityriasis 2 s3pt. Micozele picioarelor 2-4 si3pt. Micoze rezistente la trai. anterioare, paria la 6 sapt. KETOCONAZOL (Tic Farmaceutic, Romania) Crema 2%. Tub 15 g. Pa Il KETOCONAZOL MIK (Mark Pharmaceutics, Romania) Cremi3 2%. Tub 20 g. NIZORAL @ (Janssen. Belclia) Crema

Fcin. Absorbiie redusi3 dupa aplicarea pe piele, mucoase. Fdin. Activ fati3 de EpidermophyLon, Microsporum, Tricophyton, Malassezia, Candida. lnd. Local candidoze, pitiriazis. Intravaginal candidoza
R.a. Iritatii locale.

Admin. Aplicatii locale.

DERMOZOL (Pharco, Eciipt)


Gel

2%. k b 15 g. Pa !I

Sampon 2%.
BIFONAZBLUM

2%. Tub 15 g
P P-RF
Fdin. Spectru antifungic larg, dermatofiti, levuri, fungi; in vitro activ pe unii coci grampozitivi si pe Corynebacterium sp. Ind. Infectii cutanate cu dermatofiti, Pytirosporum, Candida. Profilactic impotriva rnicozelor interdigitale in pucire 1%. Eritrasma. Dermcltita seboreici a scalpului.

MEDACTER @ (Faran, Grecia) Crema 2%. Tub 30 g. Pa Il MICOTOP 8 (Europharm, Romania) Gel 2%. Tub 40 g. Pa Il

ISOCONAZOLUM

b P-RF

R.a. Prurit, senzafie de arsur5.


Admin. Sub forma de crema, solutie, gel l % , aplicatii locale o

Fdin. Fungicid pentru Tricophyton, Epidermophyton, Microsporum, Candida, Pityrosporum, Aspergillus, Nocardia $i bactericid pentru streptococ si stafiiococ.

dala pe

zi, timp de 2-4 sipt2mini. Samponul se folase~le


rlitirii

pentiu S~alSri.se lasa 3-5 rniniit~ inaintoa

278

M E M O M E D

rCifnzoyntoi de i>zeciicn7nerzte Glzidfn~?izacote,.crpic

2006

M E M O M E D

.liell~oratorde ri?c~ciicn~?zeizte Glzid fa~nzacoteinpic

. 2006

279

BIAZOL O (G. Richter, Romania) Crema 1%.Tub 15 g. P3 Il BIFONAZGL (Zenteva, Slovacia) Sampon 10 mg/i.g., F!. 60 g;
x

MICONAZOL, COMBINATI1 MYCGNEAL 3 HC (Dar Al Dawa. lordanial Miconazol 20 mgll g.; Hidrocortizon 10 mgll g Crema. 7 ~ 1 b g. Pa 111 15

100 g

MYCO-FLUSEMIDON O (Anfarm, Grecia) Crema 1%. Tub 15 g. Pa Il MYCOSPOR O (Bayer, Germania) Crema 1%. Sol. ext. 1%. Tub 20 g. FI. 20 ml. Pa IV b OTC Gel 1%. FI. 100 g FENTICONAZOLUM
b P-RF

Ind. Micoze cutanate si onicomicoze cu dermatofiti, levuri, alti fungi, pitiriazis versicolor, candidoze, stomatite angulare. Suprainfectii bacteriene cu bacterii gram-pozitive.

D 01 AE

ALTE ANYIFUNGICE DE UZ TOPIC


b P-RF

CICLOPIROXUM

Fcin. Sub 5% din doza aplicati local se absoarbe sistemic.

Fdin. Activ impotriva dermatofitilor patogeni si Candidei albicans. Ind. Candidoze (intertrigo, genito-crurale, anale, perianale, onixis, perionixis). Dermatofitii (ale pielii glabre, intertrigo genital si crural, al degeteior). Pityriasis versicolor. R.a. Senzatie de arsuri si prurit. Admin. Dupa toaleta locala $i uscarea zonei 1 - 2 aplica~iilzi. Durata tratamentului. Candidoze: intetrigo 2-3 sapt.; onixis 2 luni. Dermatofitii: ale pielii glabre si plicilor 2 4 sapt. Pityriasis 2 4 sapt.
LOMEXIN O (Recordati. Italia) Crema 2%. Tub 30 g. Pa III FLUTRIMAZOLUM
1 P-RF

Fdin. Activ mai ales fai5 de Candida, Epidermophyton, Microsporum, Tricophyton si fale de Malassezia furfur, germeni grampozitivi Ti gramnegativi de suprainfec!ie. micoplasme, chlamidii, tricomonas Ind. Infectii cutanate cu dermatofiti, infectii mixte cu fungi si bacterii sau fungi si micoplasme, chlamidii, eritrasma, pitiriazis versicolor, eczeme interdigitale macerative, eczema seboreica, candidoze, onicomicoze cu Trichophyion rubrum. R.a. Rar prurit, iritatie cutanat8.

Cind. Sarcina, nou-nsscuti. Nu se aplica la nivelul ochiului. Admin. Local, de 2 ori pe zi, ca solutie sau crema l % , pane la disparitia tulburarilor locale (in medie 2 saptimani), apoi continuarea tratarnentului inc5 ce1 putin 2 sSptamani, pentru evitarea recidivelor.
BATRAFEN O (Hoechst Marion Roussel, Germania) Crema 10 mglg. Tub 20 g Pa III Sol. exr 10 mglml Flacon 20 mi. Lac unghii 8%. Flacon 3 g DERMOPIROX (Pharn~aplant,Romania) Sol. cut. 1%. FI. 20 ml. Pa Il1 TERBINAFINUM
b OTC

Fdin. Derivat imidazolic cu efecte antifungice similare Fluconazolului.


MICETAL C (Uriach, S ~ a n i a ) 3 Sol. ext. 100 mglml. FI. spray 30 ml Crema 1%. TLI~ 30 g Gel 1%. Flac. 100 g COMBINATI! MYCOSPOR O ONYCHOSET (Bayer, Germania) Bifonazol 0,01 g; Uree 0,4 g1100. Ung. FI. 10 g. Pa VI

H n . Fungicid pentru dermatofiti si unele levuri, fungistatic penCandida albicans.

. Crema 1% se aplica local de 1-2 ori pe zi, tirnp de


ptamani.

278

MEMOMED

~Menzorntorde n?edicnnre>?te Glzid fnrn?ncoterapic

2006

MEMOMED

2006

279

,Ifenzorntor' de vn?edicanze?rte Glzidfarmncoternpic

BIAZOL C3 (G. Richter. Romania) Crema 1%. Tub 15g. Pa Il BIFONAZOL (Zenteva, Slovacia) Sampon 10 mg/i.g., FI. 60 g; x 100 g MYCO-FLUSEMIDON C3 (Anfarm, Grecia) Cremi 1%. Tub 15 g. Pa Il MYCOSPOR 8 (Bayer, Germania) Crema 1%. Sol. ext. 1%. Tub 20 g. FI. 20 ml. Pa IV Gel 1%. FI. 100 g > OTC FENTICONAZOLUM

MICONAZOL. COMBINATI1 MYCONEAL @ HC (Dar Al Dawa, lordania) Miconazol 20 mgll g.; Hidrocortizon 10 mgll g, Crema. Tub 15 g. Pa Il1

lnd. Micoze cutanate si onicomicoze cu dermatofiti, levuri, alti fungi, pitiriazis versicolor, candidoze, stomatite angulare. Suprainfectii bacteriene cu bacterii gram-pozitive.

D 01 AE

ALTE ANTIFUNGICE DE UZ TOPIC

CICLOPIROXUM
I

> P-RF

Fcin. Sub 5% din doza aplicati local se absoarbe sistemic

> P-RF

Fdin. Activ impotriva dermatofitilor patogeni si Candidei albicans. Ind. Candidoze (intertrigo, genito-crurale, anale, perianale, onixis, perionixis). Dermatofitii (ale pielii glabre, intertrigo genital si crural, al degeteior). Pityriasis versicolor.

Fdin. Activ mai ales fata de Candida, Epidermophyton, Microsporum, Tricophyton $1 fata de Malassezia furfur, germeni grarnpozitivi si gramnegativi de suprainfec~ie, micoplasme, chlamidii, tricomonas Ind. Infectii cutanate cu dermatofiti, infeciii mixte cu fungi si bacterii sau fungi si micoplasme, chlamidii, eritrasma, pitiriazis versicolor, eczeme interdigitale macerative, eczema seboreici, candidoze, onicomicoze cu Trichophyton rubrum.

R.a. Senzatie de arsura si prurit.


Admin. Dup toaleta locala si uscarea zonei 1 - 2 aplicatiilzi. Durata tratamentului. Candidoze: intetrigo 2-3 sapt.; onixis 2 luni. Dermatofiiii: ale pielii glabre si plicilor 2-4 sapt. Pityriasis 2 4 sapt.
P -

R.a. Rar prurit, iritatie cutanata.


Cind. Sarcina, nou-nsscuti. Nu se aplici la nivelul ochiului Admin. Local, de 2 ori pe z:, ca solulie sau crema l % , pan5 la disparitia tulburerilor locale (in medie 2 s$ptSmani), apo! continuarea tratamentului inc8 ce1 putin 2 saptamani, pentru evitarea recidivelor
BATRAFEN O (Hoechst Marion Roussel. Germania) Crema 10 mglg. Tub 20 g. Pa III Sol, ext. 10 mglml. Flacon 20 rnl. Lac unghii 8%. Flacon 3 g. DERMOPIROX (Pharmaplant, Romania) Sol. cut. 1%. FI. 20 ml. Pa Il1 TERBINAFINUM
b

LOMEXIN @ (Recordati. Italia) Crema 2%. Tub 30 g. Pa III FLUTKIMAZOLUM

> P-RF

Fdin. Derivat imidazolic cu efecte antifungice similare Fluconazolului.


MICETAL @ (Uriach, Spania) Sol. ext. 100 mglml. FI. spray 30 ml Crema 14'0. Tub 30 g Gel 1%. Flac. 100 g

OTC

Fdin. Fungicid pentru dermatofiti si unele levuri, fungistatic pentru Candida albicans.
MYCOSPOR @ ONYCHOSET (Bayer, Germania) Bifonazol 0.01 g; Uree 0,4 gl100. Ung. FI. 10 g. Pa VI

Adrnin. Crema 1% se aplica local de 1-2 ori pe zi, timp de 1-2 sapt5mani.

280

MEMOMED 2006 d f e ~ ~ l o r nde ~ t o inedzcni~zente Gliidfari?lncoternI~~c


LAMISIL O (Novartis, Elvetia) Crema 1%. Tub 15 g. TERBISIL O (G. Richter. Unaaria) Crema 1%. Tub l 5 g.

MEIVIOMED
dlemomtor de iizedicnnzeizte

2006 281 Ghidfn~nzncoternI~lc

Admin. Oral, 250 rng o datS pe zi, timp de 2 4 - 6 s5ptSmani i n micoze cutanate si 6-12 saptSm2ni in onicomicoze. LAMISIL @ (Novartis, Anglia) Compr. 250 mg. Ct.
b P-RF
x

14. Pa XII

TOLNAFTATUM

TERBISIL O (G. Richter, Ungaria) Compr. 125 mg (KID); 250 mg. Ct. x 14; 28. Pa -; XIII

Fdin. Fungicid activ fate de dermatofiti din genurile Tricophyton, Microsporum, Epidermophyton si fata de Pytirosporum versicolor. Admin. Local, apicatii de 2 - 3 ori pe zi MICONAFT O (Europharm, Romania) Crema 1%. Tub 40 g. Pa I NAFTIFINUM

-. Pa XII;

b P-RF

Fdin. Antifungic cu spectru larg: fungicid pentru Trichophyton, Microsporum, Epidermophyion floccosum si fungistatic pentru Candida sp. Admin. Local de 1-2 ori pe zi. EXODERIL @ (Biochernie,Austria) Sol. ext. 1%. Flacon 10 ml: Pa Il Crema 1%. Tub 15 g. Pa I NAFTIDERM (Pharmaplant Biogalenica, Romania) Sol. cut. 1%. Flac. 10 rnl. Pa Il

D 09
D

B ANTIFUNGICE PENTRU UZ SISTEMIC


ANTIFUNGICE PENTRU UZ SISTEMIC
C P-RF

01 BW

TERBINAFINUM

Fcin. Absorbtie buna digestiva cu pic plasmatic dupa 2 ore. Steady-state i n 10-14 zile. Excretie urinara. Fdin. Fungicid pentru dermatofiti si unee ievurl, fungistatic pentru Candida albicans. Ind. Micoze cutanate cu Tricophyton, Microsporum canis, Epidermophyton floccosum.
R.a. Greturi, diaree, anorexie, dureri abdominale, rash, uriicarie, tulburari heoatice.

282

MEMOMED
~lfenzorntor medicnnze?zte de

2006 Ghid fnrnzncotel-npic

M E M O M E D 2006 Jferizorntoi de n?ecl?cnine?zte G/zid.fnrnzncole~npic

283

B O2
D 02 A
D 0 2 A6 D O2 AE

EMOLIENTE $1 PROTECTOARE
EMOLIENTE $1 PROTECTOARE
PRODUSE PE BAZh DE PRODUSE PE

1
a
i 4

KERASAL O [Soiria, Elvetia) Unguent, 1 g continand: Acid salicilic 50 mg; Uree 100 mg Tub 50 g. ROMBALSAM O (Antibiotice. Romania) Unguent 10%; 20%. Tub.

ZINC

BAZA

DE

GARBAMIDA

*
D 0 2 AB PRODUSE PE B A DE ~

*
ZINC
b OTC

OXID DE ZINC

Fdin. Slab astringent, utilizat topic ca emolient si protector i n eczeme (si asociat cu Coal tar $i Ichtiol). Reflecta radiatiile UV si este larg folosit i n produsele pentru ecranare solara. Utilizat i n stomatologie. ind. Arsura ugoara, eritem, eczema. Cind. Eczema urneda, plagi deschise.
DESITIN P U D M O (Desitin, Germania) 100 g pulvere contin: Oxid de zinc 11 g; Talc; Dioxid de siliciu; Dioxid de titan; Triesteri de glicerol Flacon 100 g.

t
!

Ind. Profilaxia eritemului fesier al sugarului.

D 0 2 AE

PRODUSE PE

B N DE CARBAMIDA ~
b OTC

CARBAMIDA

fibroblastilor, Fdin. Ureea este keratolitic, inhibitor al rnultiplic~rii favorizant al cicatrizarii

1
I

Ind. Prurit senil, ihtioza, eczema atopicd, eczematide pitiriaziforme $i psoriaziforme, psoriazis, epidermofitii interdigitale. R.a. Manifestari iritative locale Adrnin. Aplicatii zilnice sau de 2-3 ori pe saptamana a unguentului 10% sau 20%, tn functie de gravitatea tulbur5rilor. In psoriazis, aplicatii sub pansament ocluziv, timp de 2 4 4 8 ore, apoi b5i.

284

M E M O M E D 2006 illeiircirntor n'e rned~cnnzeizte Glzzd fariizncnternpic

D Q3

PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL ~ N I L O R ULCERELOR $1

DEBRISAN @ (Pharmacia Upjohn, Suedia) Granule. FI. 60 g. ?a XII DEXPANTHENOLUM

b P-6L

OTC

Alcoolul analog acidului D-pantotenic. impreun5 cu racemicul sau pantenol sunt inclusi i n grupul vitaminelor B (ar E vit. B5).

D 03 N

ALTE PREPARATE PENTRU RANI

Fdin. Transforrnat i n acid pantotenic, component8 a coenzimei A, implicata i n dezvoltarea si regenerarea tegurnentelor si mucoaselor. Ind. Rani, arsuri si excoriatii usoare, inflamafii cutanate dup5 expunere la uitraviolete sau f~toterapie.Eruptii, inflamatii, iritalii ale mucoaselor. Ulcere cronice, fisuri, grefe de piele, stomatite.
i

Admin. Aplicatii topice ca unguent, crem, solutie 2-5% cateva on pe zi BEPANTHEN O (Hoffman La Roche, Elvetia) Sol. ext 5%. FI. 50 ml Ung. 5%. Tub 30 g. PANTHENOL (Ankerpharm Chauvin, Germania) Spray cu 50 mglg. FI. 130 g HIALURONAT DE ZINC

de

D 03 AA

PREPARATE CU

GRASIMI

DIN PESTE
b OTC

JECOLAN O (Antibiotice, Armedica, Romania) Uiei de peste 40 g; Lanolina anh. 17 g Unguent. Tub 40 g.

3 JECOZINC C (Antibiotice, Romania)


Ulei de peste 12 g; Oxid de zinc 38 g; Talc 4 g; ianolina anh. 12 g Unguent. Tub 40 g.

b P-RF

Fdin. Mucopolizaharid constituent natura1 al pielii, cu exceptionale proprietati hidrofile. Favorizeaza proliferarea celulara si regenerarea tesuturilor. Hialuronatul de zinc are activitate antiseptics. Ind. Vindecare intarziat8, r8ni infectate, ulcer de decubit, fistule.

D 03 AX

ALTE GICATRIZANTE
b

DEXTRANOMER

P-6i

Fdin. Granule cu capacitate hidrofils, aplicate local, absorb exudatele, previn formarea crustelor, reduc edernul si reactia infiamatoare. Ind. Ulcer de gamba si de decubit, plagi traumatice si chirurgicale infectate, arsuri infectate. Numai pe plagi zernuinde.

Admin. Dup8 curatarea plagii cu ap5 oxigenats sau ser fiziologic, se aplica solutia direct pe rana sau cu ajutoml unei comprese sterile impregnate. Se schirnba compresa o dat8 sau de 2 ori pe zi. CURIOSIN O (Gedeon Ricnter, Ungaria) Sol. externs continand: Hialuronat de sodiu 20 mg; Clorura de zinc 10.5 mg Flacon 10 ml. Pa VI COMBINATI\ REVIKEN (G. Richter, Romania) Ihtiol 1,5 g%; Extr. Hamamelis 0,l g%; Oxid de zinc 15 g%; Tetraborat de sodiu 0,l g%. Ung. Tub 40 g. Ind. Eczeme uscate, eritem fesier, leziuni superficiale cutanate, degeraturi si arsuri superficiale limitate.
)

R.a. Durere la schimbarea pansamentului


Cind. Plagi profunde, penetrante, fSrG secretii Admin. Se face toaleta plagii cu apa sterila far3 a se usca complet si se acopera cu granule (strat de circa 3 mrn) apoi cu compresa sterils, f 8 r i apasare. Schimbarea se face de 2-4 ori pe zi, i n functie de abundenta secretiilor. indepartarea granulelor se face prin spalare cu ap5, inainte de saturarea cu exudat sau uscarea masei de granule. Cand plaga s-a uscat se trece la alt tratarnent.

OTC

286

MEMOMEB

ilfen?orntor rie r~zedicai?zeizte Ghiri fnrrnocotempc

2006

MEMOMED

2006

.Iit.inorator de meciirar~ie~zte Glzid fnr~?zncote,'rrpic

R.a. Rar dermatita de contact, fotosensibilizare


Cind. Hipersensibilitate la componente. Dermatoze umede, leziuni cutanate suprainfectate. Admin. Aplicalii la nivelul ariilor cutanate afectate de 2-3 orilzi.

p-hidroxibenzoat 1,61-/1,75 mg; Benzalconiu clorura i0,2 mg Tuburi 20 g. Pa 11 11 IV 1; 1;


Ind. Ulcer varicos, alte ulceratii cu suprafata infettata. Profilaxia si tratamentul escarelor de decubit, a reactiilor produce de iradiere. Alte procese nesupurative (unguentul) sau supurative (creme). Admin. i n ulceratii se apli& zilnic, initial, gelul i n strat gros, protejat cu o compresa sau tifon neadeziv. i n cazul plegilor supurate aplicarea se face de mai multe orilzi. Se continua cu crema si apoi cu unguent. n escarele de decubit unguentullcrema se maseaza pe zonele expuse riscului. i n iradien unguentul/crema se aplic2 i n strat subtire dupa radioterapie si i n intervalul dintre iradieri.

D 03

B ENZIME
EEIZIME PROTEOLITICE

D 03 BA

ALTE ENZIME

IRUXOL MONO O (Knoll, Germania)

P-RF

Clostridiopeptidaza A (colagenazii) 1,2 u. si alte proteaze obtinute din Clostridium histolyticum 0,24 u.11g unguent. Tub 20 g.
f

ARMON O (Biotehnos, Romania)

OTC

Fdin. Acliune proteolitica, de curatire a plgilor de tesuturile necrozate, fara efect asupra ?esuturilor intacte si de granulatie. Ind. Debridarea enzimatica a plagilor cu {esut necrozat la nivelul derrnului si hipodermului. Admin. Se pregateste aplicarea prin umezirea plagilor uscate cu ser fiziologic sau sol. glucoza, inmuierea crustelor prin aplicarea unui pansament umed. Se aplica lruxol intr-un strat de 2 rnm o datalzi, cand se schirnba pansamentul. i n unele cazuri poate fi necesara aplicarea de 2 orilzi.

i
i
E

Crema, con?inand. Rezine $ uleiuri volatile din conifere, ulei 1 din Fructus Hyppophae, extracte totale din Calendula officinaIis, Hypencurn perforatum, Arctium lappa Tub 30 g
Ind. Arsuri de gradui I-IV, de cauze diverse(chimice, termice, elettrice). Plagi accidentale, chirurgicale. Admin. Aplicatii locale, zilnic.

CICADERMA @ (Boiron, Franta)

OTC

FIBROLAN O (Goedecke Parke Davis, Germania) 1 q unquent Plasrnina (bovina) 1 u. Desoxiribonucleaz~(bovina) 666 u. Tub ung. 25 g.
l flacon ~ u l v e r e 25 u. 15.000 u.

Calendula offic planta proaspsta 20 g; Hypericum perf pl proaspata 10 g, Achillea millef p proaspati 10 g, Ledum 1 pal T M. 1,5 g; Anemone puls T.M. 1,5 gli00 g Ung Tub 30 g. Pa Il
Ind. Arsuri superficiale, eritem solar. in?epGturi de insecte. zgarieturi, rsni superficiale, cr5pZIturi $i iritatii ale pielii. Admin. Aplicatii locale, i n strat subtire, dupa curS{irea leziunilor, de 1-2 orilzi, cu sau far8 pansament, i n functie de importanta leziunilor.

1
i

Ind. Curatirea enzimatic a ranilor, lichefierea exudatelor. Admin. Unguent, local, aplicare la 6-8 ore. Pulverea se dizolva i n 10 ml ser fiziologic si se foioseste pentru instilatii sau irigatii locale la 6-8 ore.

HEMOGAL O (Hyperion, Romania)

1 OTC

D 03 N

ALTE PREPARATE PENTRU R ~ N I


b P-6L

Unguent cu: Extr. Calendulae flos 10 g (in PG); Procaina clorhidrat 1 g; Galat bazic de bismut 5 g; Oxid de zinc 5 g; Hidroxid de aluminiu 5 g; Mentol 200 mg. Tub 20 g.

ACTOVEGIN O (Nycomed, Austria)

HOMOPLASMINE O (Boiron, Franta)

1 OTC

Un gram unguent/cremZI/gel contine: Hemoderivat deproteinizat din sange de vite1 coresp. unei rnase uscate de 212i8 mg; Propil p-hidroxibenzoat 0,21-10,25 mg; Metil

Calendula ofic T M 0,l g, Phytolacca dec T M 0,3 g, Bryonia dioica T M 0 , l g, Benzoe T M 0,l g, Ac boric 4 g, Vaselina ad 100 g Ung Tub 18 g cu varf canula, 40 g

288

MEMOMED 2006 dlet>zot'fltoi- nzedzcnnze~zte Glzrd fnt'nzncotet'ap2c de

MEMOMED 2006 ,Wei~zol-ator medicflnze~zte Ghid fnrrnncoternpic de

Ind. Iritatii aie pielii, zgarieturi, rani si arsuri superficiale, c r i p i turi ale pielii. Iritatii ale mucoasei nazale, guturai, rinite cronice si alergice. Admin. Pe piele, se aplici i n strat subtire de 1-3 orilzi, dupi curitirea pielii. Pentru nas, se introduce, cu varful degetului, o cantitate rnici i n fiecare narina. PROPOLIS (Inst. Cerc. Dezv. Apiculturi, Romania) Spray cut. sol. FI. 80 g. SOLCOSERYL O (Solco Basel, Polonia) Extr. conc. deproteinizat stabilizat din sange de vite! Fiole 45 rngll mi, fiole x 2 ml. Gel 20% Tub 20 g. Unguent 5%. Tub 20 g Fdin. Actiune trofici prin imbunititirea aportuiui glucozei i n celule, cresterea captarii oxigenului, stimularea sintezei ATP. Ind. Adjuvant i n ulcer de gambi din tulburiri venoase, dups curatirea locala si antisepsie, ulcer de decubit, arsun. Dermite iritative dupa radioterapie. Admin. Angiopatie aterosclerotici sau diabetici, accident vas, cular cerebral, i n sSpt. 1-2, 4-6 mllzi, i.m., i . ~ . i.a. Infarct miocardic, 4 mllzi i.m., i.v., timp de 1-2 sipt. ca tratament adjuvant. Local, aplicatii de 2-3 orilzi.

'

D 04

ANTIPRURIGINOASE, INCL. ANTIHISTAMINIGE,


ANESTEZICE DE UZ LQCAL
ANTIHISTAMINICE PENTRU UZ POPIC ANESTEZICE PENTRU UZ TOPIC

D 04 AA D 04 A3

*
k k

D 04 AA

ANTIHISTAMINICE PENTRU UZ TOPIC


b OTC

DIMETINDENUM FENISTIL @ (Novartis, Elvetia) Gel 0,1%. Tub 30 g.

D 04 A8 ANESTEZICE PENTRU UZ TOPIC


LIDOCAINUM LIDOCAIN (Egis, Ungaria) Sol. externa 10%. FI. spray 50 rnl. Pa III EMLA

b P-RF

si

EMLA CREAM 6 (Astra, Suedia) 3

Crema; plasture impregnat cu 1 g din emulsia (UIA), continand: Lidocaina 25 rnglg; Prilocaini 25 rnglg Tub 4 g. Ct. x 5. b P-RF Ct. x 20 plasturi b OTC Fdin. Prilocaina este anestezic local de tip arnida cu latenti scurti si durata de actiune intermediara; potential de producere a rnethernoglobinei mai mare decat al altor anestezice locale. Ind. Tehnici de investigatie invazive - punctie venoasi (la copii), injeclii retrobulbare, cateterizare i.v. sau La., punctie lornbara; mica chirurgie - obstetric8, separarea adeziunilor preputului la copil. Admin. Se aplica pe suprafata interesata cu o ora inaintea interventiei.

290

MEMOMED
Jfefer>zorator rizedicnme?zte de

2006

MEMOMED
.%Ie;en?o,ntor medicamente de

Ghid fa~nzacoternpic

2006 G/zidfffrr17acoterapic

291

ANTIPSORIAZICE D 0 5 A ANTIPSORIAZIGE D UZ LOCAL D 0 5 B ANTIPSORIAZICE DE UZ SISTEMIC

D 05

PSORIANOL @ (Hyperion, Romania) Ung. 0,5%; 1%. Tub 20 g. Pa Il; Il DITHRANOLUM, COMBINATI1 ANAXERIL t (Bailly-Speab, Franta) 3 Diiranol 0,35 g%; Ac. salicilic 0,3 g%; Rezorcina 0,2 g%; Ihtiol 0,85 g%; Balsam Peru 1 g%. Ung. Tub 38 g. Pa III
b P-6L

D 05 A
D 05 AC

ANTIPSORIAZIGE DE UZ LOGAL
DERIVATI DE ANTRACEN PSORALENE DE UZ TOPIC ALTE ANTIPSORIAZICE DE UZ LOGAL

!nd. Psoriazis. Pelad. Cind. Leziuni cu secretii. Aplicarea pe mucoase Admin. Se s p a l i regiunea cu apa si sipun. Se usuc5 far frecare. Se aplici pormada cu masaj usor pentru a ptrunde. Se spala regiunea tratata cu apa si sapun.

D 0 5 AD
D 05 AX

D 05 AD

PSORALENE DE UZ TDPIC
b P-6L

* *
D 05 AC
DITHRANOLUM

METHOXSALENUM (AMOIDINA)

*
)

DERIVATI DE ANTRACEN
P-RF

Fdin. Fotosensibilizant, cresrSnd reactivitatea pielii la ultraviolete cu lungimea de unda 320-400 nm. Fotosensibilizarea este maxim i dup8 2 zile de la aplicarea locali $ise meniine cateva zile. Ind. Vitiligo, psoriazis sever, rezistent la alte terapii locale, micosis fungoid.
R.a. Prurit, edem, arsuri, hiperpigmentare, carcinom, keratoacantom, keratoza actinie.

Fcin. Dupa aplicare cutanata se absoarbe p a n i la nivelul stratului bazal al epidermei. Absorbtie sistemica dupS administrarea pe suprafete intinse, timp indelungat. Fdin. Antimitotic prin inhibarea sintezei ADN. Turnover-ul celulelor bazale atinge valori normale ( 3 4 siptimani). Slab antifungic. Ind. Psoriazis, inclusiv la nivelul scalpului. Alopecia areata. R.a. Iritatie locali. Modificiri iemporare aie culorii parului si unghiilor. Administrat prelungit i n doze mari afecteaz rinichiul. Cind. Psoriazis inflamator acut sau pustular. Leziuni sangerande. Nu se aplica i n zona genital, axila, pliuri, pe zone intertriginoase, pe mucoase. S.? evita contactul cu ochii. Se spala mainile dupa manipaiare. Prudenti i n insuf. renali. Admin. Iniiial conc. 0,5%. i n functie de efect si toleranti se trece la conc. 1%. Se protejeaza pieiea intacta din juml leziunii cu vaselin5. Se aplics o data pe zi. Se l a s i i n contact 10 minute i n zilele 1-2; 20 minute in zilele 3-5; 30 minute i n zilele 6-7. Se indeparteazs unguentul prin spalare cu ap5 si s5pun (sampon la nivelul scalpului). DacS apare iritaIie locali se intrerupe 2 zile si se reia cu o administrare la 2 zile.

Cind. Porfirie, cancer cutanat, copii. Prec. Nu se administreaza concomitent medicamente fotosensibilizante. Admin. i n vitiligo, pe zone mici, aplicatii de solutie 1-O,?-0,01% si expunere la ultraviolete (PUVA) imediat sau dupa 2 112 ore. Dup5 expunere leziunile se spala si se protejeaza de lumini 1 2 4 8 ore. i n psoriazis sol. 1 -0,15-0,10%.

OXSORALEN @ (Gerot. Austria) Sol. ext. 0,15%. FI. 50 ml. Pa III

D 0 5 AX

ALTE ANTIPSORIAZICE DE UZ LOCAL


b P-RF

CALCIPOTRIOLUM

Fdin. Derivat al vitaminei D. In vitro induce difereniierea si suprima proliferarea keratinocitelor.

292

MEMOMED

2006

filemoratol- de medicnmerzte ' Glzidfarrrzncoternpic

MEMOMED
Zlelnorntor de irledicnnrente

2006
Ghidfar?rzacoterapic

293

Ind. Placi psoriazice slabe sau moderate, afectand pSn3 la 40% din suprafata corpului. Psoriazis al pielii capului. R.a. Iritatii locale. i n exces, produce hipercalcernie sau hipercalciurie. Admin. Local, 2 orilzi. Doza sSpt5manalS sa nu depSseasc8 100 g crema sau unguent sau 60 nll solutie pentru scalp. DacS se folosesc asociate dozele limita sunt 60 g crema sau unguent si 30 m1 solutie sau 30 g crema sau unguent si 60 rnl solutie. DAIVONEX @ (Leo Pharm, Danemarca) Crema, ung., sol. capilara 50 uglg. Pa VI; VI; VI

METHOXSALENUM (AMOIDINA)

b P-6L

Fcin. Absorbtie digestiv5 vanabila. Difuziune T celulele epidern rnice. Excre$e renalS, ca metabolili. Fdin. Fotosensibilizant fata de ultravioletele cu lungirnea de unda 320-400 nm Fotosensibil~zareaapare dupa o ora de ta adrninistrarea orala, -ste maxima dupa 1-4 ore si dispare dupa 8 ore Ind. Vitiligo, psoriazis rezistent la alte terapii locale R.a. Greturi, insornnie, depresie. Cind. Sarcina, cataracta, tumori maligne, copii. Admin. Oral i n vitiligo, 20 rng cu rnncare sau lapte. Dupa 2 4 C I & expunye la ultravrolete (PUVA). Se repeta de 2-3 ori pe saptarnSn3. in psonazls doze Tntre 10 rng pentru bolnavi sub 30 kg, paria la 70 rng pentru o greutate de 115 kg. OXSORALEN O (Gerot, Austria)

Sol. cut. 0,005%. FI. 30 g. COMBINATII

60 ml Ung. 0,005%. Tub 10 g;

ASORIAN @ (Biofarm, Romania)

b P-6L

Caps. 10 rng. Cr.

50. Pa IV

Solutie de uz extern, 100 rnl continand: Fluocinolon acetonid 0,04 g; Alantoina 0,255 g; Dirnetilsulfoxid 10 g; Propilenglicol. FI. 100 rnl. Pa Il Ind. Eczerne atopice si dobandite, psoriazis, lichen plan, neurodermita. Admin. Aplicatii locale, initial de 2 orilzi, apoi o datalzi DAIVOBET @ (Leo Pharm, Danemarca)
1 g ung. contine: Calcipatriol 0,051 rng; Betametazone 0,5 mg. Tub 3 g; 15 g; 30 g. Pa -; VI; -

D 05 BB

RETINOIZI PENTRU TRATAMENTUL PSORIAZISULUI


b P-RF

ACITRETINUM

Fdin. Analog aromatic de sinteza al acidului retinoic. Normalizeazs procesele de proliferare celularS, de diferentiere si cheratinizare a epidermului. Ind. Forme severe de psoriazis, ichtioze grave, keratodermii palmo-plantare, boala Darier.

R.a. Cheilita descuarnativG uscata, ragade ale cornisurilor labiale, uscaciunea si inflarnatia rnucoaselor si epiteliilor de tranzitie cu epistaxis, conjunctivita, intoleranta la lentilele de contact, csderea parului, paronichie, fragilitatea unghiilor, descuarnarea palmelor si plantelor, cefalee, scaderea vederii crepusculare, dureri rnusculare si osteoarticulare. Cind. Sarcina (risc rnajor de rnalforma!ii), alaptare, insuf. renala sau hepatica, hiperlipidemie, asociere cu tetracicline. Admin. Initial 25 rnglzi. Dup5 2 saptarnni, cu o toleranta buna, doza se creste cu 10 rng1sSpt. pana la maxirnurn 75 mglzi. Doze de intretinere 25-35 rnglzi, intr-o priza, la mese.
-

Ind. Psoriazis vulgar. Admin. Aplicatii de 2 orilzi, p a n i la 4 sapt. Doza rnaxims s5ptamSnala 100 g.

D 05 B
D 05 BA D 05 BB

ANTIPSORIAZIGE DE UZ SISTEMIC
PSORALENE DE UZ SISTEMIC RETINOIZI PENTRU TRATAMENTUL PSORIAZISULUI

*
*
D 05 BA

NEOTIGASON @ (Hoffrnann La Roche, Elvetia) Caps. 10 mg; 25 rng. Ct.


x

PSORALENE DE UZ SISTEMIC

30.

294

MEMOMED 2006
,Ijemomtor de nzedicnmeizte Ghfdfnnn~?cotempic

MEMOMED
IIemomtor de nzedicnnzeirte

2006
Ghzd fnr?nncotm-npiczcicotwnpic

295

D 06
D 06 A
D 06 B

ANTIBIOTIGE $1 CHIMIOTERAPICE DE UZ DERMATOLOGIG


ANTIBIOTICE PENTRU APLICAIII LOCALE CHIMIOTERAPICE PENTRU APLICATII LOCALE
i i!

Cind. Infectii cutanate la nivelul zonei rnarnare la fernei care alspteaza.

Prec. Nu se aplic5 pe rnucoase sau pe plagi. Se evita contactul


cu ochii. Admin. Local de 2-3 orilzi, dupa spalarea afectate. Durata medie 7 zile. FUCIDIN O (Leo Pharrn. Danernarcaf Crema 2%. Ung. 2%. Tub 15 g. Pa 11 111 1; NEOMYCINUM
)

si

uscarea zonei

P-RF

D 06 A
D 0 6 AA D 0 6 AX

ANTIBIOTICE PENTRU APLICATII LOCALE


TETRACICLINA $1 DERIVATI ALTE ANTIBIOTICE PENTRU APLICATIE

Fdin. Activ fai8 de colibacil, Proteus, salrnonele, Shigella.

{
C

ind. Local i n infeciii dermatologice (irnpetigo, foliculite, micoze suprainfectate). Admin. Aplicatii locale de 2-3 orilzi. BANEOCIN O (Biochemie. Austria) Pulvere. Flacon 10 g. Unguent. Tub 20 g, 1 g din fiecare continand: Neornicina 5000 u.i. (5 rng); Zinc bacitracina 250 u.i. (5 rng). Pa I; I

LOCALA

D 0 6 AA

TETRACICLINA $1 DERIVATI
b P-RF

TETRACYCLINUM

BIVACYN O (Lek, Slovenia) Pulvere; unguent, 1 g din fiecare continand: Neornicina sulfat 3500 u.i.; Zinc bacitracin5 250 u.i. Ung. 3,5 g. Pa Il. Pulv. FI. 50 g; 5 g. Spray. FI. 150 rnl. ENBECIN O (Galenika. Yuaoslavia) Unguent $i spray cu: Bacitracin5 500000/125000 u.; Neornicina 3300001165000 u. Ung. tub 5 g. Pa I. Spray 200 g. FAST O (Medochemie. Cioru)

Fdin. Antibiotic cu spectrul larg (coci $i bacili grarnpozitivi grarnnegativi, protozoare). Admin. Aplicatii locale ale unguentului 3% de 2-3 ori pe zi.

si

UNGUENT CU TETRACICLINA (Antibiotice, Romania)


Unguent 3%. Tub 12 g. HIPERICIN (Rurneyn, Romania) Crema continand: Tetraciclina 4,5 g; Ulei sunatoare 52 g; Vit. A 0,5 g; Vit. F 2 g; Tirnol 4,2 g. Tub 20 g.

Neornicina sulfat 5 rng; Zinc Bacitracina 250 u.i. Pulb. FI. 10 g. Pa I NEOBACIN O (Dar AI Dawa, lordania) Unguent avand pe grarn: Neornicins 5000 u.; Bacitracina 250 u. Tub 15 g. Pa I SANTADERM O (Santa, Grecia)

D 06 AX

ALTE ANTIBIOTICE PENTRU APLICATII LOCALE


b P-RF

ACIDUM FUSIDICUM

Fcin. Patrunde i n toate straturile tesutului cutanat $i subcutanat. Fdin. A se vedea J 01 X C. Ind. Infectii cutanate cu rnicroorganisrne sensibile. Neornicin sulfat Zinc bacitracina

1 q oulvere 5 mg 250 u. Flacon 10 g. Pa I

1 a unauent 5 rng 500 u. Tub 10 g. Pa i

298

MEMOMED
i~lemomtor medzcnmente de

2006 Glzid fnrinncofernpzc

MEMOMED 2006 .Ife~~zomtor ~izedicamente Ghid farinacote>-npic de

299

HERNOVIR O (Nobel Ilac, Turcia) Crema 5%. Tub 10 g. Pa III HERPESIN O (Pliva - Lacherna, Cehia) Crema 5%. Tub 2 g; 5 g LOVIR O (Ranbaxy, India) Creme 5%. Tub 2 g ; 5 g ; 1 0 g VIROLEX O (Krka. Slovenial Creme 50 rngll g. Tub 5 g. ZOVIRAX O (Wellcome. Analia) Crema 5%. Tub 5 g. Pa VI XOROX O (Johkwizda, Austria) Creme 5%. Tub 2 g. PODOPHYLLOTOXINUM
b P-RF

R.a. Eritem, eroziune, excoriajie, descuamare, edern. Induratie, ulceratie, cruste.

Adrnin. Aplicare de 3 orilsaptamSn8 Tnainte de culcare, pentru a remane i n contact cu pielea 6-10 ore. Tratarnentul dureaze pane la dispariria verucilor sau maximum 16 sSpt5mani pentru o serie. ALDARA O (3M Medica, Germania) Creme 5?&. Plicuri cu doze unice. Cutie x 12 MOROXIDINUM

Ind. Utilizata in profilaxia si tratamentul infectiilor cu Herpes simplex si Varicella-Zoster.


Admin. Oral, 200 rng de 2-4 orilzi sau 400 mg de 2-3 orilzi. HERPESTOP (G. Richter. Romania) Moroxidin 30 mglg (3%); Lidocaine l rnglg (0,1%) Crema. Tub 15 g.

Ind. Condiloame acurninate externe cu suprafata sub 4 cmp, alternand cu alte terapeutici (crioterapie, chirurgie). Cind. Copii, sarcina, aleptare. Admin. Se aplica cu atentie pe condilom si se lasa se se usuce. Se feregte contactul cu pielea s~nStoase.Aplicare de 2 orilzi timp de 3 zile consecutiv. Se poate repeta i n fiecare septernana tirnp de rnaxirnum 5 sSpt5mSni succesive. Aplicatorul se schimbe dup5 fiecare aplicare. CONDYLINE O (Yamanoucni. Olanda) Sol. ext. 0,5%. FI. 3,5 ml. Pa VIII WARTEC O (Stiefel, UK) Crema 0,15%. Tub 5 g.Pa IX IMIQUIMODUM Fcin. Dupa aplicare pe piele se absoarbe sub 0,9% si se eli(311). mina prin urinf~lfecale Fdin. Irnunornodulator, induce interferonul alfa gi alte citokine. Nu este antiviral direct. Ind. Tratament local al verucilor genitale si perianale externe la adult.

MEMOMED 2006 Menzomtor de medicanze~zte ' Ghid fnrmncotanpic

MEMOMED
,iiemomtor d ~niedicarnerzte '

2006 Ghid fnrmncoterapic

301

D 07
D 07 A D 07 B D 07 C

CORTICOSTEROIZI DE UZ DERMATQLOGIC
CORTICOSTEROIZI SIMPLI CORTICOSTEROIZI COMBINATIE CU ANTISEPTICE

D 0 7 AB

CORTICOSTEROIZI CU POTENTA MODERATA (GUPA Il)


b P-RF

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM LOCOID @ (Yamanouchi, Olanda) Unguent, crema $1 cremg grasa 0,1% Tuburi 30 g. Pa Il1 Lotiune OI ,% FI. 30 m ~ Pa III . LOCOID CRELO @ O'amanouchi, Olanda) Emulsie 0,1%. FI. 30 g. Pa III FLUMETAZONUM Ind. si Admin. Vezi la triamcinolon. LOCACORTEN @ (Novartis, Elvetia) Pivalat de flumetazon 0,02% Crema si ung. Tuburi 15 g. Pa III PIVALAT DE FLUMETAZON (Antibiotice, Romania)

TN

CORTICOSTEROIZI IN COMBINA'JIE CU ANTIBIOTICE CORTICOSTEROIZI ALTE COMBINATII

D 07 X

b P-RF

*
*
D 07 A
D o7 AA D 07 AB O 07 AC D 07 AD

*
cu POTENTA SLABA
(GRUPA I)

CORTICOSTEROIZI SIFAPLI
CORTICOSTEROIZI CORTICOSTEROIZI (GRUPA Il)

Unguent COMBINATI1

si

crems 0,02%. Tub 15 g. Pa I

cu POTENTA MODERATA

b P-RF

PIVALAT DE FLUMETAZON N (Antibiotice, Romania) Pivalat de flumetazon 0,02 g; Neomicina sulfat 0,5; Clorhexidina diclorhidrat 0,2 g. Ung. si crema. Tub x 15 g resp. 12 g. Pa I TRIAMCINOLONUM
b P-RF

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI (GRUPA 111) CORTICOSTEROIZI FOARTE PUTERNICI (GRUPA IV)

*
D 07 AA CORTICOSTEROIZI CU POTENTA S L A B ~ (GRUPA I)
b P-RF

Ind. Psoriazis, lupus eriternatos discoid cronic, eczeme si dermatite eczematiforme, neurodermite, prurit intens lacalizat. Admin. Aplicatii locale de 2-4 ori pe zi. UNG. TRIAMCINOLON ACETONID (Antibiotice. Romania) Unguent 0,1%. Crema 0,1%. Tub 12 g.

HYDROCORTISONUM

Fdin. Efect local antiinflamator, antiexudativ, antipruriginos. Ind. Eczeme, dermite subacute si cronice, prurit cu diferite localiz8ri. Admin. Aplicatii locale de 2-3 ori pe zi a unguentului 1%. UNGUENT CU HIDROCORTIZON (Antibiotice, Romania Unguent 0,896%. Tub 30 g.

D 07 AC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI (GRUPA III)


b P-RF

BETAMETHASONUM

Fdin. Pentru aplicatii topice concentratiile uzuale ale esterilor sunt: 0,025% benzoat, 0,05% dipropionat, 0,01 paria la O,?% valerat. Ind., R.a., Cind., Admin. Vezi la Fluocortolon.

302

MEMOMED
iPfenzomtol-de nzedicnmente

2006
Ghid fnrmncotel-npic

MEMOMED

2006

~Pfeniomtor ?>zedicnnzelzte Ghid frrr~~zncoternpic de

BETADERM @ (Eipico, Egipt) Betametazon valerat O,<% Crema si unguent. Tub 20 g. Pa IV HELPODERM @ (Help, Grecia) Betametazon dipropionat 0,05% Crema. Tub 15 g. Pa Il FLUOCINOLONUM ACETONIDUM Fdin. Antiinflamator, antialergic

CrernB, l gram continand: Fluocortolon pivalat 2,5 mg (0,25%); Fluocortolon caproat 2,5 mg (0,25%) Tub 15 g. Pa III

MOMETASONUM Proprietati $iindicatii ca la Fluocortolon. ELOCOM O (Schering Plough, SUA) Crema si unguent 1 mglg. Tub 15 g. Pa III Sol. ext. 0.1%. FI. 20 ml. Pa I 1 1 METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT Ind. Dermatite de contact, dermatita seboreica, neurodermite, psoriazis, intertrigo, eczeme infantile. Cind. Tuberculoza pielii, aplicare i n vecinatatea ochilor. Prec. La gravide se aplica numai pe suprafete mici, pentru scurt timp. Admin. Aplicatii locale de 2-3 ori pe zi. FLUOCINOLON ACETONID (Laropharm, Romania) Unguent 0,025%. Tub 20 g. Pa I FLUOCORTOLONUM Fdin. Antiinflamator, antialergic, antipruriginos local. ind. Dermatite si eczeme de contact, alergice sau toxice, eczeme profesionale, microbiene, de staza, varicoase, infantile, eczema vulgara, numulara, seboreica, dishidrotica, anala, neurodermite, eritrodermii, arsuri de gradul I, eritem solar, prurit anal si vulvar, lupus eritematos, psoriazis, lichen plan si verucos, arsuri de gradul unu, arsuri solare, muscaturi de insecte. R.a. Suprainfectii, atrofia tegumentelor (dup8 utilizare indelungata pe suprafete mari). Cind. Tuberculoza cutanata, varicela, herpes Admin. Aplicatii locale de 2-3 ori pe zi. ULTRALAN @ (Scherina AG. Germania) Unguent, 1 gram continand: Fluocortolon 2,5 mg (0,25%): Fluocortolon caproat 2,5 mg (0,25%). Tub 15 g. Pa Il1
b P-RF

b P-RF

si

antipruriginos local.
b P-RF

Proprietati si indicatii ca la Fluocortolon ADVANTAN @ (Schering AG, Germania) Crema si unguent gras 0,1%. Tub 15 g. Pa Il1 Emulsie cutan. (MILK) 0,1%. Tub 20 g. Pa Il1 FLUTICASONUM
b P-RF

Fcin. Absorbtie ora15 redusa, rnetabolizare intensa la primul pasaj. Fdin. Antiinflarnator. Ind.

si

Adrnin. Vezi la Triamcinolon (si R 01 AD)

CUTIVATE O (Glaxo Wellcome. Analia) Crema $i unguent 0,05%, Tub 15 g. Pa Il1

D 07 AD

CORTICOSTEROIZI FOARTE PUTERNICI (GRUPA IV)


b P-RF

CLOBETASOLUM

Ind. Leziuni corticoser?sibilecu suprafata limitata, rezistente la corticosteroizi dintr-o categorie inferioara. Psoriazis palmo-plantar, al pielii capului, dermita seboreica a pielii capului, neurodermite, lupus eritematos discoid, lichen. Cind. lnfectii primitive ale pie111(bacteriene, micotice, virotice, parazrtare), leziuni ulcerate, acnee 51 rozacee. Admin. Una-doua aplica~iilzi,cu masaj usor. Dup5 un tratarnent de atac scurt (cateva zile. paria la o saptamana), se poate trece la un corticosteroid dintr-o categorie inferioar5.

304

MEMOMED
Memomtor de medicamente

2006 . Ghid fa?-mncoterapic

MEMOMED
.Wenzorntol- de medicamente

2006 Glzid famzacotempic

305

CLOBETASOL MIK (Mark Pharmaceuticals. Romania) Ung. 0,05%. Tub


x

D 07 G
D 0 7 CA

20 g. Pa Il

COMBINATIE CORTICOSTEROIZI IN CU ANTIBIOTICE


CORTICOSTEROIZI CU CU ANTIBIOTICE CORTICOSTEROIZI CU CU ANTIBIOTICE

POTENTA SLABA

COMB.

DERMIONE (Ozone, Anglia) Ung. 0,05%. Tub 20 g CLOBETASOL (Laropharm, Romania) Unguent 03%. Tub 20 g. Pa Il DERMOVATE O (Glaxo Wellcome. Analia) Creme si ung. 0,05%. Tub 25 g. Pa III Lotiune capilare 0,05%. FI. 25 ml. Pa III

D 0 7 CB
D Of CC

POTENTA MODERATA COMB.

CORTICOSTERO1ZI PUTERNICI COMB. CU ANTIBIOTICE

D 07 CA

D 07 B
D 07 BB D 07 BC

CORTIGOSTEROIZI I COMBlNATlE N CU ANTISEPTICE


CDRTICDSTEROIZI CU CU ANTISEPTICE

CORT1CDSTEROIZI CU P O T E N T ~SLABA COMB. CU ANTIBIOTICE


)

HIDROCORTIZON $1 ANTIBIOTICE

P-RF

POTENTA MODERATA

COMB.

Ind. Eczema, neurodermite, dermatite de contact, prunt, ulcer varicos, arsuri, escare infecate cu germeni sensibili la tetracicline.
Admin. Aplicarii locale de 2 - 4 orilzi.

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI COMB. CU ANTISEPTICE

FUCIDIN

OH

(Leo, Danemarca)

P-RF

l g creme contine: Ac. fusidic 20 mg; Acetat hidrocortizon 10 mg. Tub 15 g. Pa Il1

OXIMED O (Mebra, Romania)

OTC

D 0 7 BB

CORTICOSTEROIZI CU CU ANTISEPTICE

POTENTA MODERATA COMB.


)

Oxitetraciclina clorhidrat 0,255 g; Hidrocortizon 0,085 g Flacon spray 75 ml. P I M A F ~ O R T0 (Yamanouchi, Olanda) 6

LOCACORTEN VIOFORM @ (Novartis, Elvetia) Flumetazon pivalat 0,02%; Cliochinoi 3% Crema, paste, ung. Tub 15 g. Pa III

P-RF

b P-RF

D 0 7 BC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI COMB. CU ANTISEPTICE

Lotiune, unguent, crema, continnd la un gram: Hidrocortizon 5 mgll O m g l l O mg; Natamicina 10 mgll O mgll O mg; Neomicina 1,75 mg/3,5 mg/3,5 mg Flacon 20 mlltub 15 gltub 15 g. Pa 1; 111 1 PREDNISOLON $1 ANTIBIOTICE NEOPREOL @ (Antibiotice, Romania)

FLUOCINOLON D (Mark, Romania) Fluocinolon acetonid 0,025%; Dequalinium 0,4%. Creme Tub 20 g. Pa I

b OTC

Prednisolon 0,25 g; Neomicina 0,50 g; Ulei de peste 40 g Unguent. Tub 40 g.

306

MEMOMED
fifemorntor de medicamente

2006 Ghid famacoterapic

MEMOMED 2006 Me?izomtor de medicnme~zte GJzid fnrnzncote,-apic FUCICORT O (Leo Pharm, Danemarca) Betametazona valerat 0,1%; Acid fusidic 2% Crema. Tub 15 g. Pa III

307

Ind. Arsur~ localizate de gradul I si Il, radiodermite cronice tardive ulcerate, far5 sfacele, ulcere cronice varicoase, postinfectioase, escare dup5 diatermocoagulare. Admin. Aplicare in strat subtire, de 3 - 4 orilzi.

D 07 CB

CORTICOSTEROIZI CU POTENTA MODERATA COMB. CU ANTIBIOTICE

Ind. Dermatite suprainfectate cu bacterii sensibile la acid fusidic, inclusiv dermatite atopice si de contact. Admin. Apiicatii de 2 orilzi pe zona afectata, dupa spalare uscare. Durata medie 1-2 sapt.

TRIAMCINOLON $1 ANTIBIOTICE NIDOFLOR O (Antibiotice, Romania)


b

si

P-RF
FLUOCINOLON $1 ANTIBIOTICE FLUOCINOLON G (Mark Int., Romania) Fluocinolon acetonid 0,025 g%; Gentamicina 0,154% Crem5. Tub 20 g. Pa I
F L U O C I ~ L O N (Antibiotice, Romania) N
b

Nistatin 10 mil u.i.; Neomicina 0,382 g; Triamcinolon acetonid 0,10 g Unguent. Tub 15 g. Pa I
Ind. Intertrigo de natura microbiani, candidozica sau mixt8, perionichii, dermite alergice de contact, microbiene, candidozice. Cind. Tbc, viroze cutanate. Admin. Aplicare locala, cu masaj usor, de 2-3 orilzi.

P-RF

PANDERM O (Gulf Pharm., EmirateleArabe)

b P-RF

1 g unguent contine: Triamcinolon acetonid 1 mg; Nistatin 100000 u.i.; Neomicina 2,5 mg; Gramicidin 0,251mg Tub 15 g. Pa Il FLUMETAZON $1 ANTIBIOTICE FLUMETAZON PIVALAT N (Antibiotice, Romania) Flumetazon pivalat 0,02%; Neomicina 0,5% Unguent si crema. Tub 15 g.

Fluocinolon acetonid 0,025 g%; Neomicina 0,5% Unguent si crem8. Tub 12 g. Pa I FLUOCINOLON N (Europharm, Romania) Fluocinolon acetonid 0,025 g%; Neomicin5 sulfat 0,5 g% Unguent si crema. Tub 15 g. Pa I

D 07 X
D 07 XA D o7 XB
b

CORTICOSTEROIZI ALTE COMBINATII


CORTiCOSTEROIZI CU ALTE COMBINATII

POTENTA SLABA,

D 0 7 CC

CORTICOSTEROIU PUTERNICI COMB. CU ANTIBIOTICE


P-RF

CORTICOSTEROIZI cu ALTE COMBINATII

POTENTA MODERATA,

BETAMETAZON $1 ANTIBIOTICE DERMESONE - N O (Dar AI Dawa, lordania)

D 07 XC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI, ALTE COMBINATII

1 g crema; unguent contine: Betametazon valerat 1 mg; Neomicin sulfat 5 mg Tub 15 g. Pa Il DIPROGENTA @ (Schering Plough, Elvetia) 1 g cremi; unguent contine: Betametazon dipropionat 0,5 mg (0,05%); Gentamicin sulfat 1 mg (0,01%) Tuburi 15 g. Pa III

*
D 0 7 XA

*
POTENTA SLABA,
b P-RF

CORTICOSTEROIZI CU ALTE COMBINATII

IZOCON A O (VivaFarm. Romania)

Isoconazol nitrat 1 g%; Hidrocortizon acetat micronizat 0,l g%. Crema. Tub 25 g. Pa Il

MEMOMED
Llle~>zorntor medzcnmeizte de

2006
Ghzd farnzncotwnpzc

MEMOMED
,Ilenzo>zrtor de medicnnzezte

2006
Ghid fnrnzncofempic

309

D 0 7 XB

CORTICOSTEROIZI CU ALTE COMBINATII

POTENTA MODERATA,
b P-RF

TRAVOCORT @ (Schering AG, Germania)

b P-RF

LOCACORTEN TAR @ (Novartis, Elvetia)

Difluocortolon valerat 1 rng; Izoconazol nitrat 10 rng; Excip. la 1 g Crema. Tub 15 g. Pa III TRIDERM 8 (Scherina Plouqh, Belsia) Betarnetazon dipropionat 0,64 rng/g (0,05%); Clotrirnazol 10 rnglg (1%); Gentarnicin sulfat 1 rnglg (0,1%) Cremi si unguent. Tub 15 g. Pa III

Flurnetazon pivalat 0,02 g; Coaliar 1,5 g; Acid salicilic 1 g; Excipient la 100 g Unguent. Tub 60 g. Pa VI
Ind. Psoriazis, eczerne cronice lichenificate, neurodermite, prurit cu lichenificare jvulvar, anal, perianal). Cind. Derrnite si eczerne acute $i subacute.

LOCASALEN 8 (Novartis, Elvetia)

b P-RF

Flurnetazon pivaiat 0,02 g; Acid salicilic 3 g; Excip. la 100 g Unguent. Tub 15. Pa III ~-%IAMCINOLON (Antibiotice. Romania) S Crema. Tub 15 g.

D 07 XC

CORTICOSTEROIZI PUTERNICI, ALTE COMBINATII


b P-RF

CLOTRIMAZOL h a r r n y ~ r n a n i a ) (~uro~ ~.

Clotrirnazol 1 g%; Betarnetazoni valerat 0,05 g%. Crema. Tub 15 g DIPROSALIC 8 (Scherina Pluoah. SUA) Betarnetazon dipropionat 0,64 rng; Acid salicilic 30 rng; Excip. la l g Unguent. Tub 15 g. Pa III DIPROSALIC 8 (Schering Plough, SUA)
b

P-RF

Sol ext. hidroalcoolici continand la un grarn: Betametazon dipropionat 0,64 mg, Acid salicilic 20 rng FI 30 rnl. Pa III
Ind. Psoriazis vulgar, eczema cronica, dishidroza, lichen plan, ichtioz. Adrnin. Aplicatii locale de 2 orilzi, dimineaia si seara, cu rnasaj usor.

ELOSALIC IScherina Plouah. Belaia Mornetason furoat 1 rng; Acid salicilic 50 rng. Ung. Tub 1,8 g; 15 g; 45 g. Pa -; III; VI

310

MEMOMED
hlen~ointor medicn71zente de

2006 Ghid far??zacoternpic

M E M O M E D 2006

tfenzomtoi de nzedzcan2etzte

Glzzd fcrrnzncoternp2c

D 08
D 0 8 AC D 0 8 AE D 0 8 AG D 0 8 AJ D 0 8 A# D 0 8 AX

ANTISEPTICE $1 DEZINFECTANTE
BIGUANIDE $I AMIDINE FENOL $1 DERIVATI DERIVATI DE IOD COMPU$I DE AMONIU CUATERNAR DERIVATI DE MERCUR ALTE ANTISEPTICE $1 DEZINFEGTANTE

KODAN TINKTUR FORTE O (Schulke-Mayr,Austria) 100 g sol. ext. contin: 2-Propanol 45 g; l-Propanol 10 g; 2-Bifenilol 0,2 g; Colorant Braun LF 1889 0,2 g Flacon pulvenzator x 250 ml, cutie x 10 R. Flacon 1 Iitru. Ct. x 10 fi. Ind. Antisepsia pielii inaintea interventiilor chirurgicale (cateterizare, punctie, recoltare probe) si ingrijirea plagilor si suturilor. Inactiveaza b. Koch si retrovirusuri - HBV i n 5 minute si HIV i n 60 de secunde (nediluat).

D 0 8 AG

DERIVATI DE IOD
b OTC

POVIDONUM IODINATUM

* *
D 0 8 AC
CLORHEXIDINUM

*
b OTC

Fdin. lodofor, dezinfectant si antiseptic, actiunea antimicrobiana persistand 4 ore.

BIGUANIDE $1 AMIDINE

Fdin. Activ fa@ de forrnele vegetative a numerosi gerrneni grampozitivi (efect mai intens) si gramnegativi (efect mai slab). Ind. Antisepsia tegumentelor preoperator, plagi cutanate, antisepsia ureterelor, irigatii ale vezicii urinare, dezinfectia cateterelor, instrurnentelor, conservant pentru colire, pentru probele de urina in vederea dozarii glicozuriei.

Ind. A. Chirurgie: rini, arsuri, ulcere de staza, pregatire preoperatorie, tratament postoperator, cateterizare. Derrnatologie: infectii cutanate, bacteriene si micotice, eczema, acnee, piodermite. Ginecologie: antiseptic in vaginite si pentru dus vaginal. B. Produs de curatire antiseptic pentru uzul preoperator al personalului din salile de operatii si al bolnavilor, pentru prevenirea infectiilor cutanate.
Admin. Aplicatii locale. solutie 10% se foloseste pentru indicatiile din grupa A (vezi la Ind.), solutia 7,5% pentru cele de la grupa B. BETADINE O (Egys, Ungaria)

R.a. Rareori efecte alergice locale.


Admin. Aplicaiii locale. COMBINATI1
--

b OTC

DERMOBACTER O (Innotech, Franta) Clorura de benzalconiu; Clorhexidina. Sol. cut. FI. 125 rnl; 300 ml

Sol. ext. 7,5%. Flac. 120; 1000 ml. Sol. ext. 10%. Flac. 30; 120; 1000 rnl. Sapun chir. Sol. 75 rnglml. FI. 120; 1000 ml. Ung. 10 %. Tub 20 g. IODINA O (Tis Farrn, Romania) Sol. ext. 10%. FI. 125 rnl.

D 0 8 AE FENOL $I DERIVAP
ORTOFENILFENOLUM (BIFENILOL)

b OTC

IODOSEPT @ (Richter, Romania) Sol. ext. 10%. FI. 40 g; 400 g.

Fdin. Antiseptic, bactericid pentru rnajoritatea grarnpozitivilor, mai putin activ pe stafilococ si grarnnegativi. Utilizat i n industria alimentar2 pentru conservarea citricelor (irnpotriva rnucegaiurilor). Ind. Antisepsia pielii, mainilor, dezinfectia suprafetelor.

3 IODOSEPT 6 (Pharco, Egipt)


Sol. ext. 10%. FI. 60 rnl. Ung. Tub 20 g.

312

MEMOMED

2006

MEMOMED
.Jfeinoi.ator de medicamente

2006
Ghid farm~zcoternpic

313

,lie?norator de medicamente ' Glzid fnrnzacote~apic

SICOSEPT @ (Sicorned, Romania) Sol. ext. 10%. FI. 100 rnl

Admin. Aplicatii locale de 2-3 orilzi, cu rnasaj bland.

