Sunteți pe pagina 1din 217

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Facultatea Ştiinţe Economice


Catedra Contabilitate şi Informatică Economică

Galina LUȘMANSCHI
Victoria LISNIC Lilia LAVRENCIUC

BAZELE CONTABILITĂŢII
Culegere de aplicații și teste

Aprobat de
Consiliul Calității al USM

CHIŞINĂU, 2014
CEP USM
CZU

Recenzenţi: Andrei Malai, dr., prof. univ.


Institutul Internaţional de
Management „IMI-NOVA”
Valentina PANUȘ, dr., lector superior

Descrierea CIP A Camerei Naționale a Cărții

Lușmanschi, Galina
Bazele contabilității:
Culegere de aplicații și teste / Galina Lușmanschi, Victoria Lisnic, Lilia Lavrenciuc;
Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică
Economică. – Chişinău: CEP
USM, 2014. – p.
Bibliogr.: – 50 ex.
ISBN

YSBN © G. Lușmanschi, V. Lisnic, L. Lavrenciuc, 2014


© USM, 2014

2
CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………………………....3
Tema 1. Noţiuni privind contabilitatea şi principiile de bază ale acesteia .........……...................
Tema 2. Obiectul şi metoda de studiu a contabilităţii ..................................................................
Tema 3. Bilanţul – element de bază al metodei contabilităţii ………….…….............................
Tema 4. Sistemul de conturi şi dubla înregistrare .………………………………….........…..…
Tema 5. Schema generală a contabilităţii principalelor operaţiuni economice ............................
Tema 6. Evaluarea şi calculația – procedee ale metodei contabilităţii .........................................
Tema 7. Documentaţia ca procedeu al metodei contabilităţii .......................................................
Tema 8. Inventarierea şi rolul acesteia în contabilitate .................................................................
Tema 9. Organizarea contabilităţii ................................................................................................

Lista bibliografică……………………………………………..………………………..…..…...

Anexa 1 ..........................................................................................................................................
Anexa 2 ..........................................................................................................................................

3
INTRODUCERE

Contabilitatea reprezintă un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare,


înregistrare, generalizare a elementelor contabile şi de raportare financiară. Scopul final al
contabilităţii constă în pregătirea şi prezentarea informaţiilor tuturor categoriilor de utilizatori
interni şi externi ai situațiilor financiare.
În condiţiile economiei de piaţă, informaţia contabilă a devenit un limbaj universal al
afacerilor, deoarece, indiferent de sursa de transmitere, destinaţie, utilizatori, aceasta poate contribui
la optimizarea calităţii deciziilor adoptate la diferite nivele.
Prezenta lucrare este elaborată în baza curriculei disciplinei Bazele contabilității, ce se
studiează la ciclul I licența, şi cuprinde aplicații și teste la toate temele prevăzute de aceasta.
Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe necesare privind
obiectul de studiu şi componentele lui aferente unei unităţi patrimoniale, sfera de cuprindere,
principalele particularităţi de reflectare neîntreruptă şi completă a existenţei şi modificărilor
elementelor patrimoniale, proceselor, fenomenelor, rezultatelor financiare.
Scopul prioritar urmărit prin elaborarea acestei lucrări constă în concretizarea, aprofundarea și
ilustrarea mai bogată, din punct de vedere practic, a cunoștințelor dobîndite de studenți la disciplina
Bazele contabilității fapt ce contribuie la abilitarea viitorilor specialiști.
În rezultatul însușirii aplicațiilor propuse spre rezolvare și testelor-grilă la disciplina Bazele
contabilității, studenții vor dobîndi:
1. Competenţe generale:
 Revizuirea activităţilor nerealizate şi abilităţi de replanificare prompt pentru încadrarea în
termenele prestabilite.
 Demonstrarea la nivel de echipă a capacităţilor necesare contabilului pentru comunicarea
eficientă cu grupul de muncă din care face parte şi cu reprezentanţii instituţiilor cu care
întră în contact.
 Participarea la discuţii pe teme profesionale, punctele de vedere proprii fiind susţinute în
mod responsabil, cu argumente pertinente.
2. Competenţe specifice:
- Determinarea rolului contabilităţii în cadrul sistemului informaţional și argumentarea esenţei
contabilităţii; caracterizarea patrimoniului entității ca obiect de studiu a contabilităţii.
- Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor entității economice.
- Descrierea criteriilor de grupare a posturilor de activ şi pasiv ale bilanţului și descrierea
modificărilor ce intervin în bilanţ sub influenţa operaţiunilor economice efectuate în
perioada de gestiune.
- Descrierea structurii conturilor contabile, funcţiilor îndeplinite de conturile contabile și
conţinutului conturilor de activ şi pasiv.
- Aplicarea Standardelor Contabile la înregistrarea operaţiilor economice în contabilitate;
întocmirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora cu respectarea
regulelor stabilite prin actele normative în vigoare și clasificarea componenţei Situațiilor
financiare, colectarea datelor necesare în scopul întocmirii acestora.
În total, lucrarea Bazele contabilității cuprinde 9 teme practice, corespunzătoare temelor
cursului, iar în cadrul fiecărei teme – aplicații propuse spre rezolvare și teste-grilă.
Alicațiile incluse în lucrare vor permite asimilarea mai eficientă a materialului teoretic şi vor
permite, într-o anumită măsură, de a aplica cunoştinţele căpătate în practică.
Rezolvarea de către studenți a aplicațiilor propuse are scopul de a plasa studentul cît mai
aproape de procesele economice reale ale entității, de a-i forma gîndirea economică, de a facilita
integrarea lui viitoare la locul de muncă.
Testele atașate la sfîrșitul fiecărei teme dau posibilitatea studentului să se verifice dacă a
asimilat corect aspectele teoretice și practice ale disciplinei Bazele contabilității.

4
La elaborarea lucrării am apelat la cercetările valoroase apărute în literatura de specialitate
autohtonă şi străină, de diverse acte normative şi legislative elaborate de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova
În speranţa că eforturile autorilor s-au concretizat într-o lucrare utilă unui număr cât mai mare
de cititori, aşteptăm sugestiile şi impresiile Dumneavoastră, de care vom ţine cont la publicarea
ediţiilor viitoare.

5
TEMA 1. NOȚIUNI PRIVIND CONTABILITATEA ȘI PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE
ACESTEIA

Obiectivele de referință:
 Să definească conceptul de evidență contabilă
 Să identifice utilizatorii evidenţei contabile
 Să determine obiectivele și funcţiile contabilităţii
 Să stabilească rolul contabilităţii în cadrul sistemului informaţional
 Să argumenteze principiile şi cerinţele de organizare a contabilităţii

Aplicația 1.1
Se cere: selectați principiile care stau la baza situațiilor din tabelul 1.1 (se va lua în calcul
faptul că la baza unei situații se pot afla mai multe principii contabile).
Tabelul 1.1
Situațiile ca stau la baza aplicării unui anumit principiu contabil
Nr. Situațiile care stau la baza aplicării Principiul
crt. unui anumit principiu contabil Contabil
1. Costul produselor vândute se recunoaște şi se reflectă în conturile
contabile şi în situațiile financiare concomitent cu venitul din
vânzarea produselor, adică într-o singură perioadă de gestiune.
2. Dacă creanța unui client are sold creditor, ca urmare a supraplății,
aceasta se reflectă ca datorie.
3. Venitul din vînzarea mărfurilor se recunoaște în momentul
transmiterii dreptului de proprietate asupra acestora și documentelor
aferente, indiferent de momentul încasării numerarului.
4 În perioada 2013-2014 entitatea economică aplică metoda liniară de
calcul a amortizării mijloacelor fixe.
5. Compensarea reciprocă a activelor şi datoriilor sau a veniturilor şi
cheltuielilor nu se admite, cu excepţia cazurilor în care compensarea
este permisă de Standardele Naţionale de Contabilitate.
6. Nu sunt admise supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor
respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor, ţinând
cont de deprecierile, riscurile şi pierderile posibile generate de
desfăşurarea activităţii anului curent sau anterior.
7. Înregistrarea cheltuielilor are loc în perioada cînd au avut loc
indiferent de momentul plății efective a numerarului.
8. Entitatea îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor
previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă
a activităţii.
9. Aplicarea regulilor şi normelor privind evaluarea, înregistrarea în
contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor
asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

6
Aplicația 1.2
Se cere: selectați și argumentați din tabelul 1.2 afirmațiile corecte și false.

Tabelul 1.2
Afirmațiile supuse selectării și argumentării
Nr. Tipul afirmațiilor Varianta
crt. corect fals
1. Utilizatorii externi sînt personalul de conducere al entității
care pe baza informației contabile adoptă decizii financiare
sau de producție.
2. Contabilitatea este un mijloc de culegere, sintetizare şi
prezentare a informaţiei privind activitatea entității şi
rezultatele sale financiare.
3. Datele din contabilitate şi documentele primare servesc ca
mijloc de probă în justiţie, pentru a dovedi realitatea unor
operaţii economice, pentru stabilirea răspunderii patrimoniale
pentru pagubele produse.
4. Funcţia de control constă în consemnarea, potrivit unor
principii şi reguli proprii, a proceselor şi fenomenelor
economice ce apar în cadrul entităților şi se pot exprima
valoric.
5. Acționarii pe baza informației contabile decid dacă creditele
și dobînzile cuvenite vor fi plătite la timp.
6. Utiltizatorii externi pot fi divizați în două subgrupe:
utilizatorii externi cointeresați nemijlocit în informație, și,
utilizatorii externi necointeresați nemijlocit în informație.
7. Furnizorii fac parte din categoria utilizatorilor externi
necointeresați nemijlocit în informație și au nevoie de
informația contabilă pentru a se încredința că sumele care li
se cuvin vor fi plătite la timp.
8. Sindicatele folosesc informația contabilă pentru fondarea
revindicărilor lor în privința salariului lucrătorilor.
9. Comparabilitatea ca caracteristică calitativă prevede că
situaţiile financiare trebuie să conţină informaţii comparative
aferente perioadei precedente pentru toate elementele
raportate ale perioadei de gestiune curente.
10. Costul produselor vândute se recunoaște şi se reflectă în
conturile contabile şi în situațiile financiare concomitent cu
venitul din vânzarea produselor, adică într-o singură perioadă
de gestiune.
11. Entitatea economică poate aplica diferite reguli şi norme
privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea
elementelor patrimoniale şi a rezultatelor asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
12. Principiul continuităţii activităţii presupune că entitatea îşi
continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil,
fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a
activităţii.

7
TESTE-GRILĂ

1. Definiți termenul de contabilitate.


2. Dintre principalele obiective ale contabilității pot fi menționate următoarele:
a) să furnizeze informaţii necesare elaborării planurilor şi programelor de activitate
economică;
b) să asigure urmărirea şi controlul valoric al activităţilor desfăşurate;
c) să furnizeze informaţii necesare calculării costului de producție;
d) să furnizeze informaţii necesare întocmirii bugetelor;
e) să asigure controlul integrităţii patrimoniului;
f) să furnizeze informaţiile necesare întocmirii situațiilor financiare;
g) să asigure calcularea și reflectarea justă a venitului impozabil.
3. Pentru realizarea obiectivelor sale, contabilitatea îndeplineşte următoarele funcţii:
a) funcţia de înregistrare şi prelucrare a datelor;
b) funcţia de informare;
c) funcția de gestiune;
d) funcţia de control;
e) funcţia juridică;
f) funcţia previzională.
4. Utilizatorii externi cointeresaţi nemijlocit în informaţie sunt:
a) furnizorii;
b) bursele valorilor mobiliare;
c) creditorii;
d) investitorii;
e) conducătorul entității;
f) serviciile de auditori;
g) lucrătorii entității.
5. Utilizatorii externi necointeresaţi nemijlocit în informaţie sunt:
a) furnizorii;
b) bursele valorilor mobiliare;
c) presa;
d) investitorii;
e) conducătorul entității;
f) serviciile de auditori;
g) lucrătorii entității.
6. Conform cărui principiu veniturile se recunosc în momentul cînd au avut loc, indiferent de
momentul încasării lor:
a) prudenţei;
b) permanenței metodelor;
c) contabilității de angajament;
d) legislaţiei fiscale.
7. Conform principiului contabilității de angajament, venitul din vânzarea bunurilor se va
înregistra atunci când:
a) se fabrică bunurile;
b) se comandă bunurile;
c) se livrează bunurile clienţilor;
d) în momentul încasării contravalorii bunurilor livrate.
8. Informaţiile contabile sunt utile atunci, când sunt:

8
a) oportune şi exacte;
b) relevante şi fiabile;
c) relevante şi nesigure;
d) corecte şi exacte.
9. Care dintre următorii utilizatori utilizează informaţiile contabile pentru prezentarea
profitabilităţii şi lichidităţii unei entităţi:
a) managementul;
b) investitorii;
c) creditorii;
d) lucrătorii entității.
10. Funcţia de informare a contabilităţii constă în:
a) verificarea cu ajutorul informaţiilor contabile a modului de păstrare şi utilizare a
valorilor materiale şi băneşti, de gospodărire a resurselor, controlul respectării
disciplinei financiare etc.
b) consemnarea, potrivit unor principii şi reguli proprii, a proceselor şi
fenomenelor economice ce apar în cadrul entităţilor şi se pot exprima valoric.
c) furnizarea informaţiilor privind structura şi dinamica patrimoniului, a situaţiei
financiare şi a rezultatelor obţinute în scopul fundamentării deciziilor.
d) datele din contabilitate şi documentele primare servesc ca mijloc de probă în
justiţie, pentru a dovedi realitatea unor operaţii economice.

11. Pe 17 august un magazin recepţionează mărfuri, urmînd să-şi achite datoria la 10


septembrie. Mărfurile sunt vândute cumpărătorilor pe 20 septembrie. Plata pentru mărfurile vîndute
este încasată pe 3 octombrie. La ce moment se vor recunoaște cheltuielile şi veniturile din vînzări?
a) 17 august;
b) 10 septembrie;
c) 20 septembrie;
d) 03 octombrie.
12. Entitatea economică “A” a încasat de la entitatea “B” în luna martie suma de 20 000 lei,
reprezentînd avansul pentru produsele care se vor livra în luna aprilie. Identificaţi principiul
contabil care indică momentul contabilizării cheltuielilor şi veniturilor aferente operaţiunii date:
a) principiul concordanţei cheltuielilor cu veniturile;
b) principiul contabilității de angajament;
c) principiul permanenței metodelor;
d) principiul prudenţei.

13. Aplicarea în evidența contabilă în anii 2013-2014 a acelorași metode de evaluare curentă a
bunurilor economice presupune aplicarea principiului:
a) principiul concordanţei cheltuielilor cu veniturile;
b) principiul contabilității de angajament;
c) principiul permanenței metodelor;
d) principiul prudenţei.
14. Informaţiile din situaţiile financiare trebuie să corespundă următoarelor caracteristici
calitative:
a) inteligibilitatea;
b) relevanţa;
c) oportunitatea;
d) credibilitatea;
e) siguranța;
f) comparabilitatea

9
TEMA 2. OBIECTUL ŞI METODA DE STUDIU A CONTABILITĂŢII

Obiectivele de referință:
 Să descrie patrimoniul entității economice ca obiect de studiu a contabilităţii
 Să clasifice activele şi pasivele entității economice
 Să determine componența cheltuielilor şi veniturilor entităţii economice
 Să determine componența costurilor de producție
 Să argumenteze conținutul procedeelor medodei contabilității

Aplicația 2.1
Se cere: determinați valoarea bunurilor economice în tabelul 2.1.
Entitatea economică are datorii în sumă de 35 000 lei. Capitalul propriu al acesteia este de 72 000
lei.
Tabelul 2.1
Patrimoniul entității economice
Capital propriu
Active - ?
Datorii

Activele = ___________________________________________

Aplicația 2.2
Se cere: determinați valoarea activelor imobilizate în tabelul 2.2.
Entitatea economică are un capital propriu – 12 000 lei. Active circulante – 26 000 lei. Datorii pe
termen lung – 60 000 lei. Datorii curente – 31 000 lei.
Tabelul 2.2
Patrimoniul entității economice
Active imobilizate-? Capital propriu

Datorii pe termen lung

Active circulante

Datorii curente

Activele imobilizate = __________________________________

10
Aplicația 2.3
Se cere: clasificaţi elementele patrimoniale în mijloace economice (active) şi surse de
finanţare (pasive) utilizînd informaţia din tabelul 2.3.

Tabelul 2.3
Mijloacele economice (active) şi sursele de finanţare a activelor (pasive)
ale entității economice „Spectru” S.R.L.
Mijloace Surse de
Nr.
Elemente patrimoniale economice finanţare
crt. (active) (pasive)
1 Resurse minerale
2 Materiale
3 Imobilizări necorporale
4 Produse în curs de execuţie
5 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune
6 Avansuri primite de la cumpărători
7 Avansuri acordate furnizorilor
8 Datorii comerciale curente
9 Datorii faţă de buget
10 Creanţe comerciale pe termen lung
11 Creanţe ale personalului
12 Capital social
13 Clădiri
14 Rezerve statutare
15 Împrumuturi acordate
16 Împrumuturi primite pe termen lung
17 Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală
18 Datorii faţă de proprietari
19 Mărfuri
20 Credite bancare pe termen lung
21 Conturi curente în monedă naţională
22 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
23 Casa
24 Capital retras

11
Aplicația 2.4
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.4 pe grupe de active imobilizate.
Tabelul 2.4
Activele imobilizate ale entității economice „Mix” S.R.L.
Creanţe şi
Imobi- Imob- Active Investiţii Alte
Investiţii avansuri
Active lizări lizări biologice financiare active
Nr. imobi- acordate
imobilizate necorpo- corpo- imobi- pe termen imobi-
crt. liare pe termen
rale rale lizate lung Lizate
lung
1 Brevete

2 Terenuri

3 Cheltuieli
anticipate pe
termen lung
4 Construcţii
speciale
5 Licenţe

6 Mărci
comerciale
7 Programa 1C
”Contabilitate”
8 Utilaj de
producţie
9 Depozite pe
termen lung
10 Creanţe pe
termen lung
privind
leasingul
11 Valori
mobiliare
curente
12 Drepturi de
autor
13 Avansuri
acordate pe
termen lung

12
Aplicația 2.5
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.5 pe grupe de active circulante.
Tabelul 2.5
Activele circulante ale entității economice „IRIS” S.R.L.
Creanţe
Alte Investiţii Alte
Nr. comerciale
Active circulante Stocuri creanţe Numerar financiare active
crt. şi
curente curente circulante
calculate
1 Acreditive
2 Combustibil
3 Produse finite
4 Avansuri acordate
curente
5 Ambalaje
6 Motorină
7 Rechizite de birou
8 Datoria curentă
cumpărătorilor pentru
produsele procurate
9 Lemn natural
10 Mobilă la depozit
11 Casa în valută străină
12 Transferuri de
numerar în expediţie
13 Creanţe curente
privind dividendele
calculate
14 Creanțe ale bugetului
15 Canapea
16 Cote de participaţii în
alte entităţi pe termen
lung
17 Creanţe ale titularului
de avans
18 Anvelope
19 Creanţe curente
privind asigurările

13
Aplicația 2.6
Se cere: utilizînd informația din tabelul 2.6 grupaţi activele entității economice „VESTA”
S.A. în active imobilizate şi circulante, repartizîndu-le în tabelul 2.7.
Tabelul 2.6
Activele entității economice „VESTA” S.A.
(activitatea de bază - producerea panificaţiei)
Nr.
Denumirea activelor entităţii Valoarea, lei
crt.
1 Valori mobiliare 5 000
2 Conturi curente în monedă naţională 25 600
3 Cutii pentru ambalarea produselor 4 500
4 Cote de participaţii curente în alte entităţi 2 300
5 Clădirea administraţiei entităţii 150 000
6 Licenţa pentru activitatea de producţie a entităţii 1 800
7 Utilaj 58 000
8 Datoria cumpărătorilor pentru produsele procurate, dar 4 800
neachitate
9 Făina necesară pentru fabricarea pîinii 19 000
10 Sume datorate de către persoanele gestionare pentru 3 200
mărfurile constatate ca lipsă la inventariere
11 Pîinea produsă 5 800
12 Casieria 160
13 Automobilul entităţii 16 000
14 Supraplăţi la buget 1 500
15 Blocul depozitului comercial nefinisat 35 000
16 Împrumuturi acordate S.A.,, Invest’’ pe termen mai mic de 15 000
un an
17 Împrumuturi acordate pe termen de 2 ani 20 000
18 Creanţe pe termen lung privind leasingul 14 000
19 Suma avansului primit de lucrătorul entităţii în contul 2 000
salariului
20 Materiale 60 000
21 Avansuri curente acordate furnizorilor 2 600
22 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 6 600
23 Cheltuieli anticipate curente 3 000
24 Acumulator pentru mijloace de transport 7 000
TOTAL 462 860

Repartizaţi în tabelul 2.7 elementele patrimoniale ale entităţii economice „VESTA” S.A.
conform grupei corespunzătoare, indicînd contul şi suma acestuia.

14
Tabelul 2.7
Activele entității economice „VESTA” S.A.
Nr.
Clasa Grupa Elementul Contul Suma, lei
crt.
1 Imobilizări
necorporale

Active Imobilizări
imobilizate corporale

Active biologice
imobilizate

Investiţii
financiare pe
termen lung
Investiţii
imobiliare
Creanţe şi avansuri
acordate pe termen
lung
Alte active
imobilizate
2
Stocuri

Active
circulante

Creanţe comerciale
şi calculate

Alte creanţe
curente

Numerar

Investiţii financiare
curente
Alte active
circulante
TOTAL

15
Aplicația 2.7
Se cere: utilizînd informația din tabelul 2.8 grupaţi activele entității economice „Prima”
S.A. în active imobilizate şi circulante, repartizîndu-le în tabelul 2.9.
Tabelul 2.8
Activele entității economice „Prima” S.A.
(activitatea de bază - producerea sucurilor naturale)
Nr.
Denumirea activelor entităţii Valoarea, lei
crt.
1 Teren cu construcţii 123 400
2 Licenţă 2 700
3 Combustibil 1 300
4 Camion 75 000
5 Clădire administrativă 71 900
6 Casa 200
7 Struguri 5 200
8 Instalaţii de transmisie 2 200
9 Telefon GSM 1 600
10 Sticle de 0,5 l pentru îmbuteliere a sucurilor 9 000
11 Semifabricate 4 400
12 Anvelope 3 300
13 Cote de participaţie pe termen lung în alte entităţi 5 000
14 Creanţele curente cumpărătorilor 27 000
15 Utilaj tehnologic 18 800
16 Contul curent în monedă naţională 90 300
17 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 31 600
18 Drepturi de autor 6 900
19 Automobil 101 000
20 Cote de participaţie curente 40 000
21 Impozit pe venit achitat în rate pentru primul trimestru 391 000
22 Sucuri naturale la depozit 20 800
23 Acreditive 10 000
24 Creanţele titularilor de avans 3 000
25 Numerar la conturi curente în valută străină 51 000
26 Creanţele bugetului privind TVA 4 600
27 Investiţii financiare pe termen lung 16 300
TOTAL 111 7500

16
Repartizaţi în tabelulul 2.9 elementele patrimoniale ale entităţii economice „Prima” S.A.
conform grupei corespunzătoare, indicînd contul şi suma acestuia.
Tabelul 2.9
Activele entității economice „Prima” S.A.
Nr. Suma,
Clasa Grupa Elementul Contul
crt. lei
1 Imobilizări
necorporale

Active Imobilizări
imobilizate corporale

Active biologice
imobilizate

Investiţii financiare
pe termen lung

Investiţii
imobiliare
Creanţe şi avansuri
acordate pe termen
lung
Alte active
imobilizate
2
Stocuri

Active
circulante

Creanţe comerciale
şi calculate

Alte creanţe
curente

Numerar

Investiţii financiare
curente
Alte active
circulante

TOTAL

17
Aplicația 2.8
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.10 pe grupe de capital propriu (surse de finanțare
proprii).
Tabelul 2.10
Capitalul propriu al entității economice „Floare” S.R.L.

Capital Rezerve Profit Alte Rezultatul


Nr. Capital propriu social şi nerepartizat elemente financiar
crt. suplimentar (pierdere de total
neacoperită) capital
propriu
1 Fonduri
2 Rezerve statutare
3 Capital de rezervă
4 Profit net al perioadei
de gestiune
5 Capital retras
6 Capital social
7 Profit utilizat al
perioadei de gestiune
8 Rezultatul financiar
total
9 Corecţii ale
rezultatelor anilor
precedenţi
10 Capital neînregistrat
11 Capital nevărsat
12 Capital suplimentar
13 Subvenţii entităţilor cu
proprietate publică
14 Acţiuni neînregistrate
la înfiinţarea societăţii
15 Alte rezerve
16 Diferenţe din anularea
părţilor sociale
17 Profit nerepartizat al
anilor precedenţi

18
Aplicația 2.9
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.11 pe grupe de datorii pe termen lung (surse de
finanțare străine pe termen lung).
Tabelul 2.11
Datoriile pe termen lung ale entității economice „Vistarcom” S.R.L.

Nr.
Datorii pe termen lung Financiare Alte datorii
crt.
1 Credite bancare pe termen lung
2 Datorii comerciale pe termen lung
3 Dobînzi aferente creditelor pe termen lung
4 Avansuri primite pe termen lung
5 Venituri anticipate pe termen lung
6 Provizioane pe termen lung
7 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung
8 Împrumuturi pe termen lung
9 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
10 Subvenţi pe termen lung

Aplicația 2.10
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.12 pe grupe de datorii curente (surse de finanțare
străine curente).
Tabelul 2.12
Datoriile pe termen lung ale entității economice „Prima” S.A.

