Sunteți pe pagina 1din 36

1

Scoala Gimnaziala Balusesti Comuna Icusesti


AVIZAT
DIRECTOR:
Disciplina: Limba engleză
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Profesor:
Clasa: a IV-a AVIZAT SEF COMISIE METODICA:
Nr. ore/ săptămână: 2 ore
Manual: „ Limba moderna Engleză”,
Editura: Booklet

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ŞCOLAR 2020 - 2021
SEMESTRUL I

Nr. Unitatea
Nr.
U.Î de Competențe specifice Conținuturi Săpt. Observații
ore
. învățare
1. Welcome 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S1-S2
Back semnificației globale a ▪ Copilul despre sine:
unui mesaj oral clar Salutul
articulat în contexte ▪ Cladiri
familiare
1.2. Identificarea orei și Funcţii comunicative:
a cantității exprimate ▪ A saluta si a raspunde la
2

numeric (prețuri,
numere) în cadrul unui
mesaj audiat articulat
clar și rar
2.1. Cererea și oferirea
de informații referitoare
salut;
la numere, la prețuri, la
▪ A localiza cladiri
exprimarea orei
▪ A cere si a da indicatii
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
Elemente de construcţie a
de necesitate imediată/
comunicării:
pe teme familiare
▪ Verbul TO BE
2.3. Descrierea simplă a
unei persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
2. This Is 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S3-S4
My semnificației globale a ▪ Camerele din casă;
House unui mesaj oral clar ▪ Mobila din casă;
articulat în contexte ▪ Obiectele din casă;
familiare ▪ Locația obiectelor;
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje Funcţii comunicative:
orale simple adecvate ▪ A descrie o casă;
3

vârstei
2.2. Participarea la ▪ A identifica camerele și
interacțiuni în contexte mobila din casă;
de necesitate imediată/ ▪ A exprima poziția obiectelor
pe teme familiare din casă;
3.2. Identificarea
semnificației globale a Elemente de construcţie a
unui text simplu pe comunicării:
teme familiar ▪ Prepozițiile de loc (on,under,
3.3. Descifrarea unor in, in front of, next to,
mesaje simple familiare behind);
primite de la prieteni, ▪ Exprimarea existenței cu
colegi, professor ‘there is/ there are’
4.2. Redactarea unui ▪ Pronumele demonstrativ:
mesaj simplu către un This / that / these / those
coleg
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S5
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S5
3 A 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S6 S7
Beautiful semnificației globale a ▪ Membrii familiei (parents, S7 Vacanta pentru clasele
Family unui mesaj oral clar grandparents, uncle, aunt, S8 CP-IV
articulat în contexte cousin)
familiare ▪ Meseriile (gardener, nurse,
1.2. Identificarea orei și chef, pilot, student)
a cantității exprimate
numeric (prețuri, ▪ Numerele 20-100
4

numere)
în cadrul unui mesaj
audiat articulat clar și
rar
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje
orale simple adecvate Funcţii comunicative:
vârstei ▪ A vorbi despre meserii;
2.1. Cererea și oferirea ▪ A cere si a da informati de
de informații referitoare ordin personal
la numere, la prețuri, la ▪ A descrie o persoana
exprimarea orei
2.2. Participarea la Elemente de construcţie a
interacțiuni în contexte comunicării:
de necesitate imediată/ ▪ Posesia cu 's
pe teme familiare ▪ Adjectivul posesiv: my, your,
3.2. Identificarea his, her, its, our, their
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiar
3.3. Descifrarea unor
mesaje simple familiare
primite de la prieteni,
colegi, professor
4 Who Are 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S 9
You semnificației globale a ▪ Descrierea persoanelor S 10
unui mesaj oral clar ▪ Aparente fizice: slim, plump,
5

articulat în contexte
familiare
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje curly /wavy hair
orale simple adecvate
vârstei Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la ▪ A descrie o persoana
interacțiuni în contexte ▪ A cere si a da informatii
de necesitate imediată/ despre persoane
pe teme familiare
2.3. Descrierea simplă a Elemente de construcţie a
unei persoane/ unui comunicării:
personaj ▪ Gradele de comparatie ale
3.2. Identificarea adjectivului
semnificației globale a ▪ Have got / has got
unui text simplu pe ▪ WH- questions: who, when,
teme familiar where, what
3.3. Descifrarea unor
mesaje simple familiare
primite de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S10
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S11
5 I'm 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S11
Going to semnificației globale a ▪ Activitati scolare S12
6

