Sunteți pe pagina 1din 7

materialedeistorie.

com

Unitatea şcolară:
Aria curriculară: Om şi societate Aviz Director,
Profesor:

Aviz
Responsabil Arie curriculară

PLANIFICARE ANUALĂ 2022-2023


DISCIPLINA ISTORIE – CLASA A V-A
2h-săptămână
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
MODULUL I - 7 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
1.1.Utilizarea termenilor specifici cronologiei,
INTRODUCERE Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de Test predictiv
1. ÎN STUDIUL comunicare scrisă sau orală Prezentarea disciplinei şi a manualului 2 S1 05–09 IX
ISTORIEI 3.1.Identificarea şi clasificarea surselor istorice.

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Izvoare istorice 2 S2 12–16 IX


Alfabetul istoriei – faptelor/proceselor istorice Perceperea timpului şi a spaţiului; cronologia
2. reconstituirea 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau istoriei; periodizare; spaţiul istoric
trecutului proceselor istorice 2 S3 19–23 IX
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Primii oameni 1 S4 25–30 IX
proceselor istorice Revoluţia neolitică – viaţa oamenilor, 1
3. PREISTORIA 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea sedentarizare, economie.
unui eveniment/proces istoric Inventarea metalurgiei – tehnologie şi 1 S5 03–07 X
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru consecinţe asupra vieţii oamenilor
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice Mediul natural şi viaţa cotidiană: locuinţa, 1 S5 03–07 X
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea hrana, familia, aşezări (sat şi oraş), economia,
unui eveniment/proces istoric practici sociale.
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Oraşul-stat Babilon, 2 S6 10–14 X
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse Temple şi piramide
diferite
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul
ORIENTUL
4. învăţării
ANTIC
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Antic 2 S7 17–21 X
unui eveniment/proces istoric Studii de caz: Chinezii
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Evreii
utilizând informaţii din surse istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
Vacanţă - 24 - 28 octombrie 2022

www.materialedeistorie.com 2
MODULUL al II-lea - 8 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Inventarea scriereii – de la pictograme la
proceselor istorice alfabet
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studii de caz: Epopeea lui Ghilgameş 2 S8 31 X–04 XI
utilizând informaţii din surse istorice Codul lui Hammurabi
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
ORIENTUL 3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
4.
ANTIC desfăşurarea evenimentelor istorice
3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice Recapitulare şi evaluare 2 S9 07–11 XI
din Antichitate, pe baza surselor istorice. ORIENTUL ANTIC
3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o Evaluare sumativă
sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau orală.
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a Mediul natural şi ocupaţiile grecilor 1 S10 14–18 XI
faptelor/proceselor istorice Studiu de caz: Ceramica între utilitate şi artă
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului; 1 S10 14–18 XI
utilizând informaţii din surse istorice Războiul troian
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
CIVILIZAŢIA proceselor istorice Polis-ul: organizarea internă: Atena şi Sparta. 2 S11 21–25 XI
GREACĂ ŞI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Procesul de colonizare
5. unui eveniment/proces istoric
SINTEZA
ELENISTICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Studiu de caz: Histria, Tomis şi Callatis 1 S12 28 XI–02 XII
utilizând informaţii din surse istorice
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a
faptelor/proceselor istorice Războaiele grecilor: războaiele medice,
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, războiul peloponesiac 2 S12 28 XI–02 XII
utilizând informaţii din surse istorice
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul Studiu de caz: Bătălia de la Marathon S13 05– 09 XII
învăţării

www.materialedeistorie.com 3
Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs
crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Alexandru Macedon şi civilizaţia elenistică 1 S13 05–09 XII
proceselor istorice
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
CIVILIZAŢIA desfăşurarea evenimentelor istorice
GREACĂ ŞI 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Frumos şi cunoaştere în lumea greacă 2 S14 12–16 XII
5. SINTEZA unui eveniment/proces istoric Studii de caz: Acropola ateniană
ELENISTICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Moştenirea lumii greceşti (sculptura, teatrul,
utilizând informaţii din surse istorice cunoaşterea ştiinţifică)
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Jocurile Olimpice în Antichitate
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
Recapitulare şi Evaluare 2 S15 19–22 XII
CIVILIZAŢIA GREACĂ ŞI SINTEZA ELENISTICĂ
Vacanţă - 23 decembrie 2022 - 6 ianuarie 2023

www.materialedeistorie.com 4
MODULUL al III-lea - 6 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
utilizând informaţii din surse istorice Fondarea Romei: istorie şi legendă
4.1.Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea 1 S16 09–13 I
sarcinilor de lucru