D 08 AK

DERIVATI DE MERCUR
b OTC

D 08 AJ

COMPUSI DE AMONIU CUATERNAR


b OTC

FENILMERCURIBORAT Fdin. Antibacterian

BENZALCONII CHLORIDUM Fdin. Detergent cationic.

si

antifungic. Bine suportat de mucoase.

lnd. Antiseptic pentru rnucoase (stornatite, faringite, laringite, gingivite). FENOSEPT O (Terapia, Romania) Cornpr. 0,3 rng fenosept (arnestec de hidroxid si borat fenilrnercuric). Ct. x 20. FENOSEPT @ (Meduman, Romania) Pulb. cutan. Fl. 10 g

Ind. Antisepsia pre- si postoperatorie a tegurnentelor si rnucoaselor, plagi infectate. Dezinfectant pentru instrurnente chirurgicale, vesela. Admin. Aplicatii locale SINTOSEPT-HQ O (Sintofarrn, Romania) 100 g solutie externa contin: Benzalconiu clorura 5 g; Ortofenilfenol 2 g; Detergent neionic min. 18 g Bidoane 1 1 5 1 10 1 60 l ; ; ; Ind. Curatirea pielii in afectiuni cutanate bacteriene sau susceptibile de suprainfectie. Admin. Solutia pura, badijonare, apoi clstire. Nu sub pansarnent oclusiv. Diluata, preparata externporaneu, cu ap5 steril5. CETRIMIDUM
b OTC

D 08 AX

ALTE ANTISEPTICE $1 DEZINFECTANTE


b OTC

ALTE ANTISEPTICE SI DEZINFECTANTE ROMAZULAN O (Biofarrn, Romania) Extr. Charnornilla 96 rnl; Ulei Charnornilla 0,3 rnl Sol. ext. Flacon 100 rnl.

Fdin. Antiseptic cuaternar de arnoniu cu actiune baciericida mai mare contra bacteriilor grarnpozitive decat grarnnegative. Inactiv pe spori. Antifungic variabil. Activ pe unele virusuri. Ind. Curatarea pielii, rsnilor, arsurilor. i n sarnpoane contra seboreei. indep5rtarea crustelor, escorialiilor.

Admin. Extern, 112-1 lingura/l litru apa, pentru clisrne, spalaturi, comprese, b5i parjiale. Intern, 112 lingurita la o ceasca apa fierbinte pentru ceai. i n stornatite, gingivite se aplica tarnpoane cu preparatul nediluat. PRIMASEPT O (Schulke & Mayer, Germania)

b OTC

100 g sol. contin: 2-Propanol 8 g; l-Propanol 10 g; Bifenilol 2 g. Sol. cut. FI. 450 rnl; 1000 rnl SAGROSEPT @ (Schulke & Mayer, Germania)

R.a. Hipersensibilitate dup5 aplicatii locale.


Admin. Aplicare i n strat subtire pe zona afectaL5. Incornpatibil cu sapunul. Se fereste de contactul cu ochii. CETRIMIDE (Pharco, Eqipt) Crema 1%. Tub 20 g. lnd. Tratarea si prevenirea aparitiei ranilor de decubit, protectia pielii irnpotriva iritatiilor i n colostornii, prevenirea iritatiilor de scutece, protectia fata de iritatiile prin detergenti, alte substante chirnice. Prevenirea infectiilor i n zgarieturi, taieturi. Cur5tarea preoperatorie a pielii.

b OTC

l-Propanol 45 9/30 g; 2-Propanol 28 9/30 g; Ac. lactic 0,3 gllg; Ac. benzoic -10.5 g Sol. cui. FI. 450 rnl. Servetele impregnate sol. cui. Ct x 90. SENSIVAL @ (Schulke-Mayer, Germania) l-Propanol 45 g; 2-Propanol 28 g; Ac. lactic 0,3 g. Sol. cui.

314

MEMOMED

2006

il.ler~?ot.nto7 ~nedzca?ze?zte GIz7d fnrmncoternpzc de

NIEMOMED
.Ilei~zoi.atorde tnecizcanzezte

2006

315

Gl~~dfnrrnncotet.~zpzc

D 10
l
1

D 10 A

PREPARATE ANTIACNEICE PREPARATE ANTIAGNEIGE DE UZ TOPIG


PREPARATE ANTIACNEIGE DE UZ SISTEMIG

RETIN-A 8 (Cilag, Elvetia) Crema 0,05%. Tub 30 g. SMOODERM

D 10 B

O (Dar Ai Dawa, lordania)

Crema 0,55 mgig. Tub 30 g. Pa 111 COMBINATI1 ISOTREXIN O (Stiefel, U.K.) Isotretinoin; Eritromicina. Gel Tub 30 g

> P-RF

D 10 A
D 1 0 AD D 1 0 AE D 1 0 AF D 1 0 AX

PREPARATE ANTIACNEIGE DE UZ TOPIG


RETINOIZI PENTRU UZ TOPIC PEROXIZI ANTIINFECTIOASE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI ALTE ANTIAGNEICE TOPICE

ir
i 6

D 1 0 AE

PEROXIZI

BENZOYLIS PEROXIDSM

> OTC

Fcin. Dupa apiicayie topic8 este absorbit i n cantitaie variabila prin piele, dupa transformare i n acid benzoic. Acesta este conjugat ia acid hipuric, eliminat prin urina. Fdin. Cheratolitic, oxidant, antibacterian fata de Propionibacterium acnes. Neutralizeaza hipercheratinizarea si hipersecretia seboreics asociate acneei.

D 1 0 AD

RETINOIZI PENTRU UZ TOPIC

Ind. Acnee de severitate medie.

TRETINOINUM

> P-RF

Fdin. Favorizeaza diviziunea celulelor epiderrnului, produce liza materiilor care obstrueazG canalul folicular, fiind favorizata eliminarea continutului comedonului. Inhiba formarea de noi comedoane. Ind. Acneea vulgara, mai ales cea juvenila, dermatoze acneiforme. R.a. Hiperemie, descuamare, senzatie de arsura, exacerbarea acneei.

R.a. Senzatia de arsura, eritem, descuamare moderata (dispare la intreruperea aplicarii 1-2 zile). Prurit, edem local, dermita. Admin. Aplicare de 1-2 orilzi pe leziunile acneice, dup8 spalare cu apS si sapun. Arneliorare vizibila dupa 4-6 sspt., uneori mai mult. BREVOXYL O (Stiefel, Ancllia) Crema. Tub 40 g

Prec. Nu se aplica aproape de ochi, buze, narine. Se evita


expunerea la soare. Admin. Aplicatii locale, zilnic, seara, la 15 minute dupa toaieta. Dupa obtinerea de ameliorari evidente se continua tratamentul zilnic inca 3 luni. ACNEDERM iNihfi. Bulqaria) Crema 0,05%. Tub
x

D 1 0 AF

ANTIINFECTIOASE PENTRU TRATAMENTUL ACNEEI


b P-6L

CLINDAMICYNUM DALACIN O (Pharrnacia & Upjohn, Belgia) Sol. cut. 1%. FI. 30 ml. ERYTHROMYCINUM Fdin. Antibiotic din grupa macrolidelor.

30 g

AIROL (Pierre Fabre, Franta) Crema 0,05%. Tub 20 g; Lotiune 0,05%. FI. 50 ml

> P-6L

316

MEMOMED
Menzorntor de nzedicrrmmzte

2006 . Ghid frr~nrnzncotwrrpic

MEMOMED

.lleiizoi.ntor de nzedica>~ze>zte Ghid fa>-nzncote>-npic

2006

317

Ind. Acnee, forme rnedii. R.a. Iritatie locala, uscaciunea pielii, descuarnare, alergii. Cind. Alergie la eritrornicini. Adrnin. Aplicatii locale de 2 ori pe zi, dirnineata si seara. Durata trat. 10-12 sapt. E ~ F L U I D (Pierre Fabre, Franta) O
Sol. ext. 4%. FI. 30 rnl; 100 !nl. PA 11; 111 INDERM O (Sankyo Pharrna, Germania) Solutie externa 1%. FI. 50 rnl
b

Admin. Aplicatii locale de 2 orilzi, dirnineata si seara, cu rnasarea usoar2 a pielii. Circa 2,54 cm cremi acopera intreaga supraiata a fetei. hainte de aplicare se curita pielea cu a p i sau cu un agent de curatare bland.
SKINOREN 8 (Schering AG, Germania) CrernS 20%. Tub 30 g. Pa IV

B 10 B PREPARATE ANTlACNEICE
DE
OTC

Iff

SISYEMIC

D 10 BA

FIETlNOIZI PENTRU TRATAMENTUL AGNEEI


b P-RF

ISOTRETINOINUM

ERITROMICINA, COMBINATII
AKNEMYCIN-PLUS O (Herrnal Kurt Herrrnann, Germania)

Fcin. Absorbtie variabila din tubul digestiv. Pic senc la 2 - 4 ore. I'Iletaboli{i activi. Eliminare i n urini si fecale.
b P-RF

Eritrornicins 4 g%; Tretinoin 25 rng%. Sol. cutanati. FI. 25 rnl ISOTREXIN C (Stiefel, Anglia) 3 Eritrornicini 2 g%; Isotretinoin 0,05 g%. Gel. Tub 30 g Pa V ZINERYT O (Yarnanouchi Europe, Olanda)
b

Fdin. Scade activitatea glandelor sebacee. Dirninuarea seburnului irnpiedici dezvoltarea pe piele a Propionibacteriurn acnei, pacial responsabil de fenornenele inflarnatoare. Ind. Acnee chistici, acnee conglobat2, forme grave si rebele, rezistente la alte tipuri de tratarnen: rnedicarnentos, aplicate tirnp de 1-3 luni. R.a. Ernbriotoxic, teratogen Admin. Oral. lnitial 0,5-l rnglkglzi i n 2 prize, d u p i rnas, primele 4 siptirnani. Se ajusteazs la 100-200 rncglkglzi (bolnavi sensibili) sau 2-3 rnglkglzi (bolnavi rezistenii) crescand doza rreptat la 2-3 saptarnani. Tratamentul de intretinere dureazi 812 s2ptrnSni.
D u p i alta schema de tratarnent, initial 0,5 rnglkglzi tirnp de 4 sipt. Paciengi cu efecte benefice continua cu aceeasi dozs tot tratarnentul. Cei cu rezultate slabe sau nule, dar cu toleranta buni, cresc doza la 1 rnglkglzi pentru restul tratarnentului. Cei cu intoleranli scad doza paria la 0,l-0,2 rnglkglzi. Durata trat. 4-6 luni. Nu se indica cure repetate. ROACCUTANE O (Hoffrnann La ~ i c h e ~lvetia) , Caps. 10 rng; 20 rng. Flacon
x

P-RF

Eritrornicini 40 rnglrnl; Acetat de zinc 12 rnglrnl. Un flac. pulb. + un flac. solv. pentru sol. cutanata. Pa IV

D 10 AX

ALTE ANTIACNEIGE TOPIGE


b P-RF

ACIDUM AZELAICUM

Fdin. Antihipercheratozic, cornedonolitic, antibacterian, inhiba cresterea propionbacteriilor implicate i n acnee si producerea de acizi grasi care favorizeazi acneea. fnd. Tratarnent local al acneei vulgare. Prec. Dace apare iritarea pielii se reduce cantitatea de crema aplicata sau nurnSrul de aplicari (odatalzi). La nevoie se intrerupe ternporar aplicarea crernei.

30. Pa XII

SOTRET O (Ranbaxy, India) Caps. 10 rng; 20 rng; Ct.


x

30. Pa IX; XII

318

MEMOMED
~Tlenzorntorde ?,zedicanze!zte

. 2006

Ghid far!izcrcotr>.npic

MEMOMED 2006 319 .TIeife>izo>-ntol- imxiicnn~e~zte GlzirlJ~~crl.nznroter-npic rle

D 11
D 1 1 AC

ALTE PREPARATE DE UZ DERMATOLOGIC


SAMPOANE MEDICINALE

Prec. Nu se aplicS: pe pielea normala; pe fata si i n regiunea ano-genitalS. PrudentS la copii intre 2-12 ani.

Admin. Aplicare pe verucS, cu aplicatorul, i n strat subjire, o data pe zi. Durata tratarnentului este i n functie de graviratea afectiunii, pnS la 6-12 s3ptSmGni.
KERATOP O (Slavia, Romania)

D 11 AX

ALTE PREPARATE DERMATOLOGICE

Ac. saliciljc 5 g; Uree 10 g %. Ung. Tub. 40 g

D 11 AC
SELENIUM

SAMPOANE MEDICIMALE
b OTC

Ind. Dermatoze hiperkeratozice: ichtioze, keratoze palmopiantare, eczema mainilor tilotice, psoriazis, eczeme licheniforme. Ca terapie concomitenta cu corticosteroizi cu admin. topic. Admin. De 1-2 orilzi, cu masaj. Se poate folosi un pansament oclusiv. O noua administrare va fi precedata de spalare cu apa caldS.
URGOCOR CORICIDE O (Urgo, Franta) Pansament. Ct.
x

Ind. Dermatita seboreici3 a pielii capului, mStreata.

R.a. Conjunctivita, cheratita la contactul cu ochii, caderea pSrului reversibilS dupS oprirea tratamentului, arsuri la contact prelungit cu pielea.

b OTC

12 plicuri

Prec. Leziuni, iritatii, eriteme ale epidermului care ar permite absorbiia. Admin. DupS sp8larea pirului cu apS si sapun si inlaturarea sapunului cu ap5, se aplica 5-10 ml dintr-o suspensie cu 2,5% sulfura de seleniu impreun8 cu putina apZ calda. Se limpezeste pSrul cu apS si se aplica din nou sulfurS de seleniu. Timpul de contact cu pielea capului a celor 2 aplicSri este de 4-6 minute. Aplicarea se repeta de 2 ori pe sSpt3mn8, 2 sSptSmGni, apoi o data pe siptSmn2, alte 2 sSpt5mGni.
SELSUN O si SELSUN BLUE O (Abbot, Franta) Sampon 2,5%. FI. 120 ml. Sampon (Blue) 1%. FI. 125 mi.

D 1 1 AX

ALTE PREPARATE DERMATOLOGIGE


h OTC

MINOXIDILUM

Fcin. Absorbtie sIab3 (0,3-0,4%) la o piele normala a capului. DupS oprirea aplicirii 95% din medicamentul absorbit se elimina i n 4 zile. Excretje urinar8. Fdin. StimuleazS cresterea parului la bolnavi cu alopecie androgenica (barbati cu chelie i n vertex, femei cu pierdere difuzS a parului sau subjierea pielii capului). Ind. Alopecie androgenics la barbali

si

femei

R.a. Hipertricoza (in zone nedorite, ex. fata), eritem local, prurit,
usc5ciune/scuame ale pielii, exacerbarea caderii parului apare la 2-6 ssptamani de la inceputul tratamentului, dispare i n &:eva sSpt3min1, daca pierderea psrului persista peste 2 s8ptimani, se intrerupe tratamentul

DUOFILM O (Stiefel, Marea Britanie) Acid salicilic 16,7 g%; Acid lactic 16,7 g% Sol. ext. FI. 15 ml

Admin. Aplicajii locale, 1 mi de 2 ori pe zi, dimineata $ seara, 1 incepnd din centrul zonei Parul si pielea sa fie uscate inainte.
ALOPEXY O (Pierre Fabre, Franta) Sol. ext. 2%. Flac. 60 ml Pa IV HAIRGROW O (DarAI Dawa, lordania) Sol. ext. 2%. FI. 50 ml.

Ind, Tratamentul local al verucilor.

R.a. Pe pielea normala pot aparea arsuri.


Cind. Copii sub 2 ani.

320

MEMOMED
hfemorntor de medicainente

2006 . Ghid fnr?nncotcrapic

MEMOMED

Ilenzorntor de r?zedica7?ze>zte Ghid fnrmacoterapic

2006

321

REGAINE O (Pharmacia Upjohn, Belgia) Sol. cut. 2%. FI. 60 rnl FINASTERIDUM
b P-6L

Ind. Afectiuni derrnatologice minore, Rsuri, escoriatii, arsuri solare, arsuri superficiale cu suprafati limitata, intepaturi de insecte, sindrorn varicos. Dureri reumatice. Spasrne rnusculare.

REVALID O (Europharrn, Romania) Metionina 100 mg; CistinS 50 rng; Pantotenat de claciu 50 rng; Vit. B-1 1,5 mg; Vit. B-6 10 rng; Acid paraaminobenzoic 20 mg; Extr. de mei 50 mg; Extr. germeni de grau 50 rng; Levura medicinala 50 rng; Fier 2 rng; Zinc 2 mg; Cupru 0,5 mg. Capsule. Ct. x 30. lnd. Alopecie difuza, alopecie androgeniG, seboreica, dupa boli grave, sarcina. Deteriorarea structurii pSrului. TulburSri de cregtere a unghiilor.
Adrnin. Oral, de 3 onlzi &te o capsul, inainte sau dupa rnasa. Seni de G t e 3 luni de tratarnent.

Fcin. Biodisponibilitate 80%, nemodificata de alirnente. Pic seric dupa 2 ore de la administrare cu absorbtie completa dupa 6-8 ore. Biotransformare i n 2 metaboliti putin activi. Eliminare 39% prin urina, ca metaboliti si 57% prin fecale. T112 5-6 ore. Fdin. Inhiba 5 alfa-reductaza de tip 2 (prezenta i n foliculii pilosi ai capului) si blocheaza transformarea testosteronului i n dihidrotestosteron (DHT). La barbati cu alopecie de tip masculin zonele respective contin concentra$i crescute de DHT. Ind. Stadii puvn evoluate de aiopecie androgenic la barbati de 18-41 ani.

R.a. Tulburari de erectie si ejaculare, dirninuarea libidoului,


eruptii, prurit, dureri testiculare.
Adrnin. Oral, 1 rnglzi, intr-o priz2, tirnp de 3-6 luni pentru stabilizarea csderii prului. Apoi tratarnent de intretinere.

BIAFINE 8 (Medix, Franta) Emulsiede uleiurii n apa (hidrofila) pentru aplicatii locale. Contine stearat de glicol, acid stearic, palrnitat de cetil, parafini lichida, propilen glicol, alginat de trolamina 0,67 g%, ulei de avocad. Tub 93 g (100 ml). Pa III
Ind. Arsuri gradul I terapeutice.

PROPECIA O (Merck Sharp Dohme, Elveva) Compr. 1 mg. Ct. PIMECROLIMUS


x

28. Pa XIII

si

Il; eritem secundar tratamentelor radio-

ELIDEL O (Novartis, Elvetia)


Crema 1%. Tub 15 g. Pa XI
Ind. Trat. de scurta durata si controlul pe termen lung al derrnatitei atopice usoare-moderata, la adulti si copii peste 2 ani.

Cjnd. Plagi hernoragice, cu nsc de infectare (nu conjine antiseptic), derrnatoze alergice. Adrnin. Aplicatii i n strat gros, depasind rnarginile plagii. In tratamentele radioterapice aplicafiile se Incep cu 10 zile inainte de prima sedints, a t e 3 pe zi, nu se intrerup nici o singura zi si continua dupa ultima $edin$ mai multe saptrnani. i n arsuri de gr. 1, aplicare i n strat gros, cu rnasaj usor de 2-4 orilzi. i n arsuri de gr. 2, dupa curalirea plagii, aplicare i n strat gros, depasind leziunea. La nevoie, acoperire cu comprese umede.

R.a. Senzatie de arsura locala, iritatie, prurit, foliculita.


Adrnin. Presct'is de medici specialisti. Aplicatii locale, cu rnasaj usor, far2 ocluzie. Trat. poate fi efectuat interrnitent paria la 12 luni. Daca nu apare imbunata!ire dupa 6 sapt. sau boala se exacerbeaza, trat. se intrerupe.

ALTE PRODUSE DERMIX O (Europharrn, Romania)

b OTC

Ulei cuisoare 3 g; ulei cirnbru 1 g; ulei levantica 1,5 g; ulei menta 1,5 g. Pentru 100 g cremi.

G
G 01 G 02 G 03

APARATUL GENITO-URINAR $1 HORMONI SEXUALI


ANTIINFECTIOASE $1 ANTISEPTICE GINECOLOGICE ALTE PREPARATE GINECOLOGICE HORMONI SEXUALI $1 MODULATORH SISTEMULUI GENITAL MEDICATIA APARATULUI URINAR (UROLOGICE)

MEMOMED

.lfei?zo,zltol-de n~edicni~zeizte Ghid jn~7nncote~rrpic

2006

323

Ind. Candidoze vulvare

si

vulvovaginale, tricomoniaza

R.a., Cind. Rar iritalie local2, hipersensibilitate Admin. Intravaginal profund, 1-2 ovulelzi, tirnp de 20 zile consecutive. Tratamentul se face si i n tirnpul ciclului rnenstrual.

PIMAFUCIN O (Yamanouchi, Europe, Olanda) Ovule vagin 100 rng. Ct.


x

3. Pa Il
b P-RF

CLINDAMYCINUM

G 04

Fcin. Circa 5% din doza adrninistrats intravaginal poate fi absorbits sisternic. Fdin. Antibiotic din grupa lincosamidelor cu acliune bacteriostatic2 asupra germenilor aerobi (streptococi, stafilococi, Bac. anthracis, Corynebacteriurn diphtheriae, enterccoci), anaerobi Gram-pozitivi (Propionibacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, Clostridium), anaerobi Grarn-negativi (Fusobacteriurn, Bacteroides), Mycoplasma, Actinornyces. Ind. VaginitS bacteriana.

*
* G 01
G 01

ANTIINFECTIOASE $1 ANTISEPTICE GINECOLOGICE

A ANTIINFECTIOASE $1 ANTISEPTICE, EXCL. GONIBINATll CU GORTICQSTEROIZI


-% -%

Admin. Intravaginal, seara, rimp de 7 zile, o cantitate de crema echivalenta la 100 mg clindamicin5.

DALACIN @ (Pharmacia & Upjohn, USA) Crema vaginala 2%. Tub 20 g.

G 0 1 AA G 0 1 AC

ANTIBIOTICE DERIVATI DE CHINOLINA DERIVATI DE IMIDAZQL COMBINATII ALTE ANTIINFECYIOASE $1 ANTISEPTICE

G 0 1 AC

DERIVATI DE C H I N O L I N ~

G 0 4 AF
U 0 1 AN

CHLORQUINALDOLUM
Fdin. Hidroxichinolina halogenats cu actiune antibacteriani.

G 0 1 AX

* *
6 0 1 AA

lnd. Leucoree aseptica sau infec!ioasi (cu exceptia gonoreei). Cind. Antecedente de cancer estrogenodependent. Admin. 1 compr. intravaginal seara 18 zile consecutive.

*
b P-RF

ANTIBIOTICE
COLPOSEPTINE O (Lab. Therarnex, Monaco) Clorchinaldon 200 mg; Prornesterina 10 mg. Compr. vagin. Ct. x 18. Pa Il1

NATAMYCINUM
Fdin. Antifung~ccu actiune locala

324

MEMOMED 2006 fifeenzomtorde medicanzerzte ' Ghid fa~macotel-apic

MEMOMED
Jlerrzol-ntor de rnedicnnzerzte

2006 Glzid farmacotempic

325
-

G 01 AF

DERIVATI DE IMIDAZOL
b P-RF

MICONAZOLUM
Fdin., R.a., Cind. Vezi clotrirnazol.

b P-RF

METRONIDAZOLUM

Fdin. Activ pe Trichornonas vaginalis: Giardia larnblia. Arnebicid. Bactericid fata de bacterii anaerobe. Ind. Vaginita cu Trichornonas vaginalis. Admin. Intravaginal, &te 2 compr. sau ovule/zi, asociate cu tratarnent sisternic. Durata tratamentului 7 zile.

Admin. Intravaginal profund, 1 compr./zi, tirnp de 1-2 siptamani. In tricornoniaz5 se asociaza metronrdazol per 0s.

GYNOZOL @ (Pharco, Egipt) Caps. vagin. 200 mg; 400 rng. Ct.
x

6; 3. Pa Il

MEDACTER VAGINAL O (Faran, Grecia) Ung. vag. 2%. Tub 78 g cu aplicator. Pa Il1

FLAGYL O (Aventis, Franta) Ovule 500 rng. Ct. CLOTRIMAZOLUM


x

10. b OTC

MICONAL O ECOBI (Ecobi, Italia) Crema vag. 2% FI. 78 g. Pa III Ovule 50 rng Ct x 15. Pa Il Sol. pt spSl5tur1vaginale 0,2%. FI 150 ml. Ct Caps. vag. 1,2 g. Ct. x 2. Pa III MONAZOLE 7 (Tehnilab, Canada) Crema vag. 2% MYCOHEAL O (Dar Al ~ a w a f Crema vag. 2%. Tub 50 g. Pa 111 Supoz. vag. 200 mg. Ct. x 7. Pa III ECONAZOLUM
b P-RF

Fdin. Antirnicotic cu actiune local3 ?i spectrul larg (Candida, Tricophyton, Epidermophyton sa.). Antibacterian (stafilococ auriu, streptococ piogen). Ind. Candidoza vaginali, tricornoniazi, R.a. Rar iritatie locala. Cind. Sensibilizare. in timpui ciclului rnenstrual. Sarcini. Prec. Cornprirnatele vaginale pot reduce eficacitatea si siguranta produselor de latex (prezervative, diafragme), a sperrnicidelor vaginale. Admin. Intravaginal profund, 1-2 cornpr./zi, tirnp de 6-12 zile consecutiv. in tricomoniaza se asociaza rnetronidazol per os tirnp de 6 zile.

5. Pa Il1

Fdin. Antirnicotic cu actiune locala, activ fari de Candida si alte levuri ca si fata de unele bacterii grampozitive. Ind., R.a., Cind. Vezi clotrirnazol. Admin. Crema vaainala: aplicatii locale seara la culcare, tirnp de 15 zile consecutive. Ovule: un ovul seara la culcare, profund intravaginal, tirnp de 15 zile consecutive.

CLOTRIMAZOL (Magistra, Romania) Cornpr. vag. 100 rng. Ct.


x

12.

CLOTRIMAZOL (Sicomed, Romania) Cornpr. vagin. 100 rng. Ct.


x

ECOMI (Geyrnonat, !tal&) Ovule 150 rng. Ct.


x

12.

6. Pa III

GYNO-CANESTEN O (Bayer, Germania) Cornpr. vag. 500 rng. Cornpr. vag. 200 rng. Compr. vag. 100 rng. Crema vag. 1%. Tub Crema vag. 2%. Tub Ct. x Ct. x Ct. x 35 g 20 g 1 + aplicator 3 + aplicator. 6 + aplicator + 6 aplicatoare + canule aplicatoare.

ECON O (Exirn Viva Farrn, Romania) Ovule 150 rng. Ct. FENTICONAZOLUM
x

6. Pa III
b P-RF

Fdin. Spectrul de activitate cuprinde fungi (Trichophyton, Microsporum, Epiderrnophyton), levuri (Candida, Cryptococcus,

326

MEMOMED

ilfemorator cle n ~ e d i c ~ ~ ? n e > Glzidfirrr~incotet-npic

2006

MEMOMED
.Tienzo~.fltor nledicnnletzte de

2006
Gliid fflrt~zncote,npic

327

Pityrosporum), mucegaiuri (Aspergillus, Sporotricurn), bacterii Grarnpozitive (Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus subtiiis).

15 zile pe luna. Se repets mai multe luni, pana la vindecare sau pentru consolidarea si rnenjnerea efectelor favorabile obtinute. KLION D 100 O (G. Richter, Ungaria)
h P-RF

lnd. Ovule: Candidoze genitale suprainfectate sau nu cu bacterii Grampozitive. Crema: extensii vulvare ale candidozelor vaginale, candidoze cutanate, tratamentul partenerului, dermatornicoze, Pityriasis versicolor. Interacf. Nu se asociaz5 cu prezervative si diafragme de cauciuc, cu spermicide. Toaleta se face cu un sapun neutru sau alcalin. Adrnin. Ovule. Un ovul de 600 rng seara, i n doza unica. Ovulul trebuie introdus profund i n vagin, i n pozilia culcat. Crema. O aplicarelzi.
LOMEXIN O (Recordati. Italia) Crema vagina13 2%. Tub 30 g. Pa III Ovul vagina1 200 mg; 600 rng; 1 g. Ct. x 1. Pa -; 111 ISOCONAZOLUM
b P-RF

Metronidazol 500 rng; Miconazol nitrat 150 rng. Cornpr. vagin. Ct. x 10. Pa Il

Ind. Vaginite cu Trichornonas, infectii micotice. Admin. 1 cornpr. intravaginal profund, seara la culcare, tirnp de 10 zile.
TRICOMICON O (Sicomed, Romania)
b P-RF

Metronidazol 225 rng; Clorarnfenicol 100 mg; Nistatin 75 rng (250 000 u.i.). Compr. vagin. Ct. x 12. Pa I

Ind. Vaginite microbiene (cu piogeni sau anaerobi), tricornonazice (asociat cu metronidazol per os, nu i n primul trirnestru al sarcinei), rnicotice (cu Candida, Cryptococcus), mixte (bacteriene-parazitare-fungice). Admin. i n vaginite acute, 2 comprirn./zi (dirn. si seara), profund intravaginal. tirnp de 3 - 4 zile, apoi cate 1 cornpr.1zi. Infeciii vaginale cronice 1 cornpr./zi. Profilactic 1 cornpr. la 3-7 zile.
MACMIROR COVPLEX @ (Poli, Italia)
b P-RF

Fdin., Ind., Cind. vezi econazol.


GYNO-TRA'I'OGEN O (TPAVOGEN) (Schering, Germania) Ovule vag. 600 rng. Ct. x 1. Pa III

CERVIRON @ (Dornafarrn, Romania)

b P-RF

Nifuratei 500 rng; Nistatin 1.000.000 u.i. Ovule vaginale. Ct. x 12. Pa IV Nifuratel 10 g%; Nistatin 4 rnil. u.i.% Ung. Tub 30 g. Pa IV

Subgalat de bismut 0,10 g; Rezorcin5 0,01 g; Hidrolizat de colagen 0,015 g; tinct. Thymi 0,01 g; tinct. Hydrastis 0,01 g; extr. fl. Calendula 0,01 g; balsarn Peru 0,01 g. Ovule vagin. Ct. x 10. Pa Il

Fdin. Anribacterian, antitrichornonas si anticandida (prin nifuratei), la care se adaug5 actiunea anticandida a nistatinei. Ind. Infeclii vaginale cu flora rnixts, mai ales cu Candida $i Trichornonas. Admin. Adulti. Un ovul sau 2-3 g unguent introduse local, seara la culcare, profund intravaginal, tirnp de 10-20 zile. Fetile. 1-2 g unguent aplicate local, seara la culcare, tirnp de 10 zile. Unguentul se aplica cu seringa-dozator si canula speciala.
MECLON O (Farrnigea, Italia) Clotrimazol Metronidazol Crema uz topic 1 g% 5 g% Tub 30 g. Pa Il
b P-RF

Fdin. Diminua sau TnlSturS fenomenele infiarnatorii de la nivelul vaginului si colului uterin, este antibacterian, antirnicotic, dirninua sau vindeca eroziunile colului uterin, restabileste troficitatea mucoasei vaginale. Diminua sau inlatura durerile, senzatia de arsura, greutate, prurit, hipersecrefia patologica, disconfortul local si general. Ind, Vulvovaginite acute si cronice, cervicite, eroziune de col uterin, simple sau infectate, leucoree, prurit vulvar, pre- si postoperator i n chirurgia ginecologica. Admin. Intravaginal, un ovul seara, preferabil dupa spalsturS vaginala, din prima zi dupa terminarea rnenstruatiei, serii de 10-

S u ~ o z vaainale . 100 rng 500 mg Ct. x 10. Pa Il

328

MEMOMED
Jfenzorntor de nzedican7e1zte

2006 . Glzid fnrilzncoterapic

MEMOMED
.iIemorntor de medicanzente

2006
Glzid fcr~nzncoterapic

329

Ind. Su~ozit.:Cervico-vaginite si vulvo-vaginite produse de Trichornonas, Candida. Crema: candidoze ale mucoaselor, vaginite, vulvite, balanite, tricornoniaz8. Admin. Crema, 2-3 aplicalii locale pe zonele afectate, depisind marginile acestora. Se continua tratamentul ce1 pulin 2 ssptamani dupe vindecarea clinica. Supoz. o data pe zi. MECLON O 1000 (Farrnigea, Italia) Sol. ot. s~8lStun vaainale 200 rng/lO ml 1 gl130 ml FI. 130 mi Ct. x 5. Pa III
b P-RF

G 01 AX

ALTE ANTIINFECTIOASE $1 ANTISEPTICE


)

CICLOPIROXUM Ind. Micoze vaginale. R.a. Iritatii locale.

P-RF

Admin. Aplicalii locale, 1-2 orilzi, i n genera1 tirnp de 6 zile. Crema vaainala 4 9% 20 g% Tub 30 g Pa Il DAFNEGIN @ (Poli, Ind. Chim. Italia) Crema 1 g%. Tub 78 g cu 14 aplicatoare intravaginale. Sol. ext. 0,2% Ovule 100 rng. Ct. x 6. BATRAFEN @ (Hoechst, Turcia) Crema vag. 1%. Tub 20 g. Pa Il1 NIFURATELUM
)

Clotrimazol (fiola) Metronidazol (flacon)

Ind. Solulia: cervico-vaginite si vulvo-vaginite cu Trichomonas, Candida, Gardnerella vaginalis. Admin. Solutia: Se introduce continutul fiolei i n flacon. Se introduce canula vaginala in flacon. Se introduce canula in vagin si se adrninistreazs continutul flaconului prin apasare lenta, i n pozitia culcat. Crema: Se perforeaza orificiul tubului cu dispozitivul dopului, se insurubeaza aplicatorul (canula vaginals), se apasa tubul p5nS cand canula se urnple cornplet, se desurubeaza canula si se introduce i n vagin, se apasa pistonul si se adrninistreaza crema prin completa golire a canulei. MECLOZOL O (Sicorned, Romania) Metronidazol 0,5 g; Clotrirnazol 0,15 g; Neomicina sulfat 0,20 g; Hexestrol diacetat 1 mg. Compr. vagin. Ct. x 6. Pa I Fdin. Activ fala de Trichomonas vaginalis, Candida, bacterii anaerobe, bacili grarnnegativi. Trofic, antiinflarnator. Ind. Vaginite bactenene, tricornonazice, fungice. Cind. Vaginite la hiperfoliculinice, leziuni precanceroase vulvovaginale, tumori benigne, tumori maligne estrogendependente, alergie la componente, prirnul trimestru al sarcinii. Admin. Intravaginal. Vaginite acute, 2 cornpr./zi (dimineala si seara), timp de 1-2 zile, apoi 1 compr./zi, tirnp de 7 zile. Vaginite cronice, 1 cornpr. seara, timp de 8-10 zile. Profilactic 1 cornpr./zi timp de 7-10 zile.

P-RF

Fdin. Trichomonicid, antifungic (mai ales fata de Candida albicans), antibacterian (colibacil, enterococ, streptococ, proteus, stafilococ, nu gonococ), antiarnoebian, antilamblia. Ind. Infectii urinare si ginecologice cu flora mixta (vaginite, cistite, uretrite, prostatite, pielonefrite). Ambiazs si giardiaz intestinala.

R.a. Rar, tulburari digestive.


Prec. Nu se asociaza cu alcool. Se recomanda evitarea raporturilor sexuale i n timpul tratarnentului.

Admin. Oral. Viginite, 800 rnglzi, timp de 10 zile. Tratarnent concomitent al partenerului. Infectii urinare, 1200 rnglzi, i n 3 prize, la mese, timp de 7-14 zile. i n cazuri grave doza zilnica 1600 mg, durata p5na la 20 zile. MACMIROR 8 (Poli Inf. Chim., Italia) Draj. 200 mg. Ct.
x

20. Pa IV

POVIDONUM-IODINATUM A se vedea D 08 AG BETADINE @ (Eais. Unaaria)

b OTC

Polividon iodine 0,200 g si Polietilenglicol 1000 2,800 g. Supoz. vagin. Ct. x 14.

MEMOMED
ilfenzomtol- de nzedicailzelzte

2006
Gl7icl far.nrncote~~npic

MEMOMED

2006

Ile~izoi.ntorde 117edicanzeizte GIzidfnl-~~zrzcotempic

Ind. Infectii vaginale, vaginite, cervicite, leucoree. Admin. 1 compr. seara 8-16 zile.

G 02
G 02 A

ALTE PREPARATE GINECOLOGICE


OCITOCICE

CERVINCIN O (Antibiotice. Romania) Povidon iodat 200 mg (echivalent a 20 rng iod). Ovule. Ct. x 6 Ind. Tratament local al infectiilor vaginale cu gerrneni sensibili, vaginite acute $i cronice prin infeciii rnixte (Gardenella vaginalis, fungi, Trichomonas). R.a. Reactii aiergice locale. Cind. Hipersensibilitate la iod. Hipertiroidisrn. Sarcina, aliptare. Admin. Un ovul, o data pe zi, 7-14 zile. Ovulele se introduc adanc i n vagin, seara la culcare. IODIS-T O (Tic Farm, Romania) Sol. vagina15 10%. FI. 125 mi ALTE PRODUSE OCTENISEPT O (Schulke & Mayer, Austria)
b OTC

G 02

B CONTRACEPTIVE LOCALE
ALTE PRODUSE GlNECOLOG1CE

G 02 C

G I12 A
G 02 AB G 02 AD

OCITOGICE
ALCALOiff

D1N ERGOT

PROSTAGLANDINE

G 02 AB

ALCALOIZI DIN ERGOT

Sol. Octenidin O,? g%; Phenoxietanol 2 g%. FI. 50 rnl; 250 mi. 1000 rnl. Ind. Antiseptic i n infectii vulvovaginale, catetenism al vezicii urinare, cavitate bucala. Admin. Aplicatii locale TERGYNAN O (Lab. Bouchara, Fran!a)
b

METHYLERGOMETRINUM

>S

Fdin. Actiune ocitocica intensa deterrninand si contractia orificiului uterin. Actiune cu instalare irnediata dupa inj. i.v., la 2-5 minute dupa i.m. si la 5-10 minute dupa p.0. Durata efectelor 4-8 ore. Ind. t!emostatic posi parturn sau posi aborturn. Meno- si rnetroragii. Grabirea involutiei uterine. Avort incornplet. R.a. Hipertensiune arterial8, arneteli, cefalee, greturi, palpita$, dispnee. Cind. Sarcini, i n cursul travaliului, hipertensiune arterial8, toxicoza gravidica, asociere cu vasoconstrictroare, hipersensibilizare, infectie postparturn. Admin. Oral, 1-2 draj. de 2-3 orilzi sau 15-20 picaturi, tirnp de rnaxirnurn 7 zile. 1.m. sau i.v. o fio18 o data. Se poate repeta la 2 - 4 ore, panS la 5 doze. Inj. i.v. se rezerv5 pentru situatii deosebite (poate produce hipertensiune sau accidente cerebrale). Inj. i.v. se face lent (2-3 minute) sub controlul tensiunii arteriale. METHYLERGOMETRINA (Sicorned, Romania) Drag. 0,125 rng. Ct.
x

P-RF

Metronidazol 500 mg; Neornicin 65.000 u.i.; Nistatin 100.000 u.i. Cornpr. vagin. Ct. x 10. Pa 111 Admin. 1-2 compr.1zi tirnp de 10 zile, eventual si tratament oral asociat. POLYGYNAX @ (Innotech Intern., Franta) Natamicin 35.000 u.i.; Polirnixin 35.000 u.i.; Nistatin 100.000 u.i. Caps. vagin. Ct. x 6. Ind. Vaginite rnixte (bacteriene + candida). hainte de nastere, de intervenlii chirurgicale, de electrocoagularea colului uterin, investigatiilor uterine. Admin. Intravaginal, seara, tirnp de 12 zile

50.

332

MEMOMED

2006

MEMOMED
.lfei?zo~nlor inedicnmerzte de

L4femorntol'de inedicn~?re~zteGllzd fnrnzncote~flp~c

2006 . Ghid fnriizncote,zrpic

333

ERGOMETRINUM

b P-RF

Fdin. Actiune ocitoci6 mai redusa decat metilergornetrina, producand si contractia orificiului uterin. Actiune cu instalare irnediata (2-8 minute), cu durata de 3 ore. Vasoconstrictor sistemic redus. Ind, Hemostatic post partum sau post aborturn. Meno- si rnetroragii. Grabirea involutiei uterine. Avort incornplet.

R.a. Rar greturi, vome. La doze mari si mai ales i.v. posibile
cresteri tensionale, ischemie periferic3.

feta1.b). Dirijarea travaliului. i n cazul i n care travaliul a fost declansat se continua perfuzia pentru a menline contractiile uterine regulate sub supravegherea activitatii miometrice si a cordului fetal paria la sfarsitul travaliului. C). Inducerea activitstii uterine i n unele stadii ale sarcinii (moarte fetal5 intrauterins, avort, tulburari de dezvoltare etc). Rezultatele terapeutice si importanta reactiilor adverse depind de metoda aplicata. Se recornanda o prernedicatie care sa suprime durerea, grelurile, vSrsSturile (petidina 100 mg, prometazina 50 mg, atropina 0,5 mg sau petidina 50 rng, atropina 0,25 mg sau petidina 100 mg, atropina 0,05 rng, diazepam 10 mg). Adminislrare exiraamniala cu un cateter adecvat. Se introduce lent (10 minute) i n urmatoarele doze: 0-6 s2pt2mani 5-10 mg; 7-16 sZptBm2ni 10-1 5 mg; 17-25 saptamni 20-30 rng. PROSTIN F2 (Upjohn, Belgia) Sol. inj. 10 mgiml; 0,5 mglml DINOPROSTONUM

Cind. Sarcins, i n cursul travaliului, hipertensiune arieriala, toxemie gravidica, asociere cu vasoconstrictoare, hipersensibilizare. Adrnin. 1.m. 1-2 fiole o data. I.v. foarte lent 112-1 fiola o data. Se poate repeta la 2-4 ore, pane la 5 doze. Oral 1-4 fiole de 3 orilzi.
MALEAT DE ERGOMETRINA (Sicorned. Romania) Sol. inj. 0,2 mglml - 1 ml. Ct. x 5;
x

Fdin. Prostaglandina E,, adrninistrata intravaginal, induce contrac~iileuterului, initiaza inmuierea si dilatarea cervical2 Ind. inducerea travaliului la termen sau i n apropierea termenului, i n cazul unor indicatii medicale sau obstetricale de inducere a travaliului.

10. Pa I; -

G O2 AD

PROSTAGLANDINE
b S/P-RF

DINOPROSTUM

R.a. La mama, contractilitate uterina anormala, tulbursri gastrointestinale, dureri de spate. La fat, tulburSri de ritm cardiac.
Cind. Antecedente de operatii chirurgicale pe uter. Sarcina gemelars. Dispropoqii feto-pelvieye, prezentatii fetale, altele decat cea cranians, suferinta fetala. Admin. Initial 1 rng digoprostona i n sacul vaginal posterior. Dupa 6 ore, i n absenta rispunsului, se adrninistreaza 2 mg dinoprostona.
PROPESS (CSC Pharma. Austria) Sistem cedare vaginala, 10 mg. Ct.
x

Fdin. ProstaglandinB F 2 alfa cu actiune ocitocica intensa. Ind. Inducerea travaliului. Stimularea contrac!iilor uterine i n cursul unor situatii patologice, atonie uterina i n expulzie, mola hidatiforma, moarte intrauterina, avort; expulzia placentei; dilatarea orificiului uterin. R.a. i n ordinea frecventei: greturi, vorne, cefalee, care cedeazs spontan. Colici abdominale care insotesc contrac!iile uterine. Rar tahicardie, cresteri tensionale, transpiratii, diaree. Cind. Absolute: astm bronsic, colita ulceroasa i n forma attiva, anemie, hipertensiune, glaucom, intervenjii chirurgicale uterine anterioare, hipersensibilitate. Relative: decompensare cardiaca, bronsite cronice, tbc pulmonar evolutiv, colita ulceroasa cronica, tulburari hepatice grave, hemofilie, miorn uterin, vicii de dezvoltare uterina. Adrnin. Numai i n conditii de spitalizare. a). Inducerea travaliului, o fio15 (1 mg) diluats i n 500 ml ser fiziologic. Administrare i.v. initial 8-10 ml/minut, i n functie de contractiile uterine; intretinere 8-32 pic5turilminut. Doza initialii sa nu depaseasca 1-2 mcglminut. Este necesar controlul contractiilor uterine si a batailor cordului

5 sist

PROSTIN O E2 (Pharmacia U ~ i o h n . Belaia) Gel vaginal cu 1 mg sau 2 mg dinoprostona la 3 g gel. Seringa preumpluta unidoza cu 3 g gel.

G 02 B
G 02 BB

CONTRAGEPTIVE LOCALE
CONTRACEPTIVE INTRAVAGINALE

334

MEMOMED 2006 !lfemorntor ~ f (e~zedic~rmeizte Ghid fnr?lzncote~'~~pic e

MEMOMED 2006 Uenzorntor de inedicn~ize~zte Ghidfornzncoter.npic

335

G 0 2 BB

CONTRACEPTIVE INTRAVAGINALE
b

I
OTC

BENZALCONII CHLORIDUM

lnd., Admin. Nastere prematura, 5 mcg diluate i n 10 ml glucoz5 5% sau ser fiziologic, ient i.v. (1-2 minute). Alternativa cu perfuzie i . ~ . n fructozs sau Ringer 0,l mcglminut. i
GYNIPRAL O (Nycomed, Austria) Sol. inj. 10 mcgl2 ml; 25 mcgA mi. Ct. Compr. 0,5 rng. Ct. x 20. Pa Il1
x

Fcin. Nu se absoarbe prin mucoasa vaginala. Fdin. Produce ruptura membranei spermatozoidului. Nu modifica flora saprofiia. Actiune antiseptica fai5 de gonococ, chlamidia, herpes, Trichomonas, stafilococ. Nu influenteazi micoplasme, Candida, Haemophilus, Treponema. lnd. Contrascptie locala (diminua riscul sarcinii dar nu-l suprima total). Admin. Se umezesie ovuiul, se introduce i n fundul vaginului, i n pozitia culcata, cu 10 minute Tnainte de raport. Protectie 3 ore. imediat dupa raport se face numai o toaleta externa, cu apa. Se asteaptS ce1 putin 2 ore dac2 se doreste o irigatie vaginala cu apa. Crema se introduce i n fundul vaginului cu aplicatorul. Protectia este imediata si dureaza 10 ore.
CONTRACEPT O (Magistra, Romania) Ovule 18,9 mg. Ci.
x

25. Pa Vlll; XII

G 0 2 CB

INHIBITORI DE PROLACTINA
b P-RF

BROMOCRIPTINUM

Fdin. Agonist dopaminergic, inhiba secrelia de prolactina si reduce hiperprolactinemia de origine fiziologica (sarcina, post partum) sau patologics. Poate corecta secretia inadecvata a hormonului de crestere. Antiparkinsonian. Ind. (ginecologice si endocrine). Hiperprolactinemie: tulburari ale ciclului menstrual, cu sau f5rS gaiactoree, sterilitate, galactoree. Suprimarea lactatiei fiziologice. La bsrbat: ginecomastie, impotenti. Acromegalie moderata, asociats cu radioterapie. Antiparkinsonian vezi cap. N 04 BC. Adictie la cocaina.
R.a. Mai ales la inceputul tratamentului, greturi, vome, hipotensiune ortostaticfi, poi dispare spontan. Confuzie, halucinatii, excitatie psihomotorie, delir, mai ales la doze mari si la cei cu antecedente psihotice (necesita reducerea dozelor, eventual oprirea tratamentului). Uscarea mucoasei bucale, constipatie, ederne ale mernbrelor inferioare: accentuarea ischemiei periferice la bolnavi cu antecedente, reducerea atentiei.

10

PHARMATEX (Lab. lnnothera, Franta) Benzalconium clorid 18,9 mg. Ovule vagin. Ct. x 10. Pa VI Crema 1,2% cu aplicator. Tub 72 g.

G 02 C
G 0 2 CA

ALTE PRODUSE GINEGOLOGICE


SIMPATOMIMETICE TOCOLITICE

G 0 2 CC G 0 2 CX

ANTIINFLAMATOARE PENTRU ADMINISTRARE

VAGINALA
ALTE GINECOLOGICE

Cind. si Prec. Hipersensibilitate fa@ de alcaloizi din ergot, toxicoza gravidics, hipertensiune arteriale, coronaropatii, tulburari psihice dupa nastere. Alcoolul scade toleranta. i n cursul terapiei pentru sterilitate o eventuala sarcini este contraindicata. La inceputul tratamentului supravegherea tensiunii arteriale. Atentie la conduc8tori auto si alte profesiuni. Adrnin. i n prima zi 112 compr , ziua a 2-a 1 compr , apoi cate 2 compr/zi timp de mai multe saptsmani Dac2 i n 6 s8pt8mani nu s-au obtinut ameliorari se poate creste la 3, eventual 4 comprlzi Administrare i n cursul meselor i n acromegalie 10-20-60 mglzi Pentru suprimarea lactatiei 2,5 mglzi, 2-3 zile, apoi 2,5 mg x 2/zi, 14 zile
BROMOCRIPTIN IBiofarm. Romania) Draj. 2,5 mg. Ct.
x

G 0 2 CA

SIMPATOMIMETICE TOCOLITICE

HEXOPRENALINUM

Fdin. Similar salbutamolului.

40

336

MEMOMED 2006
Memorator de medicnttzente Ghid farn?ncoternpic

M E M O M E D 2006 .Iie>noi.riioi' de tiied?cnttzn~te G l ~ i d frir~tzncoielrzpzc

BROMCRIPTINA (Poli. Ind. Chimica, Italia) Caps. 5 rng; 10 rng. Ct.


x

Ind. Adjuvant i n traiarneniul bufeuriior din rnenopauza.

60; 40 Admin. 400-800 rnglzi, paria la 1200 rng/zi. Tratarnent de 5-10 zile, p n i la disparitia sirnptomelor. Tratamentul se poate repeta la nevoie. ABUFENE B (Bonchsra - Recordari. Fran:a) Compr. 400 mg. Ct. x 30 COMBINATII MASTOPROFEN (Antibiotice, Romania) Progesteron 1,5 rng; Feni!burazoni 5 g; Baia hidrofilg ad 100 g. Unguent. Tub 40 g. Pa li Ind. Mastopatii, congestii marnare prernenstruale, rnastoze chistice, dezechilibre estrogeno-progesteronice. Profilaxia recidivelor si a mastozelor fib:o-chistice. Cind. Hipersensibilizare la fenilbutazoni, ulcer gastro-duodenal, afectiuni cardiace, renale, hepatice, tulbursri de coagulare. Admin. Aplicare pe sani a circa 2 g unguent, se rnaseazi pane la pitruiiderea unguentului in tegurnent. Tratament 1525 zi!e pe luna indiferent de ciclul menstrua! sau sarcina. Profilactic 10-12 zile pe luna, tirnp de 3 luni. Se repeta dupa o pauza de 1-3 luni. PREFEMIN @ (Ewooharrna, Elvetial Extr. Uscat Agnus castus 20 mg; Dioxid de siliciu coloidal 20 mg. Cornpr. film. Ct. x 30. Ind. Adjuvant i n trat. sindrornului premenstrual. Cina. Insuf. renala grava, insuf. hepatica, sarcina, alaptare. Admin. Un cornp./zi, minimum 3 luni.
~

MEDOCRIPTINE 63 (Medochemie, Cipru) Cornpr. 2,5 rng. Ct. x 30. Pa Il1 CABERGOLINUM Fcin. Absorblie rapida digestivi. Pic seric la 1 / 2 4 ore. Excretie urinar8 si prin fecale, nurnai 2-3% nemodificata. T112 65 ore la normali, 80-115 ore la cei cu hiperprolactinernie. Fdin. Agonist doparninic derivat de ergot, cu actiuni similare brornocriptinei. Ind. Ginecologice si endocrine, a se vedea la Bromocriptin. Cind. Sarcina toxica, alsptare, psihoza postparturn, hipertensiune arteria15 necontrolat5 prin tratarnent. Admin. Hiperprolactinernie 0,8-1,2 mg/saptman5,in doze divizate, tirnp de 3 sipt3rnani, apoi 0,8 rng pentru alte 5 sipt2rnani. Prevenirea lactatiei puerperale 1 rng de 2 orilzi, tirnp de 14 zile. DOSTINEX 63 (Pharmacia & Upjohn, Italia) Cornpr. 500 rncg. Ct.
x

I I

2; 8. Pa IX; XIII

G 02 CC

ANTIINFLAMATOARE PENTRU ADMINISTRARE VAGIN ALA


b OTC

BENZYDAMINUM TANTUM ROSA (CSC Pharrnaceuticals, Austria) Granule pentru sol. vaginala 500 rng. Plic C b 5

---

Ind. Vulvovaginite, cervicovaginite de diferite etiologii, inclusiv cele datorate chirnioterapiei si radioterapiei. Trat. profilactic pre si postoperator i n chirurgia ginecologici si i n perioada puerperala. Admin. Se dizolvi continutul a 1-2 plicuri Tanturn Rosa intr-un litru de apa fiarta si ricita. Irigatii vaginale de 1-2 orilzi.

PROMASTOP O (Antibiotice. Rornnia) Progesteron 1,5 g; Vitamina E 0,06 g; Hidrolizat de colagen 5 g; Excipient ad 100 g. Unguent. Tub 40 g. Pa Il Ind. Mastodinii congestive, mastoze, fibroze rnamare. Admin. Aplicatii locale de 2 orilzi intre zilele 1-a-25-a a ciclului, tirnp de 3 - 4 !uni. PREPARATE HOMEOPATE. PLANTE KLIMADYNON O (Bionorica, Germania) Extr. uscat rhiz. Cirnicifuga 1,66-2,86 mg. Cornpr. film. Ct. x 60

G 02 CX

ALTE GINECOLOGICE

BETA-ALANINA Fcin. Arninoacid, inhibitor nehorrnonal al bufeurilor din rnenopauzi.

338

MEMOMED
,%fefizorator medicnnzerrte de

2006 Ghid farmncoterapic

MEMOMED

2006

339

IXenzorator de nzedzcaine~rte Ghzd fn~nacoterapzc

Ind, Menopauza (transpiratii, insornnie, nervozitete, stari depresive). Admin. Un drajeu


x

G 03
G03 A G 03 B G 03 C G 03 D G 03 F G 03 G G 03 H G 03 X

21zi, cu putin8 apa.


b P-6L

HORMONI SEXUALI $1 MODULATORII SISTEMULUI GENITAL


CONTRACEPTIVE HORMONALE SISTEMICE ANDROGENI ESTROGENI PROGESTOGENI COMBINATII DE PROGESTOGENI 81 ESTROGENI GONADOTROFINE SI ALTI STIMULANTI Al OVULATIEI ANTIANDROGENI ALTI HORMONI SEXUALI $1 MODULATORI Al SISTEMULUI GENITAL

MASTODYNON O (Bionorica, Germania)

Solutie hidroalcoolica interna, 100 rnl continand: Agnus castus 1 D 200 rng; Caulophyllurn thalictroides 4 D 100 mg; Cyclarnen 4 D 100 rng; Ignatia 6 D 100 rng; Iris 2 D 200 rng; Liliurn tigrinum 3 D 100 rng; Lupulinurn 8 D 100 rng; Tinctura Condurango 100 rng Flacon 50 rnl Ind. Mastodinie, rnastopatie fibrochistica, sindrorn prernenstrual (rnigrena, labilitate psihica, edem al rnernbrelor, constipatie, cefalee), tulbursri menstruale datorate insuficientei luteinice ternporare sau permanente, infertilitate prin insuficients de corpus luteurn. Cind. Nu se cunosc. Admin. Cate 30 de picaturi cu putin5 ap5, dirninea!a si seara, tirnp de 3 luni.

*
G 03 A
G 03 AA G 03 AB G 03 AC

CONTRACEPTIVE HORMONALE SISTEMICE


PROGESTOGENI $I ESTROGENI COMBINATII FIXE PROGESTOGENI $1 ESTROGENI, PREPARATE SECVENTIALE PROGESTOGENI

*
*
G 03 AA
Ind. Contraceptive orale. R.a. Urticarie, eritern, prurit, cloasma, acnee; crarnpe musculare la rnernbrele inferioare, arneteli, cefalee rnigrenoass, crize epi-

PROGESTOGENI $1 ESTROGENI, COMBINATII FIXE

340

MEMOMED 2006 &Je??zorntot' medicni~zente' Gzid fnvincrcotevnpic de

MEMOMED
lle~izovcrtorde nzedzcnnreizte

2006 Glizdfnt'nzncotercipzc

34 ' i

leptice (la cele cu antecedente), stari depresive, tulburari senzoriale; greturi, vome, tumori hepatice (rar), icter colestatic, agravarea unei porfirii, hepatire anicterice; crestere ponderala, retenlie de a p i si sodiu, marirea sanilor (risc crescut de carcinom mamar la persoane peste 40 ani); modific5ri aie libidouiui si vocii, hirsutism, hipertensiune, risc de tromboze venoase sau arteriale, edeme; frecventa crescutg de infectii vaginale (Candida).
Cind. Afectiuni hepatice, biliare, colestaza, tumori hepatice, tumori hormonodependente, antecedente si afectiuni tromboembolice, anemii, herpes gestational i n antecedente, tulburari auditive i n antecedente, diabet cu rnanifestari circuiatorii, metroragii cu cauza neclara, hipertensiune severi, migrene. Numeroase interactiuni cu alte medicamente. Admin, Din prima zi a ciclului paria i n ziua 22 cate un compr. zilnic; 6 zile pauz5; se repeti apoi 22 zile-6 zile pauzi.

CORAL O (TRINORDIOL) 21 (Wyteh Lederle, Germania) Draj. m alb 0,05 mg O,O%mg 0,125 mg Levonorgestrel Etinilestradiol 0,03 mg 0,04 mg 0,03 rng Ct. x 21 draj. (6 maron, 5 albe, 10 galbene). Pa I

P?

Admin. Din prima zi a menstruatiei p i n 8 i n ziua 6 c i t e un draj. maron pe zi, apoi timp de 5 zile un draj. alb pe zi, apoi tirnp de 10 zile un draj. galben pe zi, apoi 7 zile pauza.

DESOGESTREL $1 ESTROGEN
--

P P-6L

DESORELLE O (Gedeon Richter, Ungaria) o, Er~nilestradiol 0,03 mg, Desogestrel 0,15 rng. Cornpr film. CI x 21 Pa III
Admin. l compr.1zi tirnp de 21 zile incepand din prima zi a ciclului, 7 zile pauzi.

LEVONORGESTREL $1 ESTROGEN
LOETTE O (Wyeth - Lederle, Austria)

b P-6L

Levonorgestrel 0,10 mg; Etinilestradiol 0,02 mg. Comp. film. Roz (activ). Compr. albe (placebo). Ct. x 28 (21 cpr. roz + 7 cpr. albe). Pa. VII.
Ind. Contraceptie hormonala. Tratarnentul acneer vulgare usoare si moderate la fernei dupS prirnul ciclu si inaintea menopauzei, care accepta metode contraceptive. Admin. 1 comprlzi, din prima zi a ciclului menstrual, timp de 28 zile consecutive. Fiecare dintre cutiile urrnatoare se incepe i n ziua consecutiv2 administrarii ultimului comprimat inactiv. De obicei apare o sangerare de intrerupere i n primele 2-3 zile dupa ultimul cornprirnat activ si este posibil s i nu se opreasce pan5 la inceperea unei noi cutii.

MARVELON O (Organon, Olanda) e Desogestrel 0,15 rng; Etinilestradiol 0,03 mg. Compr. Ct. x 21. Fa Il1
Admin. 21 zile, din prima zi a ciclului, cate un compr. 7 ziie pauzi.

MERCILON O (Organon, Olanda)

X ,

Etinilestradiol 0,02 mg; Desogestrel 0,15 mg. Compr. cu calendar 1 x 21; 3 x 21; 6 x 21. Pa 1 1 VI;1;
Admin. Un compr./zi timp de 21 de zile incepand cu prima zi a ciclului; pauza 7 ziie. In primele 14 zile de administrare sunt necesare mssuri contraceptive complementare.

&
MICROGYNON-28 @ (Schering, Germania) Levonorgestrel 0,15 mg; Etinilestradiol 0,03 mg. Drajeuri
Admin. 21 zile din prima zi a ciclului (far5 pauza).

NOVYNETTE O (Gedeon Richter, Ungariai Etinilestradiol 0,02 mg; Desogestrel 0,15 mg. Compr. film. Ct. x 21. Pa Il1
Admin. 7 compr./zi timp de 21 zile, 7 zile pauza

RIGEVIDON O (Gedeon Richter, Ungaria) ! Q Maron Levonorgestrel 0,l 5 mg Etinilestradiol 0,03 mg 7 6 0 5 mg Fumarat feros Ct. x 21+7 draj. Pa Il

GESTODEN $I ESTROGEN
FEMODEN O (Schering, Germania)

b P-6L
8

Gestoden 0,075 mg; Etini1es;radiol 0,03 mg. Drajeuri. Ct. x 21. Pa III
Admin. C i t e un drajeulzi timp de 21 zile, incepand din prima zi a ciclului; 7 zile pauza.

MEMOMED
342

2006

MEMOMED
~Eienzorntorde medicnnze?zte

2006
GizidJlnr~>lncote~a.pic

.Il~lrnlo~ntor nzc~dica)~zeizte Ghid fnri~~ncoterapzc de

343

LIVONETTE O (G. Richter, Ungaria) Gestoden 0,075 mg; Etinilestradiol 0,03 mg. Drajeuri. C?. x 21 Admin. Zilnic un drajeu (la aceeasi ora), 21 zile consecutive. Se reia dupa a 7-a zi de intrerupere (dup8 4 sapt. de la primul drajeu). La prima serie, primul drajeu trebuie luat i n prima zi a ciclului menstrual. KARISSA (Gedeon Richter, Ungaria) Gestogen; Etinilestradiol. Drajeuri. Ct. x 21; Admin. 1 draj./zi timp de 21 zile, 7 zile pauzs. HARMONET O (Wyeth - Lederle, Austria) Gestoden micronizat 0,075 mg; Etinil-estradioi micronizat 0,02 mg. Draj. Ct x 21. Pa Il1 MINESSE O (Wyeth - Lederle, Austria) Gestoden micronizat 0,06 mg; Etinilestradiol micronizat 0,015 mg. Compr. film. Ct. x 24 + 4. Pa IV Admin. Zilnic, i n acelasi moment al zilei, far5 intrerupere timp de 28 zile. i n primele 24 zile compr. galbene, urm8toarele 4 zile compr. albe, far2 intrerupere intre terminarea unui blister si inceperea urm3torului. Sangerarea apare la 2-3 zile dupa ultimul comprumat activ. DROSPIRENONA
x

Admin. Se utilizeaz3 numai un sistem terapeutic transderrnic odats. Fiecare sistem folosit este indepartat si inlocuit irnediat cu unul nou, in aceeasi zi (,,ziua schimbului"), i n ziua a 8-a si ziua a 15-a a ciclului. Schimbarea se poate face i n orice moment al ,,zilei schimbului". i n sapt. a patra, incepand cu ziua 22, nu se utilizeazs sistem transdermic. Un nou ciclu contraceptiv incepe in ziua urmatoare siptamanii far5 sistem transdermic. UrmBtorul sistem se aplica chiar daca nu a avut loc sangerarea sau daca sangerarea nu s-a oprit. Nu trebuie sa existe mai mult de 7 zile f a r i sistem transdermic intre ciclurile de tratament.