Nr. Alte
Datorii curente Financiare Comerciale Calculate
crt. datorii
1 Datorii faţă de bugetul
asigurărilor sociale de stat
2 Credite bancare pe termen
scurt în USD
3 Impozitul pe venit calculat, dar
neachitat
4 Sumele împrumutului pe
termen scurt primit
5 Datorii faţă de titularii de
avans
6 Datorii privind TVA

19
Nr. Alte
Datorii curente Financiare Comerciale Calculate
crt. datorii
7 Datorii privind asigurarea
medicală obligatorie
8 Suma salariului calculat, dar
neachitat de către entitate
9 Suma datorată furnizorului pentru
mijloacele fixe procurate
10 Sume primite de la clienţi în
contul livrării ulterioare
11 Datorii faţă de proprietari

12 Suma accizelor neachitate

13 Credite bancare pe termen scurt


în EURO
14 Finanţări şi încasări cu destinaţie
specială curente
15 Datorii privind asigurarea
bunurilor şi a persoanelor
16 Împrumut de la entitatea fiică pe
termen de 6 luni
17 Impozit pe venit din activitatea de
întreprinzător, neachitat
18 Provizioane curente

19 Sancţiuni comerciale

20 Dobînzi aferente împrumuturilor

21 Datorii privind taxa pentru


amenajarea teritoriului
22 Datorii faţă de furnizorii din
străinătate
23 Impozit pe venit reţinut din
salariul angajaţilor
24 Credite bancare primite cu
termenul de rambursare 8 luni

20
Aplicația 2.11
Se cere: utilizînd informația din tabelul 2.13 grupaţi sursele de finanțare (pasivele) entității
economice „Nico” S.R.L. în capital propriu, datorii pe termen lung şi curente, repartizîndu-le în
tabelul 2.14.
Tabelul 2.13
Sursele de finanțare (pasivele) ale entității economice „Nico” S.R.L.

Nr. Suma,
Sursele de finanţare
crt. lei
1 Datorii privind asigurările sociale 2 000
2 Subvenţii 35 000
3 Datoria faţă de buget privind impozitul pe venit 1 500
4 Credite bancare pe termen scurt 89 000
5 Sume împrumutate pe termen lung de la S.A. ,,Temp’’ 56 000
6 Suma salariului calculat, dar neachitat de către entitate 32 000
7 Suma datorată S.A. ,, Tîmplarul’’ pentru mesele procurate, valoarea cărora 5 400
va fi achitată peste o lună
8 Capital nevărsat 356 000
9 Datoria curentă faţă de părţile afiliate pentru energia electrică aprovizionată 52 000
10 Capital social 658 000
11 Capital suplimentar 6 500
12 Impozit pe venit din activitatea de întreprinzător, neachitat 29 000
13 Datorii privind taxa pentru unităţi comerciale 75 000
14 Credite bancare primite cu termenul de rambursare 10 luni 12 000
15 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 35 000
16 Datorii privind impozit pe venit reţinut din salariul angajaţilor 45 200
17 Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor 52 000
18 Credite bancare pe termen scurt în valută străină 560
19 Dobînzi aferente creditelor pe termen lung 750 000
20 Avansuri primite pe termen lung 24 500
21 Venituri anticipate pe termen lung 11 300
22 Provizioane pe termen lung 55 000
23 Fonduri 17 000
24 Rezerve statutare 23 000
25 Pierdere neacoperită a anilor precedenţi 72 000
26 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung 35 200
TOTAL
2 530 160

21
Repartizaţi în tabelul 2.14 sursele de finanţare (pasivele) ale entităţii economice „Nico” S.R.L.
conform grupei corespunzătoare, indicînd contul şi suma acestuia.
Tabelul 2.14
Sursele de finanțare (pasivele) ale entității economice „Nico” S.R.L.

Nr. Suma,
Clasa Grupa Elementul Contul
crt. lei

Capital social şi
suplimentar

Capital Rezerve
propriu

1
Profit nerepartizat
(pierdere neacoperită)

Alte elemente ale


capitalului propriu

Rezultatul financiar
total
Datorii financiare pe
Datorii termen lung
pe
2 termen
lung
Alte datorii pe termen
lung

Datorii financiare
curente

3
Datorii Datorii comerciale
curente curente

Datorii calculate
curente

Alte datorii curente

TOTAL

22
Aplicația 2.12
Se cere: utilizînd informația din tabelul 2.15 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice „Succes” S.R.L. în active și pasive, repartizîndu-le în tabelul 2.16.
Tabelul 2.15
Elementele patrimoniale ale entității economice „Succes” S.R.L.
(activitatea de bază - vînzarea tehnicii de calcul)
Nr.
Elemente patrimoniale
crt.
1 Utilaje industriale
2 Programa de contabilitate 1,,C’’
3 Credite bancare pe termen lung
4 Impozit pe venit datorat bugetului
5 Mijloace de transport
6 Alte mijloace fixe
7 Avansuri pe termen lung primite
8 Depozite pe termen lung
9 Materii prime
10 Produse finite
11 Avansuri curente plătite furnizorilor
12 Credite bancare pe termen scurt
13 Profit net al anului de gestiune
14 Creanţe curente ale clienţilor
15 Împrumuturi acordate curente
16 Alte conturi bancare
17 Capital social
18 Clădiri
19 Computere
20 Imprimante
21 Capital de rezervă
22 Profit net al perioadei precedente
23 Datorii curenta faţă de furnizori
24 Licenţe
25 Telefon mobil
26 Casieria

Repartizaţi în tabelulul 2.16 activele şi pasivele entităţii conform grupei şi subgrupei corespunzătoare
planului general de conturi contabile, indicînd contul elementului.

23
Tabelul 2.16
Elementele patrimoniale ale entității economice „Succes” S.R.L.
ACTIV PASIV

1. Active imobilizate contul 3. Capital propriu contul


1.1. Imobilizări necorporale 3.1. Capital social şi suplimentar

1.2. Imobilizări corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiţii financiare pe termen lung 3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiţii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creanţe şi avansuri acordate pe TL 4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate 4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante 5. Datorii curente


2.1. Stocuri 5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creanţe comerciale şi calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creanţe curente

2.4. Numerar

2.5. Investiţii financiare curente 5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

24
Aplicația 2.13
Se cere: utilizînd informația din tabelul 2.17 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice agricole „ART” S.R.L. în active și pasive, repartizîndu-le în tabelul 2.18.

Tabelul 2.17
Elementele patrimoniale ale entității economice agricole „ART” S.R.L.

Nr.
Elemente patrimoniale
crt.
1 Terenuri
2 Tractoare
3 Datorii curente faţă de combinatul de pîine
4 Tevi de oţel
5 Cote de participaţie curente în capitalul social al altor entităţi
6 Conturi curente în monedă națională
7 Datorii faţă de buget privind impozitul pe venit
8 Numerar în casierie
9 Credite bancare pe termen scurt
10 Creanţe curente ale cumpărătorilor
11 Semifabricate
12 Rezerve statutare
13 Datorii faţă de buget privind accizele
14 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii
15 Utilaje
16 Autocamioane
17 Avansuri curente încasate de la cumpărători
18 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată
19 Credite bancare pe termen lung
20 Materiale
21 Datorii curente faţă de uzina de tractoare
22 Clădirea administraţiei
23 Capital de rezervă
24 Datoria persoanelor cu răspundere pentru prejudiciu
25 Materiale de construcţie
26 Computere
27 Amenzi pentru plată
28 Piese de schimb
29 Datorii privind TVA

Repartizaţi în tabelulul 2.18 activele şi pasivele entităţii conform grupei şi subgrupei corespunzătoare
planului general de conturi contabile, indicînd contul elementului.

25
Tabelul 2.18
Elementele patrimoniale ale entității economice agricole „ ART ” S.R.L.
ACTIV PASIV
1. Active imobilizate Contul 3. Capital propriu Contul

1.1. Imobilizări necorporale 3.1. Capital social şi suplimentar

1.2. Imobilizări corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiţii financiare pe termen lung 3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiţii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creanţe şi avansuri acordate pe TL 4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate 4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante 5. Datorii curente


2.1. Stocuri 5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creanţe comerciale şi calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creanţe curente

2.4. Numerar

2.5. Investiţii financiare curente 5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

26
Aplicația 2.14
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.19 în costuri directe, costuri repartizabile şi
costuri indirecte de producţie.

Tabelul 2.19
Costurile de producție ale entității economice „Lux” S.A.

Costuri
Costuri directe Costuri repartizabile
Nr. indirecte
Denumirea costurilor
crt.
cu cu de
materiale materiale producţie
personalul personalul
1 Costul materiei prime
utilizate la fabricarea
producţiei
2 Costul energiei
electrice utilizate la
iluminarea secţiei de
producţie
3 Costul combustibilului
utilizat în procesul
tehnologic
4 Calculul salariului
muncitorilor ocupaţi
cu fabricarea
producţiei
5 Calculul asigurării
medicale obligatorii
aferente salariului
calculat muncitorilor
ocupaţi cu fabricarea
producţiei
6 Cheltuieli de deplasare
a şefului secţiei de
producţiei
7 Calculul amortizării
utilajelor de producţie
8 Calculul plăţii de
leasing aferent
încăperii secţiei de
producţie
9 Sporuri la salariul
muncitorilor pentru
fabricarea producţiei în
timp de noapte
10 Calculul uzurii
OMVSD utilizate în
procesul de producţie

27
11 Costul energiei
electrice utilizate
pentru funcţionarea
utilajelor de producţie

12 Salariul calculat
paznicilor secţiei de
producţie
13 Valoarea pieselor de
schimb utilizate la
reparaţia utilajelor de
producţie
14 Contribuţii privind
asigurarea socială
aferentă salariului
calculat personalului
administrativ al secţiei
de producţie
15 Calculul amortizării
depozitului de
producţie
16 Calculul concediului
de odihnă aferent
muncitorilor ocupaţi
cu fabricarea
produselor

Aplicația 2.16
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.20 pe grupe de cheltuieli ale activităţii
operaţionale.

Tabelul 2.20
Cheltuielile activităţii operaţionale ale entității economice „Lira” S.A.

Alte
Cheltuieli Cheltuieli cheltuieli
Nr. Cheltuieli ale activităţii Costul
de admini- din
crt. operaţionale vîzărilor
distribuire strative activitatea
operaţională
1 Costul serviciilor prestate
2 Cheltuieli de marketing
3 Cheltuieli privind sancţiunile
4 Cheltuieli de protocol
5 Cheltuieli cu personalul comercial
6 Calculul salariului managerului
7 Cheltuieli privind ambalarea

28
produselor la depozit
8 Cheltuieli privind repararea
oficiului entităţii
9 Valoarea contabilă a materialelor
vîndute
10 Lipsa materialelor depistate în
urma inventarierii
11 Calculul salariului vînzătorului
12 Calculul impozitului pe imobil
13 Plăţi efectuate în scopuri de
filantropie
14 Cheltuieli de transportare a
mărfurilor vîndute

Aplicația 2.17
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.21 pe grupe de cheltuieli ale altor activităţi.

Tabelul 2.21
Cheltuielile altor activităţi ale entității economice „Selen” S.R.L.

Cheltuieli cu
Nr. Cheltuieli Cheltuieli
Cheltuieli ale altor activităţi active
crt. financiare excepţionale
imobilizate
1 Provizioane aferente activelor
imobilizate
2 Deprecierea activelor imobilizate
3 Pierderi suportate în urma inundaţiilor
4 Valoarea contabilă a programei
informatice vîndute
5 Cheltuieli privind transmiterea activelor
cu titlu gratuit
6 Diferenţe nefavorabile de curs valutar
7 Pierderi din urma modificării legislaţiei
8 Cheltuieli din vînzarea investiţiilor
financiare pe termen lung

29
Aplicația 2.18
Se cere: determinați în baza informaţiei din tabelul 2.22 mărimea următoarelor tipuri de
cheltuieli:

1. Costul vînzărilor =_________________________________________________

2. Cheltuieli de distribuire =___________________________________________

3. Cheltuieli administrative =___________________________________________

4. Alte cheltuieli din activitatea operaţională =_____________________________

5. Cheltuieli cu active imobilizate =______________________________________

6. Cheltuieli financiare =_______________________________________________

7. Cheltuieli excepţionale =_____________________________________________

Tabelul 2.22
Cheltuielile entității economice ,,Nova’’ S.A.

Nr. Elemente de cheltuieli Cont Suma,


crt. lei
1 Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie comercială 150 600
2 Cheltuieli de întreţinere a personalului administrativ 153 780
3 Cheltuieli privind reclama 1 780
4 Lipsuri de produse stabilite la inventariere 9 135
5 Cheltuieli privind calamităţile 24 910
6 Costul efectiv a produselor finite vîndute 235 700
7 Cheltuieli privind ambalarea produselor finite 78 500
8 Cheltuieli privind diferenţe de curs valutar 7 340
9 Cheltuieli aferente activelor transmise cu titlu gratuit 43 400
10 Cheltuieli privind ieşirea imobilizărilor necorporale 3 200
11 Cheltuieli de deplasare a personalului administrativ 5 700
12 Cheltuieli privind contractele de leasing operaţional 15 700
13 Cheltuieli privind amenzile 5 400
14 Cheltuieli în scopuri de binefacere 20 000
15 Cheltuieli privind impozitele şi taxele entităţii 6 600

30
Aplicația 2.19
Se cere: clasificaţi informaţia din tabelul 2.23 în venituri din activitatea operaţională şi
venituri din alte activităţi.

Tabelul 2.23
Veniturile entității economice „ARIS” S.A.
Din activitatea
Din alte activităţi
operaţională
venituri
Nr. Venituri alte
venituri din venituri
crt. venituri venituri
din operaţiuni excepţiona
operaţion financiare
vînzări cu active le
ale
imobilizate
1 Compensarea pierderilor
din calamităţi naturale
2 Venituri din dividende
3 Valoarea produselor
vîndute
4 Venituri din primirea
gratuită a mijloacelor fixe
5 Sumele încasate din
prestarea serviciilor
6 Valoarea materialelor
constatate ca plus în urma
inventarierii
7 Sume încasate din amenzi
8 Sume primite din
contracte de leasing
operaţional
9 Venituri din vînzarea
OMVSD
10 Venituri din sancţiuni
11 Sume obţinute din
recuperarea daunei
materiale pentru lipsuri de
mărfuri
12 Venituri din dobînzi
13 Valoarea imobilizărilor
necorporale vîndute
14 Venituri din prestarea
serviciilor
15 Valoarea materialelor
vîndute
16 Diferenţe favorabile de
curs valutar
17 Sume primite din
contracte de leasing
financiar
18 Valoarea mijloacelor fixe
vîndute cumpărătorului

31
Aplicația 2.20
Se cere: determinați în baza informaţiei din tabelul 2.24 mărimea următoarelor tipuri de
venituri:

1. Venituri din vînzări = _______________________________________________

2. Alte venituri din activitatea operaţională = ______________________________

3. Venituri din operaţiuni cu active imobilizate = ___________________________

4. Venituri financiare = _______________________________________________

5. Venituri excepţionale = _____________________________________________

Tabelul 2.24
Veniturile entității economice „ACVA” S.R.L.

Nr. Suma,
Elemente de venituri Cont
crt. lei
1 Venituri din vînzarea produselor 199 800
2 Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale 4 560
3 Venituri din redevenţe 17 800
4 Venituri din dobînzi 11 990
5 Venituri din diferenţe de curs valutar 8 990
6 Venituri din vînzarea altor active curente 9 400
7 Venituri din ieşirea mijloacelor fixe 9 000
8 Venituri din recuperarea prejudiciului material 4 500
9 Venituri din plusurile stabilite la inventariere 870
10 Venituri din dividende calculate 16 700
11 Venituri încasate din amenzi 15 000
12 Venituri din participaţii în alte entităţi 14 700
13 Venituri din compensarea pierderilor pe urma calamităţilor 200 000
14 Venituri din active intrate cu titlu gratuit 45 000

32
TESTE–GRILĂ
1. Obiectul de studiu al contabilităţii este:
a) patrimoniul entităţii;
b) sursele împrumutate;
c) sursele proprii ale entităţii.

2. Care din expresiile de mai jos sunt corecte:


a) mijloace economice = capital propriu + obligaţii;
b) mijloace economice = capital propriu – obligaţii;
c) capital propriu = mijloace economice – obligaţii;
d) capital propriu = mijloace economice + obligaţii;
e) obligaţii = capital propriu – mijloace economice.

3. Obiectele de scurtă durată şi mică valoare sunt obiecte care îndeplinesc condiţiile:
a) au termen de folosinţă mai mare de un an şi valoare unitară pînă la 6000 lei;
b) au termen de folosinţă mai mic de un an şi valoare unitară pînă la 6000 lei;
c) au termen de folosinţă mai mare de un an şi valoare unitară mai mare de 6000 lei;
d) au termen de folosinţă mai mic de un an şi valoare unitară mai mare de 6000 lei.

4. Producţia în curs de execuţie reprezintă:


a) produsele care nu au trecut toate fazele procesului tehnologic;
b) produsele care nu au fost supuse controlului calitativ;
c) combinaţia primelor două;
d) nici un răspuns corect.

5. Bunurile procurate de la alte entităţi şi destinate vînzării reprezintă:


a) mărfuri;
b) produse finite.

6. Creanţele entităţii reprezintă:


a) datoriile persoanelor fizice şi juridice faţă de entitatea dată;
b) datoria entităţii faţă de alte persoane fizice şi juridice.

7. Precizaţi care mijloace economice se includ în grupa imobilizărilor necorporale:


a) depozite;
b) drept de autor;
c) licenţă;
d) resurse minerale;
e) programe informatice;
f) clădiri.

8. Care din următoarele elemente fac parte din categoria imobilizărilor corporale:
a) construcţii speciale;
b) programe informatice;
c) terenuri;
d) obiecte de mică valoare şi scurtă durată;
e) plantaţii perene;
f) instalaţii de transmisie;
g) producţie în curs de execuţie;
h) acreditive.

9. Care din următoarele elemente nu fac parte din categoria imobilizărilor corporale:

33
a) acţiuni procurate pe termen lung;
b) casa;
c) datorii faţă de furnizori;
d) clădiri;
e) computere;
f) depozite pe termen de 9 luni;
g) produse finite.

10. Determinaţi valoarea activelor imobilizate, utilizînd următoarele date: clădiri – 100 000 lei;
numerar la bancă – 30 000 lei; mărfuri – 15 000 lei; cote de participaţie pe termen lung – 10 000
lei; drepturi de autor – 5 000 lei; împrumuturi acordate curente – 20 000 lei; datorii faţă de
creditori – 5 000 lei; licenţe – 3 000 lei; computere – 22 000 lei.
a) 170 000 lei;
b) 140 000 lei;
c) 145 000 lei;
d) 150 000 lei;
e) Nici un răspuns corect.

11. Care din următoarele elemente fac parte din categoria activelor circulante:
a) obiecte de inventar;
b) semifabricate;
c) computere;
d) ambalaje;
e) datorii.

12. Determinaţi valoarea activelor curente, utilizînd următoarele date: materii prime – 12 000
lei; creanţe curente ale cumpărătorilor – 25 000 lei; venituri anticipate curente – 15 000 lei;
datorii curente faţă de furnizori – 25 000 lei; profit net al perioadei de gestiune – 16 000 lei;
datorii curente faţă de bancă – 8 000 lei; materiale – 17 000 lei; produse finite – 26 000 lei.
a) 36 000 lei;
b) 49 000 lei;
c) 76 000 lei;
d) 111 000 lei;
e) 95 000 lei;
f) nici un răspuns corect.

13. Determinaţi valoarea stocurilor, utilizînd următoarele date: materiale – 10 000 lei; creanţele
curente ale cumpărătorilor – 25 000 lei; mărfuri – 15 000 lei; venituri anticipate curente – 25
000 lei; rezerve – 16 000 lei; obiecte de mică valoare şi scurtă durată – 10 000 lei; datoria faţă
de creditori – 8 000 lei; casa – 26 000 lei.
a) 35 000 lei;
b) 25 000 lei;
c) 76 000 lei;
d) 111 000 lei;
e) 96 000 lei;
f) nici un răspuns corect.

14. În componenţa capitalului propriu nu se includ:


a) capital social;
b) capital retras;
c) creanţele cumpărătorilor;
d) datorii faţă de proprietari;

34
e) mijloace fixe.

15. Capitalul nevărsat al entităţii reprezintă:


a) datoriile fondatorilor privind aporturile la capitalul social;
b) valoarea acţiunilor proprii răscumpărate de la acţionari.

16. Determinaţi mărimea capitalului propriu, utilizînd următoarele date: capital social – 100 000
lei; capital de rezervă – 10 000 lei; datorii faţă de furnizori – 20 000 lei; rezerve statutare – 5
000 lei; alte rezerve – 5 000 lei; creanţe ale debitorilor – 10 000 lei.
a) 110 000 lei;
b) 150 000 lei;
c) 120 000 lei;
d) 140 000 lei;
e) nici un răspuns nu este corect.

17. Determinaţi suma datoriilor, utilizînd următoarele date: datorii faţă de titularii de avans – 50
000 lei; datorii faţă de proprietari – 20 000 lei; creanţele cumpărătorilor – 10 000 lei; datoria
faţă de personal – 40 000 lei; alte creanţe curente – 5 000 lei; credite bancare pe termen scurt –
100 000 lei; alte datorii curente – 6000 lei; TVA datorată bugetului – 1 000 lei; salarii de plătit –
20 000 lei.
a) 47 000 lei;
b) 257 000 lei;
c) 247 000 lei;
d) 150 000 lei;
e) 267 000 lei;
f) nici un răspuns nu este corect.

18. Din categoriile de venituri prezentate alegeţi veniturile din activitatea operaţională:
a) venituri din vînzarea mărfurilor;
b) venituri din dobînzi;
c) venituri din penalităţi calculate;
d) venituri din active intrate cu titlu gratuit;
e) venituri din ieşirea mijloacelor fixe.

19. Determinaţi suma cheltuielilor operaţionale: costul vînzărilor – 20 000 lei; cheltuieli de
delegare – 5 000 lei; cheltuieli privind sancţiunile – 5 000 lei; cheltuieli privind calamităţile – 3
000 lei; cheltuieli privind dividendele calculate – 3 200 lei.
a) 28 200 lei;
b) 25 000 lei;
c) 32 000 lei;
d) 30 000 lei;
e) 35 200 lei;
f) nici un răspuns corect.

20. Care din elemente se atribuie costurilor de producţie:


a) materia primă necesară pentru fabricarea produselor;
b) salariul şefului secţiei de producţie;
c) energia electrică utilizată pentru iluminarea blocului administrativ;
d) calculul impozitului funciar;
e) combustibilul necesar pentru încălzirea secţiei de producţie;
f) salariul vînzătorilor;
g) ambalajul utilizat pentru ambalarea produselor în depozite.

35
TEMA 3. BILANȚUL – ELEMENT DE BAZĂ AL METODEI CONTABILITĂȚII

Obiectivele de referință:
 Să determine însemnătatea bilanţului pentru reflectarea situaţiei financiare a entității
 Să interpreteze capitolele activului şi pasivului bilanţului
 Să descrie criteriile de grupare a posturilor de activ şi pasiv ale bilanţului
 Să argumenteze modificările ce intervin în bilanţ sub influenţa operaţiunilor economice
efectuate în perioada de gestiune

Aplicația 3.1
Se cere: utilizînd informația din tabelul 3.1 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice ,,Ionel” S.A. în active și pasive, repartizîndu-le în tabelul 3.2, și întocmiţi bilanţul după
tabelul 3.3.
Tabelul 3.1
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Ionel” S.A.
(activitatea de bază - producerea şi vînzarea articolelor de vestimentaţie)

Nr. Suma,
Elementele patrimoniale
crt. lei
1 Alte datorii calculate curente 20 000
2 Rochii destinate vînzării 100 000
3 Numerar la bancă 200 000
4 Mijloace fixe 400 000
5 Creanţe curente ale cumpărătorilor 200 000
6 Costume bărbăteşti 200 000
7 Profit net al perioadei de gestiune 250 000
8 Datorii faţă de furnizori 350 000
9 Capital social 400 000
10 Capital de rezervă 40 000
11 Stofe la depozit 90 000
12 Alte materiale la depozit 10 000
13 Amortizarea mijloacelor fixe 60 000
14 Profit al anilor precedenţi 82 300
15 Datorii faţă de Banca Socială 104 000
16 Programe de contabilitate 5 600
17 Amortizarea programelor de contabilitate 1 300
18 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 156 000
19 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată 36 000
20 Datoria privind asigurare socială 29 000
21 Venituri anticipate curente 12 000
22 Cheltuieli anticipate curente 23 000

Repartizaţi în tabelul 3.2 activele şi pasivele entităţii conform grupei şi subgrupei corespunzătoare
planului general de conturi contabile, indicînd contul elementului.

36
Tabelul 3.2
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Ionel” S.A.
ACTIV PASIV

1. Active imobilizate Contul 3. Capital propriu Contul


1.1. Imobilizări necorporale 3.1. Capital social şi suplimentar

1.2. Imobilizări corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiţii financiare pe termen lung 3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiţii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creanţe şi avansuri acordate pe TL 4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate 4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante 5. Datorii curente


2.1. Stocuri 5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creanţe comerciale şi calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creanţe curente

2.4. Numerar

2.5. Investiţii financiare curente 5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

37
Întocmiţi bilanţul în tabelul 3.3 şi calculaţi totalurile capitolelor bilanţului.
Tabelul 3.3
Bilanțul entității economice ,,Ionel” S.A.
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
+ rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + 300

38
rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240
+ rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

39
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

40
Aplicația 3.2
Se cere: utilizînd informația din tabelul 3.4 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice ,,Moldova” S.A. în active și pasive, repartizîndu-le în tabelul 3.5, și întocmiţi bilanţul
după tabelul 3.6.

Tabelul 3.4
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Moldova” S.A.
(activitatea de bază - producerea şi vînzarea produselor zaharoase)
Nr. Suma,
Elemente patrimoniale
crt. lei
1 Instalaţii de lucru 6 000
2 Salarii calculate muncitorilor 5 000
3 Licenţe 10 000
4 Datorii privind impozitul funciar 11 000
5 Capital social 20 200
6 Automobile 12 500
7 Numerar la bancă 4 000
8 Produse în curs de execuţie 14 000
9 Capital retras 2 000
10 Amortizarea licenţelor 3 000
11 Datorii curente faţă de furnizori 130 000
12 Produse finite 75 350
13 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 20 000
14 Clădiri 75 350
15 Subvenţii 10 000
16 Datorii faţă de buget 3 000
17 Credite pe termen scurt 23 000
18 Credite pe termen lung 76 000
19 Capital suplimentar 13 000
20 Materie primă 30 000
21 Materiale de ambalat 15 000
22 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 45 000
23 Creanţe comerciale 25 000

Repartizaţi în tabelul 3.5 activele şi pasivele entităţii conform grupei şi subgrupei corespunzătoare
planului general de conturi contabile, indicînd contul elementului.