unui mesaj oral clar


articulat în contexte
▪ Materii scolare
familiare
▪ Obiecte scolare
1.3. Manifestarea
disponibilității pentru
Funcţii comunicative:
receptarea de mesaje
▪ A cere si a da informatii
orale simple adecvate
despre persoane
vârstei
School ▪ A relata activitati la prezent
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
Elemente de construcţie a
de necesitate imediată/
comunicării:
pe teme familiare
▪ Present Continuous: aff, neg,
3.2. Identificarea
interr
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
1.1. Identificarea
semnificației globale a
unui mesaj oral clar
articulat în contexte Detalieri tematice:
Merry
familiare ▪ Vocabular specific
Christma
1.3. Manifestarea ▪ Colinde 1 S 13
s
disponibilității pentru ▪ Sa participe la activitati
Project
receptarea de mesaje propuse de profesor
orale simple adecvate
vârstei

6. My Busy 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S 13


7

semnificației globale a
unui mesaj oral clar
articulat în contexte ▪ Activitati zilnice
familiare ▪ Ceasul
1.3. Manifestarea ▪ Mesele zilei
disponibilității pentru
receptarea de mesaje Funcţii comunicative:
orale simple adecvate ▪ A relata activitati la prezent
S 14
Week vârstei ▪ A exprima ora
S 15
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte Elemente de construcţie a
de necesitate imediată/ comunicării:
pe teme familiare ▪ Present Simple: aff, neg,
3.2. Identificarea interr
semnificației globale a ▪ Raspunsuri scurte
unui text simplu pe
teme familiare
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 16
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 16
7 A Perfect 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S 17
Weekend semnificației globale a ▪ Activitati in timpul liber S 18
unui mesaj oral clar ▪ Programe TV
articulat în contexte
familiare Funcţii comunicative:
1.3. Manifestarea ▪ A relata activitati la prezent
disponibilității pentru
8

receptarea de mesaje
orale simple adecvate
vârstei Elemente de construcţie a
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ Prepozitiile: in, at, on
de necesitate imediată/ ▪ Adverbe de frecventa:
pe teme familiare always, usually, often,
3.2. Identificarea sometimes, rarely, never
semnificației globale a
unui text simplu pe
teme familiare
Final
8. 1 S 18
revision

SEMESTRUL II
9

Nr. Unitatea
Nr. Săpt./
U.Î de Competențe specifice Conținuturi Observații
ore
. învățare
9 On the 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S 19
Farm semnificației globale a ▪ Animals (wild and domestic S 20
unui mesaj oral clar animals)
articulat în contexte ▪ Pets
familiare
1.3. Funcţii comunicative:
Manifestareadisponibilit ▪ A discuta despre animale
ățiipentrureceptarea de ▪ A descrieanimalulpreferat
mesaje orale simple
adecvatevârstei Elemente de construcţie a
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ CAN
de necesitate imediată/ ▪ Plurals (regular andirregular)
pe teme familiare
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
10

de la prieteni,
colegi, professor
10 What'sYo 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S 21
urFavouri semnificației globale a ▪ Food, drinks, ingredients S 22
te Food? unui mesaj oral clar ▪ Containers
articulat în contexte
familiare Funcţii comunicative:
1.3. ▪ A cere si a da informatiide
Manifestareadisponibilit ordinpersonal
ățiipentrureceptarea de ▪ A scrie o reteta
mesaje orale simple
adecvatevârstei Elemente de construcţie a
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ Howmuch / howmany
de necesitate imediată/ ▪ Some / any
pe teme familiare
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
11

colegi, profesor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 23
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 23
11 How Do 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S 24
YouFeel semnificației globale a ▪ Illnesses S 25
unui mesaj oral clar
articulat în contexte Funcţii comunicative:
familiare ▪ A cere si a da informatiide
1.3. ordinpersonal
Manifestareadisponibilit ▪ A da sfaturiprivindsanatatea
ățiipentrureceptarea de ▪ A vorbidespreregulilecasei
mesaje orale simple
adecvatevârstei Elemente de construcţie a
2.2. Participarea la comunicării:
interacțiuni în contexte ▪ Should / shouldn't
de necesitate imediată/ ▪ Must / mustn't
pe teme familiare
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
unuipersonaj
3.2.
Identificareasemnificați
ei globale
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
12

Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
12 My 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S 26
Favourite semnificației globale a ▪ Clothes S 27
unui mesaj oral clar ▪ Sizes
T-Shirt articulat în contexte ▪ Jobs
familiare
1.3.
Manifestareadisponibilit Funcţii comunicative:
ățiipentrureceptarea de ▪ A descrie haine
mesaje orale simple ▪ A cere si a da
adecvatevârstei informatiidesprelocuri de
2.2. Participarea la munca
interacțiuni în contexte ▪ A vorbidespreactivitatizilnice
de necesitate imediată/ ▪ A vorbidespreactivitati ce au
pe teme familiare loc in momentulvorbirii
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ Elemente de construcţie a
unuipersonaj comunicării:
3.2. ▪ Present Simple
Identificareasemnificați vsPresentContinuous
ei globale ▪ Adverbs of frequency:
aunuitextsimplupetemef always, usually, sometimes
amiliar ▪ Adverbs of time: today, now,
3.3. at the moment
Descifrareaunormesaje
13

simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 28
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 28
Detalieri tematice:
▪ Crearea de colaje cu tema
1.1. Identificarea
“Dear Easter Bunny”;
semnificației globale a
▪ Să asculte şi să pronunţe
unui mesaj oral clar
corect cuvintele noi: Easter
Happy articulat în contexte
Bunny, eggs, basket, Jesus
Easter! familiare
Christ, cross, lamb; 1
1.3. S 29
▪ Să interpreteze linia melodică
project Manifestareadisponibilit
a cântecelului;
ățiipentrureceptarea de
▪ Să prezinte ce vor Paște:For
mesaje orale simple
Easter I want…
adecvatevârstei
Acte de vorbire:
● Exprimarea a ceeaceiți place
și a ceea ce nu îți place
13 What's 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S 29
the semnificației globale a ▪ Seasons S 30
Weather unui mesaj oral clar ▪ Weatherconditions
Like? articulat în contexte ▪ Seasonalactivities
familiare
1.3. Funcţii comunicative:
14

Manifestareadisponibilit
ățiipentrureceptarea de
mesaje orale simple
adecvatevârstei
▪ A vorbidespreanotimpuri
2.2. Participarea la
▪ A descrieanotimpulpreferat
interacțiuni în contexte
▪ A
de necesitate imediată/
vorbidespreactiunispecificean
pe teme familiare
otimpurilor
2.3. Descriereasimplă a
▪ A vorbidespreactiuni ce au
uneipersoane/
loc in momentulvorbirii
unuipersonaj
3.2.
Elemente de construcţie a
Identificareasemnificați
comunicării:
ei globale
▪ Weatherforecast:
aunuitextsimplupetemef
it'swarm/cold/sunny/foggy
amiliar
▪ Present Simple
3.3.
vsPresentContinuous
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
14 On 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 4 S 31
theRoad semnificației globale a ▪ Countriesandnationalities S 32
unui mesaj oral clar ▪ Means of transport
articulat în contexte
familiare Funcţii comunicative:
1.3. ▪ Sa vorbeascadesprelocuri,
Manifestareadisponibilit distante, transport
15

ățiipentrureceptarea de
mesaje orale simple
adecvatevârstei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/ ▪ Sa
pe teme familiare vorbeascadesprenationalitati
2.3. Descriereasimplă a si tari
uneipersoane/
unuipersonaj Elemente de construcţie a
3.2. comunicării:
Identificareasemnificați ▪ By+means of transport
ei globale ▪ Makingsuggenstions:
aunuitextsimplupetemef let's/whatabout/whydon'twe...
amiliar ...
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
15 Summer 1.1. Identificarea Detalieri tematice: 3 S 33
is Here semnificației globale a ▪ Freetimeactivities S 34
unui mesaj oral clar ▪ TV programmes
articulat în contexte
familiare Funcţii comunicative:
1.3. ▪ A cere si a da
Manifestareadisponibilit informatiidespredespreactivit
ățiipentrureceptarea de atizilnice
16

mesaje orale simple


adecvatevârstei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte
de necesitate imediată/
pe teme familiare
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/
Elemente de construcţie a
unuipersonaj
comunicării:
3.2.
▪ Preositions: in, at, on
Identificareasemnificați
▪ Adverbs of frequency: often,
ei globale
rarely, never
aunuitextsimplupetemef
amiliar
3.3.
Descifrareaunormesaje
simple familiareprimite
de la prieteni,
colegi, professor
Sistematizarea cunoştinţelor
Revision 1 S 34
anterioare
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1 S 35
Final
1 S 35
Revision
17