63

G 03 AB

PROGESTOGENI $1 ESTROGENI, PREPARATE SECVENTIALE

LEVONOGESTREL

SI ESTROGEN
-

b P-6L

TRIQUILAR-21 @ (Schering, Germania)

. i

Pt. un draieu brun deschis: Levonorgestrel 0,05 mg; Etinilestradiol 0,03 mq Pt. un draieu a :l ; Levonorgestrel 0,075 mg; Etinilestradiol 0,04 mg; Pt. un draieu ocru: Levonorgestrel 0,125 mg; Etinilestradiol 0.03 ma Un ambalaj con!ine 6 draj. brun deschis, 5 albe, 10 ocru. Pa Il

Admin. Cate un drajeutzi, incepand din prima zi a ciclului (dupi calendar). Pentru Triquilar-21 7 zile pauzi. TRI-REGOL O (Gedeon Richter, Ungaria) 6 comur. salbene con!inand: 5 compr. uortocalii continand: 10 comur. albe continand: Ct.
x

SI

ESTROGEN

b P-6L

YASMIN O (Schering, Germania) Drospirenona; Etinilestradiol. Compr. film. Ct. x 21. Pa IV NORGESTIMAT $1 ESTROGEN CILEST O (Cilag, Elvetia) Norgestimat 0,25 mg; Etinilestradiol 0,035 mg. Compr. Ct. x 21. Pa Il1 Admin. intre ziua 5-21 un compr./zi; 7 zile pauzi. NORELGESTROMIN $1 ESTROGEN EVRA O (Janssen - Cilag Int., Belgia) Norelgestromin 6 mg (NGMN); Etinilestradiol 600 yg (EE). Sistem terapeutic transdermic. Fiecare sistem elibereaz5 i n 24 ore, 150 pg NGMN si 20 yg EE. Ct. x 3; 9. Pa V; XII

b P-6L

fl

0,051mg levonorgestrel 0,03 mg etinilestradiol 0,75 mg levonorgestrel 0,4 mg etinilestradiol 0,12 mg levonorgestrel 0,03 mg etinilestradiol

21 compr.

Ind. Contraceptiv oral trifazic, tulburiri de ciclu. Cind. Hepatite, tulburari hepatice in antecedente, tendi+ la tromboze, afectiuni cardiace grave, coliti cronica, disfunclii endocrine, tumori maligne. aliptare, intoleranra. Admin. incepand din ziua 5-a a ciclului cate 1 compr. seara timp de 21 zile, apoi 7 zile pauzi. Se incepe cu compr. galbene, apoi portocalii, i n final cele albe.

344

M E M O M E D 2006 ~fe1j2orntot. nzedicnr17ejzte G17irlfnr'r11ncote1'npic rlr


b P-6L

M E M O M E D 2006 .lfel?i0t.f7r0l-cie n~e~iicn~i~errte Ghidfnrriz~coternpic

345

DESOGESTREL SI ESTROGEN
LAURINA @ (Organon, Olanda) Compr. film. continand: Galbene Desogestrel 0,05 mg Etinilestradiol 0,035 mg 1; Ct. x 21; 63. Pa 11 Albe 0,10 mg 0 , c r n g 0,03 mg 0,03 rng

Cind. Antecedente trornboembolice, tulbur5ri hepatice, sarcini, alapiare. Admin. lnsuficienfa de corp galben: tratament discontinuu, 2 compr.lzi din ziua 10-a sau a 15-a a ciclului panS i n ziua 25-a sau din ziua 5-a paria i n ziua 25-a. I n rnastopatii 1-2 compr./zi Tntre ziua 10 sau 15 paria i n ziua 25-a. Endometrioza 2 cornpr.1 zi tratament continuu tirnp de 6-12 cicluri. Contraceptie 2 compr.1zi din ziua 5-a pans i n ziua 25-a.

CLORMADINON $1 ESTROGEN
BELARA @ (Grunenthal, Germania) Clormadinona acetat 2 rng; Etinilestradioi 0,03 mg Comor. film. Ct. x 21

b P-6L

LEVONORGESTRELUM

b P-RF

Fcin. Hidroxilare i n ficat, eiirninare ca glucuronoconjugat. T112 24-56 ore. Fdin. Indice Pearl (nurnr de sarcini pentru 100 ani - femei): circa 1. Ind. Contraceptie oral.
b P-6L

G 03 AC

PROGESTOGENI

LYNESTRENOLUM

Ind, Contraceptie orala. Nu are estrogeni, putand fi utilizat si la femei cu diabet, hiperlipidemie, hipertensiune arieriala, varice, cardiopatii.

R.a. Posibile dereglri de ciclu la inceputul tratarnentului (sangersri intre menstre, arnenoree, edeme, mastodinie).
Cind. Sarcina, hepatita i n antecedente, cancer de san sau endometru. De evitat la fernei cu antecedente de salpingite, sarcini extrauterine. Admin. Un compr./zi din prima zi a ciclului. Nu se Tntrerupe chiar i n caz de menstre sau eventuale sangersri.
EXLUTON O (Organon, Olanda) Compr. 0,5 mg. Ct.
x

Admin. 1 cornpr./zi, zilnic, far5 in:rerupere, la ora fix5, pastrand 24 ore intre adrninistrsri. Se evita ora culcarii. Primui compr. se va lua i n prima zi a rnenstruatiei. Dacs s-a uitat luarea unui comprimat mai mult de 3 ore exista riscul de sarcin. Se ia cornprirnatul uitat, apoi ce1 urrnstor la ora obisnuitz si 7 zile se utilizeaza sirnultan alta metods contraceptiv2 (prezervativ, sperrnicid). DacS s-a uitat sub 3 ore, se ia cornprirnatul uitat si apoi ce1 urrntor la ora. obisnuira.
MIRENA % (Schering, Finlanda) Sist. intrauterin 52 mg. ?a XV POSTINOR O (Gedeon Richter, Ungaria) Cornpr. 0,75 mg. Ct.
x

28. Pa Il

2. Pa III

LINESTRENOL (Terapia, Romania) Compr. 5 mg. Fl.


x

NORLEVO O (HRA Pharma, Frania) Cornpr. 750 rncg. Ci.x 2. Pa III

30. Pa Il1

ORGAMETRIL @ (Organon, Olanda) Compr. 5 rng. Ct.


x

30. Pa III

lnd, Tulburari prin insuficienta progesteronica, mai ales cele din premenopauz, metroragii functionale sau i n caz de fibrom, endometrioze, contraceptie.
R,a. Amenoree, metroragii, acnee, cloasrn, hirsutism, agravarea varicelor, tulburari digestive, icter colestatic, prurit, modificari de libido, depresie.

Ind. Contraceptie de urge@ i n prirnele 72 ore dup5 un contact sexual neprotejat sau i n cazul ineficientei unei metode contraceptive (ruperea prezervativului, ornitirea lui, orniterea administrarii pilulei contraceptive, dispozitiv intrauterin eliminat, viol). Admin. 2 compr. i n priza unica, cat mai devrerne dupa contactul s e x ~ a neprotejat, preferabil i n primele 12 ore, nu mai tarziu de l 72 ore Administrare i n orice moment al ciclului menstrual.

346

MEMOMED
illenzo,-ator de nzedicn1,zer7te

2006 . Ghid fnrr~zncotm~pic

MEMOMED
.tle~norntor cie >nedicamente

2006 . Ghid fnrinncotertrpic

347

G 03 B
G 03 BA

ANDROGENI
3-OXOANDROSTEN (4) DERIVATI

Fcin. Activ pe cale orala. Admin. Perlingual 10-20 mglzi in scop profilactic. 100 mglzi i n cancerde san la femee, aplazii medulare.

TESTOSTERONUM

> P-RF

UNDESTOR O IANDRIOL) (Oraanon. Olanda) Undecanoat de testosteron 40 mg. Caps. Ct. Pa -; VI1
x

Fdin. Actiune androgena. Creste anabolismul proteic. Mareste toleranta pentru glucide la diabetici, stimuleaza eritropoeza, favorizeaza retentia de ap3 si eleciroliti. La femeie are aciiune antiestrogenica, produce virilizare, inhiba secretia gonadotrofinelor hipofizare, impiedica ovulafia da& este administrat i n prima parte a ciclului. Inhibs dezvoltarea carcinomului mamar. Ind. La, barbati: hipogonadism, climacteriu, impotenta i n unele forme de criptorhidism. Stari de denutritie avasata i n senescenta, deficit proteic i n convalescente, postoperator. Coronaropatii. Prurit la barrani. Fracturi, aplazie medulara. La femei: cancer de san inoperabil, cancer de endometru, mastita chistica cronica. R.a. Colestaza (mai ales doze mari, adm. oral), inhibarea spermatogenezei, pubertate precoce la baieti, virilizare la femei, acnee, hipercalcemie. La barbat risc de carcinom prostatic sau mamar. Retentie hidrosalina. Cind. Cancer de prostata, adenom de prostata, cancer de san la barbat, insuficienta cardiaca, renaia sau hepatica severa, 'hainte de pubertate, sarcina, alsptare.

30; 60.

Fcin. Activ pe cale orala. Admin. Oral, initial 120 mglzi, 2-3 saptamani. intretinere 40-160 mglzi, i n functie de efectele clinice.

G 03 C
G 03 CA G 03 CB

ESTROGENI
ESTROGENI NATURALI $1 SEMISINTETICI ESTROGENI SINTETICI

*
G 03 CA
ETINILESTRADIOLUM

ESTROGENI NATURALI $1 SEMISINTETICI

Fdin. Estrogen mai activ decat estradiolul, activ pe cale orala. La doze mari inhiba hipofiza. Antagonism fata de androgeni. Ind. Climacteriu (postmenopauz8, ovariectomie), osteoporoz2 primara sau secundars, amenoree, polirnenoree, cicluri anovulatorii, hipogonadism la femeie (hipoplazie uterina, tulburari de ciclu).

Prec. Hipertensiune arterials, migrena, hipercalcemie, epilepsie,


edeme. TESTOSTERON (Sicomed, Romania) Fiole 25 mgll mi. Ct.
x

5.

Admin. !.m. Ca medicatie de substitutie 50 mg o data pe saptarnana. in cancer mamar 50-100 mg de 3 oriIsSpt5man5.
TESTOLENT @ (Sicomed, Romania) Testosteron fenilpropionat 100 mgll ml. Fiole. Ct.
x

R.a. Urticarie, eriteme, prurit, cloasma, crampe musculare, ameteli, migrene, depresie, crize epileptice, tulburari senzoriale, greturi, vome, icter colestatic, agravarea porfiriei, hepatita anicterica, edeme, modificari de libido, sangerari, cresteri tensionale, flebite, infectii vaginale, hiperplazie endometrica, dezvoltarea rniomului uterin.
Cind. Sarcina, alaptare, afectiuni hepatice evolutive, tumori hepatice, colestaza, tumori uterine sau mamare hormondependente, pancreatita, tulburari tromboembolice, hipertensiune arterials, porfirie acuta.
Prec. Depresii, icter in antecedente, hipercalcemie, insuf. renala, cardiaca, epilepsie, edeme, otoscleroz~,diabet grav.

3.

Admin. [.m. o fio15 la 2 saptamani i n scop substitutiv. O fiola de 1-2 oriIs~pt~man3 cancer de san. in
METILTESTOSTERON@ (Terapia, Romania) Compr. 10 mg. Ct.
x

50.

Admin. in insuf. horrnonals la femeje 0,05 mg de 1-3 orilzi, in primele 2 saptarnani ale ciclului, continuand i n ultimele 2 septa-

348

MEMOMED

111ef~orntol- nzedicnnze~ztc Glizdfornzacotelzipic de

2006

MEMOMED

.liei?zorator de >?zedicarneizte G/zidfo~ri?rrcoternjlic

2006

349

mani cu un progestativ. Tulburgri de climacteriu 0,02-0,05 mglzi timp de 10-12 zilellun~, cautandu-se d o z i activa cea mai mica. ETINILESTRADIOL (Teraoia. Romania) Compr. 0,02 mg; 0,05 mg. Ct. x 30 ESTRADIOLUM
)

ESTRADERM O TTS-25, 50, 100 (Novartis, Elvelia) Dispozitiv cu administrare transdermie, cu eliberare constant5 timp de 24 ore a 25; 50; 100 mg estradiol. Ct. x 6. Pa IV: IV; -

P-6L

Fdin. Estrogen natural mai putin activ decat etinilestradiol. Diminuarea estrogenilor dupa menopauza se asociaza cu cregterea activitstii osteoclaptilor pi rezorbtiei oaseior. Ind. Insuf. ovarians primara sau secundara la pubertate (hipoplazie uterinz gi mamara, amenoree, vaginita atrofics). Corectarea carentei estrogenice pi a simptornelor datorate menopauzei naturale sau artificiale (bufeuri, transpiralii nocturne, atrofie vulvo-vaginala, dispareunie, incontinenta urinar5, tulburari de somn, astenie). Ca terapie de substitutie dupa menopauza, creste densitatea minerai2 osoasa (DMO), in comparatie cu femeile netratate, la care DMO scade.
R.a., Cind. Vezi etinilestradiol.

Adrnin. Aplicarea unui plasture la fiecare 3 - 4 zile. Plasturele se indeprteaza dupa 24 ore de la aplicare. Se incepe de obicei cu TTS-50. Daca apar fenomene de supradozare (tensiune de sani, rnetroragii) se reduce doza utilizand TTS-25 sau intervale mai mari de aplicare. Daca este ineficace se aplics TTS-100. Se urmsreste stabilirea unei doze rAt mai mici. Tratarnentul se face 2 - 4 saptamani pe lune urmat de o pauza de 2-7 zile. Se poate face tratament continuu (far3 pauz8) i n cazu! in care fenomenele de insuficienta apar in timpul perioadei de pauza.
ESTRADOT O (Novartis, Elvetia)

Sis:em terap. transdermic 37,s mcgl24 ore; 50 mcgl24 ore; 75 mcg124 ore; 100 mcgl24 ore ESTREVA O (Lab. Theramex, Monaco) Estradiol hemihidrat 0,1%. Gel. Tub 50 g. Pa IV

Admin. i n amenoree, i.m. profund 2,s mg de 2-3 orilsptSmana. Din ziua 16 a ciclului se asociaza un progestativ. Endometrite post-partum pi post-abortum 3-5 administrari a 5 mglzi la interval de 2 zile.
CALIDIOL @ (Servier, Franta) Spray nazal, sol. O doz8 (un pu? = 0,07 mi = estradiol hemihidrat 150 pg. FI. x 60 doze. Ind. Substitutie a deficitului estrogenic legat de menopauza natura13 sau chirurgical8. Profilaxia osteoporezei postmenopauza. Admin. Iniiial 300 pg (2 pufuri)lzi i n doz5 unica, cate un puf i n fiecare nara. Administrare la aceeapi or2 i n fiecare zi. Dups 2-3 cicluri doza poate fi modificata i n funcTie de raspuns (intre 150-600 pglzi). Un ciclu = 21-28 zile de tratament si 2-7 zile pauz8. CLIMARA @ (Shering, Germania) Transderm 3,9 mg/12,5 cm2. Ct. x 4. Pa IV Transderm 7,8 mgI25 cm2. Ct. x 12 plicuri

Ind. Menopauza instalata natural sau artificial. Siptome datorate deficitului de estrogeni (bufeuri, transpiralii nocturne, atrofie urogenitala. rnodificsri de dispozitie). Admin. Aplicare pe tegumente. La fiecare aciionare a pompei dozatoare se elibereazi 0,5 gel = 0,5 mg estradiol. Doza zilnica recomandata este 1,5 mg estradiol = 1,5 gel = 3 doze Estreva.
ESTROFEM O (Novo Nordisk. Danemarca) Compr. 1 mg; 2 rng. Ct.
x

28. Pa III

FEM 7 (G. Richter. Unaaria) Estradiol hemihidrat 50 mcg. Sistem terapeutic transderrnic. Ct. x 4 plicuri. Pa III FEM 7 COMBI (Merck, Germania) Faza 1: Estradiol 50 mcg124 ore. Sistem terapeutic transdermic (STT). Faza 2: Estradiol 50 mcgl24 ore; Levonorgestrel 10 mcgl 24 ore. STT. Ct. x 4 plicuri (2 + 2).

Ind, Deficien!e estrogenice Admin. 2 pe sptaman5 timp de 2 captamani.


ESTRACOMB @ TTS 50 (Novariis, Elvetia) Sistem transdermal continand: Estradiol 4 mg. Ct.
x

Ind. Substitutie hormonalS i n postmenopauzi5. Admin. Un sistem terapeutic de faza 1, o data pe s5ptamana in primele 2 s3ptSmani. Apoi un sistem terapeutic de faza 2, o data pe captamina, urm8toarele 2 sptamani.

8.

352

MEMOMED
i>lenzomtor de medicnn?e?zte

2006 G/zidf~r?tzncoternJ~ic

MEMOMED 2006 .lieri~orntorci@ medicntne~zte Gliid fnrnzncoternpic


MEDROXIPROGESTERON (Terapia, Romania) Compr. 10 rng. Ct.
x

353

R.a., Cind. Ca la ceilalti estrogeni. Risc cancerigen mai mare.

Admin. 1.m. i n functie de afectiune. De obicei 1-5 rnglzi, 15 zile pe luna, urmat de un progestativ. . SINTOFOLIN @ (Teraoia. Romania) Fiole 5 mg12 ml; 20 mg15 ml. Ct.
x

30. Pa I

MEGESTROPJ @ (Organon, Olanda) Flac. inj. 150 rnglrnl - 1 ml. 3; 5. Pa I; V

HYDROXYPROGESTERONUM

G O3 D
G 0 3 DA

PROGESTOGENI
PREGNEN (4) DERIVATI PREGNADIEN DERIVATI ESTREN DERIVATI

Fcin. Absorbtie lenta, efecte de durata (45 zile). lnd, InsuficientS de corp galben, metroragii functionale, amenoree primara sau secundari, sterilitate.

G 0 3 DB
G 0 3 DC

R.a. Ederne, acnee, seboree, tumefactia sanilor, greturi, cefalee, colestaza, la doze mari virilizarea fatului feminin. '

Cind. Alergie, cancer de san, metroragii nediagnosticate, astm bronsic, epilepsie, migrene, depresie, tromboembolii, insuf. cardiaca.

G 0 3 DA

PREGNEN (4) DERIVATI


t P-6i

MEDROXYPROGESTERONUM

Ind. Cancere hormonodependente: carcinom mamar cu metastaze, C. de endometru, C. de prostata, adenom de prostata. Insuficienla de corp galben, metroragii functionale, sterilitate, amenoree.
R.a. Alergii, migrene, tulbursri senzoriale, depresie, greturi, vome, diaree, constipatie, colestaza, edeme, dismenoree, rnetroragii, gaiactoree, mastopatie, cresteri tensionale, Rebite.

Admin. I n avort habitual-2-4 fiole la interval de cate 7 ziie, Ti; prima jumatate a sarcinii. In hipoplazie uterina cu tendinjg la avort aceeagi po-sologie i n primul trirnestru al sarcinii (asociere cu estrogeni). In irninenta de avort zilnic cate 4 fiole p a n i la oprirea contrac\iilor si a rnetroragiilor, apoi 2 - 4 fiole la 3 zile si-in continuare 2 fiole pe s5ptSmani i n prima jumatate a sarcinii. In rnetroragii funcjionaie (juvenile si i n premenopauza) 2 injeciii pe fiecare ciclu, i n asociere cu un estrogen, la interval de 10-12 zile. Inj. i.m.
PROGESTERON RETARD O (Terapia, Romania) Fiole 125 rnglrnl. Ct. x 5.

Cind. Tulburari hepaiice severe, icter colestatic, tumori hepatice, avort habitual, metroragii, sarcina, al2p:are. Prec. Herpes i n antecedente, tromboflebite, hernoragii cerebrale i n antecedente, depresii endogene, insuf. hepatica, renala, cardiaca, hipercolesterolemie. Admin. i n general 1000-3500 mgIsiptaman5 (o singura adrninistrare sau adminisrrari/s~ptarn%G),i n cancere hormonodependente. In insuf. de corp galben, metroragii functionale, sterilitate, 5-10 mglzi timp de 5-10 zile, i n a doua jurnetate a ciclului. In amenoree prin insuf. de progestogeni, 5 mg x 2/zi, 5 zile (eficace daca axul hipotalarnohipofizo-ovarian este intact si exists secreiie de estrogeni).

PROGESTERCNUM

b P-RF

Fdin. Progestativ natura], cu aceieagi efecte ca progesteron retard, mai putin activ fata de progestativele de sinteza. Activ nurnai pe cale injectabila. Ind., R.a., Cind. Vezi hidroxiprogesteron Admin. 1.m. profund, i n f u n c t i ~de afectiune. i n metroragii, i n general, 5-10 mglzi cu 5 ziie ipaintea ciclului. Avori habitual 2-4 fiole de 2-3 oriIsapt5m5na. In iminenia de avort 25-50 mgl zi. Dupa oprirea contrac{iilor si a metroragiei 10-25 mglzi. in arnenoree 25 mg pe captarnana i n a 2-a parte a ciclului.
PROGESTERON (Terapia, Romania) Sol. inj. 25 mg!2 rnl. Ct. x 3. PROGESTOGEL O (Besins International, Franta) Progesteron 1%. Gel. Tub 80 g + regleta de dozare 1 regleta = 2,5 g gel = 25 mg progesteron. Pa III

~ E ~ ~ % ~ E ~ ~ ( P h a r r n a c l a Beluia) Upiohn, Susp. inj. 150 mglml. FI. 1 ml. Pa III FARLUTAL @ (Pharmacia Uoiohn. Italia) Compr. 500 mg. FI. x 30. Pa XIII

354

MEMOMED
ilfenzomtoi' de ?medicnnzente

2006
GIzid fni'nzncoteinpic

MEMOMED
.lfemr>i'ntorde vzedicntnerzte

2006
Glzid fni'nzncoterapic

355

Fcin. Absorbtie cutanats circa 10%. Creste concentratia intramamara de progesteron, corecteazs local dezechilibrul dintre estrogeni si progesteron. Ind. Mastodinii asociate cu contraceptia orala, primul trimestru de sarcina, perioada de pubertate, premenopauza, sindrom prernenstrual, rnastopatii benigne. Adrnin. O rnesura pe zi pe fiecare san, continuu, inclusiv in perioapa menstrelor, timp de 3 luni. UTROGESTAN O (Besins International, Franta) Progesteron micronizat 100 mg. Caps. Ct. x 30. Pa IV Ind. Oral. Sindrom premenstrual, cicluri neregulate prin disovulatie si anovulatie, mastopatii benigne, premenopauza, menopauzS. Vaginal. Subsiitutia progesteronica i n cazul deficitelor complete ale femeilor ovarioprive, supliment al fazei luteale in FIV, irninenta de avort sau prevenirea avorturilor repetitive, contraindicatii ale administrsrii orale. Cind. Oral. Alterari grave ale functiilor hepatice.

DUPHASTON O (Solvay, Olanda) Compr. film. 10 mg. Ct. NOMEGESTROLUM


x

20. Pa IV
b P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva rapida, pic seric la 2 ore. T112 40 ore. Eliminarea metabolitilor prin intestin, pacial urinara. Fdin. Progestativ, afinitatea pentru receptorii progesteronului fiind de 2,5 ori superioara acestuia. Nu are actiune androgenica, anabolizanta, estrogenici, corticosuprarenal5i, antiinflarnatoare. Ind. Tulbursri menstruale legate de secretie progesteronicE insuficienta, oligornenoree, polirnenoree, arnenoree, rnetroragie, menoragie, dismenoree esentiala, mastodinie cicIiG, sindrorn prernenstrual. Cind. Accidente tromboembolice i n antecedente, insuf. hepatica grava, hernoragii genitale nediagnosticate, sarcina. Admin. 5 rnglzi, 10 zile pe ciclu, i n zilele 16-26 ale ciclului. LUTENYL O (Theramex, Monaco) Progestativ de sinteza derivat de 19 nor-progesteron Cornpr. 5 rng. Ct. x 10. Pa IV

Adrnin. Oral. Insuf. progesteronica 2-3 caps./zi, i n 2 prize. Menopauza 2 caps./zi, seara, in completarea tratamentului estrogenic. Vaginal. Hipofertilitatelsterilitate: 2-3 caps./zi pan8 i n sfipt. a 12-a. FIV 4-6 caps.1zi paria i n sspt. a 12-a.

G 03 DC

ESTREN DERIVATI
b P-6L

ALYLESTRENOLUM

G 03 DB

PREGNADIEN DERIVATI
b P-RF

DYDROGESTRONUM Fdin. Actiune progestativa (IuteomimeticS, gestagens).

Fdin. Progestativ oral cu actiune de mentinere a sarcinii in deficit progesteronic. Ind. Avori habitual, irninenta de avort, iminenta de nastere prematura.

Ind. Tulburari rnenstruale post-pubertare sau premenopauze, arnenoree secundara i n afara sarcinii, rnenometroragii, sindrorn premenstrual, dismenoree, endornetriozg, sterilitate prin insuficienta luteala, menopauzs confirmati, mastopatii benigne, iminenia de avort si avort repetat prin insuficienia luteata probata. Adrnin. Oral. Insuf. luteal5 20 rnglzi, i n 2 prize, din ziua 16-a pan2 i n ziua 25-a a ciclului. Endometrioza 30 mglzi, i n tratament continuu sau discontinuu (Zilele 5-25 ale ciclului). Menornetroragii 30 rnglzi pana la oprirea hemoragiei. Irninenta de avort, de la inceputul sirnptornelor 10 mg la 8 ore (3 prize pe zi). Avort repetat, 10 rnglzi de la inceputul sarcinii, p2nS la o luna dupa perioada critica.

R.a. Greturi, dureri abdominale.


Cind. Vezi progesteron. Admin. Avort habitual 1-3 comprlzi mai multe luni. Irninenta de avort 1-2 cornpr. de 3 ori pe zi tirnp de 7 zile. ALILESTRENOL (Terapia, Romania) Compr. 5 rng. Ct. LYNESTRENOLUM
x

20. Pa Il
b P-6L

Ind. Endometrioza, tulburari functionale ale ciclului rnenstrual, disrnenoree, arnenoree, hernoragii juvenile si rnetrornenoragii.

358

M E M O M E D 2006
Memorntor de medicamente Ghid fnrmcrcoternpic

MEMOMED 2006 Jfejnorntol' de ~nediccrmente Glzidfnrmncoternpic

359

PAUSOGEST O (Gedeon Richter, Ungaria) Estradiol; Noretisteron. Cornpr. filrn. Ct. DIENOGEST SI ESTROGENI JEANINE O (Jenaoharrn. Germania) Dienogest 2 rng; Etinilestradiol 0,03 mg Draj. Ct. x 21. Pa IV Ind. Contraceptie horrnonala Admin. Un drajeu zilnic, la aceeasi ori, tirnp de 21 zile consecutive.
x

28
b P-RF

R.a. Hipertensiune arterials, trornboernbolii, icter colestatic, hiperlipernie, diabet, rnastodinie, mastopatie benigna sau rnaligni, tumori uterine, rnigrene, arneleli, tulburiri de vedere, convulsii, adenorn hepatic, galactoree.

Cind. Trornboernbolii, hipertensiune arteriala, coronaropatii, valvulopatii, tulburari cerebro-vasculare, tulburari oculare vasculare, tumori maligne de san si uter, hernoragii genitale nediagnosticate, porfirie, otoscleroza. Admin. Oral, un comprimat pe zi, f i r i intrerupere, in ordinea: albastru, timp de 12 zile; alb, tirnp de 10 zile; rosu, tirnp de 6 zile. Pentru ferneile in penoada de activitate genitali pnrnul cornprirnat se ia in ziua a 5-a a ciclului. Celelalte fernei pot incepe in orice zi a lunii. MEDROXIPROGESTERON $I ESTROGEN

b P-6L

G 03 FB

PROGESTOGENI $1 ESTROGENI, PREPARATE SECVENTIALE


b P-6L

PREMELLA O 2,5 5 Wyeth-Lederle, Austria) Estrogeni conjugaii 0,62510,625 rng; Medroxiprogesteron acetat 2,515 rng. Drajeuri galbenelalbastre. Ct. x 28. Ind. La fernei cu uter intact: sirnptorne vasomotorii rnoderatesevere, asociate cu deficienta de estrogeni, profilaxia si tratarnentul osteoporozei asociate cu deficienta estrogenici, vaginite si uretrite atrofice. Admin. Un drajeu zilnic, timp de 28 zile consecutiv. DIDROGESTERON $1 ESTROGEN FEMOSTON @ 2110 2/20 (Solvay, Olanda) Cornpr. film. oranj cu estradiol 2 rng Cornpr. filrn. galben, resp. albastru cu estradiol 2 rng didrogesteron 10 rng, resp. 20 rng Ct. cu blister calendar a 28 (14-i-14) cornpr. Pa IV
-i-

NORGESTREL SI ESTROGEN

CYCLO-PROGINOVA O (Schering, Germania) Draj. alb contine estradiol valerat 2 rng Draj. brun contine estradiol valerat 2 mg; norgestrel 0,5 rng Ct. 11 draj albe + 10 draj. brune. Pa III Ind. Tulburari de rnenopauza, dupS ovariectornie sau castrare, arnenoree primari si secundara (dupa excluderea posibilitatii unei sarcini), i n arnenoree secundari d u p i rninirn 8 sipt. de la ultima rnenstruatie, tulburari ale ciclului. Admin. Cate 1 draj.1zi intre ziua 5-25 a ciclului, apoi 7 zile pauzi. in arnenoree secundari se incepe oricand. NORETISTERON $1 ESTROGEN NOVOFEM @ (Novo Nordisk, Danernarca) Estradiol 1 rng; Noretisterona acetat 1 rng. Cornpr. film. Ct. x 28. Pa IV TRISEQUENS O (Novo Nordisk, Danernarca) Albastru Estradiol 2 rng 2rng Irng Irng Estriol Noretisteron acetat Irng Cornprimate. Ct. x 28.
b P-6L

b P-6L

Ind. Substitutie horrnonala la fernei cu tulburiri datorate rnenopauzei naturale sau induse chirurgical.

W
l rng 0,5 rng

R.a. i n prirnele luni sensibilitate a sanilor. Greaii, cefalee, edeme, eruptii.

Cind. Carcinorn rnarnar, endornetrial, neoplazii horrnono-dependente. Hepatita acuta sau cronica. Boali trornbo-ernbolica. Sangeriri genitale. Sarcini. Admin. Oral, zilnic un cornprirnat alb (14 zile), apoi unul galben (14 zile). Daca prelevarile endornetriale arati raspuns progesta-

Ind. Corectarea carentelor estrogenice, osteoporozfi i n post-menopauza.

360

MEMOMED

2006

MEMOMED
.llenzoi.ntor de n?edicnrnazte

2006
Glzid fnnncrcotmpic

361

.!.'cnzorator de ?nedicanze~zte Glzid fari?zncoterflpic

tiv inadecvat se administreaza comprimate albastre i n a doua parte a ciclului. Urmitorul ciclu de tratament se incepe imediat dupa un ciclu de 28 zile. D a c i pacienta mai prezints menstruatie se incepe tratamentul in prima zi a ciclului (prima zi de sangerare). La paciente care au avut ultima menstruatie cu mai mult de 12 luni i n urma, tratamentul se incepe oricand.

MENOTROPINUM

b P-RF

Fdin. Induce dezvultarea si maturarea foliculului ovarian (administrat i n prima faza a ciclului). Tratamentul va fi de obicei completat cu gonadotrofine corionice pentru a declansa ovula!ia. La b5rbat induce spermatogeneza i n caz de deficit de LH. Ind. Sterilitate la femeie in caz de anovulaiie, insuficienli estrogenica. Diagnosticul unei amenorei si a tulburarilor de receptivitate ovariana. Sterilitate masculina mai ales prin hipogonadism prin reducerea secretiei de gonadotrofine. R.a. Hiperstimulare ovarians, chisturi ovariene, edeme, ascita, hemoconcentratie, hiperaldosteronism secundar, hipercoagulabilitate, alergie, sarcini gemelare, tromboembolii (rar).

G 03 G
G 0 3 GA G 0 3 GB

GONADOTROPINE SI ALTI STIMULANTI Al OVULATIEI


GONADOTROPINE STIMULANTI SINTETICI Al DVULATIEI

(
J;

*
b P-RF

Cind. Sarcina, sterilitate de alte cauze, tumori hipofizare, ovariene polichistice, niveluri ridicate de FSH. Prec. Tratament in spital sub supraveghere (volumul ovarelor, nivelul estrogenic urinar, estradiol plasmatic). Admin. 1.m. Inductia ovulaliei: doze : funciie de datele clinice n si paraclinice. De utilizat doze cat mai mici. Sterilitate masculina: i n principiu o fio!a la 2 zile timp de 90 zile, asociati cu o administrare de gonadotrofins corionica de 2 oriIs5ptSm21ni. in hipogonadism prin hipogonadotrofine pot fi utilizate si doze mai mari si tratamente de durata. MENOGON O (Ferring, Germania) Flac. inj. 75 u.i. FSHl75 u.i. LH. Ct. FOLLITROPINUM ALFA
x

G 0 3 GA

GONADOTROPINE

GONADOTROPHINA CHORIONICUM

Fdin. Declansarea ovulatiei (dupa stimularea cu FSH), dezvoltarea corpului galben, stimularea secretiei de progesteron. Ind. La femeie: iminenlii de avort, sterilitate prin oligo sau anovulatie (in asociere cu HMG). La femei supuse superovulatiei inaintea aplicarii tehnicilor reproductive asistate. La barbat: criptorhidie, hipogonadism hipogonadotrofic. R.a. Retentie hidrosalina. i n asociere cu HMG risc de hiperstimulare ovarians si de sarcini multiple, chiste ovariene, edeme, ascita, hidrotorax, hiperaldosteronism secundar, hipercoagulabilitate. Admin. La femeie: iminenta de avort, 1500 u.i./zi i n primul trimestru. i n asociere cu HMG, sterilitate prin anovulatie: 5000 u.i. i n zilele 14, 16, 18 ale ciclului, cu supravegherea volumului ovarelor si a estrogenemiei. La barbati: criptorhidie, 500-u.i. de 2-3 ori/sapt5mana, dupii virsta, timp de 6 sSptimani. In asociere cu HMG, hipogonadism hipogonadotrofic, 1500 u.i. de 2 ori/sapt3manS, timp de 3 luni. OVITRELLE O (Serono Europe Ltd, Anglia) Pulb. + solv. pt. sol. inj. 250 pg PREGNYL O (Organon, Olanda) Fiole pulb. ini. 500 u.i.12 ml. Ct. x 6 fiole. Pa III Fiole 1500 u:i./2 ml. Ct. x 3. Pa IV Fiole 5000 u.i.11 ml. Ct. x 3. Pa VIII

10. Pa XIV
b P-RF

Fcin. DupZ inj. i.v. distributie i n lichidele extracelulare cu semivia15 initiala de circa 2 ore si eliminare cu semi-via15 finala de circa 24 ore. Dup5 administrare repetata, starea de echilibru in 3-4 zile. Fdin. Este hormonul foliculo-stimulant (FSH) uman recombinant. Ind. Anovulatie la femei care nu au raspuns la clomifen. Stimularea cresterii foliculare multiple la femei intreprinzand o superovu1a;ie. Stimularea spermatogenezei. R.a. Hiperstimulare ovariana, sarcini multiple, tromboembolie, avori spontan, ginecomastie, acnee. Cind. Sarcina, aliptare, ovare chistice, sangerari ginecologice, carcinom de ovar, de san, uter, tumori hipofizare, insuf. ovariana primara, insuf. testicular5 primara. Admin. Sub supravegherea specialistului i n fertilitate.

362

MEIVIOMED
Memomtov de nledrcnn7ente

2006
Ghid fnvinncoterc~ic

M E M O M E D
,Ifen?ornto~ ntedicnnzarte de

2006
Ghid fnrmacoterapic

363

GONAL-F O (Serono Europe Ltd, Anglia) Pulb. inj. 37,5 u.i.; 75 u.i. 150 u.i. Ct. x 1 f. unidozS. Pa -; XI; Xlll Pulb. inj. 450 u.i./0,75 ml; 1050 u.i./1,75 ml. Flac. multidoza. FOLLITROPINUM BETA
1 P-RF

R.a. Reaclii la locul injectarii, hiperstimulare ovariana (6%), cefalee, somnolent3, great, dureri abdominale. Cind. Tumori active ale hipotalamusului ovarian,hemoragii genitale.

si hipofizei,chist

Admin. Sub supravegherea specialistului i n fertilitate. S.C. initial 75 u.i. lutropin alfa zilnic + 75-150 u.i. FSH.

Fcin. Dup5 inj. i.m. sau s.c. picul seric la 12 ore. TI12 de eliminare 40 are. Cinetrca asernan5toare FSk naiural. Fdin. FSH recombinant cu efecte similare hormonuui natiiral. Ind. La femei, pentru tratamentul infertilitatii in: anovulatie (inclusi~ boala ovarelor poiichistice) la femei care nu au rsspuns la tratamentul cu clornifen; hiperstimularea ovariana controlat5 pentru inducerea dezvoltsrii de foliculi multipli i n programe de reproducere asistata meaical [de ex. fertilizare in vitroltransfer de embrion (IVFIET), transfer inirafalopian de gameli (GIFT) si injectarea intracitoplasmaticS a spermei (ICSI)]. La S5rbati. deficit de spermatogenez datorat hipogonadismului hipogonadotrofic.

LUVERIS @ (Serono E u r o ~ e Ltd. Anaiia) Pulb. 75 u.i. + solv. pt. sol. inj. 2 mi. FI. Pa XIII

G 0 3 GB

STIMUiANTI SINTETICI Al OVULATIEI


b P-RF

CLOMIFENUM

Fdh. Ovulatia apare in zilele 6-10 dup ultima zi de administrare (vezi la Admin.). lnd. Sterilitate prin anovulatie, disovula!ie, corp galben insuficient, faza Iuteala scuri$. Diagnostic si terapeutic i n unele amenorei de grigine hipotalamo-hipofizara. Amenoree psihogenica, galactoree, oligospermie. R.a. Ovar polichistic, alopecie, ameteli, cefalee, vome, depresie, insomriie, dureri abdominale, tulburari viz~ale,sarcini multiple. Cind, ilepatopatii severe, recente, neoplasm genital, hemoragii ginecoiogice de cauze necunoscute, chist ovarian, tulbursri de vedere, sarcina, depresie. Prec. Supraveghere ginecologicA stenta. Admin. Tratamentul steriiitajii. 50 mglzi timp de 5 zile, incepand din ziua 5-a a ciclului sau, i n caz de amenoree, intr-o zi fixat arbitrar. In caz de insucces se reia dupa o lun cu 100 mghi. Da& dup5 trei cure nu se obtine ovulatia se renunts. Daca se obtine ovuiatie dar aceasta nu a fost urmata de sarcins, se poate continua pane la 6 cicluri de tratament, cu cate o pauza de o luna intre cicluri. Administrarea se oprepte la primul semn de sarcina.

R.a. Hiperstimulare ovarians nedorita, risc de sarcina exirauterin si sarcini multiple.


Cind. Tumori de ovar, san, uter, hipofiza, sangersri vaginale, chist de ovar. Admin. Sub supravegherea specialisiului in feriilitate.

PUREGON @ (Organon, Olanda) Pulb. liof. 75 u.i.; 100 u.i.; 150 u.i.; 200 u.i.; 225 u.i.: 250 u.i. + Fiole solvent. Pa -; Xlll; -; -; -; Sol. inj. 50 u.i./0,5 ml. Ct. x Ifl. Pa XII LUTROPINUM ALFA b P-RF

Fcin. Dupa inj. i.v. este distribuit rapid, cu T112 o ora. Eliminare T circa 12 ore. n Fdin. Hormon luteinizant uman recombinant. Se leag.2 de receptorii ovarieni si testiculari care fixeaza pi hormonul gonadotropinei corionice umane. Siimuleaz2 producerea de estradiol si progesteron, declanseaz ovulatia. Ind. In asociere cu hormonul foliculostimulant (FSH), pentru stimuiarea dezvoltarii foliculare la femei cu deficiente severe de LH si FSH (conc. plasmatice ale LH endogen 1,2 u.i.11).

CLOSTYLBEGYT @ (Egis, Ungaria) Compr. 50 mg. Ci.


x

10. Pa 111

WA-MIT O (Remedica, Cipru) Compr. 50 mg. Ct.


x

10. Pa I 1 1

364

MEMOMED
~Ifemoratot- nzedicarnelzte de

2006
Glzid farrnacotempic

MEMOMED 2006
.lfmzomtot- de nzedicainente Glzid farvzacoterapic

365

G 03 H
G 0 3 HA G 0 3 HB

ANTIANDROGENI
ANTIANDROGENI ANTIANDROGENI $I ESTROGENI
-n-

Cind. Sarcin, alaptare, tumori ale sanului, hipofizare, boli tromboembolice. Admin. Primul ciclu 1 draj./zi, i n zilele 5-25. 7 zile pauza. Apoi 1 draj./zi, 21 zile, 7 zile pauza, etc. Se incepe cu cele albe (11 buc.) si se continua cu cele rosii (10 buc.).
DIANE-35 O (Schenng, Germania)

*
G 0 3 HA ANTIANDROGENI
CYPROTERONUM

*
> P-RF

> P-6L

Ciproteronacetat 2 rng; Etinilestradiol 0,035 rng. Drajeuri. Ct. x 21. Pa IV

Fdin. Antiandrogen. Progestativ. Ind. La bsrbat: cancer de prostata, controlul libido-ului i n hipersexualitate severa sau deviatie sexuala. La femeie: hirsutism, alopecie de tip androgenic, acnee, seboree. R.a. La brbat: inhibitia sperrnatogenezei, impotenfs, ginecomastie. La femeie: tulburari de ciclu, crestere ponderala. La arnbele sexe: migrene, colestaza, insuf. venoasa, hepatite citolitice (rar). Cind. La ferneie Clnd. gestagenilor. Hepatopatii grave, antecedente tromboembolice, tbc, psihoze depresive. Sarcina, alaptare. Adrnin. Cancer de prostata: 200-300 mglzi, tratarnent continuu. La femeie dupa histerectornie sau menopauz3 25-50 rnglzi. In perioada sexual8 este necesara asocierea unui estrogen (de ex. preparatul Diane). in acnee severa 2 mglzi asociat cu 35 mcg etinilestradiollzi, 21 zile i n fiecare ciclu menstrual. Hipersexualitate 50 mg x 2Izi.
ANDROCUR O (Schering, Germania) Cornpr. 50 rng. Ct. x 50. Pa XIII

Ind. Afec;iuni dependente de androgeni la femeie: acnee, seboree, forme usoare de hirsutism, alopecie androgenic2. Contraceptiv oral. Admin. C2te un drajeulzi tirnp de 21 zile, incepand din prima zi a cicluiui; 7 zile pauza.
MINERVA O (Schering, Germania) Ciproteron acetat 2 mg; Etinilestradiol 0,035 rng. Drajeuri. Ct. x 21. Ind. Afectiuni androgen-dependente la femei (acnee pustulopapuloasa, nodulochistic~,alopecie, hirsutisrn). R.a. Dureri si secretie la nivelul sanilor, cefalee, depresie, greaia, vome, eruplie, cresterea greuteiii. Cind. Trornboza, diabet, insuf. hepatica severa, tumori maligne, sarcina, alaptare. Admin. Numai la femei. i n ordinea indicata pe ambalaj, zilnic, Gteva luni.

G 03 X
G 0 3 XA G 0 3 XG

ALTI HORMONI SEXUALI $1 MODULATORI Al SISTEMULUI GENITAL


ANTIGONADOTROPINE $I SIMILARE MODULATORI SELECTIVI Al RECEPTORILOR ESTROGENICI

G 0 3 HB

ANTIANDROGENI $I ESTROGENI

CLIMEN O (Schering, Germania) Draj. continand: Estradiolvalerat Cyproteronal acetat Excipient q.S. pentru un draj. Ct. x 21. Pa IV drai. albe 2 rng

> P-SL
drai. rosii 2 mg 1 mg

G 0 3 XA

ANTIGONADOTROPINE $1 SIMILARE

DANAZOLUM

> P-6L

Fdin. Inhiba sinteza $i eliberarea gonadotrofinelor hipofizare (FSH, LH). Ind. Endometrioza, rnastita nodulara si chistica, ederne angioneurotice ereditare. Ginecomastie. Pubertate precoce.

Ind. Corectarea carenfelor estrogenice (menopauza, tulburari trofice genito-urinare, cutanate, psihice din cursul rnenopauzei).

366

M E M O M E D 2006
ih'emomtol- cle nzeriicnnro~te Ghiri fai7izacnternpic

MEMOMED
.Uernolntot- de meriicrrrrzeizte
*

2006 Glziri fnl-riicrcotempic

367

R.a. Hirsutism, acnee, seboree, alergii, marirea sanilor, oboseala, arneteala, migrene, neniozitate, depresie, greturi, vome, colici, diaree, hipercolesterolemie, crestere ponderala, manifestsri de virilizare, flebite. i n tratamente prelungite posibile tumori hepatice. La barbat reducerea spermatogenezei. Cind. Sarcina, alaptare, hepatopatii grave, icter colestatic.

Cind. Antecedente tromboembolice venoase, hipersensibilitate, insuficien@ hepaticg, renata, sangerare genital$ neexplicata, cancer de endometru sau de san, femei la vrsta procreerii. Admin. Oral, 1 cornpr./zi tratament de durata oricand i n cursul zilei si ?n raport cu rnesele. Eventual o suplimentare a aportului de calciu. EVIST4 O (Eli L~lly,Olanda)

Prec. Insuf. cardiaca, renala.


Admin. Endometrioza, 100-800 mg, de obicei 600 mglzi, i n 3 prize, incepand din prima zi a ciclului. Durata maxim 6 luni. Mastita nodulara si cistica 100-800 mglzi, i n medie 400 mg, timp de 3 - 6 luni. Edem angioneurotic ereditar 50-800 mglzi. Se incepe cu doze mari (400-800 mglzi) si se reduce la cea mai mica doza activa (100 mglzi sau mai pulin). Ginecomas'.ie. 300 mglzi, i n 2-3 prize, modificand doza i n functie de evolulie. Administrare 3-6 luni. i n pubertate precoce 100-400 mglzi T n functie de varsta si greutate. DANOL 100 (Sanofi-Svnthlabo. Anqlia) Caps. 100 mg; 200 mg. Ct. x 100. Pa XII; -

Compr. 60 mg CI

28. Pa XIII

G 03 XC

MODULATORI SELECTIVI AI REGEPTORILOR ESTROGENEI


b P-6L

RALOXIFENUM

Fcin. Absorbiie ora15 60%, rapida. Biodisponibilitate 2%. Metabolizare importanta la primul pasaj. T112 27 ore. Eliminare prin fecaie, ca me:aboli!i, i n 5 zile. Eliminare urinars sub 6%. Fdin. Modulator selectiv al activarii receptorilor pentru estrogeni prezinta aciiuni agoniste sau antagoniste selective pe \esuturile sensibile la estrogeni. La Nvelul ~esutuluiosos este agonist, produce o scadere a decalciric3rii crescand densitatea minerali osoasa. Nu infiuenteaza endomeirul si glandele marnare. Reduce colesterolul total si LDL-colesterol. Nu este agonis: pe hipotalamus, uter, san. Ind. Prevenirea osteoporozei si fracturilor vertebrale netraumatice la femei i n premenopauza, cu risc crescut de osteoporoz~.
R.a. Rar tromboflebite superficiale, embolie pulmonari, tromboza retiniana (0,8%), bufeuri, crampe la nivelul gambelor, edeme periferice, trombopenie.

368

MEMOMED 2006 ilfenzomtor de ~nedicaf~zrnteGlrid farnzncotrrapic

MEMOMED
L~fenzoratov nzedicnnzazte de

2006
Ghid fartnncoternpicfncotwflpic

369

G 04
G 04 B
G 04 C

MEDICATIA APARATULUI URINAR (UROLOGICE)


ALTE UROLOGICE, INCLUSIV ANTISPASTICE MEDICAMENTE FOLOSITE ?N HIPERTROFIA BENIGNA DE PROSTATA

ind. Incontinenp3 urina@ cu hipertonie a vezicii urinare.

R.a. Ulceratii esofagiene (se evita luand comprimatele cu un volum suficient de apa, bolnavii pistrand pozitia sezanda sau i n picioare ce1 putin 10-15 minute dupa ce au luat medicamentul. Cei care nu pot inghiti comprimatele le vor administra dupa desfacerea lor i n apa).

CISRELAX O (Galenika. Yuqoslavia) Compr. film. 200 mg. Ct. OXYBUTININUM


x

50. b P-RF

G 04 B
G 0 4 BC G 0 4 BD G 0 4 BE G 0 4 BX

ALTE UROLOGICE. INCL. ANTISPASTICE


ANTILITIAZICE ANTISPASTICE URINARE MEDICAMENTE FOLOSITE 7~ DISFUNCTIA ERECTILA ALTE UROLOGICE
6

Fcin. Pic serie dup3 30 minute. T112 sub 2 ore. Fdin. Antispastic de tip anticolinergic. DiminuS contractilitatea detrusorului, amplitudinea si frecventa contractiilor vezicii urinare, presiunea intravezicala.

R a De tip anticolinergic. ..
Cind. Giaucom, sindrorn disuric, adenom de prostata, miastenie, atonie intestinala, copii sub 5 ani. Ind. Senzatie imperioasa de urinare la femei, exclusiv i n caz de v e z i e instabila (nu i n incontinenta de efort). Enurezis prin imaturitate vezicala. VeziG neurogena spastiG. Admin. Adulji: 3 compr./zi. Copii peste 5 ani: 2 compr./zi.

*
G 0 4 BC ANTILITIAZICE

DRIPTANE @ (Lab. Fournier, Franja) Compr. 5 mg. Ct. URALYT-U (3 IHover-Madaus. Germania)
b

60. Pa IV b P-RF

P-6L

Gran. orale. FI. 280 g. O menzur2 (2,5 g) contine 2,4 g kalium-natrium-hidrogencitrat. 1 g substanta conline 0,172 g sau 4,4 mmoli potasiu si 0,l g sau 4,4 mmoli sodiu. Pa VIII
Ind. Litiazi renala calcica, uric8 si mixts. Alcalinizarea urinii n : cursul unui tratarnent cu uricozurice si citostatice. Porphyria cutanea tarda. Admin. Dozarea se face sub controlul pH-ului urinii. Doza medie 2-3 menzuri seara. Sau cate o menzur8 dirnineata si la amiazs si 2 menzuri seara.

PROPIVERIN
Fdin. Antispastic antirnuscarinic.
,

Ind. Incontineng urinara, senzatie de mictiune irnperioasa, instabilitate vezicali, vezici neurogena.

R.a. UsGciunea guni, tulbursri de vedere, hipotensiune arterial i , astenie, tahicardie, agitajie. R.a. diminufi si dispar i n 1-4 zile dupS scaderea dozelor sau oprirea administrarii.

Cind. Retentie urinara, obstrucjie digestiva, miastenie, colit* ulceroas2, megacolon, glaucorn, tulb. hepatice sau renale severe. Nu se cunosc efectele la copii. Prec. Distonii neurovegetative, hipertiroidisrn, cardiopatie ischemica, insuf. cardiaca, aritrnii cardiace, hipertrofia prostatei, hernia hiatala. Sarcing, algptare. Se evita.

G 0 4 BD ANTISPASTICE URINARE
EMEPRONIUM
Fdin. Anticolinergic.
b P-RF

370

MEMOMED
~Llernor(ztur tnerlicniize?zte cle

2006
Ghid/n~ii?ncotercipic

MEMOMED
.Ilemalntor de niedzcninrtzte

2006
Ghirlfarnzacoternpic

371

Conduc. auto, activifiiri riscante. Propiverin influenteaz negativ viteza de reactie. Interacfiuni. Potentare cu anticolinergice, antidepresive triciclice, tranchilizante, neuroleptice, beta-adronornimetice. amantadina. Antagonizare cu col~nomimetice Admin. Oral. Adulti, 30-45 mglzi i n 2-3 prize de 15 rng.

D E T R U S ~ O L (Pharmacia Sverige, Suedia) 8 Compr. film. 1 mg si 2 mg Caps. elib. prelungita (SR) 2 mg; 4 mg. Ct. x 7; 28. Pa VI; Xlil. Fa VI; Xlll

SULFENACINUM
Fdin. Anticolinergic.

>

P-6L

DETRUNORM O (Scherins Ploush, Germania) Draj. 15 mg. Ct. x 28. TOLTERODINUM

lnd. Tratament simptomatic al incontineniei de urina, micfiuni frecvente si urgente, la pacienti cu vezica urinar8 hiperactiva.

> P-6L

Cind. Retentie urinara, megacolon, miastenie, galucom, bolnavi sub hemodializ5, insuf. hepaticS sau renala severa. Admin. Zilnic 5 sau 10 mg.

Fcin. Absorblie digestiva rapida, pic plasmatic la 1-3 ore. TI12 2-3 ore pentru tolterodina si 3 - 4 ore pentru metabolitul 5-hidroximetil. Concentratii constante sunt atinse i n 2 zile. Excretie prin urina (77%) si prin fecale (17%). Fdin. Antagonist specific competitiv al receptorilor muscarinici, cu actiune selediva, avand afinitate mai mare pentru receptorii din vezica urinara decat pentru cei din glandele salivare. Metabolitul 5-hidroximetil are efecte asernsnatoare. Ind. Vezica urinara hiperactiva cu simp;ome de polakiurie mictiuni irnperioase insolite de incontinenp.

VESICARE O (yamanouchi Europe, Olanda) Compr. film. 5 mg; 10 mg. Ct. TROSPIUM
Fcin. P.bsorb\ie orala, diminuata de alimente bogate i n lipide. Pic. seric la 4-6 ore. Excrelie predominant renala, nernodificat. Fdin. Derivat cuaternar de nortropan, anticolinergic cu afinitate , . , pt. receptori muscarinici tip M ? ,M M far3 afinitate pentru receptori nicotinici. Ind. Instabilitatea sau hiperefiexia detrusorului, asociate cu polakiurie, senza!ie imperioasa de mictiune si incontinenia urinara prin prea plin.
x

30

si

R.a. Efecte anticolinergice usoare sau moderate: frecvente (peste 1%) (useciunea gurii, dispepsie, constipatie, flatulent3, cefalee. xeroftalmie, piele uscata, somnolen!5, nervozitate, parestezii); mai putin frecvenie (sub 1%) (tulburgri de scomodare, durere toraci&); rare (1%~) (reactii alergice, retentie urinara, confuzie). Cind. Retentie urinara, glaucom, miastenie, coiita ulceroasa. megacolon. la,,c. Obstructii gastrointestinale (stenoz pilorica), afectiuni renale, hepatice, neuropatii vegetative, hernie hiatala. Sarcinii, aliipfare. Se evits. Conduc, auto, activitii?i riscante. Tolterodina influenteazs negativ viteza de reactie. Interac?iuni. Antimuscarinice (potentare), agonisti muscarinici, prokinetice (antagonizare). Posibile interactiuni cu macrolide, ketoconazol, r n i ~ ~ n a z o l , itraconazol. Nu interactioneaza cu warfarina, contraceptive orale. Admin. Adulti. Oral, 2 mg de 2 orilzi. La persoane cu disfunc;ii hepatice l mg de 2 orilzi. Nu se cunosc eficacitatea si toleranta la copii.

R.a. Scaderea secr. salivare, dispepsie, constipatie, greata, tahicardie, tuib. vedere, dispnee, astenie.
Cind. Glaucom, tahicardie, miastenie, colita ulceroass, megacolon, copii sub 12 ani. Admin. 20 mg x 21zi. in insuf. renaia 20 mg
x

llzi sau la 2 zile.

CERIS @ (Madaus, Franta! Drajeuri 20 mg. Ct.


x

30

ALPROSTADILUM

> P-RF

Fcin. Dup5 injectare in corpul cavernos concentratiile plasrnatice nu sunt mai mari decat pentru alprostadii endogen. Alprostadi1 este repede metabolizat la primul pasaj prin plaman, i n metaboliti inactivi biologic si eliminati mai ales prin urina, i n 24 ore.

372

MEMOMED
Memorntor de ledicamente

2006 Glrid f n ~ ~ ? ? n c o t m p i c

MEMOMED 2006 a11en70rator de ~?zedicarne~zfe GIlidfnrlnncotrr@ic

373

Nu se cunosc particularitati farmacocinetice legate de varsti, rasa, insuf. hepati& sau renala. Fdin. Alprostadil, forma natura18 a prostaglandinei E, (PGE,), produce vasodilatatie si inhibs agregarea plachetara. Induce erectie prin relaxarea muschiului neted trabecular si prin dilatarea arterelor cavernoase. Ind. Insuficienta (disfunctie) erectila de etiologie neurogene, vascular3, psihogena, mixta. Adjuvant i n teste diagnostice ale insuficientei erectiei.

Fdin. Inhiba fosiodiesteraza 5 existenta i n corpul cavernos si vasele pulmonare, enzima care inactiveaza guanosinmonoiosfatul ciclic, mediatoni1 vasodilata!iei. Nivelul acestuia este crescur de oxidul nitric, eliberat de nervi penieni i n timpul stimularii sexuaie. Ind. Disfunctie erectila (la barbati). Hipertensiune arteria15 pulmonar5.

Rea. Cefalee, vasodilatatie, ameteli, dispepsie, congestie nazala, tulbur5r-i de vedere.


Cind. Persoane la care nu se recomanda activitatea sexuala (angina instabils, insui. cardia&), insuf. hepaticZ severa, hipotensiune, accident vascular cerebral sau infarct miocardic recent, tulburSri retiniene degenerative, asociere cu deriva$ nitrati. Admin. Adulti: 50 mg cu o ora inainte de activitatea sexualS. in functie de eficacitate si toleranp doza poate fi modificata la 100 mg sau 25 mg. Doza maxirns 100 mg, o date pe zi. La varstnici, prima doza 25 mg, poate fi crescut5 la 50 mg sau 100 mg. i n incuf. renala severa cu clearance creatinina < 30 mll min, 25 mg. In hipertensiune pulmonara 25-50 mg x 3lzi (la 8 ore). VIAGRA 8 (Pfizer, SUA) Compr. film. 25 mg. Ct. x 4. Pa XII Compr. film. 50 mg. Ct. x 1; 4. Pa V; XII Compr. film. 100 mg. Ct. x 4. Pa XII YOHIMBINA
b P-RF

R.a. D u p i inj. intracavernoasa produce durere peniana usoara sau moderata (Il%), care poate determina intreruperea tratamentului la 3% din cazuri. Fibroza peniana, noduii fibrosi (3-8%). Hematom, echimoza la locul injectirii, iegate de tehnica injectarii. R.a. locale: erectie prelungita (4-6 ore), priapism (peste 6 ore) (0,4%). Baionita, inflamatie, prurit, usturime, edem, sangerare uretrala, amoceli, infectii, fimoza, ereciie dureroass, ejaculare anormala. R.a. sistemice: durere testicular5, tulburari de micjiune, durere pelviana, hipotensiune arieriala, extrasisiole, eruptii cutanate, greata, crampe musculare, midriaz.
Cind. Mielom multiplu, leucemie, deformatii anatomice aie penisului, irnplant penian, bolnavi la care activitatea sexuala este contraindicati. Admin. Injectare diretta intracavernos cu ac de 1,27 cm, calibrul 27-30. Doza individualizat5 prin tatonare, de &tre medic. Prima inj. se face i n cabinet medical. Tratament de intretinere, auto-injectare, dupa instruirea pacientului. Solutia se prepara pentru o singura injectare. CAVERJECT 0 (Pharmacia U ~ i o h n Bel~ia) 3 . Liofilizat si solvent pt. sol. inj. intracavernos. Fioli 5 mi Sol. inj. 5 pglrnl; 10 pglml; 20 pglrnl; 40 pglrnl. Fiole 1 ml. MUSE O -125 -250 -500 -1000 (Abbott, Anglia) Sist. transuretral 125 pg; 250 pg; 500 pg; 1000 pg. Plic SILDENAFILUM
b P-RF

Alcaloid din scoarja arborelui Corynanthe yohimbi (Rubiacee). Fdin. Adrenolitic %, cu actiune scurtg. Vasodiiatatie, hipotensiune, tahicardie. I se atribuie efect afrodisiac. Ind. Impoten? masculind.

R.a. Hipotensiune ortostaticS. Anxietare.


Cind. Insuf. hepatica sau renala. Admin. Oral. 5 mg de 2-3 orilzi. TESOPALMED F CUM YOHIMBIN (Trima, Israel) Yohimbina 5 rng; Stricnina 1 mg; Glicerofosfat Ca l 0 0 mg; Fosfat dibazic de Ca 60 mg. Draj. Ct. x 40. Pa 111 Ind. Impotentd de etiologie psihica, insuficienta sexuals

Fcin. Absorbtie orala rapida, pic plasmatic 0 5 2 ore. Biodisponibilitate 40%. Administrarea simultana cu alimente intirzie absorbtia pani3 la o or5 si reduce conc. plasmatic5 max. cu 29%. Biotransformare hepatica i n propoqii mari, metaboliti mai putin activi. Excretie principat biliara (7-0%). T112 = 4 ore.

374

MEMOMED
,lfenzcrntor de rnedicnnzcnzte

2006
Ghid fflr~nncotei'npic

MEMOMED
.Ifen~orntor. >nedicanzeite rle

2006
Glzzd farnincoternpic

375

Cind. Insuf. hepatica, renala, hipertensiune, cardiopatie ischemica, convulsii i n antecedente. Admin. i n genera1 1 draj.
TADALAFILUM
x

APOMORFINUM

b P-RF

3/zi.
b P-RF

Fcin. Absorbrie s?iblingualS cu pic la 40-60 min. Eliminare prin unna (93%) si fecale. Fdin. Agonist dopaminergic, predominant D cu selectivitate , I pentru receptorii D D D Acjiune asupra zonei din hipotala, , . , mus implicata i n regiarea ereciiei. Ind. Disfuncjia erectila. Nu este indicat la femei.

Fcin. Absorbtie bun5. Pic seric la 2 ore. T l i 2 17 ore. Excretie ca metaboli? inactivi, prin fecale (61%) si urinara (35%). Fdin. Inhibitor selectiv, reversibil. al fosfodiesterazei tip 5 cu specificitate pentru guanozin monofosfaiul ciclic. Ind. Disfunciie erectila.