41
Tabelul 3.5
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Moldova” S.A.
ACTIV PASIV

1. Active imobilizate Contul 3. Capital propriu Contul


1.1. Imobilizări necorporale 3.1. Capital social şi suplimentar

1.2. Imobilizări corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiţii financiare pe termen lung 3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiţii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creanţe şi avansuri acordate pe TL 4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate 4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante 5. Datorii curente

2.1. Stocuri 5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creanţe comerciale şi calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creanţe curente

2.4. Numerar

2.5. Investiţii financiare curente 5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

42
Întocmiţi bilanţul în tabelul 3.6 şi calculaţi totalurile capitolelor bilanţului.
Tabelul 3.6
Bilanțul entității economice ,,Moldova” S.A.
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
+ rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + 300

43
rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240
+ rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

44
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

45
Aplicația 3.3
Se cere: utilizînd informația din tabelul 3.7 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice ,,NISTRU” S.A. în active și pasive, repartizîndu-le în tabelul 3.8, și întocmiţi bilanţul
după tabelul 3.9.

Tabelul 3.7
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,NISTRU” S.A.
(activitatea de bază – comercializarea produselor alimentare)

Nr. Suma,
Elemente patrimoniale
crt. Lei
1 Capital social 30 000
2 Datorii privind TVA 5 000
3 Finanţări cu destinaţie specială pe termen lung 10 000
4 Subvenţii 10 000
5 Datorii faţă de titularii de avans 5 000
6 Terenuri cu plantaţii perene 18 000
7 Amortizarea clădirii oficiului 12 500
8 Venituri anticipate curente 8 500
9 Materiale pentru ambalat 5 500
10 Datorii curente faţă de furnizori 12 500
11 Clădirea secţiei de producţie nefinisată 13 000
12 Împrumuturi pe termen scurt primite 13 000
13 Numerar în caserie 1 000
14 Credite bancare pe termen lung primite 22 000
15 Numerar la contul curent în monedă naţională 20 000
16 Uzura OMVSD 2 500
17 Cote de participaţie pe termen lung 12 000
18 Datorii privind leasingul pe un termen de 2 ani 10 000
19 Capital de rezervă 8 000
20 Amenzi şi penalităţi neachitate 2 000
21 Capital retras 5 000
22 Patiserie 12 000
23 Clădirea oficiului entităţii 25 000
24 Cheltuieli anticipate curente 5 000
25 Pierdere a anului de gestiune 5 500
26 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 8 500
27 Creanţe curente ale debitorilor din ţară 10 500
28 Lactate 10 000

Repartizaţi în tabelul 3.8 activele şi pasivele entităţii conform grupei şi subgrupei corespunzătoare
planului general de conturi contabile, indicînd contul elementului.

46
Tabelul 3.8
Elementele patrimoniale ale entității economice ,, NISTRU” S.A.
ACTIV PASIV

1. Active imobilizate Contul 3. Capital propriu Contul


1.1. Imobilizări necorporale 3.1. Capital social şi suplimentar

1.2. Imobilizări corporale


3.2. Rezerve

3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)

1.3. Active biologice imobilizate

1.4. Investiţii financiare pe termen lung 3.4. Alte elemente de capital propriu

1.5. Investiţii imobiliare


4. Datorii pe termen lung
1.6. Creanţe şi avansuri acordate pe TL 4.1. Datorii financiare pe termen lung

1.7.Alte active imobilizate 4.2. Alte datorii pe termen lung

2. Active circulante 5. Datorii curente


2.1. Stocuri 5.1. Datorii financiare curente

5.2. Datorii comerciale curente

2.2. Creanţe comerciale şi calculate

5.3. Datorii calculate curente


2.3. Alte creanţe curente

2.4. Numerar

2.5. Investiţii financiare curente 5.4. Alte datorii curente

2.6. Alte active circulante

47
Întocmiţi bilanţul în tabelul 3.9 şi calculaţi totalurile capitolelor bilanţului.
Tabelul 3.9
Bilanțul entității economice ,,NISTRU” S.A.
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + 300
rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

48
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

49
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

50
Aplicația 3.4
Se cere: utilizînd informația din tabelul 3.10 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice ,,Floare-Carpet” S.A. în active și pasive și întocmiţi bilanţul după tabelul 3.11.

Tabelul 3.10
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Floare-Carpet” S.A.
(activitatea de bază - producerea şi vînzarea covoarelor)

Sold la începutul Sold la sfîrşitul


Nr.
Elemente patrimoniale perioadei de perioadei de
crt.
gestiune gestiune
1 Capital social 80 000 80 000
2 Clădiri 65 000 50 000
3 Datorii curente faţă de furnizori 40 000 25 000
4 Covoare destinate vînzării 100 000 28 000
5 Mărfuri 3 000 25 000
6 Datorii privind asigurarea medicală obligatorie 80 000 10 000
7 Semifabricate cumpărate 10 000 5 500
8 Datorii faţă de S.R.L.,,Bravo’’ pentru aţe cumpărate 15 000 10 500
9 Profit net al perioadei de gestiune 55 000 33 000
10 Datoriile S.A.,,Stag’’ pentru covoare procurate, dar 73 000 18 000
neachitate
11 Împrumuturi acordate pe termen de 14 luni 13 000 10 000
12 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 64 000 10 000
13 Amortizarea clădirilor şi mijloacelor de transport 37 000 28 000
14 Credite primite de la Banca Socială pe un termen de 35 000 30 000
18 luni
15 Covoare nefinisate 42 000 10 000
16 Mijloace de transport 34 000 25 000
17 Depozite pe termen de 3 ani 52 000 10 000
18 Terenuri 25 000 12 000
19 Haine de protecţie 10 000 10 000
20 Casa 2 000 1 500
21 Rezerve statutare 40 000 22 000
22 Programe informatice 11 000 9 000
23 Împrumuturi primite pe termen scurt 62 000 15 000
24 Carduri bancare 10 000 10 000
25 Amortizarea imobilizărilor necorporale 3 000 2 000
26 Numerar la contul curent în valută străină 45 000 25 000
27 Datoria entităţii faţă de titularii de avans 4 000 5 000
28 Aţe 15 000 12 500
29 Datoria faţă de proprietari 42 000 16 000
30 Uzura OMVSD 2 000 3 000
31 Numerar la contul curent în monedă naţională 49 000 28 000

51
Întocmiţi bilanţul entității economice ,,Floare-Carpet” S.A. în tabelul 3.11 şi calculaţi
totalurile capitolelor bilanţului.
Tabelul 3.11
BILANŢUL ,,Floare-Carpet” S.A.
la _______________ 20___ 
Sold la
Nr. Cod. Începutul Sfîrşitul
ACTIV
d/o rd. perioadei de perioadei
gestiune de gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020    
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + 130
rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150    
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

52
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + 300
rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 +
rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

53
       
PASIV

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 +
rd.550 + rd.560 + rd.570)
Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590
 

54
Aplicația 3.5
Se cere: identificaţi modificările care au avut loc în activul şi pasivul bilanţului pe urma
operaţiunilor economice ale entității economice S.A. ,,Iufarm-service” reflectate în tabelul 3.12.

Tabelul 3.12
Operaţiunile economice ale entității economice S. A. ,,Iufarm-service”
Nr. Modificarea Tipul
Conţinutul operaţiunei economice
crt. posturilor de bilanţ modificării
1 S-a procurat un strung de la furnizor cu plata
ulterioară
2 Din numerarul de la contul curent în monedă
naţională s-a achitat datoria față de furnizor
pentru strungul procurat
3 S-a majorat capitalul social din contul rezervei
statutare
4 S-a încasat în casierie de la cumpărător avansul
curent
5 S-a achitat salariul muncitorilor din numerarul
în casierie
6 S-a primit un credit pe termene lung de la
bancă
7 O parte din creditele bancare pe termen lung au
fost trecute la categoria creditelor pe termen
scurt
8 S-a rambursat creditul bancar pe termen lung în
valută străină
9 S-a acordat un împrumut pe termen scurt în
monedă naţională
10 S-a încasat de la clienţi un avans curent pentru
produsele ce urmează a fi vîndute
11 Din numerarul la contul bancar s-a efectuat
achitarea cu bugetul
12 S-au consumat materiale pentru construcţia
blocului administrativ
13 Din numerarul de la contul curent s-a achitat
impozitul pe venit

55
Aplicația 3.6
Se cere: identificaţi modificările care au avut loc în activul şi pasivul bilanţului pe urma
operaţiunilor economice ale entității economice S.A. ,,LORI” reflectate în tabelul 3.13.

Tabelul 3.13
Operaţiunile economice ale entității economice S.A. ,,LORI”
Nr. Modificarea Tipul
Conţinutul operaţiunei economice
crt. posturilor de bilanţ modificării
1 O parte din rezervele statutare au trecut în capitalul
de rezervă
2 S-au primit OMVSD de la furnizor cu plata ulterioară
3 Din numerarul din casierie s-a achitat datoria
furnizorului pentru OMVSD procurate
4 Din numerarul din casierie s-a acordat avans
titularului de avans
5 Din numerarul de la contul curent s-a plătit pentru
licenţă
6 Achitarea pentru mărfuri de către cumpărători
7 Din numerarul de la contul curent s-a plătit avans
furnizorului
8 Din numerarul din casierie s-a achitat salariul
personalului
9 Din casierie se depun la bancă banii încasaţi din
vînzare
10 S-a achiziţionat de la furnizori un automobile
11 S-a procurat combustibil cu achitarea ulterioară
12 Din numerarul la contul curent s-a rambursat creditul
bancar pe termen scurt
13 Profitul net al anului de gestiune se repartizează la
crearea capitalului de rezervă
14 În contul curent proprietarii au depus capitalul social
al entităţii
15 S-a încasat în casieria entităţii creanţa cumpărătorilor
pentru serviciile prestate
16 S-au primit mărfuri de la furnizor cu plata ulterioară

56
Aplicația 3.7
Se cere: formulaţi conţinutul operaţiunilor economice care au produs modificări în bilanţul
entității economice, reflectate în tabelul 3.14.

Tabelul 3.14
Operaţiunile economice care produc modificări în bilanț
Modificări în bilanţul contabil
Nr. Activ Pasiv Conţinutul operaţiunei
crt. majorare micşorare micşorare majorare economice

1. Numerar la Credite
contul bancare pe
curent în termen scurt
valută
străină
2. Numerar în Numerar la
casierie contul
curent în
monedă
națională
3. Numerar în Datorii
casierie privind
retribuirea
muncii
4. Materiale Datorii faţă de
furnizori

5. Numerar la Datorii
contul privind
curent în asigurările
monedă
națională
6. Profit Rezerve
nerepartizat statutare
al anului de
gestiune
7. Numerar la Avansuri
contul curente
curent în primite
valută
străină
8. Numerar la Creanţe
contul curente ale
curent în debitorilor
monedă din ţară
națională

57
TESTE–GRILĂ

1. Data de ,,31 decembrie 20xx’’ din titlul unui bilanț înseamnă că:
a) bilanţul a fost întocmit la 31 decembrie 20xx;
b) bilanţul reflectă situaţia financiară la data de 31 decembrie 20xx.

2. Precizaţi care afirmaţie este corectă:


a) bilanţul este prezentat în etalonul natural;
b) bilanţul se prezintă atît în etalonul natural cît şi în cel valoric;
c) bilanţul este prezentat în etalonul valoric.

3. Ordonaţi capitolele bilanţului în ordinea corectă, numerotîndu-le cu cifre de la 1 la 5:


a) capital propriu;
b) datorii pe termen lung;
c) datorii curente;
d) active circulante;
e) active imobilizate.

4. Precizaţi care este mărimea capitalului propriu, pornind de la următoarele date: total activ – 25
000 lei; active circulante – 9 000 lei; datorii pe termen lung – 9 000 lei; datorii curente – 7 000 lei.
Variante de răspuns:
a) 13 000 lei;
b) 34 000 lei;
c) 19 000 lei;
d) 9 000 lei;
e) nici un răspuns nu este corect.

5. Calculaţi valoarea imobilizărilor corporale (lei), pornind de la următoarele date: investiţii


financiare pe termen lung – 8 700 lei; credit bancar pe termen lung – 20 000 lei; mijloace fixe –
36 000 lei; materiale – 16 000 lei; terenuri – 10 000 lei; avansuri pe termen lung acordate – 4 600
lei; clădiri – 25 000 lei; produse finite – 10 000 lei; resurse minerale – 5 000 lei; amortizarea
mijloacelor fixe – 16 000 lei;
Variante de răspuns:
a) 84 300 lei;
b) 75 600 lei;
c) 60 000 lei;
d) 61 000 lei;
e) 71 000 lei;
f) nici un răspuns nu este corect.

6. Calculaţi valoarea activelor circulante (lei), pornind de la următoarele date: profit net – 7 000 lei;
materie primă – 12 000 lei; uzura OMVSD – 1 500 lei; capital propriu – 20 000 lei; creanţe curente
ale cumpărătorilor – 25 000 lei; mijloace fixe – 40 000 lei; avansuri curente acordate – 4 500 lei;
avansuri curente primite – 3 500 lei; amortizarea mijloacelor fixe – 8 000 lei; imobilizări
necorporale – 4 000 lei; rezerve – 2 000 lei; obiecte de mică valoare şi scurtă durată – 4 500 lei;
produse finite – 10 000 lei; numerar – 8 000 lei; împrumuturi acordate curente – 6 000 lei.
Variante de răspuns:
a) 68 500 lei;
b) 62 500 lei;
c) 64 000 lei;
d) 67 500 lei;
e) nici un răspuns nu este corect.

58
7. Categoriile de mai jos, notate cu cifre reprezintă capitolele bilanţului, iar termenii notaţi cu litere
reprezintă titluri de conturi. Găsiţi pentru fiecare cont numărul corespunzător a categoriei în care se
încadrează acesta:
1) active imobilizate;
2) active circulante;
3) capital propriu;
4) datorii pe termen lung;
5) datorii curente;
6) inexistente în bilanţ.
___a) capital retras;
___b) capital suplimentar;
___c) amortizarea mijloacelor fixe;
___d) costuri indirecte de producţie;
___e) amortizarea imobilizărilor necorporale;
___f) terenuri;
___g) profit nerepartizat;
___h) cheltuieli de distribuire;
___i) investiţii financiare curente;

8. Transferarea numerarului de la contul curent în monedă națională a unei datorii faţă de furnizor:
a) majorează atît activele, cît şi datoriile;
b) majorează activele şi diminuează datoriile;
c) diminuează activele şi majorează datoriile;
d) diminuează atît activele, cît şi datoriile;
e) nici un răspuns nu este corect.

9. Încasarea la contul curent în monedă națională a unei creanţe comerciale:


a) majorează atît activele, cît şi datoriile;
b) majorează activele şi diminuează datoriile;
c) diminuează activele şi majorează datoriile;
d) diminuează atît activele, cît şi datoriile;
e) nici un răspuns nu este corect.

10. Concretizaţi ce modificări vor avea loc în cazul încasării la contul curent în monedă națională a
unui împrumut:
a) majorarea unui post de activ şi micşorarea unui post de pasiv;
b) majorarea atît a unui post de activ, cît şi a unui post de pasiv;
c) micşorarea unui post de activ şi majorarea unui post de pasiv;
d) micşorarea atît a unui post de activ, cît şi a unui post de pasiv;
e) micşorarea unui post de activ şi majorarea altui post de activ;
f) majorarea unui post de pasiv şi micşorarea altui post de pasiv.

11. Concretizaţi ce modificări vor avea loc în cazul ridicării numerarului din contul curent de la
bancă şi depunerii în caseria entităţii:
a) majorarea unui post de activ şi micşorarea unui post de pasiv;
b) majorarea atît a unui post de activ, cît şi a unui post de pasiv;
c) micşorarea unui post de activ şi majorarea unui post de pasiv;
d) micşorarea unui post de activ şi majorarea altui post de activ;
e) micşorarea unui post de activ şi majorarea altui post de activ;
f) majorarea unui post de pasiv şi micşorarea altui post de pasiv.

59
12. Care din operaţiunile economice duc la majorarea unui post de activ şi micşorarea altui post de
activ:
a) încasarea la conturi curente a unui credit bancar pe termen scurt;
b) încasarea la conturi curente de la bancă a unei creanţe comerciale;
c) acordarea unui avans titularului de avans din casieria entităţii;
d) transferarea unui credit bancar pe termen lung în credit bancar pe termen scurt;
e) transferarea numerarului de la contul curent în valută străină în contul curent în monedă
națională;
f) transferarea investiţiilor financiare pe termen lung în investiţii financiare curente.

13. Se solicită a se preciza cum influenţează asupra bilanţului operaţiunea economică privind plata
salariului din casieria entității:
a) A - X = P - X
b) A – X + X = P
c) A + X = P + X
d) A = P – X + X

14. Care afirmaţie este corectă:


a) bilanţul îndeplineşte trei funcţii principale: generalizarea informaţiei, informarea
utilizatorilor, prelucrarea informaţiei.
b) activele sunt plasate în bilanţ în ordinea creşterii lichidităţiii lor.
c) orice operaţiune economică influenţează asupra valorii totale a bilanţului.
d) bilanţul serveşte ca sursă de informaţie pentru utilizatorii interni.

15. Bilanţul este:


a) un principiu al metodei contabilităţii;
b) un procedeu al metodei contabilităţii;
c) un raport privind situaţia patrimonială;
d) nici un răspuns corect.

60
TEMA 4. SISTEMUL DE CONTURI ŞI DUBLA ÎNREGISTRARE

Obiectivele de referință:
 Să definească noţiunea de cont contabil și dubla înregistrare
 Să descrie structura conturilor de activ şi a conturilor de pasiv
 Să determine legăturile dintre conturile sintetice şi conturile analitice
 Să argumenteze rolul corespondenţei conturilor la întocmirea formulelor contabile
 Să argumenteze modul de întocmire a balanţelor de verificare

Aplicația 4.1
Se cere: grupaţi conturile din tabelul 4.1 după următoarele criterii: conturi de bilanţ, conturi
extrabilanţiere, conturi de rezultate și conturi de gestiune.
Tabelul 4.1
Clasificarea conturilor contabile

Conturi Conturi ale


Conturi Conturi de
Denumirea contului extrabi- contabilității
de bilanţ rezultate
lanţiere de gestiune
1. Mărfuri
2. Alte venituri din activitatea operaţională
3. Adaos comercial
4. Capital social
5. Bunuri primite în custodie
6. Costul vînzărilor
7. Imobilizări corporale primite în leasing
8. Amortizarea resurselor minerale
9. Utilaj primit pentru montaj
10. Credite bancare pe termen lung
11. Cheltuieli administrative
12. Activităţi de bază
13. Imobilizări necorporale
14. Venituri din vînzări
15. Costuri indirecte de producţie
16. Venituri financiare
17. Datorii privind decontările cu bugetul
18. Cheltuieli excepţionale
19. Formulare cu regim special
20. Venituri din operaţiuni cu active
imobilizate

61
21. Activităţi auxiliare
22. Cheltuieli financiare
23. Creanţe comerciale curente
24. Amortizarea imobilizărilor necorporale
25. Cheltuieli privind calamităţile
26. Provizioane curente
27. Subvenţii
28. Deprecierea mijloacelor fixe
29. Cheltuieli cu personalul comercial
30. Valori mobiliare
31. Creanţe pe termen lung
32. Capital retras
33. Datorii faţă de buget
34. Cheltuieli cu impozite şi taxe
35. Venituri anticipate pe termen lung
36. Datorii faţă de deponenţi
37. Depozite
38. Profit utilizat al perioadei de gestiune
39. Costul serviciilor prestate
40. Alte rezerve
41. Creanţe privind accizele
42. Produse
43. Venituri din sancţiuni
44. Materiale cu destinaţie agricolă
45. Deprecierea terenurilor
46. Brevete
47. Utilaj destinat instalării
48. Facilităţi fiscale
49. Datorii privind asigurările

62
Aplicația 4.2
Se cere: completaţi cu cuvintele „Debit” sau „Credit” modificările parvenite în urma
operaţiunilor economice expuse în tabelul 4.2
Tabelul 4.2
Modificările parvenite în urma operaţiunilor economice

Operațiunile economice Debit / Credit


1. Achitarea datoriilor comerciale
2. Micşorarea creanţelor
3. Majorarea capitalului social
4. Micşorarea numerarului
5. Consum de materiale în activitatea de producție
6. Majorarea creanţelor comerciale curente
7. Majorarea stocurilor de produse finite
8. Calculul salariilor
9. Majorarea datoriilor
10. Micşorarea rezervelor
11. Micşorarea datoriilor financiare
12. Majorarea creanţelor personalului
13. Intrarea imobilizărilor necorporale
14. Majorarea rezervelor statutare
15. Intrarea mijloacelor fixe
16. Calcularea amortizării mijloacelor fixe
17. Ieşirea numerarului din contul current
18. Achitarea creanţelor de către personal
19. Micşorarea capitalului suplimentar
20. Procurare de materiale
21. Obţinerea produselor finite
22. Înregistarea venitului din vînzări
23. Achitarea datoriei faţă de buget
24. Micşorarea numerarului în casierie
25. Vînzarea mărfurilor
26. Micşorarea datoriilor
27. Intrarea mărfurilor
28. Majorarea mijloacelor fixe

63
Aplicația 4.3
Se cere:
1) Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.3.
2) Utilizînd schema din figura 4.1, deschideţi contul 241 „Casa”, soldul inițial al căruia
constituie 1 300,00 lei.
3) Înregistraţi operaţiunile economice în cont, calculaţi rulajele şi soldul contului la
sfîrşitul lunii.

Tabelul 4.3
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice

Corespondenţa
Conţinutul operaţiunilor economice Suma (lei) conturilor
Dt Ct
1 La 01.06 s-a ridicat numerar de la bancă pentru 4 000,00
achitarea salariului personalului
2 La 03.06 s-a achitat salariul personalului 1 800,00

3 La 08.06 s-a acordat un avans din casierie spre 300,00


decontare angajatului Ceban A.
4 La 19.06 titularul a restituit în casierie suma 100,00
avansului neutilizat.

Debit 241 „Casa” Credit


Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor

64
Sold final

Figura 4.1. Structura contului 241 „Casa”

65
Aplicația 4.4
Se cere:
1) Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.4.
2) Utilizînd schema din figura 4.2, deschideţi contul 242 „Conturi curente în monedă
naţională”, soldul inițial al căruia constituie 36 400,00 lei.
3) Înregistraţi operaţiunile economice în cont, calculaţi rulajele şi soldul contului la
sfîrşitul lunii.

Tabelul 4.4
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice

Corespondenţa
Suma
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1 Din numerarul de la bancă s-a efectuat achitarea:
a) cu furnizorul 9 550,00
b) cu bugetul 300,00
2 Din numerarul din contul curent s-a ridicat numerar
în casierie pentru achitarea cu personalul. 29 100,00
3 S-a încasat în contul curent de la clienţi un avans pe
termen lung pentru mărfurile ce urmează a fi 5 000,00
vîndute.
4 Din contul curent s-a transferat un avans curent
furnizorilor. 1 500,00
5 A fost obţinut un împrumut pe termen de 5 ani şi a
fost depus în contul curent al entităţii. 3 000,00

Debit 242 „Conturi curente în monedă naţională” Credit


Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final

Figura 4.2. Structura contului 242 „Conturi curente în monedă naţională”

66
Aplicația 4.5
Se cere:
1) Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.5.
2) Utilizînd schema din figura 4.3, deschideţi contul 511 „Credite bancare pe termen
scurt”, soldul inițial al căruia constituie 10 000,00 lei.
3) Înregistraţi operaţiunile economice în cont, calculaţi rulajele şi soldul contului la
sfîrşitul lunii.

Tabelul 4.5
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice

Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice Suma (lei) conturilor
Dt Ct
1 La contul curent în monedă națională s-a primit un 25 000,00
credit pe termen scurt de la Banca de Economii
2 Creditul bancar pe termen lung a fost trecut în 5 000,00
categoria creditelor bancare pe termen scurt
3 La contul curent în valută străină s-a încasat un 3 500,00
credit bancar cu un termen de rambursare 10 luni
4 Din numerarul la contul curent în monedă 1 500,00
națională s-a transferat o parte din creditul pe
termen scurt

Debit 511 „Credite bancare pe termen scurt" Credit


Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final

Figura 4.3. Structura contului 511 „Credite bancare pe termen scurt”

67
Aplicația 4.6
Se cere: indicaţi simbolul conturilor şi calculaţi soldul la sfîrşitul lunii al conturilor expuse
în tabelul 4.6.
Tabelul 4.6
Componența conturilor contabile

Simbolul Sold Rulaj


Denumirea contului debitor creditor Sold final
contului initial
Produse 6 000 5 000 3 500 ?
Terenuri 29 000 11 500 7 500 ?
Împrumuturi acordate pe termen scurt 0 12 400 1 500 ?

Mărfuri 14 000 1 200 0 ?


Credite bancare pe termen scurt 19 520 75 650 129 300 ?
Capital social 10 000 2 800 0 ?
Uzura OMVSD 2 800 1 000 3 600 ?
Alte datorii curente 5 600 0 3 200 ?
Amortizarea imobilizărilor necorporale 6 700 3 400 2 000 ?
Materiale 4 500 2 700 5 900 ?
Datorii faţă de proprietari 12 000 42 500 72 000 ?
Numerar la contul curent în monedă 31 200 12 500 41 000 ?
naţională
Casa 2 000 500 1 420 ?
Mijloace de transport 78 000 17 000 24 000 ?
Clădiri 19 000 1 400 15 000 ?
Rezerve statutare 7 500 4 100 0 ?
Programe informatice 18 000 15 000 3 000 ?
Depozite curente 0 14800 2000 ?
Crenaţe ale bugetului 7 400 6 200 4 200 ?
Resurse minerale 98 000 15 000 34 000 ?
Active biologice 5 000 1 500 4 700 ?
Datorii salariale 35 000 40 000 55 000 ?
Profit net al perioadei de gestiune 0 25 000 85 000 ?
Documente băneşti 4 600 2 580 1 700 ?
Piese de schimb 2 500 780 1 200 ?
Numerar în casierie 150 25 870 24 000 ?