Planificare pe unităţi
SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare: 1. Welcome Back


Număr de ore alocate: 4
Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
18

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (salutul) 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 6)
● Vocabular: Greetings 2.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S1
● Functii comunicative: a saluta si a 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
raspunde la salut - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.2. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 8)
● Vocabular: Buildings 2.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează, Evaluare
2.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de frontala S1
Directions: go along, turn 3.2. - exerciții de repetare după model; lucru
left, turn right - exerciții de corectare a pronunției și Project
intonației; Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a da - dialoguri, conversații; (pag 14)
- joc de rol; CD
indicatii; a localiza cladiri
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 3: - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1


● Grammar: To Be - review - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 11)
unei sarcini simple (de ex. Bifează, Evaluare
încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de frontala S2
- exerciții de repetare după model; lucru
19

- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii Around the


intonației; World
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol; (pag 15)
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 2. This Is My House


Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 16)
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
● Vocabular: Rooms / Furniture / Objects 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S4
in the house - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
● Functii comunicative: a identifica intonației; Ilustratii
elemente din mediul inconjurator - dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(My House) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea
20

3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează, (pag 18)


● Grammar: Demonstrative Pronouns: 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.);
this / that / these / those - exerciții de repetare după model; Fise de Evaluare S5
- exerciții de corectare a pronunției și lucru frontala
intonației;
● Functii comunicative: a identifica - dialoguri, conversații; Ilustratii
elemente din mediul inconjurator - joc de rol;
- exerciții de copiere; CD
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 20)
● Grammar: There is / There are 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S5
● Functii comunicative: a identifica - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
elemente din mediul inconjurator - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații; Project
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere; (pag 23)
-completare de text lacunar;
Lesson 4: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 21)
● Vocabulary: Prepositions of place: on, 3.2. unei sarcini simple (de ex. Bifează,
under, in, next to, in front of, behind 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de S6
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
● Functii comunicative: a localiza elemente - exerciții de corectare a pronunției și frontala
din mediul inconjurator intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații; Project
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere; (pag 23)
21

-completare de text lacunar;


Revision -diverse exercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilor invatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
(pag 13 si frontala S6
pag 22)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S7

PLANIFICARE PE UNITATI SEM II


Unitatea de învăţare: 8. On the Farm
Număr de ore alocate: 3h
22

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(animals) globale a unui text audiat, prin (pag 6) S1
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabulary:Domestic animals: cow, bifează, încercuiește, mimează, Fise de
sheep, goat, pig, duck, chicken, goose desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre animale intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(animals) globale a unui text audiat, prin (pag 8) S1
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Grammar: plurals (regular bifează, încercuiește, mimează, Fise de
andirregular) desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
23

-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(pets) globale a unui text audiat, prin (pag 9) S2
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabulary: Pets: cat, dog, fish, bifează, încercuiește, mimează, Fise de
parrot, hamster, turtle desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
● Grammar: Can
intonației; CD
● Functii comunicative: a exprima - dialoguri, conversații;
posibilitatea - joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 9. What'sYourFavouriteFood?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
24

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 14) S2
3.2.
● Vocabulary:slice, flour, sugar, spoon, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
sweets, dessert bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii de ordin personal
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 16- S3
3.2.
● Vocabulary: Containers: bowl, cup, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 17)
glass bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); Fise de Evaluare
● Grammar: howmuch / howmany - exerciții de repetare după model; lucru frontala
- exerciții de corectare a pronunției și
● Functii comunicative: a cere si a oferi intonației; Ilustratii
informatii despre ingrediente - dialoguri, conversații;
CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
25

3.2. globale a unui text audiat, prin (pag 18- sistematica S3


● Grammar: Some / any 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 19)
bifează, încercuiește, mimează,
● Functii comunicative: a exprima desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; Evaluare
posibilitatea lucru
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
frontala S4
(pag 12 si
pag 21)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa
S4

Unitatea de învăţare: 10. How Do YouFeel?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


26

materiale

ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 25) S5
3.2.
● Vocabulary:hurt, temperature, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
stomachache, sore throat, ill bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii de ordin personal
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 26) S5
3.2.
● Grammar: Should / Shouldn't 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
bifează, încercuiește, mimează, Fise de
● Functii comunicative: a oferi sfaturi desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
privind sanatatea Ilustratii
- exerciții de corectare a pronunției și
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
27