R.a. Greturi, cefalee, ameteli, somnolenj3, iuse, transpiratii,


modificarea gustului. Cind. Angor. infarct miocardic recent, insuf. cardiaca, situatii care interzic activitatea sexuala. Admin. Un compr. de 2 mg cu circa 20 min inaintea actului sexual. Administrarea nu se repeta decat dupa minimum 8 ore. DacS este necesar doza poate fi crescutg la 3 mg. Timpul mediu c'e instalare a efectului este de 18-19 minute. Nu este necesara ajustarea dozei la varstnici. i n insuf. renala doza maxima 2 mg. UPRIMA @ (Abbott, Anglia) Compr. subling. 2 mg; 3 mg. C:. XI
x

R.a. Cefalee, dispnee, ameteala, hiperemie, congestie nazal,


mialgii. Cind. Boli cardiace, asociere cu nitrati. Admin, 10 mg cu 30 min - 12 ore inainte de activitatea sexuala. Frecventa maxima pentru administrare o data pe zi. CIALIS O (Lilly, Anglia) Compr. film. 10 mg; 20 mg. Ct.
VARDENAFILUM
x

2; 4. Pa Xli; Pa IX: XII


b P-RF

2; 4. Pa VII; -. Pa VI/;

Fcin. Absorbtie rapida. Pic. seric la 15-120 minute T 112 4-5 ore. Excretie prin fecale (91-95%). Ind. Disfunctia erectila.
R.a. hrosirea fetei, cefalee, dispepsie, greaja. amele!i, rinits, hiper sau hipotensiune arteriala.

G 04 BX

ALTE UROLOGICE
b OTC

ROWATINEX O (Rowa Wagner, Elvetia) Alfa-~inen, beta-pinen, camfen, bornaol, ane:ol, Caps. Ct. x 30. Sol. int. F!. ? O ml.

cineo/,

Cind. La femei. Asociere cu eritromicina, Ketoconazol, ritonavir, riitraii. Afectiuni cardiovasculare severe. Persoane sub 18 ani. Admin. 1G mg c 25 -60 minute inainte de incercare si este i necesarz stimularea sexuala. In funcjie de eficacitate si tolerabilitate se poate creste la 20 mg sau scadea la 5 mg. Debutul actiunii poate fi intarziat i n cazul administrsrii cu un pranz bogat in lipide. Frecventa maxima de administrare o data pe zi. La varstnici, la persoane cu afectare hipatica usoara sau moderata sau cu afectare renala severa, initial 5 mg. LEVITRA @ (Bayer, Germania) Compr. film. 5 mg; 10 mg; 20 mg; Ct.x2; 4. Pa VI; Xi. Pa VI!; X11. Pa VIII, XII

Ind. Litiaz urinara, infecjii urinare, profilaxia !i:iazei pos:-oprrator. Admin. oral, 3-5 picaturi de 4-5 oriizi sau o capsula de 3-4 ori/ zi. i n colica 20-40 picaturi. b OfC Hexamina 10 g, Citrat de piperazins 3,8 g, Kelina 36,6 mg ad 100 g. Granule eferv. Pachete 5 g. Ct. x 6. Ind. Infectii urinare, litiaza renala. Admin. 1-2 pachete de 3 ori pe zi, dizolvat in 112 pahar cu ap. URICOL O (Pharco, Egipt)

376

MEMOMED

2006

MEMOMED
.lie)??oi-ntorde irzedicnnrente

2006
Glzid fnrt7zncotmpic

377

,I.lemor.ntor de rtledicnine~zte Glzid fnl-nzncote,-nPic

G 04 C
G 0 4 CA G 0 4 CB G 0 4 CX

MEDICAMENTE FOLOSITE IN HIPERTROFIA BENIGNA DE PROSTAT~


ANTAGONISTI ALFA-ADRENERGICI INHIBITORI Al TESTOSTERONS-ALFA REDUCTAZEI ALTE MEDICAMENTE FOLOSITE BENIGNA DE PROSTATA
.

Admin. 1 caps.lzi, dupa masa.


OMNIC @ 0,4 (Yarnanouchi, Olanda) Caps. 0,4 rng. Ct. x 30. Pa X OMNIC TOCAS @ (Yarnanouchi Europe, Olanda) Cornpr. film. eliber. prelung. 0,4 rng. Ct.
x

IN HIPERTROFIA

30

Admin. Un cornprirnat zilnic inghilit intreg, indiferent de mese.


TERAZOSINUM
b P-6L

* * *
b P-6L

G 04 CA

ANTAGONISTI ALFA-ADRENERGICI

Fdin. Derivat de chinazolina antagonist selectiv al receptorilor alfa-l-adrenergici. Scade rezistenta vascular5 periferica si tensiunea arteriala. Reduce tonusul vezicii urinare. Arnelioreaza dinamica vezicala si sirnptornatologia in adenomul de prostata. Ind. Tratarnentul sirnptornatic i n adenorn de prostata.

ALFUZOSINUM

Fcin. Absorbtie orala. Pic-ul cornpr. LP la 8 ore. Biotransfomare extensiva i n ficat prin CYP 3A4. Excretie i n fecale si urina. T I / 2 I O ore. Fdin. Derivat de chinazolina, antagonist selectiv al receptorilor alfa-l adrenergici la nivelul trigonului vezical, uretrei si prostatei. Ind. Tulburari functionale i n hipertrofia benigna de prostata. Adjuvant al sondajului vezical i n retentia acuta de urina determinata de hipertrofia benigna a prostatei.

R.a. Asienie, hipotensiune ortostatica, obnubilare, sornnolenta,


congestii nazale. Potentarea efectului hipotensiv i n caz de asociere cu antihipertensive.

Cind. Hipotensiune ortostatica, asociere cu alte adrenolitice, hipersensibilitate.

Prec. Controlul TA la inceputul tratarnentului, conducgtori de vehicule.


Admin. Posologia progresivl 1 rnglzi seara la culcare timp de 7 zile si apoi 2 rnglzi timp de 7 zile. Apoi progresiv i n etape de &te o saptlrnana. Doza uzuala 5-10 rnglzi intr-o singura administrare (doza rnaxima 20 rnglzi).
HYTRIN O (Abbot, Anglia) Cornpr. 1 mg (albe), 2 rng (galben), 5 rng (brune). Ct. x -; -; 28. Pa -; VII; X1 TERAZOSIN (Egis, Ungaria) Compr. 1 rng; 2 rng; 5 mg; 10 mg. Ct. DOXAZOSINUM Vezi C 02 CA.
x

R.a. Greturi, gastralgii, diaree, lipotimie, cafelee, tahicardie, astenie, sornnolenta, erupji, edeme.
Cind. Hipotensiune ortostatic3, asociere cu alte adrenolitice.
XATRAL @ si LP (Sanofi-Synthelabo, Franta) Cornpr. 2,5 rng. Ct. x 30. Pa V Cornpr. LP 5 rng; 10 mg. Ct. x 28. Pa VI1

Admin. Oral, 2,5 mg de 3 orilzi (la varstnici de 2 orilzi). LP un cornpr.lzi.


TAMSULOSINUM
b P-6L

30.
b

Fdin. Blocheaza selectiv receptorii alfa adrenergici postsinaptici deterrninand sdderea tensiunii rnugchiului vezical. Ind. Simptorne de tract urinar inferior (LUTS) asociate cu hiperplazia benigna de prostata (BPH).
constipa!ie, diaree, greata, vorne, astenie, cefalee, rinite, urticarie, hipotensiune posturala.

P-6L

G 0 4 CB

INHIBITORI Al TESTOSTERON-5-ALFA REDUCTAZEl


b P-6L

R.a. Paipiiatii,

FINASTERIDUM

Cind. Hipersensibiiitate, hipotensiune ortostatica, insuficientg hepatica severa.

Fdin. Inhiba s a l f a reductaza, enzirna care catalizeaza conversia testosteronului in dihidrotestosteron in prostata.

MEMOMED 2006 ,Ilen?onztor de ~nedicclmerztr Ghid fnl-t?zncoterap~~~


Ind. Hipertrofia benigna de prostati, prevenirea aparitiei evenimentelor urologice.
R.a. Scderea libidoului, irnpoten{a.

MEMOMED
.%Ie+?ot-ntor medicflnwnte de

2 0 0 6
Glzld fnrina<oternpic

379

SERENOA REPENS = SABAL SERRULATA

Fdin. Extract lipidosterolic din fructele palmierului pitic arnerican, Serenoa repens, cu proprietali anti-androgenice. Ind. Hipertrofia benign de prostata Admin. Oral, 160 rng
x

Admin. Oral, 5 rngizi. intrucat substanja scade rnarkerii serici ai cancerului de prostati, inainte de instituirea tratarnentului trebuie sa fie exclus diagnosticul respectiv. PROSCAR O (Merk Sharp Dohrne, Olanda) Cornpr. film. 5 rng. Cf.
DUTASTERIDUM
x

21zi.
b P-6L

PERMIXON O (Pierre Fabre, Franta) Caps. 160 rng. Ct.


x

60

14 sau 28. Pa Vlll; Xli

PROSTAMOL uno O (Berlin Chernie, Germania) Caps. Ct.


x

b OTC

30

Fcin. A'isorbTie orala. pic. la 1-3 ore. Metabolizare i n propoqie mare. Eliminare prin fecale, 5,4% nemodificati, 74% ca rnetaboliti, f. pu!in prin urina.
Fdin. Reduce nivelurile circulante de dihidrotestosteror: cu reducerea volurnului prostatei.

CUCURBITA PEPO

PROSTAMED O (Dr. G. Klein, Germania) Pulb. seminte Cucurbita pepo 200 mg; Extr. uscat iarbs Solidago sp. 2,6 mg; Extr. uscat frunze Populus tremula 6,3 rng. Cornpr. Ct. x 60 Fdin. Globuline obtinute din seminte de Cucurbita pepo, dirninua proliferarea lesutului prostatic. Solidago reduce forrnarea reziduurilor urinare, este antiinfiamator, spasrnolitic. Populus este analgezic, antiinfiamator. Ind. Adjuvant i n hipertrofia benigna de prostata, stadiiie I vezica neurogeni, Admin. 2-4 cornpr. de 3 orilzi.
MEPARTRICINUM

Ind. Tratamentul sirnptornelor moderate-severe aie hipertrofiei benigne de prostata.

R.a. Irnpotenta (6%), scaderea libibouiui (3,3%), tulb. de ejaculare, ginecornastie.


Cind. Insuf. hepatica severa. Admin. 0,s rng i n priz8 unica. AVODART O (Giaxo, Anglia) Caps. rnoi 0:5 rng. Ct. x 10; 30. Pa -; IX

si

il,

b P-6L

G 04

CX

ALTE MEDICAMENTE UTfLlfATE B E N I G N ~DE PROSTATA

IN

HIQERTROFIA

Fdin. Reduce volurnul prostatei. Inhibitor al reabsorbjiei estrogenilor la nivelui circuitului hepato-entero-hepatic. Ind. Adenom de prostata.
R.a. Rar iritajii gastrice, mai ales T tratarnent de durati. n

PYGEUM AFRICANUM

OTC

Admin. Un cornpr. zilnic, la rnasa de seara. Cure de 30 zile. IPERTROFAN@ 40 (SPA, Italia) Cornpr. 40 rng. Ct.
x

Fdin. Atenueaza sau face sa dispara tulbur2rile de rnicvune din adenornul de prostata. Ind. Adenorn de prostata Admin. 4 capsule/zi in 2 prize dirnineata si seara pe stornacui gol, cure de rninirnurn 4 saptarnani (6-8 saptarnani). TADENAN 8 (Fourr?ier,Franla) Extr. Pygeum africanurn 50 rngicapsula. Ct.

10. Pa Vil

30.

PREPARATE HORMONALE SISTEMICE, EXCLUSIV HORMONII SEXUALI SI INSULINE


#ORMONI HIPOFIZARI, HIPOTALAMICI $1 ANALOGI CORTICOSTEROIZI DE UZ SISTEMIC TERAPIA TIROIDEI HORMONI PANCREATICI PREPARATE PENTRU HOMEQSTAZIA CALCIULUI PREPARATE DIN

MEMOMED

2006

381

..iIeilzol-ntor' de i?zedic'ic~?nznzteGhid fnrnzocote~npic

H 01 AA

ACTH
)

TETRACOSACTIDUM SYNACHTEN DEPOT O (Novaflis, Elvejia) Fiole Img/ml - 1 mi. Pa Il1

P-RF

Admin. lnj. i.m. (suspensie apoas8). Adulti, initial 0,5-1 mg de 2 ori pe saptmn sau in situatii acute zilnic, timp de 3 zile (in fi~nctie raspuns). Copii sub 1 an, 250 mcgizi; 1-5 ani, 250de 500 mcgizi; 6-12 ani, 0,25-1 mglzi (in functie de raspuns).

H 01 AG

SOMATROPINA $I ANALOGI
b P-RF

SOMATROPINUM Hormon obtinut prin inginerie genetica.

EPIFIZA

Fcin. 3up inj. s.c. conc. plasm. max. la 6 ore. T112 3-5 ore. Biotransformare i n ficat. Excretie prin bil. Fdin. Stimuleaz cresterea copiilor cu secretie deficitar a hormonului de crestere hipofizar si determina dezvoltarea armonioas a scheletului ca urmare a cresterii conc. plasmatice de IGF-I (Insulin-like Growth Factor/Somatomedin-C), asemngtoare cu cea produs5 de horrnonul de creytere fiziologic. Ind. Nanism hipofizar. R.a. Apari~iade anticorpi cu anularea efectului. Eritem, prurit, durere la locul injeciiei (se schimbs locul injectiei de fiecare dat). Cefalee, edeme irecstoare. Iniiial hipertensiune intracraniani cu great, varsturi, tulb. de vedere care nu necesit intreruperea tratamentului ci numai reducerea dozei. i n cazuri grave se opreste traiamentul. Cind. Copii cu epifize inchise. Leziuni intracraniene evolutive sau alte tumori.

HORMONI HIPOFIZARI, HIPOTALAMICI $1 ANALOGI


HORMONI Al HIPOFIZEI ANTERIOARE SI ANALOGI HORMONI Al LOBULUI POSTER108 HIPOFIZAR HQRMONI HIPOTALAMICI

HORMONI Al HIPOFIZEI ANTERIOARE SI ANALOGI


ACTH SOMATROPINA $1 ANALOGI ALTI HORMONI HIPOFIZARI $1 ANALOGI

Prec. Tratament supravegheat de endocrinolog. Controlul glicemiei. Examenul fundului de ochi pentru depistarea edemului papilar. Admin. S.C. 0,5-0,7 u.i./kg si sSpt5manS (0,185-0,26 mg/kg si sZptamn2 sau 14,8-20,7 u.i./m2 si saptmna) fraciionata in 6-7 inj. pe saptman (corespunzStor dozei zilnice de 0,07-0,l u.i./kg (0,026-0,037 mglkg sau 2,l-3 u.i./m2). Doza zilnic sS nu depseasc 0,016 u.i./kg, cea s8pt5manals 0,81 u.i.ikg (0,3 mglkg sau 24 u.i./m2).

* *

382

MEMOMED
,Ileiizorator de nredicrrinerzte

2006 .Ghid frrrn~ncoterapic

MEMOMED
. l l ? ~ ~ ~ o ~de t niediccrnzerzte n or

2006 . Gfiir/,fnrnzflcoteiopic

383

GENOTROPIN @ (Pfizer, UK) Pulb. liofilizata 16 u.i.; 36 u.i. Pa XV; NORDITROPIN SIMPLEX @ (Novo Nordisk, Danernarca) Sol. inj. 3,3 rnglrnl; 1,5 ml, Pa XV NUTROPIN AQ O (Beaufour Ipsen Int., Frania) Sol. inj. 10 rngI2 rnl (30 u.i.) ZOMACTON @ (Ferring, Germania) Flac. ini. 4 u.i. (1,62 rng) + fiola 1,5 solven:;

H D1 BA

VASOPRESINA $I ANALOGI

DESMOPRESSINUM

+ P-RF

Fdin. Determina norrnalizarea urinei (volurn, concentraiie) la bolnavi c diabet insipid. i Ind. Diabet insipid (diagnostic si tratarnent).

Poliurie dups operaiii in sfera hipofzar, enurezis nocturn, test de explorare a capacitaiii de concentrare renal3, hernofilia A si boaia 'Jon Willebrand. Hipotensiune ortostatica.
12 u.i.

R.a. Cefalee, hipertensiune arieriala, congestie nazala, dureri abdominale, retenlie hidric,
Admin. lnstilatii nazale. Doza zilnica 0,1-0,4 rnl (10-40 rncg) i n 1-3 prize. Copii 0.05-0.3 mi (5-3C rncg). Cornpr. 0.1-0,2 mg de 1-2 orihi.

H 01 AX

HDRMON! HIPOFIZARI $1 ANALOGI

PEGVISOMANTUM
Fcin. Absorblie lenta dupa inj. s.c. Pic seric la 33-77 ore. Elirninat lent din ser. T112 74-172 ore. Fdin. Analog al horrnonului de cre~tere urnan, rnodilcai gmetic pentru a fi antagonist al receptorilor horrnonului de crestere. Determina scaderea concentratiei serice a factoruiui de crestere 1 insulin-like (IGF-I) si a altor proteine serice sensibile la horrnonul de crestere. Ind. Acrornegalie. Pacienli care au rsspuns insuf~cient la rnetode chirurgicale $ilsal! radioterapie si la care un tratsmeni cu analogi de somatostatina nu au dus la norrnaiizarea concentratiei IGF-I sau nu a fosi tolerat. Admin. Sub supravegherea unui rnedic speciaiist.

AUIURETIN @ (Fering-Leciva, Cehia) Sol. ex;. (picatiiri namale) 0,01%. Fi. 5 rnl. Pa VI Sol. inj. 4 pglml-l rnl. C?. x 5. Pa VI FlillRININ % (Ferring, Suedia) Desmopresina O,? rng: 0,2 rng. Cornpr. Ct. nazai 0,l rngirnl. Fl. 5 ,mi TERLIPRESSINUM
x

30 Spray
b P-RF

Fdin. Deri./a: sintrtic al vasopresinei cu actiune vasoconstrictoare, he.mosta;ic. Ind. Varice esofagiene, ulcer gastric cu rnanifestari hernoragice, hemoragii urogenitale, sangerari intra sau postoperatorii (abdomen, pelvis).

SOMAVERI O (Pfizer, Marea Britanie) Liofil. pt. sol. inj. 10 rng; 20 rng. FI. 6 ml. Pa XIV; XV

R.a. Paloare, nipertonie, dureri abdorninale, scaune frecvente, greaja: ceialee, bradicardie (rar), necrozs la locul injectarii.
Cind. Sarcina prirnele 3 luni.
Prec. Varstnici, ischernie rniocardics, hipertensiune arteria13 severa, aritrnii, astm.

H O1 B
H 01 BA

HORMONI AI LOSULUI POSIERIOR HIPOFIZAR


VASDPRESINA $I ANALOGI OXITOCINA $1 ANALOGI

Admin. I.v., bolus 1 rng si apoi periuzii scurte 1 rng la 4-6 ore tirnp de 3-5 zile, p2nS la 7 zile.

01 BB

REMESTYP @ (Fering-Leciva, Cehia) Sol. 0,l rnglrnl. Fiole 2 mi; 5 rnl; 10 m!. Ct. XIII

5. ?a VI; Xll;

384

MEMOMED 2006 ,Ilenornto,- de medicnin~wte Ghid fnr??zncoternpic

MEMOMED
.ile?norrrtor cle inedicnniente

2006 Ghiri fnrinncotr,-apic

385

H 01 BB

OXITOCINA $1 ANALOGI

H 01 CB

HORMONI ANTICRESTERE

OCTREOTIDUM Derivai octapeptid sintetic al somatostatinei naturale. Fdin. Stimuleaza contractia miometrului (mai ales gravid, i n special la termen sau i n travaliu). Produce contrac;ia celulelor mioepiteliale ale canalelor galactofore determinand expulzia laptelui din glanda mamara. Actiune de scurt5 durata. Activi numai dups administrare inj. Ind. Declansarea iravaliului, deficit de contractie i n travaliu, expulzia placentei, hemoragii si atonie uterina postpartum sau postabortum, avort incomplet. R.a. Hipertonie uterina, contractii excesive (cu suferinta fetala, rupturi uterine), tahicardie, crize de angor, retentie hidnca. Cind. Distocie, distensie uterini exagerata, hipertonie uterina, suferinti fetala, toxemie gavidie severa, predispozitie la embolie amniotica (moarte fetala, hematom retroplacentar), placenta praevia, alergie. Admin. a). Pentru inducerea travaliului. Perfuzie lenta, 1 u.i.1100 ml i n sol. glucozati 5% si debitul perfuziei 5-8 pic.lmin (maximum 15 picaturi pe minut = 0,3 u.i. 130 min), adaptandu-se i n functie de intensitatea si frecvenia contractiilor. b). i n insuficienta contractiilor i n travaliu, perfuzie i.v. lenta, l u.i.1100 ml sol. glucoza 5%. Se incepe cu 2-8 pic~turilminut, cu maximum 40 pic./min. C). Hemoragii in cursul expulziei placentei si atonii postpartum, 5-10 u.i., i.m. sau 5 mi., i.v. lent. d). In avort incomplet 10-20 u, i n 500 ml glucoze 5% perfuzie cu 10-30 pic.lminut initial, putand creste cu 10-20 u. i n 500 ml la fiecare or2 pans la ce1 muli 100 u. i n 500 ml. OXITOCIN S (Sicomed, Romania) Fiole 2 u.i. - 2 ml; 5 u.i. - 1 ml. OXITOCIN (Fering-Leciva, Cehia) Sol. inj. 5 u.i./ml - 1 ml. Ct. x 5 fiole. Pa Il Fdin. Inhiba secretia patologic crescuta a hormonului de crestere (GH) si a peptidelor si serotoninei produse i n sistemul endocrin gastroenteropancreatic (GEP). Ind. Acromegalie, tumori endocrine gastro-entero-pancreatice. HipoIensiune ortostatici. R.a. Usturime si arsura la locul injectiei, anorexie, greala, vome, crampe abdominale, meteorism, diaree, calculi biliari, colestaza. Adrnin. Acromegalie, initial 0,05-0,l mg S.C. la 8-12 ore. Intrelinere 0,2-0,3 mglzi, maximum 1,5 mg. Tumori endocrine gastroenteropancreatice initial 0,05 mg de 1-2 orilzi, s.c. Doze de intretinere individualizate. SANDOSTATIN O (Novartis, Elvetia) Sol. inj. 0,l mgll ml. Ci. x 5. Pa XIII LANREOTIDUM
b S/P-RF

/
1

Fcin. Dupa admin. 1.m. picul seric si timpul de reteniie sunt diferite, in functie de doza si calea de admin. inj. i.m. picul variaza intre 6-16 ore, timpul de retentie intre 30-36 zile. Fdin. Este o octapeptida identica somatostatinei naturale, inhibitoare a mecanismelor endocrine, neuro-endocrine, exocrine si paracrine. Are selectivitate pentru secrelia hormonului de crestere. Inhibs si secretia hormonului tireotrop (TSH) si secretia exocrina intestinala. Ind. Tratamentul acromegaliei, cand secretia hormonului de crestere nu este normalizatS dupa chirurgie silsau radioterapie. Trat. simptomelor clinice de tumori carcinoide. Trat. adenomului tireotrop primitiv, pentru piepararea sau completarea chirurgiei silsau radioterapiei. R.a. Diaree, dureri abdominale, anorexie. Tulb. de glicoreglare. Litiaza vezicular5. Cind. Sarcina, alaptare. Admin. i n mediu specializat. SOMATULINE O PR (Beaufour Ipsen, Franta) Liof. pt. sol. inj. 30 mg. FI. + fiola 2 ml solv. Pa 2742 RON

HO G 1
H 01 CB H 01 CC

HORMONI HIPOTALAMIGI
HORMONI ANTICRESTERE HORMONI ANTI-GONADOTROPIN RELEASING

386

MEMOMED 2006 Ah'e)norntorde medicnl~lerzte Gl7id fflrrnncoternI>ic

MEMOMED 2006 .lIet~iorntnrde niediram~zte Ghid fnrmacoterapzc

387

H 01 CC

HORMONI ANTI-GONADOTROPfN-RELEASING
b

GANIRELIXUM

P-RF

cetrorelix o data pe zi, incepnd de la 96 ore de la admin. dozei de 3 mg pana la inducerea ovulatiei. CETROTIDE O (Serono Europe Ltd., Marea Britanie) Pulb. pt. sol. inj. FI. 0.25 mg; 3 mg + seringa cu solvent. Pa XV

Fcin. Dupa o singura administrare S.C. pic seric la 1-2 ore. T I / 2 13 ore. Excretie prin fecaie (75%) si urina (22%).

Fdin. Decapeptida sintetica, antagonist al GnRH, prin legare competitiva de receptori corespunz5tori din hipofizs. Suprima rapid, profund, reversibil gonadoiropinele endogene, determinand sederea conc. plasmatice aie LH, FSH,E. , Ind. Prevenirea vrfurilor secretorii premature de hormon luteinizant, la femei supuse hiperstimularii ovariene controlate. Admin. Numai de Gtre medicul specialist in tratamentul infertilitSjii.
ORGALUTRAN O (Organon, Olanda) Sol. inj. 0,25 mg/0,5 ml. Pa Xll CETRORELiXUM
Fcin. DupB inj.
S.C.

P-RF

biodisponibi!ia;e 85%. T112 30 ore

Fdin. AnTagonist al hormonului de eliberare a hormonului luteinizant (LHRH). Se leaga de receptorii membranari pentru LHRH ai celulelor hipofizare, inhiband secretia de gonadotropine (LH, FSH). Doza de 3 mg aciioneaza peste 4 zile. Doza de 0,25 mg la 24 ore menrine efectul supresiv. Ind. Prevenirea ovulatiei premature i n perioada stimuISrii ovariene controlate, i n vederea prelev8rii ovociteior din cadrul tehnicilor de reproducere asistata.
R.a. Greap, cefalee. Local eritem, prurit, edem

Cind. Sarcina, alaptare, menopauze, afectiuni renale sau hepatice moderate sau severe.
Prec. Poate produce sindrom de hiperstimulare ovarians, care se trateaza simptomatic.

Admin. S.C. i n peretele abdominal inferior. Doza de 0,25 mg o data pe zi, la interval de 24 ore, dimineata sau seara. Tratameniul se incepe i n ziua a 5-a sau a 6-a a stimularii ovariene cu gonadotropine si se continua pe tot parcursul tratamentului cu gonadotropine, inclusiv i n ziua de inducere a ovulatiei (admin. matinala) sau pna in seara precedenta zilei de inducere a ovulaliei (admin. de seara). Doza de 3 mg o dat pe zi, la 24 ore, dimineap sau seara. Daci nu are loc inducerea ovulatiei i n ziua a 5-a dupa injectare, se admin. 0,25 mg

388

MEMOMED

ilfemorator de nied~camente Glzrd farmacoterapzc

2006

MEMOMED
.tlenzorator de medicnnzente

. 2006

GIzid farmacoterapic

389

H 02
H 0 2 AA

CORTICOSTEROIZI DE UZ SISTEMIC
MINERALOCORTICOIZI

Fdin. Efect antiinflamator marcat, antialergic, imunosupresor (cu sederea apararii antiinfectioase), antitoxic. Efecte metabolice (diabetogen, cresterea catabolismului proteic, metab. lipidic, hidromineral, calciufosfor), intereseazi mai ales sub aspectul efectelor nedorite. ind. a).-Tratament de substitutie in insuficienta corticosuprarenala (In asociere cu un mineralocorticoid). b). Tratament farmacoterapic, i n doze mari, i n afara unei insuf. suprarenale, grupate i n douE categorii: 1. Afectiuni acute (grave, cu risc vital); 2. Afectiuni cronice severe, invalidante. Principaiele indicatii: Antiinflamator i n afectiuni reumatice acute sau cronice (reurnatism articular acut, poliartrita reumatoida), boli de colagen, dermatoze (pemfigus, psoriasis, dermatita exfoliativi), unele hepatite acute sau cronice, unele forme de tuberculoz8 (sub protectie de chimioterapice), encefalite, edem cerebral etc. Antialergic in boala serului, stare de rau astmatic, astm bronsic, edem Quinke, laringotraheobronsita cu sindrom asfixic, accidente terapeutice medicamentoase etc. Hemopatii maligne, leucemii. Stari toxiinfectioase grave. Boli prin autoagresiune. Colita ulceroasii. Sindrom nefrotic. Sindrom adrenogenital pentru efect frenator. Anemie aplastic5. Anemia hemolitics autoimuna. Purpura trombocitopenica idiopatica. Boala Graves' cu oftalmopatie severa, tiroidits granulomatoasa subacut5. Sindrom postinfarct miocardic (febr5, durere pleuropericardic5).
R.a. Utilizarea dozelor mari pe perioade lungi de timp, pentru efecte farmacologice, i n afara unei insuf. corticosuprarenale, poate determina frecvent reactii adverse. Incidenta, gravitatea si tipul de reactie adversa depinde i n special de: dozS, durata tratamentului, schema terapeutica, varsta bolnavului, afectiunea de baza, afectiuni asociate, factori favorizanti, asocierea cu alte medicamente, tipul de corticoid. Tulbur5ri metabolice: retentia de sodiu, hipopotasemie, efect diabetogen, cresterea catabolismului proteic, tulburari osoase. Scaderea rezistentei la infectii. Tulburari neuropsihice (euforie, insomnie, agitatie, convulsii, tulburgri de comportamant, manifestari psihotice, dependenta psihica), digestive (ulcer gastric sau duodenal), endocrine (inhibarea secretiei si atrofia suprarenalei). Efecte teratogene, insuficienta suprarenala la nou-niscut. R.a. Oculare: ptoza palpebrala, cataract5.

H 0 2 AA

MINERALOCORTICBIZI
b P-RF

FLUDRBCBRTIZONUM

Fdin. Mineralocorticoid intens, cu efecte reduse de tip glucocorticoid. Ind. InsuficienfS suprarenal cronica (in asociere cu cortizon sau hidrocortizon), sindrom adrenogenital, unele forme de hipotensiune arteria15 (esentiala), hipotensiune ortostatica. R.a. Hipokaliemie, edeme, hipertensiune arteriala Cind. Hipertensiune, edeme, ateroscleroz2 cerebrala. Adrnin. i n hipotensiunea arieriala esentiai5 si cea ortostatica, initial O,?-0,3 mg, apoi 0,l-0,2 mglzi. i n boala Addison, ca tratament de durata, 0,l-0,2 mglzi (asociat cu hidrocortizon sau prednison).

ASTONIN-H t (Merck, Germania) 3 Compr. 0,l mg. Ci. 50. Pa V

H 0 2 AB

GLUCOCORTICOIZI

Substante de semisintezs, derivate de cortizol sau cortizon, cu efecte mineralocorticoide reduse, utilizate ca medicatie de substitutie i n insuficienfa corticosuprarenal5 (asociate cu un mineralocorticoid) fie, mai ales p_entru alte actiuni i n afara unei insuficiente corticosuprarenale. In primul caz se utilizeaza doze mici, care determini niveluri fizioiogice, i n al doilea caz doze mari, cu niveluri ridicate si reacvi adverse frecvente si importante.
Fcin. Absorbtie digestiva buni. Dupa i.m. absorbtie rapida cu exceptia formelor retard. Dupa aplicarea pe tegumente absorbtia poate fi uneori suficienta pentru a determina efecte sistemice (nedorite). Metabolizare hepatic5 variabila, i n functie de compus. Unii derivati sunt activi numai dupS o prim8 metabolizare hepatid (hemisuccinat de hidrocortizon).

Cind. a). Absolute: ulcer gastroduodenal (mai ales cu rnanifestari hemoragice sau tendinta la perforatie), unele boli infectocontagioase (mai ales varicela, herpes). b). Relative: infectii diferite (acoperire cu antibiotice), psihoze, tendinta la convulsii, osteoporozs, atrofii musculare, hipertensiune arieriala, insuf. renala avansata, diabetici, perioada de crestere, sarcina. Adrnin. Reguli privind corticoterapia de durata.

390

MEMOMED
,lIezoi-ator de medicnn7eizte

2006
Ghzd farnzncoterclI,ic

MEMOMED

2006

lirirzomtor cle i~?edica~~zeizte Ghidfc~r~~zncotempic

391

l . Limitarea indicatiilor la care corticoterapia este justificata ci nu exis:a aite mijioace terapeutice eficiente. 2. Indicatiile principale sunt cele de mai sus. 3. Respectarea contraindicatiilor. 4. Alegerea unei corticoterapii directe sau indirette (ACTH). 5. ~ l e ~ e r e a de administrare. Calea oraia este precaii ferabila i n tratamente de durata. Calea i.v. este de elec'ie i n urgente. Calea i.m. determina o acliune preiungita, mai ales In cazul preparatelor retard. 5. Alegerea preparatului. i n traiamente prelungite se prefera prednison, prednisolon, metilprednisolon. 7. Ritmul de administrare. C2t mai puiine prize zilnice. Dupi obfinerea unor rezultate ciinice satisficStoare se face o administrare zilnica; dimineaia intre orele 6-8. 8. Posologia. Ca tratament de atac, prednison 03-1 mg (3 mg)lkglzi sau doze echivalente ale altor preparate. Dup5 caieva zile doza se redtice la 10-20 mg prednisonlzi, i n func;ie de raspuns. Dozele echivalente (Tn mg) sunt: cortizon 20; hidrocortizon (coCizol) 25; prednison 5; prednisolon 5; meiilprednisolon 4; triamcinolon 4; parametazon 2; betametazona 0,75; dexametazona 0,75. 9. Supravegherea tratamentului (eficacitate, reaciii adverse). $0. intreruperea tratamentului. Cu excep9a tratamenteior de scurts durata (10-14 zile) intreruperea administrarii nu se face brusc, se scad progresiv dozele cu o rata variabila, i n functie de durata tratamentului. BETAMETHASONUM
b P-RF

DEXAMETHASONUM

b P-RF

CortiCoid cu polenta mare, practic far efecte mineralecorticoide, efecte marcate de inhibare hipofizara. De evita: in tratamente de durata.
Admin. Oral. Suferinle medii: a). Iniiial 1,5-3 mglzi, scAzand treptai pane la doza de intreiinere; b). Initial 0,75 mg, se creste gradat p2na se obtine efectul terapeutic, apoi se scade trepiat, paria la doza de Tntrelinere. Boli grave: 2 - 5 7 , 5 1 0 mglzi, uneori mai muit. Doza de intrelinere 0 5 - 2 mglzi. i n rau de altitudine, 8 mg initial, apoi 4 mg la 5 ore. In cazuri severe asociat cu acetazolamida.

DEXAMED O (Medochemie, Cipru) Sol. inj. 4 mgiml - 2 ml. C:. x 130. Pa Xli DEXAMETAZON SODIUM O (EIPCO, Egipi) Flac. inj. 8 mg12 ml. Ct. x 5. Pa li METHYLPREDNISOLONUM
b P-RF

Corticoid cu potenta mare, practic iipsit de efecre mineraioco~icoide, actiune inhibitoare mare asupra hipofizei. De evicu tat i n tratamente de durata. Se utilizeaza sub forma de: a). Betametazon disodiu fosfat, solubil. Admin. I.v., i.m., local. b). B. dipropionat suspensie, cu absorbtie lenta si efecte prelungite. Unele preparate au asociate ambele forme asigurand un efect imediat si unul prelungit. Adrnin. 1.m. pentru efec?e sistemice, 2-4 mg. Intra si perarticular 1 4 mg. Intralezional (in aermatologie) 0,2 mglcmp. Local 0 , 2 5 1 mg. DIPROPHOS O (Schering Plough, Belgia) Susp. inj. 7 mg/ml-l ml. C. x 5. Pa V : FLOSTERON O (Krka, Siovenia) Betametazon natriu fosfat 2 mg + betametazon dipropionat 5 mgll ml. Susp. inj. Ct, x 5 fiole. Pa III
p -

Asemanaor cu prednisolon dar cu activitate mai intensa. Doze echiactive pentru potenta anuinflamatoare sunt 4 mg metilprednisolon si 20 mg hidrocortizon. Efecte mineralocorticoide reduse. Doze echiactive sunt 200 mg metilprednisolon si 1 mg dezoxicorticosteron. Utilizat ca metilprednisolon acetat suspensie cu acfiune reiard dup5 inj. i.m. sau me;ilprednisolon sodiu succinat solubil. Admin. i.m. si i.v. (in urgente). Adrnin. Forma solubila: Adulti 20-40 rnglzi. i n stari grave (soc, edem pulmonar, edem cerebral, status astmaticus), 2501000 mglzi, i.v. ient. Copii 4-20 mglkg. Se poaie repeta dupa 2-6 ore, i n funcjie de evolu!ia clinica. Forma depot: i.m. 20120 mg la 2-4 sSpt5mSni. Locai 4-30 mg (bursite, tenosinovite). DEPO-MEDROL @ (Pharmacia Upjohn, Belgia) Flac. inj. 40 mgtml; 80 mgl2 ml. Pa Il; LEMOD O SOLU (Hemofarm. Jugoslavia) Liof. p sol. inj. 20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg. C. : . ! l ; 1. Pa VI; VIII; 111; VI
x

15; 15;

MEDROL O (Pharmacia Upjohn, Belgia) Compr. 4 mg; 16 mg; 32 mg. Ct. x 30; 50; 20. Pa 11 VIII; VI 1; SOLU-MEDROL O (Upjohn, Belgia) FI. inj. 250 mg. FI. inj. 500 mg.

CELESTONE O (Schering Plough, Belgia) Fiole 4 mglml-l ml. Pa Il

392

MEMOMED

2006

;Ilemorato~ medica?~ente Ghid far7~7acotmpic de

MEMOMED

2006

393

.\Iffi~orntorde 1nedica77?eizte Ghid fari7zncoter.npic

SOLU-MEDROL ACT-O-VIAL O (Pharmacia Upjohn, Anglia) Pulb. liof. 40 mg; 125 mg; 250 mg. FI. biocompariim. resp. 1 1 ml; 2 ml; 4 mi. Pa 1 ; III; V Pulb. liof. 500 mg; 1000 mg; 2000 mg + R. solvent resp. 8 ml; 16 ml; 32 ml PREDNISOLONUM
b P-RF

PREDNISON (Magistra C & C, Romania) Compr. 5 mg. FI. x 20. Pa I PREDNISON (Arena Group, Romania) Compr. 5 mg. Ct. x 30. Pa I PREDNISON (Remedia, Romania) Compr. 5 mg. FI. x 30. Pa l PREDNISON (Sintofarm, Romania) Compr. 5 mg. Ct. x 30. Pa I HYDROCORTISONUM
Fdin. Utilizat sub forma de H. acetat suspensie apoasa pentru actiune antiinflamatoare si H. hemisuccinat solutie i.v. pentru actiuni sisternice in afeciiuni severe, acute. lnd. Soc anafilactic, stare de rau astmatic, edem pulmonar toxic, boala Addison etc. Adrnin. in urgente, i.v., doza obisnuita 100-250 mg sau peste 500 mg i.v. lent sau perfuzie. Solutia se prepara extemporaneu si este incompatibila cu alte medicamente. In Addison, oral, 10 mg dimineafa si 5 rng dupa amiaza (paria la 20-30 mglzi, la adulti plus fludrocortizon). i n caz de boli acute supraadaugate sau traumatisme, doze duble. i n soc anafilactic, adulti, 250-500 rng i.v. la 4-6 ore; copii 4-8 mglkg.

Fdin. Actiune similara cu prednisonul, cu efecte de durata mai mare. Administrare orala sau injectabila, sub forma de suspensie (prednisolon acetat) pentru actiune locala si solutie (prednisolon sodiu succinat) pentru i.m. sau mai ales i.v. i n urgente.
--

DECORTIN O H (Merck, Germania) Compr. 5 mg; 20 mg. Ct.


x

20; 10

SOLU-DECORTIN O (Merck, Germania) Flac. inj. 50 mg; 250 mg. Ci.


x

3. Pa IV; IX

Admin. Afectiuni acute grave i.m. dar mai ales i.v., iniiial 1-3 g. Ulterior 250-500 mg la 4-12 ore, timp de 3-4 zile, in funcjie de evoiutie.

PREDNISONUM

b P-RF

Fdin. Principalul corticoid oral. Efecte antiinflamatoare superioare hidrocortizonului, efecte mineralocorticoide relaiiv reduse. Adrnin. Oral, doza initiala 30-70 mglzi, i n 3 prize, tirnp de 3-7 zile. intretinere cu doza cat mai mica pentru a mentine efectul (in genera1 5-10 mglzi). Tratamente de durata cu o singura doza pe zi, dimineaia sau administrare i n zile alternative. i n Addison, i n loc de hidrocortizon, 5 mg dimineaia si 2,5 mg dupa amiaza. I n amiloidoz5 doze individualizate. Anemie hemolitic5 autoimuna 1-2 mglkglzi initial, apoi doze mai mica, i n functie de evolutie. i n paralizia faciala periferica acuta 1 mglkglzi, dimineata, asociat cu aciclovir.
~

FLEBOCORTID O (Nile, Egipt) Pulb. inj. 100 mg. Ct. x 1 fiol + solvent. Pa I HIDROCORTIZONE (Hemofarm, Yugoslavia) Pulb. inj. 100 mg; 500 mg. HIDROCORTIZON HEMISUCCINAT (Sicomed, Romania) Fiole 25 mgl 5 ml. Ct. x 50. Pa IV HYDROCORTISONE NATRIU SUCCINAT (EIPICO, Egipt) FI. inj. 100 mg. HIDROCORTIZON ACETAT C (Biofarm, Romania) 3 Suspensie inj. 25 mgll ml. Fiole. Ct. x 5.
Ind. Pentru ac$une antiinflamatoare local intraarticular, epidural, intraconjunctival, intranasal, i n clism. Admin. in articula$ile mari 1-2 mi, in cele mici 0,5 ml. Local in sacul conjunctival, intranasal o fio13 diluats i n 10 ml ser fiziologic.

N-PREDNISON (Nordpharm, Romania) Compr. 5 mg. FI.


x

30. Pa I

PREDNISON (G. Richter, Romania) Compr. 5 mg. FI. x 20. Pa I PREDNISON (Antibiotice, Romania) Compr. 5 mg. Ct. x 20. Pa I

394

MEMOMED

2006

MEMOMED

2006

395

,lIemumtor de medtcflr~zerrte Gh~rl fnrnrncoteinpit

,l.ionornior de nzedicnze~?te* Glzid fariiincote>.npic

H 03
H 03 A H 03 B

TERAPIA TIROIDE1
PREPARATE DE TIRDIDA AMTITIROIDIENE IODOTERAPIE
k

L-THYROXIN (Berlin Chemie, Germania) Compr. 25 rncg; 50 rncg; 100 rncg. Ct.
x

100. Pa li; Il; Il

THYREOTOM O (Berlin Chernie. Germania) Lioffiyronin 0 , l pg; LevothyroxinB 40 {ig. Compr. C:.x 50. Pa li NOVOTHYRAL O (Merck, Germania) Levotiroxina 100 rncg; Liotironina 20 rncg. Compr. Ci. x 100. Pa IV
Adrnin. 114-2 comprlzi

H 03 C

-i:

H 03 A
H 03 AA

PREPARATE DE

TIROIDA
b P-6L

HORMON1 TIROIDIEHI

ALTE COMBINATII JODTHYROX O (Merck, Germania)

b P-6L

LEVOTHYROXINUM

Fcin. A'~sorbt;iedigestivi 83% cu difuziune : ioate ;esuiuriles n metabolizare hepatica. Fdin. Efectele se instaleazi in 12-14 ore (maxirnum la 9-10 zile), dureaza 2-3 saptSm2ni (posibila cumulare). Ind. Hipotiroidie. Pentm inhibarea secreiiei de tirorroftn5 dupa tiroidectornie sau la bolnavi cu guse simpla. Obezitare, la persoane cu hipotiroidie certa.
R.a. Agravarea cardiopatiei, hipertiroidisrn, la copi1 hipercalciurie.

Levotiroxina 100 mcg; loduri de potasiu 130,8 mcg. Compr. Ct. x 50. Pa Il1

H 0 3 i3
H 03 BE

PREPARATE ANTITIRDIDIENE
DERIVATI DE IMIDAZOL

Cind. Hipertiroidie, cardiopatii decompensate, ariirnii cardiace. Prec. Hipertensiune arieriali, diabet, b. Addison. Vsrstnici. Sunt mai sensibili. Pot necesita reducerea dozelor. Adrnin. Adult, 100-150 rncg intr-o singura priza, dimineata pe nemncate. Se incepe cu doze mici 25 mcglzi, crescand progresiv (la 7 zile). Dup3 3 sapiirnni este recomandabil un control biologic (T3,T4,TSH). La nou-niscut initial 5-6 mcglkglzi. Copi1 3 mcglkglzi.

H O3 BB

DERIVATI DE IMIDAZOL
b P-6L

CARBIMAZOLUM

Fdin. Tahicardia, hipersensibilitatea SNC daiorite hipertiroidiei sun: ameiiorate d u p i cteva zile de iratarnent. Metabolismu! bazal crescut revine la norma1 dupa 2-3 luni. Activ si la bolnavi refractari la derivati de tiuracil. Ind., R.a. Vezi la Tiamazol Admin. Initial 3
x

EUTHYROX -25 -50 -100 -200 O (Merck, Germania) Compr. 25 mcg; 50 mcg; 100 mcg; 200 mcg. FI. x 100. Pa Il; Il; ti; Il1 THYRO-4 Q (Faran, Grecia) Compr. 100 mcg; 200 mcg. Ct.

5 mglzi, intretinere 1-3

5 rnglzi.

CARBIMAZOLE 5 (Remedica, Cipru)


x

100. Pa Il; Il

Cornpr. film. 5 mg. Ct.

100. Pa Il1

396

MEMOMED
~Ifernomtor nzedicnnzente de

2006 Glzid farrnncoterapic b P-6L

MEMOMED 2006 .Ifenrorntor de medicamente ' Glzid farmncotwapic

397

THIAMAZOLUM [METIMAZOL) Fdin. Metabolit activ al carbimazolului. Antitiroidian.

H 04
H 04 A

HORMONI PANCREATICI
HORMONI GLICOGENOLITICI
bS

Ind. Boala Basedow, prepararea pentru tiroidectomie, adjuvant la terapia cu radioiod. R.a. Greturi, vome, cefalee, artralgie, eruptii cutanate, prurit. Rar ciderea p5rului. Leucopenie pani3 la agranulocitozi3. Rar anemie aplastica. Hepatiti toxica. Febri3, vasculiti3, nefriri3. La doze mari hipotiroidism si gusa. Admin. Oral. Initial 15-60 mglzi. Dupi3 instalarea sti3rii de eutiroidie (1-2 luni), doze de intretinere, 5-30 mglzi, i n 1-3 prize, timp de 6 luni-2 ani. Copii, initial 10 mglkglzi, doze de intretinere pe jumstate. THYROZOL O (Merck, Germania) Compr. 5 mg; 10 mg; 20 mg. Ct. Pa IV; 11 IV 1;
x

GLUCAGONUM

Fdin. Hormon polipeptidic, secretat de celulele alfa din insulele Langerhans. Produce cresterea glicemiei, scade colesterolemia, es:e anticetogen. Are efect inotrop pozitiv, creste debitul cardiac si coronarian. Ind. Hipogiicemia accentuati3 produsi3 prin supradozarea insulinei sau i n socui insulinic. Test i n insulinom. Insuficienta cardiaca acuta, qoc cardiogen, &nd sunt contraindicate digitalicele, simpatomimeticele. Cind. Feocromocitom.

100; 50; 50

Prec. Tahicardia supraventricularS Admin. in insuf. cardiaci3 si $?CUI cardiogen, initial 5 mg i.v., apoi 2-4 mglora, i n perfuzie. In hipoglicemie, s.c., i.m., i.v., 0,5-1 mg initial, repetat, la nevoie, dupa 10-15-20 minute. GLUCAGEN O (Novo. Danemarca) Flac. pulb. inj. 1 mg.

H 03 C

IODOTERAPIE
P-RF

KALII IODIDUM Ind. Gusa endernics, hipertiroidie.

Admin. Profilaxia si tratamentul gusei endemice, adult 1 mg de 2-3 ori pe siptirnani. Copii 0 . 5 1 mglsipt. i n hipertiroidie, pentru corectarea rnanifesti3rilor clinice, reducerea metabolismului bazal (efect maxim la 1-2 siptimani), adulti peste 6 rnglzi. Preoperator, pentru tiroidectomie, 60-100 mg de 3 orilzi, timp de 10-14 zile. IODURA DE POTASIU (Sicomed, Romania) Cornpr. 1 mg; 30 mg. Ct. x 1000; -. Pa I; JODID @ (Merk, Germania) Compr. 100 rncg; 200 rncg. Ct.
x

100. Pa li]; 111

398

MEMOMED

fifeieniomtui' de ~~zerlicnrize~ztc l ~ i fnr~~zncoternpzc G d

2006

MEMOMEB

2006

399

.Ilemomtor cle medicni~ierzte Gl?idfnri~zncotei'n/~ic

H 05
H 05 A H05 B

PREPARATE PENTRU HOMEOSTAZIA CALCIULUI


HORMONI PAMTIROIBIENI PREPARATE ANTIHORMONI PARATIROIDIENI
-n. l .

Ind. Boala Paget i n puseu evolutiv, algodistrofii, hipercalcernii de origini variate (idiopatica, la nou-nascut, hipervitarninoza D, hiperparatiroidie, hipertiroidie, hiperfosfaternie familialS. rnielorn, rnetastaze osoase). lrnobilizare prelungita (mai ales la paraplegici).

R.a. Grejuri, vorne, dureri abdorninale, diaree, congestia felci si


extrernirStilor. Hipersensibilitate iocala sau generala.

Cind. Alergie fata de calcironin3.


Prec. La copil risc reoretic de tulburari aie cresterii osoase. Sarcina, alptare.

H 05 A
H 05 M

HORMONI PARATIROIDIENI
HORMONI PARATIROIDIENI

TERIPARATIDUM

Fcin. Clearance hepatic si exlrahepatic. T i12 o ora, dupa adrnin. s.c. Fdin. Este fragrnentul activ (1-34) ai horrnonului paratiroidian endogen uman. Stirnuleaze osteogeneza. Ind. Osteoporoza instalati la fernei i n post-menopauza. Reduce inciaenta fracturilor vertebrale, nu si a fracturiior de sold.

Admin. Solutia, preparata extemporaneu, se foloseste i n ce1 mult 6 ore. Inj. i.rn., i.v., S.C.(peniru tratarnent de durata). Boala Page;, iratarnent de arac sau T puseu 0,5-1 rnglzi; intretinere, n Tn genera1 0,5 rng de 1-3 orils5pim5na. Algodistrofii. Tratarnent de a:ac 10 zile-3 sptarnani, 0,5 rnglzi; intretinere 0,5 rnglzi, 3 zile/sSip?5rn2n5.Hiperfosfaternie familial5 0,5 rnglzi c2t iirnp es:e necesar. Hipercalcernii 0,5-4 rnglzi. Bolnavi irnobolizaji 0,5 rng de 3 orils21ptarn?InS.Alte indicati 0,25 rng de 3 oriIsSp:3rn?In8, paria la 0,25 rnglzi.
GALCITON O (Slovakofarrna. Slovacia) Spray nazal. 200 u.i./dozS ( i u.i. = 0,2 mg calcitocin de sornon). CALCITONINA HUBBER NASAL (ICN lberica. S ~ a n i a ) Spray nasal 100 u.i.Idoz5. Pa Il MIACALCIC O (Novartis, Elveva)

R.a. Dureri la nivelul rnernbrelor (IO%), hipercolesterolernie, depresie, arneteli, cefalee, anemie, dispnee, greaj, astenie.
Cind. Hipercalcernie, insuf. renala severa, boli osoase rnetabolice. Admin. 20 rncg x l l z i s.c. Maxirnurn 18 luni. Asociere cu calciu si vit. D.
FORSTEO O (Eli Lilly, Olanda) Stilou injector (pen) preurnplut a 3 rnl cu 750 mcg (250 rncgl rnl). O doza = 20 rncg. Pen-ul este destinai adrninistrsrii 28 zile. Pa XVII

Calcitonina de sornon (salcatonina) Fioie 50 u.i.lrnl-l mi. Ct. x 5. Pa IX Spray nasal 200 u.i.Idoz5. Pa XII NYLEX O (Proel, Grecia) Sol. inj. 100 u.i./rnl = 1 rnl. Ci. x 5 f. Pa IV. Aerosol nazal 1.100 u.i./rnl; 2.200 u.i./rnl. FI. 2 rnl. Pa VI; VIII

M 05 B H 05 BA

PREPARATE ANTIHORMONI PAMTIROIDIEMt


PREPARATE CQNTINAND

GALCITONINA
b P-RF

CALCITONINUM

TONOCALCIN O (Schiapparelli, Italia) Aerosol 50 u.i.; 100 u.i.Idoz5 Sol. inj. 50 u.i.; 100 u.i./ml - Irnl. Ct.
x

Fdin. Polipeptid sintetic cu ac!iune hipocalcernianta i n condi!ii patologice. Efecte minime in calcernie normala la adult. Analgetic.

5 fiole. Pa -; VIII

400

MEMOMED
~ l f e m o m t ode medicnmerzte r

2006
Gkid fnrinncote>-~pic

J
J 01

ANTIINFEGTIOASE DE UZ SISTEMIC
ANTIBACTERIENE PT. UZ SISTEMIC ANTIMICOTICE PT. UZ SISTEMIC ANTIMICOBACTERIACEE ANTIVIRALE DE UZ SISTEMIC IMUNOSERURI $1 IMUNOGLOBULINE VACCINURI

Admin. Boala Paget 50 u.i. de 3 ori/sapt&nnS, i.rn., S.C. in unele cazuri se poate creste la 50-100 u.i./zi. Hipercalcemii in genera1 4-8 u.i. pe kglzi, i.v. perfuzie (6 ore i n 500 rnl ser fiziologic) sau s.c. sau i.m. Doza zilnic5 repartizata in 4-6 injectii. Bolnavi imobilizati 100 u.i. de 3 oriIsspt5m5n5.

J 02

*
k k

ANTIBACTERIENE PT. UZ SISTEMIC


TETRACICLINE AMFENICOLI ANTIBACTERIENE BETA-LACTAMICE, PENICILINE ALTE ANTIBACTERIENE BETA-LACTAMICE SULFONAMIDE

SI TRIMETOPRIM

MACROLIDE, LINCOSAMIDE S STREPTOGRAMINE I AMINOGLICOZIDE ANTIBACTERIENE CHINOLONE ANTIBACTERIENE ALTE ANTIBACTERIENE

402

MEMOMED 2006 Jfer~zorntor t?iedicn>netrte Ghid fnrttzncoternpic de

MEMOMED
.Ifet?iorntor de rnedimniente

2006 Glzidfnr7~zncotel'npic

403

J 01 A

TETRACICLINE

DOXICILINA (Arena Group. Romania) Caps. 100 mg. FI.


x

Principalele produse utiiizate sunt: tetraciclina oral; minociclina si doxiciclina, ora1 si injectabil, ultimele doua avnd avantajui unei actiuni prelungite.
Fcin. Absorbjie digestiva variabilS, diminuate i n prezenla preparateior lactate (cu exceplia doxiciclinei si minociclinei), a antiacidelor, preparatelor cu calciu, fier, rnagneziu. Depozitare i n oase si dinti. Fdin. Spectrul larg de actiune. Ind. Infectii cu chlamidii (trahom, psitacoza, salpingite, uretrite), rickettsii, micoplasme (infectii respiratorii sau aie tractului genital), bnicele, spirochete, vibrioni. ExacerbBri aie bronsitelor cronice. R.a. Agraverea insuf. renaie (tetraciclina). Hipopiazia oaselor, colorarea T galben a dintiior (ireversibila) cu favorizarea cariilor. n

20. Pa Il

DOXICICLINA (Antibiotice, Romania) Caps. 100 mg. Ct.


x

10. Pa I

DOXYDAR O (Dar Al Dawa, lordania) Caps. 100 mg. Ct.


x

8.

DOXICILINA (Lek Pharma~ech, Romania) Caps. 100mg. Ct.


x

10. Pa I

REMICYN (DOXYCYCLINE) (Remedica, Cipru) Compr. 100 mg. Ct.


x

10. Pa I

DOXYCYCLINUM

P-RF

Fcin. Absorblie digestiva buna. neiniluentata de alimente. Legare importanta de albuminele plasrnatice, metabolizare si eliminare lente. Concentratii active 12 ore. Fdin. Actiune bacteriostatie prin inhibarea sintezei proteice bacteriene. Efectele apar dup 2-4 zile i n infecrii si dupa 4 s2ptSmani i n acnee. Ind. Infec;ii produse de Brucela, Chlamydia, micoplasme, rickettsii, exacerbari ale bronsitelor cronice, prosratita cronid, acnee, ac;inomicoz2. R.a. Greturi, vome, diaree, dismicrobism, rare manifestari alergice, fotosensibilizare. Cind. Copii sub 12 ani, sarcina. Prec. Lupus, miastenie. Sensibilizeaza pielea la radiajiile solare. VSrstnici. Doze mai mici decat la adulti. Interacp Cu alcoolul creste agresivitatea contra ficatuiui. Laptele si produsele lactate scad absorbtia D; administrare cu o or5 inainte sau la 2 ore dup ele. Admin. 200 mg i n prima zi, apoi 100 mglzi, intr-o priza, la aceeasi ora. i n acnee 50 mglzi, timp de 6-12 saptarnani.

UNIDOX O -SOLUTAB (Yamanouchi, Olanda) Compr. 100 mg. C x 10. Pa Il : . VIBRAMYCIN @ (Pfizer, SUA) ; Caps. 100 mg. C.
TETRACYCLINUM
x

10. Pa Il1
b P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva parjiala, redusa i n prezenla alimentelor. Metabolizare si eliminare reiativ rapide, concentralii active iimp de 6 ore. Fdin. Efectele apar dup5 2-4 ziie T infeclii si dupa 4 saptamani n in acnee. Ind. La fel ca doxiciclina, cu exceptia prosratitei cronice. R.a. La fel ca doxiciclina, T plus agravarea unei suferinte rena!e. n Cind. Copii sub 12 ani, sarcins, suferinte renale. Prec. Lupus, miastenie. Sensibilizeaza pielea la radiatile solare. VSrstnici. Doze mai mici decat la adulii. lnteracf. Cu alcooiu creste agresivitatea contra ficatului. Laptele si produsele lactate scad absorbtia T: administrare cu o ora inainte sau la 2 ore dup5 ele. Admin. Oral, 250-500 mg la 6 ore. i n acnee vulgar8 l glzi, minimum 6 luni sau 250 mg x 4izi, 7-10 zile, apoi doza minima eficace. Acnee rozacee 500-1000 mglzi.

DOXICICLINA (Eurooharm. Romania) Caps. 100 mg. FI.


x

10. Pa I

Aientornforde nzedicn?izeizte

Ghid fnnnncoternpic

TETRACICLINA (Sicomed, Romania) Caps.


x

250 mg. Ct.

20. Pa I

Admin. Oral. 500 mg la 6 ore. !.v. 50 mglkglzi, fractionat i n 3-4 prize. Copii (meningite purulente, epiglotite cu Haemophyllus) 50-100 mglkglzi i n 3-4 administrari. CLORAMFENICOL (Terapia, Romania) Caps. 250 rng. Ct. x 10. Pa I CLORAMFENICOL (Arena Grouo. Romania) Caps. 250 mg. FI. x 20. Pa Il CLORAMFENICOL HEMISUCCINAT (Antibiotice, Romania) Flac. inj. l g

TETRACICLINA (Europharrn, Romania) Caps. 250 rng. Ct.


x

20. Pa I

TETRACICLINA (Antibiotice, Romania) Caps. 250 mg. Ct.


x

20.

TETRACICLINA (Arena, Romania) Caps. 250 mg. Ct.


x

20. Pa I

J 01 C
J 0 1 CA
J 01 CE
b P-RF

TETRACICLINA (Lek Pharmatech, Romania) Caps. 250 mg. Ct.


x

ANTIBACTERIENE BETA-LACTAMICE, PENICILINE


PENICILINE CU SPECTRU LARG PENICILINE SENSIBILELA

20. Pa I

J 01 B

AMFENICOLI

BETA-LAGTAMAZA

CHLORAMPHENICOLUM

Fcin. Absorbtie digestiva paciala. Eliminare renala, 70% metabolizat. Fdin. Antibiotic cu spectru larg. Latenta 2-4 zile. Ind. Antibiotic de rezerva, indicat i n cazuri grave, cu risc vital, i n care nu exista un alt antibiotic activ. Avantaje: concentratii ridicate in I.c.r., activ pe Klebsiele, coli, proteus, enterobacter, hemofili, salmonele, antibiotic de elec?iein salmoneloze sistemice, infectii cu anaerobi (inclusiv Bacteroides fragilis). Poare fi inlocuit in unele cazuri de antibiotice moderne (ampicilina, cefalosporine) mai putin toxice. R.a. Leucopenie, trombopenie, anemie aplastica, agranulocitoza ireversibili. La nou-nascut, mai ales prematur, produce sindrom cenusiu f. grav. Poate produce nevrita optica, eritem, greturi, vome, diaree (dismicrobism). Cind. Nou-nascut, sarcina, alaptare, asociere cu medicamente medulotoxice, leucopenie. anemie, trombopenie. Se evits tratamente mai lungi de 7 zile si tratarnente repetate. Interact Cu alcoolul creste toxicitatea hepatica si apare reactie de tip antabuz.

J O1 CR

PENICILINE IN COMBINATII, INCL. INHIBITORI DE BETA-LACTAM~


J ;

J 0 1 CA

PENICILINE CU SPECTRU LARG


b P-RF

AMPICILLINUM

Fcin. Absorbtie digestiva buna, reduci i n prezenta alimentelor (circa 30%). Concentratii ridicate i n bilg si urina (in forma activa). Difuziune redusa i n !.c.r., mai mare i n inflamatia meningelor, dar insuficienta (necesita administrare intrarahidiana). Fdin. Bactericid prin inhibarea sintezei peretelui bacterian. Activa pe germenii sensibili la penicilina G (activitate ceva mai redusa), pe bacili gram negativi (coli, H. influenzae, Salmonelle, Shigelle, Brucella, unele tulpini de Proteus si Klebsielle). lnactiva pe piocianic, enterobacter, B. fragilis, stafilococi penicilinazosecretorL Ind. Infectii grave, septicemii, endocardite, meningite, peritonite cu enterococi. hemifili, salmonele, coli, proteus, tratament initial la copil i n meningite cu germeni inca neidentificati, infectii respiratorii, urinare, biliare, febra tifoida, tuse convulsiv~,listerioze, infectii chirurgicale diverse.

406

MEMOMED

2006

MEMOMED

~lieinorntor iizedican~ente Ghid farillncote)-crpic de

Glrid fnr1i7ocoTerc1pic .Ileinot.ntot. cle n~edicni~ie~zte

2006

407

R.a. Alergii mai frecvente de&t la penicilina G (de circa 5 ori), constand mai ales S eruptii cutanate. Accidentele alergice n rnajore au aceeasi f r e c v e ~ { ca la penicilina G. Alergie incmi cisata cu alte peniciline. In rnononucieoza infectioasa alergii foarte frecvente (peste 80%).