68
Aplicația 4.7
Se cere: indicaţi simbolul conturilor şi determinați sumele care lipsesc în baza datelor
expuse în tabelul 4.7.

Tabelul 4.7
Componența conturilor contabile
Simbolul Sold Rulaj Sold
Denumirea contului
contului initial debitor creditor Final
Mijloace fixe 150 200 ? 38 660 139 540

Datorii faţă de buget ? 27 822 11 292 36 358

Imobilizări necorporale 127 820 27 530 ? 3 030

OMVSD 29 330 11 500 7 250 ?


Împrumut pe termen
99 920 ? 17 530 89 160
lung primit

Materiale 35 280 ? 29 350 48 150


Credite bancare pe
195 205 5 620 29 300 ?
termen lung
Datorii privind
? 44 250 11 535 19 605
decontările cu bugetul
Investiţii financiare pe termen lung
56 820 12 535 ? 0
în părţi neafiliate

Rezerve statutare 25 350 ? 12 500 8 500

Uzura OMVSD 15 325 19 500 4 520 ?

Datorii faţă de proprietari 47 570 51 820 ? 8 280

Avansuri primite 5 000 ? 9 000 6 000

69
Aplicația 4.8
Se cere: reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.8.

Tabelul 4.8
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice

Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiilor economice
Dt Ct
1. De la furnizori s-au primit materiale cu achitarea
ulterioară.
2. Creditul bancar pe termen lung a fost trecut în
categoria creditelor bancare pe termen scurt.
3. De la furnizori s-au procurat mărfuri cu achitarea
ulterioară.
4. Din numerarul la contul curent în monedă națională
s-a transferat un avans curent.
5. Din contul profitului nerepartizat s-a constituit
capitalul de rezervă.
6. S-a primit un credit pe termen scurt de la Banca de
Economii şi a fost depus în contul current în monedă
națională.
7. Titularul de avans a restituit în casieria entităţii
avansul nejustificat.
8. S-a achiziţionat de la furnizori o programă
informatică.
9. La contul current în valută străină s-a încasat un
credit bancar cu un termen de rambursare 10 luni.
10. O parte din creditele pe termen scurt au fost trecute
în categoria creditelor bancare pe termen lung.
11. S-a încasat de la clenţi un avans curent pentru
mărfurile ce urmează a fi vîndute.
12. Din numerarul din casierie s-a plătit salariul
personalului.
13. S-a procurat un mijloc fix cu achitarea ulterioară.

14. S-a acordat avans titularului de avans din numerarul


în casierie.
15. Din numerarul contului curent în monedă naţională
s-a rambursat creditul bancar pe termen scurt.

70
Aplicația 4.9
Se cere: reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.9.

Tabelul 4.9
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice

Corespondenţa conturilor
Conţinutul operaţiunilor economice
Dt Ct
1. Din numerarul la contul curent în monedă națională
s-a ridicat numerar în casierie pentru a plăti salariile şi
alte cheltuieli
2. Se plăteşte din numerarul în casierie expeditorului
pentru cheltuieli de deplasare
3. Se primeşte de la expeditor suma avansului nefolosit

4. Din numerarul contului curent în monedă naţională


s-a transferat un avans curent furnizorilor
5. În rezultatul inventarierii s-a constatat numerar lipsă
în casierie
6. S-a primit un credit pe termen lung de la Banca
Socială şi a fost depus în contul curent în valută
străină
7. S-au consumat materiale pentru fabricarea produselor
finite
8. S-a achiziţionat de la furnizori un automobil cu
achitarea ulterioară
9. De la furnizori se procură materie primă, cu achitarea
ulterioară
10. Din numerarul la contul curent în monedă națională
s-a rambursat creditul bancar pe termen scurt
11. S-a încasat de la clenţi un avans curent pentru
produsele ce urmează a fi vîndute
12. Din numerarul în casierie s-a plătit salariul
directorului entităţii
13. S-a procurat o licenţă cu achitarea direct din contul
curent în monedă națională
14. În contul curent în monedă naţională se primeşte un
credit bancar pe termen lung
15. Din numerarul la contul curent în monedă națională
s-a efectuat achitarea cu bugetul
16 S-a procurat o emblemă comercială cu achitarea
directă din casierie

71
Aplicația 4.10
Se cere: formulaţi conţinutul operaţiunilor economice în baza corespondenţei conturilor
contabile indicate în tabelul 4.10.
Tabelul 4.10
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
Corespondenţa
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
Dt Ct
1. 112 521

2. 531 241

3. 211 242

4. 242 241

5. 213 521

6. 121 521

7. 141 521

8. 512 242

9. 217 241

10. 122 522

11. 522 242

12. 412 242

13. 242 221

14. 534 242

15. 111 226

16. 534 242

17. 252 521

18. 226 241

19. 333 332

20. 242 221

21. 211 542

22. 544 241

72
Aplicația 4.11
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 4.11 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "TEHNO-DESING" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la
începutul perioadei de gestiune după tabelul 4.12.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.13.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 4.14.

La începutul anului 20___ entitatea economică "TEHNO-DESING" S.R.L. dispunea de


următoarele elemente patrimoniale reflectate în tabelul 4.11.
Tabelul 4.11
Elementele patrimoniale ale entității "TEHNO-DESING" S.R.L.
la începutul anului 20___

Elementele patrimoniale Suma, lei


1. Avansuri acordate curente 24 000
2. Materiale 103 600
3. Numerar la contul curent în monedă naţională 120 000
4. Numerar în casierie 1 400
5. Datorii faţă de furnizori 24 600
6. Datorii faţă de personal 119 400
7. Numerar la contul curent în valută străină 10 000
8. Capital social 92 000
9. Creanţe comerciale curente 45 000
10. Datorii faţă de buget 15 000
11. Datorii privind asigurările sociale şi medicale 30 000
12. Avansuri primite curente 23 000

Întocmiţi bilanţul entității economice "TEHNO-DESING" S.R.L. la începutul perioadei de


gestiune după tabelul 4.12.

73
Tabelul 4.12
Bilanțul entității economice "TEHNO-DESING" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

74
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

75
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

76
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul
4.13.
Tabelul 4.13
Operaţiunile economice ale entității "TEHNO-DESING" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20___
Corespondenţa
Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
lei
Dt Ct
1. Din numerarul contului curent în monedă naţională se 14 000
acordă un avans furnizorilor
2. În contul curent în monedă naţională se înregistrează 5 000
suma obţinută din vînzarea valutei
3. În contul curent în monedă naţională se înregistrează 45 000
suma obţinută de la cumpărători
4. De la furnizori s-au procurat materiale cu achitarea 10 000
ulterioară.
5. Din contul de curent în monedă naţională se transferă 12 000
datoria faţă de buget
6. În contul curent în monedă națională se primeşte un 90 000
credit pe termen lung
7. S-a ridicat numerar în casierie de la contul curent în 70 000
monedă naţională
8. S-a achitat salariul personalului din numerarul în casierie 51 300

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

77
Dt Ct Dt Ct
Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Întocmiţi bilanţul entității economice "TEHNO-DESING" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de


gestiune după tabelul 4.14.

78
Tabelul 4.14
Bilanțul entității economice "TEHNO-DESING" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

79
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

80
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

81
Aplicația 4.12
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 4.15 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Acorex" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 4.16.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.17.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 4.18.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 4.19.

La începutul anului 20___ entitatea economică "Acorex" S.R.L. dispunea de următoarele


elemente patrimoniale reflectate în tabelul 4.15.
Tabelul 4.15
Elementele patrimoniale ale entității "Acorex" S.R.L.
la începutul anului 20___
Elementele patrimoniale Suma, lei
1. Numerar în casierie 400
2. Rezerve statutare 12 000
3. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 12 750
4. Capital social 449 200
5. Datorii faţă de buget 7 800
6. Mijloace fixe 186 350
7. Numerar la contul curent în monedă naţională 143 800
8. Datorii faţă de furnizori 34 500
9. Pierderi a perioadei de gestiune 6 700
10. Creanţe comerciale curente 179 000

Întocmiţi bilanţul entității economice "Acorex" S.R.L. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 4.16.

82
Tabelul 4.16
Bilanțul entității economice "Acorex" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

83
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

84
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

85
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul
4.17.
Tabelul 4.17
Operaţiunile economice ale entității "Acorex" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20___

Corespondenţa
Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
lei
Dt Ct
1. Din numerarul la contul curent în monedă 3 250
naţională s-a transferat datoria faţă de
furnizori.
2. În contul curent în monedă naţională s-a 34 600
încasat creanţa cumpărătorului.
3. S-au procurat materiale, achitîndu-se din 2 500
contul curent în monedă naţională.
4. Din numerarul la contul curent în monedă 7 500
națională se transferă bugetului.
5. Din contul profitului nerepartizat al anilor 2 000
precedenţi s-au majorat rezervele statutare.
6. S-a procurat un mijloc fix de la furnizor cu 7 500
achitarea ulterioară.
7. Din casierie s-a eliberat avans inginerului-şef 150
al entităţii.

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

86
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

87
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 4.18.
Tabelul 4.18
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont. debitor creditor debitor creditor Debitor creditor

TOTAL

88
Întocmiţi bilanţul entității economice "Acorex" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 4.19.
Tabelul 4.19
Bilanțul entității economice "Acorex" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,lei
d/o
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + 130
rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

89
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + 300
rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280
+ rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

90
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

91
Aplicația 4.13
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 4.20 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Vectru" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 4.21.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.22.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 4.23.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 4.24.

La începutul anului 20___ entitatea economică "Vectru" S.R.L. dispunea de următoarele


elemente patrimoniale reflectate în tabelul 4.20.
Tabelul 4.20
Elementele patrimoniale ale entității "Vectru" S.R.L.
la începutul anului 20___
Elementele patrimoniale Suma, lei
1. Contul curent în monedă naţională 9 000
2. Capital social 31 470
3. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 6 000
4. Materiale 3 500
5. Datorii curente faţă de furnizori 9 100
6. Datorii faţă de buget 46 900
7. Creanţe comerciale curente 54 750
8. Pierderi ale perioadei de gestiune 31 000
9. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 4 780

Întocmiţi bilanţul entității economice "Vectru" S.R.L. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 4.21.

92
Tabelul 4.21
Bilanțul entității economice " Vectru" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

93
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

94
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

95
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul
4.22.
Tabelul 4.22
Operaţiunile economice ale entității "Vectru" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20___

Corespondenţa
Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
lei
Dt Ct
1. În contul curent în monedă naţională se 3 500
primeşte o parte a creanţelor curente ale
cumpărătorilor.
2. Din contul profitului nerepartizat al anului 2 000
precedent s-a constituit capitalul de rezervă.
3. De la furnizori s-au primit materiale cu 6 000
achitarea ulterioară.
4. Din contul curent în monedă naţională se 3 000
transferă datoria faţă de buget.
5. De la contul curent în monedă naţională s-a 10 000
primit numerar în casierie.
6. Din casierie s-a platit salariul personalului. 4 500

7. S-au răscumpărat de la proprietari o parte din 5 000


acţiuni, achitîndu-se din casierie.
8. Din casierie s-a transferat numerar la contul 500
curent în monedă naţională.

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

96
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

97
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 4.23.
Tabelul 4.23
Balanţa de verificare a conturilor sintetice
Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final
cont. debitor creditor debitor creditor debitor creditor

TOTAL

Întocmiţi bilanţul entității economice "Vectru" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 4.24.

98
Tabelul 4.24
Bilanțul entității economice "Vectru" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 130
+ rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +

99
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

100
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

101
Aplicația 4.14
Se cere: reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.25 şi întocmiţi balanţa de verificare de tip şah utilizînd tabelul 4.26.
Tabelul 4.25
Operaţiunile economice ale entității economice

Corespondenţa
Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
lei
Dt Ct
1. Din contul curent în monedă naţională s-a transferat 5 000
numerar pentru procurarea cotelor de participaţie în altă
entitate economic cu termenul de 18 luni.
2. S-a achiziţionat de la furnizori o programă informatică 2 500
cu plata ulterioară.
3. S-au achitat în numerar salariile lucrătorilor. 8 800

4. A fost încasat un împrumut pe termen scurt în contul 8 000


curent în valută străină.
5. S-a primit un avans curent de la cumpărător pentru 5 000
livrarea ulterioară a produselor.
6. Profitul net al perioadei de gestiune a fost utilizat la 3 000
majorarea capitalului social.
7. S-a achiziţionat de la furnizori haine de protecţie. 700

8. Din numerarul casieriei s-a achitat cu furnizorii pentru


hainele de protecţie primite.
9. Titularul de avans a restituit în casieria entităţii avansul 500
nejustificat.

102
Întocmiţi balanţa de verificare de tip șah în baza operațiunilor economice, utilizînd tabelul 4.26.

Tabelul 4.26
Balanţa de verificare de tip şah
112 226 241 242 311 512 521 522 523 Total
Credit rulaj
debitor
Debit
112
141
213
241
242
243
333
412
521
531
Total
rulaj
creditor

103
Aplicația 4.15
Se cere:
1. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.28.
2. Utilizînd schema din figura 4.4, deschideţi contul sintetic 211 „Materiale” şi conturile
sale analitice în tabelele 4.29 şi 4.30.
3. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor analitice utilizînd tabelul 4.31.

La începutul lunii ianuarie 20___ entitatea economică "Delta" S.R.L. dispunea în stoc de
următoarele materiale reflectate în tabelul 4.27.
Tabelul 4.27
Soldul desfășurat al contului sintetic „Materiale” pe conturi analitice
la 01.01.20___
Nr. Tipuri Unitatea de Cantitatea Preţul,
crt. de materiale măsură Lei
1. Materialul „A” Buc 450 25,00
2. Materialul „B” Kg 230 17,00

Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul


4.28.
Tabelul 4.28
Operaţiunile economice ale entității "Delta" S.R.L. efectuate
pe parcursul lunii ianuarie, 20___
Corespondența
Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
lei
Dt Ct
1 S-au eliberat în producţie:
Materialul „A” - 230 buc.
Materialul „B”-120 kg
2 S-au procurat de la furnizori cu achitarea
ulterioară:
Materialul „A” - 280 buc. a cîte 25 lei buc.
Materialul „B” - 190 kg a cîte 17 lei kg
3 S-au eliberat în producţie:
Materialul „A” - 300 buc.
Materialul „B”-170 kg

104
Utilizînd schema din figura 4.4, deschideţi contul sintetic 211 „Materiale”,

Debit 211 „Materiale” Credit


Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final

Figura 4.4. Structura contului 211 „Materiale”

Deschideți contul analitic „Materialul A” aferent contului sintetic 211 „Materiale”, utilizînd
tabelul 4.29.
Tabelul 4.29
Contul analitic „Materialul A” aferent contului sintetic 211 „Materiale”
Conţinutul U/m Preţul, Intrări Ieşiri
operaţiunei lei cantitatea suma, lei cantitatea suma, lei
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

105
Deschideți contul analitic „Materialul B” aferent contului sintetic 211 „Materiale”, utilizînd
tabelul 4.30.
Tabelul 4.30
Contul analitic „Materialul B" aferent contului sintetic 211 „Materiale”
Conţinutul U/m Preţul, Intrări Ieşiri
operaţiunei lei cantitatea suma, lei cantitatea suma, lei
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 211


„Materiale” utilizînd tabelul 4.31
Tabelul 4.31
Balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 211 „Materiale”
Denumirea Un Preţ Sold iniţial Rulajele Sold final
materialelor . (lei) Canti- Suma Intrări (debit) Ieşiri (credit) Canti- Suma
m. tatea (lei) Canti- Suma Canti- Suma Tatea (lei)
Tatea (lei) Tatea (lei)
1.
2.
Total X X X X X X

106
Aplicația 4.16
Se cere:
1. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 4.33.
2. Utilizînd schema din figura 4.5, deschideţi contul sintetic 217 „Mărfuri” şi conturile
sale analitice în tabelele 4.34. 4.35 şi 4.36.
3. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor analitice utilizînd tabelul 4.37.

La începutul lunii mai 20___ entitatea economică "Tiras" S.R.L. dispunea în stoc de
următoarele mărfuri reflectate în tabelul 4.32.
Tabelul 4.32
Soldul desfășurat al contului sintetic „Mărfuri” pe conturi analitice
la 01.05.20___
Nr. Tipuri de mărfuri U/m Cantitatea Preţul, Suma,
crt. lei Lei
1. Săpun pentru copii buc 200 6,00
2. Ulei pentru copii kg 5000 8,00
3. Cremă pentru copii kg 100 10,00

Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul


4.33.
Tabelul 4.33
Operaţiunile economice ale entității "Tiras" S.R.L. efectuate
pe parcursul lunii mai, 20___

Corespondenţa
Suma
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
(lei)
Dt Ct
1 S-au primit mărfuri de la furnizori:
Săpun pentru copii - 200 buc., 6 lei/buc.
Cremă pentru copii - 60 kg, 10 lei/kg
2 Au fost livrate cumpărătorilor (la costul efectiv):
Săpun pentru copii - 150 buc.
Ulei pentru copii – 3 000 kg
Cremă pentru copii - 90 kg
3 S-au primit mărfuri de la furnizori:
Ulei pentru copii — 300 kg, 8 lei/kg
Cremă pentru copii - 150 kg, 10 lei/kg

107
Utilizînd schema din figura 4.5, deschideţi contul sintetic 217 „Mărfuri”,

Debit 217 „Mărfuri” Credit


Sold iniţial

Rulaj debitor Rulaj creditor


Sold final

Figura 4.5. Structura contului 217 „Mărfuri”

Deschideți contul analitic „Săpun pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”,
utilizînd tabelul 4.34.
Tabelul 4.34
Contul analitic „Săpun pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”
Conţinutul U/m Preţul Intrări Ieşiri
operaţiunei (lei) cantitatea suma, lei cantitatea suma, lei
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Deschideți contul analitic „Cremă pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”,
utilizînd tabelul 4.35.
Tabelul 4.35
Contul analitic „Cremă pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”
Conţinutul U/m Preţul Intrări Ieşiri
operaţiunei (lei) cantitatea suma, lei cantitatea suma, lei
Sold iniţial

Rulaj

108
Sold final

Deschideți contul analitic „Ulei pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”,
utilizînd tabelul 4.36.
Tabelul 4.36
Contul analitic „Ulei pentru copii” aferent contului sintetic 217 „Mărfuri”
Conţinutul U/m Preţul Intrări Ieşiri
operaţiunei (lei) Cantitatea suma, lei cantitatea suma, lei
Sold iniţial

Rulaj
Sold final

Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 217 „Mărfuri”
utilizînd tabelul 4.37
Tabelul 4.37
Balanţa de verificare a conturilor analitice deschise la contul sintetic 217 „Mărfuri”
Sold iniţial Rulajele Sold final
Un
Denumirea Preţ Intrări (debit) Ieşiri (credit)
. Canti- Suma Canti- Suma
mărfurilor (lei) Canti- Suma Canti- Suma
m. tatea (lei) tatea (lei)
tatea (lei) tatea (lei)
1.
2.
3.
Total X X X X X X

109
TESTE-GRILĂ

1. Care din elementele de mai jos sunt specifice contului contabil:


a) Titlul
b) Simbolul cifric
c) Activul
d) Rulajul
e) Debitul
f) Creditul
g) Soldul
h) Pasivul

2. Concretizaţi definiţia corespunzătoare fiecărui termen:

Nr. Nr.
Termenii Definiţia
crt. crt.
1. Debit A Înregistrarea simultană şi cu aceeaşi sumă
a unei operaţiuni în debitul unui cont şi în
creditul altui cont
2. Rulaj creditor В Totalul sumelor înregistrate în debitul
unui cont
3. Sold С Denumirea părţii drepte a unui cont
4. Credit D Totalul sumelor înregistrate în creditul
unui cont
5. Rulaj debitor E Denumirea părţii stîngi a unui cont
6. Dubla F Situaţia (existenţa) la un moment dat a
înregistrare unui element patrimonial

3. Precizaţi care afirmaţii sunt incorecte:


a) Planul de conturi constă din 3 capitole.
b) Planul de conturi este elaborat de fiecare entitate de sine stătător.
c) Planul de conturi conţine 8 clase.
d) Conturile extrabilanţiere nu intră în corespondenţă cu alte conturi.
e) Apartenenţa contului la o clasă sau alta se determină după prima cifră a simbolului
acestuia.

4. Contul 611 „Venituri din vînzări” este un cont:


a) contrar pasiv
b) de activ
c) de rezultate
d) extrabilanţier
e) de bilanţ
f) de pasiv
g) contrar activ

5. Referitor la conul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” se fac mai
multe afirmaţii. Care din ele sunt corecte:
a) Soldul contului este înscris în debit şi reprezintă suma uzurii acumulate.
b) Funcţionează ca un cont de pasiv.
c) Este un cont din contabilitatea de gestiune.
d) Soldul final se determină prin relaţia: Si + Rdt – Rct.

110
e) În creditul contului se înregistrează calculul uzurii obiectelor de inventar în cursul
perioadei de gestiune.
6. Care din următoarele conturi funcţionează ca conturi de pasiv:
a) 534 „Datorii faţă de buget"
b) 714 „Alte cheltuilei ale activităţii operaţionale"
c) 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată"
d) 311 „Capitalul social"
e) 812 „Activităţi auxiliare"
f) 221 „Creanţe comerciale"
g) 621 „Venituri din operaţiuni cu active imobilizate"

7. Pentru generalizarea informaţiei privind costurile de producţie sunt utilizate conturile din:
a) Clasa 3 „Capital propriu”
b) Clasa 6 „Venituri”
c) Clasa 8 „Conturi de gestiune”
d) Clasa 2 „Active circulante”
e) Clasa 9 „Conturi extrabilanţiere”

8. Achitarea datoriei faţă de furnizor pe seama creanţei comerciale a acestui furnizor se reflectă
prin formula contabilă:
a) Dt 221 Ct 521
b) Dt 522 Ct 221
c) Dt 521 Ct 226
d) Dt 521 Ct 221

1. Aranjaţi în ordinea corespunzătoare următoarele operaţiuni:


a) Întocmirea balanţei de verificare a conturilor sintetice;
b) Deschiderea conturilor contabile prin preluarea soldurilor iniţiale din bilanţul iniţial;
c) Reflectarea operaţiunilor economice în „Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor
economice”;
d) Întocmirea bilanţului final.

2. Conturile de rezultate cuprind conturile:


a) de activ şi de pasiv
b) de venituri şi de cheltuieli
c) de gestiune şi extrabilanţiere

3. Care din următoarele conturi funcţionează ca conturi de activ:


a) 712 „Cheltuieli de distribuire"
b) 216 „Produse"
c) 611 „Venituri din vînzări"
d) 124 „Amortizarea mijloacelor fixe"

4. Regulile de funcţionare a conturilor de activ sunt următoarele:


a) Se debitează cu soldul iniţial preluat din pasivul bilanţului.
b) Se debitează cu micşorările, iar se creditează cu soldul iniţial, preluat din activul
bilanţului şi cu majorările.
c) Se debitează cu soldul iniţial, preluat din activul bilanţului şi cu majorările, iar se
creditează cu micşorările.
d) Se debitează cu micşorările, iar se creditează cu soldul iniţial, preluat din pasivul
bilanţului şi cu majorările.

111
13. Formulaţi conţinutul operaţiunilor economice ce au loc la baza următoarelor înregistrări:
a) Dt 532 Ct 241
b) Dt 217 Ct 521
c) Dt 511 Ct 242
d) Dt 111 Ct 242
e) Dt 242 Ct 221
f) Dt 211 Ct 532

14. Care din relaţiile de mai jos sunt corecte:


a) SI + RD - RC = SFC SI - sold iniţial
b) SI + RC - RD = SFC RD - rulaj debitor
c) SI + RC - RD = SFD RC - rulaj creditor
d) SI + RD - RC = SFD SFC(D) - sold final creditor (debitor)

15. Rulajul debitor al contului este egal cu:


a) Existentul final al unui cont.
b) Diferenţa dintre total sume debitoare şi total sume creditoare.
c) Diferenţa dintre totalul sumelor şi soldul iniţial de pe aceeaşi parte a contului.
d) Diferenţa dintre totalul sumelor şi soldul final de pe aceeaşi parte a contului.
e) Totalitatea sumelor inregistrate pe partea de debit a contului fără soldul iniţial.

16. Rulajul creditor al contului de activ este egal cu zero în cazul, în care:
a) Pe parcursul lunii nu au avut loc rotaţii pe cont.
b) Rulajul debitor este echivalent cu cel creditor.
c) Aceasta nu se poate întîmpla.
d) Soldul iniţial plus rulajul debitor se echivalează cu rulajul creditor.
e) În decursul perioadei nu au avut loc operaţiuni ce au produs micşorări în aceste
conturi.
f) Nici un răspuns nu este corect.

17. Debitul este acea parte a contului în care se înregistrează:


a) Existentele iniţiale şi creşterile de active, micşorările şi existenţele finale de active.
b) Existentele iniţiale şi creşterile de pasive, micşorările şi existenţele finale de active.
c) Existentele iniţiale şi micşorările de active, creşterile şi existenţele finale de pasive.
d) Creşterile de active şi pasive.
e) Existenţele iniţiale de active şi pasive.
f) Nici un răspuns corect.

