Sunteți pe pagina 1din 14

Planificare calendaristică și anuala

An şcolar 2021-2022

Unitatea Nr.
Competențe specifice Conținuturi Săpt. Obs.
de învățare ore
Detalieri tematice:
 Copilul despre sine: nume, gen,
vârsta, hobby;
 Animale;
 Culori;
1.1. Identificarea
 Numere;
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
Funcţii comunicative:
contexte familiare S1-2
 A saluta şi a răspunde la salut;
Revision 2.2. Participarea la
 A se prezenta şi a prezenta pe 4h
interacțiuni în contexte de
cineva;
necesitate imediată/ pe teme
 A identifica elemente din
familiare
universul familiar;
2.3. Descrierea simplă a
unei persoane/ unui personaj
Elemente de construcţie a comunicării:
 Present Simple;
 To have got / To be
 Substantivul (nr. pl);
 Adjectivul posesiv
Welcome 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3h S3-4
Back semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
contexte familiare
1.2. Identificarea orei și a
cantității exprimate numeric
(prețuri, numere) în cadrul
unui mesaj audiat articulat  Copilul despre sine: Salutul
clar și rar  Cladiri
2.1. Cererea și oferirea de
informații referitoare la Funcţii comunicative:
numere, la prețuri, la  A saluta si a raspunde la salut;
exprimarea orei  A localiza cladiri
2.2. Participarea la  A cere si a da indicatii
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme Elemente de construcţie a comunicării:
familiare  Verbul TO BE
2.3. Descrierea simplă a
unei persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme
familiare
This Is My 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3h S4-S5 S7
House semnificației globale a unui  Camerele din casă;
25.10-
mesaj oral clar articulat în  Mobila din casă;
29.10
contexte familiare  Obiectele din casă;
1.3. Manifestarea  Locația obiectelor; Vacanţă
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la  A descrie o casă;
interacțiuni în contexte de  A identifica camerele și mobila
necesitate imediată/ pe teme din casă;
familiare  A exprima poziția obiectelor din
3.2. Identificarea
casă;
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
Elemente de construcţie a comunicării:
3.3. Descifrarea unor mesaje
 Prepozițiile de loc (on,under, in, in
simple familiare primite de
front of, next to, behind);
la prieteni,
 Exprimarea existenței cu ‘there is/
colegi, professor
there are’
4.2. Redactarea unui mesaj
 Pronumele demonstrativ: This /
simplu către un coleg
that / these / those
S6
Sistematizarea cunoştinţelor anterioare
Revision 2h
Evaluarea cunostintelor

A 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3h S8-S9


Beautiful semnificației globale a unui  Membrii familiei (parents,
Family mesaj oral clar articulat în grandparents, uncle, aunt, cousin)
contexte familiare  Meseriile (gardener, nurse, chef,
1.2. Identificarea orei și a pilot, student)
cantității exprimate numeric
(prețuri, numere)  Numerele 20-100
în cadrul unui mesaj audiat
articulat clar și rar Funcţii comunicative:
1.3. Manifestarea  A vorbi despre meserii;
disponibilității pentru  A cere si a da informati de ordin
receptarea de mesaje orale personal
simple adecvate vârstei  A descrie o persoana
2.1. Cererea și oferirea de
informații referitoare la Elemente de construcţie a comunicării:
numere, la prețuri, la  Posesia cu 's
exprimarea orei  Adjectivul posesiv: my, your, his,
2.2. Participarea la her, its, our, their
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiare
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de
la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
Detalieri tematice:
contexte familiare
 Descrierea persoanelor
1.3. Manifestarea
 Aparente fizice: slim, plump, curly
disponibilității pentru
/wavy hair
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârstei
Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la
 A descrie o persoana S9-10
interacțiuni în contexte de
Who Are  A cere si a da informatii despre
necesitate imediată/ pe teme 3h
You persoane
familiare
2.3. Descrierea simplă a
Elemente de construcţie a comunicării:
unei persoane/ unui personaj
 Gradele de comparatie ale
3.2. Identificarea
adjectivului
semnificației globale a unui
 Have got / has got
text simplu pe teme familiar
 WH- questions: who, when,
3.3. Descifrarea unor mesaje
where, what
simple familiare primite de
la prieteni,
colegi, professor