AMPICILINA (Ropharrna, Romania) Puib. inj. 250; 500 rng; 1 g. Ct. x 12 AMPIDAR @ (Dar Al Dawa, lordania) Caps. 250 rng. Ct.
x

Cind. Alergie, stafilococii cu gerrneni penicilinazosecretori, infeclii cu piocianic, enterobacter, bacteroizi anaerobi. Trece i n secretia lactata si poate provoca candidoze, diaree si sensibilizare alergica !a sugari. Admin. Oral, i n infecjii usoare si rnedii. Aduei, 2-4 glzi, i n prize la 6 ore. Copii: nou-nscut 50-100 mglkglzi, i n 3 4 prize; sugar si copil rnic, 100-200 rnglkglzi, i n 3 4 prize. Inj. (i.rn. sau i.v. perfuzii), T afectiuni severe. Adult, 4-12 glzi, 'n 4 prize. Copil, n 200-400 rnglkglzi In 4 prize. Intrarahidian, T cornpleiarea :ratan rnentului generai. O singura adrninistrare zilnica: 5 rng la sugar; 10 rng la o p i l rnic; i 5 2 5 rng la copil mare si adult (solulie cu 5 rnglrnl). In insuficienta renala doze mai reduse. Pentru i.m. continutul flaconului se dizoiva i n 2 ml apa dis:iiaiS s:erila. Pentru i . ~ n 10-20 rnl ap disti1a: sau ser Sziologic, iqjectare lenta i. sau perfuzie. Stabilitatea i n solutie la temperatura carnerei 8 ore, 4 ore i n sol. glucoza 5% si instabila !a EH alcaiin. Srabiiitatea scade cu cresterea conceniratiei. De regul arninisirare irnediata dupa prepararea soluliei sau la ce1 mult 3 ora. Numeroase incornpatibilit8ti i n solutie. Se evir acccierea cu alte substante, mai ales i n flacoanele de perfuzie. AMPICILINA (Antibiotice, Roroania) Caps. 250 rng; 500 rng. C:.. Flac. ~nj. 250; 500 rng; 1 g.
x

20. Pa I

EPICOCILLIN 3 (EIPICO, Egip:) Caps. 250 rng. Ct. x 12. Pa I Flac. inj. 500 rng. Pa l EPHICILiN @ (Europharrn, Romania) Caps. 500 rng. C:.
x

12. Pa li

PAMECIL C (Medochemie, Cipru) 3

Fi. inj. 250 rng; 500 rng; 1 g. Pa I; I; I


STANDACILLIN O (Sandoz, Austria) Caps. 250; 500 rng. Ct. x 12. Pa I; I Flac. inj. 250 rng; 500 rng; 1 g. Pa Il; I; I Gran. susp. 125 rng; 250 mg!5 rnl. FI. 60 rnl. Pa I; Il GARBENICILLINUM
)

10; 20. Pa l; l. Pa I;

Fcin. Nu se absoarbe din tubul digestiv. (Carbenicilina indanil sodica este activa pe cale orali). Eliminarea renala, i n forma attiva, esie mai redus5 i n insuf. renala, la nou-nscut, mai ales la prematur. Fdin. Acelasi spectm cu arnpicilina fiind activa si pe piocianic, proteus, enterobacter. Nu este activa fata de siafilococul penicilinazosecretor. Ind. Infeclii cu baci! grarnnegativi mai ales septicernii, rneningite, infectii urinare. In prezent este i n mare parte inlocuii2 de cefalosporine din generatia lll-a si de fluorochinolone. R.a. Posibile efecte neurotoxice la doze mari, tulburari de coagulare, anemie, leucopenie, trombopenie, :rornboflebite (dup8 adrninistrarea i.v.), greturi, vorne, alergii, cresterea GOT. Cind. Alergii (incrucisate cu alte peniciline), insuf. renal grava, infectii cu stafilococ penicilinazosecretor.

AMPICILINA (Lek Pharmatech, Romania) Caps. 250 rng; 500 rng (FORTE). Ct. x 20; 10. Pa i Pulb. susp. 125 mg15 rnl; 250 rng15 rnl. =l. 60 rnl. Pa l; Pulb. inj. 500 rng; l g. Pa I AMPICILINA (Arena, Romania) Caps. 250 rng; 500 rng. FI.
x

20; 10. Pa il; l

AMPICILINA (Ozone, Anglia) Caps. 250 rng.; 500 rng. FI. x 20. Pa I AMPICILINA (Sicorned, Romania) Caps. 250 rng; 500 rng. Ct.
x

20; 16. Pa I

Prec. Se va tine searna de aportul de ioni de sodiu 4,7 rnEq/ gram subst.
Admin. i n cazuri medii i.rn. Adult 1 g la 6 ore. Nou-nascut 300 rng.

AMPlCILII\iA (Eurofarrn, Romania) Caps. 250 rng. FI. x 20. Pa I Pulb. inj. 250 rng; 500 rng; 1 g.

408

MEMOMED
~i!iemorntor nzedicnnzente de

2006
Gl7ic-lfnrnzncotelapic

MEMOMED

.Ifeeilzomtor de iizedicnnze~~te Ghid,faviizncoternpic

2006

409

CARBENICILINA (Antibiotice, Romania) Flac. inj. 1 g; 5 g. AMOXICILLINUM


b P-RF

DUOMOX O (FLEMOXIN) [Yamanouchi. Olanda) Compr. 125 mg; 250 mg: 500 mg; 700 mg; l g. Ct. 1; 1; Pa -; il; 11 11 111 E-MOX O (EIPICO, Egipt) Caps. 500 mg. Ct. x 8. Pa Il Gran. susp. 250 mgI5ml. Flac. 60 ml. Pa Il EPHAMOX O (Europharm, Romania) Caps. 500 mg. Ct.
x x

20.

Fcin. Absorbtie digestiva superioara fata de ampicilina, neinfluentat de prezenta alimentelor. Metabolizare reduss, eliminare renal ridicats si i n forma activa. Niveluri terapeutice circa 8 ore. Eliminare redusa i n insuf. renal5, nou-nsscut. Fdin. Spectru antimicrobian identic cu ampicilina.

Ind. Aceleasi cu ampicilina (avantajele unei absorbtii digestive superioare).


R.a. Aceleasi ca la ampicilins.
Cind. Aceleasi ca la ampicilina. Admin. Infectii usoare sau medii, adult, 250 mg la 8 ore; copi1 sub 2 ani, 62,5 mg la 8 ore; 2-10 ani, 125 mg la 8 ore. Doze mai mari i n cazuri grave (fepra tifoids): adul:, 2 4 glzi; copil 2 glzi. in enterocolite 1-2 glzi. In gonoree doz unica de 3 g. Otita medie: copil 3-10 ani, 750 mg de 2 ori pe zi, timp de 2 zile. 1.m. 500 mg la 8 ore. Copi! 50-100 mglkglzi, Tmp5cit i n 3 doze. 1.v. 500 mg la ore, eventual 1 g la 6 ore. Copi1 50-100 mglkglzi, in 3 doze. In muscaturi de animale, profilactic, adulti 500 mg oral x 3/zi, copii 40 mglkglzi, in 3 prize.

12. Pa Il

JULPHAMOX O (Julphar, Emiratele Arabe) 1 Pulb. susp. 125 mgI5 mi; 250 mgl5 ml. FI. 100 ml. Pa 1; 111 MOXILEN O (Medochemie, Cipru) Pulb. susp. ora18 125 mg15 ml; 250 mgl5 ml. FI. 60 ml. Pa I; I Caps. 500 mg. C x 16. Pa Il I . OSPAMOX @ (Sandoz. Austria) Caps. 250 mg. Ct. x 12. Pa I Compr. film. 500 mg; 750 mg; 1000 mg. Ct. x 12. Pa Il; -; Il Gran. susp. 125 mg; 250 mgI5 ml. FI. 60 ml. Pa I; Il RANOXIL (Ranbaxy, India) PuIb. pt. susp. oral 125 mgl5 ml; 250 mgl 5 ml. Flac. x 20 g pulb. COMBINATII AMPICLOX O (Euro~harm. Romania) Caps. Ampicilina 250 mg + Cloxacilina 250 mg Ct. x 12. Pa Il
Admin. 1-2 caps. la 4-6 ore.
b P-RF

AMOXICILINA (Antibiotice, Romania) Caps. 250 mg; 500 mg. Ct. x 20; 10. Pa I; I. Pa -; I AMOXICILINA (Ozone, Anglia) Caps. 250 mg. 500 mg. Ct. x 20. 10. Pa I; I Pulb. pt. susp. orala 125 mg15 ml; 250 mg15 ml. Pa I; Il AMOXICILINA (Lek Pharmatech, Romania) Caps. 250 mg; 500 mg (FORTE). Ct. x 20; 10. Pa I; I Pulb. susp. 125 mg15 ml; 250 mgl5 ml; 375 mgl5 ml. FI. 60 ml. Pa I; Il; Il AMOXICILINA (Europharm, Romania) Caps. 250 mg. FI. x 12. Pa l AMOXICILINA (Arena, Romania) Caps. 250 mg; 500 mg. Ct.
x

J 01 CE

PENICILINE SENSIBILE LA BETALACTAMA~


b S/P-RF

20; 10. Pa Il; I

BENZYLP-ENICILLINUM(PENICILINA G ) POTASICA $I SODICA

DISPAMOX (Lek Pharmatech, ~omania) Compr. dispr. 1 g. Ct.


x

Fcin. Dupa administrare oral nu produce nivele sistemice acrive datorits inactivarii prin pH-ul acid gastric. Absorbtie buna dupg administrare i.m. cu conc. sanguine maxime la 30 minute. Concentratii active se mentin 4-6 ore (in functie de doza). Le-

410

MEMOMED
.kfemountor de im?dicnnzer?te

2006
Ghid jfirnzncotempic

MEMOMED
SIellemor-atou de niedicnmeite

2006
Ghid fal-i?incoterapic

41 1

gare 40-50% de proteinele plasmatice. Difuziune bunB in majoritatea iesuturilor cu exceptia SNC, globilor oculari, sercaselor articulare, pleur5, pericard. In cursul unor procese infiamatorii meningeale difuziunea este posibila; dupa doze mari, pot fi obtinute concentratii active minime i n 1.c.r. Traverseaza placenta, putin i n laptele matern. Epurare hepatica redusa, majoritatea se elimina renal (mai ales prin secretie tubulara) determinand concentratii urinare in forma activa. Eliminarea renala este redusa i n insuficienta renala, la nou-n5scut sau prin asociere cu probenecid. Nivelul plasmatic depinde de dcza, cale si ritm de administrare, rata de epurare. Niveluri rapide si inalte se obtin prin doze mari administrate i.m. si mai ales i.v.
Fdin. Aciiune baciericida prin inhibarea sintezei peretelui bacterian. Spectru! de actiune cuprinde: streptococ beta-hemclitic grup A, streptococ viridans, pneurnococ, stafilococ auriu (in majoritate rezistent prin produc:ie de peniciiinazS), bacilui carbunos, clostridii anaerobe, Corinebacterium, lisrerii, spirochete, leptospire, fusobacterii, actinomicete si unele pasteurele. Incf. Antibiotic de electie i n angine streptococice, erizipel, scarlatina, pneumonie pneumococi&, otite, sinuzite, antrax, difterie, gangrena gazoasa, sifiiis, blenoragie, listerioze, Ieptospircze, actinomicoz5. In doze mari este titi12 i n meningita meningoccci&, pneumococic5 si i n asociere cu un aminoglicozid i n septicemii si endocardiie cu streptococi si stafilococi sensibili. Urili i n infectii cu anaerobi sporulati sau nesporulati (cu excoptia Bacteroides fragilis), fiind indicata in traurnatoiogie si profiiaxia antitetanica. Folosirea altor antibiotice (ampicilina, eriiromicina, cefalosporine) i n afec;iunile meniionate constituie o greseals terapeutica. R,a. Dureri la locul injectarii, noduli, abcese sterile, tromboflebita dupa administrarea i.v. (perfuzii prelungite cu concentratii mari). Penicilina G sodica este mai bine tolerata local. Iritatii aie sisternului nervos dup5 administrare i. rahidians (convulsii). Sensibilizare alergicfi dupa administrari repetate, cu manifestari diferite, de la simple eruptii, urticarie, la soc anafilactic (0,211000 din totalui manifestSrilor alergice). Alergie incrucisata cu alte peniciline, rareori cu cefalosporine (10%). Soc anafilactic cu prognostic grav (morialitate 1O%), favorizat de doze mari administrate i.v. Necesit5 tratament de urgenta (adrenalina, hemisuccinat de hidrocoriizon i.v., eventual subsituenti de plasmS). Alergizarea este favorizata de aplicarea pe tegumente sau mucoase, administrarea unor preparate continand produgi de degradare ai penici!inei (termen de valabilitate depasit, solutii tinute la temperatura camerei, arnestecarea penicilinei i n solutii acide). Pentru depistarea terenului alergic este necesare; o anamneza atenta, teste cutanate (percutan sau intradermic), cu solufii diluate de penicilins (1001000 u.i.lml), frecvent insa cu rezultate fals pozitive sau fals negative (poi uneori declansa accidente alergice majore, soc). Ra-

reon apar manifestari particulare cu febra, anemie hemolitic3. Posibile reactii Herxheimer (dup5 doze mari la inceputul tratamentului i n lues). Nefnta interstitiala la alergici si necroza tubulars dup3 perfuzii cu doze mari.
Cind. Alergie: aplicatii locale, infeclii cu germeni rezistenii (in special stafilococ penicilinazosecretor). Prec. i n cursul dozelor mari prin aport excesiv de potasiu (1,7 mEq ioni de potasiull milion unii.). Admin. De obicei i.m., i n unele situaiii i.v., de obicei perfuzii. Solutia se prepari extemporaneu prin dizolvarea i n ser fiziologic stenl. Sa nu se depaseasca 50.000-100.000 u.i./ml pentru a evita iritaiia locala, mai ales I n cursul administrarii i.m. Inj. i.m. profynd. Nu se asociazs cu alte medicamente i n aceiasi seringa. In perfuzii se evit5 solutii acide (glucoza 5%) sau alcaline. Stabilitarea in solutia fiziologic5 este de maximum 24 ore la frigider (+ 4 grade). Aduli. Doze medii 1-2 milioane u.i. Izi. i n infecfii grave 2-20 milioane u.i.1z.i. Administrare la 4-6 ore. Copil. Nou-nBscut, doza uzuala i.m. sau i.v. 60.000 u.i./Kg/zi sau dozs mare 1 milion u.i.ikg/zi, T 2 prize (12 ore interval) la n nou-nascuti in primele saptamani de viaia si in 2-3 prize intre 2-4 sapiamani de viata. Sugar: doza uzuala i.m. sau i.v. 40.000-100.000 u.i./kg/zi, i n infectii severe 200.000400.000 u.i.lkg/zi, eventual 1 milion u.i./kg/zi, i n 4-6 prize. Copil mic doza uzuala i.m. sau i.v. 40.000-60.000 u.i.lkg/zi, doza mare 400.00G-500.000 u.i./kglzi, i n 4-6 prize. Pentru actiune IocalS, intrapleural sau intraarticular 50.000-200.000 u.i. folosind solutii de 20055000 u.i.lml.

BENZILPENICILINA - SARE DE SODIU (Ropharma, Rornnia) Pulb. pt. sol. inj. 400.000 u.i.; 1.000.000 u.i. PENICILINA G POTASICA (Antibiotice, Romania) Flac. inj. 400000 u.i.; 1 milion u.i.; 5 milioane u.i. Pa I; I; I PENICILINA G SODICA (Antibiotice, Romania) Flac. inj. 400000 u.i.; 1 mi1 u.i.; 5 mil u.i. Pa I; i; I PHENOXYMETHYLPENLCibLINUM (PENICILINA V) b P-RF

Fcin. StabilB in rnediul acid gastric. Absorbjie digestiva bune;, favorizata de administrarea pe stcmacul 301. Concentrati sanguine cu instalare mai lenta si i n genera1 infenoara fata de penicilina G. Concentratiile active se mentin 3-4 ore (in functie de doz5). Fdin. Actiuni si mecanisme de actiune identice cu ale penicilinei G. Ind. Infectii usoare sau medii cu germeni sensibili: angine, erizipei, traheobronsite, antrax, profilaxia reumatismului (cand nu este posibila administrarea de benzatinpenicilina).

412

MEMOMED 2006 Memorntor de medic~nze17te Gltici fannncotwflpic

M E M O M E D 2006 413 .tienzorfltor de meciicicni~zente Glaidficnr~~zncote~'c~pic folosind un ac gros. Se injecteaza profund i.m. tot cu ac gros. Se verifie atent ca administrarea sa nu se fac5 intravascular. In infectii streptococice sau T lues este preferabil ca tratan mentul sa inceap cu penicilina G (timp de 4-6 zile) iar benzatinpenicilina s5 se administreze concomitent sau i n continuare. Doze uzuale: adult 1.200.000 u.i. la 4 zile; copii 3-7 ani 600.000 u.i. la 4 zile. Peste 7 ani doze ca la adult. Durata tratamentului este in functie de afectiune, evolutia clinic2, si bacteriologic5. MOLDAMIN O (Antibiotice, Romania) Flac. inj. 600.000 u.i.; 1.200.000 u.i.; 2.400.000 u.i.
x

R.a. Greturi, vome (mai ales la doze mari la sugar), sensibilizare (mai rar ca la penicilina G), incrucisat5 cu alte peniciline. Cind. Infectii grave, sensibilizare la peniciline, vfirsfituri. Admin. Oral, de prefennia pe stornacul gol. Adulg. 400.00C1 miliun u.i. la 4-6 ore. Nou-nascut50.000 u.i. Ikglzi, in 2-3 prize. Sugar si copil pana la 6 ani 50.000-200.000 u.i.lkgizi, in 4 prize. Copii peste 6 ani 1-10 milioane u.i.lzi,; 7 6-8 prize. In profilaxia reumatismului 800,000 u.i./zi, in 2 pnze. In muscaturi de &ine sau pisicfi, profilactic, adulti 500 mg x 4izi, copii 50 mglkglzi, trei zile.
P -

OSPEN @ (Sandoz, Austria) Compr. 500.000 u.i.; 1 milion u.i.; ?,5 milioane u.i. Ct. Pa I; I; i Sirop 400.000 u.i.15 ml. FI. 60 mi. Gran. susp. 30 c160ml (400.000 u.i.15 ml) PENICILINA V SARE DE K (Europharm, Romania) Compr. 1.000.000 u.i.; 400.000 u.i. Ct. x 20. BENZATHINI BENZYLPENICILEINUM

12.

RETARPEN 9(Sandoz. Ausrria) Flac. inj. 600.000 u.i.; 1.200.000 u.i.; 2.400.000 u.i. Pa 1 I; I ; PROCAINPENICILLINUM b /P-RF

b /P-RF

Fcin. Asigur5 niveluri plasmatice active pe o perioad5 de 12-24 ore. Nivelurile sunt relativ reduse, frecvent variabile, nu pot controla infectiile severe sau cu germeni putin sensibili. Penicilina G potasics, asociata de obicei i n diverse preparate permite instalarea imediata a actiunii. Fdin. Spectru si mecanism de ac!iune identice cu penicilina G. Mai putin activ5 datorita concentratiilor reduse. Ind. Restranse (de preferat benzatinpenicilina): infectii usoare cu germeni constant sensibili la niveluri plasmatice medii (angine streptococice). R.a. Comune cu alte peniciline G la care se adauga un risc crescut de alergizare (prin procaina), toleranp locala redusa, accidente grave i n caz de administrare accidentala intravenoasa. Cind. Infeciii grave, alergie la peniciline sau procaina. Admin. Prepararea suspensiei se face imediat inainte de administrare (apa distilata steril5 sau ser fizioiogic, 4-6 ml). Administrare strict i.m. profund. Adult 1-2 flacoane la 12 ore.

Fcin. Absorblie lenta datorita solubilit5!ii reduse (suspensie apoasa). Niveluri plasmatice prelungite, relativ joase, deseori variabile, fiind eficace doar i n cazul germenilor foarte sensibili. Nivelul plasmatic este suficient de ridicat timp de 3-4 zile. La 7-8 zile nu se mai poate conta de&t pe un efect protector fa@ de eventuale recaderi. Dozele mai mari pot prelungi acest efect pn5 la 7-14 zile. Fdin. Spectru si mecanism de actiune identic cu peniciiina G. Mai putin activ datorita concentraiiei reduse. Ind. Infectii cu germeni foarte sensibili (la concentratii plasmatice reduse) si la care nu exista riscul dezvoltarii rezistei-i\ei. Infectii cu streptococ beta-hemolitic grupa A (angine, scarlatinS), sifilis, profiiaxia reumatismului articular acut. R.a. Accidentele alergice caracteristice penicilinelor pot fi mai grave datorita persisteniei antibioticului timp de cteve zile-s5ptamani. Local produce de reguls durere, noduli, induraiii, mai ales in cazul unei mase musculare reduse (copil) si administrarii i n aceiasi zona. Accidente grave i n cazul administrgrii accidentale intravenoase. Cind. Infeciii cu gerrneni pulin sensibili, infeciii grave care necesita niveluri plasmatice inalte, alergie, copii sub 3 ani sau peste, daca au mas5 muscular redusa. Admin. Prepararea suspensiei cu apa distilata sterila (3 ml pentru flaconul de 600.000 u.i. si 6 ml pentru flaconul de 1.000.000 u.i.). Se agita puternic si se aspira imediat i n seringa

EFITARD Q (Antibiotice, Romania) Pulb. inj. 400.000; 800.000 u.i. Pa I; I FORTIFIED PROCAINE PENICILINIUM (Antibiotice, Romania) Pulb. pt. susp. inj. 3.000.000 u.i.; 4.000.000 u.i. Pa I; I COMBINATII B1-PENICILIN @3 (Antibiotice, Romania) Benzilpenicilina 400.000 u.i.; Procainpenicilina 600.000 u.i. Pulb. inj. FI.

414

MEMOMED
,Ciemomtor de medicamente

2006 Ghid far??zacoferapic

MEMOMED 2006 .Ilemorato? de >lzedzca?nente Ghid far7nncotei~apic


OXACILINA (Arena Group, Romania)

415

OXACILLINUM

b P-RF

Caps. 250 rng. Ct.

20. Pa Il

Fcin. Absorbtie digestiva rnaxirna 65%, cu variatii mari, reduca i n cazul adrninistrsrii pe stornacul plin. Niveluri plasrnatice duble i n cazul administrarii parenterale. Eliminare rapida, i n special renal3, metabolizare hepatica reduci. Durata nivelelor plasmatice la doze uzuale este de 4-6 ore. Fdin. Actiune bactericida. Spectnil sirnilar cu penicilina G cu urrnatoarele deosebiri: actiune pe stafilococi penicilinazosecretori,activitate mai redusa (de 10-1 00 ori) fa12 de ceilalti germeni sensibili la penicilina G (streptococi, pneurnococi). Rezistenta se dezvolta lent si este incrucisata cu alte penlciline antistafilococice. Ind. Limitate la stafilococii rezistente la penicilina G. R.a. Alergie (incrucisata cu alte peniciline), rareori tulburari renale (alburninurie, hernaturie), la sugar dupa doze mari. Poate creste GOT. Cind. Alergie, infecrii sensibile la penicilina G sau alte peniciline. Admin. Oral, de preferinta pe stornacul gol, i n afectiuni usoare sau i n cornpletarea tratarnentului injectabil. Adult 2-3 g (6 g)/zi, i n 4-6 prize. Nou-nsscut 20-30 rnglkglzi, i n 4 prize. Sugar si copil rnic sub 40 kg, 50-80 (100-200) rnglkglzi, i n 4 prize. Injectabil. Solutia se prepara irnediat inainte de administrare, cu ap5 distilata sterila (1,5-3 rnl), se agita pan5 se obtine o solutie clara. Solutia este relativ stabila la frigider (+4i), paria la 2-3 zile, inactivandu-se repede la temperatura carnerei (10% i n decurs de 6 ore). Adrninistrare i.rn. profun?, i.v. lent (10 minute), folosind solutii diluate (5 rnl la un flacon). In perfuzie se dilueaza i n sol. glucozat8 sau electroliti (stabila) i n conc. de 0,5-2 rnglrnl. Se folosesc aceleasi doze ca la calea orala, cu exceptia prernaturului si nou-nascutului unde 25 rnglkglzi i n 3 injeciii (la 8 ore) sunt suficiente. Nu se asociaza cu alte rnedicarnente i n aceeasi seringi. OXACILINA (Antibiotice, Romania) Caos. 250 ma: 500 ma. Ct. x 20; 10. Pa il; I. Pa -; i FI~C. inj. 250-mg; 500rng; 1 g. Pa I; I; I OXACILINA (Eurofarrn, Romania) . Caps. 250 rng. Ct. x 12. Pa I OXACILINA (Sicorned. Romania) Caps. 250 rng. Ct.
x

OXACILINA (Ozone, Anglia) Caps. 250 rng. 500 rng. Ct.


x

20; 10. Pa I; Il

OXACILINA IRooharma. Romania) Pulb. pt. sol. inj. 250 rng; 500 rng; 1 g OXACILINA fLek Pharrnatech. Romania) Caps. 250 rng; 500 rng (FORTE). Ct. FI. inj. 500 rng; 1 g. Pa I
x

20; 10. Pa li; Il

OXACILINA (Pharrnex Rorn., Romania) Caps. 250 mg; 500 rng. Ct.
x

20. Pa li; Il

OXALIN O (Europharrn, Romania) Caps. 500 rng. Ct.


x

12. Pa Il

J 01 CR

PENIC1LINE IN COMBINATII, INCL. INHIBITORI DE BETALACTAM~


b P-RF

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM

Acidul clavulanic este un inhibitor de betalactamaza care i n asociere cu arnoxicilina determina o largire a spectrului acesteia (stafilococ auriu rezistent la penicilina, tulpini bacteriene rezistente la arnoxicilina, ca unele specii de bacili grarnnegativi, H. influenzae, E. coli, Klebsielle, Proteus mirabilis, Sairnonella, Shigella, Bacteroides fragilis) si pe tulpinile de gonococ rezistente la penicilin8 Asocierea are o buna difuzibilitate, la doze mari trece si i n I C r. Excretie sub forma activ8 mai ales pe cale urinara, cu niveluri ridicate. Se elrmrni sub forma activa si prin bilS, fecale, sputa. Traverseaza placenta. Nu necesita reducerea dozelor in insuficienta renala. AMOKSIKLAV O (Lek. Slovenia) Cornpr. 375 rng. Ct. x 15. Cornpr. 625 rng. Ct. x 14. Pa V Cornpr. film. 1 g. Ct. x 14. Pa VI1 Pulb. susp. 312 rngl5 ml (FORTE). FI. 100 rnl. Pa III Flac. inj. 600 rng; 1,2 g. Ct. x 5 fiole. Pa VI; X Pulb. susp. 156 rngl5 rnl. FI. 100 rnl. Pa III

1
1I

20. Pa I

OXACILINA (Farmacon, Romania) Caps. 250 rng. Ct.


x

20. Pa I

416

MEMOMED
JIernorrito~ ?n7edicnlnente de

2006 Glzidfnr?i?acote?-npic

MEMOMED
Ile??zoratorde n7edicctmente

2006 Gliid fnl'nzacotera/)ic

417

AUGMENTIN O (Srnith Kline Beecham, Anglia) Arnoxicilina + Clavulanat de potasiu Cornpr. 625 mg (500+125); 1 g (875+125). Ct. x 14. Pa V; Vll Sirop 312 mgl5ml Flac. inj. 600 mg (500+100); 1,2 g (1000+200). Ct. 10; 5. Pa VI: V Susp. int. 457 mgl5 rnl (400+57). FI. 35 rnl. Pulb. pt. sol. perf. 2,2 g. Pa IV BIOCLAVID O (Sandoz, Austria) Cornpr. film. 625 mg. Ct. x 21. Pa VIII Pulb. susp. 312,5 rng15 rnl. FI. 100 mi. Pa IV Pulb. susp. 156,25 mg15 rnl. F!. 100 mi. Pa IV CLAVUMOX O DUO (GlaxoSrnithkline. Romania) Arnoxicilin5 875 ng; Acid clavulamic 125 rng. Cornpr. film. Ct. x 14. Pulb. susp. orali 457 rng/5 rnl. FORCID SOLUTAB (Yamanouchi, Olanda) Compr. disp. 875 mg arnoxicilina, 125 rng clavulanat de K. Ct. x 14. Pa V MEDOCLAV O (Medochemie, Cipru) Pulb. susp. 156,25 mq15 rnl. FI. 100 rnl. Pa III Pulb. susp. 3123 rng15 ml (FORTE). Fl. 100 rnl. Pa li1 Compr. filrn. 375 rng; 625 mg. Ct. x 16. Pa III; IV AMPICILLINUM + SULBACTAM
b

R.a. Similare cu aie arnpicilinei. Rareori anemie, trornbocitopenie, eozinofilie, leucopenie, tulburiri digestive minore, candidoze, dureri d u p i i.rn., flebite dup5 i.v.

Cind. Alergie la penicilini, rnononucleoz5 infectioasa, infectii sensibile numai la arnpiciiini, rnonoterapie i n infectii grave. Admin. Adulti, 3 4 orilzi, 1-3 g i n 3-4 prize, i.v., sub forma de infuzie scufii sau i.m. Copii peste 1 an, 15-45 mglkg i n 3 - 4 prize. 1.m. se poate asocia cu sol. lidocaina 0,5% pentru a reduce durerea locala. Oral, adulti amoxicilina 500 mg de 3 orilzi. Copii p a n i la 12 ani, arnoxicilina 30 mglkghi, in 3 prize.

AMPICILINA PLUS (Antibioiice. Romania) Arnpicilina sodici 0,5 g l l g; Sulbactarn 0,25/0,5 g Pulb. pt. sol. inj. Flac. 0,75 g; 1,5 g. Pa 1; 111 1 UNASYN O (Pfizer, Turcia, U.K.) Ampicilina + sulbactarn. Cornpr. 375 mg. Ct, x 12. Pa V Flac. inj. 1 g + 500 rng. Pa IV Pulb. susp. 250 mg15 ml. FI. 70 ml. Pa V
AMOXICILINA + FLUCLOXACILINA
)

P-RF/S

FLUAMOX O IEurooharrn. Romania) Arnoxicilin5 250 rng; Flucloxacilin5 250 rng. Caps. TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM
)

P-RF

Sulbactarn este un inhibitor de betalactarnazi deterrninand, i n asociere cu arnpicilina, o I5rgire a spectrului acesteia (stafilococ auriu rezistent la peniciline, E. coli, Klebsiella pneurnoniae, Proteus vulgaris si rnirabilis, Bacteroides fragilis, tulpini de gonococ si hernofili producitori de betalactarnaze. Sunt rezistenti Pseudornonas, Serratia, Enterobacter, unii stafilococi, toate enterobacteriaceele care produc betalactamaza de tip I. Eliminare urinar ridicata, i n forma activi, difuzibilitate b u n i i n tesuturi, redus5 i n 1.c.r. i n insuf. renal5 este necesara reducerea dozelor, in functie de clearance-ul creatininei.
Ind. Infeciii urinare, respiratori, avori septic, infectii puerperale, ginecologice, gastrointestinale, dentare, cutanate, osteoarticulare, etc. cu gerrneni rezistenti la arnpicilin5 si amoxicilini prin producerea de betalactarnaze.

Ticarcilina este o penicilini de semisinteza inactivata de penicilina&, cu spectrul de actiune asemanator carbenicilinei (Enterobacter, Proteus, E. coli, Pseudornonas).Asocierea are spectru larg, cuprin~ 2 n gerrneni grarnpozitivi si grarnnegativi, aerobi si anaerobi. d
Ind. lnfectii severe la bolnavi cu irnunitate scizut5: septicernii, bacteriernii, peritonit5, infectii intraabdorninale, infectii postchirurgicale, infectii ale oaselor si articulatiilor, ale aparatului respirator, urinar, nas, urechi etc. Admin. Adulti: Perfuzie i.v. 3,2 g la 6-8 ore. Copii: 80 rnglkg la 6-8 ore. i n infectii urinare necornplicate inj. i.rn. sau i.v. 4 glzi. In insuf. renala doze mai rnici.

TIMENTIN O (SrnithKline Beecham, Anglia) (TICARCILINA + ACID CLAVULANIC) Flac. inj. 1,6 g; 3,2 g (3 g + 0,2 g). Ct.
x

-; 1. Pa -; Vi1

418

MEMOMED 2006 ~Wemomtor >neciicaiize~~teGl~ici clr fnr~izacoterapic


b S/P-RF

MEMOMED 2006 . I f e , ~ ~ o ~ c dr r~~zedrcnii:e~zte to Ghiclfflrrizncotwnp~c

419

PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM

Fdin. Tazobactamul este un inbitor de beta-lactamaze. i n asociere cu piperacilina actioneazs pe iulpini secretoare de betalactamazs (Staphylococcus aureus, Haernophilus influeazae, E. Coli si Bacteroides fragilis. Ind. La fel ca piperacilina mai ales i n infec~ii abdominaie, unnare. i n unele cazuri grave este utila asocierea W alte antibiotice. Cind. Alergie la peniciline, copii sub 12 ani. Admin. 3 x 4,5 glzi (4 g piperacilin + 0.5 g tazobactam), perfuzie i . ~ . (30 min). i n insuficien!8 renal doze reduse.

TAZOCIN O (Wveth Lederle Pharma, Anqlia) Pulb. p;. sol. ini. 2,25 g (piperacilina 2 g + tazobactam (piper&ilin 4 g, tazobactam 500 mg). 250 m i ) ; 4,5 Pa VII; XI

CEFOPERAZONUM

+ SULBACTAMUM

b S/P-RF

SULPERAZON O (Piizer, SUA) Cefoperazona 1 g; Sulbactam 1 g. Pulb. pt. sol. inj. Pa V

actiune corespunde asocierii ampicilins + oxaciiine + gentamicina + metronidazol. C). Generatia Ill-a: cefotaxim, ceftriaxona, cefmenoxims. ceftizoxim?. cefodizima (foarte activa pe sireptococii din grupa B si cu buna difuziune i n 1.c.r. deci utild i n infecfii perinatale;. cefpiron, ceipiramids, ceirazidims, cefoperazona, moxalactam. Spectru ultralarg. foarte active pe baciii gramnegativi si piocianic. germeni de spital polirezisien\i. Spectrul de actiune corespunde T pri~cipiu ascciereo ampieilin8 + oxacilina + iicarcilins n ia + neironidazoi. Generatia lii-a poate fi imp5iri:a i 2 3 grupe: 1). Cefalosporine ..de exrema stanga", active pe bacili gramnegativi si ce cori grampozitivi (cefotaxirn: ceiiriaxona); 2). Cefalosporine .;de cenirij". foarte active pe piocianic (ceftazidims, cefoperazona): 3). Ceialosporine ,,de extrems dreapta", mai active deGt celelaite p e BacTeroides fragilis (moxalactam, flomoxef). Gener2;ia IV-a. Descoperit rscent (1991 - primul compus cefepimg), nu sunt active pe piocianic si enterocuc dar sunt foarte eiicace pe Citrobacter freundii si Enterobacter cloacae. Stabile la acliunea betalactamazelor chiar si la cele care inactiveazi cefalosporinele din generatia 111. 2. Cefalosporine orale. Se pot clasifica i n cefalosporine orale vechi (cefalexins, cefadroxil, cefradina, eefaclor), active pe bacterii grampozitive si pe unii baciii gramnegativi si cefalosporine orale noi (cefuroxim-axetil, cefotaxim-hexeril, ceferamet, cefpodoxim, ceftibuten, cefdinir, cefieram-pivoxil), ocrive pe bacili grarnnegativi, cu actiune reduss pe bacterii grampozitive (stafiiococ); nu sunt active pe piocianic. CEFALEXINUM
b P-RF

J 01 D
J 0 1 DA

ALTE ANTIBAGTERIERIE BETA-UCTAMIGE


CEFALOSPORINE $I SUBSTANTE CAREAPENEME

Generatia I. Fcin. Absorbtie buna digestiva, pic la o ora, difuziune buns. eiiminare renals, nemodificata 90% si biliara i n cantititi reduse.
Fdin. Bactericid. Actiune pe bacterii grampozitive si unii bacili gramnegativi. Unele tulpini de E. coli, Klebsiella, Proteus sunt rezisiente. Inactiva pe Enterobacter, Serratia, Pseudomonas, Bacteroides fragilis, enterococi. Actiune slaba pe Bordetella pertussis, Haemophilus infiuenzae. Ind. Infectii respiratorii, urinare, cutanate cu germeni sensibili, in special stafilococi, pacial I n infectii cu E. coli, Klebsieila, Proteus.

INRUMTE

i!

J 01 OH

Antibiotice de semisinteza, bactericide, cu spectru larg. Eliminare renala sub forma activs. Principalul efect advers este sensibilizarea alergica, incrucisata uneori cu penicilinale (10% din cazuri). Rar pot apare manifestari hemoragice prin interferenta cu factorii coagularii. Clasificare. 1. Cefalosporine parenterale. a). Generatia I-a: cefazolina, cefapirina, cefalotins. Spectrul de activitate corespunzator asocierii ampiciling + oxacilina. b). Generatia I!-a: cefamandol, ceforanid, cefuroxim, cefoxitina, cefotetan. Acriune mai mare pe bacili gramnegativi. Nu sunt active pe piocianic. Spectrul de

R.a. Gret~ri,diaree, cresterea GOT, GPT, fosfatazei alcaline, icter colestatic. Cind. Alergie. infeciii grave i n care suni active cefalosporinele mai stabile la betaiactamaze (cefotaxim). Admin. Oral @,5-1 g de 3 orilzi, la 8 ore. Copii 50-100 mglkglzi, i n prize la 8 ore Se mareste intervalul de administrare, la un clearance al creatininei 10-25 mllmln, la fiecare 24 ore, la clearance sub 10 mi/rninut, la fiecare 36 ore.

422

MEMOMED
Menzorntor de medicnnze?zte

2006
Ghid fnm??ncote~npic

IYIEMOMED
iilrmorntor de n7edicnmmzte

2006
Ghidfn?w~ncotwnpic

423

Admin. 1.m. (suspensie), i.v. (solutie), injectii sau infuzie. De evitai asocierea i n soiutie cu alte medicamente. i n infectii severe, la adult 1,5-2 glzi. Copii 30-60 mglkglzi, i n 3 prize. i n insuf. renali cronica mirirea intervaluiui, pentru clearance creatinina 50-30 mllmin. - 8 ore; 20-10 mllmin. -12 ore; 9-5 rnllmin. -24 ore; sub 5 mllmin. -48 ore. Oral (cefuroxirn-axetil). Infeciii ORL, adult 500 mglzi i n 2 prize. Copii peste 5 ani, 20 rnglkglzi, i n 2 prize. lnfectii respiraiorii acute sau cronice, adulji 5001000 mglzi, i n 2 prize.

ZINNAT @ (Glaxo, Anglia) 1; Cornpr. 125 rng; 250 mg; 500 mg. Ct. x 10. Pa 1 1 V; IX Gran. susp. 125 mgl 5 mi. Fl. 50 ml. Pa IV
CEFAMANDOLUM

b S/P-RF

Fcin. Ca cefuroxima, i n plus eliminare biliari importanti, i n formi activi. Fdin. Ca cefuroxima. Activi pe unele tulpini de bacili iifici rezistenti la cloramfenicol si ampiciling. Ind., R.a., Cind. Ca cefuroxima. Admin. Inj. i.m. Se dizolva i n apa, ser fiziologic sau Iidocains 0,5%. Inj. i.v. lente sau perfuzie. Se evita asocierile cu alte medicamenre. Adulti, in medie 3 glzi i n 3 - 4 administriri. Copil, i n medie 50 rnglkglzi, i n 3-4 administrari. i n insuf. renali posologia se adapieazi i n functie de clearance-ul creatininei. Solutia este stabili 24 ore la temperatura camerei si 96 ore la frigider.

AXETINE (Medochemie Ltd., Cipru) Pulb. inj. 250 mg; 750 mg; 1,5 g. Ct.
x

10. Pa VI!; IX; XII

AXYCEF O (Lek Pharrnatech, Romania) Compr. film. 125 mg; 250 mg; 500 mg cefuroxim axetil. Ct. x 10. Pa III; V; IX Pulb. pt. susp. orali 125 mg cefuroxim zxetil 5 mi. FI. 70 ml. Pa IV CEFUROXIME (Dornafarm, Romania) Pulb. p;. sol. inj. 250 mg; 750 mg; 1,5 g. Fl. CEROXIM (Ranbaxv. India) Compr. 250 mg; 500 mg. Ct. x 10 CEFUROXIMA (Arena Group, Romania) Caps. 250 mg. Ct. x 10. Pa VI CEFUROXIME (Sandoz. Austria) Pulb. sol. parent. 750 mg; 1500 mg. Ct. CEFUROXIME (Panpharma, Franta) Pulb. sol. inj. 750 mg. Flac. x 10. Pa XI Pulb. sol. perf. 1,5 g. Flac. x I O . Pa XIII LIFUROX O (Lillv, SUA) Flac. inj. 750 mg; 1500 mg. Pa 1; 111 1 MAXiL O IFournier. Romania) Pulb. inj. 750 mg. Flac. x 10. Pa XII Pulb. sol. perf. 1500 mg. FI. x 10. Pa XIII ZINACEF O (Glaxo. U.K.1 Flac. inj. 250 mg; 750 mg; 1,5 g. P3 -; I; Il
x

MANDOL O (Lilly, Italia) 1; Flac. inj. 500 mg; 1 g; 2 g. Pa -; 11 CEFACLORUM


)

P-RF

Generatia I.
Fcin. Absorblie orali 80%, intarziata de alimente. Concentratii serice maxime Is 30-60 minute. Difuziune b u n i i n tesuturi-cu exceptia 1.c.r. Eliminare renala (85% in forma activfi) si biliari (concentrajii simi!are w cele plasmatice). Fdin. Bactericid. Activ pe stafilococi penicilinazosecretori, c u exceptia celor rezistenti la meticilina, streptococi (cu exceptia celor din grupa D), pneumococi, H. influenzae, difieric, clostridii, E. coli, alte bacterii coliforme, Kiebsiella, Proteus mirabiiis, gonococi, meningococi, Shigella. Ind. Infectii GRL, respiratorii, urinare, ale pielii si tesuturilor moi. R.a. Alergie, tulburiri digestive. cresterea GOT, nefrotoxicitate (la doze mari sau i n asociere cu aminoglicozide sau diuretice). Cind. Aiergie. Admin. Oral. Adult 750 rnglzi, i n 3 prize. Copil si sugar 20 rnglkglzi, i n 2-3 prize. in insuf. renala, la ciearance creatinina 10-40 mllmin. 112 sau 113 din doza; sub 10 mllmin. 114 din dozi. Solujia este stabils 14 zile la +41.

10. Pa XII; Xlll

424

MEMOMED 2006 itlemorator rie r>zcdicn~i?elzteGlzid .fnrnzncoierapic CEC @ (Hexal Pharrna. Germania) Pulb. susp. 125 rngl5 rnl; 250 rng15 rnl (FORTE). Fi. 100 mi Pa -; IV CECLOR O (Eli Lillv. Italia) Caps. 250 mg; 500 rng. Ct. x 10. Pulb. susp. 125 mgl5 ml; 250 mg15 ml. FI. 75 ml. Pa 11 IV 1; CECLOR MR (Eli Lilly, Italia) Cornpr. 375mg; 500 mg; 750 rng. Ct.
x

MEMOMED 2006 Jlenzoi-ntor de nzrrlicnnze~zle Gliidfnrn7ncoterapic

425

CEFADROXILUM

b P-RF

Generatia I.
Fcin. Absorbtie digestiva bun8 (90%), neinfluentata de alirnente. Concentrale plasrnatica maxima dupe 1,5 ore cu durata de 6 ore. Eliminare i n special urinara in forma activ5. Fdin., lnd., R.a., Cind. Vezi Cefalexina. Admin. Oral 500 mg de 2 orilzi. Copii 50 mglkglzi. Reducerea dozei i n insuf. renaia.

10. Pa V: Vi; IX CEFORAN O (Anubiotice. Romania) Caps. 250 rng; 500 mg, Ct. CEXYL
x

CECLODYNE C (Lek Pharma~ech,Romania) 3 Caps. 250 mg; 500 rng (FORTE). C x 10. Pa 111; V . I Pulb. susp. 125 rng15 ml; 250 rngl5 mi: 375 rng15 mi. FI. 60 ml. Pa III; V; VI CECLOZONE O MR (Ozone. UK) Compr. elib. prel. 375 rng; 750 mg. Ct. CEFACLOR (Arena Group, Romania) Caps. 250 rng. Ct. x 6. Pa 111 CEFACLOR (Europharrn, Romania) Caps. 250 rng. Ct.
x

10. Pa I; Il

8 (Lek Pharmatech, Romania)

Caps. 250 mg; 500 rng (FORTE). Ct. x 10. Pa 11 IV 1; Puib. susp. 125 mg15 rnl; 250 mg!5 rnl; 500 mgl5 ml Fi. 60 rnl. Pa 1; 11 V 1 1; DUPACEF O (Bristol Myers Squibb, Anglia) Caps. 250 mg; 500 rng. Ci. x 12. Pa Il; Il! Cornpr. disp. 1 g. Ct. x 10 Susp. orala 125 mg; 250 rng15 rnl. FI. 60 rnl
CEFOTAXIMUM

10. Pa IV; VIII

20. Pa IV

b P-RF

CEFACLOR (OZONE, UK) Caps. 250 mg.; 500 mg. Ct. x 15. Pa 111; V Gran. pt. susp. orala 125 mg15 ml; 250 mg15 rnl. FI. x 37,5175 ml; 50 g1100 rnl CEFAKLOR (Hemoiarm. Serbia) Pulb. pt. susp. orala 125 mg15 rnl; 250 rngl5 rnl. Pa III; IV CLORACEF O (Dar Al Dawa, lordania) 1; Pulb. susp. 125 rngl5 rnl; 250 rngl5 ml. Pa 11 111 Caps. 250 mg; 500 rng. Ct. x 16. Pa 111; IV MEDOCLOR O (Medochernie Ltd., Cipru) Caps. 250 mg; 500 rng. Ct. VERCEF (Ranbaxv. India) Caps. 500 mg.; Ct. x 15 Cornpr. elib. prel. 375 rng; 750 rng.
x

Fcin. Concentratii plasrnatice si tisulare bune, mai mari la nou-nascut si prematur. Difuziune bunS i n tesuturi si lichide biologice, inclusiv i n ochi si 1.c.r. Eliminare urinara. Fdin. Baciericid. Activ pe streptococ (cu exceptia celor din grupa D), pneumococi, stafilococi penicilinazosecretori (cu exceptia celor rezistenli la meticilina), 8. subtilis, difteric, gonococi, rneningococi, neisserii, E. coli, Klebsiella, Enterobacter (unele tulpini rezistente), Proteus indol pozitiv, Salmonella, Citrobacter, Providencia, Shigella, Yersinia, H. influenzae, Bordetella pertussis, Moxarella, Clostridium perfringens, fusobacterii. 8 . fragilis. Putin activ pe piocianic. Ind. Limitate la infectii grave: in special septicemii, endocardite, rneningite (cu exceptia celor produse de Listena rnonocytogenes). R.a. Alergie, tulburari digestive, cresterea GOT. La doze mari si i n asociere cu arninoglicozide sau diuretice este posibila nefrotoxicitate. In insuf. renala, la doze mari, fenomene neurotoxice (convulsii, tulb. de cunostinta, rniscari anormale). Dureri dupa i.m. si tromboflebita dupa i.v.

16. Pa iV; V

426

MEMOMED
LVIenzorntorde ilzedicnnzerife

2006
Ghid fnrmncoternpic

MEMOMED
Memorntor de medicnnzeizte

2006
Glzid fnrmncoternpic

427

Cind. Alergie. Forma injectabila, continand lidocaina, nu se inj. i.v. si nu se inj. i.m. la copil sub 30 luni. Admin. Inj. i.rn., preparatele pentru aceasta cale. I.v. sau perfuzie (20-60 minute) numai cu preparate pentru aceasts cale. Adulti, doza medie 3 glzi, (12 g), i n 3-4 administrari. In infectii n urinare pot fi suficiente 2 glzi. T meningite, i n medie 6 glzi, i n 3 administrari. Copii, sugari, nou-nsscuti 50 mglkglzi, in 3 administrari. I.v. posologia poate fi si 200 mglzi, i n functie de gravitate. La prematur 50 mhlkglzi, i n 2 administrari i.v. in infectii severe panB la 100 mglkglzi. in insuf. renal cu clearance creatinina peste 5 rnllmin, doze obisnuita. Doza se reduce la 112 i n clearance egal sau sub 5 mllrnin. Stabilitatea in ser fiziologic, sol. glucoza sau Ringei-24 ore !a +4i. CEFOTAX O (Eipico, Egipt) Pulb. inj. 500 rng; 1 g. Pa 1; 111 1 CEFOTAX T3A (T3A Pharma, Egipt) Pulb. sol. inj. 0,5 g; 7 g. FI. CLAFORAN O (Roussel, Franta) Flac. inj. 500 mg; l g. Pa -; IV CEFOTAXIM (Antibiotice, Romania) Pulb. pt. sol. inj. 1 g. CEFOTAXIME (Lek. Slovenia) FI. inj. l g; 2 g. LYFORAN @ (Lyka, India) Pulb. pt. sol. inj. 1 g. Pa Il NASPOR @ (Genepharrn, Grecia) FI. inj. 1 g. Pa III SEFOTAK @ (Eczacibasi, Turcia) Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g; l g. Pa I; Il CEFTAZIDIMUM Generatia III. Fcin. Concentratii plasmatice si tisulare ridicate, depasind CM1 timp de 8-12 ore. Difuziune nuba in tesuturi. In 1.c.r. variabile, necesitgnd contro1 periodic i n meningite. Eliminare urinars, nernetabolizat5.
b S/P-RF

Fdin. Bactencid. Activ pe Proteus indol pozitiv, Serratia, Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Citrobacter, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, H. influenzae, neisserii, Bordetella pertussis, Pasteurella, Yersinia enterocolitica, Streptococcus (pyogenes, pneumoniae, anaerobic), stafilococ auriu (cu exceptia celui rezistent la meticiline). Ind. Infectii grave cu gerrneni sensibili, meningite, mai ales cu Pseudomonas, nu cu Listena monocyiogenes. R.a. Alergie, tulb. digestive, eozinofilie, IimfocitozS, neutropenie, trombopenie, cresterea GOT, ureei. Nefrotoxicitate la doze mari sau i n asociere cu aminoglicozide sau diuretice. Fenomene neurotoxice i n insuf. renala, la doze mari. Posibile candidoze bucale, colite, vaginite. Dureri locale dupa inj. i.m. Cind. Alergie. Prudente i n primele 3 luni de sarein5 alaptarii.

si i n cursul

Admin. Pentru i.v. se poate dilua i n ser fiziologic, glucoz3 5-IO%, Ringer, Ringer lactat. Nu se amesteca cu sol. bicarbonatate sau cu aminoglicozide. Adulti, i n medie 3 glzi in 3 prize. i n meningite 6 glzi. Copii si sugari 50 mglkglzi, nou-nascuti 2550 mglkglzi. i n meningite, infectii grave, aplazie medulara pan2 la 100-200 mglkglzi. i n insuf. renals posologie adaptata: Clearance creatinina mllmin 50-30 30-1 5 15-5 5 hemodializa Doza pentru odata 9 1 1 l 05 1 Ritm de administare 1-2/24 Il24 Il36 l / 46 la fiecare ore ore ore ore sedint8

CETAZIME O (T3A Pharma, Egipt) Pulb. sol. inj. 1 g. FI. Pulb. sol. perf. 2 g. FI. CEFTAMIL O (Antibiotice. Romania) Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; 1 g. 2 g. Pa III; IV; V CEFTIDIN (MIS Lyka, India) Pulb. pt. sol. inj. 1 g. PaV KEFADIM @ (Lilly, Spania) Pulbere inj. 500 rng; 1 g; 2 g.

428

MEMOMED
:Menzorator de medicamente

2006 Ghid far~nacotaapic

MEMOMED 2006 ,lienzo>'ahrde ~??edica?nente Gltid fnrnzacoterapic

429

FORTUM O IGlaxo. Analia) Flac. inj. 250 mg; 500 mg; 1 g. Pa -; li; IV CEFTRIAXONUM Generatia III.
Fcin. Calea i.m. si i.\/. sunt bioechivalente. Distributie buns si i n I.c.~.,lichid pleural, peritoneal, sinovial, secretii bronsice, urina, bila. Eliminare i n forma activa i n urina (60%) si bila (40%). Inactivata de flora intestinala. 90% din doza este eliminata in 48 ore. Fdin. Activ pe H. para-influenzae, gonococ, rneningococ, Pr. mirabilis, Str. pneumoniae si pyogenes, E. coli, K. pneumoniae, stafilococ, Proteus indol pozitiv, Serratia, Salmonalla, Shigella, vibrioni, Citrobacter, Enterobacter aerogenes si cloacae, brucele, Yersinia pestis.
b

CEFTRIAXON (Torrex, Austria) Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g; 1 g; 2 g.

P-RF

CEFOTRIX 9(T3A Industrial, Egipt) Pulb. inj. 1 g. Pa IV LENDACIN O

(Lek, Slovacia)
x

Pulb. inj. 250 mg; l g. Ci.

5. Pa V; X

MEDAXONE (Medochemie, Cipru) Pulb. pt. sol. inj./perf. Fl. 1 g. Pa I NOVOSEF O (Eczacibasi, Turcia) 1 Pulb. pt. sol. inj. 0,5 g; 1 g. Pa 1; Il OFRAMAX O (Ranbaxy, India) Pulb. inj. 250 mg; 1 g. Pa I; I RACEXON O (GlaxoSmithKline, Romania) Pulb. inj. 1 g. FI. Pa IV ROCEPHIN O (Hoffmann La Roche, Elvelia) Flac. inj. 500 mg; 1 g i.m. Pa V; VI Flac. inj. 500 mg; 1 g i.v. CEFONICIDUM Generatia Il.
Fcin. Dupa inj. i.m. pic plasmatic la 1-2 ore. T112 = 4,5 ore, prelungit in insuf. renali. Excretie unnar2, 99% nemodificat, i n 24 ore. Ind. Infectii cu germeni sensibili aie aparatului respirator, urinar, pielii si tesuturilor moi, oaselor si articulatiilor, septicemii cu Str. pneumoniae si E. coli, gonoree necomplicata. Adrnin. 1.m. profund sau i.v. lent, i n 3-5 minute sau perfuzie. Doza de 1 g o datalzi. i n infectii urinare necomplicate 0,5 g x 2lzi. i n infectii severe 2 g/zi. 1.m. nu se depasesie 1 g i n acelasi loc. Pentru protilaxie i n chirursie 1 g cu o or$ inainte.
b S/P-RF

Ind. Infectii grave cu germeni sensibili, meningite, cu exceptia


celor cu Listeria monocytogenes, infectii urinare si respiratorii severe, mai ales cu gramnegativi, pusee i n prostatite cronice.

R.a. Alergie, tulb. digestive minore, rar diaree grava persistenta


(impune oprirea administrarii, antibiotice specifice, evitarea medicamentelor care favorizeazs staza digestiva), eozinofilie, leucopenie, trombopenie, cresterea transaminazelor, fenomene iritative locale.
Cind. Alergie. Forma i.m. nu se administreaza i.v. sub 30 luni.

si i.m.

la copii

Admin. Inj. i.v. lenta (2-4 minute). Dilutie minima 1 g/10 ml. Perfuzie (5-15 min.) cu 2 g i n 40 ml sol. glucoza 5% sau ser fiziologic sau levuloz8 5% sau dextran 6% in giucozB. 1.m. se dizolva i n continutul unei fiole de solvent (lidocaina 1%) si se inj. profund i n regiunea fesiera. Nu se inj. mai muli de 1 g i n aceeasi zona. Siabilitate buna 6 ore la temperatura camere! si 24 ore la frigider. Adulti 1-2 glzi intr-o administrare. Copii, nou-nascuii si sugari 50 mg/kg/zi; La sugari peste 3 luni administrare i n 2 inject! la 12 ore. In meningite 50-100 mg/kg/zi Tntr-o adrninistrare. l i 1 insuf. renala nu se reduce doza. In insuf. renala si hepatica, corectarea dozelor.

CEFORT O (Antibiotice, Romania) Pulb. pt. sol. inj. 250 mg; 500 mg; 1 g; 2 g. Pa Il; 11 IV; Vll 1; CEFTRIAXONE (Biochemie, Austria) Pulb. pt. sol. inj. 500 mg; l g. FI. CEFTRIAXON (Ozone, U.K.) Pulb. sol. inj. 1 g. FI.

MONOCID O (Srnith Kline Beecham, Anglia) Flacon i.m. 1 g + Fio12 cu 2,5 ml lidocains 1%. Flacon i.v. 1 g + Fio12 cu 2,5 mi bicarbonat de sodiu 4%.

430

MEMOMED
,Vlenzorntor n'e medicanzente
*

2006 Glzid fnrmncote~-npic

MEMOMED
.lfer~zornto~ inedicanzente de
=

2006 431 Glrin' fa~?izflcotera~pic

CEFIXIMUM

b S/P-RF

CEFOPERAZONUM

b S/P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva 50%. Pic seric la 3-4 ore. Nu ptrunde i n 1.c.r. T 112 2-4 ore. Excretie urinara, 50% nemodificat. Ind. Infectii cai respiratorii, ORL, ale ap. urinar, cilor biliare, produse de streptococ, pneumococ, Moraxella, Haemophylus influenzae, Neisseria gonorheae, E. coli, Serratia. Admin. Adulti si copii peste 12 ani, 400 mglzi, i n 2 prize (&te 200 mg dim. si seara). i n uretrita gonocociG necomplicats, o singura doz de 400 mg. i n insuf. renala cu clearance cieaiinin sub 20 ml/min.11,73 m*, 200 mmg/zi. Copii sub 12 ani, 4 mgikg. ERICEF @ (Antibiotice, Romania) Caps. 200 mg. Ct.
x

Proprietii asemntoare cefiazidinei. Eliminare i n special prin bilS. Excreiie urinara 20-25% (in forma activ). Nu produce fenomene de tip antabuz in asociere cu alcool. Admin. Adulti 2-4 g/zi. Copii 5 0 1 0 0 mglkglzi in 3 prize. CEFOBID 8 (Pfizer, SUA) Flac. inj. 1 g; 2 g. CEFOZON O (E.I.P.I.CO Egipt) Pulb. inj. 500 mg; 1 g. Pa Il; Il LYZONE (Lyka, India) Pulb. pt. sol. inj. 1 g. Pa Il1 MEDOCEF ,@ (Medochemie, Cipru) Pulb. inj. 1 g; 2 g. Fa 11 V 1; CEFPIRONUM Generatia 11 1. b S/P-RF

10

S U P W @ (G. Richter, Ungaria) Compr. film. 200 mg. Ct. x 10 Gran. pt. susp. orala 100 mglml. FI. 50 mi CEFEPIMUM Cefalosporina parenteral. Fcin. 1.m. absorbtie rapida si completa. Difuziune buna, inclusiv i n lichid peritoneal, intersiitial, mucoasa bronsic. Biotransformare redusa. Eliminare renal, 85% nemodificat. Concentratii active i n urina T112 = 2 ore. Cinetica nemodificata la varstnici, hepatici. Fdin. Spectru asemanator cu ceftazidima; mai activs pe Pseudomonas (uneori pe tulpinile rezistenre la ceftazidims. Ind. Septicemie, bacteriemie, infectii ale aparatului respiraior, inclusiv pneumonie grava, insuf. urinare, episoade febrile la bolnavi cu neutropenie, infectii biliare. Infectii cu Pseudomonas (este util5 asocierea cu tobramicina). R.a., Cind. Vezi ceftazidima. Admin. i . ~(0,5 g; 1 g; 2 g) sau i.m, profund ( 0 3 g; 1 g) de 2 ori pe . zi. i n insuf. renal8: pt. clearance al creatininei (CICr) 30-11 mllmin, 2 9/24 ore i n infectii foarte grave si l 9/24 ore i n infectii grave; pentm CICr sub 10 mllmin, 1 9/24 ore, respectiv 0,5 9/24 ore. MAXIPIME O (Bristol-Myers Squibb, Anglia) Pulb. inj. 500 mg; 1 g; 2 g. Pa -; VI; b S/P-RF

Fcin., Fdin., Ind., R.a. La fel ca Cefiazidim. Admin. 1-2 d i.v. lent la fiecare 12 ore. i n insuficient renala doze reduse: la un clearance creatininic 50-20 m (min. 0,5-1 g 1 la 24 ore. CEFROM @ (Aventis, Franta) Pulb. inj. 1 g; 2 g. Pa -; XII CEFTIBUTENUM Generatia Il. Fcin. Absorbtie oral, neinfluentata de aiimente Eliminare urinara i n forma activ3, redus i n insuficienta renal Fdin. Cefalosporina de generatia a 111-a activa pe germeni secretori de betalaciamaze. Activa pe majoritatea tulpinilor de: Str. pyogenes, Str. pneumoniae, H. influenzae, Moraxella, E. coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Salmonella si Shigella. Ind. Infectii respiratorii, otite, infectii urinare, enterita troenterita la copii (Salmonella, Shigella, E. coli). insuficienta renal reducerea dozelor. Cind. Alergie. b P-RF

si

gas-

R.a. Rare, moderate. Tulb. gastrointestinale minore, alergie. i n

432

MEMOMED
. ~ l e ~ i z o r n de ~ t o iizedircimo2te

2006 Ghid fai-71lacoteYn,Dic

MEMOMED 2006 433 .lfeinorato~ niedicnrrze~zt~. Gfiidfnrtnacote~npic de MERONEM G (Astra-Zeneca, Anglia) Pulb. inj. 500 mg i.m. Pulb. inj. 500 mg; 1 g i.v. FI. 20 sau 30 ml. Pa IX; XIl ERTAPENEMUM b P-RF

Admin. Doza unica 400 mglzi. in insuficienta renala in func?ie de clearance-ul la creatinina 40-30 mllmin. 200 m ~ l z icau 400 mg la 48 ore; 20-5 mllmin 100 mglzi sau 400 mg la 95 ore. La bolnavii aializati de 2-3 ori/ s5ptSm2n3 400 mg la sf3rsitui fiecarei $edinte de dializa.

CEDAX O (Schering-Plough, Belgia) Caps. 200 mg; 400 rng. Ct. x 5. Pa -; Vlll Pulb. susp. 36 mglml. Fl. 30 mi. Pa V CEFPROZILUM
h P-RF

Fcin. Biodisponibilirate 92% dupa inj. i.m. cu pic seric la 2 ore. Excretie renal5. Fdin. Activ fata de stafilococ, sireptococ, colibacii, Haemophilus, Klebsiella, Proteus mirabilis, anaerobi. Ind. lnfectii moderate-severe cu germeni sensibili: intraabdorninale complicate, aie tegumentelor, tractului urinar, pelvine, pneumonie, septicemie.