112
TEMA 5. SCHEMA GENERALĂ A CONTABILITĂȚII PRINCIPALELOR
OPERAȚIUNI ECONOMICE

Obiectivele de referință:
 Să descrie metodica de reflectare a operaţiunilor economice privind procurarea și
vînzarea bunurilor economice
 Să descrie procesului de producţie în cadrul entității economice
 Să determine modul de reflectare în conturi a producţiei în curs de execuţie, costurilor
activității de bază şi auxiliare, precum şi a costurile indirecte de producţie.
 Să argumenteze metodica de reflectare în conturi a cheltuielilor şi veniturilor, de
determinare a profitului net şi a modului de contabilizare a acestora.

Aplicația 5.1
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind procurarea mărfurilor din tabelul 5.1.
2. Determinați costul de intrare a mărfurilor procurate de entitatea economică.

Entitatea economică a procurat mărfuri de la un furnizor din Republica Moldova. Factura


fiscală include următoarea informație:
 valoarea mărfurilor – 60 000,00 lei;
 TVA - 20%;
 total spre plată - x lei.
La transportarea mărfurilor s-au suportat cheltuieli de transport propriu în sumă de 2 000,00
lei. Mărfurile au fost descărcate de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de
1 200,00 lei. Entitatea economică s-a achitat cu furnizorul integral prin virament.
În contabilitatea entităţii economice se efectuează înregistrările contabile prezentate în tabelul
5.1.

Tabelul 5.1
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind procurarea mărfurilor
Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Înregistrarea valorii mărfurilor achiziţionate de la
furnizori (fără TVA)
2 Reflectarea TVA aferentă mărfurilor achiziţionate
3 Înregistrarea cheltuielilor de transport propriu
4 Calculul salariilor angaţilor cuvenite pentru
descărcarea mărfurilor
5 Calculul contribuţiilor la asigurările sociale şi
medicale aferente salariilor calculate
6 Achitarea datoriei faţă de furnizori

113
Aplicația 5.2
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind procurarea materialelor din tabelul 5.2.
2. Determinați costul de intrare a materialelor procurate de entitatea economică
„RAPID” S.R.L.

Entitatea economică „RAPID” S.R.L. a procurat materiale de la un furnizor din Republica


Moldova. În baza facturii fiscale dispunem de următoarele date:
 valoarea materialelor - 105 000,00 lei;
 TVA - 20%;
 total spre plată - x lei.
La transportarea materialelor a fost angajat transportul organizaţiei de transport care a
prezentat factura fiscală în sumă de 10 200,00 lei, inclusiv TVA. Materiale au fost descărcate de
către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 3 000,00 lei. Entitatea economică
„RAPID” S.R.L. s-a achitat cu furnizorul și organizația de transport integral prin virament.
În contabilitatea entităţii „RAPID” S.R.L. se efectuează înregistrările contabile prezentate în
tabelul 5.2.

Tabelul 5.2
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind procurarea materialelor
Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Înregistrarea valorii materialelor achiziţionate de la
furnizori (fără TVA)
2 Reflectarea TVA aferentă materialelor achiziţionate
3 Înregistrarea cheltuielilor efectuate de organizaţia de
transport (fără TVA)
4 Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor efectuate de
organizaţia de transport
5 Calculul salariilor angaţilor cuvenite pentru
descărcarea materialelor
6 Calculul contribuţiilor la asigurările sociale şi
medicale aferente salariilor calculate
7 Achitarea datoriei faţă de furnizori
8 Achitarea datoriei faţă de organizaţia de transport

114
Aplicația 5.3
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza
operațiunilor economice privind procurarea mijlocului fix din tabelul 5.3.
2. Determinați costul de intrare a mijlocului fix procurat de entitatea economică „Stejaur”
S.R.L.

Entitatea economică „Stejaur” S.R.L. a procurat un utilaj în baza facturii fiscale, care cuprinde
următoarele informații:
 valoarea utilajului - 8 000,00 lei;
 TVA - 20%;
 total spre plată - x lei.
La transportarea utilajului a fost angajat transportul organizaţiei de transport care a prezentat
factura fiscală în sumă de 1 000,00 lei, inclusiv TVA. Mijlocul fix a fost descărcat de către angajaţii
entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 5 00,00 lei. Cheltuielile de montare a utilajului au
alcătuit:
 materiale utilizate – 200,00 lei
 salariul muncitorilor care au participat la instalare – 300,00 lei
 contribuţii la asigurările sociale şi medicale aferente salariilor calculate – x lei
 serviciile activității auxiliare – 100,00 lei
Entitatea economică „Stejaur” S.R.L. s-a achitat cu furnizorul și organizația de transport
integral prin virament.
În contabilitatea entităţii „Stejaur” S.R.L. se efectuează înregistrările contabile prezentate în
tabelul 5.3.
Tabelul 5.3
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind procurarea mijlocului fix
Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Înregistrarea valorii utilajului achiziţionat de la furnizori
(fără TVA)
2 Reflectarea TVA aferentă utilajului achiziţionat
3 Înregistrarea cheltuielilor efectuate de organizaţia de
transport (fără TVA)
4 Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor efectuate de
organizaţia de transport
5 Calculul salariilor angaţilor cuvenite pentru descărcarea
utilajului
6 Calculul contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale
aferente salariilor calculate
7. Înregistrarea materialelor utilizate la montarea utilajului
8 Calculul salariilor angaţilor cuvenite pentru montarea
utilajului
9 Calculul contribuţiilor la asigurările sociale şi medicale
aferente salariilor calculate
10 Reflectarea serviciilor activității auxiliare utilizate la
montarea utilajului
11 Achitarea datoriei faţă de furnizori
12 Achitarea datoriei faţă de organizaţia de transport

115
Aplicația 5.4
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice aferente producţiei în curs de execuţie şi a produselor
finite din tabelul 5.4.
2. Determinați stocul final al producției în curs de execuție la finele perioadei de gestiune.

Entitatea economică „Sarius” S.R.L. prezintă urmatoarele informaţii cu privire la produsele


finite şi producţia în curs de execuţie aferente perioadei de gestiune:
 stoc iniţial de produse în curs de execuţie – 80 000 lei;
 costuri de materiale la fabricarea produselor – 120 000 lei;
 costuri cu personalul – 15 000 lei;
 contribuţii privind asigurările sociale şi medicale aferente salariilor calculate - x lei;
 costuri de energie în scopuri tehnologice - 6 100 lei;
 costul produselor fabricate predate la depozit - 135 800 lei;
 stoc final al producţiei în curs de execuţie - x lei.
În contabilitatea entităţii „Sarius” S.R.L. se efectuează înregistrările contabile prezentate în
tabelul 5.4.

Tabelul 5.4
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
aferente producţiei în curs de execuţie şi a produselor finite

Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la
începutul perioadei de jestiune din contul contabilităţii
financiare
2 Reflectarea costurilor de materiale la fabricarea
producţiei
3 Înregistrarea consumului de energie în scopuri
tehnologice
4 Reflectarea costurilor cu personalul
5 Calculul şi înregistrarea contribuţiilor privind
asigurările sociale şi medicale
6 Reflectarea valorii produselor fabricate predate la
depozit
7 Trecerea soldului producţiei în curs de execuţie la
finele perioadei de gestiune în contul contabilităţii
financiare

116
Aplicația 5.5
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind vănzarea mărfurilor din tabelul 5.5.
2. Determinați rezultatul financiar din operațiunile aferente vînzării mărfurilor.

La data de 01.09.2014, entitatea economică „Prim” SRL a livrat mărfuri altei entităţi „Sever”
SRL la preţul de 300 000,00 lei, TVA - 20%. Costul mărfurilor vîndute constituie 210 000,00 lei.
La data de 27.09.2014 entitatea economica „Sever” SRL s-a achitat pentru mărfurile
procurate.
În contabilitatea entităţii „Stejaur” S.R.L. se efectuează înregistrările contabile prezentate în
tabelul 5.5.

Tabelul 5.5
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind vînzarea mărfurilor

Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Reflectarea costului mărfurilor vîndute
2 Constatarea venitului din vînzarea mărfurilor
3 La suma TVA aferentă mărfurilor vîndute
4 Achitarea cumpărătorului pentru mărfurile
procurate

117
Aplicația 5.6
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind vănzarea mijlocului fix din tabelul 5.6.
2. Determinați rezultatul financiar din operațiunile aferente vînzării mijlocului fix.

Entitatea economică vinde un mijloc fix, a cărui cost de intrare este de 150 000 lei, durata de
utilizare – 16 ani, valoarea reziduală – 5 000 lei. Mijlocul fix a fost folosit 9 ani 6 luni. Amortizarea
a fost calculată după metoda liniară. Mijlocul fix se vinde la preţul de 110 000 lei, T.V.A. – 20 %.
În contabilitatea entităţii economice se efectuează înregistrările contabile prezentate în tabelul
5.6.

Tabelul 5.6
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind vînzarea mărfurilor

Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Reflectarea valorii contabile a mijlocului fix
vîndut
2 Casarea amortizării acumulate pe parcursul
funcționării mijlocului fix
3 Constatarea venitului din vînzarea mijlocului fix
4 La suma TVA aferentă mijlocului fix vîndut
5 Achitarea cumpărătorului pentru mijlocul fix
procurat

118
Aplicația 5.7
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la
2. finele anului din tabelul 5.7.
3. Determinați rezultatul financiar la sfârşitul anului 2014 (profit sau pierdere).

La sfârşitul anului de gestiune 2014 entitatea economică „X” a înregistrat:


 Venitul din vânzări - 28 000 lei;
 Costul vânzărilor - 25 000 lei;
 Alte venituri din activitatea operaţională - 11 500 lei;
 Cheltuieli de distribuire – 7 200 lei;
 Cheltuieli administrative – 6 000 lei;
 Alte cheltuieli din activitatea operaţională - 900 lei;
 Venituri din operațiuni cu active imobilizate – 13 800 lei;
 Cheltuieli cu active imobilizate – 12 500 lei;
 Venituri financiare – 11 520 lei;
 Cheltuieli financiare – 10 900 lei;
 Venituri excepţionale – 11 000 lei.
În contabilitatea entităţii economice se efectuează înregistrările contabile prezentate în tabelul
5.7.
Tabelul 5.7
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli

Corespondența
Nr. Suma,
Conținutul operațiunilor economice conturilor
crt. lei
Dt Ct
1 Trecerea la finele anului 2014 a veniturilor
acumulate pe feluri de activități la rezultatul
financiar total:
 Venitul din vânzări
 Alte venituri din activitatea operaţională
 Venituri din operațiuni cu active
imobilizate
 Venituri financiare
 Venituri excepţionale
2 Trecerea la finele anului 2014 a cheltuielilor
acumulate pe feluri de activități la rezultatul
financiar total:
 Costul vânzărilor
 Cheltuieli de distribuire
 Cheltuieli administrative
 Alte cheltuieli din activitatea operaţională
 Cheltuieli cu active imobilizate
 Cheltuieli financiare
3 Reflectarea rezultatului financiar total la finele
anului 2014.

119
TESTE-GRILĂ

1. Alegeţi afirmaţiile corecte referitoare la contul 811 “Activităţi de bază”.


a) Este un cont al contabilităţii financiare;
b) Soldul creditor reflectă costul producţiei fabricate;
c) În debitul contului se reflectă acumularea costurilor directe şi indirecte de producţie, iar în
credit – costul efectiv al producţiei în curs de execuţie şi al produselor finite fabricate;
d) Contul nu dispune de sold iniţial şi final;
e) Este un cont al contabilităţii de gestiune.

2. Găsiţi formula contabilă corectă privind înregistrarea la depozit a producţiei finite fabricate.
a) Dt 211 Ct 811
b) Dt 216 Ct 811
c) Dt 811 Ct 215
d) Dt 216 Ct 611
e) Dt 215 Ct 811

3. Formula contabilă pentru înregistrarea veniturilor din vânzarea produselor va fi:


a) Dt 216 Ct 611
b) Dt 229 Ct 611
c) Dt 221 Ct 611
d) Dt 711 Ct 216

4. Conţinutul economic al formulei contabile Dt 231 Ct 622 va fi:


a) Înregistrarea veniturilor obţinute din dividende şi dobânzi calculate;
b) Înregistrarea diferenţelor de curs favorabile;
c) Înregistrarea veniturilor din prestarea de servicii;
d) Înregistrarea creanţelor incerte.

5. La înregistrarea profitului net la sfârşitul anului se întocmeşte formula contabilă:


a) Dt 351 Ct 333;
b) Dt 333 Ct 351;
c) Dt 332 Ct 351;
d) Dt 351 Ct 332.

6. Profitul net se obţine în cazul când:


a) Veniturile din vânzări depăşesc costul vânzărilor;
b) Rulajul creditor al contului 351 „Rezultat financiar total” depăşeşte rulajul debitor;
c) Rulajul debitor al contului 351 „Rezultat financiar total” depăşeşte rulajul creditor.

7. Semianual rezultatul financiar se determină, întocmindu-se formulele contabile:


a) Dt 351 Ct 333;
b) Dt 333 Ct 351;
c) Nici un răspuns corect.

8. Înregistrarea contabilă la decontarea costului materialelor vândute va fi:


a) Dt 711 Ct 211
b) Dt 714 Ct 216
c) Dt 714 Ct 211
d) Dt 811 Ct 211

120
9. Înregistrarea pierderilor de produse finite ca urmare a calamităţilor naturale:
a) Dt 714 Ct 216;
b) Dt 723 Ct 216;
c) Dt 333 Ct 216;
d) Dt 229 Ct 216

121
TEMA 6. EVALUAREA ȘI CALCULAȚIA – PROCEDEE ALE METODEI
CONTABILITĂȚII

Obiectivele de referință:
 Să determine însemnătatea evaluării pentru reflectarea generalizată a mijloacelor şi
surselor de formare a acestora
 Să argumenteze metodele de evaluare a mijloacelor la întrarea în entitate
 Să argumenteze metodele de evaluare a mijloacelor în contabilitatea curentă
 Să argumenteze metodele de evaluare a mijloacelor la ieşirea de la entitate
 Să identifice rolul calculaţiei în calcularea costului, în studierea componenţei costurilor
incluse în costul producţiei

Aplicația 6.1
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, determinați costul uleiului vegetal consumat
conform metodei de evaluare FIFO (primul intrat-primul ieșit) după tabelul 6.1.
2. Determinați stocul final al uleiului vegetal la sfîrșitul lunii octombrie 20___.

Stocul iniţial în depozitul entităţii economice „Lira” S.A. pentru uleiul vegetal la 1 octombrie
20___ constituie 1 300 kg la preţul de 18 lei/kg.
Aprovizionările în timpul lunii octombrie 2014 cu ulei vegetal au constituit:
 la 02.10. – 300 kg, preţul de 18,40 lei/kg;
 la 06.10. – 500 kg, preţul de 18,50 lei/kg;
 l 13.10. – 1 000 kg, preţul de 18,30 lei/kg;
 la 19.10. – 600 kg, preţul de 18,60 lei/kg;
 la 27.10. – 800 kg, preţul de 18,20 lei/kg;
Consumul de ulei vegetal pe parcursul lunii octombrie 2014 a constituit:
 la 05.10 – 1 400 kg;
 la 16.10 – 1 300 kg;
 la 24.10 – 500 kg;
 la 28.10 – 700 kg.

Utilizînd tabelul 6.1, calculați costul materialelor consumate şi a stocului final în cadrul
„Dia” S.R.L., conform metodei FIFO.

122
Tabelul 6.1
Calculul costului uleiului vegetal consumat și a stocului final
în baza metodei FIFO

Intrări Ieşiri Stoc


Data cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea,
kg lei/kg lei kg lei/kg lei kg lei/kg lei
01.10.20__

Rulaj
Stoc final

Aplicația 6.2
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, determinați costul materialelor consumate
conform metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare în tabelul 6.2, și metodei
de evaluare FIFO (primul intrat-primul ieșit) în tabelul 6.3.
2. Determinați stocul final al materialelor la sfîrșitul lunii august 20__.
3. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice privind
aprovizionarea și consumul materialelor (după metoda FIFO) în tabelul 6.4.

La entitatea economică „Dia” S.R.L., stocul materialului „A” la 01 august 20__ a constituit
680 unităţi la prețul de 22 lei/unitate.
În luna august stocurile au evoluat astfel:
 La 05.08. s-a înregistrat o aprovizionare de la furnizori – 1 980 unităţi la preţul de 21 lei
/unitate, achitarea efectuindu-se prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului.
 La 10.08. consumul pentru fabricarea produselor a constituit 1 020 unităţi.
 La 13.08. aprovizionarea de la o entitate asociată alcatuia 500 unităţi, la preţul de 20,50
lei/unitate. Achitarea se va efectua peste o lună.
 La 17.08. consumul pentru necesităţile generale ale secţiei de producţie – 960 unităţi.
 La 21.08. consumul pentru fabricarea produselor - 785 unităţi.
 La 26.08. aprovizionarea de la furnizori – 375 unităţi, la preţul de 23 lei/ unitate. Achitarea
s-a efectuat din contul unui acreditiv.
 La 28.08. s-au reflectat lipsurile de materiale – 365 unităţi.

123
Utilizînd tabelul 6.2, calculați costul materialelor consumate şi a stocului final în cadrul
„Dia” S.R.L., conform metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

Tabelul 6.2
Calculul costului materialelor consumate în cadrul „Dia” S.R.L.
conform metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare

Intrări Ieşiri Stoc


Data cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea,
kg lei/kg lei kg lei/kg lei kg lei/kg lei
01.08.20__

Rulaj
Stoc final

Utilizînd tabelul 6.3, calculați costul materialelor consumate şi a stocului final în cadrul
„Dia” S.R.L., conform metodei FIFO.

124
Tabelul 6.3
Calculul costului materialelor consumate în cadrul „Dia” S.R.L.
conform metodei FIFO

Intrări Ieşiri Stoc


Data cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea,
kg lei/kg lei kg lei/kg lei kg lei/kg lei
01.08.20__

Rulaj
Stoc final

Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice privind


aprovizionarea și consumul materialelor (după metoda FIFO) în tabelul 6.4.

Tabelul 6.4
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice la „Dia” S.R.L.

Corespondenţa
Nr.
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei conturilor
crt.
Debit Credit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

125
Aplicația 6.3
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, determinați costul materialelor consumate
conform metodei costului mediu ponderat total în tabelul 6.5, și metodei de evaluare
FIFO (primul intrat-primul ieșit) în tabelul 6.6.
2. Determinați stocul final al materialelor la sfîrșitul lunii septembrie 20__.
3. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice privind
aprovizionarea și consumul materialelor (după metoda FIFO) în tabelul 6.7.

La entitatea economică „Alga” S.R.L., stocul materialului „D” la 01 septembrie 20__ a


constituit 140 unităţi la prețul de 10 lei/unitate.
În luna septembrie stocurile au evaluat astfel:
 La 03.09. – aprovizionarea de la furnizori – 1 150 unităţi la preţul de 8 lei/unitate.
Achitarea s-a efectuat din contul curent în moneda naţională.
 La 09.09. – aprovizionarea de la o filială a entității - 230 unităţi la preţul de 11
lei/unitate. Achitarea s-a efectuat peste o lună.
 La 11.09. – consumul pentru fabricarea produselor – 1 120 unităţi.
 La 18.09. – aprovizionarea de la furnizori – 2 140 unităţi la preţul de 10,50 lei/unitate,
achitarea efectuîndu-se prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului.
 La 20.09. aprovizionarea de la furnizori – 850 unităţi la preţul de 10 lei/unitate.
 La 21.09. – consumul pentru necesităţile generale ale secţiei de producţie - 1 280
unităţi.
 La 23.09. – consumul pentru fabricarea produselor – 1 650 unităţi.
 La 25.09. – aprovizionarea de la o entitate afiliată - 890 unităţi la preţul de 11
lei/unitate. Achitarea s-a efectuat din contul unui acreditiv.
 La 28.09. - consumul pentru fabricarea produselor – 870 unităţi.
 La 29.09. - s-au reflectat lipsurile de materiale – 280 unităţi.
Utilizînd tabelul 6.5, calculați costul materialelor consumate şi a stocului final în cadrul
„Alga” S.R.L., conform metodei costului mediu ponderat total.

126
Tabelul 6.5
Calculul costului materialelor consumate în cadrul „Alga” S.R.L.
conform metodei costului mediu ponderat total

Intrări Ieşiri Stoc


Data cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea,
kg lei/kg lei kg lei/kg lei kg lei/kg lei
01.09.20__

Rulaj
Stoc final

Utilizînd tabelul 6.6, calculați costul materialelor consumate şi a stocului final în cadrul
„Alga” S.R.L., conform metodei FIFO.

127
Tabelul 6.6
Calculul costului materialelor consumate în cadrul „Alga” S.R.L.
conform metodei FIFO

Intrări Ieşiri Stoc


Data cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea, cant., preţ, valoarea,
kg lei/kg lei kg lei/kg lei kg lei/kg lei
01.09.20__

Rulaj
Stoc final

Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice privind


aprovizionarea și consumul materialelor din luna septembrie 20__ (după metoda FIFO) în tabelul
6.7.
Tabelul 6.7
Jurnalul de înregistrare a operaţiunilor economice la „Alga” S.R.L.

Corespondenţa
Nr.
Conţinutul operaţiunilor economice Suma, lei conturilor
crt.
Debit Credit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

128
Aplicația 6.4

Se cere:

1) În corespundere cu datele de mai jos repartizați costurile indirecte de producție pe


tipuri de produse fabricate utilizînd tabelului 6.8.
2) Calculați costul de producție total și unitar utilizînd tabelul 6.9.
Entitatea „Viorelia” S.R.L. produce 3 tipuri de produse: A, B și C. Pe parcursul perioadei de
gestiune s-au înregistrat următoarele costuri de producție:
- costuri materiale: A - 20 000 lei; B - 35 000 lei; C - 39 000.
- costuri cu personalul: A - 7 000 lei; B - 9 900 lei; C - 6 800 lei.
- contribuţii privind asigurările sociale şi asistenţa medicală obligatorie - ?
- costuri indirecte de producție – 145 000 lei.
Volumul produselor fabricate: A – 1 200 bucăți; B - 900 bucăți; C – 1 100 bucăți.
Conform politicilor contabile ale entității, baza de repartizare a costurilor indirecte de
producție reprezintă costurile materiale.

Utilizînd tabelul 6.8, repartizați costurile indirecte de producţie, ştiind că baza de repartizare
reprezintă costurile materiale.
Tabelul 6.8
Repartizarea costurilor indirecte de producție
Tipurile Baza Coeficientul de Costuri indirecte de
de produse de repartizare repartizare producţie
A
B
C
Total X

Tabelul 6.9
Calculația costului de producție total și unitar
Tipurile Volumul Costuri Costuri cu Contribuții Costuri Costul de Costul de
de de materiale personalul C.A.S., indirecte producție producție
produse producție C.A.M. de total unitar
producție
A
B
C
Total

129
Aplicația 6.5

Se cere:
1) Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice ce țin de
fabricarea unui anumit tip de produs din tabelul 6.10.
2) Calculați costul produselor fabricate la finele perioadei de gestiune.

Tabelul 6.10
Jurnalul de înregistrări cronologice a operațiilor economice
al entității economice „Trandafir” S.R.L.
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
A B 1 2 3
1. Soldul producţiei în curs de execuţie la începutul lunii 38 000
2. S-au consumat materii prime şi materiale la fabricarea 12 100
producţiei
3. S-au calculat salariile muncitorilor din activitatea de 7 800
bază
4. Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat ?
obligatorii aferente salariilor muncitorilor care
participă la fabricarea produselor.
5. Calculul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă ?
medicală aferente salariilor muncitorilor care
participă la fabricarea produselor.
6. S-a consumat combustibil în scopuri tehnologice 10 250
7. S-a consumat energie electrică pentru punerea în 7 500
funcţiune a utilajului care partcipă la fabricarea
producţiei
8. S-a reflectat valoarea contabilă a producţiei în curs de 22 000
execuţie la sfîrşitul lunii
9. S-au depozitat produse fabricate la cost efectiv ?
10. S-a reflectat valoarea contabilă al produselor vândute 75 600
cumpărătorilor
11. S-a reflectat valoarea produselor vândute la preţul de 110 000
livrare conform facturilor prezentate (fără TVA)
12. S-a reflectat TVA aferentă produselor vândute ?

130
Aplicația 6.6

Se cere:
1) Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice ce țin de
fabricarea unui anumit tip de produs din tabelul 6.11.
2) Utilizînd tabelul 6.12, repartizați costurile indirecte de producţie, ştiind că la baza de
repartizare reprezintă salariul muncitorilor de bază.
3) Calculați costul produselor fabricate la finele perioadei de gestiune în baza conturilor de
calculație.
Tabelul 6.11

Jurnalul de evidenţă cronologică a operaţiilor economice al entităţii „Mottors” S.A.


(activitatea de bază - producerea automobilelor de tipul „A” şi „B”)

Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
A B 1 2 3
1. Consumul de metale necesare pentru:
- fabricarea maşinelor de tipul „A” 18 700
- fabricarea maşinelor de tipul „B” 75 000
2. Consumul de piese de schimb necesare la întreţinerea 21 000
utilajelor din secţia de producere
3. Calculul uzurii obiectelor de inventar date în folosinţă 780
pentru nevoile generale ale secţiei de bază
4. Consumul de combustibil aprovizionat de la furnizori 3 200
necesar pentru nevoile generale ale secţiei de producere
5. Calculul amortizării utilajelor secţiei de bază 5 850
6. Calculul salariilor muncitorilor şi personalului secţiei:
a) muncitorilor care participă la fabricarea
automobilelor de tipul „A”; 11 500
b) muncitorilor care participă la fabricarea
automobilelor de tipul „B” 14 500
c) administraţiei secţiei de producere. 8 100
7. S-au calculat primele de asigurări sociale de stat
obligatorii din suma salariilor calculate:
a) muncitorilor care participă la fabricarea ?
automobilelor de tipul „A”;
b) muncitorilor care participă la fabricarea ?
automobilelor de tipul „B”
c) administraţiei secţiei de producere ?
8. S-au calculat primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală din suma salariilor calculate:
a) muncitorilor care participă la fabricarea
automobilelor de tipul „A”; ?
b) muncitorilor care participă la fabricarea
automobilelor de tipul „B” ?
c) administraţiei secţiei de producere ?