-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Ilnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 28) S6
3.2.
● Grammar: Must / Mustn't 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
bifează, încercuiește, mimează, Fise de
● Functii comunicative: a vorbi despre desenează etc.); lucru Evaluare
regulile casei - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 11. MyFavouriteT-shirt


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul despre sine (Clothes) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 32) S6
3.2.
● Vocabular:shirt, sweater, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
swimsuit,scarf,gloves, trousers bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și
28

informatii de ordin personal intonației; Ilustratii


- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 34) S7
3.2.
● Vocabulary: Size: it'stooshort /long / 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
big / small / bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
● Functii comunicative: a cere si a oferi
informatii despre sine intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul despre sine (Jobs) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
globale a unui text audiat, prin (pag 36- S7
3.2.
● Vocabulary: postman, ballerina, 3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. 38)
firefighter, singer, mechanic, pilot bifează, încercuiește, mimează,
desenează etc.); Fise de Evaluare
● Grammar:Present Simple - exerciții de repetare după model; lucru frontala
vsPresentContinuous - exerciții de corectare a pronunției și
Adverbs of frequency: always, usually, intonației; Ilustratii
sometimes - dialoguri, conversații;
29

Adverbs of time: today, now, at the - joc de rol; CD


moment - exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
● Functii comunicative: a vorbi despre
actiuni zilnice si care au loc in momentul
vorbirii

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
frontala S8
(pag 30 si
pag 39)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa
S8

Unitatea de învăţare: 12. What'stheWeatherlike?


Număr de ore alocate: 3h + 1h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.


30

materiale ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin (pag 42) S9
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:sweeptheleaves, etc bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatiidespre anotimpuri, lunile anului
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Project 1.1 - ex de completare de enunturi lacunare Manual Observare 1h


Happy Ester! 1.3 - ex de identificare (pag 70) sistematica
Detalieri tematice: - ex de alcatuire de scurte enunturi Fise de S9
-Crearea de colaje cu tema “Dear Easter - dialoguri, scurte conversatii lucru Evaluare
Bunny”; Ilustratii frontala
-Să asculte şi să pronunţe corect cuvintele noi: CD
Easter Bunny, eggs, basket, Jesus Christ, cross,
lamb;
-Să interpreteze linia melodică a cântecelului;
-Să prezinte ce vor Paște:For Easter I want…
31

Acte de vorbire: Exprimarea a ceea ce iți place și


a ceea ce nu îți place

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h Luni


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica 1.05
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin (pag 44) S10
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Sapt 10
● Vocabular:Weatherconditions bifează, încercuiește, mimează, Fise de zi libera
desenează etc.); lucru Evaluare nationala
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre vreme
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(seasons, months) globale a unui text audiat, prin (pag 46) S11
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:seasonalactivities bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre activitati sezoniere
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
32

-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 13. On theRoad


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(Countries / Means of transport) globale a unui text audiat, prin (pag 50) S11
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:map, country, desert, field, bifează, încercuiește, mimează, Fise de
travel, island desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre tari intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
33

(Means of transport) 3.2. globale a unui text audiat, prin (pag 52) sistematica S12
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Grammar: By + means of transport / bifează, încercuiește, mimează, Fise de
on foot desenează etc.); lucru
- exerciții de repetare după model; Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii frontala
informatii despre mijloace de transport intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(Countriesandnationalities) globale a unui text audiat, prin (pag 54) S12
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:Nationalities bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre tari si nationalitati
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
34

Unitatea de învăţare: 14. Summeris Here!


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore
Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(Freetimeactivities) globale a unui text audiat, prin (pag 60) S13
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:hiking, tent, climbing, bifează, încercuiește, mimează, Fise de
gochamping, sunbathing desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre activitati intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(likesanddislikes) globale a unui text audiat, prin (pag 62) S13
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Grammar: love/hate/like/don'tlike + bifează, încercuiește, mimează, Fise de
ING desenează etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și
35

informatii despre activitatiplacute si intonației; Ilustratii


neplacute - dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


● Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2.
sistematica
(Our Planet) globale a unui text audiat, prin (pag 64) S15
3.2.
3.3. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
● Vocabular:hill, lake, jungle, bay, deep bifează, încercuiește, mimează, Fise de
desenează etc.); lucru Evaluare
● Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre planeta noastra
intonației; CD
- dialoguri, conversații;
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
frontala S15
(pag 48, 56
si pag 66)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa
S16
36

Final revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
S16
si pe grupe
Evaluare
(pag 72- frontala
73)

S-ar putea să vă placă și