Fcin. Absorbtie orala, fara influen!are prin alimente. Biodisponibilitate 90%. Pic plasmatic la 1-2 ore. Excretie urinarz. Fdin. Activ fai5 de stafilococ, streptococ, pneumococ, Haemophilus, colibacil, Klebsiella: gonococ, Proteus. Salmonella, Shigella, Clostridium. Ind. Infectii cu germeni sensibili, ia nivelul ap. respirator. pielii. ap. excretor. R.a. Diaree, greata, vome. dureri abdominale. Ameteli. Eruptii, prurit genital. Cefalee, insomnie. Cresterea transaminazelor, azotului $1 creatininei serice. Cind. Hipersensibilitate la cefalosporine. peniciline. Adrnin. Adulti si copii peste 12 ani: 250-1000 mg, i n priz5 unica, zilnic. Copii 6-12 ani: 7 , 5 1 5 mglkg la 12 ore sau 20 mgl kg la 24 ore. Nu este necesara ajustarea dozelor la varstnici, i n insuf. hepatica sau renal.

R.a. Diaree, great5. cefalee, complicatii la nivelul venei


perfuzaie, ameteli, somnoientS: dispnee, eruplii, prurit genital.
Cind. Sensibilitate la beta-lactamine. Admin. Adulti, 1 g o daialzi, in perfuzie i.v. (in minim 30 min), sau inj. i.m.

I
I

INVANZ O (MerkSharp & Dohme, Elvetia) Pulb. sol. perf. 1 g. Fl. Pa XIII IMIPENEMUM + CILASTATINUM b S/P-RF

CEFZIL O (Bristol-Myers Squibb, Italia) Cornpr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. x 10; Pa IV; VI Pulb. susp. orala 125 mg/5 ml; 250 mg/5 ml. FI. 60 ml; Pa IV;

Fdin. Spectrul imipenem cuprinde Coci grampozitivi producatori si neproducatori de penicilinaza. Sensibilitate variabila pentru stafilococ auriu si strptococi. Activ pe coli, klebsiella, Proteus, Salmonella, Serratia, Shigella, Pseudomonas, Campyiobacter, Haemophilus influenzae, Neisseria, Bacteroidec.

J Q1 OH

CARBAPENEME
b S/P-RF

Asocierea unei betalactamine (imipenem) cu un inhibitor al dehidropeptidazei renale, peritru diminuarea metabolizirii (cilastatin) determina niveluri urinare ridicate.
Ind. Infeclii cu germeni sensibili cu diferite IocalizSri, indeosebi la bolnavi cu deficit imunitar, septicemie. R.a. Alergie, grejuri. Cind. Aiergie. Admin. 1-2 glzi i.u. i n 3-4 doze i n perfuzie lenta 20-60 min in functie de doza. i n insuf. renala doze mai reduce.

MEROPENEMUM

Fdin. Spectrul asem5nStor cu imipenem. Mai stabil fa$ de dehidropeptidaza I renaia si nu necesita asocierea cu un inhibitor al enzirnei. Admin. 1.v. lent (peste 5 min.) sau perfuzie (15-30 min.). Adulti 0,5-1 g la 8 ore. In meningita 2 g la 8 ore. Doze mai mici i n insuf. renala. Copii peste 3 luni $i sub 50 kg, 10-20 mglkg la 8 ore. i n meningita 40 mglkg la 8 ore.

434

M E M O M E D
~Memorntorde medicamente

2006
Glzid fnr??zacoternpic

M E M O M E D
.ifemo,otor de rlzedicnmmte
*

2006
Ghid fnnnncoterapic

435

TIENAM O (Merck-Sharp-Dohrne,SUA) Flacon 120 rnl continand 500 rng irnipenern; 500 rng cilastatin sodic. Ct. x 5. Pa IV

J 01 E
d 01 EB
J 01 EE

SULFONAMIDE $1 TRIMETOPRIM
SULFAMIDE CU

Fdin. Bactericid. Activ pe E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Citrobacter, Salmonella, Shigella, hernofili, Vibrio cholerae, listerii, Pneurnocystis carinii, Toxoplasrna gondii. Sensibilitate inconstanta: streptococ A, pneurnococ, Serratia, Providencia, stafilococi, rneningococi, gonococi, Brucella, Acinetobactr, Nocardia, actinornicete. Ind. Salrnoneloze, febra tifoida, infectii cu H. influenzae, infectii urinare, sinuzite, exacerbarea bronsitelor cronice, gonoree, acnee, alergici la peniciline. R.a. Greturi, vorne, eruptii, eosinofilie, leucopenie, agranulocitozi, purpura, anemie rnegaloblastica, hernolizi la deficienti i n G-6-PD. Cind. Sarcina, copii sub 6 siptirnani, alaptare, insuf. hepatic.5 sau renals, tulb. sanguine, deficit in G-6-PD. Prec. In tratarnente de durati, exarnen hernatologic, aport lichidian adecvat, risc de fotosensibilizare. Atentie la varstnici (de evitat tratarnente peste 10 zile). Admin. Adult, oral 2 cornpr. x 2lzi. In cazuri severe 3 cornpr. x Zzi. Pneurnocistis carinii 100 rnglkg sulfarnetoxazol si 20 rnglkg trirnetoprirnlzi in 4 prize, tirnp de 2 sipt5rnani. Gonoree, 4 cornpr. la fiecare 12 ore tirnp de 2 zile. Copii: cornprirnate pediatrice (sulfarnetoxazol100 rng + trirnetoprirn 20 rng): 2-5 ani (sub 20 rng) 2 cornpr. x 2lzi; 6-12 ani (peste 20 kg) 4 cornpr. x Zzi. Suspensie pediatri& pentru copii si sugari (480 rng cotrirnoxazoll5 rnl sau 240 rng cotrirnoxazoll5 rnl): 6 siptSrnSni-5 luni, 120 rng cotrirnoxazol la 12 ore; 6 luni-5 ani, 240 rng la 12 ore; 6-12 ani, 480 rng la 12 ore. Solutie inj. i.v. diluat5 in glucozi 5-1 0% sau i n ser fiziologic. Nu se folosesc solutii bicarbonatate. Periuzia nu va dura mai rnult de 6 ore dupi prepararea solutiei. Durata obisnuitg a perfuziei o ori. Adulti, 2 fiole x 21zi i n perfuzie, i n cazuri grave 3 fiole x 21zi. Copii sub 12 ani, doz5 uzuala 1 rnl (80 rng sulfarnetoxazol + 16 rng trirnetoprirn) pe 5 kg corp x Zzi. 1 rnl din solutia de cotrirnoxazol se dilueaz in 25 rnl solutie perfuzabili. In insuf. renali, la clearance creatinina 1530 rnllrnin., 112 din doza, o singuri perfuzie zilnicS; sub 15 rnllrnin. contraindicat in lipsa hernodializei.

DURATA

DE ACTIUNE

SCURTA

COMBINATII DE SULFAMIDE CU TRIMETOPRIM, INCL. DERIVATI

* *
J 01 EB
SULFAMIDE CU
SULFAFURAZOLUM
Fcin. Concentratii urinare si tisulare active. Ind. Utilitate redusa. DepasitSi de alte chirnioterapice. Cistite, pielonefrite, infectii ORL, respiratorii. R.a. Comune cu alte sulfarnide, i n special alergie, rar agranulocitozi, purpuri, sindrorn Stevens-Johnson. Cind. Alergie, leucopenie, porfirie, afectiuni hepatice

*
DURATA
DE ACTIUNE

SCURTA
b P-RF
l

si

renale.

Admin. Adulti, oral, doze de atac 6-12 cornpr./zi, apoi 6 cornpr./zi (interval 4 ore). 1.m. o fioli la 6 ore.

NEOXAZOL O (Sicorned, Romania) Cornpr. 500 rng. Ct.


x

20. Pa I

SULFAFURAZOL (Arena Grouo. Rornaniaf Cornpr. 500 rng. FI.


x

20. Pa I

J 01 EE

COMBINATII DE SULFAMIDE CU TRIMETOPRIM, INCL. DERIVATI


b P-RF
l

BACTRIM O (Hoffrnann La Roche, Elvetia) Cornpr. 400180 rng. Ct. x 20. Pa 111 Cornpr. 8001160 rng (FORTE) Sirop 20014015 rnl. FI. 100 rnl. Pa III BERLOCID O (Berlin Chernie, Germania) Cornor. 8001160 ma. Ct. x 20. Pa I 1 1 s u s i . 200140 rng/5rnl. FI. 100 rnl. Pa Il

COTRIMOXAZOL

Asoc~erede sulfarnetoxazol (5 pifii) cu trirnetoprirn (o parte).


Fcin. Absorbtie digestiva buni, niveluri mai mari cu 10% d u p i i.m. Distributie b u n i i n tesuturi si lichidele biologice si 1.c.r.). Eliminare i n special urinari sub formi de rnetaboliti activi.

436

MEMOMED
,I.lenzomtor de inedicflinente

2006
Gl~idJnr~?zncote,-np~c

MEMOMED
.llenzot.fllor de iizedicflnzetzte

2006 . Gltid fflrnxzcotwnpicpic


b

437

BISEPTRIN O (Europharm, Romania) Compr. 400180 mg. C:.


x

ERYTHROMYCINUM

P-RF

20. Pa I

BISEPTOL@ (Poifa, Polonia) Cornpr. 400i80 mg. Ct. x 220. Pa I Susp. 200140 mgl5 mi. Fl. 80 ml. Fiole 400180 mgl5 ml. Ct. x 10. Pa VI CO-TRIM MITTE EEL: CO-TRIM iIBioeel. Romania) Cpr. 200140 mg: 400180 mg. Ct. x 20. Pa l; I EPITRIM O (EIPICO. Eciipt) Susp. int. 20014015 ml. FI. 100 mi. Pa 1 SEPTRIN @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Susp. 200140 mg/5 ml. FI. 50 mi; 100 inl. Compr. 400180 mg. Ct. x 20. Sol. inj. 400180 mg - 5 mi. F. x 10. Pa 'JIII SUMETROLIM O (Egis, Ungaria) Sirop 125125 mgl5 ml. Fl. 100 ml. Pa Il Compr. 400180 mg. Ct. x 20. Pa I TAGREMIN O (Sicomed, Romania) Compr. 400180 rng. 8001160 mg. Ci. TRlMlDAR O (Dar Al Dawa, lordania) Compr. 400180 mg. Ct. x 20. Pa 1 Susp. 200140 mg15 ml. FI. 100 ml. Pa Il
x

Fcin. Abcorbtie digestiva buna, nivel maxim dup5 2-3 ore. Distribuyie buna T majoritatea tesuturilor. In 1.c.r. concentraiii n reduse (2-5% pot creste n inflamatia meningelor la IO-20%). i n laptele matern 50%, la fai 10%. Eliminare prin bila (20330%), i n urina ( 2 4 % ) . Metabolizare hepatic impoitant8.

Fdin. Bacteriostatic. Spectrul asem2nStor penicilinei G: majoritatea germenilor grampozitivi, srafilococi (inclusiv penicilinazosecretori), streptococi, pneumococi; unii gramnegativi (neisserii, hemofili). spirochete, unele rickettsii, micoplasme, entarnoeba. Rezistenia se instaleaza lent.

Ind. Antibiotic de inlocuire la boinavi cu alergie la peniciline. Amigdalite, difterie, sinuzite, oiite, bronsite, pneumonii pneumococice, infecjii s:afilococice (unele tulpini rezistente), pneumonii cu micoplasme, psitacoza, trahom, sierilizarea punatorilor de bacili difrerici, amibiaza intestinala, acnee vulgara si rozacee, eritrasma.

R.a. Greturi, vome, rar alergie, diaree dupa doze mari, disfunctii
hepatice, icter colestaric.
Cind. Alergie, afec$uni hepatice (mai ales sub forma inj.) Admin. Adulli, oral 0,25-0,50 g la 6 ore sau O,&? g la 12 ore, pAnS la 4 glzi i n ~nfectii severe. Copii paria la 2 ani 125 mg la 6 ore; 2-8 ani 250 mg !a 6 ore. Dozele pot fi dublate i n infectii severe. i n acnee vulgara local silsau oral 250 mg x 4/zi, 7-10 zile, apoi doza minima eficace, mai multe luni. Acnee rozacee, local.

20; 10.

ERITRO 200 (Lek Pharmatech, Romania) Cornpr. 200 mg. Ct. x 20. Pa Il Pulb. pt. susp. orala 125 mgl5 ml, 200 mg15 ml FI. 60 m 1 ERITROMAGIS (Arena, Romania) Compr. 200 mg. Ci.
x

I
1

J 01 F
J O1 FA J O1 FF

MACROLIIIE, LINCOSAMIDE $1 STREPTOGRAMlNE


MACROLIDE LINCOSAMIDE STREPTOGRAMINE

20. Pa Il

ERITROMICINA (Euro~harm. Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

20. Pa Il

J Od FG

ERITROMICINA LACTOBIONAT (Antibiotice. Romania) Flac. inj 300 mg.

*
J 01 FA

ERITROMICINA PROPIONIL (Antibiotice, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

MACROLIDE

10.

438

MEMOMED
Memorator de nzedicamente

2006 Ghid farrnacoterapic

MEMOMED
i2ie~~zorator medicamatte de

2006 Glzid farmacoterapic

439

ERYTHRODAR @ (Dar Al Dawa, lordania) Cornpr. 250 rng. Ct.


x

20. Pa Il

va, prostata, secretie sudorala, lacrimi. Trece putin prin placenta si deloc prin meninge. Concentratii egale i n plasma si lapte. Metabolizare hepatica 40-50%, metaboliti activi. Eliminare i n rnajoritate biliara si prin fecale (90%), redusa i n urina (sub 10%).
Fdin. Bactenostatic. Spectru sirnilar eritrornicinei. Unele tulpini de stafilococ si H. influenzae sunt reizstente. Rezistenta incrucisata pacial cu alte macrolide. Ind. Ca eritrornicina.

PROPIONAT DE ERITROMICINA (Sicorned, Romania) Cornpr. 200 rng. Ct. SPIRAMYCINUM Antibiotic rnacrolid asernnator eritrornicinei.
Admin. Adult, oral, 6-9 M u.i./zi, i n 2-3 prize. I.v., perfuzie lenta, 1,5 M u.i. la 8 ore. Copii, 1,5-3 M u.i.110 kglzi, i n 2-3 prize.
x

24. Pa Il
1 P-RF

R.a. Similare cu eritromicina, rnanifestarile digestive de obicei


usoare.
Cind. Alergie, suferinie hepatice. Admin. Adult, oral, 1-2 glzi. Copii 35-50 mglkglzi i n 3 - 4 prize.

ROVAMYCINE @ (Aventis, Franta) Compr. film 1,5 rnil. u.i.; 3 rnil. u.i. Ct. x 16; 10. Gran. susp. 0,375 mil. u.i. Ct. x 10 plic. Gran susp. 0,750 rnil u.i.; 1,5 mil. u.i. ROXITHROMYCINUM Antibiotic rnacrolid asernanator eritromicinei.
Admin. Adult, oral, inainte de mese, 300 mglzi, in 2 pnze, la 12 ore.
b P-RF

WILPRAFEN O (Mack, Germania) Cornpr. 500 rng. Ct. x 10. Pa V Susp. 150 rng15 ml. FI. 100 ml. CLARITHROMYCINUM
b P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva bun, distributia favorabila, concentratii ridicate in plarnan. T 112 = 5 ore. Fdin. Sirnilara eritromicinei fiind insa activa si pe M. avium, Helicobacter pylori; mai activa fata de eritromicins pe: Legionella, Chlamydia si Mycobacteriurn avium. Pe hemofili este de 2 ori mai activa decat eritromicina. Ind. Aceleasi cu eritromic~nai n plus este utila i n infeciitle cu M avlurn intracelulare prezente i n stadiile terminale SIDA. R.a. si Cind. similare cu eritromicina. Mai bine tolerat. Admin. Adult: 250 mg la 12 ore (500 mg la 12 ore). Copii: 15 mg/kg corplzi divizata in 2 pnze la 12 ore.

RITROMAX O (Sicorned. Romania) Compr. film. 150 rng; 300 mg. Ct.
x

10

ROKSOLIT @ (Eczacibasi, Turcia) Compr. film. 150 rng. Ct.


x

10. Pa III

ROXAMED @ (Dar Al Dawa, lordania) Cornpr. film. 150 mg. Ct.


x

10

ROXIHEFA (Sanavita. Germania) Compr. film. 150 mg; 300 rng. Ct.
x

10.

KLACID O (Abbott, Anglia, Franta, Italia) Cornpr. film. 250 mg; 500 rng (SR). Ct. x 10; 5. Pa VI; VI Pulb. inj. i.v. 500 mg. Pa VI CLAR @ (Lvka, India) Cornpr. film. 250 rng. Ct.
x

ROXITHROMYCIN AL IAliud. Germania) Compr. film. 150 rng; 300 mg. Ct.
x

10.

20. Pa V

RULID @ (RousselIDiamant, Franta) Corn~r.150 ma: 300 ma. Ct. x 10. Pa IX: -. u JOSAMYCINUM
P-RF

CLARITOMICINA (Sicomed, Romania) Cornpr. film. 250 rng. Ct.


x

10. Pa IV

Fcin. Absorbtie digestiva buna, redusa i n prezenta alimentelor. Distributie tisulara rapida, concentratii superioare mai ales i n sali-

LEKOKLAR (Lek Pharmatech, Romania) Gran. pt. susp. ora15 125 rng15 rnl; 250 rng15 ml. FI. 60 rnl; 100 rnl

MEMOMED
~lienrorntor

2006 ~~zedicnnzente Ghiri farn?ncotw@pic

MEMOMED 2006 J I ~ ~ ~ ? ? o r a t or~zedicnnzente ' Ghid fnrmncote>clpic de r


AZRO O (Eczacibasi, Turcia)

441

CLARITROMICINA (Ozone. Analia) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. FROMiLID @ (Krka, Siovenia) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. x 14. Pa IV; VI Gran. susp. orala 125 mgI5 ml. Fl. 60 mi. Pa iV KLERIMED O (Medochemie, Cipru) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. KLABAX O (Ranbaxv. India) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct.
x
x x

14

Compr. film. 500 mg. Ct. x 3 Pulb. pt. susp. inj. 200 mgI5 ml SUMAMED O (Pliva, Croafia) Caps. 250 mg. Ct. x 6. Compr. film. 125 mg; 500 mg. Ct. x 6; 3. Pa V; VH Pulb. susp. 100 mg/5 mi; 200 mg/5 ml. FI. 20 ml. Pa -; V TELITROMICINUM fcin. Absorbte orali rapida. Pic seric la 1-3 ore. Eliminare prin fecale (76%) si urina (17%). Fdin. Deriva: semisintetic de eritromicina A, apartinand Ketoiidelor, o clasa de antibacteriene inrudita cu macrolidele. Activ pe bacterii grampozitive aerobe, Legioneila, Chlamydia, Mycoplasma. lnd. Pneumonii, acutizari ale bronsitelor cronice, sinuzite acute, tonsilite, faringice cu Streptococ beta grup A. R.a. Diaree, greata, vome, dureri abdominale, cresterea transaminazelor. Ameteli, cefalee, candidoza vaginala. Cind. Hipersensibilitate la macrofide. Nu se asociaza cu derivati de corn de secara, pimozid, astemizol, terfenadina, sratine. Admin. Oral, 800 mg o datalzi, inainte sau dupa masa. NU s-a stabili: toleranta si eficienta la copii sub 12 ani. Nu este necesara ajustarea dozei la varstnici, i n insuf. renala sau hepatiG usoara-moderata. KETEK O (Aventis, Italia) Compr. film. 400 mg. Ct.
x

14. Pa IV; VI

14. Pa iV; Vi

3 LEKOKLAR 6 (Lek, Slovenia)


Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. AZITHROMYCINUM
x

IO; 14. Pa 1V; VI


)

P-RF

Antibiotic din grupa azalidelor (subgrupa a macrolidelor). Fcin. Absorbtie oraig. Eliminare lenii, o singura administrarelzi. Fdin. Spectru similar cu al erirromicinei, activa insa baciii gramnegativi.

si

pe unii

Ind. Infectii ale Gilor respiratorii, pielii, ;esu:urilor moi. Urerriti necomplicati, cervicite. Infectii gastro-duudena!e cu Helicobacter pylori. Cind. Insuf. hepatica severa. Copii sub 25 kg. Admin. Adulti si copii peste 45 kg. InfecQi cai respiratorii: 500 mg x llzi, 3 zile. Eritem cronic migrator: prima zi 1 g; zilele 25 500 mg x l l z i . Uretrits: 1 g priza unica, Infectii gastroduodenale: 1 glzi, 3 zile, asociat cu amoxicilin5 si omeprazol. Copii sub 45 kg. Infectii respiratorii: 10 mglkglzi x llzi, 3 zile. AZATRIL (Balkanpharma, Bulgaria) Caps. 250 mg. Ct.
x

10; Pa XII

J 01

FF

LINCOMICINE
C P-RF

LINCOMYCINUM

6; 8.

AZITROMICINA (Lek Pharmatech, Romania) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. AZITROX O (Zentiva, Cehia) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct.
x

Antibiotic cu utilizare restransa datorita efectelor adverse importante. Ac!iune superioara eritromicinei pe stafilococ rezistent la penicilina, pe B. fragilis. Difuziune bun5 i n tesutul osos. ind. Infeciii stafilococice osoase, peritonite. R.a. Diaree, greturi, vorne, colita pseudomembranoas5 produsi de Clostridium difficile (grava).

30

6; 3. Pa V; V

442

MEMOMED
Memorator de medicrrmmzte

2006
Ghid far??zncot~-npic

MEMOMED
,~ieie~zornto?' nzedicnmente de

2006 . Ghid frrrmncoterapic

443

Cind. Tendinfa la diaree. Admin. Oral, 500 rng la 6-8 ore; i.m. 600 rng la 12-24 ore; perfuzie i.v. 600 rng la 8-12 ore.

R.a. Diaree (colita hemoragica), urticarie, soc anafilactic, pustuloza exantematica acuta, eruptie buloasa, greutate epigastrica. Cind. Alergie la pristinamicina.

LINCOCIN O (Upjohn, Belgia) Caps. 500 rng. Ct. x 12. Pa Il1 Sol. inj. 600 mgl2 ml. LINCODAR O (Dar Al Dawa, lordania) Caps. 500 rng. FI. x 16. Pa Il1 NELOREN O (Lek, Slovenia) Fiole 300 rnglrnl CLINDAMYCINUM

Prec. Aparilia unui eritem generalizat febril asociat cu pustule irnpune oprirea adrninistrarii. Adrnin. Adult: 2-3 glzi, i n 2-3 prize, la mese. i n infectii severe p2nS la 4 glzi. Copii: 50 mglkglzi, i n 2-3 pnze, la mese.

PYOSTACINE O (Aventis, Franta) Compr. film. 250 mg; 500 rng. Ct.
x

16

-2

ml. Ct.

10 fiole b P-RF

J 01 G

AMINOGLICOZIDE ANTIBACTERIENE

Asemanatoare cu lincornicina. Acnee vulgara si rozacee.


Admin. 600-1800 rnglzi impartite i n 3 - 4 doze. Copii 6-14 a n i 8-25 mglkg corplzi i n 3 - 4 doze. i n acnee local sol. 2% in ap5.

CLINDAMYCIN (Hernofarrn, Serbia) Sol. inj. i.m.1i.v. 300 rng12 ml. Pa VI DALACIN O (Pharrnacia & Upjohn, Belgia) Caps. 150 mg; 300 mg. Ct. Sol. inj. 150 rnglrnl - 4 ml
x

Bactencide, active pe bacterii grampozitive si mai ales grarnnegative. Absorbtie digestiva absenta. Eliminare predominant renala, redusa i n insuficienla renala (posibile niveluri toxice). Reactii adverse caracteristice, ototoxicitatea si nefrotoxicitatea, mai ales la varstnici si i n insuf. renala. Traverseaza placenta, pot produce efecte toxice la fat. Actiunea ototoxica este potentata de asocierea cu diuretice (furosernid, acid etecrinic). Pot produce bloc neuro-muscular, mai ales la bolnsvi cu rniastenia gravis. Dupa tratamente prelungite poate apare hipornagneziernie. Rar colita pseudomernbranoasa.

16. Pa Il!; IV

J 01 GA J 01 GB

STREPTOMICINE ALTE AMINOGLICOZIDE

J 01 FG

STREPTOGRAMINE
b P-RF

PRISTINAMICINUM

Fcin. Absorbtie orali cu pic seric la 1-2 ore. Difuziune i n toate fesuturile. Nu trece in Icr. Eliminare prin urina. Concentrare i n bila. T112 6 ore. Fdin. Specii sensibile: B anthracis, Bordetella pertussis, Corynebacteriurn, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneurnoniae, Branhamella, Legionella, Neisseria, anaerobi, Chlarnydia, Mycoplasma, Ureaplasma. Moderat sensibil: Haemophilus. Ind. infeciii cu gerrneni sensibili: ORL, pulrnonare, genitale, cutanate, osteo-articulare.

J 01 GA

STREPTOMICINE
b S

STREPTOMYCINUM

Fcin. Absorbtie buna d u p i i.rn., distribujie i n majoritatea fesuturilor, trece placenta, i n laptele matern. Nu realizeaza concentratii active i n 1.c.r. Eliminare renala i n forma activa 7090% si biliara 1%. Fdin. Bactericid. Activ pe M; tuberculosis, Pasteurella tularensis si pestis, E. coli, Brucella, Klebsiella, H. infiuenzae, Shigella. Rezistenta apare brusc.

444

MEMOMED

2006

MEMOMED

.Memorntor de nzedicnn~e~zte Ghzd jnl-nzncoternprr

.ifeniomtor de n~edicnme?ite Ghzd fnnlzncoterapic

2006

445

Ind. Tuberucoza (in asociere cu alt antituberculos pentru a impiedica rezistenta), bruceloz3, tularemie, pesta. In alte cazuri se folosesc aminoglicozide mai noi.

R.a. Ototoxicitate cu tulburari de echilibru (reversibiie), hipoactizie, surditate ireversibila favoriza:a de doze mari, tratamente de lunga durata, insuf. renala (atentie la vrstnici), asociere cu substante ototoxice. Nefrotoxicitate i n caz de ieziuni preexistente, doze mari, tratamente prelungite, asociere cu alte nefrotoxice. Reactii alergice minore. Administrata i n cantitati mari i n plaura, peritoneu, poate produce paralizie musculars, mai ales i n caz de absorbtie rapida si insuf. renalci.
Cind. Alergie, asociere cu alte ototoxice (aminogiicozide etc.), miastenie, afeciiuni otice preexistente, instif. renala, hepatica, sarcins, sugari. Nu se asociaza cu furosemid. acid etacrinic. Admin. Adulti cu functie renals normala, i.m., Iglzi. i n tuberculoza 1 g de 2 oriIsaptSmn5. Copii si sugari 10-50 rng!kg!zi far2 a depasi 1 glzi.
STRNITAL 6 (Aniibiotice. Romania) 9 Flac. inj. 1 g; 5 g

Fdin. Bactericid. Activ pe E. coli, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Enterobacter, Proteus indol negativ si pozitiv. Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, stafilococi. Inactiva pe streptococi, asociatg cu beta-lactamine poate avea efecte bactericide. Rezistenta cu instalare rapidi.

!nd. Infectii cu baciii gramngativi, mai ales urologice. Asociata cu un alt antibiotic, mai ales beta-lactamine, poate fi indicata i n infectii renale, urologice. genitale, septicemii, endocardite, infecjii cutatane (mai ales cu stafilococi), articulare, respiratorii.
R.a. Nefrotoxicitate, favorizats de doze mari, tratamente prelungite, suferinte renale, asocieri cu alte nefrotoxice sau diuretlce (mai ales furcsemid, acid etacrinic). Ototoxicitate (tu!bursri de echlibru reversibiie, hipoacuzie si surditate ireversibile, iavorizate ca si nefrotoxicitatea. Reacjii aiergice minore.

Cind. Alergie, miastenie, asociere cu substante nefro- si ototoxice.


Prec. Insuf. renala, varstnici (tratamente prelungite), sarcins. Nu se utilizeaza i n infectii usoare sau cu germeni sensibili la alte antibioiice.

5 01 GB

ALTE AMINOGLICOZIDE
)

TOBRAMYCINUM
Vezi gentamicins TOBI O (Chiron. Marea Britanie) Sol. pt. inhalare 300 mgl5 ml. Fiole

P-RF

Ind. Tratament de durata ai infectiilor pulmonare cronice produse de Pseudomonas aeruginosa i n fibroza chistica la pacienfi peste 6 ani. Admin. Inhalare prin nebulizator, In 15 minute. Aduliii si copii, o fiola de 2 orilzi, la 12 ore interval, 28 zile. PauzS 28 zile. Se repeta incg 2 cicluri.

Admin. Adult, i.m. sau i.v. lent sau perfuzie. O data 80 mg (circa 1 glkg) la 12 ore, i n cazuri severe la 8 ore (doz8 ziinica 2-3 mg/kg), timp de 7-10 zile. i n cazuri cu risc vital 6 mglkg/zi, i n 3-4 administrsri, timp de 2-3 zile. Doze mai mari risc de oio si nefrotoxicitate. i n asociere cu beta-lactamine dozele pot fi mai mici. in insuf. renala interval de administrare mai mare in functie de clearance-ul creatininei: 30-70 mllmin. -12 ore; 10-30 mllmin. -24 ore; 5-10 mllmin. -48 ore; dups dializa, pentru clearance stib 5 mllmin. -3-4 zile. Copii sub 2 sapt5mni, 3 mglkg la 12 ore; 2 sSptSmni-12 ani, 2 mgiig la 8 ore. Intrarahidian: adult l (5) mglzi, i n asociere cu i.m. Copil sau sugar 0,5-l mglzi. Local i n infectii osoase, sub forma de perle. 30-60 perle montate pe un fir metalic. Se aplica 10-200 perle. Se lasa o butoniera la piele prin care lantul de perle pote fi mobilizat prin tracliune intre ziua 4-8 si apoi extras progresiv intre ziua 12-20.
DIAKARMON O (Help, Grecia) Sol. inj. 40 mg/l ml - 2 mi. Pa I GENTAMYCIN O SANDOZ (Sandoz, Austria) Sol. inj. 40 mglml - 1 ml; 40 mgimi - 2 mi. Pa I;
-

GENTAMICINUM

P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva absentfi. Distribufie i n majoritatea tesuturilor, concentratii superioare celor plasmatice i n parenchimul renal. Concentrafii active i n secretii bronsice, tesut osos, articulatii, pericard, pleura, peritoneu. Nu patrunde i n prostats, i n I.c.r., cantitati reduse i n laptele matern. Trece prin placenta.

446

MEMOMED
~%lewzorntor medicamente de

2006
GJzid farnzncoternpic

MEMOMED
,tfenzorntor de nzedicnmente

2006
Ghid farmncoterapic

447

GENTAMICIN (Krka, Slovenia) Sol. inj. 20 mgI2 ml; 40 mglml - 1 ml; 40 mglml - 2 ml. Ct. x -; 10; 10. Pa -; Il; li GENTAMICIN (Lek, Slovenia) Sol. inj. 20 mglml - 2 ml; 40 mglml - 2 ml. Pa Il; Il

AMIKOZIT O (Eczacibasi, Turcia) Sol. inj. 50 mglml - 2 ml; 250 mglml - 2 ml. Pa I; Il ORLOBIN O (Help, Grecia) Sol. inj. 250 mglml - 2 ml. Pa li PIERAMI O (Fournier. Italia)

LYRAMYCIN O (Lvka. India) Sol. inj. 40 mglml - 2 mi. Ct.


x

10 FI. Pa Il

Sol. inj. 50 mg/ml-2 ml; 125 mglml-2 ml. Pa I; I Sol. inj. 250 mglml-2 ml. Pa Il NETILMICINUM Proprieta!i asemnatoare gentarnicinei.
b S/P-RF

PAN-GENTAMICINE (Panpharma, Franta) Sol. inj. 40 rnglml - 2 ml. Ct. KANAMYCINUM


x

b P-RF

10. Pa Il

Admin. La fel ca Gentamicina.

Vezi gentamicina. DatoritB nefro- si ototoxicitatii utilizarea pentru acliunile sistemice tinde sa scada, fiind inlocuita de gentamicins. FolositS frecvent mai ales local.
Admin. Adult cu functia renala normala, i.m. 250 mg la 6 ore sau 500 rng la 12 ore. Perfuzie 15-30 mglkglzi, Tmp%t?itSi n 3 sau 2 doze, la 8-12 ore. Copii, sugari, nou-nascut 15 mglkglzi, i n 2 administrari. Intrarahidian, adulti 25-50 mglzi. Copii sub 4 ani, 12 mglzi, peste 4 ani, 25 mglzi. I n insuf. renal (de evitat), n doze reduse T functie de creatininemie.

NETROMICYN O (Schering Plough, Belgia) Sol. inj. 100 mglml - 2 ml. Pa IV Sol. inj. 100 mglml - 1,5 ml; 25 mglml - 2 ml. Pa 111 si Il1

J 01 M CHINOLONE ANTIBACTERIENE
J 01 MA FLUOROCHINOLONE
J 01 MB ALTE CHINOLONE

*
h h

PAN-KANAMICIN (Panpharma, Franta) FI. inj. 1 g.

J 01 MA
AMIKACINUM Vezi gentamicina.
Admin. Adult i.m. sau i.v. foarte lent sau perfuzie, 30 min. -1 org. Doza zilnica 15 mglkg, nu mai mult de 1,5 g, imparjits i n 2-3 administrari (7,5 mglkg la 12 ore sau 5 mglkg la 8 ore). Durata tratamentului 7-10 zile, contro1 al functiei renale, audiograma. Sugar, copil 15 mglkglzi i n 2-3 administr8ri. i n insuf. renals spatierea inte~alelorn functie de nivelul creatininei, folosind aceeasi doza i (7,5 mg pentru o administrare. Valoarea creatininemiei hmuItit3 cu 9 da i n t e ~ a l uin ore Tntre adrninistriiri. l

FLUOROCHINOLONE

b P-RF

Chimioterapice cu spectru ultralarg, farmacocinetica foarte avantajoas, reactii adverse reduse.


Fcin. Absorbtie digestiva bunS, concentralii plasmatice rnaxime la 1-3 ore, distributie tisulara diferita intre compusi: norfloxacina mai ales urinar, ciprofloxacina i n rnajoritatea tesuturilor, pefloxacin5, ofloxacin5 si ciprofloxacina penetrabilitate mare i n 1.c.r. Fdin. Bactericide. Active pe streptococi, pneumococi, enterococi, stafilococi coagulazo-pozitivi, rneticilinorezistenii, stafilococi coagulazonegativi, meningococ, gonococ, hemofili, colibacili, klebsiele, enterobacterii, citrobader, salmonale, shigele, protei, piocianic, campilobacter, vibrioni, legionele, peptococus, peptostreptococus, bacteroizi, mycoplasme, chlarnidii, rickettsii, micobacterii. Rezistenta mai ales piocianic (20%), coci grampozitivi, mai ales stafilococi meticilinorezistenti (80%).

1
I

AMIKIN @ (Bristol-Myers, Italia) Sol. inj. 50 mglml - 2 rnl; 125 mglrnl - 2 ml Sol. inj. 250 rnglml - 2 ml; 250 mglml - 4 ml. Pa 11; 111

448

MEMOMED

2006

.lfenzoi'ato~ i?zedicanler?tc Ghid fai-macoternprc de

MEMOMED

2006

449

.71e??iorntorde nzedicni??ff?te Ghzd fai-irzaroter~~pri


P -

Ind. Septicemii, endocardite, meningite, infecjii la bolnavi cu ganulopenie, tuberculoza, infecjii ORL (otite cu piocianic), respiratorii, hepatobiliare, urogenitale, osteoarticuiare. gastro-iniestinale, piele, jesuturi moi, febrs tifoids. R.a. Digesrive (minore), cefalee, insomnie, rar halucinaiii. psihoze, convulsii, prurit, fotosensibilizare, exceptional reactii hamato, logice, renale, hepatice, cardiovasculare. Artropatii, tendinite, ruptura de tendon.
Cind. Alergii, insuf. renala severa. La copii contraindicaiie relativa (afectarea cartilajelor de crestere nu s-a demonstrat clinic, doar experimental); pot fi utilizate i n infectii grave.

CIPRINOL @ (Krka. Siovenia) Compr. 250 mg; 500 mg. Ct x 10. Pa III; IV Sol. inj. 10 mg!ml - 10 ml. C x 5. Pa III : . CIPROCAR (Dar al Dawa. iordania) Compr. film. 500 mg. Ct.
x

10

CIPROBAY @ (Baver. Germania) Compr. film. 100 mg (uro). Ct. x 6. Pa V Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. x 10. Pa V; IX CIPROBAY-100-200 %, (Bayer, Germania) Sol. perf. 2 mqiml - 50 ml; 100 ml; 200 mi. Ct. XIV; 'XIV; - CIPROCI?I % (EIPICO. Egipt) Compr. 250 mg; 500 mg. C:.x 10. Pa Il; 111 CIPROFLOXACINA LPH O (Laborhed Pharma, Rornnia) Compr. film. 500 mg. Ct. x 10. Pa li C!PROFLOXACiN iiaro~harrn. Romnia) Compr. film. 250 mg. Ct.
x

Admin. Oral, pentru unele si inj. Interval de administrare in funciie de substan$S, 12-24 ore. OFLOXACINUM Admin. Oral, 200-400 mg la 12 ore. GRENIS OFLO (Genepharm, Grecia) Compr. film. 200 mg. Ct.
x

5 FI. Pa

P-RF

10

OFLOXACIN (Antibiotice, Romania) Compr. 200 mg. Ct. x 10. Pa V OFLOXIN O (Leciva, Cehia) Com~r. film. 200 ma. C. : Sol. perf. 200 mg/l& mi.
x

10. Pa Il

10. Pa Il1

CIPROFLOXACINA (Alkaloid. Macedonia) Cornpr. film. 250 mg; 500 mg. Ct. x IO. Pa Il; Ill

ZANOCIN O (Ranbaxv. India) Cornpr. film. 200 mg. Ct. x 10. Pa IV Compr. film. elib. prel. 400 mg. Ct. x 5; 10. Pa IV; VI CIPROFLOXACINUM CIPROFLOXACINA (Sicomed. Romnia) Conc. pt. sol. perf. 100 mg/lO ml Compr. film. 250 mg; 500 mg. C:. x I O . Pa li; Il CIPROFLOXACIN O (Antibiotice. Romnia) Compr. film. 500 mg. Ct.
x

P-RF

Admin. Orat, 250 mg sau 500 mg sau 750 mg la 12 ore. 1.v. 200 mg. de 2-3 orilzi, i n perfuzie, pentru infeciii grave. ARISTIN-C O (Anfarrn, Grecia) Com~r. film. 500 mq. Ct. x 10. Sol. jnj. 10 mglml 10 ml CIFRAN O (Ranbaxy, India) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct.

10.

CIPROZONE O (Ozone, UK) Cornpr. film. 250 mg; 500 mg. Ct.
x

10. Pa 1; 111 1

CIPROXIN O 5%; 10% (Bayer, Germania)


x

10. Pa Il; Il1

Ciprofloxacina micronizats 50 mgiml Fl. cu microcapsule + FI. cu diluant + macura dozatoare CIPRUM (Piiva. Croatia) Compr. film. 250 mg; 500 mg; 750 mg. Ct.
x

CIPHIN O (Slovakofarma, Slovenia) Compr. film. 250 mg; 500 mg; 750 mg. Ct. x 10. Pa 111; 11 V 1; Sol. perf. 2 mglml. FI. 50 ml; 100 ml

10

450

MEMOMED
Memot-ator de tnedicnmetzte

2006
Glzid jrrritzncoterapic

MEMOMED
,lfemorator de medicnnzente

2006
Ghid fnrinrrcoterapic

451

CUMINOL Q (Gedeon Richter. Romania) Compr. 250 mg; 500 mg. Ct.
x

20. Pa III; IV

FLUSEMINAL 8 (Anfarm, Grecia) Compr. film. 400 mg. Ct. x 14. GRENIS O (Gene~harm. Grecia) Compr. 400 mg. Ct.
x

CIPROLEN O 250 si 500 (Helcor, Romania) Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct.
x

10. Pa Il; Il

14. Pa III

EUCIPRIN O (Europharm, Romania) Caps. 250 mg. Ct.


x

H-NORFLOXACIN (Helcor. Baia Mare - Romania) Compr. film. 400 mg. Ct.
x

12. Pa Il

20. Pa III

GRENIS-CIPRO O (Genepharm, Grecia) Compr. film. 500 mg. Ct.


x

NOLICIN O (Krka, Slovenia) Cornpr. 400 mg. Ct.


x

10. Pa Il1

20. Pa III

QUINTOR O (Torrent. India) Compr. 250 mg; 500 rng. Ct.


x

NORFLOX 8 -400 (Pharmatech, Romania - Cipla, India) 10. Pa I; Il Compr. film. 400 mg. Ct.
x

10. Pa Il

SERVIFLOX f (Sandoz. Austria) 3 Compr. film. 250 mg; 500 mg. Ct


x

10; 20; 30

NORFLOXACIN (Antibiotice, Romania) Compr. 400 mg. Ct. x 14. Pa Il1 NORFLOXACINA (Arena, Romania) Caps. 400 mg. Ct.
x

SIFLOKS Q (Eczacibasi Ilac. Turcia) Compr. 250 mg; 500 mg. Ct. UFEXIL (Demo, ~ r e c i a ) Sol. perf. 2 mglml - 100 ml. PEFLOXACINUM
Admin. Oral, i.v., 400 mg la 12-24 ore.
b P-RF
x

10 si 14. Pa -; Il

10. Pa Il

NORFLOXACIN (Laropharm, Romania) Compr. film. 400 mg. Ct.


x

10. Pa Il

NORFLOXACIN (Labormed Pharma, Romania) Compr. film. 400 mg. Ct. LOMEFLOXACINUM
x

20. Pa III
b

P-RF

ABACTAL Q (Lek, Slovenia) Compr. 400 mg. Ct. x 10. Pa V Fiole 80 mglml - 5 ml. Ct. x 10. Pa VI1 PEFLACINE Q (Rhone Poulenc, Franta) Compr. film. 400 ma. Ct. x 50. Pa XIII Fiole 80 mglml - 5 ml. Ct. x 5. Pa IV NORFLOXACINUM
Adrnin. Oral, 200-400 mg la 12 ore
b

Fcin. Absorbtie orala 9598%. Pic,seric la 60-90 min. Alimentele intarzie absorbtia. Sarurile de aluminiu si magneziu diminua absorbtia cu 50%. Difuziune i n toate tesuturile, ochi, lacrimi, secretia bronsica, prostata. BiotransformatB 10%. Eliminare prin urina neschimbats (65%) si prin fecale (10%). T112 8 ore. Ind. Infectii urinare joase complicate. Pielonefrite acute, exceptand infectii urinare inalte complicate. Prostatite acute.

P-RF
Admin. Oral, 400 mg o datslzi. La bolnavi cu dializs, prima dozs 400 mg apoi 200 mg o datalzi.

EPINOR Q (EIPICO, Egipt) Compr. 400 mg. Ct. x 14. Pa III

LOMADAY O (Reddy's, India) Compr. film. 400 mg. Ct.


x

5. Pa Il

452

MEMOMED
.lfenzorntor de nirdicarnente

2006
Glrtd fnv7rzncoiempzc

MEMOMED 2006
.%Ienzol.ntorde 1i?edicn;7zerrte Glrid~far~7acotei'rrpic

453

LEVOFLOXACINUM Fcin. Rapid si aproape cornplet absorbata dupa adminimare orala. Pic seric la o ora. Putin rnetabolizat3 T ? i 2 6-8 ore. Eliminarea renala 85%. Fdin. Fluorochinoion5 c spectru larg. Este enantiornenil S ai u substanfei racernice ofloxacina. Foarte sensibili sunt gerrneni grampozitivi, aerobi grarnnegativi, anaerobi, Chlarnydia, Mycoplasma. ind. Sinuziie acute, pneurnonii cornunitare, exacerbari ale bronsitei cronice, infectii urinare, aie prostaiei, ale pielii si tesuturilor rnoi. Adrnin. oral 250-500 rnglzi, i n priza unica. !.v. perf. lenta: de 1-2 orilzi. TAVANIC @ (Aventis, Germania) Comwr. film. 250 ma: 500 ma. Ct. x 7. ?a XII Sol. perf. 5 rnglrnl, - 50 m ,;i : 100 rnl. Pa XII
W .

J 0 1 MB

ALTE CHINOLONE
b P-RF

ACIDUhl NALIDIXICUM

Fdin. 3ac:er;ostatic pe grarnnegaiivi nurnai !a nivelui cailoi urinare. Produce repede rezistenfa.
!nd. infeciii urinare mai ales cu Proteus, Klebsielia, E. coli, Shigeila si unele ~ i p i n de Pseudomonas. i
R.a. Alergie. fotosensibilizare. rnanif. dispeptice. Rar cefalee, arnefeii. sornnoienta, parestezii, leucopenie: trornbopenie, hemoliza In deicit de G-6-PB. La sugari posibil hiperiensiune intracranians.

Cind. Prirnui irimestru de sarcina, ante-parturn. Nou-nsscut, sugari i n prirnele 3 iuni, stari convulsive, deficit de G-6-PD. Nu se asociaza cu nitrofuran~oini. Admin. Adult, afectiuni acute, 1 g la 6 ore tirnp de 7-10 zile. Tratament de durata 1 g la 8 sau 12 ore. Copii 60 rnglkgizi repariizat i n 3 prize. NALIXID 6 (Sicorned, Romania) 3 Cornpr. 500 rng. Ct.
x

MOXIFLOXACINUM

P-RF

Fcin. Absorbtie oral aproape cornplets. Biodisponibilitate 90%. Pic seric la 1 - 4 ore. Excretie renals. Fdin. Bactericid cu spectru larg de activitate (rnicroorganisrne grampozitive, grarnnegative, anaerobi, acidorezistente). Ind. Infectii cu gerrneni sensibili la niveiul ap. respirator, (bronsite cronice aculizate, pneurnonii, sinuzite acute), tegurnentelor si anexelor. Solu!ia perfuzabili este indicate I n pneurnonie cu bacterii sensibile, cand este necesar terapia parenterals.
R.a. Dureri abdominale, cefalee, grate, diaree, vorne, pozitivarea testelor hepatice, tulbur8ri ale gustului, amefeli, astenie, tahicardie, ederne periferice, hipertensiune, palpita@, artralgii, mialgii, sornnolent8, anxietate, trernor, depresie, confuzie.

56. Pa 111

J 81 X
J 0 1 XA J 0 1 XB J 0 1 XC
J O1 XD J 0 1 XE J 01 XX

ALTE ANTIBACTERIIENE
GLICOPEPTIDE ANTIBACTERIENE POLIMIXINE ANTIBACTERIENE STEROIDICE DERIVATI DE IMIDAZOL DERIVATI BE NITROFURAN ALTE AIYTIBACTERIENE

Cind. Hipersensibilitate la chinolone. Sarcins, alaptare. Copii, adolescenti. Admin. Oral, 400 mg o datelzi. independent de mese. Perf. ;.v. 400 mg o datalzi, tirnp de 60 minute. Dups circa 4 zile se trece !a terapia orala. In total 7-14 zile. Nu este necesara ajustarea dozei la varstnici, i n insuf. hepatice sau renals. AVELOX O (Bayer, Germania) Cornpr. film. 400 rng. Ct. x 5. Pa IX Sol. perf. 400 mgl250 ml.

*
J 0 1 XA
VANCOMYCINUM

*
J :

GLICDPEPTiDE ANTIBACTERIENE
b S

Bactericid. Antibiotic de electie (oral) i n colita pseudornernbranoas induca de antibiotice (125 ,mg la 6 ore, tirnp de 7-10

MEMOMED
hlemorntor de medicn7nente

2 0 0 6 Glzidfnl-tizacotempic

MEMOMED 2006 .ilemoi.ntor de ?nedicn~rzente Glzid farnzncoterapic

455

zile). Utilizare i.v. restransa in profilaxia si tratarnentul endocarditei sau a altor afecjiuni severe produse de coci grarnpozitivi, inclusiv stafilococi polirezistenii (500 rng i n decurs de 60 minute la fiecare 6 ore sau 1 g la 12 ore). Precautii i n insuf. renala (rnonitorizarea nivelelor plasmatice). Actiune oto- si nefrotoxica. EDICIN O ILek. Slovenia) FI. inj. 500 rng; 1 g. Pa VI; XI VANCOCIN O (Eli Lilly, SUA) Flac. inj. 500 rng; 1 g. Pa-; X TEICOPLANINUM Ind. Infeclii cu grarnpozitivi, forme grave: afectiuni respiratorii, urinare, digestive, septicernii, profilaxia preoperatorie fate de grampozitivi. Admin. 400 rnglzi i.v. sau i.m. i n infectii grave 400 mg x 2lzi. Copii: 10 mgl kg corplzi. Nou-nascut si sugar 16 rnglkq corplzi i n - . prima zi Si apoi 8 rnglkg corp. Doza redus i n insuficient3 renals.
-

COLISTIN (Antibiotice. Romania) Flac. inj. 1 rnilion; 500.000 u.i. Pa I; Cornpr. 2.500.000 u.i. Ct. x 30. Pa I

J 01 XC

ANTIBACTERIENE STEROIOICE
)

ACIDUM FUSIDICUM

P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva, mai buna ca sare de sodiu, intarziata de alirnente. Pic seric la 2 - 4 ore. Prin repetarea adrninistrerii mai multe zile se produce cumulare. Distribuire in os, puroi, lichid sinovial, slab i n 1.c.r. Trece i n circulatia fetala si i n laptele matern. Excretia i n bils, mai ales ca rnetaboliti slab activi. Excretia urinara redusa. Fdin. Bacteriostatic si bactericid fata de Staphylococus aureus si epiderrnidis. Activ pe Nocardia asteroides, multe clostridii. Slab pe streptococi, grarnnegativi, fungi, protozoare. Ind. lnfeclii cu stafilococ i n tesuturi moi, os, articulatii, endocardita. R.a. Tulburari gastrointestinale, icter Admin. Oral. Adulti 500 mg la 8 ore. Copii: 1-5 ani, 250 rng 3lzi; 5-12 ani; 500 mg x 3lzi; peste 12 ani, 750 mg x 3lzi. FUCIDIN @ (Leo, Danemarca) Compr. film. 250 rng. Ct. x 20
)

TARGOCID C (Aventis, Anglia) 3 Flac. inj. 200 rng; 400 mg. Pa -; Xlll

J O1 XB

POLIMIXINE
P-RF

COLISTINUM

J 01 XD

DERIVATI DE IMIDAZOL
b P-RF

Bactericid. Activ pe gramnegativi, inclusiv Pseudomonas aeruginosa. Nu se absoarbe din tubul digestiv (este folositS in enterocolite si in aplicatii locale pe terumente, ochi). in insuf. renala se reduc dozele. R.a. Parestezie periorala, ameteli, tulburari neurologice, renalee, apnee. Cind. Miastenia gravis. Admin. 1.m. sau i.v. perfuzie, adult si copil mare 50.000 u.i.lkglzi, divizate i n 2-3 injectii; sugar, nou-nascut, prernatur 50.000-10.0000 u.i./kg/zi, i n 2-3 administrari. i n insuf. renaii reducerea dozelor i n functie de creatininernie: 15-35 mgll30.000 u.i. Ikglzi; 35-100 mgll-15.000 u.i. lkglzi; peste 100 mgll-l milion u.i. la fiecare 2-3 zile. Intrarahidian, sugar si copi 10. 000-20. 000 u.i.1zi; adult 60. 000 u.i./zi (in prima zi 20.000 u.i.).

METRONIDAZOLUM Fdin. Chimioterapic activ fa@ de unele protozoare bacterii i n special anaerobe.

si

unele

Ind. Infectii chirurgicale si ginecologice prin anaerobi, mai ales Bacteroides fragilis. Vaginite prin tricomonas, infestari cu Entamoeba histolitica si Giardia lamblia. Colita pseudomernbranoasa. Ileita regionala. Acnee rozacee. R.a. Ataxie, convulsii, i n terapii de lunga durata, tulburari gastro-intestinale (reduse da& se administreaza dupa masa), leucopenie.

Cind. Sarcina, tulb. ale rnaduvei hernatoforrnatoare, insuf. hepatic3, cardiaca. Vsrstnici. Efecte adverse mai frecvente adulti.

si

mai grave decat la

456

M E M O M E D 2006
.&Jeniomtor de mec/icni?zrrrte

. Glzid far-i>zacoternpic

M E M O M E B 2008 .lIeinorator de i~zedicamente Ghid farmacctwnpic

457

Interacf. Efecte de tip disulfiram i n asociere cu alcool Admin. TricomoniazZ, la femei, dozi unicZ 2 g sau 500 mghi, timp de 10 zile, oral si un ovullzi intravaginal. La barbat 2 5 intr-o pnza sau 500 mglzi, oral, i n 2 prize, timp de 10 zile. Amibiaza, adult, 1,5 glzi i n 3 prize, 5-10 zile. Copii 30-40 mgkghi, i n 3 prize, timp de 7 zile consecutive. Lambliaza, adult 750 mg-1 ghi; copi1 2-5 ani, 250 mglzi; 5-10 ani, 375 mglzi; 10-15 ani, 500 mglzi, timp de 5 zile consecutive. Infecjii cu anaerobi. Adulti, oral. 1-1,5 glzi; copii 20-30 mglkglzi. Chimoprofilaxia chirurgical5 500 mg la 8 ore, timp de 48 ore inainte de intervenjie. Copii 20-30 mglkglzi. Injectabil i.v. i n perfuzie leni, pentru tratamentul infec$iior cu anaerobi. Adul? 1-1,5 glzi; copii 23-30 mglkglzi. Se continuri cu administrarea orala. in ileita regionaia 20 mglkglzi i n mai rnuke prize sau 400 mg x 21 zi. i n acnee rozacee local gel 0,75%, dimineala si la culcare.

lnd. Profilaxia infectiilor postoperatorii cu bacterii anaerobe, mai ales dupa interventii pe colon, gastro-intestinale, ginecologice. Tratamentul infectiilor cu anaerobi. Vaginite nespecifice, gingivite ulcerative acute, tricomoniaze iiro-genitale, infectii mixte tricomoniazice si candidozice (asociat cu comprim. vaginale), giardioze, amibiaza intestinala si hepatica.
Admin. Orai. Tricomonaza, lambliaza, vaginite nespecifice. Adult 2 glzi, intr-o singur priza. Amibiaza 1,5 glzi intr-o singura priza, timp de 5 zile. Preventiv pentru anaerobi 2 g, o singura priz, cu 4-8 ore inainte de interventie. Copii: larnbliaza 5070 rnglkg. intr-o singura priza, far a depgsi 2 g. Injectabil. Infecqi cu anaerobi, initial 800 mg i.v., apoi 800 mglzi, intr-o prizS sau Y 2 prize, urmat de administrare orala ' glzi priz n i uni& sau 500 mg de 2 orilzi. Durata medie 5-7 zile. Preventiv 1,6 g intr-o perfuzie preoperator sau i n 2 prize, prima inainte de operatie, a doua dupg, i n primele 12 ore. Perfuzia de 400 mg (200 mi) dureaz 20 minute, cea de 800 mg (400 ml) 40 minute. Diluare cu glucoza 5 2 0 % sau ser fiziologic.

DEFLAMON O -FLEBO (S.P.A.. Italia) Sol. perf. 0,5%. Fi. 100 ml EFLORAN O (Krka, Slovenia) Sol. perf. 500 mg1100 mi

FASIGYN C (Pfizer, SUA) 3 FLAGYL O (Aventis, Franta) Compr. 250 mg. Ci. x 20. Pa 111 Susp. int. 125 mgl5 mi. FI. 120 ml. Pa I 1 1 METRONIDAZOL (Sicomed: Romania) Compr. 250 mg.; 500 mg. Ct. x 20; 10. Pa i; Sol. perfuz. 0,5%. Fl. 200 ml. Pa I METRONIDAZOLA si B (Infomed, Romania) Sol. perf. 5 gll. FI. 200 mi. Pa Il; Il ORNIBAZOLUM METRONIDAZOL (Arena. Romania) Compr. 250 mg. Ct.
x

Compr. 500 mg. Ct.

4.

TINIZOL 8 (Infomed, Sicomed. Romania) Sol. perfuz. 0,2%. FI. 200 ml. Pa Il Compr. film. 500 mg. Ct. x 4. Pa I TIPROGYN @ (Helcor Baia Mare, Romania) Compr. film. 500 rng. Ct.
x

4. Pa I P-RF

20, Pa I

Fcin. Absorb\ie digestiva rapida, pic plasmatic dupa 2 ore. T112 = 12-14 ore. Excreiie urinara, metabolizat. Fdin. Spectnil asemanator metronidazolului. Admin. Amoebiazs, adulti, oral, 500 mg x 2/zi, 5-10 zile. Copii 25 mglkglzi intr-o priza, 5-10 zile. Giardioza, 1,5 g doz unica1 zi, 1-2 zile. Copii: 40 mglkglzi. Tricomoniaza, doza unica l , 5 g/ zi sau 1 g oral + 500 mg vaginal.

METRONIDAZOL (Braun Melsungen, Germania) Sol. peif. 500 mg1100 ml. FI. Pa I TINIDAZOLUM
b P-RF

Fcin. Absorbtie inalta digestiva, pic plasmatic la 2 ore. T312 = 12-14 ore. Excretie urinara. Fdin. Actiune antimicrobian zoiului.

si antiparazitara

ca a matronida-

TIBERAL @3 (Hoffman La Roche. Elvetia) Compr. 500 mg. Ct.


x

10. Pa V

458

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 . Ghid farmacoterapic

MEMOMED 2006
.Ifemorator de medicamente Ghidfarmacoterapic

459

J 0 1 XE

DERIVATI DE NITROFURAN
b P-RF

SPECTINOMYCINUM
Ind. Gonoree. Cind. Sensibilizare, copii sub 15 ani, sarcini.

b P-RF

NITROFURANTOINUM

Fdin. Bacteriostatic sau bactericid cu spectru larg. Rezistenta se instaleaza rar. Activ pe E. coli, coci piogeni, Shigella, Salmonella, Aerobacter, Trichomonas vaginalis. Ind. Infectii urinare cu germeni sensibili.

Admin. 1.m. g o singuri inj. i n cazuri rebele 2 g

2.

KIRIN C3 (Medochemie, Cipru) FI. inj. 2 g. Pa III LINEZOLIDUM b S/P-RF

R.a. Rar greturi, vome, ameteli, alergie, leucopenie, parestezii, polinevrite (reversibile), hemolizi i n deficit de G-GPD.
Cind. Alergie, anurie, oligurie, insuf. renala, sarcina, alaptare, nou-niscut, deficit de G-6-PD. Nu se asociaza cu acid nalidixic. Admin. Infectii acute, adult 100 mg de 3 orilzi, copil 5 mglkglzi, timp de 7-1 0 zile. Tratament de durata 112 din dozele de mai sus.

Fcin. Absorb!ie orali rapidi, pic seric la 2 ore. Excretie urinari. Fdin. Antibacterian din clasa oxazolidinone. Activ pe bacterii aerobe grampozitive. Ind. Pneumonie, infectii cutanate si ale iesuturilor rnoi, infectii enterococice. R.a. Cefalee, diaree, greata, vome, cresterea transaminazelor, candidoze vaginale. Admin. Trat. se incepe numai i n spital si la recomandarea medicului specialist. Oral sau periuzie i.v. i n 30-120 min. 600 mg x 2lzi. Copii peste 5 ani, 10 mglkg de 2 orilzi, pan5 la ce1 mult 600 mq.

NITROFURANTOIN (Terapia, Romania) Compr. 100 mg. Ct.


x

20. Pa I

J 01 XX

ALTE ANTIBACTERIENE
b P-RF

FOSFOMYCINUM

Fcin. Absorbtie orala 50%. Pic seric d u p i 2-2 112 ore. Eliminare urinari sub forma adiva. T112 2 ore. Fdin. Bactericid cu spectru larg (Grampozitivi si negativi): colibacil, Proteus, Klebsiela, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, Enterococcus, Staphylococcus.

ZYVOXID C3 (Pharmacia, Luxernburg) Compr. film. 400 mg; 600 mg. Ct. x 10. Pa -; 2150 RON Sol. perfuz. 2 mglrnl. Pungi 300 rnl. Ct. x 10 pungi. Pa 2150 RON Gran. susp. orala 100 rng15 rnl. FI. 66 g pt. 150 ml susp. Pa XVI

AFOS ISalus Researches, Italia) Compr. pentru supt 1000 mg. Ct.
x

12. Pa III

Ind. Infectii cu germeni sensibili i n sfera ORL. Admin. 1 compr. la 6-8 ore se suge lent.

MONURAL (Zambon, Italia) Pulb. susp. plic 3 g. Pa Il1


Ind. Infectii urinare. Cind. Hipersensibilitate, insuficienti renala, alaptare. Admin. Infectii ale tractu!ui urinar inferior, doza unica 3 g. Profilaxia infectiei i n cazul unor intewentii pe tractul urinar 3 g cu 3 ore inainte de interventie si i n c i 3 g dup5 24 ore.

460

MEMOMED
fif~lnorator medicnnze?zie de

2006
Giiid fnrnzncote~npic

MEMOMED
-1feirzorntor de irzedicnntente

2006
Ghid fnr~?zncoternpic

461

9 12 6
J 62 A
J 02 AE

ANTIMICOTICE BT. UZ SISTERIIG


ANTIMICOTICE SISTEMICE
DERIVATI BE IMIDAZOL DERIVATI

KETOCONAZOL (Ozone. UK) Cpr. 200 mg. Ct. x 10. Pa li KETOCONAZOL LPH O (Labormed Pharrna, Romania) Compr. 200 mg. Gt.
x

20

J (12 Al:

BE

TRIAZOL

KETOCONAZOL ISlavia. Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

9 0 2 AX

ALTE ANPIMICOTICE DE LIZ SISTEMIC


-n-

10. Pa Il

*
J 02 AB
KETOCONBZOLUM

KETOSIN (H~GG Romania)

-n-

Cornpr. 200 rng. Ct.

10. Pa Il

DERIVATI DE IMIDAZOL
b P-RF

KEFUNGIN (Antibiotice, Romania) Cornpr. 200 mg. Ct.


x

10. Pa Il

Fcin. Absorbtie digestiva mai mare in prezenta alirnentelor, redusa dupa antiacide, antisecretoare gastiice. Eliminare digestiva si urinara. Fdin. Activ pe Candida, Torula, Biastomyces, Histoplasma, Geotricum, Epidermophyton, Cryptococcus, Pityrosporum.
lnd. Infectii cu gerrneni sensibili. Infectii sistemice, viscerale. cuianeomucoase (care nu pot fi trarate iocal datorita extinderii si rezistentei). Preventiv la cei cu deprimare im~nitara. R.a. Hepatotoxicitate, greluri, vome, urticarie, cefalee, ameteli, ginecomastie.

NIZORAL @ (Janssen, Belgia) Compr. 200 mg. Ci.


x

10. Pa III

Compr. 200 mg. Ct.