131
9. Includerea CIP în costul automobilelor fabricate:
CIP aferent automobilelor de tipul „A”; ?
CIP aferent automobilelor de tipul „B” ?
10. Reflectarea costului automobilelor fabricate:
tipul „A” ?
tipul „B” ?

Utilizînd tabelul 6.12, repartizați costurile indirecte de producţie, ştiind că la baza de


repartizare reprezintă salariul muncitorilor de bază.
Tabelul 6.12
Repartizarea costurilor indirecte de producție la entităţii „Mottors” S.A.
Tipurile Baza Coeficientul de Costuri indirecte de
de produse de repartizare repartizare producţie

Total X

Utilizînd schemele de mai jos, deschideţi conturile de calculație, înregistraţi operaţiunile


economice în conturi, calculaţi rulajele şi soldurile conturilor la finele perioadei de gestiune.

Dt 811/A Ct Dt 811/B Ct Dt 812 Ct

Rdt Rct Rdt Rct Rdt Rct

Dt 821 Ct

Rdt Rct

132
TESTE–GRILĂ

1. Precizaţi, care cheltuieli prezintă cheltuielile capitalizate (ce se includ în costul de intrare):
a) Valoarea venală a computerului procurat;
b) Salariul lucrătorului ce exploatează computerul;
c) Cheltuieli de transport la achiziţionarea computerului;
d) Amortizarea calculată la utilizarea computerului;
e) Cheltuieli de modernizare a computerului;
f) Cheltuieli de reparaţie curentă a computerului;
g) Consum de energie electrică pentru funcţionarea computerului;
h) Servicii de consulting la procurarea computerului;
i) Taxa pe valoare adăugată.

2. Calculați costul produselor fabricate, pornind de la următoarele date:


 Producţie în curs de execuţie la inceputul perioadei – 38 000 lei;
 Costuri materiale – 270 000 lei;
 Costuri cu personalul – 150 000 lei;
 Cheltuieli de distribuire – 17 000 lei;
 Costuri indirecte de producţie – 60 000 lei;
 Producţia în curs de execuţie la sfîrșitul perioadei – 23 100 lei;
 Cheltuieli administrative- 50 000 lei.
Variante de răspuns:
a) 813 000 lei;
b) 534 000 lei;
c) 494 900 lei;
d) 499 000 lei;
e) nici un răspuns nu este corect.

3. Precizați care este costul de intrare a materialului „A”, pornind de la următoarele date: cantitatea
– 1 000 unităţi; preţul unitar – 18 lei, inclusiv TVA – 3 lei, servicii prestate de organizaţia de
transport – 1 200 lei, inclusiv TVA.
Variante de răspuns:
a) 19020 lei;
b) 16000 lei;
c) 19200 lei;
d) 19202 lei.

4. Calculați care este preţul cu care se dă în consum materialul, dacă se aplică metoda FIFO,
pornind de la următoarele date:
Material „X” a intrat în patrimoniu astfel:
 04.04 – 10 kg x 2000 lei/kg;
 05.04 – 80 kg x 2100 lei/kg;
 13.04 – 10 kg x 1800 lei/kg;
Să dă în consum pe data de 08 aprilie, 12 kg din respectivul material „X”.
Variante de răspuns:
a) 12 kg cu preţul de 2000 lei;
b) 10 kg cu preţul de 2000 lei şi 2 kg cu preţul de 2100 lei;
c) 10 kg cu preţul de 1800 lei şi 2 kg cu preţul de 2100 lei;
d) 12 kg cu preţul de 1966 lei.

5. Selectați viarianta corectă. Costul de producţie reprezintă:

133
a) expresia bănească a tuturor resurselor utilizate pentru fabricarea produselor sau prestarea
serviciilor;
b) expresia bănească a resurselor utilizate la fabricarea produselor plus adaosul comercial;
c) reprezintă pierderile entităților economice rezultate în urma desfăşurării activităţii
economico-financiare;
d) resurse exprimate valoric şi consumate pentru fabricaţia produselor/prestarea serviciilor în
scopul obţinerii unui venit.

6. Selectați particularităţile costurilor de producție:


a) au loc până la vânzarea produselor, livrării mărfurilor şi prestării serviciilor;
b) sunt legate nemijlocit de procesul de producţie;
c) nu sunt legate de procesul de producţie;
d) se reflectă în Situația de profit şi pierderi;
e) se includ în costul produselor fabricate sau a serviciilor prestate;
f) se scad din venituri la determinarea rezultatelor financiare;
g) ţin de întreaga activitate a entității economice;
h) nu se includ în costul stocurilor.

7. Îdentificați elementele referitoare la costurile indirecte de producţie:


a) consum de materie primă şi materialiele de bază;
b) amortizarea mijloacelor fixe de producţie;
c) energia electrică utilizată pentru iluminarea secţiei de producţie;
d) energia electrică utilizată în scopuri tehnologice;
e) materiale de ambalat;
f) apa utilizată în scopuri tehnologice;
g) energia electrică utilizată pentru funcţionarea secţiei de producţie;
h) reparaţia mijloacelor fixe de producţie;
i) piese de schimb necesare pentru întreţinerea utilajului.

8. Determinați elementele referitoare la costurile materiale directe și repartizabile:


a) consum de materie primă şi materialele de bază;
b) amortizarea mijloacelor fixe;
c) energia electrică utilizată pentru iluminarea secţiei de producţie;
d) energia electrică utilizată în scopuri tehnologice;
e) materiale de ambalat în secţia de producţie;
f) semifabricate utilizate în scopuri tehnologice;
g) apa utilizată în scopuri tehnologice;
h) energia electrică utilizată pentru funcţionarea secţiei de producţie;
i) piese de schimb necesare pentru întreţinerea utilajului;
j) combustibil utilizat în scop tehnologic.

9. Determinați prin încercuire afirmaţiile corecte:


a) costurile de producție sunt legate de procesul de producţie;
b) costurile de producție se includ în costul stocurilor;
c) costurile de producție se reflectă în bilanţ;
d) costurile de producție se reflectă în Situația de profit şi pierderi;
e) costurile de producție sunt plăţile şi pierderile care apar în activitatea entității economice.

134
TEMA 7. DOCUMENTAŢIA CA PROCEDEU AL METODEI CONTABILITĂŢII

Obiectivele de referință:
 Să definească noțiunea de document contabil
 Să identifice părţile componente ale documentului
 Să determine criteriile de clasificare a documentelor
 Să stabilească modul de întocmire a documentelor
 Să argumenteze modul de verificare şi păstrare a documentelor

Aplicația 7.1
Se cere: întocmiţi documentele primare (dispoziţia de plată, factura, decontul de avans,
dispoziţia de încasare şi registrul de casă) în corespundere cu datele de mai jos:

Titularului de avans Oprea Grigorie, contabil al entităţii “Modern” S.R.L. (identificat prin
buletinul de identitate B 4879562 eliberat la 01.08.20__ de către ÎS “CrisRegistru”) i-a fost eliberat
avans din casieria entităţii în sumă de 7 500,00 lei pentru procurarea aparatului de fax, model
Canon MF 312.
Numerarul a fost eliberat prin dispoziţia de plată nr. 143 din 07.02.20__ de către casierul
Stratulat A., cu permisiunea directorului Ursu V. şi a contabilului-şef Corduneanu E.
Avansul a fost justificat prin Factura AO nr.124587 eliberată de “Lia” S.R.L. cu anexă, bonul
fiscal nr.58791 din 08.02.20__ în sumă de 6 300,00 lei care confirmă procurarea aparatului de fax.
Suma nejustificată a fost depusă în casierie prin dispoziţia de încasare nr. 512 din 10.02.20__.

Rechizite pentru întocmirea documentelor primare

"Modern" S.R.L. " Lia" S.R.L.


c/f 1005600084121/ TVA 0630222 c/f 1012600000491
c/b 224528214114 c/b 2224710SV50433407100
BC "Moldindconbank" S.A. BC "Mobiasbanca" S.A.
MOLDMD2X309 fil.nr.3 Chisinău MOBBMD22, fil.2 Chisinău
Adresa juridică: or.Chişinău Adresa juridică: or.Chişinău
str. Trandafirilor 29/1, ap. 5 str. Zelinski N. 40/2, ap. 56
Adresă oficiu: or.Chişinău Bul. Decebal 80 Adresă oficiu: or.Chişinău str. A. cel Bun 26
Director Paladi V. Director Grosu I.

135
Formular interdepartamental tipizat Типовая
  междуведомственная форма nr.OC-2
unitatea предприятие

Aprobat prin Hotărârea D.S. Al Republicii


COD FISCAL (ФИСК. КОД) Moldova nr. 08 din 12 aprilie a.1995
Утверждена Постановлением ДС
Республики Молдова от 12 апреля 1995
  г., № 08
Cod CDUM
30751
Код по КУДМ

DISPOZIŢIE DE PLATĂ nr._____________


РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №

Simbol evidență
Nr. Document Cont corespondent
Data întocmirii Дата analitică Код Suma
Номер Корреспондирующий  
составления аналитического Сумма
документа счет
учета

           
A elibera  
Выдать numele, prenumele фамилия, имя,отчество

În baza:_________________________________________________________________________
Основание:
 
____________________________________________________________lei___________bani
suma în litere сумма прописью лей бань

Anexă:_______________________________________________________________________
Приложение:

Conducător Contabil - șef


Руководитель Главный бухгалтер

Am primit  
Получил suma în litere сумма прописью

__________________________________________________________lei_____________bani

<<_____>>______________20______ Semnătura
Подпись

În baza:  
основание: denumirea, seria numărul, data, emitenul actului de identitate

 
наименование, номер, дата, место выдачи докумерта, удостоверяющего личность

A plătit casierul
Выдал кассир

136
Aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor al
ex.- la furnizor Republicii Moldova nr. 47 din 31 martie 2010
1
Утверждена приказом Министерства финансов
экз. -отправителю Республики Молдова N47 от 31 марта 2010г.
FACTURĂ LA FOAIA DE PARCURS Seria Nr. din
НАКЛАДНАЯ К ПУТЕВОМУ ЛИСТУ от
TRANSPORTATOR_____________________________________________________________________________________________________
Seria OA
ПЕРЕВОЗЧИК denumirea, adresa IDNO - наименование, адрес, IDNO
Nr. MIJLOC DE TRANSPORT marca Nr remorca (semiremorca) Nr.
ТРАНСПОРТНОЕ СРЕСДСТВО марка прицеп (полуприцеп)
din ȘOFER_______________________________________________________________________________________________________
от ВОДИТЕЛЬ numele,prenumele și nr. Permisului de conducere - фамилия, имя и № водительского удостоверения
1. FURNIZOR_____________________________________________________________________ Cod fiscal/IDNO___________________________________________________
  ОТПРАВИТЕЛЬ denumirea, adresa - наименование, адрес Фискальный код/IDNO
2. BENEFICIAR____________________________________________________________________ Cod fiscal/IDNO___________________________________________________
  ПОЛУЧАТЕЛЬ denumirea, adresa - наименование, адрес Фискальный код/IDNO
3. PUNCT ÎNCĂRCARE 4. PUNCT DESCĂRCARE
  ПУНКТ ПОГРУЗКИ ПУНКТ РАЗГРУЗКИ
5. DOCUMENTE ANEXATE________________________________________________________________________________________________________________________
  ПРЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
6. REDIRIJĂRI_________________________________________________________________________________________________________________________________
  ПЕРЕАДРЕСОВАНО
INFORMAȚII - СВЕДЕНИЯ
Nr. d/o Denumirea Наименование Unitatea de Cantitatea Preț unitar, lei valoarea,lei TVA,lei Accize,lei Suma,lei Tipul de Număr de Volum,m3 Masa
№ н/п măsură activelor/volumul Цена единицы, Стоимость, НДС.леев Акцизы, Сумма, леев ambalaj Вид locuri Кол - Обьём,m3 brută,
Единица serviciilor/lucrărilor леев леев леев упаковки во мест tone
измерения Кол-во Масса
активов/обьём брутто,
услуг/работ тонн
7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13

                         
8. TOTAL/ИТОГО X X X         X X    
9. Total eliberat în valoare de________________________________________________________________________________________________________________
Всего отпущено на сумму în litere - прописью 14.
10. Permis eliberarea: 11. Primit, transportator (șofer):   13. Primit, beneficiar: în baza delegației ser.___nr.________din___________
semnătura-
Отпуск разрешил: Принял, перевозчик (водитель): подпись принял,получатель: eliberată______________________________________
        выданной
1)_________________________________________ 12. Predat, transportator (șofer):   Primit________________________________________
funcția, numele, prenumele și semnătura - semnătura- Получил funcția, numele, prenumele -
должность,Ф.И.О.,подпись Сдал, перевозчик (водитель): подпись   должность,Ф.И.О.
2)_________________________________________ funcția, numele, prenumele și semnătura -
должность,Ф.И.О.,подпись  
funcția, numele, prenumele și semnătura -
должность,Ф.И.О.,подпись

137
Unitatea     Типовая ф. № 286
Организация     Inregistrarea nr.________________________
Sectia_______________________________________Funcția______________   Проводка
Цех Профессия   din _____________________________20_______
Numele, prenumele     от

Фамилия, и., о.     Debit


DECONTAT DE AVANS Nr. _______din_________20___     Дебет
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ № от   cont fisa Suma
  счет карт. Сумма
Destinatia avansului            
Назначение аванса            
Sold Verificat decontul          
Остаток avans precedent Отчет проверен:      
Depasire предыдущего аванса Cap.____________________ p.____________________ art._____          
Summa
Перерасход Сумма Раздел_________________ п.____________________________ ст._____      
Primit avans (de la cine) Spre aprobare:          
получено (от кого) К утверждению:      
1._______________________________ ________lei______________ bani          
2.       лей бань      
Contabil          
Total primit Бухгалтер      
Итого получено _______________________20______          
Cheltuit          
Израсходовано Aprobat decontul de avans in valoarea de:      
Sold Отчет утверждаю в сумме:          
Остаток     Credit
Depasire     Кредит
Перерасход          
Anexa:_________________documente   Semnarura          
Приложение: документов Подпись   Contabil      
  ____________________20_____   Бухгалтер
 

138
Debit
Nr. crt. Cui i s-a platit, cu se scop si in baza carul document Suma Дебет
Data Дата
Пор.№ док. Кому, за что и по какому документу уплачено Сумма
cont fisa
счет карт.
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
             

Total        
Всего        

Semnatura titularului de avans


Подпись подотчетного лица

139
Formular interdepartamental tipizat nr.OC-1
  Типовая междуведомственная форма  
unitatea предприятие unitatea предприятие
Aprobat prin Hotărârea D.S. Al Republicii COD FISCAL (ФИСК. КОД)
COD FISCAL (ФИСК. КОД) Moldova nr. 08 din 12 aprilie a.1995  
  Утверждена Постановлением ДС Республики
Молдова от 12 апреля 1995 г., № 08 CHITANŢĂ КВИТАНЦИЯ
Cod CDUM la dispoziția de încasare nr.
30751
Код по КУДМ к приходному кассовому ордеру

DISPOZIŢIE DE ÎNCASARE nr._____________ Încasat de la_________________________


ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № Принято от
Nr. Data Simbol evidență COD FISCAL (ФИСК. КОД)
Cont corespondent
Document întocmirii analitică Код Suma
Корреспондирующий  
Номер Дата аналитического Сумма
счет
документа составления учета  

În baza:_____________________________
            Основание:
Încasat de la    
Принято от numele, prenumele фамилия, имя,отчество  
În baza:_________________________________________________________________________ suma în litere сумма прописью
Основание: _________________________lei_________bani
лей
  бань
_________________________________________________________________________
suma în litere сумма прописью <<_____>>____________________20_____
___________________________________________ __________________lei _______________bani L.Ş.
лей бань М.П.
Anexă:_______________________________________________________________________ Contabil-şef
Приложение: Главный бугалтер
Conducător Contabil -şef Casier
Руководитель Главный бухгалтер   Кассир

140
Casa din <<______>>______________20_____ Foaia _________
Касса за Лист
Simbol cont Simbol
Nr. coresp. Код Nr. cont
Descrierea operației Încasări Plăți Descrierea operației Încasări
Documentului корр. Счета Documentului coresp. Plăți Расход
Описание операции Приход Расход Описание операции Приход
№ документа № документа Код корр.
Счета
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  Sold la începutul zilei      
  Остаток на начало дня      
         
         
         
 
         
         
         
         
                 
          Total    
Итого

ЛИНИЯ ОТРЕЗА
             
Sold la sfвrșitul zilei
          Остаток на конец дня    
          inclusiv pentru salariu
          в том числе на зарплату
            Casier
            Кассир
          Am verificat înscrierile din registrul de casă și am primit________________
LINIA DE DETAȘARE

          în litere
          documente de încasare și ___________________________________documente de plată
          în litere
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве по
          приходу_______________
 
        прописью
          и порасходу____________________________________получил:
          прописью

141
Casa din <<______>>______________20_____ Foaia  
Касса за Лист
Simbol

 
Nr. Simbol cont Nr. cont
Descrierea operației Încasări Plăți Descrierea operației Încasări Plăți
Documentului coresp. Код Documentului coresp.
Описание операции Приход Расход Описание операции Приход Расход
№ документа корр. Счета № документа Код корр.
Счета

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 
Sold la începutul zilei   X          

 
Остаток на начало дня          

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
         

 
Total    

 
Итого    
Sold la sfârșitul zilei

 
Остаток на конец дня    

 
inclusiv pentru salariu
 
в том числе на зарплату    

 
Casier

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

 
Кассир

 
Am verificat înscrierile din registrul de casă și am primit________________

 
în litere

 
documente de încasare și ___________________________________documente de plată
 
  în litere
Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве по
приходу_______________
LINIA DE DETAȘARE

прописью
 

и порасходу____________________________________получил:
 

прописью
 

        Contabil  
 

Report     Бухгалтер semnătura подпись


Перенос
 

142
Aplicația 7.2
Se cere: întocmiţi documentele primare (factura fiscală, delegaţie, bon de primire, bon de
consum, ordin de plată) în corespundere cu datele de mai jos:

În baza facturii fiscale JJ 0581421 din 10.02.20__ entitatea economică „Spectru” S.A. a
procurat următoarele tipuri de materie primă de la „Nistru” S.R.L. pentru producerea mobilei de
bucătărie:
 Lemn natural 100 plăci a cîte 1 500,00 lei/placa.
 Lemn masiv 120 plăci a cîte 900,00 lei/placa.
 Vopsea 50 kg cîte 65,00 lei/kg;
 Accesorii 75 seturi a cîte 283,00 lei/set.
Materialele au fost transportate de către entitatea „Spectru” S.A (foaie de parcurs BN
0548789 din 10.02.200__) la depozitul nr.1 unde au fost recepţionate de depozitarul Miron C. prin
bonul de primire nr. 56 din 10.02.20__ .
Din motivul lispsei ştampilei la entitate, contabilul-şef a ridicat exemplarul 2 al facturii
fiscale cu ajutorul delegaţiei seria BX nr. 0498750 din 09.02.20__.
Ulterior o parte din materiale şi anume: lemn natural 50 plăci a cîte 1 500,00 lei/placa, lemn
masiv 70 plăci a cîte 900,00 lei/placa, vopsea 20 kg cîte 65,00 lei/kg, accesorii 15 seturi a cîte
283,00 lei/set., au fost eliberate şefului secţiei de producere Croitor V., prin bonul de consum nr. 45
din 25.02.20__ pentru procesul de fabricare a mobilei.
Datoria faţă de furnizor a fost achitată prin ordinul de plată nr. 12 din 11.02.20__.

Rechizite pentru întocmirea documentelor primare

„Spectru” S.A. „Nistru”S.R.L.


c/f 1007800154874/ TVA 06759814 c/f 1012605478455 /TVA 06378958
c/b 2244514578551 c/b 222471015475
BC "Moldindconbank" S.A. BC "Mobiasbanca" S.A.
MOLDMD2X309 fil.nr.3 Chisinău MOBBMD22, fil.2 Chisinău
Adresa juridică: or.Chişinău Adresa juridică: or.Chişinău
str. Titulescu 9/5, ap. 45 str. Zelinski N. 40/2, ap. 56
Adresă oficiu: or.Chişinău bul. Dacia 15 Adresă oficiu: or.Chişinău str. Mioriţa 32
Director Ionescu V. Director Ogor I.

143
Ex. _________ Formular tipizat
Nr. exemplarului Anexa 1 la Ordinul Ministerului
№. экземпляра Finnanţelor al Republicii Moldova
nr.115 din 6 septembrie_2010
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 115 от 6 сентября 2010 г.
FACTURĂ FISCALĂ Seria, Nr. JJ 0581421
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ Серия, №

8. Foaia de parcurs seria: _________ număr:_____________ data _______________


Data eliberării /data livrării _______________ / _______________ Путевой лист серия номер дата
Дата выписки /дата поставки 9. Transportator c.f./ nr.TVA
Перевозчик ф.к./ код НДС
1. Furnizor: c.f./ nr.TVA
Поставщик ф.к./ код НДС
2. Cumpărător: c.f./ nr.TVA
ППокупатель ф.к./ код НДС
3. Delegaţie data _______________ delegatul 4. Documente anexate
Доверенность дата делегированный Прилагаемые документы
5. Punct încărcare 6. Punct descărcare 7. Redirijări
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Denumirea mărfurilor, serviciilor şi cod Unitate de Cantitatea Preţ unitar Valoarea Cota TVA, Suma Valoarea Altă informaţie Tip ambalaj Număr Masa
nomenclator al mărfii măsură mărfurilor, fără TVA, totală fără % totală a mărfurilor, Другая Тип упаковки locuri brută,
Наименование товаров, услуг и Единица volumul lei TVA, lei Ставка TVA, lei serviciior, lei информация Коли- tone
номенклатурный код товара измерения serviciilor Цена Общая сумма НДС, % Общая Стоимость чество Масса
Количество единицы без без НДС, леев сумма товаров, услуг, мест брутто,
товаров, объем НДС, леев НДС, леев тонн
услуг леев

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) x x x x


12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) x x x x
13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:________________________________________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat bunurile (serviciile):
Сдал материальные ценности (услуги)
_______________________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
L.Ş. Должность, фамилия, имя и подпись
М.П.
15. Primit bunurile intermediarul (transportatorul):
Принял материальные ценности посредник
(перевозчик)________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat bunurile intermediarul (transportatorul):
Сдал материальные ценности посредник
(перевозчик)__________________________________________________________________________________________________________
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял материальные ценности (услуги) покупатель __________________________________________________________________________________________________
L.Ş.
Funcţia, numele, prenumele şi semnătura
М.П.
Должность, фамилия, имя и подпись

144
Formular tipizat
Seria BX   Cod CUIIO Типовая форма
Nr.   Код ОКПО  
Aprobat prin Ordinul comun al Departamentului Statisticii al RM și Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr. 24/36 din 25 martie 1998
Утверждена совместным приказом Департамента стастики и Министерства финансов
Data eliberării   Республики Молдова № 24/36 от 25 марта 1998 г

Дата выдачи   Delegația este valabilă până la___________20________


valabil până la   Доверенность действительна по
Срок действия   Cod fiscal
  beneficiar, adresa наименование потрибителя и его адрес Фискальный код  
Funcția și N.P. Delegatului  
Должность и Ф.И. лица, которому выдана
доверенность   Cod fiscal
    plătitor, adresa наименование плательщика и его адрес Фискальный код  
Denumirea furnizorului și adresa  
Наименование поставщика и его адрес   Cont nr.______________________la_________________________________________
    Счет в denumirea băncii наименование банка

Cod fiscal al  
furnizorului   DELEGAŢIE Seria BX Nr.
Фискальный код   ДОВЕРЕННОСТЬ
Линия отреза

поставщика    
Nr. şi data contractului (acordului ş.a.)   Data emiterii_________________20________
Номер и дата договора (соглашения и т.п.)   Дата выдачи
Semnătura    
delegatului   numele, prenumele, funcția фамилия, имя, должность
Расписка лица,   legitimat cu buletinul de identitate: seria___________nr._____________din__________
получившего удостоверение личности
доверенность    
Linia de detașare

Mențiuni privind executarea obligației   emis de___________________________poliției___________________________________


Отметка о выполнении поручения по выдано полиции
выданной доверенности  
  este delegat la_______________________________________________________________
на получение от denumirea organizației наименование организации поставщика

pentru a ridica valorile în mărfuri și materiale conform____________________________


товарно-материальных ценностей по nr. și data bonului de comandă, facturii etc.номер и дата
  наряда, фактуры и т.п.

145
Lista valorilor în mărfuri şi materiale
Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению

Valori în mărfuri și materiale Unitatea de


Cantitatea (în litere) Количество
Nr. crt Наименование товарно- măsură
(прописью
материальных ценностей Един. Измер

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Semnătura___________________________________________________certificăm
Подпись specimenul de semnătură a delegatuluiобразец настоящим удостоверяем
подпись лица, получившего доверенность

Conducător al întreprinderii
L.Ş. (organizaţiei, instituţiei)   Contabil - şef  
Руководитель предприятия
М.П. (организации, учреждения)

Главный бухгалтер

146
  "_______"   20______

BON DE PRIMIRE nr.___________


ПРИХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ
Primit_______________________________________________________________________________
Кому
Eliberat___________________________________________________________________________
От кого

Prețul Цена Suma Сумма


Nr. d/o Denumirea Наименование U/m Cantitatea lei bani
№ п/п Ед. измю Кол-во лей bani бань lei лей бань
                 
                 
                 
                 

                 
                 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Total:
Итого:            

Livrat Primit
Отпустил Получил

147
  "_______"   20______

BON DE CONSUM
nr.___________
РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ
Eliberat_______________________________________________________________________________
Отпущено
Prin delegatul______________________________________________Temeiul____________________
Через Основание
Conform procurii nr._____________________din”______”_______________________20___________
По доверенности от

Denumirea U/m Prețul Цена Suma Сумма


Nr. d/o Наименование Ед. Cantitatea bani
№ п/п измю Кол-во lei лей bani бань lei лей бань
                 
                 
                 

                 
                 

                 

                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Total:
Итого:            

Livrat Primit
Отпустил Получил

148
ORDIN DE PLATĂ Tip.
   
Nr. DATA EMITERII Doc. 1
PLĂTITI     LEI  
 
 
CONTUL DE
 
PLĂTITOR   PLATI
  CODUL FISCAL  
  CONTUL TREZORERIAL
   
PRESTATORUL PLATITOR   CODUL BĂNCII
   
CONTUL DE
 
BENEFICIAR   PLATI
  CODUL FISCAL  
  CONTUL TREZORERIAL
   
PRESTATORUL BENEFICIAR   CODUL BĂNCII
   
DESTINATIA PLĂŢII   TIPUL TRANSFERULUI  
  NORMAL/URGENT  


 
   
     
    L.Ş.  
       