1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre


evenimente şi procese istorice 1 S16 09–13 I
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Statul roman: războaie şi expansiune
unui eveniment/proces istoric teritorială; decăderea. 2 S17 16–20 I
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric,
utilizând informaţii din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
LUMEA 3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
6.
ROMANĂ 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea
sarcinilor de lucru
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Viaţa cotidiană în lumea romană: familia şi 2 S18 23 –27 I
proceselor istorice virtuţile romane; educaţia; jocurile
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea Studii de caz: Oraşul şi monumentele publice 1 S19 30 I– 03 II
unui eveniment/proces istoric (forul, apeducte, termele, etc) 1
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Colosseum şi gladiatorii
1 S20 06–10 II
utilizând informaţii din surse istorice Pompei. Armata romana
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Zeii romanilor.Templele
1
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul Creştinismul 1 S21 13–17 II

învăţării
1.2. Identificarea diferenţelor temporare dintre
evenimente şi procese istorice Romanizarea 1 S21 13–17 II
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea
unui eveniment/proces istoric

Vacanţă - 20 - 24 februarie 2023

www.materialedeistorie.com 5
MODULUL al IV-lea - 6 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice Geţii şi dacii. Rânduieli, obiceiuri, credinţe
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, 2 S22 27 II–03 III
utilizând informaţii din surse istorice
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Burebista şi Decebal; războaiele daco-romae
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în
7. GETO-DACII desfăşurarea evenimentelor istorice
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul
învăţării
Recapitulare şi Evaluare 2 S23 06–10 III
LUMEA ROMANĂ
GETO-DACII

1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau Apariţia islamului; credinţa musulmană; 2 S24 13–17 III
CIVILIZAŢIA proceselor istorice expansiunea culturală şi militară a
8. ISLAMICĂ 2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, Islamului
utilizând informaţii din surse istorice
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S25 20–24 III
9.
„Săptămâna verde”
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice Formarea popoarelor europene. Etnogeneza 2 S26 27–31 III
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea românească
unui eveniment/proces istoric
EUROPA 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Europa creştină în mileniul I 1
10.
MEDIEVALĂ evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
S27 03–06 IV
diferite Studii de caz: Creştinarea francilor
4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul Imperiul bizantin 1
învăţării

Vacanţă - 07 - 18 aprilie 2023

www.materialedeistorie.com 6
MODULUL al V-lea - 9 săptămâni

Nr. Unitatea de Competențe specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Obs


crt învățare ore .
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau
proceselor istorice Viaţa cotidiană în Evul Mediu: familia,
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea aşezările, alimentaţia, sărbătorile, economia şi 2 S28 19–21 IV
unui eveniment/proces istoric tehnologia, credinţa şi biserica, proprietatea,
2.2. Relatarea unui eveniment/process istoric, libertatea şi independenţa
utilizând informaţii din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Domeniul feudal
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse S29 24–28 IV
Oraşul medieval – spaţiu al libertăţii; oraşele
diferite S30 01 –05 V
italiene şi oraşele germane 8
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Cavalerism şi onoare S31 08–12 V

EUROPA 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea Cruciadele S32 15–19 V

10. MEDIEVALĂ sarcinilor de lucru Catedrale şi universităţi


4.2.Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Statele medievale: Franţa, Anglia, Imperiul
Romano-German
2 S33 22–26 V
Studii de caz: Lumea românească şi statele
medievale în secolele XIV-XVI
Târgovişte, Suceava S34
Diversitate culturală în lumea românească: 2 29 V–02 VI

Braşov şi Cluj
Recapitulare şi Evaluare 2 S35 05–09 VI
EUROPA MEDIEVALĂ

11.
Activităţi extraşcolare şi extracurriculare S36 12–16 VI
“Şcoala Altfel”: Să ştii mai multe, să fii mai bun

Vacanţă de vară

www.materialedeistorie.com 7