10. Pa III

J 02 AC

DERIVATI DE TRIAZOL
b P-RF

FLUCONAZOLUM

Cind. Alergie, sarcine (efecte teratogene), suferinte hepatice, asociere GU hepatotoxice, griseofulvina, cu antivitamine K, cic!osporina. Admin. Oral, in cursul meselor. Adult 200 mghi intr-o singura priz8 (400 mglzi i n caz de micoze profunde grave). Copil 4-7 mglkgizi.
-

Fcin. Absorbtie digestiva buna, neinfluentats de alimente. Concentratii plasmatice de echilibru dupa 15 zile de administrare. Distributie bun8 i n toate tesuturile si umorile, inclusiv 1.c.r. Metabolizare redusa. Eliminare i n special renala nemodificat. Fdin. Activ pe Candida (mai ales albicans), Criptococcus neoformans. Ind. Criptococoze neuro-meningeale sau alte localizfiri, la bolnavi cu SIDA sau alti imunodeprimati. Candidoze sisternice, ale rnucoaselor, genitale. Prevenirea infectiiior fungice la bolnavi cu neoplazii. Dermatomicoze.
R.a. Tulburri gastro-intestinale, rash, colesiaza, rar citoliz8 hepatica.

FUNGICID @ F (Torrent, India) Compr. 200 mg. Ci.


x

10. Pa Il

KETOCONAZOL (Magistra C & C, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

10. Pa Il

Cind. Hipersensibilitate, sarcina (posibile efecte teratogene), alaptare, asociere cu anticoagulante orale, sulfamide antidiabetice, rifampicina, fenitoin8, ciclosporinS. Admin. Adult. Oral. Candidoze orofaringiene 50-100 mg, o singura dozs pe zi, timp de 7-14 ziie. Perfuzie i.v. lenta

KETOCONAZOL (Arena Group, Romania) Compr. 200 mg. Ct.


x

10. Pa Il

462

MEMOMED
Memorator de medicn7nezte

2006 Ghid farnzncoternpic

MEMOMED 2006 .ilemorntor de ?>iedicnmente Ghid farmacoterapic


MYCOSYSTO (G. Richter, Ungaria) Caps. 50 rng; 100 rng; 150 rng; Ct. XIV; IV SYSCAN O 100 (Torrent. India) Caps. 100 rng. Ct. ITRACONAZOLUM
x x

463

(10 mllmin). Solutia din flacon se poate amesteca cu sol. glucoz2, Ringer, clorura de potasiu, bicarbonat de sodiu. Se evita asocierea cu alte medicarnente i n solutie. Posologie aduli i n criptococoze 400 mglzi, tirnp de 6 8 saptarnni, apoi 200 rnglzi. in candidoze 100-400 mglzi. Durata tratarnentului i n functie de evolutia clinici. Atentie la insuf. renala si la vrstnici. i n insuf. renal8 aceleasi doze dar la intervale de adrninistrare mai mari: clearance creatinina 21-40 rnllrnin. interval 48 ore sau 112 din doza uzuala; 10-20 mllrnin. interval 72 ore sau 113 din doza normala. Dializi, o adrninistrare dupa fiecare $edin@. DIFLAZON C (Krka. Slovenia) 3 Caps. 50 mg; 100 mg; 150 rng; 200 rng. Ct. Sol. perf. 2 rnglrnl. FI. 100 ml. DIFLUCAN @ (Pfizer, SUA) Caps. 50 rng; 150 rng. Ct. x 7; 1. Pulb. susp. 50 rng15 rnl; 200 mg15 rnl. FI. 35 rnl. Sol. perhiz. 2 rnglml -25 rnl; 50 rnl; 100 ml; 200 rnl FLUCOHEXAL O (Hexal AG, Germania) Caps. 150 mg; 50 mg. Ct.
x x

7; 28; 1; Pa VIII;

2. Pa IV b P-RF

Ind. Candidoze vulvo-vaginale si stornatite cu Candida refractare la tratarnante locale, unele derrnatofitoze. AspergilozB. Histoplasrnozi. BlastornicozFi pulrnonar2 S. extrapulrnonara. Admin. Candidozg oro-fafingeala 100 rnglzi, timp de 15 zile. CandidozS vulvo-vaginala 400 mg 2 prize, la 12 ore interval.

7; 28; l ; 7.

ORUNGAL @ (Janssen, Belgia) Caps. 100 rng. Ct.


x

15. Pa XIII

SPORANOX @ (Janssen, Belgia) Sol. orala 10 mglrnl - 5 ml VORICONAZOLUM


b P-RF

1. Ct.

7.

FLUCONAZOL (Ozone, Anglia) Caps. 50 rng; 100 mg; 150 rng. Ct. FLUCONAZOL (Arena, Romania) Caps. 50 mg; 150 mg. Ct.
x

Fcin. Absorbtie orala aproape completa cu pic seric la 1-2 ore. Biodisponibilitate 96%. Eliminare urinars nemodificata 2% din doza adrninistrats. Fdin. Inhiba speciile de Candida, Aspergillus, Scedosporiurn, Fusariurn. Ind. Aspergiloza invaziva, candidoze severe, invazive, rezistente la fluconazol. Infectii cu Scedosporiurn, Fusarium.

7; 1. Pa III; 11

FUNGOLON (BalkanPharma, Bulgaria) Caps. 50 mg; 100 mg. Ci.


x

4; 8.

FLUCORIC @ (Ranbaxy, India) Caps. 50 mg; 100 mg; 150 mg. Ct. FLUCOVIM @ (Vim, Romania) Caps. 50 mg; 100 mg; 150 rng. Ct. MYCOMAX O (Zentiva, Cehia) Caps. 50 mg; 100 mg.; 150 mg. Ct. Sirop 5 mglrnl. FI 100 ml Sol. perf. 2 mglrnl - 100 ml. Pa X
x

7; 7; 1. Pa V; VI; III

R.a. Febra, cefalee, dureri abdorninale, frison, astenie, dureri toracice, edem facial, sindrorn pseudo-gripal, hipotensiune, trornboflebita, aritrnii, greap, vorne, diaree, pozitivarea testelor hepatice, trornbopenie, anemie, leucopenie.
Cind. Nu se asociaz cu terfenadina, astemizol, pimozid, chinidina, fenobarbital.

7; 4; 1. Pa 11 111; 11 1;

7; 1. Pa VII; VI; III

Admin. Cu ce1 putin o ora inainte sau dup5 masa. Adulti. Oral. initial: 400 mg1200 rng la 12 ore, 2 doze, pentru bolnavi cu greutatea corporala pestelsub 40 kg. intretinere: 200 mg1100 mg de 2 orilzi. I.v. Initial: 6 mglkg la 12 ore, 2 doze. intretinere: 4 mglkg de 2 orilzi. Nu este necesarg ajustarea dozelor la varstnici, i n insuf. renalB sau hepatica. Copii 2-12 ani. Initial:

464

MEMOMED
~Memorntorde nzedicntne?zte

2006
Ghid farmacoternpic

MEMOMED
.Memorntor de medicaniente

2006
Ghid fnrmncoternpic

465

6 mglkg i.v. sau oral, la 12 ore, 2 doze. intretinere: 4 mglkg de 2 orilzi. VFEND @ (Pfizer, SUA) Compr. film. 50 mg; 200 nig. Ct. x 28. Pa XIV; 4615 RON Pulb. pt. sol. perf. 200 mg. FI. Pa XV Pulb. pt. susp. oral 40 mglml. FI. 45 g. 3062 ROEJ

J 04

ANTIMICOBACTERIACEE
PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL TUBERCULOZEI PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL LEPRE1

J 02 AX

ALTE ANTIMICOTICE DE UZ SISTEMIC


b S

CASPOFUNGINUM

Fcin. Dupa o perfuzie i.v. de ? or, T112 este 9-11 ore. Excretie urinar 41 % (1,4% nemodificat) si i n fecale (34%). Fdin. Compus lipopeptidic semisintetic, obtinut dintr-un produs de fermentatie al Glarea lozoyensis. Antifungic fata de speciile Aspergillus, Candida. Ind. Aspergiloza invaziv la bolnavi la care alte tratamente sunt ineficace sau nesupofiate. R.a. Febr, iritarea venei perfuzate, great, vome, congestie cutanate, cresterea transaminazelor, anemie, tromboflebita, eruptii. Admin. Perfuzie i.v. lent i n decurs de o or. Prima zi doz unica 70 mg, apoi 50 mglzi. Durata i n functie de severtarea bolii.
t

PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL TUBERCULOZEI


ANTIBIOTICE HIDRAZIDE DERIVATI DE

TIOCARBAMIDA

ALTE ANTITUBERCULOASE

ANTIBIOTICE
CYCLOSERINUM b S/P-RF

Dohme. Elvetia) CANCIDAS O IMerck S h a r ~ Pulb. pt. sol. perfuz. 50 mg; 70 mg Pa XVII; 2010 RON

Fdin. Activ pe M. tuberculosis, unii germeni grampozitivi gramnegativi. Rezistents cu instalare rapida.

si

Ind. Tuberculostatic de rezerva i n unele forme rezistente. Asociere obligatorie cu alte antituberculoase.

R.a. Alergie, somnolen!, cefalee, ameteli, confuzie, rar manifestan


psihotice, convulsii, hipoglicemie, cresterea transaminazelor.
Cind. Alergie, antecedente psihotice, epilepsie, alcoolism, insuf. hepatice, renala, sarcin5. Admin. Aduli, oral, 0,5-1 glzi. Copii 10-15 mglkglzi.

HELPOCERIN @ (Help, Grecia) Caps. 200 mg. Ct. RIFAMPICINUM


x

50. Pa Xlli b P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva complete, intaniats dar nu sczut de alimente. Distributie intracelular, tisular (plamani, ficat, rinichi), re-

466

MEMOMED
Memorntor de medicnmazte

2006
Ghid fnnnacoternpic

MEMOMED

2006

467

ltienzorntor de inedicni~zazte Ghid fnrmncoternpic

dusa i n I.c.r., traverseaza placenta. Metabolizare hepatic3, metabolit activ. Eliminare biliari, circuit entero-hepatic. Eliminare urinara partial i n forma attiva. Trece i n saliva si laptele rnatern.
Fdin. Bactericid. Activ pe M. tuberculosis, M. leprae, M. bovis, micobacterii atipice. Coci grampozitivi (stafilococi, streptococi, enterococi, piogeni, pneumococ), coci gramnegativi (N. meningitidis, gonorrhoeae), bacili grarnpozitivi (difteric, Listeria rnonocytogenes, Clostridium perfringens), bacili gramnegativi (brucele, legionele, B. fragilis, Chlamydia trachornatis). Ind. Antituberculos major (asociere obligatorie cu alte substante), lepra, bruceloza, infectii grave cu germeni sensibili, profilaxia rneningitelor meningococice si purtatori de meningococi. R.a. Greturi, vome, rneteorism, diaree, rar colita pseudornernbranoasa; reactii cutanate moderate, hepatotoxicitate (favorizata de leziuni preexistente, alcoolism); trombopenie, purpurg (reversibilS), eozinofilie, leucopenie; ,,sindrom gripal" (flu-syndrom) cu febra, frison, cefalee, arneteli, curbatura (apare la 3-6 luni de tratament, mai ales discontinuu) insuf. renala acuta, de obicei reversibili; tulb. respiratorii, hipotensiune, anemie hemolitica. Poate colora i n rosu urina, sputa, lacrimile. Cind. Suferinte hepatice, alergie, asociere cu hepatotoxice, porfirie, alcool. De evitat alaptarea la san. Admin. Oral. Tuberculoza. Adult. Tratament zilnic 10 mglkglzi, (in medie 600 mglzi) intr-o singura priza, inainte de masa. Tratament discontinuu (bisaptimanal) 750 mg la greutate sub 60 kg si 900 mg la peste 60 kg, intr-o singurS priza pe zi. Copil 7-15 ani, 10 mglkglzi; sugar si copil paria la 7 ani, 10-25 ~ g l k g l z i ; nou-nascut 10 mglkglzi. Durata tratamentului 6 1 2 luni. In stafilococii si alte infectii grave cu germeni sensibili, la adult, sugar si copil i n medie 20-30 mglkglzi i n 2 prize; la nou-nSscut 1520 mglkglzi in 2 prize. Gonoree, adult 900 rnglzi, o singura adrninistrare. Profilaxia meningitelor cu meningococ si purtatori 2-3 zile, adult cate 600 mg la 12 ore, copil 10 mglkg la 12 ore, nou-niscut 5 mglkg la 12 ore. I.v., i n forme grave, perfuzie lenta (90 rnin), diluare i n 250 ml sol. glucoza 5%. Aceeasi posologie ca la forma orala. Nu se asociaza cu alte substante i n solutie.

RIFAMPICINA (Europharm. Romania) Caps. 150 rng; 300 rng (FORTE). FI. RIFABUTINUM
x

20. Pa Il; b S/P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva limitata, distributie buna, eliminare 44% urinarS si 45% prin fecale. Fdin. Activ pe M. tuberculosis, M. leprae, virusul HIV 1 (in vitro). Ind. TuberculozS pulmonarfi, cazuri rezistente la rifampicins. i n infectii HIV este inactiv, singur. R.a. Poliartralgii, pigmentare cutanatS. sindrom tirn influenza. Admin. Oral, 150-600 mglzi.

Caps. 150 rng. Ct.

30. Pa XIV

J 04 AC

HIDRAZIDE
b S/P-RF

ISONIAZIDUM

Fcin. Absorbtie digestiva f. buns, distributie i n majoritatea organelor si i n seroase, I.c.r., trece prin placenta si i n laptele matern. Acetilare i n ficat, vanatii individuale. Eliminare urinara 10-30% i n forma activa si biliars (metaboliti inactivi). Fdin. Bactericid. Activg numai pe bacilul Koch. Rezistenta apare relativ usor (obligatorie asocierea cu alte tuberculostatice). Ind. Antituberculos rnajor i n diverse forme, inclusiv meningita tuberculoasa, obligator i n asociere. Profilaxia tuberculozei, ca rnedicatie unica. R.a. Mai frecvente la acetilatorii lenti. Anorexie, greturi, vome, dureri abdominale, mialgii, artralgii, hepatotoxicitate i n asociere cu rifampicin&, neurotoxicitate (nevrite, tulburari psihice, nevrita optica, convulsii, reduse prin asocierea cu piridoxina), hipersensibilizare (rar), sindrom reumatoid, lupoid, discrazii sanguine. Cind. Alergie, tendinta la convulsii, epilepsie, psihopatii, insuf. hepatic2 severa, prirnele luni de sarcina, asociere cu bauturi alcoolice. Admin. Oral, i n asociere cu alte antituberculoase. i n administrare zilnica 10 mglkglzi, bisaptamanal 15 mglkglzi la adult si 20 mglkglzi la copil.

SINERDOL (Antibiotice, Romania) Caps. 150 mg; 300 mg. Ct. x 10. Pa I; I RIFAMPICINA (Arena Group, Romania) Caps. 150 mg. Ct.
x

16. Pa Il

RIFAN (Sicomed, Romania) Caps. 150 mg; 300 mg. Ct.


x

20. Pa I

468

MEMOMED 2006 ,l-lemorator de n~edicanzelzte Glzid jarnzncoterapic Profilaxia TBC. Adulti si adolescen\i 300 mgizi i n doza uni@. Copii 5-10 mglKglzi, in priza unici3, far& a depsi 300 mg. Administrare i n afara rneselor.
~

MEMOMEB 2006 .Me~norntordz ~ n e d i c ~ l m e ~ z tGhid jat.nzacoternpiC e

469

Fdin. Aci~vnumai pe M. tuberculosis. Bactericid. Ind. Forme de tuberculoza rezistenia la alte medicamente sau la cei cu i~tolerantia antituberculoase majore.

ISONIAZIDA (Antibioiice, Romania) Cornpr. 100 mg; 300 mg. Ct.


x

20. Pa I; I

R.a. Anorexie. vome, hepatotoxicitate, artralgii, tuib. aie hematopoezei, eruptii, fotosensibilizare, hiperuricemie.
Cind, Alergie, afectiuni hepatice.

ISONIAZIDA fTeraoia. Romania) Compr. 100 mg; 250 mg. Ct. Fiole 500 rng1lO ml. Ct. x 5.
x

50.

Prec. Afectiuni renale, diabet, guta, porfirie Ad,nin. Asociere obligaiorie cu alte aniituberculoase. Posolcgie uzua12 30 mglkgizi, o singura prizs i n tratarnent zilnic si 50 mc;ikgizi, o singur prizs, i n tratament discontinuu (bisaptamanal). rnaximurn 4 glzi. Copii 20 rnglkglzi.

J 04 AD

DERIVATI DE

TIOCARBAMIDA
+ S/P-RF

PROTIONAMIDUM

Fcin. Absor'btie rapida digestiva. Pic seric in 2 ore. Traverseazi. bariera hemato-encefalic5. T112 1-2 ore. Eliminare urinara, neschimbata numai 1%. Fdin. Actiuni asemGn5toare etionamidei. Activa fata de Mycobacteriurn tuberculosis, afectand gerrnenii intra si exiraceiuiari. Dezvolte repede rezistents in vitro. Activa fata de M. leprae. Ind. Tratamentul tuberculozei, i n caz de rezistenia la agentii antituberculogi de prime linie sau de intolerant5 la acestia. R.a. Ameteli, cefalee, nevrite, excitatie, depresie, convuisii, gust rnetalic, anorexie, greata, voma, dureri epigastrice, cresterea transaminazelor. Cind. insuf. hepatica sau renala grava, convuisii, psihoze, nevrite. Admin. Adulfi 750 mg-l glzi, priza unici3 la masa de seara (daci3 este tolerat) sau fractionat, la mese. Se asociaza piridoxina 50100 rnglzi. Copii 4-5 mglkg la 8 ore, m a x i ~ u m 750 mglzi.

PIRAZINAMIDA (Sicomed. Romania) Compr. 500 mg. Ct.


x

20. Pa I

Cornpr. 500 mg. Ct.


ETHAMBUTOLUM

20. Pa !I b /P-RF

Fcin. Abcorbtie digestiv5 80% cu distributie buna. Eliminare urinara 80%; Concentratii reduse i n 1.c.r. Fdin. Bacteriostaiic, activ numai pe h4. tuberculosis. Rezistenta se dezvoii2 repede i n monoterapie. Ind. Antiiuberculos major i n asociere cu alte antituberculoase.
R.a. Nevrita optice retrobulbar3 (IO%), la doze mari (25-50 mg) zilnic, reversibiia. Anorexie, greturi, vome, dureri abdomiriale, cresterea transaminazelor, cefalee, aiergie, hiperuricemie.

Cind. Alercie, nevrita optica.

EKTEBIN @ (Sanavita, Germania) Compr. film. 250 mg. Fl.


x

40. Pa VI1

Prec. Sarcina, cataracie, retinopatii (contro1 oftalmologic periodic). De evitai la copil. Admin. Utilizare frecventa, in asociere cu alte tuberculostatice. Tratament zilnic oral, 15-20 mglkglzi, intr-o singura p?z8 sau 40-50 mglkglzi i n tratament discontinuu, bisftptarnanal. In insuf. renala reducerea dozelor i n functie de clearance-ul creatininei: 70-100 mllmin, 15 mglkglzi; sub 70 mglmin-l0 mglkglzi. Copii 25-30 mglkglzi.

PROMID @ (Biofarma, Turcia) Draj. 250 mg. Ct.


x

40. Pa IV

J 04 AK

ALTE TUBERCULOSTATICE
b /P-RF

PIRAZINAMIDUM

Fcin. Absorbtie digestiva bun2, distributie in majoritatea tesuturilor si i n I.c.~.,epurare mai ales prin metabolizare.

ETAMBUTOL (Arena, Romania) Caps. 250 mg. Ct.


x

20. Pa I

470

MEMOMED
Memorator de medicnmetzte

2006 Ghid famacotwapic

MEMOMED
.).fwnoratol- rie medicamente

2006 Ghid farnzacoterapic

471

ETAMBUTOL (Sicomed, Romania) Caps. 250 mg; Ct.


x

50; 20. Pa Il; I

Ind. Antilepros. Derrnatiti herpetifonni. Malane (profilaxie $i tratarnent i n asocieri).

ETAMBUTOL (Antibiotice, Romania) Cornpr. 400 mg. Ct.


x

20. Pa I

SYNTOMEN O (Berlin Chemie, Gennania) Compr. 400 rng. Ct.


x

R.a. Anemie hemolitic.3 (mai ales i n deficit de G 6 PD). Preventiv preparatul are asociat si oxalat de fier. Methemoglobinemie, tulburari digestive banale, rareori manifestsri neurologice, alergice, cardiovasculare, hipoalbuminemie, hepatits toxic.3, necroza papilari renala, steriliate masculini.
Admin. Oral, curativ i n lepra, 100 rnglzi, asociat cu rifarnpcin timp de 6 luni-2 ani. Copii pans la 12 kg, 25 rnglzi; intre 12-25 kg, 50 mglzi; pan2 la 50 kg, 75 mglzi. Profilactic i n lepra doze aproximativ jumitate din cele curative. i n dermatiti herpetiformii si i n policondriti atrofiants 100-300 mglzi p a n i la ameliorarea clinica, apoi doze mai mici. Doza de intretinere intre 50 rnglsipt. - 400 mglzi. DISULONE 100 @ (Aventis, Franta) Dapsona 100 rng. Compr. Ct. x 100. Pa V

100. Pa IV

J 04 AM

COMBINATII DE SUBSTANIE PENTRU TRATAMENTUL TUBERGULOZEI


P S/P-RF

COMBINATI1 RIFATER @ (Hoechst, Anglia)

Rifarnpicins 120 mg; Izoniazida 50 rng; Pirazinamidi 300 rng. Draj. FI. x 100. Pa Vlll Admin. Sub 40 kg = 3 draj.1zi; 40-49 kg = 4 draj./zi; 50-65 kg = 5 draj./zi; peste 65 kg = 6 draj./zi. SINERDOL @ ISO (Antibiotice. Romania) Rifampicins 300 rng; lsomiazidi 150 mg. Caps. Ct. x l O Pa I .
P -

RIFINAH @ (~ventis. Analia) Rifampicini 300 rng; Izoniazidi 150 mg. Draj. FI. x 56. Pa VI1 Rifarnpicins 150 rng; Izoniazidi 75 mg. FI. x 100 Admin. Adulti 2 draj./zi. OBOLIZ O (Rafarm, Grecia) Rifarnpicini 300 rng; Izoniazida 150 mg. Compr. Ct. Pa Il
x

12

J 04 B
DAPSONA

PREPARATE PENTRU TRATAMENTUL LEPRE1

Fcin. Absorbtie digestivi aproape complet8. T 112 28 ore. Difuzare buni3 i n toate tesuturile si lichidele biologice. Acetilare hepatie. Ciclu entero-hepatic. Eliminare renali.

472

MEMOMED 2006
Memorator de rnedicanzente
Ghid jtarinnccitesapic

MEMOMED 2006 Jfei~zoraror ~tzedicaiizente Ghid fflrrnacoterflpic dr

473

J 85
J 05 AB

ANTIVIRALE DE UZ SISTEMIC
NUCLEOZIDE $1 IUGLEOTIDE, EACL. INHIBlTORI DE REVERS T R A N S C R I P T ~

J 05 AF

NUCLEOZIDE INHIBITORI DE REVERS

TRANSCRIPTAZA
J 05 AG J 05 AH
J 05 AX

NE-NUCLEOZIDE INHIBITORI DE REVERS

TRANSCRIPTAZA
INHIBITORI DE NEURAMINIDA~ ALTE ANTIVIRALE

le de durata nu trebuie s i dep5seasc5 6-9 iuni. fn insuf. renal5, la clearance creatinina sub 50 mllmin-4 compr.1zi; 25-50 milmin-3 compr.1zi; 10-25 mllmin-2 compr.lzi; sub 10 mllmin-l compr.1zi. I.v. Se dizolva continutul flaconului i n 10 ml apa dist. sterila sau seriiziologic $i apoi se dilueazs i n 50 ml sol. perfuzabil2. Administrare i n decurs de o ora. Solutia este srabila i n ser fiziologic, sol. lactat de sodiu. Solutia se utilizeaza imediat dupa preparare, nu trebuie tinuta la rece, Se utilizeaza numai solutii lirnpezi. i n infec\ii herpetice, adulti, 5 mgkg la fiecare 8 ore. Meningoencefalita herpeti& si varicelozoni, 10 mgkg la fiecare 8 ore. Copil peste 3 iuni, 250 mglmp la fiecare 8 ore, i n cazuri severe (meningoencefalita), 500 mglmp la iiecare 8 ore. Nou-nsscut 10 mglkg la 8 ore. i n insuf. renala, clearance creatinina 25-50 mllrnin-12 ore; 10-25 mllmin24 ore; 0-10 mllmin-50% din doza la 24 ore. Durata medie a tratarnentului 5-10 zile. Local, 5 aplicatiilzi, tirnp de 5-10 zile. i n paralizia faciala 1 - 4 glzi, oral, i n 5 prize, numai in primele 2-3 sfiptdmani ale bolii, asociat cu prednison. ACICLOVIR (Arena Group, Romania) Caps. 200 mg. Ct.
x

20. Pa III

J 05 AB

NUCLEOZIDE $1 NUCLEOTlDE, EXCL. INHIBITORI DE REVERS TRANSCRIPTAZ~


b

ACICLOVIR (G. Richter, Romania) Compr. 200 mg. C:.


x

20. Pa III

ACICLOVIRUM

P-RF
ACICLOVIR (Laropharm, Romania) Compr. 200 mg. Ct.
x

Fcin. Absoiblie orala cu biodisponibilitate 20%. jn 1.c.i. concentratii 50% din cele plasmatice. Fdin. Activ pe virusurile Herpes simplex si varicelo-zosterian. Ind. lnfectii genitale cu Herpes simplex, encefalite, infectii cutanate, mucoase. Profilactic la subiecti imunodeprimati. Zoster, varicela. Paralizie facial5 periferie acuta. R.a. Eruptii, tulb. digestive, cresterea transaminazelor, confuzie, cefalee, benigne, reversibile. !.v. rapid, posibil cresterea ureei, creatininei. Iritatii dureroase i n administrare paravenoas5. Cind. Sensibilizare, graviditate, alaptare. Cremele pentru actiune locala nu se aplica pe mucoase. Admin. Oral, adult, copil peste 2 ani: herpes genital, 5 compr. a 200 mg i n mai multe prize, timp de 10 zile dup5 primo-infectie si 5 zile i n caz de recadere. Eficacitatea depinde de administrarea &t mai precoce. Profilactic la imunodeprimati, 4 compr. a 200 mglzi, i n mai multe prize pe toat5 perioada imunodepresiei. Tratamente-

20. Pa I!

ACICLOVIR (Ozone, UK) Compr. disp. Ct.


x

20. Pa Il

ACICLOVIR (Terapia, Romania) Compr. 200 mg. Ct. r 20. Pa li CLOVIRAL 6 (Antibiotice, Romania) 3 Compr. 200 mg. Ct.
x

20. Pa III

EUVIROX @ (Europharm, Romania) Caps. 200 mg. FI.


x

20. Pa III

HERPESIN @ (Lachema, Cehia) Pulb. liof. 250 mg. Cf.


x

10. Pa IX

MEMOMED
Jfemorntor de nzedicntneitre

2006
Ghid fnrmncotempic

MEMOMEB
.tfemomtor de medicn?nente

2006 G/zidfnrt??ncota'ffpic

VALACYCLOVIRUM
Fdin. Prodrog al aciclovirului: activ pe cale orala.

b P-RF

SAQUIMAViRUM

S/P-RF

ind. Herpes zoster. Herpes simpiex al pielii si nucoaseior. inciusiv herpes geniia! initial si recurent. Herpes labial. Profilaxia infectiiior cu virus citornegalic dupS transp!ant de orgsne. R.a. Cefalee, great8, ameteli, confuzie. Admin. Oral, 1 g de 3 ori pe zi, 7 zile. Doze reduse fn insuf. renala.

Fcin. 3ioJ'isponii;iii:aie aproxirnativ 47'0, mai mare i n cazui administr5:ii p? stcmacul gol (absorbfie digestivs ;e!a:iv redcs si metaboiizare de prim pasajj. in administran repetate aria de sub curkba este de 2 ori mai mare. Metaboiizare hepatica. fdin. Aniiretrovirai, inhibitor de proteza. Ind. HIV ia aduli, T asociere cu analogi nucieozidici antiretrovirali. n

LIALTREX @ Wellcome. Ang!ia) Compr. film 500 mg. Ct. x 10. Pa X BRIVUDINUM
b P-RF

/?.a. Rash, cefalee, neuropatii periferice: diaree,,ulceralii bucale, greata, astenie, rareori confuzie, ataxie, ieucemie mieloblasticS, anemie hemolitica, sondrom Stevens-Jahnson.
Cind. Hiperssnsibilitate, afectiuni hepatice grave. Prec. Afectare hepatis, renals, diaree, rnalabsorbtie, adolescenti sau varstnici, hemofilie, diabet zaharat, sarcina, alaptare (se intrerupe alsptarea). Evitarea asocierii cu rifampicina, fenobarbital, fenitoins, dexametazon, carbamazepina, ketoconazol, itraconazol, miconazol, flucomazol, terfenadina, astemizol, cisaprid. Admin. Adulti $i adolescenti peste 16 ani. i n asociere cu ritonavir, 1000 mglzi, In 2 prize + 100 nig ritonavir, I n 2 prize, i n acelasi timp cu Fostovase si la 2 ore dupa mese. C2nd cele 2 se asociaz8 cu alte antiretrovirale se reduce doza de Fostovase.

Fdin. Analog nucleozid, activ pe virusul Herpes simiex si varicelozoster.


Ind. KeratitS herpetica, bolnavi cu deficit imunitar, cu zoster sever, localizat sau diseminat. Adrnin. in keratita herpetica, sol. 0,1% local, de 9 orilzi, ta fiecare ora, i n timpul zilei. i n deficite imunitare, oral, 7,5 mglkglzi, i n 3-4 prize, timp de 5 zile.

BRIVAL @ (Berlin Chernie. Germania) Cornpr. 125 mg. Ct. x 7. Pa XIV VALGANCYCLOVIRUM
Fcin. Este un prodrog al ganciclovir. Bine absorbit din tubul digestiv, metaboloizat rapid la ganciclovir. Excretie renala, sub forma de ganciclovir. T 112 4 ore. Fdin. A se vedea la Ganciclovir. fnd. Retinita cu citomegalovirus (CMV) la bolnavi cu SIDA. Preventia aparitiei iniectiei cu CMV la pacienti la care s-a efectuat transplant de organ solid de la un donator cu infeclie CMV.

FORTOVASE @ (Roche, Anglia) Caps. moi 200 rng. Ct.


x

180. Pa XV

INVIRASE (Hoffmann ia Roche, Anglia) Caps. 200 mg. Ct. INDINAVIRUM


x

270. Pa XVI b S

R.a. Cjnd. A se vedea la Ganciclovir.


Adrnin. Retinita cu CMV. Inijia! 900 mg x 21~1, 21 ziie, concorniten: cu alimenre. intretinere 900 mg x llzi. Pacienti cu transplant, 900 mg x l l z i din primele 10 zile post-transplant p2nS la 100 zile post-transplant.

Fcin. Absorbtie digestiva buna. Eliminare predomnant renala. in asociere cu ketoconazol creste nivelul plasmatic. Ind. HIV. R.a. Creste bilirubina indirectg, alopecie, uscSciunea pielii si mucoaselor, paronichie, calculi renali, insuf. renaig. Admin. Orai 800 mg * 31zi. Se recomanda ingestia a 1-2 litri ap5 zilnic pentru diminuarea r.a. renale.

VALCYTE @ (Hoffmann - La Roche, Elvetia) Compr. film. 450 mg. FI. x 60. Pa 7054 RON

478

MEMOMED
iblemorator de medicamente

2006 . Ghid farmncotwapic

MEMOMED
,tIemorntor de medicamente

2006 Ghid fflrmncoterflpic

CRIXIVAN @ (Merck Sharp-Dohme, Elvetia) Caps. 200 mg; 400 mg. Ct. x 360; 180. Pa XIII RITONAVIRUM
b S/P-RF

conc. plasmati&. T112 7-10 ore. Eliminare urinara (14%) si i n fecale (75%). Fdin. inhiba selectiv replicarea HIV-1

si

HIV-2.

Fcin. Absorbtie digestiva buns, concentratii plasmatice active aproximativ 3 ore (in raport cu doza). Legare de albumine 99%. Metabolizare hepatica rezultand 4 metaboliti dintre care unul activ. Nu produce cumulare. Fdin., Ind. Antiviral i n HIV. Monoterapie sau i n asociere cu analogi nucleozidici. Cind. Hipersensibilitate. Asocierea cu arniodarona, astemizol, cisaprid, clozapina, flecainida, piroxicam, propafenona, chinidins, ributina si terfenadin.5, risc de crestere a concentratici plasmatice (aritmii, modificsri hematologice, convulsii). Nu se asociaza cu benzodiazepine (risc de sedare marcata, depresie respiratorie). R.a. Dureri abdominale, astenie, febra, cefalee, vasodilatalie, tulbureri digestive, hiperlipemie, anxietate, insomnie sau somnolent2, parestezii, rash, prurit. Prec. Suferinte hepatice, copii sub 12 ani, sarcin5, algptare (se opreste alaptarea). Admin. 600 mg x 2lzi oral inainte sau i n timpul meselor. Reducerea dozelor i n afectiuni hepatice sau renale. NORVIR @ (Abbott, Anglia) Caps. 100 mq. Ct. x 84. Pa XIV Sol. int. 80 i g l m l . FI. 90 ml. NELFINAVIRUM
I
)

Ind. Adulti si copii peste 4 ani infectati cu HIV, tratati anterior cu alti inhibitori de proteaza. Alegerea amprenavirului se va baza pe rezistenta virala individuala si pe antecedentele terapeutice ale pacientilor. Admin. Numai de &tre medicul cu expenenta i n managementul infectiei HIV. AGENERASE @ (Glaxo, Anglia) Caps. 50 mg; 150 mg; FI. x 480; 240. Pa XV; XV Sol. orala 15 mglml. FI. 240 ml. Pa XIII ATAZANAVIRUM b S/P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva. Excretie prin fecale $i urina. T 112 8,6 ore. Ind. Tratamentul infectiei cu HIV-1, asociat cu alte antiretrovirale. Admin. De &tre medici specialisti. REYATAZ @ (Bnstol - Myres Squibb, Romania) Pulb. orala 50 mg/1,5 g. FI. 180 g Caps. 150 rng; 200 mg. Ct. x 60. Pa 2318; 2435 RON

S/P-RF

FOSAMPRENAVIRUM

b S/P-RF

Fdin. Inhibitor foarte activ al proteazei, reduce marcat viremia. R.a. Diaree.

Fcin. DupS administrare orala este rapid transformat i n amprenavir, i n epiteliul intestinal. Fdin. Amprenavir este inhibitor al proteazei virusului HIV-1

Admin. Oral, 1250 mg de 2 orilzi sau 750 mg de 3 orilzi


-

VIRACEPT @ (Roche, Anglia) Compr. 250 mg. Ct. x 270. Pa XVI Pulb. susp. 50 mg@. FI. 144 g. Pa XIII Compr. film 625 mg. Ct. x 120. Pa XVI AMPRENAVIRUM
b S/P-RF

Ind. Asociat cu ritonavir, la adulti infectati cu HIV-1 si asociat cu alte antiretrovirale. Admin. De catre medici specialisti. TELZIR @ (Glaxo, Marea Britanie) Cornpr. film. 700 m g (echivalent cu aprox. 600 rng amprenavir). FI. x 60. Pa XVII Susp. orala 50 mglml (echivalkent cu aprox. 43 mg amprenavir). FI. 225 ml.

Fcin. Absorbtie rapida digestiva. Biodisponibilitate 90%. Pic seric la 1-2 ore. Conc. i n lichidul cerebrospinal sub 1% din

480

MEMOMED 2006
~lfe~norntor medicnnzetzte de Gfzidfnrrnncotwnpic

MEMOMED 2006
Alfen?orntor medicnnze~zte Gfzidfnnnacoterapic de

481

RETROVIR @(Glaxo Wellcome, Anglia) 3 KALETRA Q (Abbot, Anglia) Lopinavir 133,3 mg; Ritonavir 33,3 mg Caps. FI. x 90. Pa XVII Fcin. Ritonavir creste conc. plasmati& a lopinavir. Fdin. Actiunea antiviiala se datoreaza lopinavir, care este potentata de ritonavir. Ind. ?n asociere cu alte antiretroviraie i n infectia cu HIV-1. Admin. Numai de catre medici cu experienta i n tratamentul infectiei cu HIV-1. Caps. 100 rng. Ct. x 100. Pa IX Flac. inj. 20 mglml-20 ml Sirop 10 mglml. Fi. 200 mi. Pa III DIDANOSINUM b S/P-RF

Fcin. Instabil i n pH acid gastric, T112 = 1,6 ore, eliminare urinara 20%. Fdin. Inhibs replicarea HIV, reduce viremia. Ind. Terapie combinata i n HIV

si i n cele

rezistente la AZT.

R.a. Pancreatita, neuropatie periferica, diaree, tulburari nervoase centrale, cresterea transaminazelor. Cind. Fenilcetonurie, suferinte pancreatice, alcoolism, neuropatii, suferinte renale si hepatice, gravidiiate, alaptare. Admin. 200 mg
x

J 0 5 AF

TRANSCRIPTAZA

NUCLEOZIDE INHIBITORI DE REVERS

21zi.

Fcin. Absorbtie digestiva 60-70%, concentrafii i n 1.c.r. 50% din cele plasmatice. Eliminare renala 10-20% nemodoficat. i n insuf. renala se produce cumularea metabolitului.

VIDEX @ (Bristol-Myers Squibb, Anglia) Compr. mast. 25 rng; 50 mg; 100 mg; 150 mg. Ct. x 60. Pa -; -; XIV; XV Caps. gastrorezist. 125 mg; 200 rng; 250 mg; 400 mg. Ct. x 30. Fa XIII; XIV; XV; XV

Fdin. Activata in organisrn prin transformaie i n zidovudin-trifosfat. Inhiba transcriptaza virala, i n special cea a HIV. Ind. Oral, infectii cu HIV, reduce frecvenia complica~iilormai ales infectioase, poate ameliora prognosticul vital. I.v. i n tratament de scurta durata a manifestarilor grave de HIV si in imposibilitatea unui tratament oral. R.a. Frecvente si grave. Anemie, neutropenie, ieucopenie, impunand reducerea dozelor sau oprirea tratamentului; fenomenele sunt reversibile. Anorexie, greturi, vorne, febra, alopecie, prurit, dureri toracice, mialgii, somnolentii, tulbuiari hepatice. Cind. Sensibilizare, tulb. hernatologice importante, sarcina, alaptare. Admin. Adult, oral 500-1500 mglzi, i n 4-5 prize. Se poate creste, in functie de toleranta, i n caz de evolutie a bolii. I.v. 2,5 mg la fiecare 4 ore. in genera1 tratamentul nu va depasi 15 zile. Perfuzie i.v. lenta, (o ora), diluata i n glucoza 5%. Copii oral 150-180 mgirnp la fiecare 6 ore. in insuf. renala se controleaza nivelui plasmatic. Insuf. hepatici poate duce la cumuiare. Se controleaza nivelul plasmatic si eventuale efecte adverse, reducandu-se doza.

Fdin. Analog nucieozid, activ pe virusul HIV. Ind. Infectii cu HIV.


R.a. Neuropatie periferica, pancreatitg, ras, stomatita, ulcer esofagian, febrS.

Admin. Oral, 0,75 mg de 3 orilzi, in monoterapie sau asociat cu zidovudin (200 mg de 3 orilzi). HIVID @ (Hoffmann La Roche, Elvetia) Compr. 0,375 mg; 0,750 mg. FI. x 100. Pa XIV; XV STNUDINUM
b

/P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva buna. Legare de albumine sub 15% T112 i n sang? 1 ora, i n celule 3-4 ore. Eliminare urinara 40% nemodificat. In insuficienta renaia eliminare redus8 (scaderea dozelor). Fdin. Analog nucleozid activ in HIV. Ind. HIV tratament asociat (AZT).

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Ghid jarnzacotaapic

MEMOMED
.lfenzoralor de nzedicanzente

2006 Ghid jarmacotaapic

483

R.a. Neuropatie periferica reversibila, cresterea transaminazelor. Cind. Neuropatie, pancreatita, sarcini. Admin. Adulti peste 60 kg 2 x 40 mgfzi oral; sub 60 kg 2 x 30 mglzi oral. In caz de clearance la creatinina 26-50 mlfmin 20 mg, respectiv 15 mg la 12 ore la greutate peste 60 kg respectiv sub 60 kg. La un clearance de 10-25 mllmin 20 rng respectiv 15 mg la 24 ore.

ZEFFIX @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Sol. ora13 5 mglrnl. FI. 240 ml. Pa XIII Compr. film. 100 rng. Ct. x 28; 84. Pa XIII ABACAVIRUM
b S/P-RF

ZERIT @ (Bristol-Myers Squibb, Anglia) Caps. 15 mg; 20 rng; 30 rng; 40 mg. Ct.

xv; xv

56. Pa XV; XV;

Fcin. Absorbtie rapida dups administrare orala. Biodisponibilitate 83%. Pic plasmatic dupa 1,5 ore. Alimentele intarzie absorbtia dar nu influenteaza concentratia totala plasmatica. Difuziune in tesuturi si LCR. Biotransformare i n ficat. Elirninare prin urina (83%), 2% nemodificat si prin fecale. Fdin. Antiviral selectiv, antiHIV-l si HIV-2, inclusiv HIV-1 cu selectivitate redusa la zidovudin8, lamivudini, zalcitabins, didanozing, nevirapina. Ind. Terapia combinata antiretrovirala (asociat cu lamivudina si zidovudina) pentru adultii infettati cu HIV. R.a. Greati, vome, astenie, febrs, cefalee, diaree, anorexie, dispnee, tuse, rnialgii, artralgii, parestezii, ederne, conjuctiviti, hipotensiune. Cind. Insuf. hepatica severi, sarcin5, alsptare. Prec. 3% din cei tratati dezvolta o reactie de hipersensibilitate, uneori fatali. Apare de obicei i n primele 6 saptamani. Tratamentul se intrerupe irnediat si nu se reia niciodats. Interactiuni. Rifarnpicina, fenobarbital, fenitoina, alcool, retinoizi. Admin. Prescriere de e t r e medici specializati. Oral, 300 mg de 2 orifzi, i n tirnpul sau i n afara meselor.

Caps. elib. prelungita 37,5 mg; 50 mg; 75 rng; 100 mg. Ct. x 30 Pulb. susp. 1 mglrnl. FI. 200 ml. LAMIVUDINUM b S/P-RF

Fcin. Bine absorbiti digestiv. Biodisponibilitate 8045%. Pic la o ora. Alimentele intarzie absorbtia, scad C max, nu influenteaza cantitatea absorbita. Elirninare predominant renala, nemodificati.
Fdin. Antiretroviral in HIV. Inhiba replicarea intracelular5 a HIV (sinergic cu Zidovudina). Se poate dezvolta rezistenta virusului HIV la lamivudini, aceasta fiind incrucisat3 pentru zalcitabina, didanozina, abacavir. Activ contra virusului hepatitic B. Este metabolizati de celulele infectate si neinfectate pana la un derivat trifosfat (TP), forma attiva. T112 a TP i n hepatocite este 17-19 ore. Ind. HIV i n asociere cu Zidovudina (adulti si copii peste 12 ani). Bolnavi peste 16 ani cu hepatita cronici B si cu evidentierea replicarii virusului hepatitic B. Cind. Hipersensibilitate, monoterapie, pancreatite, primele 3 luni de sarcini. R.a. Cefalee, obosealg, greturi, diaree, voma, dureri abdominale, insomnie, tuse, dureri osteo-musculare, pancreatita la copii. Admin. In infectii cu HIV 150 mg x 2fzi. i n hepatita cronica 100 mg o d a t i pe zi, i n timpul sau i n afara meselor. in insuf. renali doze mai mici.

ZIAGEN @ iGlaxo Wellcorne. Analia) Sol. orala 20 mglml. FI. 240 ml. Pa XIII Compr. film. 300 mg. Ct. x 60. Pa XV COMBINATII COMBIVIR @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Lamivudina 150 mg; Zidovudini 300 mg. Compr. film. Ct. x 60. Pa XV
Ind. Terapie combinata HIV la bolnavi cu varst5 peste 12 ani. Admin. 1 compr. x 2fzi.

EPIVIR @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Compr. film. 150 mg. Ct. x 60. Pa XIV Solutie orali 10 mglml. FI. 240 ml. Pa XII

484

MEMOMED
ilfemorator de medicamente

2006 Ghid fari?zacoterflpic

MEMOMED
-Ue?norator de medicanze?lte

2006 Ghid fannacote~apic

485

KIVEXA O (Glaxo Group Ltd, U. K.) Abacavir sulfat 600 rng; Larnivudine 300 mg. Cornpr. fi!. F!ac. x 30. TRIZIVIR O (Glaxo, Anglia) Abacavir sulfat 300 mg; Larnivudina 150 rng; Zidovudina 300 mg. Cornpr. film. Ct. x 60. Pa XVII Ind. Infectia cu virusul HIV la adult. Admin. Nurnai de &tre un medic cu experienta i n rnanagernentu1 infectiei cu HIV. Un compr. x 2lzi.

20-25 kg - 300 rng; 25-32.5 kg - 350 rng; 32,540 kg - 400 rng; peste 40 kg - 600 rng, o data pe zi. STOCRiN O (Merk Sharp-Dohrne, Elvetia) Caps. 5'0 rng; 100 rng; 200 rng. Ct. 1; Pa 11 IV; -l Sol. orala 30 rnglml. FI. 180 rnl Compr. film. 600 mg. Ct. x 30. Pa XII
x

30; 30; 90.

J 05 AH

INHIBITORI DE NEURAMINIDAZ~
b

ZANAMIVIRUM

P-RF

J 85 AG

NE-NUCLEBZIDE INHIBITORI DE REVERS TRANSCRIPTAZA

Fcin. Dupa inhalare 1&20% din doz5 este absorbita sisternic, cu pic seric la 1-2 ore. Excretie renals, nernodificat. T112 2 , s 5 ore. Fdin. Inhibitor selectiv de neurarninidazi, una dintre enzimele de suprafata ale virusului gripal, care contribuie la eliberarea din celulele infectate a unor particule virale nou formate si faciliteazi accesul virusului prin mucus Gti-e suprafaia celulelor epiteliale. nd. Gripa cu virus gripal A si B la adulti si adolescenti. Amelioreaza sirnptornele gripei si reduce durata acestora cu 1-2,s zile.

Fcin. Absorbtie orala rapids, 90% neirifluentata de alimente. Biodisponibilitate 93%. Pic. plasrnatic la 4 ore. Excretie i n urina (85%) si fecale (10%). Fdin. Legare reversibila direct2 de trzmscriptaza si blocare a activititii polirnerazei DNA dependente de RNA si DNA, cu disfunctia sisternului catalitic enzimatic.

In$. Tratamentul adulqlor antiretrovirale.


rea testelor hepatice.

infettati

cu HIV-1, i n combinatie cu

R.a. Cefalee, tulb. gastro-intestinale, tuse.


Admin. Inhalatii pe cale ora15 cu dispozitivul Diskhaler. Tratarnentul trebuie inceput i n prirne!e 2 zile de la aparitia simptomelor. Se fac 2 inhalatii (10 rng) de 2 orilzi, tirnp de 5 zile. Doza zilnics 20 rng. Nu este necesars modificarea dozelor la varstnici, i n insuf. hepatie sau renala. RELENZA O (Glaxo Wellcome, UK) Pulb. inhal. 5 mgldoza. Ct. Diskhaler
x

R.a. Rash, greturi, astenie, febr5, cefalee, somnolenta, pozitivaAdmin. 1 compr.lzi i n primele 14 zile, apoi 1 cornpr. de 2 ori1 zi, i n combinatie cu agenti antiretrovirali. Adrninistrarea in rnonoterapie favorizeazi aparitia rezistentei virusului. VIRAtvlUNE O (Boehringer Ingelheirn, Germania) Cornpr. 200 rng. Ct. x 60. Pa XV Susp. ini. 50 mg15 rnl. FI. 240 ml. Pa X 1 1

20128 doze

dispozitiv

lnd. Tratament antiviral combinat i n WIV.


R.a. Arneteli, cefalee, insornnie, lipsfi de concentrare, ras, cosrnar, halucinatii.

Fcjn. Rapid absorbit din tubul digestiv, transformat i n mare mfisura i n ficat i n metabolit activ (75%). Eliminare renal5, mai putin prin fecale. Fdin. Activ fai5 de virusul gripal A si B. Ind. Gripa. Eficace cand tratamentul este initiat i n decurs de 2 zile de la instalarea simptornelor. Preventiv, la contacti cu un caz de grip5, cand virusul circula i n cornunitate. Nu substituie vaccinarea antigripals.

Admin. Adult, 600 rng oral, o d a t i pe zi i n asociere cu un inhibitor de proteazs silsau cu un inhibitor nucleozidic de reverstranscriptazs. Copii 13-15 kg - 200 rng; 15-20 kg - 250 mg;

486

M E M O M E D 2006
ilfemorator de medicamente Ghid farinacoterapic

M E M O M E D 2006
Llle?noratorde ?nedicamente Glzid fnrmacoterapic

487

R.a. Greata, vome, dureri abdominale, diaree, bronsita, arneteli, astenie, cefalee, insomnie.

Ind. Asociat cu alte antiretrovirale, i n trat. bolnavilor infettati cu HIV-1. Admin. Nurnai de &tre medici specialisti. FUZEON C3 (Roche Ltd., Marea Britanie) Pulb. pt. sol. inj. 90 mgiml. Pa XII COMBINATI1 PREPARATE HOMEOPATE DOLICOCCIL 1000 C3 (Dolisos, Franta) Anas barbariae hepatis et cordis 9 CH 0,01 ml; Cuprum gluconicum 3 DH 0,01 ml; Echinacea angustifolia 3 CH 0,01 ml; Excipient q.s.ad 1 g Globule. Tub 1 dozs (1 g). Ct. x 5. Pa lll Ind. Profilactic, impotriva gripei. Eficienia crescuta d a d este administrat de la primele simptome ale starii gripale (frison, dureri musculare, febrs). Admin. O dozs de 2-3 orilzi. Globulele se lass sa se dizolve lent i n cavitatea bucala (pe limba sau sub limba). OSCILOCOCCINUM C3 (Boiron, Franta) Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K Globule. Flacon x 7 doze. Pa Il b P-RF

Admin. Tratamentul gripei. Adulti si copii peste 13 ani, 75 rng x 2/zi, 5 zile. Copii peste un an, cu greutatea peste 40 kg, 75 mg x 2/zi, 5 zile. Prevenirea gripei. Adulti si copii peste 13 ani, 75 mg x llzi, 7 zile, incepand- ce1 mai tarziu la 2 zile de la contact cu persoana infettata. In tirnpul epiderniei gripale, 75 mg x llzi, paria la 6 s8pt. TAMIFLU C3 (Roche Reg. Ltd., Marea Britanie) Caps. 75. Ct. x 10. Pa IX Pulb. pt. susp. orala 12 mglml. FI. 100 ml. Pa IX

J 05 AX

ALTE ANTIVIRALE
b P-RF

MOROXIDIN Fdin. Virustatic. Ind. Infectii cu virus herpetic.

R.a. Poate modifica perceptia culorilor.


Admin. Adult 100 mg de 2 orilzi. Copii 0-15 ani, 50 mg de 2 oriizi. MOROXIDIN (Nordfarm, Romania) Compr. 100 mg. Ct. x 40. Pa I INOSINUN PRANOBEX b S/P-6L

Fcin. Absorbfie b u n i orala, eliminare rapida mai ales unnara. Fdin. Imunostimulator. Ind, Leucoencefalita subacuta sclerozants, forme severe de rujeola.

Ind. Tratamentul precoce al starilor gripale. Eficacitatea este cu atit mai mare si mai rapida cu &t administrarea se face mai precoce. Admin. Star; gnpale in faza de debut: 1 d o z i cat mai devreme posibil, repetata eventual de 2-3 ori, la intervale de 6 ore. StSn gripale declarate: cate 1 doza dimineaia si seara, timp de 1-3 zile. Profilaxia gnpei: 1 doza saptimanal, i n perioada de incidenl a gripei. PARAGRIPPE 63 (Boiron, Franta) Arnica montana 4CH; Belladonna 4CH; Eupatorium perfoliatum 4CH; Gelsemium 4CH; Sulfur 5CH. Compr. Ct. x 60. Pa Il Ind. Stari gripale, incepand de la primele simptome: frisoane, curbatura, febra, cefalee. Admin. Cate 2 compr. la intervale de 1-2 ore. Pe masura ce se obtine ameliorarea simptomelor se msreste i n t e ~ a l u ldintre doze. Comprimatele se sug sau pot fi administrate oral.

R.a. Rar hiperuricemie, i n tratamente prelungite.


Admin. Oral 50 mglkglzi i n 3 prize, timp de 5 zile. Se poate repeta dupa 8 zile. ISOPRINOSINE C3 (Ewooharma. Elveria) ,
> .
3 ,

Compr. 500 mg. Ct. ENFUVIRTIDUM

50.

Fcin. Absorbtie dupS admin. c.c. T 112 4 ore. Fdin. Inhibitor de fuziune. Inhiba rearanjarea strutturala a gp 41 HIV-I, prin legarea specifid de aceasta proteina virala.

488

MEMOMED

~t-lenaorator inedicanze~zte GIzid farmncoternpic de

2006

MEMOMED
.t[enzo,ntor de medicamente

2006
Glzid fnrinacotempic

489

J 06
J 06 A J 06 B

IMUNOSERURI $1 IMUNOGLOBULINE
IMUNOSERURI IMUNOGLOBULINE

J 01 BA

IMUNOGLOBULINE DE ORIGINE

UMANA

IMUNOGLOBULINA

NORMA^ PT. ADM. E X T R A V A S C U L A ~

BERIGLOBIN P (Centeon, Germania)


SOJ inj i.m 160 mg/m~ 2 m1 -

IMUNOGLOBULINA NORMALA PT. ADM. INTRAVASCULAR ENDOBULIN S/D (Baxter, Austria)

J 06 A

IMUNOSERURI
CONC. ( ~ n s t .

Pulb. liof. pt. i.v. 50 mg/ml. FI. 500 mg; 1000 mg; 2500 mg; 5000 mg; 100000 mg. HUMAGLOBIN (Human, Ungaria)

SER TERAPEUTIC ANTIDIFTERIC SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT $1 Cantacuzino, Romania) Sol. inj. 20.000 u.i.Ifiol3. Ct.
x

Pulb. liof. pt. i.v. F!. 10 ml; 20 ml; 100 ml ISIVEN V.I. (Kedrion, Italia) Pulb. liof. pt. i.v. 19/20 ml; 2,5 9/50 ml; 5 gI100 ml. OCTAGAM (Octapharma, Elvetia)

10.

SER TERAPEUTIC ANTITETATINC SER ANTITETANIC PURIFICAT SI CONC. (Inst. Cantacuzino. Romania) Sol. inj. 1500 u.i./fiolS; 20.000 u.i./fiol. Ct. SER TERAPEUTIC ANTIGANGRENOS
SER ANTIGANGRENOS POLIVALENT, CONC. (Inst. Cantacuzino, Romania)
x

Sol. inj. i.v. 50 mg/ml. FI.

50 ml; 100 ml; 200 ml.

10.

J 01 BB

IMUNOGLOBULINE SPECIFICE

IMUNOGLOBULINA SPECIFICA ANTI-D

PuRIFICAT .$i

RHESOGAMMA P (Aventis, Germania) Sol. inj. i.m. F 1 ml; 1,5 ml. RHOGAM @ (Ortho, S.U.A.) Sol. inj. i.m. 300 pg. Seringi preumplute.

Sol. inj. fiole. Ct.

10.

SER TERAPEUTIC ANTIRABIC SER ANTIRABIC PURIFICAT Cantacuzino. Romania) $1 CONC.


x

(Inst.

IMUNOGLOBULINA SPECIFICA ANTITETANICA

TETAGAM (Aventis, Germania) 10. Sol. inj. i.m. 250 u.i./ml. F 1 ml. IMUNOGLOBULINA ANTIHEPATITA B

Sol. inj. 500 u.i.!fiola; 1500 u.i./fiol8. Ct.

J 01 B
J 01 BA
J 0 1 BB

IMUNOGLOBULINE
IMUNOGLOBULINE DE ORIGINE IMUNOGLOBULINE SPECIFICE

IVheBex @ (Lab. franc. Biotechnol, Franta)

UMANA

Pulb. pt. sol. perfuz. i.v. 50 u.i./ml.


Ind. Prevenirea recidivei de hepatita B dupa transplant hepatic la bolnavi purtatori de AgHBs. Admin. De &tre medici specialisti.

490

MEMOMED 2006 Memorator de medicamente Ghid farnzacoternpic

MEMOMED 2006 .Memorator de medicamente Ghid farmacoterapic

491

IMUNOGLOBULINA SPECIFICA ANTIRABICA

J 07
J 07 A
J 07 B

VACCINURI
VACCINURI BACTERIENE VACCINURI VIRALE VACCINURI BACTERIENE $1 VIRALE, COMBINATI1 ALTE VACCINURI

BERIRAB P (Aventis, Germania) Sol. inj. i.rn. F PALIVIZUMABUM


Fdin. Anticorp monoclonal urnanizat IgG,, avand ca destinatie un epitrop din sisternul antigenic A al proteinei de fuziune a virusului sincitial respirator (VSR). Neutralizeazs si inhibs fuziunea VSR subtipul A si B. Ind. Prevenirea bolilor severe pulrnonare produse de VSR.
x

2 rnl; 5 rnl; 10 rnl.

J 07 C J 07 X

* *
J 07 A
J 07 AG

SYNAGIS @ (Abbott, U.K.) Pulb. pt. sol. inj. 50 rng; 100 rng,

VACCINURI BACTERIENE
VACCINURI HEMOPHILUS INFL.

VACCIN HEMOPHILUS INFLUENYAE TIP B CONJUGAT


Fdin. Protejeaza irnpotriva bolilor invazive produse de Hernophilus influenzae tip b. Adrninistrat la orn induce un rsspuns serologic anti-PRP, timo-independent, cu absenta efectului de rapel dupa injectii repetate si slaba irnunogenieitate la sugari. Legatura covalent5 a polizaharidului capsular Hernophilus infl. tip b. cu proteina tetanie perrnite vaccinului conjugat sa se comporie ca antigen timo-dependent ce induce la sugari un rsspuns irnunologic prin forrnarea de IgG specifice anti-PRP si instalarea rnernoriei irnunologice. Ind. Prevenirea infectiilor invazive produse de Hernophilus influenzae tip b (rneningite, septicernii, celulite, artrite, epiglotite etc.) la copii, incephnd cu varsia de 2 luni. R.a. La adrninistrarea sirnultans cu vaccinul DTP sau DTPP creste frecventa reactiilor locale si febrei. Cind. Boli infectioase acute sau febrile. Admin. 1.m. sau S.C. profund. Liofilizatul se dizolva cornplet i n solventul din seringa. Doze. inainte de 6 luni, 3 doze la 1-2 luni, apoi o doza de rapel la 18 luni. intre 6-12 luni, 2 doze la o luns, apoi o doza de rapel la 18 luni. intre 1-5 ani, o singura dozs.

ACT-HIB (9CONJUGAT (Aventis Pasteur, Franta) Liofilizat polizaharid HIB + proteina tetanica 10 pg.

492

MEMOMED
Memorator de medicamente

. 2006

MEMOMED
.Ilemorntor de nzedicnmente

2006
Ghid farmacoterapic

493

Ghid fnrmncoterapic

J 07 AP

VACCINURI TIFOIDIGE

R.a. Accentuarea simptomelor respiratorii.


Cind. Boli autoimune, deficite hematologice, fibroz5 chistica, insuf. hepatic.5, renala, cardiacs. Admin. Sublingual, pe nemancate. Copii sub 6 ani, 15 pic.1zi. Copii peste 6 ani si adulti, 30 pic./zi i n 2 prize, dim. si seara. Trat. 30 zile. Pauza 2-3 sapt. Posibil repetare 2-3 sapt. OROSTIM @ (Inst. Cantacuzino, Romania) Susp. bact. lizate si atomizate din stafilococ, streptococ, pneumococ, gonococ, H. Influenzae, Klebsiella, Serratia. Caps. 250 mg. Ind. Profilaxia infectiilor acute ale ceilor respiratorii superioare. Admin. Dimineata, pe nemancate. O caps./zi, 10 zileliuna, 3 luni consecutiv. Copii pans la 7 ani, 5 caps - o caps. la 2 zile. POLIDIN @ (Inst. ~ a n t a c u z i i i , Romania) Suspensie de 13 tulpini microbiene cu 48 milioane germenilrnl, inactivate prin caldura, i n solutie salina, biliata si fenoiata 0,3%. Fiole 2 ml. Ct. x 50 Fdin. Stimulator nespecific al rezistentei antiinfectioase. Ind. Infecjii acute si cronice ale &ilor respiratorii superioare si inferioare, infectii genito-urinare (anexite, metrite, prostatite), gripa, arsuri, pregatire preoperatorie. Admin. S.C. sau i.m. 1-2 fiolelzi, 7 zile. Copii sub un an 0 , s 1 mllzi, 5-7 zile. Se agita fiolele inainte de intrebuintare. RIBOMUNYL O (Pierre-Fabre, Franta) b P-RF

TYPHIM Vi (Aventis, Franta) Sol. inj. FI. multidoz8 10 ml (20 doze) Sol. inj. Seringa preumpluta monodoza 0 , s m! TYPHERIX
TM

(GlaxoSmithkline, Belgia)

Sol. inj. 0,5 ml contin vaccin tifoidic polizaharidic 25 mcg. Ind. Vaccinarea activa contra febrei tifoide la adulti si copii peste 2 ani.

J O7 AX

ALTE VACCINURI BAGTERIENE


)

BRONHO-VAXOM @ (Om, Elvetia si Biogal, Ungaria)

P-RF

Lizat de Diplococcus pneumoniae, H. influenzae, Kiebsiella pneumoniae; ozaenae, Neisseria catharalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes; viridans Caps. 7 mg (adulti); 3,5 mg (copii). Ct. x 30. Ind. Adjuvant i n tratamentul ORL.

si

profilaxia infectiilor respiratorii,

Admin. in faza acuta o capsul5/zi, in medie 10 zile. Preventiv si pentru consolidarea tratamentului o capsul5izi, 10 zile pe luna, timp de 3 luni. Copii aceeasi schema folosind capsule pentru copii. IMUNOSTIMULENT SRE ,,CORYNEBACTERIUMPARVUM" (Inst. Cantacuzino, Romania) Susp. inj. Corynebact. parv. 2 mglrnl - 1 ml. Ind. Adjuvant i n trat. cancerului, deficiente imunologice.

R.a. Local eritem, indura!ie, jena.