CODUL
DATA PRIMIRII DATA EXECUTĂRII
  TRANZACŢIEI    
           
  SEMNĂTURILE EMITENTULUI  
          _____________________    
          SEMNATURA PRESTATORULUI     
  L.Ş.  
                   
MOTIVUL REFUZULUI        

149
Aplicația 7.3
Se cere: utilizînd informația din aplicațiile 7.1 și 7.2, în baza documentelor întocmite anterior
completați jurnalul de înregistrare a operațiunilor economice, în ordine cronologică în tabelul 7.1.

Tabelul 7.1
Jurnalul de înregistrare a operațiunilor economice
Nr. Data Conţinutul operaţiunii Suma,
Dt Ct Documentul
crt. economice lei

150
TESTE-GRILĂ

1. Circuitul documentelor reprezintă mişcarea acestora de la momentul întocmirii lor şi pînă la


predarea în arhivă.
a. fals
b. corect

2. Alegeţi afirmaţiile corecte:


a) Documentele îndeplinesc funcţiile de acte justificate, exercitarea controlului economic şi
financiar, apărarea şi asigurarea integrităţii patrimoniului, funcţia de calculaţie ş.a.
b) Documentele nu stau la baza organizării evidenţei contabile.
c) Documentaţia este un procedeu al metodei contabilităţii, de culegere şi consemnare a
operaţiilor economice în registrele contabile.
d) Conţinutul documentelor se concretizează în elementele sale obligatorii comune şi
specifice.

3. Verificarea documentelor se efectuează sub aspectul:


a) formei;
b) verificarea aritmetică;
c) verificarea de fond;
d) realităţii;
e) veridicităţii;
f) nici un răspuns corect.

4. În dependenţă de caracterul şi funcţia lor documentele se clasifică în:


a) interne şi externe;
b) primare şi centralizatoare;
c) de dispoziţie, mixte şi justificative;
d) tipizate şi netipizate.

5. Circuitul documentelor constituie:


a) drumul parcurs de documente din momentul întocmirii lor pînă la lichidarea acestora;
b) drumul parcurs de document din momentul întocmirii lor pînă la arhivare;
c) calea parcursă de document în afara entităţii.

6. Termenele de păstrare a documentelor se stabileşte:


a) de sine statător decontabilul entității;
b) prin decizia conducerii entităţii;
c) conform actelor normative în vigoare.

7. Datele din documente servesc ca bază:


a) a înregistrărilor în registrele contabile;
b) a prezentării informaţiei în situaţiile financiare.

8. Documentele justificative au următoarele caracteristici:


a) sunt înscrisuri care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
b) angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat ori înregistrat în
contabilitate;
c) consemnează toate operaţiunile economice şi financiare în momentul şi la locul producerii
lor.

9. Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor economice se face:


a) cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative după data de intrare a
lor în unitate;
151
b) cronologic, după data de intrare sau întocmire;
c) invers cronologic, după data inversă a intrării în patrimoniu sau de întocmire;
d) sistematic, în registrele deschise pentru conturi.

152
TEMA 8. INVENTARIEREA ȘI ROLUL ACESTEIA ÎN CONTABILITATE

Obiectivele de referință:
 Să definească noțiunea de inventariere
 Să determine rolul inventarierii în asigurarea integrităţii bunurilor entităţilor economice
 Să stabilească etapele inventarierii
 Să argumenteze tehnica efectuării inventarierii diverselor tipuri de bunuri şi să
întocmească documentele corespunzătoare
 Să determine metodele de reglementare a discordanţelor depistate în rezultatul
inventarierii

Aplicația 8.1
Se cere:
1. În corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în
baza operațiunilor economice privind rezultatele inventarierii din tabelul 8.1.
2. Determinați suma TVA de recuperat la bunurile stabilite lipsă.

La sfîrşitul lunii martie a anului curent, entitatea economică “Steaua” S.R.L. a efectuat
inventarierea elementelor patrimoniale. În urma inventarierii s-au depistat plusuri şi lipsuri de
active care vor fi recuperate de persoana vinovată.

Tabelul 8.1
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind rezultate inventarierii în cadrul “Steaua” S.R.L.
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. S-au stabilit lipsuri de piese de schimb 200
2. S-au stabilit lipsuri de numerar în casierie 300
3. S-au înregistrat plusuri de OMVSD 1 200
4. S-au înregistrat plusuri de programe informatice 1 450
5. Lipsurile de piese de schimb şi a numerarului în
casierie vor fi recuperate de persoana vinovată:
a) costul pieselor de schimb 200
b) numerarul în casierie 300
c) suma TVA la bunurile stabilite lipsă (20%) ?

153
Aplicația 8.2
Se cere: reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice
privind rezultatele inventarierii la entitatea economică S.A. “Dia” din tabelul 8.2.

Tabelul 8.2
Corespondența conturilor în baza operațiunilor economice
privind rezultate inventarierii în cadrul S.A. “Dia”
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. S-au stabilit plusuri de numerar în caserie 200
2. S-au înregistrat plusuri de mărfuri 350
3. S-au înregistrat plusuri de ambalaje 175
4. S-au stabilit lipsuri de documente băneşti 33
5. S-a înregistrat lipsuri de brevete 2 015
6. S-a stabilit lipsuri de produse în curs de execuţie 450
7. S-au înregistrat lipsuri de programe informatice 558
8. S-au stabilit lipsuri de instrumente de muncă 233
9. S-au îregistrat plusuri de mijloace fixe 8 000

Aplicația 8.3
Se cere: în corespundere cu datele de mai jos, reflectaţi corespondenţa conturilor contabile
în baza operațiunilor economice privind rezultatele inventarierii utilizînd tabelul 8.3.

În rezultatul inventarierii efectuate în cadrul entității constructoare de maşini “Dena” S.A. s-


au constatat:
Plusuri:
 vopsea – 48 kg, preţul - 22 lei/kg;
 instalaţie de transmisie – 4 000 lei.
Lipsuri:
 aluminiu – 129 kg, preţul – 30 lei/kg;
 ciocane, şurubelniţe în sumă de 900 lei;
 numerar în casierie – 150 lei.
La lipsurile menţionate mai sus persoana vinovată nu s-a stabilit.
 piese de schimb – 17 lăzi, costul de intrare a unei lăzi fiind de 130 lei. Valoarea justă a
unei lăzi – 160 lei. Lipsurile respective sunt trecute în contul gestionarului. S-a
hotărât ca despăgubirea daunei materiale să fie efectuată prin reţinere din salariul
acestuia, câte 200 lei lunar.

154
Tabelul 8.3
Jurnalul de înregistrare a operaţiilor economice
privind rezultate inventarierii în cadrul “Dena” S.A.
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

155
TESTE–GRILĂ

1. Selectați criteriile de clasificare a inventarierii:


a) momentul în care se efectuează;
b) modalitatea de efectuare;
c) sfera de cuprindere a elementelor patrimoniale;
d) totalitatea operaţiunilor economice.

2. După modalitatea de efectuare, inventarierea poate fi:


a) totală şi prin sondaj;
b) ocazională şi inopinată;
c) anuală şi periodică;
d) generală şi parţială.

3. Inventarierea anuală se efectuează:


a) la sfârşitul perioadei de gestiune pentru determinarea reală a elementelor patrimoniale şi
reflectarea lor în bilanţ.
b) în decursul perioadei de gestiune, cu scopul verificării existenţei anumitor categorii de
elemente patrimoniale.
c) la cererea organului de control sau atunci când există indicii că sunt plusuri sau lipsuri în
gestiune.

4. Cu ajutorul inventarierii se identifică:


a) stabilirea bunurilor materiale cu termen de păstrare expirat;
b) lipsurile şi surplusurile bunurilor inventariate;
c) numărul personalului entității economice;
d) constatarea creanțelor și datoriilor efective.

5. Inventarierea planificată se efectuează:


a) în cazul predării-primirii de gestiune;
b) conform graficului întocmit;
c) înainte de întocmirea Situațiilor financiare;
d) calamităţi naturale.

6. Inventarierea prin sondaj presupune:


a) cuprinderea în acţiunea de inventariere a tuturor elementelor patrimoniale aflate în
patrimoniul unei entități economice;
b) verificarea numai a unor sortimente sau numai a unor bunuri dintr-o gestiune.
c) extinderea inventarierii asupra tuturor sortimentelor care formulează un element
patrimonial, sau asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune, indiferent de natura lor.
d) cuprinderea în acţiunea de inventariere numai a unei părţi din patrimoniu.

7. Denumirea bunurilor inventariate şi cantităţii lor se reflectă în:


a) listele de inventariere;
b) facturile fiscale;
c) balanţa de verificare a rezultatelor inventarierii;
d) cartea mare.

8. Stabiliți afirmaţiile corecte:


a) Plusurile constatate la inventariere se înregistrează în patrimoniu prin debitarea conturilor
de activ corespunzătoare, şi majorarea capitalului social şi suplimentar.
b) Plusurile constatate la inventariere se înregistrează în patrimoniu prin debitarea conturilor
de activ corespunzătoare, şi creditarea veniturilor.

156
c) Elementele patrimoniale de activ şi de pasiv, a căror existenţă nu poate fi constatată prin
inventarieri fizice, se verifică pe baza datelor din contabilitate.
d) Lipsurile de inventar comise din cauza persoanelor vinovate trebuie să fie compensate de
către acesta.
e) Situațiile financiare se întocmesc cu utilizarea datelor inventarierii generale pentru autentificarea
existenţei şi stării elementelor de activ şi datorii.

9. Selectați formula contabilă care va înregistra lipsuri de materiale în perioada de gestiune:


a) Dt 714 Ct 217
b) Dt 714 Ct 211
c) Dt 226 Ct 211

10. Precizaţi înregistrarea contabilă care reflectă rezultatul inventarierii la combustibil, beneficiind
de următoarele date: stoc faptic – 1 800 lei, dar stoc stabilit în baza documentelor justificative –
2 100 lei.
a) Dt 211 Ct 612 – 300 lei
b) Dt 211 Ct 611 – 300 lei
c) Dt 712 Ct 211 – 300 lei
d) Dt 714 Ct 211 – 300 lei
e) Dt 333 Ct 211 – 300 lei

157
TEMA 9. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Obiectivele de referință:
 Să interpreteze nomenclatorul actelor normative care reglementează bazele juridice,
economice şi organizatorice ale organizării şi ţinerii contabilităţii
 Să determine prevederile de bază conţinute în actele normative care reglementează ţinerea
contabilităţii
 Să argumenteze metodele de bază de organizare a contabilităţii în condiţiile actuale
 Să determine modul de elaborare a politicilor contabile
 Să clasifice componenţa situaţiilor financiare
ns
Aplicația 9.1
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 9.1 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Alfa" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 9.2.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 9.3.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 9.4.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 9.5.

La începutul anului 20__ entitatea economică "Alfa" S.R.L. dispunea de următoarele elemente
patrimoniale reflectate în tabelul 9.1.
Tabelul 9.1
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Alfa” S.R.L.
la începutil anului 20__
(activitatea de bază - producerea şi vînzarea televizoarelor)
Nr. Suma,
Elementele patrimoniale
crt. lei
1. Avansuri acordate curente 24 000
2. Materiale 103 600
3. Cont curent în monedă naţională 120 000
4. Casa 1 400
5. Datorii comerciale curente 24 600
6. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 119 400
7. Cont curent în valută străină 10 000
8. Capital social 92 000
9. Creanţe comerciale 75 000
10. Datorii faţă de buget 15 000
11. Datorii privind asigurările sociale şi medicale 30 000
12. Avansuri primite curente 23 000
13. Credite pe termen lung 30 000

158
Întocmiţi bilanţul entității economice "Alfa" S.R.L. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 9.2.
Tabelul 9.2
Bilanțul entității economice "Alfa" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

159
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

160
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

161
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul 9.3.
Tabelul 9.3
Operaţiunile economice ale entității "Alfa" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20__
Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
Din contul curent în monedă naţională se acordă un
1. 14 000
avans furnizorilor
La contul curent în monedă naţională se înregistrează
2. 5 000
suma obţinută din vânzarea valutei
La contul curent în monedă naţională se înregistrează
3. 50 000
achitarea creanţei comerciale
De la furnizor se procură materiale cu achitarea
4. 10 000
ulterioară (fără TVA)
De la contul curent în monedă naţională se transferă
5. 12 000
bugetului
În contul curent în monedă naţională se primeşte un
6. 90 000
credit pe termen lung
S-a primit numerar de la contul curent în monedă
7. 70 000
naţională pentru plata salariilor
Se achită salariul personalului din contul curent în
8. 51 300
moneda naţională

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

162
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

163
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 9.4.
Tabelul 9.4
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont. debitor Creditor debitor creditor debitor creditor

TOTAL

164
Întocmiţi bilanţul entității economice "Alfa" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 9.5.
Tabelul 9.5
Bilanțul entității economice "Alfa" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

165
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

166
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

167
Aplicația 9.2
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 9.6 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Mac" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 9.7.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 9.8.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 9.9.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 9.10.

La începutul anului 20__ entitatea economică "Mac" S.R.L. dispunea de următoarele elemente
patrimoniale reflectate în tabelul 9.6.
Tabelul 9.6
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Mac” S.R.L.
la începutul anului 20__
(activitatea de bază - producerea şi vînzarea covrigilor calzi)
Nr. Suma,
Elementele patrimoniale
crt. lei
1. Cont curent în monedă naţională 9 000
2. Capital social 31 470
3. Profit nerepartizat a anilor precedenţi 6 000
4. Materiale 3 500
5. Datorii faţă de buget 9 100
6. Datorii comerciale curente 46 900
7. Creanţe comerciale 54 750
8. Pierdere netă al perioadei de gestiune 31 000
9. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 4 780

Întocmiţi bilanţul entității economice "Max" S.R.L. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 9.7.

168
Tabelul 9.7
Bilanțul entității economice "Max" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

169
Total active(rd.130 + rd.300) 310

170
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

171
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul 9.8.
Tabelul 9.8
Operaţiunile economice ale entității "Max" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20__

Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. În contul curent în moneda naţională s-a încasat o 3 500
parte din creanţele cumpărătorilor
2. Din contul profitului nerepartizat al anului precedent 2 000
s-au constituit rezerve statutare
3. De la furnizori s-au primit materiale cu achitarea 6 000
ulterioară
4. De la contul curent în monedă naţională se transferă 3 000
bugetului
5. Din contul curent în monedă naţională s-a primit 10 000
numerar în casierie
6. Din casierie s-a acosdat salariul personalului 4 500
7. S-a răscumpărat de la fondatori o parte din acţiuni, 5 000
achitîndu-se din casierie
8. Din casierie s-a transferat în contul curent în monedă 500
naţională

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

172
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

173
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 9.9.
Tabelul 9.9
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont. debitor creditor debitor creditor debitor Creditor

TOTAL

174
Întocmiţi bilanţul entității economice "Max" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 9.10.
Tabelul 9.10
Bilanțul entității economice "Max" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

175
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

176
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

177
Aplicația 9.3
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 9.11 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Malta" S.R.L. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 9.12.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 9.13.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 9.14.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 9.15.

La începutul anului 20__ entitatea economică "Malta" S.R.L. dispunea de următoarele


elemente patrimoniale reflectate în tabelul 9.11.
Tabelul 9.11
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Malta” S.R.L.
la începutul anului 20__
(activitatea de bază - vînzarea mărfurilor)
Nr. Suma,
Elementele patrimoniale
crt. lei
1. Cont curent în monedă naţională 59 420
2. Datorii comerciale curente 28 700
3. Mijloace fixe 136 880
4. Creanţe ale titularilor de avans 2 380
5. Casa 90
6. Credite bancare pe termen scurt 34 950
7. Profit net al perioadei de gestiune 21 620
8. Capital social 139 000
9. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 3 800
10. Mărfuri 29 300

Întocmiţi bilanţul entității economice "Malta" S.R.L. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 9.12.

178
Tabelul 9.12
Bilanțul entității economice "Malta" S.R.L.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)

179
Total active(rd.130 + rd.300) 310

180
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

181
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul
9.13.
Tabelul 9.13
Operaţiunile economice ale entității "Malta" S.R.L. efectuate
pe parcursul anului 20__

Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiunilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. Conform facturii fiscale nr.124302, de la furnizori s- 18 240
au primit mărfuri cu achitarea ulterioară
2. Din contul curent în monedă naţională s-a ridicat în 2 000
numerar
3. S-a încasat de la titularii de avans suma avansului 290
neutilizat
4. Din casierie s-a plătit salariul lucrătorilor 1 700
5. Din casierie s-a plătit avans titularilor de avans 300
pentru deplasare
6. S-a trecut o parte din profitul net al perioadei de 12 000
gestiune la majorarea capitalului social
7. S-a primit un credit pe termen scurt în valută în sumă ?
de 4200 EURO la curs de 18,75 lei pentru 1 EURO
8. De la furnizori au fost primite obiecte de inventar 750
9. Din contul curent în moneda naţională s-a virat ?
furnizorului pentru mărfurile primite conform facturii
fiscale nr.124302

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

182
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

183
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 9.14.
Tabelul 9.14
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont. debitor creditor debitor creditor debitor creditor

TOTAL

184
Întocmiţi bilanţul entității economice "Malta" S.R.L. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 9.15.

Tabelul 9.15
Bilanțul entității economice "Malta" S.R.L.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

185
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

186
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

187
Aplicația 9.4
Se cere:
1. Utilizînd informația din tabelul 9.16 grupaţi elementele patrimoniale ale entității
economice "Sreaua" S.A. în active și pasive și întocmiţi bilanţul la începutul
perioadei de gestiune după tabelul 9.17.
2. Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din
tabelul 9.18.
3. Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi
rulajele și soldurile finale utilizînd schema contului prezentată mai jos.
4. Întocmiţi balanţa de verificare a conturilor sintetice în baza datelor din conturile
contabile deschise, utilizînd tabelul 9.19.
5. Întocmiţi bilanţul la sfîrşitul perioadei de gestiune după tabelul 9.20.

La începutul anului 20__ entitatea economică "Steaua" S.A. dispunea de următoarele


elemente patrimoniale reflectate în tabelul 9.16.
Tabelul 9.16
Elementele patrimoniale ale entității economice ,,Steaua” S.A.
la începutul anului 20__
(activitatea de bază – producerea și vînzarea articolelor de vestimentaţie)
Nr. Suma,
Elementele patrimoniale
crt. lei
1. Capital social 200 000
2. Casa 1 200
3. Profit nerepartizat al anilor precedenţi 85 000
4. Cont curent în monedă naţională 176 000
5. Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 4 800
6. Datorii faţă de buget 5 300
7. Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii 27 800
8. Materiale 15 000
9. Produse 25 000
10. Datorii comerciale curente 10 200
11. Credite bancare pe termen scurt 42 000
12. Creanţe comerciale 15 600
13. Rezerve statutare 6 700
14. Mijloace fixe 127 800
15. Producţia în curs de execuţie 1 300
16. Terenuri 10 300

Întocmiţi bilanţul entității economice "Steaua" S.A. la începutul perioadei de gestiune după
tabelul 9.17.
Tabelul 9.17
188
Bilanțul entității economice "Steaua" S.A.
la începutul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

189
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

190
Reflectaţi corespondenţa conturilor contabile în baza operațiunilor economice din tabelul
9.18.
Tabelul 9.18
Operaţiunile economice ale entității "Steaua" S.A. efectuate
pe parcursul anului 20__

Corespondenţa
Nr. Suma,
Conţinutul operaţiilor economice conturilor
crt. lei
Debit Credit
1. Din contul curent în monedă naţională s-a acordat 25 400
împrumut pe termen scurt altor întreprinderi
2. Din contul curent în moneda naţională s-a ridicat 19 600
numerar
3. Din contul curent în moneda naţională s-a transferat 4 100
bugetului pentru achitarea impozitului pe venit
4. Din casierie s-a plătit salariul lucrătorilor 19 600
5. Din contul curent în monedă naţională s-a virat în 7 700
achitarea datoriei faţă de furnizor
6. Investiţiile financiare pe termen lung au trecut în 4 800
categoria celor pe termen scurt
7. Din casă s-a acordat un avans spre decontare 480
titularului de avans
8. Titularul de avans a procurat materiale 80

Deschideţi conturile contabile, înregistraţi în ele operaţiunile economice, calculaţi rulajele și


soldurile finale, utilizînd schemele prezentate mai jos.
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

191
Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

Dt Ct Dt Ct Dt Ct

Rd Rc Rd Rc Rd Rc

192
În baza datelor din conturile contabile deschise mai sus, întocmiţi balanţa de verificare a
conturilor sintetice, utilizînd tabelul 9.19.
Tabelul 9.19
Balanţa de verificare a conturilor sintetice

Simb. Denumirea contului Soldul iniţial Rulajele Soldul final


cont. debitor creditor debitor creditor Debitor Creditor

TOTAL

193
Întocmiţi bilanţul entității economice "Steaua" S.A. la sfîrșitul perioadei de gestiune după
tabelul 9.20.
Tabelul 9.20
Bilanțul entității economice "Steaua" S.A.
la sfîrșitul perioadei de gestiune
Nr. ACTIV Cod. rd. Suma,
d/o Lei
1 2 3 4
1. Active imobilizate  
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020  
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi affiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + 130
rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 +
rd.120)
2. Active circulante  
Materiale 140
Active biologice circulante 150  
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi affiliate 280
Alte active circulante 290

194
Total active circulante(rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 300
+ rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 +
rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)
Total active(rd.130 + rd.300) 310

195
  Cod. rd. Suma,
PASIV Lei
3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 X
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 X
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 X
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu(rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + 390
rd.360 + rd.370 + rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung(rd.400 + rd.410 + rd.420 + 440
rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile affiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente(rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + 580
rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 +  rd.530 + rd.540 + rd.550
+ rd.560 + rd.570)

Total pasive(rd.390 + rd.440 + rd.580) 590

196
TESTE–GRILĂ

1. Responsabilitatea pentru elaborarea şi respectarea politicilor contabile o poartă:


a) consiliul de directori;
b) conducătorul entității economice;
c) contabilul şef;
d) utilizatorii interni de situații financiare.

2. Entitatea economică poate să introducă modificări în politicile contabile în cazurile:


a) reorganizarea;
b) constatarea pierderilor în anul de gestiune;
c) schimbării proprietarilor;
d) modificării legislaţiei în vigoare.

3. Selectați elementele referitoare la contabilitatea managerială:


a) consumatorii principali de informaţie sunt numai utilizatorii interni;
b) are ca obiect de activitate colectarea costurilor de producție;
c) dările de seamă se întocmesc în mod regulat;
d) este obligatorie pentru toţi agenţii economici.

4. Obiectivul situațiilor financiare este:


a) furnizarea informaţiei către utilizatori;
b) reflectarea adecvată a situaţiei economice a entității economice;
c) aprecierea activităţii entității economice.

5. Situațiile financiare se prezintă:


a) lunar;
b) trimestrial;
c) anual;
d) nici un răspuns corect.

6. Situațiile financiare complete cuprind:


a) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar; Situația
modificărilor capitalului propriu;
b) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar;
c) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar; Situația
modificărilor capitalului propriu, Notele la situațiile financiare;
d) Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar; Situația modificărilor
capitalului propriu, Nota explicativă la situațiile financiare.

7. Situațiile financiare simplificate includ:


a) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar; Situația
modificărilor capitalului propriu;
b) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, Nota
explicativă la situațiile financiare;
c) Bilanţul, Situația de profit și pierdere, Nota explicativă la situațiile financiare;
d) Situația de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerarar, Nota explicativă la
situațiile financiare.

8. Pentru toate entitățile economice anul de gestiune cuprinde perioada de la 1 ianuarie până la
31 decembrie inclusiv.
a) Corect;
b) Fals.

197
9. Situația modificărilor capitalului propriu constă din 4 capitole, care cuprind date privind
modificările părţilor componente ale capitalului propriu sub aspectul grupării prevăzute de
capitolul III al bilanţului:
a) Corect;
b) Fals.

10. Tehnica de întocmire a Situația de profit și pierdere constă în completarea fiecărui rând în
baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele 6 şi 7 ale Planului
general de conturi contabile.
a) Corect;
b) Fals.

198
BIBLIOGRAFIE

Acte legislative şi normative ale Republicii Moldova


1. Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 90-93 din 29 iunie 2007 (cu modificările şi completările ulterioare).
2. Codul fiscal al Republicii Moldova şi legile privind punerea în aplicare a titlurilor acestuia //
Revista „Contabilitate şi audit”, 2014, nr.1.
3. Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de
documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.294 din
17.03.1998 (cu modificările şi completările ulterioare);
4. Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor
și serviciilor // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 233-237(4551-4555) din
22.10.2013.
5. Indicații metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de
întreprinzător // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 233-237(4551-4555) din
22.10.2013.
6. Standardele Naţionale de Contabilitate cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 233-237(4551-4555) din 22.10.2013.
7. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară. www.minfin.md.
8. Planul general de conturi contabile cu aplicare de la 1 ianuarie 2014 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 233-237(4551-4555) din 22.10.2013.
9. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii
Moldova nr. 60 din 29.05.2012 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 166-169 din
10.08.2012.