S11 Vacanță

Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h 23.12-


09.01
I'm Going 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 1h S11
to School semnificației globale a unui  Activitati scolare
mesaj oral clar articulat în  Materii scolare
contexte familiare
1.3. Manifestarea
 Obiecte scolare
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
Funcţii comunicative:
simple adecvate vârstei
 A cere si a da informatii despre
2.2. Participarea la
persoane
interacțiuni în contexte de
 A relata activitati la prezent
necesitate imediată/ pe teme
familiare
Elemente de construcţie a comunicării:
3.2. Identificarea
 Present Continuous: aff, neg, interr
semnificației globale a unui
text simplu pe teme
familiare
1.1. Identificarea
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în Detalieri tematice:
Merry contexte familiare  Vocabular specific S12
Christmas 1.3. Manifestarea  Colinde 1h
Project disponibilității pentru  Sa participe la activitati propuse de
receptarea de mesaje orale profesor
simple adecvate vârstei

My Busy 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 1h S12


Week semnificației globale a unui  Activitati zilnice
mesaj oral clar articulat în  Ceasul
contexte familiare  Mesele zilei
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje orale  A relata activitati la prezent
simple adecvate vârstei  A exprima ora
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de Elemente de construcţie a comunicării:
necesitate imediată/ pe teme  Present Simple: aff, neg, interr
familiare
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
 Raspunsuri scurte
text simplu pe teme
familiare
S13
Revision Evaluarea cunostintelor 1h

1.1. Identificarea
semnificației globale a unui
Detalieri tematice:
mesaj oral clar articulat în
 Activitati in timpul liber
contexte familiare
 Programe TV
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje orale
 A relata activitati la prezent
A Perfect simple adecvate vârstei S13-
3
Weekend 2.2. Participarea la 14
Elemente de construcţie a comunicării:
interacțiuni în contexte de
 Prepozitiile: in, at, on
necesitate imediată/ pe teme
 Adverbe de frecventa: always,
familiare
usually, often, sometimes, rarely,
3.2. Identificarea
never
semnificației globale a unui
text simplu pe teme
familiare
Semestrul al - II - lea

Unitatea de
Competențe specifice Conținuturi Nr. ore Săpt. Obs.
învățare

On the Farm 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3h S15- *24.01 – zi


semnificației globale a unui  Animals (wild and domestic S16 liberă
mesaj oral clar articulat în animals)
contexte familiare  Pets
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvatevârstei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
Funcţii comunicative:
necesitate imediată/ pe teme
 A discuta despre animale
familiare
 A descrieanimalulpreferat
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de construcţie a
3.2.
comunicării:
Identificareasemnificației
 CAN
globale
 Plurals (regular
aunuitextsimplupetemefamili
andirregular)
ar
3.3. Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite de la
prieteni,
colegi, professor
What'sYour 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 5h S16-
FavouriteFo semnificației globale a unui  Food, drinks, ingredients S17
od? mesaj oral clar articulat în  Containers S18
contexte familiare
1.3. Funcţii comunicative:
Manifestareadisponibilitățiip  A cere si a da informatiide
entrureceptarea de mesaje ordinpersonal
orale simple adecvatevârstei  A scrie o reteta
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de Elemente de construcţie a
necesitate imediată/ pe teme comunicării:
familiare  Howmuch / howmany
2.3. Descriereasimplă a  Some / any
uneipersoane/ unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificației
globale
aunuitextsimplupetemefamili
ar
3.3. Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite de la
prieteni,
colegi, profesor
08.04-14.04

Școala altfel

S19
Sistematizarea cunoştinţelor Vacanță de
Revision 2h
anterioare primăvară:

Vineri, 15.04
- Duminică,

01.05.2022

How Do Detalieri tematice: 5h S20-


YouFeel 1.1. Identificarea  Illnesses S21-
semnificației globale a unui S22
mesaj oral clar articulat în Funcţii comunicative:
contexte familiare  A cere si a da informatii de
1.3. Manifestarea ordin personal
disponibilității pentru  A da sfaturi privind
receptarea de mesaje orale sanatatea
simple adecvate vârstei  A vorbi despre regulile
2.2. Participarea la casei
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme Elemente de construcţie a
familiare comunicării:
2.3. Descriereasimplă a  Should / shouldn't
uneipersoane/ unuipersonaj  Must / mustn't
3.2.
Identificareasemnificației
globale
aunuitextsimplupetemefamili
ar
3.3. Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite de la
prieteni,
colegi, professor
Detalieri tematice:
1.1. Identificarea  Clothes
semnificației globale a unui  Sizes
mesaj oral clar articulat în  Jobs
contexte familiare
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje orale  A descrie haine
simple adecvate vârstei  A cere si a da
2.2. Participarea la informatiidesprelocuri de
interacțiuni în contexte de munca S22-
MyFavourite
necesitate imediată/ pe teme  A 3h S23
T-Shirt familiare vorbidespreactivitatizilnice
2.3. Descriereasimplă a  A vorbidespreactivitati ce -
uneipersoane/ unuipersonaj au loc in momentulvorbirii
3.2.
Identificareasemnificației Elemente de construcţie a
globale a unui comunicării:
textsimplupetemefamiliar  Present Simple
3.3. Descifrareaunormesaje vsPresentContinuous
simple familiareprimite de la  Adverbs of frequency:
prieteni, always, usually, sometimes
colegi, professor  Adverbs of time: today,
now, at the moment
Revision Sistematizarea cunoştinţelor 2h S24
anterioare
Detalieri tematice:

 Crearea de colaje cu tema


“Dear Easter Bunny”;
1.1. Identificarea  Să asculte şi să pronunţe
semnificației globale a unui corect cuvintele noi: Easter
mesaj oral clar articulat în Bunny, eggs, basket, Jesus
Happy
contexte familiare Christ, cross, lamb; S25
Easter!
1.3. Manifestarea  Să interpreteze linia 2 h
disponibilității melodică a cântecelului;
pentru receptarea de mesaje  Să prezinte ce vor sa facă de
orale simple adecvatevârstei Paște:For Easter I want…

Acte de vorbire:
 Exprimarea a ceeaceiți
place și a ceea ce nu îți
place
What's the 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 5h S26
Weather semnificației globale a unui  Seasons S27-
Like? mesaj oral clar articulat în  Weatherconditions S29
contexte familiare  Seasonalactivities
1.3.
Manifestareadisponibilitățiip Funcţii comunicative:
entrureceptarea de mesaje  A vorbidespreanotimpuri
orale simple adecvatevârstei  A descrie anotimpulpreferat
2.2. Participarea la  A vorbi despre actiuni
interacțiuni în contexte de specifice anotimpurilor
necesitate imediată/ pe teme  A vorbi despre actiuni ce au
familiare loc in momentulvorbirii
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj Elemente de construcţie a
3.2. Identificarea comunicării:
semnificației globale a unui  Weatherforecast:
text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje it'swarm/cold/sunny/foggy
simple familiare primite de la  Present Simple
prieteni,colegi, professor vsPresentContinuous

1.1. Identificarea
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
contexte familiare Detalieri tematice:
1.3. Manifestarea  Countries and nationalities
disponibilitățiipentrureceptar  Means of transport
ea de mesaje orale simple
adecvatevârstei Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la  Sa vorbeascadesprelocuri,
interacțiuni în contexte de distante, transport S29-
necesitate imediată/ pe teme  Sa S30
On theRoad familiare vorbeascadesprenationalitat 4h S31
2.3. Descrierea simplă a unei i si tari
persoane/ unui personaj
3.2. Elemente de construcţie a
Identificareasemnificației comunicării:
globale  By+means of transport
aunuitextsimplupetemefamili  Makingsuggenstions:
ar let's/whatabout/whydon'twe
3.3. Descifrarea unor mesaje ......
simple familiare primite de la
prieteni,colegi, professor

Summer is 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4h S31-


Here semnificației globale a unui  Freetimeactivities S32
mesaj oral clar articulat în  TV programmes S33
contexte familiare
1.3. Funcţii comunicative:
Manifestareadisponibilitățiip  A cere si a da
entrureceptarea de mesaje
orale simple adecvatevârstei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
informatiidespredespreactiv
familiare
itatizilnice
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de construcţie a
3.2.
comunicării:
Identificareasemnificației
 Preositions: in, at, on
globale
 Adverbs of frequency:
aunuitextsimplupetemefamili
often, rarely, never
ar
3.3. Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite de la
prieteni,
colegi, professor
S33- 1 IUNIE – zi
Final
Evaluarea cunostintelor 3h 34 liberă
Revision

S-ar putea să vă placă și