Cind. Bolnavi i n stadiul terminal, casexie, febra, tbc, boli autoumune. Admin. S.C. i n doze crescande: 0,l ml; 0,5 ml; apoi 1 ml, 2-3 inj.lsept., la 1-2 zile. LANTIGEN @ (Bruschettini, Italia)

Fractiuni ribozomale 70% ARN standard de Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Str. pyogenes, Haernophilus influenzae. Fractiuni membranare de Klebsiella pneurnoniae. Compr. Pulb. susp. Ct. x 4. Ind. Infectii c5i respiratorii superioare si ORL (rinofaringite, laringite, sinuzite, otite). Infectii intercurente, infectii recidivante ale aparatului respirator. Complicatii ale rino-traheo-bronsitelor. Admin. Prima luna. Un plic dimineala, 4 zileIs5pt5man5, timp de 3 captamani. Ulterior, 4 zilellun~,tirnp de 2-5 luni. URO-VAXOM @ (Om, Elvetia) Extract de E. coli cu proprietati imunostimulante Capsule 6 mg. Ct. x 30.

Extracte antigene (pneumococ, streptococ, Brahmanella, stafilococ, H. influenzae, Klebsiella). Susp. orala. Ind. Protilaxia infeciiilor c5ilor respiratori superioare

I
l

si

ORL.

494

MEMOMED
Memoraror de medicamente

2006 Ghid fa?macoterapic

MEMOMED 2006
Memorator de medicamente

.Ghid farmacoterapic

495

Ind. Infectii recidivante sau cronice ale d i l o r urinare. Cind. Sarcing. Admin. Infeciii recidivante i n fazg acuta: o capsula/zi, pe stornacul gol, pan5 la disparifia sirnptomelor, dar ce\ putin 10 zile consecutive. Se poate asocia cu antibiotice. Cazuri rebele si recidivante: o capsulalzi tirnp de 3 luni consecutiv.

J 07 BC

VAGGINURI

HEPATITA

VACCIN HEPATITIC B ENGERIX B (GlaioSrnithKlirne, Belgia) Susp. inj. 10 pg15 rnl; 20 yglrnl. Seringi preurnplute. FI. rnonodoz5. EUVAX (LG Chernical, Coreea) Susp. inj. 10 pg/0,5 rnl; 20 pglrnl.
--

J 07 B

VACCINURI VIRALE

J 07 BB VAGCINURI GRIPALE
VACCIN GRIPAL INACTIVAT INFLEXAL V 0 (Instituto Sieroterapica Berna, Italia) Susp. inj. 0,5 ml coniin antigene de suprafata sub forma de virozorni: AICalifornia1712004 (H,N,); AINoua Caledoniel20199 (H,N,); B/Shanghai1361/2002. Ind. Profilaxia gripei. Admin. I. m. sau s.c.. Adulti si copii peste 36 luni 0,5 ml. Copii 6-35 luni, 0,25 rnl sau 0,5 rnl. Pentru copiii nevaccinati anterior se mai adrn. o do25 dupa ce1 putin 4 saptSrn2ni. VACCIN INACTIVAT $1 PURIFICAT FLUARIX @ (GlaxoSrnithKlime, Belgia) Susp. inj. Seringi preurnplute 0,5 rnl.

HB-VAX li (Merck Sharp Dohrne, Olanda) Suspensie de antigen hepatiti B Susp. inj. 5 rncg/0,5 mi; 40 rncglrnl Antigen recombinant de suprafatg a vinisului hepatitei B. Ind. Profilaxia hepatitei B. Admin. 1.m. 3 doze a 1 rnl (10 rncg), doza a Il-a la o luna dupi prima , iar doza a Ill-a la 6 luni dupe prima. Copii peste 10 ani 3 doze a 0,5 rnl (5 rncg). Nou-nascuti din rnarna HB,Ag-pozitivs 3 doze a 0,5 ml prima doza la nastere asociata cu irnunoglobulin5 hepatita B. Adrninistrare i n locuri separate. Adrninistrarea i n deltoid este preferabila la adult; partea anterolaterala a coapsei este preferabila la copil. De evitat adrninistrarea intrafesiere, poate reduce eficacitatea vaccinului. Administrarea S.C. poate fi utilizata la bolnavii cu hemofilie. VACCIN HEPATITIC A INACTIVAT

VAXIGRIP (Aventis. Franta) Susp. inj. F.

si

seringi preurnplute 0,5 rnl.

AVAXIM (Aventis, Franta) Susp. inj. 100 u.a.

VACCIN GRIPAL TRIVALENT (INCDMicrobiologic Cantacuzino, Romania) Susp. inj. 0,5 rnl coniin virus gripal A/Fujian1411/2002 ( , ,: HN) AINew Caledonial20199 (H,N,); B/Shanghai/361/ 2002 aa 15 rncg. Ind. Profilaxia gripei. Admin. Peste 9 ani, o inoculare de 0,5 ml. Copii 3-8 ani, o doz8 de 0,5 rnl dacfi a mai fost vaccinat; 2 doze de 0,5 rnl la 4 captamani, d a d nu a mai fost vaccinat. Copii 6-35 luni, o doza, respectiv doua doze de 0,25 rnl. 1.m. sau s.c. profund.

AVAXIM 80 U PEDIATRIC @ (Aventis Pasteur, ~ r a n G ) Virus hepatitic A inactivat, 80 U pentru doza de 0,5 rnl. Susp. inj. 0,5 rnl. Ct. x 1 sering preumpluta 0,5 rnl. Ind. Profilaxia hepatitei A la copii cu varsta de 12 luni-15 ani. Admin. Vaccinare primari cu 0,5 rnl susp. irn. Dupa 6 luni se mai adrninistreazfi o doza de 0,5 rnl. HAVRIX ADULT, JUNIOR (SrnithKlime, Belgia) Susp. inj.

496

MEMOMED
iWemomtor de medicamenie

2006 . Ghid farmncoiernpic

MEMOMED
A+femomior medicamente de

2086
Ghid farmacoterapic

497

VACCIN HEP. B PURIF + VACCIN HEP. A INACTIVAT TWINRIX ADULT, PEDIATRIC (GlaxoSmithKleine, Belgia) Susp. inj.

Hemaglutinina perfussis 25 rncg; Antigen de suprafata hepatic B 5 rncg; Virus poliomielitic tip 1 40 u.i.1 idem tip 2 8 u.i.; idem tip 3 32 u.i.; Polizaharid Haemophylus influenzae 12 rncg. Seringa preumpluta unidoza.
Ind. Primo-vaccinare si rapel la copii, impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, hepatitei B, poliomielitei si infectiilor cu i-laemophylus influenzae. Admin. Primo-vaccinare. 2-3 doze de 0,5 ml i n prirnul an de viaiS. Rapel. La varsta intre 11-18 luni,

J 0 7 BD

VACCINURI R U J E O ~
TM

PRIORIX

(GlaxoSmithKleine, Belgia)

Liofil pt. sol. inj. 0,5 mi contin: Virus rujeolic; Virus urlian; Virus rubeolic
Ind. Irnunizare activa impotriva rujeolei, oreionului, rubeolei Admin. in acord cu schernele de vaccinare recomandate.

INFANRLX - IPV + HiB (GlaxoSmithKline, Belgia) O doz5 de 0,5 rnl contine: Anatoxini difterica 30 u.i. Anatoxina tetanica 40 u.i.; Anatoxing pertussis 25 mcg; Hemaglutinina pert. 25 mcg; Virus polio tip 1 40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; tip 3 - 32 U.D.; Polizaharid Haemophylus tip b 10 mcg. FI. 0,5 mi.
Ind. Imunizare activ5 de la varsta de 2 luni. Nu se utilizeaza peste 5 ani.

J 0 7 BF

VACCINURI POLIOMIELITICE

IMOVAX POLIO (Aventis Pasteur, Franta) O dozg de 0,5 ml contine virusuri poliornielitice inactivate tip 1 - 40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; tip 3 - 32 U.D. Seringi preumpluta.
lnd. Prevenirea poliomielitei la sugari, copii, adulti, pentru vaccinarea prirnara si rapel. Admin. Vaccinarea primara, 3 doze succesive de 0,5 ml la 12 luni, incepand cu varstf de 2 luni. Rapel la 1 an, apoi la 5 ani. La adulti la 10 ani.

J 07 X

ALTE VACINURI

LUIVAC @ (Sankyo, Germania) Un cornpr. contine 3 mg lizate bacteriene din ce1 putin IO9 germeni din flecare din tulpiniie: Staphylococcus aureus, Strepiococcus mitis, Str. pyogenes, Str. pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Ct. x 28.
Ind. Infectii recurente ale tractului respirator: bronsite, rimite, sinuzite, otite, faringite, laringite.

POLIORIX O fGlaxoSmithKline Bioloaicals. Belaia) O doz5 de 0,5 ml contine virusuri poliomielitice inactivate tips 1 - 40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; TIP 3 - 32 U.D. Flacon monodoza.
Ind. Imunizare impotriva poliornielitei incepand cu varsta de 6 s2ptSmani. Admin. Vaccinare prirnars, 3 doze succesive incepand cu varsta de 6 sSptSim5ni. Pauza de 8 saptSmani, intre prima si a dou2 doza; pauzs de 8 luni intre doza a doua si a treia. A patra doza la varsta de 6 ani. Rapel la 16 ani. La adulti o doza la 10 ani.

R.a. Tulburgri gastro-intestinale, reactii cutanate.


Cind. Sastroenterita acuta, afeciiuni autoirnune. Sarcina. Admin. Adulti si copii. Un comprimatlzi, dimineata, pe stornacui gol, cu putina ap8. Cure de 28 zile, pauze de 28 zile.

PENTActHIB (Aventis Pasteur, Franta)

J 07 C
B 0 7 CA

VACCINURI BACTERIENE S I VIRALE, COMBINA'JII


VACCINURI BACTERIENE $1 VIRALE, COMBINATI1

Liofil. Polizah. Haemophilus infl. conj cu prot. tetanicg 10 rncg. Susp. inj.: Anatoxina difterica 30 U.I. Anatoxina tetanica 60 U.I.; Bordetella pertussis 4 U.I.; Virus polio tip 1 - 40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; tip 3 - 32 U.D. Sering5 preumplut5 0,5 rnl.
Ind. Imunizare activa. Admin. 3 doze de vaccin (0,5 ml) la 1-2 luni, incepand cu varsta de 2 luni. O dozai de rapel la un an.

HEXAVAC O (Aventis Pasteur. Franta) Susp. inj. 0,5 ml contine: Anatoxina difterica 20 u.i.; Anatoxina tetanic5 40 u.i.; Anatoxins pertussis 25 mcg;

498

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghidfnrmacoternpic

L
L 01 L 02 L 03

PENTAXIM (Aventis Pasteur, Franta) Susp. inj. 0,5 rnl coniin: Anatoxina difterica 30 U.I.; Anatoxing tetani& 40 U.I.; Anatoxina Bordetella 25 rncg; Hernaglutinina Bordetella 25 rncg; Virus polio tip 1-40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; tip 3 - 32 U.D. Polizah. Haernophilus influenzae 10 mcg.
Ind. Admin. Idern PentactHIB

ANTINEOPLAZICE $1 IMUNOMODULATOARE
ANTINEOPLAZIGE TERAPIA ENDOCRINA IMUNOSTIMULANTE IMUNOSUPRESOARE

L 04

TETRAXIM (Aventis Pasteur, Franta) Susp. inj. 0,5 ml confin: AnatoxinS difterica 30 U.I.; Anatoxina tetani& 40 U.I.; AnatoxinS Bordetella 25 rncg; Hemaglutinins Bordetella 25 rncg; Virus polio tip 1-40 U.D.; tip 2 - 8 U.D.; tip 3 - 32 U.D.
Ind. Admin. Idern PentactHIB

L 01
L 01 A L 01 B L 01 C L 01 D L 01 X

ANTINEOPLAZICE
AGENTI ALCHILANTI ANTIMETABOLITI ALCALOIZI DIN PLANTE $I ALTE PRODUSE NATURALE ANTIBIOTICE CITOTOXICE $I SUBSTANTE INRUDITE ALTI AGENTI ANTINEOPLAZICI

TRITANRIX HEP B (GlaxaSrnithKline), Belgia Susp. inj. 0,5 rnl confin: Anatoxins difterica 30 U.I.; Anatoxina tetani& 40 U.I.; Bordetella peri. 4 U.I.; Antigen de suprafa!% al virusului hepatitic B 10 rncg.

* *
L 01 A
L 01 AA L 01 AB L 01 AD L 01 AX

AGENTI ALKILANTI
ANALOGI DE AZOT MUQTAR ALKIL SULFONATI NITROZOUREE ALTI AGENTI ALCHIIANTI

L 01 AA

ANALOGI DE AZOT MUQTAR


b Draj. P-RE Sol.inj. S

CYCLOPHOSPHAMIDUM

Fcin. Absorbtie digestiva incompleti. Pic plasrnatic la o ora. Excrefie urinara, unii rnetaboliti fiind iritanti. Fdin. Antineoplazic alchilant. Irnunodepresiv.

500

MEMOMED
filemorator de medicamente

2006 Glzid farinacoterapic

MEMOMEB 2006
iWetnomtor de tnedicnnzente Ghidfnrnzncote7-npic

501

Ind. Limfo- si reticulosarcom, cancer pulmonar, testicular, ovarian, mamar, intestina!, leucemia limfoida si mieloida cronica, leucemia acutai, boala Hodgkin, neuroblastom, sarcom al tesuturiior moi. Imunodepresiv.

Adrnin. Oral. Adulti peste 60 kg doza unica 0,02-0,05 g. Adulti sub 50 kg $i copii, doza uni& 8,5-0,7 mg!kg. Adrninistrare o data pe sdptSmand, serie de 4-7 doze. Doza totala pentru un tratament 0,lO-0,25 g. [.v,, i. art., i. perii., i, pleural, scheme diverse. ALKEWN @ (Glaxo Wellcorne, Anglia) Compr. 2 mg; Ct. x 25. Pulv. liof. 1O mg

R.a. Greturi, vome, cefalee, astenie, leucopenie, trombopenie. alopecie. Cistira hemoragie.
Cind. Sarcind, le~copenie,trombopenie, insuficienta grava hepatica, renala, cardiaca, hepatitd acuta, ulcer gastroduodenal, boli infectioase. Prec. Supraveghere medicala. Cotrol hematologic regulat. Adniin. Oral. 50-200 mg pe zi, 1.v. i n doze intermitente, 4060 mglkg, doze unice, la 3 sdptSmani sau 3.5-5 mglkglzi, 10 zile. ENDOXAN @ (Baxter. Germania) Drajeuri 50 mg. Ct. x 50. Pa 1 X Pulv. liof. inj. 1 g; 200 mg; 500 mg. Pa V!I; -; V ENDOXAN @ (Sindan, Romania) Pulv. liof. inj. 200 mg. Pa VI Pulb. sol. perf.linj. i.v. I g

Fcin. DupS bolus i.v. unic, semiviata placmaticd este 15 ore; dupa doze repetate, mai mici, 7 ore. Biotransformare hepatica intensd, metaboliti activi. Eliminare predominant urinara, nemodificat si sub forma de rnetabolifi. ind. Congener al Ciclof~sfamideicu proprietati similare acesteia; tratamentul tumorilor solide pulmonare, cewicale, ovariene, de testicol, al sarcomului, limfomului.

R.a. $iCind. Ca la Ciclofosfamidd;efectele toxice la nivelul tractului urinar pot fi mai severe si pot implica atat rinichii cat si vezica.
Admin. lntravenos, diluat sub 4%, sub forma de injectie sau perfuzie, doza uzuald 6-1 0 glmp, divizata pe durata a 5 zile. Seriile pot i repetate la 2-4 saptamani, functie de formula sanguina. Se i asociaza cu Mesna (vezi V 03 AF) si se mentine o hidratare corespunzaitoare pentru a evita toxicitatea urologic5. HOLOXAN @ (Baxter Oncology, Germania) Pulv. liof. 580 mg; l g; 2 g. ?a XII; XIII; XW

Fcin. Absorbtie bund orala. Fdin. Antitumoral alchilant. Imunodepresiv. Ind. Leucemia limfoida cronica, limfo- si reticulosarcom, boala Hodgkin, tumori de testicul, ovar, carcinommamar. Psoriazis, policitemie. Imunodepresiv.

R.a. si Cind. Ca la ciciofosfamid~


Admin. Oral. 2-12 mg pe zi, LEUKERAN Q (Glaxo Wellcome. Analia) Compr. 2 rng; Ct. x 25. Pa iV MELPHALANUM Fcin. Activ oral. Eliminare urinard. Ind Tumori ovariene, mamare, seminom, limforeticulosarcom, sarcom al tesuturilor moi, tumori ale oaselor, mielom multiplu. Amiloidoz5. b S/P-RF Fcin. Activ oral. Trece repedr i n tesuturi. Excretie renald. Fdin. Alchilant. Aciiune citostatic5 lirnitatd ia miduva hematoformatoare. ind. Lescemia mieloidai cronica. Policitemia vera. Trombocitopenie primara. Admin. Oral, 60 mcglkglzi, maximym 4 mg pand cand leucocitele ajung la 20000-25000fmmc. Intretinere cu 1-3 mg pe zi S L I ~controlul hemogramei. MYLER4N @ (Glaxo Wellcome, Anglia) Compr. 2 mg. Ct.
x

R.a. $i Cind. Ca la ciclofosfamidd.

25. Pa IV

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 .Ghid farmacoterapic

MEMOMED
,2femorator de medicamatte

2006
Gkid farmcicoterapic

503

L 0 1 AD

NITROSOUREE

TEMODAL @ (Schering Plough, Belgia) Caps. 5 rng; 20 rng; 100 rng; 250 mg. Flac. XIV; 2068,81; 5070,61 RON DACARBAZINUM Ind. Neoplasrn pulrnonar, renal, de colon, melanom. Admin. Perfuzie i.v. 150-250 mglrnplzi, serii de 4-5 zile ze de 21 zile. DACARBAZIN LACHEMA (Lachema, Cehia) Flac. inj. 100 rng; 200 mg. Ct. x 10. Pa iX; XII DALTRIZEN (Sindan, Romania) Pulv. inj. 100 rng; 200 rng. Pa -; 111
x

LOMUSTINUM Fcin. Absorbtie orali rapidi, pic plasrnatic la 1 4 ore. Difuziune i n 1.c.r. Eliminare urinara. Ind. Tumori cerebrale primitive si secundare. Neoplasrn pulrnonar, gastric, pancreatic, de colon, rnarnar, ovarian, uterin. Tumori osoase si i n sfera ORL.
R.a. Hepatotoxicitate mare. Tulbur2ri digestive (70%).

5. Pa XII;
bS

si pau-

Admin. Oral. 100-300 rnglrnp, intr-o singuri prizi, repetati la 6 s3ptSrnani sau 75 rnglmp si pe prizi, repetats la 3 siptarnani. NIPALKIN @ (Sindan, Romania) Caps. 20 mg. FI. FOTEMUSTINUM Fcin. Traverseazi bariera hematoenceflic5. Ind. Melanom malign diseminat, inclusiv localiziri cerebrale, tumori cerebrale primare. Admin. Perfuzie i.v. 100 rnglmp. i n rnonoterapie, initial 3 adrninistrari consecutive la interval de o siptirnSni, apoi pauzi de 4-5 saptamani. intretinere o adrninistrare de 3 siptSrnani. MUSTOPHORAN @ IServier. Franta) Pulv. liof. 200 rng. FI. + fiola solv. 4 rnl. Pa XVII
x

20. b S

L 01 B
L 0 1 BA L 0 1 BB L 0 1 BC

ANTIMETABOLITI
ANALOGI Al ACIDULUI FOLIC ANALOGI Al BAZELOR PURINICE ANALOGI Al BAZELOR PIRIMIDINICE
-n-

*
L 0 1 BA
METHOTREXATUM

*
b S/P-RF

ANALOGI Al ACIDULUI FOLIC

L 0 1 AX

ALTI AGENTI ALCHILANTI


b S/P-RF

TEMOZOLOMIDUM

Fcin. Absorbtie completi d u p i adrnin. inj. Pic senc la 30-60 min. dupa inj. i.rn. T 112 10 ore. Eliminare urinara, 80-90% neschimbat, i n 24 ore. Ind. Corioepiteliom, leucernii acute, tumori ale tesuturilor rnoi, ale capului si gatului, neoplasm mamar, de colon, lirnfoarne Hodkiniene. Poliartrita reurnatoids (forme corticodependente, cazuri care nu se arnelioreazi la alte tratarnente sau nu le suport8). Psoriazis, artrita psoriatie. Admin. 2,5-5 rng pe zi oral sau 15 mglmplzi i.v. tirnp de 4-5 zile (doza totali maxirna 25 rng) (doze mai rnici da& se folosesc asocieri). 15-20 mglmp i.v. rapid de 2 ori pe s5ptSmanfi sau 60 mglmplsSptarnan21i.v. i n poliartrita reurnatoida 5-15 mg o d a t i pe saptarn2na ca doz5 unica sau pe 24 ore, oral, 3-6 luni. Psoriazis si boli autoimune, 10-25 mg pe siptimana.

Fdin. Actioneaza prin forrnarea unui rnetabolit activ asernin5tor cu ce1 al decarbazinei. Ind. Glioblastom rnultiforrn, astrocitorn anaplazic, care prezinti recurenta sau progresie d u p i administrarea terapiei standard.
R.a. Trornbopenie, neutropenie, pancitopenie, anemie, anorexie, scadere i n greutate, cefalee, somnolenti, arneteli, parestezi, dispnee, greata, vorne, constipatie, alopecie.

Cind. Mielosupresie, sarcini, alsptare. Admin. Numai de &tre medici cu experienp i n tratamentul turnorilor cerebrale. Un ciclu de tratament dureaza 28 zile.

504

MEMOMED
Memomtor de medicamazte

. G2h 0d0f ~6r m n c o t e r ~ p i c i

MEMOMED 2006
.Weinorntor de medicnmente

505

Ghid fnrmncoterapic

ABITREXATE Q (Abic, Israel) Sol. inj. 25 rnglrnl - 2 ml; 20 rnl ANTIFOLAN (Sindan, ~ o r n ~ n i a ) Compr. 2,5 mg. Flacon x 50. Pa Il1 Pulv. liof. inj. Flacon 5 rng; 50 rng. Pa -; Il METHOTREXAT EBEWE (Ebewe Pharrna, Austria) Sol. ini. 5 mqlml - 1 rnl. Ct. x 10. Pa I 1 1 Sol. inJ. 10 i g / m l - 1 ml; 5 rnl. Pa -; 111 Sol. inj. 100 mglrnl - 5 ml; 10 ml; 50 rnl. Pa VI; X; XIV PEMETREXEDUM
b S

Adrnin. Oral. Doza medie 2 rnglkglzi sau 80-100 rnglmplzi.

LANVIS Q (Glaxo Wellcome, Anglia) Cornpr. 40 rng. Ct. CLADRIBINUM


Fdin. Blocheaza sinteza ADN prin inhibitia ribonucleotid-reductazei si ADN polirnerazei alfa. Limfocitele si monocitele sunt mai sensibile. Ind. Leucemia cu tricoleucocite. R.a. Febr5, rnielosupresie, infectii, imunodepresie. Oboseala, emptii, greata, cefalee, anorexie.' Cind. Bolnavi HIV pozitivi, asociere cu fenitoina, alaptarea, vacunuri atenuate, sarcina, insuf. renal, insuf. hepatica, copii sub 16 ani. Admin. O cura unica de cladribin S.C. i n bolus si o doz5 de 0,14 rnglkglzi timp de 5 zile consecutiv. Lipsa de raspuns la prima cura indica un beneficiu minor la a doua cura.
x

25. Pa X

Fcin. Metabolizare hepatica limitata. Eliminare urinara, 70-9C% i n primele 24 ore. Fdin. Antifolat .multi-tint, perturba procese rnetabolice folatdependente, esential pentm replicarea celulara. Ind. Monoterapie i n cancer pulrnonar cu alt tip de celule de&t celule rnici, avansat local sau rnetastazat, dup5 chirnioterapie anterioara. Asociat cu cisplatin i n rnezotelion pleural nerezecabil, far5 chirnioterapie anterioara. R.a. Anemie, leucopenie, trombcpenie, greata, anorexie, vrsturi, stomatita, diaree, astenie, eruptii. Cind. Alptare. Vaccinare. Admin. Sub supravegherea unui medic specialist oncolog. Perfuzie i.v.

LITAK Q (Lipomed, Elvetia) Sol. parent. 2 mglrnl - 5 rnl. Fl. 5 ml. Pa XVII FLUDARABINUM b S/P-6L

ALIMTA @ (Eli Lilly, Olanda) Pulb. pt. sol. perf. 500 mg. Pa 5962 RON

Ind. Leucemie limfocitara cronica cu celule B, care nu a r5spuns la tratarnentul din care a facut parte ce1 putin un agent alchilant standard. Adrnin. T general, 25 mglmplzi, timp de 5 zile, la fiecare 28 de n zile, i n bolus i.v. sau perfuzabil. in general, 6 cicluri.

L 0 1 BB

ANALOGI Al BAZELOR PURINICE


b S/P-RF

MERCAPTOPURINUM
Ind. Leucemia acuta, leucemia mieloid5 cronica. Adrnfn. Oral. 2,5 mglkglzi.

FLUDARA C (Scherinq AG. Germania) 3 Pulv. liof. 50 mg. Ct. x 5 flac. Pa 3.683,59 RON Compr. film. 10 mg. FI. x 20. Pa 2.578,72 RON

PURI-NETHOL @ (Glaxo Wellcorne, Anglia) Compr. 50 mg. Ct. TIOGUANINUM


Ind. Leucemie mieloida acuta
x

L 0 1 BC

ANALOGI Al BAZELOR PIRIMIDINICE


b S

25. Pa VI1
b S/P-RF

CYTARABINUM

Ind. Leucemia acuta lirnfoidii, mieloidz, monocitar5, limfosarcom. Adrnin. 1.v. 1-3 mglkglzi, 10-20 zile.

si

cronica.

506

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghid farmacotwnpic

MEMOMED
,I.ienzora#orde nzedicamente

2006
Ghid far?naco#ernpic

507

ALEXAN @ (Ebewe Pharma, Austria) Sol. inj. 20 mglrnl. Fiole 2 rnl; 5 ml. Ct.

Fdin. Carbarnat de fluoropirirnidina, necitotoxic, precursor al 5fluorouracil.


x

30; 10. Pa -; XII

CYTOSAR @ (Pharmacia & Upjohn, Belgia) Pulv. liof. 100 rng; 500 rng; 1 g. Pa III; -; FLUOROURACILUM Fcin. Absorbtie digestiva inegala. Nu difuzeaza i n 1.c.r. b S

Ind. Monoterapie de prima linie i n cancerul colorectal rnetastatic.


R.a. Diaree, greap, vome, dureri abdominale, stomatita, constipatie, alopecie, astenie, febra, cefalee, parestezii, ederne, icter, anemie.

Cind. Leucopenie, trornbopenie, insuf. hepatica sau renala severa. Admin. 1250 rnglrn2de 2 orilzi, tirnp de 14 zile, apoi 7 zile pauza. XELODA @ (Roche, Anglia) Cornpr. film. 150 rng.; 500 rng; Ct.
x

Ind. Neoplasm gastric, de colon, rectal, pancreatic, rnarnar, cerebral, hepatic. Adenocarcinorn pulrnonar. Cancer al vezicii urinare, cutanat. Local i n keratoz5 solara si senila, carcinom bazocelular superficial unic sau multiplu, stiri premaligne si carcinorn superficial cu celule bazale la niveiul tegurnentului afectat de iradiere. Inactiv i n carcinoame spinocelulare.
Admin. Perfuzie i.v. Zilnic 0,5-1 g, i n functie de toleranta $i 3-5 g doza totala pe serie. Se repeta la 4 - 6 sSpt5rnani. Local, sub supraveghere medicala, de 1-2 orilzi, far3 pansarnent. FLUOROSINDAN (Sindan, Romania) Sol. inj. 50 rnglrnl - 5 ml. Pa Il EFUDIX @ (ICN Hungary, Ungaria) Unguent 5%. Tub 20 g. Pa III 5-FLUOROURACIL ,,EBEWEM (Ebewe, Austria) Conc. sol. perf. 50 mglml - 5 ml; 10 ml; 20 rnl; 100 rnl Pa Il; 1 ; III; XI 1 GEMCITABINUM Analog al Citarabinei. GEMZAR @ (Lilly, Franta) Pulv. liof. 200 rng; 1 g. GENCITABINA (Sindan, Romania) Pulb. pt. sol. perf. 200 mg; 1 g; Ct. x l fl. Pa Xlll; XVI CAPECITABINUM
b P-RF

60.; 120. Pa XIII; XVII

L 01 G
L 0 1 CA L 01 CB L 0 1 CD

ALGALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE


ALCALOIZI DIN VINCA $1 ANALOGI DERIVATI DE TAXANI

PODOFILOTOXINA

*
L 0 1 CA ALCALOIZI DIN VINCA $1 ANALOGI
)

bS

VINBLASTINUM

Ind. Boala Hodgkin, lirnfo si reticulosarcom, neuroblastorn, neoplasrn rnarnar, ovarian, testicular, coriocarcinorn.

R.a. Polinevrite, sindrom depresiv, halucinatii. Necroza tisulara i n cazul adrninistrrii paravenoase.
Admin. Strict i.v. 5-15 rnglrnp sau 0,l-0,2 rnglkg la fiecare 1-2 saptirnani, singur5 sau asociata. VELBE @ (Lilly, Franta) Pulv. liof. 10 mgIfiol3. VINCRISTINUM bS

Fcin. Absorb\ie buna digestiva. Pic seric la circa 2 ore. Biotransformare cu activare catalitica la 5-fluorouracil, care atinge concentratii de 21 ori mai mari in celulele cancerului colorectal decat i n plasma. Excretie urinara.

Ind. Leucemie rnieloida cronica, limfo- si reticulosarcom, carcinorn testicular, boala Hodgkin, neuroblastorn.

508

MEMOMED
Memorator de medicanzente

2006
Gkid fnrmncoterapic

MEMOMED
.%ier>zorator rnedicnrnazte de

. 2006

509

Ghidfarnzacoterapic

R.a. Astenie, cefalee, nevralgii, pareze, paralizii, parestezii, sindrom depresiv, aiopecie.

VEPESID O (Bristol-Myers Squibb, Italia) Caps. 50 mg; 100 mg. Ct. Fiole 20 mglml - 5 ml
x

20; 10. Pa XIV

Admin. Strict i.v. 05-2 mglmp sau 0,015-0,05 mglkg !a fiecare 1-2 saptamani, singur sau asociat. CITOMID O (Lemery, Mexic) Pulv. liof. 1 mg.

L 01 CD

TAXANI
b S

PACLITAXELUM

B SINDOVIN C (Sindan, Romania)


Pulv. liof. 1 mg. Pa 111 VINORELBINUM Fdin. Derivat semisintetic al vinblastinei; profil farmacologic similar. Ind. Neoplasm pulmonar (celule non-small), cancer mamar metastatic. Admin. Monoterapie, 25-30 mg/mp/s?pt5mn8, i n perfuzie de 15-20 de minute. i n insuficienta hepatic5 se reduc dozele. NAVELBINE O (Pierre Fabre, Franta) Sol. inj. 10 mglml - 1 ml. Ct.
x

Fdin. Substanta naturals, obtinuta initial prin extractie din Taxus braevifolia, attualmente prin semisintez. Favorizeaza polimerizarea tubulinei si stabilizeaza microtubulii intr-o forma nefunctional5 pentru interfazs (alcaloizii din Vinca si Colchicum inhiba polimerizarea tubulinei). Ind. Carcinom metastatic ovarian si mamar. Asociat cu cisplatin i n trat. de prims linie al carcinomului pulmonar cu alte tipuri de celule decSt mici, metastatic sau avansat loco-regional.
R.a. Reactii de hipersensibilitate; tulburari de conducere, hipotensiune si bradicardie.

Admin. 170 mglmpl3 siptamni, i n perfuzie lenta, de 3 ore; premedicatie cu corticosteroizi, antihistaminice-H1 si -H2. PACLITAXEL (Byolise, Canada) Conc. pt. sol. perf. 6 mglml. FI. 5 ml PAXENE @ (Ivax. Cehia)

10 fiole. Pa XVI

ETOPOSIDUM Ind. Leucemia acuta mieloid. Neoplasm pulmonar.

b S

Conc. pt. sol. perf. 6mgIml. FI. 5 ml; 16,7 ml; 25 ml; 50 ml. SINDAXEL O (Sindan, Romania) Conc. pt. sol. perf. 6 mglml. FI. 5 ml; 16,67 ml; 43,33 ml Pa XIII; XV; XVII TAXOL O (Bristol-Myers Squibb, Italia)

Admin. I n leucemie oral 50-200 mglmplzi sau perfuzie lenti i.v. 100-120 mglmplzi, 4-5 zile, i n serii repetate la 10-25 zile. In cancer pulmonar cu celule mici si testicular 60-120 mglmplzi, 5 zile. EPOPOSID EBEWE (Ebewe, Austria) Sol. perf. 20 mglml. FI. 2,s ml; 5 ml; 10 ml. Pa -; VIII; ETOPOSIDE IPharmacia U~iohn, Australia) Sol. inj. 20 mglml - 5 ml; 25 ml ETOPOSIDE PIERRE FABRE (Pierre Fabre, Franta) Conc. sol. perf. 20 mglml

Sol. inj. 6 mglml. FI. 5 ml. Pa XIV DOCETAXELUM


bS

Ind. Neoplasm mamar local sau metastatic, forme severe care nu au rasptins altor tratamente citostatice specifice.
R.a. Sederea numrului de leucocite, cu febra $i infectii. Edeme aparent dependente de doza total5 administrats si de durata de tratament (toxicitate cumulativ8).

-5

ml

SINTOPOSID O (Sindan, Romania) Pulv. liof. 20 mglml. FI. 5 ml. Pa VI1

Admin. Ulterior unui tratament cu Antraciclina monoterapie antitumoral.

si

utilizat ca

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006 Glzid farrnacoiwnpic

MEMOMED 2006 L!4etlemomto>' ~nedicnmeirte GIzid fant?ncotwapic de


DOXOLEM Q {Lernerv. Mexic) Liof. inj. 10 mg; 50 mg. DOXORUBICIN (Ebewe, Austria) Conc. perf. 10 rng15 ml; 50 mg125 ml. Pa IV; XII DOXORUBICIN TEVA (Abic, lsrael)

511

TAXOTERE Q (Aventis, Franta) Sol. perf. 40 mglml. FI. 0,5 ml; 2 ml. Pa XV; 3.158,06 RON TAXOTERE Q (Sindan, Romania) Conc. pt. sol. perf. 40 mglml. FI. 0,5 ml; 2 ml. Pa XV; 3280,02 RON

L 01 D
L 0 1 DB

ANTIBIOTIGE CITOTOXIGE SI SUBSTANTE

Liofil. inj. 10 mg; 50 mg SINDROXOCIN Q (Sindan, Romania) Liof. sol. perf. 10 rng, 50 mg. FI. Pa XIV; XII DAUNORUBICINUM T2
bS cronica mieloida, boala Hodgkin,

INRUDITE
ANTRACICLINE $I SUBSTANTE INRUDITE ALTE ANTIBIOTICE CITOTOXICE

L 0 1 DC

Ind. Leucemie acuta reticulosarcom.

si

L 0 1 DB

ANTRACICLINE $I SUBSTANTE INRUDITE


b S

R.a. Toxic miocardic, hepatic, renal. Inflamatii ale mucoaselor.

DOXORUBICINUM

Admin. Perfuzie i.v. Doza medie 1-2 mglkglzi sau la 2 zile, timp de 2-8 zile. Doza totals nu va depssi 25 mglkg. DAUNOBLASTINAQ (Pharmacia Upjohn, Italia) Pulv. inj. 20 mg. EPIRUBICINUM b S/P-RF

Ind. Leucemie limfoida si mieloida acuta, neoplasm tiroidian, pulmonar, mamar, de endometni, ovarian, testicular, al vezicii urinare, neuroblastom, osteo- si limfosarcom.
R.a. Toxic miocardic, hepatic, renal. Alopecie.

Admin. Doze medii 60-75 mglmp si serie. O serie la 3-4 saptamani. Doza totale maxime 550 mglmp. ADRIBLASTINA CS (Pharmacia & Upjohn, Italia) Sol. inj. 2 mg15 ml; FI. 5 ml; 25 ml ADRIBLASTINAPFS Q (Pharmacia & Upjohn, Italia) Sol. inj. 2 mglml. FI. 5 ml; 25 ml ADRIBLASTINA RD Q (Pharmacia & Upjohn, Italia) Pulv. liof. 10 mg; 50 mg CAELYX Q (Schering Plough, Belgia) Sol. perf. 2 mglml - 10 ml; 25 ml. Pa 2.167,52; 5599,34 RON

Ind. Neoplasm mamar, gastric, ovarian, pulmonar cu celule mici, de cap si gat, pancreas, rect, leucemie limfoblastici acuta, sarcom al tesuturilor moi. Admin. I.v., 75-90 mglrnp de 3 ori pe saptamane. EPISINDAN C (Sindan. Romania) 3 Liof. pt. sol. inj. 10 mg; 50 mg. Pa IX; XIV FARMORUBICIN PFS Q (Pharmacia Upjohn, Italia) Sol. inj. 2 rnglml. Flacon 5 ml; 25 ml FARMORUBICIN PFS Q (Sindan, Romania) Sol. ing. 2 mglml; 5 ml; 25 ml. Ct.
x

1 flac.

FARMORUBICIN RD Q (Sindan, Pharmacia Upjohn, Italia) Pulv. liof. 10 mg; 50 mg. Pa XI; XIV

512

MEMOMED
Metnorator de medicamente

2006
Ghid farnzacoterapic

MEMOMED
Jfentorator de medicnrnente

. 2006

Ghid farrnncoterapic

513

FARMORUBICIN RD O (Pharmacia Upjohn, Italia) Pulv. liof 10 mg; 50 rng. Pa -; XIV IDARUBICINUM
b S

reticulosarcom, neoplasm al vezicii urinare, marnar, ovarian, de col uterin, testicular. Admin. Doza de 15 mg de 2 ori pe sapti3mana. Doza totala 300 mg. Cale i.v., lent sau i n perfuzie, i.m., i. art., local. BLEOCIN (Nippon Kayaku, Japonia) Fiole 15 mg. Pa 1 X MITOMICINUM
bS

Ind. Leucemie acuta limfoblastica (recaderi), leucemie acuta mieloblasticS. Admin. I.v. 12 mglmplzi, 3 zile consecutiv sau 8 mglrnplzi, 5 zile consecituv. ZAVEDOS O (Pharmacia Upjohn, Italia) Caps. 5 mg; 10 mg; 25 mg. Pa -; XIV; Pulv. liof. 5 mg; 10 rng. Pa XIV; MITOXANTRONUM
bS

Fcin. Putin absorbita dup administrare intravezicala. Dupa injectare T112 = 112 o r i . Fdin. Antibiotic citostatic produs de Streptomyces caespitosus. Alkilant, activ i n fazele G1 $i S. Ind. Adenocarcinom de stornac, pancreas, colon, rect, san si metastazele acestora. Tumori vezicale (administrare intravezicala).
R.a. Comune grupei.

Fcin. Nu se absoarbe digestiv. Eliminare lenta, 20-32% i n 5 zile (6-11% in urina, 13-25% in fecale). Concentrare in ficat, pancreas, tiroida. Fdin. Citostatic din grupa antracendionelor de sinteza, activ i n faza de proliferare $i i n repaus. Ind. Cancer de san, leucemie acuta mieloid, limfoame nehodgkiniene, carcinom hepatic primitiv. Admin. !.v. lent, ce1 putin 5 minute. Cancer de san: 12-14 mgl m2, o data la 21-28 zile. Leucemie acuta: 10-12 rnglm2/zi, 5 zile. Grecia) GENEFADRONE O ( ~ e n e ~ h a r m , Conc. pt. sol. perf. 2 mglml - 10 ml NOVANTRONE O (Wyeth-Lederle, Austria) Sol. perf. 2 mglml. Flac. 5 ml; 10 ml. Pa -; XV ONKOTRONE O (Baxter Oncology, Germania) Sol. perf. 2 rnglml. Flac. 5 ml; 10 ml. Pa XIV; XV

Admin. I.v. Doza totali3 medie 10-15 mg/m2. Serii la 4-8 sptamani. Doza totala 80 mg/m2. MUTAMYCIN O (Bristol-Myers Squibb, USA) Pulb. liof. Flac. 5 mg; 20 mg; Pa XIII; XV

L 01 X
L 01 XA L 01 XC L 01 XD L 01 XX

ALTI AGENTI ANTINEOPLAZICI


COMPUSI Al PLATINEI ANTICORPI MONOCLONALI PRODUSE UTILIZATE IN TERAPIA ALTI AGENTI ANTINEOPLAZICI COMBINATI1 ALE AGENTILOR ANTINEOPWICI

FOTODINAMICA

L 01 XY

L 01 XA L 01 DC ALTE ANTIBIOTICE CITOTOXICE


bS

COMPUSI Al PLATINEI
1S

CISPLATINUM BLEOMYCINUM Ind. Epiteliom malpighian, neoplasm la nivelul capului si gatului, esofagului, epiteliom pulmonar cu celule pavimentoase, Iimfo- si

Ind. Tumori testiculare (nu seminom), sarcom osteogenetic, carcinom vezicai, tumori ovariene, epidermoide, neoplasm pulmonar (exceptand ce1 cu celule mici).

514

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghid fnrmacoterapic

MEMOMED
hfenzorntor de medicamente

2006
Ghid farmacoterapic

515

R a Toxicitate renala, otics, reactii anafilactice, hiperuricemie, ..


hipomagneziemie, neuropatie periferi&.
Admin. Perfuzii i.v. 20 mglmp zilnic, 5 zile, la fiecare 3 sapt2mani sau 100-120 mglmp i n doza uni&, 3-4 serii, la 3-5 saptsmani.
-

Fdin. Antineoplazic cu spectni larg. Ind. Tratamentul de prima linie al cancerului colorectal metastazat, in asociere cu 5-fluorouracil si ac. folinic. Admin. Numai pentru adulti. Perfuzie i.v. (2-6 ore) solutie diluat5 i n 250-500 ml glucoza 5%. Doza 85 mglm2, la 2 saipt. Utilizare numai in unitati specializate in oncologie.

CISPLATIN E B ~ (Ebewe, Austria) E Sol. inj. 0.5 mglml - 20 ml; 50 ml; 100 ml. Pa Il; IV; V CISPLATIN (Hexal, Germania) Sol. perf. 10 mglml - 20 ml; 50 mglml

- 100 ml.

ELOXATIN @ (Sanofi Synthelabo, Franta) Pulb. liof. Flac. 50 mg; 100 rng. Pa XVI; 2732,74 RON

L 01 XC

ANTICORPI MONOCLONALI
bS

CISPLATIN (Pharmacia Upjohn, Australia) Conc. pt. sol. perf. 1 mglml - 10 ml; 50 ml. PLATIDIAM @ (Pliva - Lachema, Cehia) Conc. pt. sol. perf. 0,5 mglml. FI. 20 ml; 50 ml; 100 ml SINPLATIN @ (Sindan, Romania) Pulv. liof. 10 mg; 50 mg. Pa Il; IV CARBOPLATINUM
Fdin. Analog al Cisplatinei cu actiune si utilizari similare Ind. Neoplasm ovarian avansat, pulmonar cu celule mici, i n monoterapie sau asociat cu alte antitumorale. Admin. 360-400 mglmpl4 saptimani, i n perfuzie lenta, de 15-60 minute. Doza se reduce in insuficient8 renala, risc de mielosupresie, asociere cu alte antineoplazice.

RITUXIMABUM

Fcin. DupS perfuzie i.v. o data pe sgptaman5, 4 saptamani, T112 68 ore. Detectabil i n ser 3-6 luni. Fdin. Se leagi specific de antigenul trasmembranar CD20, situat pe limfocite pre-B si B mature. Antigenul este prezent la peste 95% din limfoamele non-Hodgkin cu celule B (NHL). Rituximab determina reactii imunologice pentru medierea distrugerii celuieior B. Ind. Limfoame foliculare stadiul Ill-IV, chimiorezistente sau care au recidivat de doua sau mai multe ori dupa chimioterapie.

R.a.Sindrom de eliberare de citokine (peste 50% din tratati, mai


ales la prima perfuzie, i n primele ore): febra, frisoane, rigiditate, eritem facial, angioedem, greatg, urticarie, astenie, cefalee, rinita, vome, hipotensiune, bronhospasm. Agravarea afectiunilor cardiace. Trornbopenie, neutropenie. Pacienti cu tumora unica cu diametrul peste 10 cm prezinta incident5 crescuta a R.a. severe, uneori fatale.
Cind. Hipersensibilitate la componentele produsului sau la proteine murine. Admin. Adulti, monoterapie, 375 mglm2, i n perfuzie i.v. o data pe sttptaman, 4 siptamani. Tratament i n spital, cu premedicatie si monitorizare.

CARBOPLATIN "EBEWE" IEbewe. Austria) Sol. inj. 10 mglml - 5 ml; 15 ml. Pa IV; VIII CARBOPLATIN (Sindan, Romania) Lioz. pt. sol. perf. 50 mg; 150 mg; 450 mg Conc. pt. sol. perf. 10 mglml. FI. 5 ml; 15 ml; 45 ml. Pa III; VII; XII CYCLOPLATIN @ (Lachema, Cehia) Sol. inj. 10 mglml - 5 ml; 15 ml; 45 ml. Pa V; VIII; XIII OXALIPLATINUM
bS

MABTHERA @ (Roche, Anglia) Conc. perfuz. 10 mglml. FI. 10 ml; 50 ml. Pa XVII; 7189 RCN TRASTUZUMABUM
bS

Fcin. Administrata i n perfuzie i.v. 15% ramane i n circulafie, 85% difuzeaza i n iesuturi. Eliminare urinara, 54% i n 5 zile.

Fcin. Conc. constans are o medie de 53 yglml iar concentratiile de varf, dups 8 sspt. de tratament sunt 100 yglml. Dupa doza de incartare de 4 mglkg, urmat8 de doze spt8manale de 2 mglkg, T112 este 5, 8 zile.

516

MEMOMED 2006
134emorntorde medicametrte Glzid fnrmacoterapic

MEMOMED
,tiemomtor de medicamente

2006 Ghid famzncoternpic

517

Fdin. Trastuzurnab este un anticorp rnonoclonat IgG1 urnanizat recombinant, irnpotriva receptorului 2 al factorului de cregtere epiderrnic urnan (HER 2). Cancerele prirnare de san prezinta, i n propoqie de 20-30%, arnplificarea (supraexpresia) HER 2. La acesti pacienti durata de supravietuire este mai mi& de&t la cei fara aceasta caracteristid. Ind. Neoplasrn de san rnetastatic cu HER 2 arnplificat (la nivel 3+, determinat prin imunohistochirnie), ca monoterapie sau i n asociere cu Paclitaxel. R.a. Reactii alergice, inclusiv soc anafilactic, insuf. cardiac5, hipotensiune, hepatita, leucemie, insuf. renala, ataxie, febra, astenie, cefalee, pareze, dureri toracice si osoase, rneningita, edem cerebral, coma, progresia neoplaziei. Admin. Numai de un rnedic specializat.

BEVACIZUMABUM
Fcin. T 112 plasmati& 1, 4 zile.

b S

Fdin. Se leag8 de factorul de crestere endotelial vascular (FCEV), inhiba legarea acestuia de receptorii sai, du&nd la scaderea vasculariz~rii turnorilor si la inhibitia cresterii turnorale. ind. i n asociere cu 5-fluorouracillacid folinic i.v. sau cu 5fiuorouracil/acid foliniclirinotecan i.v. i n cancer de colon sau rect rnetastazat. R.a. Perforare gastro-intestinala, hernoragie, trornboernbolisrn arterial, astenie, diaree, great5, HTA, proteinurie, septiceunie, sincopa. Cind. Metastaze cerebrale. Sarcina. Admin. Sub supravegherea unui specialist oncolog. Perfuzie i.v. 5 rnglkg, o data la 14 zile.

HERCEPTIN O (Roche, Anglia) Pulb. liof. inj. 440 rng. Pa 7.624,50 RON Liof. conc. sol. perf. 150 rng. Pa 3174,35 RON ALEMTUZUMABUM
Fcin. T 112 23-30 ore. Fdin. Anticorp rnonoclonal de tip lg G1 Kappa urnanizat, obtinut prin ingineri; genetica, specifik glicoprotinei de suprafa$ a celulei limfocitare 2?-25 KD (CD 52), exprimati la suprafata lirnfocitelor B si T periferice normale si maligne. Determina liza lirnfocitelor. Ind. Leucemie lirnfocitara croni&, bolnavi la care nu s-a obtinut un rispuns total sau partial sau s-a obtinut doar o rernisiune mai scurta de 6 luni dupa tratarnent cu fludarabina. R.a. Frison, febra, anorexie, astenie, hipotensiune, cefalee, greata, vorne, diaree, infectii, eruptii. Cind. Infectii active, afectiuni maligne secundare active, sarcina, alaptarea. Admin. Sub supravegherea unui specialist oncoterapeut.

AVASTIN @ (Roche, Marea Britanie) b S Conc. pt. sol. perf. 25 rnglrnl. FI. 4 rnl; 16 rnl. Pa XVII; 6339 RON IBRITUMOMABUM
Fcin. DupS inj. i.v. T 112 28 ore. Fdin. Anticorp monoclonal recombinant cu specificitate pentru antigenul CD 20 de la nivelul celulelor B. Ind. Lirnbom non-kodgkinian cu celule B foliculare CD 20+ recidivant sau refractar la tratament cu rituximab. Admin. De &tre rnedic specialist.

b S/P-RF

ZEVALIN @ (Schering, Germania) Kit pt. perf. 1,6 rnglrnl, radiornarcat cu ytriu-90.

VERTEPORFINUM

bS

MABCAMPATH O (Ilex. Germania) Conc. pt. sol. perf. 10 rnglrnl - 3 rnl. Ct. RON MABCAMPATH @ (Ilex. Marea Britanie) Conc. pt. sol. perf. 30 rnglrnl - 2 rnl.
x

3f. Pa 6.1 85,94

Fdin. Derivat rnonoacid al unei benzoportirine, substante activat8 de lurnina (agent fotosensibilizant). Produce agenti citotoxici cand este activat5 de lumini3 i n prezenta oxigenului. Verteporfina este captata selectiv de celule cu proliferare rapida, inclusiv epiteliul neovaselor coroidiene. Ind. Degenerescenta rnaculara senila la bolnavi la care predomina forma clasica de neovascularizatie coroidiana subfovealS.

518

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghidfarrnacoternpic

MEMOMED

2006

519

,Ilezorator de medicamente ' Ghid farmacoterapic

R.a. Diminuarea acuitatii vizuale, hemoragie subretiniana, durere, edem, inflamalie la locul injecvei, greala, fotosensibilizare, astenie, prurit. Cind. Porfirie, insuf. hepatica severa. Admin. Numai de oftalrnologi cu experients i n tratarnentul degenerescenlei maculare senile. VISUDYNE @ (Novariis Europharrn, Anglia) Pulb. pt. sol. perfuz. 15 mg. Pa 5.937,86 RON TEMOPORFINUM Fcin. Pic. s e r i la 2-4 ore d u p i inj. T 112 65 ore. Fdin. Agent fotosensibilizant i n terapia fotodinamica a turnorilor. Ind. Tratarnent paleativ i n carcinorn cu celule scuarnoase in stadiu avansat, la nivelul capului si gatului, care nu au raspuns la terapia anterioari si pentru care nu sunt adecvate radioterapia, chirurgia sau chimioterapia. Admin. in centre specializate de oncologie. FOSCAN @ (Biolitek, U.K.) Sol. inj. 4 mglml. FI. 5 ml. Pa 34.780,39 RON
)

ASPARAGINASE (Medac, Germania) Pulb. pt. sol. inj. 5000 u.i.; 10.000 u.i. Pa Xlll; XIII HYDROXYCARBAMIDUM Ind. Leucemia rnieloida cronic3. Melanorn. Admin. Oral. 20-30 mglkglzi intr-o priza sau 80 mglkg la fiecare 3 zile. HYDREA @ (Bristol Myers Squibb, SUA)
)

P-RF

Caps. 500 mg. Ct.

100. Pa IX

HYDROXICARBAMIDE (Pliva. Polonia) Caps. 500 mg. Ct. MILTEFOSINUM


x

100. Pa XII
)

S/P-RF

Fdin. Derivat fosfolipidic cu struttura asemsnatoare fosfolipidelor membranare. Aclioneaza, probabil, prin distrugerea funclionalitafii membranei celulare. Ind. Antineoplazic topic pentru tratamentul rnetastazelor derrnice din cancerul de san.

MILTEX @ (Baxter Oncology, Gerrnaniar


Sol. ext. 60 mglml. Pa XIV ESTRAMUSTINUM b S/P-RF

L 01 XX

ALTI AGENTI ANTINEOPWICI

ASPARAGINAZUM Fdin. Scindeaza asparagina in acid aspartic si arnoniac; astfel inhibi i n faza G l a ciclului celular acele celule maligne incapabile de a-si sintetiza asparagina. Rezistenta la actiunea acestei enzime se dezvolta rapid. Ind. Parte cornponenta a terapiei asociate a leucemiei limfoblastice acute la copii si adulti si a lirnfoarnelor non-hodgkiniene la copii. R.a. Reactii de hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie; tulburari hepatice, pancreatita, hiperglicemie, tulburari SNC. Admin. 1000 u.i.lkglzi i.v., timp de 10 zile si apoi Vincristina si Prednison sau 6000 u.i.lmpl3 zile i.m., 9 doze simultan cu Vincristina si Prednison (perfuziile nu mai rapide de 30 de minute, volumele i.m. nu mai mari de 2 ml). Fcin. Prodrog. Absorbtie digestiva 75%. Defosforilare i n tractul gastrointestinal. Metabolizare la estromustina. Ambii produsi sunt citotoxici si sunt metabolizati la estradiol si estrons. Eliminare prin bil5 si fecale. Estramustina si estromustina realizeazs i n tesutul prostatic tumoral concentratii mai mari decat i n plasma. Fdin. Estramustina si estromustina sunt antirnitotice la nivelul celulelor tumorale. Estrona si estradiolul, produsii de metabolisrn ai estrarnustinei au acliune antigonadotrofic5, produ&nd scaderea testosteronului, similara cu cea produsB de castrarea chirurgicala. Estramustina potenteaza vinblastina, etoposida, taxolul. Ind. Carcinom de prostati i n stadii avansate, mai ales la bolnavi cu tumori refractare la hormoni. Terapie prirnara la bolnavi cu factori de prognostic care indica rgspuns slab la tratament hormonal pur. R.a. Ginecomastie, impotent5, greata, vome, retentie hidrosalinfi, edeme. Trombopenie, cardiopatie ischernicai, insuf. car-

520

MEMOMED
Memorntor de medicamente

2006 Ghid fnrmncoternpic

MEMOMED
i2ietnorntor de medicnmwzte

2006 Ghid fnrmncoternpic

521

diacs, tromboembolie, hipertensiune arteriala, insuf. hepatics, cefalee, depresie, confuzie.


Cind. Hipersensibilitate la estradiol, clormetina, afectiuni hepatice si cardiovasculare grave, tromboembolie. Prec. Diabet (monitorizare), hipertensiune arteriala, retentie de lichide. Admin. Prescriere de &tre medic specialist oncolog. Oral, zilnic 7-14 mglkg (4-8 capsule) repartizate i n 2-3 prize. Doza de atac ce1 putin 10 mglkg, cu 1-2 ore inainte sau 2-3 ore dupa mese, cu un pahar de apa. Nu se asociaza cu lapte, lactate, calciu, magneziu, aluminiu. DacZ dupa 4-6 sapiamani nu se constata nici un efect favorabil, se opreste tratamentul. Inj. Initial 5 mgl kglzi (300-450 mg), 3 saptamani, apoi intretinere cu 300 rng x 2lsptamans. Inj. i.v. lent, intr-o vena periferic sau cu un cateter, intr-o vena centrala. Alternativ, diluare in 250 rnl glucoza 5% si perfuzie i.v. ce1 mult 3 ore.

IRINOTECANUM

bS

Fdin. Inhibitor al ADR-topo-isomerazei; carboxilesteraza genereaza un metabolit, SN-38, cu aciiune inhibitoare mai mare decat a produsului parental. Ind. Tratamentul de linia a Il-a al cancerului colorectal cu metastaze, care nu a raspuns la 5-FU. Admin. Doza uzuals este 350 mglmp, perfuzat i n 30 de minute, la intervale de 21 de zile.

3 CAMPTO 6 (Pfizer, Louxernbourg)


Sol. inj. 20 mglml - 5 ml. Pa XVI IMATINIBUM

bS

ESTRACYT O (Pharmacia Upjohn, Suedia) Caps. 140 mg. Ct. x 40; 50; 100; 120. FI. x 40; 100. Pa -; -; XIV; Pulb. liof. pt. sol. inj. 300 mg. FI. 14 ml. Ct. x 10. TRETINOINUM
Ind. Adjuvant i n neoplasme
b S/P-RF

Fcin. Absorbtie digestiva, dminuata de alimente. Biotransformare, metabolitul principal fiind activ. Eliminare prin fecale (68%) si urina (13%). TI12 18 ore. Fdin. Inhibitor de protein-tirozin kinazs, inhiba proliferarea si induce apoptoza celulelor leucemice proaspete, la bolnavi cu leucemie granulocitarfi cronic. Ind. Leucemie granulocitar5 cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv, i n criza blastic, i n faza accelerata sau in fazg cronica d u p i esecul tratamentului cu interferon alfa.

si

tulburari preneoplazice.

R.a. Simptome de hipervitaminoza A, la doze mari.


Cind. Sarcins, insuf. renala, dermatoze acute. Admin. Oral. 25-75 mg pe zi, 3-4 s5ptamani. Serii repetate.

! . . Infectii, neutropenie, trombopenie, anemie, anorexie, de?a


presie, insuf. cardiac, hipertensiune arteriala.
Admin. 400-600 mglzi, oral, i n priza unic, la masa. Tratamentu1 se aplica atat timp cat exist beneficii.

DIAMALIN @ (Sindan, Romania) Drajeuri 25 mg. FI. x 40. Pa VI1 TOPOTECANUM


bS

GLIVEC O (Novartis, Germania) Caps. 50 mg; 100 mg. Ct.


x

120. Pa -; 12.838,62 RON


bS

Ind. Carcinom ovarian cu metastaze, rezistent la alte antineoplazice.

BORTEZOMIBUM

R.a. Neutropenie, leucopenie, trombocitopenie, tulburari gastrointestinale, hepatobiliare, respiratorii, alopecie, parestezii.
Cind. Hipersensibilitate, sacins, alaptare, mielosupresie severa. Adrnin. Doza uzuala este 1.5 mglmplzi, perfuzat i n 30 de minute; minimum 4 cure de cate 5 zile, la intervale 21 de zile.

Fcin. DupS inj. i.v. are o f a z i de distributie rapida cu T 112 10 rnin si o f a z i de eliminare terminala cu T 112 de 5-15 ore. Fdin. Inhiba activitatea chemotripsin-like a proteozomilor 26S, un complex proteic care degradeaza proteine ubiquitare. Efectul final este moartea celulei canceroase. Ind. Monoterapie i n mielon multiplu progresiv.

HYCAMTIN O (SmithKline Beecham, Anglia) Pulv. pt . sol. perf. 4 mgl5 ml. Pa XIV

R.a. Trombopenie, anemie, leucopenie, anorexie, deshidratare, hiperglicemie, insomnie, confuzie, depresie.
Admin. Sub supravegherea unui medic specialist.

522

MEMOMED
Memorator de medicamente

2006
Ghid farmacoterapic

MEMOMED
,Ifemorntor de medicamente

2006
Ghid farniacoterapic

523

VELCADE @ (Joussen, Belgia) Liofil. pt. sol. inj. 3,5 rng.

L 02
L 02 A L 02 B

TERAPIA ENDOGRINA
HORMONI SI SUBSTANTE ~NRUDITE ANTAGONISTI HORMONALI SI SUBSTANTE

L 01 XY

COMBINATI1 ALE AGENTILOR ANTINEOPLAZICI

UFT @ (Bristol-Myers Squibb, Anglia) Tegafur 100 rng; Uracil 224 rng Caps. FI. 28; 120. Ind. Cancer colon-rect, sn, stornac, ORL, ficat, colecist, c i i biliare, pancreas, vezic3 urinari, col uterin. Admin. Doza zilnic3 standard 3-6 capsule, i n 2-3 prize.

L 02 A
L 02 A 0

INRUDITE * * * HORMONI SI SUBSTANJE INRUDITE


PROGESTOGENI

MEGESTROLUM

> S/P-RF

Fcin. Absorbtie orali. Pic seric la 2-3 ore. T 112 15-20 ore. Eliminare urinari 60-80% si i n fecale, rnaxirnurn 30%. Fdin. Actiune antineoplazici i n cancerul rnarnar prin efect antiestrogenic si un rnecanism citotoxic direct. Ind. Tratarnent paliativ al carcinornului rnarnar. Nu inlocuieste tratarnentul chirurgical, radio- sau chirnioterapic, cnd acestea sunt indicate. Anorexie, casexie asociate cu SIDA. R.a. Crestere in greutate, trornboflebite, ernbolii, greturi, vorne, ederne, rnetroragii, rnastodinie, ginecornastie, dispnee, hiperglicernie, alopecie, hipertensiune, rash. Cind. Sarcini, aliptare, antecedente trornboernbolice. Admin. Oral, 160 rnglzi, intr-o prizi. Eficacitatea nu poate fi apreciati inainte de 2 luni de tratarnent. i n casexie 800 rnglzi prima luni, apoi 400-800 rnglzi ce1 putin 3 luni. MEGACE @ (Bristol-Myers Squibb, SUA) Cornpr. 40 rng; 160 rng. Ct. x -; 100. Pa -; XIV Susp. orali 40 rnglrnl. FI. 240 rnl. Pa XIV MEGESIN @ (Sindan, Romania) l Cornpr. 40 rng; 160 rng. FI. 30; 100. Pa IV; X: Pa XII; XIV
MEDROXYPROGESTERONUM
)

S/P-RF

Vezi G 03 D.

524

MEMOMED
Memorntor de medicamaite

. 2006

MEMOMED

2006

525

Ghid farmncotffapic

.lfen2orator de n7edicnn?e?2te Ghid farmncoterapic

L 0 2 AE

ANALOGI A l HORMONULUI DE ELIBERARE A GONADOTROPINELOR

TRIPTORELINUM

b S/P-RF

Gonadotrophin-releasing hormone (GRH), sintetizat i n hipotalamus, stimuleaza sinteza si eliberarea gonadotrofinelor FSH si LH din anterohipofiza. Analogii sintetici cresc initial titrul hormonilor circulanti dar, prin stimularea continua a receptorilor GRH, apare fenomenul de down-regulation. Prin scaderea num8rului de recepton GRH este redusa sinteza si eliberarea hormonilor sexuali. Sunt un prim exemplu de utilizare a tahifilaxiei ca avantaj pentru terapie. LEUPRORELINUM
bS

Fdin. Decapeptid de sin