Manuale, cărţi, monografii, broşuri


1. Needles B., Anderson H., Caldwell J. Principiile de bază ale contabilităţii. Ediţia a cincea.
Traducere din limba engleză. Chişinău: ARC, 2000.
2. Bajerean E., Cechina E., Cușmăunsă R. Caiet pentru lucrări practice la disciplina Bazele
contabilităţii // Editura ASEM, Chișinău, 2006.
3. Oprea C., Ristea M. Bazele contabilităţii. Bucureşti: Ed. Didactică şi pedagogică R.A., 2000.
4. Grigoroi L., Lazar L. Bazele teoretice ale contabilităţii. Chişinău: Cartier, 2003.
5. Grigoroi L., Ţurcanu L. Contabilitatea întreprinderii: Teste şi probleme. - Editura Cartier,
Chişinău, 2007.
6. Grigoroi L., Bîrcă A. Ghid la contabilitatea întreprinderii. - Editura ASEM, Chişinău, 2009.
7. Tuhari T. Organizarea contabilității și controlului în unitățile economice. Chișinău: ASEM,
2005.
8. Ţurcanu V., Bajerean E. Bazele contabilităţii. Chişinău: Ed. Tipografia Centrală, 2004.

199
Anexa 1
PLANUL GENERAL DE CONTURI CONTABILE
II. NOMENCLATORUL CONTURILOR CONTABILE

CLASA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

11 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

111 Imobilizări necorporale în curs de execuţie

112 Imobilizări necorporale


1121 Drepturi de autor şi titluri de protecţie
1122 Brevete şi mărci
1123 Know-how-uri şi francize
1124 Licenţe de activitate
1125 Programe informatice
1126 Desene şi modele industriale
1127 Drepturi de utilizare a activelor imobilizate
1128 Imobilizări necorporale primite în gestiune economică
1129 Alte imobilizări necorporale

113 Amortizarea imobilizărilor necorporale


1131 Amortizarea drepturilor de autor şi titlurilor de protecţie
1132 Amortizarea brevetelor şi mărcilor
1133 Amortizarea know-how-urilor şi francizelor
1134 Amortizarea licenţelor de activitate
1135 Amortizarea programelor informatice
1136 Amortizarea desenelor şi modelelor industriale
1137 Amortizarea drepturilor de utilizare a activelor imobilizate
1138 Amortizarea imobilizărilor necorporale primite în gestiune economică
1139 Amortizarea altor imobilizări necorporale

114 Deprecierea imobilizărilor necorporale

12 IMOBILIZĂRI CORPORALE

121 Imobilizări corporale în curs de execuţie


1211 Construcţii în curs de execuţie
1212 Utilaj destinat instalării
1213 Imobilizări corporale pînă la punerea în utilizare
1214 Costuri ulterioare în curs de execuţie

122 Terenuri
1221 Terenuri în curs de pregătire pentru utilizare prestabilită
1222 Terenuri fără construcţii
1223 Terenuri cu construcţii
1224 Terenuri cu zăcăminte
1225 Terenuri cu plantaţii perene
1226 Terenuri primite în gestiune economică
1227 Alte terenuri

123 Mijloace fixe


1231 Clădiri
1232 Construcţii speciale

200
1233 Maşini, utilaje şi instalaţii de transmisie
1234 Mijloace de transport
1235 Instrumente şi inventar
1236 Costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanţ
1237 Mijloace fixe primite în leasing financiar
1238 Mijloace fixe primite în gestiune economică
1239 Alte mijloace fixe

124 Amortizarea mijloacelor fixe


1241 Amortizarea clădirilor
1242 Amortizarea construcţiilor speciale
1243 Amortizarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor de transmisie
1244 Amortizarea mijloacelor de transport
1245 Amortizarea instrumentelor şi inventarului
1246 Amortizarea costurilor ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în
bilanţ
1247 Amortizarea mijloacelor fixe primite în leasing financiar
1248 Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică
1249 Amortizarea altor mijloace fixe

125 Resurse minerale

126 Amortizarea şi deprecierea resurselor minerale

127 Deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie

128 Deprecierea terenurilor

129 Deprecierea mijloacelor fixe

13 ACTIVE BIOLOGICE IMOBILIZATE

131 Active biologice imobilizate în curs de execuţie

132 Active biologice imobilizate

133 Amortizarea şi deprecierea activelor biologice imobilizate


1331 Amortizarea activelor biologice imobilizate
1332 Deprecierea activelor biologice imobilizate

14 INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

141 Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate


1411 Valori mobiliare
1412 Cote de participaţie
1413 Depozite
1414 Împrumuturi acordate
1415 Alte investiţii financiare

142 Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate


1421 Valori mobiliare
1422 Cote de participaţie
1423 Depozite
1424 Împrumuturi acordate

201
1425 Alte investiţii financiare

15 INVESTIŢII IMOBILIARE

151 Investiţii imobiliare

152 Amortizarea şi deprecierea investiţiilor imobiliare


1521 Amortizarea investiţiilor imobiliare
1522 Deprecierea investiţiilor imobiliare

16 CREANŢE ŞI AVANSURI ACORDATE PE TERMEN LUNG

161 Creanţe pe termen lung


1611 Creanţe comerciale pe termen lung
1612 Creanţe pe termen lung privind leasingul
1613 Alte creanţe pe termen lung

162 Avansuri acordate pe termen lung


1621 Avansuri acordate în ţară
1622 Avansuri acordate în străinătate

17 ALTE ACTIVE IMOBILIZATE

171 Cheltuieli anticipate pe termen lung

172 Alte active imobilizate

CLASA 2. ACTIVE CIRCULANTE

21 STOCURI

211 Materiale
2111 Materii prime şi materiale de bază
2112 Materiale auxiliare
2113 Piese de schimb
2114 Combustibil
2115 Ambalaje
2116 Anvelope şi acumulatoare procurate separat de mijloacele de transport
2117 Materiale cu destinaţia agricolă
2118 Materiale transmise temporar terţilor
2119 Alte materiale

212 Active biologice circulante

213 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată


2131 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc
2132 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în exploatare
2133 Construcţii şi dispozitive provizorii
2134 Obiecte de mică valoare şi scurtă durată transmise temporar terţilor

214 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată


2141 Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată
2142 Uzura construcţiilor şi dispozitivelor provizorii

202
215 Producţia în curs de execuţie
2151 Produse în curs de execuţie
2152 Servicii în curs de execuţie
2153 Lucrări în curs de execuţie

216 Produse
2161 Produse finite
2162 Semifabricate din producţie proprie
2163 Produse secundare
2164 Produse transmise temporar terţilor

217 Mărfuri
2171 Bunuri procurate în vederea revînzării
2172 Produse transmise spre vînzare magazinelor proprii
2173 Bunuri imobiliare deţinute pentru vînzare
2174 Mărfuri transmise temporar terţilor

22 CREANŢE COMERCIALE ŞI CALCULATE

221 Creanţe comerciale


2211 Creanţe comerciale din ţară
2212 Creanţe comerciale din străinătate
2213 Alte creanţe comerciale

222 Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise

223 Creanţe ale părţilor afiliate


2231 Creanţe ale părţilor afiliate din ţară
2232 Creanţe ale părţilor afiliate din străinătate
2233 Alte creanţe ale părţilor afiliate

224 Avansuri acordate curente


2241 Avansuri acordate în ţară
2242 Avansuri acordate în străinătate

225 Creanţe ale bugetului


2251 Creanţe privind impozitul pe venit
2252 Creanţe privind taxa pe valoarea adăugată
2253 Creanţe privind accizele
2254 Creanţe privind alte impozite şi taxe
2255 Alte creanţe ale bugetului

226 Creanţe ale personalului


2261 Creanţe ale titularilor de avans
2262 Creanţe privind recuperarea prejudiciului material
2263 Creanţe privind împrumuturile acordate personalului
2264 Alte creanţe ale personalului

23 ALTE CREANŢE CURENTE

231 Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor


entităţii
2311 Creanţe privind leasingul
2312 Creanţe privind dobînzile şi redevenţele calculate

203
2313 Creanţe privind dividendele calculate
2314 Alte creanţe privind veniturile

232 Creanţe preliminate


2321 Creanţe preliminate privind decontările cu bugetul
2322 Creanţe preliminate privind leasingul
2323 Alte creanţe preliminate

233 Creanţe curente privind asigurările

234 Alte creanţe curente


2341 Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate
2342 Creanţe privind reclamaţiile înaintate şi recunoscute
2343 Creanţe privind alte operaţii

24 NUMERAR

241 Casa
2411 Casa în monedă naţională
2412 Casa în valută străină
2413 Numerar în casierie legat

242 Conturi curente în monedă naţională


2421 Numerar la conturi nelegat
2422 Numerar la conturi legat

243 Conturi curente în valută străină


2431 Numerar la conturi în ţară
2432 Numerar la conturi în străinătate
2433 Numerar la conturi legat

244 Alte conturi bancare


2441 Acreditive
2442 Carduri bancare
2443 Numerar la alte conturi bancare

245 Transferuri de numerar în expediţie

246 Documente băneşti

25 INVESTIŢII FINANCIARE CURENTE

251 Investiţii financiare curente în părţi neafiliate


2511 Valori mobiliare
2512 Cote de participaţie
2513 Depozite
2514 Împrumuturi acordate
2515 Alte investiţii financiare curente

252 Investiţii financiare curente în părţi afiliate


2521 Valori mobiliare
2522 Cote de participaţie
2523 Depozite
2524 Împrumuturi acordate

204
2525 Alte investiţii financiare curente

26 ALTE ACTIVE CIRCULANTE

261 Cheltuieli anticipate curente

262 Alte active circulante

CLASA 3. CAPITAL PROPRIU

31 CAPITAL SOCIAL ŞI SUPLIMENTAR

311 Capital social

312 Capital suplimentar


3121 Prime de aporturi
3122 Diferenţe din anularea sau înstrăinarea părţilor sociale retrase
3123 Alte elemente de capital suplimentar

313 Capital nevărsat


3131 Capital nevărsat privind părţile sociale neachitate de proprietari
3132 Capital nevărsat privind acoperirea pierderilor anilor precedenţi

314 Capital neînregistrat


3141 Acţiuni neînregistrate emise la înfiinţarea societăţii
3142 Părţi sociale pînă la înregistrarea de stat a majorării capitalului social

315 Capital retras

32 REZERVE

321 Capital de rezervă

322 Rezerve statutare

323 Alte rezerve

33 PROFIT NEREPARTIZAT (PIERDERE NEACOPERITĂ)

331 Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi

332 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi

333 Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

334 Profit utilizat al perioadei de gestiune

335 Rezultat din tranziţia la noile reglementări contabile

34 ALTE ELEMENTE DE CAPITAL PROPRIU

341 Fonduri
3411 Fondul de active imobilizate
3412 Fondul de autofinanţare

205
3413 Alte fonduri

342 Subvenţii entităţilor cu proprietate publică


3421 Subvenţii aferente activelor imobilizate
3422 Alte subvenţii

343 Alte elemente de capital propriu

35 REZULTAT FINANCIAR TOTAL

351 Rezultat financiar total

CLASA 4. DATORII PE TERMEN LUNG

41 DATORII FINANCIARE PE TERMEN LUNG

411 Credite bancare pe termen lung


4111 Credite bancare în monedă naţională
4112 Credite bancare în valută străină
4113 Datorii convertibile privind creditele bancare
4114 Alte credite bancare pe termen lung

412 Împrumuturi pe termen lung


4121 Împrumuturi din părţi neafiliate
4122 Împrumuturi din părţi afiliate
4123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
4124 Împrumuturi de la personalul entităţii
4125 Datorii convertibile privind împrumuturile
4126 Alte împrumuturi pe termen lung

413 Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

42 ALTE DATORII PE TERMEN LUNG

421 Datorii comerciale pe termen lung


4211 Datorii comerciale în ţară
4212 Datorii comerciale în străinătate
4213 Alte datorii comerciale

422 Datorii faţă de părţile afiliate pe termen lung


4221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
4222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
4223 Alte datorii faţă de părţile afiliate

423 Avansuri primite pe termen lung


4231 Avansuri primite din ţară
4232 Avansuri primite din străinătate

424 Venituri anticipate pe termen lung


4241 Subvenţii
4242 Alte venituri anticipate pe termen lung

425 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială pe termen lung

206
426 Provizioane pe termen lung

427 Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune


economică

428 Alte datorii pe termen lung

CLASA 5. DATORII CURENTE

51 DATORII FINANCIARE CURENTE

511 Credite bancare pe termen scurt


5111 Credite bancare în monedă naţională
5112 Credite bancare în valută străină
5113 Credite bancare în monedă naţională restante
5114 Credite bancare în valută străină restante
5115 Alte credite bancare pe termen scurt
5116 Dobînzi aferente creditelor bancare

512 Împrumuturi pe termen scurt


5121 Împrumuturi de la părţi neafiliate
5122 Împrumuturi de la părţi afiliate
5123 Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni
5124 Împrumuturi de la personalul entităţii
5125 Alte împrumuturi pe termen scurt
5126 Dobînzi aferente împrumuturilor

52 DATORII COMERCIALE CURENTE

521 Datorii comerciale curente


5211 Datorii comerciale în ţară
5212 Datorii comerciale în străinătate
5213 Alte datorii comerciale

522 Datorii curente faţă de părţile afiliate


5221 Datorii faţă de părţile afiliate din ţară
5222 Datorii faţă de părţile afiliate din străinătate
5223 Alte datorii faţă de părţile afiliate

523 Avansuri primite curente


5231 Avansuri primite din ţară
5232 Avansuri primite din străinătate

53 DATORII CALCULATE CURENTE

531 Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii


5311 Datorii salariale
5312 Datorii faţă de deponenţi

532 Datorii faţă de personal privind alte operaţii


5321 Datorii faţă de titularii de avans
5322 Datorii faţă de personal privind alte operaţii

533 Datorii privind asigurările sociale şi medicale


207
5331 Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat
5332 Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
5333 Alte datorii privind asigurările sociale şi medicale

534 Datorii faţă de buget


5341 Datorii privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător şi
profesională
5342 Datorii privind impozitul pe venit din salariu
5343 Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată
5344 Datorii privind taxa pe valoarea adăugată
5345 Datorii privind accizele
5346 Datorii privind alte impozite şi taxe
5347 Datorii privind sancţiunile
5348 Alte datorii faţă de buget

535 Venituri anticipate curente


5351 Subvenţii
5352 Alte venituri anticipate curente

536 Datorii faţă de proprietari


5361 Datorii privind dividendele calculate
5362 Datorii privind alte operaţii

537 Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente

538 Provizioane curente

54 ALTE DATORII CURENTE

541 Datorii preliminate


5411 Datorii preliminate privind decontările cu bugetul
5412 Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de
asistenţă medicală
5413 Datorii preliminate privind leasingul financiar
5414 Alte datorii preliminate

542 Datorii privind asigurarea bunurilor şi a persoanelor

543 Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică

544 Alte datorii curente


5441 Datorii privind sancţiunile comerciale
5442 Alte datorii calculate curente

CLASA 6. VENITURI

61 VENITURI DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ

611 Venituri din vînzări


6111 Venituri din vînzarea produselor
6112 Venituri din vînzarea mărfurilor
6113 Venituri din prestarea serviciilor
6114 Venituri din executarea lucrărilor
6115 Venituri din contracte de construcţie

208
6116 Venituri din contracte de leasing operaţional şi financiar (arendă,
locaţiune)
6117 Venituri din contracte de microfinanţare
6118 Alte venituri din vînzări

612 Alte venituri din activitatea operaţională


6121 Venituri din ieşirea altor active circulante
6122 Venituri din sancţiuni
6123 Venituri din recuperarea prejudiciului material
6124 Venituri din plusurile de active imobilizate şi circulante constatate la
inventariere
6125 Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripţie expirat
6126 Alte venituri operaţionale

62 VENITURI DIN ALTE ACTIVITĂŢI

621 Venituri din operaţiuni cu active imobilizate


6211 Venituri din ieşirea imobilizărilor necorporale
6212 Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale
6213 Venituri din ieşirea investiţiilor financiare pe termen lung
6214 Venituri din ieşirea investiţiilor imobiliare
6215 Venituri din ieşirea altor active imobilizate
6216 Venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate
6217 Alte venituri din operaţiuni cu active imobilizate

622 Venituri financiare


6221 Venituri din diferenţe de curs valutar
6222 Venituri din diferenţe de sumă
6223 Venituri din redevenţe
6224 Venituri din active imobilizate şi circulante intrate cu titlu gratuit
6225 Venituri din dividende şi participaţii în alte entităţi
6226 Venituri din dobînzi aferente altor activităţii
6227 Alte venituri financiare

623 Venituri excepţionale


6231 Venituri din compensarea pierderilor din calamităţi
6232 Venituri din compensarea pierderilor din alte evenimente excepţionale
6233 Alte venituri excepţionale

CLASA 7. CHELTUIELI

71 CHELTUIELI ALE ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE

711 Costul vînzărilor


7111 Valoarea contabilă a produselor vîndute
7112 Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute
7113 Costul serviciilor prestate
7114 Costul lucrărilor executate terţilor
7115 Costuri aferente contractelor de construcţie
7116 Costuri aferente contractelor de leasing operaţional şi financiar
(arendă, locaţiune)
7117 Costuri aferente contractelor de microfinanţare
7118 Alte costuri aferente veniturilor din vînzări

209
712 Cheltuieli de distribuire
7121 Cheltuieli cu personalul comercial
7122 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor
imobilizate cu destinaţie comercială
7123 Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea
produselor şi mărfurilor
7124 Cheltuieli de transportare a produselor şi mărfurilor
7125 Cheltuieli de publicitate şi marketing
7126 Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în
perioada de garanţie
7127 Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise
7128 Cheltuieli privind returnările şi reducerile
7129 Alte cheltuieli de distribuire

713 Cheltuieli administrative


7131 Cheltuieli cu personalul administrativ
7132 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor
imobilizate cu destinaţie administrativă
7133 Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit
7134 Cheltuieli în scopuri de filantropie şi sponsorizare
7135 Cheltuieli privind serviciile cu destinaţie administrativă
7136 Cheltuieli de protocol (reprezentanţă)
7137 Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ
7138 Alte cheltuieli administrative

714 Alte cheltuieli din activitatea operaţională


7141 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite
7142 Cheltuieli privind sancţiunile
7143 Cheltuieli privind dobînzile
7144 Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor
imobilizate şi circulante
7145 Cheltuieli privind creanţele compromise decontate, cu excepţia celor
comerciale
7146 Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă
7147 Alte cheltuieli operaţionale

72 CHELTUIELI ALE ALTOR ACTIVITĂŢI

721 Cheltuieli cu active imobilizate


7211 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale
ieşite
7212 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale
ieşite
7213 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare pe
termen lung ieşite
7214 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investiţiilor imobiliare ieşite
7215 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite
7216 Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate
7217 Pierderi din deprecierea activelor imobilizate
7218 Alte cheltuieli cu active imobilizate

722 Cheltuieli financiare


7221 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
7222 Cheltuieli din diferenţe de sumă

210
7223 Cheltuieli privind redevenţele
7224 Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente activelor imobilizate şi
circulante transmise cu titlu gratuit
7225 Cheltuieli aferente emisiunii şi operaţiunilor cu acţiuni proprii
7226 Alte cheltuieli financiare

723 Cheltuieli excepţionale


7231 Cheltuieli privind calamităţile
7232 Cheltuieli privind alte evenimente excepţionale
7233 Alte cheltuieli excepţionale

73 CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT

731 Cheltuieli privind impozitul pe venit


7311 Cheltuieli privind impozitul pe venit
7312 Cheltuieli privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
7313 Alte cheltuieli privind impozitul pe venit

CLASA 8. CONTURI DE GESTIUNE

81 CONTURI DE CALCULAŢIE

811 Activităţi de bază

812 Activităţi auxiliare

82 CONTURI DE REPARTIZARE

821 Costuri indirecte de producţie

822 Costuri indirecte aferente contractelor de construcţie

823 Costuri de regie aferente contractelor de construcţie

824 Alte costuri repartizabile

83 ALTE CONTURI DE GESTIUNE

831 Adaos comercial

832 Încasări din vînzarea bunurilor în numerar

833 Returnarea şi reducerea preţurilor la bunurile vîndute

834 Costuri aferente bunurilor transmise spre prelucrare terţilor

835 Producţii şi unităţi de deservire

836 Costuri refacturate

CLASA 9. CONTURI EXTRABILANŢIERE

911 Imobilizări corporale primite în leasing (arendă, locaţiune)


operaţional

211
912 Bunuri primite pentru montare

913 Imobilizări corporale transmise în leasing financiar

914 Bunuri primite în custodie

915 Bunuri primite spre prelucrare sau reparare

916 Bunuri primite în baza contractelor de comision

917 Bunuri obţinute din materialele prelucrate ale terţilor

918 Formulare cu regim special

919 Creanţe compromise decontate

920 Creanţe contingente

921 Datorii contingente

922 Garanţii acordate

923 Garanţii primite

924 Pierderi fiscale

925 Facilităţi fiscale

212
Anexa 2
BILANŢUL
la _______________ 20___

Nr. Activ Cod. Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei perioadei
de gestiune de gestiune
1 2 3 4 5
1. Active imobilizate
Imobilizări necorporale 010
Imobilizări corporale în curs de execuţie 020
Terenuri 030
Mijloace fixe 040
Resurse minerale 050
Active biologice imobilizate 060
Investiţii financiare pe termen lung în părţi neafiliate 070
Investiţii financiare pe termen lung în părţi afiliate 080
Investiţii imobiliare 090
Creanţe pe termen lung 100
Avansuri acordate pe termen lung 110
Alte active imobilizate 120
Total active imobilizate 130
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.120)
2. Active circulante
Materiale 140
Active biologice circulante 150
Obiecte de mică valoare şi scurtă durată 160
Producţia în curs de execuţie şi produse 170
Mărfuri 180
Creanţe comerciale 190
Creanţe ale părţilor afiliate 200
Avansuri acordate curente 210
Creanţe ale bugetului 220
Creanţe ale personalului 230
Alte creanţe curente 240
Numerar în casierie şi la conturi curente 250
Alte elemente de numerar 260
Investiţii financiare curente în părţi neafiliate 270
Investiţii financiare curente în părţi afiliate 280
Alte active circulante 290
Total active circulante 300
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270+
rd.280+rd.290)
Total active 310
(rd.130+rd.300)

213
Pasiv

3. Capital propriu
Capital social şi suplimentar 320
Rezerve 330
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 340 x
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenţi 350
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 360 x
Profit utilizat al perioadei de gestiune 370 x
Alte elemente de capital propriu 380
Total capital propriu 390
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4. Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung 400
Împrumuturi pe termen lung 410
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar 420
Alte datorii pe termen lung 430
Total datorii pe termen lung 440
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5. Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt 450
Împrumuturi pe termen scurt 460
Datorii comerciale 470
Datorii faţă de părţile afiliate 480
Avansuri primite curente 490
Datorii faţă de personal 500
Datorii privind asigurările sociale şi medicale 510
Datorii faţă de buget 520
Venituri anticipate curente 530
Datorii faţă de proprietari 540
Finanţări şi încasări cu destinaţie specială curente 550
Provizioane curente 560
Alte datorii curente 570
Total datorii curente 580
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive 590
(rd.390+rd.440+rd.580)

214
SITUAŢIA DE PROFIT ŞI PIERDERE
de la _________________pînă la _______________20___

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Venituri din vînzări 010
Costul vînzărilor 020
Profit brut (pierdere brută) 030
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaţională 040
Cheltuieli de distribuire 050
Cheltuieli administrative 060
Alte cheltuieli din activitatea operaţională 070
Rezultatul din activitatea operaţională: profit (pierdere) 080
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activităţi: profit (pierdere) 090
Profit (pierdere) pînă la impozitare 100
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit 110
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120
(rd.100-rd.110)

215
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
de la _________________pînă la _______________20___

Nr. Indicatori Cod Sold la Sold la


d/o rd. începutul sfîrşitul
perioadei Majorări Diminuări perioadei
de de
gestiune gestiune

1 2 3 4 5 6 7
1 Capital social şi suplimentar          
Capital social 010
  Capital suplimentar 020
Capital nevărsat 030 (    ) (    ) (    ) (    )
  Capital neînregistrat 040
  Capital retras 050 (    ) (    ) (    ) (    )
  Total capital social şi suplimentar 060
(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050)
2 Rezerve        
Capital de rezervă 070
  Rezerve statutare 080
  Alte rezerve 090
  Total rezerve 100
(rd.070+rd.080+rd.090)
3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)
Corecţii ale rezultatelor anilor precedenţi 110
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al
anilor precedenţi 120
Profit net (pierdere netă) al perioadei de x
gestiune 130
Profit utilizat al perioadei de gestiune 140 x (    ) (    ) (    )
Rezultatul din tranziţia la noile reglementări
contabile 150
Total profit nerepartizat (pierdere
neacoperită) 160
(rd.110+rd.120+rd.130+rd.140+rd.150)
4 Alte elemente de capital propriu, din care 170
Diferenţe din reevaluare 171
Subvenţii entităţilor cu proprietate publică 172
  Total capital propriu 180
(rd.060+rd.100+rd.160+ rd.170)

216
SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ pînă la ________________________ 20___

Indicatori Cod. Perioada de gestiune


rd. precedentă curentă
1 2 3 4
Fluxuri de numerar din activitatea operaţională
Încasări din vînzări 010
Plăţi pentru stocuri şi servicii procurate 020
Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală 030
Dobînzi plătite 040
Plata impozitului pe venit 050
Alte încasări 060
Alte plăţi 070
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională 080
(rd.010–rd.020–rd.030–rd.040–rd.050+rd.060–rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiţii
Încasări din vînzarea activelor imobilizate 090
Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate 100
Dobînzi încasate 110
Dividende încasate 120
Alte încasări (plăţi) 130
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii 140
(rd.090–rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară
Încasări sub formă de credite şi împrumuturi 150
Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor 160
Dividende plătite 170
Încasări din operaţiuni de capital 180
Alte încasări (plăţi) 190
Fluxul net de numerar din activitatea financiară 200
(rd.150–rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)
Fluxul net de numerar total 210
(±rd.080±rd.140±rd.200 )
Diferenţe de curs valutar favorabile (nefavorabile) 220
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune 230
Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune 240
(±rd.210±rd.220+rd.230)

217

S-ar putea să vă placă și